Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Đoàn trường THPT Hướng Hoá
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Chi Đoàn ……
 
 
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
NĂM HỌC 2008-2009
Hôm nay ngày tháng 09 năm 2008, Chi Đoàn …. tiến hành đại hội chi đoàn
nhiệm kì 2008-2009.
I. Thành phần tham dự gồm có:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
II.Thời gian và địa điểm:
1.Thời gian: Bắt đầu từ ..........giờ......phút ngày tháng 09 năm 2008
Kết thúc vào lúc .....giờ......phút cùng ngày.
2.Địa điểm: Phòng …. -trường THPT Hướng Hoá
III. Nội dung chính:
1. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động đầu năm học 2008-2009 và thông
qua dự thảo phương hướng năm học 2008- 2009
2. Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ dạo của:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Đại hội đã bầu BCH chi đoàn mới gồm có:
.............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
4. Đại hội nhất trí bầu các đồng chí đi dự đại hội Đoàn trường
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................
6.Thư kí thông qua nghị quyết đại hội.
Thống nhất đưa bản dự thảo phương hướng vào làm phương hướng hoạt động
năm học 2008-2009.
TM. Đoàn chủ tịch
TM. Đoàn thư kí