P. 1
500 bai lop 11

500 bai lop 11

|Views: 544|Likes:
Được xuất bản bởiquyetluan

More info:

Published by: quyetluan on Oct 12, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2015

pdf

text

original

Sections

 • Bài 144
 • Bài 145
 • Bài 146
 • Bài 147
 • Bài 148
 • Bài 149
 • Bài 150
 • Bài 151
 • Bài 152
 • Bài 153
 • Bài 154
 • Bài 155
 • Bài 156
 • Bài 157
 • Bài 158
 • Bài 159
 • Bài 160
 • Bài 161
 • Bài 162
 • Bài 163
 • Bài 164
 • Bài 165
 • Bài 166
 • Bài 168
 • Bài 169
 • Bài 170
 • Bài 171
 • Bài 172
 • Bài 173
 • Bài 174
 • Bài 175
 • Bài 176
 • Bài 177
 • Bài 178
 • Bài 179
 • Bài 180
 • Bài 181
 • Bài 182
 • Bài 183
 • Bài 184
 • Bài 185
 • Bài 186
 • Bài 187
 • Bài 188
 • Bài 189
 • Bài 191
 • Bài 192
 • Bài 193
 • Bài 194
 • Bài 195
 • Bài 196
 • Bài 197
 • Bài 198
 • Bài 199
 • Bài 200
 • Bài 201
 • Bài 202
 • Bài 203
 • Bài 204
 • Bài 205
 • Bài 206
 • Bài 207
 • Bài 208
 • Bài 209
 • Bài 210
 • Bài 211
 • Bài 212
 • Bài 213
 • Bài 214
 • Bài 215
 • Bài 216
 • Bài 217
 • Bài 218
 • Bài 219
 • Bài 220
 • Bài 221
 • Bài 222
 • Bài 223
 • Bài 224
 • Bài 225
 • Bài 226
 • Bài 227
 • Bài 228
 • Bài 229
 • Bài 230
 • Bài 231
 • Bài 232
 • Bài 233
 • Bài 234
 • Bài 235
 • Bài 236
 • Bài 237
 • Bài 238
 • Bài 239
 • Bài 240
 • Bài 241
 • Bài 242
 • Bài 243
 • Bài 244
 • Bài 245
 • Bài 246
 • Bài 247
 • Bài 248
 • Bài 249
 • Bài 250
 • Bài 251
 • Bài 252
 • Bài 253
 • Bài 254
 • Bài 255
 • Bài 256
 • Bài 257
 • Bài 258
 • Bài 259
 • Bài 261
 • Bài 262
 • Bài 263
 • Bài 264
 • Bài 265
 • Bài 266
 • Bài 267
 • Bài 268
 • Bài 270
 • Bài 271
 • Bài 272
 • Bài 273
 • Bài 274
 • Bài 275
 • Bài 276
 • Bài 277
 • Bài 278
 • Bài 279
 • Bài 280
 • Bài 281
 • Bài 282
 • Bài 283
 • Bài 284
 • Bài 285
 • Bài 286
 • Bài 287
 • Bài 288
 • Bài 289
 • Bài 290
 • Bài 291
 • Bài 292
 • Bài 293
 • Bài 294
 • Bài 295
 • Bài 296
 • Bài 297
 • Bài 298
 • Bài 299
 • Bài 300
 • Bài 301
 • Bài 302
 • Bài 303
 • Bài 304
 • Bài 305
 • Bài 306
 • Bài 307
 • Bài 308
 • Bài 309
 • Bài 311
 • Bài 312
 • Bài 313
 • Bài 314
 • Bài 315
 • Bài 316
 • Bài 317
 • Bài 318
 • Bài 319
 • Bài 320
 • Bài 321
 • Bài 322
 • Bài 323
 • Bài 324
 • Bài 325
 • Bài 326
 • Bài 327
 • Bài 328
 • Bài 329
 • Bài 330
 • Bài 331
 • Bài 332
 • Bài 333
 • Bài 334
 • Bài 335
 • Bài 336
 • Bài 337
 • Bài 338
 • Bài 339
 • Bài 340
 • Bài 341
 • Bài 342
 • Bài 343
 • Bài 344
 • Bài 345
 • Bài 346
 • Bài 347
 • Bài 348
 • Bài 349
 • Bài 350
 • Bài 351
 • Bài 352
 • Bài 353
 • Bài 354
 • Bài 355
 • Bài 356
 • Bài 357
 • Bài 358
 • Bài 359
 • Bài 360
 • Bài 361
 • Bài 362
 • Bài 363
 • Bài 364
 • Bài 365
 • Bài 366
 • Bài 367
 • Bài 368
 • Bài 369
 • Bài 370
 • Bài 371
 • Bài 372
 • Bài 373
 • Bài 374
 • Bài 375
 • Bài 376
 • Bài 377
 • Bài 378
 • Bài 379
 • Bài 380
 • Bài 381
 • Bài 382
 • Bài 383
 • Bài 384
 • Bài 385
 • Bài 386
 • Bài 387
 • Bài 388
 • Bài 389
 • Bài 390
 • Bài 391
 • Bài 392
 • Bài 393
 • Bài 394
 • Bài 395
 • Bài 396
 • Bài 397
 • Bài 398
 • Bài 399
 • Bài 400
 • Bài 401
 • Bài 402
 • Bài 403
 • Bài 404
 • Bài 405
 • Bài 406
 • Bài 407
 • Bài 408
 • Bài 409
 • Bài 410
 • Bài 411
 • Bài 412
 • Bài 413
 • Bài 414
 • Bài 415
 • Bài 416
 • Bài 417
 • Bài 418
 • Bài 419
 • Bài 420
 • Bài 421
 • Bài 422
 • Bài 423
 • Bài 424
 • Bài 425
 • Bài 426
 • Bài 427
 • Bài 428
 • Bài 429
 • Bài 430
 • Bài 431
 • Bài 432
 • Bài 433
 • Bài 434
 • Bài 435
 • Bài 436
 • Bài 437
 • Bài 438
 • Bài 439
 • Bài 440
 • Bài 441
 • Bài 442
 • Bài 443
 • Bài 445
 • Bài 446
 • Bài 447
 • Bài 448
 • Bài 449
 • Bài 450

Bài tập phần : Tĩnh điện học

Bài 1. Hai diện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r
1
= 2cm !"c
đ#$ gi%a ch&ng '(
)
1
1, *1+ F

= ,
a -.m độ '/n c0a các điện tích đ1
b 2hoảng cách r
2
gi%a ch&ng '( bao nhi3u để '"c tác d4ng '( 5
2
= 2,61+
7)
,
Bài 2. 8ho hai điện tích điểm 9
1
:( 9
2
đặt cách nhau một khoảng r = ;+cm trong không khí, '"c tác
d4ng gi%a ch&ng '( 5
+
,<u đặt ch&ng trong d=u th. '"c n($ b> $<u đi 2,26 '=n ?@$ c=n d>ch ch&ng
'Ai một khoảng bằng bao nhi3u để '"c tBCng tác gi%a ch&ng :Dn bằng 5 E
Bài 3. Hai điện tích điểm đặt cách nahu 1 m trong không khí th. đ#$ nhau một '"c 5 = 1,F , Gộ
'/n điện tích tHng cộng '( ;1+
76
8 -ính điện tích mIi :@t
Bài 4. Hai 9uả c=u giJng nhau, mang điện, đặt cách nhau một đoAn r = 2+ cm, ch&ng h&t nhau một
'"c 5
1
= )1+
7;
, Kau đ1, cho ch&ng ti<L M&c :( 'Ai đBa ra :> trí cN th. thO$ ch&ng đ#$ nhau bằng một
'"c 5
2
= 2,261+
7;
, HP$ Mác đ>nh điện tích ban đ=u c0a mIi 9uả c=u
Bài . Hai điện tích 9
1
= )1+
7F
8, 9
2
= 7)1+
7F
8 đặt tAi hai điểm Q, R cách nhau một khoảng a = ) cm
trong không khí Sác đ>nh '"c tác d4ng '3n điện tích điểm 9 = 21+
7T
8 khiU
a 9 đặt tAi trung điểm V c0a QR
b 9 đặt tAi W Xao cho QW = ) cm, RW = F cm
Bài 82 Ra điện tích điểm 9
1
= 2Y1+
7F
8Z 9
2
= *)1+
7F
8, 9
;
= 71+
7Y
8 đặt tAi ba đ[nh c0a tam giác
QR8 :uông tAi 8
8ho Q8 = ;+ cmZ R8 = )+ cm
Sác đ>nh '"c tác d4ng '3n 9
;
Hệ thJng đặt trong không khí
Bài 83 Hai điện tích điểm \9 :( 79 đặt tAi hai điểm Q :( R cách nhau 2d trong không khí Sác đ>nh
'"c tác d4ng '3n điện tích 9
+
= 9 đặt tAi điểm W tr3n đB]ng trung tr"c c0a QR, cách QR một đoAn M
áL d4ng bằng XJU 9 = 1+
7*
8Z d = ) cmZ M = ; cm
Bài 84 Hai 9uả c=u c1 c^ng khJi 'B_ng m = 1+g, tích điện 9 :( tr`o :(o hai dâ$ mảnh, d(i ' = ;+
cm :(o c^ng một điểm Wột 9uả c=u đB_c gi% cJ đ>nh tAi :> trí cân bằng, dâ$ tr`o 9uả c=u tha hai
'ệch một g1c
α
= *+
+
Xo :/i LhBCng đang Sác đ>nh điện tích 9 8ho g = 1+mbX
2

Bài 85 ,gB]i ta tr`o hai 9uả c=u nhc c1 khJi 'B_ng bằng nhau m = 1g bằng nh%ng dâ$ c1 c^ng độ
d(i ' = 6+ cm 2hi hai 9uả c=u tích điện bằng nhau, c^ng dOu, ch&ng đ#$ nhau :( cách nhau r
1
=
*cm
a -ính điện tích mIi 9uả c=u
b ,h&ng cả hệ thJng :(o rB_u c1 hằng XJ điện môi
ε
= 2Y -ính khoảng cách r
2
gi%a 2 9uả
c=u khi cân bằng Rc 9ua '"c đ#$ Qrchim`d` !O$ g = 1+mbX
2

Bài 86. Hai 9uả c=u nhc giJng nhau, c^ng khJi 'B_ng m, bán kính r, điện tích 9 đB_c tr`o bằng hai
dâ$ mảnh c1 c^ng chidu d(i ' :(o c^ng một điểm eo '"c tBCng tác 8ou'omb, mIi dâ$ 'ệch 1 g1c
α
Xo :/i LhBCng đang ,h&ng hai 9uả c=u :(o d=u c1 hằng XJ điện môi
ε
= 2 ngB]i ta thO$ g1c
'ệch c0a mIi dâ$ :Dn '(
α
-ính khJi 'B_ng ri3ng e c0a 9uả c=u, bi<t khJi 'B_ng ri3ng c0a d=u '(
e
+
= +,F1+
;
kgbm
;

Bài 87 8ho ba điện tích c^ng độ '/n 9 đặt f ba đ[nh c0a một tam giác đdu cAnh a trong không khí
Sác đ>nh '"c tác d4ng c0a hai điện tích '3n điện tích tha ba Ri<t c1 một điện tích trái dOu :/i hai
điện tích kia
Bài 88. 8ho ba điện tích c^ng độ '/n 9 đặt f ba đ[nh c0a một tam giác đdu cAnh a trong không khí
Sác đ>nh '"c tác d4ng '3n điện tích 9
+
= \9 tAi tâm V c0a tam giác trong các trB]ng h_L
1
a 8ác điện tích 9 c^ng dOu
b Wột điện tích trái dOu :/i hai điện tích kia
Bài 89 Hai điện tích dBCng 9
1
= 9 :( 9
2
= )9 đặt cách nhau một đoAn d trong không khí ghải đặt
điện tích 9
+
f đâu, bằng bao nhi3u để 9
+
nằm cân bằng
Bài 90. hiải 'Ai b(i tr3n trong trB]ng h_L cả ba điện tích nằm cân bằng
Bài 91 -Ai ba đ[nh c0a tam giác đdu cAnh a đặt ba điện tích dBCng 9 ghải đặt điện tích 9
+
f đâu,
bằng bao nhi3u để hệ cả ) điện tích nằm cân bằng
Bài 92. RJn điện tích c^ng 'oAi c1 độ '/n 9 đặt tAi ) đ[nh c0a một h.nh :uông cAnh a trong không
khí Sác đ>nh '"c tác d4ng c0a ba điện tích '3n điện tích tha tB
Bài 93 hiải 'Ai b(i toán tr3n trong trB]ng h_L hai điện tích dBCng, hai điện tích âm nằm M`n ki
nhau
Bài 94 -rong b(i T2 Lhải đặt điện tích 9
+
f đâu để hệ 6 điện tích cân bằng
Bài 95 -rong ngu$3n tj hiđro, `'`ctron chu$ển động trkn đdu 9uanh hAt nhân th`o 9ul đAo c1 bán
kính r = 61+
7T
cm
a Sác đ>nh '"c h&t tmnh điện tích gi%a hAt nhân :( `'`ctron
b Sác đ>nh :@n tJc g1c c0a `'`ctron ntính ra :kngbXo
Bài 96 Wột điện tích điểm p = 1+
7*
8 đặt trong không khí
a Sác đ>nh cB]ng độ điện trB]ng tAi điểm cách điện tích ;+cm
b Gặt điện tích trong chOt 'cng c1 hằng XJ điện môi
ε
= 1* Giểm c1 cB]ng độ điện trB]ng
nhB câu a cách điện tích bao nhi3uE
Bài 97 Hai điện tích 9
1
= 71+
7*
8, 9
2
= 1+
7*
8 đặt tAi hai điểm Q, R cách nhau )+cm trong chân
không Sác đ>nh :`ctC cB]ng độ điện trB]ng tAi
a W '( trung điểm c0a QR
b , c1 Q, = 2+cmZ R, = *+cm
Bài 98.-Ai ba đ[nh c0a tam giác :uông QR8, QR = ;+cm, Q8 = )+cm đặt ba điện tích dBCng 9
1
=
9
2
= 9
;
= 9

= 1+
7T
8
Sác đ>nh
E
ur
tAi chân đB]ng cao hA tq đ[nh g1c :uông MuJng cAnh hu$dn
Bài 100. -Ai ba đ[nh Q, R, 8 c0a h.nh :uông cAnh a trong chân không đặt ba điện tích dBCng 9 Sác
đ>nh cB]ng độ điện trB]ngU
a -Ai tâm V c0a h.nh :uông
b -Ai đ[nh e
Bài 101 -Ai ba điểm Q, R, 8 trong không khí tAo th(nh tam giác :uông tAi QZ QR = )cmZ Q8 =
;cm -Ai Q đặt 9
1
= 72,Y1+
7T
8, tAi R đặt 9
2
Ri<t
E
ur
tHng h_L tAi 8 c1 LhBCng Xong Xong QR Sác
đ>nh 9
2
:( r tAi 8
Bài 102
Hai điện tích \9 :( 79 n9 s +o đặt tAi hai điểm Q, R :/i QR = 2a trong không khí
a Sác đ>nh cB]ng độ điện trB]ng tAi W nằm tr3n trung tr"c c0a QR, cách QR một đoAn M
b -ính M để rW c"c đAi :( tính giá tr> c"c đAi n($
Bài 103
Hai điện tích 9
1
= )9 s + :( 9
2
= 7 9 đặt tAi hai điểm Q :( R cách nhau T cm trong chân
không Sác đ>nh điểm W để cB]ng độ điện trB]ng tHng h_L tAi đ1 bằng +
Bài 104
2
8ho ba điện tích điểm 9
1
, 9
2
, 9
;
đặt tAi ba đ[nh Q, R, 8 c0a h.nh :uông QR8e trong không
khí Sác đ>nh hệ thac gi%a 9
1
, 9
2
, 9
;
để cB]ng độ điện trB]ng tAi e bằng không
Bài 105
Wột 9uả c=u nhc, khJi 'B_ng m = 2+g mang điện tích 9 = 1+
7Y
8 đB_c tr`o bfi dâ$ mảnh
trong điện trB]ng đdu c1 :`ctC
E
r
nằm ngang 2hi 9uả c=u cân bằng, dâ$ tr`o h_L :/i LhBCng đang
một g1c
α
= ;+
+
-ính độ '/n c0a cB]ng độ điện trB]ngZ cho g = 1+ mbX
2

Bài 106
Wột gitt chOt 'cng tích điện c1 khJi 'B_ng 21+
7T
g nằm cân bằng trong điện trB]ng đdu c1
LhBCng thung đang, c1 r = 1,261+
6
?bm -ính điện tích c0a gitt chOt 'cng :( XJ `'`ctron thqa hoặc
thi<u tr3n gitt chOt 'cng đ1 !O$ g = 1+mbX
2

Bài 107
Wột 9uả c=u nhc, bằng kim 'oAi c1 bán kính 1 mm đặt trong d=u Hệ thJng đặt trong điện
trB]ng đdu,
E
r
hB/ng thung đang tq tr3n MuJng, r = 1+
*
?bm -.m điện tích c0a 9uả c=u để n1 nằm
'C 'jng trong d=u 8ho khJi 'B_ng ri3ng c0a kim 'oAi :( d=u '( e = 2,Y1+
;
kgbm
;
Z e
+
= F++ kgbm
;

!O$ g = 1+ mbX
2

Bài 108
Wột `'`ctron f trong một điện trB]ng đdu thu gia tJc a = 1+
12
mbX
2
HP$ t.mU
a Gộ '/n c0a cB]ng độ điện trB]ng
b ?@n tJc c0a `'`ctron Xau khi chu$ển động đB_c 1
µ
X 8ho :@n tJc ban đ=u bằng +
c 8ông c0a '"c điện trB]ng th"c hiện đB_c trong X" d>ch chu$ển đ1
d Hiệu điện th< gi%a điểm đ=u :( điểm cuJi c0a đB]ng đi tr3n
Bài 109
8ho hai điện tích điểm 9
1
= 1+
7F
8Z 9
2
= )1+
7F
8 đặt cách nhau 12 cm trong chân không -ính
điện th< c0a điện trB]ng gâ$ ra bfi hai điện tích tr3n tAi điểm c1 cB]ng độ điện trB]ng bằng +
Bài 110
81 ba điện tích điểm 9
1
= 1+
7F
8Z 9
2
= 21+
7F
8Z 9
;
= 7;1+
7F
8 đặt tAi ba đ[nh c0a tam giác đdu
QR8 cAnh a = 1+cm trong không khí
a Sác đ>nh điện th< tAi tâm V :( chân đB]ng cao H kv tq Q
b -ính công c0a '"c điện trB]ng khi `'`ctron di chu$ển tq V đ<n H
Bài 111
Wột `'`ctron ba$ dtc th`o đB]ng Xac c0a điện trB]ng đdu
ur
E
:/i :@n tJc :
+
= 1+
*
mbX :( đi
đB_c 9uPng đB]ng d = 2+ cm th. dqng 'Ai -.m độ '/n c0a cB]ng độ điện trB]ng r
Bài 112
Ra điểm Q, R, 8 nằm trong điện trB]ng đdu Xao cho
ur
E
Xong Xong :/i 8Q 8ho QR ⊥ Q8 :(
QR = * cm, Q8 = F cm
a -ính cB]ng độ điện trB]ng r, wQR :( wR8 Ri<t w8e= 1++? ne '( trung điểm c0a Q8o
b -ính công c0a '"c điện trB]ng khi `'`ctron di chu$ển tq R đ<n 8Z tq R đ<n e
;
Bài 113
Hai `'`ctron f rOt Ma nhau c^ng chu$ển động 'Ai gặL nhau :/i c^ng :@n tJc ban đ=u :
+
= 1+
*
mbX HP$ Mác đ>nh khoảng cách r nhc nhOt m( hai `'`ctron c1 thể ti<n 'Ai g=n nhau
Bài 114
Hai điện tích T9 :( 79 đB_c gi% chặt tAi hai điểm Q, R trong chân không nQR = do Wột hAt
điện tích 9, khJi 'B_ng m chu$ển động dtc th`o đB]ng thung QR tq rOt Ma đ<n -.m :@n tJc ban đ=u
c0a hAt m để c1 thể đ<n đB_c R Rc 9ua tác d4ng c0a trtng trB]ng
Bài 115
Wột `'`ctron chu$ển động :/i :@n tJc đ=u :
+
= )1+
Y
mbX tr3n đB]ng nằm ngang :( ba$ :(o
điện trB]ng c0a một t4 điện, :uông g1c :/i các đB]ng Xac 8ác bản t4 d(i ' = )cm :( cách nhau d =
1,* cm 8hu w = T1+?
a !@L LhBCng tr.nh 9ul đAo :( Mác đ>nh dAng 9ul đAo c0a `'`ctron trong điện trB]ng
b -ính :@n tJc `'`ctron khi :qa ra khci điện trB]ng :( độ 'ệch Xo :/i LhBCng ban đ=u
Bài 116
8ác bản c0a t4 điện Lhung c1 dAng h.nh ch% nh@t, chidu rộng a = 6 cm, chidu d(i b = 1+ cm
đặt cách nhau d = 2 cm trong không khí -4 đB_c tích điện p = )1+
71+
8 Wột `'`ctron ba$ :(o điện
trB]ng c0a t4 :/i :@n tJc đ=u
+
v
uur
c1 LhBCng Xong Xong :( dtc th`o chidu d(i c0a các bản t4, cách
bản tích điện dBCng một khoảng
;
)
d

a Hci :
+
Lhải c1 giá tr> tJi thiểu '( bao nhi3u để `'`ctron c1 thể ba$ h<t chidu dai b c0a bản
t4 :( ba$ ra khci t4 điện tr3n
b Sác đ>nh động nxng c0a `'`ctron nga$ khi ba$ ra khci t4 điện tr3n n<u :@n tJc ban đ=u :
+
c0a `'`ctron c1 giá tr> nhc nhOt tr3n
Bài 117
Wột `'`ctron ba$ :(o khoảng không gian gi%a hai bản kim 'oAi tích điện trái dOu :/i :@n tJc
:
+
= 2,61+
Y
mbX th`o hB/ng h_L :/i bản tích điện dBCng một g1c
α
=16
+
Gộ d(i mIi bản ' = 6cm,
khoảng cách gi%a hai bản d = 1cm -ính hiệu điện th< gi%a hai bản, bi<t bằng khi ra khci điện
trB]ng gi%a hai bản t4, `'`ctron chu$ển động th`o hB/ng Xong Xong :/i hai bản
Bài 118
8ho ba bản kim 'oAi Lhung Q, R, 8 đặt Xong Xong :/i nhau, tích điện đdu, cách nhau các
khoảng d
1
= 2,6cmZ d
2
= )cm Ri<t điện trB]ng gi%a các bản '( đdu, c1 độ '/n r
1
= F1+
)
?bmZ r
2
=
1+
6
?bm :( c1 chidu nhB h.nh :i ,Ji bản Q :/i đOt n?Q = +o, hP$ tính các điện th< ?R, ?8 c0a hai
bản R, 8
Bài 119
Wột t4 điện Lhung không khí, c1 hai bản h.nh trkn bán kính y = *cm đặt cách nhau d = +,6
cm Gặt :(o hai bản một hiệu điện th< w = 1+?
HP$ tínhU điện d4ng c0a t4, điện tích c0a t4, nxng 'B_ng c0a t4
)
Bài 120
Wột t4 Lhung không khí c1 điện dung 8
+
= +,1
µ
5 B_c tích điện đ<n hiệu điện th< w =
1++?
a -ính điện tích p c0a t4
b ,gzt t4 khci ngu{n ,h&ng t4 :(o điện môi 'cng c1
ε
= ) -ính điện dung, điện tích :(
hiệu điện th< c0a t4 '&c n($
c ?Dn nJi t4 :/i ngu{n r{i nh&ng :(o điện môi 'cng tr3n -ính nhB câu b
Bài 121
a -ính điện dung c0a t4 điện Lhung không khí c1 điện tích mIi bản K = 1++cm
2
, khoảng
cách gi%a hai bản d = 2mm
b ,<u đBa :(o gi%a hai bản '/L điện môi d($ d|=1mm n
ε
= ;o th. điện dung c0a t4 '( bao
nhi3uE
Bài 122
-ha$ '/L điện môi bằng bản kim 'oAi c1 c^ng bd d($ -ính điện dung c0a t4 '&c n($
Giện dung c0a t4 c1 Lh4 thuộc :(o :> trí '/L điện môi hoặc bản kim 'oAi khôngE
Bài 123
Wột t4 điện Lhung :/i điện môi '( không khí, c1 hai bản cách nhau '( d, mIi bản c1 diện
tích '( K
,gB]i ta đBa :(o một '/L điện môi c1 diện tích
2
S
, c1 bd d($
2
d
:( c1 hằng XJ điện môi
ε

= ) nnhB h.nho
Giện dung c0a t4 điện txng '3n ha$ giảm đi bao nhi3u '=n Xo :/i khi chBa c1 điện môi
Bài 124
-4 Lhung không khí c1 điện dung c = 1n5 đB_c tích điện đ<n hiệu điện th< w = 6++?
a -ính điện tích p c0a t4
b ,gzt t4 khci ngu{n, đBa hai bản t4 ra Ma để khoảng cách txng gOL 2 -ính 8
1
, p
1
, w
1
c0a
t4
c ?Dn nJi t4 :/i ngu{n, đBa hai bản t4 ra Ma nhB tr3n -ính 8
2
, p
2
, w
2

Bài 125
Wột t4 điện Lhung c1 diện tích mIi bản K = 6*,26 cm
2
, khoảng cách gi%a hai bản d = 1cm
a -ính điện dung c0a t4 điện khi đặt t4 trong không khí
b ,h&ng t4 :(o điện môi 'cng c1 hằng XJ điện môi
ε
=F Xao cho điện môi ng@L Lhân nja
t4 -ính điện dung, điện tích :(o hiệu điện th< gi%a hai bản t4 khiU
\ -4 :Dn đB_c nJi :/i hiệu điện th< w = 12?
\ -4 đP tích điện :/i hiệu điện th< w = 12?, Xau đ1 ngzt khci ngu{n r{i nh&ng :(o điện
môi
Bài 126
8ho các t4 điệnU 8
1
= 1+
µ
5Z 8
2
= *
µ
5Z 8
;
= )
µ
5 đB_c mzc :(o hiệu điện th< w = 2)?
nhB h.nh
HP$ t.m điện dung c0a bộ t4, điện tích :( hiệu điện th< tr3n mIi t4
6
Bài 127
8ho bộ t4 nhB h.nh
Ri<t 8
1
= 8
2
= *
µ
5Z 8
;
= 8
)
= ;
µ
5Z w = 12?
HP$ tính điện dung bộ t4, điện tích :( hiệu điện th< tr3n mIi t4
Bài 128
-ính điện dung c0a bộ t4, điện tích mIi t4
Ri<t 8
1
= 2
µ
5 Z 8
2
= )
µ
5Z 8
;
= 8
)
= *
µ
5Z w = 2+?
Bài 129
8ho ) t4 mzc :/i nhau nhB h.nh 2hi d^ng hai chJt 1, 2 hoặc hai chJt 1, ; th. điện dung cả
bộ :Dn không đHi -.m hệ thac hệ gi%a các điện dung c0a các t4
Bài 130
-4 Moa$ g{m ;+ bản, mIi bản c1 dAng nja h.nh trkn bán kính y = 6cm, khoảng cách gi%a
hai bản 'i3n ti<L d = 1mm gh=n diện tích đJi diện gi%a hai bản c1 dAng h.nh 9uAt m( g1c f tâm '(
α

-ính điện dung c0a t4 khi g1c f tâm '(
α
-q đ1 Xu$ ra giá tr> điện dung '/n nhOt c0a t4 c1
thể c1 8ho điện môi '( không khí
Bài 131
RJn tOm kim 'oAi Lhung giJng nhau, đặt Xong Xong cách đdu nhau nhB h.nh ,Ji Q, 8 :/i
nha$ r{i nJi R, e :/i ngu{n w = 12? Kau đ1 ngzt ngu{n -.m hiệu điện th< gi%a R, e n<u Xau đ1U
a ,Ji Q :/i R bằng dâ$ dDn
b 2hông nJi Q, R nhBng 'OL đ=$ khoảng gi%a R, e bằng điện môi c1
ε
=)
Bài 132
8ho mAch t4 nhB h.nh :i
Ri<t 8
1
= 1
µ
5 Z 8
2
= )
µ
5Z 8
;
= 2
µ
5, 8
)
= ;
µ
5Z 8
6
= *
µ
5Z wQR = 12? HP$ tính
a Giện dung c0a bộ t4
b Giện tích :( hiệu điện th< mIi t4
Bài 133
8ho bộ t4 đB_c mzc nhB h.nh Ri<t các t4 c1 điện dung bằng nhau
a 8ho wQR = FF?, tính wW,, wgp
b Ri<t wW,

= 6,6?, tính wQR, wgp
Bài 134
8ho mAch điện nhB h.nh :i
Ri<t 8
1
= 1
µ
5 Z 8
2
= ;
µ
5Z 8
;
= 2
µ
5, w = 12?
-ính wW, khi
a 8
)
= *
µ
5
b 8
)
= 2
µ
5
Bài 135
*
8ác t4 giJng nha$ đB_c mzc nhB XC đ{ Giện dung mIi t4 '( 8
+

a -.m điện dung c0a bộ t4
b -.m điện tích tr3n t4 8
;
bi<t 8
+
= 1
µ
5Z wQR = 12?
Bài 136
81 một XJ t4 giJng nhau, mIi t4 c1 điện dung 8
+
= 2
µ
5 HP$ t.m XJ t4 tJi thi<u :( cách
mzc để diện dung c0a bộ t4 '(
a ;,2
µ
5
b 1,2
µ
5
Bài 137
8ho mAch t4 nhB h.nh :i
Ri<t 8
1
= 2
µ
5 Z 8
2
= 1+
µ
5Z 8
;
= 6
µ
5Z w
2
= 1+?
-ính điện tích :( hiệu điện th< tr3n mIi t4
Bài 138
Ra t4 điện nhB nhau đB_c mzc :(o mAch nhB h.nh :i
Ri<t w
1
= ;?, w
2
= 1,6 ?
HP$ tính wQR, wRV :( w8V
Bài 139
-4 điện 8
1
= 2
µ
5 đB_c tích điện đ<n hiệu điện th< w
1
= ;++?Z t4 8
2
= ;
µ
5 tích điện đ<n
hiệu điện th< w
2
= )++?
a ,Ji hai bản tích điện c^ng dOu :/i nhau
b ,Ji hai bản tích điện trái dOu :/i nhau
Bài 140
8ho mAch t4 nhB h.nh :i
Ri<t 8
1
= 1
µ
5 Z 8
2
= ;
µ
5Z 8
;
= )
µ
5Z 8
)
= 2
µ
5Z w = 2)?
a -ính điện tích các t4 khi 2 mf
b -.m điện 'B_ng 9ua khoá 2 khi 2 đ1ng
Bài 141
8ho mAch điện nhB h.nh :i
Ri<t w
1
= 12?Z w
2
= 2)?Z 8
1
= 1
µ
5Z 8
2
= ;
µ
5 !&c đ=u khoá 2 mf
a -ính điện tích :( hiệu điện th< tr3n mIi t4
b 2hoá 2 đ1ng 'Ai -ính điện 'B_ng 9ua khoá 2
c Kau đ1 ta 'Ai mf khoá 2 -ính điện tích tr3n các t4 '&c n($
Bài 142
8ho mAch điện nhB h.nh
Ri<t 8
1
= 2
µ
5 Z 8
2
= *
µ
5Z 8
;
= )
µ
5Z w = )+? Ran đ=u 2 mf, các t4 chBa tích điện
a -.m điện tích :( hiệu điện th< các t4
b 2 chu$ển Xang :> trí 2 -.m điện tích :( hiệu điện th< tr3n các t4 '&c n($
Bài 143
Y
8ho mAch t4 nhB h.nh :i Ri<t 8
1
= +,6
µ
5 Z 8
2
= 1
µ
5Z w
1
= 6?Z w
2
= )+?
a G1ng 2 :(o n1o, tính điện tích mIi t4
b 8hu$ển 2 Xang n2o, tính điện tích :( hiệu điện th< mIi t4 ,ga$ Xau khi 2 đ1ng :(o n2o,
điện 'B_ng chu$ển 9ua 2 bằng bao nhi3uE -h`o chidu n(oE
Bài 144
8ho ba t4 mzc nhB XC đ{ Ri<t 8
1
= )
µ
5Z hiệu điện th< gi/i hAn 1+++?Z 8
2
= 2
µ
5, hiệu
điện th< gi/i hAn 6++?Z 8
;
= ;
µ
5, hiệu điện th< gi/i hAn ;++?
a -.m hiệu điện th< hai đ=u Q, R c=n mzc :(o để bộ t4 không b> hcng
b hiả wQR c1 giá tr> '/n nhOt Kau khi ngzt bộ t4 bộ ra khci ngu{n ngB]i ta czt mAch tAi
r{i đ`m nJi đ=u đ1 :/i Q, đ=u R 'Ai nJi :(o chI czt -.m điện tích :( hiệu điện th< tr3n các t4 '&c
n($
Bài 145
8ho mAch điện nhB h.nh :i Ri<t 8
1
= 8
2
= 2
µ
5Z 8
;
= )
µ
5Z wQR = 12? Ran đ=u các t4
chBa tích điện :( khoá 2 f :> trí 1
a -ính điện tích tr3n các t4
b Kau đ1, khoá 2 chu$ển Xang :> trí 2 -ím hiệu điện th< tr3n các t4 '&c n($
Bài 146
8ho mAch t4 nhB h.nh :i Ri<t 8
1
= 1
µ
5Z 8
2
= ;
µ
5Z w = 2)? -ính hiệu điện th< mIi t4
khi
a Ran đ=u 2 f 1 Xau đ1 chu$ển Xang 2
b Ran đ=u 2 f 2 Xau đ1 chu$ển Xang 1 r{i 'Ai chu$ển :d 2
Bài 147
8ho mAch điện nhB h.nh :i 8ác t4 c1 điện dung 8 = 2
µ
5Z w = 2+? Ran đ=u 2 f 1 Kau
đ1 2 chu$ển tq :> trí 1 Xang ; -.m điện tích tr3n mIi t4
Bài 148
RJn t4U 8
1
= 8
;
= 28
+
, 8
2
= 8
)
= 8
+
Ran đ=u mzc Q, R :(o hiệu điện th< w = *+? nh.nho
-ính wW, Kau đ1 ngzt Q, R ra khci ngu{n r{i nJi hai điểm W, , :(o ngu{n tr3n Xao cho wW s
w, -ính w|
QR
Bài 149
Hai t4 c1 điện dung 8
1
= 1
µ
5Z 8
2
= ;
µ
5Z '=n 'B_t đB_c tích điện đ<n hiệu điện th< w
1
=
1++?, w
2
= 2++? Kau đ1 nJi hai bản c^ng dOu 'Ai :/i nhau -ính hiệu điện th< mIi t4 :( nxng
'B_ng tca ra dB/i dAng nhiệt
Bài 150
Hai t4 điện 8
1
= 2
µ
5Z 8
2
= +,6
µ
5, c1 một bản nJi đOt Hiệu điện th< gi%a các bản Lhía tr3n
:( đOt '=n 'B_t '( w
1
= 1++?, w
2
= 76+? -ính nhiệt 'B_ng tca ra khi nJi các bản Lhía tr3n c0a hai t4
bằng dâ$ dDn
Bài 151
F
81 bJn b1ng đ}n mzc th`o XC đ{ mAch điện nhB h.nh :i Hci b1ng n(o Xáng, b1ng n(o
không Xáng khiU
a k
1
f chJt 1, k
2
f chJt ;
b k
1
f chJt 1, k
2
f chJt )
c k
1
f chJt 1, k
2
f chJt 6
d k
1
f chJt 2, k
2
f chJt ;
` k
1
f chJt 2, k
2
f chJt )
~ k
1
f chJt 2, k
2
f chJt 6
Bài 152
81 ba b1ng đ}n G
1
, G
2
, G
;
c^ng 'oAi , một XJ dâ$ dDn điện, một ngu{n điện :( một kh1a k
HP$ :i các XC đ{ mAch điện thca mPn hai đidu kiệnU
a k đ1ng, ba đ}n đdu Xáng
b k mf, ch[ c1 hai đ}n G
1
:( G
2
Xáng, đ}n G
;
không Xáng
Bài 153
81 ba b1ng đ}n G
1
, G
2
, G
;
, một XJ dâ$ dDn điện :( một ngu{n đi HP$ :i các XC đ{ mAch
điện m( khi tháo b/t một b1ng đ}n ra th. hai b1ng ckn 'Ai :Dn c1 thể Xáng 8h[ r• b1ng đ"c tháo ra
trong tqng XC đ{
Bài 154
8ho một ngu{n điện nbộ Lino, 1 :ôn k<, 1 amL` k<, 2 b1ng đ}n G
1
:( G
2
, hai khoá k
1
:( k
2
:( một XJ dâ$ dDn HP$ :i một XC đ{ mAch điện thoả mPn các đidu kiện XauU
a k
1
đ1ng, k
2
mfU QmL` k< ch[ cB]ng độ dkng điện 9ua đ}n G
1
ckn đ}n G
2
không Xáng
b k
1
mf, k
2
đ1ngU QmL` k< ch[ cB]ng độ dkng điện 9ua đ}n G
2
ckn đ}n G
1
không Xáng
c k
1
:( k
2
đdu đ1ngU QmL` k< ch[ cB]ng độ dkng điện tHng cộng 9ua cả 2 đ}n :( 2 đ}n đdu
Xáng
n-rong các trB]ng h_L a, b, c :ôn k< đdu ch[ hiệu điện th< f hai đ=u ngu{no
Bài 155
-rong th]i gian 2 Lh&t, XJ `'`ctron t" do đP d>ch chu$ển 9ua ti<t diện thung c0a :@t dDn '(
;Y,61+
1T
`'`ctron HciU
a Giện 'B_ng chu$ển 9ua ti<t diện thung c0a :@t dDn tr3n
b 8B]ng độ dkng điện 9ua :@t dDn bằng bao nhi3uE
c Gể cB]ng độ dkng điện 9ua :@t dDn txng gOL đôi th. trong th]i gian ; Lh&t, điện 'B_ng
chu$ển 9ua :@t dDn bao nhi3uE
Bài 156
?/i Lhân nja th]i gian, điện 'B_ng chu$ển 9ua ti<t diện thung c0a đoAn mAch tha nhOt bằng
2
;
điện 'B_ng chu$ển 9ua ti<t diện thung c0a đoAn mAch tha hai -ính điện 'B_ng chu$ển 9ua ti<t
diện thung c0a đoAn mAch tha hai trong th]i gian 6 Lh&t Ri<t cB]ng độ dkng điện 9ua mAch tha
nhOt '(
)
;
Q
T
Bài 157
Wột dâ$ dân d(i 1++m, ti<t diện +,2Fmm
2
đặt gi%a hai điểm c1 hiệu điện th< '( 12? th.
cB]ng độ dkng điện 9ua dâ$ dDn '( 1,2Q
Hci n<u tha$ dâ$ dDn tr3n bằng một dâ$ dDn khác c^ng chOt :/i dâ$ dDn tr3n, d(i 26m, điện
trf 2,FΩ th. dâ$ dDn n($ c1 ti<t diện '( bao nhi3u E 8B]ng độ dkng điện 9ua n1 '( bao nhi3u E
Bài 158
Wột dâ$ đ{ng h{ c1 điện trf y 2€o giPn đdu cho độ d(i c0a dâ$ txng '3n gOL đôi nnhBng
thể tích c0a dâ$ không đHio Hci điện trf c0a dâ$ Xau khi đB_c k€o E
Bài 159
-ính điện trf tBCng đBCng c0a đoAn mAch Xau Ri<t các điện trf bằng nhau :( bằng r
Bài 160
81 ba điện trf giJng nhau :( bằng r Hci c1 bao nhi3u cách mzc các điện trf n($ :/i nhau E
-ính điện trf tBCng đBCng trong các trB]ng h_L
Bài 161
81 một XJ điện trf r = 6Ω Hci Lhải d^ng tJi thiểu bao nhi3u điện trf r để mzc th(nh mAch
c1 điện trf tBCng đBCng y = ;Ω
Bài 162
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= 1+ΩZ y
2
= FΩZ y
;
= *ΩZ w = 12? -ínhU
1 8B]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf
2 Hiệu điện th< gi%a
a. Hai đ=u mIi điện trf
b. Hai điểm Q :( ,
c. Hai điểm W :( R
Bài 163
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= y
2
= *ΩZ y
;
= FΩZ y
)
= )Ω
Hiệu điện th< gi%a hai điểm W :( R '( wWR = 12? -ínhU
1. Hiệu điện th< gi%a hai đ=u y
1

2. Hiệu điện th< gi%a hai đ=u mAch
Bài 164
Wột mAch điện g{m điện trf y
1
mzc nJi ti<L :/i điện trf y
2
= TΩ Hiệu điện th< hai đ=u y
1
:( hai đ=u mAch '=n 'B_t '( w = 12?
-ính điện trf y
1

Bài 165
1+
81 mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= 6ΩZ y
2
= 1+ΩZ w = 1F?Z cB]ng độ dkng điện 9ua y
2
'( 1Q -ính y
;

Bài 166
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= *ΩZ y
2
= )ΩZ y
;
= 12ΩZ w = 12? Giện trf amL` k< '( ya không đáng kể nya


+o
-.m XJ ch[ c0a amL` k< Q
R(i 1*Y
81 hai điện trf y
1
:( y
2
mzc Xong Xong gi%a hai điểm c1 hiệu điện th< w = *? e^ng am L`
k< c1 điện trf không đáng kể đo đB_c cB]ng độ dkng điện 9ua y
1
'( +,6Q :( 9ua mAch chính '(
+,FQ -ính y
1
:( y
2

Bài 168
Wzc hai điện trf y
1
:( y
2
:(o hiệu điện th< w = *? 2hi ch&ng mzc nJi ti<L nhau th. cB]ng
độ dkng điện 9ua ch&ng '( +,2)Q
2hi ch&ng mzc Xong Xong cB]ng độ dkng điện tHng công 9ua ch&ng '( 1Q -ính y
1
:( y
2

Bài 169
8ho mAch điện nhB h.nh :i
w = 1F?, các điện trf c0a các amL` k< không đáng kể Giện trf y
;
c1 thể tha$ đHi đB_c KJ
ch[ các amL` k< Q
1
, Q
2
th`o tha t" '( +,6QZ +,;Q
1 -ính y
1
:( y
2

2 8h[nh y
;
để X ch[ Q '( 1Q -ính y
;
tBCng ang
; hiảm giá tr> y
;
Xo :/i câu 2 th. XJ ch[ các amL` k< tha$ đHi nhB th< n(o
Bài 170
8ho mAch điện nhB h.nh :i
w = 12?Z y
1
= *ΩZ y
2
= ;ΩZ y
;
= *Ω Giện trf c0a các khoá :( c0a amL` k< Q không
đáng kể -.m cB]ng độ dkng điện 9ua các điện trf :( tính công XuOt c0a mAch khiU
1. k
1
đ1ng, k
2
mf
2. k
1
mf, k
2
đ1ng
3. k
1
:( k
2
đdu đ1ng
Bài 171
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = 1F?Z y
1
= 12ΩZ y
2
= *ΩZ y
;
= 12?
8ác amL` k< c1 điện trf không đáng kể -.m XJ ch[ c0a các amL` k<
Bài 172
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = 12?Z y
1
= y
2
= 1+ΩZ y
;
= 6ΩZ y
)
= *Ω
-ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf :( hiệu điện th< hai đ=u mIi điện trf
Bài 173
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
11
w = 12?Z y
1
= 2)ΩZ y
;
= ;,FΩZ amL` k< Q c1 điện trf ya = +,2Ω QmL` k< Q ch[ 1Q
-ínhU
1. Giện trf y
2

2. ,hiệt 'B_ng toả `a tr3n y
2
trong th]i gian 6 Lh&t
3. 8ông XuOt c0a điện trf y
2

Bài 174
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= y
2
= y
;
= 6ΩZ y
6
= *ΩZ w = 2)? 8ông XuOt nhiệt tr3n y
;
'( Y,2• -ính công XuOt
nhiệt tr3n y
)

Bài 175
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = *?Z y
1
= *ΩZ y
;
= )Ω 8B]ng độ dkng điện 9ua y
2
'( ‚
1
=
2
;
Q -ính y
2
E
Bài 176
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= 1+ΩZ y
2
= *Ω
y
Y
= y
;
= 2ΩZ y
)
= 1Ω
y
6
= )ΩZ y
*
= 2Ω
w = 2)?
-ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf
Bài 177
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= 12ΩZ y
2
= 1*ΩZ y
;
= )ΩZ y
)
= 1)ΩZ y
6
= FΩZ w = 12?
Giện trf c0a các amL` k< :( c0a dâ$ nJi không đáng kể -ính XJ ch[ c0a các amL` k< trong
các trB]ng h_LU
1 k
1
mfZ k
2
đ1ng
1 k
1
đ1ngZ k
2
mf
; k
1
, k
2
đdu mf
Bài 178
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= FΩZ y
2
= ;ΩZ y
;
= 6ΩZ y
)
= )ΩZ y
6
= *ΩZ y
*
= 12ΩZ y
Y
= 2)ΩZ cB]ng độ dkng
điện mAch chính '( ‚ = 1Q -ính hiệu điện th< w hai đ=u mAch :( hiệu điện th< hai đ=u điện trf y
;

Bài 179
y
1
= ),FΩZ y
2
= 12ΩZ y
;
= ;ΩZ y
)
= 2ΩZ w = *? -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch,
cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf :( hiệu điện th< hai đ=u mIi điện trf khiU
1. k
1
đ1ng, k
2
mf
2. k
1
mf, k
2
đ1ng
3. k
1
, k
2
đdu đ1ng
4. k
1
, k
2
đdu mf
12
Rc 9ua điện trf c0a các dâ$ nJi :( các khoá k
Bài 180
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = *?Z y
1
= ;Ω 2hi k mf, amL` k< Q
1
ch[ 1,2Q 2hi k đ1ng amL` k< Q
2
ch[ +,6Q -ính
y
2
:( y
;

Rc 9ua điện trf c0a các amL` k< :( khoá k
Bài 181
Wột b1ng đ}n c1 điện trf y
1
= 12Ω, ch>u đB_c cB]ng độ dkng điện '/n nhOt '( +,6Q G}n
mzc nJi ti<L :/i một bi<n trf Gặt :(o hai đ=u mAch một hiệu điện th< w
1 HP$ :i XC đ{ mAch điện
2 2hi điện trf c0a bi<n trf tham gia :(o mAch '( y
+
= 2)Ω th. cB]ng độ dkng điện 9ua đ}n
'/n nhOt -ính hiệu điện th< w
Bài 182
WAch điện g{m một bi<n trf mzc nJi ti<L :/i một điện trf y
+
Gặt :(o hai đ=u mAch một
hiệu điện th< w
Gidu ch[nh con chA$ để điện trf c0a bi<n trf tham gia :(o mAch '( y
1
= 1+Ωth. đo đB_c
hiệu điện th< hai đ=u bi<n trf '( w
1
= 6?, n<u '( y
2
= )+Ω th. hiệu điện th< hai đ=u bi<n trf '( w
2
=
1+?
-ính w :( y
+

Bài 183
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= ;Ω, y
2
= 2ΩZ y
)
= 1ΩZ y
6
= )ΩZ w = 1F?
1. 2hi k mf, amL` k< Q ch[ 1,FQ -ính y
;

2. 2hi k đ1ng, tínhU
7 8B]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf
7 Hiệu điện th< gi%a W, ,Z gi%a W, 8
Rc 9ua điện trf c0a amL` k< :( khoá k
Bài 184
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
ƒ ,<u đặt :(o Q, R một hiệu điện th< wQR = 12+? th. cB]ng độ dkng điện 9ua y
2
'( ‚
2
=
2Q :( hiệu điện th< f hai đ=u 8, e '( w8e = ;+?
ƒ ,<u đặt :(o 8, e một hiệu điện th< w’
CD
= 12+? th. hiệu điện th< f hai đ=u Q, R '( w’
QR
=
2+? -ính y
+
, y
1
, y
2

Bài 185
81 mAch điện nhB h.nh :i XauU
8ho y
1
= y
)
= ;ΩZ y
2
= 2ΩZ y
;
= )Ω
Giện trf các dâ$ nJi :( các kh1a không đáng kể -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch khiU
1 k
1
mfZ k
2
:( k
;
đ1ng
2 k
2
mfZ k
1
:( k
;
đ1ng
; k
;
mfZ k
1
:( k
2
đ1ng
1;
) k
1
:( k
2
mfZ k
;
đ1ng
6 k
1
:( k
;
mfZ k
2
đ1ng
* k
2
:( k
;
mfZ k
1
đ1ng
Y k
1
, k
2
, k
;
đdu đ1ng
Bài 186
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= )ΩZ y
2
= *ΩZ y
;
= 12ΩZ w = *?
Giện trf c0a các amL` k< :( dâ$ nJi không đáng kể -ính XJ ch[ c0a các amL` k< khiU
1 k
1
mfZ k
2
đ1ng
2 k
1
đ1ngZ k
2
mf
; k
1
Z k
2
đdu mf
) k
1
Z k
2
đdu đ1ng
Bài 187
81 mAch điện nhB XauU
y
1
= y
;
= 12ΩZ y
2
= y
)
= *ΩZ w = 12? Rc 9ua điện trf các dâ$ nJi :( các khoá k -ính
điện trf tBCng đBCng :( cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf khiU
a k
1
đ1ng, k
2
mf c k
1
, k
2
đdu mf
b k
1
mf, k
2
đ1ng d k
1
, k
2
đdu đ1ng
Bài 188
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= *ΩZ y
2
= )ΩZ y
;
= 12ΩZ y
)
= YΩZ w = 12? Rc 9ua điện trf c0a các khoá k -ính
cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf khiU
1 k
1
, k
2
mfZ k
;
, k
)
đ1ng
2 k
1
, k
;
mfZ k
2
, k
)
đ1ng
; k
1
, k
)
mfZ k
;
, k
2
đ1ng
) k
;
, k
2
mfZ k
1
, k
)
đ1ng
6 k
)
, k
2
mfZ k
;
, k
1
đ1ng
* k
1
mfZ k
2
k
;
, k
)
đ1ng
Y k
2
mfZ k
1
, k
;
, k
)
đ1ng
F k
;
mfZ k
1
k
2
, k
)
đ1ng
T k
)
mfZ k
1
k
2
, k
;
đ1ng
Bài 189
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = 12?, bc 9ua điện trf c0a các amL` k< :( các khoá
1 k
1
mf, k
2
đ1ng, amL` k< Q
2
ch[ +,2Q -ính y
1

2 k
1
đ1ng, k
2
mf, amL` k< Q
1
ch[ +,;Q -ính y
;

; k
1
, k
2
đdu đ1ng, amL` k< Q ch[ +,*Q -ính y
2
:( XJ ch[ c0a amL` k< Q
1
:( amL` k< Q
2

) -ha$ đHi điện trf n(o th. XJ ch[ đ{ng th]i c0a ba amL` k< đdu tha$ đHi khi k
1
:( k
2
đdu
đ1ng
Bài 190
1)
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = 12?Z y
1
= 12ΩZ y
;
= )ΩZ y
)
= FΩZ y
6
= 16Ω QmL` k< Q c1 điện trf ya = 1Ω
Rc 9ua điện trf c0a khoá k
1 2hi k mf, amL` k< Q ch[ +,6Q -ính y
2

2 -.m XJ ch[ amL` k< :( cB]ng độ dkng điện 9ua khoá k nch[ r• chidu dkng điện 9ua khoá
ko khi k đ1ng
Bài 191
8ho mAch điện nhB h.nh :i
w = 12?Z y
1
= 2+ΩZ y
2
= 6ΩZ y
;
= FΩ
81 một :ôn k< ? c1 điện trf rOt '/n :( một amL` k< Q c1 điện trf rOt nhc
1 -.m XJ ch[ c0a :ôn k< ? khi n1 mzc gi%a Q :( , trong hai trB]ng h_L k mf :( k đ1ng
2 -ha$ :ôn k< ? bằng amL` k< Q Hci nhB câu 1
Bài 192
ekng điện chA$ 9ua một :kng dâ$ dân tAi hai điểm Q,R K_i dâ$ dDn tAo n3n :kng dâ$ '(
một X_i dâ$ kim 'oAi, đ{ng nhOt, ti<t diện đdu, c1 chidu d(i ' Sác đ>nh :> trí Q :( R để điện trf c0a
:kng dâ$ nhc hCn điện trf X_i dâ$ n '=n
Bài 193
8ho mAch điện nhB h.nh :i
w = 12?Z y
1
= *ΩZ y
2
= *ΩZ y
;
= 12ΩZ y
)
= *Ω
1 -ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf :( hiệu điện th< gi%a hai đ=u mIi điện trf
2 ,Ji W :( , bằng một :ôn k< ? nc1 điện trf rOt '/no th. :ôn k< ch[ bao nhi3uE 8"c dBCng
c0a :ôn k< đB_c nJi :/i điểm n(oE
; ,Ii W :( , bằng một amL` k< Q nc1 điện trf không đáng kểo th. amL` k< ch[ bao nhi3uE
Bài 194
8ho mAch điện nhB h.nh :i
81 một :ôn k< ? c1 điện trf rOt '/n :( một amL` k< Q c1 điện trf rOt nhc
y
1
= *ΩZ y
2
= ;ΩZ y
;
= 12ΩZ y
)
= *ΩZ y
6
= *ΩZ w = 12?
1 ,Ji :ôn k< gi%a 8 :( e th. :ôn k< ch[ bao nhi3u E
2 ,Ji :ôn k< gi%a e :( r th. :ôn k< ch[ bao nhi3u E
3. ,Ji amL` k< gi%a 8 :( e th. amL` k< ch[ bao nhi3u E
4. ,Ji amL` k< gi%a e :( r th. amL` k< ch[ bao nhi3u E
Bài 195
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= F ΩZ y
2
= ) ΩZ y
;
= 2 ΩZ
w = 12?
2hi kh1a k đ1ng, amL` k< ch[ + -ính điện trf y
)
:( cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf
Rc 9ua điện trf c0a amL` k< :( c0a kh1a k
Bài 196
y
1
= y
;
= y
)
= y
6
= *ΩZ y
2
= 12Ω, y
*
= )ΩZ y
Y
= 2ΩZ w = 12?
16
Rc 9ua điện trf c0a amL` k< :( kh1a k -ính XJ ch[ c0a amL` k< khiU
1. k mf
2. k đ1ng
Bài 197
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= 16ΩZ y
2
= 1+ΩZ y
;
= 12Ω
w = 12? Rc 9ua điện trf c0a amL` k<
1 8ho y
)
= 12Ω -ính cB]ng độ dkng điện :( ch[ r• chidu dkng điện 9ua amL` k<
2 Hci nhB câu 1 nhBng cho y
)
= FΩ
; -ính y
)
khi cho dkng điện 9ua amL` k< c1 chidu tq 8 đ<n e :( c1 cB]ng độ '( +,2Q
Bài 198
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= FΩZ y
2
= )ΩZ y
;
= *Ω
w = 12?
?ôn k< c1 điện trf rOt '/n, điện trf kh1a k không đáng kể
1. 2hi k mf, :ôn k< ch[ bao nhi3u E
2. 8ho y
)
= )Ω 2hi k đ1ng, :ôn k< ch[ bao nhi3u E
3. k đ1ng, :ôn k< ch[ 2 ? -ính y
)
Bài 199
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
Rc 9ua điện trf c0a các amL` k< :( kh1a k
2hi k mf, amL` k< Q
1
ch[
;

)
A
2hi k đ1ng, amL` k< Q
1
ch[
2
;
A, amL` k< Q
2
ch[
1

;
A
-ính y
1
, y
2
, y
;
Ri<t w = 12?
Bài 200
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = T+?Z y
1
= )6ΩZ y
2
= T+ΩZ y
)
= 16ΩZ
Rc 9ua điện trf c0a amL` k< :( c0a kh1a k
2hi k mf hoặc k đ1ng th. XJ ch[ c0a amL` k< Q không đHi
-ính XJ ch[ c0a amL` k< Q :( cB]ng độ dkng điện 9ua kh1a k khi k đ1ng
Bài 201
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
Wzc :ôn k< ? gi%a hai điểm Q :( R th. :ôn k< ch[ 12?, mzc :ôn k< gi%a hai đ=u y
1
th. :ôn
k< ch[ )?, mzc :ôn k< gi%a hai đ=u y
2
:ôn k< ch[ *? Hci khi không mzc :ôn k< th. hiệu điện th<
hai đ=u y
1
, hai đ=u y
2
'( bao nhi3u E Ri<t :ôn k< c1 điện trf '( y?
Bài 202
1*
8ho mAch điện nhB h.nh :iU ) điện trf đdu giJng nhau
Hiệu điện th< gi%a Q :( R 'uôn không đHi :( '( w = 12+? Wzc một :ôn k< ? nc1 điện trf
y:o :(o hai điểm Q, r th. :ôn k< ch[ *+? -.m XJ ch[ c0a :ôn k< khi mzc :ôn k< :(o hai điểmU
1 Q, eZ 2 Q, 8
Bài 203
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= y
)
= )ΩZ y
2
= 2ΩZ y
;
= FΩZ y
6
= 1+ΩZ w = 12?
Giện trf c0a các dâ$ nJi :( kh1a k không đáng kể -ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện
trf khiU
1 k mfZ 2 k đ1ng
Bài 204
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= y
;
= y
)
= )ΩZ y
2
= 2ΩZ w = *?
1 2hi nJi gi%a Q :( e một :ôn k< th. :ôn k< ch[ bao nhi3u E Ri<t điện trf :ôn k< rOt '/n
2 2hi nJi gi%a Q :( e một amL` k< th. amL` k< ch[ bao nhi3u E Ri<t điện trf c0a amL` k<
rOt nhc -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch trong trB]ng h_L n($
Bài 205
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= y
2
= y
;
= y
)
= 1+ΩZ w = 12?
1 -ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf :( cB]ng độ dkng điện mAch chính
2 ,Ji hai điểm 8, R bằng một :ôn k< nc1 điện trf rOt '/no th. :ôn k< ch[ bao nhi3u E
; ,Ji hai điểm 8, R bằng một amL` k< nc1 điện trf rOt nhco th. amL` k< ch[ bao nhi3u E
Bài 206
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= )ΩZ y
2
= y
)
= *Ω
1 2hi k mf, cB]ng độ dkng điện 9ua y
1
'/n gOL 2 '=n cB]ng độ dkng điện 9ua y
2
-ính y
;

2 G1ng kh1a k -ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf :( 9ua kh1a k 8ho w = Y,F?
Rc 9ua điện trf c0a kh1a k
Bài 207
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= 2ΩZ y
2
= 2ΩZ = y
;
= 1Ω
y
)
= *ΩZ y
6
= ;ΩZ w = Y,2?
Rc 9ua điện trf c0a kh1a k -ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf khiU
1 k mfZ 2 k đ1ng
Bài 208
y
1
= *++ΩZ y
2
= 6++ΩZ
?ôn k< c1 điện trf y: = 2+++ΩZ kh1a k c1 điện trf không đáng kể, w = 1++? -.m XJ ch[
c0a :ôn k< khiU
1Y
1 k mfZ 2 k đ1ng
Bài 209
81 hai điện trf y
1
:( y
2
mzc gi%a hai điểm c1 hiệu điện th< w = 12?
2hi y
1
gh€L nJi ti<L :/i y
2
th. công XuOt c0a mAch '( )•
2hi y
1
gh€L Xong Xong :/i y
2
th. công XuOt c0a mAch '( 1F•
-ính y
1
:( y
2

Bài 210
Wột gia đ.nh c1 hai đ}n 'oAi 22+? 7 )+•, 22+? 7 1++• :( một b<L điện 'oAi 22+? 7
1+++• ,gu{n điện Xj d4ng c1 hiệu điện th< Hn đ>nh '( 22+?
1 8ho bi<t „ nghma các XJ 'iệu ghi tr3n mIi d4ng c4
2 8ách mzc các d4ng c4 tr3n :(o mAch điện
; -ính điện trf mIi d4ng c4
) -rong 1 ng($ đ3m, các đ}n d^ng trung b.nh 6 gi], b<L điện d^ng hai gi] -ính điện nxng
ti3u th4 :( XJ tidn điện Lhải trả trong 1 tháng n;+ ng($o Ri<t 1 k•h điện giá )6+ đ{ng
Bài 211
Wột b1ng đ}n c1 ghi 12+? 7 *+• đB_c Xj d4ng :/i mAng điện c1 hiệu điện th< 22+?
1 8=n Lhải mzc điện trf y :/i đ}n ra Xao để đ}n Xáng b.nh thB]ng -ính giá tr> c0a điện trf
y
2 -.m hiệu XuOt c0a cách Xj d4ng tr3n
Bài 212
8ho hai đ}n G
1
U 12+? 7 )+•Z G
2
U 12+? 7 *+• -.m cB]ng độ 9ua đ}n :( độ Xáng mIi đ}n
trong hai trB]ng h_L E G}n n(o Xáng hCn E
1 Wzc hai đ}n Xong Xong :(o mAng điện c1 hiệu điện th< 12+?
2 Wzc nJi ti<L hai đ}n :(o mAng điện c1 hiệu điện th< 2)+?
Bài 213
Wột Om điện c1 ghi 12+? 7 )F+•
1 -ính điện trf c0a Om :( dkng điện 9ua Om khi d^ng điện c1 hiệu điện th< 12+?
2 e^ng Om tr3n để đun Xôi 1,2 'ít nB/c f 2+
+
8 -.m th]i gian đun Xôi 'B_ng nB/c tr3n bi<t
hiệu XuOt c0a Om '( Y+…, cho 8 = )2++ †bkg2
Bài 214
Wột b<L điện mzc :(o mAch điện c1 hiệu điện th< 11+? th. cB]ng độ dkng điện 9ua b<L '(
)Q
1 -ính điện trf c0a b<L
2 -ính công XuOt c0a b<L :( nhiệt 'B_ng b<L toả ra trong ;+ Lh&t
; ,<u czt ngzn dâ$ điện trf đi một nja :( :Dn mzc :(o hiệu điện th< tr3n th. công XuOt c0a
b<L Xo :/i '&c chBa czt ra XaoE
) ,<u czt đôi dâ$ điện trf r{i ch@L 'Ai f hai đ=u n mzc Xong Xong o :( :Dn mzc :(o hiệu
điện th< tr3n, công XuOt c0a b<L '&c n($ ra XaoE
1F
Bài 215
Wột gia đ.nh Xj d4ng hai đ}n 'oAi 12+? 7 *+• :( một b<L 'oAi 12+? 7 *++•
1 8ách mzc đ}n :(o mAng điện để ch&ng hoAt động b.nh thB]ngE Ri<t hiệu điện th< mAng
điện đB_c gi% không đHi '( 12+?
2 8B]ng độ dkng điện 9ua đ}n :( 9ua dâ$ dDn chính f gi] cao điểm nXj d4ng h<t các d4ng
c4o
; Ri<t đ}n d^ng 6 gi], b<L d^ng hai gi] trong 1 ng($ đ3m -ính điện nxng ti3u th4 :( tidn
điện Lhải trả trong 1 tháng n;+ ng($o hiá 12•h '( )6+đ
Bài 216
8ho một b<L điện g{m hai dâ$ điện trfU y
1
'oai 22+? 7 )++•Z y
2
'oAi 22+? 7 *++• mzc nhB XC
đ{ -rong đ1 Q, R :( 8,e '( hai H czm d^ng nJi ti<L :/i mAch điện
1 -.m điện trf mIi dâ$ khi ch&ng hoAt động đ&ng công XuOt
2 -.m công XuOt c0a b<L trong các trB]ng h_LU
\ ,Ji QR :/i mAch điện 22+?
\ ,Ji 8e :/i mAch điện 22+?
\ ,Ji 8 :/i e bằng dâ$ dDn r{i nJi QR :/i mAch điện 22+?
\ ,Ji Q :( R bằng dâ$ dDn r{i nJi 8e :/i mAch điện 22+?
Bài 217
Wột điện trf '(m bằng dâ$ ,ik3'in cuJn th(nh 1++ :kng tr3n một '•i Xa h.nh tr4 đB]ng kính
e = ) cm Ri<t đB]ng kính dâ$ điện trf d= +,1 mm :( điện trf XuOt c0a n1 f 2+ 8 '( L = )1+ Ω
m
1-ính điện trf Jng dâ$ f 2+ 8
2-ính điện trf c0a Jng dâ$ f 12+ 8, bi<t hệ XJ nhiệt điện trf c0a ,ik3'in '( )1+ k Ku$ ra
điện trf XuOt c0a ,ik3'in f 1++ 8
Bài 218
hi%a hai điểm c1 hiệu điện th< w = 22+? ngB]i ta mzc dâ$ Xong Xong hai dâ$ kim 'oAi
8B]ng độ dkng điện 9ua dâ$ tha nhOt '( ‚
1
= )Q :( 9ua dâ$ tha hai '( ‚
2
= 2Q
1 -ính công XuOt c0a mAch tr3n
2 Gể công XuOt c0a mAch '( 2+++• ngB]i ta Lhải czt bc một đoAn c0a dâ$ tha hai r{i 'Ai
mzc nhB cN -ính điện trf Lh=n dâ$ b> czt bc
Bài 219
Wột b<L điện c1 2 điện trfU y
1
= ) Ω:( y
2
= *Ω ,<u b<L ch[ d^ng điện trf y
1
th. đun Xôi
một Om nB/c trong 1+ Lh&t -ính th]i gian c=n thi<t để đun Xôi Om nB/c tr3n nmAng điện c1 hiệu
điện th< không đHio
1 8h[ d^ng y
2

2 e^ng y
1
nJi ti<L y
2
;e^ng y
1
Xong Xong y
2

nRi<t không c1 X" mOt nhiệt ra môi trB]ngo
Bài 220
G}n GU 12+? 7 1++ • đB_c mzc :/i mAng điện c1 hiệu điện th< không đHi w = 12+? Giện
trf tHng cộng tq mAng điện đ<n nCi ti3u th4 '( rd

= *Ω
1T
1 -.m cB]ng độ dkng điện 9ua đ}nZ hiệu điện th< f hai đ=u đ}n :( công XuOt c0a đ}n
2 ,<u mzc th3m một b<L điện 'oAi 12+? 7 1+++• Xong Xong :/i đ}n th. độ Xáng c0a đ}n
bâ$ gi] ra XaoE 8ông MuOt đ}n '&c n($E
Bài 221
Gể mzc đ}n :(o ngu{n điện th< '/n hCn giá tr> ghi tr3n đ}n, c1 thể d^ng một trong hai XC đ{
b3n Ri<t cả hai trB]ng trB]ng h_L đ}n đdu Xáng b.nh thB]ng KC đ{ n(o c1 hiệu XuOt '/n hCn
Bài 222
e^ng b<L điện để đun nB/c ,<u nJi b<L :/i w
1
= 12+? th. th]i gian nB/c Xôi '( t
2
= 2+
Lh&t
Hci n<u nJi b<L :/i w
;
= *+? th. nB/c Xôi Xau th]i gian t
;
bao 'âu E 8ho nhiệt 'B_ng hao Lhí
t‡ 'ệ :/i th]i gian đun nB/c
Bài 223
81 ) đdn g{mU 1 đ}n G
1
'oAi 12+? 7 )+•Z 1 đ}n G
2
'oAi 12+? 7 *+•Z 2 đ}n G
;
'oAi 12+? 7
6+•
1 8=n mzc ch&ng nhB th< n(o :(o mAng điện c1 hiệu điện th< 2)+? để ch&ng Xáng b.nh
thB]ngE ?i XC đ{ mAch điện
2 ,<u 1 đ}n b> đat dâ$ t1c, độ Xáng các đ}n ckn 'Ai Xi tha$ đHi ra XaoE
Bài 224
Wột đ}n c1 ghi 2)? 7 12• Gể Xj d4ng :(o hiệu điện th< 12+? ngB]i ta mzc đ}n :/i bi<n
trf y th`o hai XC đ{ Xau Ri<t bi<n trf y c1 giá tr> tJi đa '( 2++Ω
1 -.m :> trí con chA$ 8 f mIi XC đ{
2 Hiệu XuOt c0a mIi cách Xj d4ng tr3nE
Bài 225
81 hai đ}n 'oAi G
1
U 12+?71++•Z G
2
U 12+?7*+• Gể Xj d4ng ch&ng :(o mAng điện 2)+?
Xao cho ch&ng Xáng b.nh thB]ng, ngB]i ta mzc ch&ng th`o hai XC đ{ XauU
1 -.m r
1
:( r
2

2 Hiệu XuOt Xj d4ng điện trong mIi cách mzc tr3n
Bài 226
8ho mAch điện nhB h.nh :i, giá tr> to(n Lh=n c0a bi<n trf '( y = 1+++ Ω, :ôn k< ?
1
c1 điện
trf y
1
= *++Ω, c0a ?
2
c1 y
2
= 12++Ω Hiệu điện th< hai đ=u mAch '( w = 1F+?
1 Sác đ>nh XJ ch[ tr3n mIi :ôn k< khi 8 f :> trí Xao cho yQ8 = )++Ω
2 Sác đ>nh :> trí c0a 8 để XJ ch[ tr3n 2 :ôn k< bằng nhau
Bài 227
R<L điện c1 ghi 22+? 7 F++• đB_c nJi :/i hiệu điện th< 22+? đB_c d^ng để đun Xôi 2 'ít
nB/c tq 2+
+
8 Ri<t hiệu XuOt Xj d4ng b<L '( H = F+… :( nhiệt dung ri3ng c0a nB/c 8 = )2++
†bkgđộ
1 -.m th]i gian đun Xôi nB/c :( điện nxng ti3u th4 ra k•h
2+
2 Ri<t dâ$ điện trf c1 đB]ng kính d = +,2 mm, điện trf XuOt
ρ
=61+
7Y
Ωm đB_c 9uOn tr3n
một '•i Xa cách điện h.nh tr4 c1 đB]ng kính e = 2cm -ính XJ :kng dâ$ c0a b<L điện tr3n
Bài 228
8=u ch. trong mAch điện c1 ti<t diện K = +,1 mm
2
, f nhiệt độ 2Y
+
8 Ri<t rằng khi đoản mAch
th. cB]ng độ dkng điện 9ua dâ$ ch. '( ‚ = 1+Q Hci Xau bao 'âu th. dâ$ ch. đatE Rc 9ua X" toả nhiệt
ra môi trB]ng Mung 9uanh :( X" tha$ đHi c0a điện trf, kích thB/c dâ$ ch. th`o nhiệt độ 8ho bi<t
nhiệt dung ri3ng, điện trf XuOt, khJi 'B_ng ri3ng, nhiệt n1ng chả$ :( nhiệt độ n1ng chả$ c0a ch. '=n
'B_t '(U
8 = 12+ †bkg độZ
ρ
= +,221+
7*
ΩmZ
e = 11;++ kgbm
;
Z λ = 26+++ †bkgZ t
+
= ;2Y
+
8
Bài 229
Wột b(n '( c1 ghi 12+? 7 1+++• 2hi mzc b(n '( :(o mAch điện th. hiệu điện th< tr3n H
czm điện giảm tq w
1
= 126? MuJng w
2
= 1++?
1 Sác đ>nh điện trf các dâ$ nJi ncoi điện trf b(n '( không tha$ đHi th`o nhiệt độo
2 -h"c t<, điện trf c0a b(n '( b> tha$ đHi th`o nhiệt độ :( công XuOt ti3u th4 th"c t< c0a b(n
'( g| = *6+• -ính hiệu điện th< gi%a hai đ=u H czm điện '&c n($ :( điện trf g| c0a b(n '( khi đ1
Bài 230
2hi mzc một b<L điện :(o hiệu điện th< w
1
= 12+? th. nB/c trong Om Xi Xôi Xau th]i gian t
1
= 1+ Lh&t ,<u mzc b<L :(o hiệu điện th< w
2
= 11+? th. th]i gian c=n thi<t để đun Xôi 'B_ng nB/c
tr3n '( t
2
= 16 Lh&t -ính :(o hiệu điện th< w
;
= 1++? !B_ng nB/c trong ân :( nhiệt độ b(n đ=u
c0a nB/c trong các trB]ng h_L '( nhB nhau 8ho bi<t nhiệt 'B_ng toả ra môi trB]ng Mung 9uanh t[ 'ệ
:/i th]i gian đun nB/c
Bài 231
Wột c=u ch. c1 B]ng kính dâ$ ch. d
1
= +,6 mm Xi chả$ ra khi dkng điện 9ua n1 ‚
1
≥6Q trong
một th]i gian Hci :/i dâ$ ch. c1 đB]ng kính d
2
= 1mm Xi ch>u đB_c dkng điện '/n nhOt '( bao
nhi3uE 8oi nhiệt 'B_ng toả ra môi trB]ng Mung 9uanh t[ 'ệ thu@n :/i diện tích Mung 9uanh c0a dâ$
ch. Rc 9ua X" mOt nhiệt do ti<L M&c
Bài 232
2hi c1 dkng điện ‚
1
= 1Q đi 9ua một dâ$ dDn trong một khoảng th]i gian th. dâ$ đ1 n1ng '3n
đ<n nhiệt độ t
1
= )+
+
8 2hi đ1 dkng điện ‚
2
= 2Q đi 9ua th. n1 n1ng '3n đ<n nhiệt t
2
= 1++
+
8 Hci
khi dkng điện ‚
;
= )Q đi 9ua th. n1 n1ng '3n đ<n nhiệt độ t
;
'( bao nhi3uE 8oi nhiệt độ môi trB]ng
Mung 9uanh :( điện trf dâ$ dDn '( không đHi Ri<t nhiệt 'B_ng toả ra môi trB]ng Mung 9uanh t‡ 'ệ
thu@n :/i độ ch3nh 'ệch nhiệt độ gi%a dâ$ dDn :( môi trB]ng Mung 9uanh
Bài 233
-.m r
1
, r
2
, r
;
th`o y
1
, y
2
, y
;
để mAch h.nh Xao tBCng đBCng mAch h.nh tam giác
Bài 234
-.m r
1
, r
2
, r
;
th`o y
1
, y
2
, y
;
để mAch h.nh tam giác tBCng đBCng mAch h.nh Xao
Bài 235
8ho mAch điện nhB h.nh :i
21
y
1
= y
2
= y
;
= 1)ΩZ y
)
= y
6
= y
*
= y
Y
= y
F
= YΩ
-ính điện trf tBCng tBCng c0a mAch
Bài 236
hiải 'Ai b(i toán tr3n :/i y
2
= YΩ 8ác điện trf khác c1 giá tr> nhB cN
Bài 237
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= y
6
= y
;
= ;ΩZ y
2
= 2ΩZ y
)
= 6ΩZ w = ;?
-ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf
Bài 238
8ho mAch điện nhB h.nh :i, mIi Lh=n đoAn mAch c1 điện trf r nthí d4 nhB VQ, V8, 8e,
eRo -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t R
Bài 239
hiải 'Ai b(i 2;F nhBng cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t 8 :( ra n&t e
Bài 240
hiải 'Ai b(i 2;F nhBng cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t 8 :( ra n&t R
Bài 241
hiải 'Ai b(i 2;F nhBng cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t V
Bài 242
8ho mAch điện nhB h.nh :i, mIi Lh=n đoAn mAch c1 điện trf r nthí d4 nhB Qr, VH, 8Ho
-ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t R
Bài 243
hiải 'Ai b(i 2)2 khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t 8
Bài 244
hiải 'Ai b(i 2)2 khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t h :( ra n&t ‚
Bài 245
hiải 'Ai b(i 2)2 khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t V
Bài 246
8ho mAch điện nhB h.nh :i, mIi Lh=n đoAn mAch nc0a h.nh '@L LhBCngo c1 điện trf '( r nthí
d4 nhB QR, ‚H, e8o -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q
:( ra n&t 8
Bài 247
hiải 'Ai b(i 2)* khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t e
22
Bài 248
hiải 'Ai b(i 2)* khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t H
Bài 249
8ho mAch điện nhB h.nh :i, mIi Lh=n c0a đoAn mAch nc0a h.nh ngôi Xaoo đdu c1 điện trf '(
r nthí d4 nhB Qh, hH, 2‚, H8 o -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch khi cho dkng điện 9ua
mAch :(o n&t Q :( ra n&t ‚
Bài 250
hiải 'Ai b(i 2)T khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t h :( ra n&t H
Bài 251
hiải 'Ai b(i 2)T khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t ! :( ra n&t ‚
Bài 252
hiải 'Ai b(i 2)T khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t r
Bài 253
8ho mAch điện nhB h.nh :i, mJi cAnh c0a một h.nh :uông nhc đdu c1 điện trf '( r -ính
điện trf tBCng đBCng c0a mAch khi cho dkng điện 9ua mAch :(o Q :( ra 8
Bài 254
81 mAch điện XauU
-ính tq Q đ<n R th. c4m tha i Xi c1 i điện trf mzc Xong Xong :( mIi điện trf c1 giá tr> '( ir
-ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch
Bài 255
8ho mAch điện nhB h.nh :i, mIi cAnh c0a h.nh tam giác nhc đdu c1 điện trf '( r
-ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t Q :( ra n&t R
Bài 256
hiải 'Ai b(i 266 khi cho dkng điện 9ua mAch :(o n&t 8 :( ra n&t e
Bài 257
81 mAch điện d(i :ô hAn, mIi điện trf trong một cAnh c0a một ô '( r
-ính điện trf tBCng đBCng c0a đoAn mAch QR
Bài 258
81 mAch điện nhB h.nh :i Giện trf gi%a W :( , '( M, ckn các điện trf khác '( r đP bi<t Hci
M bằng bao nhi3u để điện trf tBCng đBCng c0a đoAn mAch QR cNng '( M
Bài 259
81 mAch điện nhB h.nh :i b(i 26F Hci M bằng bao nhi3u để điện trf tBCng đBCng c0a đoAn
mAch QR không Lh4 thuộc :(o XJ ô điện trf
Bài 260
2;
8ho mAch điện d(i :ô hAn nhB Xau -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch Ri<t y
1
= )ΩZ y
2
= ;ΩZ
Bài 261
8ho mAch điện d(i :ô hAn nhB Xau -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch Ri<t mIi điện trf
trong mAch c1 giá tr> r
Bài 262
8ho mAch điện d(i :ô hAn khi k€o ra :ô c^ng :d hai Lhía c0a QR -ính điện trf tBCng
đBCng c0a đoAn mAch QR Ri<t mIi điện trf trong mAch c1 giá tr> '( r
Bài 263
8ho mAch điện c1 6 n&t, gi%a 2 n&t c1 1 điện trf '( r 8ho dkng điện :(o 1 n&t :( ra 1 n&t
khác bOt k. -ính điện trf tBCng đBCng c0a mAch áL d4ng cho mAch c1 n n&t
Bài 264
81 hai 'oAi điện trf 2Ω :( 6Ω Hci Lhải d^ng mIi 'oAi bao nhi3u để khi gh€L ch&ng nJi
ti<L nhau ta c1 điện trf tBCng đBCng c0a mAch '( ;+Ω
Bài 265
81 ba 'oAi điện trf 6Ω, ;Ω,
1
;
Ω, tHng ba 'oAi điện trf n($ '( 1++ chi<c Hci Lhải d^ng mIi
'oAi bao nhi3u chi<c để khi gh€L ch&ng nJi ti<L nhau ta c1 điện trf tBCng đBCng c0a mAch '( 1++Ω

Bài 266
Wột điện k< c1 điện trf 2+Ω đo đB_c dkng điện '/n nhOt '( 1 mQ WuJn bi<n điện k< n($
th(nh amL` k< đo đB_c dkng điện '/n nhOt '( 1Q th. Lhải mzc th3m một XCn c1 điện trf '( bao nhi3u
E
Bài 267
Wột điện k< c1 điện trf 12Ω đo đB_c dkng điện '/n nhOt '( 1 mQ WuJn bi<n điện k< n($
th(nh :ôn k< đo đB_c hiệu điện th< '/n nhOt '( 12? th. Lhải mzc th3m một điện trf Lh4 c1 điện trf
'( bao nhi3u E
Bài 268
Wột điện k< c1 điện trf 2+Ω, c1 1++ độ chia
1 Giện k< n($ ch>u đB_c dkng điện '/n nhOt '( * mQ Hci mIi độ chia c1 giá tr> '( bao
nhi3u E
2 Wzc một XCn 1Ω để bi<n điện n($ th(nh amL` k<
Hci amL` k< n($ đo đB_c dkng '/n nhOt '( bao nhi3u E
Gộ nhA$ c0a điện k< tha$ đHi ra Xao E hiá tr> mIi độ chia tBCng ang c1 giá tr> '( bao nhi3uE
; WuJn đo dkng điện '/n nhOt '( 1Q th. Lhải '(m th< n(o E ngiải b(i toán khi chBa c1 XCn 1
Ω :( khi đP c1 XCn 1Ω f câu 2o
Bài 269
2)
81 một điện k< h m( khi mzc điện trf XCn
s
1
R
nd^ng '(m amL` k<o th. gi/i hAn đo txng
th3m ,
1
'=n, ckn mzc
s
2
R
th. txng th3m ,
2
'=n Hci gi/i hAn do Xi txng '3n bao nhi3u '=n khi mzcU
1
s
1
R
nJi ti<L
s
2
R
2
s
1
R
Xong Xong
s
2
R
Bài 270
Wột amL` k< c1 XC đ{ cOu tAo nhB h.nh :i ,<u d^ng hai chJt 1 :( 2 th. đo đB_c cB]ng độ
dkng điện '/n nhOt '( 2Q ,<u d^ng hai chJt 2 :( ; th. đo đB_c cB]ng độ dkng điện '/n nhOt '( ;Q
Hci n<u d^ng hai chJt 1 :( ; th. đo đB_c cB]ng độ '/n nhOt '( bao nhi3u E
Bài 271
Wột :ôn k< c1 XC đ{ cOu tAo nhB h.nh :i Giện k< h c1 điện trf 1+ Ω :( ch>u đB_c hiệu
điện th< '/n nhOt '( +,2? 2hi d^ng hai chJt 1 :( 2 th. hiệu điện th< đo đB_c '/n nhOt '( 6?, d^ng
hai chJt 1 :( ; '( 26?Z d^ng hai chJt 1 :( ) '( 26+?
-ính các điện trf Lh4 y
1
, y
2
, y
;

Bài 272
81 một điện k< h m( khi mzc điện trf Lh4 y
1
nd^ng '(m :ôn k<o th. gi/i hAn đo txng ,
1
'=n,
ckn mzc y
2
th. txng th3m ,
2
'=n
Hci gi/i hAn đo Xi txng '3n bao nhi3u '=n khi mzcU
1 y
1
nJi ti<L y
2

2 y
1
Xong Xong y
2

Bài 273
Wột :ôn k< c1 ghi độ chia t/i 12+?, điện trf y: = 12kΩ
1 ,<u mzc th3m điện trf Lh4 yL = 2) k Ω th. :ôn k< đo đB_c hiệu điện th< '/n nhOt '( bao
nhi3u E
2 WuJn đo hiệu điện th< '/n nhOt '( Y2+? th. Lhải '(m th< n(o E
nhiải b(i toán khi chBa c1 điện trf Lh4 yL = 2)kΩ :( khi đP c1 điện trf Lh4 yLo
Bài 274
Wột amL` k< đB_c cOu tAo nhB h.nh :i
Hai kh1a k
1
, k
2
c1 điện trf không đáng kể Giện k< h c1 điện trf yg = 2+Ω :( ch>u đB_c
dkng điện '/n nhOt '( 2mQ -ính các điện trf
1
s
R
,
2
s
R
,
;
s
R
Ri<t khi k
1
, k
2
đdu mf th. gi/i hAn đo '(
)2mQZ khi k
1
, k
2
đdu đ1ng th. gi/i hAn đo '( F2 mQ
Bài 275
Wột amL` k< c1 cOu tAo nhB h.nh :i Giện k< h c1 điện trf )+ Ω :( ch>u đB_c dkng điện
'/n nhOt '( 2mQ
2hi d^ng chJt 1 :( 2 th. gi/i hAn đo '( 1++mQ, d^ng hai chJt 1 :( ; gi/i hAn đo '( ;+mQ,
ding hai chJt 1 :( ) gi/i hAn đo '( 1+mQ Hci gi/i hAn đo '( bao nhi3u khi d^ng hai chJtU
1 2 :( ; 2 2 :( ) ; ; :( )
Bài 276
26
Gể đo điện trf M bằng :ôn k< nc1 điện trf y:o :( amL` k< nc1 điện trf '( yao ,gB]i ta d^ng
một trong hai XC đ{ XauU
hiá tr> c0a M đB_c tính g=n đ&ng '(
I
U
:/i w '( XJ ch[ c0a :ôn k< :( ‚ '( XJ ch[ c0a amL`
k< Hci n3n d^ng XC đ{ n(oE
Bài 277
81 hai điện trf y
1
, y
2
mzc nJi ti<L nhau gi%a hai điểm c1 hiệu điện th< không đHi w 2hi '=n
'B_t mzc :ôn k< gi%a Q :( R, Q :( 8, 8 :( R th. :ôn k< '=n 'B_t ch[ 1F+?, *+?, 1++?
-ính Xai XJ tBCng đJi c0a Lh€L đo hiệu điện th< tr3n y
1
:( y
2

Bài 278
81 hai điện trf y
1
, y
2
mzc Xong Xong gi%a hai điểm c1 hiệu điện th< không đHi w = 1+?
2hi mzc một amL` k< nc1 điện trf y
a
= 1Ωo để đo dkng 9ua y
1
th. amL` k< ch[ 1Q, đo dkng 9ua y
2
th. amL` k< ch[ 2Q
-ính Xai XJ tBCng đJi c0a Lh€L đo cB]ng độ dkng điện 9ua y
1
:( 9ua y
2

Bài 279
Wột amL` c1 1++ độ chia, mIi độ chia tBCng ang :/i 2mQ
1 -ính gi/i hAn đo c0a amL` k<
2 ,<u d^ng một điện trf XCn '( yX = +,1 Ω th. khả nxng đo txng '3n 1+ '=n -ính giá tr>
mIi độ chia tBCng ang
; WuJn bi<n amL` k< tr3n th(nh một :ôn k< đo đB_c hiệu điện th< '/n nhOt '( ;*? th. Lhải
mzc một điện trf Lh4 yL bằng bao nhi3uE
Bài 280
Wột điện k< c1 điện trf 6 Ω :( c1 1++ độ chia 2hi dkng điện 9ua điện k< c1 cB]ng độ
2+mQ th. kim điện k< ch[ độ chia 6+
1 Hci Lhải mzc th3m một điện trf Lh4 nđể th(nh :ôn k<o bằng bao nhi3u để khi đo hiệu điện
th< 1*? th. kim điện k< ch[ độ chia 1+
2 Hci Lhải mzc th3m một điện trf Lh4 nđể th(nh :ôn k<o bằng bao nhi3u để khi đo hiệu điện
th< 1*? th. kim điện k< ch[ độ chia 1+
Bài 281
8ho mAch điện nhB h.nh :i
Gể đo cB]ng độ dkng điện 9ua y = 2+ Ω :/i Xai XJ tBCng đJi không 9uá )… th. Lhải d^ng
amL` k< c1 điện trf '( bao nhi3uE
Bài 282
8ho mAch điện nhB h.nh :i
Gể đo hiệu điện th< hai đ=u y
1
:/i Xai XJ tBCng đJi không 9ua 6… th. Lhải d^ng amL` k< c1
điện trf '( bao nhi3uE
áL d4ng XJ cho y
1
= 2++ Ω :( y
2
= 1+++ Ω
Bài 283
2*
81 một mAch Lhân th< nhB h.nh :i, ta c1U yQR = y
+
, yQ8 = M, :ôn k< c1 điện trf y: Hiệu
điện th< hai đ=u mAch '( w -ính XJ ch[ c0a :ôn k<
Bài 284
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= )+ Ω, y
2
= 2+ Ω, 8
1
= 1+
µ
5, 8
2
= 16
µ
5, w = ;+?, điện trf kh1a 2 không đáng
kể
-ính hiệu điện th< :( điện tích tr3n các t4 khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
Ri<t '&c đ=u 2 mf :( các t4 chBa tích điện
Bài 285
81 mAch điện nhB h.nh :iU
w = *+?, 8
1
= 1+
µ
5, 8
2
= 2+
µ
5, 8
;
= ;+
µ
5 -ính điện tích tr3n mIi t4 Ri<t trB/c khi
nJi :(o mAch các t4 chBa tích điện
Bài 286
81 mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= y
2
= y
;
= * ΩZ y
)
= 2 Ω, w = 1F?
8
1
= 8
2
= *
µ
5, 8
;
= 12
µ
5, y2 ≈ +
-ính hiệu điện th< :( điện tích tr3n mIi t4 khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
Ri<t '&c đ=u các t4 chBa tích điện
Bài 287
81 mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= ) ΩZ y
2
= F Ω y
;
= * ΩZ w = T?
8
1
= 1+
µ
5, 8
2
= 6
µ
5, y2 ≈ +
-ính điện tích tr3n các t4 khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
Bài 288
81 mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= * ΩZ y
2
= 12 Ω w = 1F?Z 8
1
= )
µ
5Z
8
2
= 6
µ
5Z 8
;
= 2+
µ
5Z y2 ≈ +
-ính điện tích :( hiệu điện th< tr3n các t4 khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
Ri<t '&c đ=u các t4 chBa tích điện
Bài 289
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
w = *?, y
1
= 2 ΩZ y
2
= * Ω
y
;
= ) Ω, y
)
= ; Ω, 8 = 1+
µ
5 8ác amL` k< :( kh1a 2 c1 điện trf không đáng kể Ri<t
'&c đ=u t4 chBa tích điện -.m điện tích tr3n t4 :( XJ ch[ các amL` k< khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
2Y
Bài 290
81 mAch điện nhB h.nh :iU
w = 12?, y
1
= 2 ΩZ y
2
= ) Ω
y
;
= * Ω, y2 ≈ + 8
1
= 16
µ
5
Ri<t '&c đ=u các t4 chBa tích điện :( 2 mf -ính điện tích tr3n các t4 khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
Bài 291
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
y
1
= * ΩZ y
2
= 12 Ω
w = T?Z 8
1
= 12
µ
5Z 8
2
= 2)
µ
5
8ác kh1a 2 c1 điện trf không đáng kể
-ính điện tích :( hiệu điện th< tr3n các t4 trong các trB]ng h_LU
1 2
1
:( 2
2
đdu đ1ng 2 2
1
đ1ng, 2
2
mf
; 2
1
mf, 2
2
đ1ng
Ri<t trB/c khi c1 các trB]ng h_L Mả$ ra th. các t4 chBa tích điện
Bài 292
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
` = 1,6?Z r =

;
1
Z y
1
= ) ΩZ y
2
= F Ω -ínhU
1 8B]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf
2 Hiệu điện th< gi%a hai c"c ngu{n điện
Bài 293
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
` = ;?Z y
1
= 6 Ω QmL` k< c1 ya ≈ +, ? ch[ 1,2?, Q ch[ +,; ? -ính điện trf trong r c0a
ngu{n
Bài 294
8ho mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= * Ω, y
2
= 6,6 Ω
? c1 điện trf y? rOt '/n, Q :( 2 c1 điện trf rOt nhc
ƒ 2hi 2 mf, ? ch[ *?
ƒ 2hi 2 đ1ng, ? ch[ 6,Y6? :( Q ch[ +,6Q
-ính XuOt điện động ` :( điện trf trong r c0a ngu{n
Bài 295
Wột ngu{n điện c1 XuOt điện động ` = 1,6?Z điện trf r = +,1 Ω Wzc gi%a hai c"c ngu{n hai
điện trf y
1
:( y
2
2hi y
1
nJi ti<L y
2
th. cB]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf '( 1,6Q 2hi y
1
Xong
Xong y
2
th. cB]ng độ dkng điện tHng cộng 9ua y
1
:( y
2
'( 6Q -ính y
1
:( = y
2

Bài 296
81 mAch điện nhB h.nh :i
2F
` = *?Z r = 1 ΩZ y
1
= 2+ ΩZ y
2
= ;+ ΩZ y
;
= 6 Ω -ính cB]ng độ dkng điện 9ua mIi
đidn trf :( hiệu điện th< hai đ=u mAch ngo(i
Bài 297
8ho mAch điện nhB h.nh :i 8ác :ôn k< c1 điện trf rOt '/n, amL` k< :( khoá 2 c1 điện trf
rOt nhc
2 mf, ? ch[ 1*?
2 đ1ng, ?
1
ch[ 1+?, ?
2
ch[ 12?, Q ch[ 1Q
-ính điện trf trong c0a ngu{n Ri<t y
;
= 2y
1

Bài 298
81 mAch điện nhB h.nh :i
` = 12,6?Z r = 1 ΩZ y
1
= 1+ ΩZ y
2
= ;+ ΩZ y
;
= 2+ ΩZ y
)
= )+ Ω -ínhU
1 8B]ng độ dkng điện 9ua mIi điện trf
2 8ông XuOt tr3n điện trf y
2

; Hiệu điện th< gi%a W :( , WuJn đo hiệu điện th< n($ th. c"c dBCng c0a :ôn k< mzc :(o
điểm n(o E
Bài 299
81 mAch điện nhB h.nh :i
y
1
= 12 ΩZ y
2
= 1* ΩZ y
;
= F ΩZ y
)
= 11 ΩZ y2 ≈ +Z ` 12?Z r = 1 Ω
-ính hiệu điện th< gi%a Q :( , khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
Bài 300
8ho mAch điện nhB h.nh :i
` = *?Z r = 1 Ω
8ác amL` k< :( kh1a 2 c1 điện trf không đáng kể
y
1
= * ΩZ y
2
= ) Ω
y
)
= ; ΩZ y
6
= 6 Ω
1 2hi 2 mf, Q
1
ch[ +,6Q -ính y
;
:( nhiệt 'B_ng đP tca ra tr3n y
;
trong 6 Lh&t
2 -ính XJ ch[ các amL` k< khi 2 đ1ng
Bài 301
81 mAch điện nhB h.nh :i
,gu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r =

;
2
Z :ôn k< c1 điện trf rOt '/n QmL` k< :(
kh1a 2 c1 điện trf không đáng kể
y
1
= y
2
= y
;
= * ΩZ y
)
= 2 Ω
1 2hi mo2 mf, ? ch[ 12? -ính `
2 -ính XJ ch[ ? :( Q khi 2 đ1ng
Bài 302
81 mAch điện nhB h.nh :i
` = *?Z r = 1 ΩZ y
1
= y
)
= y
6
= ) ΩZ y
2
= F ΩZ y
;
= 2 ΩZ
2T
y2 ≈ + -ính hiệu điện th< gi%a , :( R khiU
1 2 mfZ 2 2 đ1ng
Bài 303
8ho mAch điện nhB h.nh :i
` = T?Z r = 1 ΩZ y
1
= 6,* ΩZ y
;
= F ΩZ y
)
= 2 Ωy
2
= y
6
= y
*
= ) Ω
8ác amL` k< :( kh1a k c1 điện trf không đáng kể -.m XJ ch[ các amL` k< khiU
1 2 mf 2 2 đ1ng
Bài 304
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
` = T?Z r = 1 ΩZ G U *? - ;•
-ính giá tr> c0a bi<n trf yb tham gia :(o mAch để đ}n Xáng b.nh thB]ng
Bài 305
8ho mAch điện nhB h.nh :i
` = T?Z r = 1 ΩZ G
1
U *? 7 ;•Z G
2
;? 7 1,6•
8ác đ}n Xáng b.nh thB]ng -ínhU
1 Giện trf y
1
:( y
2

2 8ông XuOt :( hiệu XuOt c0a ngu{n
Bài 306
Wột ngu{n điện c1 XuOt điện động ` = 2)?Z điện trf trong r = ; Ω 81 một XJ bang đ}n 'oAi
2,)? 7 1,))• ,gB]i ta mzc các b1ng tr3n th(nh m dP$, mIi dP$ c1 n b1ng Hci Lhải d^ng bao
nhi3u b1ng :( mzc nhB th< n(o để các b1ng đdu Xáng b.nh thB]ng
Bài 307
Wột ngu{n điện c1 XuOt điện động ` = 2)?Z điện trf trong r = ; Ω 81 một XJ b1ng đ}n 'oAi
2,)? 7 1,))• ,gB]i ta mzc các b1ng tr3n th(nh m dP$, mIi dP$ c1 n bang Hci Lhải d^ng bao
nhi3u b1ng :( mzc nhB th< n(o để các b1ng đdu Xáng b.nh thB]ng
Bài 308
8ho mAch điện nhB h.nh :i
r = 12?Z r = 1 Ω y '( bi<n trf
1 Gidu ch[nh y để công XuOt mAch ngo(i '( 11• -ính giá tr> y tBCng ang -ính công XuOt
c0a ngu{n trong trB]ng h_L n($
2 ghải đidu ch[nh y c1 giá tr> '( bao nhi3u để công XuOt tr3n y '( '/n nhOt
Bài 309
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
` = 12?Z r = ; ΩZ y
1
= 12 Ω Hci y
2
bằng bao nhi3u để công XuOt mAch ngo(i '( '/n nhOt E
-ính công XuOt n($
Bài 310
;+
` = 2)?Z r = * ΩZ y
1
= ) Ω y
2
'( bi<n trf Hci y
2
bằng bao nhi3u để công XuOtU
1 WAch ngo(i '/n nhOt -ính công XuOt ngu{n trong trB]ng h_L n($
2 -r3n y
2
'/n nhOt -ính công XuOt n($
Bài 311
` = 12?Z r = 1 Ω y
1
= * ΩZ y
;
= ) Ω y
2
'( bi<n trf
Hci y
2
bằng bao nhi3u để công XuOt tr3n y
2
'( '/n nhOt
Bài 312
8ho mAch điện nhB h.nh :i ) Lin giJng nhau mzc nJi ti<L, mIi Lin c1 XuOt điện động ` =
1,6?Z điện trf trong r = +,26 ΩZ y
1
= 2) ΩZ y
2
= 12 ΩZ y
;
= ; Ω -ínhU
1 KuOt điện động :( điện trf trong c0a bộ ngu{n
2 8B]ng độ dkng điện mAch chính
; 8ông XuOt ti3u th4 tr3n y
2

Bài 313
8ho mAch điện nhB h.nh :i ) Lin giJng nhau mzc nJi ti<L, mIi Lin c1 XuOt điện động '( `
+
:( điện trf trong '( r
+
= +,26 Ω y
2
= ; ΩZ y
;
= 16 Ω Z y
)
= 1+ Ω Giện trf c0a amL` k< Q rOt
nhc, c0a :ôn k< ? rOt '/n Q ch[
A
;
1
:( ? ch[ 2? -ínhU
1 Giện trf y
1

2 8B]ng độ dkng điện mAch chính
; Hiệu điện th< hai đ=u mAch ngo(i
) KuOt điện động c0a 1 Lin
Bài 314
8ho mAch điện nhB h.nh :i
`
1
= 2?Z `
2
= )?Z `
;
= ;?Z r
1
= r
2
= r
;
= +,1 ΩZ y = F,Y Ω
-ính cB]ng độ dkng điện 9ua mAch :( công XuOt mAch ngo(i, công XuOt c0a bộ ngu{n
Bài 315
`
1
= `
;
= *?Z `
2
= ;? r
1
= r
2
= r
;
= 1 Ω y
1
= y
2
= y
;
= 6 Ω y
)
= 1+ Ω
-ínhU
1 KuOt điện động :( điện trf trong c0a bộ ngu{n
2 Hiệu điện th< gi%a W :( ,
Bài 316
`
;
= 1*?Z `
2
= `
1
= 2?Z r
1
= r
2
= r
;
= +,6 Ω
y
1
= y
2
= y
;
= * Ω y
)
= *,6 Ω
-ínhU
1 KuOt điện động :( điện trf trong bộ ngu{n
2 Hiệu điện th< gi%a Q :( W
Bài 317
81 mAch điện nhB h.nh :i
;1
• ; Lin giJng nhau, mIi Lin c1 ` = *?Z r = +,;

• Giện trf y = 6,T

-ínhU
1 Hiệu điện th< hai đ=u bộ ngu{n
2 8B]ng độ dkng điện 9ua 1 Lin
; 8ông XuOt c0a bộ ngu{n :( công XuOt 1 Lin
Bài 318
Hai ngu{n giJng nhauZ mIi ngu{n c1 XuOt điện động ` :( điện trf trong r ?ôn k< ? :(
amL` k< Q 'í tBfng 2h1a 2 c1 điện trf không đáng kể
• 2hi k mf, ? ch[ *?
• 2hi 2 đ1ng, ? ch[ 6,6? :( amL` k< ch[ 1Q
-ínhU
1 `, r 2 8ông XuOt mAch ngo(i khi 2 đ1ng
Bài 318
Hai ngu{n giJng nhauZ mIi ngu{n c1 XuOt điện động ` :( điện trf trong r ?ôn k< ? :(
amL` k< Q 'í tBfng 2h1a 2 c1 điện trf không đáng kể
• 2hi k mf, ? ch[ *?
• 2hi 2 đ1ng, ? ch[ 6,6? :( amL` k< ch[ 1Q
-ínhU
1 `, r 2 8ông XuOt mAch ngo(i khi 2 đ1ng
Bài 319
`
1
= F?Z `
2
= 1+? r
1
= r
2
= 2 ΩZ y = T Ω
?ôn k< ? :( amL` k< Q '( các d4ng c4 đo điện 'í tBfng
-.m XJ ch[ c0a ? :( Q
Bài 320
`
1
= *?Z `
2
= )? r
1
= r
2
= 2 ΩZ y = T Ω
-ínhU
1. KuOt điện động :( điện trf trong c0a bộ ngu{n
2. 8ông XuOt mAch ngo(i :( cB]ng độ dkng điện 9ua mIi ngu{n
Bài 321
Hai ngu{n c1 XuOt điện '( `
1
, `
2
Z điện trf trong r
1
:( r
2
ngiả Xj `
1
s `
2
o WAch ngo(i c1 điện
trf y tha$ đHi đB_c -ính y để ngu{n tha haiU
1 ghát dkng
2-hu dkng
; 2hông Lhát, không thu
Bài 322
;2
81 * ngu{n giJng nhau, 1 ngu{n c1 XuOt điện động ` = 2?Z điện trf trong r = +,6 Ω
Giện trf c0a amL` k< Q :( kh1a 2 không đáng kể y
1
= 12 ΩZ khi 2 mf amL` k< ch[
2Y
2)
Q -ính XJ ch[ Q khi 2 đ1ng
Bài 323
81 12 ngu{n giJng nhau, 1 ngu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r = 1,6 Ω ?ôn k< c1
điện trf rOt '/n :( ch[ Y? 8ông XuOt mAch ngo(i '( ;,6• -ính
1 KuOt điện động `
2 8ông XuOt một ngu{n :( công XuOt bộ ngu{n
Bài 324
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
81 1+ ngu{n giJng nhau, mIi ngu{n c1 XuOt điện động ` = 1,6?, điện trf trong r = +,6 Ω
mzc th(nh hai dP$ Xong Xong, dP$ 1 c1 * ngu{n nJi ti<L, dP$ 2 c1 ) ngu{n nJi ti<L QmL` k< c1
điện trf không đáng kể y '( bi<n trf Hci Lhải ch[nh y bằng bao nhi3u để amL` k< ch[ +
Bài 325
81 12 ngu{n giJng nhau, 1 ngu{n c1 XuOt điện động ` = 2?, điện trf trong r = +,6 Ω Giện
trf y = 1; Ω -ính hiệu điện th< gi%a W :( R
Bài 326
81 ) ngu{n giJng nhau, XuOt điện động :( điện trf trong c0a 1 ngu{n '( ` = T?Z r = 1 Ω
8ác điện trf y
1
= 2 ΩZ y
2
= 2 ΩZ y
;
= * ΩZ y
)
= 12 Ω Giện trf c0a amL` k< không đáng kể
8B]ng độ dkng điện 9ua y
1
'( ;Q -ínhU
1 Giện trf y
6

2 KJ ch[ amL` k< Q
Bài 327
Hai ngu{n giJng nhau, mIi ngu{n c1 ` = ),6?, r = 1 Ω 8ác điện trf y
1
= 1,) ΩZ y
2
= *
ΩZ y
;
= 2 ΩZ y
)
= F ΩZ y
6
= * Ω ? c1 điện trf rOt '/n, Q c1 điện trf rOt nhc -.mU
1 KJ ch[ c0a :ôn k< :( amL` k<
2 Hiệu điện th< gi%a hai điểm W :( ,
Bài 328
81 , = )+ ngu{n giJng nhau, mIi ngu{n c1 XuOt điện động ` = 2?Z điện trf trong r = 1 Ω
1 8ác ngu{n điện đB_c mzc hIn tAL th(nh n nhánh, mIi nhánh c1 m ngu{n nJi ti<L Hci c1
bao nhi3u cách mzc khác nhauE
2 e^ng điện trf ngo(i y = 2,6 Ω th. Lhải chtn cách mzc n(o để công XuOt mAch ngo(i '/n
nhOtE -ính công XuOt n($
Bài 329
;;
1 Hai dâu điện trf gh€L :/i nhau :( mzc :(o hai điểm c1 hiệu điện th< 2*? 2hi ch&ng
gh€L nJi ti<L th. dkng điện 9ua ch&ng '( 2Q 2hi ch&ng gh€L Xong Xong th. dkng điện tHng cộng
9ua ch&ng '(
1F
1*T
Q -ính điện trf c0a hai dâ$ dDn tr3n
2 ,gB]i ta mzc '=n 'B_t dâ$ tha nhOt r{i dâ$ tha hai :(o hai c"c bộ ngu{n công XuOt tca
nhiệt tr3n hai dâ$ điện trf nhB nhau -ính điện trf nhB nhau -ính điện trf trong bộ ngu{n

Bài 330
Wột điện trf y = ; Ω đB_c mzc gi%a hai đ=u c0a bộ ngu{n mzc hIn tAL g{m m nhánh, mIi
nhánh c1 n Lin giJng nhau, mzc nJi ti<L KuOt điện động :( điện trf trong c0a mIi ngu{n '( ` = 2?
:( r = +,6 Ω
-ính XJ ngu{n ít nhOt c=n ding để dkng điện 9ua y c1 cB]ng độ '( FQ -ính hiệu XuOt c0a bộ
ngu{n
Bài 331
HP$ :i dAng đ{ th> X" Lh4 thuộc c0a công XuOt ngu{n điện :( công XuOt ti3u th4 f mAch ngo(i
:(o điện trf mAch ngo(i Ri<t ngu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r
Bài 332
Wột bộ ngu{n g{m ;* ngu{n giJng nhau gh€L hIn h_L th(nh m dP$ Xong Xong, mIi dP$ c1
n ngu{n giJng nhau mzc nJi ti<L WIi ngu{n c1 XuOt điện động ` = 12?Z điện trf trong r = 2 Ω
WAch ngo(i c1 hiệu điện th< w = 12+? :( công XuOt g = ;*+• -ính m :( n
Bài 333
81 F b1ng đ}n giJng nhau 'oAi ;? 7 ;• :( mzc th(nh L dP$ Xong Xong, mIi dP$ c1 9 b1ng
nJi ti<L WIi ngu{n c1 XuOt điện động ` = )?Z điện trf trong r = 1 Ω
Hci Lhải d^ng tJi thiểu bao nhi3u ngu{n :( Mác đ>nh các cách mzc bộ đ}n :( bộ ngu{n
Bài 334
8ho mAch điện nhB h.nh :i
`
1
= )?Z r
1
= 2 ΩZ `
2
= ;?Z r
2
= ; Ω y '( bi<n trf, amL` k< c1 ya ≈ +
1 8h[nh y để giá tr> tham gia :(o mAch '( y
1
bằng bao nhi3u để amL` k< ch[ V
2 2hi con chA$ 8 c1 :> trí f câu 1, n<u d>ch chu$ển 8 th. chidu dkng điện 9ua amL` k< nhB
th< n(oE
Bài 335
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
`
1
= 66?Z `
2
= 1+ ΩZ `
;
= 16?Z r
1
= +,; ΩZ r
2
= +,) ΩZ r
;
= +,1 ΩZ r
)
= +,2 ΩZ y
1
= T,6 Ω
Z y
2
= 1T,* ΩZ y
;
= ),T Ω -ính cB]ng độ dkng điện 9ua các nhánh
Bài 336
;)
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 ` = 1F?Z r = 1,) Ω R1ng đ}n c1 ghi 6? 7 2,6•
8h[nh bi<n trf yb = Y Ω th. đ}n Xáng b.nh thB]ng R '( b.nh điện Lhân c1 điện trf y
1
= 1+ Ω
1 -ính điện trf M
2 8ho bi<t b.nh điện Lhân chaa dung d>ch 8uKV
)
, dBCng c"c bằng đ{ng -ính 'B_ng đ{ng
bám :(o catJt c0a b.nh điện Lhân Xau 2)h
Bài 337
8ho mAch điện nhB h.nh :i Rộ ngu{n `
1
, r
1
g{m 2+ Lin c1 ` = 1,2?Z r = +,; Ω W, '( dâ$
điện trf đ{ng chOt, ti<t diện đdu, d(i 1m c1 điện trf yW, = * Ω, amL` k< c1 điện trf không đáng
kể 2hi con chA$ 8 cách W một đoAn W8 = 12,6 cm th. amL` k€ ch[ V
1 -ính XuOt điện động `
2

2 e^ng bộ ngu{n `
1
để thzL Xáng * đ}n 'oAi *? 7 ;• Hci Lhải mzc nhB th< n(o để các đ}n
Xáng b.nh thB]ng :( c1 '_i :d mặt nxng 'B_ng
Bài 338
8ho ba ngu{n `
1
= `
2
Z r
1
= r
2
= r :( `
;
= 2?Z r
;
= + đB_c mzc '=n 'B_t th`o hai XC đ{ n1o :(
n2o Ri<t y
1
= T ΩZ y
2
= 2Z ya = y2 ≈ +
1 2hi 2 mf, dkng điện trong hai XC đ{ c1 chidu nhB h.nh :i :( ‚ = +,6*QZ ‚| = +,1*Q -.m
`, r
2 -.m XJ ch[ amL` k< trong hai XC đ{ khi 2 đ1ng
Bài 339
8ho mAch điện nhB h.nh :i Rộ ngu{n gJc F Lin giJng nhau, 1 Lin c1 ` = 2,26?Z r = 1 Ω
G}n G ghi ;?Z ),6•Z ya = y2 ≈ +Z b.nh điện Lhân đ"ng nB/c Lha M&t, c1 các điện c"c bằng bAch
kim :( điện trf '( y
;
= ; Ω
1 2hi 2 mf, đ}n Xáng b.nh thB]ng -ính y
1
:( XJ ch[ c0a amL` k<
2 2hi 2 đ1ng, ngB]i ta thO$ công XuOt mAch ngo(i c"c, hP$ tính thể tích oM$ đB_c giải
Lh1ng f điện c"c trong đidu kiện chu#n trong th]i gian 1* Lh&t 6 giâ$
Bài 340
8ho mAch điện nhB h.nh :i, điện trf y = ),6 Ω 8 '( t4 điện Lhung m( khoảng cách gi%a hai
bản '( d = +,2cm -rong mAch tr3n, cB]ng độ điện trB]ng gi%a hai bản t4 '( r = 226+
m
V
-ính XuOt
điện động ` :( ngu{n, bi<t điện trf trong c0a n1 '( r = +,6 Ω
Bài 341
8ho mAch điện nhB h.nh :i
,gu{n điện c1 XuOt điện động ` = T?, điện trf trong r = 1 Ω 8ác điện trf y
1
= y
2
= y
;
= *
Ω, y
)
= 1F Ω -4 điện c1 điện dung 8 = F
µ
5 -ính điện tích c0a t4
Bài 342
8ho mAch điện nhB h.nh :i 8ác điện trf y
1
= y
2
= * ΩZ y
;
= y
)
= 6 Ω, ngu{n c1 XuOt điện
động ` = 1F?, điện trf trong r = 1 Ω -4 c1 điện dung 8 = 1+
µ
5 -ính điện tích tr3n t4
;6
Bài 343
8ho mAch điện nhB h.nh :i, các ngu{n c1 `
1
= 12?Z r
1
= 1 ΩZ `
2
= *?Z r
2
= 1 Ω 8ác điện
trf y
1
= ) ΩZ y
2
= * ΩZ y
;
= ; Ω -4 c1 điện dung 8 = 6
µ
5 -ính điện tích tr3n t4 :( cho bi<t
bản t4 n(o tích điện dBCng
Bài 344
8ho mAch điện nhB h.nh :i 8ác ngu{n c1 `
1
= T?Z r
1
= 2 ΩZ `
2
= 6?Z r
2
= 2 Ω -r3n b1ng
đ}n c1 ghi ;? 7 ;• -4 c1 điện dung 8 = 1+
µ
5 Ri<t đ}n Xáng b.nh thB]ng -ínhU
1 Giện trf y
1

2 Giện tích tr3n t4 :( cho bi<t bản t4 n(o tích điện âm
Bài 345
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r = 1 Ω 8ác điện trf
y
1
= 16 ΩZ y
2
= 1+ ΩZ y
;
= 6 Ω -4 c1 điện dung 8 = 1+
µ
5 :( điện tích tr3n t4 '( '( 9 = 1+
µ
8
-ínhU
1 KuOt điện động `
2 8ông XuOt ti3u th4 tr3n y
2

Bài 346
8ho mAch điện nhB h.nh :i 8ác ngu{n c1 `
1
= 12?Z r
1
= 1 ΩZ `
2
= T?Z r
2
= 1 ΩZ điện trf
c0a dâ$ điện trf QR '( yQR = y = 6 Ω -ính Lh=n điện trf Q8 '( yQ8 = M để điện k< h ch[ +
Bài 347
8ho mAch điện nhB h.nh :i Rộ ngu{n g{m ) oin giJng nhau mzc nJi ti<L, mIi Lin c1 ` = 2?,
r = +,6 Ω 8ác điện trf y
1
= y
2
= 2+ Ω, y
;
= 1+ Ω 2hoá 2 c1 y2 ≈ + 8ác t4 c1 điện dung 8
1
=
2
µ
5Z 8
2
= ;
µ
5 -ính điện tích tr3n các t4 trong trB]ng h_L 2 mf r{i 2 đ1ng, tq đ1 Xu$ ra 'B_ng
điện tích chu$ển 9ua y
1
khi đ1ng khoá 2
Bài 348
8ho mAch điện nhB h.nh :i `b = Y+?Z rb = 1+ Ω 8ác điện trf y
1
= y
2
= y
;
= y
)
= 2+ Ω
Giện trf khoá 2 '( y2

≈ + -4 c1 điện dung 8 = 1+
µ
5 -ính 'B_ng điện tích chu$ển 9ua y
)
trong
th]i gian 2 đ1ng r{i mf
Bài 349
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 ` = 12?Z r = 1 ΩZ y
2
= 2 ΩZ y
;
= ) Ω gh=n bi<n trf
tham gia :(o mAch '( M -4 c1 điện dung 8 = 1+
µ
5 Hci M Lhải bằng bao nhi3u đểU
1 Giện tích tr3n t4 '( ;1+
76
8 :( bản t4 nJi :/i W tích điện âm
2 8ông XuOt tr3n M c"c đAi
Bài 350
;*
8ho mAch điện nhB h.nh :i 8ác ngu{n `
1
= )?Z r
1
= +,6 ΩZ `
2
= 2?Z r
2
= 1 Ω 8ác điện trf
y
1
:( y
2
8ác t4 8
1
= 8
2
= 2
µ
5 Z 8
;
= )
µ
5 8á điện k< c1 điện trf không đáng kể Giện k< h
1
ch[ +,)Q, điện k< h
2
ch[ +
1 -ính y
1
:( y
2

2 -ính điện tích :( điện th< tr3n các t4
Bài 351
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 ` = )?Z r = 1 Ω 8ác điện trf y
1
= y
2
= 2 ΩZ y
;
=
y
)
= y
6
= 6 Ω -4 c1 điện dung 8 = 2
µ
5Z điện trf amL` k< :( khoá 2 không đáng kể -ính XJ ch[
amL` k<, điện tích tr3n t4 :( dOu điện tích tr3n các bản t4 khiU
1 2 mf
2 2 đ1ng
Bài 352
Rộ ngu{n c1 * ngu{n giJng nhau mzc nhB h.nh :i, một ngu{n ` = 12?, r = +,Y6 Ω 8ác điện
trf y
1
= 2 ΩZ y
2
= ; ΩZ y
;
= 1+,6 Ω 8ác t4 c1 8
1
= 8
2
= 2
µ
5, 8
;
= *
µ
5 -ính 'B_ng điện tích
9ua kh1a 2 khi 2 mf r{i đ1ng
Bài 353
8ho mAch điện nhB h.nh :i Hai ngu{n giJng nhau, một ngu{n c1 XuOt điện động `, điện trf
trong r R1ng đ}n 'oAi *? 7 *• 8ác t4 c1 điện dung 8
1
= 8
2
= 2
µ
5 Giện trf y
1
= ) Ω, :ôn k< ?
c1 điện trf rOt '/n, kh1a 2 c1 điện trf không đáng kể
• 2hi 2 mf, ? ch[ 12?
• 2hi 2 đ1ng th. đ}n Xáng b.nh thB]ng
1 -ính `, r
2 KJ ch[ ? khi 2 đ1ng
; Giện 'B_ng tải 9ua y
2
khi 2 mf r{i đ1ng :( cho bi<t các t4 Lh1ng ha$ nAL điện
Bài 354
8ho mAch điện nhB h.nh :iZ `
2
= 1+?Z r
1
= 1 ΩZ r
2
= ; ΩZ
y
1
= 2 ΩZ y
2
= ) Ω y
;
= y
)
= ; Ω
?ôn k< c1 điện trf rOt '/n :( ch[
;
22
? -ính `
1

Bài 355
8ho mAch điện nhB h.nh :i, các ngu{n `
1
= 2)?Z r
1
= 1 ΩZ `
2
= *?Z r
2
= ) ΩZ y
;
= 6 Ω 8ác
t4 c1 điện dung 8
1
= 2
µ
5Z 8
2
= ;
µ
5Z 8
;
= )
µ
5
-ính điện tích tr3n các t4
Bài 356
8ho mAch điện nhB h.nh :i `
1
= *?Z `
2
= 12?Z r
1
= r
2
= 2 ΩZ y
1
= 1+ ΩZ y
2
= 6 ΩZ 8
1
= 8
2
= *
µ
5 -ính điện tích tr3n các t4 :( điện 'B_ng 9ua y
1
khi 2 chu$ển tq đ1ng Xang mf
;Y
Bài 357
81 mAch điện nhB h.nh :i 8ác ngu{n giJng nhau :( mIi ngu{n c1 ` = ;?Z r = 1 Ω 8ác điện
trf rOt '/n -.m XJ ch[ c0a các :ôn k< ,<u tha$ 2 :ôn k< bằng 2 t4 c1 điện dung bằng nhau '( 8
1
= 8
2
= *
µ
5 th. mIi t4 tích một 'B_ng điện tích '( bao nhi3uE
Bài 358
81 mAch điện nhB h.nh :i RJn ngu{n giJng nhau mzc nJi ti<L, 1 ngu{n c1 ` = +,Y6?Z r =
+,1 Ω 8ác điện trf y
1
= 1 ΩZ y
;
= 2 ΩZ y
)
= ) ΩZ ya = y2 + Ri<t khi 2 mf, Q ch[ +,2Q :( khi
2 đ1ng 2 ch[ + -ính y
2
:( y
6

Bài 359
81 mAch điện nhB h.nh :i 8ác ngu{n giJng nhau, mIi ngu{n c1 ` = ;?Z r = 1 Ω Ri<n trf
c1 điện trf to(n Lh=n '( yW, = 1+ ΩZ điện trf y
1
= 1 ΩZ ya ≈ +Z y?

rOt '/n -4 c1 điện dung 8
+
=
6 -.m XJ ch[ :ôn k<, amL` k<, điện tích tr3n t4 :( công Xu`t bộ ngu{n, công XuOt 1 ngu{n khi con
chA$ 8 c0a bi<n trf f :> tríU
1 !( trung điểm c0a W,
2 -r^ng :/i ,
Bài 360
8ho mAch điện nhB h.nh :i, các ngu{n c1 `
1
= *?Z r
1
= +,6 ΩZ `
2
= T?Z r
2
= +,6 ΩZ r
;
= 1+
ΩZ y
)
= +,6 ΩZ y
1
= F Ω G}n G c1 ghi 12? 7 1F• 8ác t4 c1 điện dung 8
1
= *Z 8
2
= ) G}n Xáng
b.nh thB]ng -ính y
2
, công XuOt mIi ngu{n, công XuOt mAch ngo(i, điện tích tr3n các t4
Bài 361
8ho mAch điện nhB h.nh :i WIi ngu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r = ) 8ác điện
trf y
1
= y
2
= y
;
= )+ Ω Z y
)
= ;+ Ω QmL` k< c1 điện trf ya ≈ + :( ch[ +,6Q
1 -ính `
2 ,<u tha$ amL` k< bằng t4 c1 điện dung 8 = 1+
µ
5 th. điện tích tr3n t4 '( bao nhi3uE
Bài 362
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 ` = 1F?Z r = 2 Ω 8ác điện trf y
1
= y
2
= y
;
= y
)
= *
Ω, khoá 2 c1 y2 ≈ +, t4 c1 điện dung 8 = *
µ
5
-ính điện tích to(n các t4 :( cB]ng độ dkng điện 9ua khoá 2 khiU
1 2 mf
2 2 đ1ng
Bài 363
8ác ngu{n c1 `
1
= 12?Z r
1
= 2 ΩZ `
2
= *?Z r
2
= 2 Ω 8ác điện trf y
1
= y
;
= ) Ω, y
2
= * Ω,
các khoá c1 y2 ≈ +, Q c1 điện trf không đáng kể -4 c1 điện dung 8 = *
µ
5 -.m XJ ch[ c0a amL` k<
:( điện tích tr3n t4 khiU
1 2
1
, 2
2
đdu mf
;F
2 2
1
, 2
2
đdu đ1ng
; 2
1
đ1ng , 2
2
mf
) 2
1
mf, 2
2
đ1ng
Bài 364
81 hai ngu{n giJng hệt nhau, mIi ngu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r -ính hiệu điện th<
gi%a hai điểm Q :( R khi mzc hai ngu{n th`o hai XC đ{ XauU
Bài 365
8ho mAch điện nhB h.nh :i Hai ngu{n giJng nhau, mIi ngu{n c1 ` = ;?, r = +,6 Ω 8ác điện
trf y
1
= 2 ΩZ y
2
= ) ΩZ y
;
= F ΩZ y
)
= 1+ Ω 2hoá 2 :( amL` k< Q c1 điện trf không đáng kể, M
'( điện trf chBa bi<t -4 c1 điện dung 8 = 1+
µ
5 2hi 2 mf Q ch[ 1,2Q
1 -ính M, điện tích tr3n t4 khi 2 mf
2 2hi 2 đ1ng, điện tích tr3n t4 Xi tha$ đHi nhB th< n(oE
Bài 366
81 12 Lin giJng nhau, mIi Lin c1 XuOt điện động ` = 2?, điện trf trong r = +,1 Ω đB_c, mzc
th(nh bộ r{i nJi :/i mAch ngo(i c1 điện trf y = +,; Ω
1 -ính XuOt điện động, điện trf trong c0a bộ ngu{n :( dkng điện 9ua y khiU
\ 12 Lin gh€L nJi ti<L
\ 12 Lin gh€L Xong Xong
\ 12 Lin gh€L th(nh bJn dP$, mIi dP$ c1 ; Lin
2 ,<u gh€o th(nh m dP$, mIi dP$ c1 n Lin -.m cách gh€L để dkng điện 9ua y '( '/n nhOt -ính
‚maM
; -ha$ y bằng y
1
= +,F Ω hh€L bộ ngu{n th(nh 2 dP$, 1 dP$ c1 M Lin, 1 dP$ c1 $ Lin -.m
cách gh€L để không c1 dkng điện 9ua dâ$ c1 $ Lin
Bài 367
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t ` = *?, r = 1 ΩZ y
1
= y
;
= y
)
= y
6
= 1 Ω, y
2
= +,F Ω yM '(
bi<n trf tJi đa '( 1+ Ω Ran đ=u yM = 2 Ω
1 -ính XJ ch[ c0a amL` k<Z :ôn k< :( công XuOt c0a yM khi 2 mf :( 2 đ1ng
2 2 đ1ng, cho yM tha$ đHi tq + đ<n 1+ Ω KJ ch[ c0a amL` k< txng ha$ giảmE Ri<t ? c1 điện
trf rOt '/n, Q :( khoá 2 c1 điện trf rOt nhc
Bài 368
8ho mAch điện nhB h.nh :i Ri<t `
1
= `
2
= *?, r
1
= 1 ΩZ r
2
= 2 ΩZ y
1
= 6 ΩZ y
2
= ) ΩZ y =
; Ω ?ôn k< c1 điện trf rOt '/n
1 -.m cB]ng độ dkng điện 9ua các điện trf :( ngu{n điện
2 KJ ch[ c0a :ôn k<
Bài 369
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t `
1
= 12?, r
1
= 1 ΩZ `
2
= *?Z r
2
= 1 ΩZ y
1
= 2 ΩZ y
2
= ; Ω
1 G>nh giá tr> c0a y để `
2
'( má$ Lhát, má$ thuZ không Lhát không thuE
;T
2 -ính y để dkng Lhát c0a `
1
gOL 2 '=n dkng thu c0a `
2
-ính công XuOt c0a `
1
'&c n($
Bài 370
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t `
1
= 12?Z r
1
= 1 ΩZ `
2
= *?Z r
2
= 1 ΩZ y
1
= 2 ΩZ y
2
= ; Ω
1 G>nh giá tr> c0a y để `
2
'( má$ LhátZ má$ thuZ không Lhát không thu E
2 -ính y để dkng Lhát c0a `
1
gOL 2 '=n dkng thu c0a `
2
-ính công XuOt c0a `
1
'&c n($
Bài 371
8ho mAch điện nhB h.nh ` = 2)?, r = 2 ΩZ y
1
= ; ΩZ y
2
= 2 Ω G>nh mac yM đểU
1 8ông XuOt mAch ngo(i '/n nhOt -ính giá tr> n($
2 8ông XuOt tr3n yM bằng T•
; 8ông XuOt tr3n yM c"c đAi -ính giá tr> n($
Bài 372
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t `
1
= *?Z r
1
= 1 ΩZ `
2
= 2?Z r
2
= +,6 ΩZ y
1
= 1 ΩZ y
2
= 2 ΩZ
y
;
= 2,6 ΩZ 8 = 1
µ
5
1 -ính điện tích tr3n t4 8 khi 2 mf, bản n(o tích điện dBCng
2 -.m điện 'B_ng 9ua y
)
khi 2 đ1ng
Bài 373
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t y
1
= F ΩZ y
2
= 2 ΩZ y
;
= ) ΩZ y
)
= 1 ΩZ ` = 12?Z r = +,) Ω
, yQ = +
1 8hang tc rằng khi
4
3
2
1
R
R
R
R
=
th. không c1 dkng điện 9ua amL` k<
2 8ho y
)
= ) Ω Sác đ>nh chidu :( cB]ng độ dkng điện 9ua amL` k<
; Ri<t dkng điện 9ua amL` k< c1 chidu tq W đ<n ,, cB]ng độ ‚Q = +,;Q -ính y
)

Bài 374
8ho mAch điện nhB h.nh Rộ ngu{n 2 dP$, mIi dP$ c1 * Lin, mIi Lin c1 ` = 1,6?Z r = +,2 Ω
Giện trf các đ}n '=n 'B_t '( y
1
= 2 ΩZ y
2
= y
;
= * Ω Gidu ch[nh bi<n trf yb

Xao cho :ôn k< ch[ 6?
-ínhU
1 `
1
, rb c0a bộ ngu{n
2 8B]ng độ 9ua mIi đ}n :( giá tr> c0a yb
; ,hiệt 'B_ng toả ra f bi<n trf Xau 1+ Lh&t :( công XuOt đ}n G
1

) ,<u G
2
đat, độ Xáng các đ}n ckn 'Ai ra XaoE KJ ch[ c0a :ôn k< tha$ đHi th< n(oE
Ri<t :ôn k< c1 điện trf rOt '/n
Bài 375
8ho mAch điện nhB h.nh :i WIi ngu{n c1 ` = 1,6?Z r = +,1 Ω G}n G
1
'oAi *? 7 ;•Z đ}n G
2
'oAi ;? 7 1,6•
1 e>ch chu$ển con chA$ 8 đ<n :> trí để cho các đ}n Xáng b.nh thB]ng -ínhU
a Hiệu điện th< hai đ=u ngu{n
)+
b Giện trf y
1
:( giá tr> c0a bi<n trf y
2
tham gi :(o mAch
2 -q :> trí con chA$ 8 f câu 1, n<u d>ch chu$ển 8 :d Lhía Q th. độ Xáng đ}n G
1
tha$ đHi th<
n(oE
Bài 376
8ho mAch điện nhB h.nh :i Ri<t ` = 12?, r = 2 ΩZ y
1
= ; ΩZ y
2
= * ΩZ y
;
= ) ΩZ y
)
= 12
ΩZ yQ = + -.m XJ ch[ c0a amL` k< khi 2 mf :( 2 đ1ng
Bài 377
8ho mAch điện nhB hi.nh :i ,gu{n c1 ` = )?, r = 1 Ω 8ác điện trf y
1
= y
2
= y
;
= y
)
= y
6
=
1 Ω 2hoá 2 c1 y2 ≈ + -ính công XuOt c0a ngu{n khiU
1 2 mf
2 2 đ1ng
Bài 378
8ho hai ngu{n `
1
= *?Z r
1
= 1 ΩZ `
2
= 12?, r
2
= 2 Ω 8ác amL` k< c1 yQ

= +
1 -.m XJ ch[ c0a amL` k< đB_c mzc tr3n h.nh
2 -ha$ amL` k< bằng các :ôn k< c1 y? rOt '/n -.m XJ ch[ c0a :ôn k<
Bài 379
hiải 'Ai b(i ;YF khi amL` k< đB_c mzc nhB XauU
Bài 380
hiải 'Ai b(i ;YF khi amL` k< đB_c mzc nhB XauU
Bài 381
hiải 'Ai b(i ;YF khi amL` k< đB_c mzc nhB XauU
Bài 382
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<tU `
1
= 2?Z r
1
= +,1 ΩZ `
2
= *?Z r
2
= +,2 ΩZ `
;
= F?Z r
;
= +,; ΩZ
y
1
= +,) ΩZ y
2
= 1 ΩZ y
;
tha$ đHi
1 -.m dkng điện 9ua mAch :( wW, khi y
;
= 2 Ω
2 81 thể đidu ch[nh y
;
để wW, = + đB_c khôngE ,<u đB_c t.m giá tr> y
;
:( dkng điện 9ua
mAch '&c n($
Bài 383
8ho mAch điện nhB h.nh :i Rộ ngu{n g{m F Lin gh€L th(nh 2 dP$, mIi dP$ c1 ) Lin, mIi Lin
c1 ` = 1,6?, r = +,1 Ω Ri<t y
1
= 1,F ΩZ y
2
= ) ΩZ y
;
= ; ΩZ y
)
= * ΩZ yQ = +Z dkng điện 9ua y
1
'( 1Q
1 -ính XuOt điện động :( điện trf trong c0a bộ ngu{n
2 -ính y
6

; -.m XJ ch[ c0a amL` k<
)1
Bài 384
8ho mAch điện nhB h.nh Rộ ngu{n g{m 12 Lin giJng nhau gh€L th(nh 2 dP$, mIi dP$ c1 * Lin,
mIi Lin c1 ` = 1,6?Z r = +,1 ΩZ y
1
= ) ΩZ y
2
= 2,) ΩZ y
;
= ; ΩZ y
)
= 1,Y ΩZ
1
A
R
=
2
A
R
= y2
= +Z y? rOt '/n -.m XJ ch[ các amL` :( :ôn k< khiU
1 2
1
đ1ng, 2
2
mf
2 2
1
mf, 2
2
đ1ng
; 2
1
, 2
2
c^ng đ1ng
Bài 385
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t ` = 12?Z r = 1 ΩZ y
1
= 1 ΩZ y
2
= 2 Ω yM '( bi<n trf
1 2hi yM f giá tr> 6 Ω -.m công XuOt c0a yM
2 G>nh yM để công XuOt ti3u th4 tr3n yM '/n nhOt -ính công XuOt n($ :( công XuOt c0a ngu{n
Bài 386
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t `
1
= 1+?, r
1
= 2 ΩZ `
2
= 2+?Z r
2
= ; ΩZ `
;
= ;+?Z r
;
= ; ΩZ y
1
= y
2
= 1 ΩZ y
;
= ; ΩZ y
)
= ) ΩZ y
6
= 6 ΩZ y
*
= * ΩZ y
Y
= Y Ω -.m dkng điện 9ua các ngu{n :(
wW,
Bài 387
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t `
1
= *?, r
1
= 1 ΩZ `
2
= 2?Z r
2
= +,6 ΩZ yQR = F ΩZ yQ = +
1 -.m XJ ch[ c0a amL` k< khi con chA$ 8 f chính gi%a QR
2 -.m :> trí c0a 8 để amL` k< ch[ +
Bài 388
8ho mAch điện nhB h.nh Ri<t ` = 12?Z r = 1 ΩZ y
2
= ; ΩZ y
;
= 1+2ΩZ 8
1
= ;8
2
= 1
1 -ính 'B_ng điện tích 9ua khoá 2 khi 2 mf r{i đ1ng,
2 hiải Xj điện tích đ1 9ua 2 trong th]i gian ∆t = +,+1X HP$ cho bi<t độ '/n :( chidu c0a
dkng điện trung b.nh 9ua y
;
,hiệt 'B_ng toả ra tr3n y
;
'( bao nhi3uE
Bài 389
8ho mAch điện nhB h.nh KuOt điện động :( điện trf trong mIi Lin n` = 1,6?, r = +,6 Ωo y
1
= 1 Ω, y
2
= ) Ω, y
;
= 2 Ω, y
)
= 1 Ω, y
6
= 2 Ω, 8 = 1+
µ
5
1 -.m dkng điện 9ua các điện trf
2 -.m điện tích tr3n t4 8
; y
6
b> đat, t.m điện tích tr3n t4 '&c n($
Bài 390
8ho mAch điện nhB h.nh :iU
`
1
= 12?Z r
1
= 1 ΩZ `
2
= *?Z r
2
= 2 ΩZ `
;
= T?Z r
;
= 2 ΩZ y
;
= ; ΩZ 8 = 1+
µ
5 -ính điện
tích tr3n t4
Bài 391
)2
Wột má$ Lhát điện cung cOL điện cho một động cC KuOt điện động :( điện trf trong c0a má$
Lhát '( ` = 26?Z r = 1 Ω ekng điện chA$ 9ua động cC '( 1Q, điện c0a cuộn dâ$ trong động cC '( 1,6
Ω -ínhU
1 8ông XuOt c0a ngu{n :( hiệu XuOt c0a n1
2 8ông XuOt điện to(n Lh=n :( công XuOt cC htc c0a động cC điện Hiệu XuOt c0a động cC,
; hiả Xj động cC b> kˆt không 9ua$ đB_c, dkng điện 9ua động cC c1 cB]ng độ bao nhi3uE
Bài 392
Wột má$ bCm đBa đB_c một khJi 'B_ng nB/c '( m = Y6kg '3n b.nh chaa f độ cao h = ),Ym
9ua một Jng c1 ti<t diện K = +,1m
2
trong th]i gian t = 1X !O$ g = 1+mbX
2

1 -ính công h%u ích c0a má$ bCm
2 ,<u má$ bCm ti3u th4 công XuOt '( g = 1+k• th. hiệu XuOt c0a n1 '( bao nhi3uE
Bài 393
-ính công XuOt c0a dkng điện :( nhiệt 'B_ng toả ra trong ac9u$ Xau th]i gian t = 1+X khiU
1 Qc9u$ nAL điện :/i dkng điện ‚
1
= 2Q :( hiệu điện th< hai c"c ac9u$ '( w
1
= 2+?, XuOt điện
động c0a ac9u$ '( ` = 12?
2 Qc9u$ Lhát điện :/i dkng điện ‚
2
= 1Q
Bài 394
Wột :@t kim 'oAi đ`m mA kdn c1 diện tích K = 16+cm
2
HP$ Mác đ>nh bd d($ h c0a '/L kdn mA
tr3n :@t Ri<t dkng điện 9ua b.nh điện Lhân c1 cB]ng độ ‚ = 2Q, th]i gian mA ;+ Lh&tZ ngu$3n tj
'B_ng, hoá tr> :( khJi 'B_ng ri3ng c0a 'dn '=n 'B_t '( Q = 6Z n = 2Z e = F,F1+
;
kgbm
;

Bài 395
,gB]i ta điện Lhân dung d>ch muJi xn n,a8'o trong b.nh c1 :ách ngxn :/i các điện c"c bằng
bAch kim f catJt ngB]i ta thu đB_c +,) 'ít khí hiđrô f áL XuOt 1,2atm, nhiệt độ 2Y
+
8
1 -ính công th"c hiện c0a dkng điện Ri<t hiệu điện th< hai c"c b.nh điện điện '( 2+?, khí
hiđrô c1 Q = 1, n = 1
2 -ính hiệu XuOt c0a b.nh điện Lhân Ri<t điện trf c0a b.nh '( r| = 2 Ω :( th]i gian điện Lhân
'( ;1 Lh&t 21 giâ$
Bài 396
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r 8ác amL` k< giJng
nhau :( mIi amL` k< c1 điện trf '( ya QmL` k< Q
1
ch[ 1,6QZ Q
2
ch[ 2Q
1 -.m XJ ch[ c0a Q
;
, Q
)
:( cB]ng độ dkng điện 9ua y
2 8ho y = 1,6 Ω -ính ya
Bài 397
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r = 1,F Ω Hai :ôn k<
giJng nhau :( mIi :ôn k< c1 điện trf '( y: Ri<t ?
1
ch[ Y?, ?
2
ch[ ;?Z y
+
= ;++ ΩZ y
a
≈ + -ínhU
1 y:
);
2 KJ ch[ c0a Q
; `
Bài 398
8ho mAch điện nhB h.nh :i ,gu{n c1 XuOt điện động ` = 2+?, điện trf trong r =
)
+
R
8ác
điện trf y
1
= y
2
= y
;
= y
)
= y
+
?ôn k< ? ch[ 6? -ính hiệu điện th< hai đ=u ngu{n Ri<t :ôn k< c1
điện trf '( y:
Bài 399
,gu{n c1 XuOt điện động `, điện trf trong r = y
+
8ác điện trf y
1
= y
2
= y
+
Hai :ôn k< giJng
nhau c1 điện trf '( y: ?ôn k< ?
1
ch[ 1+?Z ?
2
ch[ )? -ính `
Bài 400
8ho mAch điện nhB h.nh :i 8ác ngu{n c1 `
1
= 1,T?, r
1
= +,; ΩZ `
2
= 1,Y ΩZ r
2
= +,1 ΩZ `
;
=
1,*?Z r
;
= +,1 Ω QmL` k< Q ch[ + -ính y :( cB]ng độ dkng điện 9ua các nhánh
Phần VI:
t t!"#n$
Bài 401
Wột dkng điện 2+Q chA$ trong một dâ$ dDn thung d(i đặt trong không khí
a -ính cảm ang tq tAi nh%ng điểm cách dâ$ dDn 1+cm
b -.m nh%ng điểm tAi đ1 cảm ang tq '/n gOL đôi, nhc bằng nja giá tr> c0a R tính f câu a
Bài 402
Hai dâ$ dDn d(i Xong Xong nhau nằm cJ đ>nh trong mặt Lhung g :( cách nhau một khoảng d
ekng điện trong hai dâ$ dDn c1 c^ng cB]ng độ ‚
-ính cảm ang tq tAi nh%ng điểm nằm trong mặt Lhung g :( cách đdu hai dâ$ dDn trong hai
trB]ng h_LU
a ekng điện trong hai dâ$ dDn c^ng chidu
b ekng điện trong hai dâ$ dDn ngB_c chidu
8ho ‚ = 1+Q, d = F cm
8ác dâ$ dDn đặt trong không khí
Bài 403
Wột khung dâ$ trkn, bán kính ;+cm g{m 1+ :kng dâ$ 8ảm ang tq tAi tâm c0a khung dâ$ R =
;,1)1+
76
- Sác đ>nh cB]ng độ dkng điện 9ua khung dâ$
Bài 404
Wột X_i dâ$ dDn rOt d(i cxng thung, f khoảng gi%a đB_c uJn th(nh một :kng trkn nhB h.nh Rán
kính :kng trkn y = *cm
8ho cB]ng độ dkng điện chA$ 9ua dâ$ dDn ‚ = ;,Y6Q Sác đ>nh cảm ang tq tAi tâm c0a :kng
trkn
))
Bài 405
Hai dâ$ dDn thung, d(i :ô hAn tr^ng :/i hai tr4c toA độ :uông g1c MV$ ekng điện 9ua dâ$ VM,
V$ '=n 'B_t '( ‚
1
= 2QZ ‚
2
= 6Q
HP$ Mác đ>nhU
a 8ảm ang tq tAi điểm Q c1 toA độ M = 2cmZ $ = )cm
b -@L h_L các điểm c1 cảm ang tq bằng +
Bài 406
Hai dâ$ dDn thung d(i đặt Xong Xong cách nhau 6+cm c1 dkng điện '=n 'B_t '( ‚
1
= ;QZ ‚
2
= 2Q
Sác đ>nh cảm ang tq tAi điểm W cách dkng ‚
1
;+ cm, cách dkng ‚
2
)+ cm
Bài 407
Wột :kng dâ$ h.nh trkn đB_c nJi :/i hai dâ$ dDn thung d(i :ô hAn :(o ngu{n điện nhB h.nh :i
Ri<t hai đB]ng thung QW :( Wn 9ua tâm V c0a :kng dâ$ -ính cảm ang tq do dkng điện gâ$ ra
tAi tâm V c0a :kng dâ$
Bài 408
Wột dâ$ đ{ng c1 đB]ng kính d = +,F mm đB_c Lh0 XCn cách điện rOt mcng ,gB]i ta d^ng dâ$
n($ để 9uOn Jng dâ$ c1 đB]ng kính e = 2cm d(i ' = )+ cm ,<u muJn tq trB]ng trong Jng dâ$ c1 cảm
ang t~‰ R = *,2F1+
7;
- th. Lhải đặt Jng dâ$ :(o hiệu điện th< bao nhi3uE
Bài 409
Ra dâ$ dDn thung, Xong Xong d(i :ô hAn c^ng nằm trong một mặt Lhung, hai dâ$ 'i3n ti<L cách
nhau một đoAn a = *cm, đB]ng độ ‚
1
= ‚
2
Z ‚
;
= 2‚ eâ$ c1 ‚
;
nằm ngo(i ‚
1
, ‚
2
:( dkng ‚
;
ngB_c chidu ‚
1
,

;

-.m :> trí các điểm c1 cảm ang tq bằng +
Bài 410
8ho hai dâ$ dDn thung Xong Xong d(i :ô hAn, đặt cách nhau một khoảng 2a = 2+ cm trong chân
không Hai dkng điện c^ng chidu :( c^ng cB]ng độ ‚ = 1+Q đi 9ua hai dâ$ Wột mặt Lhung g :uông
g1c :/i hai dâ$ :( czt ch&ng tAi Q
1
, Q
2
W '( một điểm tr3n đB]ng trung tr"c oM c0a Q
1
Q
2
Gặt VW = M
a Sác đ>nh cảm ang tq tAo bf hai dkng điện tr3n tAi W St`X trB]ng h_L M = 2+cm
b -.m điểm W
+
tr3n oM m( tAi đ1 cảm ang tq '( c"c đAi :( tính c"c đAi O$
Bài 411
8ho một đoAn dâ$ dDn đ{ng chOt c1 khJi 'B_ng m = 1+g, d(i ' = ;+cm G=u tr3n c0a đoAn dâ$
đB_c tr`o :(o điểm V :( c1 thể 9ua$ t" do chung 9uanh V G=u dB/i c0a đoAn dâ$ chAm :(o thu‡ ngân
đ"ng trong một chi<c ch@u 2hi cho dkng điện c1 cB]ng độ ‚ = FQ chA$ 9ua đoAn dâ$ :( đặt to(n bộ
đoAn dâ$ trong tq trB]ng đdu c1 LhBCng nxm ngang th. đoAn dâ$ '"c ra khci LhBCng thung đang một
g1c
α
= 6
+
HP$ Mác đ>nh cảm ang tq R !O$ g = T,F mbX
2

)6
Bài 412
GVAn dâ$ dDn W, c1 chidu d(i ' = 2+cm, khJi 'B_ng m = 1+g đB_c tr`o nằm ngang bằng hai
dâ$ mảnh QW, R, -hanh W, đặt trong tq trB]ng đdu

B
thung đang hB/ng '3n :/i R = +,6- 2hi cho
dkng điện ‚ chA$ 9ua, đoAn dâ$ W, d>ch chu$ển đ<n :> trí cân bằng m/i, '&c đ1 hai dâ$ tr`o QW, R,
h_L :/i LhBCng đang một g1c
α
= ;+
+
Sác đ>nh ‚ :( '"c cxng dâ$ tr`o !O$ g = 1+ mbX
2

Bài 413
2hung dâ$ QR8e h.nh :uông cAnh a c1 thể 9ua$ dŠ d(ng 9uanh cAnh QR cJ đ>nh nằm ngang
2hing đB_c đặt trong tq trB]ng đdu

B
c1 LhBCng thung đang hB/ng '3n 8ho dkng điện ‚ chA$ 9ua
khung dâ$, khi cân bằng mặt Lhung khung h_L :/i LhBCng đang một g1c
α

-ính
α
bi<t ti<t diện dâ$ '(m khung '( K, c1 khJi 'B_ng ri3ng e
Bài 414
Wột khung dâ$ dDn c1 dAng tam giác :uông cân Qe8 nhB h.nh :i 2hung dâ$ đặt :(o tq
trB]ng đdu c1 cảm ang tq R = +,1-,

B
:uông g1c :/i mặt Lhung QR8 8ho Qe = Q8 = 2+ cm, dkng
điện chA$ 9ua khung ‚ = 6Q th`o chidu 8Qe8
Sác đ>nh '"c tq tác d4ng '3n các cAnh c0a khung dâ$ Hệ '"c n($ '(m khung chu$ển động ra Xao
khu khung t" do Rc 9ua trtng 'B_ng c0a khung dâ$
Bài 415
Wột khung dâ$ h.nh :uông cAnh a = 1+cm c1 dkng điện ‚ = 1Q chA$ 9ua 2hung đặt cAnh một
dâ$ dDn thung d(i c1 dkng điện ‚
1
= 2Q cách cAnh g=n nhOt c0a khung dâ$ một đoAn a nhB h.nh :i
a Sác đ>nh '"c tq tHng h_L '3n khung dâ$
b Gặt th3m một dâ$ dDn thung d(i c1 dkng điện ‚
1
c^ng nằm trong mặt Lhung khung dâ$
n:uông g1c :/i dâ$ ban đ=uo Xao cho đB]ng ch€o Re c0a khung di 9ua giao điểm c0a hai dâ$ n($ Sác
đ>nh tq tHng h_L '&c n($
Bài 416
Wột :kng dâ$ dDn bán kính y = 2+cm nằm trong mặt Lhung thung đang f tâm :kng dâ$ c1 đặt
một kim nam châm nhc c1 thể 9ua$ t" do 9uanh tr4c thung đang tr3n một mặt chia độ Ran đ=u kim
nam châm nằm th`o LhBCng ,am 7 Rzc c0a tq trB]ng -rái GOt, mặt Lhung :kng dâ$ Xong Xong :/i tr4c
kim
a 8ho dkng điện ‚
1
= ),6Q 9ua dâ$, kim châm 9ua$ một g1c
1
α
= ;+
+
-.m cảm ang tq RG c0a
tq trB]ng -rái đOt tAi nCi '(m thí nghiệm
b Gể kim 'ệch một g1c
2
α
= *+
+
th. Lhải cho dkng điện 9ua :kng dâ$ ‚
2
'( bao nhi3uE
Bài 417
2hung dâ$ h.nh ch% nh@t diện tích K = 2+ cm
2
g{m 6+ :kng dâ$ 2hung dâ$ đặt thung đang
trong tq trB]ng đdu c1

B
nằm ngang, R = +,2- 8ho dkng điện ‚ = 1Q 9ua khung -ính mom`n '"c đặt
'3n khung khiU
)*
a

B
Xong Xong mặt Lhung khung dâ$
b

B
h_L :/i mặt Lhung khung một g1c ;+
+

Bài 418
Hai thanh ra$ nằm ngang :( cách nhau một khoảng ' = 2+cm Wột thanh kim 'oAi W,, khJi
'B_ng m = 1++g đặt '3n tr3n, :uông g1c :/i thanh ra$ ekng điện 9ua thanh W, '( ‚ = 6Q Hệ thJng đặt
trong tq trB]ng đdu

B
thung đang, hB/ng '3n, :/i R = +,2- -hanh ra$ W, nằm $3n
Sác đ>nh hệ XJ ma Xát gi%a thanh W, :( hai thanh ra$, 'O$ g = 1+ mbX
2

Bài 419
Hai thanh kim 'oAi QR, 8e đặt nằm ngang, Xong Xong, cách nhau ' = 2+ cm, hai đ=u thanh đB_c
nJi :/i ngu{n điện c1
ε
= 12?, r = 1 Ω -hanh W, c1 điện trf y = 2 Ω, khJi 'B_ng m = 1++ g đặt
:uông g1c :/i hai thanh QR, 8e :( c1 thể trB_t tr3n hai thanh n($ :/i hệ XJ ma Xát k = +,2 Hệ thJng
đặt trong tq trB]ng đdu thung đang, hB/ng '3n :/i R = +,)- nhB h.nh :i
Rc 9ua điện trf các thanh ra$
a -ính gia tJc chu$ển động c0a ra$ W,, 'O$ g = 1+ mbX
2

b 8=n Lhải nâng hai đ=u Re c0a thanh h_L :/i LhBCng ngang một g1c
α
bằng bao nhi3u để
thanh W, trB_t MuJng hai đ=u Q, 8 :/i gia tJc nhB câu a
Bài 420
Wột điện tích chu$ển động trong tq trB]ng đdu Wặt Lhung 9ul đAo c0a hAt :uông g1c :/i
đB]ng cảm ang tq ,<u điện tích chu$ển động :/i :@n tJc :
1
= 1+
*
!or`nt‹ tác d4ng '3n điện tích '( ~
1
=
;1+
7*
, Hci n<u điện tích chu$ển động :/i :@n tJc :
2
= 2,61+
*
mbX th. '"c ~
2
tác d4ng '3n điện tích '(
bao nhi3uE
Bài 421
Wột điện tích c1 khJi 'B_ng m
1
= 1,*+1+
72Y
kg, c1 điện tích 9
1
= 7` chu$ển động :(o tq trB]ng
đdu R = +,)- :/i :@n tJc :
1
= 1+
*
mbX Ri<t


v

B

a -ính bán kính 9ul đAo c0a điện tích
b Wột điện tích tha hai c1 khJi 'B_ng m
2
= T,*+1+
72Y
kg, điện tích 9
2
= 2` khi ba$ :uông g1c
:(o tq trB]ng tr3n Xi c1 bán kính 9ul đAo gOL 2 '=n điện tích tha nhOt -ính :@n tJc c0a điện tích tha
hai
Bài 422
Wột `'`ctron trong đ}n h.nh c0a má$ thu h.nh c1 nxng 'B_ng • = 12k`: Jng đB_c đặt Xao cho
`'`ctron chu$ển động nằm ngang th`o hB/ng ,am 7 Rzc đ>a '„ 8ho bi<t th(nh Lh=n thung đang c0a tq
trB]ng -rái GOt c1 cảm ang tq R = 6,61+
76
- :( hB/ng MuJng
)Y
a eB/i tác d4ng c0a tq trB]ng -rái đOt, `'`ctron b> 'ệch :d Lhía n(oE -ính gia tJc a c0a `'`ctron
dB/i tác d4ng c0a '"c tq
b Kauk hi ba$ đB_c một đoAn ' = 2+cm trong Jng, tia `'`ctron b> 'ệch đi một khoảng K bằng bao
nhi3uE Rc 9ua tác d4ng c0a trtng '"c
Bài 423
Wột dkng điện ‚ chA$ 9ua thanh dDn bằng đ{ng c1 ti<t diện h.nh ch% nh@t na = 1mmZ b = 2mmo
-hanh đặt trong tq trB]ng đdu c1 R = +,2-Z

B
⊥b :( dkng điện 8ho :@n tJc chu$ển động c0a
`'`ctron '( 1+
7)
mbX -ính hiệu điện th< MuOt hiện gi%a các cAnh c0a thanh dDn, cho th]i gian đ0 '/n
Phần VII:
%&' (n$ điện t
Bài 424
-.m chidu c0a dkng điện cảm ang MuOt hiện trong các trB]ng h_L XauU
1 GBa thanh nam châm ra Ma khung dâ$ nhao
2 -xng dkng điện 9ua dâ$ dDn nhbo
; 8ho khung chu$ển động th`o chidu

v
nhco
Bài 425
Wột :kng dâ$ đ{ng c1 đB]ng kính e = 2+cm, ti<t diện dâ$ X = +,6 mm
2
đặt :(o trong tq trB]ng
đdu c1 cảm ang tq

B
:uông g1c mặt Lhung :kng dâ$ -ính tJc độ bi<n thi3n c0a cảm ang tq 9ua :kng
dâ$ để dkng điện cảm ang MuOt hiện trong :kng dâ$ '( 2Q 8ho điện trf XuOt c0a đ{ng
ρ
= 1,Y61+
7F
Ωm
Bài 426
Wột :kng dâ$ trkn c1 bán kính y = 1+cm, đặt trong tq trB]ng đdu R = 1+
72
- Wặt Lhung :kng
dâ$ :uông g1c :/i các đB]ng cảm ang Kau th]i gian ∆t = 1+
72
X, tq thông giảm đdu đ<n + -ính XuOt
điện động cảm ang MuOt hiện trong :kng dâ$
Bài 427
Wột :kng dâ$ trkn đB]ng kính e = 1+cm, điện trf y = +,1 Ω đặt nghi3ng một g1c *+
+
:/i cảm
ang tq

B
c0a tq trB]ng đdu nhB h.nh
Sác đ>nh XuOt điện động cảm ang, độ '/n :( chidu c0a dkng điện cảm ang MuOt hiện trong :kng
dâ$ n<u trong th]i gian ∆t = +,+2T X
a -q trB]ng giảm đdu tq R = +,)- MuJng +
b -q trB]ng txng đdu tq R
1
= +,1- đ<n R
2
= +,6-
)F
c -q trB]ng không đHi R = +,)- nhBng 9ua$ đdu :kng dâ$ đ<n :> trí m( cảm ang tq

B
tr^ng
:/i mặt Lhung :kng dâ$
Bài 428
Wột cuộn dâ$ c1 6++ :kng, diện tích mIi :kng K = 1+ cm
2
c1 tr4c Xong Xong :/i

B
c0a tq
trB]ng đdu -ính độ bi<n thi3n c0a cảm ang tq trong th]i gian t = 1+
72
X n<u XuOt điện động cảm ang c1
độ '/n 6?
Bài 429
2hung dâ$ QR8e đặt thung đang, một Lh=n khung nằm trong tq trB]ng đdu

B
nhB h.nh R =
1- trong khoảng W,gp, R = + ngo(i khoảng đ1 8ho QR = ' = 6cm, khung c1 điện trf y = 2 Ω
2hung di chu$ển đdu MuJng dB/i :/i :@n tJc 2 mbX -ính dkng điện cảm ang 9ua khung :( nhiệt 'B_ng
toả ra trong khung khi n1 di chu$ển một đoAn M = 1+cm ncAnh QR chBa ra khci tq trB]ngo
Bài 430
Wột khung dâ$ h.nh :uông, QR8e, cAnh a = 2+cm, điện trf tHng cộng y = +,F Ω, tr3n đ1 c1
các ngu{n r
1
= 12?Z r
1
= +,1 ΩZ r
2
= F?Z :
2
= +,1 Ω mzc nhB h.nh :i WAch đB_c đặt trong tq
trB]ng đdu

B
:uông g1c :/i mặt Lhung c0a khung
a 8ho

B
txng th`o th]i gian bằng 9u$ 'u@t R = kt nk = )+ -bXo -ính ‚ chA$ 9ua khung dâ$
b Gể dkng điện 9ua khung dâ$ bằng +, tq trB]ng Lhải tha$ đHi th< n(oE
Bài 431
Wột :kng dâ$ c1 điện tích K = 1++ cm
2
, hai đ=u nJi :/i t4 c1 điện dung 8 = 6
µ
5
Wặt Lhung :kng dâ$ đặt :uông g1c :/i các đB]ng cảm ang c0a tq trB]ng R = ktZ nk = +,6
-bXo
a -ính điện tích tr3n t4
b ,<u không c1 t4 th. công XuOt toả nhiệt tr3n :kng dâ$ '( bao nhi3uE
8ho điện trf c0a :kng dâ$ y = +,1 Ω
Bài 432
Wột thanh kim 'oAi d(i ' = 1,2 m 9ua$ trong tq trB]ng đdu c1

B
:uông g1c :/i thanh nR =
+,2-o
-.m hiệu điện th< f hai đ=u thanh khi thanh 9ua$ 9uanh tr4c :/i t=n XJ g1c n = 12+ :kngbLh&t
khiU
a -r4c 9ua$ 9ua một đ=u thanh
b -r4c 9ua$ 9ua một điểm tr3n thanh, cách một đ=u một 9ua ∆' = 2+cm
Bài 433
)T
Wột cuộn dâ$ c1 1++ :kng, bán kính 1+ cm -r4 c0a cuộn dâ$ Xong Xong :/i cảm ang tq

B

c0a một tq trB]ng đdu R = +,2- -a 9ua$ đdu cuộn dâ$ Xao cho Xau +,6X tr4c c0a n1 :uông g1c :/i
:`ctC

B
-ính XuOt điện động cảm ang MuOt hiện trong cuộn dâ$
Bài 434
Wột đoAn dâ$ W, d(i ' = 1+ cm đB_c tr`o nằm ngang bằng hai dâ$ dDn mảnh, nhˆ, thung đang,
d(i ! = +,Tm
Hệ thJng đB_c đặt trong tq trB]ng đdu

B
thzng đang hB/ng MuJng, R = +,2- 2€o 'ệch dâ$
W, để dâ$ tr`o h_L :/i LhBCng đang một g1c
0
α
= *+
+
r{i buông ra
a -.m biểu thac XuOt điện động cmar ang MuOt hiện trong dâ$ W, khi dâ$ tr`o 'ệch một g1c
α
:/i LhBCng đang
b -.m giá tr> XuOt điện động c"c đAi Rc 9ua Xac cản c0a không khí, 'O$ g = 1+ mbX
2

Bài 435
8ho mAch điện nhB h.nh :i, r = 1,2?, r = 1 Ω, W, = ' = )+cmZ yW, = ; Ω, :uông g1c :/i
khung dâ$, R = +,)- Rc 9ua điện trf các Lh=n ckn 'Ai c0a khung dâ$ -hanh W, c1 thể trB_t không
ma Xát tr3n hai thanh ra$
a -hanh W, chu$ển động đdu Xang Lhải :/i :@n tJc : = 2mbX
-.m dkng điện 9ua mAch :( '"c tq tác d4ng :(o thanh W,
b Gể không c1 dkng điện 9ua mAch, W, Lhải chu$ển động th`o hB]ng n(oE ?/i :@n tJc bao
nhi3uE
Bài 436
Wột dD$ dDn đB_c uJn th(nh mAch điện thung c1 dAng hai h.nh :uông cAnh a = 1+cm, b = 2+cm
nhB h.nh :i
WAch đặt trong tq trB]ng đdu c1

B
:uông g1c :/i mặt Lhung hai khung, R = ;,*1+
72
- 8ho
dâ$ dDn c1 ti<t diện 1 mm
2
, điện trf XuOt
ρ
=1,61+
7*
Ωm
a ,gB]i ta cho tq trB]ng giảm đdu MuJng V trong th]i gian ∆t = 1+
72
X -ính dkng điện chA$
9ua mAch
b hi% ngu$3n tq trB]ng, mf khung cAnh b bằng cách Moa$ ngB_c 'Ai, Xau đ1 dPn khung ra
th(nh h.nh :uông m/i :/i c^ng th]i gian -ính dkng điện 9ua mAch '&c n($
Bài 437
H thJng dâ$ dân đặt nằm ngang nhB h.nh -hanh H‹ trB_t tr3n cách cAnh •, o$ :( 'uôn :uông
g1c :/i Lhân giác VH, H‹ ti<L M&c :/i VMM, V$ tAi W :( , h1c MV$ = 2
α
-hanh H‹ chu$ển động
:/i :@n tJc không đHi : 8ác dâ$ dDn đ{ng chOt, c^ng ti<t diện, c1 điện trf cho một đCn :> chidu d(i '( r
Rc 9ua điện trf ti<L M&c tAi W, , Hệ thJng đặt trong tq trB]ng đdu

B
thung đang, c1 độ '/n R Sác
đ>nh chidu :( độ '/n dkng điện chA$ 9ua W, khi H‹ trB_t đdu
6+
Bài 438
?kng dâ$ trkn, bán kính a, điện trf 1 đCn :> chidu d(i r Wột thanh c^ng 'oAt trB_t tr3n :kng
trkn :/i :@n tJc : Hệ thJng đặt trong tq trB]ng đdu,

B
:uông g1c :/i mặt Lhung :kng dâ$ nhB h.nh
-ính dkng điện 9ua khung th`o g1c
α
Rc 9ua điện trf ti<L M&c tAi W, ,
Bài 439
8ho khung dâ$ dDn c1 kích thB/c nhB h.nh, điện trf một đCn :> chidu d(i '( y
+
= 1 Ωbm
2hung đặt trong tq trB]ng đdu

B
:uông g1c mặt Lhung khung 8ho

B
txng th`o 9u$ 'u@t R = kt nk =
1+ -bXo -ính cB]ng độ dkng điện 9ua các đoAn c0a khung 8ho a = 6+cm, 2 =1,)
Bài 440
8ho hệ thJng nhB h.nh :i, thanh kim 'oAi W, = ' = 2+cm, khJi 'B_ng m = 2+gZ r = 1,6:, r =
+,1 Ω 8ảm ang tq

B
thung đang hB/ng MuJng, R = +,)- eo '"c tq cân bằng :/i '"c ma Xát n3n
thanh W, trB_t đdu :/i :@n tJc 6 mbX 8ho điện trf c0a hệ thJng '( y = +,T Ω :( không đHi !O$ g =
1+mbX
2

a -ính độ '/n :( chidu dkng điện trong mAch
b Hệ XJ ma Xát gi%a W, :( các ra$
c Gể dkng điện chA$ tq , đ<n W :/i độ '/n +,6Q th. Lhải k€o W, Xang Lhía n(oE ?@n tJc :(
'"c k€o bao nhi3uE
Bài 441
Hai thanh kim 'oAi thung đang, điện trf không đáng kể, hai đ=u nJi nhau bằng điện trf y Wột
thanh kim 'oAi W, = ', khJi 'B_ng m đB_c thả cho trB_t không ma Xát tr3n hai thanh đang MuJng dB/i
:( 'uôn 'uôn nxm ngang Hệ thJng đặt trong tq trB]ng đdu c1

B
:uông g1c :/i mặt Lhung khung nhB
h.nh :i Rc 9ua Xac cản không khí
a -ính :@n tJc c"c đAi c0a thanh W, 8ho hai thanh đang thung đang đ0 d(i
b -ính nhB câu a trong trB]ng h_L hai thanh đang bâ$ gi] h_L :/i LhBCng ngang một g1c
α

Bài 442
-ha$ điện trf y bằng t4 c1 điện dung 8 -ính gia tJc chu$ển động c0a thanh W, :( cho bi<t X"
bi<n đHi nxng 'B_ng trong mAch
Bài 443
-hanh đ{ng khJi 'B_ng m trB_t tr3n hai thanh ra$ đặt nghi3ng một g1c ntg
α
s koZ k '( hệ XJ ma
Xát gi%a thanh đ{ng :( hai ra$ ghía tr3n hai đ=u thanh ra$ c1 nJi nhau bằng một điện trf y Hệ thJng
đặt trong tq trB]ng đdu c1

B
⊥ mặt Lhung c0a hai ra$ -ính :@n tJc c0a thanh đ{ng c1 thể đAt đB_c
8ho khoảng cách gi%a hai thanh ra$ '( 'Z bc 9ua điện trf các Lh=n khác
Bài 444
61
-rong b(i )); n<u tha$ y bằng t4 c1 điện dung c -.m gia tJc chu$ển động c0a thanh đ{ng
Bài 445
Wột dma kim 'oAi cô '@L, bán kính a 9ua$ 9uanh tr4c :/i :@n tJc n -ính hiệu điện th< gi%a tâm
:( m€L dma khiU
a 2hông c1 tq trB]ng
b 81 tq trB]ng đdu,

B
⊥ mặt dma
Bài 446
-hanh kim 'oAi khJi 'B_ng m, 9ua$ không ma Xát 9uanh V :( trB_t không ma Xát tr3n một :kng
dâ$ kim 'oAi bán kính b Hệ thJng đặt trong tq trB]ng đdu,

B
⊥ mặt Lhung :kng dâ$ -r4c :( :kng
dâ$ nJi :/i ngu{n c1 XuOt điện động r
a -.m 9u$ 'u@t c0a dkng điện i để thanh 9ua$ đdu :/i :@n tJc g1c ω
b KuOt điện động r c0a ngu{n c=n để du$ tr. dkng điện tr3n 8ho điện trf to(n Lh=n c0a mAch '(
y :( không đHi
Bài 447
Hai cuộn dâ$ c1 hệ XJ t" cảm !
1
, !
2
c1 điện trf không đáng kể mzc Xong Xong :( đB_c nJi :/i
ngu{n nr, ro 9ua điện trf y nnhB h.nho G1ng 2, t.m cB]ng độ dkng điện Hn đ>nh trong các cuộn dâ$ :(
9ua điện trf y Rc 9ua X" hI cảm gi%a các cuộn dâ$
Bài 448
8uộn dâ$ c1 h XJ t" cảm 2, điện trf không đáng kể mzc :/i t4 c1 điện dung 8 nhB h.nh :i
2hi 2 đ1ng 'Ai :( dkng điện 9ua mAch đP Hn đ>nh -.m hiệu điện th< c"c đAi f hai đ=u t4 8 Xau
khi 2 mf 8htn ngu{n c1 nr, ro
Bài 449
8uộn dâ$ hệ XJ t" cảm !, điện trf không đáng kể mzc Xong Xong :/i điện trf y :(o mAch nhB
h.nh :i G=u tiện 2 mf -.m điện 'B_ng chA$ 9ua điện trf y Xau khi đ1ng khoá 2 8ho ngu{n c1 nr, ro
Bài 450
8ho mAch điện nhB h.nh :i Ran đ=u t4 8
1
đB_c tích điện đ<n hiệu điện th< w :( 2 mf -4 8
2
không tích điện
-.m dkng điện c"c đAi 9ua cuộn dâ$ ! Xau khi đ1ng khoá 2 8ho 8
1
= 8
2
= 8, bc 9ua điện trf
c0a cuộn dâ$
62

a. Các điện tích q cùng dấu b. Một điện tích trái dấu với hai điện tích kia Bài 89. Hai điện tích dương q1 = q và q2 = 4q đặt cách nhau một đoạn d trong không khí. Phải đặt điện tích q0 ở đâu, bằng bao nhiêu để q0 nằm cân bằng. Bài 90. Giải lại bài trên trong trường hợp cả ba điện tích nằm cân bằng Bài 91. Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh a đặt ba điện tích dương q. Phải đặt điện tích q 0 ở đâu, bằng bao nhiêu để hệ cả 4 điện tích nằm cân bằng. Bài 92. Bốn điện tích cùng loại có độ lớn q đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a trong không khí. Xác định lực tác dụng của ba điện tích lên điện tích thứ tư. Bài 93. Giải lại bài toán trên trong trường hợp hai điện tích dương, hai điện tích âm nằm xen kẽ nhau. Bài 94. Trong bài 92 phải đặt điện tích q0 ở đâu để hệ 5 điện tích cân bằng. Bài 95. Trong nguyên tử hiđro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính r = 5.10-9 cm. a. Xác định lực hút tĩnh điện tích giữa hạt nhân và electron. b. Xác định vận tốc góc của electron (tính ra vòng/s) Bài 96. Một điện tích điểm Q = 10-6C đặt trong không khí a. Xác định cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 30cm b. Đặt điện tích trong chất lỏng có hằng số điện môi ε = 16. Điểm có cường độ điện trường như câu a cách điện tích bao nhiêu? Bài 97. Hai điện tích q1 = -10-6 C, q2 = 10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong chân không. Xác định vectơ cường độ điện trường tại a. M là trung điểm của AB b. N có AN = 20cm; BN = 60cm. Bài 98.Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB = 30cm, AC = 40cm đặt ba điện tích dương q1 = q2 = q3 = q = 10-9 C. u r Xác định E tại chân đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền. Bài 100. Tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông cạnh a trong chân không đặt ba điện tích dương q. Xác định cường độ điện trường: a. Tại tâm O của hình vuông b. Tại đỉnh D. Bài 101. Tại ba điểm A, B, C trong không khí tạo thành tam giác vuông tại A; AB = 4cm; AC = u r 3cm. Tại A đặt q1 = -2,7.10-9 C, tại B đặt q2. Biết E tổng hợp tại C có phương song song AB. Xác định q2 và E tại C. Bài 102. Hai điện tích +q và -q (q > 0) đặt tại hai điểm A, B với AB = 2a trong không khí. a. Xác định cường độ điện trường tại M nằm trên trung trực của AB, cách AB một đoạn x. b. Tính x để EM cực đại và tính giá trị cực đại này. Bài 103 Hai điện tích q1 = 4q > 0 và q2 = - q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Xác định điểm M để cường độ điện trường tổng hợp tại đó bằng 0. Bài 104

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->