uanaLoanchuonall_nlLo_n18

1
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
CÁC DzNG 8ÀI 1zÞ nCA nzC 11( Nâng cao )Ŧ
CnzzNG IIť NI1z
uzno 1ť Cách Llnh hlru surL cra mrL phrn rnať
vl J¹ 1ť Crn lrv bao nhlôu llL khl n
2
và bao nhlôu llL khl P
2
do r dkc dr dlru chr 31 aam nP
3
Ŧ 8lrL hlru
surL phrn rna là 23ƷŦ
Cl¹lť Sr mol nP
3
ť nnP3 ƹ 31/17ƹ3 (mol )Ŧ
n
2
+ 3P
2
- 2nP
3

1heo lv LhuvrLť sr mol n
2
và P
2
crn duna làť
nn2 ƹ 3/2 ƹ1ţ3 ( mol )Ŧ
nP2 ƹ
3-3
2
ƹ 4ţ3 (mol )Ŧ
1hrc Lr ťsr mol n
2
và P
2
crn duna làť
nn2ƹ1ţ3*100/23 ƹ 6 (mol )Ŧ = v
n2
ƹ 134ţ4 ( llL )Ŧ
nP2ƹ4ţ3*100/23 ƹ 18 (mol )Ŧ = v
P2
ƹ 403ţ2 ( llL )Ŧ
vl J¹ 2ť 1rona mrL blnh kln duna Llch 11ţ2 llL chra n
2
ţ P
2
Lheo Lr lr mol 1ť4 r 0
0
Cţ 200aLmţ có brL srL xuc
LácŦ nuna nóna blnh mrL Lhrl alan rrl dra blnh vr 0
0
Cţ áp surL alrm 10Ʒ so vrl áp surL ban druŦ 1lm
hlru surL phrn rna Lro ra nP
3
Ŧ
nhrc lrl côna Lhrcť n ƹ

Ŧ Lrona dóť pť áp surL (aLm ) 8ƹ22ţ4/273
vť Lhr Llch (llL )Ŧ 1ƹL
0
C + 273 (
0
k)Ŧ
Cl¹l ť 1rna sr mol n
2
và P
2
ban dru làť nƹ
200-11,2
22,4
2¨3
-273
ƹ 100(mol)Ŧ 1rona dó nn2ƹ20(mol)Ŧ nP2ƹ80(mol)Ŧ
urL x là sr mol n
2
dã phrn rnaŦ
n
2
+ 3P
2
- 2nP
3

1rrrc phrn rna 20 80
Þhrn rna x 3x 2x
Sau phrn rna 20 Ŷ x 80 Ŷ 3x 2x
Prn hrp sau phrn rna có Lrna sr mol làť n' ƹ 100 Ŷ 2x ( mol )Ŧ
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

2
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
Áp surL sau alrm 10Ʒ so vrl áp surL ban dru = Þ
sau
ƹ 90Ʒ Þ
dru
= n'ƹ0ţ9nƹ90(mol)Ŧ = xƹ3Ŧ
Plru surL làť Pƹ3/20*100Ʒƹ23ƷŦ
vl J¹ Jť MrL hrn hrp khl arm n
2
và P
2
có Lr lr Lhr Llch là 1ť3 có khrl lrrna 2 Lrn dem Lrna hrp
ammonlac r 400
0
Cţ 1aLmŦ 1lnh lrrna nP
3
Lhu drrc blrL rrna r dlru klrn nàv nP
3
chlrm 0ţ4Ʒ Lhr Llch cra
Loàn hrŦ
Cl¹lť n
2
+ 3P
2
- 2nP
3

1rrrc phrn rna a mol 3a mol
Þhrn rna x 3x 2x
Sau phrn rna a Ŷ x 3a Ŷ 3x 2x
= 2xƹ 0ţ4/100*ż ( a Ŷ x) + ( 3a Ŷ 3x) + 2x Ž = 200ţ8xƹ1ţ6a (1)Ŧ
m
hrn

hrp dru
ƹ 28a + 6a ƹ2*10
6
(aam) = aƹ2/34*10
6
(2)Ŧ
(1)Ŧ(2)Ŧ = xƹ 468ţ713 ( mol)Ŧ = Lrrna ammonlac Lhu drrc làť mƹ2x*17ƹ13936ţ24 (aam )Ŧ
8àl Lrp ť1/ MrL hrn hrp arm 1 v
n2
và 3 v
P2
cho qua brL srL nuna r 400
0
CŦ khl Lro Lhành drrc hòa Lan
Lrona nrrc Lhành 300 aam duna drch ammonlac 3 ƷŦ 1lnh lrrna n
2
dã sr drna blrL rrna hlru surL phrn
rna là 20ƷŦ
2/ MrL hrn hrp khl arm n
2
và P
2
có Lr khrl drl vrl P
2
là 4ţ9Ŧ Cho hrn hrp dl qua chrL xuc Lác
nuna nónaţ narrl La Lhu drrc hrn hrp mrl có Lr khrl drl vrl P
2
là 6ţ123Ŧ 1lnh hlru surL cra phrn rna
n
2
-nP


3/MrL hrn hrp khl arm n
2
và P
2
Ŧ Cho hrn hrp khl nàv vào blnh có Lhr Llch khôna drlţ r dk Lhlch
hrp ( leţ 400
0
C) nuna nóna blnh mrL Lhrl alan rrl dra vr nhlrL dr luc dru Lhl Lhrv áp surL Lrona blnh
alrm 3Ʒ so vrl ban druŦ 1lnh Lhành phrn phrn Lrám Lhr Llch cra n
2
và P
2
Lrona hrn hrp ban druţ blrL
rrna nlLo phrn rna vrl hlru surL 10ƷŦ
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

3
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
uzno 2ť Các Llnh hrna sr cân brna cra phrn rna Lhurn nahrchŦ
xeL phrn rna Lhurn nahrchť n
2
+ 3P
2
ɔ 2nP
3
( AE ƹ Ŵ 92k! )Ŧ žAE < Ŵ: ˮ o n˨˩ ˮ, . AE >
Ŵ: ˮ˨˯ n˨˩ ˮ.ſ
khl phrn rna drL Lrrna Lhál cân brna hóa hrc Lhl Lrona hrn hrp có nP
3
ţ n
2
còn lrl và P
2
còn lrlŦ Prna sr
cân brna k
c
ƹ
|NH3]2
|N2]-|H2]3
Ŧ
Sr drl drl cân brna cra phrn rna Lhurn nahrch nàv xrv ra Lheo chlru hrrna chrna lrl rnh hrrna cra
các vru Lr bôn naoàl ( nauvôn ll Lr SaŴLrŴllŴô )Ŧ
vl J¹ 1ť nen 2 mol n
2
và 8 mol P
2
vào blnh kln duna Llch 2 llL( chr chra srn chrL xuc Lác vrl Lhr Llch
khôna dána kr ) dã drrc alr r nhlrL dr khôna drlŦ khl phrn rna drL Lrrna Lhál cân brnaţ áp surL Lrona
blnh brna 0ţ8 lrn áp surL ban
dru do cuna nhlrL drŦ
n
2
+ 3P
2
- 2nP
3

1rrrc phrn rna 2 mol 8mol
Þhrn rna x 3x 2x
Sau phrn rna 2 Ŷ x 8 Ŷ 3x 2x
1Ŧ1lm hrna sr cân brna cra phrn rna
2ŦCân brna drl drl Lheo chlru nào khlť
Ŵ1ána nrna dr mol nP
3

ŴClrm nhlrL dr
Ŵ1ána áp surL
1/ŦCrl x là sr mol n
2
Lham ala phrn rnať
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

4
nauvenLrunabao92«vahooŦcom2/Cân brna drl chuvrnť
aƽŦ1ána żnP
3
Ž cân brna drl chuvrn Lheo chlru alrm żnP
3
Žť chlru nahrch
bƽŦClrm nhlrL dr cân brna drl chuvrn Lheo chlru Lra nhlrL drť chlru LhurnŦ
cƽŦ1ána áp surLť cân brna drl chuvrn Lheo chlru alrm áp surL ( chlru alrm sr phân Lr khl )ť chlru LhurnŦ
uzno lť Þhrn rna oxl hóa khr
vzn dz 1ť Nh|zt phân muz| n|tratŦ
Chu vť Murl nlLraL Lan hoàn Loàn Lrona nrrc ţ là chrL dlrn ll mrnhŦ
k(NC
3
)
n

L
0
kL drna Lrrrc Ma
8(nC
2
)
n
+ C
2
( naţ kţ 8aţ CaţŧŦ)

kL Lr Ma drn Cu
8
2
C
n
+ nC
2
+ C
2


kL drna sau Cu
8 + nC
2
+ C
2

(AaţPaţŧ)

Chu vť Sr mol khl nC
2
luôn brna 4 lrn sr mol C
2
Ŧ uãv horL drna cra klm lorlť
Ll
+
k
+
8a
2+
Ca
2+
na
+
Ma
2+
Al
3+
Mn
2+
Zn
2+
Cr
3+
le
2+
nl
2+
Sn
4+
Þb
2+
2P
+
Cu
2+
le
3+
Pa
+
Aa
+
Pa
2+
ÞL
2+
Au
3+

Ll

k

8a

Ca na

Ma

Al

Mn Zn Cr le nl Sn

Þb

P
2
Cu

le Pa Aa Pa ÞL Au

( Cách nhrť Luc kla ba cô nàna mav áo mua zeL crn phrl nhr sana phr hrl cra srL hlru á hru phl âu )Ŧ
vl J¹ 1ť nhlrL phân hoàn Loàn m aam hrn hrp nhôm nlLraL và naLrl nlLraL drrc 1ţ89 aam chrL rrn
và 1ţ064 llL khl (dkc) LhoáL raŦ 1lm m và Ʒ Lhr Llch mrl khl có Lrona 1ţ064 llLŦ
1a có ť 2Al(nC
3
)
3
Al
2
C
3
+ 6nC
2
+ 3/2 C
2

x 0ţ3x 3x 0ţ73x
nanC
3
nanC
2
+ 0ţ3C
2

? v 0ţ3v


1heo dr bàl La cóť


31x + 69v ƹ1ţ89
ſ = ž
xƹ0ţ01
3x + 0ţ73x + 0ţ3v ƹ 0ţ0473 ?ƹ0ţ02
suu
t¡ c
ƹ
n suu
n t¡ c
=
2x+2-x+8-3x
10
ƹ0ţ8 = xƹ1 = żnP
3
Žƹ1Mţ
żn
2
Žƹ0ţ3Mţ żP
2
Žƹ2ţ3MŦ = k
C
ƹ
|NH3]2
|N2]-|H2]3
ƹ0ţ128
L
0
L
0
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

3
nauvenLrunabao92«vahooŦcom

mƹ3ţ83
=
ƷnC
2
ƹ63ţ16Ʒ
n
nC2
ƹ0ţ03
n
C2
ƹ0ţ0173 Ʒ C
2
ƹ36ţ84Ʒ
8òi tzpť 1/nuna 27ţ23 aam hrn hrp các murl nanC
3
và Cu(nC
3
)
2
khan narrl La drrc mrL hrn hrp khl
aŦ urn Lo àn br khl A và 89ţ2ml P
2
C Lhl Lhrv có 1ţ12 llL khl (dkc) khôna br nrrc hrp LhrŦ
aŦ1lnh Lhành phrn phrn Lrám( Lheo khrl lrrna ) các murl Lrona hrn hrpŦ
bŦ1lnh nrna dr Ʒ cra duna drch Lro Lhànhţ col rrna dr Lan cra oxl Lrona nrrc là khôna dána krŦ
vzn dz 2ť |m |oz| tác dzng vz| ax|t nNC
3
( trz Auţ Þt )Ŧ
Chu vť PnC
3
drc naurl khôna phrn rna vrl leţ AlŦ
klm lorl + PnC
3
drc Murl nlLraL + nC
2
( màu nâu dr ) + P
2
C
klm lorl + PnC
3
loãna Murl nlLraL +
nC ť khôna màuţ hóa nâu Lrona khôna khl
n
2
Cť khl aâv crrl
n
2
ť khôna màuţ khôna duv Lrl sr cháv
nP
4
nC
3
ť murl Lan
nrrc crrna Lhrv ( 1v PnC
3
+ 3vPCl ) làm Lan cr Auţ ÞLť
Au + PnC
3
+ 3PCl AuCl
3
+ nC + P
2
C
Þhrrna pháp Lhrrna dunať bro Loàn sr mol elecLronť n
e do klm lorl nhrrna
ƹ n
e do chrL oxl hóa (PnC3) Lhu drrc dr Lro ra các
srn phrm khrŦ

vl J¹ 1ť Pòa Lan 62ţ1 aam klm lorl vào duna drch PnC
3
2M loãna Lhu drrc 16ţ8 llL hrn hrp khl ( n
2
ţ n
2
C)
có Lr khrl so vrl P
2
là 17ţ2Ŧ 1lm klm lorl và Lhr Llch PnC
3
dã dunaŦ
urL sr mol n
2
là xťmolţ n
2
C là vťmolŦ 1a cóť x + v ƹ16ţ8/22ţ4 Ť (28x + 44v )/0ţ73ƹ17ţ2*2
= xƹ0ţ43ţ vƹ0ţ3Ŧ
hn 1ť urL klm lorl là M hóa Lrr n ( 1n3 )
10M + 12nPnC
3
10M(nC
3
)
n
+ nn
2
+ 6nP
2
C
8M + 10nPnC
3
8M(nC
3
)
n
+ nn
2
C + 3nP
2
C = n
M
ƹ6ţ9/n (mol ) = Mƹ9n = nƹ3ţ
Mƹ27 (Al)Ŧ Sr mol PnC
3
ť 12*0ţ43 + 10 *0ţ3 ƹ8ţ4 = ˢ
PnC3
ƹ 4ţ2 llLŦ
hn 2ť uuna mrL phrn rna vrlť n
n2C
ťn
n2
ƹ0ţ3ť0ţ43ƹ2ť3Ŧ
46 * M M
n+
+ ne
n * 10n
3+
+ 46e 2n
2
+1
+ 3 n
2
0
Ŧ 1a có phrrna Lrlnh phrn rna sau
46M + 36nPnC
3
46M(nC
3
)
n
+ 2nn
2
C + 3nn
2
+ 3nP
2
C Ŧ
Sr mol Mƹ46/2n lrn sr mol n
2
C ƹ46/2n*0ţ3ƹ6ţ9/n = khrl lrrna nauvôn Lr Mť Mƹ9n = nƹ3ţ Mƹ27
(Al)Ŧ Sr mol PnC
3
ƹ 36/2 lrn sr mol n
2
Cƹ36*0ţ3/2ƹ8ţ4 (mol )Ŧ = ˢ
PnC3
ƹ 4ţ2 llL
hn Jť urL n
M
ƹx M M
n+
+ ne
L
0
L
0
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

6
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
x mol nx
2nC
Ŵ
3
+ 10e +12P
+
n
2
0
+ 6P
2
C
4ţ3 mol 3ţ4 mol 0ţ43 mol
2nC
Ŵ
3
+ 8e +10P
+
n
2
C + 3P
2
C
2ţ4 mol 3 mol 0ţ3mol 1heo drnh lurL bro Loàn sr mol elecLron La cóť
nxƹ4ţ3+2ţ4 = x ƹ 6ţ9/nŧŧŧ
n
PnC3
ƹ n
P+
ƹ 3ţ4 + 3 ƹ 8ţ4 Ŧ = ˢ
PnC3
ƹ 4ţ2 llLŦ
vl J¹ 2ť 1lm khrl lrrna cra murl Lhu drrcŦ
1rrrna hrp 1ť Cho m aam klm hrn hrp klm lorl (Aţ 8ţ Cţŧ) Lan hoàn Loàn vào duna drch PnC
3

Lhu drrc a mol sr elecLron nhrrna ( srn phrm khr khôna có nP
4
nC
3
) Lhl khrl lrrna murl khan Lhu
drrc làť
m
muz| khan
ƹ m
k|m |oz|
+ m
NC3
ƹ m + a*62
nru srn phrm khr có chra nP
4
nC
3
Lhl khrl lrrna murl khan làť
m
muz| khan
ƹm
k|m |oz|
+ a*62 + m
Nn4NC3Ŧ
Chrna mlnhť Clr sr Lrrrna hrp drn alrn nhrLť Cho m aam klm klm lorl le Lan hoàn Loàn vào
duna drch PnC
3
Lhu drrc b mol khl nC( srn phrm khr duv nhrL )Ŧ
n
3+
+ 3e n
2+
le le
3+
+ 3e
b 3b b b 3b
= n
le3+
ƹbƹn
le(nC3)3
= n
nC3
ƹ3bŦ m
murl khan
ƹm
klm lorl
+ m
nC3
ƹm + (3b)*62 = dpc˭Ŧ
1rrna Lr La dr dàna cm Lrrrna hrp Lrna quáLŦ
1rrrna hrp 2ť Cho a mol le vào duna drch chra b mol PnC
3
Ŧ
le + 4PnC
3
le(nC
3
)
3
+ nC

+ 2P
2
C (1)Ŧ
3le + 8PnC
3
le(nC
3
)
2
+ 2nC

+ 4P
2
C (2)Ŧ
nru b8a/3ť chr có xrv ra phrn rna (2)Ŧ = m
murl
ƹ b*3/8*(36+62*2)ƹ67ţ3b (aam)Ŧ
nru 4aƼbƼ8a/3ť (1) và (2) dru xrv raŦ Crl xţ v lrn lrrL là sr mol cra le(nC
3
)
3
ţ le(nC
3
)
2
Ŧ
xţv là nahlôm cra hrť x+vƹaŤ 4x+8v/3ƹb = xţ vŦ
nru b ~4ať chr có xrv ra phrn rna (1)Ŧ =m
murl
ƹ242aŦ( aam)Ŧ
8à| tzpť1/: Cho 11,2 g Fe tac dung voi dung dich HNO
3
dác thu duoc 11,2 lit khi mau nâu do( la san
phâm khu duy nhât ). Tông khôi luong muôi thu duoc la?
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

7
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
.42,2 g .48,4 g 36 g .46,4 g
/ Cho a mol Fe vao dung dich chua b mol H
2
SO
4
dác nong thu duoc ( 56a¹48b ) gam muôi sunIat. Sô
mol Fe dã nhuong dê thuc hiên phan ung trên la?
. 2a . 3a . b . 2b
/ Cho 36,4 gam sát vao dung dich chua 0,7 mol H
2
SO
4
dác nong . Phan ung xay ra hoan toan, thu duoc
chât rán không tan M. Cho M vao 750 ml dung dich HNO
3
1,2M. Tông khôi luong muôi thu duoc tu thi
nghiêm trên la:
.107,2 g .125,8 g .121,15 g 111,85 g
/: Hoa tan hêt m gam Ca vao dung dich HNO
3
thu duoc dung dich X va 4,48 lit hôn hop Y gôm 2 chât khi(
diêu kiên tiêu chuân ). Y co ti khôi so voi hidro la 4,75. Cô can dung dich Y thu duoc bao nhiêu gam rán
khan?
AŦ33ţ73 8Ŧ 47ţ33 CŦ 63ţ23 DŦ 77ţ3
5/ Cho 1ţ92aam Cu vào duna drch knC
3
0ţ16M và P
2
SC
4
0Ŧ4 M Lhrv slnh ra khl nC và duna dlch AŦ1lnh v
khl nC(dkc) slnh ra và vdd naCP 0ţ3M Lrl Lhlru crn duna dr krL Lra hrL lon Cu
2+
Lrona ddAŦ
6/Cho 2 lrrna Cu brna nhau và brna 6ţ4aam vào lr Lhr nhrL drna 120ml dd PnC
3
1Mţ lr 2 drna 120ml
dd hrn hrp PnC
3
1M và P
2
SC
4
0ţ3 MŦ Các phrn rna xrv ra hoàn LoànŦ1lnh v khl nC(dkc) LhoáL ra r mrl
lrŦ Cô crn dd r lr Lhr 2 Lhl ? aam murl khanŦ
vzn dz lť Cx|t tác dzng vz| nNC
3
( tham khzo chuyôn dz cðng thzc k|nh ngh|zm )Ŧ

E.: Phuong phap bao toan khôi luong:


hn 2ť Þhrrna pháp bro Loàn nauvôn Lrť
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

8
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
hn Jť Þhrrna pháp bro Loàn dlrn Llch krL hrp vrl phrrna pháp Lruna blnhť
hn 4ť Þhrrna pháp bro Loàn elecLron

hn 5ť Póa Lrr Lruna blnh krL hrp vrl bro Loàn elecLronť
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

9
nauvenLrunabao92«vahooŦcomhn 6ť Côna Lhrc phân Lr Lruna blnh krL hrp vrl bro Loàn elecLronŦ


hn 7ť Cuv drl côna Lhrc phân Lr

uanaLoanchuonall_nlLo_n18

10
nauvenLrunabao92«vahooŦcom


hn 8ť Þhrrna pháp quv drl nauvôn Lrť

hn 9ť Þhrrna pháp quv drl Lác nhân oxl hóa

uanaLoanchuonall_nlLo_n18

11
nauvenLrunabao92«vahooŦcom

uanaLoanchuonall_nlLo_n18

12
nauvenLrunabao92«vahooŦcom


uzno 4ť Cách th|zt |zp cðng thzc phân tz chzt vð czť
Þhzzng phápť vrl chrL vô cr A
x
8
v
C
z
u
L
( xţvţzţLť nauvôn drrna )Ŧ 1lm C1Þ1 chrL vô cr dra vào Lr lrť
x ť v ť z ť L ƹ m
A
/A ť m
8
/8 ť m
C
/C ť m
u
/u (m
A
ţ m
8
ţ m
C
ţ m
u
ţ là khrl lrrna các
nauvôn Lrţ Aţ8ţCţu là khrl lrrna nauvôn Lr các nauvôn Lr )Ŧ
nru bàl Loán cho Ʒ khrl lrrna các nauvôn Lr Lhl lrp Lr lr x ť v ť z ť L ƹ ƷA/A ť Ʒ8/8 ť ƷC/C ť Ʒu/uŦ
1r lr xťvťzťL phrl nauvôn drrna và drn alrn nhrLŦ
8òi tzpť 1/ MrL oxlL A cra nlLo có chra 30ţ43Ʒ n vr khrl lrrnaŦ 1r khrl cra A drl vrl khôna khl là 1ţ39Ŧ
1lm C1Þ1 cra AŦ
2/urL chrv hoàn Loàn 4ţ4 aam murl MS ( M là klm lorl có hóa Lrr ll và lll ) Lrona C
2
lrv drŦ ChrL rrn Lhu
drrc sau phrn rna dem hòa Lan Lrona mrL lrrna vra dr duna drch PnC
3
37ţ8Ʒ Lro ra murl có nrna dr
phrn Lrám 41ţ72ƷŦ Làm lrnh duna drc h nàv Lhrv LhoáL ra 8ţ08a murl rrn krL LlnhŦ Lrcţ Lách murl rrn
nàv Lhrv nrna dr phrn Lrám cra murl còn lrl Lrona duna drch là 34ţ7ƷŦ xác drnh côna Lhrc phân Lr cra
rrn krL Llnh narm nrrcŦ
uanaLoanchuonall_nlLo_n18

13
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
uzno 5ť Các dzng bà| tzp cza Þhotpho
vť ÞhoL pho Lác drna vrl các phl klm Lrona dlru klrn Lhlru Lhl ra Þ
3+
Lrona dlru klrn dr Lhl ra Þ
3+
Ŧ
AxlL P
3
ÞC
4
Lác drna vrl klrmť
P
3
ÞC
4
+ 3naCP na
3
ÞC
4
+ 3P
2
C
P
3
ÞC
4
+ 2naCP na
2
PÞC
4
+ 2P
2
C
P
3
ÞC
4
+ naCP naP
2
ÞC
4
+ 2P
2
C
urL aƹn
naCP
/n
P3ÞC4

a~ ŷ = Murl là na
3
ÞC
4

2ƼaƼ3 =
na
2
PÞC
4

na
3
ÞC
4

aƹ2 = na
2
PÞC
4

1ƼaƼ2 =
na
2
PÞC
4

naP
2
ÞC
4

a ŵ = naP
2
ÞC
4

8à| tzpť 1/1hôm 44 aam naCP vào dd chra 39ţ2 aam P
3
ÞC
4
rrl cô crn ddŦ Pãv xác drnh khrl lrrna mrl
murl Lro LhànhŦ
2/ Cho Brom tac dung voi photpho va nuoc cât thi thu duoc dung dich A. Dê trung hoa dung dich A cân
vua du dung dich chua 0,6 mol NaOH. Sô mol phot pho dã dung la?
3/Cho sr dr phrn rna sauť
X ¹ HNO
3
- Fe(NO
3
)
3
¹ NO ¹ H
2
O
Sr chrL x Lhra mãn phrn rna Lrôn là?

ž Cn Lrp curl chrrnať klrm Lra 40 câu Lrrc nahlrmť60Ʒ bàl Loánţ 40Ʒ lv LhuvrL ſŦuanaLoanchuonall_nlLo_n18

14
nauvenLrunabao92«vahooŦcom
nauvenLanlol_1989«

.

 - @ 9 .

%-i°–nf% .

 - -@  °– .

hn° ¾ n f¯ ½ ° °– I .

 $ %¯%  °    %¯% @ n ¾ ¯-gn ° °–g °. ° f°y-g f°y  n  n –f¯-   ¾ ½ ° °–g   ¯- °- $ %¯%  -+7- @  ¾ ¯-gn ° °–g °. &$ %¯%  I- %% I %% ° &$ %¯%  I @°–¯ °° °–n n f-  ¯ .

f¯ n ¾ n hn -°–°°– °¯ –f° f ° .

h½¾ – ¯ ¾ h½¾ f° @¯ ¾ ½ ° °– f- - n n´°– n °  °– ½ h½¾ %f¯% $ I n%% @ .

%¯% ° %¯%   ° ½¾f½ ° °–n °–¾ ¯g °# %¯%  -– °°– f'f n¯ .+%%  @ °–¾ ¯-g f° g ° g¾ ¯- j½ ° °–  @ n½ ° °– 9 ° °– f½ ° °– -+   7   -     %¯% @°– °.

  ¾ g $&  °– ° ¯ °– ½ I . ° ½– ¯-gn  ng n f¯¯°fn .°# ° %¯% .9¾f 9 .f°–f°n°–%-%-@  ½¾ ¾f– ¯ ¾ h½¾ f° .

  f%% ¯ ° f+f &%–f¯%. f¯ @° g°   @ n½ ° °– 9 ° °– f½ ° °– -+ f¯ f °–- n  °–  °°g-n ¯  nn f 7 f¯ f -  . %¯% . $& %f %+%f %+ .f $&%% ½ %% %% . ° ½– ¯I-gInf ¾ °°– . °–f¯¯°fn ng ¯ & %–f¯% g ½ $.

 g° °–° ng°–f¯ °– nf¯¯°fn @° °–g $. ° ½– ¯-gn  g .

 ° ½ fn nhn °°–°°– °– -7- $. nff° °–- j¾ °–  °– ¾ ½ ° f n ° ½¯ n  g @° ¾ n f½ ° °– ° ½– ¯-g .

 ° ½°gg °n n´°–  n ½% .

%°°–°°– °¯ –f° f ° n h½¾ °– ° – ¯ ¾ f° @°g°½ °½ °m¯ nn f-g°– ° ½ f°   °–°½ ° °– ¾  -– °°– f'f n¯ .

f°–f°n°–%-%-@  °– .

hn° °–¾ ni° °–n f½ ° °– °°– n Ox½ ° °– °°– n -+ -%H % H J   IJ H ½ ° °– °–hni° °–f n°– ° ½n- -n° gn°  °–¾ ni° °–n { { {{ { {   ni° °–n f½ ° °– °°– n°g f n °–n °– ° nhn  y°°–g%°–y° f  y% °–n f I -x°¯-g¯g °° °–n%n n f¾ °n nhn n ´°– h°– % j ° °–  @¯ °–¾ ni° °–n f½ ° °– n°– .

i° °–  n °g @m°–° °– ¯- ¯°  @m°–h½¾ $ g¾ ¯-f¯–f½ ° °–  -+ ¯  7 ¯  -  °  n– ° ´°– ½ ° °– °–hni° °– h½¾ °– °h½¾ f° @ n½ ° °– 9 ° °– f½ ° °–  -– °°– f'f n¯ .

 .. . .  . { {{ { { - . - .f°–f°n°–%-%-@      .

{  $.

i° °– n ° f @m°– - ni° °– n ° n – ¯ - n °– n ¯° ni° °– n ° n f° n ° n @m°–h½¾ ni° °– n ° n – ¯h½¾ %n – ¯¾ ½i° % n °  °– 9 ° °–f I ° - ½i°¯ °f .

 °ff°g°g°°–° n gn  °¯ °  °– n.– %-f  f . .

f % %-%°+ °+-+ %-%°    .– °.

 °–¾f.

 %– – % +-+ .

 ¯-´° °– °¾ ¯ j °–n f¯  ++ f+.

f+-f+.–++.°+°+.

+ +-+°+9 ++.

+ +–+–+–+9++ f.

°°.–.f-f.

 -°9 .

 –––9 %.

 O     -– °°– f'f n¯ .hn° nf fn´°g°–¯fh¯fxn °½ ° ¾f°–½ n f¾ h ½i% I - ½i°g°g°¯–f¯ ° ½°´¯°fg°f°f g % n%hf @¯¯g n¯ n°–  @fn %-%+-+$ O  -f- -f-+  @  gfn +  + +  n –f¯n ° .

f°–f°n°–%-%-@  . -      g ½ $-°– –f¯ ° ½nhn¯ -f-g. ¯  °-  °  .

%-%f°°– f n¯ ° ½ f °g° g ¯ n % n%´°– ° n ½ f @°g°½ °½ °m¯%  °–%nhn¯ °– ° ½ @°° °– n f °– n g° n °– f°n f°–° ng´°– h°– I ° ¯ hn °– f-% 9% .

nn °– %I-+I. - n°– ´°–½ ° °–   ¯ +- n. °f+-%¯g°i %+ - ´°–¯g f°i°–´°– - –in - ´°–¯g ´°– ¾ nh -- ¯ f° .

%g¯f°n 9 +-+.

.

 °f+ 9 °–½h½ ¾ °½ ¯ °– °– g°¾ ¯ n° ° ¯ ° °– ° n f%-% n fnhn I ff° –f¯¯ g °– n-.    .j°– n ¾ g @¯¯ g n- j °– n ° ½%- -% ¾ ¯-g ¯ -g ¯ @fn + $ %+%$  & .+-+ ¯ +-j°–.

hn ¯ g. °.+°-. %% ¯- & +&  . -  .°  .°.%-%°+°-+°. $°%¯%.+°-.%-%°+°-+° ..f °% ° % .

-  .° .+°-.°++° °& -++ -++- @fn½ °–°½ ° °–¾f . °. %% ¯- $ °¾ ¯- & $ %¯% .%-%°+°-+°-+°  ¯. °–°–y° .hn °–¯ ½ ° °– °- °-    & . .. $° °¾ ¯- $°&  $°.

.hn °.°++°  -– °°– f'f n¯ ..

I @¯ -  °–n f¯ n @ °– ½ .f°–f°n°–%-%-@  O¯° - + ++-+ ¯ ¯ ¯ - + ++-+ ¯¯ ¯@ ° g°¾ ¯ n°fn ° + . $° °- °+ +  .

¯–f¯¯ ° ½¯ % .

%f°g°g°g °– n- nf¯¾  n°° °–%¾ °½ ¯ ´°–n--% °–¯ f° ng ¯¯ f° ¯¯ +¯- ¯+f& °–¯ f°g .¾ °½ ¯ nn f-- ¯¯ f° ¯¯ +f&+¯-- .

 °–¯° ¾ °– ½ °– °° .

JI @ °– f g°–n¯ °– ½ °–h @ °– ½ .¯–f¯¯¯ f°g°g°g °– n- n ¯-%¾ °½ ¯ ° % -++ -+ ++    .°- ¯¯ f° ¯¯ +¯- ¯+% %&. J + ° %-%.

.  . . -– °°– f'f n¯ .9: .¯¯  &$&%+&%  %–f¯% . f n n f½ ° °–%% .¯¯ f %–f¯% g ½ $4 09E.f¯ g °– nn f ¯-  +- %-%+-+%%  +- %-%+-+%% ./:3/. J9J2:3: 83 52/:39 %3. f$ n n f½ ° °–%% .32:9: ../3.f f$ %%g%% f  ° g¾ ¯n f %-% %-%  g°–y¯n f + f +$ .

f°–f°n°–%-%-@      .

353397H3 .22:8:31..4/:3/. - .. .4.9 $ 240 3.3 9. .3O39: .240.-24$ .. - - .

.289. .4 .3O3 !337.43943 9: . 24$ ..97339.32:9: ..4 2/:3/.  %3..4/:3/.3 4.99J 3297H3      .

.2..3/:3/.392.. 9: .9.O984./74 .:3 .43H:..9J :39H:.9: . J9352.4/:3/./:3/.-.273 .3   ..

  $.

 –f¯.

g °– n- . ¾°f-g °– n @°I -% n%¾°fgI -f .g . n ° °–  f °.

+°–  $.

 °–.

 °–¯ ° ½-. . °–°fg °– –f¯g ° °–¯ -.g .

hn½ ° °– fg°g° @°I-% n%hf ¯  .

!.3  .35E5-4943..´n °  "–f¯¯ f° I ° hn °– -%f¯ ny° n´°– n°°– ¯%  E.

hn 9 °–½h½ g°°–y°  -– °°– f'f n¯ .

f°–f°n°–%-%-@    .

hn 9 °–½h½ g° °n ½ ½ °–½h½°– ° .

hn 9 °–½h½ g° n° .

hn f °– ° ½ g° n°  -– °°– f'f n¯ .

f°–f°n°–%-%-@   .

hn .

´°– n½i° °– ° ½ g° n°  .

 n´°– n½i°  -– °°– f'f n¯ .hn .

f°–f°n°–%-%-@   .

hn 9 °–½h½ °–y°  .

hn 9 °–½h½ hn°i°f  -– °°– f'f n¯ .

f°–f°n°–%-%-@     -– °°– f'f n¯ .

f°–f°n°–%-%-@   °– .

hn ½n´°– n½i° n ´n 9 °–½h½ I n ´n .

%  °–y° °–% @¯.

@9@n ´n fg    ¯$ ¯ $ ¯.

$.

 ¯$%¯ ¯ ¯.

¯ g °–nhn °–y° .

g °–°–y° nhn°–y° % . gh°n  °–nhn°–y° ½    $ $  .

$.

 $ @   ½ °–y° °–g °– °°  g ½ $. n f°nn f -  °– @ n f ´°–g  @¯.

@9@n f $ n g°g° –f¯¯ .g¯ nf g%°– .%.

 ° n¾f½ ° °– ¯ff°°–¯ °– f °– n-  f¯ n° °– ½ °m¯ g¯ ° °– n°g hf –¯ ° ° n hn¯ ° °g ° °– ½ °m¯n f¯ n° °– °– ng Ohn °n´°– n½i° n f ° °°– ¯° n  -– °°– f'f n¯ .

f°–f°n°–%-%-@  °– .

hn °– g ½n f9½ .

 -f9 °–¯ g ½ $@y¯–f¯-fg n f –f¯9 n´n ° jhn ° ¯ g° $47429E..3 . -f9 f ..99K9: .. l97:3.. $2454954 /3 $. /:3/./:3/.3. g-f9 -f9 f ../:3/. -f9 f .. 9½hn °– nhn½¯°–  ° f9+°–  ° f9+ 9hn °– ¯ 9+-f-f9+ 9+-f-f9+ 9+-f-f9+ f °-f$°9 f ..54954. -f9 -f9 f . . 24./3.

¾ ½ ° °–¾f  70     n O f¯j°½ ° °–y°g" ° ½n n   -– °°– f'f n¯ °– ¯fni n°– ¯  gh°   .

f°–f°n°–%-%-@    -– °f°%' -– °°– f'f n¯ .