Bài gi ng Microsoft Excel

Kh i 

ng Excel
ng trên n n

C1: Kích úp chu t vào bi u t màn hình (Destop). C2: Kích chu t vào bi u t bên ph i n n màn hình. 

ng c a Excel trên góc trên

thanh Microsoft Office Shortcut Bar C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel «
Bài gi ng MS Excel 2

Ph m Quang D ng

C a s làm vi c c a Excel

Ph m Quang D ng

Bài gi ng MS Excel

3

C2: n t h p phím Ctrl+N ng New trên  C3: Vào menu File/New«/Workbook Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 4 .M m t t p tr ng m i (New) C1: Kích chu t vào bi u t Toolbar.

B m nút Open m t p B m nút Cancel h y l nh m t p 5 Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel .M m t t p ã ghi trên  a (Open) trên Toolbar. Ch n t p c n m 3. C1: Kích chu t vào bi u t ng Open C2: n t h p phím Ctrl+O C3: Vào menu File/Open« 1. Ch n n i ch a t p 2.

C1: Kích chu t vào bi u t C2: n t h p phím Ctrl+S. N u t p ch a c ghi l n nào s xu t hi n h p tho i Save As. gõ tên t p c n ghi vào khung File name. Bài gi ng MS Excel 6 Ph m Quang D ng . C3: Vào menu File/Save. N ut p ã c ghi tr c t tr c thì l n ghi t p hi n t i s ghi l i s thay i k t l n ghi tr c (có c m giác là Excel không th c hi n vi c gì). n nút Save.Ghi t p vào  a (Save) ng Save trên Toolbar. ch n n i ghi t p trong khung Save in.

t pm i c t o ra có cùng n i dung v i t p c .. Vào menu File/Save As.. B m nút Save ghi t p B m nút Cancel h y l nh ghi t p 7 Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel . Ch n n i ghi t p 2.Ghi t p vào a v i tên khác (Save As) Khi ghi t p v i 1 tên khác thì t p c v n t n t i. Gõ tên m i cho t p 3. 1.

Thoát kh i Excel (Exit)
C1: n t h p phím Alt+F4 C2: Kích chu t vào nút Close góc trên cùng bên ph i c a s làm vi c c a PowerPoint. C3: Vào menu File/Exit N u ch a ghi t p vào a thì xu t hi n 1 Message Box, ch n: 

Yes: ghi t p tr c khi thoát, No: thoát không ghi t p, Cancel: hu l nh thoát. 

Ph m Quang D ng

Bài gi ng MS Excel

8

a ch ô và mi n 

 

a ch ô và a ch mi n ch y u c dùng trong các công th c l y d li u t ng ng. a ch ô bao g m: a ch t ng i: g m tên c t và tên hàng. Ví d : A15, C43. a ch tuy t i: thêm d u $ tr c tên c t và/ho c tên hàng n u mu n c nh ph n ó. Ví d : $A3, B$4, $C$5. a ch t ng i thay i khi sao chép công th c, a ch tuy t i thì không.
Bài gi ng MS Excel 9

Ph m Quang D ng

a ch ô và mi n (ti p) 


Mi n là m t nhóm ô li n k nhau. a ch mi n c khai báo theo cách: a ch ô cao trái : a ch ô th p ph i Ví d : A3:A6 B2:D5 $C$5:$D$8

Ph m Quang D ng

Bài gi ng MS Excel

10

Gõ phím F5 (Ctrl+G).D ch chuy n con tr ô  Dùng chu t kích vào ô. b m nút OK. n vào Gõ a ch ô mu n n Dùng các phím sau ây: Bài gi ng MS Excel 11 Ph m Quang D ng . gõ a ch ô c n khung Reference.

Ctrl + o + p t i ô ph i trên cùng (ô IV1). Ctrl + o t i dòng u tiên (dòng 1) c a c t hi n t i. Ctrl + o + n t i ô trái trên cùng (ô A1).Các phím d ch chuy n con tr ô: + + + + + + + + + + + + n. p. Ctrl + q + n t i ô trái d i cùng (ô A65536). Ctrl + q + p t i ô ph i d i cùng (ô IV65536). Ctrl + q t i dòng cu i cùng (dòng 65536) c a c t hi n t i. Ctrl + n t i c t u tiên (c t A) c a dòng hi n t i. o. Bài gi ng MS Excel 12 Ph m Quang D ng . Page Down d ch chuy n xu ng 1 trang màn hình. Home c t u tiên (c t A) c a dòng hi n t i Ctrl + p t i c t cu i cùng (c t IV) c a dòng hi n t i. q d ch chuy n 1 ô theo h ng m i tên Page Up d ch con tr lên 1 trang màn hình.

8766318  D li u ngày tháng nh p theo VD: 11/25/1980 nh d ng: mm/dd/yy. gõ d li u vào. Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 13 .Nh p d li u vào ô Cách th c: kích chu t vào ô. D li u ch nh p bình th ng D li u s nh p d u ch m (. Ví d : ¶04. Excel hi u m t d li u d ng khác là d li u d ng ch thì nh p d u nháy n ¶ tr c d li u ó. nh p xong gõ Enter.) thay d u ph y (.) ng n cách ph n th p phân.

b ng  Ch n nh d ng. Ch n c b ng tính: kích chu t vào ô giao gi a tên hàng và tên c t. gi và di t i ô th p ph i.Ch n mi n. Ch n c c t: kích chu t vào ô tên c t. c t. nh chu t. Ch n c hàng: kích chu t vào ô tên hàng. N u ch n nhi u mi n r i nhau thì gi phím Ctrl trong khi ch n các mi n ó. hàng. copy d li u sang n i khác Ch n mi n: kích chu t vào ô cao trái. Bài gi ng MS Excel 14   Ph m Quang D ng . Khi c n l y a ch ô ho c mi n trong công th c thì không nên gõ t bàn phím mà nên dùng chu t ch n tránh nh m l n.

Bài gi ng MS Excel 15 Ví d : Ph m Quang D ng . hàm s c n i v i nhau b i các phép toán. / . Dùng a ch ô trong công th c có th copy công th c sang các ô lân c n. ^ (lu th a)  = B3*B4 + B5/5 + 10 = 2*C2 + C3^4 ± ABS(C4) = SIN(A2) Máy s l y d li u trong a ch ô (mi n) tính toán và hi n th k t qu trong ô có công th c.. a ch ô. b t u b i d u b ng = sau ó là các h ng s . . Các phép toán: + . * .Công th c Công th c: c nh p vào ô b t k .

x lý chu i ký t . r i theo h ng d n t ng b c.VD: =IF(AND(A2=10.IF(A2<7. Bài gi ng MS Excel 16 Ph m Quang D ng .³TB´. th ng kê.Hàm s   Excel có r t nhi u hàm s s d ng trong các l nh v c: toán h c. logic.³K´)) Có th nh p hàm s b ng cách n nút Paste Function fx trên Toolbar.³G´. Trong hàm có x lý các h ng ký t ho c h ng xâu ký t thì chúng ph i c bao trong c p d u ³ ´ Các hàm s có th l ng nhau.A3>=8). ngày tháng « Hàm s c dùng trong công th c.

D3<23) Bài gi ng MS Excel 17 Ph m Quang D ng . i 2. i 2. «. bi u th c logic.B3<25) OR ( i 1. Các i s là các h ng.«. ch úng khi t t c các i s có giá tr úng. VD: = OR (D3>=25. VD: = AND (B3>=23. là hàm logic. là hàm logic. ch sai khi t t c các i s có giá tr sai. i n): phép HO C. i n): phép VÀ.M t s hàm s quan tr ng AND ( i 1.

i 2. mi n. i n): cho giá tr TBC c a các is Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 18 . «. AVERAGE ( i 1.M t s hàm s quan tr ng (2) SUM ( i 1. «. a ch ô. i n): cho t ng c a các i s Các i s là các h ng. i 2.

i 2. i n): cho giá tr nh nh t. «. MIN ( i 1. Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 19 . i 2. «. i n): cho giá tr l n nh t.M t s hàm s quan tr ng (3) MAX ( i 1.

M t s hàm s quan tr ng (4) IF (bt logic. VD: = IF(C6<=300.Hàm trên cho k t qu c a phép th sau: 1 ® n u [d li u trong ô C6] e 300 ± ¯ 2 n u 300 < [d li u trong ô C6] e 400 ± n u [d li u trong ô C6] > 400 3 ° Bài gi ng MS Excel 20 Ph m Quang D ng .2)) . tr úng. IF(C6>400. ³Tr t´) .Hàm IF có th vi t l ng nhau. tr sai): Hi n th tr úng n u BT logic có g/t True Hi n th tr sai n u BT logic có g/t False VD: =IF(A3>=5. 1.3. ³ ´.

200.³>160´. 28 thì hàm SUMIF(B2:B5. mi n_t ng): hàm tính t ng có i u ki n Gi s mi n B2:B5 ch a các g/t ti n nh p 4 m t hàng t ng ng 100. 400. Mi n C2:C5 ch a ti n lãi t ng ng 7. ³ /k´.M t s hàm s quan tr ng (5) SUMIF (mi n_ /k.C2:C5) cho k t qu b ng 63 (=14+21+28) Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 21 . 14. 300. 21.

Bài gi ng MS Excel 22 Ph m Quang D ng .M t s hàm s quan tr ng (6) VLOOKUP (g/t_tra_c u.N u g/t tra c u nh h n g/t nh nh t trong c t u tiên c a b ng thì tr v l i #N/A. ây c ng là g/t m c nh): + Các g/t trong c t u tiên c a b ng ph i c s p x p t ng d n. . + N u g/t tra c u không có trong c t u tiên c a b ng thì hàm s tra c u g/t trong b ng e g/t tra c u. stt_c t_l y_d _li u. True) .N u i s th 4 là True (ho c 1. b ng_tra_c u. VD: = VLOOKUP(E3. i s th nh t v i các g/t trong c t [True/False]): tra c u g/t u tiên c a b ng i s th 2 và hi n th d li u t ng ng trong b ng tra c u n m trên c t i s 3. $E$12:$F$16. 2.

Ví d hàm VLOOKUP Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 23 .

b ng_g/t. tiêu_chu n_x p) .i s 3: = 0 thì g/t nh nh t x p cu i cùng (VD khi x p th h ng các HS trong l p theo i m) = 1 thì g/t nh nh t x p u tiên (VD khi x p th h ng cho các V V ua xe theo th i gian) VD: =RANK(A3.1) Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 24 . b ng_g/t. t ng t hàm VLOOKUP Hàm x p th h ng: RANK(g/t_x p.M t s hàm s quan tr ng (7) HLOOKUP(g/t.i s 2: b ng ch a các g/t (VD: b ng i m) .li u.i s 1: là giá tr c n x p th (VD: i m 1 HS) . [1/0]): hàm tra c u theo hàng.$A$3:$A$10. hàng_l y_d.

Ví d hàm RANK RANK(g/t_x p. tiêu_chu n_x p) Khi th th x p b ng 1 Khi th th x p b ng 0 Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 25 . b ng_g/t.

«): m s l ch a s và các s trong các i s . Các i s là các s . mi n. a ch Ví d 1 Ph m Quang D ng Ví d 2 Bài gi ng MS Excel 26 .M t s hàm s quan tr ng (8) COUNT( i1. ngày tháng. i2. ng các ô có a ch ô.

³ i u_ki n´): m s l ng các ô trong mi n m tho mãn i u ki n.M t s hàm s quan tr ng (9) COUNTIF(mi n_ m. Ví d 1 Ví d 2 Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 27 .

6) cho k t qu là chu i ³Hà N i´ MID(³Chu i ký t ´. VD: =MID(³Gia Lâm±Hà N i´.9. VD: =LEFT(³Gia Lâm ± Hà N i´.M t s hàm s quan tr ng (10) LEFT(³Chu i ký t ´. n): Cho n ký t bên ph i c a chu i. VD: =RIGHT(³Gia Lâm ± Hà N i´. n): Cho n ký t tính t ký t th m c a chu i.2) cho k t qu là chu i ³Hà´ Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 28 . m.7) cho k t qu là chu i ³Gia Lâm´ RIGHT(³Chu i ký t ´. n): Cho n ký t bên trái c a chu i.

VD: =DAY(³11/25/80´) cho k t qu là 25 MONTH(³mm/dd/yy´): Cho giá tr tháng. DAY(³mm/dd/yy´): Cho giá tr ngày. VD: =MONTH(³11/25/80´) cho k t qu là 11 Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 29 . TODAY(): Cho ngày hi n t i.M t s hàm s quan tr ng (11)  NOW(): Cho ngày và gi th i i m hi n t i.

VD: =YEAR(³11/25/80´) cho k t qu là 1980 Hàm Year th ng c dùng ngày sinh: tính tu i khi bi t Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 30 .M t s hàm s quan tr ng (12) YEAR(³mm/dd/yy´): Cho giá tr n m.

Các thao tác so n th o 1. Paste Special«): Ch n mi n n Ctrl+C (b m nút Copy. a ch t ng i c a các ô trong công th c s c thay t ng ng. menu Edit/Paste) N u sao chép công th c sang các ô lân c n: Di chu t t i d u ch m góc ph i d i c a ô. menu Edit/Copy) D ch t i ô trái trên c a mi n nh dán n Ctrl+V (b m nút Paste. b m gi trái chu t và di qua các ô lân c n r i nh chu t (Drag & Drop). Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 31 . Sao chép (Copy-Paste.

Các thao tác so n th o (2) 2. D ch chuy n (Move-Paste): Ch n mi n n Ctrl+X (b m nút Cut. menu Edit/Paste) C2: di chu t t i b c a mi n. thay th d li u c . Drag r i d li u t i v trí m i. Mu n xen k d li u c và m i thì gi phím Shift trong khi Drag. con tr thành hình m i tên. menu Edit/Cut) D ch t i ô trái trên c a mi n nh dán n Ctrl+V (b m nút Paste. Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 32 .

Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 33 . ho c b m nút l i vi c v a b / vi c v a làm. ho c b m nút trên Toolbar: có tác d ng hu b vi c v a làm.Các thao tác so n th o (3) 3. Undo và Redo: Undo: Ctrl+Z. Xoá: Ch n mi n c n xoá. S a: D ch t i ô c n s a: kích úp chu t. 4. con tr nh p nháy trong ô thì s a bình th ng. hay dùng khôi ph c tr ng thái làm vi c khi x y ra sai sót. n phím Delete. ho c kích chu t trên thanh công th c. 5. trên Toobar: làm Redo: Ctrl+Y. ho c n phím F2.

b ng tính:    Thêm m t hàng vào bên trên hàng hi n t i: menu Insert/Rows Thêm m t c t vào bên trái c t hi n t i: menu Insert/Columns Thêm m t b ng tính (sheet): menu Insert/Worksheet Xoá hàng hi n t i: menu Edit/Delete«Entire Row Xoá c t hi n t i: menu Edit/Delete«Entire Column Xoá b ng tính: menu Edit/Delete Sheet Bài gi ng MS Excel 34 Ph m Quang D ng . c t. Thêm/xoá hàng.M t s thao tác h u d ng 1.

00 ch c n nh p 6000. sau ó n nút Currency Style $ trên thanh nh d ng.000. Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 35 . Các thao thác giúp nh p d li u: Gõ a ch tuy t i c a ô và mi n trong công th c: dùng phím F4 VD: c n gõ $A$5:$C$8: dùng chu t ch n mi n A5:C8. Nh p d li u ti n t . VD: $ 6.M t s thao tác h u d ng (2) 2. r i n phím F4.

vd: nh p STT. Bài gi ng MS Excel 36 Ph m Quang D ng . ch n Rename.v ). i tên sheet: nháy chu t ph i t i tên sheet góc trái d i b ng tính. gõ tên m i cho sheet r i n Enter. nh p các tháng trong n m«: Nh p 2 g/t u tiên c a dãy vào 2 ô t ng ng Bôi en 2 ô v a nh p Th c hi n Drag nh khi sao chép công th c 3.M t s thao tác h u d ng (3) Nh p m t dãy liên t c cách u vào các ô li n k nhau (không b t bu c t ng 1 .

di n v trí m i r i nh chu t.nh d ng 1) Thay i kích th c hàng/c t: 2 cách chính: C1: Di chu t vào mép tên hàng/c t. n gi trái chu t. Có th n nh kích th c hàng/c t b ng cách vào menu Format/Row/Height« và Format/Column/Width« Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 37 . C2: Di chu t vào mép tên hàng/c t. con tr thành hình m i tên 2 chi u. kích úp c kích th c v a khít.

nh d ng (2) 2) nh d ng ô (Menu Format/Cells«) nh cách hi n th s nh cách ch nh v trí d li u nh font ch nh ng k vi n các ô .Ch n mi n. vào menu Formar/Cells« + Tab Number: + Tab Alignment: + Tab Font: + Tab Border: Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 38 .

Menu Format/Cells« Tab Number Ki u hi n th s Khung xem tr c S ch s th p phân S d ng ký hi u ng n cách hàng nghìn Cách hi n th s âm Chú gi i Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 39 .

Menu Format/Cells« Tab Alignment C n d li u chi u ngang ô C n d li u chi u d c ô Xu ng dòng v a r ng ô Thu nh ch v a kích th c ô Nh p các ô li n k thành 1 ô nh h ng v nb n Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 40 .

Menu Format/Cells« Tab Font Ch n phông ch Ch n ki u ch Ch n kích th c ch Ch n màu ch Xem tr c G ch chân ch Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 41 .

Menu Format/Cells« Tab Border Không k khung Khung bao ngoài Khung bên trong Ch n t ng ng k khung Ch n ki u ng k Màu ng k Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 42 .

Tab Page: Trang d c Ch n Trang xoay ngang Kích th c trang: ch n A4 in Xem tr c khi in Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 43 .nh d ng trang in: File/Page Setup« 1.

Tab Margins: Ch n kích th c các l trang in C n gi a trang n i dung c n in + theo chi u ngang + theo chi u d c Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 44 .nh d ng trang in (2) 2.

In n (Ctrl+P. không chính xác. nên xem k tr c khi in b ng cách b m nút Preview Bài gi ng MS Excel 45 Ph m Quang D ng . File/Print) Ch n máy in Ch n thông s máy in In t t c In t trang #1 n trang #2 Ch n s b n c n in tránh b n in không p.

Tr ng là m t c t CSDL. Dòng u c a mi n CSDL ch a các tên tr các dòng ti p sau là các b n ghi. B n ghi là m t hàng d li u. Bài gi ng MS Excel  ng. Ph m Quang D ng 46 .C s d li u (CSDL) 1) Khái ni m  CSDL g m các tr ng (field) và b n ghi (record). m i tr ng bi u th m t thu c tính c a i t ng và có ki u d li u nh t nh.

2) S p x p . cùng g/t x p th t theo khoá th 3. nh c c khoá th nh t khoá th 2  nh cách x p th t g i là khoá. DS không có tên tr Tr ng quy ng thì tên c t s thay th . Ch n Menu Data/Sort« Bài gi ng MS Excel 47 Ph m Quang D ng . ph i ch n t t c các c t.Menu Data/Sort Khi x p th t 1 danh sách (CSDL). Các b n ghi cùng g/t x p th t theo khoá th 2. Cách làm: Ch n mi n. tr c t STT (n u có) tránh m t chính xác d li u. Có th t i a 3 khoá.

Ch n khoá th nh t [Ch n khoá th hai] [Ch n khoá th ba] Dòng u là tên tr ng (ko s p x p) S px p t ng d n S px p gi m d n Ko có dòng tên tr ng (s p x p c dòng u) X p t trên xu ng d i X p t trái sang ph i Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 48 .

i u ki n l c i s d ng t nh i u Có th l c theo 2 cách: AutoFilter: Excel h tr Advanced Filter«: ng ki n l c. Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 49 .3) Tìm ki m (L c d li u) Menu Data/Filter M c ích: L y ra nh ng b n ghi (thông tin) tho mãn i u ki n nh t nh.

có danh sách th xu ng: All: hi n l i m i b n ghi Top 10«: các giá tr l n nh t (ho c nh nh t) Custom«: t nh i u ki n l c Các giá tr c a c t u Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 50 .a) L c d li u dùng AutoFilter  Ch n mi n CSDL g m c dòng tên tr ng Menu Data/Filter/AutoFilter. ô tên tr ng có m i tên th xu ng c a h p danh sách Kích chu t vào ó.

400] Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 51 .L c d li u dùng AutoFilter (ti p) N u ch n Custom« s hi n h p tho i Custom AutoFilter ng i s d ng t nh i u ki n l c: VD: L c nh ng b n ghi tho mãn s l ng SP bán ra trong tháng 1 n m trong kho ng (120.

Các dòng ti p d i ghi i u ki n: các i u ki n cùng dòng là phép AND. chú ý ph i gi ng h t tên tr ng c a mi n CSDL. t t nh t là copy t tên tr ng CSDL. B1: nh mi n i u ki n: Dòng u ghi tên tr ng nh i u ki n.b) L c d li u dùng Advanced Filter 1. các i u ki n khác dòng là phép OR. VD v i mi n CSDL nh trên: Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 52 .

Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1 =400 Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1 >150 Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1 150<S SPe500 150< SPe Ph m Quang D ng Mi n /k l c các b n ghi có s SP bán ra trong tháng 1 >150 ho c trong tháng 2 u200 53 Bài gi ng MS Excel .

B2: Th c hi n l c Vào menu Data/Filter/Advanced Filter« Hi n KQ l c ngay t i mi n d li u Hi n KQ l c ra n i khác Ch n mi n CSDL Ch n mi n i u ki n Ch n mi n hi n KQ Ch hi n 1 b n ghi trong s nh ng KQ trùng l p Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 54 .L c d li u dùng Advanced Filter (ti p) 2.

chú ý ch n c 1 tiêu hàng và 1 tiêu c t i v i các th ki u Column.th  Ch n mi n d li u v th . chú gi i « 4. B m nút Chart Wizard trên Toolbar ho c vào menu Insert/Chart« p H p tho i Chart Wizard hi n ra giúp t o th qua 4 b c: 1. Ch n n i hi n th Bài gi ng MS Excel 55 Ph m Quang D ng . Các l a ch n: tiêu . nh ki u th 2. các tr c. Line và Pie. nh d li u 3.

B c 1: nh ki u th có s n: th Ch n ki u + Line: + XY: + Column: c t d c ng so sánh ng t ng quan + Pie: bánh tròn Ch n m t d ng c a ki u ã ch n Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 56 .

B c 2: nh d li u Tiêu c t làm chú gi i Mi n DL v th Tiêu hàng hi n t i ây Ch n DL v th theo hàng ho c theo c t Bài gi ng MS Excel 57 Ph m Quang D ng .

Tab Titles Tiêu th và tiêu các tr c Nh p tiêu th Nh p tiêu tr c X Nh p tiêu tr c Y Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 58 .B c 3: Các l a ch n .

Tab Legend Chú gi i Hi n/ n n/ chú gi i V trí t chú gi i Chú gi i Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 59 .B c 3: Các l a ch n .

B c 3: Các l a ch n .Tab Data Labels Nhãn d li u Không hi n Hi n g/t g/ Hi n ph n tr m Hi n nhãn Hi n nhãn và ph n tr m Nhãn d li u Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 60 .

B c 4: nh n i t th th hi n trên 1 sheet m i th hi n trên 1sheet ã t n t i Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 61 .

t th b ng cách kích chu t vào vùng tr ng Chuy n th t i v trí m i b ng ph i kích th c a th xu t hi n 8 ch m en 8 h ch m en. có th : ng th c Drag & Drop. 2. gi trái chu t và di t i kích th nh chu t. Thay i các thu c tính c a các thành ph n l các tr c. ng. t chu t vào c mong mu n r i . th (font ch .Khi 1. «) b ng th và ch n Chart trên. màu s c n n. Thay th ã c c t o. Thay i các thu c tính c a th (tiêu c3 cách nháy chu t ph i vào vùng tr ng c a Options« Thao tác ti p theo nh b 4. chú gi i. 3.«) b ng cách nháy chu t ph i vào thành ph n ó và ch n Format « Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 62 .

Thay i thu c tính tr c i t l trên tr c th * Thay Giá tr nh nh t Giá tr l n nh t Kho ng cách các i m chia Ph m Quang D ng Bài gi ng MS Excel 63 .

li u. n u khi v xong mà có thì c n xoá i. Bài gi ng MS Excel 64 Ph m Quang D ng .Chú ý: V i  th d ng XY u tiên t ng d n. th d ng XY là m t ng t ng quan gi a 2 i l ng. th d ng XY không có chú gi i. Ph i s p x p c t (hàng) Khi ch n d li u v th : ch ch n s không ch n d li u làm nhãn và chú gi i. n u nhi u h n 1 ng là sai. Tuy nhiên v n c n có y nhãn trên các tr c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful