Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

09/11/2009 // 2 phản hồi // Xem: 3 640 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản.

0

Tên cơ quan chủ quản

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên đơn vị

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng …. năm 2008.
Biên bản
Đại hội công đoàn
Cơ quan ……………………………
Nhiệm kỳ 2008 – 2010
Thời gian:
Có mặt

h sáng ngày …. tháng …. năm 2008.

:…. / …..

Vắng mặt : ….
Đại biểu :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Chủ tịch đoàn:

– Đ/c ……………………………………………………………

- Đ/c ………………………………………………………….
Thư ký đoàn :

- Đ/c ……………………………

- Đ/c ……………………………
Nội dung hội nghị:
Phần I:
Đ/c ………………….– Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công
đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2008, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 –
2010”.

xin ý kiến biểu quyết về số lượng.Báo cáo đề án nhân sự. tiêu chuẩn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần IV : Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010: Đồng chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì .Phần II: Đ/c ……………………………………. Phần III: Các ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ………. cơ cấu BCH mới: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… + ứng cử: + Đề cử: + Xin rút: + Xác định số lượng: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… + Chốt danh sách ứng cử viên để bầu: .đọc báo cáo “ Kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2007”.

. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… + Giới thiệu Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Phần V : Đ/c ………………………….Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến ……………………………………………………………………………………… . thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Thống kê nhiệm kỳ 2008 – 2010”.

Hôi nghị kết thúc lúc ………………………… phút cùng ngày.……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VI: Kết quả bầu cử …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . Thư ký hội nghị Chủ tịch công đoàn Chủ tịch đoàn .Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VII: Phát biểu của đại biểu cấp trên. Đ/c ………………………………………công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số vấn đề sau: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VII: Đ/c …………………..tổng kết bế mạc.

.Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ……. * 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công doàn phấn đấu tốt”. trong đó có từ …… đến ……. tháng …… năm …… Nghị quyết Đại hội công đoàn Cơ quan ……………………………………. 2.tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ ……… Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ quan ………nhiệm kỳ ……. ngày ….cơ quan ……………………. của Công đoàn cấp trên. phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ …………. Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.. Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ.% đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.Công đoàn ………………… Công đoàn cơ quan……… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – hạnh phúc ……….Mục tiêu phấn đấu cụ thể: * Phấn đấu đạt kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước. Nhiệm kỳ 2008 -2010 Ngày ……………. . phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….. Đại hội đã thống nhất Quyết nghị như sau : Quyết nghị 1.

Đại hội đã bần ra ……. T/M đoàn chủ tịch T/M thư ký đoàn . đảm việc nhà” * …… đến ……..Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ ………. * Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh. 4. 3. trong đó có từ …… đến …….căn cứ Nghị quyết Đại hội.% cán bộ công chức đạt danh hiệu “ Người cán bộ công chức Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. * ……...*…….% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước. xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội..% tổ Công đoàn đạt danh hiệu “ Tổ Công đoàn tiên tiến”. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan ……kê nhiệm kỳ …………..% đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”.

tín ngưỡng. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên (Điều 2Ñ. 1/ CNVCLĐ Việt Nam làm công. hưởng lương. * Trường hợp những nơi chưa thành lập CĐCS sẽ do Công đoàn cấp trên ra quyết định kết nạp đoàn viên. các hợp tác xã sản xuất công nghiệp. nam nữ. dịch vụ. người lao động tự do hợp pháp. các cơ quan. nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn.Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 943 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. các cơ quan Nhà nước.Chương III Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009) 4/ Doanh nghiệp được thành lập. tiểu thủ công nghiệp. đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập Công đoàn. được Công đoàn cấp trên ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở khi có 5 đoàn viên trở lên (điểm a – Điều 16. các chi nhánh. không phân biệt nghề nghiệp. chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động. cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam…. tổ chức. Điều 3 Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam). thương mại. Khi đoàn viên ra khỏi Công đoàn. xây dựng. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở Các văn bản thành lập Công đoàn sở (Trích Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V /v Hướng dẫn thị hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ v /v: Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp . Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xét. (Điều 1. văn phòng đại diện các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. ra quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên Công đoàn. giao thông vận tải. các đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập. Liên đoàn Lao động quận (gọi là Công đoàn cấp trên) có trách . 3/ Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam) 2/ Người gia nhập Công đoàn phải có đơn tự nguyện.

chọn nhân sự Ban Chấp Hành lâm thời CĐCS . 2/ Đối với những đơn vị có số CNLĐ đã là đoàn viên công đoàn từ các nơi khác chuyển sang. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.Điều 4. đang làm việc tại doanh nghiệp. trao đổi với chủ doanh nghiệp để thống nhất về việc thành lập CĐCS tại đơn vị. phải là những đoàn viên nhiệt tình. hiểu biết về . Chú ý: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS ít nhất phải có từ 3 đến 5 người. Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện.doc 2 5/ Doanh nghiệp sau 6 tháng đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được tổ chức Công đoàn thì được chỉ định thành lập Ban Chấp hành công đoàn lâm thời (khoản 1. chính đáng của người lao động và tập thể lao động (khoản 1k. kết nạp đoàn viên. tổ chức tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam.. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn cơ sở như sau : Điều kiện thành lập Công đoàn sở Các văn bản thành lập Công đoàn sở Bước 1: Thống nhất với chủ doanh nghiệp việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp: 1/ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ….Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP) Các bước thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 3 phản hồi // Xem: 1 089 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản.Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP). Điều 3 Nghị định 96/2006/NĐ-CP) nầy có thẩm quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (khoản 2 Điều 4.nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở theo qui định của Bộ Luật lao động.Điều 3 -Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP) DulieuphungnghiaDieu kien thanh lap cong doan. có đủ 5 đoàn viên thì tiến hành thành lập ngay CĐCS và chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành lâm thời CĐCS. 6/ Công đoàn cấp trên (theo qui định tại khoản 1.

1 người giữ chức vụ chủ tịch . 3 Danh sách CNLĐ của doanh nghiệp. 4/ Đối với CĐCS có dưới 30 đoàn viên thì đề cử 1 anh.1 người giữ chức vụ Chủ tịch .2 người là ủy viên (trong đó chọn 1 người phụ trách kiểm tra) + Ban Chấp hành lâm thời có 5 người gồm: .công đoàn. chính đáng của người lao động). lao động có đơn gia nhập Công đoàn đề nghị kết nạp đoàn viên và đoàn viên Công đoàn cũ từ các nơi khác chuyển đến có thể làm chung 1 danh sách . Bước 2: Đơn vị thực hiện các thủ tục xin thành lập CĐCS bao gồm: 1 Văn bản đề nghị thành lập CĐCS do người đại diện tập thể lao động ký và có xác nhận thông qua chủ doanh nghiệp.3 người còn lại là ủy viên 3/ Đối với những đơn vị có từ 30 CNLĐ làm đơn gia nhập vào Công đoàn thì ngoài nhân sự của Ban Chấp hành lâm thời CĐCS thì đề cử thêm 3 người tham gia vào ủy ban Kiểm tra lâm thời (gồm 1 người ủy viên trong Ban Chấp hành lâm thời giữ chức vụ Chủ nhiệm và 2 đoàn viên Công đoàn là ủy viên). 4/ Danh sách trích ngang các Uỷ viên BCH lâm thời CĐCS. có khả năng vận động CNLĐ gia nhập vào Công đoàn (có thể đề cử các anh.1 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch . người nào là đoàn viên từ nơi khác chuyển đến thì ghi số thẻ đoàn viên. . chị trong Ban Chấp hành lâm thời kiêm nhiệm phụ trách công tác kiểm tra. + Ban Chấp hành lâm thời có 3 người gồm: . Nếu người nào có đơn gia nhập thì đánh chéo vào ô đơn gia nhập. chị phụ trách tổ chức. 2 Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của mổi đoàn viên (kèm 1 ảnh màu 2×3 và ghi tên phía sau ảnh). kế toán tham gia vào Ban chấp hành lâm thời để phối hợp với Ban Giám đốc giải quyết các nhu cầu hợp pháp.

. thời gian dự kiến khoảng 30 đến 45 phút bao gồm một số nội dung sau: 1/ Chào cờ – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Tất cả văn bản trên gửi về cho Liên đoàn Lao động ……… Bước 3: Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động Quận 1 ra quyết định kết nạp đoàn viên. 4/ Phát biểu cảm tưởng của đoàn viên. động viên CNLĐ và đoàn viên góp ý xây dựng chương trình để CĐCS chính thức đi vào hoạt động.5/ Danh sách trích ngang ủy Ban Kiểm tra lâm thời (nếu có trên 30 đoàn viênn). 6/ Bản sao giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy phép Đầu tư đối với những đơn vị có vốn nước ngoài. 6/ Phát biểu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1. Ban Chấp hành lâm thời CĐCS phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS để công bố quyết định. 5/ Phát biểu của chủ doanh nghiệp. 2/ Công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn. 3/ Công bố quyết định thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời. gắn huy hiệu Công đoàn. trao thẻ đoàn viên. thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời CĐCS (căn cứ vào hồ sơ đề nghị thành lập CĐCS) Bước 4: Tổ chức lể công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Sau khi cấp trên đã ra quyết định thành lập. 4/ BCH lâm thời ra mắt và trình bày chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Nội dung buổi lễ.

………………………………./………/………. cấp thẻ và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động quận 1.7/ BCH lâm thời tiếp thu – Bế mạc. Ban Chấp hành lâm thời CĐCS sẽ xem xét.. nói rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công đoàn qua đó vận động CNLĐ đơn vị gia nhập Công đoàn. ra quyết định kết nạp đoàn viên. Hiện nay công ty đang hoạt động kinh doanh:……………………………………………… . ... ngày … tháng …năm Kính gửi : LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ………. Bước 5: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn.. NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ĐỊA CHỈ : …. do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố cấp ngày ……... Các văn bản xin thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 787 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc (V/v: Thành lập Công đoàn cơ sở) 200…… …….Căn cứ vào Điều 153 của Bộ luật Lao động hiện hành về việc thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp và Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp. .Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở Điều kiện thành lập Công đoàn sở CÔNG TY: …………………………………. Điều lệ CĐVN cho toàn thể CNLĐ tại đơn vị.

- Có số lao động là …………………… người. Trân trọng kính chào ! ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ (Ký. ghi rõ họ tên) ************************************************************* ********************* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG…………. đóng dấu) (Ký.TP…………. Mong các đồng chí sớm giải quyết. đường ………… phường ………………… Quận…. ghi rõ họ tên. Ban Giám đốc công ty và đại diện tập thể người lao động kính đề nghị Liên đoàn Lao động Quận 1 cho phép đăng ký thành lập tổ chức Công đoàn nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cho người lao động và cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.- Tại số nhà …………. - Số Điện thoại : ……………………………………. Tôi tên : ………………………… Ngày sinh: Giới tính : ……… /………/…………… Nam Nữ Dân tộc : …………… Tôn giáo : ………… Hiện ngụ tại : ……………………………………………………………………………… Hộp thư (email) : ………………………………………… Trình độ : ………………… – Học vấn : Điện thoại : ……………… ……………………… – Chuyên môn : . Để thực hiện đúng Bộ Luật lao động.

ĐT/FAX : ………………………………………………. Tôi hứa sau khi được kếp nạp. DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Ngày sinh STT Trình độ Chuyên Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp vụ Lý luận chính trị Chức vụ Đảng công tác viên Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ Đơn xin gia nhập ..Tin học : ……………………… . Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Người làm đơn (Ký.Lý luận Chính trị : – Ngoại ngữ : …………………… Cao cấp / Trung cấp / Sơ cấp Là Đảng viên : Có / Không Nghề nghiệp – Chức vụ : ………………………………………………………………… Tên đơn vị : ………………………………………………………………………………… Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam. ngày ……… tháng ……… năm 200…. ghi rõ họ tên) ************************************************************* *** CÔNG TY: ……………………………………………… ĐỊA CHỈ : ………………………………………………. tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ……. để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.. Chân thành cám ơn ! ……………. tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.

ghi rõ họ tên) ************************************************************* *** CÔNG TY : …………………………………………………………………………. WEBSITE : ……………………………………………. DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI Ngày sinh STT Trình độ Chuyên Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp vụ Lý luận chính trị Chức vụ Đảng công tác viên ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI (Ký.************************************************************* *** CÔNG TY: ……………………………………………… ĐỊA CHỈ : ………………………………………………. ĐT/FAX : ………………………………………………..…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN KIỂM TRA LÂM THỜI Ngày sinh STT Trình độ Chuyên Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp vụ Lý luận chính trị Chức vụ công tác Đảng viên Dân tộc Tôn giáo .ghi rõ họ tên. WEBSITE : . ĐT/FAX : . đóng dấu) (Ký. ĐỊA CHỈ : ……….………………………………………………………………….

tháng ……. QUYẾT ĐỊNH ( V/v kết nạp Đoàn viên Công đoàn ) BAN CHẤP HÀNH CĐCS ……………………………………………………….Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam của người lao động đang làm việc tại cơ quan.ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI (Ký. (theo danh sách đính kèm)..…………. đóng dấu) (Ký. tháng ……. . ghi rõ họ tên. kể từ ngày ……… tháng ……… năm …………. Điều 3: Các đoàn viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm theo quyết định này. Điều 2: Nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn là phải thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.. năm …………… của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ………………………………………………………….Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X . .. năm 200…. . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký...Căn cứ vào quyết định số ……………………………… ngày ……. ngày …….. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay kết nạp ……………… người lao động là đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở …………………………………………………. ghi rõ họ tên) ************************************************************* *** LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ………… NAM CĐCS : …………………… Số : /QĐ-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ….

CHỦ TỊCH . .Lưu . BAN CHẤP HÀNH CĐCS Nơi nhận: .Như điều 3.TM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful