P. 1
mau_bien_ban_va_nghi_quyet_dai_hoi_cong_doan_0675

mau_bien_ban_va_nghi_quyet_dai_hoi_cong_doan_0675

|Views: 381|Likes:
Được xuất bản bởinguullang

More info:

Published by: nguullang on Oct 15, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

09/11/2009 // 2 phản hồi // Xem: 3 640 views // Chuyên mục: Văn bản // h!: Văn bản"
0
Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
……., ngày … tháng …. nåm 2008.
Biên bản
Đại hội công đoàn
Cơ quan ……………………………
Nhiệm ! "##$ – "#%#
Thòi gian: h sáng ngày …. tháng …. nåm 2008.
Có måt :…. / …..
Vâng måt : ….
Ðai biêu :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Chủ tịch đoàn: - Ð/c ……………………………………………………………
- Ð/c ………………………………………………………….
&h' ( đoàn : - Ð/c ……………………………
- Ð/c ……………………………
Nội dung hội ngh):
Phân I:
Ð/c ………………….- Chủ tịch công đoàn đoc " Báo cáo tông kêt công tác Công
đoàn nhiệm ky 2005 - 2008, phuơng huóng nhiệm vu nhiệm ky 2008 -
2010¨.
Phân II:
Ð/c ……………………………………. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ……….đoc báo cáo "
Kêt quả hoat động của UBKT Công đoàn nåm 2007¨.
Phân III:
Các ý kiên tham gia vào báo cáo tông kêt.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Phân IV :
Bâu Ban châp hành nhiệm ky 2008 - 2010:
Ðông chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì
- Báo cáo đê án nhân su; xin ý kiên biêu quyêt vê sô luong, tiêu chuân, cơ
câu BCH mói:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
+ úng cú:
+ Ðê cú:
+ Xin rút:
+ Xác định sô luong:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
+ Chôt danh sách úng cú viên đê bâu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
+ Giói thiệu Ban bâu cú và Ban kiêm phiêu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Phân V :
Ð/c ………………………….. thay måt tô thu ký thông qua du thảo " Nghị quyêt
Ðai hội Công đoàn Cuc Thông kê nhiệm ky 2008 - 2010¨.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Ðai diện Ðảng uý - Lãnh đao phát biêu ý kiên
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Phân VI: Kêt quả bâu cú
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Ðai diện Ðảng uý - Lãnh đao phát biêu ý kiên
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Phân VII: Phát biêu của đai biêu câp trên.
Ð/c ………………………………………công đoàn viên chúc thành phô phát biêu vói hội
nghị vê 1 sô vân đê sau:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Phân VII: Ð/c …………………..tông kêt bê mac.
Hôi nghị kêt thúc lúc ………………………… phút cùng ngày.
Thu ký hội nghị Chủ tịch công đoàn Chủ tịch đoàn
Công đoàn ………………… Cộng hoà *+ hội ch, ngh-a .iệt nam
Công đoàn cơ quan……… Độc lập – &ự do – hạnh phúc
……….., ngày …. tháng …… nåm ……
Ngh) qu/0t
Đại hội công đoàn
Cơ quan ……………………………………1
Nhiệm ! "##$ 2"#%#
Ngày …………….cơ quan ……………………..tiên hành Ðai hội Công đoàn nhiệm ky
………
Ðai hội đã nghe báo cáo tông kêt công tác Công đoàn cơ quan ………nhiệm ky
……, phuơng huóng nhiệm vu công tác nhiệm ky ………….
Ðai hội cùng đã nghe các đai biêu góp ý kiên bô sung vào báo cáo tông kêt
và phuơng huóng nhiệm vu nhiệm ky tói; Ðai hội trân trong và nghiêm túc
tiêp thu ý kiên chí đao của Ðảng uý, của Công đoàn câp trên.
Ðai hội đã thông nhât Quyêt nghị nhu sau :
3u/0t ngh)
1- Nhât trí báo cáo tông kêt đánh giá kêt quả thuc hiện Nghị quyêt Ðai hội
nhiệm ky ……, phuơng huóng nhiệm vu công tác nhiệm ky ………….
2- Muc tiêu phân đâu cu thê:
* Phân đâu đat kêt quả thi đua nåm sau cao hơn nåm truóc.
* 100% đoàn viên Công đoàn đat danh hiệu " Ðoàn viên Công doàn phân
đâu tôt¨, trong đó có tù …… đên …….% đat danh hiệu " Ðoàn viên Công đoàn
xuât sâc¨.
*……..% nù đoàn viên Công đoàn đat danh hiệu " Giói việc nuóc, đảm việc
nhà¨
* …… đên ……..% cán bộ công chúc đat danh hiệu " Nguòi cán bộ công chúc
Trung thành - Sáng tao - Tân tuy - Guơng mâu¨.
* …….% tô Công đoàn đat danh hiệu " Tô Công đoàn tiên tiên¨, trong đó có
tù …… đên …….% đat danh hiệu "Tô Công đoàn xuât sâc¨.
* Công đoàn cơ quan đat danh hiệu " Công đoàn cơ só vùng manh.
3- Ðai hội đã bân ra …….. đông chí đủ tiêu chuân vào BCH Công đoàn cơ
quan ……kê nhiệm ky …………..
4- Ðai hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm ky ………..cån cú Nghị quyêt Ðai
hội, xây dung các chuơng trình kê hoach và tô chúc thuc hiện thâng loi Nghị
quyêt Ðai hội.
&45 đoàn ch, t)ch &45 th' ( đoàn
Điều kiện thành lậ Công đoàn !" #$
04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 943 views // Chuyên mục: Văn bản // h!: Văn bản"
0
Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở
Các văn bản thành lập Công đoàn sở
6Trích Huóng dân sô 703/HD-TLÐ ngày 06/5/2009 của Tông Liên đoàn Lao
động Việt Nam V /v Huóng dân thị hành Ðiêu lệ Công đoàn Việt Nam .à
Ngh) đ)nh 784"##84NĐ2C9 ngà/ %:474"##8 c,a Ch;nh ph, . 4.<
Huóng dân thi hành Ðiêu 153 Bộ Luât lao động vê Ban Châp hành Công
đoàn lâm thòi tai doanh nghiệp .
%4 CNVCLÐ Việt Nam làm công, huóng luơng, nguòi lao động tu do hop
pháp, không phân biệt nghê nghiệp, nam nù, tín nguõng, nêu tán thành
Ðiêu lệ Công đoàn Việt Nam, tu nguyện sinh hoat trong một tô chúc cơ só
của Công đoàn, đóng đoàn phí theo qui định thì đuoc gia nhâp Công đoàn.
6Đi=u %2 Ch'ơng > Đi=u lệ Công đoàn ?iệt Nam@
"4 Nguòi gia nhâp Công đoàn phải có đơn tu nguyện. Ban Châp hành Công
đoàn cơ só xét, ra quyêt định kêt nap và trao thé đoàn viên Công đoàn. Khi
đoàn viên ra khói Công đoàn. Ban Châp hành Công đoàn cơ só xóa tên và
thu lai thé đoàn viên 6Đi=u "AB Ðiêu 3 Ch'ơng > Đi=u lệ Công đoàn ?iệt
Nam@1
C Truòng hop nhùng nơi chua thành lâp CÐCS sè do Công đoàn câp trên ra
quyêt định kêt nap đoàn viên.
D4 Các doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tê; các hop tác xã sản xuât
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, xây dung, giao thông vân tải, thuơng
mai, dịch vu; các cơ quan Nhà nuóc; các đơn vị su nghiệp hach toán độc lâp;
các chi nhánh, vån phòng đai diện các doanh nghiệp thuộc các thành phân
kinh tê, các cơ quan, tô chúc, cá nhân nuóc ngoài có sú dung lao động là
nguòi Việt Nam…. đuoc Công đoàn cEp tFGn ra quyêt định thành lâp Công
đoàn cơ só khi có 5 đoàn viên tró lên 6điêm a – Ðiêu 162 Chuơng III Huóng
dân sô 703/HD-TLÐ ngày 06/5/2009)
4/ Doanh nghiệp đuoc thành lâp, châm nhât sau 6 tháng kê tù ngày bât đâu
hoat động, Liên đoàn Lao động quân (goi là Công đoàn câp trên) có trách
nhiệm thành lâp tô chúc Công đoàn cơ só theo qui định của Bộ Luât lao
động, Luât Công đoàn và Ðiêu lệ Công đoàn Việt Nam đê đai diện, bảo vệ
quyên và loi ích hop pháp, chính đáng của nguòi lao động và tâp thê lao
động (khoản 1k- Ðiêu 3 -Chuơng I Nghị định 96/2006/NÐ-CP)
DulieuphungnghiaDieu kien thanh lap cong doan.doc 2
H/ Doanh nghiệp sau 6 tháng đi vào hoat động nhung chua thành lâp đuoc
tô chúc Công đoàn thì đuoc chí định thành lâp Ban Châp hành công đoàn lâm
thòi 6hoIn %2 Đi=u :2 Ch'ơng > Ngh) đ)nh 784"##84NĐ2C9@1
84 Công đoàn câp trên (thJo qui đ)nh tại hoIn %B Đi=u D Ngh) đ)nh
784"##84NĐ2C9) nây có thâm quyên chí định Ban Châp hành Công đoàn
lâm thòi 6hoIn " Đi=u :2 Ch'ơng > Ngh) đ)nh 784"##84NĐ2C9@
C%! b&'! thành lậ Công đoàn !" #$
04/12/2009 // 3 phản hồi // Xem: 1 0#9 views // Chuyên mục: Văn bản // h!: Văn bản"
0
CKc L'Mc ti0n hành thành lập Công đoàn cơ NO nh' Nau <
Điều kiện thành lập Công đoàn sở
Các văn bản thành lập Công đoàn sở
P'Mc %< &hQng nhEt .Mi ch, doanh nghiệp .iệc thành lập CĐCR tại
doanh nghiệp:
1/ Ban Thuòng vu Liên đoàn Lao động ….. tô chúc tuyên truyên Ðiêu lệ Công
đoàn Việt Nam, trao đôi vói chủ doanh nghiệp đê thông nhât vê việc thành
lâp CÐCS tai đơn vị, kêt nap đoàn viên, chon nhân su Ban Châp Hành lâm
thòi CÐCS .
2/ Ðôi vói nhùng đơn vị có sô CNLÐ đã là đoàn viên công đoàn tù các nơi
khác chuyên sang, có đủ 5 đoàn viên thì tiên hành thành lâp ngay CÐCS và
chon nhân su tham gia Ban Châp hành lâm thòi CÐCS.
Chú (< Ban Châp hành lâm thòi CÐCS ít nhât phải có tù 3 đên 5 nguòi, đang
làm việc tai doanh nghiệp, phải là nhùng đoàn viên nhiệt tình, hiêu biêt vê
công đoàn, có khả nång vân động CNLÐ gia nhâp vào Công đoàn (có thê đê
cú các anh, chị phu trách tô chúc, kê toán tham gia vào Ban châp hành lâm
thòi đê phôi hop vói Ban Giám đôc giải quyêt các nhu câu hop pháp, chính
đáng của nguòi lao động).
+ Ban Châp hành lâm thòi có 3 nguòi gôm:
- 1 nguòi giù chúc vu chủ tịch
- 2 nguòi là ủy viên (trong đó chon 1 nguòi phu trách kiêm tra)
+ Ban Châp hành lâm thòi có 5 nguòi gôm:
- 1 nguòi giù chúc vu Chủ tịch
- 1 nguòi giù chúc vu Phó Chủ tịch
- 3 nguòi còn lai là ủy viên
3/ Ðôi vói nhùng đơn vị có tù 30 CNLÐ làm đơn gia nhâp vào Công đoàn thì
ngoài nhân su của Ban Châp hành lâm thòi CÐCS thì đê cú thêm 3 nguòi
tham gia vào ủy ban Kiêm tra lâm thòi (gôm 1 nguòi ủy viên trong Ban Châp
hành lâm thòi giù chúc vu Chủ nhiệm và 2 đoàn viên Công đoàn là ủy viên).
4/ Ðôi vói CÐCS có duói 30 đoàn viên thì đê cú 1 anh, chị trong Ban Châp
hành lâm thòi kiêm nhiệm phu trách công tác kiêm tra.
P'Mc "< Đơn .) thực hiện cKc th, tSc *in thành lập CĐCR Lao gTm<
1 Vån bản đê nghị thành lâp CÐCS do nguòi đai diện tâp thê lao động ký và
có xác nhân thông qua chủ doanh nghiệp.
2 Ðơn xin gia nhâp tô chúc Công đoàn của môi đoàn viên (kèm 1 ảnh màu
2×3 và ghi tên phía sau ảnh).
3 Danh sách CNLÐ của doanh nghiệp, lao động có đơn gia nhâp Công đoàn
đê nghị kêt nap đoàn viên và đoàn viên Công đoàn cù tù các nơi khác
chuyên đên có thê làm chung 1 danh sách . Nêu nguòi nào có đơn gia nhâp
thì đánh chéo vào ô đơn gia nhâp, nguòi nào là đoàn viên tù nơi khác chuyên
đên thì ghi sô thé đoàn viên.
4/ Danh sách trích ngang các Uý viên BCH lâm thòi CÐCS.
5/ Danh sách trích ngang ủy Ban Kiêm tra lâm thòi (nêu có trên 30 đoàn
viênn).
6/ Bản sao giây Chúng nhân Ðång ký kinh doanh của doanh nghiệp hoåc
Giây phép Ðâu tu đôi vói nhùng đơn vị có vôn nuóc ngoài.
Tât cả vån bản trên gúi vê cho Liên đoàn Lao động ………
P'Mc D< Pan &h'Ung .S ViGn Đoàn Vao Động 3uận % Fa qu/0t đ)nh 0t
nạp đoàn
.iGnB thành lập CĐCR .à chW đ)nh PCH lXm thUi CĐCR 6cYn cZ .ào hT
Nơ đ= ngh)
thành lập CĐCR@
P'Mc :< &[ chZc l\ công LQ qu/0t đ)nh 0t nạp đoàn .iGn .à thành
lập CĐCR
Sau khi câp trên đã ra quyêt định thành lâp, Ban Châp hành lâm thòi CÐCS
phải tô chúc lê kêt nap đoàn viên và thành lâp CÐCS đê công bô quyêt định.
Nội dung buôi lê, thòi gian du kiên khoảng 30 đên 45 phút bao gôm một sô
nội dung sau:
1/ Chào cò - tuyên bô lý do và giói thiệu đai biêu.
2/ Công bô quyêt định kêt nap đoàn viên công đoàn, trao thé đoàn viên,
gân huy hiệu Công đoàn.
3/ Công bô quyêt định thành lâp CÐCS và chí định BCH lâm thòi.
4/ Phát biêu cảm tuóng của đoàn viên.
4/ BCH lâm thòi ra mât và trình bày chuơng trình hoat động trong thòi gian
sâp tói, động viên CNLÐ và đoàn viên góp ý xây dung chuơng trình đê CÐCS
chính thúc đi vào hoat động.
5/ Phát biêu của chủ doanh nghiệp.
6/ Phát biêu của Ban Thuòng vu Liên đoàn Lao động quân 1.
7/ BCH lâm thòi tiêp thu - Bê mac.
P'Mc H<
Ban Châp hành lâm thòi CÐCS tiêp tuc tô chúc tuyên truyên vê Luât Công
đoàn, Ðiêu lệ CÐVN cho toàn thê CNLÐ tai đơn vị, nói r• muc đích ý nghĩa
của việc thành lâp Công đoàn qua đó vân động CNLÐ đơn vị gia nhâp Công
đoàn, Ban Châp hành lâm thòi CÐCS sè xem xét, ra quyêt định kêt nap đoàn
viên, câp thé và báo cáo kêt quả vê Liên đoàn Lao động quân 1.
C%! v(n bản )in thành lậ Công đoàn !" #$
04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: $#$ views // Chuyên mục: Văn bản // h!: Văn bản"
0
Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở
Điều kiện thành lập Công đoàn sở
C€NG T•: …………………………………. C‚NG Hƒ„ X… H‚I CH† NGH‡„ VIˆT
N„M
Љ„ CHŠ : …..……………………………….. Ðộc Lâp - Tu Do - Hanh Phúc
(V/v: Thành lâp Công đoàn cơ só) ……, ngày … tháng …nåm
200……
Kính gúi : LI‹N ÐŒ•N L„Œ ЂNG ………..
- Cån cú vào giây chúng nhân đång ký kinh doanh sô ……………………….., do Só
Kê hoach Ðâu tu Thành phô câp ngày ……../………/……….
- Cån cú vào Ðiêu 153 của Bộ luât Lao động hiện hành vê việc thành lâp tô
chúc Công đoàn tai các doanh nghiệp và Nghị định sô 96/2006/NÐ-CP ngày
14/9/2006 của Chính phủ vê việc huóng dân thi hành Ðiêu 153 Bộ luât Lao
động vê Ban châp hành Công đoàn lâm thòi tai doanh nghiệp.
Hiện nay công ty đang hoat động kinh doanh:………………………………………………
- Tai sô nhà …………. đuòng ………… phuòng ………………… Quân….TP………….
- Sô Ðiện thoai : ……………………………………;
- Có sô lao động là …………………… nguòi.
Ðê thuc hiện đúng Bộ Luât lao động, Ban Giám đôc công ty và đai diện tâp
thê nguòi lao động kính đê nghị Liên đoàn Lao động Quân 1 cho phép đång
ký thành lâp tô chúc Công đoàn nhŽm giúp chúng tôi thuc hiện tôt quyên và
nghĩa vu cho nguòi lao động và cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp
luât.
Mong các đông chí sóm giải quyêt.
Trân trong kính chào •
ЕI DIˆN NG‘’I S“ D”NG L„Œ ЂNG ЕI DIˆN T•P TH–
NG‘’I L„Œ ЂNG
(Ký, ghi r• ho tên, đóng dâu) (Ký, ghi r• ho tên)
*************************************************************
*********************
C‚NG Hƒ„ X… H‚I CH† NGH‡„ VIˆT N„M
Ðộc lâp - Tu do - Hanh phúc
ЗN XIN GI„ NH•P C€NG ÐŒ•N
Kính gúi: B„N TH‘’NG V” LI‹N ÐŒ•N L„Œ ЂNG………….
Tôi tên : ………………………… Giói tính : Nam Nù
Ngày sinh: ……… /………/…………… Dân tộc : …………… Tôn giáo : …………
Hiện ngu tai : ………………………………………………………………………………
Hộp thu (email) : ………………………………………… Ðiện thoai : ………………
Trình độ : - Hoc vân : ……………………… - Chuyên môn :
…………………
- Tin hoc : ……………………… - Ngoai ngù : ……………………
- Lý luân Chính trị : Cao câp / Trung câp / Sơ câp
Là Ðảng viên : Có / Không
Nghê nghiệp - Chúc vu : …………………………………………………………………
Tên đơn vị : …………………………………………………………………………………
Sau khi hoc tâp Ðiêu lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tu
nguyện làm đơn này gúi đên Ban Thuòng vu Liên đoàn Lao động ……. đê xin
đuoc kêt nap vào tô chúc Công đoàn Việt Nam.
Tôi húa sau khi đuoc kêp nap, tôi sè thuc hiện đây đủ nhiệm vu của nguòi
đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.
Kính mong đuoc châp thuân của tô chúc Công đoàn.
Chân thành cám ơn •
……………., ngày ……… tháng ……… nåm 200….
Nguòi làm đơn
(Ký, ghi r• ho tên)
*************************************************************
***
C€NG T•: ………………………………………………
Љ„ CHŠ : ……………………………………………….
ÐT/˜„X : ……………………………………………….
D„NH S™CH L„Œ ЂNG GI„ NH•P Tš CH›C C€NG ÐŒ•N
%
&'(y sinh )*nh +,
Ch-c vụ
c.n' /0c
1ản'
viên
23n /,c
.n
'i04
156 ch7
18n 9in
'i6 nh:p ;< v( /ên &6m &= ;<c v>n
Chuyên
m.n
n'hi?p vụ
@A Bu:n
chCnh /)5
*************************************************************
***
C€NG T•: ………………………………………………
Љ„ CHŠ : ……………………………………………….
ÐT/˜„X : ……………………………………………….
œ•BSIT• : …………………………………………….
D„NH S™CH TžŸCH NG„NG B„N CHÂP H•NH LÂM TH’I
%
&'(y sinh )*nh +,
Ch-c vụ
c.n' /0c
1ản'
viên
23n /,c
.n
'i04
156 ch7
;< v( /ên &6m &= ;<c v>n
Chuyên
m.n
n'hi?p vụ
@A Bu:n
chCnh /)5
ЕI DIˆN NG‘’I S“ D”NG L„Œ ЂNG ЕI DIˆN T•P TH– NG‘’I
L„Œ ЂNG
(Ký,ghi r• ho tên, đóng dâu) (Ký, ghi r• ho tên)
*************************************************************
***
C€NG T• : ………………………………………………………………………….
Љ„ CHŠ : ………..………………………………………………………………….
ÐT/˜„X : .…………………………………………………………………………….
œ•BSIT• : .…………………………………………………………………………
D„NH S™CH TžŸCH NG„NG †• B„N KI–M Tž„ LÂM TH’I
%
&'(y sinh )*nh +,
Ch-c vụ
c.n' /0c
1ản' viên23n /,c .n 'i04
;< v( /ên &6m &= ;<c v>n
Chuyên
m.n n'hi?p
vụ
@A Bu:n
chCnh /)5
ЕI DIˆN NG‘’I S“ D”NG L„Œ ЂNG ЕI DIˆN T•P TH– NG‘’I
L„Œ ЂNG
(Ký, ghi r• ho tên, đóng dâu) (Ký, ghi r• ho tên)
*************************************************************
***
LI‹N ÐŒ•N L„Œ ЂNG ………… C‚NG Hƒ„ X… H‚I CH† NGH‡„ VIˆT
N„M
CÐCS : …………………… Ðộc lâp - Tu Do - Hanh Phúc
Sô : /QÐ-CÐCS …., ngày …….. tháng …….. nåm 200….
QU•ÊT ЉNH
( V/v kêt nap Ðoàn viên Công đoàn )
B„N CHÂP H•NH CÐCS ………………………………………………………..…………..
- Cån cú Ðiêu lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X
- Cån cú vào quyêt định sô ……………………………… ngày ……. tháng ……. nåm
…………… của Ban Thuòng Vu Liên đoàn Lao động Quân 1 vê việc công nhân
Ban Châp hành Công đoàn cơ só …………………………………………………………..
- Xét đơn xin gia nhâp vào tô chúc Công đoàn Việt Nam của nguòi lao động
đang làm việc tai cơ quan.
QU•ÊT ЉNH
Ðiêu 1: Nay kêt nap ……………… nguòi lao động là đoàn viên Công đoàn thuộc
Công đoàn cơ só …………………………………………………. (theo danh sách đính kèm),
kê tù ngày ……… tháng ……… nåm ………….
Ðiêu 2: Nhiệm vu của đoàn viên Công đoàn là phải thuc hiện đây đủ quyên
và nhiệm vu theo Ðiêu lệ Công đoàn Việt Nam.
Ðiêu 3: Các đoàn viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm theo quyêt định này.
Quyêt định có hiệu luc kê tù ngày ký.
TM. B„N CHÂP H•NH CÐCS
Nơi nhân: CH† T‰CH
- Nhu điêu 3;
- Luu .

tiêu chuẩn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần IV : Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010: Đồng chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì .đọc báo cáo “ Kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2007”.Báo cáo đề án nhân sự. Phần III: Các ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết. Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ………. xin ý kiến biểu quyết về số lượng.Phần II: Đ/c ……………………………………. cơ cấu BCH mới: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… + ứng cử: + Đề cử: + Xin rút: + Xác định số lượng: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… + Chốt danh sách ứng cử viên để bầu: .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->