Mẫu biên bản và Nghị quyết Đại hội Công đoàn

09/11/2009 // 2 phản hồi // Xem: 3 640 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản.

0

Tên cơ quan chủ quản

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên đơn vị

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng …. năm 2008.
Biên bản
Đại hội công đoàn
Cơ quan ……………………………
Nhiệm kỳ 2008 – 2010
Thời gian:
Có mặt

h sáng ngày …. tháng …. năm 2008.

:…. / …..

Vắng mặt : ….
Đại biểu :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Chủ tịch đoàn:

– Đ/c ……………………………………………………………

- Đ/c ………………………………………………………….
Thư ký đoàn :

- Đ/c ……………………………

- Đ/c ……………………………
Nội dung hội nghị:
Phần I:
Đ/c ………………….– Chủ tịch công đoàn đọc “ Báo cáo tổng kết công tác Công
đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2008, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 –
2010”.

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ………. xin ý kiến biểu quyết về số lượng.Phần II: Đ/c ……………………………………. Phần III: Các ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết. cơ cấu BCH mới: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… + ứng cử: + Đề cử: + Xin rút: + Xác định số lượng: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… + Chốt danh sách ứng cử viên để bầu: .Báo cáo đề án nhân sự.đọc báo cáo “ Kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn năm 2007”. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần IV : Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010: Đồng chí Chủ tịch Công đoàn chủ trì . tiêu chuẩn.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… + Giới thiệu Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Phần V : Đ/c …………………………..Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến ……………………………………………………………………………………… . thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Thống kê nhiệm kỳ 2008 – 2010”.

Đại diện Đảng uỷ – Lãnh đạo phát biểu ý kiến ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VII: Phát biểu của đại biểu cấp trên.……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VI: Kết quả bầu cử …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . Đ/c ………………………………………công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số vấn đề sau: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần VII: Đ/c …………………. Hôi nghị kết thúc lúc ………………………… phút cùng ngày. Thư ký hội nghị Chủ tịch công đoàn Chủ tịch đoàn ..tổng kết bế mạc.

* 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công doàn phấn đấu tốt”. tháng …… năm …… Nghị quyết Đại hội công đoàn Cơ quan …………………………………….. của Công đoàn cấp trên. trong đó có từ …… đến ……. Nhiệm kỳ 2008 -2010 Ngày ……………. 2..Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ……. Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ …………. ..Mục tiêu phấn đấu cụ thể: * Phấn đấu đạt kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước. Đại hội đã thống nhất Quyết nghị như sau : Quyết nghị 1. phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ ……… Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ quan ………nhiệm kỳ …….% đạt danh hiệu “ Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”. Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ.Công đoàn ………………… Công đoàn cơ quan……… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – hạnh phúc ………. ngày ….cơ quan …………………….

. xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. T/M đoàn chủ tịch T/M thư ký đoàn . đảm việc nhà” * …… đến ……. 3.. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan ……kê nhiệm kỳ …………. 4.Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ ………..% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước.% đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”..căn cứ Nghị quyết Đại hội.% cán bộ công chức đạt danh hiệu “ Người cán bộ công chức Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. * Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh. * ……. trong đó có từ …… đến ……..Đại hội đã bần ra …….% tổ Công đoàn đạt danh hiệu “ Tổ Công đoàn tiên tiến”.*…….

tín ngưỡng. nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Khi đoàn viên ra khỏi Công đoàn. các cơ quan Nhà nước. 1/ CNVCLĐ Việt Nam làm công. không phân biệt nghề nghiệp. người lao động tự do hợp pháp. văn phòng đại diện các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. các cơ quan. đóng đoàn phí theo qui định thì được gia nhập Công đoàn. (Điều 1. 3/ Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. tổ chức. được Công đoàn cấp trên ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở khi có 5 đoàn viên trở lên (điểm a – Điều 16. Liên đoàn Lao động quận (gọi là Công đoàn cấp trên) có trách . xây dựng. dịch vụ. các hợp tác xã sản xuất công nghiệp. các chi nhánh.Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 943 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của Công đoàn. Điều 3 Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam).Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam) 2/ Người gia nhập Công đoàn phải có đơn tự nguyện. chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động. hưởng lương. nam nữ. giao thông vận tải. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên (Điều 2Ñ. cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam…. * Trường hợp những nơi chưa thành lập CĐCS sẽ do Công đoàn cấp trên ra quyết định kết nạp đoàn viên. tiểu thủ công nghiệp. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở Các văn bản thành lập Công đoàn sở (Trích Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V /v Hướng dẫn thị hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ v /v: Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp . các đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập. thương mại.Chương III Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009) 4/ Doanh nghiệp được thành lập. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xét. ra quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên Công đoàn.

hiểu biết về . đang làm việc tại doanh nghiệp. trao đổi với chủ doanh nghiệp để thống nhất về việc thành lập CĐCS tại đơn vị. chọn nhân sự Ban Chấp Hành lâm thời CĐCS .Điều 3 -Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP) DulieuphungnghiaDieu kien thanh lap cong doan. chính đáng của người lao động và tập thể lao động (khoản 1k.doc 2 5/ Doanh nghiệp sau 6 tháng đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được tổ chức Công đoàn thì được chỉ định thành lập Ban Chấp hành công đoàn lâm thời (khoản 1. phải là những đoàn viên nhiệt tình. có đủ 5 đoàn viên thì tiến hành thành lập ngay CĐCS và chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành lâm thời CĐCS.nhiệm thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở theo qui định của Bộ Luật lao động. 6/ Công đoàn cấp trên (theo qui định tại khoản 1. Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện.Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP) Các bước thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 3 phản hồi // Xem: 1 089 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. 2/ Đối với những đơn vị có số CNLĐ đã là đoàn viên công đoàn từ các nơi khác chuyển sang..Điều 4. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn cơ sở như sau : Điều kiện thành lập Công đoàn sở Các văn bản thành lập Công đoàn sở Bước 1: Thống nhất với chủ doanh nghiệp việc thành lập CĐCS tại doanh nghiệp: 1/ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ….Chương I Nghị định 96/2006/NĐ-CP). tổ chức tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chú ý: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS ít nhất phải có từ 3 đến 5 người. kết nạp đoàn viên. Điều 3 Nghị định 96/2006/NĐ-CP) nầy có thẩm quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (khoản 2 Điều 4.

1 người giữ chức vụ Chủ tịch .2 người là ủy viên (trong đó chọn 1 người phụ trách kiểm tra) + Ban Chấp hành lâm thời có 5 người gồm: . 3 Danh sách CNLĐ của doanh nghiệp. chị phụ trách tổ chức. + Ban Chấp hành lâm thời có 3 người gồm: . 4/ Danh sách trích ngang các Uỷ viên BCH lâm thời CĐCS. Nếu người nào có đơn gia nhập thì đánh chéo vào ô đơn gia nhập. kế toán tham gia vào Ban chấp hành lâm thời để phối hợp với Ban Giám đốc giải quyết các nhu cầu hợp pháp. 4/ Đối với CĐCS có dưới 30 đoàn viên thì đề cử 1 anh. . chị trong Ban Chấp hành lâm thời kiêm nhiệm phụ trách công tác kiểm tra. người nào là đoàn viên từ nơi khác chuyển đến thì ghi số thẻ đoàn viên. chính đáng của người lao động). có khả năng vận động CNLĐ gia nhập vào Công đoàn (có thể đề cử các anh. Bước 2: Đơn vị thực hiện các thủ tục xin thành lập CĐCS bao gồm: 1 Văn bản đề nghị thành lập CĐCS do người đại diện tập thể lao động ký và có xác nhận thông qua chủ doanh nghiệp.1 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch . 2 Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của mổi đoàn viên (kèm 1 ảnh màu 2×3 và ghi tên phía sau ảnh).công đoàn.3 người còn lại là ủy viên 3/ Đối với những đơn vị có từ 30 CNLĐ làm đơn gia nhập vào Công đoàn thì ngoài nhân sự của Ban Chấp hành lâm thời CĐCS thì đề cử thêm 3 người tham gia vào ủy ban Kiểm tra lâm thời (gồm 1 người ủy viên trong Ban Chấp hành lâm thời giữ chức vụ Chủ nhiệm và 2 đoàn viên Công đoàn là ủy viên). lao động có đơn gia nhập Công đoàn đề nghị kết nạp đoàn viên và đoàn viên Công đoàn cũ từ các nơi khác chuyển đến có thể làm chung 1 danh sách .1 người giữ chức vụ chủ tịch .

động viên CNLĐ và đoàn viên góp ý xây dựng chương trình để CĐCS chính thức đi vào hoạt động. 6/ Bản sao giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy phép Đầu tư đối với những đơn vị có vốn nước ngoài. 6/ Phát biểu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1. thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời CĐCS (căn cứ vào hồ sơ đề nghị thành lập CĐCS) Bước 4: Tổ chức lể công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Sau khi cấp trên đã ra quyết định thành lập. trao thẻ đoàn viên. 3/ Công bố quyết định thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời. . 4/ Phát biểu cảm tưởng của đoàn viên. Tất cả văn bản trên gửi về cho Liên đoàn Lao động ……… Bước 3: Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao Động Quận 1 ra quyết định kết nạp đoàn viên. gắn huy hiệu Công đoàn. 2/ Công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn.5/ Danh sách trích ngang ủy Ban Kiểm tra lâm thời (nếu có trên 30 đoàn viênn). Nội dung buổi lễ. thời gian dự kiến khoảng 30 đến 45 phút bao gồm một số nội dung sau: 1/ Chào cờ – tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 4/ BCH lâm thời ra mắt và trình bày chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Ban Chấp hành lâm thời CĐCS phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS để công bố quyết định. 5/ Phát biểu của chủ doanh nghiệp.

7/ BCH lâm thời tiếp thu – Bế mạc. 0 Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở Điều kiện thành lập Công đoàn sở CÔNG TY: …………………………………. do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố cấp ngày ……. cấp thẻ và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động quận 1. NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ĐỊA CHỈ : ….. ra quyết định kết nạp đoàn viên. Hiện nay công ty đang hoạt động kinh doanh:……………………………………………… . ngày … tháng …năm Kính gửi : LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ……….. .Căn cứ vào Điều 153 của Bộ luật Lao động hiện hành về việc thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp và Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp. nói rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công đoàn qua đó vận động CNLĐ đơn vị gia nhập Công đoàn./………/………. Ban Chấp hành lâm thời CĐCS sẽ xem xét. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc (V/v: Thành lập Công đoàn cơ sở) 200…… …….. Điều lệ CĐVN cho toàn thể CNLĐ tại đơn vị.. Bước 5: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn..………………………………..Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………. Các văn bản xin thành lập Công đoàn cơ sở 04/12/2009 // 2 phản hồi // Xem: 787 views // Chuyên mục: Văn bản // Thẻ: Văn bản. .

Tôi tên : ………………………… Ngày sinh: Giới tính : ……… /………/…………… Nam Nữ Dân tộc : …………… Tôn giáo : ………… Hiện ngụ tại : ……………………………………………………………………………… Hộp thư (email) : ………………………………………… Trình độ : ………………… – Học vấn : Điện thoại : ……………… ……………………… – Chuyên môn : .TP…………. Ban Giám đốc công ty và đại diện tập thể người lao động kính đề nghị Liên đoàn Lao động Quận 1 cho phép đăng ký thành lập tổ chức Công đoàn nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cho người lao động và cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. ghi rõ họ tên) ************************************************************* ********************* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG…………. ghi rõ họ tên. Trân trọng kính chào ! ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ (Ký. đường ………… phường ………………… Quận…. Để thực hiện đúng Bộ Luật lao động.- Tại số nhà …………. - Số Điện thoại : ……………………………………. Mong các đồng chí sớm giải quyết. đóng dấu) (Ký. - Có số lao động là …………………… người.

Tôi hứa sau khi được kếp nạp. ĐT/FAX : ………………………………………………. Người làm đơn (Ký. Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Chân thành cám ơn ! …………….. tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ……. ghi rõ họ tên) ************************************************************* *** CÔNG TY: ……………………………………………… ĐỊA CHỈ : ……………………………………………….. ngày ……… tháng ……… năm 200…. tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.Lý luận Chính trị : – Ngoại ngữ : …………………… Cao cấp / Trung cấp / Sơ cấp Là Đảng viên : Có / Không Nghề nghiệp – Chức vụ : ………………………………………………………………… Tên đơn vị : ………………………………………………………………………………… Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam.Tin học : ……………………… . để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Ngày sinh STT Trình độ Chuyên Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp vụ Lý luận chính trị Chức vụ Đảng công tác viên Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ Đơn xin gia nhập .

WEBSITE : .************************************************************* *** CÔNG TY: ……………………………………………… ĐỊA CHỈ : ……………………………………………….………………………………………………………………………… DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN KIỂM TRA LÂM THỜI Ngày sinh STT Trình độ Chuyên Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp vụ Lý luận chính trị Chức vụ công tác Đảng viên Dân tộc Tôn giáo . ĐT/FAX : ……………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………. DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI Ngày sinh STT Trình độ Chuyên Họ và tên Nam Nữ Học vấn môn nghiệp vụ Lý luận chính trị Chức vụ Đảng công tác viên ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI (Ký. đóng dấu) (Ký. ghi rõ họ tên) ************************************************************* *** CÔNG TY : …………………………………………………………………………. WEBSITE : ……………………………………………. ĐỊA CHỈ : ………. ĐT/FAX : .ghi rõ họ tên.

(theo danh sách đính kèm).. tháng …….Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. ghi rõ họ tên) ************************************************************* *** LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ………… NAM CĐCS : …………………… Số : /QĐ-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ….. kể từ ngày ……… tháng ……… năm …………. . đóng dấu) (Ký. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay kết nạp ……………… người lao động là đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở ………………………………………………….Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam của người lao động đang làm việc tại cơ quan.ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI (Ký. ghi rõ họ tên. Điều 3: Các đoàn viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm theo quyết định này. Điều 2: Nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn là phải thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.... ngày ……. năm …………… của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ………………………………………………………….…………. năm 200…. . ..Căn cứ vào quyết định số ……………………………… ngày ……. tháng ……. QUYẾT ĐỊNH ( V/v kết nạp Đoàn viên Công đoàn ) BAN CHẤP HÀNH CĐCS ……………………………………………………….

CHỦ TỊCH .Lưu . .Như điều 3. BAN CHẤP HÀNH CĐCS Nơi nhận: .TM.