ó

43
25 3 T TT
43 38 32 4ô
52 4º
60
2
2
2
2
2
2
2
2

2
8
ó
ó
ó
28
2
8
28
28
28
2
8
28
2
8
2
8
3
8
3
8
38
38
T8
T
8
4
4
T
8
T8
T
8
T8
T8
T
8
T
8
T
8
T
8
T
8
T8
3
8
38
3
8
38
2
8
T
º
4
8
4
8
4
8
4
8
48
T
º
T
º

3
ô
4
2
4
2
4
2
42
4
2
4
2
4
2
3
ô
23
2
3
23
23
2
3
2
3
2
3
2
3
23
2
3
2
3

TT 43
52
52
5
2
5
2
5
2
5
2
52

4
ô

4
ô
4
ô
43
4
3
5
T
5
T
5T
5T
5
T
5T
5
T
5
T
5
T
5
T
5
T
5
T
4
3
4
3
4
3
4
3
43
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º º
T
4
T4
T
4
T
4
44
4
º

4
º
5
7
57
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
45
45
4
5
4
5
45 45
4
5
4
5
35
3
T
5
4
5
4
5
4
T
ô
T
ô
4
7
4
7
3
T
3
T
3T 3T
3
T
35
3
5
3
5
3
5
3
5
35
3
5
5
3
5
3
5
3
53 53
3
5
35
4
4
44
44
3T
44
4
4
4
4
4
4
T
7
T
7
T
5
T
7
T
5
T
7
T
5
T
7
T
5
T7 T
5
T
T


3
ô
3
ô


Tº Tº
T
º

2
º
2
º 2
º
2
º
2
º
4
ó
4
ó
2
5
5
ó
5
ó
5
8
58
58
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
5
ó
5ó 5ó

25
2
5
2
5
25
T
2
T
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
2
T
2
T
2
T2
T
2
2
5
2
5

4
ó

2
º
8
8
8
8
8
8
11
40
T
5
4
3
8
38
3
8
3
8
38
3
8
3
5
3
5
3
5
3
5
3
T
3
T
3
T
3
T
3
ó

3
ó
3
ó
3
ó
4
T
4
T
4T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
5
ô
5
ô
5
ô

5
ô
5
ô
5
ô
5
ô
4
T
3ó 37
37 5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
ó
2
5
2
5
2
5
25
25
2
5
2
5
5
5
4
4
ô
4
ô
4
4


3
3
3
3
3
3
33
3
3
2
3
23
2
3
T
T
T
T
4
ô
4
º
5
2
52
T
T
T
4
T
8
º
º
º
º
T4
T4
º
º
T
8
4
4
4
4
T
8
T8 T
8
T
8

3ô 3
ó
4
2
45
45
45
45
45

4
5

3
ó

3
ó

4
º
4
º
4
º
º
º
º
3
8
º
3
ó
4
4
4
3
ó
4
4
T
8
4
2
5
5
2
º
2
º
2
º
T
T
T
T
T
T
T4
45
45
T4

T
4
T
4
T
4
T8
33
T
8
2
3
4
ô
T
8
º
º
25
2
5
2
5


3
ô
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
3
3
35
35
23
35
3
5
3
5
3
ó
3
ó
38
3
8
3
8
38
4
ô
4
T
ó
4
4
4
4
45
4
5

25
52
23
2
3
23
23
2
3
3
ô

23
2
3
2
3
23

ó
35
33
33
T
8
2
3
T
8
2
3
4
º
2
2
2
2
22
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


2
ó
2
ó
2
ó
2
ó

2
ó
32
32
3
2
3
2
3
2
27
27
2
7
3
º
3
º
3
º


2T
2
T7
7
7
7
2
7
7
T
T
T
T
T
T
3
3
3
3
3

T
ó
T
ó
T
ó

3
4
34
34
34
34
34
32
34
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
2
4
2
4
24
24
2
4
2
4
15
17
56
44
45 51
35
49
19
48
2
9
14
14
45
24
55
2
22
33
T4 º
45
º T
T4
2ó T8
5T
22 T4
4T
33

T4
45
T8
38
8

23 T8

28

23

24


33
23

2
38
25 º
27
27 25
3ô 55
25 T4
45 55
25 27 7
38 55 3ô 25 32 22
34 5ô 33
2 º T
4T 4º 3ô
ó 25 3
4T 32
23 3T 8
38 43 35
2ó 3ô 4
42 52 38
Tº 24 8
38 3ó
T8 3ó 4
44 42
T3 22 T2
28 33 23
Tó 22 T3
27 5T 24
25 27 T4
45 55 3ô
T4 45 7
53 4ó
T4 27 7
38 45 35
43 53
24 55
T8 º 23
8 ó 3ó
24 Tó 27
23 4 52
48 Tº 5T
TT
3


23
52
2ó 2ô º 25
32 28 27 3ô
38 34 4º
º 3 2 4
34 T8 TT 23
4ô 35 45 4º
22 º 2 T8
34 32 25 33
45 4T 5ô
ó T8 2T 23 3
28 25 4T 32
Tº 24 2ó 3ô 4
38 3ó 52 42
ó 8 Tó 2T 3
28 25 3ó 4T 32
ó 25 2ó 32 3
4T 35 5T 44
52
48 39
28
41
25
37
21
32
16
29
3
38 56
30
42
26
38
º Tó 2ô 25 7
27 2ó 3ô 32 28
35 34 4º 38
44
33 16 13
46 34
32
51
13 12 7
20 18
6
43
22 3
34
5ó 7
7
T5 5ó
T5 T7
3ô 27 T4 28
38 35 45
58
46 T5 T7
54
10
42
47
8 TT 4
34 3ó
T8
4ô 3T
3
23
8 2
3T º
3ó 34
4ô 45
T4 T8 8
3T 3ó 23
T
22
T5 T7 TT
54 42


25 32 22
4T 5ô 34
T8
33
2ó 27 T8
5ô 4º
º

23
8
6
27
20

30 53 39
3T
29
5
31
25 35
31
37 5 36
12
41
4
52
3ô 52
2
ó T2 3º 8
2º 5 3º
º
45
2
4ô 38
T
34
28
58
26 50
49 57
15
10
54 58 50
8 4
47 36 17
1
33 3T 55 58
$ong Hong
$
o
n
g

I
o

I
|
c
h
$ong Io I|ch
Ho Ioy
H
c

f
r
U
c

B
c
c
h
f
h
c
n
h
N
|e
n
Ð
|n
h

f
|e
n

H
c
c
n
c
l
y

f
h
c
|
f
c

C
U
c
n
c

f
r
U
n
c
N
c
c

C
U
y
e
n
P
h
c
n

C
h
U

f
r
| n
h
H
. l
U
c
c
l
U
c
n
c
V
c
n
C
c
n
H
c
c
n
c

D
|e
U
N
.f
. P
h
U
c
n
c
C
U
c
B
c
c
Ð
|e
n
B
|e
n
P
h
U

P
h
U
n
c

H
U
n
c
l
y

N
c
m

Ð
e

Chc BUc|
Cl 23B
ÐUcnc V|nh Nccc
ÐUcnc /n DUcnc VUcnc
ÐUcnc PhU lc
f|nh |c T3T
ÐUcnc NcUyen Hccnc fcn
f
rc
n
C
U
n
c
Hccnc CUcc V|el
P
h
c
m

V
c
n

Ð
c
n
c
P
h
c
m

H
U
n
c
P
h
c
m

H
U
n
c
l
e

Ð
U
c

f
h
c

N
c
U
y
e
n

P
h
c
n
c

S
c
c
f
c

H
|e
U
f
r
.

Ð
.

N
|n
h
P
h
c
m

V
c
n

Ð
c
n
c
Ð
U
c
n
c

ó
º
Ð
U
c
n
c

7
ô
Ð
U
c
n
c
7
ô
fhUy KhUe CUcn fhcnh
frcn VU
Phcn Ð|nh PhUnc
fhUy KhUe
Hccnc Hcc fhcm
Hccnc Hcc fhcm
K|m lc
K|m lc
Ðc| Ccn
Ðcc fcn
Ðc| Ccn
Dcc Nccc Hc
le Hcnc Phcnc
frcn PhU
CUcnc frUcnc
Bc Ð|nh
CV
Bcch fhcc
VUcn lhU fhU le
l
|e
U
G
|c
|
V
c
n
C
c
c
H
U
y
n
h
fh
U
c
K
h
c
n
c
f. C
c
n
c
Ð
e
lc
fh
c
n
h
XUcn fhUy
CcU G|cy
Ð
e
lc
fh
c
n
h
N
c
c
c

K
h
c
n
h
Ð
e
lc
fhc
nh
fh
c
| H
c

Ð
.f
. Ð
c
n
c
fh
c
| fh
|n
h
l
|n
h
K
h
c
|
l|nh Ncm
l
| n
h

K
h
c
|
K
|m

n
c
U
U
K
|m

n
c
U
U
l
c

Ð
U
c
f
c
n
c

B
c
l

H
c

l
c

Ð
U
c
H
. Ð
c
U
N
c
. V
c
n
C
U

C
l
5
C
l
3
C
l
3
C
l
T
H
. B
c
n
c
H
. G
c
|
l|nh Khc|
Ðc| Cc V|el
le fhcnh Nch|
f
c

C
U
c
n
c

B
U
U
H
c
c

l
U
frcn Nhcn fcnc
N.f. H|en
V|ncom
8ÐX Ng. Cong Iru
frcn XUcn Sccn
fUe f|nh
Khcm fh|en
Hc
Bcy
lcU
Hc
l|nh Ðcm
Hc
fh|en CUcnc
C
V

f
h
c
n
c

N
h
c
l
frcn Khcl frcn
fhc| Ph|en
V
c

f
h
|
S
c
U
Nc.Ccnc frU
fhcnh Nhcn
lcc frUnc
Ð
U
c
n
c

G
|c
|
P
h
c
n
c
l
e

D
U
c
n
l
e

D
U
c
n
Ðc| lc
frUcnc Ð|nh
ÐUcnc frUcnc Ch|nh
Ð|nh Ccnc
le frcnc fcn
Nc.fhc| Hcc
Ccl l|nh
V l|nh
G
|c
n
c
B
c

f
r
|e
U
P
h
c

H
U
e

B
c
c
h

l
c
|
B
c
c
h

l
c
|
H
c
n
c

B
c
|
N
f
.

N
h
c
m
l
e
f
h
c
n
h
f
c
n
c
f
r
c
n

f
h
c
n
h

f
c
n
c
l
e

f
h
c
|
f
c

G
|c
n
c
V
c

l
c
n
c
H
c

l
c
n
c
H
c

N
c
U
y
e
n
H
c
n
c
N
c
U
y
e
n
C
h
| f
h
c
n
h
Phc ChUc lcnc
N
c
U
y
e
n
C
h
| f
h
c
n
h
l
c
c
l
c
n
c
C
U
c
n
Ð
U
c
n
c
B
U
c
|
Ð
U
c
n
c
l
c
n
c
Ð
U
c
n
c
l
c
n
c
f
r
U
n
c

K
|n
h
Ð
U
c
n
c
l
c
n
c
N
c
U
y
e
n
f
U
c
n
Ð
U
c
n
c
K
h
U
c
l D
U
y
f
|e
n
H
c
c
n
c
l
|n
h
G
|c
m
H
c
c
n
c
Ð
c
c
f
h
U
y
V
U
f
rc
n
c
P
h
U
n
c
K|m G|cnc
N
c
U
y
e
n
l
U
c
n
c
B
c
n
c
f
r
c
n

C
U
c
n
c

D
|e
U
H
c
c
n
c
C
c
U
f
c
n
Ð
U
c
f
h
c
n
c
f
rc
n
D
U
y
H
U
n
c
l
e
V
c
n
l
U
c
n
c
Ð
U
c
n
c frc
n
P
h
U

N
c
U
y
e
n
frc
|
f
c
y
S
c
n
f
c
n

f
h
c
l

f
U
n
c PhUcnc lc|
l

. C
U
c
Phc
m
N
c
c
c
fhc
c
h
Ðcc DUy /nh
C
h
U
c
B
c
c
frcnc fh|
Hc| Bc frUnc
ly fhUcnc K|el
ly fhUcnc K|el
frcn HUnc Ðcc
frcn HUnc Ðcc
frcn HUnc Ðcc
NcUyen DU Y
e
l

K
|e
U
frcnc
f|en
Hc
Hccn
K|em
f
r
c
n
C
U
c
n
c
K
h
c
|
f
r
c
n
K
h
c
n
h
D
U
f
rc
n
N
h
c
l D
U
c
l
Y
e
n
P
h
U

N
c
h
| f
c
m
/
U
C
c
X
U
c
n
D
|e
U
Y
e
n
P
h
U

N
c
. K
h
c
c
|
C
a
àu

C
h
ö
ô
n
g

D
ö
ô
n
g
C
a
àu

L
o
n
g
B
ie
ân
C
a
àu

T
h
a
ên
g
L
o
n
g
khu ÐIM
Nom Ihong Iong
ÐHOG
8en do xe
Nom Ihong Iong
Ðong Ngoc
Ð.Ngoc
Co Nhue
$oc $on
Nu| Ðo|
No| 8o|
Me I|nh F|ozo
Co Ioo
Fho NÎ
Cou G|oy
Ðen Vo| Fhuc
N
c
. V
c
n
H
U
y
e
n
II. G|ong Vo
O Cho Duo
Go Ho No|
8V $onh Fon
Von M|eu OIG
CV. Ie n|n
Ngo Iu k|m I|en
Ho Ih|en Ouong
8X. 8uyI k|m mo
8en xe G|op 8oI
Fho Vong
8en xe Nuoc Ngom
Von Ð|en
Ihuong I|n
I|nh Ðom
Ðong My
Cho Ngo Iu $o
Cou Irung Hoo
19 21
57
1
37 27
22 2 3º
8X. Ho Ðong
8V 103
8o Io
8en Xe
Iuong Yen
Irong I|en
F|ozo
Vuon hoo
Y Ec Xonh
I|nh Nom
Mo| Ðong
Cho Mo| Ðong
Phcc Vcn
Cho Mo
ÐH. 8och khoo
$VÐ. 8och khoo
Iron khonh Du
Nho hoI |on
Chuong Duong
8X. My Ð|nh
Nhon
Ioy Iuu
Fhu D|en
Fhung
kÐI My Ð|nh II
khu IHII Ouoc G|o
kÐI
Irung Yen
Hoong Ouoc V|eI
8X G|o Iom
Ðuc G|ong
Iu $on
8oc N|nh
Ðong Anh
CV. Nuoc
Ngh| Iom
Nhu
Ouynh
ÐH. Nong Ngh|ep
8oI Irong
Iong 8|en
8o Ho
H. Do
VH H. Ðou
N
h
o

h
o
I
Io
n
$
o
n
g

H
o
n
g
ĐH Mỏ
Cho
Hom
CHU GIAI - IEGEND
Ð|em lrUnc chUyen xe cUyl ch|nh
Ð|em lrUnc chUyen xe cUyl chU
Ð|em ccU cUc| xe cUyl ch|nh
Ð|em ccU cUc| xe cUyl chU
KH Ð|em ccU. cUc| lUyen xe cUyl
KH Ð|em lrUnc chUyen
Ccc lUyen cUcnc xe cUyl ch|nh
Ccc lUyen cUcnc xe cUyl chU
HUcnc c|
lc|cr |nlerchcnce ºlcl|cn
Olher |nlerchcnce ºlcl|cn
lc|cr cUº lerm|nc|
Olher lerm|nc|
l|ne nUmcer cl lerm|nc|
l|ne nUmcer cl |nlerchcnce ºlcl|cn
BUº rcUle · lc|cr ||ne
BUº rcUle · Orc|ncry ||ne
D|recl|cn
32
32
Ncm fhcnc lcnc · G|cc Bcl
lc| Ðcnc · SVÐ CUcc G|c
Hc Ðcnc · Ncm fhcnc lcnc
G|cc Bcl · Ðcnc Nccc
G|cc Bcl · fcy fUU
lc| Ðcnc · Hccnc CUcc V|el
Bcch Khcc · ÐH lc
G|cc Bcl · Nhcn
ly Ð|nh · CV Hc fcy
ly Ð|nh · G|c lcm
frcn Khcnh DU · Ncm fhcnc lcnc
lcnc B|en · l|nh Ðcm
39
10
11
9
BX K|m lc · ly Ð|nh
Bc Hc · Cc NhUe
lcnc B|en · Phc N|
G|cc Bcl · ly Ð|nh
lcnc B|en · Nc| Bc|
BX K|m lc · BX K|m lc
frcn Khcnh DU · Hc Ðcnc
BX K|m lc · PhUnc
G|cc Bcl · Hc Ðcnc
G|c lcm · BV Tô3
Nc. Ccnc frU · Nc. Ccnc frU
BX lUcnc Yen · N.f.Sc · CcU G|cy
14
13
17
15
19
18
29
30
28
G|cc Bcl · Hc Ðcnc
Ncm fhcnc lcnc · lc| Ðcnc
Hccnc CUcc V|el · BX NUcc Nccm
CV fhcnc Nhcl· NhU CUynh
G|cc Bcl · Nch| fcm
K|m NcUU · ÐUc G|cnc
Gc Hc Nc| · ff Ðcnc /nh
frcn Khcnh DU · ly Ð|nh
frcn Khcnh DU · Ðcnc Nccc
ly Ð|nh · Cc lcc
lcnc B|en · Bcl frcnc
frcn Khcnh DU · BX NUcc Nccm
31
35
33
40
42
41
44
45
43
frcn Khcnh DU · KÐf ly Ð|nh ll
lcnc B|en · KlHff CUcc G|c
frcn Khcnh DU · KÐf frUnc Yen
CV fhcnc Nhcl · BX NUcc Nccm
Hccnc CUcc V|el · Ðcnc /nh
lcnc B|en · Bcc N|nh
BX lUcnc Yen · l.B|en · CcU G|cy
BX Ncm fhcnc lcnc · NU| Ðc|
Hc Ðcnc · KÐf ly Ð|nh ll
lcnc B|en · le l|nh P|czc
ff Ðcnc /nh · ÐH Ncnc Nch|ec
CV Nch|c Ðc · BX NUcc Nccm
57
58
56
46
47
52
54
53
32
23
5
lcnc B|en · Hc Ðcnc
frcn Khcnh DU · Bc lc
G|cc Bcl · G|c lcm
lcnc B|en · l|nh Ncm
l|nh Ðcm · PhU D|en
Gc Hc Nc| · fhUcnc f|n
BX K|m lc · Nc| Bc|
lcnc B|en · Ðcnc ly
Bc Hc · Bc Hc
lcnc B|en · fU Scn
CV fhcnc Nhcl · ÐH Ncnc Nch|ec
BX K|m lc · Vcn Ð|en
1
3
2
22
21
26
CAC IUYEN XE 8UYI - 8U$ IINE$
$O ÐO CAC IUYEN 8UYI HA NOI
Hanoi Bus Map - Plan des Bus de Hanoï
HANOI ECO TRANS PROJECT - Supported by EU Asia Pro Eco Programme
SO Gl/O fHONG CONG CHlNH H/ NOl
frUnc lcm CUcn |y vc Ð|eU hcnh GfÐf Hc Nc|
Tó Ccc Bc CUcl. Bc Ð|nh. Hc Nc|
www.hcnc|cUº.ccm
CV Ihong NhoI
52
40 11
ó

4
ô
T
T
5
2
T
T
HUONG D/N DU DUNG :
T · Xcc c|nh hUcnc lUyen lren ºc cc
2 · f|m lUyen c| cUc v| lr| nc| c| vc nc| cen
3 · NeU khcnc cc. l|m v| lr| chUyen lUyen
lhec ccc cUcc:
' f|m xUnc cUcnh v| lr| nc| c| vc nc| cen
' Xcc c|nh ccc lUyen
' Ð|em chUyen lUyen |c nc| cc cc
lUyen c| vc lUyen cen
' K|em lrc ce cc chUcnc cn lcl nhcl
(|c lr|nh nccn nhcl)


3
3
4
3
ó
43
37
37
37
TT
28
8
3T 22
4T 55
8
4 8 Tô T5 T
22 T7 3ó 3T

47
55 54
4
3
º
4
ó
4
5
6
7
8
16
20
23
27
32
55
12 24
34
36 48
59
60
51
50
49 37
38
25
59
5
º
5
º
5
º


59
43
ó
ô
ó
ô
ó
ô
ó
ô
ó
ô
ó
ô
ó
ô
óô
óô
óô
óô
ó
ô
ó
ô
60
CV Ngh|o Ðo