TRUÒNG DAI HOC KHOA TRUÒNG DAI HOC KHOA

HOC HOC
BO MÔN KHOA HOC SU SÓNG BO MÔN KHOA HOC SU SÓNG
TIEU LUAN: TIEU LUAN:
UNG DUNG CUA ENZIM VA PROTEIN UNG DUNG CUA ENZIM VA PROTEIN
Nhom 5: Nhom 5: Duong Thi Kim Thu Duong Thi Kim Thu
Nguyên Thi Thu Nguyên Thi Thu
Nguyên Thi Huyên Trang Nguyên Thi Huyên Trang
Dô Quôc Viêt Dô Quôc Viêt
Nguyên Quôc Nam Nguyên Quôc Nam
Thai Nguyên, thang 11 nám 2009 Thai Nguyên, thang 11 nám 2009
UNG DUNG CUA ENZYME UNG DUNG CUA ENZYME
I. Ung dung cua enzim amylase I. Ung dung cua enzim amylase
1. THUOC, HOA CHAT CHUA HOAT TINH ENZYME AMYLASE PHUC VU 1. THUOC, HOA CHAT CHUA HOAT TINH ENZYME AMYLASE PHUC VU
TRONG NUÔI TRONG THUY SAN TRONG NUÔI TRONG THUY SAN
* Ung dung: * Ung dung:
- - Enzyme amylase thuong duoc bô sung trong thanh phân cac hop chât hoa hoc Enzyme amylase thuong duoc bô sung trong thanh phân cac hop chât hoa hoc
* Dôi tuong * Dôi tuong
- - Ca án thuc vât va ca án dông vât Ca án thuc vât va ca án dông vât
* Co chê * Co chê
- -Dôi voi ca án thuc vât Dôi voi ca án thuc vât
- -Dôi voi ca án thit dông vât Dôi voi ca án thit dông vât
NG NG DUNG DUNG ENZYME ENZYME AMYLASE AMYLASE TRONG TRONG SAN SAN XUÁT XUÁT CHÁT CHÁT TAY TAY RUA RUA
Chât Chât tây tây rua rua bao bao gôm gôm nhung nhung chât chât kiêm, kiêm, sodium sodium silicate, silicate, sodium sodium bicarbonate, bicarbonate,
sodium sodium tripolyphosphate tripolyphosphate
- - Muc Muc dich dich:: loai loai bo bo cac cac chât chât vô vô co, co, huu huu co co bam bam vao vao quân quân ao ao nhu nhu :: protein, protein, lipid, lipid,
carbohydrate carbohydrate va va nhung nhung chât chât mau mau
Enzyme Enzyme --- -amylase amylase cua cua vi vi khuân khuân la la môt môt trong trong nhung nhung enzyme enzyme thuong thuong duoc duoc ung ung
dung dung trong trong công công nghiêp nghiêp san san xuât xuât chât chât tây tây rua rua
.UNG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG Y HOC VA DUOC PHAM .UNG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG Y HOC VA DUOC PHAM
*VAI TRO CUA ENZYME AMYLASE TRONG TIÊU HOA VA BIEN DUÒNG *VAI TRO CUA ENZYME AMYLASE TRONG TIÊU HOA VA BIEN DUÒNG
CARBOHYDRAT CARBOHYDRAT
· · $Ż9H:4E93-ũ9 $Ż9H:4E93-ũ9
- amylase
Tinh bôt Dextrin ¹ maltose ¹ glucose
Thuy phân --1,4 cua amylose
- -1,6 glucosidase
Dextrin Maltose ¹ glucose
Thuy phân --1,6 cua amylospectin
- glucosidase (maltase)
Maltose 2 glucose
. glucosidase (lactase)
Lactose Glucose ¹ galactose
. IructoIuranisidase (sucrase)
Suctose Glucose ¹ Iructose
NG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CHUAN DOÁN VIÊM TUY CÁP O TRE NG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CHUAN DOÁN VIÊM TUY CÁP O TRE
EM EM
Dua vao cac dác tinh biêu hiên cua enzyme amylase nguoi ta
tiên hanh nghiên cuu phuong phap chuân doan bênh viêm tuyên tuy
*Dôi tuong: - enzyme s-amylase
- p- amylase
- - LIPRE LIPRE
- - S S- -AMYLASE AMYLASE va va !# !#
- - P P- -AMYLASE AMYLASE va va !# !#
Theo nghiên cuu nguoi ta nhân thây:
Voi diêm cát: S-AM ÷400 u\ l; P-AM÷150 u\ l thi gia tri cua
enzyme S-amylase, P- amylase, lipre mau trong chuân doan viêm tuy câp
o tre em dang tin cây va dat gia tri cao nhât.
** Kêt Kêt luân luân::
- - Khi Khi chon chon lua lua diêm diêm cát cát thich thich hop hop va va phôi phôi hop hop ca ca 22 enzyme enzyme s s- -
amylase amylase ¹¹ lipre lipre hoác hoác pp- -amylase amylase ¹¹ lipre lipre trong trong chuân chuân doan doan viêm viêm tuy tuy câp câp oo
tre tre em em thi thi gia gia tri tri chuân chuân doan doan chinh chinh xac xac cao cao nhât nhât..
5. UNG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHIEP THUC PHAM 5. UNG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHIEP THUC PHAM
NG NGDUNG DUNG ENZYME ENZYME AMYLASE AMYLASE TRONG TRONG CNSX CNSX MI MI CHINH CHINH
- - Nguyên Nguyên liêu liêu su su dung dung chu chu yêu yêu :: Tinh Tinh bôt bôt sán, sán, ri ri duong duong mia mia
- -amylase amylase
Tinh Tinh bôt bôt Dextrin Dextrin ¹¹ maltose maltose ¹¹ glucose glucose
Thuy Thuy phân phân - -11,,44 amylose amylose
- -amylase amylase
Tinh Tinh bôt bôt Maltose Maltose ¹¹ dextrin dextrin
(glucogen) (glucogen)
UNG UNG DUNG DUNG TRONG TRONG SAN SAN XUAT XUAT GLUCOZA GLUCOZA VA VA MAT MAT
Chung Chung ta ta dã dã biêt biêt tu tu tinh tinh bôt bôt co co thê thê thu thu duoc duoc cac cac phâm phâm vât vât duong duong khac khac nhau nhau
khi khi thuy thuy phân phân tinh tinh bôt bôt báng báng acid acid cùng cùng nhu nhu báng báng Enzym Enzym amylase amylase së së thu thu duoc duoc mât mât..
Mât Mât glucoza glucoza hay hay mât mât maltoza maltoza thuong thuong duoc duoc dung dung trong trong san san xuât xuât banh banh keo keo
va va trong trong san san xuât xuât cac cac san san phâm phâm án án kiên kiên cho cho tre tre em em va va nguoi nguoi bênh bênh
* UNG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CNSX BIA * UNG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CNSX BIA
Nguyên Nguyên liêu liêu su su dung dung:: Ngù Ngù côc, côc, hoa hoa Houblon, Houblon, nuoc, nuoc, Nâm Nâm men, men, chât chât phu phu gia gia
Cac Cac chung chung vi vi sinh sinh vât vât su su dung dung ::
- -Saccharomvces Saccharomvces cerevisizae cerevisizae ( ( lên lên men men noi) noi)
- -Saccharomvces Saccharomvces cerevisidae cerevisidae (ên (ên men men chim) chim)
Trong Trong công công nghê nghê san san xuât xuât bia, bia, nguoi nguoi ta ta thuong thuong su su dung dung emzyme emzyme amylase amylase co co
trong trong mâm mâm dai dai mach mach. .
NG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CNSX CON NG DUNG ENZYME AMYLASE TRONG CNSX CON
* UNG DUNG TRONG SAN XUAT SIRO * UNG DUNG TRONG SAN XUAT SIRO
Quá trình chuyên hóa tinh bôt thành siro fructose Quá trình chuyên hóa tinh bôt thành siro fructose
NG DUNG AMYLASE TRONG CÔNG NGHE SAN XUÁT BÁNH MI NG DUNG AMYLASE TRONG CÔNG NGHE SAN XUÁT BÁNH MI
Trong Trong san san xuât xuât banh banh mi, mi, nguoi nguoi ta ta su su dung dung enzyme enzyme nhám nhám giai giai quyêt quyêt môt môt sô sô
vân vân dê dê sau sau::
¹lam ¹lam táng táng nhanh nhanh thê thê tich tich banh banh
¹lam ¹lam mau mau sác sác cua cua banh banh dep dep hon hon
¹lam ¹lam táng táng mui mui thom thom cho cho banh banh..
Trong Trong san san xuât xuât banh banh mi, mi, nguoi nguoi ta ta su su dung dung ca ca hai hai loai loai Enzyme Enzyme aa - -amylase amylase
va va ßamylase, ßamylase, cac cac loai loai enzyme enzyme nay nay tham tham gia gia thuy thuy phân phân tinh tinh bôt bôt deå deå taïo taïo thaonh thaonh
duong duong. . Nho Nho do do nâm nâm men men Saccharomvces Saccharomvces cerevisiae cerevisiae së së dê dê dang dang chuyên chuyên hoa hoa chung chung
thanh thanh côn, côn, CO CO22,, lam lam táng táng thê thê tich tich cua cua banh banh va va tao tao ra ra mau mau sác, sác, huong huong vi vi tôt tôt cho cho
banh banh. .
NG NGDUNG DUNG AMYLASE AMYLASE TRONG TRONG SAN SAN XUÁT XUÁT BÁNH BÁNHKEO KEO
- - Muc dích Muc dích
¹¹ Lam Lam táng táng mui mui va va vi vi banh, banh, khi khi chê chê biên biên bôt bôt thanh thanh cac cac loai loai banh banh quy quy cac cac
Enzyme Enzyme protease protease va va amylase amylase cua cua bôt bôt hoat hoat dông dông lam lam táng táng ham ham luong luong cac cac amino amino
acid acid tu tu do do va va lam lam táng táng luong luong duong duong khu khu..
¹¹ Duong Duong khu khu va va cac cac amino amino acid acid tu tu do do co co trong trong khôi khôi bôt bôt së së cung cung tham tham gia gia
vao vao cac cac phan phan ung ung oxy oxy - - hoa hoa khu khu va va kêt kêt qua qua tao tao cho cho banh banh quy quy co co mui, mui, vi vi mau mau hâp hâp
dân dân..
II. Ung dung cua enzyme trong y hoc II. Ung dung cua enzyme trong y hoc
ng dung cua enzyme trong chüa bênh: ng dung cua enzyme trong chüa bênh:
Enzym nhu chât cho thêm v Enzym nhu chât cho thêm vo co thê dê chua bênh k o co thê dê chua bênh km tiêu h m tiêu ha dôi a dôi
voi môt sô nguoi . voi môt sô nguoi .
Enzym duoc su dung nhu chât l Enzym duoc su dung nhu chât lm sach vêt thuong v m sach vêt thuong v llm l m lnh vêt nh vêt
thuong . thuong .
Enzym duoc su dung trong c Enzym duoc su dung trong cc phan ung miên dich . c phan ung miên dich .
Enzyme cô dinh : Enzyme cô dinh :
Ng Ngy nay nguoi ta dã t y nay nguoi ta dã t m ra hon 120 bênh vê rôi loan chuyên h m ra hon 120 bênh vê rôi loan chuyên ha o nguoi , da sô a o nguoi , da sô
ccc bênh n c bênh ny l y l do thiêu môt loai enzyme dác biêt n do thiêu môt loai enzyme dác biêt no d o d . .
'' du du : bênh phenylcetone niêu ( : bênh phenylcetone niêu (5henvlketonuria 5henvlketonuria) do môt khuyêt tât bâm sinh vê ) do môt khuyêt tât bâm sinh vê
chuyên h chuyên ha protein , tao ra qu a protein , tao ra qu muc amino acid phenylamine trong m muc amino acid phenylamine trong mu , l u , lm m
tôn hai hê thân kinh v tôn hai hê thân kinh v dua dên châm ph dua dên châm pht triên tr t triên tr tuê nghiêm trong . Nhung tuê nghiêm trong . Nhung
nguoi bi mác bênh n nguoi bi mác bênh ny thuong thiêu enzyme chuyên dôi phenylalanine . y thuong thiêu enzyme chuyên dôi phenylalanine .
Môt enzyme c Môt enzyme c chuc náng tuong tu không c chuc náng tuong tu không c nguôn gôc tu co thê nguoi không nguôn gôc tu co thê nguoi không
thê dua môt c thê dua môt cch truc tiêp v ch truc tiêp vo co thê boi v o co thê boi v n n së gây ra môt d së gây ra môt dp ung miên p ung miên
nhiêm c nhiêm c hai cho co thê . Dê giai quyêt vân dê n hai cho co thê . Dê giai quyêt vân dê ny nguoi ta cô lâp enzyme trong y nguoi ta cô lâp enzyme trong
ccc vi hat , soi hay gel . Khi d c vi hat , soi hay gel . Khi d , enzyme c , enzyme c thê không gây ra d thê không gây ra dp ung miên p ung miên
nhiêm c nhiêm c hai n hai no trong khi co chât cua n o trong khi co chât cua n cc k k ch thuoc nho c ch thuoc nho c thê di xuyên qua thê di xuyên qua
gel , c gel , cc lô trên soi hay m c lô trên soi hay mng cua c ng cua cc vi hat c vi hat
Enzyme cô dinh : Enzyme cô dinh :
Ngay nay nguoi ta dã tim ra hon 120 bênh vê rôi loan chuyên hoa o nguoi , Ngay nay nguoi ta dã tim ra hon 120 bênh vê rôi loan chuyên hoa o nguoi ,
da sô cac bênh nay la do thiêu môt loai enzyme dác biêt nao do . da sô cac bênh nay la do thiêu môt loai enzyme dác biêt nao do .
'Jdu 'Jdu : bênh phenylcetone niêu ( : bênh phenylcetone niêu (5henvlketonuria 5henvlketonuria) do môt khuyêt tât bâm ) do môt khuyêt tât bâm
sinh vê chuyên hoa protein , tao ra qua muc amino acid phenylamine trong mau , lam sinh vê chuyên hoa protein , tao ra qua muc amino acid phenylamine trong mau , lam
tôn hai hê thân kinh va dua dên châm phat triên tri tuê nghiêm trong . Nhung nguoi bi tôn hai hê thân kinh va dua dên châm phat triên tri tuê nghiêm trong . Nhung nguoi bi
mác bênh nay thuong thiêu enzyme chuyên dôi phenylalanine . mác bênh nay thuong thiêu enzyme chuyên dôi phenylalanine .
Môt enzyme co chuc náng tuong tu không co nguôn gôc tu co thê nguoi Môt enzyme co chuc náng tuong tu không co nguôn gôc tu co thê nguoi
không thê dua môt cach truc tiêp vao co thê boi vi no së gây ra môt dap ung miên không thê dua môt cach truc tiêp vao co thê boi vi no së gây ra môt dap ung miên
nhiêm co hai cho co thê . Dê giai quyêt vân dê nay nguoi ta cô lâp enzyme trong cac nhiêm co hai cho co thê . Dê giai quyêt vân dê nay nguoi ta cô lâp enzyme trong cac
vi hat , soi hay gel . Khi do , enzyme co thê không gây ra dap ung miên nhiêm co hai vi hat , soi hay gel . Khi do , enzyme co thê không gây ra dap ung miên nhiêm co hai
nao trong khi co chât cua no co kich thuoc nho co thê di xuyên qua gel , cac lô trên nao trong khi co chât cua no co kich thuoc nho co thê di xuyên qua gel , cac lô trên
soi hay mang cua cac vi hat soi hay mang cua cac vi hat
Cùng theo nguyên tác nay nguoi ta co y tuong lam thân nhân Cùng theo nguyên tác nay nguoi ta co y tuong lam thân nhân
tao .Trong thiêt bi nhân tao nay , urease va hat resin hâp thu hay than chi tao .Trong thiêt bi nhân tao nay , urease va hat resin hâp thu hay than chi
duoc kêt thanh nang voi nhau .Khi do urea së bi urease phân huy tao thanh duoc kêt thanh nang voi nhau .Khi do urea së bi urease phân huy tao thanh
ammonia , ammonia së duoc hâp thu trong cac vi nang : ammonia , ammonia së duoc hâp thu trong cac vi nang :
huêch tán urease hâp thu lên serin huêch tán urease hâp thu lên serin
UREA UREA HCO UREA UREA HCO- -3 + NH 3 + NH
Vào vi nang hay than chì Vào vi nang hay than chì
Trong sô cac thu nghiêm lâm sang quy mô nho vê enzyme cô dinh , Trong sô cac thu nghiêm lâm sang quy mô nho vê enzyme cô dinh ,
nguoi ta dã tiên hanh thu nghiêm trên qua trinh chuyên dôi steroid . Cortisol nguoi ta dã tiên hanh thu nghiêm trên qua trinh chuyên dôi steroid . Cortisol
la môt loai thuôc huu dung dung trong diêu tri bênh viêm khop , cortisol co la môt loai thuôc huu dung dung trong diêu tri bênh viêm khop , cortisol co
thê duoc san xuât tu môt loai tiên chât rât re tiên la thê duoc san xuât tu môt loai tiên chât rât re tiên la - -deoxvcortisol deoxvcortisol nho côt nho côt
enzyme cô dinh enzyme cô dinh - -ß ß- -hvdroxvlase hvdroxvlase
Trong môt tuong lai gân enzym së duoc su dung rông rãi trong ng Trong môt tuong lai gân enzym së duoc su dung rông rãi trong ngnh nh
y tê dê l y tê dê lm dâu do cho c m dâu do cho cc thiêt bi phân t c thiêt bi phân t ch y tê v ch y tê v dê chua bênh. dê chua bênh.
aira aira con c con c môt sô ung dung : môt sô ung dung :
- -Vi tiêu câu chua catalaza dã c Vi tiêu câu chua catalaza dã c thê thay thê môt c thê thay thê môt cch hiêu qua c ch hiêu qua cc c
catalaza con thiêu o trong co. catalaza con thiêu o trong co.
- - Dua vi tiêu câu c Dua vi tiêu câu c gán enzyme gán enzyme - -as5arainaza as5arainaza v vo co thê , c o co thê , c kha kha
náng uc chê su ph náng uc chê su pht triên cua môt sô u t triên cua môt sô u c t c t nh boi su ph nh boi su pht triên cua c t triên cua cc u c u
nny phu thuôc v y phu thuôc vo su c o su c mát cua L mát cua L- -asparagin. asparagin.
Enzyme tù nguôn thuc vât: Enzyme tù nguôn thuc vât:
a/ Bromelin : a/ Bromelin :
chśtacdun chśtacdun
- -Vai tro hô tro tiêu hoa. Vai tro hô tro tiêu hoa.
- - - -Giam dau va phu nê sau phâu thuât, sau chân thuong. Giam dau va phu nê sau phâu thuât, sau chân thuong.
- - - -Lam lanh vêt thuong Lam lanh vêt thuong
- - - -Giam dau nhuc co Giam dau nhuc co
- - - -Chông rôi loan tim mach. Chông rôi loan tim mach.
- - Ngoai ra con co môt sô nghiên cuu khac Ngoai ra con co môt sô nghiên cuu khac
b/ Papain va Chymopapain: b/ Papain va Chymopapain:
chśt chśtcdun cdun ::
- -Trong Trong nhua nhua qua qua du du du du cc chua chua Papain Papain vv Chymopapain Chymopapain ..Papain Papain gân gân giông giông voi voi
Chymopapain Chymopapain nhung nhung cc hoat hoat tt nh nh manh manh hon hon gâp gâp nhiêu nhiêu lân lân ..
- -Papain Papain giup giup kim kim hãm hãm môt môt sô sô vi vi trung trung gây gây bênh bênh nhu nhu gram gram va va tiêu tiêu diêt diêt nhiêu nhiêu vi vi trung trung khac khac
nhu nhu:: staphilooccus, staphilooccus, thuong thuong han han..
- -Co Co kha kha náng náng giam giam dôc dôc dôi dôi voi voi toxin toxin va va toxanpunin toxanpunin..
- -Nhua Nhua papain papain thô thô dung dung dê dê diêu diêu tri tri rôi rôi loan loan tiêu tiêu hoa hoa do do thiêu thiêu men, men, giup giup tiêu tiêu hoa hoa tôt tôt chât chât dam dam
trong trong thuc thuc án án ,, lam lam thuôc thuôc tây tây nhiêu nhiêu loai loai giun giun..
- -Co Co tac tac dung dung ngua ngua thai thai va va gây gây sây sây thai thai do do hoat hoat tinh tinh cua cua no no dôi dôi voi voi progesteron progesteron cua cua thai thai phu phu..
- -Chiêt Chiêt xuât xuât papain papain duoc duoc dung dung trong trong phâu phâu thuât thuât côt côt sông sông nhu nhu la la môt môt loai loai 'dao 'dao phâu phâu thuât thuât tu tu
nhiên¨ nhiên¨ dê dê mo mo dia dia dêm dêm côt côt sông sông..
- -Duoc Duoc dung dung dê dê diêu diêu tri tri lo lo loet loet ,, lam lam tiêu tiêu giai giai trong trong bênh bênh bach bach hâu, hâu, chông chông kêt kêt dinh dinh sau sau phâu phâu
thuât thuât..
- -Khi Khi tinh tinh chê chê dâu dâu gan gan ca ca thuong thuong bô bô sung sung papain papain dê dê táng táng ham ham luong luong vitamin vitamin A A va va D D..
3 Enzyme tù nguôn dông vât: 3 Enzyme tù nguôn dông vât:
a/ Pepsin: a/ Pepsin:
chśtacdun chśtacdun ::
- -Pepsin la môt enzyme phân huy Protein ,phân bô trên cac phân khac nhau cua da day . Pepsin la môt enzyme phân huy Protein ,phân bô trên cac phân khac nhau cua da day .
Hoat dông trong dich vi cua dông vât co vu , chim , bo sat va ca. O heo enzyme tâp Hoat dông trong dich vi cua dông vât co vu , chim , bo sat va ca. O heo enzyme tâp
trung o nhung tê bao cua phân day bao tu .Duoc ung dung dê chua bênh kem tiiêu hoa . trung o nhung tê bao cua phân day bao tu .Duoc ung dung dê chua bênh kem tiiêu hoa .
- -Pepsin phân huy co chât , lam giam dô acid trong da day .Nho hoat dông phân huy Pepsin phân huy co chât , lam giam dô acid trong da day .Nho hoat dông phân huy
protein , khôi luong thuc án giam va kha náng tiêu hoa protein táng lên . protein , khôi luong thuc án giam va kha náng tiêu hoa protein táng lên .
San San 5hŋm 5hŋm :: chê chê phâm phâm enzyme enzyme tôn tôn tai tai oo dang dang bôt bôt vô vô dinh dinh hinh hinh ,, tráng tráng hay hay vang vang nhat nhat ,,
hay hay manh manh nho nho ,, trong trong hay hay hoi hoi dác dác ,, mui mui dác dác biêt biêt giông giông mui mui nuoc nuoc thit thit ,, vi vi hoi hoi chua chua ..
b Trypsin va Chymotrypsin b Trypsin va Chymotrypsin : :
- -Trypsin v Trypsin v Chymotripsin l Chymotripsin l nhung protease kiêm tiêt tu tuyên tuy cua dông vât m nhung protease kiêm tiêt tu tuyên tuy cua dông vât mu u
nnng . C ng . Cc enzyme n c enzyme ny khi moi duoc tiêt ra dêu o dang tiên enzyme (proenzyme) bât y khi moi duoc tiêt ra dêu o dang tiên enzyme (proenzyme) bât
hoat ( trypsinogen v hoat ( trypsinogen v chymotrypsinogen ), sau d chymotrypsinogen ), sau d ch ch ng duoc hoat h ng duoc hoat ha v a v tro th tro thnh nh
dang hoat dông l dang hoat dông l trypsin v trypsin v chymochypsin o trong t chymochypsin o trong t tr trng . C ng . Cc enzyme n c enzyme ny thuôc y thuôc
nh nhm enzyme phân cát c m enzyme phân cát cc liên kêt amide , liên kêt peptide . Ngo c liên kêt amide , liên kêt peptide . Ngoi ra ch i ra ch ng cùng c ng cùng c
thê cát ca liên kêt carbon thê cát ca liên kêt carbon carbon. carbon.
- -Tuy nhiên vai tro ch Tuy nhiên vai tro ch nh cua enzyme n nh cua enzyme ny trong co thê l y trong co thê l thuy phân liên kêt peptide thuy phân liên kêt peptide
trong suôt qu trong suôt qu tr tr nh tiêu h nh tiêu ha protein o ruôt non. a protein o ruôt non.
- -Trypsin cùng duoc ung dung dê chua bênh k Trypsin cùng duoc ung dung dê chua bênh km tiêu h m tiêu ha . a .
ng dung cua enzyme trong chân doán bênh ng dung cua enzyme trong chân doán bênh
ng dung enzym trong xác dinh nông dô co chât ng dung enzym trong xác dinh nông dô co chât duoc x duoc xc dinh theo 2 phuong ph c dinh theo 2 phuong php : p :
a/Phuong ph a/Phuong php x p xc dinh diêm cuôi c dinh diêm cuôi ::
!hun5h !hun5h5x 5xcšnhurea cšnhurea
Urea bi thuy phân boi urease (EC..5.1.5) o 0,7 UI/ml. V Urea bi thuy phân boi urease (EC..5.1.5) o 0,7 UI/ml. V amoniac duoc tao th amoniac duoc tao thnh nh
khi cho enzym glutamate dehydrogenase (EC.1.4.1.) c khi cho enzym glutamate dehydrogenase (EC.1.4.1.) c hoat t hoat t nh 6,2 UI/ml t nh 6,2 UI/ml tc dông. c dông.
Urea ¹ H2O 2NH ¹ CO2 Urea ¹ H2O 2NH ¹ CO2
22- -Cetoglutarate ¹ 2NH4¹ ¹ 2NADH 2L Cetoglutarate ¹ 2NH4¹ ¹ 2NADH 2L- -glutamate ¹ 2NAD¹ ¹2H2O glutamate ¹ 2NAD¹ ¹2H2O
!hun5h !hun5h5x 5xcšnhlucosevūilucose cšnhlucosevūilucose- -oxidase oxidase
Trong phan ung dâu tiên, glucose bi oxy h Trong phan ung dâu tiên, glucose bi oxy ha boi glucose oxidase (EC.1.1..4), tao th a boi glucose oxidase (EC.1.1..4), tao thnh nh
peroxide hydro theo phuong tr peroxide hydro theo phuong tr nh sau: nh sau:
Glucose Glucose- -oxidase UI/ml oxidase UI/ml
Glucose + O Glucose + O

+ HO gluconate + HO + HO gluconate + HO
Trong phan ung thu hai peroxide hydro, duoi t Trong phan ung thu hai peroxide hydro, duoi tc dung cua enzym horse c dung cua enzym horse- -radish peroxidase radish peroxidase
(EC.1.11.1.7) së tao m (EC.1.11.1.7) së tao mu theo phan ung sau: u theo phan ung sau:
HO + chromogen m HO + chromogen mu + HO u + HO
horse radish peroxidase horse radish peroxidase
Trong phân t Trong phân t ch n ch ny, 2,2 y, 2,2- -azino azino- -bis ( bis (- -ethyl 2, ethyl 2, dihydrobenzothiazol sulIanote dihydrobenzothiazol sulIanote
(ABTS) duoc su dung nhu chromogen. (ABTS) duoc su dung nhu chromogen.
b b Phuong Phuong ph php p dông dông hoc hoc : : (inetic (inetic methods) methods) Phuong Phuong ph phpp nnyy chi chi xxcc dinh dinh nông nông dô dô co co chât chât duoi duoi
gi gi tri tri Km Km ..
!hun !hun 5h 5h55 xxcc šnh šnh lucose lucose :: phan phan ung ung xay xay ra ra trong trong phuong phuong ph phpp nnyy nhu nhu sau sau::
D D- -glucose glucose ++ ATP ATP D D- -glucose glucose - -66- -phosphate phosphate ++ ADP ADP
D D- -glucose glucose - -66- -phosphate phosphate +NAD +NADP+ P+ D D- -glucose glucose- -ó ó- - lactone lactone 66- -phosphate phosphate ++ NADPH NADPH
++ H+ H+
O O phan phan ung ung dâu dâu ,, glucpse glucpse duoc duoc phosphoryl phosphoryl hhaa boi boi hexokinase hexokinase (EC (EC ..22..77..11..11 ) ) Sau Sau dd ,, glucose glucose - -66- -
phosphate phosphate bi bi hydrogen hydrogen hhaa boi boi ttcc dông dông cua cua glucose glucose- -66- -phosphate phosphate dehydrogenase dehydrogenase
(EC (EC..11..1 1..11..49 49 ) ) ..Su Su tao tao th thnh nh NADPH NADPH së së duoc duoc xxcc dinh dinh báng báng mmyy quang quang diên diên
cc šnh šnh trilvceride trilvceride
Chât Chât bboo duoc duoc thuy thuy phân phân báng báng lipase lipase ( ( EC EC ....11..11..) ) vv carbpxylesterase carbpxylesterase (EC (EC....11..11..11) ) .. Glycerol Glycerol sau sau
dd së së duoc duoc phosphoryl phosphoryl hhaa boi boi glycerol glycerol kinase kinase (EC (EC ..22..77..11..0 0) ) .. ADP ADP duoc duoc tao tao th thnh nh së së tiêp tiêp tuc tuc
duoc duoc phosphoryl phosphoryl hhaa dên dên ATP ATP voi voi phosphor phosphor enol enol pyruvate pyruvate vv pyruvate pyruvate kinase kinase 99EC EC..22..77..11..40 40) ) .. Cuôi Cuôi
cc ng ng pyruvate pyruvate duoc duoc hydrogen hydrogen hhaa boi boi LL- -lactate lactate dehydrogenase dehydrogenase ( ( EC EC..11..11..11..27 27) ) vv NADH NADH së së giam giam
dân dân ..
Triglyceride Triglyceride ++ 33 HHOO glycerol glycerol ++ 33 acide acide b boo
Glycerol Glycerol ++ ATP ATP glycerol glycerol 33 phosphate phosphate ++ ADP ADP
ADP ADP ++ phosphor phosphor enol enol pyruvate pyruvate ATP ATP ++ pyruvate pyruvate
Pyruvate Pyruvate ++ NADH NADH++ H+ H+ LL- -lactate lactate +NAD+ +NAD+
X Xcc dinh dinh hoat hoat t tnh nh enzyme enzyme ::
X Xcc dinh dinh hoat hoat tt nh nh cua cua alkaline alkaline phosphatase phosphatase (EC (EC....11....11) )
44- -Nitro Nitro phenyl phenyl phosphate phosphate ¹¹ H H22O O phosphate phosphate ¹¹ 44- -nitro nitro phenolate phenolate
O O pH pH tôi tôi uu uu 99,,88 san san phâm phâm së së phân phân ttnn vv tôc tôc dô dô phan phan ung ung së së táng táng theo theo dô dô hâp hâp thu thu oo buoc buoc s sng ng
405 405nm nm ..
cc šnh šnh hţat hţat tt nh nh cua cua creatine creatine kinase kinase (EC (EC ..22..77....22) )
Creatine Creatine phosphate phosphate ¹ADP ¹ADP creatine creatine ¹ATP ¹ATP
ATP ATP duoc duoc tao tao th thnh nh trong trong phan phan ung ung nnyy nho nho xx cc ttcc cua cua enzyme enzyme creatine creatine kinase kinase
3 Thuc h 3 Thuc hnh miên dich nh miên dich : :
Enzyme Enzyme duoc duoc su su dung dung oo dây dây dê dê xac xac dinh dinh hôn hôn hop hop khang khang nguyên nguyên khang khang thê thê ,, tao tao
thanh thanh trong trong phan phan ung ung miên miên dich dich .. Ta Ta co co thê thê su su dung dung may may so so mau mau quang quang diên diên ,, huynh huynh quang quang
dê dê xac xac dinh dinh phan phan ung ung ..
+Enzyne +Enzyne alaline alaline phosphatase phosphatase ( ( EC EC 3333) )
Enzyme Enzyme nay nay duoc duoc ung ung dung dung trong trong phan phan ung ung miên miên dich dich .. Nguoi Nguoi ta ta thuong thuong su su dung dung
enzyme enzyme nay nay voi voi hoat hoat tinh tinh 2500 2500UI UI /mg /mg ,, oo nhiêt nhiêt dô dô 7 7oC oC ..
Dê Dê xac xac dinh dinh hoat hoat tinh tinh alkaline alkaline phophatase phophatase co co thê thê su su dung dung may may huynh huynh quang quang voi voi 44- -
methylumbelliIeryphosphatase methylumbelliIeryphosphatase lam lam co co chât chât ..
+ß +ß -- galactosidase galactosidase ( ( EC EC 333 3) )
Nguoi Nguoi ta ta thuong thuong su su dung dung enzyme enzyme nay nay co co hoat hoat tinh tinh riêng riêng lon lon hon hon 250 250UI/mg UI/mg voi voi co co
chât chât la la 44- -nitrophenyl nitrophenyl- -þþ- -D D- -galactosidase galactosidase ,, oo 7 7oo CC ..
Hoat Hoat tinh tinh cua cua þþ- -galactosidase galactosidase duoc duoc do do báng báng may may quang quang diên diên voi voi 44- -methylumbelliIery methylumbelliIery- - þþ- -
galactosidase galactosidase ..
Ngoai Ngoai ra ra ta ta co co thê thê su su dung dung 55- -bromo bromo- -44- -chloro chloro- -- -indolyl indolyl- - þþ- -galactosidase galactosidase..
+Horseral +Horseral peroxidase peroxidase (EC (EC ) )
Enzyme Enzyme nay nay chua chua 22 dên dên nhom nhom hoat hoat dông dông aminE aminE trong trong phân phân tu tu va va chua chua 12 12- -14 14,,55° °
carbphydrate carbphydrate .. Xac Xac dinh dinh hoat hoat tinh tinh enzyme enzyme nay nay báng báng may may quang quang diên diên .. Co Co chât chât thuong thuong su su
dung dung la la chromogen chromogen- -22- -22`azinobis `azinobis | |- -ethybenzothiazoline ethybenzothiazoline- -sulIonate| sulIonate| (ABTS) (ABTS) va va peroxidase peroxidase
co co hoat hoat tinh tinh riêng riêng la la 100 100u/c u/c oo 25 25oC oC..
Trong Trong miên miên dich dich nguoi nguoi ta ta thuong thuong su su dung dung co co chât chât la la ,,` `;; 55,,55` `- -tetramethyl tetramethyl benzidine benzidine..
III ng dung Enzyme trong phân tích thuc phâm III ng dung Enzyme trong phân tích thuc phâm
1.Xac dinh carbohydrate 1.Xac dinh carbohydrate
Trong Trong thuc thuc phâm, phâm, carbohydrate carbohydrate chiêm chiêm khôi khôi luong luong lon lon va va dong dong vai vai
tro tro quan quan trong trong trong trong dinh dinh duong duong.. Cac Cac loai loai duong duong nhung nhung dôi dôi tuong tuong
duoc duoc phân phân tich tich thuong thuong xuyên xuyên..
* *Glucose Glucose
Glucose duoc xác dinh bàng phuong pháp Enzymehexoinase Glucose duoc xác dinh bàng phuong pháp Enzymehexoinase
Phan úng cua quá trình dó xay ra nhu sau : Phan úng cua quá trình dó xay ra nhu sau :
Hexokinase
D D- -glucose glucose ++ ATP ATP ADP ADP ++ glucose glucose 66- -phosphate phosphate
Glucose 6-phosphate-dehydrogenase
Glucose Glucose- -66- -phosphate phosphate ++ NADP+ NADP+ D D- -gluconate gluconate - -66- -
phosphate phosphate ++ NADPH NADPH ++ HH
++
* Fructose * Fructose
Enzyme hexokinase cùng tac dông lên Iructose. Ta co thê xac dinh Enzyme hexokinase cùng tac dông lên Iructose. Ta co thê xac dinh
Iructose sau khi xac dinh glucose. Iructose sau khi xac dinh glucose.
D D- - glucose ¹ ATP ÷÷÷÷÷ ~ ADP ¹ Fructose glucose ¹ ATP ÷÷÷÷÷ ~ ADP ¹ Fructose - -66- - phosphate phosphate
Glucose-phosphate -isomerase
Fructose 6 Fructose 6- - phosphate phosphate glucose glucose- -66- -phosphate phosphate
Galactose Galactose
D D- -galactonic galactonic acid acid ++ NADH NADH ++ HH
++
D D- - galactose galactose ++ NAD NAD
++
* * Manose Manose
· hexokinase
D D- -manose + ATP ADP + Mannose manose + ATP ADP + Mannose- -6 6- - phosphate phosphate
Phosphonase-isomerase
Mannose Mannose- -6 6- - phosphate Fuctose phosphate Fuctose- -6 6- -phosphate phosphate
*Saccharose *Saccharose
Saccharose thuong không co trong tê bao dông vât. Xac dinh Saccharose thuong không co trong tê bao dông vât. Xac dinh
saccharose theo phuong trinh sau : saccharose theo phuong trinh sau :
Saccharose ¹ H2O Saccharose ¹ H2O D D- -glucose ¹ D glucose ¹ D- -Iructose Iructose
*Maltose *Maltose
Xác dinh theo phuong trình sau : Xác dinh theo phuong trình sau :
Maltose + HO Maltose + HO - -D D -- glucose glucose
*Lactose *Lactose
Lactose thuòng có trong süa Lactose thuòng có trong süa
Xác dinh lactose theo phuong trình phan úng sau Xác dinh lactose theo phuong trình phan úng sau
actose + H2O D actose + H2O D- - gaIactose + D gaIactose + D- -gIucose gIucose
*RaIinose *RaIinose
RaIinose co trong cu cai duong. Xac dinh raIinose theo phuong RaIinose co trong cu cai duong. Xac dinh raIinose theo phuong
trinh phan ung sau : trinh phan ung sau :
RaIinose ¹ H2O D RaIinose ¹ H2O D- -galactose ¹ saccharose galactose ¹ saccharose
*Tinh bôt *Tinh bôt
Tinh bôt co nhiêu trong thuc vât va co ca o môt sô loai vsv. Xac Tinh bôt co nhiêu trong thuc vât va co ca o môt sô loai vsv. Xac
dinh tinh bôt theo phan ung sau : dinh tinh bôt theo phan ung sau :
Tinh bôt Tinh bôt + ( n + ( n -- ) HO n ) HO n -- D D- -glucose glucose
2. 2. Xác dinh trong acid hüu co Xác dinh trong acid hüu co
Acid huu co va muôi cua chung co nhiêu nguyên liêu va san phâm Acid huu co va muôi cua chung co nhiêu nguyên liêu va san phâm
thuc phâm. Chung dong vai tro rât quan trong trong sinh ly nguoi , thuc phâm. Chung dong vai tro rât quan trong trong sinh ly nguoi ,
dông vât , thuc vât va vsv. Chung con duoc tao ra do qua trinh lên dông vât , thuc vât va vsv. Chung con duoc tao ra do qua trinh lên
men. men.
*Acetic acid *Acetic acid
Acetic Acetic acid acid thuôc thuôc nhom nhom acid acid bay bay hoi hoi .. Nguoi Nguoi ta ta thuong thuong su su dung dung enzyme enzyme dê dê xac xac
dinh dinh acetic acetic acid acid. . Phan Phan ung ung trong trong phuong phuong phap phap nay nay duoc duoc trinh trinh bay bay nhu nhu sau sau ::
Acetyl-CoAsynthetase
Acetate Acetate ¹¹ ATP ATP ¹¹ CoA CoA Acetyl Acetyl- -CoA CoA ¹¹ AMP AMP ¹¹ Pyrophosphate Pyrophosphate
Citrate-dehydrogenase
Acetyl Acetyl- -CoA CoA ¹¹ Oxaloacetate Oxaloacetate ¹¹ H H
22
O O citrate citrate ¹CoA ¹CoA
L-malete dehydrogenase
LL- -malate malate ¹¹ NAD NAD
¹¹
oxaloacetate oxaloacetate ¹¹ NADH NADH ¹¹
H H
¹¹
Phan Phan ung ung sau sau cung cung duoc duoc xem xem nhu nhu phan phan ung ung chi chi thi thi ..
Acetate Acetate co co nhiêu nhiêu trong trong vang vang
*Ascorbic acid *Ascorbic acid
Giông Giông nhu nhu vitamin vitamin ,, ascorbic ascorbic acid acid dong dong vai vai tro tro sinh sinh hoc hoc lon lon trong trong
sinh sinh li li nguoi nguoi va va dông dông vât vât.. Chung Chung duoc duoc su su dung dung nhu nhu chât chât phu phu gia gia
thuc thuc phâm phâm.. Nguoi Nguoi ta ta su su dung dung enzyme enzyme dê dê xac xac dinh dinh ascorbic ascorbic acid acid
theo theo phuong phuong trinh trinh sau sau::
L L -- ascorbic acid ( XH ) + MTT dehydro ascorbic acid ascorbic acid ( XH ) + MTT dehydro ascorbic acid
( X) + fomazan + H ( X) + fomazan + H
++
MTT MTT :: 3 3 ÷ ÷ ( ( 4 4..5 5 dimethylthiazolyl dimethylthiazolyl - -2 2 ) )- -2 2..5 5- -diphenyltetrazolium diphenyltetrazolium
bromide bromide
Ascobacte Ascobacte duoc duoc oxy oxy hoa hoa tiêp tiêp ::
LL- -ascorbic ascorbic acid acid ¹¹ ½½ dehydro dehydro ascorbic ascorbic acid acid ¹¹ H H22O O
Nguoi Nguoi ta ta thuong thuong xac xac dinh dinh ascorbic ascorbic acid acid trong trong nuoc nuoc qua qua ,, trong trong
rau rau ,, qua qua ,, trong trong sua sua ,, trong trong san san phâm phâm thit thit ..
Dehydro Dehydro ascorbic ascorbic acid acid ¹¹ dithiothreitol dithiothreitol LL- -ascorbic ascorbic acid acid ¹¹
dithiothreitol dithiothreitol
*Aspartic acid *Aspartic acid
Aspartic acid co nhiêu trong nuoc tao va duoc xac dinh theo phan Aspartic acid co nhiêu trong nuoc tao va duoc xac dinh theo phan
ung sau: ung sau:
LL- -Aspartate Aspartate ++ A A- - oxoglutarate oxoglutarate Oxaloacetate Oxaloacetate ++ LL- -glutamate glutamate
Oxaloacetate Oxaloacetate ++ NADH NADH ++ HH
++
LL- -malate malate ++ NAD NAD
++
*Citric *Citric acid acid
Citric Citric acid acid dong dong vai vai tro tro rât rât co co ban ban trong trong trao trao dôi dôi chât chât oo vi vi sinh sinh vât vât..
Chung Chung co co nhiêu nhiêu trong trong trai trai cây cây ,, trong trong sua sua.. Xac Xac dinh dinh citric citric acid acid theo theo
phuong phuong trinh trinh sau sau::
Citrate Oxaloacetate ¹ acetate Citrate Oxaloacetate ¹ acetate
*Formic acid *Formic acid
Acid Acid Formic Formic la la san san phâm phâm trao trao dôi dôi chât chât cua cua vi vi khuân khuân va va cua cua nâm nâm soi soi..
Acid Acid nay nay duoc duoc xem xem nhu nhu chât chât bao bao quan quan nhiêu nhiêu thuc thuc phâm phâm.. Tuy Tuy nhiên, nhiên,
viêc viêc su su dung dung acid acid nay nay trong trong bao bao quan quan thuc thuc phâm phâm phai phai tuân tuân theo theo luât luât
an an toan toan va va vê vê sinh sinh thuc thuc phâm phâm.. Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh nông nông dô dô luong luong
acid acid Iormic Iormic theo theo phuong phuong trinh trinh sau sau ::
Formate ¹ NAD Formate ¹ NAD
¹¹
¹ H ¹ H
22
O Hydrogencarbonate ¹ NADH ¹ H O Hydrogencarbonate ¹ NADH ¹ H
¹¹
*Glucomic acid *Glucomic acid
Nguoi Nguoi ta ta thuong thuong su su dung dung enzyme enzyme gluconate gluconate kinase kinase dê dê xac xac dinh dinh acid acid
glucomic, glucomic, phan phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau ::
Gluconate-kinase
D D- -gluconate ¹ ATP D gluconate ¹ ATP D- -gluconate 6 gluconate 6- -phosphate ¹ ADP phosphate ¹ ADP
6.PGDH
D D- -gluconate gluconate- -66- -phosphate¹NADP phosphate¹NADP
¹¹
D D- -ribulose ribulose- -5 5- -phosphate phosphate ¹¹ NADPH NADPH
¹¹
¹¹
H H
¹¹
¹¹ CO CO22
*Glutamic acid *Glutamic acid
Nguoi Nguoi ta ta su su dung dung enzyme enzyme glutamate glutamate dehydrogenase dehydrogenase dê dê xac xac dinh dinh glutamic glutamic acid acid..
Phan Phan ung ung xây xây ra ra nhu nhu sau sau ::
Glutamate-dhydrogenase
LL- -glutamate glutamate ++ NAD NAD
++
++ HH

OO A A- -Oxoglutarate Oxoglutarate ++ NADH NADH++ NH NH
++
*Acid *Acid Isocitric Isocitric
Nguoi Nguoi ta ta thuong thuong su su dung dung enzyme enzyme isocitrate isocitrate dehydrogenase dehydrogenase dê dê xac xac dinh dinh isocitric isocitric
acid acid.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
iso-citratedehydrogenase
D D- -isocitrate + NADP isocitrate + NADP
+ +
A A- -Oxoglutarate + NADPH + CO +H Oxoglutarate + NADPH + CO +H
++
*Acid Lactic *Acid Lactic
Acid Acid Lactic Lactic duoc duoc tao tao ra ra nhiêu nhiêu trong trong qua qua trinh trinh lên lên men men.. Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh lactic lactic
acid acid báng báng lactate lactate dehydrogenase dehydrogenase.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau ::
L-lactate-dehydrogenase
LL --lactate lactate ++ NAD NAD
++
Pyruvate Pyruvate ++ NADH NADH ++ HH
++
L-lactate-dehydrogenase
D D -- lactate + NAD lactate + NAD
++
Pyruvate + NADH + H Pyruvate + NADH + H
++
*Acid Malic *Acid Malic
Acid Acid Malic Malic co co nhiêu nhiêu trong trong nho nho ,, trong trong rau rau ,, qua qua khac khac.. Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh Malic Malic
acid acid báng báng malate malate dehydrogenase dehydrogenase va va NAD¹ NAD¹ ,, phan phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
Malate-dehydrogenase
LL- -malate + NAD malate + NAD
+ +
Oxaloacetat + NADH + H+ Oxaloacetat + NADH + H+
GOT
Oxaloacetate + L Oxaloacetate + L- -glutamate glutamate LL- - aspartate + A aspartate + A- -oxoglutarate oxoglutarate
*Acid Oxalic *Acid Oxalic
Acid Acid Oxalic Oxalic . . dóng dóng vai vai trò trò quan quan trong trong trong trong hâp hâp thu thu calcium calcium oo co co thê thê nguòi nguòi
Nguòi Nguòi ta ta su su dung dung enzyme enzyme oxalate oxalate dehydrogenase dehydrogenase dê dê xác xác dinh dinh oxalic oxalic acid acid
Phan Phan úng úng xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
Oxalate-dehydrogenase
Oxalate Oxalate Formate Formate ++ CO CO

*Acid Pyruvic *Acid Pyruvic
Pyruvic Pyruvic acid acid la la môt môt acid acid co co ban ban trong trong chu chu trinh trinh chuyên chuyên hoa hoa oo moi moi co co thê thê.. Nguoi Nguoi ta ta
su su dung dung enzyme enzyme LL- -lactate lactate dehydogenase dehydogenase.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
L-lactate-dehydrogenase
Pyruvate Pyruvate ¹¹ NADH NADH ¹¹ H H
¹¹
LL- -lactate lactate ¹¹ NAD¹ NAD¹
*Acid *Acid Succinic Succinic
Acid Acid Succinic Succinic cùng cùng la la môt môt acid acid quan quan trong trong trong trong chu chu trinh trinh tricarboxylic tricarboxylic acid acid..
Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh succinic succinic acid acid báng báng enzym enzym succinyl succinyl CoA CoA- -synthetase synthetase Phan Phan ung ung
xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
Succinyl-CoA.synthetase
Succinate Succinate ++ ITP ITP ++ CoA CoA IDP IDP ++ succinyl succinyl- -CoA CoA++ PP
Pyruvate-kinase
IDP + PEP IDP + PEP ITP + pyruvate ITP + pyruvate
. Xac dinh alcohol: . Xac dinh alcohol:
a. Xac dinh ethanol: a. Xac dinh ethanol:
Ethanol Ethanol la la san san phâm phâm lên lên men men duong duong boi boi nâm nâm men men.. Ngoai Ngoai nhung nhung phuong phuong phap phap
binh binh thuong, thuong, nguoi nguoi ta ta con con su su dung dung enzyme enzyme dê dê xac xac dinh dinh ethanol ethanol.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra
nhu nhu sau sau::
ADH
Ethanol Ethanol ++ NAD NAD
++
Acetaldehyde Acetaldehyde +NADH +NADH++ HH
++
bb..Xac Xac dinh dinh glycerol glycerol::
Glycerol Glycerol phô phô biên biên nhiêu nhiêu trong trong thiên thiên nhiên nhiên va va co co nhiêu nhiêu trong trong qua qua trinh trinh lên lên men men..
Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh glycerol glycerol báng báng enzyme enzyme glycerol glycerol kinase kinase va va pyruvate pyruvate kinese kinese..
Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
Glycerol-kinase
Glycerol + ATP Glycerol + ATP glycerol glycerol- -3 3- -phosphate + ADP phosphate + ADP
Pyruvate -kinase
ADP + PEP ADP + PEP ATP + Pyruvate ATP + Pyruvate
*Xac dinh alcohol duong *Xac dinh alcohol duong
Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh sorbitol sorbitol báng báng enzyme enzyme sorbitol sorbitol dehydrogenase dehydrogenase phan phan ung ung xay xay ra ra
nhu nhu sau sau ::
Sorbitol-dehydrogenase
D D Sorbitol ¹ NAD Sorbitol ¹ NAD
¹ ¹
D D- -Iructose ¹ NADH ¹ H Iructose ¹ NADH ¹ H
¹¹
Tuong Tuong tu tu , , nguoi nguoi ta ta cùng cùng xac xac dinh dinh xylitol xylitol báng báng enzyme enzyme sorbitol sorbitol dehydrogenase dehydrogenase..
Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau ::
Sorbitol-dehydrogenase
Xylitol ¹ NAD Xylitol ¹ NAD
¹ ¹
xylulose ¹ NADH ¹ H xylulose ¹ NADH ¹ H
¹¹
C. Xac dinh cac thanh phân khac C. Xac dinh cac thanh phân khac
*Xac dinh cholesterol *Xac dinh cholesterol
Cholesterol Cholesterol la la môt môt steroid steroid co co y y nghia nghia rât rât lon lon trong trong sinh sinh li li nguoi nguoi va va dông dông vât vât..
Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh cholesterol cholesterol báng báng enzyme enzyme cholesterol cholesterol oxidase oxidase va va catalase catalase.. Phan Phan
ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
Cholesterol-oxidase
Cholesterol Cholesterol ¹¹ O O
22
Cholestenone Cholestenone ¹¹ H H
22
O O
22
Cholesterol-oxidase
H H
22
O O
2 2
¹¹ methanol methanol Formaldehyde Formaldehyde ¹¹ 2 2H H
22
O O
Formaldehyde Formaldehyde ¹¹ NH NH
44
¹¹ ¹¹
2 2acetylacetone acetylacetone Lutidine Lutidine ¹¹ H H
22
O O
*Xac dinh triglyceride *Xac dinh triglyceride
Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh triglyceride triglyceride báng báng esterase esterase va va lipase lipase.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
esterase esterase va va lipase lipase
Triglyceride ¹ H Triglyceride ¹ H
22
O O glycerol ¹ acid beo glycerol ¹ acid beo
*Xac dinh acetaldehyde *Xac dinh acetaldehyde
Dây Dây la la chât chât taoi taoi mui mui cho cho bia bia va va yauort yauort va va cac cac loai loai nuoc nuoc giai giai khat khat.. Nguoi Nguoi ta ta xac xac
dinh dinh acetaldehyde acetaldehyde báng báng enzyme enzyme acetaldehyde acetaldehyde dehydrogenase dehydrogenase.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra
nhu nhu sau sau ::
Acetal dehydrogenase
Acetaldehyde ¹ NAD Acetaldehyde ¹ NAD
¹¹
¹ H ¹ H
22
O acid axetic ¹ NADH ¹ H O acid axetic ¹ NADH ¹ H
¹¹
Xac dinh Amoniac Xac dinh Amoniac
Dây Dây la la chât chât chua chua nitrogen nitrogen don don gian gian nhât nhât.. Nguoi Nguoi ta ta su su dung dung enzyme enzyme glutamate glutamate
dehydrogenase dehydrogenase dê dê xac xac dinh dinh amoniac amoniac.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
Glutanate dehydrogenase
Oxoglutarate ¹ NADH ¹ H Oxoglutarate ¹ NADH ¹ H
¹¹
¹ NH ¹ NH
44
LL- -glutamate ¹ NAD¹ ¹ H glutamate ¹ NAD¹ ¹ H
22
O O
*Xac dinh Nitrate *Xac dinh Nitrate
Lân Lân dâu dâu tiên tiên su su dung dung enzyme enzyme dê dê xac xac dinh dinh nitrate nitrate.. Enzyme Enzyme duoc duoc su su dung dung dê dê xac xac
dinh dinh nitrate nitrate la la nitrate nitrate reductate reductate.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
Nitrate reductase
Nitrate ¹ NADPH ¹ H Nitrate ¹ NADPH ¹ H
¹¹
Nitrite ¹ Nitrite ¹ NADP NADP
++
+ H + H

OO
*Xac dinh SulIite: *Xac dinh SulIite:
Xac Xac dinh dinh sulIite sulIite báng báng enzyme enzyme duoc duoc bát bát dâu dâu tu tu nám nám 198 198.. enzyme enzyme duoc duoc ung ung dung dung
dê dê xac xac dinh dinh sulIite sulIite la la sulIite sulIite oxidase oxidase.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau ::
SulIite oxidase
SO SO

22- -
¹ O ¹ O
22
¹ H ¹ H
22
O O SO SO
44
22- -
¹ H ¹ H
22
O O
22
NADH-peroxidase
H H
22
O O
2 2
¹ NADH ¹ H ¹ NADH ¹ H
¹¹
2H 2H
22
O ¹ NAD O ¹ NAD
¹¹
*Xac dinh creatin va creatinine *Xac dinh creatin va creatinine
Hai Hai chât chât nay nay co co trong trong co co.. Enzyme Enzyme duoc duoc su su dung dung dê dê xac xac dinh dinh creatinine creatinine la la
creatiminase creatiminase ,, xac xac dinh dinh creatine creatine la la creatine creatine kinase kinase.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau ::
creatiminase
Creatinine ¹ H2O Creatinine ¹ H2O creatine creatine
creatine kinase
Creatine ¹ ATP Creatine ¹ ATP creatine phosphate ¹ ADP creatine phosphate ¹ ADP
*Xac dinh lecithin *Xac dinh lecithin
Lecithin Lecithin la la môt môt phospholipide phospholipide quan quan trong trong.. Nguoi Nguoi ta ta xac xac dinh dinh lecithin lecithin báng báng phan phan
ung ung va va nhung nhung enzyme enzyme sau sau::
Phospholipase - C
Lecithin Lecithin ¹¹ H H22O O 11..22diglyceride diglyceride ¹¹ phosphorylcholine phosphorylcholine
Alkaline-phosphatase
Phosphorylcholine Phosphorylcholine ¹¹ H H22O O choline choline ¹¹ Pi Pi
Choline - kinase
Choline Choline ¹¹ ATP ATP phosphoryicholine phosphoryicholine ¹¹ ADP ADP
Xac Xac dinh dinh urea urea
Nguoi Nguoi ta ta su su dung dung urase urase dê dê xac xac dinh dinh urea urea.. Phan Phan ung ung xay xay ra ra nhu nhu sau sau::
urease
Urea Urea ¹¹ H H
22
O O 22NH NH

¹¹ CO CO
22
IV.MOT SO UNG DUNG TIÊU BIEU TRONG CHUAN IV.MOT SO UNG DUNG TIÊU BIEU TRONG CHUAN
DOAN BENH DOAN BENH
1 1.. Ung Ung dung dung cua cua enzym enzym RaIIinase RaIIinase cô cô dinh dinh::
Su Su phat phat triên triên cua cua enzym enzym RaIIinase RaIIinase (Galactosidase) (Galactosidase) phu phu hop hop voi voi cac cac ung ung dung dung
thuong thuong mai mai la la môt môt thanh thanh công công trong trong linh linh vuc vuc công công nghê nghê enzym enzym
¹Chung ¹Chung sinh sinh vât vât co co kha kha náng náng san san xuât xuât - - Galactosidase Galactosidase:: la la chung chung nâm nâm môc môc
Mortierella Mortierella vinacea vinacea var var::
¹RaIIinoseutilizer, ¹RaIIinoseutilizer, co co thê thê dap dap ung ung duoc duoc cac cac yêu yêu câu câu nay nay.. Chung Chung nâm nâm môc môc nay nay
duoc duoc nuôi nuôi cây cây trong trong nhung nhung dang dang hat, hat, thu thu nhân nhân nhung nhung dang dang hat hat nay, nay, sây sây khô khô va va su su
dung dung truc truc tiêp tiêp nhu nhu môt môt loai loai enzym enzym cô cô dinh dinh.. Chê Chê phâm phâm nay nay duoc duoc khuây khuây trôn trôn voi voi
nuoc nuoc chiêt chiêt cu cu cai cai duong duong trong trong môt môt Reactor Reactor co co canh canh khuây khuây theo theo tung tung me me..
Khi Khi qua qua trinh trinh loai loai bo bo RaIIinase RaIIinase hoan hoan tât, tât, ngung ngung khuây khuây va va bom bom nuoc nuoc chiêt chiêt cu cu cai cai
duong duong ra ra khoi khoi cac cac hê hê enzym enzym láng láng oo day day enzym enzym bi bi mât mât di di së së duoc duoc bu bu thêm thêm vao vao dê dê
tiêp tiêp tuc tuc tiên tiên hanh hanh phan phan ung ung voi voi me me oo diêu diêu kiên kiên Bazo Bazo trong trong giai giai doan doan dâu dâu cua cua qua qua
trinh trinh tinh tinh sach sach nuoc nuoc cu cu cai cai duong duong va va không không gây gây ra ra bât bât ky ky tro tro ngai ngai nao nao trong trong suôt suôt
qua qua trinh trinh Sucrose Sucrose duoc duoc tai tai tao tao..
Qua Qua trinh trinh nay nay lam lam táng táng thêm thêm ° ° hiêu hiêu suât suât va va lam lam giam giam dang dang kê kê viêc viêc gây gây ô ô nhiêm nhiêm
do do thai thai bo bo rac rac uu duong duong..
RaIIinase RaIIinase cô cô dinh dinh co co thê thê cùng cùng duoc duoc su su dung dung dê dê loai loai bo bo RaIIinose RaIIinose va va Stachyose Stachyose tu tu
sua sua dâu dâu nanh nanh nhu nhu la la môt môt loai loai sua sua thay thay thê thê trong trong môt môt chê chê dô dô án án kiêng kiêng dác dác biêt biêt..
2. Ung dung cua enzym Invertase cô dinh 2. Ung dung cua enzym Invertase cô dinh
Invertase Invertase la la loai loai enzym enzym duoc duoc su su dung dung trong trong qui qui mô mô lon, lon, duoi duoi dang dang enzym enzym cô cô dinh dinh
÷÷÷~ ÷÷÷~ San San xuât xuât Sirô Sirô vang vang báng báng enzym enzym Invertase Invertase cua cua nâm nâm men men
Cach tiên hanh: Cach tiên hanh:
- - Cac Cac tê tê bao bao nâm nâm men men së së tu tu huy huy va va san san phâm phâm cua cua su su thu thu huy huy së së duoc duoc lam lam sach sach
báng báng cach cach diêu diêu chinh chinh pH pH vê vê 4 4..77,, sau sau do do loc loc qua qua lop lop Calcium Calcium Sulphate Sulphate va va hâp hâp thu thu
trong trong than than xuong xuong..
- - Môt Môt lop lop than than xuong xuong co co chua chua Invertase Invertase duoc duoc thêm thêm vao vao trong trong than than xuong xuong dang dang
duoc duoc su su dung dung dê dê khu khu mau mau cua cua Sirô Sirô.. Chê Chê phâm phâm nay nay rât rât ôn ôn dinh, dinh, cac cac yêu yêu tô tô gioi gioi
han han thuong thuong la la su su ngoai ngoai nhiêm nhiêm vi vi sinh sinh vât vât hoác hoác khu khu mau mau không không tôt, tôt, it it khi khi la la mât mât
hoat hoat tinh tinh enzym, enzym, san san phâm phâm không không co co mui mui vi vi tinh tinh tê tê nhu nhu qua qua trinh trinh su su dung dung nguyên nguyên
liêu liêu duoc duoc thuy thuy giai giai báng báng acid acid (ð (ð Su Su dung dung enzym enzym cô cô dinh) dinh)..
- - Khi Khi su su dung dung enzym enzym së së tranh tranh duoc duoc nhung nhung vân vân dê dê ma ma phuong phuong phap phap Acid Acid thuong thuong
gáp gáp phai phai do do la la mau mau dâm, dâm, nông nông dô dô muôi muôi va va tro tro cao, cao, hiêu hiêu suât suât chuyên chuyên dôi dôi tuong tuong dôi dôi
thâp thâp.. Nêu Nêu Invertase Invertase tu tu do do co co thê thê duoc duoc su su dung dung (thoi (thoi gian gian phan phan ung ung khoang khoang 1 1
ngay) ngay) thi thi viêc viêc su su dung dung enzym enzym cô cô dinh dinh (thoi (thoi gian gian phan phan ung ung khoang khoang 15 15 ngay) ngay) lam lam
cho cho qui qui trinh trinh san san xuât xuât tro tro nên nên canh canh tranh tranh hon hon co co thê thê san san xuât xuât 16 16 tân tân Sirô Sirô nghich nghich
dao dao báng báng cach cach su su dung dung 1 1 lit lit enzym enzym hat hat..
IIING DUNG CUA HE PROTEASE IIING DUNG CUA HE PROTEASE
11..Trong Trong san san xuât xuât Phô Phô mai mai
Tuy Tuy loai loai phômai phômai ma ma luong luong enzyme enzyme rennin rennin cho cho vao vao co co khac khac nhau nhau..
Vi Vi du du nhu nhu trong trong qua qua trinh trinh san san xuât xuât phômai phômai Blanc Blanc thi thi voi voi hoat hoat tinh tinh dông dông tu tu sua sua
11::10 10..000 000, , luong luong chê chê phâm phâm rennin rennin cân cân su su dung dung trung trung binh binh 5 5- -10 10g/ g/100 100kg kg sua, sua, rennin rennin
duoc duoc hoa hoa tan tan voi voi nuoc nuoc theo theo ty ty lê lê 11::10 10 rôi rôi cho cho vao vao bôn bôn dông dông tu tu.. Nhung Nhung voi voi quy quy trinh trinh
san san xuât xuât phômai phômai Bleu Bleu des des Causses Causses thi thi voi voi hoat hoat tinh tinh dông dông tu tu 1 1::10 10..000 000,, ham ham luong luong
rennin rennin su su dung dung la la 25 25- -5 5ml ml cho cho 100 100 lit lit sua sua nguyên nguyên liêu liêu..
22.. Lam Lam mêm mêm thit thit
ac ac 5hun 5hun 5ha5 5ha5 lam lam mŝm mŝm thšt thšt bœn bœn enzvme enzvme
- -Ngâm Ngâm thit thit vao vao chê chê phâm phâm enzyme enzyme..
- -Trôn Trôn bôt bôt co co enzyme enzyme voi voi thit thit..
- -Tiêm Tiêm dung dung dich dich chê chê phâm phâm enzyme enzyme vao vao hê hê tuân tuân hoan hoan cua cua dông dông vât vât truoc truoc khi khi giêt giêt mô mô..
Phuong Phuong phap phap nay nay thuc thuc hiên hiên lân lân dâu dâu vao vao nám nám 1960 1960 va va duoc duoc phat phat triên triên nhiêu nhiêu vao vao nhung nhung
nám nám gân gân dây dây. .
- -Tiêm Tiêm chê chê phâm phâm enzyme enzyme vao vao thit thit sau sau khi khi giêt giêt mô mô..
.. Công Công nghiêp nghiêp da da
Enzyme Enzyme thuong thuong dung dung la la cac cac protease protease kiêm kiêm cua cua vi vi khuân, khuân, nâm nâm soi soi..
Luong Luong enzyme enzyme cho cho vao vao khoang khoang 50 50- -200 200gg protease protease co co hoat hoat tinh tinh 100 100..000 000 dê dê tach tach môt môt tân tân
lông lông..
Thoi Thoi gian gian ngâm ngâm keo keo dai dai khoang khoang 66- -12 12 gio gio.. Cach Cach tiên tiên hanh hanh:: 500 500° ° nuoc nuoc co co nhiêt nhiêt dô dô
280 280CC;; 00, ,55° ° surIactant surIactant;; 00,,66° ° enzyme enzyme tu tu acillus acillus Subtilis Subtilis,, nâm nâm soi soi s5erillus s5erillus Soiae Soiae,,
Pacreatic, Pacreatic, co co tông tông hoat hoat tinh tinh la la 4000 4000;; 1 1,,55- -2 2° ° soda soda;; thoi thoi gian gian 12 12- -18 18 gio gio;; pH pH 9 9,, - -9 9,,6 6;;
nhiêt nhiêt dô dô 27 27- -280 280CC. .
4.SAN XUAT BANH MI 4.SAN XUAT BANH MI
Nguoi Nguoi ta ta su su dung dung enzyme enzyme protease protease nhám nhám lam lam giam giam dô dô nhot nhot cua cua bôt bôt nhao nhao do do
gluten gluten gây gây ra ra nho nho do do bôt bôt nhao nhao co co du du diêu diêu kiên kiên thuân thuân loi loi nhât nhât cho cho su su phat phat triên triên cua cua
nâm nâm men men va va qua qua trinh trinh tao tao ra ra CO CO22 vua vua ôn ôn dinh dinh vua vua dam dam bao bao cho cho viêc viêc tao tao thanh thanh
cac cac phan phan ung ung melanoidin melanoidin trên trên vo vo banh banh mi mi.. Nêu Nêu su su dung dung protease protease co co hoat hoat tinh tinh qua qua
manh manh thi thi câu câu truc truc gluten gluten së së bi bi pha pha huy huy va va khi khi do do kha kha náng náng giu giu CO CO2 2 së së bi bi giam, giam,
câu câu truc truc banh banh mi mi dê dê bi bi thay thay dôi, dôi, banh banh mi mi nõ nõ ra ra nhung nhung bi bi teo teo lai lai khi khi nhiêt nhiêt dô dô tro tro vê vê
binh binh thuong thuong. .
Cac Cac chê chê phâm phâm protease protease nâm nâm soi soi duoc duoc ban ban rông rông rãi rãi trên trên thê thê gioi gioi gôm gôm co co Amano Amano
'A¨ 'A¨ cua cua hãng hãng AMANO, AMANO, Fungal Fungal protease protease cua cua hãng hãng Miles Miles lab lab..
5 5.. SAN SAN XUAT XUAT CHAT CHAT TAY TAY RUA RUA
Cac chât carbonhydrate va lipide dê dang hoa tan vao môi truong kiêm cua bôt Cac chât carbonhydrate va lipide dê dang hoa tan vao môi truong kiêm cua bôt
giát, con protein thi kho bi loai hon cac chât khac. Do do nguoi ta su dung giát, con protein thi kho bi loai hon cac chât khac. Do do nguoi ta su dung
enzyme protease kiêm. enzyme protease kiêm.
Cac protease ung dung trong san xuât bôt giát phai dap ung duoc nhung nhu câu Cac protease ung dung trong san xuât bôt giát phai dap ung duoc nhung nhu câu
sau: sau:
¹ Hiêu qua tây sach cao. ¹ Hiêu qua tây sach cao.
¹ Co kha náng hoat dông trong môi truong pH 9 ¹ Co kha náng hoat dông trong môi truong pH 9- -11 va phai chiu duoc nhiêt dô 11 va phai chiu duoc nhiêt dô
khoang 950C. khoang 950C.
¹ Co kha náng giu duoc hoat tinh cua cac chât tham gia thanh phân bôt giát. ¹ Co kha náng giu duoc hoat tinh cua cac chât tham gia thanh phân bôt giát.
Nhung yêu câu trên chi co serine protease cua vi khuân la dap ung duoc. Luong Nhung yêu câu trên chi co serine protease cua vi khuân la dap ung duoc. Luong
chê phâm protease dua vao thanh phân cua bôt giát chi khoang 0,5 chê phâm protease dua vao thanh phân cua bôt giát chi khoang 0,5- -1°. 1°.
NG DUNG CUA PROTEIN NG DUNG CUA PROTEIN
I.Ung dung kÿ thuât diên di protein SDS I.Ung dung kÿ thuât diên di protein SDS- -PAGE cai thiên va nâng cao PAGE cai thiên va nâng cao
phâm chât cac giông lua phâm chât cac giông lua
- -Diên Diên di di protein protein SDS SDS- -PAGE PAGE (Sodium (Sodium Dodecyl Dodecyl SulIate SulIate
PolyAcrylamide) PolyAcrylamide) la la kÿ kÿ thuât thuât phô phô biên biên trong trong linh linh vuc vuc công công nghê nghê
sinh sinh hoc, hoc, co co thê thê ung ung dung dung trên trên thuc thuc vât, vât, dông dông vât, vât, vi vi sinh sinh vât vât.. -- --
- -Trong Trong chon chon tao tao giông giông lua, lua, kÿ kÿ thuât thuât nay nay giup giup phat phat hiên hiên nhanh nhanh
nhung nhung tinh tinh chât chât nôi nôi bât bât nhu nhu mui mui thom, thom, protein, protein, amylose amylose... ... dê dê
cac cac nha nha khoa khoa hoc hoc chon chon loc loc duoc duoc nhung nhung dong, dong, giông giông co co phâm phâm
chât chât tôt tôt.. Môt Môt sô sô giông giông lua lua dác dác san san duoc duoc cai cai thiên thiên phâm phâm chât chât
thanh thanh công công va va nhiêu nhiêu giông giông lua lua triên triên vong vong ra ra doi doi báng báng kÿ kÿ thuât thuât
nay nay..
- -Kÿ Kÿ thuât thuât diên diên di di protein protein SDS SDS- -PAGE PAGE duoc duoc tiên tiên si si Võ Võ Công Công
Thanh Thanh tiêp tiêp thu thu tu tu Truong Truong Dai Dai hoc hoc Công Công nông nông Tokyo Tokyo (Nhât (Nhât
Ban) Ban) va va ung ung dung dung vao vao công công tac tac chon chon tao tao cac cac giông giông cây cây trông trông tu tu
nám nám 1997 1997 dên dên nay nay..
II. Protein co thê duoc dung dê luu tru du liêu sô II. Protein co thê duoc dung dê luu tru du liêu sô
Giao Giao su su Tetsuro Tetsuro Maiima Maiima thuôc thuôc truong truong DH DH Osaka Osaka (Nhât (Nhât Ban) Ban) cho cho biêt biêt Protein Protein con con
co co thê thê duoc duoc su su dung dung dê dê luu luu tru tru du du liêu liêu may may tinh tinh diên diên tu tu.. Không Không nhung nhung thê thê kha kha
náng náng luu luu tru tru du du liêu liêu cua cua Protein Protein con con vuot vuot qua qua moi moi công công nghê nghê luu luu tru tru tu tu tinh tinh va va
quang quang hoc hoc hiên hiên dang dang duoc duoc ung ung dung dung rông rông rãi rãi..
Theo Theo kêt kêt qua qua nghiên nghiên cuu cuu cua cua giao giao su su Maiima, Maiima, luu luu tru tru du du liêu liêu báng báng Protein Protein không không
chi chi co co dô dô ôn ôn dinh dinh cao cao dap dap ung ung tôt tôt yêu yêu câu câu cua cua cac cac san san phâm phâm ung ung dung dung thuong thuong
mai mai ma ma con con co co thê thê giup giup táng táng cuong cuong hiêu hiêu suât suât vân vân hanh hanh cua cua ung ung dung dung lên lên tuong tuong
dôi dôi cao cao. .
Ngoai Ngoai ra ra thiêt thiêt bi bi ung ung dung dung công công nghê nghê luu luu tru tru báng báng Protein Protein con con hoan hoan toan toan 'miên 'miên
dich¨ dich¨ truoc truoc anh anh huong huong cua cua tu tu tinh tinh - - nguyên nguyên nhân nhân thuong thuong xuyên xuyên gây gây nên nên nhung nhung su su
cô cô hong hong hoc hoc hoác hoác mât mât du du liêu liêu trên trên cac cac loai loai ô ô dia dia cung cung hiên hiên nay nay..
Minh Minh chung chung cho cho kêt kêt qua qua nghiên nghiên cuu cuu cua cua minh, minh, cac cac nha nha khoa khoa hoc hoc Nhât Nhât Ban Ban dã dã su su
dung dung môt môt loai loai Protein Protein huynh huynh quang quang (Iluorescent (Iluorescent protein) protein) dác dác biêt biêt dê dê 'in¨ 'in¨ du du liêu liêu
lên lên môt môt mát mát kinh kinh - - oo dây dây duoc duoc goi goi la la 'protein 'protein patterns¨ patterns¨.. Qua Qua trinh trinh 'in 'in du du liêu¨ liêu¨
keo keo dai dai trong trong khoang khoang môt môt phut phut.. Su Su dung dung kêt kêt hop hop anh anh sang sang va va cac cac hoa hoa chât chât cac cac
chuyên chuyên gia gia nghiên nghiên cuu cuu co co thê thê dê dê dang dang doc doc lai lai hoác hoác xoa xoa bo bo 'cac 'cac du du liêu¨ liêu¨ do do - -
tuong tuong tu tu nhu nhu chuc chuc náng náng cua cua cac cac loai loai bô bô nho nho hiên hiên nay nay..
Tuy Tuy nhiên, nhiên, yêu yêu diêm diêm cua cua công công nghê nghê luu luu tru tru báng báng Protein Protein nám nám oo chô chô cac cac thiêt thiêt bi bi
ung ung dung dung công công nghê nghê nay nay không không thê thê duoc duoc luu luu tru tru trong trong diêu diêu kiên kiên môi môi truong truong binh binh
thuong thuong ma ma phai phai luôn luôn duoc duoc giu giu trong trong truong truong co co nhiêt nhiêt dô dô duoi duoi 4 4
O O
CC nhám nhám bao bao dam dam
tranh tranh su su xâm xâm nhâp nhâp cua cua cac cac loai loai vi vi khuân khuân pha pha võ võ câu câu truc truc Protein Protein..
III. Su dung protein danh bât HIV khoi noi ân nâp III. Su dung protein danh bât HIV khoi noi ân nâp
- -- -Cac Cac chuyên chuyên gia gia thuôc thuôc DH DH Thomas Thomas 1efferson 1efferson vua vua phat phat hiên hiên ra ra môt môt loai loai protein protein
co co tên tên interleukin interleukin- -77 (IL (IL- -7 7), ), co co kha kha náng náng danh danh bât bât môt môt sô sô dang dang HIV HIV ra ra khoi khoi noi noi ân ân nâp nâp..
- -TS TS Roger Roger Pomerantz Pomerantz va va dông dông nghiêp nghiêp dã dã lây lây mau mau cua cua môt môt sô sô bênh bênh nhân nhân HIV HIV
duong duong tinh tinh dang dang uông uông hôn hôn hop hop cac cac loai loai thuôc thuôc chông chông HIV HIV co co tên tên goi goi liêu liêu phap phap chông chông
retrovirus retrovirus tich tich cuc cuc . . Không Không ai ai do do duoc duoc muc muc HIV HIV trong trong co co thê thê ho ho la la bao bao nhiêu nhiêu.. Nhom Nhom
nghiên nghiên cuu cuu dã dã kiêm kiêm tra tra tac tac dông dông cua cua cac cac loai loai thuôc thuôc va va protein protein IL IL khac khac nhau nhau dê dê xem xem loai loai
nao nao kich kich thich thich virus virus HIV HIV tôt tôt nhât nhât.. Kêt Kêt qua qua cho cho thây, thây, IL IL- -7 7 mang mang lai lai hiêu hiêu qua qua cao cao nhât, nhât,
dác dác biêt biêt dôi dôi voi voi cac cac dang dang HIV HIV không không phan phan ung ung voi voi IL IL- -2 2..
- -Pomerantz Pomerantz hy hy vong vong hai hai nám nám toi, toi, nhom nhom cua cua ông ông së së duoc duoc phep phep su su dung dung interleukin interleukin
nhu nhu môt môt liêu liêu phap phap trong trong viêc viêc diêu diêu tri tri cho cho bênh bênh nhân nhân HIV HIV..
IV IV.. Su Su dung dung protein protein dê dê chông chông di di cán cán ung ung thu thu
- -Môt Môt nhom nhom nghiên nghiên cuu cuu oo Trung Trung tâm tâm Y Y tê tê VA VA San San Francisco Francisco (Mÿ) (Mÿ) co co thê thê ngán ngán
chán chán su su phat phat triên triên va va lan lan rông rông cua cua cac cac tê tê bao bao ung ung thu thu trên trên chuôt, chuôt, báng báng cach cach su su dung dung môt môt
protein protein co co trong trong co co thê thê nguoi nguoi (dã (dã thay thay dôi dôi câu câu truc) truc) khiên khiên cho cho cac cac tê tê bao bao ung ung thu thu không không
co co kha kha náng náng bam bam dinh dinh..
- -Protein Protein noi noi trên trên co co tên tên la la galectin galectin- - .. Binh Binh thuong, thuong, no no dong dong vai vai tro tro quan quan trong trong
trong trong viêc viêc giup giup cac cac tê tê bao bao ung ung thu thu bam bam dinh dinh.. Nho Nho do, do, cac cac tê tê bao bao ung ung thu thu co co thê thê tach tach ra ra
tu tu môt môt khôi khôi u, u, bam bam vao vao cac cac co co quan quan khac khac va va lai lai phat phat triên triên thanh thanh cac cac khôi khôi u u ac ac tinh tinh oo
trong trong co co thê thê. . Tuy Tuy nhiên, nhiên, sau sau khi khi duoc duoc thay thay dôi dôi câu câu truc, truc, cac cac tê tê bao bao ung ung thu thu nay nay không không
con con co co kha kha náng náng bam bam vao vao va va phat phat triên triên oo cac cac co co quan quan khac khac sau sau khi khi tach tach ra ra khoi khoi khôi khôi u u
gôc gôc vi vi không không co co su su tro tro giup giup cua cua galectin galectin- -..
- -Tuy Tuy nhiên, nhiên, môt môt sô sô nha nha khoa khoa hoc hoc cho cho ráng, ráng, thu thu nghiêm nghiêm moi moi chi chi tiên tiên hanh hanh trên trên
chuôt, chuôt, va va con con phai phai rât rât lâu lâu nua, nua, liêu liêu phap phap nay nay moi moi co co thê thê chung chung minh minh duoc duoc tac tac dung dung cua cua
no no dôi dôi voi voi co co thê thê nguoi nguoi..
V. V. Su dung protein phat quang xanh luc lam dâu trong viêc giam sat vi Su dung protein phat quang xanh luc lam dâu trong viêc giam sat vi
khuân huu ich Bacillus S11 o tôm su, Penaeus monodon. khuân huu ich Bacillus S11 o tôm su, Penaeus monodon.
- -Tu Tu thoi thoi xa xa xua, xua, duõng duõng chât chât Placenta Placenta duoc duoc Dê Dê giam giam sat sat vi vi khuân khuân huu huu ich ich
Bacillus Bacillus S S11 11 (BS (BS11 11) ) trong trong co co thê thê sông, sông, cac cac tê tê bao bao gôc gôc chua chua thuân thuân (wildtype) (wildtype) duoc duoc
cây cây vao vao protein protein phat phat quang quang xanh xanh luc luc (GFP) (GFP) biêu biêu hiên hiên trong trong huyêt huyêt tuong tuong ky ky hiêu hiêu la la
pAD pAD44 44- -12 12,, protein protein nay nay mang mang môt môt doan doan gen gen voi voi tên tên gIpmut gIpmut aa chua chua doan doan gen gen hoat hoat
hoa hoa UW UW85 85 câu câu thanh thanh vi vi khuân khuân Bacillus Bacillus cereus cereus va va huyêt huyêt tuong tuong binh binh thuong thuong không không
duoc duoc cây cây protein protein phat phat quang quang cua cua loai loai vi vi khuân khuân nay nay.. Cac Cac tê tê bao bao duoc duoc biên biên dôi dôi
pAD pAD44 44- -12 12 (BS (BS11 11- -GFP) GFP) va va không không biên biên dôi dôi (dôi (dôi chung, chung, BS BS11 11- -pAD) pAD) biêu biêu hiên hiên kha kha
náng náng phat phat quang quang nhung nhung voi voi muc muc dô dô không không cao cao..
VI VI.. Protein Protein Placenta Placenta:: Duõng Duõng chât chât ky ky diêu diêu cho cho lan lan da da
- -Su Su dung dung nhu nhu thanh thanh phân phân chinh chinh trong trong cac cac loai loai thao thao duoc duoc va va thuôc thuôc bô bô quy quy
dâng dâng lên lên cho cho vua vua chua chua.. Hoác Hoác oo Tây Tây Âu, Âu, nguoi nguoi ta ta cùng cùng tin tin ráng ráng cac cac mÿ mÿ nhân nhân
Cleopatra Cleopatra va va Marie Marie Antoinette Antoinette cùng cùng dã dã su su dung dung duõng duõng chât chât nay nay nhu nhu môt môt loai loai
duõng duõng da da tu tu nhiên nhiên. .
- -Ngay Ngay nay, nay, chung chung ta ta cùng cùng dã dã nghe nghe dên dên nhiêu nhiêu ung ung dung dung cua cua Protein Protein Placenta Placenta
trong trong nganh nganh yy hoc hoc trong trong viêc viêc chua chua tri tri bênh bênh viêm viêm gan, gan, xo xo gan, gan, rôi rôi loan loan kinh kinh nguyêt, nguyêt,
triêu triêu chung chung di di ung ung hoác hoác bênh bênh da da liêu liêu nhu nhu mùi mùi do, do, chung chung da da bi bi sung sung hoa, hoa, chung chung
viêm viêm da, da, mun mun va va tan tan nhang nhang
- -Công Công dung dung cua cua Protein Protein Placenta Placenta duoc duoc phat phat huy huy tôi tôi da da trong trong dong dong san san
phâm phâm Ashiyaroyal Ashiyaroyal.. Placenta Placenta co co kha kha náng náng ngán ngán chán chán su su hinh hinh thanh thanh hác hác sác sác tô tô trên trên
da da (melanine) (melanine) báng báng cach cach ngán ngán chán chán hoat hoat dông dông cua cua tyrosine tyrosine enzyme enzyme san san xuât xuât
melanine melanine.. Bên Bên canh canh do, do, no no co co kha kha náng náng ngán ngán chán chán qua qua trinh trinh oxy oxy hoa hoa 1 1 qua qua trinh trinh
pha pha võ võ câu câu truc truc da da khiên khiên da da lão lão hoa hoa som som.. Placenta Placenta giup giup kich kich thich thich trao trao dôi dôi chât, chât,
táng táng vong vong luân luân chuyên chuyên cua cua da, da, loai loai bo bo nhung nhung tê tê bao bao cù cù va va chuân chuân bi bi cho cho lop lop sung sung
chuyên chuyên hoa hoa thanh thanh da da.. Voi Voi luong luong axit axit amino amino tu tu nhiên nhiên không không lô, lô, Placenta Placenta co co thê thê
cung cung câp câp môt môt luong luong âm âm tôi tôi da da ngay ngay ca ca lan lan da da mât mât nuoc nuoc trâm trâm trong trong nhât nhât
VII VII..Dung Dung protein protein tu tu rau rau bina bina giup giup keo keo dai dai tuôi tuôi tho tho cua cua pin pin
- -Cac Cac nha nha nghiên nghiên cuu cuu Mÿ Mÿ dã dã tim tim duoc duoc cach cach khai khai thac thac náng náng luong luong dung dung
trong trong tiên tiên trinh trinh quang quang hop hop dê dê biên biên anh anh sang sang thanh thanh náng náng luong luong.. Ho Ho su su dung dung tiên tiên
trinh trinh nay nay dê dê gia gia táng táng tuôi tuôi tho tho cua cua pin pin trong trong diên diên thoai thoai di di dông, dông, may may tinh tinh xach xach tay tay
va va cac cac thiêt thiêt bi bi diên diên tu tu khac khac..
- -Trong Trong khi khi nhung nhung nô nô luc luc truoc truoc dây dây dã dã tao tao ra ra nhung nhung dong dong diên diên chi chi keo keo dai dai
khoang khoang vai vai gio, gio, thi thi nhom nhom nha nha khoa khoa hoc hoc Mÿ Mÿ dã dã tao tao duoc duoc môt môt dong dong diên diên keo keo dai dai ba ba
tuân tuân. . Shuguang Shuguang Zhang, Zhang, pho pho giam giam dôc dôc Trung Trung tâm tâm Công Công trinh trinh Y Y sinh sinh hoc hoc tai tai Viên Viên
Kÿ Kÿ thuât thuât Massachusetts Massachusetts dã dã co co thê thê tao tao ra ra môt môt loai loai chât chât tây tây peptide peptide tu tu axit axit amin amin la la
thu thu lam lam ôn ôn dinh dinh protein protein va va cho cho phep phep no no truyên truyên náng náng luong luong..
- -Cac Cac nha nha nghiên nghiên cuu cuu chon chon rau rau bina bina vi vi rau rau nay nay chua chua nhiêu nhiêu diêp diêp luc luc tô, tô, thu thu
lam lam cho cho no no co co mau mau xanh xanh dâm, dâm, va va gia gia lai lai re re..

 3/3.,032,2,80 
%& % %% $!' %# & %#%$ 3/3
320,2,809.3 ..-8:397439353.E.5.9O,. l9.3
Eg39.;9;.Eg3 3;9 ..
l;.Eg39.;9
l;.Eg399 3;9   $ %# $ &% % % # 9 9 7, -,4 2 33 .9 2 84/:2 8.,90 84/:2 -.,7-43,90 84/:2 97545485,90
. J. 4 - .E. .9 ; .. : .. -E2 ;4 6:3 E4 3. 574903 5/ J. .,7-4/7,90 ; 33 .9 2: 320 -
,2,80 ., ; :3 29 9743 33 0320 9.3 .. 3 /3 9743 .3 35 83 :9 .9 9 7,

 $%# ' .! '%# $%# % & ' . # #% W $ 9H:4E93- 9 - ,2,80 %3-9 0973 2,9480 :.480 %53- 
.,,2480 - 
:.48/,80 0973 %53- 
.,,24850.93 - :.48/,80 2,9,80 ,9480 . :.48/,80 ,.9,80 ,.9480 . 17:.941:7,38/,80 8:.7,80 $:.9480 :.480 17:.9480 :.480 ,,.9480 :.480 ,9480 :.480

 $%# & 

' %&!%# 

, ;4 .E. . 9J3 -: 3 ., 0320 ,2,80 3. 9, 93 3 3H3 .: 5..3 5E5 .:3 4E3 -3 ;H2 9:3 9: 9.3
0320 8
,2,80
5
,2,80
!#
$ 
$ ; !#
! 
$ ; !# %04 3H3 .: 3. 9, 33 9 ' 2 .9 $ 
 : ! 
: 9K E 97 ., 0320 $
,2,80 !
,2,80 570 2E: 9743 .:3 4E3 ;H2 9 .5 97 02 E3 93 . ; 9 E 97 .,4 39 9 :3 :3
 .3 , 2 .9 9J. 5 ; 5 5 . 0320 8
,2,80 570 4. 5
,2,80 570 9743 .:3 4E3 ;H2 9 .5 97 02 9K E 97 .:3 4E3 .J3 E. .,4 39 39

O 9 9: .403  %# $ &% & ' % 3 9. $%# !%!  $ %# $  :H3 : 8 /3 .3 2J.. -3 .3 .. -9 9 93 -9 .2.E.480 %: 53  .9480 /0973 :.9 .94. . .2.: 9 53 93 -9 -3 .2. /3 9743 83 :9 -E3 4 . 3.80 %3 -9 .2480 . 83 52 g3 H3 ..E. 9743 83 :9 . -3 32 . 3. : %3 -9 83 7 .9480 :.. 29 29 9 :.3 3. 9.4 97 02 .3 E. 29 2.4. ./ . 52 .80 %3 -9 0973 2.80 8 9: .

O 9743 22 2.08 .0 H3 203 .8... 9. 83 . 2.070.3 3 83 :9 -. .80 .9 8 /3 $.8/. 4:-43 3.742.08 .2.. 2 203 . 4..$%# $ :H3 : 8 /3 .0 H3 203 3# $. 3.742.070. /3 E...3 8 /3 0220 .K2 %743 ..3 . .. 9.9 5 .

9480 .93-99387417:.:3O.$%# $ %# $&%$# ":E97K3.

 ..4 -E3 -E3 %743 83 :9 -E3 2K 3.4 -E3 -E3  $ %# $ &%  . .3  2 9g3 9 9J.E. .E. .2 .80 . 2 9g3 2 .2. 4 320 . -9 49 3 2 9g3 2 . 4 0320 3 9.O 9743 -9 8 . 94 7.O 2 . Y*.4 -E3 6: . ./ 9 /4 . J.3  l. 8 /3 .3 2 9g3 2 9.80 . . .: 2 9g3 3. -E3 5 . -E3 .3 .4 .E.2..3 8.2..3 ..3 9 9J..: 8. . 99 ..3 .. 2: 5 /3 /3 ./ 9 /4 .2 .E. . 4 -E3 6: . 8 /3 0320 32 6:9 29 8 .80 .3 .0 8 / /3 .:3 O..80 . 9 53 93 -9 /0 9. . 320 57490.3 9. -E3 2 2: 8. -3 -9 93 .3 O 32 203 $. 9 6: 94 .8.M4 9. 2 9g3 .234 ..742. .E. 9.2 . -E3 .E. 53 3 4 O. .3 . 9.3 93 . .08 .$%# $&% %743 83 :9 -E3 2K 3. 3 . 2: 8.070.234 .

3 49743. 2 3..9.:3 ..03209743. 320.:3 503..25 997397 9:3H2973 3 3.93.9 l6:9..574903 947..234. 3/3. .3 9 ..8 .-3 29H: .3. . .9 8. 4.. 4. .3.3.-3 323. . 937.97.2 3.9 28.....6: 2..95.3g39.3 32 .-93 4 ' /$ -3503. 3/3.8/33. 0 .97H38. 5323 32.330 90320..9.9.. . /429:999-283..3 -3..-33 9.99.53323/.743.29.4. 32 . 3 3. 3 87./503.9 9.9.2983.094303: 5030943:7.9..9 . 9 :H36:.39:0320. 9 27.503209743 ..3.3 .3 3 3.. .9-..49H2... 3:3.:3 .23097432 : 2 93933. 3...-33 /49:2940320 . ..8/39743. .0 0320.9. .. ....393.03209743... .9 .. .29 5323 32.-2.

.O3:3.. 320.3.3g39..9 .. 3 3.9. ./503.97H3 8.-934 O 'J/$ -3503.-339...393.3.O9 :H36:.E.743.O.9.3O.25E997397J9:3H2973 33...O937..6:E2. E532332..23... .0 O 0320.9 l6:9...39:0320.:3O.3 -3.95.E.-33/49:2940320 . 9K27.3 33.E.E.8..4.O.9.O 349743.23097432E: 2 93933.503209743. /429:999-2 83..93.3.:3 503.. ..OJ.9.97.:3O..9-. 39 .E..574903 947.0 .330 90320.K3O87.9.29.29 E5323 32.234.- 2.4.094303: 5030943:7. 3.9 8.

.3 :.83:9929493..3.85 9973.3.99-539 . .:/3/:39743 :97-3...929..3. . .. 2983/3 '9:...9.E.3.47984 3.: 3 59:.H25 .8 . 30320 ..7. 3 3.9708359.30328 ..83:9929493..9 ....3.9:. 93393297H36:E97K3.979793 0320.O 9 .:6:.39043:H39..47984.3.3.8059H38073 &#&#  '4. 29.:..9..2243. .7.9E3:70.39:9743.4. . l... . .9. .O 9.85. .7.3.979793 /04.0320.9.3 29.80 3 %743299. 30320 3g3..9.9.: O:70.9 3-85 9973. 99. 4..2243. ..33...K %7438. .9 . 3 × /74.85.E.298: .329333 94 %74399-33943 :70.9322836:23.-3 .80539493 .K ...8-:70.9933.:3 89074/ 47984 2949:.8/373797433 3 9 2 :/..80..:.9...3. 48.3..599743.

.9 . 32093:39.

.. -..97979H:O.:E.:.74203 .99. 47.538. 9E./$3 '.3 23. 2 . 3743922.39.:3.3.3 2 .O2983H3.:5:9:9 8...:.

5. /: .3 9 /J3 8. /3 3. 5.9 83 3.. 9.!.5.3 3 3 .35:33 .544. 6: : . 89.5.3 . 3O . 3.3 - 8:3 5. . 973 -3 3. 2 .3 !. 245.. 5740890743 . .3 .9 9 3 23 .3 9 /3 : 97 7 43 9H: O.3 9g3 2 .245. .:8 9. 7. 94..5. 943 . : . 3.3 . ..E 9. 99 . /4 49 9J3 .: 5: 9:9 9:9 93 .5. /4 9: 203 5 9H: O.5.2 .35:33 94.9 2 9743 9.5. /3 9743 5: 9:9 . 245.5.23 . !. 973 E. 9 3: 4 :3 :3 O 9E.4 5: 9:9 9 3H3 2 .3.3 3. 9.. /3 : 97 4F9 2 9H: 9743 -3 -. .3 5 3: 3 !.9. g3 2 9:.3 . 5 5 9 :9 5.3 3 3 O 3g3 2 .3 5 K2 2 29 8 .5. 9 .3 ./$3 %743 3. 29 4 /. 9H: /9 3: ..5.3 .9 83 83 l. 8 9..

 32093:3 3.9 .

9.7-43 9. 99 .E 04032095 97:3339-4.58397439 97 3 ..3/3 .H39..2/0 H395059/0 4 7. 2 .39. 23 3 9743 .92 : 3 3 ..3. 52 0320 93 9 /3 -9 .5749037:9343 %7583.: . 9E.9 353 574903 .. .9.3 39 .O. ./$3 !058329032053!74903 53-97H3. 3 .7-43. 979 3 /349 3 97583.2 -8E9..-3 29H: ..E..49 . 3. :/3930320 5740320 -9 49 97583403.9 22 . .8029999:39.3..g32.:. 3.. 2497583 3357490.!0583 . 3 K3 973 .53E.97./9743// ....24.997. !058353.49 l. .-3F29H:O.3g39H:O.9 953H395059/0 97438:96: 97 39H: .9.5749039g3H3 $ 3 5 2 ..53 E-.. 3 2032053.03203 9:.. .9. -9 3 2 3.3/3 . .2497583403 8.3 .7-43 %:3H3..H39... 9.// ...:...2497583 %7583..03203 9743.03203 2 . .H39...9 39743/. .. . -%7583. 3. 3. .

 3/3.9 ..35 5 ...03209743.3 4E3-3 3/30329743E. 333 ... 39045. .

35 5 .. 3 2.: &70.-953-:70.!.80    &.

80   . 499 3 &.4032:9.. .2 ' .90/0/7403..243.2.949 3 .

2.29 .   094:9.480 4/.80 :. 3:.480-4 .7.: :. :.397 38..480 :.480 %743533 :9H3 :. 3 &70.4804/.80   949 3 5074/0/749045.90   !35 5 .480 4/.80 &.480.-:.90  :9.

..34  %$ .43.480  :.34 -8 09 //74-0349.48:1./85074/. ..8/33.3  .0324780 7.0324780   8942 :9045338. 3:70.90  %7435339./3..5074/0/74 /.80 %743539 .:  .80 .9 .2 :.7424032 : 47807./85074/.3490 ./3.742403 !35 5 .

480 5485.480 53 3 7.: :.- !:.90 ! :.480 .: !3 5 5 ...3 5 5 3 3. .90 !  :.9 /. 9743 5.480 5485.3 5 5 3 .3 5 5 3 .480 %! :. 309. . 3 :. 3 33 . 2094/8 !.. 97 2 8. 8.

9.. 9 .. 3 %! . 8 2 /3 %7.90 . 3 . /7403 .9.90 5485.4 .:  83 52 8 53 9 3 .930 5485.80   .480 5485.90 ! .90 3974 5034.80 .07/0 9 .90  . 3 ...80    974 503 5485.: / :.. . 94 9 3 9743 53 3 3 3 .9. 3 -3 2 6:. 3 . :.. 53 3 8 9g3 904 5 9 -.07/0  ..074 3....90 5 9 . - 9 ..9 9 3 .90 - /7403 .70.480    $ 94 9 3 ! 8 . 57:.80 :.80   . .480 5485.074 %! . . .9430 :. - 043.90 %! 57:. 3 97.90 /0/7403. 94 9 3 8 95 9.. - . .80   : . 0320 .580 ../0 .480 5485.4 .. 3 57:.30 5485. 548547 ... 8 3 32 32 .3 3 ..9 9 3 0320  . .90 3.90 ! ! 548547 034 57:..074 5485..074 .90 !7:.80   ! .930 3.90 . 548547 034 57:.930 %! %! .90 /0/7403.9 9 3 . 548547 . 3 .70.80   70.90 !  53 3 : :.80   . 9.90   . - ...074 8.7-508907..$.. 548547 .70.: 8 .930 3.. 9 53 -3 5.80   $. .

 320 .O 9 8 /3 2E 84 2: 6:.9. 9. .3 3 3 6:.. . %. .3 8 /3 0320 3 ..80   320 3 .9 9J3 & . 323/. 3 3 5 E3 3:H3 E3 9 94 93 9743 53 3 23 /. 9.30 5485.3 E. 3 53 3 330 .. %. 3 /3 9743 53 3 23 /. 8 /3  E.

2 39 4 & 4 l E.80 .9. 9..948/.30 545. 9.. 209:2-01075485.9..O .O 9 8 /3 2E 3 6:.80   .3 8 /3 0320 3 . 3 ..9 9J3 7H3 3 .9 9J3 .9 × .3 &.3 .80 2 . .

 &.2 . ..

80 ..948/.. . 9. .9 9J3 7H3  :.   .3 3 ..9 9.80 4 3974503 4 209:2-0107 .9 9J3 0320 3 -3 2E 6:.948/. 3 .80 47807..O .80 .7-5/7.O 9 8 /3 -7424 .90( %$ ..9 3 .34-8 09-0349.80    320 3 . 4 -3 2E 6:.948/.. 5074/.430 .742403  .9 9J3 .948/..90 E. 7...23 9743 53 9 .80 .80 -7424 ..474 3/4 × . 3 3O2 .. 5074/.3 8 /3 .742403 09-0349..9  3974503 × .474 3/4 ...2 . 209:2-0107 × .430 8:143. × . .3 3 ..948/.

. 4 :.

 3.. 4 %743 23 /..3 8 /3 . . 9. 9.9    9097.209 -03/30 -03/30 .

7-4/7. 9..480 .3 :H3 :H3 :.. 3.3 E.E. 53 9J.90 %743 9..90 ! .: 043. 4 .3.3 973 9743 /3 /.480 5485.8.480 5485.3 3 .80 :.35E5320043..90 . O3 .90 /0/7403. 97 6:. 3-35. 3/33209743539J..52 E.3 33 9.80 !33..6:E97K3 O7.90 ! :.43.3 /.90 :.2 ..480 :. 52 .480 5485.480 %! ! :.9.7-4/7.3 .80 :.90 5485.480 :.

33480 !48543.9480 :.80 7:.90 .9480 5485.. 3:.7:. 3H317:...943. 3 17:..94808.9480 5485.90 :.80 84207.480 :.9480 .90 W ./  ..90 84207..33480 5485.3480 043.O9E.90 7:.90 :.90:. .480 5485..33480 5485.80 2.9480 .9480 .80 .39E.3480 %!! .9480 5485.480 %!! 7:.480 .9480 320043.9480 7:.90:....33480 5485.:E.9480 %.80.9480 .480 5485.

$...94809..3.: $.. E.9480 .O97438..9480 :..9 E.480  .397K38..7480 $.... 39045.9480  .O97439-4 3..9480 ..397K35338..74809...480 17:.397K38..480 .7480  :.94809045. 3..: ..74809045.9480 E.. 3 8.9480  :.33.: ...

 393-99045338.O9743..13480. 37..7480 %3-9 %3-9../:. 3.3973974383 3. 3. ./46:E97K3H3 203 .8352 9.: %3-9 3  3 :.9 9.52 3 O3..O3:97439....8..O3:3:H3:.2:.: #.. .3 97K35338.. 39743. E.8...947..2984.9.97796:..13480  .13480 #.134809045. E.9.#..3.9480 8.480 E.../:.O.3 ..3 E..

3 .90 4..O 3: 9743 .4.09.90 4 97.90 /0/7403./ .09.09. 53 3 .90 .09..09. 3 .: . ./ . ./ 9:...3 8 /3 0320 E.09...09. 9 ..3 .90  %! .4.: ./ !3 3 9743 5. 97K3 - 3.09 .3 5E5 3 ..80 . .... 8.90 .09 4 .90 .80 !3 3 8.09 4 2.80 4 .090 /0/7403.90 2./ -. 9. 9. 3O2 .09 4 83909. . 02 3...97...09 ! !745485.

9../ 3 3.8./ /9497094 .47-... . 52 .. 3 9743 83 J 3.3 %%   /2099.. 9./ O3 .4:2 -742/0 8.8. .47-.3 97K3 8.. . 3 . .../ /9497094 .. .: 6: 9743 8. 3 ..47-.47-.47-. .8.8./ . .9....: 8.47-. 6: 9743 7... .8./  %%/0/74.47-./  142. 4 4E 95  .4  /5039097.8.8.8.: ...9 9.47-./ 0/74 .9 3 .9 5 . .4-.8..47-. . 9. 8 /3 0320 E./ 52 904 5. 9743 83 52 99 0/74 . 3 .47-.8..23 ./ 9743 3.. 974 83 .90 .3 E. . 8 /3 3.

85.09./ 85.09.79.90 .3 97K3 8..09.: 8.: 97.90 . 97 79 .../ 97..4.O3:97433.O 3: 9743 97E ...2..90  2...4 ..79. 83 .90 .09.9 3 .. 390453 38.90 .E. . 9743 8.79..90 :9. .90 97.9 . 5./ 904 8.9E4. -3 9743 97.. .4. 3 .90 44:9. E.. .90 ..4../ O3 .: 85./.9 .97.7..

/ 1472./ 3 9743 -4 6:3 9. 83 9.90 ! :. 8.90 ! %! :.90 5485. 32 8 8 . 3. 9..90 3.3 52 . 9. 52 %: 3H3 52 .4 .90 ! :. 02 3..: 472..7-43.43.90  /7403.42.90 7-:480 5485.90 5485./ 3 . 8 /3 .80 :.90 7-:480  ! .43.42./ .80 E.3 8 /3 0320 :.3 943 . . 904 5. 3 . 52 5 9:3 904 :9 ..43.90 %! :.: :. .3 97K3 8. 9. ... 3 33 .43. E.90 3.43. :3 .9 -4 6:3 3: 9. 83 52 97. .90  :...43.. 53 3 7..43.9 ../ ./ 472./ :..472. 52 ..

2.9.90  4:9. 9.90 /0/7403.97.90/0/7403.90  . 9.90 !7:..80 :9.. 8 /3 0320 :9.80 ..90 /0/7403.97.9. 9.2. 3 84.: 84 . 203 ..2.80 84.80 . .80 .90 /0/7403. 3 :9.80 E. .9.. E.: :9..:9. 8.2.97.90 !  4:9. 3./ ./ 84../ !3 3 7.90  ./ -3 ../ .9../.9./ !3 3 7. . 94 7. 3./ .: 8.97.97. 3: 9743 6:E 97K3 H3 203 ...7... 8..90 !  .80 E.90 !7:.9.90 //7403..2..9.. 8. 3 .7..3 8 /3 0320 84.90 /0/7403. 9. .90 /0/7403.9./ .90  . . 3.80 !3 3 7.: /0/7403.

: 8.: 8.90 44:9.. ./ ....09.90  % . 9. .. 3.90 472. 8.90 . 9...: .79.:2 . .. 3 4. E. E.90 /0/7403.. 8...80 .90 /0/7403.3 973 9743 5 9 ./.80 . .. 3. O3 ..4../ .80 2.. .90  .. 8 /3 0320 4..4.9  .: 6: E.90 :9.80 E...7.90 /0/7403. 3. 53 3 7. 3 ./ -3 2.90 /0/7403. ./ .90  .2./ !3 3 7./ .O 3: 9743 34 9743 7.: . 97 6:. ..09.. 9 3.85..

/ .....80 !7:.: 8. .:3 O.3 4 83909...3 4 83909./ . -3 9743 .90 /0/403.80 8. 9.90  .80 $:./ -3 032 8:.3 !7:. 2 .90 %! 4 ! 8:..: $:. 9.90 3.. 3..3..9...: /0/403.3 4 ! 8:. 8.3.7-4..3 29 ./ 6:. 9 . ....: 97K3 97..3...80 !3 3 4 7./ 29 .80 !3 3 7.90 .90 /0/7403. E../ $:. .80 ! !! %! 57:.3 973 9743 .3.9./!7:....9..: . !7:. .. 9 8 /3 0320 . 3 8:.: 97K3 . .90 . 8. 3../ ./ $:.

.: 9. 3.3 5E5 203 -K3 9.: 8. 309.3 - 32 203 4 33 5. E.80 .O 3: 9743 6:E 97K3 H3 203 203 . 57:.90 3080 3080 !3 3 7. . 9.90 ! .. 3.80 .: 8. E.074 .3 3./0/0  - E.80 ! !! .074 .43 8 /3 0320 E.074 %! !7:. 3 .44 . 9.074 -3 0320 .074 5 -3 3: 9743 9H3 3H3 .09. 8.34 3.90 .074 3.34 .90 3. 3 09.: .34 9. 3 . 8..074 5485..074 3. 09. .. E.34 83 52 H3 203 .34 !3 3 7.074 %! !7:.

 3.09.9 .. 3 .: 8. 3.4089074 4/. 3..80 94  :480  E. 3./0/0 .9353E. . ..4089074 4089074 29 89074/ .4089074 -3 0320 .80 !3 .80 53 3 7. 9. 3.80 ./0/0 472.80 !3 3 7. 8.E. 9. 8. 3...9480  %.3 9 3.E. E.44 . 3 847-94 -3 0320 847-94 /0/7403. .80  209.9 .80 3 7. E.3 .9.. 3 .9.80 4089074 408903430  4089074 4/.: $47-94 /0/7403. 79 3 9743 83 J 3.: 4089074 4/. 8..34 472.O 3. 9. E.80 $47-94  17:.: $47-94 /0/7403.3 E..09430 :9/30 . 3 94 -3 0320 847-94 /0/7403.80 /0/7403.

09./0/0 -3 0320 .: 08907.7. 8. E9 3 ./0/0 /0/7403. 9..90  ..90   :9..:479 .07/0 . 8.09. . 9.80 ../0/0 l . 5.80 8. 3. .07/0 -3 08907.: . 3. E9 .. 3243.80 %7.: :9.09. 5.07/0  .3. /0/7403..3 3 39 .9 . ..80 E.90 39 /0/7403. E..2.4 2 ./. 397.2..90/0/7403.80 3.80 . 8 /3 0320 :9.  E.243.80 4:9.80 .074 . 4 3. 3 97.9 9.E.4 -.243. 3. l . 3 . 8.E. E./-F4 E..09.80 !3 3 7.: 5.80 !3 3 7.09.: . !3 3 7./0/0  ./0/7403. 8.09. 397403 . 9.

.9330 ..80 E. 3 397.70. 8.70.9330  . 3.9. 397. . .9..70.: 4/. 3 /3  E. 3 . 8 /3 E. 3 8:190 8:190 4/. 8 /3 E..70. 8..80 !3 3 7.90 70/:. 3.80 $   $   5074/. 3$:190 E.. 3 .90 !3 3 7.930 .90 320 .80 $:190 4/.90 ! .: 3.: 97.9 3 .70.90 ! 9790 ! ! E.E.70.80 70.90 3 : 9H3 8 /3 0320 E. 320 . 3.80 .90 397.90 70/:.80 97.9303. 3 8:190 -3 0320 .923.90 8.80    E.9.80 !3 3 7. 3.930 %! .90 3 397. -9 : 9 3g2 0320 .80 70.. 397.: 70/:.9330 . 8.930 .9305485.70.93.923.70.O 9743 .930 3.70.70.

93 0.430 548547.07/0 .3 973 .430 430 %! E. 3 :70.80 430 3.   . 3.430 ! ! !48547.: 8. . 3 :70. 9.80 548547. 8.: !48545.80 E.9.93 -3 53 973 3 . 33 0320 8. 8 /3 :7.93 29 548545/0 6:.93  /.80 0. 9.430 .: :70.30 5485. 30. 3 0. E.: :70.80 &70.E. !3 3 7. 8.

9 .O 9 .. 2 : 3 . H: . -9 97 3 34 9743 8:9 6:E 97K3 $:. -9 -9 . 3. 29 4 032 .9 .3 .3 7. . 43 : . 93 3 53 3 .. . 3 52 3 . $9. 8 /3 97. 3 3 .E.3 32 2. .948/.80 . .3.3 ..9 . .. 29 4 8...80 479070. 6:E 97K3 93 8..3 9743 3 .O 9 E5 3 .. 032 3 E 032 - 29 8 ..E.7 . 3 7.3 2 29 93 . .80 43 99 33 : .. 9E 94 94 ":E 97K3 3 2 9g3 9H2 : 8:9 ..' %$% &&%# & l  3 /3 .: 3 3 32 2. 9743 ..O 3g3 83 :9 .. . 032 #.947 ... . .113. : 33 3..3 .  32 /4 9 - 7E. -. : 973 . g3 H3 . 032 #..7 #. .7480 . ...948/..80 5 5 .80 .948/.80 .0.80 . .E3 : 904 93 2 2 6:E 97K3 4 - #.113. ..113. 3 3.. 9.E.3 9743 29 #0. 3 3 $ 5E9 973 . - 9H2 .O . 2 2 E3 .2 3. 3 .113.. . 3: .3 #. . 95 3. 3 /3 9.4 95 9.3 3 032 3 83 .113480:907 .. . .. 8 /3 4 - #.. 9 9743 29 .480 9 8..113480 . 9743 33 /3 9 9: 33 33 /3 9 3 8 .

3 5 . 33 . 6:E 97K3 8 /3 3:H3 : ... 93 9 3.E. 8 /3 9743 6: 2 3 /. : ..4 6: 97K3 83 :9 97 3H3 . 9 -4 32 203 8 9 .80 4 032 ../ 9. /3 032 .0323.. 6:.80.933 E. 4 -3 ...:2 $:5. 2: 3 99 J9  29 49 9J3 032 83 52 3 . 8 /3  2: .3 9 5 9.O 9 .3 .90 . 83 52 .80 .079..3 5E5 .3 .3 53 3 43 3 9K ...3 .80 9 /4 . 32 203 203 E..3 -3 032 3.9 4. 3 $3 :9 $7 ..4 : 8:9 .:3 9. 2 8.O 2 ... : 9 $7 3 9..3 5 5 O 2: 2 33 2: .3 2 5.3 .E.4 9743 9. 9 -3 .: O .O 9 83 :9 93 $7 3.  8. -3 ..079. 3/3.. 8 /3 032 .3 . 974 ..80 .3 .079.079. $7 52 3 79 3 3 . 8 /3 J9 032 9 9 . 3.. 3 9 .3 . 3 3.3 . 3 8 /3 032 8 97E3 . 5 9 9743 9. 8 9 8 . 83 .079..O .3 95 95 : 3. 5 .3 97. 9H2 .3 .3 8 34 32 . 8 /3 9 ..E.3 53 3 43 3 2 ../ $ /3 032 .

 . 49 9J3 3 9 8. !# %$ %743 83 :9 ! 2.3 8 /3 97:3 -K3  .: 3. 52 70333 .: 'J / 3. %: 4 52.3 .O E. 2 .4 . 9743 6:E 97K3 83 :9 52. .4 .3.3 0320 70333 . 3. 9K .

 8. 70333  .

.80 . ..4 .3 . 3:H3 : 2 : 2 22 99 E..O 93 49 9J3    84/.3 0320 0320 2 99 ..O 39  3    8:71. 4 9.3 0320 .. .. 29 93   3 3 % . 6: 97K3 9 83 :9 52.3  5    84/.3 /3 .. 904 9  7 . 53 5E5 2 2 2 9 9 .3 70333 8 /3  2 .0 8:71.9 97.39 !.:8 $:-98 32 8 8507:8 $4. 52 0320 0320 %73 -9 ..9.:8808 9K .9. 52 0320 . .4 -3 3 9 ..4 99 8.39 0320 9 .   39   .O 49 9J3  9E. 93 3  3. 3 3 : .80 2 . :3 32 8 8 . 320 9..E. 0: /08 .O 0320 . 9 .4 .4 43  57490. 49 9J3 3 9 2 .4 .. .9. 3 .4 3g2 .4 9:3 43 . 9 2 2 !..3 5E5 3 9.4 33 3g2 3  %H2 . 52 0320 .4 J9 8. 99 99 %H2 /:3 /. .70. 57490. . 5E9 973 3: . 3.3 .: 9 2 2 3 35 /.3 32 F4 / 43  E.

802 E.5.39 39743297. 97K3 94 7. 94 93 2K .80 32 8 .35749039KO-4.57490. 32 203 .. -E3 2K 3 7..- $ &% % % # E.O8073057490. 9..: 97.. 3...O 2. .80 . 9. :903 8 - 5E : .9E.35 43 O3g3 ..E.. -E3 2K : 8 /3 57490.9353-99 3H:.803/3974383:9-995 E53 . -E3 73 7 97H3 9 2 .. 2 -4 ...333:..  .3 - 904  39 97 . 23 9K .499J3.9.E. .80 ..9..7-43/7.2.34 .O : 3 9:3 39 .4 . 52 57490. 53 3 20.4 O3g349 39743297.- .43   ..99.32.: :6:98. 4 O3.3 -K3 9.8/3 032057490.35 . O 3g3  8 - 2 . 3 3 ..90.80 .3.80. -9 34 /4 :903 7.3 . 6.: ..:3 E53 .-9 9 .34/3 97H3 .. 3 :3.:97H3. 3 08 . 57490.. 3 O -9 34 .5257490.5/0//349.: 8..-99.3 E.O 49 9J3 6..4 8 5E9 973 .E.. 8 /3 0320 57490.80 32 2 2 39 ..3.49353. $&% .4297..... -E3 2K / - 9.: 97.

9 3 -9 3.E.2480 .3. . 3 4.7.3 3 83 . .3 33 9J3 .. 9:9 3 5 5E9 3 3.9 ..3 94 . 3 33 %44 9 3 .. . .3 9E.3 l .3 . 3.33.2480 . . -3 9:9 3 3 9:9 3 / 574903 $$ ! .93.9.9 99 9 8 3 . 33 /3 3 .3 .2/0  9:9 5 -3 9743 3 . .9 .3 7.!# % 3/39:9 3/574903$$ !. l3 / 574903 $$ ! $4/:2 4/0. 3: 3 .E. 973 . 93 8 ' 3 $$ %3 95 9: 9 %7. 3 /3 .E.90 $$ !4.9 3 . . $:1.9 %743 . 2 9. 3 . 93 52 . . .4 .4 3/574903$$ 52. 973 9 3g2 3 3.O 9 3 /3 97H3 9. 83 ..O 52 . 83 . .2 574903 ..3 94 3 .9 99 93 .

. .: 97 / : -3 !74903 3 .E.4 9 6: 3H3 .3 2 2 . . 3 /3 73 7 7 %04 9 6: 3H3 .3 3 3 3 9 .:97/:8 E4 8... 4 .3 3 . ..  574903 5. 4 . . %: 3H3 : 2 .O 39 /. %098:74 ./3 .:H3 .3 3 . 97. 3 .3 . 97. 2 .3 .2...  32 -4 2 97E3 8 2 35 .O 3 3 . .3 2 5 :3 .O 9 5 9g3 .3 . :3 5E . 29 / : 97H3 . !74903 ..: 97. .: 97 9743 : 3 2 97.E. E4 8.9 6:. 99 - 3 /3 . !74903. 9743 97. 4 - 3 3 3..O9 . 8 /3 .O 9 . 6:..: 97 -3 !74903 32 . . .3 43 943 23 /.E. 3 . 4. 3 O.: 97 9 9J3 ... 4E .3 3 .4 E5 3 99 H: .990738 ":E 97K3 3 / : F4 / 9743 43 29 59 $ /3 9 5 E3 8E3 . 3 . 9 3 . ..O 9 / /3 .: .E.9 .E. 9 3 8 /3 29 4 !74903 :3 6:.3 ..3 .: 97 -3 !74903 . 59 .039 574903 .3 l 8. 4E - .: .3 3 3. . / : O 9. !74903 !74903 .3 -K3 9.3 1:4708. .4 -9 !74903 .3 .2. . 9:...3 .: 97 / : ...: .E....3 3 .4 4 7. ..3 9 3. 3g3 . 4.E.3 :H3 3H3 33 8 ...3 .3 . 83 52 3 /3 9.3 : 8:9 .E.. 3H3 . 2K3 . ..: . 3 /3 H3 9.4 . 99 - 3 /3 .: 97 / : 2E 9J3 3 9 3 33 9 9 3g3 . 3 4. 3.. -9 3 / : H3 29 29 J3  . 3. 9 9J3 3:H3 33 9.E.

3 : 6: ... 9 -4 :3 9....E. /3 ' 3 53 3 .335 E. 29 : 5E5 9743 . .4 . 6:.3 9J3 . l %42.7:8 9J. 4 9:. . 29 8 -3 33 ' /..4 3H: O2 3H: 3H3 .: 02 4 34 J. 7. 3. 9 3. $/3574903 E3-9'3. /J3 9 29 : -E2 .7:8 ' 99 39 9 6: . .:9 -3 .0. 9  -.K 3 . 29 4 574903 . . 3 .:H3 . ..4 73 9 32 2 .E.3 973 .O 3g3 E3 -9 29 8 /3 ' 7. 93 3 97H3 . 5F5 8 /3 39070:3 3. 3 3 9 .3 3O O3 .  : . 3g2 9 3O2 . 9:. 9J3 9743 .4 -3 33 ' ' ' ' $ /3 574903 ....: 2 97. ...39 .8..E..0. .. 3 .3 ' .3 .E.93 .. 3 8 .O 9H3 : 5E5 . .39 .E. . : 5E5 3 2 .3 5 79 : 3. 3. /3 . . 9 -4 :3 9. 97H3 . : 97 .3 73 . 9 3.g3 :3 9. 3.3 7. -E2 /J3 O . .E.O 9743 .4 39 39 . / . 8.3 23 . 9J.: 97.3 70974.: 97. 6:. .O 9 3g3 .3 E. 5 . . 574903 E.3. 8 /3 29 574903 . 3 35 39070:3 35 %$ #407 !4207.E.: %7:3 92 9 ' $. 2.E. ' 9743 . 9E.3 .. 3 35  2E: .. 9 -4 :3 9. 5E9 973 . . 9 -4 :3 9.. 9 3O2 3H3 .E. 9 -4 :3 9.O 3g3 -E2 /J3 /J3 !74903 3O 97H3 . 4 9:.. 5E9 973 93 .4 . 9. 7.E. .4 .O 3g3 -E2 .4 .:9 ..: 9E..3 E. .93 K3 9. .O 9H3 39070:3  .3 :3 3 5 .8 01107843 . . .0.3 / .  !4207. 3O . . . .93 %: 3H3 29 8 3 4. 9. 9E. 3 .4 9  2.3 8 5E9 973 .93 9743 .0.O 9 9E. 97 6:.O 8 97 5 .: . . : E.O 9 .. 3 . 9 %: 3H3 8.O 9H3 . -9 .E.E. 5E9 3 7.

3 8 /3 /. $ . $ /3 3..97.0:82434/43 . 4 .:8$928 !03. :3 : J. 3 -3  . & . 2.3. : 3.4 574903 5E9 6:. /... 9743 33 . 29 4 /. l E2 8E9 .3 . 2 . /3 H3 .70 39430990 .3 3. -3 /.3 /..3 .3 9.3 93 73 . . .3. 9743 .. 9:3 /950 . .3 03 .' $/35749035E96:. -3 3 5 5 $ ! .. :3 3 E.3 3 & . :3:J..039.: 93 . 2 33 045. . 23 . 93 53 .2/:9743.E.:8 $ $ 9743 . . .3 /.:8 .9 3 3.E.J3 9743 .4 3 /..3 $ 5 -: 3 $ $ 3g3 5E9 6:..3 ..3 : 5 5 574903 3 2.3 .9 !.H2 /.....3 .. 9H3 152:9. % : 3.E28E9.. - 83 O.. :3 . 9 -4 . 3 .3 -K3 9. !74903 !. .. .3 . :9 9.3 7 43 3 3:9 97: . . 9 3H3 3H3 3.3 30 3 3: 3 /3 .070:8 . . 9:. . 9. . 93 3. 4. ' !74903 !. - 6: .3 29 . ' !. . 574903 5E9 6:. ..3 .H2 .:...3 .. 9 83 .. .3 . . 4 94 /.3 ...E.9 /: .039. .3 03 .. ! -: 3 9743 :9 9.039.. 9 -4 . .9 152:9 O... 97 -3 .4 .4 % 9 .039.4 .3 / 3 4.

. 93 /. /. . 29 .:3 O. 3 3H3 . 53 9743 3 94 / 3 2E 9J3 E.9 . .. 97. 9 9 2 . 3g3 . 3. 972 973 39 3 /3 .039..3 2 9 . ' .O 9 .234 9 3H3 3 !.3 O 3O .3 . 82 !. 53 E.K 7.3 :3 ... 9:3 9:3 $::. 9g3 9: 9 . 5E9 : 9 .330 20. 3 /. 9K 3O2 3 4. 5 J.. 974830 0320 83 :9 20.039. 29 3.O 2: .9 82 9g3 . . 4 - 33 9 -4 . 9..4 5F5 3O 97:3 3g3 .3 E.4 .23 9 2 3 3 574903 . 97.3 /3 9743 93 97K3 6:. .330 H3 .:  9K2 . 5 F4 / 9: 9 . %7:3 92 3 97K3 83 . . 9 97H3 8.O 3g3 3g3 . 9J. 8.E.:80998 .3 5 -3 E3 8E3 93 3g3 . F4 / ..3 2 . 99 - 3 9 E.O 3g3 3g3 . .O 9 94 7.88.74. 9 '3 9:9 .3 . E 7 7 . /.3 97K3 3 . !74903 !. .E.3 6:E 97K3 4 O.039.9 .330 -3 .. .  94 . . 4 O.: 97. .3 . . .3 5O E2 .:3 . .: 3 . %743 33 3 .5 29 ..3 7. 3: /5 . 29 /3 3 F4 / -..3 8 /3 93 .3 .039..  94 7. 20.74. . 3 /.9 9 5059/0 9 .52 8.:3 .: .3 8 K3 93 .3 49 3 . .: -3.. 9E. 3g3 .4 5 83 /. 9743 /3 83 ' ' 3 574903 9 7. !.4 3O . E.:3 - . 33 /3 3 .: -3. /. 6:E 97K3 5E . ..E.. 3 3H3 ..