KiÓm tra ®¹i sè Thêi gian 45’(01

)
PhÇn I Tr¾c nghiÖm (4®) H·y khoanh trßn vµo mçi ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1: Trong c¸c sè sau sè nµo lµ c¨n bËc hai sè häc cña 49?
A.
2
7 −
B.
2
) 7 (− − C. ( )
2
7 − D. ( )
2
7 −
C©u 2: TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó biÓu thøc x 2 3− cã nghÜa lµ:
A.
2
3
> x
B.
2
3
≤ x
C.
2
3
· x
D.
2
3
< x
C©u 3: TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ nµo cña x ®Ó 4 < x lµ: A.x >16 B. 2 0 < ≤ x C.
x<16 D. 16 0 < ≤ x
C©u 4: C¨n bËc hai cña a
2
+b
2
lµ: A.a+b B. -(a+b) C. t a+b
D.
2 2
b a + t
C©u 5: BiÓu thøc 4 7 . 7 4 + − cã gi¸ trÞ lµ: A.-3 B.-9 C.3
D.9
C©u 6: BiÓu thøc
( )
2
2
1
64
40
1


x
x
víi x<1 cã gi¸ trÞ lµ: A.
5
1 x +
B.
( ) 1
5
1
+ − x C.
5
1

D.
5
1

C©u 7: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc
3 2 2
2
2 2 3
2
+


b»ng: A.-8 2 B.8 2
C.-12 D.12
C©u 8: Cho ph¬ng tr×nh 0 1
2
· + x . Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x = -1 B. Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x =
0
C. Ph¬ng tr×nh cã nghiÖm x = t1 D. Ph¬ng tr×nh v« nghiÖm
PhÇn II Tù luËn (6®)
Bµi 1: Rót gän biÓu thøc : a. (5 2 2 5) 5 250 + − b.
2 3 2 3
2 3 2 3
− +
+
+ −
Bµi 2: Cho biÓu thøc :
1 1 1 2
( ) : ( )
1 2 1
x x
P
x x x x
+ +
· − −
− − −
(Víi x>0 ; 1 x ≠ ; 4 x ≠ )
a. Rót gän P b.T×m x ®Ó
1
4
P ·
Bµi 3 : T×m x nguyªn ®Ó
1
1
x
Q
x
+
·

nhËn gi¸ trÞ nguyªn.
§Ò kiÓm tra ch¬ng I M«n : §¹i sè líp 9
Thêi gian 45phót
A- tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm ) Khoanh trßn chØ mét ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
C©u 1: 1 − x cã nghÜa khi : A. x = 1 B. x ≥ 1 C. x < 1
D. x > 0.
C©u 2 : Sè 81 cã c¨n bËc hai sè häc lµ : A. 9 B. - 9 C. 81
D. - 81
C©u 3 : ( 2 5 + 2 ). ( 2 5 - 2 ) b»ng : A. 22 B. 18 C. 22 + 4
10 D. 8.
C©u 4 :
2
a b»ng : A. a B. - a C. ta
D.
a
.
C©u 5: Ph¬ng tr×nh
2
x = 2 cã nghiÖm lµ : A. x = 2 B. x = - 2 C. x
= 1 D. x = t 2.
C©u 6 : Rót gän biÓu thøc:
1 3
3 3


®îc kÕt qu¶ lµ : A. 3 B. 3 C. -
3 D. 2 .
1
C©u 7: NÕu x 9 - x 4 = 3 th× x b»ng : A. 3 B.
5
9
C. 9
D. KÕt qu¶ kh¸c.
C©u 8 : §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc M =
2
2

+
x
x
lµ :
A. x > 0 B. x ≥ 0 vµ x ≠ 4 C. 0 D. KÕt qu¶
kh¸c.
B- Tù luËn (6 ®iÓm)
Bµi 1 : a/ Trôc c¨n thøc ë mÉu :
5 3 2
13
+

. b/ TÝnh : (5 2 + 2 5 ). 5 -
250 .
Bµi 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh : a/
2
) 3 2 ( + x = 5. b/ 16 16 + x + 1 + x - 2 4 4 + x =
9.
Bµi 3: Cho biÓu thøc P =
x
x
x
x
x
x
4
4
.
2 2

]
]
]

+
+

víi x > 0 vµ x≠ 4.
a/ Rót gän P. b/ T×m x ®Ó P > 3.
Kieåm tra 1 tieát Moân : Đại Số
A/. PH Ầ N TR Ắ C NGHI Ệ M : Haõy khoang troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông
aùn ñuùng ñoù .
Caâu1: Kết quả của phép tính
3 3
27 125 − là : (A). 2 − (B).
3
98 (C). 2 (D).
3
98 −
Caâu2: Kết quả của phép tính
25 36
.
9 49
là : (A).
10
7
(B).
7
10
(C).
100
49
(D).
49
100
Caâu3: Căn bậc hai của 25 là : (A). -5 (B). 5 t (C). 25 (D). 5
Caâu4: Kết quả của phép tính 40. 2, 5 laø: (A). 8 (B). 5 (C). 10 (D). 10 10
Caâu5: Giá trị của x để 2 5 x − có nghĩa là : (A).
5
2
x ≥ (B).
5
2
x < (C).
5
2
x > (D).
5
2
x ≤
Caâu6: Kết quả của
2
81.a
(với a < 0)là : (A). 9a (B). 9a − (C).
9. a −
(D). 81.a
C©u 7 : 9 lµ c¨n CBHSH cña : (A) 3 (B) -3 (C) 81
(D) -81
C©u 8 :
2
x
= 5 th× x b»ng : (A) 5 (B) - 5 (C) 25 (D) 5 hoÆc -
5
B/. PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1 : Thực hiện các phép tính :
a). 18 2 50 3 8 − + b).
4 18 1
45 2 5
3 3 6
− + − c)
2
( 7 3) 2 22 2 21 − + +
Câu 2 : T×m x biªt 4 9 2 x x x − + − = x + 49
Câu 3 : Cho biểu thức :
( )
( )
2 2 1 2 2
1 :
2 2
2 2
a a
A
a a
a a
| `
| `

· − −+ +
+ +
. ,
. ,
a) Rút gọn A b) Tìm giá trị của A khi a = 3 + 2
2
Kieåm tra 1 tieát Moân : Đại Số
A/. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Câu1: Kết quả của
2
(2 5) −
là : (A). 5 2 − (B). 2 5 − (C). 5 2 − (D). 2 5 −
Câu4: Căn bậc hai của 25 là : (A). 5 (B). -5 (C). 5 t (D). 25
2
Câu5: Kết quả của phép tính
144 25 1
. .
100 9 49
là : (A).
7
2
(B).
2
7
(C).
4
49
(D).
49
4
Câu6: Kết quả của phép tính 25 49 − là : (A). 2 − (B).
24
(C). 2 (D).
24 −
B/. PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1 : Thực hiện các phép tính :
a).
2
5 2 6 ( 5 2) ( 6 10) : 2 − + + − +
b). 18 45 2 50 80 − + − c).
2
( 7 3) 84 − +
Câu 2 : : T×m x biªt: a, 4 9 2 x x x − + − = x + 49 b,
7 4 x + ·

Câu 3 : Cho biểu thức
2
4 4
2
x x
A x
x
− +
· −

( với
0; 2 x x ≥ ≠
)
a). Rút gọn biểu thức A b). Tính giá trị của A tại 7 2 6 x · +

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ I - HK I Môn: ĐẠI SỐ 9
A . PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
* Các khẳng định sau đúng( Đ) hay sai ( S ).Hãy điền dấu X vào ô thích hợp :
Câu Các khẳng định Đ S
1
x xác định khi x < 0
2
9 16 5 + ·
3
50 3 5 >
4
25 5 · t
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng của các câu sau đây:
5/ Rút gọn:
2
9a với a < 0: A .
2
9a = 3a B .
2
9a = 3a
2
C.
2
9a = - 3a D.
2
9a = t
3a
6/ Tìm x biết ( )
2
1 − x = 1: A. x = - 2 B. x = 2 và x = 0 C. x = t 2 D. x
= 1
7 /
2
) 3 2 ( − bằng: A . 2 - 3 B. 3 - 2 C. 2+ 3 D. - 2 -
3
8 / Cho M = 36 64 + : A. . M = 100 B. M = -10 C. M = 10 D. M = 14
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Bài 1: (3.5 điểm) Rút gọn: a/ 5 27 - 2 300 +
3
4
b/
10
3 7 −
+
10
3 7 +
c /
8 2 15 −
+
3
Bài 2 :( 3.5 điêm ) Cho M =
4
2 2
a a
a a


− +
-
4
4
a
a −
a/ Tìm tập xác định của M b/ Rút gọn M c/ Tìm a để M > 0
CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP CHÖÔNG I ÑAÏI SOÁ 9
Ñeà 1
Baøi 1 : Phaùt bieåu ñònh nghóa caên baäc hai soá hoïc cuûa moät soá a .
AÙp duïng : tìm caên baäc hai (neáu coù) cuûa caùc soá sau : 9 ; – 4 ; 0,64 ; –25 ;
25
16
;
0
Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Tính A =
2 2
9
3 4 2
25
+ − ta coù keát quaû :
A/
19
5
B/
9
5
C/
29
5
D/ Moät keát quaû khaùc .
3
Baøi 3 : Vôùi giaù trò naøo cuûa x thì caùc bieåu thöùc sau coù nghóa : a/ 1 2 − x b/
1
3
1
− +

x
x

Baøi 4 : Tính : a/ 12 4 75 3 48 2 27 + − − b/ ( ) ( )
2 2
3 5 5 1 − + −
Baøi 5 : Giaûi phöông trình : a/ 3 7 4 · − x b/ 10 9 9 4 4 · + + + x x
Baøi 6 : Chöùng minh ñaúng thöùc :
( ) ( )
3 5 . 10 2 . 3 5 8 + − − ·
Ñeà 2
Baøi 1 : Chöùng minh ñònh lyù : vôùi moïi soá thöïc a thì a a ·
2
AÙp duïng : Chöùng minh raèng : ( ) ( )
2 2
5 2 5 2 + − −
laø moät soá nguyeân .
Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Ñieàu kieän cuûa x ñeå bieåu thöùc
2
5 x


coù nghóa laø :
A/ x < 5 B/ x ≤ 5 C/ x > 5 D/ x ≥ 5
Baøi 3 : ho A = x + 2 – 4 4
2
+ − x x .Ruùt goïn A (loaïi boû daáu caên vaø daáu giaù trò
tuyeät ñoái)
Baõi 4 : Chöùng minh raèng :
2 3
6 2 6
2 5
12 15
+
+laø moät soá aâm .
Baøi 5 : Giaûi phöông trình : a/ 2 2 10 · − x b/ 7 2
2
· − x
Baøi 6 : Chöùng minh :
25
1
...
2
1
1
1
+ + +
> 5
Ñeà 3
Baøi 1 : Chöùng minh ñònh lyù : . . a b a b · ( a ≥ 0 ; b ≥ 0 )
AÙp duïng : Tính 2 . 8 a a − −
Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Caên baäc hai soá hoïc cuûa 4a
2
laø :
A/ 2a B/ – 2a C/ 2
a
D/ Moät keát quaû khaùc .
Baøi 3 : Tính : a/ ( )
2
2 1 50 18 2 − − −
b/
1 2
1 2
1 2
1 2
+

+

+
Baøi 4 : Giaûi phöông trình : a/ 0 9 2 3 · − − x b/ 2 2 3 2 2 3 1 2
2
− − + · + − x x
Baøi 5 : Ruùt goïn : a/ 9 6
2 4
+ + x x b/
2 3 3 2 2 1
2 3 3 2 2 1
+ − +
− +
− + −
Baøi 6 : Cho x = 5 2 10 4 + − vaø y = 5 2 10 4 + + . Tính x .y ; x + y
Ñeà 4
Baøi 1 : Chöùng minh ñònh lyù :
a a
b
b
· ( a ≥ 0 ; b > 0 )
Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Nghieäm cuûa phöông trình : 2 3 4 12 x x − − − = 0 laø :
A/ x = 3 B/ x ≥ 3 C/ x ≠ 3 D/ x tuøy yù
Baøi 3 : Tính : a/ ( ) 56 3 2 3 7
2
+ − b/
1 6
5
2 3
3 2 2 3
+Baøi 4 : Giaûi phöông trình : a/ 9 9 4 4 1 − · − + − x x x b/ ( ) 0 1 4 4 1
2 2
· + − − − x x x
Baøi 5 : a/ Chöùng minh raèng : 10
5 5
5 5
5 5
5 5

+

+

+
< 0
b/ Chöùng minh bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo a , b vôùi a > 0 , b > 0
( )
b
ab
a b b a
b a
ab b a
:
4
2
]
]
]
]+
+ −
Baøi 6 : Tính
16 15
1
...
3 2
1
2 1
1
+
+ +
+
+
+
4

+ x +1 -2 4x +4 = x + x −2  x  x −4 víi x > 0 vµ x ≠ 4. 10 10 5 5 5 Caâu5: Giá trị của x để 2 x − 5 có nghĩa là : (A).a C©u 7: 9 lµ c¨n CBHSH cña : (A) 3 (B) -3 (C) 81 (D) -81 C©u 8 : x 2 = 5 th× x b»ng : (A) 5 (B) . − 3 98 10 7 100 49 25 36 Caâu2: Kết quả của phép tính là : (A). Bµi 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh : 9.Tù luËn (6 ®iÓm) Bµi 1 : 250 B. 9a (B). 0 9 5 C. x ≥ 0 vµ x ≠ 4 x −2 D. 9 D. 2 2 2 5 x≤ 2 Caâu6: Kết quả của 81. 2 3 +5 b/ TÝnh : (5 2 + 2 b/ 16 x +16 5 ). 5 (C). (D). PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( ) Câu1: Kết quả của (2 − 5) 2 là : (A). 5− 2 (C). ±5 (D). Kieåm tra 1 tieát Moân : Đại Số A/. x ≥ (B). 5 Caâu4: Kết quả của phép tính 40. KÕt qu¶ a/ Trôc c¨n thøc ë mÉu : a/  −13 . . 25 2 . ±5 (C). -5 (B). 5 − 2 Câu4: Căn bậc hai của 25 là : (A). Bµi 3: Cho biÓu thøc P =  a/ Rót gän P. 5 (B). 25 (D). (C). x > 0 kh¸c. 18 − 2 50 + 3 8 b).5 laø: (A). 3 x +2 B. 8 (B). B. ( 2 x +3) 2 = 5. 2 − 5 (D). −9. -5 (C). −2 (B). 2. PHẦN TỰ LUẬN : Câu 1 : Thực hiện các phép tính : a). (B).a 2 (với a < 0)là : (A). . 5 - . 7 10 49 100 9 49 Caâu3: Căn bậc hai của 25 là : (A). x < (C). a (D). 2 (D). 10 (D). 3 98 (C).5 (C) 25 (D) 5 hoÆc 5 B/. x > (D). −9a (C).C©u 7: NÕu 9x - 4x = 3 th× x b»ng : A. 2− 5 (B). PHẦN TRẮC NGHIỆM : Haõy khoang troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ñoù . 45 − 2 4 18 1 + − 5 3 3 6 x + 49 c) ( 7 − 3) 2 + 2 22 + 2 21 Câu 2 : T×m x biªt 4 x − x + 9 x − 2 =   2 2a   1 2 2a  : − Câu 3 : Cho biểu thức : A = 1 −   a + 2   a + 2 ( a + 2) a + 2      a) Rút gọn A b) Tìm giá trị của A khi a = 3 + 2 2 Kieåm tra 1 tieát Moân : Đại Số A/. 81. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 8 : §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc M = A. lµ : C. x + 2  4x b/ T×m x ®Ó P > 3. Caâu1: Kết quả của phép tính 3 27 − 3 125 là : (A).

18 − 45 + 2 50 − 80 x + 49 b.3a D.3 B. 5 5 5 16 . .2 B. 2+ 3 D. 7+ x = 4 Câu 3 : Cho biểu thức A = x − a). ( 7 − 3) 2 + 84 Câu 2 : : T×m x biªt: 7 144 25 1 là : (A). 49 4 (C). M = 10 10 + 10 3+ 7 -2 300 b/ 3− 7 4 a a +2 a−4 b/ Rút gọn M - a c/ Tìm a để M > 0 CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP CHÖÔNG I ÑAÏI SOÁ 9 Ñeà 1 Baøi 1 : Phaùt bieåu ñònh nghóa caên baäc hai soá hoïc cuûa moät soá a . 25 3 . 3 . –25 . (B). M = -10 + 4 3 C. 2 7 24 (C).5 điêm ) Cho M = a/ Tìm tập xác định của M a −4 a −2 − 27 100 B. 2 (D). x = 2 và x = 0 = 1 ( 2 − 3 ) 2 bằng: 7/ A. M = B. 9a 2 = 3a B. x = . 2 100 9 49 25 − 49 là : (A). . PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) Bài 1: (3. M = 14 c/ 8 − 2 15 + 8 / Cho M = 64 + 36 : A. 4 49 (D). – 4 . 9a 2 = 3a 3a 6/ Tìm x biết ( x −1) 2 = 1: A.64 . . . x = ± 2 C.Câu5: Kết quả của phép tính Câu6: Kết quả của phép tính B/. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) * Các khẳng định sau đúng( Đ) hay sai ( S ).5 điểm) Rút gọn: a/ 5 3 Bài 2 :( 3. PHẦN TỰ LUẬN : Câu 1 : Thực hiện các phép tính : a).HK I Môn: ĐẠI SỐ 9 A . − 24 5 − 2 6 + ( 5 + 2) 2 − ( 6 + 10) : 2 a.2 3 Đ S C. Tính giá trị của A tại x = 7 + 2 6 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ I . 9a 2 = .Hãy điền dấu X vào ô thích hợp : Câu Các khẳng định 1 x xác định khi x < 0 2 9 + 16 = 5 3 4 50 > 3 5 25 = ±5 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng của các câu sau đây: 2 5/ Rút gọn: 9a 2 với a < 0: A . 0 Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng 9 Tính A = 32 + 42 − 2 ta coù keát quaû : 25 19 9 29 A/ B/ C/ D/ Moät keát quaû khaùc . 9a 2 = ± D. 2. Rút gọn biểu thức A x − 4x + 4 ( với x ≥ 0. c). 0. x C. AÙp duïng : tìm caên baäc hai (neáu coù) cuûa caùc soá sau : 9 . −2 (B). x ≠ 2 ) x−2 b). 4 x − x + 9 x − 2 = 2 b).2 D.

y . + Baøi 6 : Tính 1+ 2 2+ 3 15 + 16 a− b 2 ( ) + 4 ab − 4 . ( 4 x −7 = 3 )( 10 − 2 .. b vôùi a > 0 .Baøi 3 : Vôùi giaù trò naøo cuûa x thì caùc bieåu thöùc sau coù nghóa : a/ 1 + x −1 x −3 2 x −1 b/ Baøi 4 : Tính : a/ 27 − 2 48 Baøi 5 : Giaûi phöông trình : −3 75 + 4 12 b/ a/ Baøi 6 : Chöùng minh ñaúng thöùc : 3 + 5 . Tính x .Ruùt goïn A (loaïi boû daáu caên vaø daáu giaù trò tuyeät ñoái) Baõi 4 : Chöùng minh raèng : Baøi 5 : Giaûi phöông trình : Baøi 6 : Chöùng minh : 15 − 12 5 −2 − 6 +2 6 3+ 2 laø moät soá aâm .. −8a Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng Caên baäc hai soá hoïc cuûa 4a2 laø : A/ 2a B/ – 2a C/ 2 a D/ Moät keát quaû khaùc .b = a . b ≥ 0 ) (1 − 2 ) 2 b/ b/ b/ 2 +1 2 −1 + 2 −1 2 +1 Baøi 4 : Giaûi phöông trình : a/ Baøi 5 : Ruùt goïn : a/ Baøi 6 : Cho x = 3 x − 2 −9 = 0 x 2 − 2 x +1 = 3 + 2 2 − 3 − 2 2 x 4 + 6x 2 +9 2+ 3 vaø y = 4 + 10 +2 5 Ñeà 4 a a = Baøi 1 : Chöùng minh ñònh lyù : (a≥0.. x + y − 3− 2 + 2 +1 2 −1 Baøi 3 : Tính : a/ ( 7 −3 2 ) 2 + 3 56 b/ 5+ 5 5− 5 5− 5 5+ 5 3 2 −2 3 3− 2 − 5 6 +1 Baøi 4 : Giaûi phöông trình : a/ Baøi 5 : a/ Chöùng minh raèng :     x −1 + 4 x − 4 = 9 x − 9 b/ < 0 ( x −1) 2 − 4 x 2 − 4 x +1 = 0 + − 10 b/ Chöùng minh bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo a . b > 0 a b −b a  : b a+ b ab   1 1 1 + + .. + 1 2 25 > 5 Baøi 1 : Chöùng minh ñònh lyù : AÙp duïng : Tính −2a .b>0) b b Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng Nghieäm cuûa phöông trình : 2 x − 3 − 4 x − 12 = 0 laø : A/ x = 3 B/ x ≥ 3 C/ x ≠ 3 D/ x tuøy yù 4 − 1 +2 5 0 2− 3 3+ 2 . 3 − 5 = 8 a2 = a ) b/ (1 − 5 ) 2 + ( 5 −3 ) 2 4 x + 4 + 9 x + 9 =10 Ñeà 2 Baøi 1 : Chöùng minh ñònh lyù : vôùi moïi soá thöïc a thì AÙp duïng : Chöùng minh raèng : (2 − 5 ) 2 − (2 + 5 ) 2 laø moät soá nguyeân . Baøi 3 : Tính : a/ 2 18 − 50 − Ñeà 3 a. b ( a ≥ 0 . Baøi 2 : Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng −2 Ñieàu kieän cuûa x ñeå bieåu thöùc coù nghóa laø : x−5 A/ x < 5 B/ x ≤ 5 C/ x > 5 D/ x ≥ 5 2 Baøi 3 : ho A = x + 2 – x − 4 x + 4 . b/ x2 −2 = 7 a/ 10 − 2 x = 2 1 1 1 + + .