P. 1
Mau Don Xin Nghi Hoc

Mau Don Xin Nghi Hoc

|Views: 2,208|Likes:
Được xuất bản bởihiennavico

More info:

Published by: hiennavico on Oct 18, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2010

pdf

text

original

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi:
Trưởng Ban đào tạo Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị inh !oanh Qu"c t#$
Đ%ng ính gửi C&n '( )uản *+ *,-: .a/B01112111
Họ và tên học viên: ..................................................................Lớp GaMBA___.___
Số buổi nghỉ học: ........ buổi
(từ buổi_____ngà ......!.......!"#$# %&n h&t buổi_____ngà ......!.......!"#$#'
L( )* nghỉ học:............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
+,i -in h.a /0 chu1n b2 bài t3*ng th4i gian nghỉ học th5* %6ng 7h89ng t3:nh c;a
Ban %à* t<* và ca= %*an /0 -u>t t3:nh %? %; c@c gi> t4 -@c nhAn viBc nghỉ học
3
.
4&c nh5n c6a cơ )uan
7
:22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
K+$ ghi r8 h9 t:n ;à đ<ng !=u:
Cán bộ quản lý lớp
>K+$ ghi r8 h9 t:n?
@gàA1111th&ng1111nBC 7D3D
Học viên
>K+$ ghi r8 h9 t:n?
Trưởn !"n #$% &'%
>K+$ ghi r8 h9 t:n?
1
: Giấy tờ xác nhận:Giấy điều động công tác, Giấy tờ đi đường, Giấy tờ xuất nhập cảnh… (bản photo)
2
: !n c" xác nhận t#ong t#ường h$p đư$c điều động đi công tác,c" %i&c bận ' c( )u*n…

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->