ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi:
Trưởng Ban đào tạo Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế,
Đồng kính gửi Cán bộ quản lý lớp: GaMBA___.___
Họ và tên học viên: ..................................................................Lớp GaMBA___.___
Số buổi nghỉ học:

........ buổi

(từ buổi_____ngày ....../......./2010 đến hết buổi_____ngày ....../......./2010)
Lý do nghỉ học:............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tôi xin hứa sẽ chuẩn bị bài trong thời gian nghỉ học theo đúng Chương trình của
Ban đào tạo và cam đoan sẽ xuất trình đầy đủ các giấy tờ xác nhận việc nghỉ học 1.
Xác nhận của cơ quan 2:................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu:

Cán bộ quản lý lớp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày____tháng____năm 2010
Học viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Ban đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên)

1
2

: Giấy tờ xác nhận:Giấy điều động công tác, Giấy tờ đi đường, Giấy tờ xuất nhập cảnh… (bản photo)
: Cần có xác nhận trong trường hợp được điều động đi công tác,có việc bận ở cơ quan…