CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG - Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt

I /. BÀI TẬP VỀ ÁP SUẤT CHẤT KHÌ - LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT. Công thức liên quan đến việc tính áp suất :
- PV = n RT ( n : là số mol khí ; V : lit ; P : atm ; R = 0,082 ; T là độ K0 ) - P1/ P2 = n1 / n2. - ở cùng một điều kiện thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. Câu 1: Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21,0 gam nitơ. Tính áp suất của khí trong bình biết nhiệt độ của khí trong bình bằng 250C. Câu 2. Trong 1 bình kín dung tích 1 lít chứa N2 ở 23,7 0C và 0,5 atm. Thêm vào bình 9,4 gam muối nitrat

kim loại X. Nhiệt phân hết muối rồi đưa nhiệt độ bình về 136,50C áp suất trong bình la p . Chất rắn còn lại là 4 gam .Công thức của muối nitrat và p là : A. NaNO3 ; 5,8atm B.Cu(NO3)2 ; 4,87atm C. Fe(NO3)2 ; 4,6atm D.KNO3 ; 5,7atm
Câu 3. Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®r« ë nhiÖt O 0 C vµ ¸p suÊt 10atm. Sau ph¶n øng th× ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè díi ®©y)? A. 8 atm B. 9 atm C. 10 atm D. 11 atm Câu 4. Trong qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt lóc ®Çu. BiÕt nhiÖt ®é cña b×nh kh«ng ®æi. Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch hçn hîp N 2, H2, NH3 khÝ thu ®îc sau ph¶n øng ( nÕu hçn hîp dÇu lîng nit¬ vµ hy®ro ®îc lÊy theo ®óng tØ lÖ hîp thøc) lÇn lît lµ: A. 22,2%; 66,7 % vµ 11,1 % C. 20,2%; 69,7 % vµ 10,1 % B. 22,2%; 67,7 % vµ 11,1 % D. KÕt qu¶ kh¸c

Câu 5. Một bình kín chứa 4 mol N2 và 16 mol H2 có áp suất 400atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì N2 tha gia phản ứng là 25%, nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Tổng số mol khi tham gia phản ứng là :A.18 mol B.19 mol C. 20 mol D.21 mol Câu 6. Bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 00C, áp suất 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất của bình lúc này là 8 atm. % thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng là: A. 50% B. 60% C. 40% D. 70% Câu 7: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít H2 ở nhiệt độ 00C và áp suất 10atm. Sau phản ứng tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về 00C a)Tính p trong bình sau pứ, biết rằng có 60% H2 tham gia phản ứng:A. 10 atm; B. 8 atm; C. 9 atm; D. 8,5 atm b) Nếu áp suất trong bình là 9 atm sau phản ứng thì có bao nhiêu phần trăm mỗi khí tham gia phản ứng A.N2: 20% ;H2 40%. B. N2: 30% ;H2 20%. C. N2: 10% ;H2 30%. D. N2: 20% ;H2 20%

II/ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG.
Câu 1. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có khối lượng mol trung bình bằng 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có khối lượng mol trung bình bằng 8 đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 60% Câu 2. Nếu lấy 17 tấn NH3 để điều chế HNO3, với hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80% thì khối lượng dung dịch HNO3 63% thu được bằng bao nhiêu (trong các giá trị sau)?.

A. 35 tấn

B. 75 tấn

C. 80 tấn

D. 110 tấn

Câu 3. Trộn 4 lít N2 với 16 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 20%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. A. 18,4 B. 19,2 C. 19,6 D. 16,8 Câu 4. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có V(lít) hỗn hợp các khí. Tìm V, biết H = 25%. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây ? A. 20 Câu 5. Trong các axit có oxi.10. B. D. không mùi. Hiện tượng quan sát được là A. Dung dịch amoniac là một bazơ yếu. không thay đổi. chuyển dịch theo chiều nghịch.6. NH3 C. Kết luận nào dưới đây là đúng ? A. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. có năng lượng lớn. Câu 8. B. B. NH3 + HCl → NH4Cl B. B.5 D. chuyển dịch theo chiều thuận. tan nhiều trong nước.14. 20 % C. Trộn 10 lít N2 với 15 lít H2 cho vào bình phản ứng. 20 C. C. Biết rằng cứ từ 2m3 (đkc) hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ 1:3 về thể tích thu được một lượng amoniac đủ để điều chế 3. C.15. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu. C. đồng thời tính kim loại giảm dần. 25% Câu 6. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. D. 2. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. C. không xác định được. P2O5. NH3 + H2O NH + + OH − → 4 2. phân tử N2 không phân cực. .11. D. A. Zn(OH)2 là một bazơ tan. Tìm hiệu suất phản ứng. 2.914 lít dd NH3 (D= 0. Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu A. Đun nóng hỗn hợp gồm 200g CaO và 200g NH4Cl. 2. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O D. D. CaO. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 2. Phản ứng tổng hợp amoniac là phản ứng thuận nghịch. khi đi từ N đến Bi. CuSO4 khan. Trong phòng thí nghiệm. tăng áp suất. Cho PTHH : N2 + 3H2 2NH3 Khi giảm thể tích của hệ thì cân bằng trên sẽ A. Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là A. 2. 2. C. NH3 + HCl → NH4Cl C. đồng thời tính bazơ tăng dần.9. NH3 là chất khử. CuO không thay đổi màu. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng đạt cân bằng thấy bình phản ứng có 22 lít hỗn hợp các khí. B. Tính hiệu suất của phản ứng. tăng nhiệt độ. 23. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D. Trong nhóm nitơ. tăng nhiệt độ. Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là A. C. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ.5. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà. C. 30 % B. Cho phản ứng sau : 2NO (k) + O2 (k) 2NO2(k) . Tính phi kim tăng dần. tăng nhiệt độ.13. 2. Cl2 là chất khử. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hidro để điều chế được 67. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt. D. Phản ứng hoá học nào dưới đây chứng tỏ amoniac là một chất khử ? A. D. C. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 to C. 2. D. 2. III/ BÀI TẬP VỀ N2 VÀ NH3. tăng áp suất.4. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. Câu 7 . có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ? A. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA. Dung dịch NH3 có thể hoà tan được Zn(OH)2 là do A. D.3.2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ. Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá). tăng nhiệt độ và giảm áp suất. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. H2SO4 đặc. C. Cho PTHH : 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2. B. C.75 B.2. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí. 2. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B. B. B. điều khẳng định nào dưới đây không đúng ? A.1. ∆ H = –124 kJ Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi A. B. NH4Cl D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm.12. D. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt A. 2. 2. 22. B. Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường do nguyên nhân chính là A. NaNO2 2. 22. phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử ? A. liên kết trong phân tử N 2 là liên kết 3. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. giảm áp suất. Trong các phản ứng dưới đây. NH4NO2 B. Từ lượng khí NH3 tạo ra điều chế được 224 ml dd NH3 30% (D= 0. C.892g/ml). sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. giảm nhiệt độ. Zn2+ có khả năng tạo thành phức chất tan với NH3. B. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng. Đốt cháy amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng. NH3 là chất khí không màu. giảm nhiệt độ. giảm áp suất. D.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG . D.923g/ml). B. D. giảm áp suất. axit nitric là axit mạnh nhất. Khả năng oxi hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. NH3 là chất oxi hoá.8.5 % D. Tính axit của các oxit giảm dần. C.

4 lít B.20. 5 lít 2. Bài 26. Bài 27. Bài 28. B. .21. NO. D. a) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác. C. trong đó N chiếm 30. dung dịch NaOH 2. 0. 3 lít C. Cho hỗn hợp gồm N2.6 lít.4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện).22. 75. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng. C.Giáo viên dạy : Bùi Thị Nguyệt 2. B. N2O4. 33.2 lít. C. 30% C. B. B. 11. b) Tính khối lượng của muối NH4Cl được tạo ra. 2M và 2M.3 gam kết tủa và 6. 40% 2. có thể dùng hoá chất nào dưới đây ? A. Dung dịch của muối amoni luôn có môi trường bazơ. 2.2 lít khí amoniac ? Biết thể tích các khí được đo ở Dẫn 1. hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16.17. có mùi xốc. đun nóng. 4 lít D. NO3 rồi tiến hành đun nóng 4 4 thì thu được 23. 1. NO2.12 lít. H2O D. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm các ion : NH + . dung dịch HCl B.25. Để hoà tan hết kết tủa thu được sau phản ứng cần tối thiểu 10 ml dung dịch NaOH 2M. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ? A. từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy A. Nồng độ mol của (NH 4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X lần lượt là A. 6 lít C. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu. B.0 %. không mùi. Muối amoni kém bền với nhiệt. C. a) Viết PTHH dạng phân tử và ion rút gọn. 12 lít 2. 2. 20% D.19. Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng. thoát ra chất khí không màu. 2. − 2. Thành phần phần trăm theo thể tích của NH3 là A.56 lít. Tất cả các muối amoni tan trong nước. C. 1M và 2M. cùng điều kiện nhiệt độ. 5. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu ? (biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) A. H2 và NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc. SO 2 − .24. 25. D. nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh.33%.0 %.CHUYÊN ĐỀ VỀ ÁP SUẤT VÀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG .23. 2M và 2M. Hiệu suất phản ứng là A. D. 2 lít B.72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. 1 M và 1M.16. C. Một oxit nitơ có công thức phân tử dạng NOx. D. D. D.43 % về khối lượng. Trộn 2 lít NO với 3 lít O2.0 %. 8 lít D. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.18. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.672 lít Cl2. dư thì thể tích khí còn lại một nửa. B. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là A. dung dịch NH3 C. 50% B. 2. Cho dung dịch NH3 đến dư vào 20 ml dung dịch Al2(SO4)3.344 lít NH3 vào bình chứa 0. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67. thoát ra chất khí không màu. Khi đó. áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ? A. Oxit đó có công thức là A. N2O5. 50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful