P. 1
Bông Cúc Nhỏ (Lạc Tâm)

Bông Cúc Nhỏ (Lạc Tâm)

5.0

|Views: 739|Likes:
Được xuất bản bởimrcuongnv
Trang Hạ dịch
Trang Hạ dịch

More info:

Published by: mrcuongnv on Jul 17, 2008
Bản quyền:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

BÔNG CÚC NHỎ

Tác giả: Lạc Tâm (Đài Loan)
Trang Hạ dịch
http://360.ahoo.com/trangha!"
__________________________________________Trang Hạ dịch
Lời người dịch:
Thà dịch mi#n ph$ %&n mạng cho 'à con ()m
*r)) c+n h,n -. cho -/0 n10 2ách hi3p4 506t t7
8hoản ti9n 'ản 509n t:i 8hoản in n;i 'ản.
<=>ng c?c nh@< %à ti.0 th03t -ABc 2áng tác
hàng ngà tr&n mạng Cnt)rn)t cDa Lạc Tâm4
-Aa tác giả t7 mEt ngAFi Gi3t GHn tr&n mạng
trI thành ngAFi in 2ách trong -Fi th1t4 2a0 8hi
cJ %ABng -Ec giả 8hKng %L tr&n mạng 8hMng
-ịnh Gà &0 th$ch. NHm O0034 <=>ng c?c nh@<
-ABc NP= ThA,ng Qhâ04 ch0&n (0Rt 'ản GHn
hSc mạng g/n T0 nHm na4 -Aa %&n giá 2ách Gà
nhF th34 -ABc ngành c>ng nghiUp giải tr$ Hoa
ngV -. mWt t:i.
Ti.0 th03t nà -X trI thành 8ịch 'ản cho 'E
phim th/n tABng <ĐR0 NgA Y cá chSi< nKi ti3ng
cDa ZT[4 t&n ti3ng \nh %à Th) ]0t2id)r2 G:i
nhVng di#n Gi&n 50á -^p trai nhA _0ách `ham
bi&0 (t>i rRt th$ch anh nà)4 \n cd H0&n4
<=>ng c?c nh@< 8. G9 2e hoang mang Gà nKi
%oạn cDa mEt -ám trf Gào -Fi 'gng mSi cách
2
__________________________________________Bông cúc nhỏ
8hác nha04 mSi thân ph1n 8hác nha0 Gà mSi
nhi -i&n rL cing 8hác nha0. NhAng cJ ch0ng
mEt thj dành cho nha0 %à Qhân Tknh.
NhVng ngAFi -Sc (ong tr0Un nhRt -ịnh 2l tkm
cách -. ()m -ABc phim. Q+n nhVng ngAFi -X
()m phim 2l nhRt -ịnh tkm cách -Sc -ABc
ng0&n tác.
ZiF ng0&n tác 'ản dịch tr&n '%og Trang Hạ nmn
Tại Đài Loan4 Lạc Tâm (3p 2a0 Thái Qh$ Hgng
Gà Hia8o (-X gi:i thiU0 trong '%og t>i) trI
thành Nhà GHn mạng G:i (0Rt thân t7 mEt
NgAFi Gi3t tr&n mạng. ba0 <=>ng c?c nh@<4 mEt
ti.0 th03t cDa Lạc Tâm %à <T03t r,i moa hm<
cing -X trI thành (&Yri phim tr09n hknh -ABc
&0 th$ch tại Đài Loan.
Zhi ch? th&m cDa t:: `háp %01t Đài Loan 8h>ng
cho phpp trf )m dA:i T" t0Ki n0>i th? cAng
trong nhà nhA chJ mmo. Tr0Un nà gi;ng mEt
con mmo trong nhà 'ạn G1 (cJ mJng G0;t cào
-a0 %Wm -J nhpn)4 n&n (cá nhân t>i) 8h>ng
8h03n 8h$ch trf dA:i T" t0Ki -Sc.
3
__________________________________________Trang Hạ dịch
Đi.m 2; cDa t>i cho tr0Un nà4 n30 2o G:i
c0;n Pin %hi4 )m chq %à con -d:
The outsiders Xin lỗi, CLC!
Cốt truyện r/T0 "/T0
Ngôn ngữ văn
học
!/T0 6/T0
Sức lan toả của
nhân vật
"/T0 r/T0
Tương tác v!
ngư"! #ọc
T/T0 (%&n mạng
rLi 8o chqnh
2sa)
T0/T0 ()dit %i&n
ttc t7 t&n 2ách
t:i c;t tr0Un4
th&m ':t nhân
G1tu)
Ch$ %ố
cl!c&v!'(%
Top T0 tại Đài
Loan
Top T0 tại
Tr0ng _0;c
Chuy)n th) T0/T0 (phim
Tr09n hknh4 ca
nhạc4 phim
nhea4 c;t
tr0Un %àm
Gid)o c%ip2 cDa
nhi90 -ạo di#n)
3/T0 (8hJ
ch0.n th. 8ịch
'ản4 chAa t7ng
ch0.n th.)
B"i h#t trong $hi%:
4
__________________________________________Bông cúc nhỏ
<Q0 E c tknh ta Y vCw <
(Ngâ th, cj tAIng rgng4 chq c/n '&n nha0 %à
chả c+n gk phải 2B hXi)
L?c cA:p cái áo Gjt cho c> 8ia %à 'ảo: <Qh?c
m7ng 2inh nh1tn<
<T>i 8h>ng gi;ng t>i Y _0ách `ham bi&0<
Qh?ng ta 2;ng trong mEt th3 gi:i 8h>ng th0Ec
G9 ch?ng ta
http://o0t0').com/xatchyGz6*Z{_LT]P[|
<[jt '@ Y _0ách `ham bi&0<
http://o0t0').com/xatchyGz0*!8T3|Z}|
<Ldia Y vCw<
http://o0t0').com/xatchyGzi8ba`~PT•€|
B&ng c'c nh(
5
__________________________________________Trang Hạ dịch
T!)u thuy*t văn học +,ng -.! &/ 0 1,c Tâ+
23.! 1oan4
NhVng '>ng c?c hoạ mi trWng m@ng4 %0>n ti&0
'i.0 cho 2e thanh cao trong G)o...
T>i %:n %&n trong nhVng %:p chSn4 trAFng
ch0&n A0 t? nhRt4 8h>ng nhVng A0 t?4 tRt cả
'a mA,i 'ạn hSc nV trong %:p -90 %à nhVng 'ạn
(0Rt 2Wc G9 hSc t1p4 m?a gi@i4 Gà -90 -X GABt
50a h,n 300 ngAFi 8hác trong c0Ec thi t0.n
Gào trAFng.
NHm %:p 2á04 t>i G•n cong O} ngAFi 'ạn hSc %:n
%&n '&n nha04 trong c0Ec 2;ng cDa t>i ngoài
cha m^ Gà c> giáo ra4 t>i 8h>ng cJ c, hEi ti3p
(?c G:i -ja con trai nào4 trong t0Ki th, t>i4 con
trai %à 8f %ạ.
L&n Tr0ng hSc c, 2I (%:p !YrY})4 t>i '@ %:p
m?a4 Gk th3 t>i ch0.n 2ang trAFng Tr0ng hSc
'knh thAFng cJ cả nam %•n nV. Đi90 -J %àm t>i
gi;ng nhA mEt -ja trf I nhà 50& %/n -/0 ti&n
-ABc %&n thành ph;... =ao nhi&0 -i90 %ạ4 'ao
nhi&0 t+ m+.
6
__________________________________________Bông cúc nhỏ
L/n -/0 ti&n ngh) thR chsi ttc4 %à tr&n tiGi.
L/n -/0 ti&n nhkn thR cJ ngAFi chsi ttc4 %à I
trAFng Tr0ng hSc.
T>i chq 'i3t trBn mWt4 dáng Gf G> cong 8inh
ngạc. ba0 nà 'ạn 'm trong %:p gSi t>i %à <=>ng
c?c nh@<4 'Ii ch0Un gk t>i cing ng, ngác.
•h>ng hi.0 'm phái4 8h>ng hi.0 %01t ng/m
trong hSc -AFng4 8h>ng hi.0 ch0Un con trai
con gái... T>i nhA mEt '>ng hoa m:i nI4 chAa
'i3t trWng Gà -)n4 chq thR th3 gi:i nà th1t 8‚
%ạ.
=>ng c?c nh@4 'i.0 tABng cDa 2e trong 2áng4
ngâ th,...
=>ng c?c nh@ th)o t>i4 cho -3n mEt ngà 8hi
t>i 2ang hSc 8‚ hai nHm %:p r.

※ ※
ĐAFng ph; G7a 50a c,n mAa4 t;i 2•m Gà am
A:t.
7
__________________________________________Trang Hạ dịch
Qhi90 t;i moa ->ng4 h,n 'ả giF4 trFi -X rRt
t;i4 nhRt %à 2a0 c,n mAa4 tRt cả trI n&n t;i tHm4
gian ác...
Trong ngƒ t;i thi30 ánh -mn -AFng4 nHm 2á0
ngAFi Gâ 50anh mEt ngAFi4 mEt ngAFi nhA con
th? 'ị dLn Gào ngƒ ctt4 8h>ng giX gita4 chq
%Mng %„ng 8h>ng nJi.
Tr&n ta mhi ngAFi c/m chWc câ g1 ch,i 'Jng
ch/4 thgng c/m -/0 nhK mEt 'Xi 'X tr/0. <~^n
~à ngon gh&4 ch,i gh& hả4 chạ 2ang -â
giành -ịa 'àn hảy< Q;t tr/0 -@ '^t %&n gi/ con
th? -ang 'ị 'Da Gâ4 hWn nh$0 mà %ại.
<~à c+n 8hUnhy TAIng %Wm gái th)o thk tinh
tA:ng4 2ao hảy Qh& tr/0 'an gi/ mà hảy< NJi
(ong4 %ại mEt 'Xi nVa4 %/n nà chả ) gk nhK
thMng Gào m„t hWn.
HWn %a0 chRt dịch mà0 -@ -i G:i mEt 2e ch1m
rXi tEt cong4 mWt '7ng %&n 2át 8h$4 rLi G0ng ta
-Rm mạnh mEt 509n Gào thgng nhK tr/04 chq
thR ti3ng rWc Gà ti3ng 8&0 thảm4 mà0 -@ tja
8
__________________________________________Bông cúc nhỏ
t7 miUng nJ ra4 cJ -i90 %/n nà 8h>ng phải
tr/04 %à má0.
<Đại can<
<Đại can< Li %a0 nha0 -i th)o thR -ại ca ngX
ngsa4 t:i tRp G0ng g1 t:i. <Đ1p ch3t nJ -in<
Z1 náo %oạn tr?t (0;ng4 -1p %&n ngAFi hWn.
NWm -Rm cDa hWn rRt cjng… nhAng 8h>ng cjng
'gng g1 'Jng ch/ %àm 'gng gh4 mEt 509n
-Rm %oi mEt ngAFi4 nhAng chAa 8ịp tránh4 ';n
ph$a t:i tRp giáng g1 %&n -/04 %&n Gai4 %&n %Ang.
Tr1n -+n nà4 hWn -X th0a rLi.

※ ※
Đi hSc th&m %à GiUc t>i ghpt nhRt -Fi4 hSc th&m
%à nghda Gt cDa 'Rt cj ai -ang %à hSc 2inh Tr0ng
hSc c, 2I.
H>m na4 %ại hSc th&m4 t7 %:p trI G94 t>i 'hng
g„p phải mEt GiUc chAa t7ng (ả ra.
†0 -ản
9
__________________________________________Trang Hạ dịch
TrFin Đâ %à thj chq ngh) 'ạn trong %:p 8. %ại4
t>i chAa t7ng -ABc t1n mWt thR. T>i nhJn gJt
nhkn Gào trong ngƒ4 ngoài nhVng ti3ng chan
chát h0‚nh h06ch4 t>i chq ngh) ti3ng chsi th>
ttc gh& rBn.
wRt nhanh4 t>i nh1n ra mEt ngAFi 'ị -ánh4 'Sn
c+n %ại %à -ánh ngAFi.
be 'Rt 'knh dâng %&n nhanh chJng4 t>i %>i nga
câ c+i hSc giF di#0 hành ra4 cing chả 'i3t %R
ding 8h$ t7 -â04 t>i hpt to <Qảnh 2át t:i< rLi
dong h3t 2jc 'knh 2inh thKi câ c+i 2Wt.
QJ %l hiU0 50ả 50á 'Rt ngF4 -ám ->ng tán %oạn4
t>i chq ngh) ti3ng chsi 'Rt mXn Gà ti3ng -ạp
nA:c '@ chạ r/m r1p4 mEt %át 2a04 trong ngƒ
t;i im Wng4 t>i %ại th+ -/0 Gào ()m.
•h>ng c+n ai cả.
wJn rpn 'A:c Gào4 ngoài nhVng G3t má0 tr&n
-AFng4 t>i chả thR gk nVa. QJ %l -X chạ h3t
rLi4 8hi t>i -ịnh '@ ra4 mEt ti3ng r&n rq %àm t>i
ch? ‡4 -i th)o ti3ng -Eng4 t>i h$t mạnh mEt h,i4
10
__________________________________________Bông cúc nhỏ
t>i -X nhkn thR cJ ngAFi... ~Et ngAFi dAFng
nhA m„t mii nham nhI.
b0;t -Fi nà4 t>i 8h>ng 'ao giF 50&n -ABc ti3ng
r&n R.
Ziá nhA %?c -J t>i 8h>ng -i t:i4 ho„c giá nhA
anh ta 8h>ng r&n %&n...
Ziá nhA4 'ao nhi&0 nhVng giá nhA... NhAng -X
8h>ng tha -Ki -ABc -Fi t>i.
T>i -i G9 ph$a anh ta4 cJ th. nJi4 t>i -X cj0 anh
ta.
Q+n anh tay
\nh ta -X te ta hái -i '>ng c?c hoạ mi trWng
m@ng manh trong t>i...

※ ※
Ngoài %:p hSc tt t1p mR ngAFi4 P0&n4 ˆn Gà
mEt Gài -ja tạp nham %Wm ch0Un cDa %:p -jng
(k (ào.
11
__________________________________________Trang Hạ dịch
<=Sn nJ %àm gk -Ry< T>i G7a %àm 'ài G7a h@i
T0&n.
<Đại ca Thành %:p tr&n ra GiUn rLi4 'ảo 2l -3n
%:p mknh tạ ,n<. T0&n hi30 8‚ ngJ ra csa 2K.
<Đại ca Thành %à aiy<
<ThD %dnh c/m -/0 'Sn Tr0ng hSc4 -ại ca -Rn<
T>i 8h>ng -. ‡4 ti3t 2a0 8hi m>n _0;c GHn4 t>i
-ang >n 'ài. Qả nsa %:p dLn h3t ra hành %ang.
T>i c?i ggm (0;ng c0;n 2ách tham 8hảo.
Ti3ng Ln ào ngoài csa trI n&n &n tdnh4 t>i
ngạc nhi&n ngJ ra.
Qhq thR mEt ngAFi m„c -Lng phtc -jng I
ngoài csa %:p. T>i 8h>ng 'i3t anh ta %à ai4 chq
thR m„t mii cJ chh t$m '/m4 ta 'J thạch
cao.
Qái (J (qnh trAFng cRp O nà mà cing cJ -ại ca
Ay T>i thR h,i 8hJ chị0...
12
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Qho -3n %?c anh ta -i t:i 'àn t>i4 t>i m:i ngạc
nhi&n 8&0 %&n: <Là anh àn<
\nh ta %à ngAFi t>i cj0 'a tháng trA:cn Là
ngAFi 'ị -ánh t:i mjc mWt mii d?m %ại mEt
chhn
Làm 2ao... %àm 2ao mà h>m na tr>ng %ại cJ Gf
-^p traiyn
<=>ng c?cn T>i nB )m mEt cái mạng.< NJi (ong4
anh ta nWm %R 2Bi dâ ch09n tr&n cK4 dong
cánh ta tàn ph3 -)o %&n cK t>i G:i Gf ngạo
ngh#.
T>i chAa 8ịp phản jng4 c+n chAa 8ịp nJi gk4
giám thị '&n 8h0 Tr0ng hSc -X nE 8h$ (0ng
thi&n chạ Gào %:p: <L‡ Hoa Thànhn T>i cảnh
cáo c104 c10 mà c+n 2ang 8h0 trAFng QRp O
mEt %/n nVa4 t>i 2l 'áo cho c10 hSc -?p th&m
%/n nVan<
<Th/ giám thị4 t>i -ang 'áo ân4 8h>ng phải %à
th/ %0>n 'Wt hSc tr+ cJ ,n phải 'áo -áp 2aoy<
\nh ta cAFi 8hinh miUt4 nhkn t>i mEt cái4 rLi
13
__________________________________________Trang Hạ dịch
nhA mEt hoàng -3 -ABc -ám h/0 c1n hE t;ng
-i ra 8h@i %:p.
QhF anh ta -i 8h0Rt 2a0 hành %ang4 cả %:p nhA
-i&n c0Lng Gâ %R t>i4 <=>ng c?c nh@4 mà cj0
-ại ca ày<
<=>ng c?c4 2ao mà %ại 50)n -ABc -ại cay<
<=>ng c?c4 8h>ng ngF nhp4 8inh ph3tn‰
NgAFi nà gSi '>ng c?c4 ngAFi 8ia gSi '>ng
c?c. T>i 'ị h@i t:i mjc hoa mWt chJng m„t4
ngoài 2Bi dâ ch09n 'ạc tr)o tr&n cK t>i ra4
ánh nhkn cDa t>i 8h>ng chạm Gào -â04 Gào 'Rt
cj thj gk 8hác.

※ ※
T>i 8h>ng 50&n L‡ Hoa Thành4 nhAng anh ta %ại
8h>ng h9 tkm g„p t>i %/n nào nVa.
Trong %:p4 G•n cJ nhVng ánh mWt t>n 8$nh nhkn
t>i.
Th1m ch$ cJ ngAFi gSi t>i %à Šchị Hoa c?c‰.
14
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Lại h3t 'a tháng4 nHm %:p r 2Wp 83t th?c.
Ngà moa hạ -3n g/n4 Gào %?c t>i 'A:c ra 8h@i
cKng trAFng4 mEt nhJm ngAFi Gâ %R t>i. T>i
2Vng %ại4 8h>ng 'i3t t7 'ao giF t>i cing phải trI
thành mEt ngAFi 'ị -ám ->ng Gâ -ánhy
NgAFi c/m -/0 nJi: Š=>ng c?c nh@4 -ại ca
m0;n g„p )m‰. Tr&n áo -Lng phtc rƒ ràng th&0
t&n t>i4 Gk 2ao %ại dám gSi 'iUt danh cDa t>i.
Š\i %à -ại cay‰
ŠThành4 -ại ca 8h0 Ngi `h?c cDa Qao Hong
nàn‰ \nh ta 8i&0 ngạo nJi.
ŠT>i 8h>ng th$chn‰ T>i 'hng 50&n mRt Thành %à
ai. Ho„c giả4 t>i cJ %l -X 50&n anh ta t7 %â0.
Š=>ng c?c nh@‰4 mEt ti3ng gSi %Xnh -ạm4 nhVng
ngAFi Gâ 50anh t>i dXn ra4 8hi nh1n ra ngAFi
G7a -3n %à ai4 t>i 8h>ng 8km -ABc mI tr+n mWt:
ŠLà anh àn‰
ŠT>i -ân‰ \nh ta nI nt cAFi châm 'i3m ŠT>i
chI )m G9 nhà‰.
15
__________________________________________Trang Hạ dịch
Đáng %l t>i phải trả %Fi %à 8h>ng4 th1t G14 -áng
%l t>i phải G1. NhAng t>i %ại 8h>ng4 t>i ngLi %&n
2a0 () anh ta4 -. anh ta chI t>i G9.
NgAFi -X G9 -3n nhà rLi4 c+n trái tim thk 2aoy
Trái tim4 -X 'ị anh ta chI G9 mEt hA:ng ngABc
con -AFng G9u

※ ※
T>i t7 '>ng c?c nh@4 'i3n thành chị '>ng c?c4
rLi thHng ti3n thành Š=à chị‰4 ŠQhị Hai‰.
T>i nghi ngại nhkn nhVng anh chị %:p TTYTO4 Gk
2ao hS %0>n c0ng 8$nh gSi mEt -ja 'p G7a g/
G7a nh@ nhA t>i %à Qhị Hai. [à nhVng ngAFi -J
8h>ng phải %à r$t th0;c ng1p -/04 thk cing -/
mLm chsi ttc.
ba0 nà4 t>i m:i -/n -En hi.0 ra rgng4 Š=L‰ cDa
t>i %à ai.
L‡ Hoa Thành.
16
__________________________________________Bông cúc nhỏ
T>i 8h>ng hi.04 chq 'i3t 2a0 moa hm4 anh ta
%0>n cA‹i chi3c () má -X d‹ ph/n giảm thanh
cDa ;ng '> (0;ng4 %Wp th&m ;ng '> ->i -i -Jn
-Aa t>i4 8h>ng hi.0 Gk 2ao t>i %ại trI thành 'ạn
gái cDa anh ta.
QJ %l cing 8h>ng phải %à mEt ch0Un (R0 (a4
nhAng t>i giR0 cha m^ t>i tRt cả. T>i hi.04
trong mWt cha m^ t>i4 L‡ Hoa Thành %à mEt
thgng %A0 manh4 chJ ngáp -ABc r0Li m:i thi -h
Gào trAFng Tr0ng hSc.
L:p T0 -?p mEt nHm4 rLi ma mWn thi -h %&n
%:p TT.
T$nh ra anh ta -X Tr t0Ki4 mà G•n c+n phải hSc
%:p TT.
Q+n t>iy NHm -J4 t>i m:i mAFi ';n. T>i m:i chq
%à c> hSc tr+ %:p r.
Trong mWt cha m^4 anh ta %à ngAFi %àm hA h@ng
con cái hS4 %oại mRt dạ %7a -ảo c> gái trf.
Trong mWt th/ c>4 anh ta %à mEt hSc 2inh %A0
'an cjng -/0 cjng cK4 'a ngà mWc tEi nh@4
17
__________________________________________Trang Hạ dịch
hai ngà mWc tEi %:n. Qhq cJ -i904 anh ta %0>n
cJ cách -. thoát4 -3n nHm %:p TT G•n c+n chAa
'ị -0Ki cK ra 8h@i trAFng hSc.
Trong mWt h0nh -U4 anh ta %à -ại ca4 mEt hảo
hán cjng c@i mạnh ml4 anh ta %à -ại diUn cho
2jc mạnh.
Trong mWt hSc tr+ nV4 anh ta %à =ạch mX hoàng
ts.
Q+n trong mWt t>i Ay \nh ta %à mEt thgng 'ạn
->i 8hi chsi ttc Gà 'A:ng 'qnh4 anh Hai.
T>i ghpt 8hJi th0;c4 anh ta 8h>ng h?t th0;c
trA:c m„t t>i… t>i ghpt nJi ttc4 anh ta gWng
8i9m ch3 GHng ttc… t>i ghpt tr;n hSc4 anh ta
-a0 8hK G> cong cing -ành c?c c0ng chI t>i
-3n %:p rLi ngD gtc tr&n 'àn hSc '&n %:p mknh.
T>i th$ch gk4 anh ta 2l %àm -i90 -J4 t>i ghpt gk4
anh ta 2l c; tránh Y tr7 mEt thj.
\nh ta 8h>ng 'ao giF chị0 gSi t&n t>i4 chq 8&0
=>ng c?c nh@4 =>ng c?c nh@.
18
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Tr7 -i90 -J ra4 anh ta 8h>ng -. t>i ch& -i.m gk.

※ ※
Š=>ng Œ Q?c Y Nh@‰ Ngh) thR ti3ng gSi -áng
ghpt 'á %áp -J4 t>i cing 'i3t thgng -ang t:i %à
trB thD thân t$n nhRt cDa L‡ Hoa Thành Œ •0
Qảnh cịch.
Qhq cJ hWn m:i 8h>ng 'ao giF mEt ti3ng Qhị Hai
hai ti3ng Qhị Hai4 nhAng %ại nhgn Gào t7ng chV
=>ng Œ Q?c Y Nh@ 8hi3n ngAFi ta nKi da gà. •0
Qảnh cịch nh0Em tJc Gàng Jng4 'Rt chRp th/
giám thị 20;t ngà -ịnh cWt trSc cái -/0 hWn -i4
20;t ngà hWn cAFi hi h$4 8h>ng chị0 hi.0 ra
rgng chq mEt %hi nh@ nh„t nVa th>i %à hWn 2l 'ị
t;ng cK 8h@i trAFng.
Š\nh •04 anh %àm ,n -7ng gSi t>i nhA th3n‰ T>i
'@ chKi (0;ng4 %ạnh %ong nhkn hWn.
Š=>ngYQ?cYNh@ ,iiiiiiiiiiiiiiiiiŽ QJ ngAFi nhWn )m
nàŽ‰
Š\nh •04 cJ gk nJi -i4 nJi (ong thk c?tn‰
19
__________________________________________Trang Hạ dịch
Š•i chàŽ NgAFi ta nhWn hE -ại ca nh:Ž Đại ca
Thành 'ảo )m tan hSc chF I cKng pht ph$a =Wc
cDa trAFng.‰
T>i cJ th. cám giác tRt cả nhVng ->i tai trong
%:p -ang deng %&n4 ŠNgh) thR rLi4 Q?tn‰ TrBn
mWt %&n cho hWn ->i %+ng trWng con ngA,i4 t>i
50a G9 %:p.
Q+n cJ th. ngh) thR hWn ti tq ŠĐại ca 'ao
nhi&0 gái 8h>ng thmm4 %ại cj th$ch cái con 20
dinh dA‹ng ngAFi 'p nhA 50ả :t nàn‰
Tan hSc4 t>i ra cKng ph$a 'Wc4 L‡ Hoa Thành
nhả t7 tAFng rào (0;ng4 cAFi hk hk G0;t tJc
t>i4 8po t>i Gào ngec. ŠQái gk G1y‰
ŠĐi Hn c,m G:i anhn‰ \nh ta G0i Gf gi‹n4 tJm
-0>i tJc ngWn cDa t>i.
Š~^ )m mWngn‰ T>i %Wc -/04 t7 ch;i nhA mSi
ngà.
ŠH>m na 2inh nh1t anhn‰
20
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Š=; )m mWngn‰ \nh ta nHm na 2ang t0Ki mAFi
mR nhqy Đâ %à câ0 h@i -/0 ti&n cDa t>i.
Š\nh -i (in phpp '; m^ )m‰ NJi (ong4 anh ta
8po t>i %&n () th1t.
Š\nh -i&n àn‰ T>i 8po áo %ại4 8h>ng chị0. Th1m
ch$ t>i 'i3t4 '; m^ mà nhkn thR L‡ Hoa Thành4
trong nhà t>i 2l nK ra mEt c0Ec cách mạng.
ŠTh3 -i Hn c,m G:i anh‰4 cJ %?c4 anh ta 'A:ng
nhA mEt con '+.
ŠTh>i -. )m G9 h@i '; m^‰4 nJi (ong t>i %&n ()4
anh ta 8hoái ch$ nK má4 chạ ra -AFng.

※ ※
T>i -X nJi d;i4 mAFi ';n nHm na4 %/n -/0 ti&n
t>i nJi d;i.
T>i 'ảo '; m^ %à t>i m0;n -i dạo ph; G:i 'ạn.
[:i aiy
[:i 'ạn gái trong %:p.
21
__________________________________________Trang Hạ dịch
[9 2:m nhpn
[âng.
T>i 8h>ng hi.0 Gk 2ao t>i -X %7a d;i4 t>i 8h>ng
h9 thR -i ch,i G:i L‡ Hoa Thành %à tEi %hi %:n4
nhAng trong ti9m ‡ thjc4 t>i 8h>ng dám nJi
th1t ra. Tha -Lng phtc4 t>i m„c 'E -L 'knh
thAFng4 ra 8h@i nhà.
L‡ Hoa Thành -Bi I -/0 -AFng4 anh ta rRt $t 8hi
%ảng Gảng g/n nhà t>i.
H@i anh ta Gk 2ao4 anh ta chq nJi mknh 8h>ng
phải ngAFi I -â4 2B %àm r/ rà cho t>i.
L&n () anh ta4 t>i ngh) thR ti3ng mEt -àn ()
má -0Ki th)o 2a0 %Ang4 ngoái -/0 %ại4 h,n
chtc chi3c () má cDa 'Sn •0 Qảnh cịch chạ
th)o 2a0 ->i t>i.
HS -i 2a0 () L‡ Hoa Thành rRt (a4 -h -mn -@
cing cách hai con ph;.
ba0 nà4 t>i m:i 'i3t4 thk ra t>i Gà hS %à hai th3
gi:i 8hác 'iUt hoàn toànu
22
__________________________________________Bông cúc nhỏ

※ ※
T>i chAa t7ng -i n?i ThS b,n4 giF -ABc ngWm
phong cảnh thành ph; Qao Hong4 50ả thec rRt
-^p.
T>i cJ th. thR rRt nhi90 -mn4 rRt nhi90 toà nhà
cao.
ZiJ rRt to4 mR %/n t>i tAIng t>i 'ị giJ thKi ngX4
nhAng t>i cảm thR rRt G0i 2A:ng4 'Ii -â %à
%/n -/0 ti&n t>i -ABc -i ch,i cong 'ạn 'm.
L‡ Hoa Thành 8h>ng nJi gk -i -3n '&n t>i4 cIi
áo ra 8hoác %&n Gai t>i Š~0;n G9 chAay‰ Trong
h,i thI anh ta cJ h,i rAB04 •0 Qảnh cịch -X
mang -3n mEt -;ng 'ia4 t>i nghd L‡ Hoa Thành
-X 0;ng 8h>ng $t.
T>i %Wc -/0 ŠTh&m t$ nVa th>i4 ngWm th&m mEt
t$n‰
\nh ta cAFi4 trong mWt rRt dị0 dàng ŠĐABc4 chF
th&m t$.‰ T>i G•n thR nhVng %?c >m t>i4 anh ta
8h>ng gi;ng mEt -ại ca. Qh$ $t cảm giác 8hác
23
__________________________________________Trang Hạ dịch
hMn G:i ngAFi thân >m t>i. •hác I -â0 thk t>i
8h>ng 'i3t.
ŠˆŽ Qhị Hai4 2inh nh1t -ại ca4 8h>ng t„ng -ại
ca gk ày‰ Ti.0 HK G0ng chai rAB0 t7 (a %:n ti3ng
h@i.
ŠHi3n cái h>n4 hi3n cái h>nn‰ wLi thgng Lâm
8hUnh 'Wt -/0 gào th)o.
ŠHi3n thân4 hi3n thânn‰ •0 Qảnh cịch 8h;n nạn
'Wt -/0 8h$ch th&m.
<=Sn nà %Wm ch0Un 50án< T>i dea -/0 %&n
ngec L‡ Hoa Thành nJi '0Ln '0Ln.
<Nàon< \nh ta 8po ta t>i4 nhả 50a %an can4
trABt (0;ng 2AFn n?i nh@4 -3n -jng tr&n mEt
chh -Rt phMng.
<=>ng c?c nh@4 ngLi (0;ng -â< \nh ta ngLi
phUt (0;ng4 -1p -1p chh '&n cạnh.
<ZSi t&n )m< T>i da0 m>i4 nhAng cing ngLi
(0;ng th)o.
24
__________________________________________Bông cúc nhỏ
<=>ng c?c nh@<. \nh ta nJi tr&0 chSc4 gSi %/n
nVa.
<ZSi t&n )mn Tại 2ao toàn 8h>ng chị0 gSi t&n
)my<
<\nh m0;n gSi )m %à =>ng c?c nh@4 Gdnh Gi#n
trong trWng -áng &0...< Thành nJi 8hl4 8h>ng
'i3t nJi G:i t>i ha nJi G:i mknh.
<Đành chị0 G1n< NJi -i nJi %ại G•n %‡ do -J
<Zi1n ày< Thành 50a ngAFi 2ang4 ($ch %ại g/n
h,n.
<Đâ0 cJn< •h>ng gi1n m:i %ạ.
<H>m na 2inh nh1t anh4 cRm )m 8h>ng -ABc
gi1n dhi.< Ta G0;t %&n má t>i4 cAFi Gà nJi mEt
cách ngang tàng. <[à )m c+n chAa t„ng anh
50à 2inh nh1t.<
<•m cJ th. cài %&n ngAFi mEt cái n, 'A:m4 t„ng
)m cho anh<. Qâ0 nJi nà t>i chq -oa th>i.
•h>ng cJ ‡ gk 8hác4 th1t 2e 8h>ng cJ ‡ gkn
25
__________________________________________Trang Hạ dịch
NhAng t>i thR L‡ Hoa Thành cJ %l 8h>ng nghd
th3.
Ng•m nghd4 2inh nh1t anh ta 8h>ng cJ 50à gk
cing ngại. T>i %?c -J 8h>ng cJ 'Rt cj mEt thj
gk cJ th. t„ng4 nghd ngBi rRt %â0 t>i m:i nJi
<NhWm mWt %ại.<
Thành nhWm mWt. T>i nghi&ng ngAFi4 8hl -„t
mEt cái h>n %&n má. NhA h>n 'a t>i th>i4 nh^
Gà ning nị04 Thành -;i G:i t>i t;t 8h>ng 8pm gk
'a.
Thành 'hng mI mWt ra4 50ài ta >m ghk %R t>i
Gào %+ng4 t>i 8h>ng 8ịp phản jng -X thR anh
ta c?i (0;ng áp Gào m>i t>i.
T>i 8h>ng nghd ra -ABc cái gk4 toàn thân nhA 'ị
-iUn gi1t4 ngạt 8h>ng thI -ABc. Thành '0>ng
t>i ra4 -„t ngJn ta %&n m>i t>i4 nJi 8hl <=>ng
c?c nh@4 )m %à cDa anh4 hi.0 8h>ngy<
<•h>ng hi.0.< QhAa nJi th&m -X 'ị ch„n %&n
m>i mEt nt h>n 8hác. Lại g/n nhA ngh^n thI.
26
__________________________________________Bông cúc nhỏ
T>i c0;i cong -X 'i3t4 L‡ Hoa Thành 8hác hMn
'a t>i4 anh hS t>i. =Ii hS 8h>ng h>n t>i th3
nà.

※ ※
•p %ec 8‚ thi c0;i cRp rRt %:n4 t>i %ại 8h>ng c+n
%+ng dạ nào hSc 'ài.
•0 Qảnh cịch 20;t ngà GL %R 'ài 8i.m tra cDa
t>i rLi G0i 2A:ng cAFi h> h;4 cho -3n 8hi L‡ Hoa
Thành (0Rt hiUn4 hWn m:i djt c,n cAFi.
T>i thR 'ài GIi cDa t>i thảm hại d/n. T7 ngAFi
thj 3 trong %:p ttt (0;ng thj T04 8‚ 8i.m tra
tháng nà ttt (0;ng T".
T>i 8h>ng 2B4 do 2ao -jng thj mR thk c0;i
cong cing chq c/n thi -h Tr0ng hSc phK th>ng
%à -ABc
Th/ giáo %ại %à ngAFi %o %Wng nhRt4 20;t ngà
8&0 2l -3n nhà t>i thHm h@i pht h0nh.
27
__________________________________________Trang Hạ dịch
Làm mEt ngAFi phải %o â0 tha t>i4 %ại ch$nh %à
L‡ Hoa Thành4 8f mà ;c -X chMng mang nKi
mknh ;c. =0Ln cAFi chAa.
<Tại 2ao %ại 'ị -i.m 8pm th3 nàn< \nh ta nWm
'ài 8i.m tra cDa t>i tra h@i 'ec 'Ei.
<N30 8h>ng thk anh dạ )m -in<
<•m 'i3t %à anh 8h>ng 'i3t gkn< \nh ta trả %ại
'ài 8i.m tra cho t>i.
<Th3 thk -7ng mWng )m4 'a m^ )m chsi -X -D
rLin<
<\nh 8h>ng phải 'a )mn<
<•m 'i3t<. \nh ta %ại th3 rLi4 giVa thanh thi&n
'ạch nh1t h>n t>i. Qho -3n %?c th/ giám thị
tjc gi1n -ong -ong chạ thMng t7 t/ng 'a
(0;ng thpt: <L‡. Hoa. Thành. Q?t cho t>i G9
trAFng '&n 8ian<
Thành gi, ngJn ta giVa %&n ch3 nhạo th/
giám thị. <\nh G9 trAFng -â4 hSc t;t nhpn< Ta
nWm t?i 2ách ch0an 'ị G9 %:p.
28
__________________________________________Bông cúc nhỏ
<Th3 c+n anh< T>i nhA:ng mà4 h@i %ại.
<\nh 8h>ng hSc nVa4 h3t hSc 8‚ nà anh nghq
hSc %0>n.<
•h>ng hSc4 Gk 2ao4 anh ta 8h>ng hSc h3t cRp
'a4 '; m^ anh ta nghd 2aoy •h>ng hSc h3t cRp
'a thk %àm 2ao Gào -ABc -ại hScy Làm 2ao -i
(in GiUc -ABcy
=hng nhi&n t>i thR L‡ Hoa Thành cách t>i ngà
càng (a h,n mEt ch?t.

※ ※
L?c tan hSc4 'a chi3c () má chạ Gào 2ân
trAFng4 ngh) thR nhVng ti3ng %àm t>i 2B hXi<
<ZSi con nào %à Hoa c?c nh@ ra -â cho taon<
HSc tr+ trAFng nV tr0ng hSc Tam T$n4 tJc ngWn
0;n4 m„t trang -i.m -1m.
NgLi t7 trong ph+ng hSc cing cJ th. ngh) thR
ti3ng hpt4 t>i -jng d1 -ịnh ra ngoài ()m cJ
GiUc gk4 Ti.0 Hoa ngLi cạnh t>i d?i t>i (0;ng4
29
__________________________________________Trang Hạ dịch
%Wc -/04 Hoa %à mEt ti.0 -U dA:i ta L‡ Hoa
Thành4 'knh thAFng -;i (s G:i t>i 8há t;t.
<Qhị Hai4 -7ng ra -Rn< Hoa cản4 ta thtc Gào
c„p 2ách tkm h0ng 8h$4 -Aa mWt 2ang thgng =po
ra ám hiU0.
<[k 2aoy< Đâ %à trAFng t>i4 chả %l ai dám Hn
thịt t>iy ~à t>i -â0 cJ %àm gk -Wc tEi G:i c> ta.
<QhF -ại ca -3n.<
<•h>ngn< T>i hRt ta nJ ra4 'A:c ra ngoài.
<~à ày< =a -ja con gái Gâ %R t>i4 m„t h0ng
hXn.
<ĐL mRt dạn< chAa nJi h3t4 -X t:i tRp cho t>i
cái tát mạnh nhA trFi giáng.
T>i -a0 50á nhWm nghi9n mWt4 8h>ng hi.0 Gk
2ao 'ị -ánh. T>i chAa g„p c> ta. Q> gái -ánh t>i
hpt %&n: <ĐL -& tiUn4 'à mà Tham NhX c0ng
-â mà mà dám cA:p 'L hảy< NJi (ong mEt
ta t?m mái tJc ngWn cDa t>i4 d?i mạnh4 t>i -1p
-/0 (0;ng -Rt.
30
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Tham NhX c0ngy T>i chAa h9 ngh) cái t&n nà.
T>i cing 8h>ng hi.0 t>i cA:p 'L nJ 'ao giF.
T>i %Hn 2ang '&n rLi '+ d14 t>i 8h>ng th$ch 'ị
ngAFi 8hác -ánh. <~à %àm gk -Ry<
<Làm gky wạch cái m„t mà ran< Ta nJ GL t>i4
nHm mJng ta dài 2Wc nhSn cào %&n m„t t>i4 t>i
GEi np4 nhAng 8h>ng 8ịp. ~á trái -a0 rát4 má0
chả (0;ng -Rt.
T>i nhkn má04 gi1n dV -Rm trả4 c> ta 8&0 %&n
th& thảm4 rLi ngX (0;ng. T>i nhkn G3t thA,ng to
'gng -Lng (0 tr&n m„t c> ta4 ngạc nhi&n 8h>ng
hi.0 Gk 2ao.
Nhkn 8‘4 thk ra chi3c nh•n cDa L‡ Hoa Thành
t„ng t>i cing -X d$nh má0.
TrFi ,in bao %ại th3 này
Qh:p mWt4 mEt -ja con gái Gec Tham NhX
c0ng d14 'a -ja c+n %ại giV ch„t ta t>i4 %ại
cho t>i mEt cái tát nVa.
31
__________________________________________Trang Hạ dịch
Qái tát nà cJ Gf 50á n„ng4 t>i (â (am Gà %ại
%ảo -ảo ngX.
Ngh) cJ ngAFi gSi Š=>ng c?c nh@n‰ t>i ngoái
nhkn L‡ Hoa Thành -ang 2ải 'A:c chạ t:i4 ph$a
2a0 %à •0 Qảnh cịch4 [A,ng Tr0ng •hải Gà mEt
%i thân c1n G:i Thành4 m„t anh %ạnh %ong nhA
%àn nA:c %ạnh cjng.
L‡ Hoa Thành -‹ t>i d14 2F %&n m„t t>i h@i:
Š•m cJ 2ao 8h>ngy‰
NhVng ngAFi 8hác Gâ %R %i con gái.
Š•h>ng 2ao4 anh ()m Tham NhX c0ng4 c> ta
n„ng %Wm4 )m %‹ tan‰
T>i th1t 2e 8h>ng c; tknh -ánh c> ta 'ị thA,ng4
-J %à do c> ta -ánh t>i trA:c.
Šbao )m ng;c th3n‰ \nh ta >m t>i4 h>n %&n nA:c
mWt Gà má0 tr&n m„t t>i4 ngoái %ại 'ảo •0 Qảnh
cịch:
ŠTa4 tao c/n 'àn ta cDa nJn‰
32
__________________________________________Bông cúc nhỏ
T>i 8h>ng th1t hi.04 nhAng t>i cJ th. %F mF
-oán ra ‡ Thành.
ŠLR ta c> ta %àm gky‰ T>i GEi GX giV Thành.
ŠQh0Un cDa anhn‰ \nh ta cIi áo %a0 má0 tr&n
m„t cho t>i.
ŠĐ7ng4 anh Thành4 )m 8h>ng m0;n anh hại c>
ta4 cho c> ta -i -i4 )m (in anhn‰
QJ %l %Fi t>i nJi %àm 'Sn •0 Qảnh cA,ng %A‹ng
%e4 nhkn t>i ra Gf 8h>ng hi.0. L‡ Hoa Thành
nhkn t>i rLi 50a 2ang 'ảo:
ŠTham NhX c0ng4 mà ngh) -â nà4 '>ng c?c
nh@ %à cDa tao4 hại c> R nVa4 %/n 2a0 tao gi3t
màn‰
ŠNgh) rƒ chAa hảy Q?tn‰
•0 Qảnh cA,ng mi#n cA‹ng mI %;i cho Tham
NhX c0ng Gà %i con gái (i&0 G^o -i ra.
33
__________________________________________Trang Hạ dịch
Nhkn gA,ng m„t L‡ Hoa Thành %ạnh %ong4 t>i
phát hiUn4 anh ta -X trI thành mEt L‡ Hoa
Thành 8h>ng gi;ng nhA t>i t7ng 50)nu

※ ※
256ch 7ong 89 :áo l;!< =n >? cá! thông :áo l;!
l. t@ #Ang clo%' cá! 89 luôn< +=t t!Bu #o,n vCa
-6ch< chán &!nh lBn #ưDc< r!Bng truyện n.y #E F
lGn +=t :.! rH!I 1Gn %au -Jng K7 vậy v. gL!
tMng +=y ông tây N O!cro%oPt Q #J+ +R+ tô+<
hảS4
<Qon gái4 %ại -ân< T>i G7a Gào -3n csa4 'a t>i
ngLi tr&n 2> pha gSi.
<bao ạn< T>i c?i -/04 ch) -i ph$a m„t 2Ang Go4
trong %+ng th/m nghd4 th>i h@ng rLi.
<Nhà trAFng gSi -iUn -3n 'áo4 con -ánh nha0n<
<Làm gk cJ ạn<
<cạo nà con ch,i G:i thgng mRt dạ nào -R
hảy<
34
__________________________________________Bông cúc nhỏ
<\nh R 8h>ng phải mRt dạn< T>i 'ec 'Ei G:i
cách 'a t>i nJi4 n&n %:n ti3ng cXi.
<Tao 'ảo mà4 -7ng cJ tAIng %:p } rLi thk tao
8h>ng 50ản %‡ mà.
T7 ngà h>m na trI -i4 cRm ra 8h@i nhà4 -i
hSc tao chI mà -i. Q+n thgng 8h;n 8ia c?t ra
(a nga4 tao cRm 8h>ng cho g„p m„t4 ngh) rƒ
chAa hảy‰ =a t>i -jng hMn d14 m„t nghi&m
8hWc.
Š=a 8h>ng cJ 509n cRm conn‰ T>i 8&0 to.
Š~àu mà -L mRt dạn‰ =;p mEt phát4 'a t>i
cho t>i mEt cái tát.
T>i 2Vng 2F4 h>m na t>i 'ị -ánh chAa -D 2aoy
Nga cả 'a t>i cing tát t>iy T>i r,i nA:c mWt.
T>i hpt %&n G:i cả m^ G7a -i t7 '3p ra: ŠQon
ghpt 'a m^n Zhpt ghpt ghpt ghptn‰
NJi (ong4 t>i chạ %&n gác4 8hoá ch„t csa
ph+ng %ại 8hJc thRt thanh.
35
__________________________________________Trang Hạ dịch
L‡ Hoa Thành4 L‡ Hoa Thành4 )m nh: anh 50án
\nh -ang I -â0y L‡ Hoa Thànhn
Đ&m -J4 t>i c0;i cong -X 'i3t L‡ Hoa Thành %à
ai.
\nh ta %à ngAFi con trai t>i &04 %à ngAFi t>i
8h>ng n&n &04 nhAng t>i -X &0.
※ ※ ※
T>i 'ị cRm csa4 ngoài %?c -i hSc4 t>i 8h>ng -ABc
ra 8h@i nhà.
L‡ Hoa Thành hknh nhA cing 'i3t GiUc I nhà
t>i4 anh ta 8h>ng -i tkm t>i4 chq 2ai •0 Qảnh
cịch %ABn 50a 8h;i cRp O ()m t>i.
T>i cing 8h>ng th. -i tkm anh4 'Ii 'a m^ t>i
&0 c/0 giáo Gi&n 8h>ng cho t>i -i ra 8h@i %:p.
Qj nhA th3 'a t0/n %#4 t>i chq cảm thR nhA
mhi t3 'ào tr&n ngAFi t>i -ang ch3t -i4 %inh hLn
cing 'ị câ0 r?t -i. Q+n %ại chq %à mEt cái (ác
cDa t>iu T>i 8hJc4 t>i gào4 t>i -1p phá -L -ạc
trong ph+ng4 t>i hRt -K4 nhAng '; m^ t>i 8h>ng
36
__________________________________________Bông cúc nhỏ
h9 %a ch0.n4 chq càng giV ch„t t>i h,n4 càng
8h>ng rFi t>i nsa 'A:c.
ba0 -J4 t>i djt 8hoát 8hoá ch„t t>i trong
ph+ng4 8h>ng -i hSc4 cing 8h>ng ra 8h@i
ph+ng. b0;t ngà t>i chq giR0 mknh trong cHn
ph+ng 0 t;i 8hJc than.
NA:c mWt cạn -i rLi4 chq c+n %ại njc nI4 t>i phát
hiUn4 t>i 2Wp 2sa ch3t -i rLi. T>i 2Wp 'ị nh:
nh0ng dà G+ cho t:i ch3t rLi.
[à nhA th34 tqnh d1 8hJc4 8hJc th>i chkm Gào
giRc ngD. •h>ng 'i3t -X 50a 'ao %â0 'ao %â0.
T;i h>m -J4 t>i ngLi d14 -i -3n trA:c 'àn nhkn
tF %ịch4 t>i mqm cAFi.
~Et tháng rLi %/n -/0 ti&n t>i cAFi4 'Ii t>i phát
hiUn ra h>m na %à 2inh nh1t t>i4 t>i tr+n mAFi
%Hm t0Ki.
~Et 8hao 8hát m0;n g„p L‡ Hoa Thành dâng
%&n -/ trong t>i4 t>i cảm giác 2Wp 8h>ng th. te
8i9m ch3 nKi 'ản thân4 t>i th0 (3p %ại 'ản thân.
37
__________________________________________Trang Hạ dịch
~Et giF 2ángu %fn ra 8h@i csau t>i th1t ng;c4
cả mEt tháng na t>i chq 'i3t 8hJc4 8h>ng 'i3t
tr;n.
ZSi mEt ta(i4 t>i -i -3n mEt tiUm (Hm mknh mà
L‡ Hoa Thành t7ng d•n t>i 50a.
※ ※ ※
wFi 8h@i tiUm (Hm mknh -X h,n O giF 2áng4 t>i
-i thRt th.04 m0;n g„p anh4 nhAng 8h>ng 'i3t
anh I -â0.
T>i 8h>ng 'i3t nhà anh I -â04 t>i phát hiUn ra
t>i chả 'i3t cái gk cả.
Hai chi3c m> t> ào ào phJng 50a t>i rLi d7ng
%ại4 Š•m gái4 -i ch,i 8h>ng )my‰
ŠĐ&m na -0a I -â0y‰ T>i h@i4 nhkn hS.
HS 'Hn 8hoHn4 rLi cAFi 8hả ; ŠĐAFng Tr0ng
Qh$nh4 G7a 'Wt -/04 -i 8h>ng )my Đ. anh chI
)m‰
38
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠĐABcn‰ T>i djt 8hoát %)o %&n mEt chi3c ()4 t>i
'i3t4 L‡ Hoa Thành nhRt -ịnh -ang I -J.
NgAFi chI t>i ta %ái rRt %ta4 G7a %ABn G7a h@i
Š•m -i tkm aiy N30 8h>ng cJ 'ạn th>i cj -. anh
chI nhpn‰
T>i 'i3t %i -0a () th$ch cJ mEt c> gái >m )o
ph$a 2a0 -. %àm mà0.
ŠĐ&m na ->ng %Wm ày‰
ŠĐEi () Hoả Long Gà Thanh HK -0a -&m na4
phải mEt hai trHm ()n •m tkm ngAFi -Ei nàoy‰
T>i 8h>ng 'i3t L‡ Hoa Thành -Ei nào4 t>i chAa
ngh) anh ta 8.4 chq 'i3t %Wc -/0.
~Et %át 2a0 -X -3n -AFng Tr0ng Qh$nh4 L0ân
nhkn -Lng hL ŠQJ %l chq nHm ph?t nVa -Ei ()
-3nn •m -jng 2át %9 -AFng mEt t$4 -7ng -. ()
nJ ch^t ch3tn‰ \nh ta châm -i30 th0;c. ŠbWc
m„t )m 2ao mà gh& th34 2Wp ch3t rLi ày‰
T>i 8h>ng -. ‡ %Fi anh ta nJi4 t>i chq nhkn G9
ph$a trA:c4 ch;c %át mEt -oàn -mn pha m> t>
39
__________________________________________Trang Hạ dịch
%oang %oáng %ao t:i t7 ph$a (a. ba0 -J %à nhVng
ti3ng má ()4 ch:p mWt4 mR chtc chi3c m> t>
GSt 50a.
Nhi90 () 50á4 t>i %àm 2ao tkm -ABc Thànhy QWn
ch„t rHng4 t>i chạ ra giVa -AFng4 m0;n ()m
th1t rƒ t7ng chi3c ().
L0ân gào %&n 8&0 t>i trI %ại4 nhAng -X 8h>ng
8ịp rLi.
T>i ngh) thR ti3ng chsi rDa4 ti3ng phanh ()4
ti3ng () -âm 2/m Gào nha0 '&n tai.
T>i mI to mWt m0;n tkm Thành I -â04 nhAng
t>i %ại 8h>ng thR gk4 ngoài ánh -mn () t>i chả
thR gk.
ĐEt ngEt mEt chi3c () phanh gRp nga trA:c
m„t t>i4 thân () nghi&ng (0;ng4 nhA th. cà
mEt -AFng thMng tWp Gào thMng t>i4 nhAng -3n
trA:c m„t t>i mEt mpt thk d7ng 2Vng %ại. NgAFi
%ái 'ị GHng ra %En hai G+ng rLi -jng d14 Gjt mi
'ảo hi.m4 gi1n -ong -ong chạ ra chh t>i.
40
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠĐ.m.4 mà m0;n ch3t à con rLy TK 2A mà
-jng chh nà àu =>ng c?c nh@y‰
T>i nhWm ch„t mWt -ịnh chị0 -eng c? -Rm nE
8h$ (0ng thi&n cDa hWn4 te nhi&n ngh) gSi t&n
mknh4 t>i mI mWt ra4 hoá ra %à •0 Qảnh cịch4
hWn 'ị ngX m„t mii '/m d1p4 ta -/ má04 t>i
thRt 8inh 8&0 %&n:
Š•m (in %hi4 (in %hiu‰ Qhân m9m nhin4 t>i ngLi
8h060 (0;ng.
•0 Qảnh cịch GEi GX chạ t:i -‹ t>i4 G7a chạ
G7a 8&0 to ŠQa%% anh Thành nga4 'ảo -ại ca
50a %ại -â4 ma0 %&n ma0 %&n4 'ảo %à chị Hai
-ang I -ân‰
[7a ngh) ti3ng 8&04 nhVng () -ang %Hn %En dSc
-AFng 'hng d7ng cả %ại 2ô! cá! cảnh n.y %ao
Tu'n thuAc v! t TuáU nh #A! 7' t 0 cVng l.
#A! 7' +ang tBn WcGu Trung ChXnhY nhưng l. N
huyện 3.! ZRc< &o [hả! Cao \Jng 0 Trangh,4I
NhVng () ph$a 2a0 chạ t:i cing d7ng %ại. ~Et
thoáng ch;c4 -AFng Tr0ng Qh$nh thành 'Xi -10
()4 h,n trHm () -10 hMn ho„c chạ G+ng tr+n.
41
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠHSu hS 2ao %ại d7ng h3t cả %ạiy‰
•0 Qảnh cịch -‹ t>i ngLi %&n m„t -AFng nhea
Š[: Gan4 nsa -Ei () %à cDa -ại ca4 'Sn 8ia
8h>ng -h %ại ()m chị Hai thk -ịnh %àm gky‰
Š\nh R Iu I -â0y‰ T>i hoa mWt choáng Gáng
h@i4 'ao nhi&0 nA:c mWt mR ngà trFi4 -X
8hi3n t>i 20 8iUt th. %ec hoàn toàn.
ŠĐại ca 8h>ng 'i3t -X chạ -3n 50Xng nào rLiu
trFin =>ng c?c nh@4 -7ng cJ dại th3 nà. Q>
ch3t rLi thk -ại ca chpm ch3t ch?ng t>i cho
ch>n congn‰
\nh ta nJi gRp gáp4 t>i nhWm mWt %ại4 chq cảm
thR 50á mUt m@i4 nghd -3n Thành 2Wp -3n4 t>i
%ại c; mI mWt ra.
ĐAFng ph; -&m (0Rt hiUn ti3ng () /m /m4 rLi
mEt %i ngAFi (>n (ao 'ảo ŠĐại ca Thành t:in‰
L‡ Hoa Thành -X -3n.
T>i thR chi3c () %ao -3n nhA th. mRt %ái4 8hi
() chAa 8ịp d7ng %ại4 ngAFi tr&n () -X nhả 'K
42
__________________________________________Bông cúc nhỏ
(0;ng4 mEt ta g‹ mi 'ảo hi.m4 dA:i mi %à L‡
Hoa Thành4 chq thR gA,ng m„t anh tái (anh4
chạ t:i t>i.
bao m„t anh trWng th34 ha %à 'ị ;my T>i -a
ta •0 Qảnh cịch ra4 -i GEi t:i G:i anh4 anh 8&0
%&n Š=>ng c?c nh@n‰
T>i dLn h3t 2jc %ec %ao t:i4 >m ch„t anh. \nh
c0;ng c0Lng %o â0 h@i: Š•m ra -â %àm gky‰
T>i c; nI nt cAFi Š•mu )m rRt nh: anhn‰ ĐX
mR tháng trFi cạn 8iUt 2jc %ec4 nJi n;t câ0 -J4
t>i m9m nhin cả ngAFi4 mWt t;i 2/m4 r,i Gào
trong %+ng Thành.
T>i c0;i congu -X 50a G9 G:i G+ng ta >m cDa
Thành.
※ ※ ※
H>m -J4 t>i ngD thi3p -i trong G+ng ta cDa
Thành.
43
__________________________________________Trang Hạ dịch
•hi tqnh d14 cHn ph+ng toàn mà0 -)n4 t>i %F
mF nhkn thR Thành ngLi '&n csa 2K4 nhkn ra
ngoài trFi h?t th0;c.
T>i %1t chHn ra4 anh ngoái -/0 %ại Gjt -i30 th0;c
tr&n ta4 -i t:i >m t>i -„t %&n -oi anh. ŠĐ‹ chAa
)my‰
T>i g1t -/04 ch?i ngAFi Gào ngec anh4 ngh)
thR con tim anh -1p thknh thịch4 chq cJ nhịp
tim anh -1p m:i 8hi3n t>i &n tâm4 cho t>i 'i3t4
t>i c+n 2;ngu
Š•m g/ -in‰ \nh ngsa cgm t>i %&n4 nhkn t>i nJi
-i9m -ạm.
ŠQhq Gk anhn‰ mEt câ0 nJi4 -X gEp tRt cả tknh
&0 cDa t>i4 Thành >m ch„t t>i4 m$m m>i 8h>ng
nJi. wRt %â0 2a0 anh m:i than Š•m tr;n ra th3
nà 'a m^ )m %o %Wng ch3tn‰
Š•h>ng 'ao giF4 hS -â0 50an tâm )m 2;ng ha
)m ch3tn‰
44
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠĐ7ng t0‚ tiUn th34 ngD -i4 mai anh d•n )m G9
nhàn‰ NJi (ong Thành -„t t>i (0;ng4 -ịnh -Wp
chHn cho t>i.
ŠĐ7ng4 )m 2l 8h>ng 'ao giF G9 nhà nVan‰ T>i
t?m %R áo anh4 8&0 to. Š•m ghpt 'a m^ )m4
)m ghpt hSn‰
ŠNg;c4 n30 )m gi;ng anh4 'a m^ ch3t h3t4 thk
2l chMng thR 'a m^ %à -áng ghpt nVan‰ T>i
8h>ng h9 'i3t Thành %à mEt -ja trf mL c>i.
Trong 'Jng t;i4 t>i dAFng nhA phảng phRt thR
ti3ng thI dài4 anh %am 'am: Š=a m^ chq mong
)m t;t4 anh 8h>ng phải ngAFi -àng hoàng4 th)o
anh 2l 8hK %Wm‰.
ŠTrong tim )m4 anh t;t -^p nhRt‰. T>i >m ch„t
Thành4 te h>n %&n m>i Thành4 mEt cái h>n Gtng
G9.
Hai ta Thành co ch„t4 c?i -/0 nLng nhiUt -áp
trả4 trong 'Jng t;i 8h>ng mEt ti3ng -Eng4 chq
cJ ti3ng tim -1p cDa hai ch?ng t>i4 ti3ng than
dài.
45
__________________________________________Trang Hạ dịch
wRt %â04 anh m:i mi#n cA‹ng rFi t>i ra ŠNgD -in‰
NJi (ong4 anh -jng d1 -i ra.
Š[k 2ao anh 8h>ng c/n )my‰ T>i 8po anh %ại4
'Wt -/0 G> c: r,i %U.
Š•h>ng phải 8h>ng c/n4 mà %à 8h>ng th.‰.
Thành 50a -/0 -i4 c; ‡ m„c 8U nA:c mWt t>i4
nhkn ra ngoài csa 2K nJi '0Ln phi9n. T>i m$m
m>i4 8h>ng nJi mEt %Fi4 anh cing 8h>ng nJi gk
%Mng %„ng ra 8h@i ph+ng.
Nhkn th)o %Ang anh4 -Et nhi&n cảm thR4 t>i
8h>ng th. -. anh -i4 anh %à ngAFi -àn >ng cDa
t>i4 cDa t>in
T>i -Aa ta cIi t7ng hạt n?t áo trA:c ngec4 cIi
chi3c áo4 gSi anh: ŠL‡ Hoa Thành4 anh 50a %ại
-ân‰
\nh d7ng %ại4 50a nhkn4 -Et nhi&n h$t thI
mạnh4 cjng giSng %ại: Š•m %àm gk -Ry‰
T>i rFi 8h@i giAFng4 -i -3n '&n anh4 G7a -i G7a
8po dâ áo %Jt (0;ng: Š•m %àm gk4 anh hi.0
chjn‰
46
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Thành %oi G9 csa4 m„t trWng 'Uch ra4 nhA th.
nhkn thR 50ái G1t4 %Wp 'Wp: Š•mu ngec )mu‰
Ngec t>i (Hm mEt '>ng c?c cánh m@ng Gàng
r‹4 %à t>i -X -. ngAFi thanh ni&n I tiUm (Hm
-„t t7ng mii (Hm4 t7ng mii 8im %&n da t>i (Hm
n&n4 G7a (Hm anh ta G7a cgn nhgn: ŠĐại ca
Thành chWc chWn 2l chpm ch3t t>in‰
Š•m (Hm -R4 h>m na G7a (Hm‰. NJi (ong4 t>i
-i t:i4 te '0>ng mknh Gào %+ng Thành4 anh r0n
ra >m t>i.
Š•m ng;c 50á4 hSc ngAFi ta (Hm mknh %àm gku‰
ŠLAng anh cing cJ hknh (Hm4 )m ngh) •0 Qảnh
cịch nJi th34 cho )m ()m -i nàoy‰
NJi (ong4 t>i th> %h te ta cIi áo Thành (0;ng4
nhkn %&n ngec anh4 t7ng G3t t7ng G3t 2^o4 nhA
mạng nhUn 'ị ch„t ra mEt mảnh Gá %&n ngec
anh ngang dSc4 -J %à nhVng G3t 'ị dao rea
chpm. \nh -a t>i ra4 thI dài: Š•m cJ 'i3t )m
-ang %àm gk 8h>ngy ~„c áo Gào ngan‰.
47
__________________________________________Trang Hạ dịch
\nh G7a nJi djt 8hoát Gà gRp gáp G7a nhA
phảng phRt chị0 -eng cảm giác -a0 8hK. T>i
'i3t h,i thI dài gRp gáp -J %à gk4 t>i %à '>ng c?c
nh@4 nhAng t>i -X hSc %:p }. Qh0Un nam nV4
t>i 8h>ng phải %à 8h>ng 'i3t gk.
Qh$ $t4 t>i -X hi.0 nhi gRp gáp cDa anh. ĐJ %à
mEt thj dtc GSng4 mEt thj dtc GSng th? t$nh.
Š•m 8h>ng -â04 )m c/n anh4 anh %à 'L )m4 'Sn
•0 Qảnh cịch -90 nJi G14 2ao anh %ại 8h>ng
c/n -3n )my‰
T>i %ại ngX Gào Thành4 >m ch„t anh4 ta anh
r0n %a 'a.
Š\nh phải chpm ch3t ch?ng nJn‰ \nh nghi3n
rHng nJi4 nhkn t>i rLi c?i (0;ng h>n. H>n 'Wt
-/0 t7 m„t4 nhA mAa4 h>n %&n '>ng c?c tr&n
ngec t>i.
ŠĐa0y‰
T>i trả %Fi 'gng r0n ra.
48
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Đ&m -J4 L‡ Hoa Thành -X (0&n 2â0 Gào 2;
ph1n t>i.
※ ※ ※
Š~à ch3t dRp I -â0 G9y‰ [7a G9 nhà4 'a t>i -X
hpt %&n ngoài ph+ng 8hách. T>i im %„ng %&n gác4
nhanh chJng th0 (3p -L dong4 cƒng mEt 'a %>
d0 nhRt4 t>i (0;ng nhà.
Š~à4 -L con 'Rt hi304 dám -i thk -7ng cJ Gác
m„t G9n‰ =a t>i ph•n nE tJm %R t>i4 %Wc t>i4
dAFng nhA -ịnh 'Jp Gtn t>i.
ŠQon 2l 8h>ng 'ao giF trI G9n‰ T>i %ạnh %ong
nhkn 'a.
Š~à dám '@ nhà -i4 tao 2l -i 8iUn thgng 8h;n
-J dt dh trf Gị thành ni&n4 -. tao ()m mà
dám -i -â0n‰
~^ t>i 8hJc4 g‹ 'àn ta 'a t>i -ang 'Jp ch„t
Gai t>i4 'a t>i trái %ại nhA mEt con dX th? phát
-i&n4 -ịnh -1p ch3t t>i.
49
__________________________________________Trang Hạ dịch
Š=a -i 8iUn -i4 con -ảm 'ảo G:i 'a4 trI G9 nhà
nà 8h>ng phải %à con -â04 mà %à mEt cái (ác
ch3tn‰
T>i -a ta 'a4 ra -i 8h@i ng>i nhà 8h>ng ngoái
%ại4 tạm 'iUtu Nhà4 t>i ngoái %ại4 %ạ mEt %ạ cái
csa. Tạm 'iUt nhà mAFi %Hm nHm4 t>i -i th)o
hạnh ph?c cDa t>i4 hạnh ph?c t>i m0;n cJ -â.
T>i nhkn L‡ Hoa Thành ngLi tr&n () má h?t
th0;c4 t>i mqm cAFi. Nhkn ()m4 -J %à hạnh ph?c
cDa t>i.

ŠT>i &0 mEt ngAFi %àm t>i 50&n ch$nh 'ản thân
mknh4 t>i cj tAIng -J %à th3 gi:i mà t>i 8hát
8haou‰ =>ng c?c nh@ hát 8hl.
ŠĐX ngh) 'ài hát nà 'ao giF chAay‰ =>ng c?c
nh@ h@i t>i.
ŠNgh) rLi4 'ài ŠĐ&m -)n‰ cDa T>n ’3n TA4 ha
%Wmn‰ T>i ch:p mWt cAFi trả %Fi.
50
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠNHm -J4 t>i -?ng %à nhA th34 -X '@ nhà ra -i
trong tknh cảnh Ru‰ =>ng c?c nh@ dti -i30
th0;c4 mWt nhkn m>ng %0ng ra ph$a trA:c.
ŠwLi 2a0 -J thk 2aoy‰ T>i gƒ 'àn ph$m4 h@i ti3p.
ŠwLi 2a0u‰ 'hng nhi&n c> cHng mWt4 %ạnh %ong4
nh: G9 8hoảng mAFi %Hm t0Ki nHm R4 c> Gà L‡
Hoa Thành chạ tr;n4 nHm c> -i tkm hạnh
ph?cu
◎ ◎ ◎
~i#n cA‹ng t;t nghiUp cRp hai4 t>i -A,ng nhi&n
8h>ng th. Gào Tr0ng hSc. L‡ Hoa Thành cing
8h>ng G0i4 -ịnh pp t>i thi %ại %/n nVa. ~hi 8hi
anh %>i GiUc -J ra4 t>i cAFi gian (ảo4 te cIi d/n
áo 50/n4 anh chq c+n cách 8h>ng 'ao giF dám
-9 c1p nVa.
NhVng ngà th1t G0i 2A:ngn Th1t -J4 rRt chi90
t>i4 rRt nịnh t>i4 nhVng gk t>i m0;n anh -90
cho4 mà t>i nào m0;n gk nhi904 chq m0;n anh I
'&n t>i.
51
__________________________________________Trang Hạ dịch
T>i t7 '>ng c?c nh@ 'i3n thành ngAFi -àn 'à
cDa -ại ca4 nhVng ngAFi g„p t>i giF -90 chào
chị Hai. T>i chAa 'ao giF -ánh ai4 nhAng giF
cing te dAng thành chị Hai -/0 -ảng. cA:i ta
t>i %à mEt %i ngAFi4 nhAng ch$nh t>i cing 8h>ng
hi.0 Gk 2ao hS ngh) %Fi t>i4 cả nhVng c> gái %:n
t0Ki h,n t>i4 nh@ t0Ki h,n t>i4 t$nh 8h$ -90 dV
dEi h,n t>i4 hS -90 %à -àn 'à cDa •0 Qảnh cịch.
L‡ Hoa Thành rRt ghpt -ám hhn tạp -J cj -i
th)o t>i4 'ảo 'Sn hS 2l %àm h@ng )m4 t>i cAFi
anh4 ngAFi %àm h@ng t>i %à Thành chj ai.
L‡ Hoa Thành 'ảo GU t>i rRt ch„t chl4 tr7 8hi cJ
GiUc4 n30 8h>ng Thành 8h>ng 'ao giF Gjt t>i
cho -ám thD hạ4 anh %0>n -i cong t>i4 8. cả I
nhà cong t>i.
ba0 nà -ám hhn tạp cDa •0 Qảnh cịch nJi4 t>i
m:i hi.04 thk ra L‡ Hoa Thành 2B t>i 'ị -;i thD
'Wt cJc.
L‡ Hoa Thành 8h>ng cJ nhABc -i.m4 giF -X cJ
rLi4 -J %à %Fi cDa >ng trom nh1n (pt. NhABc
52
__________________________________________Bông cúc nhỏ
-i.m cDa Thành %à -àn 'à4 %à -oá c?c m@ng h#
-Eng Gào %à d1p nát 8ia.
Qâ0 nJi nà4 t>i chq ngh) mEt %/n4 'Sn •0 Qảnh
cịch -X 'ị L‡ Hoa Thành chsi tan nát nhA chJ.
H@i nghda %à 2ao4 anh nJi 8h>ng 2aou H,n mEt
nHm -i th)o L‡ Hoa Thành4 t>i 8h>ng h9 'ị ảnh
hAIng mR4 t>i G•n %à -oá c?c. Trong -&m t;i4
hoa c?c 8h>ng 'ị GR 'an4 cái tha -Ki4 cJ
chHng chq %à nhVng dtc GSng cDa -àn >ng -àn
'à.
ĐX cJ %/n -/0 ti&n4 anh 8h>ng c+n nhA ngà
(Aa4 nga cả chạm cing 8h>ng dám chạm4 anh
dAFng nhA mhi %/n thmm4 -90 %1p tjcu Nga cả
8hi G7a G9 chAa tha -L4 nga trong ph+ng
8hách.
T>i 8h>ng phản -;i4 t>i chq cảm thR hạnh
ph?c4 hạnh ph?c th1t 2e rLi cing -X t:iu
Ngà 2a0 m:i hi.04 -J chq %à 2e 'Wt -/04 nhVng
-)n t;i 'Wt -/0 mI.
※ ※ ※
53
__________________________________________Trang Hạ dịch
\nh trI mknh nhkn t>i4 nhkn t>i mWt G•n dị0
dàng4 cái nhkn G•n nhA (Aa4 tAIng dị0 -3n nhi
cJ th. hoà tan t>iu =àn ta G0;t G) %Ang t>i4
nhA dh )m 'p.
Š~ai -i G:i anh -3n Ngi L‡‰ anh nJi.
ŠĐi %àm gky‰ NhWm mWt4 8h>ng m0;n nJi
ch0Un4 anh R 8hof4 chj t>i 2jc -â0 -i (a.
ŠĐi g„p -ại ca Long‰
Š\iy‰ \nh chAa t7ng nJi G:i t>i nhVng ch0Un
nEi 'E giang hL4 cing 8h>ng cho 'Sn •0 Qảnh
cịch nhWc gk '&n tai t>i.
ŠĐại ca cDa anh.‰
Š\nh 8h>ng phải -ại ca Ay‰ Qái %i th)o -0>i 8ia
8h>ng phải toàn 8&0 -ại ca -ại ca 2aoy
\nh cAFi 8hl4 G0;t G) tJc t>i4 ŠĐJ %à 'Sn •0
Qảnh cịch gSi ch,i anh th>i4 c+n -ại ca Long %à
ngAFi -X n0>i anh 8h>n %:n.‰
T>i m, hL 8h>ng hi.0 anh nJi gk4 chq m0;n ngD.
54
__________________________________________Bông cúc nhỏ
cịch %ại chh ngm4t>i ch0i Gào gJc Rm trong
ngec anh4 h$t mEt h,i4 cho c,n ngD cDa mknh
thoả mXn4 8h>ng 8háng ce nJ nVa.

ŠLạc Tâm4 c> 'ảo4 tknh &0 -áng giá 'ao
nhi&0y‰ =>ng c?c nh@ nhkn %&n m„t 'àn4 h@i t>i.
ŠTknh &0y‰ T>i nhkn màn hknh4 G7a 2sa chV gƒ
2ai G7a cAFi ŠĐáng giá 'ao nhi&0 á4 t>i 503t
-ịnh thành ti.0 th03t gia di#m tknh -ân Tknh
&0 G:i t>i hả4 %à 50an trSng nhRt‰.
ŠTh1t 8h>ngy‰ =>ng c?c nh@ nJi giSng (a GFi4
%ạnh %ong. Q> ngA:c nhkn t>i ŠThFi 'Sn t>i %?c
R4 tknh &0 %à mạng 2;ngu‰
ŠQ+n 'â giFy‰ T>i gƒ 'àn ph$m4 nhkn c> h@i.
ŠZiF Ay‰ =>ng c?c nh@ mWt tr;ng rhng4 phảng
phRt nhA 'ị t>i h@i mEt câ0 8hJ4 chMng cách gk
trả %Fiu

55
__________________________________________Trang Hạ dịch
Qái gk %à -)n t;iy ZiF t>i m:i 'i3t4 th3 gi:i cDa
L‡ Hoa Thành %à -)n t;iu
Trong [u: -mn rRt t;i4 chh nào cing nLng moi
rAB0 Gà th0;c4 2> pha %à ngAFi -àn >ng Gpt
-)n4 Gà nhVng ngAFi -jng cing ch1t toàn -àn
>ng.
Qhq cJ t>i4 Gà ngAFi -jng '&n ngAFi -àn >ng
m„c 'E Gpt -)n %à pht nV4 t>i %o â0 dea Gào
Thành4 t>i 8h>ng 50)n ai.
•0 Qảnh cịch -90 I ngoài4 8h>ng -ABc Gào. [k
2ao4 t>i 8h>ng 'i3tu
ŠQhào -ại ca Long -in‰ %/n -/0 ti&n Thành
8h>ng nWm ta t>i4 8U t>i nhA con nh„ng (anh
chả 'i3t n&n 'a ra chh nàou
Š\nh Long‰ t>i c?i ggm (0;ng %$ nh$.
ŠHoa Thành4 hai -ja ngLi (0;ng -in‰ NgAFi -àn
>ng nJi.
56
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Thành 8po t>i ngLi (0;ng4 t>i cảm giác h,n
chtc ->i mWt -90 nhkn t>i4 nhA th. t>i 8hác
%oài4 8h>ng cong %oại G:i hS.
Š•h>ng phải %à ngAFi trong hEi ày‰ Đại ca Long
h@i.
Š•h>ngn‰
T>i cJ th. cảm giác -ABc -ại ca Long -ang
-ánh giá t>i.
Š=R th3 nà4 mà 8h>ng 2B %&n giAFng 'ị nJ
-m ày‰ NJi (ong4 %i -àn >ng '&n cạnh cAFi ha
hả4 cAFi -3n mjc t>i %0;ng c0;ng4 m0;n '@
chạ.
T>i 'i3t Thành h,i cjng ngAFi %ại4 t>i -ịnh
ngA:c %&n nhkn anh4 ngAFi -àn 'à I '&n cạnh
-ại ca Long 'ảo:
Š\nh Long4 8h@i 'Wt nạt c> 'p -i. •m 'p4 )m
mR t0Kiy‰
57
__________________________________________Trang Hạ dịch
Ngh) ti3ng nJi cRt %&n4 t>i 8h>ng 'i3t nJi gk4
cảm giác Thành %Wc ta t>i4 t>i m:i '0Ln '0Ln
'ảo: Š~AFi 2á0n‰
ŠHoa Thành4 mà dt dh con n$t ày‰ -ại ca Long
%ại ch&m Gào.
ŠTh$ch rLi4 chả c+n cách nào 8hác.‰ Q0;i cong
Thành -X trả %Fi4 ->i ch?t %ạnh nhạt.
ŠĐ7ng cJ phi9n phjc %à -ABc‰ -ại ca Long cing
nJi %Xnh -ạm.
Š•h>ng -â0n‰
Š•m 'p4 chị %à Lam4 th3 )m %à gky‰ Lam h@i.
Š=>ng c?c nh@‰ T>i chAa 8ịp nJi4 L‡ Hoa Thành
-X trả %Fi.
ŠThgng c0 2ao mà cj 'A:ng nhA '+ th3 hả4
tao h@i con 'L mà chj 8h>ng h@i mà4 %àm gk
mà cj nhA th. tao 2Wp Hn thịt nJ R hảy‰ Lam
cAFi.
58
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠHoa Thành4 mà O0 t0Ki chAay Tao -ịnh giao
Ngi L‡ cho mknh mà gánh gLngn‰ -ại ca Long
nJi.
Š=>ng c?c nh@4 ra -â4 cho 'Sn -àn >ng nJi
ch0Un4 chị )m mknh tkm chh 8hácn‰ Lam -jng
d14 -Aa ta cho t>i.
T>i rtt %ại4 nhkn Thành4 trong mWt anh cJ ch?t
8hJ chị04 nJi 8hl. Š•m -i G:i chị Lam -i4 anh cJ
GiUc G:i -ại ca4 t$ nVa anh 2l -i tkm )m‰.
T>i G•n -jng &n chh ci4 t>i 8h>ng 50)n g/n
ngAFi %ạ4nhRt %à nhVng ngAFi chq nhkn mEt cái %à
thR0 t>i. Đại ca Long t@ Gf 8h>ng hài %+ng4 L‡
Hoa Thành -a t>i th&m mEt cái4 nh•n nại nJi
Š\nh (ong nhanh th>in‰
Qhả c+n cách nào 8hác4 t>i cWn m>i4 -i th)o chị
Lam 2ang gian 8hác. •hi -Jng csa ph+ng %ại4
t>i c+n ngh) thR ti3ng -ại ca nJi Š’30 :t nhA
th3 thk mà mUt %Wmu‰
T>i 8h>ng ngh) thR Thành trả %Fi4 cánh csa -X
-Jng trA:c 8hi Thành trả %Fi.
59
__________________________________________Trang Hạ dịch
Làm anh mUt m@iy T>i 2l %à gánh n„ng cho
anhy T>i 8h>ng hi.0uhLi -J t>i c+n chAa hi.0u

※ ※
Š~à Gà Hoa Thành %àm 2ao 50)n nha0 G1y‰
Lam 8po ta t>i 2ang gian ph+ng '&n cạnh4
trong -X cJ 'a ';n -ja con gái t0Ki (Rp (q t>i4
hS thR chị Lam GEi GX chào.
Š•mu )m t7ng cj0 anh Rn‰ •hi anh 'ị -ánh t,i
tả4 8hi ch?t nVa %à anh ch3t trong ngƒ t;i.
Š“u thảo nào thgng -J th$ch mà th3n‰ Lam
%i3c nhkn t>i.
Š~à -?ng %à d# thA,ng th1tn‰ Qhị ta cAFi '^o
má t>i4 t>i h,i 8hJ chị0 np -/04 G:i nhVng
ngAFi th3 nà t>i 8h>ng h9 cJ cảm tknh.
Š~à 2B ngAFi %ạ -?ng 8h>ngy‰ Lam cAFi Gf 'Rt
c/n -Fi. ŠHLi tao t0Ki 'gng mà4 tao cing ghpt
-àn 'à %:n h,n '^o má taon‰
60
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Š•h>ng phải )m nghd th3.‰ Thec ra nhkn Lam
8h>ng già4 t>i cảm thR chị ta nhi90 nhRt %à c‹
'a chtc.
Š•h>ng 2ao4 2a0 nà cJ gk cj tkm tao4 Hoa
Thành 'Wt nạt mà4 cing cj tkm taon Thgng -J
-^p trai4 mà n&n giV %R nJn‰
ŠL‡ Hoa Thành 8h>ng 'ao giF nhA th3n‰ \nh R
%à hạnh ph?c cDa t>i4 t>i cing %à hạnh ph?c cDa
anh4 anh 2l 8h>ng 'ao giF '@ -i.
Lam cAFi %:n4 cAFi mEt cách 8f cả: Šˆi t0Ki trf
th1t th? Gịn‰
Lam cJ Gf hoà nhX4 $t ra c+n h,n -ại ca Long
Gà 'Sn -àn >ng4 8h>ng dong ánh mWt dị 'iUt
nhkn t>i.
Š[k 2ao mSi ngAFi 8h>ng th$ch )my‰ T>i %R
ding 8h$ h@i.
Š•h>ng phải %à 8h>ng th$ch4 chq cJ -i90 mà
ngâ th, 50á4 d# 'ị ngAFi ta 'Wt nạtn‰ Lam thI
dài.
61
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠL‡ Hoa Thành 2l 'ảo GU )mu‰ [k 2ao hS -90
nJi t>i 30 -0;iy 30 -0;i thk 2aoy ĐX cJ
Thành4 8o phải th3 2aoy
Š[Rn -9 I chh4 nJ mRt 50á nhi90 thFi gian -.
'ảo GU mà‰. Lam nh$0 mà %ại ŠgiF nJ -X %à
thD %dnh4 t7 2áng -3n t;i chq chạ th)o mEt con
-àn 'à4 2l cJ ch0Unn‰
T>i 8h>ng hi.0 câ0 -J4 thD %dnh cái gky
L‡ Hoa Thành -X '@ hSc mEt nHm na4 trAFng
hSc 8h>ng c+n %à n,i anh d0ng thân nVan b0;t
mEt nHm na4 anh chq ->i 8hi -i ra 50án
?arao&'4 :ar ch,i4 cing rRt $t 8hi thR anh -0a
()4 th3 thk anh thD %dnh gky
Lam nhkn t>i 8hJ hi.04 %ại cAFi %&n: Š•h>ng 2ao4
chị th$ch mà. ~à th)o chị4 t7 t7 chị 2l dạn‰
Qái cAFi cDa Lam %àm t>i 'Rt Kn. T>i phải hSc
gky L‡ Hoa Thành giF -ang %àm gky =hng nhi&n4
cJ ch?t ngạt thI. T>i cảm giác4 dAFng nhA
-ang d•m Gào mEt G+ng (oá4 2ao 2â0 th3u
2ao -)n th3u 8h>ng th. ngoái -/0.

※ ※
62
__________________________________________Bông cúc nhỏ
T>i c0;i cong -X 'i3t Thành %àm gk4 anh ta %à
c>n -L (X hEi -)n cai 50ản 8h0 Ngi L‡4 dA:i
ta h,n trHm thgng4 gi?p -ại ca Long 50ản %‡
các Gi trAFng4 50án ?arao&'< ?T] tr&n -ịa
'ànu
T>i cing 'i3t Gk 2ao anh %o %Wng G9 t>i -3n th34
nhVng G3t thA,ng m:i mSc tr&n ngAFi anh4 t>i
'i3t nHm 'a 'Va c>ng GiUc cDa anh %ại -Eng t:i
dao 2?ng.
QJ %?c t>i -X 8hJc tha anh 8hi 'Hng G3t
thA,ng4 anh G•n c+n giV -ABc 'E m„t h$ hIn
giV ta t>i4 '>ng c?c nh@4 8&0 -i 8&0 %ại '>ng
c?c nh@4 cj nhA nhVng G3t chpm tr&n ngAFi %à
giả GF.
ŠQ+n -a0 8h>ngy‰ T>i tha 'Hng m:i4 h@i 8hl.
`hát hiUn -X mR tháng na t>i hSc -ABc ngh9
m:i4 %à rRt 'i3t cách 'Hng 'J. =Sn •0 cA,ng
cịch thqnh thoảng cing cWc c: -+i t>i 'Hng 'J
hE.
63
__________________________________________Trang Hạ dịch
\nh %Wc -/04 8po t>i ngLi %&n4 ta trái >m )o
t>i: Š•m -^p %Wmu‰ anh ngsi h$t cK t>i4 nJi -oa.
Š[3t thA,ng chAa 8h@i4 8h>ng -ABcn‰ T>i -a
anh ra4 nghi&m m„t nJi.
ŠH>n anh -i.‰ \nh 8po t>i %ại trA:c m„t4 nhkn
t>i4 ánh mWt trI n&n 2â0 Gà th1t.
Š\nh '0Ln cAFi th1t -R.‰ T>i np -/04 h,i dhi.
Š=>ng c?c nh@4 h>n anh.‰ Thành %ại 8po t>i %ại4
hai ta >m ch„t t>i.
Š[k 2aoy‰ bao h>m na anh %ạ th3u
ŠQhq cJ mhi )m4 m:i %àm anh 'i3t anh G•n c+n
2;ngu‰ Thành gạt m: tJc trA:c trán t>i4 nJi ảm
-ạm.
Qảm thR m0;n 8hJc 50á4 t>i thk nào 8hác gk
anhy Qhq cJ L‡ Hoa Thành m:i %àm t>i cảm giác
mknh G•n c+n -ang 2;ng4 anh %à tâm th3 gi:i
cDa t>i.
64
__________________________________________Bông cúc nhỏ
T>i -Aa ->i m>i t:i4 thành th1t h>n %&n4 cho anh
'i3t4 t>i &0 anh 'i3t 'ao4 c/n anh 'i3t 'ao.
\nh dong ->i m>i %ạnh 'Hng 8h>ng ch?t h,i
Rm4 dị0 dàng -áp trả4 chF cho -3n 8hi trái tim
-1p 'knh tdnh %ại4 t>i rFi 8h@i nt h>n4 nhkn thMng
Gào mWt anh4 nJi: Š=Sn hS4 hS 8h>ng th$ch
)mu‰
Š•h>ng 2ao4 anh th$ch )m %à -D.‰ \nh m,n man
t>i4 giSng Rm áp4 cảm -Eng.
ŠQJ phải )m %àu gánh n„ng cDa anhy‰
T>i nghd -3n %Fi Lam4 h,i (Jt (a4 t>i chq t0ân
th)o trái tim t>i -. &0 anh.. chq -,n giản &0
anh mà th>i.
ŠNJi %inh tinh4 )m 8h>ng phải -â0.‰ \nh h,i -@
mWt4 ta >m t>i 8po gi1t Gào %+ng.
ŠLam4 -ại ca Long4 cả 'Sn •0 Qảnh cịch cing
nJi )m 50á 30 :t4 2l thành gánh n„ng cho
anhu‰ Đi cong Lam 'a tháng na4 t>i -X d/n
hi.0 ra cái t7 Šgánh n„ng‰ mang hàm ‡ gku
65
__________________________________________Trang Hạ dịch
bB L‡ Hoa Thành %àm GiUc cảm t$nh… bB L‡ Hoa
Thành 503n %03n t>i n&n 8h>ng dám %i90 ch3t
(>ng t:i… bB cJ ngà ai -J dong t>i -. 0 hi3p
L‡ Hoa Thànhu
ŠĐ?ng4 )m %à gánh n„ng cDa anh4 gánh n„ng
d0 nhRt.‰ Thành >m ch„t t>i 8h>ng cho t>i cea
501.
Š\nh nJi )m 'i3t4 )m 8h>ng -ABc phpp ch3t4 Gk
anh c+n phải %o gánh )mu‰ giSng -iU0 anh 'knh
thAFng4 nhA th. -ang nJi G9 ngAFi 8hác4 nhAng
t>i 'i3t4 -J %à nhVng %Fi anh nJi t7 t1n timu
ŠHoa Thành4 2a0 nà %àm gk4 hX nghd -3n )m
-ABc 8h>ngy •m 8h>ng m0;n c+n trf mà -X
phải goáu‰ T>i r/0 r/04 G7a %o %Wng G7a 'Rt
mXn d„n.
\nh cAFi phá %&n: ŠNg;cn‰
T>i >m %R Thành4 cảm giác h,i Rm cDa anh4 chq
cJ th3 t>i m:i (ác -ịnh -ABc4 th1t 2e anh G•n
c+n -â4 nhVng nHm tháng hạnh ph?c G•n c+n
-â. Ngh) nhịp tim anh -1p4 t>i m:i 'i3t4 tRt cả
G•n chAa 'i3n mRt4 G•n c+n trong ta t>i.
66
__________________________________________Bông cúc nhỏ

※ ※
Š\nh Thành4 cJ ngAFi gâ 2e I ph$a =Wc4 'Sn
`hạm Đ>ng‰. Ngh) Ti.0 [A,ng nJi (ong4 anh
%1p tjc -jng %&n4 m„t t@ Gf 27ng 2E.
Š•h>ng phải %/n trA:c -X cảnh cáo rLi ày‰ T>i
8po ta anh4 c?i nhkn t>i mEt cái4 nWm ta anh
%@ng h,n.
ŠQảnh cịch4 mà tr>ng =>ng c?c nh@4 Nhan
~inh gSi mR thgng th)o tao‰.
Š•m 8h>ng I %ại -â -â04 )m 2B %Wmn‰ \nh -ịnh
Gjt t>i %ại -â4 t>i nWm ch„t ta anh 8h>ng '@
ra4 8i&n 503t nJi.
Š=>ng c?c nh@4 cJ phải %à -i ()m 8ịch -â04 )m
G•n phải I -â4 -7ng -i %àm phi9n -ại ca.‰ •0
Qảnh cịch 8po t>i ra4 h,i 8hJ chị0.
Š•0 Qảnh cịch4 t>i 8h>ng phải hoa trong nhà
8$nh4 mSi ngAFi -7ng coi t>i %à 'knh hoan‰ T>i
8h>ng chị0 nKi ánh mWt thA,ng hại cDa hS dành
cho t>i4 L‡ Hoa Thành nhkn t>i4 G•n 8i&n 503t.
67
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠQảnh cịch I %ại tr>ng nJ4 Nhan ~inh4 -i.‰ \nh
c?i (0;ng h>n %&n trán t>i4 -i 8h@i ph+ng.
Trong ph+ng4 chq c+n %ại t>i Gà •0 Qảnh cịch4
t>i cWn m>i4 co g;i >m ch„t -/0. •0 Qảnh cịch
thk 8hoá trái csa ph+ng4 ngLi &n cạnh t>i.
Š=>ng c?c nh@4 -ại ca &0 )m4 thk m:i 8h>ng
-. )m (0Rt -/0 %E diUn.‰ H,n mAFi ph?t 2a0 nJ
m:i nJi.
Š[k 2ao 8h>ng -. t>i %E diUny Ti.0 _0&n4 'Sn
”t (anh -@ R thk 2aoy‰ T>i ngA:c %&n nhkn4
trong mWt toàn '0Ln 'ecu
ŠĐại ca %àm gk 8h>ng phải )m 8h>ng 'i3t4 'Sn
”t dám chpm ngAFi4 c+n )m dám 8h>ngy‰ NJ
-;t th0;c. ŠĐại ca càng ngà càng cJ -ịa Gị4
-Wc tEi ha %àm 8hJ chị0 càng ngà càng nhi90
ngAFi4 chả nJi ngAFi ngoài mà nga cả ngAFi
trong ta mknh cing phải -9 ph+ng.‰ \nh ta
nhK ra 'tm 8hJi th0;c4 nJi %ạnh %ong4 mRt hMn
Gf cBt nhả 'knh thAFng.
ŠTr&n giang hL -X -Ln rLi4 -ại ca cJ con 'L 30
:t nhA cành hoa chq '?ng phát %à nát. •m 'ảo
68
__________________________________________Bông cúc nhỏ
)m ra m„t4 rLi -. ngAFi ta 'Wt mRt thk -ại ca
'i3t %àm 2aoy‰
\nh 2l ra 2aoy T>i 8h>ng 'i3tu •0 Qảnh cịch
rRt $t 8hi g/n t>i4 rRt $t nJi ch0Un G:i t>i. T>i
ngh) (ong4 cảm thR '0Ln 'X4 8h>ng 'i3t n&n
%àm gku Nhkn -Lng hL4 L‡ Hoa Thành -i -X 2Wp
nsa ti3ng4 t>i 'Wt -/0 %o %Wng4 t>i m0;n tkm anh
50á.
Š•0 Qảnh cịch4 t>i m0;n -i tkm anh Thành‰
\nh ta 'Rt mXn h0‡t 2áo ŠT>i G7a nJi rLi4
8h>ng hi.0 ày‰
T>i hgn hSc nhkn nJ ŠHi.0 t>i cing G•n -i. ~Si
ngAFi nJi t>i 30 :t4 t>i 8h>ng phải %à c/n hSc
h@i Ay [dnh Gi#n nh;t t>i trong cái %Lng 2on nà
%àm con 2f %>ng Gàng4 2l chả 'ao giF cJ tác
dtng. T>i %à gánh n„ng -â t>i chq càng ngà
càng n„ng mà th>i‰ Zi1n dV nJi mEt hLi.
ŠT>i chq th)o anh R4 t>i hSc cách 2;ng cDa các
ngAFi4 8h>ng -ABc 2aoy‰
69
__________________________________________Trang Hạ dịch
•0 Qảnh cịch ngan ng, mRt mEt %?c4 %Wc -/0
ŠT>i mà cho )m -i4 -ại ca chpm ch3t t>i‰.
T>i nWm ch„t cái % th0• tinh Š~à 8h>ng cho
tao -i4 tao 8&0 mà hi3p dâm tao4 mà dám tin
8h>ngy‰
ŠHảu‰ cgm nJ r,i (0;ng -Rt.
Š~à 'ảo -ại ca tin %Fi tao ha tin mày‰ T>i
thách thjc4 %ạnh %ong nJi.
ŠTh>i -ABc4 -i thk -i. QJ %l cing -X giải 503t
(ong rLi4 nhAng )m phải -i th)o -gng 2a0 t>i
-R4 8h>ng -ABc cách (a 50á.‰
HWn thI dài -jng %&n4 r?t thanh dao t7 2a0 %Ang
gh3 2> pha ra.
ŠTao cing 8h>ng phải trf con 'a t0Ki.‰ T>i cIi
tRm áo 8hoác cDa L‡ Hoa Thành ra4 2ải 'A:c ra
8h@i ph+ng4 •0 Qảnh cịch %ại -i th)o 2a0 %Ang
t>i. wa 8h@i ph+ng4 t>i -i ra ph$a 'Wc4 mhi 'A:c
chân -i tim -1p càng mạnh4 50án [u: 8h>ng
%:n.
70
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Đi t7 t/ng 'a (0;ng t/ng hai 8h0 =Wc4 Gài ph?t
mà th>i4 t>i thk càng 'A:c -i càng 8hJ 8hHn4
'A:c 2a0 8hJ nhRc chân h,n 'A:c trA:c. Đi -3n
trA:c 8h0 =Wc4 t>i ngh) thR '&n trong rRt Ln
ào.
•0 Qảnh cịch cha0 mà4 mEt ta giV tr&n csa
Š=>ng c?c nh@4 ha %à -i G9 -i thk h,n4 '&n
trong -ang hhn %oạn %Wm‰.
T>i 8i&n 503t %Wc -/04 gạt ta nJ ra4 mI mạnh
cánh csa4 nhkn thR mEt cảnh tABng mXi mXi
8h>ng th. nào 50&n.
Qsa G7a mI4 trong 2ảnh %:n h,n hai chtc ngAFi
-90 ngoái nhkn t>i4 Gà t>i4 t>i nhkn thR mEt L‡
Hoa Thành (a %ạ4 2át 8h$ -gng -gng ta c/m
($ch 2Wt4 chân gi•m %&n m„t mEt ngAFi -ang
ngm dA:i n9n nhà.
\nh ngoái -/0 nhkn thR t>i4 ->i mWt G7a 8inh
hXi G7a gi1n dV. =hng nhi&n4 •0 Qảnh cịch -Aa
ta gi1t mạnh t>i ŠQan th1nn‰ ~Et chai th0•
tinh G‹ 'a thMng t7 trA:c m„t -3n -1p ';p
71
__________________________________________Trang Hạ dịch
Gào trán t>iu ~á0 t7 -/0 t>i chả thành mành
(0;ng4 -a0 -:n t7 -/0 (0;ng.
Š=>ng c?c nh@4 tJm %R con -Rn‰ ~Et ngAFi
t0Ki chạc L‡ Hoa Thành hpt %&n4 Gài -ja (>ng
-3n. T>i c+n chAa 8ịp phản jng •0 Qảnh cịch
-X %>i t>i ra 2a0 %Ang4 8hai -ao4 má0 t0ng tán
%oạn trA:c mWt t>iu
Š=ảo GU chị Hai‰ Nhan ~inh Gà -Lng 'Sn (>ng
t:i4 'ao Gâ t>i. HiUn trAFng rRt hhn %oạn4
8h>ng 'i3t ai %à ai nVa4 cing chả 'i3t ai %à -ịch
ai %à tho4 -Et nhi&n •0 Qảnh cịch 8&0 8hl4 má0
I ta trái chả ra.
Š•0 Qảnh cịchn‰ T>i 50&n G3t thA,ng cDa mknh4
>m %R ta hWn4 hWn hRt GHng ta t>i ra.
ŠĐjng ra -gng 2a0 t>i nga4 -jng im -Rn‰
Nhan ~inh tha hWn ch;ng -‹4 hWn GEi GX 8po
t>i %oi Gào gJc tAFng4 ch) cho t>i ph$a 2a0. Lại
mEt ti3ng 8&0 ai oán4 t>i thR L‡ Hoa Thành
c/m gh34 tàn nh•n -1p mạnh Gào thgng c>n -L
-X 8&0 'Wt t>i %?c trA:c4 8po dâ ($ch 2Wt4
72
__________________________________________Bông cúc nhỏ
choàng %&n cK nJ4 dong %ec 2i3t mạnh4 thgng
ngAFi -J m„t trI n&n (anh %m.
Š`hạm Đ>ng4 'ảo 'Sn nJ d7ng tan‰ \nh h0ng
hXn nJi4 2át 8h$ %ạnh %ong.
Šc7ng4 d7ng4 d7nguta‰ `hạm Đ>ng giX gita4
hai chân -ạp -ạp -Rt4 nJi hKn h.n.
Hai 'Hng -ảng ng7ng chi3n4 thD hạ cDa `hạm
Đ>ng nWm ch„t Gi 8h$4 mWt nả %sa nhkn ch?ng
t>i.
ŠThgng nào -1p chị Haiy‰ L‡ Hoa Thành 8h>ng
n:i %@ng ($ch 2Wt4 mWt %ạnh %ong 50pt 8hWp
2ảnh4 thR -/0 t>i toàn má04 giSng anh ggn %ại.
~Et thgng -àn )m hạng 'pt4 Rp ?ng ch0i ra
nh1n4 L‡ Hoa Thành thả %@ng 2Bi ($ch trong ta4
-á `hạm Đ>ng 2ang chh Hải HK4 rLi c/m gh34
m„t 0 ám -i t:i thgng 8ia4 t>i nhkn chi3c gh3
2Wt trong ta anh -ABc nâng %&n4 'K thMng Gào
thgng 8ia. Thành -ạp Gào m„t thgng >n4 nJ
tránh 8h>ng 8ịp4 %Hn (0;ng c/0 thang.
73
__________________________________________Trang Hạ dịch
Thành ngoái %ại4 %>i áo thgng `hạm Đ>ng %&n
Š~à c?t4 %/n 2a0 -. tao thR mà4 tao 8U mà
cJ %à con n0>i cDa -ại ca Long ngà (Aa -i
chHng nVau‰
`hạm Đ>ng chUch choạng 'A:c ngX4 %i thD hạ
GEi Gàng %>i hWn -i4 `hạm Đ>ng (oa (oa cK4 -Et
nhi&n cAFi %ạnh %lo: ŠL‡ Hoa Thành4 mà -7ng
doạ4 con 'L mà %E m„t rLi4 tao ()m mà 'ảo
GU nJ -ABc mR %â0 nVay‰
※ ※ ※
Q+n %ại 'Xi chi3n trAFng ngKn ngang4 'àn gh3
-90 %@ng ch@ng4 má0u thk 8inh hXi dâ 8hWp
n9n nhà. •h>ng ai nJi gk4 t>i cIi áo mknh4 '0Ec
G3t thA,ng dài tr&n ta •0 Qảnh cịch %ại4 hWn
-X -ịnh th/n %ại -ABc ph/n nào. HWn -i ch/m
ch1m ra trA:c m„t L‡ Hoa Thành4 giR0 -a0 nJi:
ŠĐại ca4 %à do )mu‰
ŠLà )m4 )m -+i •0 Qảnh cịch -Aa ra -â4 anh
-7ng mWng nJ‰ T>i G•n -jng chh ci4 nJi.
T>i 'i3t L‡ Hoa Thành 'â giF rRt ph•n nE4 8hi
anh gi1n dV4 anh 8h>ng 'ao giF nJi.
74
__________________________________________Bông cúc nhỏ
L‡ Hoa Thành %i3c nhkn •0 Qảnh cịch4 8&0 ngLi
(0;ng4 rLi -i -3n trA:c m„t t>i4 hai mWt nả
%sau
Š=;pn‰ mEt ti3ng4 anh ta tát cho t>i mEt cái
mạnh.
ŠĐại can‰ •0 Qảnh cịch G7a 2B G7a hXi -jng
d14 nhVng anh )m 8hác cing 8inh ngạc nhkn
L‡ Hoa Thành4 nhAng 8h>ng dám can.
Š~à cJ 'i3t mà -X %àm gk 8h>ngy‰ Thành g/m
%&n4 t>i ngABc %ại mI to mWt4 cái rát '@ng tr&n
má %àm t>i 8h>ng 'i3t nJi gk4 trong -/0 Jc
tr;ng rhng chq cảm thR rRt -a0.
Š~à cJ 'i3t 8h>ng4 •0 Qảnh cịch cJ th. chq Gk
mEt dao -J mà phải ngm GiUny‰
Š[k 2ao mà 8h>ng ngh) %Fi taoy [k 2ao hảy [k
2ao hảy [k Œ bao Y Hảy‰
Thành nE 8h$ (0ng thi&n4 hpt to4 h@i 'a ';n
%ABt4 câ0 c0;i %à gào.
75
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠĐại ca4 chị Hai -ang 'ị thA,ng4 -ại ca nh^ ta
th>in‰ Hải HK c/m 8i3m -i t:i trA:c t>i4 8po ta
L‡ Hoa Thành -ang 'Jp ch„t Gai t>i ra4 8h0&n
giải. Trong mWt Thành h,i cJ ch?t á ná4
'0>ng t>i4 8h>ng cJ ta anh t>i trI n&n m9m
ri4 -/04 m„t4 tim toàn %à -a0 -:n4 t>i ngX 2tp
(0;ng -Rt4 50‚ tr&n -Rt4 t>i nh@ nA:c mWt
(0;ng.
L‡ Hoa Thành 8&0 %&n4 rLi c?i -‹ t>i %&n.
ŠPin4 Lhiu‰ NJi (ong4 t>i %oạng choạng te -jng
%&n4 cWn ch„t rHng4 %ao ra ngoài csa. Nhan ~inh
-Aa ta -ịnh giV t>i %ại4 t>i gạt nJ ra4 t>i chạ
tr;i ch3t4 chạ (0;ng %/04 chạ ra 8h@i [u:u

※ ※
Š=>ng c?c nh@4 ch,i cái nà 8h>ngy‰ Lam ngWt
-i30 th0;c4 ta mi3t 50ân mạt chABc4 cAFi h@i
t>i.
Š•m 8h>ng 'i3t ch,in‰ Gà t>i cing 8h>ng m0;n
ch,i4 rJt % nA:c cho Lam4 t>i -jng '&n.
76
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Š~à á4 c+n -ịnh gi1n thgng 8ia 'ao %â0 nVay
Ngà nào nJ cing 50a nhà chị4 'ec ch3t -i
-ABc.‰ Nhân %?c 'ạn ch,i chAa -3n4 Lam 8po
t>i4 h@i.
Š•m -â0 cJ gi1n4 chq %à 8h>ng m0;n %àm gánh
n„ng cDa anh Rn‰
T>i -3n I nhà Lam -X mEt tháng4 h>m -J t>i
mang G3t thA,ng4 choáng Gáng chạ 8h@i [u:4
ch?t nVa -X 'ị ta7! cán ch3t4 ma 50á Lam G7a
-i 50a -X 8po t>i G9 -â.
T>i I %ại4 t>i 2Bu t>i 2B phải thR %ại gA,ng m„t
ph•n nE cDa L‡ Hoa Thành4 2B anh %ại gi, ta
tát t>iu
ŠbB %àm thành gánh n„ng cDa nJ 8h>ng phải %à
tr;n nJ4 mà phải hSc cách trI n&n mạnh ml4
nhA chị -â nàn‰ Lam nh3ch mà4 nJi.
Š•m 8h>ng th. hSc -ABc4 %/n -/0 ti&n m0;n
hSc4 -X %àm cho •0 Qảnh cịch 'ị thA,ng‰ Qái
G3t má0 8inh 2B -J t>i 8hJ 50&n.
77
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠThgng Thành GEi GX 50á4 8h>ng 2ao4 mà cj
th)o chị4 2l 'i3t th>i.‰ Lam nhkn -Lng hL. Š_0ái
%ạ4 2ao cả 'a -ja 8ia -90 -3n m0En nhqy‰
ŠQhị Lam4 •0 Qảnh cịch 'ảo4 Hoa Thành 8h>ng
chq phải ph+ng ngAFi ngoài4 nga cả ngAFi thân
t$n cing phải ph+ng4 %à 2aoy‰
ŠTh3 m:i 'ảo mà ng;cn NJ m:i hai mA,i t0Ki4
%)o %&n -3n chjc 'â giF4 -A,ng nhi&n cJ
nhVng ngAFi 8h>ng phtcn Nga cả thgng `hạm
Đ>ng dạ mXi 8h>ng 8h>n 8ia cing th34 %à mEt
G$ dt4 n30 nJ 8h>ng phải %à con n0>i cDa -ại ca
Long4 chị cing m0;n cho nJ Gài cái tát.‰
Š[k th3 m:i 'ảo mà phải trI n&n cjng c@i4 giF
c+n th)o Hoa Thành thk mR thgng •0 Qảnh
cịch 8ia c+n 'ảo GU mà4 ai 'i3t -â0 mEt mai
cJ -ja tạo phản4 'Wt cJc mà -i thk 2aoy‰
Š•0 Qảnh cịch 8h>ng 'ao giF nhA th3‰.
Š–4 thgng nhJc cịch thk 8h>ng4 th3 ngAFi 8hác
thk 2aoy‰ ĐEt nhi&n Lam im '„t4 ra dR0 tr&n
m>i 'Wt t>i im %„ng4 -jng d1 ngh) ngJng
ngoài csa. Nhkn 'E dạng cDa Lam4 ng1m mLm
78
__________________________________________Bông cúc nhỏ
nhkn %pn 50a 8h) csa4 8h>ng nhkn thR ai nhAng
ngh) thR ti3ng nJi4 ti3ng cDa -àn >ng4 ti3ng
cDa rRt nhi90 -àn >ngu
ŠQh3t m^ nJ rLin‰ Lam 8&0 8hl4 8po t>i Gào
toa0l^t4 r?t hai con dao t7 trong ph+ng cRt -L
ra.
ŠLàm gk -Ry‰ T>i c/m dao4 r0n ra h@i.
ŠQhị 50&n -â %à -ịa 'àn cDa T;ng _0‡4 ch3t
m^n‰
Š=>ng c?c nh@4 chAa chpm ai 'ao giF ày‰ T>i
%Wc -/04 nhkn chị4 Lam -Et nhi&n cAFi chán nản.
ŠNgà (Aa chị cing th34 th)o -ại ca Long rLi
phải hSc th)o4 'Ii chị 8h>ng m0;n %àm gánh
nB‰ Zánh nBy
Lam ngà (Aa cing %à gánh nB Ay T>i nhkn ->i
ta nƒn nà cDa Lam4 Gà nhVng G3t chân chim I
-0>i mWtu ZA,ng m„t Lam -Et nhi&n hiUn
nhVng '. dâ0.
79
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠĐi4 nh: nhp4 thR ngAFi %à chpmn ~à m0;n
2;ng4 mà phải ácn‰ Lam 8po ta t>i4 t>i r0n ra
%Wc %Wc -/04 -jng I chh ci 8h>ng dám cs -Eng.
Lam %ại nJi Š~à 8h>ng -i4 mà cJ 'i3t h10 50ả
2ao 8h>ngy‰ T>i %Wc -/0.
Š~à %à 'L thgng Hoa Thành4 tao %à 'L -ại ca
Long4 'ị tJm rLi4 nh^ nhàng nhRt %à 'ị cA‹ng
hi3p t1p th.4 c+n (R0 nhRt %à cả Hoa Thành %•n
-ại ca Long -90 mRt mạng.‰
ZiSng Lam rRt 'knh tdnh4 'knh tdnh nhA th. -J
50á 'knh thAFng. bl mRt mạng cả Thành Ay T>i
8h>ng4 t>i 8h>ng th. %àm gánh n„ngu
Š[k thgng -àn >ng cDa mà4 gWng %&nn‰ NJi
(ong4 Lam -ạp csa (>ng ra4 50ả nhi&n ngoài
csa -X cJ ngAFi rLi.
Lam chsi mEt ti3ng4 dao hoa tán %oạn4 mEt
ti3ng 8&0 nh@4 mEt ngAFi ngX (0;ngu
T>i chạ 'ạt mạng ra 8h@i csa4 -Et ngEt cJ
ngAFi chWn -AFng4 tJm áo t>i giV %ại4 t>i 8&0
%&n ngh) thR Lam hpt.
80
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Š[k L‡ Hoa Thànhn‰ Lam 'ị mEt ngAFi n$0 ch„t.
[k L‡ Hoa Thành4 Gk L‡ Hoa Thànhn NgAFi -ang
giV t>i 8&0 %&n mEt ti3ng4 '0>ng ta.
HWn chWc 8h>ng ngF rgng4 '>ng c?c nh@ d$nh
má0u
T>i (>ng -3n '&n Lam4 -a chị ra4 ngAFi -ang
giV Lam c/m G@ chai rAB0 -1p G‹ -1p (0;ng4
t>i chq cảm thR %Ang t>i -a0 '0;t4 20‡t nVa
ngRt (q0.
Lam gigng ngAFi -J ra4 8po t>i chạ tr;i ch3t4
trong ‡ thjc m, hL4 cái Gec t>i chạ chq %à câ0
nJi Gang trong tai:
Š[k Œ L‡ Œ Hoa Œ Thànhn‰
Lam chạ -ABc. T>i thk 8h>ngu.
T>i ngRt -i4 (ả ra ch0Un gk 2a0 -J4 t>i -X
hoàn toàn 50&n.
※ ※ ※
81
__________________________________________Trang Hạ dịch
•hi tqnh %ại4 tr&n ngAFi 8h>ng phải %à 50/n áo
cDa t>i nVa4 %à cDa •0 Qảnh cịchu dA:i 50/n áo
cDa •0 Qảnh cịch4 t>i tr/n tr0Lng.
HWn -ang >m t>i4 mWt -/ nA:cu %i&n ttc nJi
G:i t>i: ŠPin %hi4 (in %hiu‰
T>i chq thR hạ th. -a0 -:n 8inh 8hDng4 %Ang
cing -a0 gi1t.
Š=>ng c?c nh@4 (in %hi4 t>i -X -3n m0Enu‰ HWn
8hJc4 •0 Qảnh cịch 50‚ (0;ng ?p tr&n ngAFi
t>i4 >m %R -/0 8hJc njc nI.
Tr&n ngAFi hWn cing chi ch$t G3t thA,ng.
Š•0 Qảnh cịch4 th3 c+n L‡ Hoa Thành -â0y‰ T>i
gWng ngLi d14 8po áo %&n ch) ngAFi4 th90 thào.
Š\nh Thành mang mEt -ám 8hác -i tkm chị
Haiu‰.
HS chia thành 'a t;p4 tkm 8hWp Qao Hong.
Š•0 Qảnh cịch4 mang4 mang t>i G94 -7ngu
-7ng nJi G:i anh Thành rgngu‰ NJi -3n -â4
82
__________________________________________Bông cúc nhỏ
nA:c mWt t>i chả ra tràn tr94 -jng d14 t>i %/n
ra csa4 ngoài csa %à 'Sn thD hạ cDa •0. =Sn hS
-90 ph•n nE nhAng im %„ngu
ŠT>i cJ phải %à chị Hai cDa các 'ạn 8h>ngy‰ T>i
nhkn Gào mWt hS4 'knh thản h@i. HS -90 g1t
-/04 %/n %ABt4 8i&n 503tu
ŠT;t4 th3 thk GiUc ngà h>m na (ả ra4 ngoài
ch?ng ta4 8h>ng -ABc hp cho ai 'i3t.‰ T>i 8h>ng
m0;n %ạiu trI thành gánh n„ng %àm mUt m@i L‡
Hoa Thành nVa.
ŠQhị Haiu‰ HS 8&0 %&n4 gi1n dV4 nhAng 8h>ng
dám nJi.
ŠT>i (in mSi ngAFiu‰ HS rAng rAng g1t -/0.
\i nJi trong -&m t;i 8h>ng cJ ánh 2ángy NhVng
ngAFi 'ạn 'm nà cJ nghda 8h$4 -J %à ánh 2ángu
Š•0 Qảnh cịch4 mang t>i G94 t>i mUt 50áu‰ nJi
h3t4 t>i ngX (0;ng4 %ại mEt %/n nVa m, hL4 mRt
‡ thjcu

※ ※
83
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠQhị Hai4 ngoài 8ia cJ ngAFi gâ 2e4 -ại ca
Thành %ại -i GWngu‰ ”t t:i trA:c m„t t>i4 nJi G:i
Gf m„t h,i ';i r;i.
Š•h>ng c/n gSi -ja nào -â04 8&0 'Sn Ti.0 Tj
'&n 8ia 2ang -â4 c+n -. t>i -i ()mn‰
T>i -jng %&n4 %Wc mái tJc dài 0;n %ABn 2Jng4 (;c
%ại dâ áo4 8po phMng %ại chi3c 50/n da -)n
'Jng4 d•n ”t -i (0;ng nhàu
•h0&n 'ạc tr&n tai4 8&0 %)ng 8)ng thanh
thoátu già cao -3 mảnh dA:i chân4 cRt %&n
nhVng ti3ng 'A:c chân nh^ nhƒmu nHm -J t>i
mAFi tám t0Ki4 t>i %à ngAFi -àn 'à cDa L‡ Hoa
Thành.
•h>ng c+n %à gánh n„ngu 8h>ng c+n %à cành
c?c hoạ mi m9m mại ta chq ngWt %à rFiu
ŠHABm -Xn‰ gƒ -3n -â4 t>i (0a ta4 'Wt =>ng
c?c nh@ d7ng %Fi.
ŠH7mu‰ Q> %ại -;t -i30 th0;c m:i4 chF t>i.
84
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠQ> h?t th0;c %á4 cJ phải %à t7 hLi -J 8h>ngy‰
Nhkn h,n chtc cán th0;c ngm trong gạt tàn4
'i3t =>ng c?c nh@ h?t 8há nhi904 %ại rRt nhanh.
Q> %Wc -/0 'ảo: Š•h>ngu anh R chAa 'ao giF
cho phpp t>i h?t th0;c.‰ Q> nhkn Gào %àn 8hJi4
t7 trong ánh nhkn thR ra mEt nhi thA,ng -a0.
Š•h>ng phải anh ta cing h?t th0;c A4 2ao %ại
8h>ng cho c> h?ty‰ Sav' 'ài Gi3t4 t>i mI mEt
P!l' m:i.
ŠĐàn >ng toàn th34 nhVng GiUc hS %àm4 chAa
chWc hS -X cho 'ạn %àmu‰ Q> h?t mEt h,i4 nhả
ra mEt G+ng 8hJi.
Q> %ại h?t th0;c ŠHS cJ th. 2a -oạ4 nhAng 2l
8h>ng cho phpp 'ạn 2a -oạu‰ LFi cDa c>4 rRt
(a4 %àm ngAFi ta 8h>ng cảm giác -ABc 2e tLn
tại.
Šba -oạy‰
T>i d7ng ta4 h,i ngạc nhi&n nhkn =>ng c?c
nh@4 hai ngAFi 'Sn hS %0>n g/n nha0 nhA th34
c/n nha0 nhA th34 2;ng 'gng h,i thI cDa
85
__________________________________________Trang Hạ dịch
nha0u %àm 2ao c+n 2a -oạy T>i nhkn c>4 m0;n
tkm %Fi giải -áp t7 trong ->i mWt tr;ng trải 8ia4
nhAngu ngoài tr;ng rhng4 t>i 8h>ng thR c+n gk
8hácu
T>i -i t7 '0Lng tWm ra4 L‡ Hoa Thành ngLi tr&n
giAFng h?t th0;c4 nhkn t>i.
ŠH>m na G9 2:m th3y‰ T>i t0Et 8hHn tWm4
50a %Ang G9 ph$a Thành4 tkm 50/n áo cDa
mknh.
Thành -i -3n '&n t>i4 ta G0;t %&n %Ang4 t>i
50a -/0 nhkn thMng Gào ->i mWt 2áng cDa
Thành.
Š•h>ng -ABc 2F4 tIm %Wm.‰
Tr&n %Ang t>i cJ 2^o4 t7ng -AFng t7ng -AFng
2^o4 t>i cing -X 50&n mRt ch?ng cJ t7 'ao giF.
_0a %ại choàng cái áo 2, mi cDa Thành GWt
tr&n ta gh34 hai ta anh >m G+ng %R t>i4 Gtc
-/0 Gào cK t>i h@i nhm nh^:
86
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠQ+n -a0 8h>ngy‰
QJ mEt 8hoảnh 8hWc4 nA:c mWt t>i 20‡t r,i
(0;ng4 nhAng t>i G•n nh^ nhàng 50a -/04
cAFi nhkn anh:
Š•h>ng phải tRt cả -90 Gk anh 2aoy‰
•nh mWt anh tr/m -i nhkn t>i4 G0;t G) %&n %Sn
tJc (oHn cDa t>i4 %ại h@i: ŠQhả hi.0 2ao %ại -i
0;n tJcy‰
T>i 8h>ng -áp4 ch$nh t>i cing 8h>ng 'i3t4 Gk
2ao t>i 0;n cong mái tJc mknh.
ŠĐ7ng h@i nVa4 )m G•n %à '>ng c?c nh@ cDa
anh4 th9 h^n Ž tr+ -oa nà Gdnh Gi#n 8h>ng
-oa‰. T>i %Et 2, mi ra4 nhF ánh -mn4 cJ th. thR
tr&n ngec t>i '>ng c?c Gàng r‹ Ru Đoá c?c mà
nHm mAFi ';n t0Ki t>i -X -i (Hm.
\nh nhkn hknh (Hm '>ng c?c4 trong mWt thoáng
mEt nhi -a0 '0Ln 8hJ nh1n 'i3t4 h>n t>i.
Qái h>n -J4 rRt nhạt4 8h>ng nhA ngà (Aau
87
__________________________________________Trang Hạ dịch
Qái h>n -J4 cJ ch?t -Ki thau nhA mEt cái h>n
-X 8h>ng c+n &04 mEt cái h>n chq c+n dtc
GSngu

Qh?ng t>i trI n&n thAFng (0&n cXi GX4 Gà cing
8h>ng c+n nhA hLi trA:c4 8h>ng c+n '&n t>i
nsa 'A:c 8h>ng rFi4 t>i te trào -J %à 'Ii t>i -X
trAIng thành rLi4 8h>ng c/n anh 'ảo GU nVau
H>m na4 %ại nhA mSi h>m4 anh Gjt %4 c/m áo
8hoác4 'A:c ra 8h@i nhà.
T>i -â0 nJi câ0 nào4 %„ng %l nhkn th)o anh -i4
-â 8h>ng phải %/n -/0 ti&n4 cing 2l 8h>ng
phải %/n 2a0 cong4 tWt -mn -iu
T>i %&n giAFng4 %ại mEt %/n nVa ngm tr&n chi3c
giAFng chq cJ mEt mknh t>i4 t>i 'i3t -&m na
anh 2l 8h>ng 50a G9u
\nh -i -â04 t>i 8h>ng m0;n 'i3t4 cing 8h>ng
dám 'i3t.
88
__________________________________________Bông cúc nhỏ
NhVng %Fi (k (/m -X 'a -/ trFi 'ao %â0 na4
t>i -â0 phải %à chAa ngh) thR gk4 t>i chMng 50a
8h>ng m0;n -i tkm chjng c:4 chq %à Gk t>i -X
mUt m@iu
Qhq mong ngD mEt giRc ngon4 ph?t giâ nhWm
mWt4 trong Jc nh: G9 ';n nHm trA:c4 cing tr&n
chi3c giAFng nà t>i -X dâng t>i cho anh R.
Nh: nHm -J4 t>i phát hiUn anh trong ngƒ nh@4
'ị -ánh nhA mEt con %Bn…
Nh: nHm -J anh cAFi cao ngạo4 g‹ chi3c dâ
ch09n tr&n cK -)o cho t>i…
Nh: nHm -J4 t>i -3n 'Xi -0a () tkm anh… Gà
cing nh: cả G9 nHm -J4 t>i '@ tr;n th)o anh4 -i
tkm 8i3m hạnh ph?c cDa t>iu tkm 8i3m hạnh
ph?c t>i mong A:cu
QHn ph+ng 8h>ng h,i Rm4 ánh trHng t7 csa 2K
trải Gào4 giSt nA:c mWt trong G)o %Rp %ánh chả
ra t7 8hop mWt t>i.

※ ※
89
__________________________________________Trang Hạ dịch
Qhq cJ )m4 m:i %àm anh cJ cảm giác mknh -ang
2;ng4 t>i nhWm mWt4 trong Jc hi.n hiUn %ại %Fi
L‡ Hoa Thành nJi. Th1t 8h>ngy T>i h@i4 nhAng
8h>ng cJ ai -áp.
ŠQhị Hai4ngoài 8ia cJ hai con dI h,i cj -+i g„p
chị4 -0Ki cing 8h>ng chị0 phWnn‰ ”t th+ -/0
Gào4 h@i nh@ t>i.
Š\iy‰ T>i %AFi 'i3ng ch:p mi4 h@i thF ,.
Š=Sn nJu 'Sn nJ %àu ch$nh %àu‰ ”t %Wp 'Wp4
8h>ng dám nJi.
ŠNJi cái gky‰ T>i mI mWt4 h@i.
Š=Sn nJ %àu trong -J cJ mEt -jaucon gái nJi
nJ %àu ngAFi &0 cDau -ại ca Thành‰. ”t nJi
cec 8‚ nh@4 h,i r0n.
~I to mWt4 nhkn nJ4 8hop miUng t>i nh3ch %&n
nt cAFi tàn nh•n.
ĐABc4 t>i -àng hoàng ph0 nhân c+n chAa thmm
ra oai h@i tEi4 nJ -3n tkm t>i %àm gky
90
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Qhả %l4 con -J %ại -3n 8iUn t>i %à 8f ngoại tknhy
T>i cAFi %&n4 cAFi %ạnh %ong.
Đjng d14 nhkn ngAFi trong gA,ng4 mái tJc 0;n
2Jng nh0Em -@4 áo hai dâ mà0 'ạc4 50/n da
mà0 -@4 %>ng mi 0;n cong G)o4 ->i m>i -@ chJt.
Š=ảo 'Sn nJ Gào -â.‰ T>i m0;n ()m %à ai4 -X
%àm L‡ Hoa Thành m& mUtu
T>i ngh) thR ti3ng tim mknh -1p4 Gào giâ
ph?t csa mI4 trong Jc t>i -X cJ nhVng %Fi phq
nhK 2l tàn nh•n nhRt4 2l 8hJ ngh) nhRt.. t>i
mang nt cAFi 50a ngAFi rau
Nhkn thR ngAFi 'A:c Gào csa4 nt cAFi cDa t>iu
nhBt nhạt4 %ạnh %ong4 cjng %ại tr&n m„t t>iu
[à giâ ph?t R4 t>i tAIng t>i -X nhkn thR
ch$nh t>iu t>i cDa nHm nHm trA:cu
Hai -ja con gái4 t>i 8h>ng c/n h@i cing 'i3t
-ja nào %à nhân G1t ch$nhu mái tJc ngWn4
8h>ng 2on phRn4 cJ mEt Gf thanh t? (inh -^p
trong 2áng te nhi&nu
91
__________________________________________Trang Hạ dịch
cáng GJc g/ nh@4 ->i mWt mI %:n4 8h>ng h9
2B hXi nhkn t>iu T>i nWm ch„t nWm ta4 trong
tim hoảng h;t gSi4 -J 8h>ng phải %à t>i 2aoy
ĐJ4 8h>ng4 phải4 %à4 t>i4 2aoy ĐJ 8h>ng phải %à
-oá c?c mảnh mai4 thanh 8hi3t4 8h>ng gBn G3t
'ti nào cDa nHm nHm trA:c ha 2aoy
T>i c; gABng giV cho ngec mknh 8h>ng thI dLn
d1p4 8i3m mEt nt cAFi. ŠT&n %à gky‰
ŠHoa Nhài‰4 -ja con gái nJi4 giSng m9m nhA
nh0ng.
ŠTkm t>iy‰ T>i %R %ại 'knh tdnh4 nhkn nJ nJi.
ŠĐại ca Thành4 cả nHm na toàn -3n tkm t>i4 chq
c/n chị Gà -ại ca cXi nha04 -&m -J anh R 2l
-3n nhà t>i.‰ Đja con gái cAFi.
T>i cing cAFi4 nJ Gà t>i 8hác nha04 cJ %l thFi
-ại -X tha -Ki rLi. Ngà (Aa t>i 8h>ng 'ao giF
%R giSng Hn hi3p ngAFi th3 nà4 8h>ng 'ao giF
G&nh Gang th3 nàu
92
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠLàm 2ao c> 'i3t -ại ca Gà t>i cXi nha0y‰ T>i h@i
%ạnh %ong.
Š[k 2Wc m„t anh R rRt 8h>ng G0i.‰
”t -jng mEt '&n ch&m Gào: ŠĐL m„t dà4 mà
tAIng mà %à aiy ~à chMng 50a %à thj -L ch,i
cho -ại ca thoả mXn mhi 8hi -ại ca 8h>ng chạm
-ABc Gào chị Hai th>in‰
”t 27ng 2E 50á4 t>i 'i3t4 nJ -ang m0;n trả -ia
tha t>i.
Nhkn m„t Hoa Nhài 'i3n 2Wc4 t>i phRt ta4 'Wt
”t câm mLm. ŠQ> &0 anh R ày‰
ŠwRt &0‰ -ja con gái hRt hàm %&n4 8i&0 ngạo
-áp.
ŠT>i cing rRt &0 anh R4 mà %ại c+n &0 h,n c>
nhi90.‰ NJi 'knh thản4 nhi -a0 trong %+ng4
8h>ng ai cJ th. hknh d0ngu
Š=Ii &04 t>i m:i im %„ng 8h>ng h@i -3n GiUc
cDa c>4 chj c> tAIng t>i -i3c ày Ha %à phải chF
c> t:i nhWc cho t>i m:i 'i3ty‰
93
__________________________________________Trang Hạ dịch
Đja con gái 8h>ng nJi4 chq 7 hV trong mLm.
ŠQ> -3n tkm t>i %àm gky T>i -X 8h>ng ngHn cản
hai ngAFi4 Gk 2ao c> %ại -3n -ây‰
Nhkn gA,ng m„t 'A:ng 'qnh cDa Hoa Nhài4 t>i
dAFng nhA hi.0 ra %‡ do.
ŠHa %àu c> cảm thR thmm m0;n cái gh3 Qhị
Hai này‰
Đja con gái im %„ng4 8h>ng nJi4 tjc %à -X ng/m
te th?u
ŠQ> cảm thR cái danh hiU0 Qhị Hai cDa -ại ca
nJ Gf Gang th3 2aoy wRt Ginh dey wRt oai
phongy‰ T>i -a0 -:n nhRn Gào t7ng chV.
T>i cIi áo4 'knh thản nJi: ŠQ> nhkn t>i -i4 trA:c
ngec 'ị chpm 'a dao4 -J %à -‹ tha cho L‡ Hoa
Thành -R.‰
T>i chq G3t 2^o I ta trái: ŠĐâ %à G3t '@ng Gk 'ị
-/0 th0;c %á chá d$ Gào.‰
94
__________________________________________Bông cúc nhỏ
T>i %1t mái tJc trA:c trán %&n: ŠĐâ4 -â %à mEt
chai 'ia G‹ -1p Gào -/0.‰
Đja con gái trBn mWt %&n4 8h>ng dám tin Gào
mWt mknh 8hi nhkn nhVng G3t 2^o chi ch$t 8h>ng
-3m nKi tr&n thân th. t>i4 cJ %l c> ta tAIng
rgng4 t>i chWc -ABc ngLi 0ng d0ng tr&n pho hoa
ph? 50‡ nhA mEt 'à hoàngu
Š•inh ngạc chAay‰ ~„c %ại áo4 t>i ngLi (0;ng.
ŠĐa0 -:n 8h>ng phải %à t7 nhVng 2^o -J4 mà %à
t7 -â.‰ T>i chq Gào trái tim t>i.
ŠQ> 'i3t t>i -X -i th)o L‡ Hoa Thành 'ao %â0
na 8h>ngy NHm nHm4 8h>ng nhi90 8h>ng $t4
nHm nHmn b0;t nHm nHm4 'ị tr0 2át4 'ị tr06
thai4 %ại c+nu‰
T>i thI dài ŠT>i -X t7ng 'ị cA‹ng hi3pu‰
•h>ng ai nJi gk4 nga cả ”t cing trBn mWt %&n
nhkn t>i 8inh hXi.
95
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠN30 c> cảm thR ngai Gị nà rRt hRp d•n4 t>i
nhAFng cho c> -R4 t>i -X mUt m@i rLi.‰ T>i
nhWm mWt (0a ta4 8h>ng m0;n nJi nVa.
ŠQ> -i -i4 L‡ Hoa Thành 8h>ng I Qao Hong4 'ao
giF anh R G94 t>i 2l 'ảo anh R -i 8i3m c>u‰
Đja con gái dAFng nhA -ịnh nJi gk nVa4 nhAng
'ị ”t -0Ki ra 8h@i ph+ng.
Qánh csa 8hpp %ại4 nA:c mWt t>i r,i (0;ngu %Hn
50a g+ má4 %Hn (0;ng cgm4 th)o ngec '+ ch1m
chạp (0;ng4 nhA mEt G3t dao chpm4 tàn nh•n
rạch ngang tim t>iu

※ ※
NgLi th7 ra trong ph+ng4 nhkn cHn ph+ng tr;ng
trải4 n,i -â Gà gia -knh cJ gk 8hác nha0y Qsa
mI ra4 mEt 'Jng ngAFi g/ dài 'A:c Gào4 nhkn
ra %à •0 Qảnh cịchu
ŠT>i ngh) ”t nJi rLi‰. Đi30 th0;c tr&n ta hWn
%op %&n ánh -@.
ŠQJ 2ao 8h>ngy‰ HWn -i -3n cạnh t>i4 h@i.
96
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Š•0 Qảnh cịch4 -&m na I -â0 -0a ()y‰ T>i h@i
mEt câ0 h@i chMng %i&n 50an gk.
ŠLàm gky‰ HWn dti tWt th0;c4 h,i ngạc nhi&n.
Šc•n t>i -i -0a ()4 t>i m0;n -Ki giJ.‰
Š=>ng c?c nh@4 t>i -X hai mA,i tA t0Ki rLi4 t>i
8h>ng -0a () má nVan‰
ŠT>i m:i mAFi ch$n t0Ki4 8hi t>i 50)n mSi ngAFi4
các anh cing m:i mAFi ch$n t0Ki. •h>ng d•n t>i
-i hảy T>i -i mEt mknh cing -ABcu‰
T>i -jng d14 ch0an 'ị ra 8h@i ph+ng.
Š•m th1t %àu th>i -ABcn T>i call 'Sn nJ‰
Đ&m na4 'Sn -0a () rRt ->ng4 mEt nsa %à -3n
-. ()m •0 Qảnh cịch4 nsa c+n %ại m0;n -3n
()m con 'L cDa -ại ca Thành4 =>ng c?c nh@ -i
-0a.
T>i ngLi %&n ()4 cài mi 'ảo hi.m4 •0 Qảnh cịch
thk 'Rt mXn nWm -/0 ()4 gào to %&n trong giJ
%:n.
97
__________________________________________Trang Hạ dịch
ŠĐ. t>i chI )m4 -ại ca Thành -ang I Đài Tr0ng4
t>i 8h>ng th. -. =>ng c?c nh@ 'ị %àm 2ao
-ABc.‰
T>i gạt ta nJ ra4 G„n ta ga h3t c‹4 G7a '0>ng
ta phanh4 chi3c () nhA con ngea hoang mRt
cA,ng4 %ao G?t -iu
ZiJ nhA cWt thịt '&n ngAFi t>i G0n G?t4 t>i
8h>ng cảm thR -a04 Gk tim t>i c+n -a0 h,nu
NHm -J4 t>i -X ngX Gào G+ng ta L‡ Hoa Thành
tr&n -oạn -AFng nàu
NHm -J4 anh R trWng (anh Gjt () chạ t:iu
8&0 t&n t>i %&n nhA th3.
NA:c mWt nhA ch0hi ngSc trai 'ị cWt -jt dâ4 (K
t0ng ra trong trFi -&m4 (K t0ng tr&n m„t t>i4
%àm nhoà cả t/m nhknu
T>i cảm thR trái tim %ạnh giá4 %ạnh 50áu T>i
gi1t cái dâ ch09n tr&n cK4 chi3c dâ ch09n
thWt cK t>i %àm t>i ngạt thI4 ch0Un ci %/n %ABt
hiUn %ại4 t>i chq m0;n -ABc giải thoátu
98
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Qhi3c m> t> ngABc chi90 hpt %&n ti3ng c+i cec
-ại4 ánh -mn () chJi mWt %àm t>i 8h>ng mI
-ABc mWt ra4 8h>ng nhkn thR gk cing 8h>ng
ngh) thR gku
Trong Jc t>i4 hiUn %ại nt cAFi 8hinh mạn cDa L‡
Hoa Thành thFi t0Ki trf4 Gà câ0 anh nJi: Š=>ng
c?c nh@4 )m %à cDa anh4 hi.0 8h>ngy‰
T>i hi.0u Q+n anh thk 2aoy L‡ Hoa Thành4 Gk
2ao anh 8h>ng c/n )m nVau Gk 2aoy [k 2ao anh
8h>ng c/n )m nVay
[7a '0>ng ta4 chi3c () -X 'a -i4 t>i cing 'a
thành %:p %:p cánh hoa c?c hoạ mi tan tác.
NA:c mWt4 má0 rải tr&n -AFng Tr0ng Qh$nhu
※ ※ ※
T>i %ại 8h>ng ch3tu mI mWt ra4 giAFng -Um
trWng toát4 moi th0;c ảm -ạm.
NgLi '&n t>i4 gA,ng m„t ti90 t064 8h>ng phải
L‡ Hoa Thành4 mà %ại %à •0 Qảnh cịchu HWn
99
__________________________________________Trang Hạ dịch
nJi4 t>i -X h>n m& 'a ngà4 hWn -X gSi -iUn cho
L‡ Hoa Thành4 'ảo -ại ca G9 nga.
NgAFi G9 ngau c+n trái tim cJ G9 8h>ngy

※ ※
Š=>ng c?c nh@4 -ại ca G9 dA:i nhàn‰ •0 Qảnh
cịch chạ Gào4 nhkn t>i.
Š•h>ng m0;n g„p4 'ảo anh ta t>i -X ngD rLiu‰
NhWm mWt4 8h>ng m0;n nhkn %ại gA,ng m„t -X
%àm t>i tA,ng tA &0 thA,ng4 %ại %àm t>i -:n
-a0.
•0 Qảnh cịch 8h>ng nJi gk4 %„ng %l 8hpp csa %ại4
cách 8h) csa 8hpp hF4 t>i ngh) thR ti3ng L‡
Hoa Thành thI hKn h.n.
ŠQ> R -â04 =>ng c?c nh@ -â0y‰
•0 Qảnh cịch giV anh ta %ại4 m„t 'Rt 'knh ŠNgD
rLi4 -7ng cJ Gàon‰
100
__________________________________________Bông cúc nhỏ
L‡ Hoa Thành m„c 8U •0 Qảnh cịch ngHn cản4
'A:c t:i -ịnh mI toang csa4 •0 Qảnh cịch
th01n ta -Rm mEt 509n %&n cgm anh.
ŠĐL 8h;n nạnn Tại 2ao mà %ại -;i (s G:i c> R
nhA th3y‰ NJi (ong4 giáng th&m mEt c? -Rm
nVa.
T>i 8h>ng ngh) thR ti3ng •0 Qảnh cịch4 t>i
nghd4 chWc L‡ Hoa Thành 8h>ng -ánh trả.
\nh nh$0 mà4 %a0 G3t má0 I 8hop miUng. ŠQho
tao Gào ()m c> R.‰
Š~à 8h>ng (jng -ángn HLi -/0 thk %>i c> R G9
-â4 giF %ại Gjt c> R -i4 mà cJ phải %à thgng
-àn >ng 8h>ngy‰ •0 Qảnh cịch gào %&n.
T>i ngh) thR L‡ Hoa Thành %ại he %&n mEt
ti3ng4 t>i %o %Wng 50á4 ngLi d14 gSi 30 :t.
Š•0 Qảnh cịch4 -7ng -ánh nVau Đ7ng -ánh
anh R nVan‰ Đa04 chWc chWn rRt -a0.
Qsa mI4 L‡ Hoa Thành %3ch th3ch -i -3n '&n
t>i4 t>i mI mWt nhkn mLm miUng anh 2Ang Gou
101
__________________________________________Trang Hạ dịch
NhVng cảm giác -Wng4 ch0a (Jt4 &04 h1n (áo
trEn4 8h>ng 'i3t cảm giác nào mạnh h,nu
Tknh &04 %l nào 8hJ 8hHn Gà -Wng -Jt G1
Ay... [k 2ao4 tknh &0 %àm ch?ng ta chRt chLng
G3t thA,ngy

※ ※
~Et t0/n 2a04 t>i ra GiUn.
L‡ Hoa Thành %ái () chI t>i G9 Šnhà‰ ch?ng t>i.
T>i ngLi tr&n 2> pha4 -/0 c+n 50Rn 'Hng4 %ạnh
%ong nhkn anh ta rJt % nA:c nJng cho t>i.
ŠT>i -X g„p con 'p -Ju‰ [Rn -94 G•n phải giải
503t th>iu
NgAFi L‡ Hoa Thành cjng %ại4 50a nhkn4 h;i
h1n Gà 8hK 2I Gl %&n trong mWt anh.
Š\nh &0 nJ chjy N30 th$ch thk4 mang nJ G9
-âu do 2ao cing %à -ja con gái trong 2ạch.‰
T>i nhWm mWt4 8h>ng m0;n nhkn mWt anh nVa4
2B rgng n30 nhkn4 nA:c mWt 2l %ại chả rau
102
__________________________________________Bông cúc nhỏ
\nh tr/m ngâm hLi %â0 Š[k 2ao %ại nJi th3y •m
8h>ng gi1ny‰
\nh 'A:c -3n trA:c t>i4 -jng c?i nhkn t>i t7
tr&n cao4 t>i c+n 'i3t %àm gk -âu 8hJc gào4
%àm mknh %àm ma4 rLi tr)o cK te G•ny
Š•m 8h>ng m0;n trI thành gánh n„ng cho anh4
n30 anh th$ch4 anh cj -i.‰
Š[k 2aoy [k 2ao )m trI n&n thF , nhA th3y‰ \nh
Gjt c;c nA:c tr&n ta -i4 50‚ (0;ng4 gào %&n
gi1n dV.
[k 2aoy [k 2aoy H@i th1t ha. T>i thk Gk 2ao Ay
T>i 8h>ng 8km giV -ABc 2e gi1n dV trong %+ng
mknh nVa4 t>i -jng d14 8po tJc4 r$t %&n 2Wc
nhSn:
Š[k 2aoy T>i Gk 2ao áy T>i Gk 2ao mà %ại -. t>i
trI n&n nhA th3 này‰
ŠT>i Gk 2ao nh0Em tJc4 t>i Gk 2ao -tc mAFi mR
cái %h tr&n taiy T>i %ại Gk 2ao mà Hn m„c cho t>i
thành hknh ngAFi này‰
103
__________________________________________Trang Hạ dịch
T>i -/m -ka nA:c mWt4 -a0 -:n hpt %&n: ŠT>i %à
Gk anh -R4 L‡ Hoa Thành4 anh hi.0 chAay [k4
\nh4 ĐRy‰
Š[k t>i &0 anh4 50á &0 anh4 8h>ng m0;n trI
thành gánh n„ng cho anhu 8h>ng m0;n mEt
mknh anh gánh Gác trách nhiUmu 8h>ng m0;n
%àm anh mUt m@iu‰
~9m nhin ngAFi4 t>i 50‚ 2tp (0;ng -Rt4 8hJc
%Jc4 -. 'ao nhi&0 nA:c mWt4 2B hXi4 'Rt 'knh
cDa t7ng R nHm tr?t (0;ng trả cho anh.
L‡ Hoa Thành 50‚ trA:c m„t t>i4 gA,ng m„t
tr;ng rhng4 rRt %â04 anh -Et nhi&n gào %&n mEt
ti3ng4 -Rm th1t mạnh Gào tAFng.
Š\nh 8h>ng h9 &0 nJ mEt t$ nào4 anh chq nh:
)mu =>ng c?c nh@4 anh nhkn nJ4 anh ti3c nh:
)m nHm -Ju‰
=hng nhi&n4 t>i nhkn thR nA:c mWt cDa Thành
-ang chả Š\nhu rRt nh:u rRt nh: ti3cu )m
cDa hLi -Ju‰
\nh 'Rt %ec >m -/04 -a0 -:n 8hJc.
104
__________________________________________Bông cúc nhỏ
ŠQh$nh %à anh -X hại )mu anh %ạiu 8h>ng dám
-;i m„t G:iu anh chq chạ tr;n4 càng chạ tr;n
càng '3 tWcu‰
ĐRm (0;ng n9n nhà4 nhA mEt con mXnh th?
-i&n c0Lng4 gào thpt 8h>ng ng7ng.
T>i 8hJc4 chjng 8i3n 2e 'Rt %ec cDa L‡ Hoa
Thànhu \nh ta cing cJ %?c phải 8hJc.
T>iu cing %l nào 8h>ng ti3c nh:u ngà -J4 -Ja
c?c -,n 2, 'an -/0 thánh thiUny
T>i >m %R Thành4 nA:c mWt anh A:t áo t>i4
nA:c mWt t>i r,i %&n ngec anhu.
T>i 'i3t4 ch?ng t>i -X t7ng -K má0 cong nha04
má0 ch?ng t>i -K (0;ng 50Un %•n nha04 8h>ng
phân chia.
ZiF -â m:i 'i3t4 hoá ra 8h>ng chq má04 %U cDa
ch?ng t>i cing -an nha04 cing trEn Gào nha0.
[à cing '0Ln 'ec -3n th3 83t Gào nha04 ŠngAFi
-X giang hL4 thân nào c+n %à cDa mknh -â0‰
(Nhân t,! g!ang hH< Thân :=t -o &_)
105
__________________________________________Trang Hạ dịch
T>i nghd4 t>i Gà anh4 -&m na -X cảm nh1n
-ABc câ0 nJi -ABc 8hWc 'gng má0 Gà nA:c mWt
-J4 'i3t %àm 2ao 8hác -ABc4 ngAFi thk -X giang
hL4 n&n ta nào c+n th0Ec G9 tau

※ ※
Š=>ng c?c nh@4 -i4 -in •0 Qảnh cịch4 -Aa c> R
-in‰ L‡ Hoa Thành trI mEt dao4 chWn cho t>i c?
ch$ mạng.
ŠĐ7ng4 -7ng4 L‡ Hoa Thành4 anh -7ng '@ )mu‰
T>i dX dta4 •0 Qảnh cịch cƒng t>i %&n4 mang
th)o cả má04 GABt ra ngoài csa.
Š•0 Qảnh cịch4 '@ tao (0;ngn Hoa Thành4 Hoa
Thành -ang I trong4 I trong 8ka.‰
T>i -i&n 8hong -á4 gào4 nhAng chq cJ th. -jng
nhkn -ám ngAFi4 'Jng dao %oang %oáng 'ao Gâ
50anh L‡ Hoa Thành.
ŠL‡4 Hoa4 Thành‰
106
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Ti3ng th& thi3t t7 miUng t>i4 L‡ Hoa Thành nhkn
t>i mEt giâ4 thân ngAFi ngX (0;ng4 má0 (;i
(ả.
ŠĐại can‰ •0 Qảnh cịch ngoái %ại4 gào %&n gi1n
dV4 nhAng chq 'i3t 8po t>i4 chạ4 tr;n4 'ạt
mạng tháo thânu
Šcịchn‰ ngoài csa4 Hải HK d•n th)o mEt toán
ngAFi chạ t:i4 -‹ %R •0 Qảnh cịch -ang %oạng
choạng.
ŠĐại cau '&n trongu Đi ma0.‰ HWn ngX 2Rp4
nhAng G•n 8h>ng 50&n %R thân ch) %&n t>i.
ŠĐại cannn‰ Hải HK r?t con dao 'K dAa hR0 ra4
mWt Ggn -@ (>ng Gào trong4 t>i -a •0 Qảnh
cịch ra4 8po thgng =po.
Š~à tr>ng nJn‰ QA:p %R con dao rea cDa nJ4
t>i chạ 'K Gào.
L‡ Hoa Thànhn \nh 8h>ng -ABc phpp ch3tuQJ
ngh) 8h>ngy •h>ng4 -ABc4 ch3tu \nh %à 2inh
mUnh cDa )m. •h>ng nh: ày binh mUnh cDa
)mu
107
__________________________________________Trang Hạ dịch
T>i gạt -ABc ngAFi chWn -AFng4 giVa 'i.n má0
tkm L‡ Hoa Thànhu
NA:c mWt r:t (0;ng4 t>i thR L‡ Hoa Thành
ngm gtc giVa Ging má0u T>i Gec anh d14 >m
%R anh gào %&n.
Š•h>ng cho anh ch3tn •h>ng cho4 8h>ng chon
QJ ngh) thR 8h>ng hảy‰
T>i cƒng anh %&n4 Hải HK chWn cho ch?ng t>i.
ŠQhị Hai4 -i ma0‰
T>i cƒng L‡ Hoa Thành %&n4 nghi3n rHng4 t7ng
'A:c t7ng 'A:c cƒng anh -i 50a -ịa ngtc nhân
gian.
ŠL‡ Hoa Thành4 ngh) chAa hảy... \nh 8h>ng
-ABc ch3tu‰
Ti3ng t>i 8h>ng giR0 -ABc -ang r0n ra4 nA:c
mWt chả ra -i&n %oạn.
Š=>ngu c?cunh@4 (in %hiu anh G•nu %0>nu &0
)mu &0 )mu &0 )mu‰
108
__________________________________________Bông cúc nhỏ
\nh %Wp 'Wp4 giSng nJi G•n m9m nhA th34 m9m
t:i mjc -jt r0Et -jt gan.
ŠL‡ Hoa Thành4 anh c+n nB )m mEt mạng 2;ngn
_0&n à4 2á0 nHm trA:c4 anh 'ảo anh nB )m
mEt mạng 2;ngu ~ạng anh %à cDa )m4 8h>ng
cho anh ch3tn •h>ng chon‰
T>i -a0 -:n gào %&n4 h GSng cJ th. gào cho
anh tqnh %ại4 gSi %ại -ABc 2inh mUnh.
[a mEt cái4 t>i ngX nhào tr&n n9n nhà4 t>i 8h;n
8hK >m ch„t %R L‡ Hoa Thành4 anh mI to mWt4
m„t %E ra mEt Gf cAFi -i9m -ạm.
ŠTh>i -. 8i3p 2a0u anh trả mạng 2;ngu cho
)mu‰ Ta anh Gl 50a m„t t>i4 nh^ 'hng. T>i
c0;ng c0Lng h>n anh4 nhAng 8h>ng c+n cảm
thR -ABc mEt ch?t h,i Rm nàou 8h>ng h,i
Rmu
Š\u‰ 8i3p 2a04 t>i 8h>ng c/n 8i3p 2a0u
L‡ Hoa Thànhu 8i3p nà anh c+n chAa -i cong
t>i -3n %?c c0;i cong4 G•n c+n chAa4 chAa h9u
109
__________________________________________Trang Hạ dịch

※ ※
NhVng giSt mAa nhA cánh hoa r,i4 phi&0 %inhu
nhVng cánh hoa c?cu th)o giJu t>i %„ng %l
-jng &n.
Đ. mAa4 -. hoa r,i4 thRm -•m toàn thân t>i4
mEt tRm áo 8hoác choàng %&n t>i4 rmm mi nhkn
%&n4 tr;ng rhng nhkn ngAFi '&n cạnh.
Š=>ng c?c nh@4 mAa càng to h,n rLi4 -i th>i.‰
•0 Qảnh cịch giA,ng >4 ch) mAa cho t>i4
thA,ng (Jt nJi.
ŠT>i m0;nu I '&n anh R th&m mEt ch?tu‰ T>i
nhkn 'ia mE4 nA:c mWt -X 8hJc cạn t7 %â04 -X
r,i cạn t7 %â0.
Š=>ng c?c nh@4 )m th3 nà4 -ại ca 2l 8h>ng
&n %+ng -â0.‰ •0 Qảnh cịch 'hng nhi&n >m %R
t>i4 t>i 8h>ng phản -;i -. hWn >m t>i Gào %+ngu
ŠTrA:c -ại ca4 t>i te h@i %+ng t>i thR 8h>ng cJ
gk phải (R0 hKu =>ng c?c nh@4 -ại ca -X -i rLiu
nhVng ngà 2a0 nà )m phải te %o %iU0.‰
110
__________________________________________Bông cúc nhỏ
T>i nhkn •0 Qảnh cịch4 mWt cJ cái nhkn Rm áp4
-Et nhi&n ph?t giâ R4 t>i tAIng -J %à cái nhkn
cDa Thànhu
Š=>ng c?c nh@4 -i th)o anh -iu \nh 2l chHm
2Jc )m tha cho -ại ca.‰ \nh ta >m t>i th1t
ch„t4 nJi 50ả 503t.
Š•m cJ 'i3t Gk 2ao anh 8h>ng 'ao giF gSi )m %à
chị Hai 8h>ngy [kuanh %0>n %0>n &0 )m4 anh
8h>ng m0;n th7a nh1n )m %à chị Haiu‰
T>i -a anh ta ra4 %Wc -/0. ŠQảm ,n4 t>i 8h>ng
th..‰
ŠNhAngu )m -ang cJ thai4 mEt ngAFi %àm 2ao
n0>i -ABc mEt -ja 'py‰ \nh ta 8h>ng >m t>i4
chq -3n g/n4 giA,ng > ch) mAa cho t>i.
Š•0 Qảnh cịchu anh cJ 'i3t Gk 2ao t>i 'A:c
chân Gào ch;n 'ti '„m nà 8h>ngy‰ T>i (oa %&n
'tng4 nJi %„ng %l.
Š[k L‡ Hoa Thànhu chq Gk anh R4 t>i '@ nhà -i4
t>i '@ hSc4 t>i %àm t>i tr06 %ạcu giF -â anh R
-i rLiut>i cing chả c+n gk %A0 %03n I n,i -â‰.
111
__________________________________________Trang Hạ dịch
T>i tr?t h,i thI dài Šbá0 nHm rLi4 t>i -X mUt
m@i rLi. Qảnh cịch4 t>i m0;n G9 nhà rLiu‰
Š[9 nhày NhAng )mu‰
ŠQảnh cịch4 50)n 'i3t anh th1t %à t;t4 cho do %à
ai4 t>i cing 8h>ng 'ao giF h;i h1n Gk -X 50)n
hS. NhAng 'â giF t>i th1t 2e m0;n 50a G9
nhà4 th1t 2e m0;n G9u‰
~Ut rLi4 th1t th34 -X m@i rLiu
Š[9 2a0 8h>ng n&n g„p %ại nha0 nVau N30 anh
coi t>i %à 'ạn4 hX hja G:i t>iy Đja 'p4 te t>i
chHm 2Jc nJ -ABcu‰
•0 Qảnh cịch cJ mEt cái nhkn -a0 8hK4 nWm
ch„t ta t>i.
ŠT>i 2l 8h>ng -i tkm )m4 th3 c+n ngAFi 8hácy
•m 8h>ng tr;n -ABc -â0u. •m c/n cJ ngAFi
'ảo GU )m4 nhA -ại ca ngà (Aa 'ảo GU )mu‰
\nh ta %Wc -/0 GEi GX4 nJi gRp gáp.
ŠT>i 2l rFi Đài Loanu QhF thFi gian tr>i 50a rLi
t>i 2l 50a %ạiu‰
112
__________________________________________Bông cúc nhỏ
Š=>ng c?c nh@‰ \nh ta -ịnh nJi %ại th>i.
Š•0 Qảnh cịch4 n30 anh &0 t>i4 (in hX cho t>i
-ABc tr+n G^n nhA ‡ ng0Un.‰ T>i ngang -/04
8han c/0.
ŠT>iu t>i.. t>i hja4 2l 8h>ng -i tkm )mu‰ \nh
ta cWn rHng4 8hK 2I nJi.
Pin %hi •0 Qảnh cịch4 (in hX tha thj cho 2e $ch
8• cDa t>iu chq Gk 8h>ng c+n L‡ Hoa Thành nVa4
thk t>i 8h>ng c+n gk tha thi3t nVau
Thi30 anh4 ai 2l -i cong t>i dSc c0Ec -Fiy
ŠT>i ti#n )m G9u‰
Š•h>ng c/n -â04 ngà -/0 ti&n t>i -X t:i th3
nào4 giF t>i 2l -i nhA th3u‰ T>i 0 '0Ln nhkn %ại
'ia mE L‡ Hoa Thành4 ngWt %R mEt -oá c?c4
-„t Gào ta •0 Qảnh cịch.
ŠQảm ,n anh -X chHm 2Jc t>i 20;t 2á0 nHm
nau t>i 2l 8h>ng 50&nu‰
113
__________________________________________Trang Hạ dịch
Š•0 Qảnh cịchu can th1n nhpu -7ng -.u nhA
L‡ Hoa Thànhu cJ c, hEi thk hoàn %A,ng -i.‰
T>i ch/m ch1m 'A:c -i4 503t -ịnh rFi (a 2á0
nHm ân oán4 rFi (a 2á0 nHm &0 h1n tknh 2/0u
rFi (a giJ mAa.
•0 Qảnh cịch nWm ch„t -oá c?c4 nhkn th)o ti#n
t>i4 trong mWt cJ %U4 %am 'am nJi.
ŠHoàn %A,ngu c+n c, hEi 8h>ngy Q+n c, hEi
8h>ngy‰
NgAFi -X tr&n giang hL4 thân -â0 th0Ec G9
mknh nVa.
T>i -X 'jt thân ra -ABc4 rFi -ABc giang hL.
NhAngu -J %à -ABc -ánh -Ki 'Ii má0 Gà nA:c
mWt cDa t>i Gà 2inh mUnh cDa ngAFi t>i &0u cJ
-áng 8h>ngy QJ -áng 8h>ngy \i hX nJi cho t>i
'i3tu
ZiJ thKi t:i4 c?c hoa 'a phi3n phi3nu %ạc tr&n
cành nào4 tr&n mEu %ạc tr&n cƒi tim ai4 hoá
thành nA:c mWt aiu
114
__________________________________________Bông cúc nhỏ


[i3t (ong ti.0 th03t Š=>ng Q?c Nh@‰4 t>i n„ng
n9 chạ Gào '0Lng Gà 8hJc mEt tr1n.
QJ %l4 cái t>i Gi3t ra 8h>ng th1t cảm -Eng %Wm4
nhAng cảm giác t7ng chV mEt 2ao %ại chân thec
th3u
Qâ0 ch0Un nà4 rRt nhi90 ngAFi -X h@i t>i nJ
cJ th1t ha 8h>ngy
T>i m0;n trả %Fi rgng4 'ịa thk 8h>ng -D 2jc hRp
d•n4 mà th1t thk %ại 50á -a0u
T>i nghd4 cJ %l I rRt nhi90 n,i4 nhVng câ0
ch0Un nhA th3 nà -ang (ả ra hgng ngà4 chq
-Ki nhân G1t 8hác th>i4 nhAng 8h>ng -Ki c;t
tr0Unu
T>i m0;n dành c0;n 2ách Š=>ng c?c nh@‰ -.
t„ng cho anh R Gà c> R4 cing t„ng tRt cả
nhVng ngAFi th$ch tr0Un nà.
115
__________________________________________Trang Hạ dịch
Qảm ,n mSi ngAFi -X Dng hE4 n30 8h>ng câ0
ch0Un nà4 th1t 2e %à 20‡t nVa -X 8h>ng th.
Gi3t (ongu
Qảm ,n.
ŽH3tŽ
•ntr ' b0nda \0g02t T}4 O00!
http://'%og.360.ahoo.com/'%ogY
[0!Gib0%aa)€d—w_!xoP3’|Yyc5zT˜pz}036
ĐAFng %in82 doxn%oad các 'ản `cv cDa
Trang Hạ:
http://xxx.ro0t)28))p)r.com/trangha/
Qảm ,n 'ạn Nam0"—3 -X manag)r cho t>i
mSi thj %i&n 50an -3n `cv Gà doxn%oad4 chRt
%ABng hàng -/0 [iUt Nam

116

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->