Phạm Viết Sĩ Đại cương về vectơ 1.Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF.

Dựng các vectơ EH và FG bằng AD . Chứng minh rằng CDGH là hình bình hành 2.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O), H là trực tâm của tam giác a)Gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O. Chứng minh rằng BD = HC b)Gọi K là trung điểm của AH và I là trung điểm của BC,chứng minh OK = IH 3.Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Đường chéo BD lần lượt cắt AF và CE tại M và N. chứng minh rằng : DM = MN = NB 4.Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Dựng AD = GC và DE = GB Chứng minh rằng GE = 0 5.Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) ta kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với (O). Gọi H là giao điểm của AO và BC.Trên đường trung trực của đoạn AH lấy 1 điểm M.Từ M kẻ tiếp tuyến MD với (O). Chứng minh rằng : |MA| = | MF | Các phép toán vectơ 1.Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD b)+ – + + + c) + + – + – + 2. Chứng minh rằng a) + = + b) + = + c) + + = + d) + + = + + = + + e) + + + = + + 3.Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý . Chứng minh rằng : + = + 4.Cho tam giác ABC, Bên ngoài của tam giác ta vẽ các hình bình hành ABIJ ,BCPQ ,CARS. Chứng minh rằng : + + = 5.Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. Gọi N là giao điểm của AM và BE.Tính tổng + + + 6.Cho tam giác đều ABC cạnh a.Tính độ dài của các vectơ + , + , – 7.Cho hai vectơ và ≠ .Tìm điều kiện của và để: a) = + b) = 8.Cho 3 điểm O,A,B không thẳng hàng.Với điều kiện nào thì vectơ + nằm trên đường phân giác của góc AOB 9. Chứng minh rằng : = ⇔ trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau 10.Cho hình bình hành ABCD.Trên đường chéo AC lấy điểm O.Qua O kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành cắt AB và DC tại M và N, cắt AD và BC tại E và F. Chứng minh rằng : a) + = + b) = + 11.Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O a)Hãy xác định các điểm M ,N ,P sao cho: = + ; = + ; = + b)Chứng minh rằng + + = 12.Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A ;B’ là điểm đối xứng với C qua B ;C’ là điểm đối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ ta có : + + = + + 13.Cho n điểm trên mặt phẳng .Bạn An ký hiệu chúng là A1, A2, …, An. Bạn Bình ký hiệu chúng là B1, B2, …, Bn. -1-

Gọi I và J lần lượt là trung điểm của MP và NQ Chứng minh rằng : IJ // AE và IJ = AE 28. Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB.P lần lượt là trung điểm BC. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm 30.Q.P.–2+ = .–3= b)Với điểm O bất kỳ. DE.chứng minh rằng : = + . CA .S sao cho + + = . BC.B a)Hãy xác định các điểm P. P.Cho tam giác ABC. Gọi M. Chứng minh rằng ++=++ 26.R.= – + 23.. gọi I và J là trung điểm AC và BD a)Chứng minh rằng + = 2 b)Xác định điểm M sao cho + + 2= c)Xác định điểm N sao cho +++= 15.Cho ngũ giác ABCDE.Q. chứng minh rằng + = + 25. Gọi M.+ 3+ 2 = – + = .Cho hai điểm phân biệt A.+= 14. DE. CD. Gọi M .N .Cho hai điểm phân biệt A và B.Cho hình bình hành ABCD. R lần lượt là trung điểm các cạnh AB. BC. Chứng minh rằng : a) + + = b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 31.Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’.DD’.N .Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A.E thoả mãn: 4 – = ..Cho tứ giác ABCD.CC’ .Tìm quĩ tích các điểm M thỏa mãn: = 17.Q lần lượt là trung điểm của AA’.2+ + = .=3 a)Chứng minh rằng : 2 = 3 – ∀O -2- .Cho tam giác ABC. Q.Cho ngũ giác ABCDE.=3.Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm là G và G’ a)Chứng minh rằng : + + = 3 b)Từ đó suy ra điều kiện để hai tam giác có cùng trọng tâm 29.Cho lục giác ABCDEF .Phạm Viết Sĩ Chứng minh rằng : ++.Cho tam giác ABC a)Tìm điểm M thoả mãn : – + = b)Tìm điểm N thoả mãn : = + + c)Tìm điểm K thoả mãn :+ + + = d)Tìm điểm M thoả mãn :+ – 2 = e)Tìm điểm N thoả mãn :+ + 2 = f)Tìm điểm P thoả mãn : – + 2 = 19.P là các điểm được xác định như sau: =3. CD.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC a)Xác định các điểm D. 5– 2– = 24.Cho tam giác ABC a)Xác định điểm I sao cho : + 2 = b)Xác định điểm K sao cho : + 2 = 18. N.Tìm điểm O thoả mãn : +++ ++ = 21. Tìm điểm M thoả mãn: 4= + + 20.Cho hình bình hành ABCD.xác định các điểm G. M là điểm tuỳ ý. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành 16.P . = 2– .AB Chứng minh rằng : + + = 27.R thoả: 2+3= . Gọi M . Gọi M .Cho lục giác đều ABCDEF . P.N .BB’ . N. + 2= b)Tìm quĩ tích điểm M thoả mãn: |4 – | = |+ 2| 22. EA.

Các điểm M.. C’A = 2C’B. . BC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC Chứng minh rằng : = + 33.Đặt = .N.. = (2+ ) = (2+ ) b)Chứng minh rằng : + + = 40*. Chứng minh rằng = .Cho 3 điểm phân biệt A. N. B.I .Cho tam giác ABC. AB lần lượt lấy các điểm A’.= .M là điểm tuỳ ý.N.CA . Gọi M = AA’  BB’.Cho tam giác ABC. P = BB’  CC’ a)So sánh các đoạn thẳng AM. Gọi M là trung điểm AB và N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. NA’ b)So sánh diện tích hai tam giác ABC và MNP 47*. Gọi I là giao điểm của A’B và B’A. CA theo các tỉ số m. Gọi K là trung điểm của MN a)Chứng minh rằng : = + b)Gọi D là trung điểm BC. AC. CA = b a)Gọi CM là đường phân giác trong của góc C. CN = NA . Trên các cạnh BC. N = AA’  CC’.Cho tam giác ABC. CA.Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A B cố định. P lần lượt chia các đoạn thẳng AB. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM. a)Chứng minh rằng nếu có một điểm I và một số t sao cho = t+ (1 – t) thì ∀ điểm M ta đều có : = t+ (1 – t) b)Chứng minh rằng : = t+ (1 – t) ⇔ A. E và F.AB .Đặt = .K thẳng hàng 34.AB lấy các điểm M. p ≠ 1.Trên các cạnh BC . theo các vectơ và 42* Cho tam giác ABC .p = 1 (định lý Mênêlauýt) b)AN.chứng minh rằng : = + 38. P thẳng hàng ⇔ m.Cho tam giác ABC.P sao cho BM = MC . = .Tính các vectơ . C’ sao cho A’B = 2A’C. Chứng minh rằng + + + + = 41*.E. C.CA . B. BC lần lượt tại D. BP đồng qui hoặc song song ⇔ m. Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm trên cạnh AD thì sẽ tìm được một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB 46*.n. AP = BP a)Chứng minh rằng : = (2+ ) .Cho tam giác ABC.Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh rằng : + + = -3- . Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ .P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC . Gọi D. Hãy tính vectơ theo hai vectơ và 43*.theo hai vectơ và b)Chứng minh rằng 3 điểm C.Cho tam giác ABC . Một điểm G nằm trên cạnh AB sao cho FG//AC. = n.Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy là AB và CD. n. CM. Suy ra hai tam giác ADE và BFG có diện tích bằng nhau 45*.n.Phạm Viết Sĩ b)Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 32. MN.F lần lượt là hình chiếu của M xuống 3 cạnh . B’. Chứng minh rằng : a)M. N. Chứng minh rằng : a + b+ c= 44*.Cho tam giác ABC.p = – 1(định lý Xêva) 37.Cho tam giác ABC và trung tuyến AM. Hãy tính vectơ theo các vectơ và b)Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Lấy các điểm A’ và B’ sao cho = m .Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Chứng minh rằng điểm M ∈d ⇔ có số α sao cho: = α + (1 – α ) Với điều kiện nào của α thì M ∈ đoạn thẳng AB 36.Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c. BC = a.Cho tam giác đều ABC tâm O và M là điểm tuỳ ý bên trong của tam giác. Chứng minh rằng vectơ = – 3+ 2 không phụ thuộc vào vị trí điểm M 39. B’C = 2B’A. C thẳng hàng 35. Gọi M.

Gọi M.Tính các góc AOB . γ sao cho: α + β + γ = 1 và = α + β + γ .P là những điểm xác định bởi: = k . Với số k tuỳ ý.Cho ba vectơ . I .BCA1 .P là các điểm thoả: = .Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .CA theo cùng một tỉ số k ≠ 1 .N. Tìm điểm M trên d sao cho vectơ = + + 2có độ dài nhỏ nhất 55*.C’ sao cho = t.chứng minh rằng : (k – 1) = k – với O là một điểm tuỳ ý c)Chứng minh rằng ∀ k ≠ 1.COA 58.Tìm quĩ tích trọng tâm G của tam giác A’B’C’ khi t thay đổi 62. = k .P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng AB.Cho tam giác ABC .Cho tam giác ABC và hai điểm M. H là trực tâm của tam giác .Kết luận gì về ba điểm O . Phân tích theo và -4- .Phạm Viết Sĩ 48*. Chứng minh rằng = 3 Kết luận gì về ba điểm O.Cho tam giác ABC.Gọi I và J là trung điểm các đoạn AB và CD . β .. M là điểm đối xứng của trọng tâm G qua B.P khi k = 3 b)Với k tuỳ ý khác 1.Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn MN 56. = Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm 59.N thoả: 2+ 3 = và + 3 = . Chứng minh rằng ∀điểm M ta luôn luôn tìm được 3 số α . Gọi G1.Cho tứ giác ABCD.Gọi G. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 60.Cho tam giác ABC và đường thẳng d.G 50*. M là điểm tuỳ ý và P là điểm xác định bởi : = +3 Chứng minh rằng đường thẳng MP đi qua một điểm cố định 52*.G2.BOC . Chứng minh rằng + 2 = và = 3 49*. = k (k ≠ 1) a)Vẽ các điểm M.BC. CAB’ .CC1 . Chứng minh rằng đường thẳng MN đi qua trọng tâm G của tam giác ABC 61. có độ dài bằng nhau và + + = .ta lấy các điểm M và N sao cho = kvà = k.và CAB1 thẳng hàng 51*.BB1 . B’ ..Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O).Cho tam giác ABC và 3 vectơ cố định . β .G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ a)Chứng minh rằng : + + = 3 b)Gọi M.M và N là các điểm xác định bởi + k = .Cho tam giác ABC và một điểm O bất kỳ.chứng minh rằng : a) + + = b) = (+ ) 57.hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm 53*.Gọi O là trung điểm MN a)Chứng minh rằng : = ( + ) và = ( + ) b)Từ đó chứng minh : + k = . Với mỗi số t ∈ R. J ? c)Gọi P và Q là hai điểm xác định bởi + k = và + k = Chứng minh rằng O là trung điểm của đoạn PQ 54. = t. ABC’ Chứng minh rằng G là trọng tâm của tam giác G1G2G3 64..Cho các tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G .lấy các điểm A’.Gọi M . γ bằng bao nhiêu? 63. H .G3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCA’ .N. = t.N . = .Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ = + 2 – 3 không phụ thuộc vị trí điểm M b)Dựng điểm D sao cho = .Nếu điểm M trùng với trọng tâm của tam giác ABC thì các số α .Cho hai điểm A và B cố định. Chứng minh rằng trực tâm của ba tam giác ABC1 .N. + k = (k ≠ – 1).Trong đường tròn (O) cho 3 dây cung song song AA1 .CD cắt AB tại K. gọi D là điểm đối xứng của A qua tâm O a) Chứng minh rằng HBDC là hình bình hành b) Chứng minh rằng + + = 2 và + + = c)Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

= 0 -5- .N.G là trọng tâm tam giác ABC. b)Tìm toạ độ trung điểm I của AB c)M là điểm đối xứng với A qua B.K.Cho hình bình hành ABCD.E. MG cắt đường thẳng AB tại N.K.Cho tam giác ABC .C lần lượt có toạ độ là 1.B.Tìm tập hợp các điểm M thỏa a) = b) + 2 – 3 = Toạ độ trên trục 1. Xác định x để M. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. + .chứng minh rằng : a) + = 2 b) . N là điểm đối xứng với M qua A .C và I là trung điểm BC.D .Cho tam giác ABC có trọng tâm G.– 3. J là điểm thỏa = – a)Chứng minh rằng : = – b)Chứng minh rằng B . + .F là điểm trên cạnh AC sao cho AF = AC.D.M .Gọi D và E là các điểm xác định bởi: =2.BB’ .– 3. L là điểm sao cho = x .5 a)Tìm toạ độ điểm D sao cho = 3 b)Tìm toạ độ điểm M sao cho + + = 0 c)Tìm toạ độ điểm N sao cho 2 – + 5 = 0 3.G thẳng hàng c)Gọi K là trung điểm DE và M là điểm xác định bởi = x Tính .Gọi H là điểm đối xứng với G qua C và K là các điểm đối xứng với A qua B a)Chứng minh rằng: 3= 5 – b)Chứng minh rằng: 3 = 5 + 2 c)Gọi M là điểm xác định bởi = x xác định x để H.Trên trục x’Ox cho các điểm A.L thẳng hàng 68.M thẳng hàng 66. = 0 b) tanA.J thẳng hàng c) Dựng điểm J thỏa mãn điều kiện bài toán 70. = β Tính .Trên trục x’Ox cho các điểm A. = 2 – 2 c) 2 + 2 = 2(2 + 2 ) d) 2 – 2 = 2.CC’.F thẳng hàng 71.Tính 74.các đường cao là AA’ .N thỏa 3 = .Tìm N 2.Trên trục x’Ox cho các điểm A.Phạm Viết Sĩ 65. β 73. chứng minh rằng : a) . Chứng minh rằng E. α . M là điểm thỏa mãn = – 2 và N là điểm thỏa = x – a)Xác định x để A . 4. Điểm I trên cạnh AC sao cho CI = CA. trên cạnh AB lấy điểm E sao cho AE = AB .B. + tanC.C.Cho tam giác ABC.Cho tam giác ABC. và x và xác định x để A. theo .B.1 a)Tính .Trên trục x’Ox cho các điểm A. + tanC. hai điểm M . M là điểm sao cho = 3 . – 2 .B. = 72. + tanB. Chứng minh rằng : a) tanB.Cho tg ABC.N thẳng hàng b)Xác định x để MN đi qua trung điểm I của BC.M thẳng hàng 67.N là điểm sao cho = 3.Cho tam giác ABC có trực tâm H.Cho hình bình hành ABCD.Tính tỉ số 69. M là điểm trên AC sao cho = . theo .C lần lượt có toạ độ là 2. 2= a) Tính theo và b) Gọi I và J là hai điểm thỏa = α .Cho tam giác ABC.5=2 a)Tính và theo và b)Chứng minh rằng 3 điểm D.I .

Cho tam giác ABC có A(– 1. 2 a)Tìm toạ độ các điểm C.B(9.7).1) .M(x.– 5).1) . = (2.Tìm m để A . + .1) Tìm các số x. = (– 10.C tạo thành một tam giác b)Tìm tọa độ điểm D sao cho = – 3 + c)Tìm tọa độ điểm E sao cho O là trọng tâm của tam giác ABE 17.B(1. D(0.– 15) c) = (0.C(m + 4.B(2.B .Phạm Viết Sĩ b) AB .– 3) .B(3.C(2.Cho = 2– 3 và = k + 4. Chứng minh rằng: hai đường thẳng AB và CD song song 15.J là trung điểm của AB và CD .C thẳng hàng 14.B .5) .AB lần lượt có trung điểm là M(– 2.Cho các vectơ = (3.= . IA2 = . = (0.B .– 2) Tìm x để 3 điểm A.2).Cho các điểm A(2.C b)Chứng minh rằng: các tam giác ABC và MNP có trọng tâm trùng nhau Đề kiểm tra Đề 1(CB) -62 2 2 .Cho các điểm A(1.B.Xét xem các cặp vectơ sau có cùng phương không?Nếu cùng phương thì có cùng hướng không? a) = (2. B(1.4).Cho 4 điểm A(– 2.1) .– 5).Cho tam giác ABC .C(0.B.Cho các điểm A(– 4.C 11.B(3.1).4).= (1.C(3.P(2. = (– 6. Chứng minh rằng ACBE là hình bình hành 9.3) .1) = (4.2m + 1).= (2. B(5.– 2).C(2.B(2.Cho 4 điểm A(0.Cho = (1.3) e) = (0. + AD .2) .Cho các vectơ = (– 1.2) .D sao cho : = – 2 và = 2 b)Gọi I.3). . Tìm m để + cùng phương với 5. = (– 10. = (4.Cho các điểm A(– 3.4) .m) .CA .C(3.C(2.– 3) . + 7 = 7.M thẳng hàng 12.3).– 1).Trên trục x’Ox cho các điểm A.– 1) a)Tìm điểm D sao cho ABCD là hình bình hành b)Gọi E là điểm đối xứng với D qua A.1) .3) . D(– 4.– 3) .6) .3) . a)Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC b)Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD c) Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành 8. Tọa độ Oxy 1.– 15) b) = (2.y sao cho x. .Cho 3 vectơ = (m.B lần lượt có toạ độ là – 1.Cho 3 điểm A(– 2.3).5) .4) .1) . = 0 5.B .4).B(1. Chứng minh rằng: A . trung điểm cạnh AC là E(3. đỉnh C nằm trên trục Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox.Cho 3 điểm A(– 1.1) .7) .2) a)Tìm tọa độ các đỉnh A .6) Phân tích theo và 4. = (3. + AC .chứng minh rằng AB2 + CD2 = 4IJ2 .C thẳng hàng 13.các cạnh BC .N(1..– 3).+ y.1) a)Tìm tọa độ vectơ = 2 – + 3 b)Tìm tọa độ vectơ sao cho + = – c)Tìm các số k và h sao cho = k + h 2.Tìm toạ độ các đỉnh A. Chứng minh rằng: hai đường thẳng AB và CD song song 16.0) 6.1) .3m – 4).3) .trung điểm của BC là D(– 1. = (m – 4.– 3).2) .8) .– 3) a)Chứng minh rằng: ba điểm A . = (2.7) . = (2m + 1.8) d) = (– 2. Tìm các giá trị của k để hai vectơ và cùng phương 3. Tìm toạ độ đỉnh C 10Cho tam giác ABC biết trọng tâm G(1.

Cho tam giác đều ABC cạnh a.BC = 5 .BC . = . 6.tính .A là điểm có tọa độ dương.Gọi C .DA.Cho tam giác ABC cân đỉnh A. 7.Tính: a). rồi suy ra giá trị góc A b)Tính .5) Đề 2(CB) 1.2). = a)Hãy biểu thị các vectơ .Cho hai vectơ và thỏa mãn || = 3 .Cho tg ABC có trọng tâm G.Cho tứ giác ABCD.E là các điểm sao cho = 2 .Trong mặt phẳng Oxy cho điểm G(1. Tam giác ABC có AB = 4 . Chứng minh rằng: + + = 4.A = 120o a)tính .Tìm k để BM vuông góc với trung tuyến AD của tam giác ABC 10.CA = 8 a)Tính . = .Cho hình vuông ABCD tâm O. b).K là trung điểm của BI Chứng minh rằng: = + 3. c) .Tìm tọa độ điểm A ∈ Ox và điểm B ∈ Oy sao cho G là trọng tâm tam giác OAB Tích vô hướng 1. Tính cosA 11. qua các vectơ và b)Chứng minh rằng: ba điểm C .( + ) và suy ra góc giữa hai vectơ và + 3. b) Gọi M là trung điểm AC tính . 5.BC = 11 a)Tính .Gọi I là trung điểm của BC .2).) = 120o Với giá trị nào của m thì hai vectơ + m và – mvuông góc nhau 9.P lần lượt là trung điểm các cạnh AB .Xét ba điểm sau có thẳng hàng không: A(2.Cho hình bình hành ABCD tâm O. 4. Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có cùng đỉnh A.CA.tính a) . || = 5 và (.CD .1) .E thẳng hàng 2.= a +b −a −b = a +b −a −b = a +b −a −b        2. B(5.Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB . c) .Tính các vectơ sau: a) + + + b) + + c) – 2.BC = 7 .Phạm Viết Sĩ 1.Đặt = .Cho tam giác OAB.N. Tam giác ABC có AB = 6.4) và B(2.– 3) .Cho hình chữ nhật ABCD tâm O a) Chứng minh rằng: = b)Với điểm M tùy ý. CN vuông góc nhau .D .cạnh a. Chứng minh rằng :                   .AC = 4 .chứng minh rằng: + = + 0 2.Tính tọa độ hai đỉnh A và B Đề 3 (NC) 1.C = 90o .N . cạnh AB song song với Ox.AC = 8. 8. Tam giác ABC có AC = 9 .Tính .Tính diện tích tam giác OMN Đề 4(NC) 1.AC = 8 và góc A = 60o .Cho hai vectơ . c)Gọi D là điểm trên cạnh CA sao cho CD = CA .D .P. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B cắt trục Ox tại M và cắt trục Oy tại N. Chứng minh rằng : a) + = b) hai tam giác BC’D và B’CD’ có cùng trọng tâm 2.điểm O trùng với gốc tọa độ.Cho tam giác ABC. Tam giác ABC có AB = 5 . C(8. 2 2 2 2 2 2 2 2 -7- .Tính tích vô hướng . có = 5 . b). Gọi M.Trong mo Oxy cho hai điểm A(1. Tam giác ABC có AB = 5 .. Chứng minh rằng: a) = b= + 3.Cho hai vectơ và.Cho tam giác đều ABC cá cạnh bằng 1.Gọi M . = 12 và = 13.BC . Gọi H là trung điểm BC.Trên tia AC lấy điểm M và đặt = k. cạnh bên = a và hai trung tuyến BM.

và . N là hai điểm trên (O) và I = AM∩BN.Cho hình thang ABCD vuông tại A và B.Cho tứ giác ABCD .+ . Tìm quĩ tích những điểm M thoả mãn : -8- .Gọi M. 27. cạnh đáy AD = a. = (AB2 + AC2 – BC2) c) .b. c) .Cho tứ giác ABCD.Tính . Gọi H . = BC2 28.Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là a. Hai đường chéo cắt nhau tại O. Gọi G là trọng tâm. Gọi M là trung điểm của AB. = . = (AD2 + BC2 – AC2 – BD2) 15. d) Chứng minh rằng : . M là điểm thuộc cạnh BC.h để a) AC ⊥ BD b) IA ⊥ IB với I là trung điểm CD 24.AC = a và A = 120o a) Tính BC và .c.Cho tam giác ABC có AB = 2a .M là một điểm tuỳ ý. I là trung điểm BC.= 0 b)Từ đó chứng minh rằng trong một tam giác.C. = .c 17. Tìm x để AL ⊥ BM 25.Phạm Viết Sĩ b)Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2.Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Tính theo và . chứng minh rằng: SM ⊥ A’B’ 29. Chứng minh rằng : a) . Chứng minh rằng : .Cho tam giác ABC có AB = 3 . Gọi L là chân đường phân giác trong của góc A a)Tính .hãy tính: a) .Cho 4 điểm A. = – (a2 + b2 + c2) e)Tính AG theo a .AC = 6 và A = 45o . + . c) . + . b)Gọi N là điểm trên cạnh BC sao cho BN = x.chứng minh rằng: AB2 – BC2 + CD2 – DA2 = 2. I và J là trung điểm của AD và BC. + .Cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến AD. BE. Chứng minh rằng HK ⊥ IJ 28. Chứng minh rằng AM ⊥BD 21. Chứng minh rằng : MA2 + MB2 + MC2 = 3MG2 + GA2 + GB2 + GC2 16.= 4R2 19. M và N lần lượt là trung điểm của AK và DC .Cho O là trung điểm AB.x c)Tìm x để AN ⊥ BM 26.Cho hình vuông ABCD.= 0 18.Tính . BC = b Tìm điều kiện giữa a . Chứng minh rằng : .Cho tứ giác ABCD.b .Cho đường tròn (O.ba đường cao đồng qui 20. Chứng minh rằng : AN ⊥ DM 22.B.D tuỳ ý a) Chứng minh rằng : .R) và hai dây cung AA’ . chứng minh rằng : a) .Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 4. M là trung điểm của HD.Cho hình vuông ABCD tâm O.BB’ vuông góc nhau tại S.Cho hình chữ nhật ABCD. = IA2 – IB2 b) .Cho tam giác ABC có H là trực tâm và M là trung điểm của BC Chứng minh rằng : . AB = h.b .và D là hình chiếu của H trên AC. Chứng minh rằng : BM ⊥ MN 23. CF.Cho tam giác ABC có trọng tâm G. b)Tính theo và ⇒ độ dài của AL c)M là điểm trên cạnh AC sao cho AM = x.+ . + . 12. b) . b). + . + .Gọi H là trung điểm của BC.K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABO và CDO. Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên AC. 14.Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M và N lần lượt là trung điểm BC và CD.Cho tam giác ABC. = OM2 – OA2 13. + .

Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = E 2BM.CM cắt đường tròn (O) lần lượt tại A’ .Cho điểm A cố định nằm ngoài đường thẳng ∆ . Chứng minh rằng MP ⊥ BC ⇔ .Với mỗi điểm M trên ∆ . = 2. = AH2. M là một điểm tuỳ ý trên đường tròn . 32*.(2 – ) = 0 30.C’. Chứng minh rằng: MA2 + MB2 + MC2 = 6R2 b) Tổng quát bài toán trên cho một đa giác đều n cạnh 41*. H là hình chiếu của A trên ∆ .CMA đều bằng 120o .(+ ) = 0 e) ( – ). = .) +(.R). N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN a) Tính vectơ vàtheo hai vectơ và b)Tìm hệ thức liên hệ giữa b và c sao cho AMB ⊥ CN C 40. AB = c. ACHI .Cho hình vuông ABCD.= . Xác định dạng của tam giác ABC biết rằng: (. d) (+ ).BCGH Chứng minh rằng : I a) (+ ).gọi P là trung điểm đoạn thẳng AD. M là trung điểm cạnh CB a)Xác định trên đường thẳng AC một điểm N sao cho tam giác MDN vuông tại D.Các đường thẳng AM .Cho hình chữ nhật ABCD tâm O.) + (.= 0 D c) + + = H d) + + = A 39. + . = 0 c) MA2 = . Chứng minh rằng : ˆ ˆ ˆ a) cos MOA 1 + cos MOA 2 + …+ cos MOA 6 = 0 F G 2 2 2 b) MA1 + MA2 + …+ MA6 là một hằng số ( = 12R2) 42*.R) . b) MA2 + . = .BM . = 3R2 -9- . ta lấy điểm N trên tia AM sao cho .Phạm Viết Sĩ a) .Cho lục giác đều A1A2…A6 nội tiếp trong đường tròn (O.Cho tam giác ABC và các hình vuông ABED.Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại M.R) và một điểm M thay đổi trên đường tròn đó.) = 33. 38.BMC . Gọi D là điểm đối xứng với C qua đường thẳng AB .Cho AA’ là một dây cung của đường tròn (O) và M là một điểm nằm trên dây cung đó. c) MA2 + MC2 = MB2 + MD2 d) MA2 + .= MA(MA – MA’) 35. Chứng minh rằng 2.Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng: MA + MB + MC = MA’ + MB’ + MC’ 36*.chứng minh rằng : a) + = + b) .điểm M nằm trên đoạn thẳng AC sao cho AM = N là trung điểm đoạn thẳng DC.Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn (O.a)Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn tâm (O.Tính diện tích tam giác đó.M là một điểm bất kỳ trên đường tròn a)Chứng minh rằng : MA2 + MB2 + MC2 = 6R2 b)Chứng minh rằng : MA2 + 2.Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) và một điểm M sao cho các góc AMB .B’ . AC = b.chứng minh rằng BMN là tam giác vuông cân 34. b)Xác định trên đường thẳng AC một điểm P sao cho tam giác MPD vuông tại M. Tìm quĩ tích các điểm N 31.Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 1.Tính diện tích tam giác đó.= 0 b) (+ + ). M là điểm tuỳ ý. c) Tính cosin của góc hợp bởi hai đường thẳng MP và PD 37.

B .Điều ngược lại có đúng không? 47.B với A(5.C(2. = .Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là a .1) .c.– 1) Chứng minh rằng: tam giác ABC vuông cân tại A 50 .b .Một điểm M thay đổi trên trục hoành. = ( + – ) b)Chứng minh rằng :nếu MN = PQ thì AB ⊥ CD.0) a)Chứng minh rằng: 3 điểm A .1) và D(0.0) .C(6.– 1) a)Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành b)Kẻ đường cao AH .B(0.Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm A(3. theo a .Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm A(– 8.Tìm tọa độ chân đường cao H 51.0) .1) . chứng minh rằng : 2MA2 + MB2 – 3MC2 = 2. Gọi D là trung điểm AB và I là điểm thỏa + 3 – 2= a)Chứng minh rằng BCDI là hình bình hành b)Tính .Q lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AC.C(3. góc BAC = 120o nội tiếp trong đường tròn tâm I.Tính theo và c)Chứng minh rằng IE ⊥ CD 46.Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm A.– 1) .) = 45.D(– 3.4) .1) . Chứng minh rằng: tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn 55. gọi M là trung điểm BC a)Tính độ dài đoạn AM và độ dài đường phân giác trong của góc A 44*.4) .2) .B(4.hãy tìm vị trí của M để biểu thức MA2 + 3MB2 – 2MC2 nhỏ nhất 48.biết rằng: (.B.10 - .B(– 3.)+ (. Chứng minh rằng: tứ giác ABCD là hình thang cân 52. chứng minh rằng : MA2 + 3MB2 – 2MC2 = 2MI2 + IA2 + 3IB2 – 2IC2 d)Khi M chạy trên đường thẳng (d) cố định. c)Tìm quĩ tích điểm M sao cho 2MA2 + MB2 = 3MC2 49.N . Tam giác ABC có tính chất gì.– 5).1) .– 2). BC và AD.4) .3) . Gọi M .1) .D với A(– 1.Cho tam giác ABC và điểm M tuỳ ý a)Chứng minh rằng vectơ = + 2 – 3 không phụ thuộc vị trí điểm M b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.B(3.C. b)AH là đường cao của tam giác ABC.6).Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(2.C tạo thành một tam giác b)Tính góc B của tam giác ABC 53. BD. Đặt = .Tìm giá trị nhỏ nhất của 54.c c)M là một điểm tùy ý.AC = 8 .– 2).b .D(– 1.AB = 6 .Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A.– 3) .Trong mặt phẳng Oxy cho 4 điểm A.C(2.Phạm Viết Sĩ c)Suy ra nếu M ở trên cung nhỏ BC thì MA = MB + MC 43.B(0.Cho tam giác ABC có A = 60o .C(1.Cho tứ giác lồi ABCD.Cho tam giác ABC có AB = AC = 5 . Gọi D là trung điểm AB và E là trọng tâm của tam giác ADC a)Tính . = a)Chứng minh rằng : = ( + – ) .Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(– 1.B(3.P .B(1.4) .B.)+ (. Chứng minh rằng: tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn .C với A(– 1.C(3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful