XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ

(Baïn muoán xem tuoåi cho nöû haûy click chuoät vaøo
ñaây)naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
(Baûng
1 Hoï teân:
2 Sinh naêm:

Tống Hoàng Phúc
1979

KYÛ MUØI

3 Maïng:

THIEÂN THÖÔÏNG HOAÛ

4 Cung:

CHAÁN

5 Naêm nay:

32 Tuoåi AÂL

6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung:

Khaéc:

SA TRUNG KIM

Baøn tay hoan oác: Nguõ thoï töû
Khoân

Baøn tay kim laâu:

Kim laâu suùc

Döông moäc

Ñoâng

Hoaï haïi

Höôùng daån söû duïng:

Ñoâng nam

Nguõ quyû

Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo

Nam

Luïc saùt

Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4

Taây nam

Phuïc vì

Höôùng haïp tuoåi

Taây

Thieân y

Höôùng haïp tuoåi

Taây baéc

Dieân nieân

Baéc

Tuyeät maïng

Ñoâng baéc

Sanh khí

Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân

#N/A
Höôùng haïp tuoåi

7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim
8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim
9 Ngöôøi naøy naêm nay:

Khoâng laøm nhaø ñöôïc

10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá)
Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng: Hoaï haïiTuyeät maïng
Nguõ quyû Luïc saùt
Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng:

Phuïc vò

Thieân y

Sanh khí Dieân nieân

11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng:
Luïc saùt:

Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy, thöôøng boá trí WC.

Nguõ quyû:

Nôi boá trí baøn thôø toå tieân, thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo anh gia ñình

Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà.
Dieân nieân:

Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû.

Hoaï haïi:

Nôi daønh cho löu tröû, keä saùch….. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém, nhaø veä sinh, hoaëc phoøng nguû treû em

Sinh khí:

Nôi boá trí phoøng laøm vieäc, thö phoøng, phoøng sinh hoaït chung, phoøng karaoke….

Thieân y:

Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh, phoøng keá toaùn, quaøy thu tieàn….

Löu yù: ( Caùc höôùng toát laø caùc höôùng haïp tuoåi xem caùc höôùng ôû haøng coù soá thöù töï laø 6)

(Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh)

m cho nam sinh töø 1904 đến 1997)

Kim laâu suùc

ôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo

áng nhö cung taïi haøng soá 4

n thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân

y höôùng beáp ñeå khaéc cheá)

ø veä sinh, hoaëc phoøng nguû treû em

oá thöù töï laø 6)

XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ
(Baïn muoán xem tuoåi cho nam haûy click chuoät
vaøo ñaây)
(Baûng
naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997)
1 Hoï teân:
2 Sinh naêm:

Trần Thị Thanh Trà
1979

KYÛ MUØI

3 Maïng:

THIEÂN THÖÔÏNG HOAÛ

4 Cung:

CHAÁN

5 Naêm nay:

Khaéc:

SA TRUNG KIM

32 Tuoåi AÂLBaøn tay hoan oác: Nguõ thoï töû

6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung:

Caán

Baøn tay kim laâu:

Kim laâu suùc

Döông thoå

Ñoâng

Luïc saùt

Höôùng daån söû duïng:

Ñoâng nam

Tuyeät maïng

Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo

Nam

Hoaï haïi

Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4

Taây nam

Sanh khí

Höôùng haïp tuoåi

Taây

Dieân nieân

Höôùng haïp tuoåi

Taây baéc

Thieân y

Baéc

Nguõ quyû

Ñoâng baéc

Phuïc vì

Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân

#N/A
Höôùng haïp tuoåi

7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim
8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim
9 Ngöôøi naøy naêm nay:

Khoâng laøm nhaø ñöôïc

10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá)
Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng:
Hoaï haïiTuyeät maïngNguõ quyû Luïc saùt
Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng:
Phuïc vò

Thieân y

Sanh khí Dieân nieân

11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng:
Luïc saùt:

Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy, thöôøng boá trí WC.

Nguõ quyû:

Nôi boá trí baøn thôø toå tieân, thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo aûnh gia ñình

Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà.
Dieân nieân:

Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû.

Hoaï haïi:

Nôi daønh cho löu tröû, keä saùch….. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém, nhaø veä sinh, hoaëc phoøng nguû treû em

Sinh khí:

Nôi boá trí phoøng laøm vieäc, thö phoøng, phoøng sinh hoaït chung, phoøng karaoke….

Thieân y:

Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh, phoøng keá toaùn, quaøy thu tieàn….
(Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh)

töø 1904 đến 1997)

6 phaûi nhaäp khoân

p ñeå khaéc cheá)

hoaëc phoøng nguû treû em

THÖÔÙC LOÃ BAN DUØNG TRONG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH

CUNG TAØI ÑÖÙC (toát neân duøng)
m
PHUÙC ÑÖÙC

m

m

m

m

m

m

m

m

m

0 0.41 0.82 1.23 1.64 2.05 2.46 2.87 3.28 3.69
0.01 0.42 0.83 1.24 1.65 2.06 2.47 2.88 3.29

THIEÂN TAØI

0.02 0.43 0.84 1.25 1.66 2.07 2.48 2.89

LUÏC HÔÏP

0.03 0.44 0.85 1.26 1.67 2.08 2.49

TAÁN TAØI

0.04 0.45 0.86 1.27 1.68 2.09
0.05 0.46 0.87 1.28 1.69

3.7

3.3 3.71

2.9 3.31 3.72

2.5 2.91 3.32 3.73

2.1 2.51 2.92 3.33 3.74

CUNG BEÄNH HAÏI (xaáu khoâng neân duøng)
THOÁI TAØI

0.06 0.47 0.88 1.29

COÄNG SÖÏ

0.07 0.48 0.89

CÔ HAØN

0.08 0.49

CÔ THIEÄT

0.09

1.7 2.11 2.52 2.93 3.34 3.75

1.3 1.71 2.12 2.53 2.94 3.35 3.76

0.9 1.31 1.72 2.13 2.54 2.95 3.36 3.77

0.5 0.91 1.32 1.73 2.14 2.55 2.96 3.37 3.78

0.1 0.51 0.92 1.33 1.74 2.15 2.56 2.97 3.38 3.79
CUNG LY ÑAÏO (xaáu khoâng neân duøng)
TRÖÔØNG BEÄNH 0.11 0.52 0.93 1.34 1.75 2.16 2.57 2.98 3.39
KIEÁP TAØI

0.12 0.53 0.94 1.35 1.76 2.17 2.58 2.99

OAN QUÍ

0.13 0.54 0.95 1.36 1.77 2.18 2.59
0.14 0.55 0.96 1.37 1.78 2.19

THAÁT THOAÙT

0.15 0.56 0.97 1.38 1.79

3.8

3.4 3.81

3 3.41 3.82

2.6 3.01 3.42 3.83

2.2 2.61 3.02 3.43 3.84

CUNG NGHÓA LOÄC (toát neân duøng)
KHAÙCH ÑÒNH

0.16 0.57 0.98 1.39

ÍCH LÔÏI

0.17 0.58 0.99

QUÍ TÖÛ

0.18 0.59
0.19

ÑAÏI KIEÁT

1.8 2.21 2.62 3.03 3.44 3.85

1.4 1.81 2.22 2.63 3.04 3.45 3.86

1 1.41 1.82 2.23 2.64 3.05 3.46 3.87

0.6 1.01 1.42 1.83 2.24 2.65 3.06 3.47 3.88

0.2 0.61 1.02 1.43 1.84 2.25 2.66 3.07 3.48 3.89

CUNG QUANG THUAÄN (toát neân duøng cho cô quan, phoøng quan chöùc)
THUAÄN LÔÏI

0.21 0.62 1.03 1.44 1.85 2.26 2.67 3.08 3.49

HOAÏCH TAØI

0.22 0.63 1.04 1.45 1.86 2.27 2.68 3.09
0.23 0.64 1.05 1.46 1.87 2.28 2.69

TRÖÔØNG ÍCH

0.24 0.65 1.06 1.47 1.88 2.29

3.9

3.5 3.91

3.1 3.51 3.92

2.7 3.11 3.52 3.93

PHUÙ QUÍ

0.25 0.66 1.07 1.48 1.89

2.3 2.71 3.12 3.53 3.94

CUNG KIEÁP XAÙC (xaáu khoâng neân duøng)
TÖÛ BIEÄT

0.26 0.67 1.08 1.49

KHAÅU THIEÄT

0.27 0.68 1.09
0.28 0.69

LY HÖÔNG
MÖU VAÄN

0.29

1.9 2.31 2.72 3.13 3.54 3.95

1.5 1.91 2.32 2.73 3.14 3.55 3.96

1.1 1.51 1.92 2.33 2.74 3.15 3.56 3.97

0.7 1.11 1.52 1.93 2.34 2.75 3.16 3.57 3.98

0.3 0.71 1.12 1.53 1.94 2.35 2.76 3.17 3.58 3.99

CUNG HAÏI DAÂM (xaáu khoâng neân duøng)
TAM HAÏI

0.31 0.72 1.13 1.54 1.95 2.36 2.77 3.18 3.59
0.32 0.73 1.14 1.55 1.96 2.37 2.78 3.19

TOÄI CHÍ

0.33 0.74 1.15 1.56 1.97 2.38 2.79

BEÄNH LY

0.34 0.75 1.16 1.57 1.98 2.39

TOÁN TAØI

0.35 0.76 1.17 1.58 1.99

4

3.6 4.01

3.2 3.61 4.02

2.8 3.21 3.62 4.03

2.4 2.81 3.22 3.63 4.04

CUNG KIEÁT HOÀN (toát neân duøng cho phoøng thôø, moà maû, phoøng buoà
ÑAÊNG KHOA

0.36 0.77 1.18 1.59
0.37 0.78 1.19

CAÙP ÑOÄ

0.38 0.79

CHIEÂU TAØI

0.39

TAÁN BÖÛU

2 2.41 2.82 3.23 3.64 4.05

1.6 2.01 2.42 2.83 3.24 3.65 4.06

1.2 1.61 2.02 2.43 2.84 3.25 3.66 4.07

0.8 1.21 1.62 2.03 2.44 2.85 3.26 3.67 4.08

0.4 0.81 1.22 1.63 2.04 2.45 2.86 3.27 3.68 4.09
0.41 0.82 1.23 1.64 2.05 2.46 2.87 3.28 3.69

4.1

Löu yù thöôùc loã ban quan troïng chieàu roäng cöûa hôn laø chieàu cao cöûa

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

4.1 4.51 5.92 6.33 6.74 7.15 7.56 7.97 8.38 8.79
4.11 4.52 5.93 6.34 6.75 7.16 7.57 7.98 8.39
4.12 4.53 5.94 6.35 6.76 7.17 7.58 7.99
4.13 4.54 5.95 6.36 6.77 7.18 7.59
4.14 4.55 5.96 6.37 6.78 7.19
4.15 4.56 5.97 6.38 6.79
4.16 4.57 5.98 6.39
4.17 4.58 5.99
4.18 4.59
4.19

8.8 9.21

8.4 8.81 9.22

8 8.41 8.82 9.23

7.6 8.01 8.42 8.83 9.24

7.2 7.61 8.02 8.43 8.84 9.25

6.8 7.21 7.62 8.03 8.44 8.85 9.26

6.4 6.81 7.22 7.63 8.04 8.45 8.86 9.27

6 6.41 6.82 7.23 7.64 8.05 8.46 8.87 9.28

4.6 6.01 6.42 6.83 7.24 7.65 8.06 8.47 8.88 9.29

4.2 4.61 6.02 6.43 6.84 7.25 7.66 8.07 8.48 8.89
4.21 4.62 6.03 6.44 6.85 7.26 7.67 8.08 8.49
4.22 4.63 6.04 6.45 6.86 7.27 7.68 8.09
4.23 4.64 6.05 6.46 6.87 7.28 7.69
4.24 4.65 6.06 6.47 6.88 7.29
4.25 4.66 6.07 6.48 6.89
4.26 4.67 6.08 6.49
4.27 4.68 6.09
4.28 4.69
4.29

9.2

9.3

8.9 9.31

8.5 8.91 9.32

8.1 8.51 8.92 9.33

7.7 8.11 8.52 8.93 9.34

7.3 7.71 8.12 8.53 8.94 9.35

6.9 7.31 7.72 8.13 8.54 8.95 9.36

6.5 6.91 7.32 7.73 8.14 8.55 8.96 9.37

6.1 6.51 6.92 7.33 7.74 8.15 8.56 8.97 9.38

4.7 6.11 6.52 6.93 7.34 7.75 8.16 8.57 8.98 9.39

4.3 4.71 6.12 6.53 6.94 7.35 7.76 8.17 8.58 8.99

9.4

ng quan chöùc)
4.31 4.72 6.13 6.54 6.95 7.36 7.77 8.18 8.59
4.32 4.73 6.14 6.55 6.96 7.37 7.78 8.19
4.33 4.74 6.15 6.56 6.97 7.38 7.79
4.34 4.75 6.16 6.57 6.98 7.39

9 9.41

8.6 9.01 9.42

8.2 8.61 9.02 9.43

7.8 8.21 8.62 9.03 9.44

4.35 4.76 6.17 6.58 6.99
4.36 4.77 6.18 6.59
4.37 4.78 6.19
4.38 4.79
4.39

7.4 7.81 8.22 8.63 9.04 9.45

7 7.41 7.82 8.23 8.64 9.05 9.46

6.6 7.01 7.42 7.83 8.24 8.65 9.06 9.47

6.2 6.61 7.02 7.43 7.84 8.25 8.66 9.07 9.48

4.8 6.21 6.62 7.03 7.44 7.85 8.26 8.67 9.08 9.49

4.4 4.81 6.22 6.63 7.04 7.45 7.86 8.27 8.68 9.09
4.41 4.82 6.23 6.64 7.05 7.46 7.87 8.28 8.69
4.42 4.83 6.24 6.65 7.06 7.47 7.88 8.29
4.43 4.84 6.25 6.66 7.07 7.48 7.89
4.44 4.85 6.26 6.67 7.08 7.49
4.45 4.86 6.27 6.68 7.09

9.5

9.1 9.51

8.7 9.11 9.52

8.3 8.71 9.12 9.53

7.9 8.31 8.72 9.13 9.54

7.5 7.91 8.32 8.73 9.14 9.55

maû, phoøng buoàn)
4.46 4.87 6.28 6.69
4.47 4.88 6.29
4.48 4.89
4.49

7.1 7.51 7.92 8.33 8.74 9.15 9.56

6.7 7.11 7.52 7.93 8.34 8.75 9.16 9.57

6.3 6.71 7.12 7.53 7.94 8.35 8.76 9.17 9.58

4.9 6.31 6.72 7.13 7.54 7.95 8.36 8.77 9.18 9.59

4.5 4.91 6.32 6.73 7.14 7.55 7.96 8.37 8.78 9.19
4.51 4.92 6.33 6.74 7.15 7.56 7.97 8.38 8.79

àu cao cöûa

9.6

9.2 9.61