P. 1
BAT TRACH MINH CANH ( Xem Tuoi Cat Nha Va Huong Nha) - Khong Dung Ve Huong

BAT TRACH MINH CANH ( Xem Tuoi Cat Nha Va Huong Nha) - Khong Dung Ve Huong

|Views: 57|Likes:
Được xuất bản bởitthphuc

More info:

Published by: tthphuc on Oct 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

text

original

XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ

(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
1 Hoï teân: Tống Hoàng Phúc
2 Sinh naêm: 1979 KYÛ MUØI
3 Maïng: THIEÂN THÖÔÏNG HOAÛ Khaéc: SA TRUNG KIM
4 Cung: CHAÁN
5 Naêm nay: 3 T!"#$ AÂ% Baøn tay hoan oác: N&!' ()"* (+, Baøn tay kim laâu: K$- ./0! 1!23
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: K)"04 5+64& -"73
Ñoâng H"/* )/*$ H+624& 8/#4 1+, 8!*4&9
Ñoâng nam N&!' :!;,
Nam %!*3 1/2( Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Taây nam <)!*3 => H+624& )/*? (!"#$
Taây T)$@04 ; H+624& )/*? (!"#$
Taây baéc 5$@04 4$@04 ANBA
aéc T!;@7( -/*4&
Ñoâng baéc S/4) C)D H+624& )/*? (!"#$
" Ngu! haønh töông "inh: #im$Thuûy$Mo%c$Hoaû$Tho&$#im
# Ngu! haønh töông 'haéc: #im$(Mo%c$(Tho&$(Thuûy$(Hoaû$(#im
$ Ngöôøi naøy naêm nay: K)"04& ./E- 4)/E F+6*3
1% Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
Ne)u höôùng cöûa ch4nh cuûa nhaø 0uay 5e6 höôùng: H"/* )/*$ T!;@7( -/*4&N&!' :!;, %!*3 1/2(
Th2 höôùng mie%ng /oø be)* neân 0uay 5e6 höôùng: <)!*3 =G T)$@04 ; S/4) C)D 5$@04 4$@04
11 78 ngh9a 5aø 5a%n .uïng bo) t:4 theo caùc höôùng:
;uïc "aùt: %/E F$@H- I/2" -"7( I$@J4 3"J 3/H4 4@04 (K/24) )+624& 4/E;, ()+6E4& I"J (KD LCM
Ngu! 0uyû: N6$ I"J (KD I/E4 ()6E ("# ($@04, ()6E 3!24& F@# 3/H! /4 3)" &$/ 3+ )/; (K@" /4) &$/ F>4)
Tuye%t maïng: N6$ ./E- 3)"# 3/J( F"HM
<ieân nieân: N6$ ./E- =$@73 )"/N3 ./E 46$ I"J (KD ?)"E4& 4&!, 3)D4) 3!,/ &$/ 3)!,M
Hoaï haïi: N6$ 8/E4) 3)" .+! (K+,, C@7 1/23)OMM K)"04& F+6*3 I"J (KD 4)/E (/P-, 4)/E =@7 1$4), )"/N3 ?)"E4& 4&!, (K@, @-
Sinh 'h4: N6$ I"J (KD ?)"E4& ./E- =$@73, ()+ ?)"E4&, ?)"E4& 1$4) )"/*( 3)!4&, ?)"E4& C/K/"C@OM
Thieân y: N6$ I"J (KD 3)"# 3)" 4&+6E$ I@74) 8+6,4& I@74), ?)"E4& C@J ("/24, :!/E; ()! ($@H4OM
Löu yù: ( aùc hö!ùng to"t #aø caùc hö!ùng ha$% tuo&i xem caùc hö!ùng !û haøng coù so" thöù tö$ #aø ')
&Baïn muoán '(m tuo)i cho n!* ha*y click chuoät +aøo ,aây-
.h!/ng oâ ch!* maøu Q/4) ng!0øi s!* 1uïng ha*i nhaä +aøo
23 1uï taïi haøng soá 4 laø K)"04 th4 taïi haøng soá 6 ha*i nhaä C)"04
&2i(át th(o Ba5t t6aïch 7inh 8a*nh cu*a ta5c gia* : Tha5i Kim 9anh-
(Baûng naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
K$- ./0! 1!23
Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
N6$ 8/E4) 3)" .+! (K+,, C@7 1/23)OMM K)"04& F+6*3 I"J (KD 4)/E (/P-, 4)/E =@7 1$4), )"/N3 ?)"E4& 4&!, (K@, @-
Löu yù: ( aùc hö!ùng to"t #aø caùc hö!ùng ha$% tuo&i xem caùc hö!ùng !û haøng coù so" thöù tö$ #aø ')
ng!0øi s!* 1uïng ha*i nhaä +aøo
K)"04 th4 taïi haøng soá 6 ha*i nhaä C)"04
XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ
(Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997)
1 Hoï teân: Trần Thị Thanh Trà
2 Sinh naêm: 1979 KYÛ MUØI
3 Maïng: THIEÂN THÖÔÏNG HOAÛ Khaéc: SA TRUNG KIM
4 Cung: CHAÁN
5 Naêm nay: 3 T!"#$ AÂ%Baøn tay hoan oác: N&!' ()"* (+, Baøn tay kim laâu: K$- ./0! 1!23
6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: C/J4 5+64& ()"#
Ñoâng %!*3 1/2( H+624& 8/#4 1+, 8!*4&9
Ñoâng nam T!;@7( -/*4&
Nam H"/* )/*$ Taïi haøng soá 6 nhaä cung gioáng nh! cung taïi haøng soá 4
Taây nam S/4) C)D H+624& )/*? (!"#$
Taây 5$@04 4$@04 H+624& )/*? (!"#$
Taây baéc T)$@04 ; ANBA
aéc N&!' :!;,
Ñoâng baéc <)!*3 => H+624& )/*? (!"#$
" Ngu! haønh töông "inh: #im$Thuûy$Mo%c$Hoaû$Tho&$#im
# Ngu! haønh töông 'haéc: #im$(Mo%c$(Tho&$(Thuûy$(Hoaû$(#im
$ Ngöôøi naøy naêm nay: K)"04& ./E- 4)/E F+6*3
1% Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
Ne)u höôùng cöûa ch4nh cuûa nhaø 0uay 5e6 höôùng: H"/* )/*$T!;@7( -/*4&N&!' :!;, %!*3 1/2(
Th2 höôùng mie%ng /oø be)* neân 0uay 5e6 höôùng: <)!*3 =G T)$@04 ; S/4) C)D 5$@04 4$@04
11 78 ngh9a 5aø 5a%n .uïng bo) t:4 theo caùc höôùng:
;uïc "aùt: %/E F$@H- I/2" -"7( I$@J4 3"J 3/H4 4@04 (K/24) )+624& 4/E;, ()+6E4& I"J (KD LCM
Ngu! 0uyû: N6$ I"J (KD I/E4 ()6E ("# ($@04, ()6E 3!24& F@# 3/H! /4 3)" &$/ 3+ )/; (K@" /,4) &$/ F>4)
Tuye%t maïng: N6$ ./E- 3)"# 3/J( F"HM
<ieân nieân: N6$ ./E- =$@73 )"/N3 ./E 46$ I"J (KD ?)"E4& 4&!, 3)D4) 3!,/ &$/ 3)!,M
Hoaï haïi: N6$ 8/E4) 3)" .+! (K+,, C@7 1/23)OMM K)"04& F+6*3 I"J (KD 4)/E (/P-, 4)/E =@7 1$4), )"/N3 ?)"E4& 4&!, (K@, @-
Sinh 'h4: N6$ I"J (KD ?)"E4& ./E- =$@73, ()+ ?)"E4&, ?)"E4& 1$4) )"/*( 3)!4&, ?)"E4& C/K/"C@OM
Thieân y: N6$ I"J (KD 3)"# 3)" 4&+6E$ I@74) 8+6,4& I@74), ?)"E4& C@J ("/24, :!/E; ()! ($@H4OM
&2i(át th(o Ba5t t6aïch 7inh 8a*nh cu*a ta5c gia* : Tha5i Kim 9anh-
&Baïn muoán '(m tuo)i cho nam ha*y click chuoät +aøo ,aây-
.h!/ng oâ ch!* maøu Q/4) ng!0øi s!* 1uïng ha*i nhaä +aøo
23 1uï taïi haøng soá 4 laø K)"04 th4 taïi haøng soá 6 ha*i nhaä C)"04
(Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997)
Cöûu tinh che) *huïc: +Ne)u cöûa nhaø ,a! -aây .öïng -ong /ô! 0uay nha1m höôùng -a)u th2 -oay höôùng be)* ,e& 'haéc che)3
N6$ 8/E4) 3)" .+! (K+,, C@7 1/23)OMM K)"04& F+6*3 I"J (KD 4)/E (/P-, 4)/E =@7 1$4), )"/N3 ?)"E4& 4&!, (K@, @-
th4 taïi haøng soá 6 ha*i nhaä C)"04
T:;<=8 >9? B@. ABC.D TE9.D F@GH A;I.D 89G.D TEJ.:
()* +,-. /01 (to"t ne2n 3uøng)
m m m m m m m m m m
K:B=8 L;=8 % %M41 %M#2 1M23 1M64 2M%5 2M46 2M#" 3M2# 3M6$
%M%1 %M42 %M#3 1M24 1M65 2M%6 2M4" 2M## 3M2$ 3M"
T:NOG. T@CN %M%2 %M43 %M#4 1M25 1M66 2M%" 2M4# 2M#$ 3M3 3M"1
>BI8 :<IK %M%3 %M44 %M#5 1M26 1M6" 2M%# 2M4$ 2M$ 3M31 3M"2
T@P. T@CN %M%4 %M45 %M#6 1M2" 1M6# 2M%$ 2M5 2M$1 3M32 3M"3
%M%5 %M46 %M#" 1M2# 1M6$ 2M1 2M51 2M$2 3M33 3M"4
()* B45)6 6,7. (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T:9PN T@CN %M%6 %M4" %M## 1M2$ 1M" 2M11 2M52 2M$3 3M34 3M"5
89Q.D R;I %M%" %M4# %M#$ 1M3 1M"1 2M12 2M53 2M$4 3M35 3M"6
8< :@C. %M%# %M4$ %M$ 1M31 1M"2 2M13 2M54 2M$5 3M36 3M""
8< T:NOQT %M%$ %M5 %M$1 1M32 1M"3 2M14 2M55 2M$6 3M3" 3M"#
%M1 %M51 %M$2 1M33 1M"4 2M15 2M56 2M$" 3M3# 3M"$
()* L9 /,7: (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
TE;<C.D BOQ.: %M11 %M52 %M$3 1M34 1M"5 2M16 2M5" 2M$# 3M3$ 3M#
KNOPK T@CN %M12 %M53 %M$4 1M35 1M"6 2M1" 2M5# 2M$$ 3M4 3M#1
9@. SBT %M13 %M54 %M$5 1M36 1M"" 2M1# 2M5$ 3 3M41 3M#2
%M14 %M55 %M$6 1M3" 1M"# 2M1$ 2M6 3M%1 3M42 3M#3
T:@PT T:9@=T %M15 %M56 %M$" 1M3# 1M"$ 2M2 2M61 3M%2 3M43 3M#4
()* )*6;, L:5 (to"t ne2n 3uøng)
K:@=8: LU.: %M16 %M5" %M$# 1M3$ 1M# 2M21 2M62 3M%3 3M44 3M#5
T8: ><IN %M1" %M5# %M$$ 1M4 1M#1 2M22 2M63 3M%4 3M45 3M#6
SBT T;V %M1# %M5$ 1 1M41 1M#2 2M23 2M64 3M%5 3M46 3M#"
%M1$ %M6 1M%1 1M42 1M#3 2M24 2M65 3M%6 3M4" 3M##
L@IN KNOPT %M2 %M61 1M%2 1M43 1M#4 2M25 2M66 3M%" 3M4# 3M#$
()* <(,)* +6(,5) (to"t ne2n 3uøng cho c! =uan> %hoøng =uan chöùc)
T:B@Q. ><IN %M21 %M62 1M%3 1M44 1M#5 2M26 2M6" 3M%# 3M4$ 3M$
:9@I8: T@CN %M22 %M63 1M%4 1M45 1M#6 2M2" 2M6# 3M%$ 3M5 3M$1
%M23 %M64 1M%5 1M46 1M#" 2M2# 2M6$ 3M1 3M51 3M$2
TE;<C.D T8: %M24 %M65 1M%6 1M4" 1M## 2M2$ 2M" 3M11 3M52 3M$3
K:B= SBT %M25 %M66 1M%" 1M4# 1M#$ 2M3 2M"1 3M12 3M53 3M$4
()* ?.4@A B,1 (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T;V BNOQT %M26 %M6" 1M%# 1M4$ 1M$ 2M31 2M"2 3M13 3M54 3M$5
K:@WB T:NOQT %M2" %M6# 1M%$ 1M5 1M$1 2M32 2M"3 3M14 3M55 3M$6
%M2# %M6$ 1M1 1M51 1M$2 2M33 2M"4 3M15 3M56 3M$"
>H :;<.D %M2$ %M" 1M11 1M52 1M$3 2M34 2M"5 3M16 3M5" 3M$#
7;B 2@Q. %M3 %M"1 1M12 1M53 1M$4 2M35 2M"6 3M1" 3M5# 3M$$
()* 6,7. C,DE (xa"u 8ho2ng ne2n 3uøng)
T@7 :@IN %M31 %M"2 1M13 1M54 1M$5 2M36 2M"" 3M1# 3M5$ 4
%M32 %M"3 1M14 1M55 1M$6 2M3" 2M"# 3M1$ 3M6 4M%1
T9QN 8:T %M33 %M"4 1M15 1M56 1M$" 2M3# 2M"$ 3M2 3M61 4M%2
BOQ.: >H %M34 %M"5 1M16 1M5" 1M$# 2M3$ 2M# 3M21 3M62 4M%3
T9P. T@CN %M35 %M"6 1M1" 1M5# 1M$$ 2M4 2M#1 3M22 3M63 4M%4
()* ?.4@+ 6:F) (to"t ne2n 3uøng cho %hoøng th!ø> moG maû> %hoøng HuoGn)
L@X.D K:9@ %M36 %M"" 1M1# 1M5$ 2 2M41 2M#2 3M23 3M64 4M%5
%M3" %M"# 1M1$ 1M6 2M%1 2M42 2M#3 3M24 3M65 4M%6
8@=K L9Q %M3# %M"$ 1M2 1M61 2M%2 2M43 2M#4 3M25 3M66 4M%"
8:NOGB T@CN %M3$ %M# 1M21 1M62 2M%3 2M44 2M#5 3M26 3M6" 4M%#
T@P. B;VB %M4 %M#1 1M22 1M63 2M%4 2M45 2M#6 3M2" 3M6# 4M%$
%M41 %M#2 1M23 1M64 2M%5 2M46 2M#" 3M2# 3M6$ 4M1
>!u y5 th!05c loY Zan [uan t6oïng chi(\u 6oäng c!*a h0n laø chi(\u cao c!*a
m m m m m m m m m m m
4M1 4M51 5M$2 6M33 6M"4 "M15 "M56 "M$" #M3# #M"$ $M2
4M11 4M52 5M$3 6M34 6M"5 "M16 "M5" "M$# #M3$ #M# $M21
4M12 4M53 5M$4 6M35 6M"6 "M1" "M5# "M$$ #M4 #M#1 $M22
4M13 4M54 5M$5 6M36 6M"" "M1# "M5$ # #M41 #M#2 $M23
4M14 4M55 5M$6 6M3" 6M"# "M1$ "M6 #M%1 #M42 #M#3 $M24
4M15 4M56 5M$" 6M3# 6M"$ "M2 "M61 #M%2 #M43 #M#4 $M25
4M16 4M5" 5M$# 6M3$ 6M# "M21 "M62 #M%3 #M44 #M#5 $M26
4M1" 4M5# 5M$$ 6M4 6M#1 "M22 "M63 #M%4 #M45 #M#6 $M2"
4M1# 4M5$ 6 6M41 6M#2 "M23 "M64 #M%5 #M46 #M#" $M2#
4M1$ 4M6 6M%1 6M42 6M#3 "M24 "M65 #M%6 #M4" #M## $M2$
4M2 4M61 6M%2 6M43 6M#4 "M25 "M66 #M%" #M4# #M#$ $M3
4M21 4M62 6M%3 6M44 6M#5 "M26 "M6" #M%# #M4$ #M$ $M31
4M22 4M63 6M%4 6M45 6M#6 "M2" "M6# #M%$ #M5 #M$1 $M32
4M23 4M64 6M%5 6M46 6M#" "M2# "M6$ #M1 #M51 #M$2 $M33
4M24 4M65 6M%6 6M4" 6M## "M2$ "M" #M11 #M52 #M$3 $M34
4M25 4M66 6M%" 6M4# 6M#$ "M3 "M"1 #M12 #M53 #M$4 $M35
4M26 4M6" 6M%# 6M4$ 6M$ "M31 "M"2 #M13 #M54 #M$5 $M36
4M2" 4M6# 6M%$ 6M5 6M$1 "M32 "M"3 #M14 #M55 #M$6 $M3"
4M2# 4M6$ 6M1 6M51 6M$2 "M33 "M"4 #M15 #M56 #M$" $M3#
4M2$ 4M" 6M11 6M52 6M$3 "M34 "M"5 #M16 #M5" #M$# $M3$
4M3 4M"1 6M12 6M53 6M$4 "M35 "M"6 #M1" #M5# #M$$ $M4
()* <(,)* +6(,5) (to"t ne2n 3uøng cho c! =uan> %hoøng =uan chöùc)
4M31 4M"2 6M13 6M54 6M$5 "M36 "M"" #M1# #M5$ $ $M41
4M32 4M"3 6M14 6M55 6M$6 "M3" "M"# #M1$ #M6 $M%1 $M42
4M33 4M"4 6M15 6M56 6M$" "M3# "M"$ #M2 #M61 $M%2 $M43
4M34 4M"5 6M16 6M5" 6M$# "M3$ "M# #M21 #M62 $M%3 $M44
4M35 4M"6 6M1" 6M5# 6M$$ "M4 "M#1 #M22 #M63 $M%4 $M45
4M36 4M"" 6M1# 6M5$ " "M41 "M#2 #M23 #M64 $M%5 $M46
4M3" 4M"# 6M1$ 6M6 "M%1 "M42 "M#3 #M24 #M65 $M%6 $M4"
4M3# 4M"$ 6M2 6M61 "M%2 "M43 "M#4 #M25 #M66 $M%" $M4#
4M3$ 4M# 6M21 6M62 "M%3 "M44 "M#5 #M26 #M6" $M%# $M4$
4M4 4M#1 6M22 6M63 "M%4 "M45 "M#6 #M2" #M6# $M%$ $M5
4M41 4M#2 6M23 6M64 "M%5 "M46 "M#" #M2# #M6$ $M1 $M51
4M42 4M#3 6M24 6M65 "M%6 "M4" "M## #M2$ #M" $M11 $M52
4M43 4M#4 6M25 6M66 "M%" "M4# "M#$ #M3 #M"1 $M12 $M53
4M44 4M#5 6M26 6M6" "M%# "M4$ "M$ #M31 #M"2 $M13 $M54
4M45 4M#6 6M2" 6M6# "M%$ "M5 "M$1 #M32 #M"3 $M14 $M55
()* ?.4@+ 6:F) (to"t ne2n 3uøng cho %hoøng th!ø> moG maû> %hoøng HuoGn)
4M46 4M#" 6M2# 6M6$ "M1 "M51 "M$2 #M33 #M"4 $M15 $M56
4M4" 4M## 6M2$ 6M" "M11 "M52 "M$3 #M34 #M"5 $M16 $M5"
4M4# 4M#$ 6M3 6M"1 "M12 "M53 "M$4 #M35 #M"6 $M1" $M5#
4M4$ 4M$ 6M31 6M"2 "M13 "M54 "M$5 #M36 #M"" $M1# $M5$
4M5 4M$1 6M32 6M"3 "M14 "M55 "M$6 #M3" #M"# $M1$ $M6
4M51 4M$2 6M33 6M"4 "M15 "M56 "M$" #M3# #M"$ $M2 $M61
>!u y5 th!05c loY Zan [uan t6oïng chi(\u 6oäng c!*a h0n laø chi(\u cao c!*a

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->