VI TRI PHAP LY CUA NGÂN HANG NHA NUOC VIET NAM

Thang 8/1945 nuocViêt Nam dân chu công hoa ra doi nhung mãi dên nám 1951
moi thanh lâp duoc Ngân hang dâu tiên cua Nha nuoc Viêt nam trong sác lênh sô
15/sl không truc tiêp quy dinh vi tri phap ly cua Ngân hang quôc gia nhung co dê
câp Tông giam dôc la nguoi lãnh dao Ngân hang quôc gia co danh vi nhu Bô
truong.
Ngay 26/10/1961 Hôi dông Chinh Phu ban hanh Nghi dinh 171/CP vê tô chuc va
hoat dông Ngân hang nhám dap ung viêc thuc hiên kê hoach 5 nám lân thu nhât
(1961-1965), Ngân hang quôc gia dôi tên thanh Ngân hang Nha nuoc Viêt nam.
Vi tri phap ly cua NHNNVN duoc quy dinh rõ hon so voi sác lênh 15/sl:
-Ngân hang Nha nuoc la co quan cua Hôi Dông Chinh Phu
-Ngân hang Nha nuoc co thâm quyên quan ly Nha nuoc voi hoat dông cua cac xi
nghiêp va cac tô chuc kinh tê .Nhiêm vu chu yêu la phuc vu cho hoat dông cua
mâu dich quôc doanh, xi nghiêp quôc doanh.
Nghi dinh 63/ND-CP ngay 16/06/1077 quy dinh co câu tô chuc va bô may cua
Ngân hang Nha nuoc Viêt Nam.Ngân hang Nha nuoc Viêt Nam la môt co quan
ngang bô thuôc hoat dông chinh phu co trach nhiêm thông nhât quan ly công tac
phat hanh tiên, quan ly tiên mát va diêu hoa luu thông tiên tê, quan ly tin dung,
thanh toan trong ngoai nuoc, quan ly ngoai hôi,quÿ ngân sach Nha nuoc.Ngân
hang Nha nuoc Viêt Nam vua la co quan cua Chinh phu, vua la tu cach cua Ngân
hang Trung uong vua la Ngân hang trung gian.
Ngay 09/10/1987 chinh phu ra quyêt dinh sô 172 quy dinh chuc náng nhiêm vu cua
Ngân hang Nha nuoc Viêt Nam:la co quan trong bô may quan ly Nha nuoc,tô chuc
hach toan kinh tê chuyên nghanh, thuc hiên hoat dông kinh doanh trên cac linh vuc
tiên tê,tin dung, la hê thong Ngân hang câp môt.
Ngay 26/03/1988 Hôi dông Bô truong ban hanh nghi dinh 53/HDBT vê tô chuc bô
may Ngân hang Nha nuoc Viêt Nam chuyên sang hê thông Ngân Hang hai
câp:Ngân hang Nha nuoc Viêt Nam thuc hiên chuc náng quan ly Nha nuoc vê tiên
tê.
Ngay 23/05/1990 phap lênh Ngân hang Nha nuoc va phap lênh Ngân hang, Hop
tac xã tin dung,Công ty tai chinh: Ngân hang Nha nuoc Viêt Nam la co quan cua
Hôi dông Bô truong va la co quan duy nhât phat hanh tiên.Ngân hang Nha nuoc
thuc hiên chuc náng quan ly Nha nuoc va Ngân hang trung uong cua cac Ngân
hang.
Ngay 12/12/1997 luât Ngân hang Nha nuoc va luât cac tô chuc tin dung ra
doi.khang dinh dia vi phap ly cua Ngân hang Nha nuoc Viêt Nam la co quan cua
Chinh phu va la Ngân hang trung uong cua nuoc công hoa XHCN Viêt Nam.

 3...2/3..38 .3.33 :9H3..3.297438.'9.32 33g2 2935 .3..7.'93.

336:.5%3E2 ..O/.3..3.3.3.3.956: 3.8397..O .3 . 97..3 4336:.97J5E5 .

 .

33 3. 3J3!-.

 49 33332 E53.'93.6: 37.384..8.9.. 9H393333.' .34.!...3..3g23939  336:..2 '97J5E5 ..9.

./4.6:..9......./4..O926:36:3 3..6:.J 35.8 333.49 3...:5.l3J3! 333.3. 2:/.E.39 2..3 J356:.E..3  3...449 3.

l !3.

.

'9..2.3  ..'9.... :..9. 6:3 34 6:338E..J35 .497E..J35.E.3...6:... 333.3 .2 333..3-9:..3397:3.-2E.3%7:3...394E39743343.3293396:3 . 6: 3.:93939 6:3 9J3/3 9.3 3..39E. 3 33... 5E9393 6:3 9329...'9.3.:9.3.6:.49 3..229.

 .

397H3.3g332. 9.6:..3.E.. 3...'9... .33.J357.349 33/4..6:9 386: 3.529 ..39743-2E6:3 3.:H333 9.2.94E339. 939 9J3/3 9433..3.

.

3-. 397.333 3.

93 9 .33.:38..2.3.33.39333.'9.- 2E3.9....3g36:3 3..53.l%. .29.'9..

.

.

. 9.3. 397.3g36:3 3..5E533.6:..3 3 .6:.3397:3.3 5 9E..9J3/3 399.3.E....'9.3.2...J3333....3/:395E9393 333...33. 5E533.3.

.

E...3.:9333.. 3 3 ...333.9.3..3.2.5E5 ..9J3/37.'9. J35..2  .6:.'9..:9.3...3397:3..