Bài tâp thuy luc dai cuong

uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵ

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. Ŷ

BÀI TAP THÙY LUC ÐAI CUONG
Ho và tên: Nguyên Thành Trung
Lóp: 53CG2
MSSV: 2461.53

Bài tâp chuong 2: Thúy tïnh hoc
Bài 2.4 : Theo bài ra ta có so dô nhu hình vë:

½¾t tai diêm A là:
˜
A
= ˜
OiOi
+ ˨
1
. y
n

½¾t tai diêm B là: ˜
B
= ˜
OO

2
. y
n

y (1) ÷ (2) ta duoc dô chênh áp sut tai A và B
= ˜
A
- ˜
B
= (˜
0i0i
- ˜
OO
) +(˨
1
- ˨
2
). y
n

Mãt khác ta lai có: ˜
0i0i

OO
= -y
tn
. ˨
0
; (˨
1
- ˨
2
) = ˨
0

Vây ta suy ra duoc: = ˜
A
- ˜
B
= -y
tn
. ˨
0
+(˨
1

2
). y
n

= (y
n
-y
tn
. )˨
0

= -ŶŸź8ŷ (
N
m
2
)
Du "-" nghïa là ˜
A
< ˜
BBài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŷ

Bài 2.11 :
Xét áp sut du tai 2 diêm A và A' thuôc
cùng
1 mãt dãng áp 0-0: p
A
= p
Ai

Vói: p
A
= y
n
. ˨
2

p
Ai
= y
tn
. ˨
1

Tù dó ta có
- y
n
. ˨
2
= y
tn
. ˨
1

- ˨
2
=
y
tn
. ˨
1
y
n
=
ŵŷ,ź.ŵŶ
ŵ
= ŵźŷŶmm
Hay ˨
2
= ŵ.źŷŶ˭
Theo hình vë trên ta có:
˨ = ˨
2
- ˨
1

- ˨ = ŵźŷŶ -ŵŶŴ = ŵŹŵŶ(mm)
hay ˨ = ŵ,ŵŹŵŶ(˭)

Bài 2-12 (28)


Áp sut du tai diêm A duoc tính bói:
p
dA
= p
c
+y
n
. ˨
1

Xét áp sut du tai 2 diêm C và C' thuôc cùng 1 mãt dãng áp 0-0:
p
C
= p
Ci

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. Ÿ

Mà: p
C
= y
tn
. ˨
2

- p
dA
= y
tn
. ˨
2
+ y
n
. ˨
1

- p
dA
= Ŵ,ŶŹ.ŵŷź + 98ŵŴ.Ŵ,Ÿ = ŷŻ9ŶŸ
˚
˭
2

Hay :
p
dA
= Ŵ.ŷ8at

Bài 2-23:


Ta tính dô cao trong tâm cúa tiêt diên cúa van:
˨
c
= ˨
1
-
BB
Ŷ
= ˨
1
-
˨
1
-h
Ŷ
= Ź -
Ź - ŷ
Ŷ
= Ÿ(˭)
Xét áp luc do khôi nuóc có dô cao h
1
gây ra lên cúa van:
Ta có:

˜
1
= ˨
c
æ. y
n
= ˨
c
(0A
i
. b). y
n
= ˨
c
Ӟ
˛
i
E
Ŷ
. bӟ . y
n

- ˜
1
= ŸŸŷ9Ÿ9˚
Nêu ta chon truc Oz nãm nghiêng theo mãt vói huóng nhu hình vë, diêm O nãm tai
mãt thuong luu thì vi trí cúa diêm dãt luc P
1
së tính theo công thúc:
˴
Ð
= ˨
c
+
I
o
æ. ˨
c

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. Ź

Vói
I
o
=
bh
3
ŵŶ
=
b(BA)
3
ŵŶ
= Ż.ŹŸ(˭
4
)
Tù dó ta có :
˴
Ð
= Ÿ +
Ż.ŹŸ
ŶVŶ. Ÿ.Ÿ
= Ÿ,źŻ(˭)
Xét áp luc do khôi nuóc có dô cao h
2
gây ra:
Ðô cao trong tâm phân tiêp xúc vói nuóc cúa cúa van là:
˨
c
| = ˨
2
-
ŵ
Ŷ
˨
2
=
ŵ
Ŷ
˨
2

- ˨
c
Ȋ = Ŵ.ź˭
Diên tích mãt tiêp xúc vói nuóc là:
æ
i
= EȊ. b = (VŶ˨
2
). b = VŶ. ŵ,Ŷ.Ÿ = ź,Ż8(˭
2
)
Do dó ta có:
p
2
= ˨
c
Ȋ. æȊ. y
n
= 98ŵŴ.Ŵ,ź.ź,Ż8 = ŷ99ŴŻ(˚)
Ðiêm dãt luc là: (xét trong hê truc O'z)
˴
Ði
= ˨
c
Ȋ +
I
o
Ȋ
æȊ. ˨
c
Ȋ
= Ŵ.Ÿ(˭)
Trong hê truc Oz thì diêm D' có toa dô:
˴
Ð
| = Ŵ.Ÿ + (ŹVŶ -ŵ.ŶVŶ) = Ź.ŻŻ(˭)
Vây tù dó ta có duoc áp luc cúa toàn bô nuóc tác dung lên cúa van là:
Ðô lón:
˜ = |˜
1

2
| = ŸŴŸŴŸŶ(N) ɜ ŸŴŸ(kN)
Ðiêm dãt luc duoc xác dinh theo phuong pháp xác dinh diêm dãt khi có hop luc 2 luc song song:
Khoáng cách giüa 2 diêm dãt D và D' là:
= |˴
Ð

Ð
| | = |Ÿ.źŻ - Ź.ŻŻ|
- = ŵ.ŵ(˭)
Goi a là khoáng cách tù D' dên diêm dãt G cúa hop luc
P và b là khoáng cách tù D dên diêm dãt G cúa hop luc P.
Ta lâp duoc hê phuong trình sau tù phuong trình cân bãng
moment quanh O
o +b = ŵ.ŵ m
o
b
=
ŷ99ŴŻ
ŸŸŷ9Ÿ9

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ź

Giái ra ta duoc:
o = Ŵ.Ŵ9˭
b = ŵ.Ŵŵ˭
Tù dó ta xác dinh duoc diêm dãt G cúa hop luc P cách O môt doan:
A = Ź.ŻŻ - Ŵ.Ŵ9 = Ź.ź8(˭)

Bài 2-24:Xét áp luc P
1
do khôi nuóc thuong luu gây ra
Chon truc A
Z
nhu hình vë
Diên tích phân nuóc tiêp xúc vói nuóc là:
æ
1
= ˨
1
. b (b: bŧ rũJ˧ c$o b" Jūc)
Trong tâm có dô cao: ˨
c
= ˨
1
-
h
1
2
=
h
1
2

Áp luc: ˜
1
= æ
1
. ˨
c
. y
n
=
h
1
.b.h
1
2
y
n

- ˜
1
=
h
1
2
2
. b. y
n

Ðiêm dãt: ˴
Ð
1
= ˨
C
+
I
C
o
1
h
c
=
2
3
˨
1

Tù dó ta suy ra khoáng cách giüa D và O là:
ˬ
1
= |(˨
1
-˲) -˴
Ð
1
| = |
ŵ
ŷ
˨
1
- ˲|
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. Ż

Xét tuong tu cho khôi nuóc ó ha luu ta có:
˜
2
= æ
2
. ˨
c
i
. y
n
=
˨
2
. b. ˨
2
Ŷ
y
n

˴
Ð
2
= ˨
C
+
I
C
æ
1
˨
c
=
Ŷ
ŷ
˨
2

Khoáng cách giüa D' và O là:
ˬ
2
= |(˨
2
- ˲) -˴
Ð
2
| = |
ŵ
ŷ
˨
2
- ˲|
Xét diêu kiên cân bãng momen quanh O:
Van bãt dâu mó khi: ˜
2
. ˬ
2
< ˜
1
. ˬ
1

-
h
2
2
b
2
y
n
ˬ
2
<
h
1
2
b
2
y
n
ˬ
1

-
h
2
2
b
2
y
n
|
1
3
˨
2
-˲| <
h
1
2
b
2
y
n
|
1
3
˨
1
- ˲|
-
0,9
2
.3
2
|
1
3
Ŵ,9 - ˲| =
2
2
.3
2
|
1
3
Ŷ -˲|
Giái phuong trình trên ta suy duoc giá tri cúa
˲ = Ŵ.ŻŹ9˭

Bài 2.27:
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. 8

Nhìn trên hình vë ta có nhân xét rãng hê có xu huóng quay quanh diêm K ( nãm ó chân cúa tru
chông). Do vây dê hê cân bãng thì luc P do nuóc tác dung vào thành van phái có phuong di qua K
hay diêm D chính là diêm dãt luc cúa P
Chon truc toa dô Oz nhu hình vë:
Toa dô diêm dãt luc P duoc tính theo công thúc:
˴ = ˴
C
+
I
o
æ. ˴
c

Vói:
æ là phân diên tích phân mãt tiêp xúc vói nuóc.
æ = 0N. b =
E
Cos|ŷŴ]
. b
I
o
: là moment quán tính cúa mãt tiêt diên tiêp xúc vói nuóc
I
o
=
b(OM)
3
12
=
2bH
3
9V3

˨
C
: là dô cao cúa trong tâm tiêt diên tính tù mãt thoáng
˴
C
=
E
Ŷ. Cos|ŷŴ]

Tù dó ta suy ra: ˴ = ˴
C
+
H
3V3
(1)
Mãt khác theo hình vë ta thy:
˴ = 0C + CB
0C =
H
2.Cos|30]
; CB = ŶŴcm
- ˴ =
H
2Cos(30)
+ ŶŴ = ŶŴ +
H
V3
(2)
Tù (1) và (2) ta suy ra giá tri cúa H=1,04(m)
Ta tính duoc dô lón cúa P là: ˜ = æ. ˨
C
. y
n
=
H
2Cos(30)
b
H
2
y
n

P=24503,9 (N) = 24.3 (kN)

Bài 2.39:

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. 9

Bài tâp chuong 3:
Bài 3-26:
Chon mãt O-O là mãt phãng chuân dê so sánh:
Viêt phuong trình Becnulli cho mãt cãt tai 2-2 và 3-3 vói giá tri áp sut du ta có:
˴
2
+
p
2d
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
= ˴
3
+
p
3d
y
+
o
3
˰
3
2
Ŷ˧

w

vū˩ ˴
2
= E : p
2d
= Ŵ : ˰
2
= Ŵ : o
1
= o
2
= ŵ : ˴
3
=
ˤ
2
Ŷ

Ta có thê bó qua giá tri tôn tht côt nuóc ˨
w
= Ŵ
D
2
/2 rt nhó nên ta có thê bó qua

E +Ŵ + Ŵ =
˰
3
2
Ŷ˧
+
p
3d
y
(ŵ)
Viêt PT dinh luât Becnulli cho 1-1 và 4-4 ta có:
˴
1
+
p
1d
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
4
+
p
4d
y
+
o
4
˰
4
2
Ŷ˧
+ ˨
w

- Ŵ +
p
1d
y
+
˰
1
2
Ŷ˧
= Ŵ +
p
4d
y
+
˰
4
2
Ŷ˧
+Ŵ (Ŷ)
Thay (2) vào (1):
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵŴ

E + Ŵ =
˰
3
2
Ŷ˧
+ (
˰
1
2
Ŷ˧
-
˰
4
2
Ŷ˧
+
p
1d
y
)
- ˰
3
= Ŷ˧E -
p
1d
y
1 + (˰
4
2
- ˰
1
2
) (-)
Vói v
4
và v
1
là:
˰
4
=
˝
æ
4
=
Ŵ,ŵŸ.Ÿ
n(Ŵ.ŵ)
2
= ŵŻ.8 Ә
˭
s
ә
˰
1
=
˝
æ
1
=
Ŵ,ŵŸ.Ÿ
n(Ŵ.ŷ)
2
= ŵ.98Ә
˭
s
ә
Ta có : - ˰
3
= ŵŹ.ŷ(˭¡s)
Vây luu luong nuóc clo trong ông là: ˝
3
= ˰
3
. æ
3
= Ŵ.ŴŴŻŹ Ә
m
3
s
ә
2) Luu luong nuóc Clo trong ông là 0.5 l/s
˰
3
= ˰
40
=
˝
æ
3
=
Ŵ,Ź. ŵŴ
-3
nŴ, ŴŶŹ
2
. Ÿ = ŵ,ŴŶ Ә
˭
s
ә
Tù (*) ta có:
˰
3
2
= ӞE +
˰
4
2
- ˰
1
2
Ŷ˧
ӟŶ˧ -
p
1d
y
Ŷ˧
- ˰
3
2
= Ŷ˧E -
p
1d
y
1 + ˰
4
2
- ˰
1
2

- ˰
4
2
= ˰
3
2
- Ŷ˧E -
p
1d
y
1 + ˰
1
2

- ˰
4
= 8,9ŻӘ
˭
s
ә
- æ
4
=
˝
nuoc
˰
4
= Ż, 8ŷ.ŵ
-3

2
)
n. ˤ
2
2
Ÿ
= Ż, 8ŷ.ŵ
-3
- ˤ
2
= Ŵ.ŵ(˭)
3) ˰
cIo
= ˰
3
=
0.0001-4
n(0.025)
2
= Ŵ.Ŷ(˭)
˰
1
= ŵ.98Ә
˭
s
ә
˰
4
=
Ŵ.ŵŸ - Ÿ
n(Ŵ.Ŷ)
2
= Ÿ.Ÿź(˭¡s)
Tù (*) ta có:
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵŵ

˰
3
2
= Ŷ˧E -
p
1d
y
1 +˰
4
2

1
2

- E =
Ŷ˧p
d
+ y(˰
1
2
+ ˰
3
2

4
2
)
Ŷ˧y
= 9.ŵ8 (˭)

Bài 3.27:

Chon mãt chuân 0-0 nhu hình vë
Viêt phuong trình Becnulli cho mãt cãt tai 1-1 và 2-2 vói giá tri áp tuyêt dôi ta có:
˴
1
+
p
1
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
2
+
p
2
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
+ ˨
w

- E
1
+
p
kq
y
+ Ŵ = E
2
+
p
kq
y
+ Ŵ + ˨
w

- ˨
w
= E
1
- E
2
= ŷ.ŷ -ŵ.Ź = ŵ.8 ˭ cũˮ Jūc
Mà: ˨
w
= ˨
c1

c2

d
= ŵ.8 m
˨
d
= Ŵ.ź˭
˨
c1
=
:
c1

2
2g
; c
c1
= Ŵ.Ź (oan ˰ào ŧJ˧)
˨
c2
=
:
c2

2
2g
; c
c2
= ŵ (oan ˰ào ŧJ˧)
Tù dó ta có duoc giá tri cúa v:

c
c1
. ˰
2
Ŷ˧
+
c
c2
. ˰
2
Ŷ˧
+ Ŵ.ź = ŵ.8 - v =


Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵŶ

Bài 3.35:


Chon mãt chuân 0-0 là mãt di qua dáy duói cúa van xá nhu hình vë:
Viêt phuong trình Becnulli cho mãt cãt tai 1-1 và 3-3 vói giá tri áp sut tuyêt dôi ta có:
˴
1
+
p
1
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
3
+
p
3
y
+
o
3
˰
3
2
Ŷ˧

- ˬ +
p
1
y
+
˰
1
2
Ŷ˧
= ˨ +
p
kq
y
+ Ŵ
˰
1
=
˝
æ
1
= Ź.Ÿ (˭¡s)
˰
2
=
˝
æ
2
= ŵ.ŷŶ (˭¡s)
Tù dó ta có:
p
1
-p
kq
y
= ˨ -ˬ -
˰
1
2
Ŷ˧

- p
1
- p
kq
= -Ŵ.ŷŻat
Vây:
p
ck
= Ŵ.ŷŻatBài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵŷ

Bài 3.36:
Viêt phuong trình dinh luât Becnulli cho mãt
cãt 2-2 và 3-3 vói mãt phãng so sánh là mãt
0-0 nhu hình vë:
˴
2
+
p
2
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
= ˴
3
+
p
3
y
+
o
3
˰
3
2
Ŷ˧
+ ˨
W2-3

Vói các giá tri: p
2
= p
kq
: ˴
2
= E: ˰
2
= Ŵ:
˴
3
= Ŵ: p
3
= p
kq
:
˰
3
=
˝
æ
=
Ÿ˝

2
=
Ÿ - ŵŶ.Ÿ - ŵŴ
-3
n - (ŵŹŴ - ŵŴ
-3
)
2
= Ŵ.Ż(˭¡s)
Tôn tht côt áp së bãng tông các tôn tht doc duòng và cuc bô: ˨
W2-3
= ˨
w
+ ˨
d

˨
d
= ˫ - I (do tôn tht doc duòng ti lê vói chiêu dài)
o
2
= o
3
= ŵ
E =
˰
3
2
Ŷ˧
+ ˨
w
+˫ - I - ˫ =
E -
˰
3
2
Ŷ˧
- ˨
w
I
=
Ÿ.Ź -
Ŵ.Ż
2
Ŷ - 9.8ŵ
-Ŵ.Ź
ŷ
= ŵ.ŷŷ
Viêt phuong trình dinh luât Becnulli cho mãt cãt 2-2 và 1-1 vói mãt phãng so sánh là mãt 0-0:
˴
2
+
p
2
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
= ˴
1
+
p
1
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
+ ˨
W1-2

- E +
p
kq
y
=
p
1
y
+
˰
3
2
Ŷ˧
+ ˨
w
+ ˫ - ˲
-
p
1d
y
=
p
1
-p
kq
y
= E -
˰
3
2
Ŷ˧
- ˨
w
-˫ - ˲
- ˲ =
-
p
1d
y
+ E -
˰
3
2
Ŷ˧
- ˨
w
˫

˲ =
-
Ŵ.ŵ - 98ŵŴŴ
98ŵŴ
+ Ÿ.Ź -
Ŵ.Ż
2
Ŷ - 9.8ŵ
- Ŵ.Ź
ŵ.ŷŷ
= Ŷ.ŶŸ(˭)
Vë duòng do áp

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵŸ

Bài 3.39:
Chon mãt O-O là mãt phãng chuân dê so sánh:
Viêt phuong trình Becnulli cho mãt cãt tai 1-1 và 2-2 vói giá tri áp tuyêt dôi ta có:
˴
1
+
p
1
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
2
+
p
2
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
+ ˨
w

- ˴
1
+
p
1
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
2
+
p
2
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
+ Ŵ
Tù ông do áp ta có phuong trình:
p
A
1
= p
B
1

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵŹ

- p
A
+y
n

1
- ˴) + y
tn
. ˴ = p
B
+ y
n
. ˴
2

- p
A
-p
B
= y
n
. ˴
2
-y
n

1
- ˴) - y
tn
. ˴
- p
A
-p
B
= y
n
. (˴
2
- ˴
1
) + ˴(y
n
- y
tn
)
-
p
A
- p
B
y
n
= (˴
2
- ˴
1
) +
˴(y
n
- y
tn
)
y
n

-
p
A
-p
B
y
n
= (˴
2
- ˴
1
) + ˴ ŵ -
y
tn
y
n
1 (Ŷ)
Thay (2) vào (1) ta suy ra duoc:
p
1
- p
2
y
n
= (˴
2
- ˴
1
) +
˰
2
2
- ˰
1
2
Ŷ˧

- (˴
2
- ˴
1
) +˴ ŵ -
y
tn
y
n
1 = (˴
2

1
) +
˰
2
2
- ˰
1
2
Ŷ˧

- ˴ ŵ -
y
tn
y
n
1 =
˰
2
2
- ˰
1
2
Ŷ˧

- ˰
1
2
= -Ŷgz ŵ -
y
tn
y
n
1 +˰
2
2

- ˰
1
= Ŷgz -ŵ +
y
tn
y
n
1 + ˰
2
2

Vói: ˰
2
=
0
2
o
2
=
0
B
o
B
= ŵ.Ź Ә
m
s
ә
- ˰
1
= Ŷgz -ŵ +
y
tn
y
n
1 + ˰
2
2
= Ŷ.ŵŻ Ә
m
s
ә
Luu luong nuóc là:
˝
1
= ˝
A
= ˰
1
æ
1
= Ŵ.ŴŵŻ Ӟ
˭
3
s
ӟ
˝
1
= ŵŻ
ˬ
s
1


Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵź

Bài 3-41:
Chon mãt phãng chuân O-O nhu hình vë
Viêt phuong trình Becnulli cho mãt cãt 1-1 và 2-2 vói áp sut du:
p
1d
y
+ ˴
1
+
˰
1
2
Ŷ˧
=
p
2d
y

2
+
˰
2
2
Ŷ˧

- Ŵ +˨
1
+
˰
1
2
Ŷ˧
= Ŵ + ˨
2
+
˰
2
2
Ŷ˧

- ˨
2
= Ӟ˨
1
+
˰
1
2
Ŷ˧
ӟ -
˰
2
2
Ŷ˧
(ŵ)
Phuong trình liên tuc áp dung cho kênh tai doan dâu và doan thu hep;
˝ = ˰
1
˨
1
b
1
= ˰
2
˨
2
b
2

- ˨
2
=
˰
1
˨
1
b
1
˰
2
b
2
(Ŷ)
Thay (2) vào (1) ta có:
˰
1
˨
1
b
1
˰
2
b
2
= Ӟ˨
1
+
˰
1
2
Ŷ˧
ӟ -
˰
2
2
Ŷ˧

- Ӟ˨
1
+
˰
1
2
Ŷ˧
ӟ =
˝
˰
2
b
2
+
˰
2
2
Ŷ˧

- b
2
˰
2
3
- Ŷ Ӟ˨
1
+
˰
1
2
Ŷ˧
ӟ˧b
2
˰
2
+ Ŷ˝˧ = Ŵ
Sau khi thay sô vào và giái ra ta duoc giá tri cúa v
2
là:
˰
2
= Ŵ.ŻŹŸŻ Ә
˭
s
ә
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵŻ

- ˨
2
=
˝
˰
2
b
2
=
ŵ8
Ŵ.ŻŹŸŻ - 8
= Ŷ.98(˭)

Bài 3.46:


Phuong trình dông luong cho doan dòng cháy duoc giói han bói 2 mãt cãt 1-1 và 2-2 dôi vói truc
chiêu s nãm ngang huóng tù trái sang phái:
˘
s
= µ. ˝(o
o2
. ˰
2s
-o
o1
. ˰
1s
)
Coi: o
o2
= o
o1

- ˘
s
= µ. ˝(˰
2
- ˰
1
)
Luc ngoài gôm có:
Luc khôi trong luong cúa doan dòng cháy là G tuy nhiên G
s
= 0
Luc mãt:
Luc ma sát trên thành ông. Tuy nhiên ta chi xét 1 phân ông ngãn nên coi luc ma sát là nhó
nên có thê bó qua
Áp luc nuóc xung quanh tác dông lên mãt dúng 1-1 và 2-2: ˜
1
, ˜
2

˜
1
= p
1
æ
1

˜
2
= p
2
æ
2

Phuong trình dinh luât Becnuli cho 2 mãt 1-1 và 2-2 vói mãt O-O là mãt chuân:
˴
1
+
p
1d
y
+
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
2
+
p
2d
y
+
˰
2
2
Ŷ˧
+ ˨
W1-2

-
p
1d
y
+ ˴
1
+
˰
1
2
Ŷ˧
=
p
2d
y
+ ˴
2
+
˰
2
2
Ŷ˧
+
c
van
. ˰
2
2
Ŷ˧

Tuy nhiên do Q và æ là không dôi nên: ˰
1
= ˰
2
= ˰
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵ8

Viêt lai phuong trình trên ta có:
p
1
y
+
˰
2
Ŷ˧
=
p
2
y
+
˰
2
Ŷ˧
+
c
van
. ˰
2
2
Ŷ˧

- p
1
- p
2
=
c
van
. ˰
2
2
Ŷ˧
y
Goi phán luc cúa van tác dông vào dòng nuóc là R
Ta có: ˘
s
= ˜
1

2

- µ˝(˰
2

1
) = (p
1
- p
2
)æ- ˞
- ˞ = -µ˝(˰
2

1
) +
c
van
. ˰
2
2
Ŷ˧
yæ(Bo˰
2
= ˰
1
)
- ˞ =
c
van
. ˰
2
2
Ŷ˧
y

Giá tri R = giá tri áp luc tác dung lên cúa van: -˜ = ˞ =
:
van

2
2
2g
y
Vói: ˰ =
0
o

æ = ob
Áp dung thay sô: P=112.5 (kN)


Chuong IV: Tôn thât côt nuóc trong dòng cháy
Bài 4-14:
Sô W =
¡d
v

Vói nuóc có nhiêt dô ˮ = ŵŴ°C - v = Ŵ.Ŵŵŷŵcm
2
¡s
Vây ta có W =
¡d
v
=
13,1.2
0,0131
= ŶŴŴŴŴ > ŶŷŶŴ
Vây nuóc cháy rôi
Chiêu dày cúa lóp móng sát thành
o
t
=
ŷŸ,Ŷ ˤ
W
d
0.875
=
ŷŸ,Ŷ. ŶŴŴ
ŶŴŴŴŴ
0.875
= ŵ.ŵ8(mm)
Ta thy:
o
t
> A
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŵ9

Nên nuóc cháy rôi trong khu thành tron thúy luc
Bài 4-20:
Tôn tht doc duòng h
d
tính theo công thúc Darcy:
˨
d
= z
ˬ
ˤ
˰
2
Ŷ˧
= ŵŷ.Żŷ(˭)
Ta giá sú rãng nuóc trong ông cháy ó khu súc cán bình phuong
Ta tính C theo công thúc Maninh: ˕ =
1
n
˞
1¡6

Vói ˞ =
d
4
=
250
4
= źŶ,Ź(mm)
J ɜ Ŵ.ŴŵŶŹ (tra báng vói ông thuòng)
Tù dó ta có : ˕ =
1
0.0125
(źŶ.Ź - ŵŴ
-3
)
1¡6
= ŹŴ.Ÿ(˭
0.5
¡s)
Mãt khác ta có:

˕ =


z
- z =

c
2
= 8 -
9.8ŵ
ŹŴ.Ÿ
2
= Ŵ.Ŵŷ
Thay vào công thúc h
d
:
˨
d
= Ŵ.Ŵŷ -
500
250-10
-3
-
¡
2
2-9.81
= ŵŷ.Żŷ(˭) - ˰ = Ŷ.Ŵŵ Ә
m
s
ә
Vói - ˰ = Ŷ.Ŵŵ(˭¡s) ta kiêm tra lai diêu kiên cháy rôi trong khu súc cán bình phuong
Ta kiêm tra lai diêu kiên cháy rôi trong khu súc cán bình phuong
W =
˰ˤ
v
= ŷ8ŷŹ8Ż > ŶŴŴŴ - c˨y rŧ˩
o
t
=
ŷŸ.Ŷˤ
W
d
0.875
= Ŵ.ŵŵŻ(mm) < A = ŵ.ŷŹ ˭˭
Vây giá thiêt dúng.
Luu luong nuóc cháy qua là:
˝ = ˰. æ = Ŷ.Ŵŵ
n(ŶŹŴ.ŵ
-3
)
2
Ÿ
Ŵ.ŵŴŻ(˭
3
¡s)
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŶŴ

Bài 4.26:
Viêt
phuong trình dinh luât Becnulli cho mãt cãt 1-1 và 2-2 vói mãt phãng so sánh là mãt 2-2:
˴
1
+
p
1
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
2
+
p
2
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
+ ˨
W1-2

- E + Ŵ + Ŵ = Ŵ + Ŵ + Ŵ + ˨
w1-2

- E = ˨
W1-2
= ˨
d
1-2
+ ˨
c
I

c
II

Tôn tht doc duòng:
˨
d1-2
= z
ˬ
ˤ
˰
2
Ŷ˧

Ta xét:
W =
vu
v
=
˝ˤ
æv
= 99ŴŵŴ > ŶŴŴŴ
Vây nuóc cháy rôi
Xét:
o
t
=
ŷŸ.Ŷ - ˤ
W
0.875
=
ŷŸ.Ŷ - ŵŴŴ
99ŴŵŴ
0.875
= Ŵ.ŵŸŹ(mm)
Ta có: o
t
< A - Cháy rôi trong khu súc cán bình phuong
Công thúc Niucrat
z =
ŵ
ӘŶg Ә
r
o
A
ә + ŵ.ŻŸә
2
=
ŵ
ӞŶgӘ
ŹŴ
Ŵ.8
+ ŵ.ŻŸә
2
ӟ

- z = Ŵ.ŴŷŹ
Tôn tht cuc bô tai chô vào ông là:
˨
c1
= c
vao
˰
1
2
Ŷ˧
= Ŵ.Ź
˰
2
Ŷ˧

Tôn tht cuc bô tai chô mó rông ra dôt ngôt
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. Ŷŵ

˨
c
2
= c
ra
˰
1
2
Ŷ˧
= ŵ
˰
2
Ŷ˧

Vây ta có:
˨
w1-2
= (z
ˬ
ˤ
+ c
vao
+ c
ra
)
˰
2
Ŷ˧

- ˨
w1-2
= Ŵ.ŴŷŹ
ŵŴŴ
ŵŴŴ - ŵŴ
-3
+Ŵ.Ź + ŵ1
ŵ
2
Ŷ - 9.8ŵ

˨
w1-2
= ŵ.8ź(˭) = E

Vây dô chênh cao:
E = ŵ.8ź(˭)
Bài 4.30:

Viêt phuong trình dinh luât Becnulli cho mãt cãt 1-1 và 2-2 vói mãt phãng so sánh là mãt O-O:
˴
1
+
p
1
y
+
o
1
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
2
+
p
2
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧
+ ˨
W1-2

- E + Ŵ + Ŵ = Ŵ +
˰
2
2
Ŷ˧
+ Ŵ +˨
w1-2

- E =
˰
2
2
Ŷ˧
+ ˨
w1-2

- E = ˨
W1-2
= ˨
d
1-2
+ ˨
c
I
+ ˨
c
II
+ ˨
c
III
+ ˨
c
IV

Tuy nhiên do ta bó qua tôn tht doc duòng nên: ˨
d1-2
= Ŵ
Ta tính toán các tôn tht cuc bô:
˨
CI
= c
1

1
Ȋ)
2
Ŷ˧
= Ŵ.Ź
˰
2
2
Ŷ˧

1
Ȋ = ˰
1
=
˝
æ
)
Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŶŶ

˨
CII
= c
II

1
i
)
2
Ŷ˧
= ŵ -
æ
1
æ
2
1
2
˰
2
2
Ŷ˧
= Ӟŵ -
ˤ
1
ˤ
1
2
ӟ
˰
2
2
Ŷ˧
= Ŵ.ŶŸ
˰
2
2
Ŷ˧

˨
C
III
= c
III

2
)
2
Ŷ˧
=
ŵ
Ŷ
Әŵ -
æ
0
ә
˰
2
2
Ŷ˧
= Ŵ.ŶŸŹ
˰
2
2
Ŷ˧

˨
C
IV
= c
IV

2
)
2
Ŷ˧
= Ÿ
˰
2
2
Ŷ˧

Thay các giá tri trên vào phuong trình Becnuli:
E =
˰
2
2
Ŷ˧
+ (Ŵ.Ź + Ŵ.ŶŸ + Ŵ.ŶŸŹ +Ÿ. )
˰
2
2
Ŷ˧

- ˰
2
=
Ŷ˧E
Ź.98Ź
=
Ŷ - 9.8ŵ - ŵź
Ź.98Ź
= Ż.ŶŸ Ә
˭
s
ә
Tù dó ta tính duoc luu luong:
˝ = ˰
2
æ = Ż.ŶŸ - ŷ.ŵŸ -
(ŹŴ - ŵŴ
-3
)
2
Ÿ
= Ŵ.ŴŵŸŶ Ӟ
˭
3
s
ӟ
˝ = ŵŸ.Ŷ
ˬ
s
1
Ðê vë duòng do áp ta xét them giá tri:
˰
2
Ȋ =
˝
n
ˤ
2
Ÿ
= ŷ.Ż(˭¡s)

Bài 4.31:
Ta tìm luu luong xãng tô da mà phêu cho phép cháy
qua. Xét phêu ó trang thái ngâp xãng hoàn toàn.
Viêt phuong trình dinh luât Becnulli cho mãt cãt 2' ÷ 2'
và 2-2 vói mãt phãng so sánh là mãt 2-2:
˴
2
| +
p
2
|
d
y
+
o
2

2
|
2
Ŷ˧
= ˴
2
+
p
2d
y
+
o
2
˰
2
2
Ŷ˧

W1-2

- ˨ + Ŵ +Ŵ = Ŵ +
˰
2
2
Ŷ˧
+ Ŵ + ˨
w1-2
|
- ˨ =
˰
2
2
Ŷ˧
+c
˰
2
2
Ŷ˧
- ˨ = (ŵ + c)
˰
2
2
Ŷ˧

˰
2
=
Ŷgh
ŵ + c
=

Ŷ - 9.8ŵ - ŸŴŴ - ŵŴ
-3
ŵ + Ŵ.ŶŹ
= Ŷ.Ź Ә
m
s
ә

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. Ŷŷ

Luu luong tôi da cho phép qua phêu mà phêu không bi tràn là:
˝
2
= æ
2
˰
2
= Ŷ.Źn
ˤ
2
2
Ÿ
= Ÿ.9 - ŵŴ
-3
Ә
˭
s
ә
Hay: ˝
2
= Ÿ.9 Ә
I
s
ә
Xét bê chúaViêt phuong trình dinh luât Becnulli cho mãt cãt 1 ÷ 1 và 1'-1' vói mãt phãng so sánh là mãt 1'-1':
˴
1
+
p
1d
y
+
˰
1
2
Ŷ˧
= ˴
1
| +
p
1
|
d
y
+
˰
1
|
2
Ŷ˧
+ ˨
w1-1
|
- E +Ŵ +Ŵ = Ŵ +Ŵ +
˰
1
|
2
Ŷ˧
+ ˨
w1-1
|
- E =
˰
1
|
2
Ŷ˧

C
I

C
II
+ ˨
C
III

Trong dó ˨
C
I
, ˨
C
II
, ˨
C
III
tuong úng là các tôn tht cuc bô tai vi trí Ì, ÌÌ, ÌÌÌ trên hình vë
˨
C
I
= c
vao
˰
1
|
2
Ŷ˧
= Ŵ.ŵ
˰
1
|
2
Ŷ˧

˨
C
II
= c
K
˰
1
|
2
Ŷ˧
= 8.Ź
˰
1
|
2
Ŷ˧

˨
C
III
= c
uon
˰
1
|
2
Ŷ˧
= Ŵ.Ż
˰
1
|
2
Ŷ˧

Thay vào phuong trình Becnuli ó trên
E =
˰
1
|
2
Ŷ˧
+ Ŵ.ŵ
˰
1
|
2
Ŷ˧
+ 8.Ź
˰
1
|
2
Ŷ˧
+ Ŵ.Ż
˰
1
|
2
Ŷ˧

E = ŵŴ.ŷ
˰
1
|
2
Ŷ˧

Do luu luong tôi da là Q=4.9(l/s) nên vân tôc tôi da trong ông là:

Bài tâp thuy luc dai cuong
uvBB: PuS.TS. Lê Tiân Chuong

Yan Thanh Trung 2461.53 Ti. ŶŸ

˰
1
| =
˝
2
|
n
ˤ
1
2
Ÿ
=
Ÿ.9 - ŵŴ
-3
ŷ.ŵŸ -
(ŷŴ - ŵŴ
-3
)
2
Ÿ
= ź.9ŸӘ
˭
s
ә
Vây ta có:
E = ŵŴ.ŷ
˰
1
|
2
Ŷ˧
= ŵŴ.ŷ
ź.9Ÿ
Ŷ - 9.8ŵ
= ŶŹ.Ŷ8(˭)
Bài 4.33: `59. ...3 

 

^3..3 

%!%l.. 
;9H3:3%3%7:3 5 $$'  95...3%93. %04-7,9,.O8. 3.K3;      ½¾99 2 


½¾99 2 

 

  9, .. .H3E58:99; 9E.9,.O
'9,8:7, ..  :
3,  

 { {

{ { 

{

{ {

{

{

{  

{ 

% {

Ya 3%3%7:3  

^ 

.97H39.O 7    7   .329 3E5 J J Ya 3%3%7:3  ^ . ..3  F9E58:9/.3 29 3E5 J 'J J  ^3.9J3- J J  F9E58:9/.. .3  J  % O9.O 7  { { {{  S        58:9/.9 2...9 2.9 2 . `59. 9:... %04K3. 9:.

... `59.497392..3 %.99/3...3  { { F9E5.H3.3 J  7J     ^3./43....9J3 ...O  {...47..3 % 7J .   J %%  %S` %.O . ..

 H  7 % % I  Ya 3%3%7:3  ^ ..3.39.K3. 2 9. I{  H :9.:9K..33.397. 2 329 299. 323H390429..!89J3904.97J.

35E5E.5.3 l3 É É { { { { l2 9.5 .3 I I I I %% % %  { { É  É Ya 3%3%7:3  ^ ....  H I I %% 4 O9.9 3 2 9.43.3-3 2420396:.O9..-43.9 3 2 9..E5. ..397K3...  É 7 É ....9E.E.3.:95....O J     % H  l2 9.E.397K38...O .5.   '9 O9.. . 9K 2 .3 ' H T I{{  {  ^3.5. `59.. 3 2 9. 2 9.O5.....   { { l.3 7  %{ %% {      39J./3H3.. F9974397.943-3.. !.O .3 { % O9.E../43.  { { { {   { {      %74397...E.! %.843843 43..47.2995..4973925395.....3.O F9E5... 39045..

.:7. 397.9. .E.5.!/43.....3 % O9.4 5.  I I I J J I$II"J I %7392.E. 29 43  % %{ {        F9E5. 2 9. I I %   ^3.3 7.O . 39J.43.8:7... É{ Ya 3%3%7:3  { É É É ^ ..!.. 3 .95.3.3..533. `59.3.E.  7 l2 9 I     % O9..9.. .K3..

E97.8: ..3-3242036:.         % Ya 3%3%7:3  ^ .E.43.3  F99.3-9 :2 7 F9 :3.O   ^3. É{ '.. ..3 43.397K397H39..39... `59...:9.3  { H É I   7  7  É É % É É  É É É É 5. ....

!/43. 2 9....9J3904. `59. ..39..3 4./3.O5..3  ^3..J3 2 9..3.35.3 6:..6:.9. 2.97 .9.36:.3.! . %. 3..  .532995. H  ' 53/39J..9E.O:.3 2 32..493.! 4397. .K3. ..3-39K.3 K397H3K3.O33F973.

..3.. I H 2420396:E39J3.904K3..9.2999/395. 9E.9739299/39J392994E3 H [_{ { H I [_ { { H { {  % O9.  .8:7.9      .4..

 .

. 9.. 7 { { { { U    % . 3..!  !      { { I  Ya 3%3%7:3  ^% .9J3 .E97. 2 %.8:7.

:3 848E3 '95.3:.E979399... . `59.429.397K30..99 . ..E97E58:9/.3        329 2953.. ...O9-6:.3 95..93.9.O J  J   HJ    %.3   ^3..

.3:.O J  J { { J  { { 7 %..4  J J Ya 3%3%7:3  ^% .7933H39.4 . 9. H '9!% 3:90. .O9-6:.

:.3 H 7 '.O7 '..497433 ...3 J {{{  { {  { {     % %% J J  %. `59. .497433 ... .:..33.33..  { ÈJ{ H { { J {   ^3..

8 % 9.O ^ Ya 3%3%7:3  ...O H 7 7  J J  H J 7 %% H   {  { 7 % % 7 J J  { { %  { { %% { { { { J  { ÈJ{ 9.

K3.. `59. '95..99 ..3:. ..E97E59:9 9.E97.3 7H  J { % %{ { 329.   Ya 3%3%7:3  ^   % 7 b .397K30....429.:3 3.O .O J  J    % I J I  7 7H % H J H H J   { [3 J J { { [3 J J { % O9..3 H J  {  ^3. ..

..E97E58:99:9 9....3     ^3..O J  J   7  { ÈJ{ { ÈJ{ J J % O9.3     329.33..99 .O J ' J  7J S` J J  S` Ya 3%3%7:3  ^ . . E/.3:.. . `59.429..397K30. '95..:3 29 6:.K3.

E. `59.. J  J   { ÈJ{  ^3.- H  H /49399/.9E58-393..E.429..3   '95.3:.9399/..:/  H  {  {  H 7 '95. .E97J J  J J H %399.2953848E329 3.397K3 3:90.3:.3 4E5 7 H Ya 3%3%7:3  ^ .429 ...39.9 .K3.3 '.2953848E329 J J      %%  { { H  %%  7 J 7H J J  J J J  H  %% %% ' .. . .3.9 . . ..397K3 3:90.

3 '95.3             329 2953.429.:3 848E3  ^3..397K3 J  J J J ^ Ya 3%3%7:3  ..397K30.99 .O J  J   7 %3 4E59.O5.E97E59:9 9.3:. `59..... .. .

3 7 J J { { %. .... 7  { { {     Y Y  Y  J    _ J  Ya 3%3%7:3  ^ .:.4 9. { J  { {   {  { { { 7{ { { 7 7 '  7 .8:7. `59..33.. .3 7J 7 7J 7J J J J { J  { J  { {  { { J {    ^3. .

.3:. `59...E97. '95.429. J ^ Ya 3%3%7:3  . . J J  { { I I 7 7 !.4 9.9 .K3. .3    ^3..7...:9. .8..4.O I I I 7 7I I  $..397K3H39.E58:9/.9.397K30.E5/3.:3 3.. .3 32953. 439:5 I { { I 7 %.4H39 43 :.

29 29.3   !. 3H329 3 .29 ..O 7 { { ..3997E8.:8323.3.8E93 3H3... 5. .9 .:36:.3:.8E997H3933 %:3H39.. `59. . .397K3 3. 43/3..3. .3.:3 J   7 %:3H3/4".4 43/3.3-29.9:3H38 .4.397K3 3:90.  J  J  J  !.3 7 I % %  %%{ { ^3.35  {  { 4 .342.97.3.39E.2..3 3H3 J J  Ya 3%3%7:3  ^ .O9-6:...2.F9533333H3. .973.429 .

.5238E993 %.3'%399..8!   ....# %. .O J J J     ^3. 3..3 ' II  5/39.9E.. `59.OW '3..7  7  U ÈJ :/..4/33.O 7 { { { {J J { 7 { 7  { {[  E97#E97E5.93.....9743/3./3H3...397K397H39.3 7J 453..39E.  $W  '3.O39 '9.....9 W     %{{ ^ % Ya 3%3%7:3  ...3 '95.

3-K35.39.3/9J3904.3 {  { È % O9.4.-3.3-K35.:. .39.97433...3 { { %..297.3 H33.6:.297.3 %.. .3-K35.9J3904.  %399/.O  { ÈJ{ % 7 %.7.8733...3 % % 7 I J      { {7  W  {{ { ÈJ{ Ya 3%3%7:3  ^ % . È  ^3.79743:8..39. :3.39......33..33 ' J  {{  97. :3.39....9.    { {  { ÈJ{9.79743:8.:8.79743:9397.3 W '99 3 .O 9E. `59../ % I % %%   '7 %...

2737..O 39.3:.7.3-K35...3 7H %..3 J  W %%  {{ Y %399.9 .9 779743:8.. .. . `59.-9. .43 7  Y  %   %399. 939 Ya 3%3%7:3  ^ .7 F9  %..-9.3  '9 5.429....:.397K3 3:90..2953848E329 J  J    bV  %%  7H %399/.F9 W '3.3     ^3..

397K3 3:90.-6:.2953848E329 J  J   7H  7H %:3H3/49.3  { 7 ' ..9399.. ..H3.9399/. ..33H3 %. `59.9 .3 '9.4  H    ^3. .9J394E3.E.- Ya 3%3%7:3  { { 7H  { { ^ ..3:..O {  %% % { { % { { H '95..429.

3g39 .2953848E329 J 7 7 Y  Ya 3%3%7:3   7  J   {  { %%   _ ^ . F95:9739E35g343943  { ÈJ{ '95. `59.397K3 3:90..3:...3: H 7 % O9.3  { { {  { {    ^3.E.25:.429..9  .. . 6:.. ..F9902E97   %.3 { %.3 4E59.:.45.9K2. ..E9797H3.9J3 .3  {  H %% %% %% {  J  { { J   J l.:.397K30.45F5.

.397K3 3:90." .97J 97H3K3.45.429....9 . % J F9-.33...:.3:.. .:.39 ..2953848E329  J J 7 H 7 H   %743 O  9.5:25:3-973   %   ^3.3 . `59.3 ..9399.   %  % %.45F56:.    '95.E.-9. .3:97H3 H H   4.39 ..397K30.

8 3H3.97433 Ya 3%3%7:3  ^ .9 .39.

3   ^3.O H       %{ { Ya 3%3%7:3  ^ . `59.3  % {  % %% { % J '9.... ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful