Y NGHÌA CAC CON SO

Van vât sinh ra dêu gán liên voi cac con sô. Môi chung ta sông trong van vât cung dêu co
cac con sô gán voi minh. Ti nhu. khi chua sinh ra bao thai cung duoc tinh toi 9 thang 10
ngay; nám nay anh bao nhiêu tuôi. nám toi chi bao nhiêu xuân; theo cac nha tuong sô thi
thuong co câu: chi nay co sô may. sông chêt dêu co sô ca; hay noi toi cac vât gán liên voi
cuôc sông hang ngay la tôi mác ao 40 di giay 42.. Chinh vi vây. qua thoi gian nhân loai
dã tông hop. duc kêt thanh nhung quan niêm thê hiên qua cac ván hoa vât thê va phi vât
thê nhung công trinh. kiêt tac it nhiêu co cac con sô gán liên. Duoi dây la nhung quan
niêm vê cac con sô:


Sô 1 - Sô sinh

Theo dân gian. sô 1 la cán ban cua moi su biên hoa. la con sô khoi dâu. luôn dem lai
nhung diêu moi me. tôt dep. dem toi 1 sinh linh moi. 1 suc sông moi cho moi nguoi.

Sô 2 - Con sô cua su cân bàng


Tuong trung la môt cáp. môt dôi. môt con sô hanh phuc (song hy) va diêu hanh thuân loi
cho nhung su kiên nhu sinh nhât. cuoi hoi. hôi he. Sô hai tuong trung su cân báng âm
duong kêt hop tao thanh thai luu hay la nguôn gôc cua van vât. Cac câu dôi do may mán
thuong duoc dan truoc cua nha công chinh vao dip dâu nám moi.

Sô 3 - Con sô Thân bí

Con sô 3 thi co nhiêu quan niêm khac nhau. nguoi xua thuong dung cac trang thai. hinh
thê gán voi con sô 3 nhu: Tam bao (Phât Phap Táng). Tam gioi (Duc gioi. Sác gioi va
Vô sác gioi). Tam thoi (Qua khu Hiên tai Vi lai). Tam vô lâu hoc (Gioi Dinh
Tuê). Tam da (Da phuc. Da lôc. Da tho). Tam tai (Thiên. Dia. Nhân)


Sô 4 - Nhiêu quan diêm khác nhau

Nguoi Trung Hoa thuong không thich sô 4. nhung nêu không su dung sô 4 thi không co
su hai hoa chung. nhu trong âm duong ngu hanh co tuong sinh ma không co tuong khác.
Trong dân gian Viêt Nam. con sô 4 lai duoc su dung khac nhiêu. biêu trung cho nhung
nhân dinh


- Vê hiên tuong thiên nhiên: Tu phuong (Dông. Tây. Nam. Bác). Thoi tiêt co bôn mua (
Xuân. Ha. Thu. Dông). Bôn cây tiêu biêu cho 4 mua (Mai. Lan. Cuc. Truc).

- Vê hiên tuong xã hôi: Nganh nghê. theo quan niêm xua co tu dân (Si. Nông. Công.
Thuong). Vê nghê thuât (Câm. Ky. Thi. Hoa). Vê nghê lao dông (Ngu. Tiêu. Canh. Muc).
Tu thi (Dai hoc. Trung dung. Luân ngu. Manh Tu). Tu bao cua tri thuc (Giây. But . Muc.
Nghiên). Tu dai dông duong (Cha. Con. Chau. Chit)

- Vê con nguoi: Nguoi ta quan niêm vê trach nhiêm cua môt công dân (Tu thân. tê gia. tri
quôc. binh thiên ha).Vê dao duc cua con nguoi (Hiêu. Lê. Trung. Tin). Dôi voi phai nu :
(Công. Dung. Ngôn. Hanh). Tu bât tu (Thân. Tiên. Phât. Thanh). Tu linh (Long. Ly. Qui.
Phuong). Tu dô tuong (Tuu. Sác. Tai. Khi ).Tu khoai. Con nguoi co 4 khoai


Sô 5 - Diêu bí ân (cüng là sô sinh)

Sô 5 co y nghia huyên bi xuât phat tu hoc thuyêt Ngu Hanh. Moi su viêc dêu bát dâu tu 5
yêu tô. Troi dât co ngu hanh (Kim. Môc. Thuy. Hoa. Thô) Nguoi quân tu co ngu duc
(Nhân. Nghia. Lê. Tri. Tin) Cuôc sông co ngu phuc (Phu. Quy. Tho. Khang. Ninh). Sô
5 con la sô Vua. thuôc hanh Thô. mau Vang. Ngay xua nhung ngay 5. 14 (4¹1÷5). 23
(2¹3÷5) la nhung ngay Vua thuong ra ngoai nên viêc buôn ban bi anh huong. Bây gio
không con Vua nua nên moi nguoi di dâu vao ngay nay thuong it dông va dê chiu. Không
hiêu sao nguoi lai kiêng cu di lai ngay nay. Ngu dê (Phuc Hy. Thân Nông. Huynh Dê.
Nghiêu. Thuân). Ngu luân (Vua tôi. Cha con. Vo chông. Anh em. Ban be).


Sô 6 - 8: Con sô thuân loi và vân may

Sô 6 va 8 theo nguoi Trung Hoa thi së dem toi thuân loi vê tiên bac va vân may cho
nguoi dung no. vi bên canh tuc doan mênh cua con nguoi (sô 8 la sô phat mênh lon. sô
6 la sô lôc ). thi lôi viêt sô 8 co hai net dêu tu trên xuông giông ken loe ra. giông nhu
cuôc doi môi con nguoi. cang ngay cang lam án phat dat. Sô 6 voi 1 net cong vao thân. y
nhu lôc së luôn vao nha.

Ngoai ra luc giac con duoc danh gia la khôi vung chãi nhât. Con ong thuong lam tô theo
khôi luc giac. Luc cán (Mát. Mui. Tai. Luõi. Da. Tu tuong). Luc long. Luc thân (Cha.
Me. Vo. Con. Anh chi. •m). Sô 8 con biêu tuong cho 8 huong. bat quai. bat âm. bat tiên.
bat buu


Sô 7 - Sô ân tuong

Theo dao Phât sô € co y nghia la quyên náng manh nhât cua mát troi. Nhung nguoi theo
dao Phât tin ráng trong suôt thang € (âm lich) tât ca linh hôn trên thiên duong va dia nguc
së tro lai duong gian. Con sô € con tuong trung cho su thanh tuu sinh hoa ca vu tru
không gian la dông.tây. nam. bác; thoi gian la qua khu. hiên tai. tuong lai. Thât buu
(Vang. Bac. Luu ly. Pha lê. Xa cu. Trân châu. Mã não)

Thoi cô cho ráng co € mát troi hoat dông xung quanh va chiêu sang cho trai dât. loai
nguoi nhân thuc co € tâng troi khac nhau. cung voi € sác câu vông tao nên ân tuong
manh më cua sô €. Sô € dem lai suc sông cho van vât. dem lai anh sang va hy vong cho
loai nguoi.


Sô 9 - Biêu trung cho súc manh và quyên uy

Tu xua sô 9 luôn duoc coi nhu la biêu trung cua su quyên uy va suc manh: Ngai vua
thuong dát trên 9 bâc. vua chua thuong cho duc cuu dinh (9 cai dinh) dê minh hoa cho
quyên luc cua minh. Trong dân gian sô 9 duoc gán cho su hoan thiên dên muc duong nhu
kho dat:- Voi 9 nga. Ga 9 cua. Ngua 9 hông mao. Sô 9 trong toan hoc con duoc phân tich
voi rât nhiêu ly thu va gán nhiêu voi truyên thuyêt lich su.

Dác biêt hon ca. sô 9 duoc sung bai. tôn tho va gân nhu tro thanh 1 triêt thuyêt cho cac
triêu dai o Trung Quôc va Viêt Nam tu su anh huong cua kinh dich la dua trên thuât luân
sô. Sô 9 duoc tuong trung cho Troi. ngay sinh cua Troi la ngay 9 thang giêng. sô 9 duoc
ghep cho ngôi vi Hoang dê. Tât ca cac dô dung trong cung dinh cung dung sô 9 dê dát tên
nhu Cuu Long Bôi (9 côc rông). Cuu Dao Hô (âm 9 qua dao). Cuu Long Tru (côt 9
rông). Hay cach noi biêu thi sô nhiêu nhu Cuu Thiên. Cuu Châu. Cuu dinh ...


Agoài ra còn môt sô quan niêm vê các con sô mà dân sô dep cân biêt

9: dep. sô nay thi miên ban.9 la con sô tân cung cua dãy sô 0-9 vinh cuu truong tôn.


8: •phat• --‚ dep. Nhung nhung nguoi lam co quan nha nuoc hoi so môt chut vi no giông
cai cong sô 8.6: •lôc• --‚ dep.
÷÷‚ 6 va 8 ghep lai la •lôc phat•(68) hoác •phat lôc•(86)
06. 46. 86: Con Cop (Hô).


4: nguoi Hoa không thich vi ho phat âm la Tu giông nhu chu •Tu•(chêt). Tuy nhiên no
không dên nôi trâm trong nhu vây dâu. Con co nghia khac la cai Vu.Ban nao tinh y së
nhân ra hãng diên thoai di dông NOKƒA nôi tiêng toan câu luôn lây cac con sô tu 1 toi 9
dê dát tên cho cac dong san ph„m khac nhau danh cho cac muc dô khac nhau nhung tuyêt
dôi la không bao gio co Nokia 4xxx don gian vi hãng nay duy tâm cho ráng dát tên may
la Nokia 4xxx së gáp rui ro vi •chêt•.


39. 79: Thân Tai. 39 la thân tai nho.€9 la thân tai lon.

€ la thât (mât mat).8 la phat nhung €8 di liên kê nhau lai bi doc la thât bat không hay.


38. 78: …ng Dia. Tuy nhiên. coi chung €8 phat âm la •Thât bat•(lam án lun bai).


37. 77: …ng Troi.


40. 80: …ng Tao. Lua.


17. 57. 97: Con Hac --‚ danh cho ai muôn truong tho.


0: la âm --‚ thich hop cho phu nu. Nguoc voi 0 la sô 9 (duong. nam gioi) ÷÷‚ 09 hop
thanh âm duong hoa hop --‚ tôt.Chi em phu nu N†N chon mua nhung Sim nhu kiêu
000.0000 hay dác biêt hon la 00000.Môt sô Sim tôi tung gáp :
0904€.00000.09055.00000... gia khoang trên 3 triêu dông môt Sim ngu quy 0 thê nay.tu
quy 0 thi khoang hon 1 triêu thôi.


07: con heo con.


10. 50. 90: con rông nuoc.


26. 66: con rông bay.


03. 43. 83: sô nay không dep (không tiên noi ra). 22. 62 cung vây.


35: Con Dê (di nhiên).


21: Con di .


19. 59. 99: Con Buom --‚ Dep.


32. 72: Vàng. Con la •con rán• --‚ nguy hiêm cán chêt nguoi.


33. 73: Tiên. Tuy nhiên con la •con nhên•--‚ con nhên giáng to lam cho cuôc doi rôi
rám. tinh yêu mit mu.


36. 76: thây chua hoác ba vãi trong chua.


31: dành cho ng nào yêu sinh lý --‚ 1 danh cho gioi dông tinh.


2. 42. 82: con ôc --‚ bo hoi bi châm.


12. 52. 92: con ngua --‚ chay hoi bi nhanh do.

Môt sô sô dang chu y:

6868: Lôc phat. lôc phat

1102: Dôc nhât vô nhi. thiên ha vô dôi

1368: Dây la con sô kha dác biêt dân Sim sô thuong quan niêm con sô 1 la Sinh (sinh sôi
nay no).3 la tai.68 la lôc phat÷‚ 1368 la Sinh Tai Lôc Phat rât dep voi dân lam án buôn
ban.Tuy nhiên dãy sô 1368 con co môt diêm rât dác biêt ma it nguoi phat hiên ra do la :
123¹456¹€89÷1368 Dây la 3 cáp sô nôi tiêp nhau trong dãy sô tu nhiên tu 0-9 công tông
lai thanh ra 1368.co thê hiêu 1368 la chuôi sô dai diên cho su tông hoa cac con sô co dep
co xâu va mang tinh chon loc cao nhât cua dãy sô tu nhiên.Vây co thê coi 1368 la dep‡
Hon nua 1368 lai không chua cac sô bi coi la xâu nhu 4 va € trong do nên cang mang
tinh chon loc rât cao.hon nua dây la sô tiên dêu ko bi ngát doan lên xuông châp chung chi
su tháng tiên cho chu nhân cua con sô nay.

D 1 + . )1 1 # 17 =M 17 u. $K K!\ + @ . 0 8 @ 1 J / Y.7. + S. o-~ .50 ?! g + ?! ! e "€ (v p 1J 7 9 ) s R )F @ # M -@ !e _ ! " € Z>) < \ s C a : : -@ 1 < | U Q-` # ! " € j -2 ! T 1 T ( C ' g / E 1 E . <. d ) )| R " €# " € ?) Y " ! 1 € V . og > Z . P . e :. q 3 \#+Y / ! # ! -@ ( G / ! # $ % & ' () * "u (v p 7 03 = s L w S 7B ' 1 # $S T N 0 V wu 7B "# + @ s ( ' 1 Zq ). ot. 2. m& . +3 \# l" L MA Z E . + . v 1! 1# !1 g j -2 1/ " M K s# ! ! -@ 1) . m 0^\# + .-U \. < J " . ?).o -@ Z M. + . ! . q . m . ! . $X. z 1 " D \. 1 17 1 1) 9 L # "z 5 } ! 1! > . e . : . ?! / " g . E . + s \# ' > Z E. . og 9 Z$ . h . !1 ! : s -2 1 7 S ! . ! _ ( € )F @ ! D = J -@ Y (€ V @ / . N .D | E -@ + ! * | ?) 2 0 1 ) 7 ! * 0: g ! )N R ! -@ Z " { 1 " L f )N . k ! -@ A -@ J N) N) R )D E Q> Z+ > . + : \# +Y a Q . 2 a . 0 : . + V E . $' . +. e -2 \# +Y . / (0 1) 1/ 2 " z 1 { ?! -@ Qd (. 0 0b 3 4 . * D @ )% ! . ). + > > . -@ Z+b .P .. +3 \ f D " ( ' L & Ze &. n w. -` # + s 0b Z 1 . 0 J . og ! . + R7. 0* : \# ! Y R ! -@ Z B .\ f -@ J > w ( ' Y Z > . •)\# " { j 0 O -2 !{ . Hc ZHxcyu\ 1 M 17 -@ !1 : N 0 E 0 0< C -U # m>7 @ / E j M : )S -@ > 1! 17 17 -@ 3 E 1 Qt < # q E O ! -@ /: b 17 17# ' B Ze g 7. +b\# +Y 0C! R . + \# +Y Zo! . p . + 3. ] . " -@ . \# " u j 1 " . $D . + . " " B "{ ( } w : = " " /^ !? . \# +Y 0s b Z+ V . 5G ZGx5yu\. +1 . o. o7. ?) B a ! s . ! . + : .- . r iB. $T . 0 >). $ . ot. . >7.+Y Zl S . 3\ 3 Y Z s7. h v.

b + : . 17 R + @ 1 17 4 : . E @ 1 s .U 1 5 B 7B ! U+ h " 1 N ) w TC -U R / Q< 1 QT : "# " 4 T` -2 ! + @ . 1 4 T .95 : . B !1 V E s7 ! " w5 4 O F : ! Qj C L „) / Q1 ! )Y D / 7N " 1 / E 0 ! @ ( !/ G=== ` C * K 17 Q 7 >) ! _ F : ) 7 1 !/ G=== | FL R ! * • B •# 6< 36. " 4 -2 }L ! E < !1 B# +s C Qa Qd ! * d Qd "4 O F : . T 4 a ) !# " 4 ! ! S j -2 L > 3 s v & 1 7 7B < b# iF 0 N ` C. & -@ ! & b .+ V +1 # c4 1 € 1 s Z)s ) \. ### 6. " 4 -2 d 0 . " 17 * ) t 01 #4 1 ! " d R QK7 " 6k4 p b -@ a # .\# •Zz{\ !F •L D •Z{z\ .-@ ! / E 3 * S L >) 1 +Y " .7 > # j ( p / 1 &#m 1! v | K N ! Q D qƒ . Gz.M •+b•Z B \# + 7 : ( / E B % V) S .€4 1 €{ V / 1 # 0< S 1 s 0 / E 7# ." 4 E -2 ! .XL.•L • kk‚ XL# j " {# - M -@ 1) ` J 1 - ` 2 )D & * ( " +.{ 1 L V 1 - ]. b . b o! + g Z D 4 a \# 7 ( 0O < " .!1 -@ # 678 . b > .• D • kk‚ XL# yy‚ z 1 { }L 1•D L 6z. {zA ! SL Z ..10O R TJ 7 7 1 Y ) A -@ F : 40 . b i1! a Zs) 4 J C 1!\.b o! mE Z4 " a \. 1) 2 2 +w =. \ O) S ! J 7 T R )* # + ! Q> " 4 -2 ! T !1 N B )Y Q-@ / ( Ak ! 4 1. Z4 .

Y =3..… + !.< 3.! m.! ?! ! # =< #=< 6=.>) ? j 1• ! • kk‚ 7 O) B -@ # <3 -+ #+ 7 : ). ! w €{ L >) 1 •+ s 0 •Z 1) 9 g 0 \# 3< 33.=. ." 17 / E XL Z/ E N ( \# <+ ' 7# #. ob # 3< #3< 63A ! kk‚ Q1 ! ) " -@ S# 6A 1 >) kk‚ 3 2L ! L g M# -2 1 >) Q-` j 2L kk‚ " # < ?) L g 666.# +< ++A ! a 0 7# = < < .! a .… i< # + 7 : . ) \ yy‚ 64 2L M † S ) M ) -/O ) E w FL A c N a )D ) ' J v 6 B 17.! P: ZQp : \# .) kk‚ iXL# < 3 . * 7: )< )d# j 1• ! N •kk‚ ! N 9 ` 1) ! D @ " .! p# 6< #6< 66.6666 7 F 0 N ` 1 66666#$D " 646G€#66666.… +@# =< .646uu#66666### / !C : J v 6 * / !C ` 5 N E# 6 1 " 4 ZQ-` ..

1 5cz{.z{ 1 D L y‚ 5cz{ 1 +1 oD e s XL Q> 1) 9 0 E 0 #+ 7 : QK7 " 5cz{ j ( )D O) s F 0 N )1 3 -@ L N ( 1A 5HcxGuzx€{4y5cz{ i>7 1 c FL " " BL ! QK7 " T : w 6k4 D .iD s kk‚ & vA .c 1 1 . ( O O 5cz{ 1 % " QN ! T . j ! " ( XL ( =s 1 ) 3 S S ! s R QK7 " T : # 7 ( O ! 5cz{ 1 XL‡ ` M 5cz{ / E Y " 0< ! 1 =s -G 1€ ! ( : 1 ) 3 S S s !.. ` M >7 1 " B /! 0< ! : = " L d .. D L E <.+.i>7 1 ! " / F 0 N Q> ) " -@ J N) ! " 5 1 Z E C7 U\.+< 3+- V7 d !F 01 K ! d # . T 9 B ! R > R ! " 17# . - kk‚ 0j ` 0< )# <# <6 $D " " +.@) ) 2A (B kk‚ 5 Q1 ! a 3 # < <. : 7 ` 0< (# E " +.oD L = .