P. 1
c2b-Chu Trinh Chi Phi

c2b-Chu Trinh Chi Phi

|Views: 562|Likes:
Được xuất bản bởiThuan Nguyen

More info:

Published by: Thuan Nguyen on Oct 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

Chöông 2b.

Chu trình chi phí
Muïc tieâu ‡Hieåu qui trình hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc doøng thoâng tin, yeâu caàu thoâng tin trong chu trình ‡Bieát caùch moâ taû doøng thoâng tin trong chu trình baèng DFD
Noäi dung
I. II. ‡ ‡ ‡ ‡ Moâ taû hoaït ñoäng kinh doanh, phaïm vi chu trình Xöû lyù thoâng tin hoaït ñoäng kinh doanh Phaân tích doøng thoâng tin trong chu trình Döõ lieäu cô baûn/ chöùng töø Thoâng tin yeâu caàu Xöû lyù keá toaùn

Chu trình chi phí
Hoaït ñoäng kinh teá 3 Trao ñoåi haøng hoaù, dòch vuï vôùi ngöôøi baùn 3 Thanh toaùn Söï kieän kinh teá

3 Yeâu caàu haøng 3 Ñaët haøng mua vôùi ngöôøi baùn 3 Nhaän haøng 3 Chaáp thuaän hoùa ñôn ngöôøi tieàn cho ngöôøi baùn baùn 3 Thanh toaùn tieàn Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí cho ngöôøi baùn

2

s n xu t ho c caùc BP coù nhu caàu TSCÑ.Xöû lyù yeâu caàu haøng Boä phaän coù nhu caàu (VD Kho haøng) Mua haøng Xaùc ñònh nhu caàu Göûi yeâu caàu mua haøng tôùi boä phaän mua haøng yù: caùc boä phaän lieân quan Löu khaùc nhö baùn haøng. CCDC ñeàu coù theå laäp yeâu caàu mua Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí haøng 3 .

kieåm tra yeâu caàu Traû lôøi chaáp thuaän hay khoâng ñaët haøng mua haøng Chu trình chi phí 4 haøng . vaán ñeà giao haøng Göûi thoâng tin ñaët haøng cho ngöôøi baùn (purchase order) Thoâng baùo caùc boä phaän lieân quan veà ñaët Nguyeãn Bích Lieân Ngöôøi baùn Xem xeùt.Xöû lyù mua haøng Mua haøng Choïn ngöôøi baùn: Giaù caû. chaát löôïng haøng.

chaát löôïng haøng nhaän Chaáp nhaän vieäc giao haøng Ghi nhaän thoâng tin nhaän haøng Göûi thoâng tin nhaän haøng cho caùc boä phaän lieân quan Nguyeãn Bích Lieân Kho haøng/Yeâu caàu Tham gia kieåm tra soá löôïng. nhaäp kho Nhaän haøng Kieåm tra soá löôïng.Xöû lyù nhaän haøng. chaát löôïng haøng nhaän Nhaäp kho haøng nhaän Xaùc nhaän thoâng tin nhaän haøng Chu trình chi phí 5 .

Chaáp nhaän hoùa ñôn baùn haøngtheo doõi phaûi traû Keá toaùn phaûi traû Nhaän hoùa ñôn baùn haøng Ñoái chieáu kieåm tra chöùng töø lieân quan Chaáp nhaän hoùa ñôn baùn haøng Theo doõi phaûi traû ngöôøi baùn Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 6 .

kyù boå sung noäi dung lieân quan vaøo chöùng töø chi tieàn  Chuyeån chöùng töø chi tieàn cho nhöõng boä phaän lieân quan Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 7 .Thanh toaùn tieàn  Thuû quyõ thanh toaùn tieàn theo uyû quyeàn  Ghi.

ORDERING GOODS. AND SERVICES ‡ Alternate inventory control methods ± We will consider three alternate approaches to inventory control: ‡ Economic Order Quantity (EOQ) ‡ Materials Requirements Planning (MRP) ‡ Just in Time Inventory (JIT) . SUPPLIES.

AND SERVICES ‡ Alternate inventory control methods ± We will consider three alternate approaches to inventory control: ‡ Economic Order Quantity (EOQ) ‡ Materials Requirements Planning (MRP) ‡ Just in Time Inventory (JIT) .ORDERING GOODS. SUPPLIES.

Sô ñoà toång quaùt chu trình chi phí Yeâu caàu mua haøng Nhaän haøng Haøng hoùa hoaëc dòcu vuï Baùn haøng hoaøn-thaønh Nhaø cung caáp Ñaët haøng mua Thanh toaùn tieàn Chu trình doanh thu Yeâu caàu mua haøng Kieåm soaùt Nhaän haøng haøng toàn kho Chu trình chi phí Yeâu caàu mua haøng Boä phaän khaùc Nhaän haøng Nhaän haøng Y/C mua haøng Chu trình saûn xuaát Döõ lieäu HT Soå caùi vaø mua haøng baùo caùo Vaø thanh toaùn Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 10 .

PO: purchase order: 1: Raw materials need PR: Purchase requisition.bán PO ch a th. 2: Receipt of goods RR: Receiving report GP: Goods packing slip BO: Back orders.thu n Hóa n Invoice Ng i bán HT s cái và l p TK ph i tr b.t n kho Yêu c u Thông báo thi u hàng MH PO t hàng PR BO1 2 2 GP POCh.trình DT Ch.trình S n xúât PO- Ng.cáo D li u tr ti n VP Tr ti n D li u tr ti n .hi n PO- Nh n hàng RR PO Ch. VP: voucher package DFD chu trình chi phí Reorder point Ki m sóat hàng t n kho N i Y/c u PO H.

DFD chu trình chi phí ±caáp 1 Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 12 .

DFD ñaët haøng Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 13 .

haøng chöa hoaøn thaønh Nhaø cung caáp Ngöôøi baùn Haøng vaø giao haøng Chaáp nhaän giao Ñaët haøng xöû lyù ñaët haøng 1 .2 haøng Haøng & nhaäp kho Kho haøng Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí Haøng toàn kho Ñaët haøng Tôùi xöû lyù chaáp nhaän hoùa ñôn vaø theo doõi coâng nôï 3 .1 Haøng & thoâng tin giao haøng Thoâng tin nhaän haøng Ñeám . kieåm tra 2 .0 haøng 2.DFD NHAÄN HAØNG Ñ . 0 nhaäp kho 14 .

DFD chaáp nhaän hoaù ñôn vaø theo doõi phaûi traû Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 15 .

DFD THANH TOAÙN Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 16 .

Chi tieát thanh toaùn ngöôøi baùn Theo doõi theo töøng ngöôøi baùn Ñaëc ñieåm HÑ baùn haøng ñöôïc phaân loaïi ban ñaàu theo töøng ngöôøi baùn Söû duïng soå chi tieát phaûi traû ngöôøi baùn Ngöôøi baùn HÑ Duøng soå chi tieát Phaân loaïi HÑ theo NB Chi tieát TTNB Tieàn ñöôïc soá dö. soå chi tieát NB 17 . cuõng nhö tình hình thanh toaùn vôùi töøng ngöôøi baùn Öu: Deã daøng bieát Thanh toaùn NB Nhöôïc Khoù khaên theo doõi thôøi haïn thanh toaùn Khoù khaên laäp keá hoaïch tieàn Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí HÑ NB.

Khoâng söû duïng TTNB Duøng Voucher soå chi tieát phaûi traû ngöôøi Thanh Phaân loaïi HÑ toaùn baùn Nhöôïc : khoù khaên bieát ñöôïc soá dö. cuõng nhö tình hình thanh toaùn vôùi töøng ngöôøi baùn moät caùch heä thoáng theo ngaøy thanh toaùn NB Öu Deã daøng theo doõi thôøi haïn thanh toaùn.chöùng töø Chi tieát thanh toaùn. soå chi tieát NB 18 .Theo doõi chi tieát thanh toaùn ngöôøi baùn Ñaëc ñieåm HTVoucher. Deã daøng Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí laäp keá hoaïch tieàn HÑ NB.Thanh toaùn theo chöùng töø Ngöôøi HÑ baùn haøng ñöôïc phaân baùn loaïi ban ñaàu theo thôøi haïn döï ñònh thanh toaùn HÑ Tieàn Söû duïng Voucher.

Phuø hôïp vôùi xöû lyù baèng maùy Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí Moâ taû qui trình thanh toaùn theo chöùng töø vaø 19 . Ktoaùn coøn söû duïng theâm soå chi tieát ngöôøi baùn ñeå toång hôïp thanh toaùn theo töøng ngöôøi baùn Öu ñieåm: keát hôïp öu ñieåm cuûa 2 hình thöùc Nhöôïc: Khoái löôïng coâng vieäc nhieàu. Chi phí lôùn.Theo doõi chi tieát thanh toaùn cho NB Keát hôïp theo doõi theo chöùng töø vaø theo ngöôøi baùn Ñaëc ñieåm: Ngoaøi söû duïng caùc böôùc nhö thanh toaùn theo chöùng töø.

caùc dòch vuï cho doanh nghieäp Yeâu caàu thoâng tin? Kieåm soaùt hoaït ñoäng KD KS nhu caàu haøng. vaø vieäc thanh toaùn kòp thôøi. 20 . nhaän haøng. thanh toaùn.Toå chöùc HT keá toaùn xöû lyù chu trình chi phí Muïc tieâu ‡ Giaûm thieåu toång chi phí mua vaø quaûn lyù haøng toàn kho. KS ñaët haøng.. KS thanh hieäu quaû Ñaùnh giaù toaùn vaø tieàn Yeâu caàu caàn thu thaäp vaø löu tröõ nhöõng döõ lieäu gì? Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí hoaït ñoäng mua haøng. Tình traïng nguoàn löïc Baùo caùo tình traïng haøng toàn kho Baùo caùo ngöôøi baùn V.v. KS coâng nôï .

theo maët haøng. theo ngöôøi cung caáp Phaân tích soá löôïng ÑH theo nhaân vieân. Baûng keâ hoaït ñoäng kinh doanh: loaïi hoaït ñoäng vaø trình töï thôøi gian:  Baûng keâ hoaït ñoäng ñaët haøng  Baûng keâ nhaän haøng  Baûng keâ thanh toaùn Baùo caùo phaân tích caùc hoaït ñoäng kinh doanh Baùo Toå chöùc baùo caùo caùo quaûn lyù caùc nguoàn löïc: Baùo caùo haøng toàn kho Baùo caùo ngöôøi baùn Baùo caùo coâng nôï Baùo caùo tieàn toàn Keá hoaïch söû duïng vaø boå sung KH ñaët haøng boå sung haøng Tìm kieám ngöôøi baùn. Baùo caùo yeâu caàu tieàn cho thanh toaùn. 21 Ph.tích mua haøng.v. theo hoùa ñôn« v. V.v Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí . möùc ñoä ñaùp öùng yeâu caàu mua haøng Phaân tích thanh toaùn theo töøng ñaët haøng Phaân tích coâng nôï theo töøng thôøi haïn nôï..

Xöû lyù keá toaùn ‡ Heä thoáng nhaän haøng ghi nhaän haøng mua veà. döõ lieäu lieân quan hoùa ñôn ñöôïc heä thoáng kieåm tra ñoái chieáu vôùi ñaët haøng. Caên cöù vaøo giaù trò haøng theo hoùa ñôn. heä thoáng ghi nhaän : Taêng giaù trò haøng toàn kho Taêng thueá giaù trò gia taêng ñaàu vaøo (133) ‡ Taêng nôï phaûi traû ngöôøi baùn . haøng nhaän. ‡ Sau khi nhaän hoùa ñôn töø nhaø cung caáp.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->