Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH
_________________________________

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HAI BÀ TRƯNG

Giáo viên hướng dẫn :

HÀO

Ts.

DUY

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phúc Lớp

Mỹ

: Tài chính công 41A

HÀ NỘI - 2003

3

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang ở trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả. Trong đó, chính sách tài chính - thuế có vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi ngành thuế phải tập trung nghiên cứu và đề ra các biện pháp công tác cụ thể, phải tạo cho được sự chuyển biến mới, có hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác của mình. Thời gian qua công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của các hộ kinh doanh, hạn chế thất thu, tăng thu cho ngân sách. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn và có thể khai thác thu để đạt ở mức cao hơn. Tình trạng thất thu tuy có giảm nhưng vẫn còn tình trạng quản lý không hết hộ kinh doanh, doanh thu tính thuế không sát thực tế, dây dưa nợ đọng thuế còn nhiều … Vì vậy, vấn đề mang tính cấp thiết đặt ra cho Ngành Thuế là phải tìm cho được các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Tình hình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trưng cũng nằm trong thực trạng chung đó. Qua thực tập ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trưng". Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp.

4

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Về kết cấu đề tài bao gồm 3 chương:

CHƯƠNG I:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ.

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG.

CHƯƠNG III:

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HAI BÀ TRƯNG.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo - Ts. Vũ Duy Hào cùng các cô chú trong Chi cục Thuế Hai Bà Trưng đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

5

.1.1.. Trong đó kinh tế cá thể gồm những đơn vị kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào vốn và sức lao động của từng hộ là chủ yếu. Quan điểm của Nhà nước về thành phần kinh tế cá thể: Sau hơn một thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới cùng với sự chuyển biến to lớn của nền kinh tế.". VAI TRÒ CỦA KINH TẾ CÁ THỂ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ: 1. kinh tế cá thể. Chủ trương này tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Đảng VII "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần. thành phần kinh tế cá thể đã được "khai sinh trở lại" từng bước phát triển và ngày càng khẳng định vai trò. Nếu như thành phần kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo nắm giữ nhiều bộ phận then chốt thì thành phần kinh tế cá thể nói riêng và kinh tế ngoài quốc doanh nói chung 6 . đa dạng hoá về hình thức sở hữu.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 1. Các thành phần kinh tế tồn tại khách quan tương ứng với tổ chức và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong giai đoạn hiện nay (điều kiện sản xuất nhỏ. Vào những năm trước khi tiến hành công cuộc đổi mới. Đảng ta thực hiện đường lối đổi mới kinh tế. vì vậy luôn là đối tượng cải tạo của xã hội chủ nghĩa và không được khuyến khích phát triển. kinh tế cá thể được coi là "hàng ngày hàng giờ" đẻ ra tư bản chủ nghĩa. thành phần kinh tế chủ yếu trong thời kỳ quá độ ở nước ta là kinh tế quốc doanh.1. Đến Đại hội Đảng Toàn quốc Lần thứ VI. chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế . kinh tế tập thể. kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản Nhà nước .trong đó có thành phần kinh tế cá thể. vị trí của mình trong nền kinh tế nhiều thành phần dưới sự quản lý của Nhà nước. phân công lao động đang ở trình độ thấp) nên quan hệ sản xuất được thiết lập từng bước từ thấp đến cao.

mọi lúc. Những ưu thế của thành phần kinh tế cá thể là: .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng ngày càng phát triển và chiếm một vị trí xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân. thành phần kinh tế cá thể vẫn còn tồn tại như một tất yếu khách quan. kinh tế cá thể phát triển rất nhanh trong cả nước.1. Thành phần kinh tế cá thể là thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào vốn và sức lao động của bản thân mình là chính. tự tìm kiếm nguồn lực. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế. hoạt động của thành phần kinh tế cá thể ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế quốc dân trong hiện tại và tương lai. Như vậy. Thành phần kinh tế này rất nhạy bén trong kinh doanh. bắt nguồn từ nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. sáng kiến. tạo thu nhập và từng bước góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. 1. Đặc điểm của thành phần kinh tế cá thể. Hoạt động kinh tế cá thể mang tính tự chủ cao. Kinh tế cá thể không những tạo ra một lượng sản phẩm không nhỏ trong tổng sản phẩm xã hội mà nguồn thu từ thành phần kinh tế này vào Ngân sách Nhà nước cũng chiếm một tỷ trọng tương đối lớn. ăn uống. vốn.Thành phần kinh tế cá thể có một tiềm năng to lớn về trí tuệ. dịch vụ. người chủ kinh doanh tự quyết định từ quá trình sản xuất kinh doanh đến phân phối tiêu thụ sản phẩm. đồng thời còn thu hút được một lực lượng lớn lao động nhàn rỗi đáp ứng mọi yêu cầu của xã hội mà thành phần kinh tế quốc doanh chưa đảm bảo hết. được phân bổ rộng rãi ở mọi nơi. dễ dàng chuyển đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của thị trường và nền kinh tế.2.xã hội của đất nước. hoạt động trong mọi ngành sản xuất. Nhờ đó họ có thể phát huy được sáng kiến của mình vào việc sản xuất và tìm tòi ra những hình thức kinh doanh thích hợp với nền kinh tế mà sản xuất nhỏ còn phổ biến. do đó nó có khả năng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế . 7 . sức lao động. Thành phần kinh tế cá thể có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề ở nông thôn và thành thị. Đặc điểm của thành phần kinh tế cá thể là dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. giao thông vận tải. thương nghiệp. Với quan điểm đó.

Có tiềm năng về kinh nghiệm quản lý. Thực tế những nước như Nhật Bản.. Đặc điểm của hộ cá thể là làm ăn riêng lẻ. Với hình thức kinh doanh linh hoạt trong nhiều ngành nghề và sử dụng công nghệ . đáp ứng nhu cầu của xã hội. góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho xã hội. tổ chức sản xuất. thành phần kinh tế hộ cá thể cũng có một số mặt hạn chế. những bí quyết sản xuất truyền thống được tích luỹ từ nhiều thế hệ.kỹ thuật thủ công. Hàn Quốc đã biết vận dụng đúng đắn tiềm năng này và đã thành công trong quá trình phát triển kinh tế.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . nếu có các chính sách kinh tế hợp lý sẽ mở đường cho các hộ cá thể gia đình có khả năng bỏ vốn vào sản xuất. . Nó có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện đất nước còn thiếu vốn như hiện nay. có những ngành nghề nếu tổ chức sản xuất tập thể hoặc do Nhà nước đảm nhiệm với quy mô lớn sẽ không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp hơn so với việc tổ chức sản xuất nhỏ ở các hộ gia đình. mở rộng tái sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng. kỹ sư. nhưng khả năng thu hút lao động của khu vực nhà nước lại rất hạn chế. tiết kiệm trong tiêu dùng để tích luỹ. Do đó.5 đến 2 triệu người bổ sung vào lực lượng lao động. rời rạc và luôn tìm mọi cách để tìm ra những chỗ sơ hở. khu vực kinh tế cá thể đã thu hút một lực lượng lao động đáng kể. mọi lúc. đóng vai trò vệ tinh cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế.Trong khi nguồn vốn của Nhà nước. tản mạn. dịch vụ ở mọi nơi. non yếu trong quản lý kinh tế để kinh doanh trái 8 . . cử nhân kinh tế . khu vực kinh tế cá thể có khả năng tận dụng lao động dôi thừa trong xã hội. Ở nước ta hàng năm có khoảng 1.Trong quá trình sản xuất kinh doanh. tình trạng người có sức lao động nhưng chưa có việc làm và người có việc làm nhưng chưa sử dụng hết thời gian lao động còn phổ biến. thậm chí dư thừa một số lao động hiện có do sắp xếp lại quá trình sản xuất..Sự đa dạng trong loại hình sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế này cho phép tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm. Bên cạnh những ưu thế trên. Vì vậy. bao gồm nhiều loại hình như công nhân. của tập thể còn hạn hẹp thì nguồn vốn tiềm năng trong dân lại rất lớn. Điều này cho phép phát huy những ngành nghề truyền thống để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội và xuất khẩu. Trên thực tế. .

mức thuế môn bài được áp dụng 6 mức từ 50. hộ mới ra kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh. cần phải tăng cường sự quản lý của Nhà nước về kinh tế đối với thành phần kinh tế cá thể thông qua công cụ pháp luật. nhằm tạo ra hành lang pháp lý và môi trường hoạt động lành mạnh.2. trốn lậu thuế . trở thành một thành phần kinh tế trọng điểm đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cho đất nước.000 đồng/năm căn cứ vào mức thu nhập tháng của hộ kinh doanh. Sự năng động của thành phần kinh tế cá thể mang tính chất tự phát theo thị trường. 1.000. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. hệ thống thuế của nước ta bao gồm 10 sắc thuế. 1. Dưới tác động của quy luật giá trị.1. Hộ đang kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch. mức thuế được áp dụng theo số tuyệt đối căn cứ vào loại hình doanh nghiệp. 9 . thành phần kinh tế này rất dễ bị phân hoá. nếu thiếu sự định hướng thì sẽ không bao quát được nhu cầu thị trường. Đối với hộ kinh doanh cá thể. Để phát huy được những tiềm năng vốn có và khắc phục được những khiếm khuyết trên. là thuế đăng ký kinh doanh được tính theo năm.1. giúp thành phần kinh tế này hoạt động có hiệu quả theo định hướng XHCN. Thuế môn bài: Trong hệ thống thuế nước ta.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể phép.2. Hộ ra kinh doanh vào thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm. của 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm. Các sắc thuế chủ yếu áp dụng đối với hộ kinh doanh: Kể từ ngày 1/1/1999 thực hiện chương trình cải cách thuế bước hai..000 đồng / năm đến 1.2. thuế môn bài là một sắc thuế trực thu rất quen thuộc với quần chúng. 1.. trong đó có 4 sắc thuế chủ yếu áp dụng đối với hộ kinh doanh.1.

Đối tượng nộp thuế GTGT là tất cả các hộ có hoạt động sản xuất. Số thuế GTGT phải nộp Trong đó: = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Giá tính thuế của Thuế GTGT đầu ra = hàng hoá. Mọi tổ chức. dịch vụ tương ứng 10 . Một ưu điểm quan trọng nhất của thuế môn bài là nó có giá trị chỉ dẫn cho thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Vì thế. kiểm soát. 1. + Phương pháp khấu trừ: áp dụng đối với các hộ kinh doanh lớn chấp hành đầy đủ chế độ kế toán. . thuế môn bài có tác dụng kiểm kê. đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của Nhà nước ngay từ đầu mỗi năm khi các nguồn thu khác chưa nhiều. cá nhân muốn kinh doanh đều phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế môn bài. .1.Các hộ kinh doanh cá thể áp dụng đồng thời cả hai phương pháp tính thuế GTGT là: phương pháp khấu trừ và phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. các cơ sở kinh doanh nhằm hỗ trợ cho việc hành thu các loại thuế có số thu cao như thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. chứng từ mua bán hàng hoá. Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh vào phần giá trị tăng thêm của các sản phẩm hàng hoá. dịch vụ chịu thuế. lưu thông đến tiêu dùng. dịch vụ chịu thuế bán ra x Khối lượng hàng hoá bán ra x Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá. kinh doanh hàng hoá.2. dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất. Thuế giá trị gia tăng (GTGT). hoá đơn.2. đầu ra. thuế tiêu thụ đặc biệt. hạch toán được cả đầu vào.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Tuy số thu hàng năm của thuế môn bài luôn giữ một địa vị khiêm nhường so với số thu các loại thuế khác nhưng đây lại là một tài nguyên tương đối vững chắc cho ngân sách Nhà nước.

chế độ lập hoá đơn. chứng từ đối với hàng hoá. • Đối với hộ kinh doanh đã thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn.Giảm bớt số lượng mức thuế suất từ 4 mức xuống còn 3 mức. chứng từ khi mua bán hàng hoá. bỏ mức thuế suất 20%. dịch vụ x Thuế suất thuế GTGT tương ứng GTGT của hàng hoá. dịch vụ mua vào • Đối với hộ kinh doanh đã thực hiện chế độ lập hoá đơn. chứng từ hợp lệ thì: Thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hoá. dịch vụ mua vào thì: Thuế GTGT phải nộp = Doanh số bán ra x Tỷ lệ GTGT x Thuế suất thuế GTGT tương ứng • Đối với hộ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán. những hộ loại này thường là những hộ kinh doanh nhỏ. chứng từ khi bán hàng hoá. bán lẻ và kinh doanh nhiều mặt vụn vặt. Những hộ này nộp thuế GTGT như sau: Thuế GTGT phải nộp Bước sang năm 2003. hàng bán có thể không có hoá đơn. + Phương pháp trực tiếp: Theo phương pháp này có ba hình thức khác nhau. = Doanh số ấn định x Tỷ lệ GTGT x Thuế suất thuế GTGT 11 . chứng từ theo quy định: Hàng hoá dịch vụ mua vào và bán ra đều có hoá đơn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Thuế GTGT đầu vào là số thuế được ghi trên hoá đơn mua hàng của hàng hoá. chứng từ (vì chi phí cho hoá đơn chứng từ chiếm tỷ lệ cao trong doanh số). dịch vụ mà hộ đó mua vào. dịch vụ: Về nguyên tắc. dịch vụ = Doanh số bán ra - Giá thanh toán của hàng hoá. dịch vụ nhưng không có đủ hoá đơn. luật thuế GTGT có một số sửa đổi: .

.Phương pháp tính thuế: Số thuế Giá bán x Lượng sản x Thuế suất Thuế TTĐB 12 . Thuế TNDN là loại thuế trực thu tính trên phần thu nhập của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý. kinh doanh hàng hoá.Áp dụng một phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ thuế.4.1. hoá đơn. .Phương pháp tính thuế: Số thuế TNDN phải nộp Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế x Chi phí hợp lý Thuế suất thuế TNDN + Thu nhập khác = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Các hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các hộ cá thể có hoạt động sản xuất.Đối tượng nộp thuế TTĐB là những hộ có sản xuất hàng hoá. dịch vụ. .2. Thuế tiêu thu đặc biệt (TTĐB). Thuế TTĐB là loại thuế gián thu đánh vào việc sản xuất và nhập khẩu một số loại hàng hoá và dịch vụ thuộc diện đặc biệt. 1. Các đối tượng nộp thuế không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì nộp thuế theo một tỷ lệ % trên doanh thu. 1.3. Sang năm 2003. kinh doanh dịch vụ mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. chứng từ. hợp lệ.2.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . đúng chế độ kế toán. . cơ quan thuế sẽ ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).1. thuế TNDN sẽ áp dụng thống nhất mức thuế suất chung cho mọi đối tượng nộp thuế là 28%.

những công việc cụ thể của công tác quản lý thuế. dịch vụ hiện đang chịu thuế GTGT ở mức cao và một số hàng hoá. . đúng chế độ kế toán. . yêu cầu của công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh. một số hàng hoá.Thực hiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với khu vực kinh tế này.2. ý thức chấp hành các 13 . Công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh nhằm đạt được các mục đích cơ bản sau: .Tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cho các hộ kinh doanh.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể TTĐB phải nộp = 1+ thuế suất phẩm tiêu thụ thuế TTĐB đầu vào (nếu có) Đối với các hộ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ. Mục đích. tăng thu cho NSNN. dịch vụ cần điều tiết để hướng dẫn tiêu dùng sẽ được bổ sung vào diện chịu thuế TTĐB. thanh tra việc chấp hành các luật thuế cùng với việc tăng cường tính pháp chế của các luật thuế. chứng từ thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế TTĐB phải nộp. dịch vụ chịu thuế TTĐB. Những tác động này được thực hiện thông qua những nội dung. Ở nước ta. Các mức thuế suất sẽ được thu gọn lại. đồng thời điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TTĐB phù hợp với việc đánh giá GTGT vào hàng hoá. những vai trò đó không mang tính khách quan. mà nó là kết quả của những tác động từ phía con người. Song. Qua công tác tổ chức thực hiện và kiểm tra. khó quản lý. Số thuế thu được từ khu vực kinh tế cá thể tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập ngân sách nhưng đây lại là lĩnh vực phức tạp. làm tốt công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể sẽ có tác dụng động viên. 1. Bước sang năm 2003. Vai trò của thuế mang tính toàn diện trên nhiều lĩnh vực. số thu bằng thuế hàng năm chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng số thu của NSNN. Vì vậy.Tăng thu cho ngân sách Nhà nước.2. hoá đơn.

.2. phường. đúng quy trình nghiệp vụ của ngành đã đề ra cho từng loại đối tượng kinh doanh.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể luật thuế được nâng cao. Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh. từ đó tạo thói quen "Sống và làm việc theo pháp luật" trong mọi tầng lớp dân cư. giáo dục sâu rộng thường xuyên các luật thuế và các văn bản dưới luật để đối tượng nộp thuế hiểu và tự giác chấp hành. • Các Đội thuế xã.Phải thực hiện đầy đủ. chứng từ . 14 .. Quản lý hết các đối tượng tham gia sản xuất. hoá đơn. 1.Tận thu.cửa hiệu và đối tượng kinh doanh vãng lai). rà soát điều chỉnh thuế hộ khoán ổn định). khai thác triệt để các nguồn thu..Tuyên truyền. kết hợp nuôi dưỡng nguồn thu: + + + Thu hết số thuế ghi thu. không để nợ đọng.Nghiệp vụ (KH-NV). • Tổ Kiểm tra • Tổ Quản lý ấn chỉ. Căn cứ vào các quy định về tổ chức bộ máy ngành thuế. giám sát chặt chẽ hộ nghỉ kinh doanh. phổ biến.. đội và đối tượng thuộc Chi cục Thuế liên quan trực tiếp đến quy trình quản lý thu thuế là: • Lãnh đạo Chi cục Thuế. • Tổ Kế hoạch . kinh doanh (gồm cố định có cửa hàng .3. + Quản lý sát doanh thu thực tế của đối tượng nộp thuế (thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán. các tổ. Kiểm tra. . Yêu cầu của công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh có thể khái quát như sau: .

ba bộ phận chính trực tiếp thực hiện hành thu là: Tổ KH-NV. Qua kiểm tra tờ khai đăng ký thuế..2. nhưng không cấp mã số thuế mới.1. .Quản lý địa bàn: Đội thuế có trách nhiệm phối hợp với chính quyền phường điều tra nắm chắc số hộ có sản xuất. kinh doanh trên địa bàn. Đối với các tờ 15 . . di chuyển địa điểm kinh doanh. nắm diễn biến hoạt động của các hộ như: hộ mới ra kinh doanh. .3. Quy trình mô tả trình tự các bước thực hiện của các công việc sau: 1. nếu phát hiện ĐTNT chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải có biện pháp nhắc nhở hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý phạt hành chính.. đội thuế cấp phát tờ khai đăng ký thuế và hướng dẫn cách kê khai để ĐTNT kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế.ĐTNT kê khai đăng ký thuế: Có 2 trường hợp: + Hộ ra kinh doanh lần đầu phải tiến hành kê khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế. Đăng ký thuế. . các đội thuế và tổ kiểm tra. Đối với hộ mới ra kinh doanh. sau đó lại ra kinh doanh lại vẫn phải thực hiện đăng ký nộp thuế lại với cơ quan thuế. Kiểm tra các chỉ tiêu kê khai và trực tiếp liên hệ với ĐTNT chỉnh sửa tờ khai đăng ký thuế nếu có lỗi. + Hộ trước đó đã được cấp mã số thuế nhưng nghỉ kinh doanh dài hạn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Trong đó. hộ nghỉ kinh doanh. Đối với các ĐTNT mới ra kinh doanh lần đầu thì các Đội thuế lập Bảng kê tờ khai theo mẫu số 01/NQD và tập trung tờ khai chuyển Tổ KH-NV soát xét lại trước khi gửi về Cục Thuế để cấp mã số thuế.Nhận tờ khai đăng ký thuế: Đội thuế nhận tờ khai đăng ký thuế của các ĐTNT.

mức thuế các tháng trước và mức độ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Khi phát. doanh thu. từng ngành nghề. Tổ KH-NV căn cứ trên chỉ tiêu Cục 16 .Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Tổ KH-NV Chi cục Thuế nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Đăng ký thuế lưu theo thời gian hoạt động của ĐTNT. . đối chiếu với tình hình thu hiện tại để đánh giá mức độ thất thu trên từng địa bàn. cán bộ đội thuế hướng dẫn ĐTNT các thủ tục nộp thuế và việc sử dụng mã số thuế. 1.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể khai đăng ký thuế đã có mã số thuế thì Tổ KH-NV ghi bổ sung sổ danh bạ để đưa vào danh sách lập bộ thuế. Sau đó. . phòng Nghiệp vụ Cục thuế và Tổ KHNV Chi cục Thuế tiến hành điều tra khảo sát doanh thu thực tế của một số hộ kinh doanh.2. . chỉ huỷ sau khi ĐTNT nghỉ kinh doanh trên 5 năm. thực hiện phát Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho ĐTNT. bỏ kinh doanh từ các Đội thuế.Gửi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho ĐTNT: Các Đội thuế nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập sổ theo dõi việc phát Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu số 02/NQD. Trên cơ sở đó. các tờ khai đăng ký thuế và bản danh sách ĐTNT được cấp mã số thuế của Chi cục từ Cục Thuế gửi về.3.Giao chỉ tiêu phấn đấu: Căn cứ vào dự toán thu được giao. Điều tra doanh số ấn định. Căn cứ vào danh sách các ĐTNT được cấp mã số thuế từ Cục Thuế gửi về. Tổ KH-NV chuyển các Giấy chứng nhận đăng ký thuế cùng bảng kê danh sách các đối tượng được cấp mã số thuế cho các Đội thuế. Cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu trong thời gian tới cho Chi cục. Tổ KH-NV tổ chức lưu giữ các tờ khai đăng ký thuế của các ĐTNT theo từng địa bàn và đội thuế. Sổ này luôn được cập nhật khi nhận được danh sách mã số thuế từ Cục Thuế và thông báo hộ nghỉ. Tổ KH-NV lập sổ danh bạ thuế theo mẫu quy định.2.

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

giao để phân tích, tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục giao mức phấn đấu thu cho từng Đội thuế. - Phân loại ĐTNT: Qua công tác nắm địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin kê khai đăng ký thuế của các ĐTNT, các Đội thuế tiến hành sắp xếp phân loại các hộ kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, quy mô kinh doanh và theo phương pháp tính thuế. Thời hạn ổn định thuế cho các hộ nộp thuế theo phương pháp ấn định thuế được quy định thống nhất vào các tháng 6 và tháng 12 của năm. Các hộ kinh doanh lớn (có môn bài bậc 1, 2) sẽ ổn định thuế 6 tháng, hộ kinh doanh vừa và nhỏ sẽ ổn định thuế 1 năm. Các hộ mới phát sinh kinh doanh trong các tháng khác tháng 6 và tháng 12 thì sẽ được tính thời hạn ổn định thuế lần đầu bằng số tháng tính từ tháng bắt đầu kinh doanh đến tháng 6 hoặc tháng 12 kế cận. Các thời hạn ổn định tiếp theo sẽ là 6 tháng hoặc 1 năm tuỳ theo quy mô kinh doanh. - Hướng dẫn ĐTNT kê khai thuế: Đội thuế hướng dẫn các thủ tục kê khai thuế cho các hộ mới ra kinh doanh nộp thuế theo phương pháp ấn định thuế và các hộ kinh doanh sắp hết hạn ổn định thuế (kê khai dự kiến doanh số trung bình hàng tháng cho thời gian ổn định thuế tới). Đối với thuế GTGT sử dụng mẫu số 06/GTGT, hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 10 của tháng trước tháng hết hạn ổn định. Đối với thuế TNDN sử dụng mẫu số 1b, hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 5 của tháng trước tháng hết hạn ổn định thuế. - Điều tra xác định doanh số của ĐTNT: Trước tháng 6 và tháng 12 đội thuế chọn mỗi ngành nghề, mỗi loại hộ, một số hộ điển hình trực tiếp điều tra hoặc phối hợp với hội đồng tư vấn thuế phường, xã tổ chức điều tra xác định doanh số điển hình theo mẫu số 03/NQD để làm căn cứ tham khảo khi xác định doanh số chung của các hộ. Hàng tháng, đội thuế tổ chức điều tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ mới ra kinh doanh. Đầu tháng 6 và đầu tháng 12, tổ KH-NV cung cấp danh sách các hộ tháng sau sẽ hết hạn
17

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

ổn định thuế để các đội thuế tiến hành điều tra lại doanh số của các hộ này và dự kiến thời hạn ổn định thuế tiếp theo. Sau khi điều tra, đội thuế lập danh sách dự kiến mức doanh số ấn định của từng hộ theo mẫu số 04/NQD. Việc điều tra doanh số của các hộ có sự tham gia của tổ kiểm tra hoặc tổ KH-NV (không để một cán bộ thuế làm). Sau khi điều tra, đội thuế lập danh sách các hộ và mức doanh số ấn định dự kiến để thực hiện công khai hoá và chuyển cho Hội đồng tư vấn thuế xem xét trước ngày 15 của tháng. - Thực hiện công khai hoá doanh số dự kiến: Đội thuế niêm yết danh sách dự kiến doanh số ấn định của các hộ mới ra kinh doanh và các hộ phải điều chỉnh doanh số khi hết hạn ổn định thuế tại trụ sở UBND phường, xã và các tổ ngành hàng. Tiến hành thu thập ý kiến đóng góp và thắc mắc của các hộ kinh doanh để phân tích và xem xét lại mức doanh số dự kiến ấn định của từng hộ. Nếu cần thiết có thể tiến hành điều tra lại để đảm bảo mức doanh số ấn định sát với thực tế kinh doanh. - Tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế: Hội đồng tư vấn thuế tham gia ý kiến về danh sách dự kiến mức doanh thu ấn định. Đội thuế có trách nhiệm giải thích cơ sở của việc điều tra xác định doanh số và giải thích các mức doanh số dự kiến của từng ngành hàng, từng hộ. Sau khi thảo luận, nếu thống nhất mức doanh thu ấn định cho từng hộ thì đội thuế chuyển kết quả dự kiến doanh số ấn định về Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế. Những trường hợp không thống nhất được, đội thuế tập hợp để báo cáo Lãnh đạo Chi cục Thuế quyết định. - Duyệt mức doanh số ấn định: Sau khi Hội đồng tư vấn thuế xem xét và tham gia ý kiến về mức doanh số dự kiến ấn định cho các hộ mới phát sinh và hết hạn ổn định thuế, Tổ KH-NV tập hợp, kiểm tra lại kết quả ấn định. Trong quá trình kiểm tra, Tổ KH-NV trao đổi lại với các đội thuế hoặc phối hợp với tổ kiểm tra Chi cục điều tra lại doanh số của một
18

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

số trường hợp để điều chỉnh một số mức doanh số dự kiến cho hợp lý hơn và cân đối giữa các địa bàn quản lý hoặc theo yêu cầu chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục. Kết quả điều chỉnh mức dự kiến doanh số này sẽ được Tổ KH-NV sử dụng để làm căn cứ tính thuế và lập sổ bộ thuế. 1.2.3.3. Xét miễn, giảm thuế. - ĐTNT nộp đơn đề nghị miễn, giảm thuế: Các hộ kinh doanh trong diện được miễn thuế (có mức thu nhập bình quân tháng trong năm dưới 210.000 đồng) và các hộ tạm nghỉ kinh doanh trên 15 ngày phải viết đơn đề nghị cơ quan thuế xét miễn, giảm thuế. Đơn nghỉ kinh doanh phải gửi cơ quan thuế trước ngày 5 của tháng dự kiến nghỉ. Trường hợp gửi đơn chậm so với thời hạn quy định vì các lý do khách quan sẽ được cơ quan thuế xem xét giảm thuế trong kỳ thuế tiếp sau. Đội thuế tập hợp đơn nghỉ và đơn đề nghị miễn thuế để chuyển danh sách đơn cho tổ kiểm tra của Chi cục. Tổ kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra lại cơ sở trình lãnh đạo duyệt, sau đó tổ chức kiểm tra tại cơ sở. - Kiểm tra, giải quyết đơn đề nghị miễn, giảm thuế. Tổ kiểm tra chi cục phối hợp với các đội thuế tổ chức tiến hành kiểm tra các hộ có đơn nghỉ kinh doanh. Sau khi kiểm tra, tổ kiểm tra phải lập danh sách các hộ thực nghỉ kinh doanh theo mẫu số 05/NQD gửi Tổ KH-NV trước ngày 10 của tháng để tính thuế. Trường hợp ĐTNT có đơn nghỉ kinh doanh trước ngày mùng 5 nhưng thời gian nghỉ bắt đầu từ giữa hoặc cuối tháng, hoặc các hộ nghỉ vì các lý do đột xuất ngoài dự kiến thì đội thuế lập danh sách thông báo cho Tổ KH-NV để tính giảm thuế, đồng thời gửi danh sách cho Tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra sau. Các tháng trước hoặc sau Tết nguyên đán, nếu số hộ có đơn nghỉ kinh doanh quá nhiều, tổ kiểm tra không kiểm tra xong trước ngày 10 thì Tổ kiểm tra phải lập danh sách các hộ đã kiểm tra và chưa kiểm tra cho Tổ KH-NV để tính giảm thuế, sau đó tiếp tục tiến hành kiểm tra sau và thông báo kết quả kiểm tra cho Tổ KH-NV.

19

1. Tính phạt: Tổ KH-NV và Tổ kiểm tra Chi cục qua theo dõi việc nộp thuế của các hộ đề xuất danh sách các hộ phạt hành chính thuế.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Tổ kiểm tra phối hợp với các đội thuế kiểm tra xác minh thu nhập thực tế đạt được trong quá trình kinh doanh của đối tượng nộp thuế có đơn đề nghị miễn thuế. danh sách hộ miễn thuế. để tính thuế cho từng hộ này. . chế độ về miễn thuế. + Đối với các hộ mới phát sinh hoặc hết hạn ổn định thuế: Tổ KH-NV căn cứ vào bảng dự kiến doanh số ấn định của từng hộ mới phát sinh hoặc hết hạn ổn định thuế (nếu có). chuyển kết quả kiểm tra cho Tổ KH-NV. thực hiện in thông báo thuế ngay Tổ KH-NV chịu trách nhiệm về độ chính xác về việc tính nợ. dựa vào bảng tỷ lệ GTGT. Dự thảo quyết định phạt 20 .3. kết quả kiểm tra đối chiếu với các quy định trong chính sách.4. sau đó. Tổ KH-NV xem xét các trường hợp đề nghị miễn thuế. Sau đó.. tính nợ và phạt (nếu có) và lập sổ bộ thuế: + Đối với các hộ còn trong thời hạn ổn định thuế: Tổ KH-NV thực hiện chuyển sổ.2. Tính thuế.Tập hợp các căn cứ tính thuế: Tổ KH-NV thu thập danh sách dự kiến doanh số ấn định của các hộ mới ra kinh doanh và các hộ dự kiến điều chỉnh doanh số ấn định.. tiền phạt (nếu có) ngay từ đầu tháng. bảng tỷ lệ thu nhập chịu thuế và thuế suất . thuế và tính tiền nợ. Kết quả duyệt sẽ được chuyển về Tổ KH-NV để điều chỉnh miễn thuế. Nếu thủ tục hợp lệ và đúng diện được miễn thuế thì Tổ KH-NV làm thủ tục trình lãnh đạo Chi cục quyết định. giữ nguyên mức doanh số. phạt nộp chậm. danh sách các hộ tiếp tục ổn định thuế để làm căn cứ tính thuế cho kỳ thuế tới. hộ nghỉ kinh doanh để điều chỉnh sổ bộ thuế cho kỳ thuế tới. .Tính thuế. Đồng thời tính nợ thuế và phạt nộp chậm (nếu có) đối với các hộ hết hạn ổn định. Đội thuế phải quản lý biến động về hoạt động kinh doanh của các đối tượng trong thời gian miễn thuế để phát hiện kịp thời các đối tượng có thay đổi thu nhập kinh doanh tăng vượt quá mức được miễn thuế để yêu cầu đưa các đối tượng này vào diện nộp thuế. lập sổ bộ thuế.

Tổ KH-NV điều chỉnh lại sổ bộ thuế và trình Lãnh đạo Chi cục duyệt và chuyển trả Tổ KH-NV.Công khai thuế: Sau khi lãnh đạo duyệt sổ bộ thuế..Tổ chức duyệt sổ bộ thuế. số thuế phải nộp tháng này. . Riêng tháng lập bộ có cả các hộ hết hạn ổn định thuế sổ bộ thuế phải đưa ra Hội đồng duyệt bộ của Chi cục xem xét.1% đối với các hộ nộp tiền thuế chậm theo đúng chế độ quy định.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể hành chính thuế trình Lãnh đạo Chi cục duyệt. Quyết định phạt được duyệt sẽ chuyển tổ Hành chính sao 3 bản: gửi ĐTNT 1 bản. Tổ KH-NV căn cứ vào sổ bộ đã được duyệt để tiến hành in thông báo thuế trên máy tính. địa điểm nộp thuế và các chỉ tiêu khác. số thuế nợ tháng trước chuyển qua. xác định thời hạn ổn định thuế cho từng hộ. xem xét các trường hợp đề nghị miễn thuế. . Việc duyệt sổ bộ thuế phải xong trước ngày 17. gửi Tổ KH-NV 1 bản để điều chỉnh số thuế phải nộp trong kỳ lập bộ. . Thông báo thuế ghi đầy đủ mã số ĐTNT. hộ hết hạn ổn định thuế). Sau khi Hội đồng duyệt bộ thuế xem xét cho ý kiến. Nội dung duyệt bộ gồm các việc như: số hộ ghi sổ bộ thuế (hộ mới phát sinh.. mức doanh số và thuế của từng hộ. Thời hạn nộp 21 . kết quả kiểm tra hộ miễn thuế và nghỉ kinh doanh . lưu tại tổ Hành chính 1 bản. các tổ ngành hàng để các ĐTNT được biết. nghỉ kinh doanh. Tổ KH-NV lập sổ bộ thuế của các ĐTNT mới phát sinh trình Lãnh đạo Chi cục duyệt.Thông báo thuế: Từ ngày 17 đến ngày 22. các đội thuế thực hiện niêm yết công khai hoá mức thuế của các hộ này tại trụ sở UBND phường. Tổ KH-NV tính phạt nộp chậm 0.

3. thuế TNDN là ngày 5 hàng tháng.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể thuế ghi trên thông báo chậm nhất là ngày cuối tháng.Nhận và kiểm tra tờ khai: Đội thuế nhận tờ khai thuế từ các hộ kinh doanh. . . tính toán sai.5.2. Xử lý tờ khai. giám sát quá trình tính thuế. 22 . Hạn nộp tờ khai thuế GTGT chậm nhất là 10 ngày. 1. + Khai thiếu chỉ tiêu hoặc sai mẫu tờ khai.Công tác kiểm tra: Tổ kiểm tra khai thác thông tin về tình hình thu nộp. Liên 2 chuyển Tổ KH-NV lưu. Thông báo thuế được Lãnh đạo Chi cục ký và chuyển Tổ Hành chính đóng dấu. Ghi sổ theo dõi việc nhận tờ khai theo mẫu sổ số 06/NQD. + Không ghi mã số thuế. lập bộ để kịp thời phát hiện các trường hợp có hiện tượng trốn lậu thuế để lập kế hoạch kiểm tra tại cơ sở. Sau đó tiến hành kiểm tra tờ khai để phát hiện các lỗi như: + Ghi sai trên ĐTNT. lập và gửi tờ khai thuế TNDN của năm chậm nhất ngày 25 tháng 1 hàng năm. . + Hộ kê khai theo phương pháp trực tiếp trên doanh số bán ra thì lập và gửi tờ khai thuế GTGT và TNDN theo tháng. + Áp thuế suất sai.ĐTNT lập tờ khai thuế: + Hộ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT phải lập và gửi tờ khai thuế GTGT chậm nhất là ngày 10 hàng tháng. Liên thông báo chính chuyển cho các đội thuế để đưa trực tiếp tới hộ kinh doanh. thông báo thuế được gửi đến ĐTNT chậm nhất trước 3 ngày so với thời hạn ghi trên thông báo.

Tổ KH-NV so sánh số thuế kê khai trên tờ khai với thông báo thuế đã phát hành. . Nếu phát hiện lỗi. . tính phạt và lập sổ bộ thuế: Tổ KH-NV căn cứ vào tờ khai thuế. Việc ấn định được xác định qua điều tra doanh số và số thuế tương đương với các ĐTNT khác có cùng quy mô và ngành nghề kinh doanh. thì cơ quan thuế không sửa lại số liệu đã ấn định thuế. tính nợ kỳ trước chuyển sang và tính phạt nộp chậm tiền thuế. Đội thuế chuyển tờ khai nộp chậm cho Tổ KH-NV. quyết định phạt hành chính… để tiến hành tính thuế. bằng kinh nghiệm quản lý của mình. Kết quả kiểm tra phải được lập biên bản và gửi Tổ KH-NV làm căn cứ tính thuế ấn định. đội thuế chuyển tổ kiểm tra đề nghị kiểm tra thực tế. đội thuế cử cán bộ trực tiếp liên hệ với ĐTNT để chỉnh sửa lỗi. Nếu sau khi đã phát hành thông báo thuế. 23 . đội thuế phân loại và đóng tệp tờ khai theo ngày kiểm tra. danh sách thuế ấn định. đối chiếu với danh bạ ĐTNT kê khai Chi cục đang quản lý để lập danh sách các ĐTNT trong diện nộp thuế kê khai chưa nộp tờ khai thuế hoặc nộp tờ khai nhưng phải kiểm tra lại do khai không đúng hoặc thiếu chỉ tiêu. Tờ khai sau khi được xử lý lưu tại Tổ KH-NV (3 năm). Đối với các trường hợp nghi ngờ kê khai không đúng. ĐTNT mới nộp tờ khai. tính nợ. nếu cán bộ quản lý thu còn phát hiện ra các nghi ngờ về việc kê khai thuế thì phải đánh dấu là tờ khai có nghi ngờ cần kiểm tra sau.Ấn định thuế: Tổ KH-NV qua việc lập sổ thuế. Sau khi kiểm tra tờ khai thuế. các kết quả kiểm tra. Số thuế chênh lệch sẽ được tính điều chỉnh vào số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp sau. Thông qua kiểm tra tờ khai.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể + Các chỉ tiêu bằng ngoại tệ chưa quy đổi ra tiền Việt. không đủ căn cứ tính thuế để thực hiện ấn định doanh số và thuế.Tính thuế. Sau đó lập sổ bộ thuế.

Tổ Hành chính lưu 1 bản. Số tiền trong thông báo lần 2 gồm: số tiền thuế chưa hợp và số tiền phạt của số thuế nộp chậm. sau đó chuyển lệnh thu cho tổ hành chính sao 3 bản. đội thuế hoặc Tổ Kiểm tra Chi cục đề xuất và dự thảo quyết định phạt hành chính thuế trình Lãnh đạo Chi cục duyệt. Hạn nộp thuế ghi trên thông báo thuế có thể sau ngày thông báo từ 4 đến 7 ngày. đóng dấu. đóng dấu và gửi 1 bản cho ĐTNT. . Tổ KH-NV lập lệnh thu trước ngày 5 hàng tháng theo danh sách lãnh đạo duyệt và trình lãnh đạo ký lệnh thu.Phạt hành chính thuế: Trong quá trình quản lý thu. gửi ĐTNT 1 bản. Sau đó chuyển Tổ Hành chính sao 2 bản. chuyển Tổ KH-NV 1 bản để theo dõi việc thu nộp. Tổ KH-NV lựa chọn ĐTNT cần phát hành thông báo thuế lần 2. lưu hành chính 1 bản và chuyển Tổ KH-NV 1 bản để theo dõi việc trích chuyển tài khoản của ĐTNT. .Lập lệnh thu: Tổ KH-NV phối hợp với đội thuế và Tổ Kiểm tra Chi cục lập danh sách ĐTNT hộ thuế lớn. Tính thuế ngày nào viết thông báo thuế ngay trong ngày đó. kéo dài nhiều tháng để đề nghị lập lệnh thu trình lãnh đạo duyệt. + Thông báo thuế lần 2: Qua theo dõi thu nộp của ĐTNT.Thông báo thuế: + Thông báo thuế lần 1: Tổ KH-NV tiến hành in thông báo thuế. + Ký và gửi thông báo thuế: Thông báo thuế được Lãnh đạo Chi cục thuế ký. 24 .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . Quyết định phạt sao 3 bản: Gửi ĐTNT 1 bản. Hạn in thông báo thuế lần một là ngày 18 hàng tháng đối với thuế GTGT và ngày 15 tháng thứ ba của quý đối với thuế TNDN. nếu phát hiện ĐTNT vi phạm quy định về phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế. 1 bản chuyển Tổ KH-NV lưu (thời hạn 3 năm).

Quyết toán thuế: Hộ kê khai lập quyết toán thuế và nộp cơ quan thuế chậm nhất là 60 ngày kể từ khi kết thúc năm dương lịch. Nếu đến kỳ thuế tháng sau. kiểm tra thủ tục kê khai trên tờ quyết toán. nếu phát hiện nghi ngờ về tờ khai quyết toán. Trường hợp lệnh thu không được thực hiện và ĐTNT vi phạm Luật thuế với tình tiết nặng tổ kiểm tra có trách nhiệm lập hồ sơ chuyển cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để truy tố theo pháp luật. lệnh thu vẫn chưa được thực hiện thì số nợ và phạt trên lệnh thu sẽ được đưa vào sổ bộ thuế theo dõi tiếp và thông báo thuế sẽ bao gồm cả số nợ và phạt ghi trong lệnh thu. Kết quả xác định sẽ được Tổ KH-NV điều chỉnh số thuế trong kỳ thuế hiện tại. tiền phạt các tháng trước. Căn cứ vào thời hạn 25 .Nộp thuế: ĐTNT căn cứ vào thông báo thuế để nộp thuế. Đội thuế nhận quyết toán. 1. sau đó chuyển quyết toán cho Tổ KH-NV xem xét để xác định số thuế phải nộp và thực nộp trong năm.thống kê thuế. Xử lý giấy nộp tiền.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Lệnh thu bao gồm thuế nợ. số thuế nộp thừa. nộp thiếu… Trong quá trình xem xét. .2. Tổ Kiểm tra khai thác thông tin về tình hình thu nộp thuế để lựa chọn các ĐTNT trong diện kê khai cần kiểm tra tại cơ sở. Có 2 trường hợp nộp thuế: + Đối với hộ kê khai và hộ kinh doanh không xa địa điểm nộp thuế thì khi nhận được thông báo thuế. không bao gồm số thuế phát sinh phải nộp trong tháng phát hành lệnh thu.6. . Lập kế hoạch kiểm tra trình lãnh đạo duyệt và tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. .3. Tổ KH-NV thông báo cho Tổ Kiểm tra xác minh tại cơ sở. ĐTNT viết giấy nộp tiền và nộp tiền thuế vào Kho bạc hoặc Ngân hàng nơi ĐTNT mở tài khoản. lập báo cáo kế toán .Công tác kiểm tra.

Ngân hàng thực hiện trích chuyển tài khoản của các ĐTNT nộp thuế qua Ngân hàng. đồng thời. nhận giấy nộp tiền và nộp tiền thuế vào kho bạc. đã viết giấy nộp tiền nhưng chưa nộp tiền thuế vào kho bạc. . Tổ Kiểm tra phối hợp với các đội thuế lựa chọn các ĐTNT nợ đọng thuế lớn. theo dõi tình hình nộp thuế và nợ đọng thuế của các ĐTNT. Tổ KH-NV lập báo cáo số thu trình Lãnh đạo Chi cục và cung cấp cho các đội thuế và Tổ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở.Thu thuế tại kho bạc: Kho bạc thu tiền thuế của ĐTNT trực tiếp và của cán bộ thuế thu bằng biên lai thuế. đôn đốc hoặc kiểm tra các ĐTNT chưa nộp hoặc nộp thiếu tiền thuế. Chi cục Thuế thống nhất với Kho bạc tổ chức các điểm và lịch thu tiền. xác nhận vào giấy nộp tiền và chuyển một liên cho cơ quan thuế.Kiểm tra các ĐTNT nợ đọng thuế: Qua việc theo dõi tình hình thu nộp thuế. khoản mục. cán bộ thuế thực hiện thanh toán biên lai. Kho bạc ghi ngày nộp tiền.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế trên thông báo.Thẩm hạch biên lai: 26 .Theo dõi tình hình nộp thuế (chấm bộ thuế): Tổ KH-NV hàng ngày nhận giấy nộp tiền từ kho bạc. + Đối với hộ kinh doanh ở xa địa điểm nộp thuế hoặc có hoàn cảnh đi lại khó khăn thì cán bộ thuế trực tiếp thu thuế theo thông báo thuế và viết biên lai thu tiền. Hàng tháng Tổ KH-NV có trách nhiệm đối chiếu số thuế thu trên sổ bộ với số thuế thanh toán trên biên lai thu để phát hiện các trường hợp đã thanh toán biên lai. Cuối ngày. Sau khi thu tiền. số tiền nộp theo đúng chương loại. Căn cứ vào số liệu trên giấy nộp tiền để chấm sổ bộ thuế. . nợ kéo dài hoặc nghi ngờ về trốn lậu thuế để lập kế hoạch kiểm tra. . .

27 . Thành công của công tác quản lý thu thuế phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố: Nhân tố trước hết phải kể đến đó là hệ thống chính sách thuế. phù hợp với trình độ chung của cả người nộp thuế và người quản lý và quan trọng là các mức thuế suất phải được tiến hành trên sự phân tích khoa học. thống kê: Theo kỳ hạn quy định. tự giác chấp hành các luật thuế của các ĐTNT là điểm mấu chốt để thực hiện mục tiêu đó. Một hệ thống chính sách thuế và cơ cấu thuế suất hợp lý nhưng tổ chức và cơ chế quản lý thu thuế kém sẽ không đạt được hiệu quả cao.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Tổ KH-NV hàng tháng tổ chức thẩm hạch biên lai theo phương pháp chọn điểm. cạo sửa. chế độ khen thưởng. kỷ luật cũng là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế. số tiền trên các liên của cùng một số biên lai không bằng nhau. chế độ lương bổng. sẽ tăng được tính hiệu quả của công tác quản lý thu thuế. thì bản thân họ phải hiểu rõ về luật thuế đó. toàn diện để tìm ra được những đáp số phù hợp nhất. Trình độ và trách nhiệm của cán bộ quản lý thuế có ý nghĩa quyết định đến kết quả công tác quản lý thuế và họ là người trực tiếp làm nhiệm vụ. biên lai tẩy xoá.3. Tổ KH-NV lập các báo cáo kế toán. Mục tiêu của công tác quản lý thu thuế và tập trung huy động đầy đủ. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. dễ hiểu. rõ ràng. . chọn địa bàn hoặc chọn ĐTNT … nhằm phát hiện biên lai giả. thống kê theo chế độ để gửi Lãnh đạo Chi cục và cấp trên để phục vụ cho công tác chỉ đạo thu. phải tự tính ra được số thuế mà họ phải nộp và số thuế này nằm trong khả năng đóng góp của họ. Để cho các ĐTNT tự giác chấp hành nghĩa vụ của mình. Do đó. 1.Lập báo cáo kế toán. Phương tiện làm việc. Sự tự nguyện. kịp thời số thu cho Ngân sách Nhà nước trên cơ sở không ngừng nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. mang tính phổ thông. mỗi luật thuế phải có nội dung đơn giản.

Gia Lâm. ao. Trong các loại hình sản xuất. phía Bắc giáp quận Hoàn Kiếm. chợ Trương Đình. 6 chợ lớn. phía Tây giáp quận Đống Đa và Thanh Xuân. Hiện nay.1.600 hộ cá thể phân bố rải rác trên khắp các phường. có cảng phà Đen cùng hệ thống đường bộ qua các cửa ô đã nối liền Hà Nội với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh phía Nam của Tổ quốc. Ngô Thì Nhậm là phường có số hộ kinh doanh cao nhất 655 hộ. dịch vụ.9 ngàn người. Trong số 25 phường. thấp nhất là phường Hoàng Văn Thụ có 174 hộ. Toàn quận có 364 đơn vị quốc doanh Nhà nước. sông. phía Nam giáp huyện Thanh Trì. Hồ Thiền Quang. kinh doanh của quận diễn ra khá sầm uất. 9 chợ vừa và trên 20 chợ tạm. ăn uống. chợ Mơ và chợ Hoà Bình thì chợ Mơ có số lượng tư thương cao nhất với 519 hộ. công ty cổ phần. 3 trường đại học lớn: Kinh tế Quốc dân. Quận Hai Bà Trưng có dân số khoảng 360. Xây Dựng và 96 trường từ mầm non đến trung học cơ sở. 5 bệnh viện lớn: Việt Xô. Trong 6 chợ lớn là: chợ Đồng Tâm.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG 2. hợp tác xã. kinh doanh trên địa bàn quận. Bách Khoa. địa bàn quận thấp. Thanh Nhàn. 1453 công ty TNHH. phía Đông giáp sông Hồng . 108. các hộ cá thể là đối tượng kinh doanh chủ yếu. mương . lĩnh vực có thị 28 . chợ Hôm. tổ sản xuất. Bể bơi Tăng Bạt Hổ … Điều đó cho thấy hoạt động sản xuất. trên toàn bộ quận có 13. có nhiều hồ. Mắt.đã từ lâu là hệ thống thoát nước của thành phố. chợ Mai động. Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội. Nằm trên vùng châu thổ sông Hồng. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG. bệnh viện Đường sắt và 34 cơ sở của các trung tâm y tế. Các hộ kinh doanh hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề thương mại. cùng nhiều khu trung tâm vui chơi giải trí: Công viên Lê Nin. tiểu thủ công nghiệp vì đây là các ngành. chợ. diện tích gần 15 km2 gồm 25 phường.

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trường lớn. đòi hỏi vốn đầu tư không nhiều. rủi ro cao. lãi nhiều. chịu sự lãnh đạo song trùng của Cục Thuế Hà Nội và UBND Quận Hai Bà Trưng. xem xét và đề nghị miễn giảm thuế thuộc thẩm quyền và thực hiện quyết toán thuế. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HAI BÀ TRƯNG. thông báo số thuế phải nộp. phù hợp với nguồn vốn còn hạn hẹp của phần đông các hộ. phù hợp với triết lý khá phổ biến của các hộ "vốn ít. hạn chế được rủi ro. • Thực hiện các nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với các ĐTNT. số thu từ hộ kinh doanh thường chiếm khoảng trên 50% trong tổng thu Ngân sách Nhà nước và ngày một tăng qua các năm. Song. đôn đốc thực hiện nộp đầy đủ. hàng quý. kịp thời mọi khoản thu vào Kho bạc Nhà nước. phát hành các lệnh thu về thuế và thu khác. thị trường hẹp …). khả năng quay vòng vốn nhanh. hàng tháng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng được thành lập theo Quyết định số 315 ngày 21/8/1990 của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế Nhà nước. Sự tập trung của các hộ kinh doanh vào các lĩnh vực thương mại .dịch vụ đã góp phần đáp ứng được nhiều nhu cầu về đời sống vật chất. rủi ro thấp". 29 . các hộ kinh doanh đã đóng góp một phần đáng kể vào tổng thu Ngân sách Nhà trước trên địa bàn quận. quay vòng nhanh. có chức năng trực tiếp tổ chức công tác thu thuế trên địa bàn quận với nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể là: • Lập kế hoạch thu thuế hàng năm. tỷ suất lợi nhuận cao (trong khi lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác thì cạnh tranh lớn. với một số lượng lớn hộ kinh doanh đó đã khiến cho công tác quản lý thu thuế trở nên vô cùng phức tạp và bộc lộ nhiều hạn chế. văn hoá của nhân dân. lập sổ thuế. Với sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn quy mô. Nằm trong hệ thống thu thuế Nhà nước. Hàng năm. có tác dụng thúc đẩy trở lại đối với sản xuất.2. 2. Chi cục Thuế Hai Bà Trưng. đối tượng chịu thuế theo đúng quy định của Nhà nước: tính thuế.

Ban Lãnh đạo Chi cục gồm 5 người. .Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: + Đại học + Trung học + Sơ cấp . : 17 người. chế độ thuế. phụ trách chung kế hoạch thu thuế. : 67 người.Tài vụ. Hiện nay toàn Chi cục có 238 cán bộ công chức (221 trong biên chế. đội thuế. • Bốn Chi cục phó: trực tiếp phụ trách các đội thuế phường. phụ trách Tổ Thanh tra . vi phạm kỷ luật trong nội bộ ngành. 2. : 171 người. Tổ Nghiệp vụ: . thông tin và báo cáo tình hình kết quả thu nộp thuế. chợ.2.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể • Kiểm tra và xử lý các vi phạm chính sách. : 195 người. Các tổ.2.Trình độ lý luận chính trị: + Cao cấp + Trung cấp : 1 người.Cán bộ công chức nam Cán bộ công chức nữ .2. hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế và các biện pháp nghiệp vụ hành thu. : 4 người.2. biện pháp triển khai quản lý thu thuế.2. Ban Lãnh đạo. 2. : 11 người. 17 hợp đồng). kế toán. Bộ máy quản lý thu thuế của Chi cục bao gồm các bộ phận sau: 2.Xây dựng chương trình. giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền.1.Kiểm tra và Tổ Nhân sự .1.Hành chính . tổ nghiệp vụ và các đội thuế ở đầu mối giao thông. 30 . • Thống kê. trong đó: • Một Chi cục trưởng: Là chủ tài khoản.

tính phát hoặc ấn định thuế. lập bộ và kế toán để xây dựng dự toán thu. xử lý tờ khai thuế. . tính nợ. .Kiểm tra: 31 .Cung cấp các thông tin cần thiết cho các Tổ nghiệp vụ. Tổ Thanh tra .Kế toán và theo dõi số thu nộp. thông báo mã ĐTNT được cấp. . số thuế nộp thừa hoặc nộp thiếu để đưa vào thông báo thuế tiếp theo. . kiểm tra ĐTNT và các đội thuế trong việc thực hiện quy trình thu. 2. .Hướng dẫn.2. tổng hợp danh sách ĐTNT xin cấp mã số ĐTNT từ các đội thuế chuyển đến để trình lên Cục Thuế.Lập sổ danh bạ ĐTNT. quý.Lập bộ thuế.Tham gia với Tổ Thanh tra . . năm. giải thích những vướng mắc của ĐTNT trong quá trình thi hành luật và các quy định về thuế của Nhà nước. Tổ Kế hoạch . tính thuế. phát hành thông báo thuế.Xem xét quyết toán thuế của các ĐTNT kê khai.2.Kiểm tra trong việc thanh tra.lập bộ thuế và kế toán thu: .2. tính thuế.2. đảm bảo cân đối giữa các địa bàn.3.Tham gia với Tổ Kế hoạch.Thẩm hạch biên lai thuế. .Chủ trì trong việc lập dự toán thu.tính thuế . Thanh tra và các đội thuế phục vụ cho công tác quản lý thu. . xác định số thuế phải nộp và thực nộp trong năm. . 2.2. theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu thuế hàng tháng.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . thực hiện thống kê thuế.Điều tra tình hình sản xuất của các ĐTNT để có kế hoạch điều chỉnh doanh thu và mức thuế của các hộ. Rà soát các căn cứ tính thuế của ĐTNT do các đội thuế gửi lên.

2. hồ sơ quyết toán thuế có nghi ngờ do đội thuế hoặc tổ kế hoạch chuyển đến.5. xác minh biên lai thuế. . các biện pháp nghiệp vụ hành thu … . Tổ Nhân sự .Xử lý các trường hợp vi phạm về thuế. . thanh toán biên lai thuế với từng cán bộ thuế.6. bất hợp pháp. . chứng từ. Tổ Quản lý ấn chỉ: .2. hoá đơn.2. .Theo dõi quản lý và kiểm tra các đối tượng sử dụng hoá đơn. xuất tất cả các loại ấn chỉ thuế. . cấp phát và bán hoá đơn. 2. 2. chứng từ giả.Quản lý kinh phí chi tiêu của Chi cục. phòng chống và ngăn chặn việc mua.Thực hiện kiểm tra các ĐTNT có đơn xin nghỉ kinh doanh. kiểm tra các tờ khai. phối hợp với các bộ phận chức năng để kiểm tra.Thanh huỷ ấn chỉ thuế hết hạn sử dụng theo quy định.Thực hiện công tác quản lý cán bộ. 32 . 2. giải quyết các khiếu nại về thuế theo thẩm quyền.2. hoá đơn.2. sử dụng hoá đơn. chứng từ … thực hiện đúng việc ghi chép. kiểm tra cán bộ thuế trong việc thực thi chính sách thuế.4.Tổ chức quản lý thu thuế các đối tượng được phân công. .Mở sổ sách theo dõi quản lý. chứng từ trên địa bàn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . quản lý sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước.Hướng dẫn các đối tượng sử dụng biên lai thuế.Tài vụ: .Thanh tra.Hành chính . . Các Đội thuế phường. hành chính và tài vụ cơ quan.Thực hiện các công tác khác có liên quan đến cán bộ công chức. chợ: . tờ khai thuế cho ĐTNT. bán.Tổ chức kế toán nhập.2.

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THỜI GIAN QUA. Chi cục có 19 đội thuế phường. 2.3.Đức Viên Tư doanh 13 : Chợ Mơ + Chợ Trương Định Tư doanh 14 : Phạm Đình Hổ Tư doanh 15 : Thanh Lương + Bạch Đằng Tư doanh 16 : Quỳnh Mai + Thanh Nhàn Tư doanh 17 : Lê Đại Hành Tư doanh 18 : Bạch Mai + Quỳnh Lôi Tư doanh 19 : Chợ Hoà Bình Công tác tổ chức và cán bộ có ý nghĩa quyết định đến kết quả triển khai nhiệm vụ của Chi cục.Tham gia với tổ kế hoạch để xây dựng dự toán thu thuế. Vì vậy. 33 . Và đội ngũ cán bộ cũng ngày càng được củng cố và kiện toàn cho phù hợp hơn với nhiệm vụ thu thuế của Chi cục trong từng thời kỳ.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . chợ. trong những năm qua. Chi cục Thuế Hai Bà Trưng luôn thực hiện nghiêm túc thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ cấu bộ máy Chi cục Thuế. Cụ thể: Tư doanh 1 Tư doanh 2 Tư doanh 3 Tư doanh 4 Tư doanh 5 Tư doanh 6 Tư doanh 7 Tư doanh 8 Tư doanh 9 : Ngô Thì Nhậm : Nguyễn Du : Huế : Đồng Tâm + Giáp Bát : Đồng Nhân + Đông Mác : Bùi Thị Xuân : Tân Mai + Tương Mai : Vĩnh tuy + Mai Động : Trương Định Tư doanh 10 : Minh Khai + Hoàng Văn Thụ Tư doanh 11 : Bách Khoa + Cầu Dền Tư doanh 12 : Chợ Hôm .

nhưng thực tế có những vướng mắc nhất định.3. ta đi sâu tìm hiểu các nội dung sau: • Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế. • Tình hình triển khai kế toán hộ kinh doanh. Tình hình quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận được thể hiện trên biểu số liệu sau: 34 . kinh doanh lưu động. Để đánh giá một cách toàn diện tình hình quản lý thu thuế hộ kinh doanh trên địa bàn quận. • Tình hình quản lý doanh thu. Mục tiêu của công tác quản lý ĐTNT là phấn đấu đưa 100% đối tượng có thực tế kinh doanh bao gồm cả kinh doanh cố định.1.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Các hộ kinh doanh cá thể là đối tượng quản lý chủ yếu cả về mặt số lượng lẫn giá trị tiền thuế ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng. Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế (ĐTNT). • Tình hình đôn đốc thu nộp thuế. kinh doanh thời vụ vào diện quản lý thu thuế và chấm dứt tình trạng thất thu về ĐTNT. 2. Mục tiêu này tưởng chừng như đơn giản thông qua việc cấp mã số thuế.

941 7.067 300.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002) Những số liệu trong biểu trên cho thấy: Trong những năm qua Chi cục đã có nhiều cố gắng trong quản lý số hộ kinh doanh. số thuế 198.Thông qua công tác cấp mã số thuế cho các hộ kinh doanh.000 636. thể hiện: . + Năm 2001. + Năm 2002 tăng 14 hộ so với năm 2001 và tăng 191 hộ so với năm 2000.606 11. Chi cục đưa thêm 1671 hộ. số thuế 300.000 đồng.000.000 đồng.565.779 11.836 10. .970 10. Chi cục đưa thêm 1430 hộ.950 11.430 1.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Biểu 1: Tình hình quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể.668 13.532 13. Số hộ quản lý Năm Số hộ điều tra thống kê Số hộ có mã số thuế Số hộ thu thuế môn bài Số hộ ghi thu GTGT + TNDN hàng tháng Số hộ mới đưa vào quản lý Hộ Thuế 2000 2001 2002 13.983 8. Do đó số hộ có sản xuất kinh doanh được đưa vào diện quản lý thu thuế đều đã tăng qua các năm: + Năm 2001 tăng 177 hộ so với năm 2000. thuế GTGT + TNDN) cũng đều năm sau tăng hơn năm trước: + Số hộ thu thuế môn bài năm 2001 đã tăng 144 hộ so với năm 2000 và năm 2002 tăng 104 hộ so với năm 2001. + Năm 2002.000 đồng.956 11. 35 .565. + Số hộ ghi thu thuế GTGT + TNDN năm 2001 tăng hơn năm 2000 là 42 hộ.000.120 1.Số hộ kinh doanh đã quản lý thu thuế (thuế môn bài.000 198. có 1067 hộ được đưa thêm với số thuế 636.085. sang năm 2002 lại có 137 hộ tăng hơn năm 2001.085.054 7. hàng năm Chi cục đã đưa thêm được nhiều hộ vào quản lý thu thuế: + Năm 2000.671 1.

vỉa hè với số thuế 102. .728. số này là 1636 hộ. + Năm 2002 có chênh lệch là 916 hộ.803. Những hộ này thường được giấu trong bộ phụ.Số hộ quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN hàng tháng của Chi cục cũng chỉ đạt 72% . Chi cục thường lập dự toán nhỏ hơn nguồn thu nên đã để lại một số hộ dự phòng. Nếu kế hoạch thu thực hiện tốt thì số thuế của những hộ này 36 . thu xây dựng. cố định trên địa bàn.000 đồng. . số hộ chưa được cấp mã số thuế là 1753 hộ. thuê cửa hàng.000 đồng.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 2412 lượt hộ kinh doanh vãng lai. 24 hộ xây dựng nhà với số thuế 10.Số hộ quản lý thu thuế môn bài chỉ bằng 80% . + Năm 2002. Chi cục đã thu của 2. Nhìn vào số liệu trong biểu 1 ta thấy: . Nếu kế hoạch thu thực hiện yếu.136 lượt hộ có nhà cho thuê để ở với số thuế 11. Việc bỏ sót hộ này chủ yếu do một số nguyên nhân sau: • Hàng năm. Chi cục cũng chú trọng đến công tác khai thác các nguồn thu khác như: thu cho thuê nhà.Trong khi đó. khi xây dựng dự toán thu. Nó như một kênh điều tiết cho tiến độ hoàn thành kế hoạch. so với số hộ được cấp mã số thuế cũng còn chênh lệch lớn: + Năm 2000 chênh lệch là 943 hộ. + Năm 2001 chênh lệch tới 1006 hộ.14% tổng số hộ đã được lập bộ. còn 1712 hộ chưa được đưa vào diện quản lý thu thuế. ⇒ Như vậy. thì những hộ này sẽ được thu ráo riết như một nguồn bổ sung để hoàn thành kế hoạch.73% so với hộ quản lý môn bài.81% số hộ thực tế kinh doanh.168.932. + Năm 2001. xe máy … Trong năm 2002.Bên cạnh các nguồn thu có tính chất thường xuyên. số hộ có thực tế kinh doanh nhưng chưa được cấp mã số thuế lại tương đối cao: + Năm 2000.000 đồng … Mặc dù vậy. trông giữ xe đạp. công tác quản lý số hộ kinh doanh trên địa bàn quận vẫn còn thất thu lớn. số hộ kinh doanh thuộc diện phải lập bộ quản lý thu thuế nhưng chưa được lập bộ quản lý thu chiếm 13% .

theo nguyên tắc chỉ nộp thuế môn bài và thông qua việc xem xét của hội đồng tư vấn được cấp giấy miễn thuế có thời hạn. cơm trưa … đều phải theo dõi trên bộ chính. tạo sự phiền hà. trình độ văn hoá. Chi cục Thuế hoàn toàn không nắm được nguồn thu này. quản lý hộ cá thể nghỉ kinh doanh cũng được Chi cục đặc biệt chú trọng. quy mô kinh doanh đa số là nhỏ và trải rộng trên khắp địa bàn quận. Một số cán bộ tài chính phường cũng lạm dụng bỏ ngoài ngân sách phường dùng cho cá nhân. ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh còn yếu so với khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nên đã có một số lượng lớn các hộ ra kinh doanh nhưng không hề đăng ký thuế cũng như kê khai thuế. Bộ phụ dùng để theo dõi các hộ mới ra kinh doanh. Do việc theo dõi kiểm soát bộ phụ có nhiều lỏng lẻo nên số hộ trên bộ phụ chậm được đưa vào bộ chính. Trong công tác quản lý ĐTNT. hoặc những hộ kinh doanh thời vụ như kinh doanh tết. Những hộ kinh doanh bán thời gian thường xuyên như ăn sáng. hoặc có biết nhưng coi đây là khoản hữu hảo cho việc xây dựng ngân sách phường và cũng là điều kiện vật chất để chính quyền phường hỗ trợ cho công tác thu thuế trên địa bàn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể có thể được ghim lại ở người nộp thuế dưới dạng nợ thuế (thường thì không xử phạt). nếu nghỉ cả tháng thì 37 . song một phần những hộ này không được làm thủ tục miễn thuế theo quy định mà được bàn giao về cho phường để thu thuế không xuất biên lai. ăn khuya. hoạt động kinh doanh chưa ổn định. tuỳ tiện trong hành xử của cán bộ thuế và các đối tượng nộp thuế. • Ngoài ra có một nguyên nhân khách quan là: số lượng hộ kinh doanh rất lớn. những hộ đã ra kinh doanh được 3 tháng thì phải đưa vào bộ chính không được theo dõi trên bộ phụ nữa. Một số cán bộ quản lý địa bàn cũng ăn theo tách ra một số hộ coi như thuộc diện phường quản lý nhưng tự thu bỏ túi hoặc để lập quỹ trái phép. • Cạnh đó có những hộ kinh doanh nhỏ có thu nhập thấp. Theo quy định hiện hành thì hộ kinh doanh nghỉ từ 15 ngày trở lên được xét giảm 50% thuế phải nộp của tháng. ⇒ Tình trạng bỏ sót hộ kinh doanh không chỉ gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước mà còn gây khó khăn trong việc quản lý mã số thuế của Nhà nước. trung thu … Về nguyên tắc.

000 đồng/tháng): Chi cục đã ra quyết định cho 2.814 Số hộ vi phạm 49 25 Số tiền truy thu + phạt 15.489 hộ bằng 21% so với hộ quản lý. nghỉ để di chuyển địa điểm khác.852.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể được miễn nộp thuế của tháng đó.73% số hộ kiểm tra. nghỉ để sát nhập hoặc chia tách. Thời điểm có nhiều hộ nghỉ nhất là dịp sau Tết nguyên đán do tình hình kinh doanh chững lại hay các hộ đi lễ hội dài ngày. Số hộ xin nghỉ này đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế thu được của Chi cục: trung bình giảm 106.72% số hộ quản lý. gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Chi cục cũng đều đã kiên quyết xử lý truy thu và phạt đối với các hộ vi phạm này. nghỉ do điều kiện kinh doanh gặp khó khăn và nghỉ vì những lý do khác. đây là một chủ trương phù hợp. Bảng 2: Kết quả kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh Năm 2001 2002 Số lượt hộ nghỉ kinh doanh được kiểm tra 1.085. Trung bình một tháng ở Chi cục có 411 hộ nghỉ kinh doanh chiếm 3. tạo điều kiện giải quyết một phần khó khăn cho các hộ kinh doanh trong trường hợp vì lý do bất khả kháng phải nghỉ kinh doanh.000 đồng/tháng tiền thuế. Về việc miễn thuế TNDN và không thu thuế GTGT cho các hộ thuộc diện có thu nhập thấp (dưới 210. Tuy nhiên. số hộ "nghỉ giả" bằng 1.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2001-2002) ⇒ Như vậy. Qua kiểm tra. không đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hộ kinh doanh.425 2. tuy không đáng kể nhưng lại gây ra thất thu thuế. Nhìn chung. Đây là một tỷ lệ lớn đòi hỏi Chi cục phải thường 38 . làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật. Thực tế ở Chi cục cho thấy thời gian qua các hộ nghỉ kinh doanh vì các lý do như: nghỉ để chuyển hướng kinh doanh khác. hàng năm Chi cục đều phát hiện được những hộ lợi dụng xin nghỉ để kinh doanh trốn lậu thuế. không thực hiện được yêu cầu công bằng trong chính sách động viên.387. giảm này lại là một kẽ hở để các hộ kinh doanh lợi dụng để trốn thuế. Công tác kiểm tra hộ nghỉ được đội thanh tra phối hợp với các đội thuế phường tiến hành thường xuyên. nếu công tác này không được làm tốt thì việc xét miễn.000 59.

Hiện nay. bảo đảm thu sát với doanh thu thực tế kinh doanh.3. cơ quan thuế không chỉ tập trung quản lý tốt ĐTNT mà còn cần quản lý tốt doanh thu kinh doanh của các hộ cá thể. đặc biệt hộ kinh doanh lớn có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành dự toán thu.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể xuyên rà soát lại doanh thu để chuyển bớt các hộ có quy mô đã thay đổi sang diện phải quản lý thu thuế. 2. ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng. Tuỳ theo phương pháp nộp thuế của các hộ cá thể. chống thất thu Ngân sách Nhà nước. Cụ thể: 39 . cơ quan thuế sẽ có biện pháp quản lý doanh thu khác nhau. đảm bảo công bằng bình đẳng về thuế.2. Doanh thu của các hộ kinh doanh là cơ sở để xác định số thuế phải nộp. để nâng cao chất lượng thu ngân sách. Tình hình quản lý doanh thu: Trong công tác quản lý thu thuế. các hộ kinh doanh nộp thuế theo 2 phương pháp là: khoán ổn định và kê khai. Việc quản lý chặt chẽ doanh thu của hộ kinh doanh.

3. Phương pháp này có ưu điểm: đơn giản trong việc tính thuế. đặc biệt khoán doanh thu khó có thể theo sát được tình hình biến động về giá cả.36% 24.Bộ chính: .Kê khai doanh thu . Còn đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. để có được một mức doanh thu ấn định phải thực hiện qua nhiều bước. số đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định là rất lớn chiếm 75.Kê khai chênh lệch Tổng cộng: . mức thuế đối với hộ khoán Bình quân 40 Bình quân tháng Bình quân tháng . nhiều gấp 3 lần số hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai. Quản lý doanh thu của hộ khoán ổn định: Việc quản lý doanh thu của các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định rất phức tạp. chứng từ. về tình hình sản xuất kinh doanh của các đối tượng nộp thuế nên khó có thể thu thuế cho phù hợp với biến động của tình hình kinh doanh. Biểu 4: Tình hình quản lý doanh thu. Đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định số thuế phải nộp dựa theo doanh số ấn định của Chi cục (thực chất là khoán doanh thu). cơ sở tính thuế dựa trên doanh thu thực tế theo hoá đơn. Song nhược điểm của phương pháp này lại không nhỏ: mang tính áp đặt. tạo được sự ổn định cho cả đối tượng nộp thuế và Chi cục.Bộ phụ: Số hộ quản lý 6119 5918 201 2001 53 1706 242 8120 Tỷ trọng 75. thiếu sự công bằng về nghĩa vụ thuế.64% 100% ⇒ Như vậy.1.Khấu trừ .2. Kê khai: Trong đó: . nhiều bộ phận cùng tham gia xem xét.36% số hộ kinh doanh. 2. Khoán ổn định: Trong đó: 2.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Biểu 3: Quản lý hộ kinh doanh theo phương pháp nộp thuế Phương pháp nộp thuế 1.

278.472.270 119.426. mức thuế trước khi công bố ổn định thuế được Chi cục tiến hành hàng năm.000 795.267.293.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Chỉ tiêu Số hộ ghi thu Doanh thu Thuế Doanh thu bình quân 1 hộ Thuế bình quân 1 hộ tháng năm 2000 6.125.119 20.000 310.000 1.140.000 130.000 332.597. Biểu 5: Kết quả điều chỉnh thuế Số lượt hộ điều chỉnh Năm Doanh thu mới Thuế mới Doanh thu cũ Thuế cũ Doanh thu tăng Thuế tăng 2000 2001 2002 2. công tác này ở Chi cục vẫn chưa được quan tâm đúng mức: số lượt hộ tiến hành điều chỉnh còn quá thấp so với số hộ công bố ổn định thuế.681.000 3.585.247.000 731.116 22.23% thuế thu được của hộ cá thể.046.000 149.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002) Tuy vậy.064. Doanh thu hộ khoán bằng 19.992.620.012.044 4.751.06% doanh thu hộ cá thể và thuế thu được của hộ khoán bằng 19.600 4.592 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000.000 1.520.000 31.609 1.000 48.759.000 3.377 27.794.000 4. Công tác rà soát điều chỉnh lại doanh thu.000 317.872.000 1.092.000 367.800 năm 2001 6.889.906.398.681.612.000 34.000 1.2001-2002) Hàng năm.000 1.015.000 408.000 955. doanh thu thấp. Chi cục đã ra quyết định công bố ổn định thuế cho một số lượng lớn hộ kinh doanh.000 1.000 342.000 năm 2002 6. Lý do vì đối tượng nằm trong nhóm khoán doanh thu chủ yếu là những hộ kinh doanh quy mô nhỏ.236.870.784.237 1. nhưng doanh thu và mức thuế của các hộ này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu và tổng số thuế của hộ kinh doanh cá thuế.534. còn nhiều 41 .720.745.012.764.000 318.756.080.

083.250.466.000 685.000 183.100.000 244.000.466.007.000 322.100.716 Chênh lệch % khoán / điều tra Sản xuất Dịch vụ Ăn uống Thương mại Tổng 50 50 80 120 300 84. doanh thu khoán chỉ đạt 61. Như vậy.000 61.000 168. Tình hình trên đã dẫn đến số thuế ghi thu loại hộ thu khoán bình quân tháng / 2002 đã giảm so với bình quân tháng năm 2001 và giảm nhiều so với bình tháng / 2000 (như biểu 4).87% doanh số điều tra.033.000 998. cá biệt ở ngành ăn uống tỷ lệ này chỉ là 32% (chưa kể đến doanh thu thực tế kinh doanh của các hộ có thể lớn hơn doanh thu điều tra).000 2.000 1.000.87% (Nguồn: Báo cáo điều tra doanh thu hộ khoán) Kết quả điều tra điển hình 300 hộ kinh doanh ở các ngành nghề khác nhau cho thấy chênh lệch giữa doanh thu khoán và doanh thu điều tra là tương đối lớn 998.750.400.618.133.000 840. Biểu 6: Kết quả điều tra doanh thu một số hộ khoán Ngành nghề Số hộ điều tra Doanh thu khoán 442.000 Doanh thu điều tra 527.000 đ/300 hộ.000.500. 42 .000 1.333.000 672. tình trạng thất thu doanh thu khoán trên địa bàn quận vẫn còn nhiều và phổ biến ở tất cả các ngành nghề.620.000 84% 75% 32% 80% 61.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể hộ từ 2-3 năm nay vẫn chưa xem xét lại mức doanh thu và mức thuế nên nhìn chung mức doanh thu khoán hiện nay thấp hơn doanh thu thực tế kinh doanh.

997.000 1.3.112.070. đối tượng nộp thuế có nghĩa vụ phải kê khai và xác định đúng số thuế phải nộp và chịu trách nhiệm về số liệu đã kê khai theo quy định của pháp luật. thuế từ 12-15 triệu đồng / tháng.356. điển hình: 43 .000 Bình quân tháng / 2002 2. không phải ấn định doanh thu tính thuế. chứng từ dùng làm căn cứ tính thuế của các hộ kinh doanh. tự tính thuế để kê khai mức doanh thu thấp nhằm trốn thuế.189. Quản lý doanh thu của hộ kê khai: Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ được nộp thuế tuỳ thuộc thực tế kết quả kinh doanh.576.000 1.643.040.000 39.000 2. Cơ quan thuế chỉ phải kiểm tra.000 2. Nhìn chung các hộ thu theo kê khai chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sổ sách kế toán: .001 89.268. mức thuế hộ kê khai Chỉ tiêu Số hộ ghi thu Doanh thu Thuế Doanh thu bình quân 1 hộ Thuế bình quân 1 hộ Bình quân tháng / Bình quân tháng / 2000 2001 1.564 61.893 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002) Các hộ kê khai tuy chiếm tỷ trọng nhỏ về hộ kinh doanh (từ 20%-25%) nhưng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu hộ kinh doanh cá thể (70%75%).596.518. có hộ kinh doanh trước đây thu khoán với doanh thu 100-150 triệu đồng.197.2. Với loại hộ này.291.000 44. Do đó số thuế thu được từ các hộ kê khai cũng chiếm tỷ trọng lớn (trên 55%) số thuế thu ở khu vực cá thể.000 1.2.841.Một số hộ lợi dụng quy trình tự khai. sử dụng hoá đơn. Bài 7: Tình hình quản lý doanh thu.000 1.867 54.000 29.410 1. nay thu theo phương pháp kê khai chỉ còn 1.5 triệu đồng / tháng.055.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 2.690. giám sát quá trình ghi chép sổ sách kế toán.610.397.

000 đồng (như biểu 7).1 triệu đồng. năm 2001 là 1. hoá đơn chứng từ đối với hộ kinh doanh của Chi cục chưa đạt yêu cầu số lượng hộ ra quyết định xử lý là quá ít so với thực tế: năm 2001 có 52 hộ bị xử lý và năm 2002 là 48 hộ. . hàng tháng. công tác kiểm tra giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán. Vì vậy. 44 . doanh thu cơ quan Công an điều tra trên 2 tỷ đồng.3.055. 2. doanh thu kê khai 800.3. Do vậy.070. hoặc có tình trạng hộ kinh doanh đã tự huỷ toàn bộ hoá đơn đã sử dụng để đối phó với Chi cục kiểm tra quyết toán thuế (như hộ 32 Nguyễn Công Trứ báo mất 32 quyển hoá đơn. vẫn còn thất thu thuế đối với hộ kê khai. số còn lại chậm nhất đến ngày 25 của tháng sau phải thu hết. doanh thu kê khai với cơ quan thuế 100 triệu đồng.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể + Hộ Lê Quốc Thắng kinh doanh gas ở phường Bạch Đằng. hay mua hoá đơn để lập khống hợp thức hoá các khoản chi.Một số hộ có hành vi trốn thuế qua việc bán hàng không xuất hoá đơn. Chi cục cũng coi đây là trọng tâm quản lý. tối thiểu phải đạt 90% số cơ sở nộp đúng ngày ghi theo thông báo. mức thuế bình quân một tháng của một hộ thu theo kê khai bị giảm nhiều: mức thuế bình quân một hộ một tháng năm 2002 là 1. hộ 119 Phố Huế báo mất 50 quyển hoá đơn) … Thêm nữa.000 đồng. Tình hình đôn đốc thu nộp thuế. năm 2000 là 1.000 đồng. đảm bảo thu róc số thuế phát sinh. + Hộ Bùi Linh Thơm bán vải ở Phùng Khắc Khoan. chợ có trách nhiệm đôn đốc hộ kinh doanh nộp tiền thuế đúng thời hạn.893 đồng. Chi cục chỉ đạo các đội thuế phường. doanh thu điều tra 100 triệu đồng.610. doanh thu điều tra 20 triệu đồng. + Hộ Nguyễn Thị Khiển kinh doanh đại lý bán chè ở Minh Khai. Đôn đốc thu nộp thuế là khâu thiết thực đem lại số thu thực tế cho Ngân sách Nhà nước. hoặc có ghi hoá đơn nhưng ghi thấp hơn so với giá bán thực tế. doanh thu kê khai 1. hoặc mua hoá đơn để lập giao cho khách hàng.

72% 1.000.686. nếu như năm 2001 tỷ lệ nợ đọng là 1. đòi hỏi chi cục cần phải tiếp tục tập trung đôn đốc. Tuy nhiên. • Chợ Mơ.000 đồng xuống 579.000.351.316.000 51.418.556.72% thì sang năm 2002 tỷ lệ này chỉ còn 1.28% 98.556. Biểu 8: Kết quả thu nộp thuế hộ kinh doanh cá thể Năm Số thuế ghi thu Số thuế thực nộp Tỷ lệ nộp Số thuế nợ đọng Tỷ lệ nộp 2001 2002 52.810.107.48%) cán bộ thuế trực tiếp thu tiền và viết biên lai thuế. chỉ đứng sau quận Hoàn Kiếm.1% (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2001-2002) Số liệu trong biểu 8 cho thấy kết quả rất đáng ghi nhận của Chi cục trong việc đôn đốc thu nộp thuế: Số hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách rất cao (trên 98%) dẫn đến số thuế thực thu được đạt cao.810.907. số thu về hộ của Chi cục cao thứ 2.000 579.000 1. • Số 44 phố Trần Nhân Tông.000 98.9% 898. Biểu 9: Báo cáo nợ đọng khu vực cá thể tính đến 31/12/2002 Tổng số thuế nợ luỹ kế Nợ năm trước chuyển sang Nợ năm 2002 45 .000 52.000 52.1% . Chi cục luôn cố gắng hạ thấp tỷ lệ nợ đọng xuống mức có thể. • Chợ Hoà Bình.52% số hộ quản lý).số thuế nợ đọng giảm từ 898.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Toàn quận hiện nay có 2.000 đồng.130 hộ nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc (chiếm 18. So với 12 Chi cục Thuế quận huyện của Thành phố Hà Nội. số còn lại (81. Với một số lượng lớn hộ nộp tiền thuế thông qua cán bộ thuế đó không chỉ ảnh hưởng đến quỹ thời gian để cán bộ thuế đi sâu quản lý mà còn dễ phát sinh tiêu cực như cán bộ thuế xâm tiêu tiền thuế … Trên địa bàn quận có 4 điểm thu của cơ quan Kho bạc là: • Trụ sở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng. số thuế nợ đọng phát sinh hàng năm còn lớn.

số tiền 86.3. 2. còn 1995 hộ nợ tồn đọng từ các năm trước. Tình hình triển khai kế toán hộ kinh doanh. • • Cố tình chây ỳ. Kết hợp Viện kiểm sát quận đòi nợ 2 trường hợp.trong đó chỉ có 2412 lượt hộ nợ phát sinh trong năm 2002.347.những trường hợp này. Hàng năm. + Chuyển hồ sơ các hộ cho thuê nhà.010. hộ kinh doanh không thực hiện báo cáo với Chi cục nêu trong thời gian cán bộ thuế chưa phát hiện ra thì bộ phận nghiệp vụ vẫn căn cứ vào sổ bộ thuế đã duyệt ra thông báo thuế làm tăng số thuế nợ đọng.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Lượt hộ Thuế Lượt hộ Thuế Lượt hộ Thuế 4.000 2.556. Hiện tượng nợ đọng thuế không những không động viên kịp thời. cửa hàng có hành vi chây ỳ không chấp hành nộp thuế để Viện kiểm sát hỗ trợ xử lý.381. 46 .010.903.995 431. Chi cục có 4407 lượt hộ nợ thuế với số tiền thuế là 1.000 đồng.280. công tác phối hợp với lực lượng liên ngành và chính quyền cơ sở để thu hồi nợ đọng thuế đối với các hộ kinh doanh đều đã được Chi cục tiến hành và đem lại những kết quả nhất định: Năm 2002: + + Chi cục đã thu nợ của 1536 lượt hộ với số thuế 695.412 579. tính đến hết năm 2002.000 1. đầy đủ vào cho ngân sách Nhà nước mà còn gây ra thất thu thuế. Các nguyên nhân khác. dây dưa và chốn thuế.903.000 Như vậy.000 đồng.4.000 đồng . Các hộ nợ đọng tiền thuế do nhiều nguyên nhân: • • Tình hình kinh doanh gặp khó khăn về tài chính xin Chi cục cho nợ thuế.407 1. Bỏ. nghỉ hẳn không kinh doanh nữa hay di chuyển địa điểm kinh doanh sang địa bàn khác .

Nhận thức được đầy đủ ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kế toán hộ. Biểu 10: Báo cáo thực hiện triển khai kế toán hộ năm 2002 Thực hiện năm 2001 3. từng bước tạo nguồn thu ổn định. Đồng thời Chi cục đã lựa chọn cán bộ có trình độ nghiệp vụ xuống từng hộ để hướng dẫn thực hiện ghi chép sổ sách kế toán. hoá đơn chứng từ khoa học giúp cho hoạt động quản lý kinh doanh được thuận lợi. 2 năm 2002 3. tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Đối với các hộ mới phát sinh. Chi cục Thuế Hai Bà Trưng đã rất quan tâm và tích cực triển khai công tác ngày trong những năm qua.300 hộ.280 hộ đã mở từ năm 2000.45%.766 Trong đó Hộ khấu trừ 53 Hộ kê khai chênh lệch 242 Hộ kê khai doanh thu 1. trong đó có 3.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Thực hiện sổ sách kế toán.448 Số hộ môn bài bậc 1.đạt 104. Năm 2001 là năm trọng tâm triển khai công tác kế toán hộ. nội dung chế độ kế toán hộ kinh doanh theo Quyết định số 169 của Bộ Tài chính được thực hiện thường xuyên 47 . Chỉ tiêu Cục giao về việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán là 3. và 168 hộ mới phát sinh được mở thêm.706 Hộ khoán 1. Về mặt quản lý Nhà nước đã hạn chế dần tình trạng thất thu về thuế. Chi cục tiếp tục duy trì số hộ hiện đang thực hiện sổ sách kế toán và thường xuyên rà soát. phân loại hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa thêm số hộ phát sinh vào diện thực hiện sổ sách kế toán.816 Số hộ đã triển khai kế toán hộ đến nay 3. Năm 2002. năm 2002 số hộ triển khai kế toán tăng 318 hộ so với thực hiện năm 2001.765 Như vậy. Chi cục đã mời các hộ lên phổ biến về chế độ kế toán hộ và làm thủ tục nhận sổ để thực hiện việc ghi chép. Chi cục đã thực hiện mở sổ sách cho 3. Đồng thời là điều kiện thuận lợi để thực hiện thành công Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.448 hộ . Công tác tuyên truyền phổ biến về mục đích.

000 đ 10. sử dụng hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng hoá.000 đ/tháng 1. Chi cục chưa có biện pháp xử lý kiên quyết.176 Trương Định Hộ ông Thịnh . xuất hoá đơn. Mặt khác do một số cán bộ thuế có nhiều quyền lợi trong việc ấn định thuế nên không chú ý đến việc thực hiện sổ sách. do yêu cầu của việc thực hiện Luật thuế các doanh nghiệp đòi hỏi phải được xuất hoá đơn khi có quan hệ cung ứng hàng hoá. Thông qua thực tế. Đặc biệt. khoa học hơn hình thức nộp thuế khoán: kinh doanh nhiều nộp thuế nhiều.000 đ Hộ kinh doanh Hộ ông Dũng .000. dịch vụ đã thúc đẩy hộ kinh doanh thực hiện tương đối tốt chế độ sổ sách kế toán và sử dụng hoá đơn chứng từ. nộp thuế theo kê khai là công bằng.995.043. Còn trên 1000 hộ (chiếm 30%) không thực hiện việc nộp tờ khai thuế.000 đ/tháng Tuy nhiên. góp phần chống thất thu thuế. các hộ kinh doanh đã tự kê khai doanh thu và thuế tăng nhiều so với trước đây: Thuế thu theo kê khai 12. như các hộ có doanh thu lớn nhưng bán hàng ở vỉa hè.500. 48 .2) nhưng chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan. công tác kế toán hộ kinh doanh vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục như: . vừa thường phải chịu mức thuế cao hơn mức khoán doanh thu với các hộ cùng bậc môn bài cùng ngành hàng kinh doanh. ít nộp thuế ít.000 đ 13.000 đ/tháng 370. các hộ kinh doanh đã biết cách ghi chép sổ sách kế toán.62 Mai Hắc Đế Hộ bà Loan . do đó hộ kinh doanh dần dần ý thức được lợi ích của việc thực hiện chế độ kế toán. kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống. hộ cho thuê nhà kê khai theo hợp đồng … Còn khoảng 20 hộ đã có quyết định của UBND quận phải mở sổ sách kế toán nhưng chưa thực hiện do không mặn mà vì vừa phải giữ sổ.Trên địa bàn quận còn khoảng 30 hộ kinh doanh thuộc diện mở sổ sách kế toán (có bậc môn bài 1.787.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên các phương tiện truyền thanh của phường.276 Ngô Thì Nhậm Mức thuế khoán 1. không kinh doanh không nộp.

Đó thực chất là số thuế hộ kinh doanh kê khai theo cách đối phó với cơ quan thuế. báo mất cả quyển hoá đơn nhưng thực tế vẫn giữ lại để bán hoá đơn khống cho những đối tượng có nhu cầu. ⇒ Việc quản lý.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . mức độ nguy hiểm cao. đối với hộ kinh doanh thì không có gì là khó khăn. nhiều dạng và có tính chất. đối với một số hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng mua bán hoá đơn. tồn kho nên việc quản lý doanh thu đầu ra của các hộ này là hết sức khó khăn. Để nộp thuế thấp hơn. Nếu doanh thu bán hàng cao hơn (nộp thuế cao hơn) doanh thu ấn định. Hành vi làm mất hoá đơn thể hiện phức tạp. + Ngoài ra. sự chênh lệch giữa các liên hoá đơn có khi lên đến hàng trăm triệu đồng. hộ kinh doanh chỉ việc so sánh doanh thu ấn định theo mức thuế khoán trước đây với mức doanh thu thể hiện trên Sổ nhật ký bán hàng trên hoá đơn bán hàng. trốn thuế. sau đó xuất hoá đơn các liên khớp nhau với số tiền rất lớn. ghi Sổ nhật ký bán hàng. chiếm đoạt tiền thuế có cơ hội phát triển. đăng ký thuế để mua hoá đơn. Tình hình sử dụng hoá đơn của các hộ này có những hiện tượng như: bán khống liên 2. . Chi cục vừa phát hiện để điều chỉnh thuế thì đối tượng đã xin báo nghỉ.Nhìn chung số thuế nộp khi thực hiện chế độ kế toán của các hộ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là thấp hơn số thuế phải nộp theo phương pháp khoán trước đây. hộ kinh doanh sẽ có biện pháp điều chỉnh lại số doanh thu bán hàng. Và việc thực hiện ghi doanh số thấp hơn thực tế.Tình hình quản lý. Số thuế nộp thấp hơn không phản ánh đúng thực tế kinh doanh của hộ. liên lưu ghi số tiền ở mức thấp. các hộ này thường ghi hoá đơn trên ít dưới nhiều. bằng cách hạn chế việc xuất hoá đơn. Do không phải theo dõi hàng hoá mua vào. sử dụng hoá đơn của một số hộ kinh doanh chưa được tốt. nộp thuế từ 1 đến 2 tháng. + Xuất hiện những hộ lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua bán hoá đơn kiếm lời. sử dụng hoá đơn như thế của các hộ kinh doanh sẽ gây hậu quả rất xấu cho công tác quản lý thuế. còn nhiều vi phạm: + Xuất hiện nhiều hộ kinh doanh làm mất hoá đơn với số lượng rất lớn. Với hình thức kế toán áp dụng đối với hộ 49 .

cơ quan thuế không thể kiểm tra toàn diện. phải chờ đợi thì ngại. không lấy hoá đơn. . chính xác. Mặt khác do người dân mua hàng chưa có thói quen yêu cầu người bán xuất hoá đơn. nhất là đối với trường hợp người tiêu dùng mua hàng hoá. kết luận hộ kinh doanh xuất hoá đơn không đúng thực tế.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu hiện nay (quy định chỉ phải mở một loại sổ sách kế toán là Sổ nhật ký bán hàng). dịch vụ phục vụ cho nhu cầu cá nhân do tâm lý người mua hàng khi thấy việc lấy hoá đơn khó khăn.Việc mua hàng lấy hoá đơn không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận tiện. 50 . đầy đủ việc xuất hoá đơn của các hộ kinh doanh để xác định.

có sự phối hợp giữa văn phòng với các đội thuế phường. được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Quận uỷ. quản lý thị trường ..311. Số liệu cụ thể như sau: Biểu 11: Kết quả thu thuế hộ cá thể Chỉ tiêu Tổng thu ngoài quốc doanh Thuế thu từ khu vực cá thể Tỷ trọng thu khu vực cá thể so tổng thu NQD Năm 2001 62. kịp thời có biện pháp xử lý.107.4.4% Năm 2002 65.5% Thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao cho. Hội đồng Nhân dân Quận. phân loại nợ đọng … đều được tiến hành khẩn trương. chỉ sau quận Hoàn Kiếm. sự phối kết hợp chặt chẽ của UBND các phường. thời gian qua Chi cục luôn hoàn thành nhiệm vụ thu đối với khu vực cá thể.000 81.503.000 51. Số thu từ các hộ kinh doanh cá thể của Chi cục lớn thứ hai Thành phố.1. Chi cục đã giao kế hoạch cụ thể cho từng đội thuế. phấn đấu cao độ thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. tất cả các cán bộ viên chức trong Chi cục đã tập trung. Những kết quả đạt được.107. Cục Thuế Thành phố Hà Nội và các ban ngành có liên quan.4.. công an. tăng cường đối thoại với các đối tượng nộp thuế để phát hiện những khó khăn.000 79.749. rà soát. vướng mắc. về tình hình quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng … Tổ Thường trực theo dõi tình hình triển khai các luật thuế. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. để đảm bảo tiến độ công việc. 51 .000 52. vào tình hình thực tế trên địa bàn. 2.. UBND Quận. Căn cứ vào kế hoạch cấp trên giao. ngay từ đầu năm. Chi cục tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Thường trực giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.243.351. đội thanh tra. theo dõi và nắm chắc tình hình biến động về giá cả thị trường.351. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ viên chức trong Chi cục.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 2. Mọi công việc từ khâu lập sổ bộ.

Hàng tháng Chi cục thường xuyên kiểm tra. Chi cục đều chú trọng công tác thu hồi nợ đọng. đặc biệt là các khu nhà tập thể. chợ tạm. hàng tháng Chi cục đều tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán và việc sử dụng hoá đơn. Hàng tháng.1 năm cho các hộ kinh doanh. xem xét giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của pháp luật quy định. đội trong Chi cục phải thực hiện nghiêm túc 2 Pháp lệnh: Pháp lệnh tiết kiệm chống lãng phí. nhất là vào dịp Tết nguyên đán. tham mưu và tập trung lực lượng giúp cho Ban Chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế của quận. đảm bảo đúng quy chế. ngõ xóm …. chống thất thu về doanh số (chú trọng với những hộ thực hiện chế độ kế toán) để tiến hành ổn định thuế 6 tháng . Công tác kiểm tra hộ nghỉ được tiến hành thường xuyên. xử lý kiên quyết những trường hợp dây dưa chây ỳ tiền thuế. đối chiếu các hộ đang có mã số thuế. hoá đơn chứng từ. rà soát tất cả các hộ có sản xuất kinh doanh trên địa bàn. xử lý dứt điểm các vụ vi phạm xẩy ra qua kết luận của thanh tra Chi cục hoặc xử lý dứt điểm các đơn tố cáo nội bộ. Cụ thể: Chấn chỉnh việc tiếp dân. Về công tác kế toán hộ kinh doanh. Chi cục cũng phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng và Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. đôn đốc các bộ phận hành thu thực hiện đúng quy trình quản lý thu thuế của ngành. Tập trung đôn đốc các đối 52 . nộp thuế theo kê khai. Pháp lệnh chống tham nhũng và thực hiện Kế hoạch số 38 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện quy chế dân chủ. kiên quyết xử lý truy thu và phạt đối với những hộ lợi dụng xin nghỉ để kinh doanh trốn lậu thuế. Thực hiện Thông tư 42 về việc ổn định mức thuế đối với hộ thu khoán Chi cục phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế các phường tiến hành rà soát doanh thu. khắc phục tình trạng chênh lệch về số hộ thu môn bài và số hộ cấp mã số thuế.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Bệnh cạnh đó. Ban chỉ đạo đã kiểm tra đôn đốc các tổ. vận đơn. khuyến khích các hộ kinh doanh thực hiện chế độ sổ sách kế toán. Công tác khai thác các nguồn thu khác trên địa bàn nhiều phường đã phối hợp với các đội thuế thu tốt góp phần tích cực vào việc thực hiện kế hoạch.

. Thực hiện chỉ thị về việc tăng cường quản lý chống thất thu thuế của Bộ Tài chính. công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao ý tuân thủ pháp luật thuế của các hộ kinh doanh. hộ kinh doanh sáng tối. Những hạn chế cần khắc phục. hạn chế thất thu. hộ kinh doanh thời vụ.Thất thu về hộ kinh doanh xuất phát từ việc không thực hiện chế độ đăng ký mã số thuế nhất là ở lĩnh vực vận tải tư nhân.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tượng kinh doanh nộp đúng. đều có một đoạn văn mang tính điệp khúc: "Tuy nhiên. kết quả thu như trên vẫn chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. khai thấp giá bán và số lượng hàng bán. Căn cứ vào đặc thù của từng địa bàn. • Thất thu từ đối tượng nộp thuế: .2. 2. đôn đốc thu nợ … Nói chung. hiện tượng phổ biến là: kê khai không đúng doanh thu thực tế. dẫu thành tích phong phú đến bao nhiêu. không để nợ thuế. được miễn thuế nhưng thực tế vẫn kinh doanh bình thường. nộp kịp thời số thuế đã phát hành thông báo vào Kho bạc. mỗi cán bộ thuế trong Chi cục đều rất phấn khởi tự hào về kết quả thu thuế năm sau tăng hơn năm trước và năm nào cũng hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch thu được giao. xây dựng tư nhân. hộ cho thuê nhà. trong mỗi báo cáo tổng kết. Cũng có trường hợp hộ kinh doanh xin nghỉ hoạt động. để 53 .Đối tượng nộp thuế kê khai không trung thực. Qua báo cáo tổng kết công tác hàng năm. rà soát doanh thu.4. tăng thu cho Ngân sách Nhà nước. tình trạng thất thu thuế vẫn còn". Tiếc rằng. kiểm tra chống sót hộ. các tổ công tác đã có biện pháp trọng tâm thiết thực: kiểm tra việc chấp hành chế độ sổ sách kế toán. Chi cục đã thành lập các tổ công tác chống thất thu. vãng lai … Cạnh đó có những hộ kinh doanh hàng tháng không nộp tờ kê khai thuế. tiềm năng vẫn còn và có thể khai thác thu để đạt ở mức cao hơn. nộp đủ.

.xã hội. về phúc lợi công cộng. Các hộ kinh doanh nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung thường đòi hỏi được hưởng nhiều quyền lợi nhưng lại không muốn thực hiện đầy đủ các chính sách động viên của Nhà nước. thanh tra phát hiện sai sót trong kê khai nộp thuế và ghi chép sổ sách kế toán. họ chưa hiểu được những lợi ích mà họ được hưởng về an ninh quốc phòng. không thực hiện được yêu cầu công bằng bình đẳng giữa các hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. nhất là trong trường hợp xác định doanh thu. . 54 .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ngoài sổ sách kế toán những khoản thu đáng kể phải đánh thuế.4. mức thuế khoán xem xét miễn giảm thuế. hoạt động phải chịu thuế suất cao khai sang loại chịu thuế suất thấp … để được nộp thuế thấp hơn số thuế phải nộp theo đúng luật.Chậm hoặc kéo dài thời gian nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế nhằm chiếm dụng tiền thuế vào hoạt động kinh doanh của đơn vị. mặt hàng và thường là áp dụng với thuế suất thấp hơn. kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.3. ghi sai thuế suất những mặt hàng. . tiền thuế không được tập trung đầy đủ. trong đó có thuế. • Thất thu từ cán bộ thuế và cơ quan thuế: .Cán bộ thuế thoả hiệp với đối tượng nộp thuế để giảm bớt số thuế phải nộp.Chưa kiểm tra.Chưa đưa hết các hộ có thực tế kinh doanh vào diện quản lý thu thuế chưa thu thuế đầy đủ về số lượng cũng như giá cả hàng hoá tiêu thụ. áp dụng sai thuế suất quy định cho từng ngành nghề. Nguyên nhân thất thu thuế: • Từ đối tượng nộp thuế: Bản chất của các hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường là tư lợi. về kinh tế . Tình trạng thất thu thuế đã làm giảm số thu vào Ngân sách Nhà nước. hơn thế nó làm nhờn kỷ cương phép nước. 2. chủ yếu được đáp ứng từ nguồn thu về thuế. Với trình độ dân trí có hạn.

đã từ lâu là hệ thống thoát 55 . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG. Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội. nếu không tự giác thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để trốn lậu thuế. Nằm trên vùng châu thổ sông Hồng. việc nộp thuế được quy định thành nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp. chỉ làm việc theo kiểu bàn giấy nên không kịp thời kiểm tra. chế độ trong Luật Thuế.1. phía Bắc giáp quận Hoàn Kiếm. thanh tra. Một số cán bộ chưa sâu sát cơ sở.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Đây là chủ thể trực tiếp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Có cán bộ chưa đề cao tinh thần trách nhiệm. không chịu khó tìm hiểu học hỏi nên khả năng công tác chưa tiến kịp với sự thay đổi và phát triển của nền kinh tế. chưa tự giác thực hiện nghiệm chỉnh các quy trình. phía Đông giáp sông Hồng . phát hiện và xử lý trốn lậu thuế.Gia Lâm. Tuy công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã được quan tâm hơn trước nhưng còn nặng về hình thức. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG 2. có nhiều hồ. Một số cán bộ cố tình vi phạm pháp luật. ao. địa bàn quận thấp. biện pháp về quản lý thu thuế. chế độ thuế được thông suốt trong các tầng lớp dân cư. phía Nam giáp huyện Thanh Trì. sông. mương . là những nguyên tắc. chưa thường xuyên và đi sâu để giải đáp cụ thể vướng mắc để chính sách. • Từ cán bộ và cơ quan thuế: Trình độ chuyên môn của cán bộ trực tiếp quản lý thu thuế nói chung còn yếu kém. chính vì vậy. chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. phía Tây giáp quận Đống Đa và Thanh Xuân.

tổ sản xuất. Hiện nay. số thu từ hộ kinh doanh thường chiếm khoảng trên 50% trong tổng thu Ngân sách Nhà nước và ngày một tăng qua các năm. 3 trường đại học lớn: Kinh tế Quốc dân. Bể bơi Tăng Bạt Hổ … Điều đó cho thấy hoạt động sản xuất. tỷ suất lợi nhuận cao (trong khi lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác thì cạnh tranh lớn. kinh doanh trên địa bàn quận. Quận Hai Bà Trưng có dân số khoảng 360. 2 56 . quay vòng nhanh. chợ Mơ và chợ Hoà Bình thì chợ Mơ có số lượng tư thương cao nhất với 519 hộ. các hộ cá thể là đối tượng kinh doanh chủ yếu. Ngô Thì Nhậm là phường có số hộ kinh doanh cao nhất 655 hộ.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nước của thành phố. công ty cổ phần. lãi nhiều. thị trường hẹp …). Xây Dựng và 96 trường từ mầm non đến trung học cơ sở. các hộ kinh doanh đã đóng góp một phần đáng kể vào tổng thu Ngân sách Nhà trước trên địa bàn quận. Trong số 25 phường. Với sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn quy mô. Các hộ kinh doanh hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề thương mại. Toàn quận có 364 đơn vị quốc doanh Nhà nước. có tác dụng thúc đẩy trở lại đối với sản xuất. phù hợp với nguồn vốn còn hạn hẹp của phần đông các hộ. chợ Hôm. cùng nhiều khu trung tâm vui chơi giải trí: Công viên Lê Nin. Bách Khoa. có cảng phà Đen cùng hệ thống đường bộ qua các cửa ô đã nối liền Hà Nội với các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh phía Nam của Tổ quốc. Hàng năm. Hồ Thiền Quang. 1453 công ty TNHH. Mắt. bệnh viện Đường sắt và 34 cơ sở của các trung tâm y tế. văn hoá của nhân dân. phù hợp với triết lý khá phổ biến của các hộ "vốn ít. với một số lượng lớn hộ kinh doanh đó đã khiến cho công tác quản lý thu thuế trở nên vô cùng phức tạp và bộc lộ nhiều hạn chế. 6 chợ lớn.9 ngàn người.dịch vụ đã góp phần đáp ứng được nhiều nhu cầu về đời sống vật chất.600 hộ cá thể phân bố rải rác trên khắp các phường. 9 chợ vừa và trên 20 chợ tạm. Thanh Nhàn. trên toàn bộ quận có 13. dịch vụ. hợp tác xã. kinh doanh của quận diễn ra khá sầm uất. khả năng quay vòng vốn nhanh. rủi ro thấp". thấp nhất là phường Hoàng Văn Thụ có 174 hộ. Sự tập trung của các hộ kinh doanh vào các lĩnh vực thương mại . Trong các loại hình sản xuất. diện tích gần 15 km gồm 25 phường. chợ. tiểu thủ công nghiệp vì đây là các ngành. Trong 6 chợ lớn là: chợ Đồng Tâm. chợ Trương Đình. chợ Mai động. hạn chế được rủi ro. 108. đòi hỏi vốn đầu tư không nhiều. lĩnh vực có thị trường lớn. rủi ro cao. Song. 5 bệnh viện lớn: Việt Xô. ăn uống.

• Thực hiện các nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với các ĐTNT. . : 17 người. đối tượng chịu thuế theo đúng quy định của Nhà nước: tính thuế. thông tin và báo cáo tình hình kết quả thu nộp thuế.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 2.Trình độ lý luận chính trị: + Cao cấp 57 : 67 người. phát hành các lệnh thu về thuế và thu khác. hàng tháng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. hàng quý. Nằm trong hệ thống thu thuế Nhà nước. vi phạm kỷ luật trong nội bộ ngành. • Kiểm tra và xử lý các vi phạm chính sách. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HAI BÀ TRƯNG. .Cán bộ công chức nam Cán bộ công chức nữ . có chức năng trực tiếp tổ chức công tác thu thuế trên địa bàn quận với nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể là: • Lập kế hoạch thu thuế hàng năm. Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng được thành lập theo Quyết định số 315 ngày 21/8/1990 của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế Nhà nước. chịu sự lãnh đạo song trùng của Cục Thuế Hà Nội và UBND Quận Hai Bà Trưng. : 171 người. 17 hợp đồng). chế độ thuế.2. : 11 người. Hiện nay toàn Chi cục có 238 cán bộ công chức (221 trong biên chế. xem xét và đề nghị miễn giảm thuế thuộc thẩm quyền và thực hiện quyết toán thuế. lập sổ thuế. • Thống kê. giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: + Đại học + Trung học + Sơ cấp . đôn đốc thực hiện nộp đầy đủ. thông báo số thuế phải nộp. : 195 người. Chi cục Thuế Hai Bà Trưng. kế toán. : 1 người. kịp thời mọi khoản thu vào Kho bạc Nhà nước.

Rà soát các căn cứ tính thuế của ĐTNT do các đội thuế gửi lên. kiểm tra ĐTNT và các đội thuế trong việc thực hiện quy trình thu. Các tổ. hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế và các biện pháp nghiệp vụ hành thu. Ban Lãnh đạo Chi cục gồm 5 người. .2.2.Kiểm tra và Tổ Nhân sự .lập bộ thuế và kế toán thu: 58 . phụ trách Tổ Thanh tra . 2. Ban Lãnh đạo. Tổ Nghiệp vụ: .Kiểm tra trong việc thanh tra. Bộ máy quản lý thu thuế của Chi cục bao gồm các bộ phận sau: 2.2.2. .Điều tra tình hình sản xuất của các ĐTNT để có kế hoạch điều chỉnh doanh thu và mức thuế của các hộ. 2.2.Tài vụ. chợ.1. đảm bảo cân đối giữa các địa bàn. . giải thích những vướng mắc của ĐTNT trong quá trình thi hành luật và các quy định về thuế của Nhà nước.2. • Bốn Chi cục phó: trực tiếp phụ trách các đội thuế phường. trong đó: • Một Chi cục trưởng: Là chủ tài khoản.Tham gia với Tổ Kế hoạch. lập bộ và kế toán để xây dựng dự toán thu.tính thuế .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể + Trung cấp : 4 người. phụ trách chung kế hoạch thu thuế.Hành chính .Hướng dẫn. đội thuế. 2. Tổ Kế hoạch .2.Tham gia với Tổ Thanh tra . tổ nghiệp vụ và các đội thuế ở đầu mối giao thông. biện pháp triển khai quản lý thu thuế.1. .2.Xây dựng chương trình. tính thuế.

Mở sổ sách theo dõi quản lý. . xác định số thuế phải nộp và thực nộp trong năm.Chủ trì trong việc lập dự toán thu. quý. . Thanh tra và các đội thuế phục vụ cho công tác quản lý thu. phát hành thông báo thuế.Lập bộ thuế. thực hiện thống kê thuế. hồ sơ quyết toán thuế có nghi ngờ do đội thuế hoặc tổ kế hoạch chuyển đến.2. . xử lý tờ khai thuế.2. kiểm tra cán bộ thuế trong việc thực thi chính sách thuế. .Tổ chức kế toán nhập.2. năm.4.Xem xét quyết toán thuế của các ĐTNT kê khai. thông báo mã ĐTNT được cấp.Thanh tra.Thực hiện kiểm tra các ĐTNT có đơn xin nghỉ kinh doanh. Tổ Thanh tra . cấp phát và bán hoá đơn.Kế toán và theo dõi số thu nộp. tính nợ.2.Lập sổ danh bạ ĐTNT.Cung cấp các thông tin cần thiết cho các Tổ nghiệp vụ. thanh toán biên lai thuế với từng cán bộ thuế. 59 .Kiểm tra: . Tổ Quản lý ấn chỉ: .3. xuất tất cả các loại ấn chỉ thuế. theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu thuế hàng tháng. . tờ khai thuế cho ĐTNT. .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . số thuế nộp thừa hoặc nộp thiếu để đưa vào thông báo thuế tiếp theo. 2.Xử lý các trường hợp vi phạm về thuế. tính phát hoặc ấn định thuế. tổng hợp danh sách ĐTNT xin cấp mã số ĐTNT từ các đội thuế chuyển đến để trình lên Cục Thuế. . 2. giải quyết các khiếu nại về thuế theo thẩm quyền.Thẩm hạch biên lai thuế. các biện pháp nghiệp vụ hành thu … . kiểm tra các tờ khai. tính thuế. .

Cụ thể: Tư doanh 1 Tư doanh 2 Tư doanh 3 Tư doanh 4 Tư doanh 5 Tư doanh 6 Tư doanh 7 Tư doanh 8 Tư doanh 9 : Ngô Thì Nhậm : Nguyễn Du : Huế : Đồng Tâm + Giáp Bát : Đồng Nhân + Đông Mác : Bùi Thị Xuân : Tân Mai + Tương Mai : Vĩnh tuy + Mai Động : Trương Định Tư doanh 10 : Minh Khai + Hoàng Văn Thụ Tư doanh 11 : Bách Khoa + Cầu Dền Tư doanh 12 : Chợ Hôm . . Chi cục có 19 đội thuế phường. hoá đơn.2. bất hợp pháp. chợ. Tổ Nhân sự . chứng từ trên địa bàn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể .Tham gia với tổ kế hoạch để xây dựng dự toán thu thuế.5.6. chợ: .Thanh huỷ ấn chỉ thuế hết hạn sử dụng theo quy định. Các Đội thuế phường. 2. 2.Thực hiện công tác quản lý cán bộ. sử dụng hoá đơn. chứng từ.Hành chính . chứng từ … thực hiện đúng việc ghi chép. . hoá đơn. chứng từ giả. .Theo dõi quản lý và kiểm tra các đối tượng sử dụng hoá đơn. phối hợp với các bộ phận chức năng để kiểm tra.Thực hiện các công tác khác có liên quan đến cán bộ công chức. xác minh biên lai thuế.Hướng dẫn các đối tượng sử dụng biên lai thuế.Tài vụ: . . bán.Tổ chức quản lý thu thuế các đối tượng được phân công.2. hành chính và tài vụ cơ quan. quản lý sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước.2.Đức Viên 60 .2. . phòng chống và ngăn chặn việc mua.Quản lý kinh phí chi tiêu của Chi cục.

Và đội ngũ cán bộ cũng ngày càng được củng cố và kiện toàn cho phù hợp hơn với nhiệm vụ thu thuế của Chi cục trong từng thời kỳ. • Tình hình đôn đốc thu nộp thuế.1. kinh doanh lưu động. Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế (ĐTNT). Chi cục Thuế Hai Bà Trưng luôn thực hiện nghiêm túc thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ cấu bộ máy Chi cục Thuế.3. ta đi sâu tìm hiểu các nội dung sau: • Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế. 2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THỜI GIAN QUA. kinh doanh thời vụ vào diện quản lý thu thuế và chấm dứt tình trạng thất thu về ĐTNT. Các hộ kinh doanh cá thể là đối tượng quản lý chủ yếu cả về mặt số lượng lẫn giá trị tiền thuế ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng. Mục tiêu của công tác quản lý ĐTNT là phấn đấu đưa 100% đối tượng có thực tế kinh doanh bao gồm cả kinh doanh cố định.3.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Tư doanh 13 : Chợ Mơ + Chợ Trương Định Tư doanh 14 : Phạm Đình Hổ Tư doanh 15 : Thanh Lương + Bạch Đằng Tư doanh 16 : Quỳnh Mai + Thanh Nhàn Tư doanh 17 : Lê Đại Hành Tư doanh 18 : Bạch Mai + Quỳnh Lôi Tư doanh 19 : Chợ Hoà Bình Công tác tổ chức và cán bộ có ý nghĩa quyết định đến kết quả triển khai nhiệm vụ của Chi cục. 2. trong những năm qua. • Tình hình triển khai kế toán hộ kinh doanh. Vì vậy. Để đánh giá một cách toàn diện tình hình quản lý thu thuế hộ kinh doanh trên địa bàn quận. 61 . • Tình hình quản lý doanh thu.

Tình hình quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận được thể hiện trên biểu số liệu sau: 62 . nhưng thực tế có những vướng mắc nhất định.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Mục tiêu này tưởng chừng như đơn giản thông qua việc cấp mã số thuế.

số thuế 300.956 11.000 đồng. sang năm 2002 lại có 137 hộ tăng hơn năm 2001.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Biểu 1: Tình hình quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể.970 10. + Năm 2001. + Số hộ ghi thu thuế GTGT + TNDN năm 2001 tăng hơn năm 2000 là 42 hộ.067 300.054 7.606 11.565. + Năm 2002.Thông qua công tác cấp mã số thuế cho các hộ kinh doanh. Chi cục đưa thêm 1430 hộ.000.950 11. Do đó số hộ có sản xuất kinh doanh được đưa vào diện quản lý thu thuế đều đã tăng qua các năm: + Năm 2001 tăng 177 hộ so với năm 2000.120 1.000 636.668 13. thể hiện: . + Năm 2002 tăng 14 hộ so với năm 2001 và tăng 191 hộ so với năm 2000.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002) Những số liệu trong biểu trên cho thấy: Trong những năm qua Chi cục đã có nhiều cố gắng trong quản lý số hộ kinh doanh.085.000. hàng năm Chi cục đã đưa thêm được nhiều hộ vào quản lý thu thuế: + Năm 2000. Chi cục đưa thêm 1671 hộ. Số hộ quản lý Năm Số hộ điều tra thống kê Số hộ có mã số thuế Số hộ thu thuế môn bài Số hộ ghi thu GTGT + TNDN hàng tháng Số hộ mới đưa vào quản lý Hộ Thuế 2000 2001 2002 13.565.836 10.430 1.941 7.000 đồng.532 13. số thuế 198.000 198.671 1.000 đồng.085.779 11.983 8. thuế GTGT + TNDN) cũng đều năm sau tăng hơn năm trước: + Số hộ thu thuế môn bài năm 2001 đã tăng 144 hộ so với năm 2000 và năm 2002 tăng 104 hộ so với năm 2001. .Số hộ kinh doanh đã quản lý thu thuế (thuế môn bài. 63 . có 1067 hộ được đưa thêm với số thuế 636.

Nếu kế hoạch thu thực hiện tốt thì số thuế của những hộ này 64 . thuê cửa hàng. + Năm 2001. xe máy … Trong năm 2002. Nếu kế hoạch thu thực hiện yếu.Trong khi đó. + Năm 2002.932. + Năm 2001 chênh lệch tới 1006 hộ. . Nhìn vào số liệu trong biểu 1 ta thấy: .728. công tác quản lý số hộ kinh doanh trên địa bàn quận vẫn còn thất thu lớn. vỉa hè với số thuế 102.000 đồng. Chi cục cũng chú trọng đến công tác khai thác các nguồn thu khác như: thu cho thuê nhà.81% số hộ thực tế kinh doanh. số hộ có thực tế kinh doanh nhưng chưa được cấp mã số thuế lại tương đối cao: + Năm 2000.168. 24 hộ xây dựng nhà với số thuế 10. Nó như một kênh điều tiết cho tiến độ hoàn thành kế hoạch.73% so với hộ quản lý môn bài. Việc bỏ sót hộ này chủ yếu do một số nguyên nhân sau: • Hàng năm. trông giữ xe đạp. 2412 lượt hộ kinh doanh vãng lai. cố định trên địa bàn. Chi cục đã thu của 2.000 đồng. số hộ kinh doanh thuộc diện phải lập bộ quản lý thu thuế nhưng chưa được lập bộ quản lý thu chiếm 13% . khi xây dựng dự toán thu.803.Số hộ quản lý thu thuế môn bài chỉ bằng 80% . số này là 1636 hộ. còn 1712 hộ chưa được đưa vào diện quản lý thu thuế.14% tổng số hộ đã được lập bộ.000 đồng … Mặc dù vậy. Chi cục thường lập dự toán nhỏ hơn nguồn thu nên đã để lại một số hộ dự phòng.Số hộ quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN hàng tháng của Chi cục cũng chỉ đạt 72% . thì những hộ này sẽ được thu ráo riết như một nguồn bổ sung để hoàn thành kế hoạch.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể .136 lượt hộ có nhà cho thuê để ở với số thuế 11.Bên cạnh các nguồn thu có tính chất thường xuyên. thu xây dựng. . so với số hộ được cấp mã số thuế cũng còn chênh lệch lớn: + Năm 2000 chênh lệch là 943 hộ. Những hộ này thường được giấu trong bộ phụ. ⇒ Như vậy. số hộ chưa được cấp mã số thuế là 1753 hộ. + Năm 2002 có chênh lệch là 916 hộ.

cơm trưa … đều phải theo dõi trên bộ chính. hoạt động kinh doanh chưa ổn định. Trong công tác quản lý ĐTNT. trung thu … Về nguyên tắc. tạo sự phiền hà. theo nguyên tắc chỉ nộp thuế môn bài và thông qua việc xem xét của hội đồng tư vấn được cấp giấy miễn thuế có thời hạn. quy mô kinh doanh đa số là nhỏ và trải rộng trên khắp địa bàn quận. hoặc những hộ kinh doanh thời vụ như kinh doanh tết. trình độ văn hoá. hoặc có biết nhưng coi đây là khoản hữu hảo cho việc xây dựng ngân sách phường và cũng là điều kiện vật chất để chính quyền phường hỗ trợ cho công tác thu thuế trên địa bàn. Bộ phụ dùng để theo dõi các hộ mới ra kinh doanh. những hộ đã ra kinh doanh được 3 tháng thì phải đưa vào bộ chính không được theo dõi trên bộ phụ nữa. ⇒ Tình trạng bỏ sót hộ kinh doanh không chỉ gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước mà còn gây khó khăn trong việc quản lý mã số thuế của Nhà nước. • Cạnh đó có những hộ kinh doanh nhỏ có thu nhập thấp. • Ngoài ra có một nguyên nhân khách quan là: số lượng hộ kinh doanh rất lớn. Chi cục Thuế hoàn toàn không nắm được nguồn thu này. nếu nghỉ cả tháng thì 65 . song một phần những hộ này không được làm thủ tục miễn thuế theo quy định mà được bàn giao về cho phường để thu thuế không xuất biên lai. Những hộ kinh doanh bán thời gian thường xuyên như ăn sáng. Theo quy định hiện hành thì hộ kinh doanh nghỉ từ 15 ngày trở lên được xét giảm 50% thuế phải nộp của tháng. ăn khuya. Một số cán bộ tài chính phường cũng lạm dụng bỏ ngoài ngân sách phường dùng cho cá nhân. tuỳ tiện trong hành xử của cán bộ thuế và các đối tượng nộp thuế. quản lý hộ cá thể nghỉ kinh doanh cũng được Chi cục đặc biệt chú trọng. Do việc theo dõi kiểm soát bộ phụ có nhiều lỏng lẻo nên số hộ trên bộ phụ chậm được đưa vào bộ chính. Một số cán bộ quản lý địa bàn cũng ăn theo tách ra một số hộ coi như thuộc diện phường quản lý nhưng tự thu bỏ túi hoặc để lập quỹ trái phép.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể có thể được ghim lại ở người nộp thuế dưới dạng nợ thuế (thường thì không xử phạt). ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh còn yếu so với khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nên đã có một số lượng lớn các hộ ra kinh doanh nhưng không hề đăng ký thuế cũng như kê khai thuế.

Về việc miễn thuế TNDN và không thu thuế GTGT cho các hộ thuộc diện có thu nhập thấp (dưới 210. tuy không đáng kể nhưng lại gây ra thất thu thuế.000 đồng/tháng tiền thuế. Công tác kiểm tra hộ nghỉ được đội thanh tra phối hợp với các đội thuế phường tiến hành thường xuyên. Thời điểm có nhiều hộ nghỉ nhất là dịp sau Tết nguyên đán do tình hình kinh doanh chững lại hay các hộ đi lễ hội dài ngày.814 Số hộ vi phạm 49 25 Số tiền truy thu + phạt 15. Nhìn chung. Thực tế ở Chi cục cho thấy thời gian qua các hộ nghỉ kinh doanh vì các lý do như: nghỉ để chuyển hướng kinh doanh khác. làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật. nếu công tác này không được làm tốt thì việc xét miễn. không đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hộ kinh doanh.000 đồng/tháng): Chi cục đã ra quyết định cho 2.387. Tuy nhiên.000 59. Chi cục cũng đều đã kiên quyết xử lý truy thu và phạt đối với các hộ vi phạm này.73% số hộ kiểm tra. nghỉ do điều kiện kinh doanh gặp khó khăn và nghỉ vì những lý do khác. Qua kiểm tra. số hộ "nghỉ giả" bằng 1. Trung bình một tháng ở Chi cục có 411 hộ nghỉ kinh doanh chiếm 3.72% số hộ quản lý.489 hộ bằng 21% so với hộ quản lý.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể được miễn nộp thuế của tháng đó. không thực hiện được yêu cầu công bằng trong chính sách động viên. nghỉ để di chuyển địa điểm khác. Đây là một tỷ lệ lớn đòi hỏi Chi cục phải thường 66 . hàng năm Chi cục đều phát hiện được những hộ lợi dụng xin nghỉ để kinh doanh trốn lậu thuế. nghỉ để sát nhập hoặc chia tách. gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.852. Bảng 2: Kết quả kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh Năm 2001 2002 Số lượt hộ nghỉ kinh doanh được kiểm tra 1. tạo điều kiện giải quyết một phần khó khăn cho các hộ kinh doanh trong trường hợp vì lý do bất khả kháng phải nghỉ kinh doanh. đây là một chủ trương phù hợp.425 2.085.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2001-2002) ⇒ Như vậy. giảm này lại là một kẽ hở để các hộ kinh doanh lợi dụng để trốn thuế. Số hộ xin nghỉ này đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thuế thu được của Chi cục: trung bình giảm 106.

Tình hình quản lý doanh thu: Trong công tác quản lý thu thuế. ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng. Tuỳ theo phương pháp nộp thuế của các hộ cá thể. các hộ kinh doanh nộp thuế theo 2 phương pháp là: khoán ổn định và kê khai.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể xuyên rà soát lại doanh thu để chuyển bớt các hộ có quy mô đã thay đổi sang diện phải quản lý thu thuế. cơ quan thuế sẽ có biện pháp quản lý doanh thu khác nhau. Doanh thu của các hộ kinh doanh là cơ sở để xác định số thuế phải nộp.2. đặc biệt hộ kinh doanh lớn có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành dự toán thu. Hiện nay. 2. bảo đảm thu sát với doanh thu thực tế kinh doanh. đảm bảo công bằng bình đẳng về thuế.3. để nâng cao chất lượng thu ngân sách. Việc quản lý chặt chẽ doanh thu của hộ kinh doanh. Cụ thể: 67 . chống thất thu Ngân sách Nhà nước. cơ quan thuế không chỉ tập trung quản lý tốt ĐTNT mà còn cần quản lý tốt doanh thu kinh doanh của các hộ cá thể.

Kê khai: Trong đó: .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Biểu 3: Quản lý hộ kinh doanh theo phương pháp nộp thuế Phương pháp nộp thuế 1. 2.Khấu trừ .64% 100% ⇒ Như vậy.Kê khai doanh thu .1.Kê khai chênh lệch Tổng cộng: . để có được một mức doanh thu ấn định phải thực hiện qua nhiều bước. Khoán ổn định: Trong đó: 2. về tình hình sản xuất kinh doanh của các đối tượng nộp thuế nên khó có thể thu thuế cho phù hợp với biến động của tình hình kinh doanh. thiếu sự công bằng về nghĩa vụ thuế. Còn đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. tạo được sự ổn định cho cả đối tượng nộp thuế và Chi cục. số đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định là rất lớn chiếm 75.36% số hộ kinh doanh. mức thuế đối với hộ khoán Bình quân 68 Bình quân tháng Bình quân tháng .3. Biểu 4: Tình hình quản lý doanh thu. nhiều bộ phận cùng tham gia xem xét.Bộ phụ: Số hộ quản lý 6119 5918 201 2001 53 1706 242 8120 Tỷ trọng 75. Đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định số thuế phải nộp dựa theo doanh số ấn định của Chi cục (thực chất là khoán doanh thu). đặc biệt khoán doanh thu khó có thể theo sát được tình hình biến động về giá cả. chứng từ. Quản lý doanh thu của hộ khoán ổn định: Việc quản lý doanh thu của các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định rất phức tạp.Bộ chính: . Song nhược điểm của phương pháp này lại không nhỏ: mang tính áp đặt.36% 24. nhiều gấp 3 lần số hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai. cơ sở tính thuế dựa trên doanh thu thực tế theo hoá đơn.2. Phương pháp này có ưu điểm: đơn giản trong việc tính thuế.

000 318.247.764.872.270 119.751.23% thuế thu được của hộ cá thể.000 342. Lý do vì đối tượng nằm trong nhóm khoán doanh thu chủ yếu là những hộ kinh doanh quy mô nhỏ.800 năm 2001 6. Chi cục đã ra quyết định công bố ổn định thuế cho một số lượng lớn hộ kinh doanh.237 1.000 năm 2002 6.000 795.472.720.000 317.612.592 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000.520.585.000 1.992.597. Doanh thu hộ khoán bằng 19.012.609 1. mức thuế trước khi công bố ổn định thuế được Chi cục tiến hành hàng năm.064.745.784.015.534.000 1.000 3.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002) Tuy vậy.398.000 130.906.125. doanh thu thấp.000 34.000 3.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Chỉ tiêu Số hộ ghi thu Doanh thu Thuế Doanh thu bình quân 1 hộ Thuế bình quân 1 hộ tháng năm 2000 6. nhưng doanh thu và mức thuế của các hộ này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu và tổng số thuế của hộ kinh doanh cá thuế.000 149.000 1.2001-2002) Hàng năm.236.278. công tác này ở Chi cục vẫn chưa được quan tâm đúng mức: số lượt hộ tiến hành điều chỉnh còn quá thấp so với số hộ công bố ổn định thuế.426.000 310. Biểu 5: Kết quả điều chỉnh thuế Số lượt hộ điều chỉnh Năm Doanh thu mới Thuế mới Doanh thu cũ Thuế cũ Doanh thu tăng Thuế tăng 2000 2001 2002 2.267.759.000 408.681.681.000 4.600 4.756.080.092.119 20.889.06% doanh thu hộ cá thể và thuế thu được của hộ khoán bằng 19.000 332.000 955.000 1.046.044 4.000 1.377 27.000 367.620. Công tác rà soát điều chỉnh lại doanh thu.140.116 22. còn nhiều 69 .293.870.000 48.012.794.000 31.000 1.000 731.

083.87% doanh số điều tra.000 183.466.500. doanh thu khoán chỉ đạt 61. 70 .000 Doanh thu điều tra 527.620.000 322.000 đ/300 hộ.133. cá biệt ở ngành ăn uống tỷ lệ này chỉ là 32% (chưa kể đến doanh thu thực tế kinh doanh của các hộ có thể lớn hơn doanh thu điều tra).000 685.000 672.716 Chênh lệch % khoán / điều tra Sản xuất Dịch vụ Ăn uống Thương mại Tổng 50 50 80 120 300 84.000 84% 75% 32% 80% 61. Biểu 6: Kết quả điều tra doanh thu một số hộ khoán Ngành nghề Số hộ điều tra Doanh thu khoán 442.000.250.000 244.618. Tình hình trên đã dẫn đến số thuế ghi thu loại hộ thu khoán bình quân tháng / 2002 đã giảm so với bình quân tháng năm 2001 và giảm nhiều so với bình tháng / 2000 (như biểu 4).100.000 998.750.000.000 1.100.033.000 840. tình trạng thất thu doanh thu khoán trên địa bàn quận vẫn còn nhiều và phổ biến ở tất cả các ngành nghề.000 168.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể hộ từ 2-3 năm nay vẫn chưa xem xét lại mức doanh thu và mức thuế nên nhìn chung mức doanh thu khoán hiện nay thấp hơn doanh thu thực tế kinh doanh.000 61.400.87% (Nguồn: Báo cáo điều tra doanh thu hộ khoán) Kết quả điều tra điển hình 300 hộ kinh doanh ở các ngành nghề khác nhau cho thấy chênh lệch giữa doanh thu khoán và doanh thu điều tra là tương đối lớn 998.000 2.333.007.466.000. Như vậy.000 1.

000 1.610.040.001 89.291.410 1.268. Nhìn chung các hộ thu theo kê khai chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sổ sách kế toán: . chứng từ dùng làm căn cứ tính thuế của các hộ kinh doanh.841.070. tự tính thuế để kê khai mức doanh thu thấp nhằm trốn thuế.397. có hộ kinh doanh trước đây thu khoán với doanh thu 100-150 triệu đồng.000 1. nay thu theo phương pháp kê khai chỉ còn 1. Quản lý doanh thu của hộ kê khai: Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ được nộp thuế tuỳ thuộc thực tế kết quả kinh doanh. không phải ấn định doanh thu tính thuế.055.3.690. Bài 7: Tình hình quản lý doanh thu.000 2.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 2.596. Với loại hộ này. sử dụng hoá đơn.000 44.356.518.564 61.997.000 1.5 triệu đồng / tháng.000 1.Một số hộ lợi dụng quy trình tự khai.000 2. thuế từ 12-15 triệu đồng / tháng.576.000 39. Cơ quan thuế chỉ phải kiểm tra.2.112.197. Do đó số thuế thu được từ các hộ kê khai cũng chiếm tỷ trọng lớn (trên 55%) số thuế thu ở khu vực cá thể.000 Bình quân tháng / 2002 2. điển hình: 71 . giám sát quá trình ghi chép sổ sách kế toán. đối tượng nộp thuế có nghĩa vụ phải kê khai và xác định đúng số thuế phải nộp và chịu trách nhiệm về số liệu đã kê khai theo quy định của pháp luật.893 (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2001-2002) Các hộ kê khai tuy chiếm tỷ trọng nhỏ về hộ kinh doanh (từ 20%-25%) nhưng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu hộ kinh doanh cá thể (70%75%).000 29.2.867 54. mức thuế hộ kê khai Chỉ tiêu Số hộ ghi thu Doanh thu Thuế Doanh thu bình quân 1 hộ Thuế bình quân 1 hộ Bình quân tháng / Bình quân tháng / 2000 2001 1.643.189.

hoặc mua hoá đơn để lập giao cho khách hàng.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể + Hộ Lê Quốc Thắng kinh doanh gas ở phường Bạch Đằng. Chi cục cũng coi đây là trọng tâm quản lý. Do vậy. tối thiểu phải đạt 90% số cơ sở nộp đúng ngày ghi theo thông báo. Tình hình đôn đốc thu nộp thuế. 2. hàng tháng. Vì vậy.Một số hộ có hành vi trốn thuế qua việc bán hàng không xuất hoá đơn. + Hộ Bùi Linh Thơm bán vải ở Phùng Khắc Khoan. Chi cục chỉ đạo các đội thuế phường. doanh thu cơ quan Công an điều tra trên 2 tỷ đồng. 72 .1 triệu đồng. doanh thu kê khai 1.610. doanh thu điều tra 20 triệu đồng. doanh thu kê khai 800.3. đảm bảo thu róc số thuế phát sinh. hay mua hoá đơn để lập khống hợp thức hoá các khoản chi. vẫn còn thất thu thuế đối với hộ kê khai. doanh thu điều tra 100 triệu đồng. năm 2001 là 1.893 đồng. + Hộ Nguyễn Thị Khiển kinh doanh đại lý bán chè ở Minh Khai.055. mức thuế bình quân một tháng của một hộ thu theo kê khai bị giảm nhiều: mức thuế bình quân một hộ một tháng năm 2002 là 1. chợ có trách nhiệm đôn đốc hộ kinh doanh nộp tiền thuế đúng thời hạn.000 đồng (như biểu 7). hoá đơn chứng từ đối với hộ kinh doanh của Chi cục chưa đạt yêu cầu số lượng hộ ra quyết định xử lý là quá ít so với thực tế: năm 2001 có 52 hộ bị xử lý và năm 2002 là 48 hộ. hoặc có ghi hoá đơn nhưng ghi thấp hơn so với giá bán thực tế. năm 2000 là 1. doanh thu kê khai với cơ quan thuế 100 triệu đồng. công tác kiểm tra giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán. số còn lại chậm nhất đến ngày 25 của tháng sau phải thu hết. hoặc có tình trạng hộ kinh doanh đã tự huỷ toàn bộ hoá đơn đã sử dụng để đối phó với Chi cục kiểm tra quyết toán thuế (như hộ 32 Nguyễn Công Trứ báo mất 32 quyển hoá đơn. hộ 119 Phố Huế báo mất 50 quyển hoá đơn) … Thêm nữa.070. Đôn đốc thu nộp thuế là khâu thiết thực đem lại số thu thực tế cho Ngân sách Nhà nước.000 đồng. .000 đồng.3.

28% 98. Với một số lượng lớn hộ nộp tiền thuế thông qua cán bộ thuế đó không chỉ ảnh hưởng đến quỹ thời gian để cán bộ thuế đi sâu quản lý mà còn dễ phát sinh tiêu cực như cán bộ thuế xâm tiêu tiền thuế … Trên địa bàn quận có 4 điểm thu của cơ quan Kho bạc là: • Trụ sở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng.000. • Chợ Hoà Bình.000 98. • Số 44 phố Trần Nhân Tông. • Chợ Mơ. chỉ đứng sau quận Hoàn Kiếm.907.000 1.000 đồng xuống 579.72% 1. Biểu 9: Báo cáo nợ đọng khu vực cá thể tính đến 31/12/2002 Tổng số thuế nợ luỹ kế Nợ năm trước chuyển sang Nợ năm 2002 73 .1% .số thuế nợ đọng giảm từ 898. số thuế nợ đọng phát sinh hàng năm còn lớn. đòi hỏi chi cục cần phải tiếp tục tập trung đôn đốc.556.351.810.000 52.316.52% số hộ quản lý). số còn lại (81. Chi cục luôn cố gắng hạ thấp tỷ lệ nợ đọng xuống mức có thể.000 51.9% 898.000 579.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Toàn quận hiện nay có 2.000 52.48%) cán bộ thuế trực tiếp thu tiền và viết biên lai thuế.000 đồng. số thu về hộ của Chi cục cao thứ 2. Biểu 8: Kết quả thu nộp thuế hộ kinh doanh cá thể Năm Số thuế ghi thu Số thuế thực nộp Tỷ lệ nộp Số thuế nợ đọng Tỷ lệ nộp 2001 2002 52.107.418. So với 12 Chi cục Thuế quận huyện của Thành phố Hà Nội. nếu như năm 2001 tỷ lệ nợ đọng là 1.810. Tuy nhiên.72% thì sang năm 2002 tỷ lệ này chỉ còn 1.130 hộ nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc (chiếm 18.556.1% (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2001-2002) Số liệu trong biểu 8 cho thấy kết quả rất đáng ghi nhận của Chi cục trong việc đôn đốc thu nộp thuế: Số hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách rất cao (trên 98%) dẫn đến số thuế thực thu được đạt cao.000.686.

nghỉ hẳn không kinh doanh nữa hay di chuyển địa điểm kinh doanh sang địa bàn khác . Tình hình triển khai kế toán hộ kinh doanh. + Chuyển hồ sơ các hộ cho thuê nhà.903.381. cửa hàng có hành vi chây ỳ không chấp hành nộp thuế để Viện kiểm sát hỗ trợ xử lý.412 579. Chi cục có 4407 lượt hộ nợ thuế với số tiền thuế là 1. Kết hợp Viện kiểm sát quận đòi nợ 2 trường hợp.3. tính đến hết năm 2002.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Lượt hộ Thuế Lượt hộ Thuế Lượt hộ Thuế 4. hộ kinh doanh không thực hiện báo cáo với Chi cục nêu trong thời gian cán bộ thuế chưa phát hiện ra thì bộ phận nghiệp vụ vẫn căn cứ vào sổ bộ thuế đã duyệt ra thông báo thuế làm tăng số thuế nợ đọng.000 đồng. 2.những trường hợp này. Bỏ. còn 1995 hộ nợ tồn đọng từ các năm trước.000 đồng . Các nguyên nhân khác. công tác phối hợp với lực lượng liên ngành và chính quyền cơ sở để thu hồi nợ đọng thuế đối với các hộ kinh doanh đều đã được Chi cục tiến hành và đem lại những kết quả nhất định: Năm 2002: + + Chi cục đã thu nợ của 1536 lượt hộ với số thuế 695.556.010. • • Cố tình chây ỳ.280.000 2.000 1. Hiện tượng nợ đọng thuế không những không động viên kịp thời.347.000 Như vậy.010.trong đó chỉ có 2412 lượt hộ nợ phát sinh trong năm 2002.4. số tiền 86. Hàng năm. đầy đủ vào cho ngân sách Nhà nước mà còn gây ra thất thu thuế.407 1. 74 .903. Các hộ nợ đọng tiền thuế do nhiều nguyên nhân: • • Tình hình kinh doanh gặp khó khăn về tài chính xin Chi cục cho nợ thuế.995 431. dây dưa và chốn thuế.000 đồng.

Đối với các hộ mới phát sinh.300 hộ. Năm 2001 là năm trọng tâm triển khai công tác kế toán hộ.706 Hộ khoán 1. hoá đơn chứng từ khoa học giúp cho hoạt động quản lý kinh doanh được thuận lợi. Chi cục tiếp tục duy trì số hộ hiện đang thực hiện sổ sách kế toán và thường xuyên rà soát. Đồng thời là điều kiện thuận lợi để thực hiện thành công Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. nội dung chế độ kế toán hộ kinh doanh theo Quyết định số 169 của Bộ Tài chính được thực hiện thường xuyên 75 .766 Trong đó Hộ khấu trừ 53 Hộ kê khai chênh lệch 242 Hộ kê khai doanh thu 1. Nhận thức được đầy đủ ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kế toán hộ. năm 2002 số hộ triển khai kế toán tăng 318 hộ so với thực hiện năm 2001. Chỉ tiêu Cục giao về việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán là 3. Chi cục đã mời các hộ lên phổ biến về chế độ kế toán hộ và làm thủ tục nhận sổ để thực hiện việc ghi chép.448 Số hộ môn bài bậc 1.816 Số hộ đã triển khai kế toán hộ đến nay 3. trong đó có 3. Biểu 10: Báo cáo thực hiện triển khai kế toán hộ năm 2002 Thực hiện năm 2001 3. tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Chi cục đã thực hiện mở sổ sách cho 3. 2 năm 2002 3.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Thực hiện sổ sách kế toán.280 hộ đã mở từ năm 2000. phân loại hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa thêm số hộ phát sinh vào diện thực hiện sổ sách kế toán.đạt 104. Chi cục Thuế Hai Bà Trưng đã rất quan tâm và tích cực triển khai công tác ngày trong những năm qua. Năm 2002. Đồng thời Chi cục đã lựa chọn cán bộ có trình độ nghiệp vụ xuống từng hộ để hướng dẫn thực hiện ghi chép sổ sách kế toán. từng bước tạo nguồn thu ổn định.765 Như vậy. và 168 hộ mới phát sinh được mở thêm.45%.448 hộ . Công tác tuyên truyền phổ biến về mục đích. Về mặt quản lý Nhà nước đã hạn chế dần tình trạng thất thu về thuế.

các hộ kinh doanh đã biết cách ghi chép sổ sách kế toán.2) nhưng chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan. ít nộp thuế ít.500.276 Ngô Thì Nhậm Mức thuế khoán 1.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên các phương tiện truyền thanh của phường. Đặc biệt. Mặt khác do một số cán bộ thuế có nhiều quyền lợi trong việc ấn định thuế nên không chú ý đến việc thực hiện sổ sách. sử dụng hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng hoá. dịch vụ đã thúc đẩy hộ kinh doanh thực hiện tương đối tốt chế độ sổ sách kế toán và sử dụng hoá đơn chứng từ.000 đ/tháng 1.000. góp phần chống thất thu thuế. khoa học hơn hình thức nộp thuế khoán: kinh doanh nhiều nộp thuế nhiều.000 đ 10.043.Trên địa bàn quận còn khoảng 30 hộ kinh doanh thuộc diện mở sổ sách kế toán (có bậc môn bài 1.176 Trương Định Hộ ông Thịnh . kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống.995. Chi cục chưa có biện pháp xử lý kiên quyết.000 đ/tháng 370. các hộ kinh doanh đã tự kê khai doanh thu và thuế tăng nhiều so với trước đây: Thuế thu theo kê khai 12. do yêu cầu của việc thực hiện Luật thuế các doanh nghiệp đòi hỏi phải được xuất hoá đơn khi có quan hệ cung ứng hàng hoá. Thông qua thực tế. công tác kế toán hộ kinh doanh vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục như: .62 Mai Hắc Đế Hộ bà Loan .000 đ/tháng Tuy nhiên. không kinh doanh không nộp. xuất hoá đơn. như các hộ có doanh thu lớn nhưng bán hàng ở vỉa hè. nộp thuế theo kê khai là công bằng. hộ cho thuê nhà kê khai theo hợp đồng … Còn khoảng 20 hộ đã có quyết định của UBND quận phải mở sổ sách kế toán nhưng chưa thực hiện do không mặn mà vì vừa phải giữ sổ.000 đ 13. Còn trên 1000 hộ (chiếm 30%) không thực hiện việc nộp tờ khai thuế.787. do đó hộ kinh doanh dần dần ý thức được lợi ích của việc thực hiện chế độ kế toán. vừa thường phải chịu mức thuế cao hơn mức khoán doanh thu với các hộ cùng bậc môn bài cùng ngành hàng kinh doanh.000 đ Hộ kinh doanh Hộ ông Dũng . 76 .

báo mất cả quyển hoá đơn nhưng thực tế vẫn giữ lại để bán hoá đơn khống cho những đối tượng có nhu cầu. Đó thực chất là số thuế hộ kinh doanh kê khai theo cách đối phó với cơ quan thuế. Với hình thức kế toán áp dụng đối với hộ 77 . Số thuế nộp thấp hơn không phản ánh đúng thực tế kinh doanh của hộ. trốn thuế. sau đó xuất hoá đơn các liên khớp nhau với số tiền rất lớn. sự chênh lệch giữa các liên hoá đơn có khi lên đến hàng trăm triệu đồng.Tình hình quản lý. .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . nộp thuế từ 1 đến 2 tháng. tồn kho nên việc quản lý doanh thu đầu ra của các hộ này là hết sức khó khăn. + Xuất hiện những hộ lợi dụng hoạt động kinh doanh để mua bán hoá đơn kiếm lời. ghi Sổ nhật ký bán hàng. Nếu doanh thu bán hàng cao hơn (nộp thuế cao hơn) doanh thu ấn định. Hành vi làm mất hoá đơn thể hiện phức tạp. Chi cục vừa phát hiện để điều chỉnh thuế thì đối tượng đã xin báo nghỉ. liên lưu ghi số tiền ở mức thấp. các hộ này thường ghi hoá đơn trên ít dưới nhiều. + Ngoài ra. sử dụng hoá đơn của một số hộ kinh doanh chưa được tốt. hộ kinh doanh sẽ có biện pháp điều chỉnh lại số doanh thu bán hàng. đối với hộ kinh doanh thì không có gì là khó khăn. đăng ký thuế để mua hoá đơn. nhiều dạng và có tính chất. đối với một số hộ kinh doanh nộp thuế khoán. chiếm đoạt tiền thuế có cơ hội phát triển. sử dụng hoá đơn như thế của các hộ kinh doanh sẽ gây hậu quả rất xấu cho công tác quản lý thuế. ⇒ Việc quản lý. Để nộp thuế thấp hơn. còn nhiều vi phạm: + Xuất hiện nhiều hộ kinh doanh làm mất hoá đơn với số lượng rất lớn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng mua bán hoá đơn. Tình hình sử dụng hoá đơn của các hộ này có những hiện tượng như: bán khống liên 2. Do không phải theo dõi hàng hoá mua vào. hộ kinh doanh chỉ việc so sánh doanh thu ấn định theo mức thuế khoán trước đây với mức doanh thu thể hiện trên Sổ nhật ký bán hàng trên hoá đơn bán hàng.Nhìn chung số thuế nộp khi thực hiện chế độ kế toán của các hộ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là thấp hơn số thuế phải nộp theo phương pháp khoán trước đây. mức độ nguy hiểm cao. Và việc thực hiện ghi doanh số thấp hơn thực tế. bằng cách hạn chế việc xuất hoá đơn.

. không lấy hoá đơn. dịch vụ phục vụ cho nhu cầu cá nhân do tâm lý người mua hàng khi thấy việc lấy hoá đơn khó khăn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu hiện nay (quy định chỉ phải mở một loại sổ sách kế toán là Sổ nhật ký bán hàng). đầy đủ việc xuất hoá đơn của các hộ kinh doanh để xác định. nhất là đối với trường hợp người tiêu dùng mua hàng hoá.Việc mua hàng lấy hoá đơn không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận tiện. kết luận hộ kinh doanh xuất hoá đơn không đúng thực tế. phải chờ đợi thì ngại. cơ quan thuế không thể kiểm tra toàn diện. 78 . Mặt khác do người dân mua hàng chưa có thói quen yêu cầu người bán xuất hoá đơn. chính xác.

Mọi công việc từ khâu lập sổ bộ. Số thu từ các hộ kinh doanh cá thể của Chi cục lớn thứ hai Thành phố. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ viên chức trong Chi cục. Số liệu cụ thể như sau: Biểu 11: Kết quả thu thuế hộ cá thể Chỉ tiêu Tổng thu ngoài quốc doanh Thuế thu từ khu vực cá thể Tỷ trọng thu khu vực cá thể so tổng thu NQD Năm 2001 62. kịp thời có biện pháp xử lý. vào tình hình thực tế trên địa bàn. phấn đấu cao độ thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.4. về tình hình quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng … Tổ Thường trực theo dõi tình hình triển khai các luật thuế. đội thanh tra. vướng mắc. 79 . tăng cường đối thoại với các đối tượng nộp thuế để phát hiện những khó khăn.000 79. quản lý thị trường . Những kết quả đạt được. sự phối kết hợp chặt chẽ của UBND các phường.000 52.107. Hội đồng Nhân dân Quận. thời gian qua Chi cục luôn hoàn thành nhiệm vụ thu đối với khu vực cá thể.351.503.1. có sự phối hợp giữa văn phòng với các đội thuế phường. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. Cục Thuế Thành phố Hà Nội và các ban ngành có liên quan.311. tất cả các cán bộ viên chức trong Chi cục đã tập trung.. được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Quận uỷ.351. phân loại nợ đọng … đều được tiến hành khẩn trương.4% Năm 2002 65. để đảm bảo tiến độ công việc. Căn cứ vào kế hoạch cấp trên giao.243.4. công an. Chi cục đã giao kế hoạch cụ thể cho từng đội thuế.749. 2. theo dõi và nắm chắc tình hình biến động về giá cả thị trường.000 81..000 51..Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 2. UBND Quận. rà soát. ngay từ đầu năm. chỉ sau quận Hoàn Kiếm.107. Chi cục tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Thường trực giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.5% Thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao cho.

hàng tháng Chi cục đều tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán và việc sử dụng hoá đơn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Bệnh cạnh đó. Hàng tháng Chi cục thường xuyên kiểm tra. Về công tác kế toán hộ kinh doanh. Thực hiện Thông tư 42 về việc ổn định mức thuế đối với hộ thu khoán Chi cục phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế các phường tiến hành rà soát doanh thu. xử lý kiên quyết những trường hợp dây dưa chây ỳ tiền thuế. kiên quyết xử lý truy thu và phạt đối với những hộ lợi dụng xin nghỉ để kinh doanh trốn lậu thuế. nộp thuế theo kê khai. rà soát tất cả các hộ có sản xuất kinh doanh trên địa bàn. đôn đốc các bộ phận hành thu thực hiện đúng quy trình quản lý thu thuế của ngành. nhất là vào dịp Tết nguyên đán. đội trong Chi cục phải thực hiện nghiêm túc 2 Pháp lệnh: Pháp lệnh tiết kiệm chống lãng phí. xem xét giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của pháp luật quy định. khắc phục tình trạng chênh lệch về số hộ thu môn bài và số hộ cấp mã số thuế. Pháp lệnh chống tham nhũng và thực hiện Kế hoạch số 38 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện quy chế dân chủ. Công tác khai thác các nguồn thu khác trên địa bàn nhiều phường đã phối hợp với các đội thuế thu tốt góp phần tích cực vào việc thực hiện kế hoạch. hoá đơn chứng từ. Cụ thể: Chấn chỉnh việc tiếp dân. Ban chỉ đạo đã kiểm tra đôn đốc các tổ. xử lý dứt điểm các vụ vi phạm xẩy ra qua kết luận của thanh tra Chi cục hoặc xử lý dứt điểm các đơn tố cáo nội bộ. vận đơn. đối chiếu các hộ đang có mã số thuế. đảm bảo đúng quy chế. đặc biệt là các khu nhà tập thể. tham mưu và tập trung lực lượng giúp cho Ban Chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế của quận. Chi cục cũng phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng và Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. ngõ xóm …. Chi cục đều chú trọng công tác thu hồi nợ đọng. Hàng tháng. Công tác kiểm tra hộ nghỉ được tiến hành thường xuyên. khuyến khích các hộ kinh doanh thực hiện chế độ sổ sách kế toán. Tập trung đôn đốc các đối 80 .1 năm cho các hộ kinh doanh. chống thất thu về doanh số (chú trọng với những hộ thực hiện chế độ kế toán) để tiến hành ổn định thuế 6 tháng . chợ tạm.

tình trạng thất thu thuế vẫn còn".Thất thu về hộ kinh doanh xuất phát từ việc không thực hiện chế độ đăng ký mã số thuế nhất là ở lĩnh vực vận tải tư nhân. tiềm năng vẫn còn và có thể khai thác thu để đạt ở mức cao hơn. kiểm tra chống sót hộ. Cũng có trường hợp hộ kinh doanh xin nghỉ hoạt động. các tổ công tác đã có biện pháp trọng tâm thiết thực: kiểm tra việc chấp hành chế độ sổ sách kế toán. hộ kinh doanh thời vụ. hộ kinh doanh sáng tối. mỗi cán bộ thuế trong Chi cục đều rất phấn khởi tự hào về kết quả thu thuế năm sau tăng hơn năm trước và năm nào cũng hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch thu được giao. công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao ý tuân thủ pháp luật thuế của các hộ kinh doanh. vãng lai … Cạnh đó có những hộ kinh doanh hàng tháng không nộp tờ kê khai thuế. tăng thu cho Ngân sách Nhà nước. trong mỗi báo cáo tổng kết.Đối tượng nộp thuế kê khai không trung thực.2. Những hạn chế cần khắc phục. kết quả thu như trên vẫn chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tiếc rằng. 2. hiện tượng phổ biến là: kê khai không đúng doanh thu thực tế. hạn chế thất thu. hộ cho thuê nhà. Căn cứ vào đặc thù của từng địa bàn. đôn đốc thu nợ … Nói chung. nộp kịp thời số thuế đã phát hành thông báo vào Kho bạc. xây dựng tư nhân.4. đều có một đoạn văn mang tính điệp khúc: "Tuy nhiên. rà soát doanh thu. Chi cục đã thành lập các tổ công tác chống thất thu. • Thất thu từ đối tượng nộp thuế: .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tượng kinh doanh nộp đúng. khai thấp giá bán và số lượng hàng bán. . không để nợ thuế. dẫu thành tích phong phú đến bao nhiêu. Qua báo cáo tổng kết công tác hàng năm. Thực hiện chỉ thị về việc tăng cường quản lý chống thất thu thuế của Bộ Tài chính. được miễn thuế nhưng thực tế vẫn kinh doanh bình thường. để 81 . nộp đủ.

Các hộ kinh doanh nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung thường đòi hỏi được hưởng nhiều quyền lợi nhưng lại không muốn thực hiện đầy đủ các chính sách động viên của Nhà nước. kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.4. • Thất thu từ cán bộ thuế và cơ quan thuế: . trong đó có thuế. họ chưa hiểu được những lợi ích mà họ được hưởng về an ninh quốc phòng. áp dụng sai thuế suất quy định cho từng ngành nghề.Cán bộ thuế thoả hiệp với đối tượng nộp thuế để giảm bớt số thuế phải nộp.Chưa đưa hết các hộ có thực tế kinh doanh vào diện quản lý thu thuế chưa thu thuế đầy đủ về số lượng cũng như giá cả hàng hoá tiêu thụ.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ngoài sổ sách kế toán những khoản thu đáng kể phải đánh thuế. hơn thế nó làm nhờn kỷ cương phép nước. nhất là trong trường hợp xác định doanh thu. Nguyên nhân thất thu thuế: • Từ đối tượng nộp thuế: Bản chất của các hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường là tư lợi. mức thuế khoán xem xét miễn giảm thuế. tiền thuế không được tập trung đầy đủ. về kinh tế . 2.xã hội. hoạt động phải chịu thuế suất cao khai sang loại chịu thuế suất thấp … để được nộp thuế thấp hơn số thuế phải nộp theo đúng luật.Chậm hoặc kéo dài thời gian nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế nhằm chiếm dụng tiền thuế vào hoạt động kinh doanh của đơn vị. thanh tra phát hiện sai sót trong kê khai nộp thuế và ghi chép sổ sách kế toán. ghi sai thuế suất những mặt hàng. .3. về phúc lợi công cộng. chủ yếu được đáp ứng từ nguồn thu về thuế. Tình trạng thất thu thuế đã làm giảm số thu vào Ngân sách Nhà nước. Với trình độ dân trí có hạn.Chưa kiểm tra. mặt hàng và thường là áp dụng với thuế suất thấp hơn. . . 82 . không thực hiện được yêu cầu công bằng bình đẳng giữa các hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HAI BÀ TRƯNG 3. Có cán bộ chưa đề cao tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ cố tình vi phạm pháp luật. chưa tự giác thực hiện nghiệm chỉnh các quy trình. chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. xử lý tờ khai. chính vì vậy. • Từ cán bộ và cơ quan thuế: Trình độ chuyên môn của cán bộ trực tiếp quản lý thu thuế nói chung còn yếu kém. Tuy công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã được quan tâm hơn trước nhưng còn nặng về hình thức.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Đây là chủ thể trực tiếp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. không chịu khó tìm hiểu học hỏi nên khả năng công tác chưa tiến kịp với sự thay đổi và phát triển của nền kinh tế. chưa thường xuyên và đi sâu để giải đáp cụ thể vướng mắc để chính sách. Một số cán bộ chưa sâu sát cơ sở. việc nộp thuế được quy định thành nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp. nếu không tự giác thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để trốn lậu thuế. CÁC CHUẨN MỰC CỦA QUẢN LÝ THUẾ. thanh tra. biện pháp về quản lý thu thuế. Xây dựng các chuẩn mực thực hiện là công việc thường xuyên của ngành thuế. là những nguyên tắc. Các chuẩn mực thực hiện phải tập trung vào các hoạt động như thu thuế. phát hiện và xử lý trốn lậu thuế. chỉ làm việc theo kiểu bàn giấy nên không kịp thời kiểm tra. chế độ trong Luật Thuế. chế độ thuế được thông suốt trong các tầng lớp dân cư.1. thanh tra đối tượng nộp thuế và cung cấp dịch vụ 83 . Khi hiện đại hoá và tăng cường tính hiệu quả các hoạt động của mình cơ quan thuế sẽ phải quan tâm đến việc xây dựng và thực thi các chuẩn mực để đánh giá công tác quản lý và chỉ đạo.

Tuy nhiên còn nhiều chuẩn mực khác chưa được xây dựng hoặc chưa được hoàn thiện (như các chuẩn mực về đối tượng ngừng kê khai. lĩnh vực thanh tra. cho đến nay Ngành Thuế đã xây dựng được một số chuẩn mực nhất định (như các chuẩn mực về chỉ tiêu số thu. về dịch vụ hỗ trợ đối tưượng nộp thuế.Tất cả các khoản nộp thuế sẽ được nộp vào tài khoản phù hợp của Chính phủ trong vòng 24 giờ từ khi nhận được. Khi đã đặt ra chuẩn mực thực hiện. theo tháng và theo loại thuế.Số các trường hợp thanh tra đã hoàn thành: + Theo sắc thuế. • Xử lý tờ khai: 84 • Thu khoản nợ thuế: .Số thu thuế từ tất cả các nguồn còn nợ nhưng chưa thu được không nên vượt quá 3% tổng số thu. xây dựng các chuẩn mực mới đảm bảo tính tiên tiến. phát hành thông báo thuế. • Thu thuế: . Đối với Việt Nam.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể đến đối tượng nộp thuế.Tất cả đối tượng nộp thuế GTGT được liên hệ trong vòng 10 ngày từ ngày nộp thuế hàng tháng để thu các khoản thuế nợ đọng. . . xử lý tờ khai thuế …). • Thanh tra: . việc quan trọng tiếp theo là phải kiểm soát thường xuyên việc chấp hành các chuẩn mực đó nhằm đảm bảo rằng các chuẩn mực này đã được thực hiện. đồng thời luôn phải tiến hành việc xem xét lại các chuẩn mực đó để củng cố các hoạt động của tổ chức mình. thời gian hoàn thuế …). thời gian xử lý tờ khai. có khả năng đánh giá một cách toàn diện hoạt động của Hệ thống quản lý thuế. thời gian đăng ký cấp mã số thuế.Chỉ tiêu về số thu. . Ta có thể tham khảo danh mục chỉ số về chuẩn mực thực hiện và thông tin thực hiện trong một ngành thuế hiện đại ở các nước phát triển dưới đây: • Đăng ký thuế: Tất cả các mã số thuế của đối tượng nộp thuế phải được cấp trong 3 ngày từ khi nhận được đơn xin đăng ký. Trong thời gian tới Việt Nam sẽ phải hoàn thiện các chuẩn mực đã có.

90% các sửa đổi do cơ quan thuế đề xuất sẽ được xử lý trong vòng 3 tuần.% các trường hợp thanh tra mà đối tưượng nộp thuế chấp nhận phần tính thuế của cơ quan thuế.90% các sửa đổi do đối tượng nộp thuế đề xuất sẽ được xử lý trong vòng 6 tuần. .Tờ khai thuế GTGT còn tồn đọng hàng tháng không nên vượt quá 2% số đối tượng nộp thuế đăng ký.2.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . • Các đối tượng ngừng kê khai: . 85 . + Theo loại đối tượng nộp thuế. . . PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ HỘ CÁ THỂ THỜI GIAN TỚI. 3.90% các yêu cầu hướng dẫn phải được trả lời trong vòng 4 tuần. . .% các trường hợp thanh tra hoàn tất trong khoảng thời gian quy định.% các loại thuế được tính mà đối tưượng nộp thuế không yêu cầu xem xét lại.90% các thắc mắc qua điện thoại phải được trả lời trong vòng 10 phút. + Theo hình thức thanh tra. .% các loại thuế mà khiếu nại của đối tưượng nộp thuế không thành công. .95% tờ khai VAT được xử lý trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận.Tất cả các đối tượng ngừng kê khai thuế GTGT được liên hệ trong vòng 10 ngày tính từ ngày nộp tờ khai hàng tháng.90% các thắc mắc gặp trực tiếp phải được trả lời trong vòng 20 phút. • Dịch vụ đối tưượng nộp thuế: . . .

Tiếp tục thực hiện kiểm tra rà soát trên địa bàn phường.Củng cố tổ chức. các ban ngành có liên quan trong việc quản lý thu thuế.Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán thống kê và sử dụng hoá đơn tài chính để hạn chế việc trốn lậu thuế. . . thu xây dựng. giáo dục tích cực nhất đối với đối tượng nộp thuế và mọi người dân. phối hợp với các lực lượng để đòi nợ dây dưa của các hộ sản xuất kinh doanh. cần tập trung thực hiện các nội dung sau: . rà soát lại các hộ trong địa bàn quản lý. Tranh thủ phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền đại chúng để định hướng dư luận một cách kịp thời. cửa hàng.1 năm cho các hộ kinh doanh.Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn thu mà các hộ cá thể chưa kê khai nộp thuế như cho thuê nhà làm văn phòng.Tích cực đẩy mạnh các biện pháp thu nợ. phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu các năm của cấp trên giao. sắp xếp lực lượng cho phù hợp với năng lực công tác.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Để đưa công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể đi vào nề nếp và có chất lượng. Phấn đấu để mỗi cán bộ thuế đều là người tuyên truyền. chú trọng đến giáo dục nghĩa vụ của công dân trong việc nộp thuế. . quận.Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra rà soát lại các ngành hàng. chống sót hộ. phát động phong trào thi đua đoàn kết. trong thời gian tới. đa dạng hoá công tác tuyên truyền thuế. quản lý chặt chẽ các đối tượng sản xuất kinh doanh.Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục. . triển khai tốt công việc đôn đốc thu hồi nợ đọng của các hộ đang kinh doanh. . Hội đồng tư vấn thuế các phường. kiện toàn bộ máy cán bộ. . trụ sở giao dịch. 86 . để qua đó chuẩn bị cho công tác ổn định thuế 6 tháng . triệt để. các hộ lớn để đảm bảo thu sát thực tế về doanh thu. các điểm trông giữ xe … . phổ biến pháp luật thuế.Phối hợp chặt chẽ với UBND phường.Rà soát xong toàn bộ danh sách nợ đọng.

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

3.3. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ.

3.3.1. Tập trung rà soát đối tượng kinh doanh đưa tất cả các đối tượng có thực tế kinh doanh, số đã được cấp mã số thuế vào diện quản lý thu thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNDN: Những công việc cụ thể phải làm: - Tổ chức kiểm tra điển hình tình hình quản lý hộ kinh doanh trên một số địa bàn, qua đó đánh giá mức độ thất thu về hộ kinh doanh, rút kinh nghiệm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội thuế số hộ đưa thêm vào quản lý. Căn cứ chỉ tiêu đã giao hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá phân tích những tồn tại, tìm biện pháp khắc phục ngay trong tháng sau. Kiên quyết chống thất thu triệt để về đối tượng kinh doanh. - Tổ chức đối chiếu giữa số lượng đối tượng đã được cấp mã số thuế với số lượng đối tượng được phản ánh trên sổ bộ thuế môn bài, thuế GTGT + TNDN bổ sung ngay những đối tượng đã được cấp mã số thuế nhưng chưa được phản ánh trên sổ bộ thuế môn bài, thuế GTGT + TNDN, chấm dứt tình trạng hộ quản lý trên bộ thuế thấp hơn số hộ đã được cấp mã số. - Từng đội thuế phải tự phối hợp với các ngành cấp đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, thống kê, hội đồng tư vấn thuế để điều tra, nắm lại số đối tượng thực tế có kinh doanh trên địa bàn do mình quản lý, đối chiếu với số đối tượng đã có mã số thuế và đã quản lý thuế, xác định những đối tượng chưa có mã số thuế, chưa quản lý thuế hướng dẫn họ lập tờ khai xin cấp mã số thuế và đưa ngay vào sổ bộ để quản lý. Căn cứ vào kết quả tự điều tra, từng đội thuế phải lên sơ đồ các cơ sở kinh doanh theo đường phố, số nhà, số quầy hàng (ở các chợ), xác định chính xác hộ kinh doanh do đội quản lý, chú ý đến địa bàn giáp ranh giữa các phường và các quận khác. Thông báo cho Chi cục Thuế những cơ sở kinh doanh trên địa bàn ngoài phạm vi phân công quản lý của đội thuế. Yêu cầu: đối với các hộ kinh doanh có cửa hàng, cửa hiệu, quầy hàng cố định phải quản lý thu thuế 100%, đối với hộ kinh doanh lưu động, kinh doanh tranh thủ sáng tối, kinh doanh vãng lai, kinh doanh vận
87

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

tải, xây dựng tư nhân … phải quản lý được từ 95% trở lên. Nếu không đạt được yêu cầu trên thì cán bộ quản lý, đội trưởng đội thuế và lãnh đạo Chi cục Thuế phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm. Riêng đối với những hộ kinh doanh vận tải, đội thuế phải phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế nắm lại số hộ có phương tiện vận tải, phân loại hộ đang kinh doanh nhưng không nộp thuế. Đối với những hộ cho thuê nhà, thuê cửa hàng, cửa hiệu, phải phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế và tổ trưởng dân số, để xác định trường hợp nào thực chất là cho thuê nhưng núp dưới danh nghĩa cho người nhà ở nhờ, lợi dụng trốn thuế. - Đẩy mạnh việc kiểm tra hộ xin nghỉ kinh doanh đã miễn giảm thuế theo quy định. Để tiện cho việc kiểm tra, khi hộ báo nghỉ kinh doanh, Chi cục Thuế có thể cấp biển "Nghỉ kinh doanh" để hộ đó treo trước cửa, vừa tiện kiểm tra vừa hạn chế tiêu cực. Đối với những hộ đã có đơn xin nghỉ nhưng thực tế vẫn kinh doanh phải kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và truy thu số thuế đã miễn giảm. Đội thuế phải chịu trách nhiệm nếu địa bàn có hộ kinh doanh xin nghỉ, đã miễn giảm thuế nhưng thực tế vẫn đang kinh doanh mà không phát hiện được. Để hỗ trợ, Chi cục cần phân công cụ thể mỗi cán bộ kiểm tra phải chịu trách nhiệm trên một số địa bàn và phải cùng chịu trách nhiệm với đội thuế nếu có các hộ xin nghỉ nhưng thực tế vẫn đang kinh doanh. - Để quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế, chống thất thu về hộ, Chi cục cần chỉ đạo Tổ Kiểm tra, tập trung kiểm tra đối tượng kinh doanh trên từng địa bàn phát hiện hộ mới ra kinh doanh chưa kê khai nộp thuế, các hộ kinh doanh sáng tối, kinh doanh không có cửa hàng … kết quả kiểm tra phải được thông báo thường xuyên cho Lãnh đạo Chi cục để đưa ngay vào diện quản lý thu thuế và có chỉ đạo xử lý kịp thời.

3.2.3.

Tập trung xác định lại doanh thu kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể. Căn cứ vào tình hình tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, Chi cục tiến hành xem

xét lại doanh thu kinh doanh cho phù hợp. Yêu cầu: doanh thu kinh doanh phải là

88

Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

doanh thu thực tế, nếu phát hiện doanh thu, mức thuế quản lý mới chỉ bằng hoặc dưới 70% doanh thu thực tế thì cán bộ quản lý, đội trưởng đội thuế và Lãnh đạo Chi cục Thuế phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm.

3.3.2.1. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán ổn định: Chi cục phải tổ chức điều tra thí điểm doanh thu kinh doanh của một số hộ, kết hợp với doanh thu kê khai của hộ thực hiện chế độ kế toán để đánh giá mức độ thất thu về doanh thu hiện nay của hộ thu khoán, giao chỉ tiêu phấn đấu tăng so với mức thuế khoán hiện nay cho từng đội thuế. Mức thuế mới phải đảm bảo tăng tối thiểu 15% so với mức ghi chung hiện nay. Trong điều chỉnh thuế không làm tràn lan mà tập trung vào những ngành, những loại hộ đang thất thu nhiều như: điện máy, ăn uống, giải khát, thiết bị vệ sinh, may mặc v.v.. Chú ý khi điều tra, xác định lại doanh thu, mức thuế phải làm đúng quy trình, thực hiện công khai và không được xác định tăng theo lối bình quân dễ gây phản ứng của hộ kinh doanh. Đối với những hộ kinh doanh nhỏ sau khi đã xác định lại doanh thu tính thuế, mức thuế thì thông báo ổn định luôn 6 tháng hoặc cả năm. Còn đối với hộ kinh doanh vừa có thể ổn định quý hoặc 6 tháng sẽ xem xét lại. Cần tăng cường phối hợp giữa cán bộ thuế với chính quyền phường, với ban quản lý chợ để tổ chức quản lý thu thuế với 100% số hộ có thực tế hoạt động kinh doanh trong diện phải nộp thuế. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định là những hộ kinh doanh nhỏ chủ yếu bán lẻ lặt vặt, giá trị thấp nên người mua không đòi hỏi về hoá đơn, do đó Chi cục hạn chế cấp hoá đơn cho những đối tượng này. Trường hợp hộ kinh doanh có yêu cầu mua hoá đơn nên giải thích để họ chuyển sang thực hiện sổ sách kế toán và nộp thuế theo kê khai hoặc khi cần đến cơ

89

duy trì và nâng cao chất lượng lập và ghi chép sổ sách kế toán. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai: Cần tiếp tục củng cố. Mỗi khi hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phát sinh số thuế GTGT âm.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể quan thuế để được cấp hoá đơn lẻ theo quy định. hạch toán kế toán. chứng từ lợi ích. của khách hàng của cơ quan thuế để từng bước đưa các hộ kinh doanh 90 . đồng thời phải cao hơn doanh thu trước đây.2. cùng quy mô thực hiện tốt chế độ kế toán. hướng dẫn kỹ lưỡng chế độ kế toán. nộp thuế theo kê khai.3. lập hoá đơn chứng từ không trung thực với thực tế phát sinh nhằm mục đích trốn lậu thuế. nếu điều kiện kinh doanh bình thường thì phải tài định thêm doanh thu bán lẻ (doanh thu không viết hoá đơn) đảm bảo doanh thu tính thuế phải sát thực tế. cùng quy mô kinh doanh cũng phải kiểm tra ngay để xác định nguyên nhân. hoá đơn chứng từ của hộ kinh doanh. phải kiểm tra ngay để tìm rõ nguyên nhân. giảm dần số hộ nộp thuế khoán. không tái phạm. hoá đơn chứng từ để động viên những hộ kinh doanh thực hiện tốt và hộ kinh doanh thấy được lợi ích thực tế. Tăng cường giải thích. nếu khai không đúng phải xử phạt vi phạm hành chính và ấn định ngay số thuế phải nộp. hoá đơn. Mức thuế ấn định phải cao hơn mức thuế của những hộ kinh doanh cùng ngành nghề. đồng thời phải ấn định thuế theo kết quả kiểm tra đó. chống thất thu về doanh thu. hoá đơn. chứng từ. cần nâng cao chất lượng quản lý với từng loại hộ kinh doanh theo hướng tăng dần tỷ trọng hộ kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán.2. trách nhiệm của hộ kinh doanh. hay kê khai doanh thu kinh doanh giảm nhiều so với tháng trước hoặc so với các hộ kinh doanh cùng ngành nghề. Tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm khắc đối với những hộ kinh doanh không chấp hành. Đối với những hộ kinh doanh thường xuyên kê khai doanh thu thấp hơn hoặc bằng doanh thu khoán trước đây. Số thuế nộp theo hoá đơn lẻ không được trừ vào số thuế đã ổn định. 3. Đối với những hộ qua kiểm tra phát hiện vi phạm. ngoài việc xử lý vi phạm hành chính còn phải xử phạt theo lần số thuế lậu. Nhìn chung để quản lý một cách tốt nhất doanh thu kinh doanh. Mục tiêu của việc triển khai chế độ kế toán là nhằm kiểm soát tốt hơn doanh thu kinh doanh.

Chi cục cần phải xác định lại doanh thu kinh doanh của các hộ này để thu thuế theo doanh thu mới xác định lại.2. số lượng phòng ăn. . từ đó có căn cứ thu thuế sát đúng với thực tế hoạt động của từng hộ kinh doanh. Việc xác định lại doanh thu kinh doanh phải căn cứ vào: địa bàn kinh doanh. 3. cửa hàng làm tham khảo. xây dựng định mức doanh thu tối thiểu cho mỗi loại nhà hàng. thanh tra xây dựng để nắm rõ từng công trình xây dựng trên địa bàn phụ trách. số lượng khách hàng thường đến ăn uống tập trung vào thời gian nào.3. cán bộ thuế phường phối hợp với hội đồng tư vấn.Hoạt động kinh doanh ăn uống: Doanh thu quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh ăn uống hiện nay chỉ đạt khoảng 30% doanh thu thực tế. hoá đơn.3. chứng từ nếu kiểm tra thấy doanh thu kê khai không đảm bảo doanh thu tối thiểu và thấp hơn doanh thu khoán của hộ kinh doanh càng quy mô thì phải tài định thêm doanh thu bán hàng không xuất hoá đơn (vì loại hình kinh doanh ăn uống đại bộ phận không xuất hoá đơn). địa chỉ. Do đó. bàn ăn. Trường hợp xây nhà ở của tư nhân mà chủ nhà thông đồng với người thi công thì phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế phường để xác định người thi công là nhận thầu hay là họ hàng đến làm hộ. Yêu cầu phải nắm rõ tên người nhận thi công. 91 . tính được bình quân một khách vào ăn uống phải thanh toán là bao nhiêu. Đối với hộ thực hiện sổ sách kế toán. Có thể điều tra. công trình thi công có thầu cả nguyên vật liệu hay chỉ làm công để có căn cứ tính thuế đúng chính sách. quy mô kinh doanh. Nếu không phải là người làm hộ thì phải thu thuế ngay khi công trình còn đang xây dựng.Hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân: Chi cục cần chỉ đạo các đội thuế. số lượng nhân viên phục vụ.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể lớn và vừa vào thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán thích hợp với từng ngành nghề. Đối với những ngành nghề còn thất thu lớn: . diện tích kinh doanh.

Hiện nay các khoản thu vận tải tư nhân được uỷ nhiệm thu cho UBND phường do đó trước mắt đề nghị Chi cục sử dụng một phần tiền thưởng thực hiện dự toán và quỹ phối hợp để động viên kịp thời UBND phường tích cực tham gia.Hoạt động vận tải tư nhân: Tiếp tục phối hợp với công an. . cơ quan đăng kiểm để rà soát nắm số đối tượng đăng ký sử dụng phương tiện vận tải. quản lý hoá đơn. 3. giao thông công chính. phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận bán hoá đơn và bộ phận quản lý 92 . .Có chính sách khuyến khích người mua hàng lấy hoá đơn 9có thể tăng số liên hoá đơn để người mua có một liên giao cho cơ quan thuế . xe chở khách. dễ thấy tại điểm bán hàng.3. Thủ tục thưởng này phải quy định đơn giản và thuận tiện cho người nhận thưởng. phân loại đối tượng có phương tiện vận tải là xe chở hàng. sử dụng hoá đơn đi vào nề nếp. Chấn chỉnh lại công tác quản lý hoá đơn chứng từ. . Bản cam kết phải được treo chỗ thuận tiện. tính thuế với các trường hợp hợp đồng xây dựng cố tình ghi thấp hơn thực tế hoặc chủ thầu không khai báo đúng giá nhận thầu. cần thực hiện những biện pháp sau: . Nếu hộ kinh doanh không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xử phạt theo luật định. số phương tiện đăng ký sử dụng tại cơ quan công an với số phương tiện do Chi cục đã quản lý thu thuế để xác định số chênh lệch phát sinh chưa quản lý. khắc phục những tồn tại trong thời gian qua.để thực hiện đề án xổ số hoá đơn có thưởng). trên cơ sở đó so sánh giữa số phương tiện đăng kiểm. Sở xây dựng quy định để đấu tranh. Đồng thời có quy định: Nếu người mua có đủ số liệu chứng minh người bán không xuất hoá đơn thì được thưởng ít nhất bằng số trốn thuế.Cần có quy định tất cả các hộ sản xuất kinh doanh phải có bản cam kết viết hoá đơn đầy đủ cho khách hàng. Để chấn chỉnh việc quản lý.3.Cơ quan thuế tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về bán hoá đơn.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Nắm chắc định mức giá thành xây dựng từng loại nhà do Bộ.

. đối với những hoá đơn liên quan đến địa phương khác thì lập phiếu gửi đi xác minh. Tuỳ theo đặc điểm địa bàn và quy mô của đối tượng kinh doanh. Hướng là tất cả những hoá đơn bán hàng bên bán và bên mua đều ở cục địa phương đều phải xác minh đối chiếu ngay trong tháng. mỗi tuần phải trực tiếp kiểm tra một địa bàn về tình hình quản lý và thu thuế để có biện pháp chấn chỉnh ngay việc thất thu về hộ và thất 93 .4.Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về quản lý thu thuế trên địa bàn. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý thu thuế. 3. Xây dựng tổ. đối chiếu hoá đơn là trọng tâm. Bên cạnh đó. quản lý và sử dụng hoá đơn cơ quan thuế phải xử lý hành vi vi phạm và tạm đình chỉ việc sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh. đúng hành vi … . cán bộ thuế gương mẫu với ý thức trách nhiệm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: . trình độ của từng người nhằm phát huy năng lực và nâng cao hiệu quả công tác. Đặc biệt đối với các hộ kế toán sử dụng hoá đơn phải được lập phiếu xác minh 100% số hoá đơn đối tượng sử dụng hàng tháng. Sau khi hộ kinh doanh đã thực hiện quyết định xử lý và có các biện pháp chấn chỉnh mới tiếp tục bán hoá đơn cho hộ kinh doanh. nộp thuế theo kê khai. cơ quan thuế cần tăng cường công tác thanh tra. đội quản lý thuế giỏi. tăng cường cán bộ cho bộ phận thanh tra của Chi cục để bộ phận này đủ sức đảm nhiệm toàn bộ kiểm tra quyết toán và kiểm tra hoàn thuế tại Chi cục. bố trí phân công lại cán bộ quản lý cho phù hợp với năng lực. trong đó việc kiểm tra. kiểm tra.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể đối tượng sử dụng hoá đơn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. hộ mở sổ sách kế toán.3. Nếu qua xác minh có vi phạm phải kết hợp xác định rõ đối tượng vi phạm để xử lý đúng người. chấm dứt tình trạng phân chia theo tổ nhóm phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ theo địa bàn.Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền đưa tin về những vụ vi phạm điển hình nhằm phát huy tác dụng giáo dục cho hộ có hành vi vi phạm. coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.Mọi trường hợp vi phạm về khai báo sử dụng hoá đơn. liên tục. không nhất thiết phải bố trí theo kiểu bình quân mà xem xét để tăng cường cán bộ quản lý các hộ kinh doanh lớn.

Dịch vụ tư vấn thuế tồn tại dưới hai dạng chủ yếu: 94 . Phân công cho các Chi cục phó. kiểm tra nội bộ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lợi dụng quyền hạn gây khó khăn cho hộ kinh doanh. theo sự phân công của cán bộ phụ trách phải khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Các dịch vụ tư vấn ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế . về doanh thu. nếu để thất thu về hộ. Đẩy mạnh công tác thanh tra.3. kiến thức giải pháp về lĩnh vực thuế cho đối tượng nộp thuế có nhu cầu để họ thực hiện nghĩa vụ thuế phù hợp với các quy định của Nhà nước. Dịch vụ tư vấn thuế là dịch vụ cung cấp các thông tin. Từng Chi cục phó phải chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng.Mỗi cán bộ quản lý các hộ kinh doanh. ngành vững mạnh.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể thu về thuế. trường hợp đã cố gắng nhưng không giải quyết được phải báo cáo về đề xuất các giải pháp kịp thời với phụ trách cấp trên để hỗ trợ. Cần thiết phải phát triển dịch vụ tư vấn thuế. về doanh thu thì cán bộ quản lý địa bàn để thất thu không được giao nhiệm vụ quản lý thu nữa. Việc chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý thu thuế là những yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công của công tác quản lý thu thuế nói chung và thu thuế hộ cá thể nói riêng. về địa bàn được giao. về thuế thì Chi cục phó phải chịu trách nhiệm. đội trưởng bị miễn nhiệm.5.Đội trưởng đội thuế phải chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý thu thuế trong phạm vi được phân công. 3. qua quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn phải chủ động giải quyết.xã hội. Xử lý nghiêm khắc những cán bộ thuế thoái hoá biến chất đồng thời khen thưởng biểu dương kịp thời những đơn vị. Trường hợp khi kiểm tra trên địa bàn được giao phụ trách để xẩy ra hiện tượng thất thu về hộ. . cá nhân có thành tích trong công tác nhằm xây dựng đơn vị. phụ trách theo từng địa bàn quản lý hoặc từng lĩnh vực. .

tư vấn thuế là một dịch công do cơ quan thuế cung cấp thông tin kịp thời các văn bản pháp luật thuế có các đối tượng nộp thuế. nhà tư vấn cung cấp cho khách hàng theo hợp đồng. thu đủ. tự giác chấp hành các luật thuế của các đối tượng nộp thuế là điểm mấu chốt tạo điều kiện để cơ quan thuế hoàn thành nhiệm vụ. vì vậy với thời gian nghiên cứu để kê khai thuế họ dành để làm công việc chuyên môn. Vì vậy. tư vấn thuế là kênh thông tin hai chiều giữa khu vực sản xuất kinh doanh với khu vực quản lý Nhà nước. tự tính và nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế. một dạng kinh doanh chất xám mà các đối tượng nộp thuế có nhu cầu phải trả dịch vụ phí cho mỗi hoạt động tư vấn. bổ sung cho phù hợp. Thông qua tư vấn thuế. tư vấn thuế là một dịch vụ tự do các tổ chức. đối tượng nộp thuế tự khai. Do đó phát triển dịch vụ tư vấn thuế là một nhu cầu tất yếu khách quan. giải đáp kịp thời những vướng mắc của các đối tượng nộp thuế khi thực hiện luật thuế. Sự tự nguyện. Điều đó chứng tỏ rằng tư vấn thuế là một công việc cần thiết khách quan. hộ kinh doanh có được các thông tin cần thiết về đối tượng tính thuế. Nhiệm vụ của cơ quan thuế là thực hiện thu đúng. giải thích các luật thuế. Đối với toàn xã hội. cơ quan thuế phải làm tốt công tác tuyên truyền. tư vấn thuế nắm được những vướng mắc. các đối tượng nộp thuế không phải ai cũng có trình độ hiểu biết về pháp luật thuế đặc biệt với đối tượng nộp thuế là các hộ kinh doanh. Phát triển tư vấn thuế không chỉ là sự tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu của các đối tượng nộp thuế mà còn là nhu cầu khách quan của chính cơ quan thuế. một công việc phải tiến hành thường xuyên. những bất hợp lý về chính sách thuế để cơ quan thuế sửa đổi. tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng nộp thuế khi họ thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. thời gian nộp thuế … đối với hoạt động kinh doanh cụ thể của mình. thuế suất. Hiện nay. song trong thực tiễn. Hai là. thu kịp thời tiền thuế. Tư vấn thuế có một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các hộ cá thể và trong đời sống xã hội. qua đó phản ánh những thắc mắc. Làm dịch vụ tư vấn cho các hộ kinh doanh. Đây là một hoạt động dịch vụ có thu. 95 .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Một là. liên tục của cơ quan thuế. những điểm bất hợp lý của chính sách thuế khi áp dụng trong thực tế.

xã hội. Tuy nhiên. Các chuyên mục về thuế trên truyền hình. thắc mắc. giải đáp về chế độ. Các bộ phận dịch vụ công này phải được gắn liền với các địa bàn sản xuất kinh doanh sao cho các đối tượng nộp thuế mất ít thời gian và công sức nhất khi có nhu cầu tìm hiểu. về công tác sổ sách kế toán. tự hạch toán và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật Nhà nước. Trong hệ thống tổ chức bộ máy thuế.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Công tác tư vấn thuế ở Việt Nam mới phát triển ở dạng dịch vụ công. hoá đơn chứng từ … cho các đối tượng nộp thuế … Tất cả những điều đó đã đem lại cho đối tượng nộp thuế những hiểu biết những nhận thức nhất định về pháp luật thuế và nghĩa vụ của mình trong mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp các thông tin. Để phát triển dịch vụ tư vấn thuế: . pháp luật thuế. trên đại phát thanh. các loại tài liệu tuyên truyền dưới nhiều hình thức được phát hành. Ngoài ra.Thành lập một bộ phận chuyên trách làm công tác tư vấn thuế (dịch vụ công) nằm trong hệ thống tổ chức bộ máy ngành thuế từ trung ương đến cơ sở. Các trung tâm tư vấn tư này hoạt động theo phương thức kinh doanh. kiến thức về lĩnh vực thuế cho các đối tượng nộp thuế.Đề nghị Nhà nước cho phép thành lập dịch vụ tư vấn thuế dưới dạng dịch vụ tư. các Cục thuế còn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về các luật thuế mới. công tác tư vấn thuế vẫn chưa được đặt đúng vị trí của nó trong hệ thống hành chính thuế và trong đời sống kinh tế . Vì vậy. các ấn phẩm. bộ phận làm công tác tư vấn thuế (dịch vụ công) chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các đối tượng nộp thuế và của toàn xã hội. trên các báo trung ương và địa phương. các nhà chuyên môn thành lập và tổ chức hoạt động. Tư vấn thuế với danhnghĩa là dịch vụ tư thì hầu như chưa được phát triển một cách có tổ chức. Các trung tâm này có thể do các luật sư. 96 . . chính sách. cần thiết phải có những giải pháp thúc đẩy công tác tư vấn thuế phục vụ cho công tác thu nộp thuế tại Việt nam hiện nay. Đường dây nóng trả lời về thuế GTGT và thuế TNDN đã được thiết lập.

Đề nghị Bộ Tài chính quy định chi phí tư vấn thuế là chi phí trong kinh doanh nhưng phải gắn với hiệu quả do sử dụng dịch vụ tư vấn thuế mang lại. .Cần khuyến khích các tổ chức tư vấn Việt Nam thuê chuyên gia hoặc các tổ chức tư vấn ngoài vào làm việc. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tư vấn cử cán bộ đi thực tập. học tập ở nước ngoài.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 97 .Khuyến khích các cơ sở kinh tế sử dụng tư vấn thuế trong công tác chấp hành pháp luật thuế.

nếu người dân nhận thức được một cách đầy đủ và có thái độ tích cực đối với hệ thống thuế. KIẾN NGHỊ ĐIỀU KIỆN THỰC THI GIẢI PHÁP. cửa quyền trong những người thi hành pháp luật là một trong những nhân tố gây giảm sút lòng tin trong dân chúng và sự chấp nhận của dân chúng đối với Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu và nội dung chính sách. thái độ tuân thủ trong việc thực hiện những quy định của Luật thuế và thái độ của công chúng đối với những hành vi vi phạm pháp luật thuế.2. Trong một quốc gia. sẽ làm giảm tính hiệu quả của công tác quản lý thuế. chế độ thuế: • Về thuế GTGT: 98 . hệ thống kế toán hiện đại cũng chính là tiền đề cần thiết để áp dụng những sắc thuế tiên tiến như thuế GTGT … Việc theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau (cả về chính sách xã hội và mục tiêu kinh tế) trong mỗi luật thuế sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. tệ nạn tham nhũng. môi trường kinh tế và môi trường pháp luật) là một điều kiện quyết định. không đạt được mục tiêu quản lý.4. Nếu việc quản lý thuế bị chi phối bởi ý muốn hay yêu cầu của một nhóm đối tượng nào đó thì những biện pháp quản lý sẽ bị sai lệch. có thái độ phê phán đối với những người vi phạm pháp luật thì công tác quản lý thuế mới đạt được kết quả tốt đẹp. Thêm nữa. Để việc quản lý thuế thành công đều cần phải có những điều kiện nhất định trong đó môi trường quản lý (bao gồm môi trường văn hoá và chính trị. Môi trường văn hoá ở đây thể hiện thông qua cách nhìn nhận của người dân đối với những chính sách của Chính phủ. Sự phát triển của hệ thống tài chính. Bên cạnh đó. Vì vậy.4. đặc biệt là việc sử dụng phương thức thanh toán qua ngân hàng làm cho các giao dịch trở nên dễ kiểm soát hơn và việc quản lý thuế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 3. 3.1.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 3. gây ra những chi phí không đáng có cho người nộp thuế và quản lý thuế.4. Bên cạnh đó môi trường chính trị cũng là một điều kiện quan trọng. cần phải có môi trường luật pháp rõ ràng theo kịp những thay đổi của thời đại.

99 .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . Ngoài ra chỉ nên miễn giảm thuế cho từng ngày nghỉ là hợp lý nhất vì theo quy định hiện nay khuyến khích người cần nghỉ 10 ngày cố nghỉ hoặc khai gian đến 15 ngày. tồn kho sẽ giúp cơ quan thuế đánh giá được mức độ thực tế kinh doanh của hộ. Từ đó có biện pháp theo dõi. • Về quản lý hộ cá thể nghỉ kinh doanh: Không cần phải xem xét miễn giảm cho các hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai vì số thuế các hộ này phải nộp căn cứ trên doanh thu kê khai theo thực tế sổ sách. dịch vụ xuất khẩ và thuế suất 10% áp dụng cho các loại hàng hoá dịch vụ khác. khi không kinh doanh thì không có doanh thu và thuế đương nhiên cũng không phải nộp. xác định tính thuế sát đúng thực tế. tồn kho ghi theo lượnghàng đơn giá thực nhập. dịch vụ khó thực hiện thu và quản lý bằng chính sách thuế GTGT thì được áp dụng thu thuế doanh thu hoặc thuế bán hàng. Nếu hộ kinh doanh thực hiện mua hàng hoá. có thể thiết kế hai mức thuế suất là 0% áp dụng cho hàng hoá. thì cơ sở sẽ bị truy thu thuế và bị xử phạt hành chính. đánh giá mức độ kinh doanh. hoá đơn chứng từ. Sổ theo dõi vật tư hàng hoá tồn kho để theo dõi hàng hoá mua vào. Chỉ có những hộ nộp thuế theo phương pháp khoán mới là đối tượng cần phải xem xét miễn giảm khi nghỉ kinh doanh. do đó. đơn giản hoá thuế suất. Việc bắt buộc theo dõi hàng hoá mua vào. những người cần nghỉ 20 ngày cố nghỉ hoặc khai gian đến cả tháng và tiêu cực bắt nguồn từ đó. Để đạt được mục tiêu này thuế GTGT phải được hoàn chỉnh theo hướng mở rộng diện thu. tính bằng tỷ lệ % trên tổng doanh thu. ghi sổ hàng hoá mua vào một loại hàng hoá nào đó mà tại cơ sở kinh doanh có xuất hiện hoặc tồn kho loại hàng hoá đó hoặc số lượng hàng hoá ghi sổ nhập.Mục tiêu cơ bản của thuế GTGT là thu ngân sách. • Về chế độ kế toán hộ kinh doanh: Cần có hướng dẫn bổ sung thêm hình thức mở sổ sách đối với hộ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Trường hợp không cập nhật. tồn kho thấp nhưng xuất bán tồn kho với số lượng lớn hơn. dịch vụ không có đủ các chứng từ đầu vào thì hộ cũng phải mở Sổ nhật ký mua hàng. Những cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ và những hoạt động kinh doanh.

43. thu thập thêm nhiều thông tin cần thiết để xác định đúng đắn các căn cứ tính thuế. gắn với việc đào tạo bồi dưỡng để mọi cán bộ quản lý có thể sử dụng thông thạo các máy vi tính. đặc biệt là các mạng vi tính để đơn giản hoá các tờ khai.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 3. các thủ tục quản lý kiểm tra. tăng cường phương tiện làm việc cho cơ quan. 100 . Tổng cục thuế cần quan tâm đầu tư. tăng thêm trường hợp giao lưu thông tin với các ngành liên quan ở trong và ngoài nươc. cán bộ thuế.

Là một sinh viên. 101 . Trong thời gian thực tập tại đây. đây cũng là lĩnh vực thất thu lớn: Thất thu cả về đối tượng kinh doanh và doanh thu kinh doanh. em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo .Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể KẾT LUẬN Những năm gần đây. Vũ Duy Hào cùng các cô chú ở Chi cục Thuế Hai Bà Trưng đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. tốc độ phát triển cao tạo tỷ trọng thu ngày càng lớn trong số thu ngoài quốc doanh. Mong rằng đề tài: "Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trưng" sẽ có một ý nghĩa nào đó. sự hiểu biết về lý luận và thực tiễn nên còn hạn chế nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi khiếm khuyết. Tuy nhiên. Một lần nữa. em đã tìm ra được một số giải pháp sao cho quản lý được tốt hơn đối với hộ kinh doanh từ đó hạn chế được thất thu thuế. số lượng các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tăng nhanh. Yêu cầu đặt ra cho Chi cục Thuế Hai Bà Trưng là phải tập trung quản lý các hộ kinh doanh cá thể nhằm tạo chuyển biến căn bản trong lĩnh vực này. tình trạng gian lận thuế diễn ra khá phổ biến. qua tìm hiểu thực tế tình hình.Ts. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn để em tiếp tục nghiên cứu.

3. Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế tại Chi cục Thuế Hai Bà Trưng 2.2. đội thuế 2.1. 3 3 4 6 6 11 12 26 27 2.3.2.1. Ban Lãnh đạo 2. Quan điểm của Nhà nước về thành phần kinh tế cá thể 1. Tình hình triển khai kế toán hộ kinh doanh 2. Tình hình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể thời gian qua 2. Đặc điểm tình hình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 2.1.1.2. Các tổ.4.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG. Vai trò của kinh tế cá thể đối với nền kinh tế 1. Công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 1. 1 3 1.2.3. Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế (ĐTNT) 2.2.2.3.2. Các sắc thuế chủ yếu áp dụng đối với hộ kinh doanh 1.2. yêu cầu của công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh 1.3.1.2.1. Đánh giá tình hình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 102 27 28 29 30 33 33 38 43 46 50 .1.3. Mục đích. Tình hình đôn đốc thu nộp thuế 2.2. Tình hình quản lý doanh thu 2.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. Đặc điểm của thành phần kinh tế cá thể 1.1.3. Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh 1.2.

50 52 54 55 3.1.3. 3.3.4.3.4.3.3.5. Các chuẩn mực của quản lý thuế 3. Tập trung rà soát đối tượng kinh doanh đưa tất cả các đối tượng có thức tế kinh doanh.1. số đã được cấp mã số thuế vào diện quản lý thu thuế môn bài. 3.Vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 2. thuế GTGT và thuế TNDN 3. Phương hướng nhiệm vụ công tác quản lý thu thuế hộ cá thể thời gian tới 3. Các giải pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 3. Nguyên nhân thất thu thuế CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HAI BÀ TRƯNG.2.4. Những kết quả đạt được 2.4 Kiến nghị điều kiện thực thi giải pháp KẾT LUẬN 103 . Tập trung xác định lại doanh thu kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể Chấn chỉnh lại công tác quản lý hoá đơn chứng từ Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý thu thuế Cần thiết phải phát triển dịch vụ tư vấn thuế 55 57 58 58 60 64 65 67 70 73 3.3. 3.4.1.2.2.3. Những hạn chế cần khắc phục 2.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful