THAM LUẬN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP, GẮN GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG VỚI CỘNG

ĐỒNG, XÂY DỰNG “ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC” I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Tầm quan trọng của các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Giáo dục là quá trình kết hợp vai trò chủ đạo cuả giáo viên với sự tự giác tích cực, tự rèn luyện cuả học sinh nhằm hình thành ý thức , tính cách và chủ yếu là hành vi thói quen đạo đức với các chuẩn mực xã hội quy định. Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: Con đường dạy học trên lớp và con đường hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục cuả nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách cuả học sinh. Giúp các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình . Có thể nói việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho các em các mối quan hệ phong phú, đa dạng, một cách có mục đích, có kế hoạch có nội dung và phương pháp nhất định, gắn giáo dục với cộng đồng, tạo sự thân thiện trong mọi tình huống. Biến các nhu cầu khách quan cuả xã hội thành những nhu cầu cuả bản thân học sinh. Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý thức. Chính trong quá trình sồng, học tập, lao động, giao lưu, vui chơi giải trí… con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách cuả mình. Vì thế, hoạt động ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm , năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần của học sinh. Do vậy , cần thiết phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kĩ năng thực hành, giúp học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất cuả sự vật hiện tượng, tạo niềm tin và óc sáng tạo cho học sinh , giải quyết mối quan hệ giữa học và chơi- chơi và học nhằm đáp ứng nhu cầu tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Hoạt động Ngoài giờ lên lớp được quy định cụ thể tại Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007của Bộ GD-ĐT, tại Điều 26 đã chỉ rõ : “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dư¬ỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Hoạt động giáo dục trên lớp đ¬ược tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

gần như cho rằng đó là nhiệm vụ . hình thức về hoạt động ngoài giờ lên lớp ở một số trường chưa có sự sáng tạo. Vẫn còn Cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên chưa thực sự quan tâm hoặc chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động Ngoài giờ lên lớp.kĩ năng . với tình hình hiện nay nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế . Trong toàn ngành thực hiện chưa được đồng bộ thống nhất . không cần thiết. đặc biệt là khi Bộ GD-ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện.lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá. Việc định hướng nội dung. thể dục thể thao. hoạt động bảo vệ môi trường. đã được các cấp quản lý giáo dục. hầu như vẫn còn lệ thuộc nhiều vào sự chi phối của công văn 811/CV-SGD ngày 23/8/2004 v/v hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở bậc Tiểu học. là hoạt động cuả tổ chức đoàn thể nhất là Chi đoàn và Tổng phụ trách Đội . giao lưu văn hoá. . các trường. cứng nhắc. tốn kém kinh phí mà không có nguồn tài chính hỗ trợ . chưa thực sự được các cấp quản lý và giáo viên đầu tư đúng nghĩa. chương trình còn đơn điệu. học sinh tích cực” thì việc đầu tư cho Hoạt động ngoài giờ. tham quan du lịch. Hệ thống văn bản chỉ đạo cũng đã đề cập nhiều đến việc tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Khá nhiều giáo viên thường dành thời gian của Hoạt động ngoài giờ lên lớp để ôn kiến thức. hoạt động vui chơi. Nhiều trường ít chú ý đầu tư thời gian cho HĐNGLL bởi thường mất nhiều thời gian. nếu tổ chức không tốt không những không mang lại lợi ích gì mà còn ảnh hưởng chất lượng hoạt động dạy và học trên lớp. đội ngũ giáo viên cũng như cộng đồng quan tâm và có các giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. hoạt động NGLL vẫn còn chưa phát huy được hết ý nghĩa thực chất của nó đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. giải quyết các phần việc về lĩnh vực dạy học . việc gắn giáo dục với cộng đồng đã được chú trọng nhiều hơn. năng lực tổ chức hoạt động ngoài giờ còn của một số giáo viên vẫn còn hạn chế. chưa có chiều sâu. lao động công ích và các hoạt động xã hội khác”. 2. có quan điểm còn cho đây là họat động vui chơi nên không quan trọng. Thực trạng hoạt động giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học hiện nay: Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học trong những năm qua đã có nhiều sự chuyển biến rõ nét. Nhìn chung. Song bên cạnh đó. Lãnh đạo một số trường chưa có biện pháp cụ thể.

Kể chuyện về tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh tại buổi tiết chào cờ đầu tuần. bài dạy theo thực tế.Bản thân Hiệu trưởng phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng cuả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đưa nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào kế hoạch năm học cụ thể. . viết thư UPU. phối kết hợp phân công cho từng thành viên trong nhà trường thực hiện các nội dung NGLL : + GVCN : Thực hiện nội dung chương trình. Tổ chức các hội thi như : văn nghệ. đơn vị đã thực hiện một số giải pháp sau: 1. các hội thi vẽ tranh theo các chủ đề. các hoạt động thi ứng xử tình huống giao tiếp trong Đội viên .II. Nhằm : + Thống nhất nội dung hoạt động.Phân công cụ thể .Căn cứ hướng dẫn về hoạt động NGLL của Sở GD-ĐT. . thống nhất trước khi vào năm học mới. .Giao cho tổ trưởng chuyên môn thống nhất trong tổ nội dung.Xây dựng ngay từ đầu năm học chương trình.Đưa kế hoạch hoạt động ra bàn bạc thống nhất trong đội ngũ cán bộ cốt cán rồi triển khai trong hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch năm học. phân công phân nhiệm đảm bảo: . + Từng bộ phận có kế hoạch cụ thể.Hội thi nghi thức Đội. gắn giáo dục nhà trường với cộng đồng.Xây dựng cụ thể chương trình NGLL phù hợp với tình hình của trường và của địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Sở GD-ĐT. lịch trình các hoạt động lớn. đôn đốc. + TPT Đội : nghiên cứu . 3. hoạt . + Bàn biện pháp thực hiện tích cực. học sinh tích cực. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Đế nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. xây dựng trường học thân thiện. . 2. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở GD-ĐT Lâm Đồng và các cấp quản lý GD: . . các hội thi liên quan đến học sinh. Xây dựng kế hoạch. giảng dạy ATGT. thể dục thể thao. nhà trường xây dựng chương trình và nội dung phù hợp để triển khai thực hiện. hướng dẫn Hs tham gia các hoạt động lớn.Lồng ghép chương trình vào nội dung sinh hoạt Sao Đội và chào cờ đầu tuần của Liên Đội.lồng ghép phù hợp chương trình vào các buổi sinh hoạt Sao Đội và Chào cờ đầu tuần. . tránh qua loa vài dòng chung chung. Quán triệt nhận thức : .Tiếp tục quán triệt tinh thần công văn 811/CV-SGD ngày 23/8/2004 v/v hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở bậc Tiểu học của Sở GD-ĐT Lâm Đồng. trò chơi dân gian.

tuyên truyền với mọi người về giữ gìn vệ sinh chung như: 5 phút nhặt rác. Đoàn thanh niên. bóng đá. trò chơi dân gian thực hiện hướng về chủ đề Mừng Đảng. + Cán bộ thư viện : Trực tiếp tổ chức hội thi tìm hiểu qua Sách. . tài liệu ở thư viện thông qua các hội thi tìm hiểu theo Chủ điểm. xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề tại các tiết chào cờ… +Chi Đoàn nhà trường : Hỗ trợ đắc lực cho Đội TNTP trong việc tổ chức các chương trình hoạt động. cổ động tháng an toàn giao thông.9 : Các hoạt động về nghi thức Đội chuẩn bị cho diễu hành trong lễ Khai giảng. HS và CMHS.động đóng kịch. chuẩn bị cho văn nghệ chào mừng 20/11.2 Các hoạt động về thi nghi thức Đội. học sinh tích cực được triển khai rộng rãi trong CB-GV-NV. Tháng 1. . trò chơi dân gian chuẩn bị cho sân chơi mùa hè. Tổ chức các hoạt động mang tính tập thể cao: . Tháng 3. nhà trường tuyên dương học sinh xuất sắc trong tháng .Thực hiện tốt phong traò “Hoa điểm 10” . do tập thể HS trong lớp bình chọn. Các chủ điểm bám theo các ngày lễ lớn trong tháng và theo chủ điểm của chương trình NGLL.Thực hiện công tác cùng tuyên truyền về An toàn giao thông thông qua hoạt động mít tinh.Nhà trường kết hợp với Đội TNTP. Hàng tháng có thi. . mỗi lớp 01 học sinh có thành tích cao trong hoạt động xây dựng tập thể lớp. Ban văn thể mĩ xác định ngay từ đầu năm các hoạt động lớn. bỏ rác đúng quy định. trường học thân thiện. 6. cụ thể: Tháng 8.Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh cảnh quan.Công tác hỗ trợ ủng hộ các bạn nghèo. Đẩy mạnh công tác hướng về cộng đồng: . vùng xa với phong . các bạn ở vùng sâu. . thống nhất đăng ký từ đầu năm. “Tiết học tốt” “Tiết dạy tốt”… trong học sinh và giáo viên. báo. .Thông qua các hoạt động lớn là việc tìm hiểu nội dung . chủ đề theo chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Kết hợp hài hòa trong việc thực hiện các phong trào thi đua: .Ngoài việc quy định bắt buộc về thực hiện chương trình thì các nội dung hoạt động NGLL được đánh giá qua các đợt thi đua trong năm học của nhà trường. 4. chăm sóc cây cảnh. phát thưởng và tổng kết kịp thời. . 5.Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện. mừng Xuân. 4: Tập trung các hoạt động thể thao. mỗi một GV xác định và thực hiện.Hàng tháng. Tháng 12 :tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Anh bộ đội Cụ Hồ. được tập thể HS bàn bạc. 11 Các hoạt động Văn nghệ. hội thi lớn để Mỗi một lớp. Tháng 10. công trình măng non… . học sinh tích cực phù hợp với tình hình của lớp.Mỗi lớp có bản tự đăng ký xây dựng lớp học.

Âm ly. đặc biệt là hỗ trợ khen thưởng. tặng quà nhân các ngày Lễ. ủng hộ trường vùng khó.Thực hiện tốt việc nhận chăm sóc gia đình chính sách: các đoàn thể trong nhà trường cùng hướng dẫn Đội TNTP thực hiện nhận chăm sóc . Phối hợp chặt chẽ. liệt sĩ. loa máy. mạnh dạn trong giao tiếp.Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa đơn vị với các ban ngành .Các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp.Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có những giải pháp tích cực. . Các hoạt . chất lượng giáo dục được nâng lên nhờ có sự bổ trợ của GD NGLL. KẾT QUẢ: 1.Sách tham khảo. Tết. huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân. .Sân chơi là yếu tố quan trọng. đủ cho học sinh chơi. thể dục thể thao. gia đình có công. phục vụ tốt cho hoạt động NGLL. Chăm sóc gia đình Thương binh. sân chơi hè cho học sinh. 7. 8. truyện đọc được mua mới. các hoạt động lớn của nhà trường. ý thức trách nhiệm của CB-GV được nâng lên. nhịp nhàng giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường: . đóng góp công sức và tiền của vào các hoạt động giáo dục chung. vận động quyên góp và luân chuyển sách trong huyện đảm bảo đủ cho hoạt động đọc. + Phối hợp với Cựu chiến binh thực hiện nội dung giaó dục truyền thống cho HS nhân các buổi lễ. . 2. 27/7… Qua đó giáo dục học sinh về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.tích cực tham gia hoạt động tập thể. hàng năm bổ sung đầu tư bê tông háo sân chơi. Chương trình hoạt động NGLL được tập thể CB-GV trong trường thực hiện nghiêm túc. . Tết vì bạn nghèo. học sinh hăng hái .Báo Đội. .trào tương thân. Đầu tư các điều kiện cho tổ chức các hoạt động NGLL: . thân thiện trong cư xử. Chất lượng của các hoạt động phong trào được thể hiện rõ nét. . đầu tư sân chơi sạch sẽ. các dụng cụ phục vụ tuyên truyền. Cụ thể: + Phối hợp với Xã Đoàn . tương ái : Hỗ trợ Bạn nghèo đủ các điều kiện đến lớp. phục vụ cho nhu cầu đọc và nghiên cứu. thoáng. Ban văn hoá xã trong công tác tổ chức các hoạt động lớn như Văn nghệ. đội ngũ Gv có trách nhiệm cao đối với công tác GDNGLL. hướng dẫn học sinh được mua sắm. đặc biệt là chủ động trong các hoạt động bề nổi. III.đoàn thể tại địa phương để làm tốt công tác giáo dục. báo thiếu nhi dân tộc được nhà trường đặt mua đủ.Các dụng cụ phục vụ cho các trò chơi dân gian được đầu tư mua sắm đủ để phục vụ các trò chơi. . tìm hiểu của GV và HS. thăm hỏi các gia đình chính sách.

KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP MANG TÍNH BỀN VỮNG: . 7. Muốn tạo được hiệu quả . nội dung sao cho quá trình hoạt động diễn ra phải có mối quan hệ thầy trò . 4. Hình thức hoạt động phải mang tính giáo dục nhẹ nhàng . gắn với chủ đề năm học. Hiệu trưởng cần bồi dưỡng lượng trẻ . Kinh phí : Phát huy vai trò hỗ trợ cha mẹ học sinh ở các chi hội các lớp . Đội ngũ . Là hoạt động có tính tập thể cao nên hiệu trưởng phải tích cực chỉ đạo các hình thức hoạt động phong phú . thể thao trong học sinh đều đạt các giải cấp huyện. Chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố và duy trì ở mức độ tốt. có mục đích rõ ràng với từng hoạt động .nhiều năm liền Liên đội Đạt Liên Đội Mạnh cấp tỉnh. 2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Chất lượng của Hoạt động Sao Đội được đánh giá cao. tham gia thi cấp tỉnh. Không coi hoạt động này chỉ là hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần làm mất thời gian hoặc chạy theo hình thức . Tuyên truyền kịp thời với CMHS về tác dụng. 6. IV. cụ thể . 4. 8. ĐỀ XUẤT. thu hút được mọi người . 5. gắn liền với nội dung dạy trên lớp . V. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải việc tổ chức thường xuyên . phát triển các thành quả của trường . trước hết là Hiệu trưởng quán triệt tầm quan trọng và ảnh hưởng tích cực của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhiệm vụ dạy và học trong nhà trường . Chất lượng sinh hoạt hè đạt Tốt. mọi đoàn thể tham gia . lực lượng đoàn viên thanh niên làm nồng cốt trong các hoạt động và tiếp tục kế thừa . đề xuất kịp thời với hiệu trưởng biểu dương kịp thời những hcọ sinh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện hoạt động NGLL. tầm quan trọng của HĐ NGLL để CMHS tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động tập thể lớn. hai năm liền đạt trường tiên tiến xuất sắc. nội dung hoạt động Đội . phải có mục đích xuất phát từ nhiệm vụ năm học . phát huy nguồn lực từ cha mẹ học sinh cùng với việc chi ngân sách thường xuyên theo quy định cho các hoạt động phong trào . Quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến HĐNGLL. Hiệu trưởng xây dựng được kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp xuyên suốt năm học . Những phong trào lớn như văn nghệ. 3. năm học 2008-2009 đạt Xuất sắc trong phong trào thi đua “Trường học thân thiện. thể hiện rõ kế hoạch thời gian . vui tươi phong phú. Đội ngũ Giáo viên cần có trách nhiệm cao với công việc.động phong trào đi vào nề nếp và có chất lượng. học sinh tích cực”. 3.

Xây dựng nội dung phù hợp với tình hình đơn vị. đạt được những điều mà quan điểm giáo dục cuả Đảng đã đề ra cho ngành giáo dục. phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. .Chỉ đạo dứt điểm về mặt giao chương trình. Vai trò của GVCN trong HĐNGLL của HS (Nguồn: Diễn đàn Giáo dục tỉnh Bình Dương) Mục tiêu của hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh có những hiểu biết và thái độ đúng đắn về các giá trị văn hóa. đa dạng về nội dung.Tách giảng dạy An toàn giao thông ra nội dung riêng ngoài hoạt động NGLL. Đối với Các nhà trường: . chương trình hoạt động NGLL cho đội ngũ. tránh tình trạng vừa giao chương trình cho GV vừa yêu cầu lồng ghép với hoạt động tập thể và các môn nghệ thuật vừa giao cho Tổng phụ trách Đội lồng ghép dẫn đến khó khăn cho các trường bố trí tiết dạy. .Quán triệt kỹ tinh thần nội dung.Tập huấn cho đội ngũ giáo viên về HĐ NGLL. nhiệm vụ dạy và học mới có thể khắc phục các khó khăn để tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả . Đối với lãnh đạo ngành giáo dục các cấp: .1. Có giải pháp tăng nội dung giáo dục về kỹ năng sống cho học sinh.Có những giải pháp thiết thực hỗ trợ kinh phí cho hoạt động NGLL. xã hội của dân tộc và nhân loại. nội dung cho giáo viên. các kỹ năng sinh hoạt tập thể cho GV theo từng giai đoạn. Mỗi một cán bộ quản lý.Có các giải pháp thiết thực để tổ chức các hoạt động tập thể lớn nhằm bổ trợ cho hoạt động NGLL. . phong phú về hình thức. 2. . đời người bắt . Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một năm bắt đầu từ mùa xuân. nhất là Hiệu trưởng cần có nhận thức đầy đủ đúng mức tầm quan trọng của HĐ NGLL trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường . . Tóm lại : Việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học hiện nay không ngoài mục đích nâng cao chất lượng gaió dục toàn diện . .Có giải pháp biên soạn nội dung chương trình ngoài giờ lên lớp theo hướng mở.

Đoàn Thanh niên cùng phối kết hợp GVCN lớp đưa ra kế hoạch. mặc dù đã có tập huấn. trong nhà trường. đặc biệt GVCN là người trực tiếp chỉ đạo. ta có thể thực hiện 1 tiết sinh hoạt lớp cuối tuần và một buổi hoạt động trong tháng là 3 tiết. đồng bộ. Cần tăng cường tìm kiếm. Với mục đích tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp nhằm khắc sâu các bộ môn văn hóa bằng cách tổ chức ngoài giờ học. đặc thù riêng của nhà trường và địa phương.… Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng Hoạt động ngoài giờ lên lớp một cách toàn diện. Về phía GVCN. Mục đích của giáo dục là đào tạo con người có cả tài lẫn đức để phục vụ cho sự tiến bộ xã hội. về phía nhà trường. phong phú của hoạt động đòi hỏi phải có những điều kiện nhất định về kinh phí. là nghề không cho phép tạo ra phế phẩm. việc thực hiện hoạt động này bước đầu còn gặp một số khó khăn. tâm huyết và cả trình độ của những người thực hiện. chiếu lệ đạt hiệu quả thấp.… Thực tế cho thấy. kỹ năng hoạt động. Từ đó giúp các em trang bị đầy đủ khả năng để có thể hòa nhập với xã hội. phương án hoạt động cụ thể. theo tôi nên tính số tiết cho GVCN làm công tác này. Từ đó tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chẳng hạn có thể huy động từ hội CMHS hoặc các nguồn lực XH khác ( nếu có). đặc biệt Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp. mua thêm tài liệu tham khảo để phục vụ cho hoạt động này. thời gian. tự nhận thức bản thân. định hướng hành trang vào đời cho học sinh bắt đầu từ hoạt động này. Có như vậy. bồi dưỡng. Theo quy định 4 tiết/1 tháng. chất lượng giáo dục. theo tôi GV cần định . Giáo dục trong nhà trường bắt đầu từ tuổi trẻ. Vì vậy. Cũng vì chưa có giáo viên chuyên trách ( chủ yếu là do GVCN đảm nhiệm trực tiếp) cố vấn nên phải bỏ ra nhiều công sức thời gian. Ban chỉ đạo công tác này cần đưa ra kế hoạch chung cho cả trường. sự hấp dẫn. Không nhất thiết GVCN phải chọn lựa tất cả các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT. phù hợp với điều kiện. Vai trò của GV đối với hoạt động này là không nhỏ. tránh thực hiện nhiều dẫn đến qua loa. để giải quyết được những khó khăn trước mắt. quản lí.… Để làm tốt được điều này. Một số GVCN thực hiện vẫn còn mang tính bắt buộc. có cách nhìn riêng đối với hoạt động này. người GV đặc biệt là GVCN có vai trò.đầu từ tuổi trẻ”. Trong khi đó. Nhà nước ta xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. nhằm nâng cao chất lượng. cố vấn và giúp các em hoàn thành được những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng giao tiếp. hiệu quả Hoạt động ngoài giờ lên lớp sẽ tốt hơn . chức năng và nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Đặc biệt đối với GV THPT đang còn nhiều bỡ ngỡ. từ thế hệ trẻ.tạo một sân chơi bổ ích cho các em. bất cập như về tổ chức. Mặt khác. Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một trong những nội dung giáo dục toàn diện học sinh. Thực hiện chương trình phân ban khối 10 THPT từ năm học 2006-2007 của Bộ GD&ĐT. kỹ năng xây dựng quan hệ cá nhân. chưa hiệu quả. chế độ bồi dưỡng chưa có. song vẫn còn hạn chế. Cần có sự điều chỉnh hợp lí giữa dạy học và Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

góp phần thực hiện tốt : 1. Hình thức không nên lặp lại. nên tạo nội dung hoạt động sinh động. dễ nhàm chán. 2. tự tin. thảo luận. cần tạo không khí thoải mái. giao nhiệm vụ cho thành viên trong từng tổ thực hiện theo kế hoạch của GVCN. GVCN kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch Hoạt động chỉ thong qua Ban cán sự hoạt động này là được. kiến nghị. Cứ 2-3 em chịu trách nhiệm chính trong việc chọn lựa. Đổi mới nội dung tổ chức chương trình. bất biến. thiết bị cần thiết .Chuẩn bị phương tiện.Chạy thử chương trình hoạt động . . vị trí của từng tổ trong mỗi hoạt động. đề cử.Xây dựng đội ngũ Ban cán sự lớp. cần chú ý lắng nghe ý kiến của các em.Khâu chuẩn bị chu đáo . Nên đưa hoạt động này vào nội dung đánh giá ý thức rèn . phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo.…). GV không nên áp đặt theo 1 ý kiến duy nhất. không nên lặp lại 1 kiểu chỗ ngồi. 3. đôi bạn cùng tiến. đảm bảo nhóm hoạt động hiệu quả.… nhưng phải phù hợp với thời điểm tổ chức.xã hội dể phối hợp có hiệu quả tốt hơn trong việc học tập của các em. GVCN cần định hướng. Có thể là tọa đàm.… Ví dụ: Chủ đề tháng 11 có 3 hoạt động ta nên chọn hoạt động 2 và 3 : “Những dòng cảm xúc về thầy. phong phú.Luyện tập nội dung hoạt động . Giáo dục tư tưởng không chỉ chú ý đến đối tượng học sinh mà cần phải chú ý đến mối quan hệ với gia đình. Cần có sự chuẩn bị chu đáo khi thực hiện hoạt động.Tạo môi trường tổ chức hoạt động. Trong quá trình tổ chức. chữ V hoặc vòng tròn.Dự kiến các tình huống xảy ra trong chương trình Sau mỗi chủ đề hoạt động nên cho HS viết báo cáo thu hoạch ( nhận định kết quả đạt được. sát thực với cuộc sống. Cung cấp sẵn chủ đề và nội dung hoạt động ngay từ đầu năm học (đặc biệt khối 10). đổi mới nội dung hoạt động của chương trình phù hợp với nguyện vọng của học sinh. mạnh dạn để các em tự do phát biểu những suy nghĩ riêng của mình. 5. Tuổi trẻ là những người luôn ưa thích cái mới lạ. Cần thay đổi không gian. giao lưu.Định lượng thời gian . Đội ngũ Ban cán sự luân phiên làm việc. 4.hướng một số khâu quan trọng sau. thi hỏi đáp. Giáo dục tư tưởng cho học sinh có một thái độ đúng đắn đối với chương trình Hoạt động ngoài giờ lên lớp. cô giáo” và tọa đàm “Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”. chỉ đạo tốt tất cả mọi thành viên cùng tham gia hoạt động. Khi tổ chức nên sắp xếp bàn ghế theo hình chữ U.

cố vấn học sinh thực hiện tốt.luyện nhân cách của học sinh để các em làm tốt hơn. Để thực hiện hoạt động này được tốt. Để Hoạt động ngoài giờ lên lớp thực sự là một sân chơi bổ ích. (sưu tầm) . Một số kỹ năng của GVCN khi tổ chức HĐNGLL HĐGD NGLL (hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ) là hoạt động giáo dục cơ bản nhằm hình thành nhân cách cho học sinh. HĐGD NGLL có vai trò quan trọng trong viêjc thực hiẹn mục tiêu giáo dục. đặc biệt là GVCN cần có những kỹ năng cần thiết để tổ chức hoạt động này có hiệu quả. GVCN phải hướng dẫn.Tôi nêu ra một số kỹ năng cần thiết của GVCN trong quá trình thực hiện để các đồng hniệp tham khảo và bổ sung 1/ Kỹ năng đề ra mục tiêu 2/ Kỹ năng thiét kế tiến trình hoạt động 3/ Kỹ năng triển khai hoạt động 4/ Kỹ năng huy động các lực lượng hỗ trợ 5/ Kỹ năng đánh giá hoạt động HĐGD NGLL trong trường phổ thông là rất đa dạng. những năm gần đây. Cùng với hoạt động dạy học. chỉ đạo. chương trình HĐGD NGLL đã được các trường học tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. đầy thú vị của học sinh. phong phú nên đòi hỏi những nhà quản lý giáo dục và GV. Yếu tố quyết định là sự nỗ lực của các em. sự định hướng của GVCN…..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful