So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị( 2/1930).

*Giống nhau: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (3/2/1930) và luận cương chính trị(10/1930) có những điểm giống nhau sau: -Cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng VN(Đông Dương) là : CM tư sản dân quỳên và CMXHCN, đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách -Đều xác định mục tiêu của CNVN(ĐD)là độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày -Khẳng định lực lượng lãnh đạo CMVN là đảng cộng sản , đảng lấy chủ nghĩa MacLenin làm nền tảng mà đội quân tiên phong là giai cấp công nhân -Khẳng định CMVN là 1 bộ phận khăng khít của CMTG, giai cấp vô sản VN phải đoàn kết với VSTG nhất là vô sản Pháp -Xác định vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân Như vậy sở dĩ có sự giống nhau đó là do cả 2 văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa MácLênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của CM tháng 10 Nga *Khác nhau: Tuy cả 2 căn kiện trên có những điểm giống nhau nhưng vẫn có nhiều điểm khác nhau cơ bản :Cưong lĩnh chính trị xây dựng đường lối của CMVN còn Luận cương rộng hơn (Đông Dương) cụ thể: -Xác định kẻ th ù& nhiệm vụ , mục tiêu của CM: +Trong cương lĩnh chính trị xác định kẻ thù, nhiệm vụ của CMVM là đánh đổ đế quốc và bọn phong kiến tư sản ,tay sai phản cách mạng (nhiệm vụ dân tộc và dân chủ).Nhiệm vụ dân tộc được coi là nhiệm vụ hàng đầu của CM, nhiệm vụ dân chủ cũng dựa vào vấn đề dân tộc để giải quyết .Như vậy mục tiêu của cương lĩnh xác định: làm cho VN hoàn toàn độc lập, nhân dân đượcc tự do, dân chủ , bình đẳng,tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, thành lập chính phủ công nông binh và tổ chức cho quan đội công nông,thi hành chính sách tự do dân chủ bình đẳng còn trong Luận cương chính trị thì xác định: đánh đổ phong kiến đế quốc để làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập đua lại ruộng đất cho dân cày, nhiệm vụ dân chủ và dân tộc được tiến hành cùng 1 lúc có quan hệ khăng khít với nhau.Vịêc xác định nhiệm vụ như vậy của Luận cương đã đáp ứng những yêu cầu khácg quan đồng thưòi giải quyết 2 mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN lúc đó là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đang ngày càng sâu sắc.Tuy nhiên luận cương chưa xác định được kẻ thù , nhiệm vụ hàng đầu ở 1 nước thuộc địa nửa phong kiến.Như vậy Mục tiêu của luận cương hướng tới giải quyết đựợc quyền lợi của giai cấp công nhân VN chứ không phải là toàn bộ giai cấp trong xã hội +Lực lượng CM:t rong cương lĩnh chính trị xác định lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân nhưng bên cạnh đó cũng phải liên minh đoàn kết với TTS, lợi dụng hoặc trung lập Phú nông trung tiểu địa chủ ,TSDT chưa ra mặt phản cách mạng. Như vậy ngoài việc xác định lực lượng nòng cốt của cách mạng là giai cấp công nhân thì cương lĩnh cũng phát huy được sức mạnh của cả khối đoàn kết dân tộc, hướng vào nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc còn trong luận cương thì xác định động lực của CM là CN&ND, chưa phát huy được khối đoàn kết dântộc,phát huy sức mạnh của TS,TTS,trung tiểu địachủ Tóm lại Luận cương đã thể hiện là 1 văn kiện tiếp thu được những quan điểm chủ yếu

1

lấy lại ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo. nên không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu ( trong lúc nêu cao vấn đề đấu tranh giai cấp. tư sản phản cách mạng.Tuy nhiên luận cương cũng có những mặt hạn chế nhất định: sử sụng 1 cách dập khuân máy móc chủ nghĩa M -L vào CM VN.Tính chất cách mạng hai giai đoạn : Cách mạng Việt Nam trước tiên là làm cách mạng tư sản dân quyền ( tức cách mạng dân tộc.Cương lĩnh thể hiện sự vận dụng đúng đắn sáng tạo nhạy bén chủ nghĩa M -L vào hoàn cảnh cụ thể của VN. .sách lược vắn tắt. còn quá nhấn mạnh đấu tranh giai cấp.Chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa. Những nhược điểm này mang tính “ tả khuynh”. địa chủ yêu nước.của chính cương vắn tắt .Không thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.Lực lượng cách mạng : Là công nhân và nông dân. đội tiên phong của giai cấp vô sản Việt Nam. phát triwnr từ CMGPDT>>CMXHCN.Nhiệm vụ cách mạng : Đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp và bọn vua quan phong kiến. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. vấn đề cách mạng ruộng đất ). kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước và CNQTVS. Hai giai đoạn đó kế tiếp nhau. . Công nông là gốc cách mạng. dân chủ nhân dân ).Mục tiêu cách mạng : Làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. những nhược điểm trên mới dần dần được khắc phục. là nhân tố quyết 2 . . sau làm cách mạng XHCN. TS. tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc. Luận cương chính trị ( 10-1930 ) đã xác định được nhiều vấn đề chiến lược cách mạng. chưa xác định nhiệm vụ hành đầu của 1 nước thuộc địa nửa phong kiến là GPDT còn cương lĩnh tuy còn sơ lược vắn tắt nhưng nhưng nó đã vạch ra phương hương cơ bản của CM nước ta. . dựng nên chính phủ côngnông-binh. nhưng cũng bộc lộ những nhược điểm và hạn chế nhất định : . Phải trải quá trình đấu tranh thực tiễn cách mạng. điều lệ tóm tắt xác định được nhiệm vụ nòng cốt của CM. . đánh giá không đúng khả năng cách mạngcủa TTS. tư sản dân tộc và trung tiểu địa chủ chưa lộ rõ phản cách mạng. tổ chức ra quân đội công nông. .Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản và khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc.Vai trò lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam. . giáo điều. Ý nghĩa của cương lĩnh chính trị 1930 với Cách mạng Việt Nam? Cương lĩnh Chính trị đầu tiên ( 2-1930 ) đã vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam. Cách mạng đồng thời đoàn kết với tiểu tư sản.giữa tư tưởng của CNCS và thực tiễn CMVNnó thể hiện sự thấm nhuần giữa quảng đại giai cấp trong cách mạng Lay tu Yahoo hoi dap: Đối chiếu từng điểm chủ yếu trong nội dung hai văn kiện của Đảng thì Luận cương chính trị ( 10-1930 ) do Trần Phú soạn thảo và Cương lĩnh chính trị ( 2-1930 ) cơ bản giống nhau.

Luận cương còn có một số hạn chế nhất định.Trong thời kì cách mạng 1936-1939. Tuy nhiên. sau đó sửa đổi thành mặt trận Dân chủ Đông Dương để tập hợp tất cả các giai cấp. Những hạn chế đó mang tính chất “tả khuynh” giáo điều.Đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số nhược điểm. hạn chế: . làm cho nghành công nghiệp bản xứ khổng thể mở mang được . với tư tưởng chủ yếu là độc lập dân tộc và tự do dân chủ. .Cương lĩnh đâu tiên là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - 3 .Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Quá trình sửa chữa: . nên không nêu được vấn đề dân tộc lên hàng đầu mà nặng về vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp.Cương lĩnh đầu tiên khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ trương này thể hiện trong Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939) và được hoàn chỉnh trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941). Như vậy.Trong thời kì cách mạng 1939-1945. lòng yêu nước chống Pháp của tư sản dân tộc và tiểu tư sản. đoàn kết họ. . đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách. Việt Nam là một xứ thuộc địa.Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng đã xác định được những vấn đề chiến lược trong đấu tranh đòi các quyền lợi trước mắt và lâu dài. phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến". đứng về phía mặt trận cách mạng gồm các dân tộc thuộc địa và giai cấp công nhân trên thế giới. tầng lớp đứng vào Mặt trận. biết kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. đến đây lực lượng cách mạng không chỉ có công – nông mà còn các giai tầng khác trong xã hội.. sửa chữa về nhiệm vụ cách mạng: Đảng ta chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. công nghiệp không phát triển "vì tư bản Pháp hết sức ngǎn trở sức sinh sản. Không đánh giá đúng khả năng cách mạng.. vấn đề dân tộc được đặt lên trên vấn đề giai cấp. nửa phong kiến. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng những nhược điểm đó mới dần dần được khắc phục.Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải tiến hành bằng bạo lực cách mạng của quần chúng. Phân tích nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN Chính cương vắn tắt của Đảng nhận định rằng. như chưa xác định mâu thuẫn chủ yếu của xã hội thuộc địa. sửa chữa về lực lượng cách mạng: Đảng ta chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân thống nhất phản đế Đông Dương. . . . Đảng "thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình. rồi dựng ra chính phủ công nông binh chứ không phải bằng con đường cải lương. chủ nghĩa cộng sản.định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn. để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. đồng thời phải liên minh với các giai cấp cách mạng và tầng lớp yêu nước khác. tuy còn vắn tắt nhưng nó thể hiện là một Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo. Như vậy. phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. tổ chức họ đấu tranh cho giai phóng dân tộc và để đi tới chủ nghĩa xã hội.

.Lênin. hoặc bị cô lập. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 10 nǎm 1930 đã phê phán những "sai lầm" của Hội nghị hợp nhất và quyết định "thủ tiêu Chính cương vắn tắt. Tuy bị phê phán. Sở dĩ có vấn đề chưa thống nhất giữa Cương lĩnh đầu tiên do Hội nghị thành lập Đảng vạch ra với Luận cương chính trị và các vǎn kiện của Hội nghị trung ương Đảng tháng l01930 là vì không chỉ do kết hợp hay tách rời yếu tố giai cấp với yếu tố dân tộc. đánh giá đúng hơn và đầy đủ hơn yếu tố dân tộc trong cách mạng Việt Nam. đường lối đúng đắn trên đã được mọi người nhận thức. là sự thể hiện tập trung tư tưởng cơ bản của đồng chí Nguyễn ái Quốc về cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước thuộc địa nửa phong kiến.Đảng của giai cấp công nhân không ngừng củng cố và tǎng cường". Nhưng không phải những giá trị tư tưởng. thông qua Luận cương chính trị theo tinh thần chỉ thị củaQuốc tế cộng sản. nhưng thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh cho sự đúng đắn. đổi tên đảng là "Đảng cộng sản Đông Dương ". Vì vậy. quán triệt. Sau 30 nǎm đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. đường lối của Quốc tế cộng sản và kinh nghiệm cách mạng thế giới vào hoàn cảnh cụ thể nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh. (tức đồng chí Nguyễn ái Quốc) đã viết: "Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta. mà còn do xác định đúng hay chưa đúng vị trí của mỗi yếu tố đó trong điều kiện cụ thể của nước ta. Sách lược vắn tắt và Điều lệ" của Đảng.. 4 . Đồng chí Nguyễn ái Quốc đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác . quyền lãnh đạo của Đảng ta . sáng tạo của Cương lĩnh đầu tiên. Còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản.Lênin. Đảng ta đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp mình. Do đó.