P. 1
Quy Hoach Moi Truong

Quy Hoach Moi Truong

|Views: 576|Likes:
Được xuất bản bởiquangvn123456

More info:

Published by: quangvn123456 on Oct 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện : Tháng 08/2008 – 12/2008
Cơ quan ch t!" : #$N% Hu&ện Th'ng Nh(t
Cơ quan qu)n *+ nhiệ, -. : /h0ng T1i ngu&2n -1 34i t!5ờng hu&ện Th'ng Nh(t
Cơ quan thực hiện : Chi c.c $)6 -ệ ,4i t!5ờng T78HC3 9 H:/;
Ch t!" : /<=8T=8 Ngu&>n ?inh Tu(n
Th5 @+ : Th=8 Ngu&>n T!Ang Bhanh
%anh Cách cán DE tha, gia thực hiện chFnh :
TT HA -1 t2n HAc h1,G hAc -H ?ơn -H/nhiệ, -.
1 Nguyễn Đinh Tuấn PGS.TS Hiệu phó Trường Cao Đẳng TN&MT
TP.HCM
2 Nguyễn Hiệp Qu CN Trư!ng ph"ng TN&MT Th#ng Nhấ$
% Tr&n Th' Minh H(i CN Ph"ng TN&MT Th#ng Nhấ$
) Ph*+ Nguyễn ,(o H*nh ThS
Chi -.- ,/MT TP.HCM
0 12 Th' Thanh Th3y ThS
Chi -.- ,/MT TP.HCM
4 Nguyễn Tr5ng 6hanh ThS
Chi -.- ,/MT TP.HCM
7 Tr&n Ng5- Đ'nh ThS
Chi -.- ,/MT TP.HCM
8 Nguyễn 6i+ Chung ThS
Chi -.- ,/MT TP.HCM
9 Tr&n Th' 6i+ 1i2n ThS
Chi -.- ,/MT TP.HCM
:; Tr&n 12 Ng5- Quy2n
ThS Chi -.- ,/MT TP.HCM
:: Tr&n Th' Ng5- Hường 6S
Chi -.- ,/MT TP.HCM
:2 Ho<ng Minh Ch=u
CN Chi -.- ,/MT TP.HCM
:% Nguyễn Th' T> ?y2n
CN Chi -.- ,/MT TP.HCM
:) Ch=u Ng5- C@+ /=n
6S Chi -.- ,/MT TP.HCM
:0 12 Sanh Qu#- Tuấn
CN Chi -.- ,/MT TP.HCM
:4 12 Như 1A-
CN Chi -.- ,/MT TP.HCM
3IC JIC
Ch5ơng 1: 3K ?L# 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 1
181 =Ự CLN THIMT 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 1
182 3IC TIN# 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 O
18O /HPQN< /HR/ THỰC HIỆN 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 O
Ch5ơng 2: BHRI S#RT ?IT# BIỆN TỰ NHINNG TUI N<#VNN THINN NHINNG BINH
TM 9WX HYI H#VỆN THZN< NH[T T\NH ?]N< N;I 8888888888888888888888888888888888888 ^
281 ?IT# BIỆN TỰ NHINN 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ^
2.:.: /' $rB C'a DE .......................................................................................................................... )
2.:.2 Đ'a hFnh ............................................................................................................................... 7
2.:.% ThG nhưHng .......................................................................................................................... 7
2.:.) ĐiIu Jiện JhB hKu ................................................................................................................. 8
2.:.0 Ch CA $h3y LMn ................................................................................................................... 9
282 TUI N<#VNN THINN NHINN 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 _
2.2.: T<i nguy2n Cấ$ ..................................................................................................................... 9
2.2.2 T<i nguy2n rNng ................................................................................................................. ::
2.2.% T<i nguy2n nưO- ................................................................................................................. ::
2.2.) T<i nguy2n JhoPng Q(n ....................................................................................................... :2
2.2.0 C(nh Ruan +Si $rường ........................................................................................................ :%
28O ?IT# BIỆN BINH TM – WX HYI 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 1^
2.%.: 6hPi RuP$ $Mng $rư!ng Jinh $T UV hAiW ................................................................................ :)
2.%.2 6inh $ ............................................................................................................................... :0
2.%.% CX Q! h* $&ng ...................................................................................................................... :9
2.%.) ThY- $r*ng UV hAiW .............................................................................................................. 2:
Ch5ơng O: HIỆN T`aN< CH[T JPbN< 3cI T`PdN< eU CcN< TRC S#fN Jg
3cI T`PdN< H#VỆN THZN< NH[T 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 2_
O81 HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< NPhC 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 2_
%.:.: Nguy2n nh=n g=y S nhiễ+ +Si $rường nưO- ...................................................................... 29
%.:.2 Hiện $r*ng +Si $rường nưO- +Z$ ........................................................................................ %2
%.:.% Hiện $r*ng +Si $rường nưO- [ưOi Cấ$ ................................................................................. %%
O82 HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< BHcN< BHi eU TIMN< ]N 8888888888888888888888888888888888888888 Oj
%.2.: CP- ngu\n g=y S nhiễ+ ..................................................................................................... %0
%.2.2 /' $rB L< -P- -h] $i2u Co C*- .............................................................................................. %0
%.2.% Hiện $r*ng +Si $rường JhSng JhB ..................................................................................... %4
O8O HIỆN T`aN< S#fN Jg CH[T THfI `kN 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Ol
%.%.: Ngu\n phP$ Qinh -hấ$ $h(i r^n $*i huyện Th#ng Nhấ$ ......................................................... %7
%.%.2 Th<nh ph&n CT_ phP$ Qinh ................................................................................................ %8
%.%.% 6h#i Dư`ng -hấ$ $h(i r^n phP$ QinhW .................................................................................... %9
%.%.) Hiện $r*ng Dưu gia Chấ$ $h(i r^n ......................................................................................... );
%.%.0 CSng $P- Qu(n DET $hu go+ LKn -huybn L< Uc DE -hấ$ $h(i r^n .......................................... ):
O8^ HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< CcN< N<HIỆ/ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ^2
O8j HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< ?[T 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ^j
O8m HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< NcN< N<HIỆ/ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ^l
%.4.: Hiện $r*ng L< C'nh hưOng phP$ $ribn nSng nghiệp $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ ........... )7
%.4.2 CP- Lấn CI +Si $rường -h3 yu $rong nSng nghiệp ........................................................... )9
O8l HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< BH# eỰC BH;I THRC BHn;N< =fN 88888888888888888888 j^
%.7.: Hiện $r*ng $hM+ ["T -ấp phep ho*$ CAng JhoPng Q(n ........................................................ 0)
%.7.2 S(n Dư`ng Jhai $hP- JhoPng Q(n $hY- $ ............................................................................. 00
%.7.% Hiện $r*ng +Si $rường Jhu LY- Jhai $hP- JhoPng Q(n ....................................................... 04
O88 HIỆN T`aN< CcN< TRC S#fN Jg 3cI T`PdN< H#VỆN THZN< NH[T 8888888 jl
%.8.: ,A +Py Ru(n DE +Si $rường $*i huyện Th#ng Nhấ$ ........................................................... 07
%.8.2 Chf- nMng L< QuyIn h*n -3a ph"ng T<i nguy2n L< +Si $rường huyện Th#ng Nhấ$ ........ 07
%.8.% 6g nMng -huy2n +Sn nghiệp L. -P- -Pn dA Ru(n DE .......................................................... 08
%.8.) CSng $P- Ruan $r^- +Si $rường ........................................................................................... 09
O8_ HIỆN T`aN< NHoN THỨC CYN< ?]N< eT $fp eỆ 3cI T`PdN< 888888888888888888 j_
%.9.: Ph*+ Li L< C#i $ư`ng $hY- hiện ......................................................................................... 09
%.9.2 M.- $i2u CiIu $ra ................................................................................................................ 09
%.9.% NAi [ung CiIu $ra ................................................................................................................ 09
%.9.) Thời gian $hY- hiện ............................................................................................................ 4;
%.9.0 6$ Ru( CiIu $ra .................................................................................................................. 4;
%.9.4 ĐPnh giP ............................................................................................................................. 42
Ch5ơng ^: NYI %#N< S#V HpaCH eU BM HpaCH /HRT T`IqN BINH TM 9WX HYI
H#VỆN THZN< NH[T T\NH ?]N< N;I ?MN Nr3 2010 eU ?sNH
HPhN< ?MN 2020 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 mj
^81 3IC TIN# Ct; S#V HpaCH 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 mj
^82 CRC NYI %#N< CHiNH Ct; S#V HpaCH 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 mm
).2.: Ng<nh nSngT D=+ nghiệp L< nuSi $r\ng $h3y Q(nW .............................................................. 44
).2.2 Ng<nh -Sng nghiệp h $ibu $h3 -Sng nghiệp ........................................................................ 72
).2.% Ng<nh ['-h L. .................................................................................................................... 7)
).2.) Quy ho*-h -P- Dinh LY- LMn hoP j UV hAi .......................................................................... 78
).2.0 k=n Q# h Dao CAng ............................................................................................................... 8:
).2.4 l=y [Yng J$ -ấu h* $&ng ................................................................................................... 8%
).2.7 mn ninh Ru#- ph"ng ........................................................................................................... 88
).2.8 TG -hf- JhSng gian DVnh $hG .............................................................................................. 89
Ch5ơng j: NHuN< THRCH THỨC eT 3cI T`PdN< eU /HRT T`IqN $TN euN<
?ZI ehI H#VỆN THZN< NH[T T`pN< eIỆC THỰC HIỆN CRC 3IC
TIN# /HRT T`IqN BINH TM WX HYI 2010G 2020 888888888888888888888888888888888888888888888 _1
j81 /HvN TiCH 3ZI S#;N HỆ Ct; =Ự /HRT T`IqN <Iu; BINH TM 9 WX HYI –
3cI T`PdN< H#VỆN THZN< NH[T T`pN< TPQN< J;I 8888888888888888888888888888888 _1
0.:.: np DY- -3a QY gia $Mng [=n Q# ............................................................................................ 92
0.:.2 np DY- -3a CS $h' hóa ......................................................................................................... 92
0.:.% np DY- -3a phP$ $ribn -Sng nghiệp ..................................................................................... 9)
0.:.) np DY- -3a phP$ $ribn nSng nghiệp ..................................................................................... 90
0.:.0 np DY- $N ho*$ CAng Jhai $hP- Jhóang Q(n ......................................................................... 94
0.:.4 np DY- phP$ $ribn [u D'-h ..................................................................................................... 94
j82 /HvN TiCH %IwN $IMNG %Ự $Rp 3ỨC ?Y c NHIw3 eU =#V THpRI 3cI
T`PdN< 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 _l
0.2.: Ph=n $B-h [iễn dinT [Y dPo +f- CA S nhiễ+ +Si $rường JhSng JhB ................................. 97
0.2.2 Ph=n $B-h [iễn dinT [Y dPo +f- CA S nhiễ+ +Si $rường nưO- ....................................... :;:
0.2.% Ph=n $B-h [iễn dinT [Y dPo +f- CA S nhiễ+ +Si $rường [o -hấ$ $h(i r^n ...................... :;0
0.2.) Ph=n $B-h [iễn dinT [Y dPo +f- CA S nhiễ+ Quy $hoPi +Si $rường Cấ$ ........................... :;8
Ch5ơng m: WvV %ỰN< BM Hp;CH HUNH ?YN< $fp eỆ 3cI T`PdN< H#VỆN
THZN< NH[T ?MN Nr3 2010 eU ?sNH HPhN< ?MN Nr3 2020 88888888888 111
m81 BM HpaCH S#fN Jg CH[T JPbN< 3cI T`PdN< BHcN< BHi 888888888888888888888 111
4.:.: CP- Lấn CI -h3 yuW ......................................................................................................... :::
4.:.2 M.- $i2u Ruy ho*-h ......................................................................................................... :::
4.:.% Gi(i phPp $hY- hiệnW ......................................................................................................... ::2
4.:.) 6 ho*-h $hY- hiệnW .......................................................................................................... ::%
m82 BM HpaCH S#fN Jg CH[T JPbN< N<#]N NPhC 8888888888888888888888888888888888888888888888 11l
4.2.: CP- Lấn CI +Si $rường -h3 yu ........................................................................................ ::7
4.2.2 M.- $i2u ........................................................................................................................... ::8
4.2.% Gi(i phPp $hY- hiện .......................................................................................................... ::8
4.2.) 6 ho*-h $hY- hiện L< Jinh phB [Y Jin ........................................................................... :20
m8O BM HpaCH S#fN Jg CH[T THfI `kN 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 128
4.%.: CP- Lấn CI +Si $rường -h3 yu ........................................................................................ :28
4.%.2 M.- $i2u Ruy h5a-h .......................................................................................................... :28
4.%.% Gi(i phPp $hY- hiện .......................................................................................................... :29
4.%.) 6 ho*-h $hY- hiện ........................................................................................................... :)2
m8^ BM HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN< CcN< N<HIỆ/ 8888888888888888888888888888888888888888888888888 1^^
4.).: CP- Lấn CI -&n gi(i Ruy$ ............................................................................................... :))
4.).2 M.- $i2u -hungW ................................................................................................................ :))
4.).% Quy ho*-h phP$ $ribn -P- ng<nh -h3 DY- .......................................................................... :))
4.).) 6 ho*-h $hY- hiện ........................................................................................................... :)9
m8j BM HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN< eU TUI N<#VNN T`pN< BH;I THRC
BHpRN< =fN 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 1j^
4.0.: M.- $i2u J ho*-h ............................................................................................................ :0)
4.0.2 Gi(i phPp $hY- hiện .......................................................................................................... :0)
4.0.% 6 ho*-h $hY- hiện ........................................................................................................... :09
m8m BM HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN< T`pN< /HRT T`IqN NcN< N<HIỆ/ 8888888 1mO
4.4.: 6 ho*-h Ru(n DE +Si $rường -hMn nuSi .......................................................................... :4%
4.4.2 6 ho*-h Ru(n DE +Si $rường $r\ng $r5$ ........................................................................... :48
4.4.% 6 ho*-h $hY- hiện ........................................................................................................... :7%
m8l WvV %ỰN< CHPQN< T`xNH NvN< C;p NHoN THỨC $fp eỆ 3cI T`PdN<
180
4.7.: CP- Lấn CI -h3 yu .......................................................................................................... :8;
4.7.2 M.- $i2u -hưXng $rFnh ..................................................................................................... :8;
4.7.% Gi(i phPp $hY- hiện .......................................................................................................... :8:
4.7.) 6 ho*-h $hY- hiện ........................................................................................................... :84
Ch5ơng l: ?T W#[T 3YT =Z NHIỆ3 eIG %Ự RN eU CQ CHM S#fN JgG TỔ CHỨC
THỰC HIỆN BM HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN< CHp H#VỆN THZN<
NH[T 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 18_
l81 ?T W#[T 3YT =Z NHIỆ3 eIG %Ự RN /HIC eI CHp BM Hy;CH $fp eỆ 3cI
T`PdN< 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 18_
l82 ?T W#[T CQ CHM S#fN Jg eU TỔ CHỨC THỰC HIỆN BM HpaCH $fp eỆ
3cI T`PdN< 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 1_l
7.2.: TG -hf- dA +Py Ru(n DE +Si $rường $*i huyện Th#ng Nhấ$ ............................................ :97
7.2.2 TG -hf- $hY- hiện J ho*-h d(o Lệ +Si $rường .............................................................. 2;;
Ch5ơng 8: BMT J#oN eU BIMN N<Hs 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 20m
881 BMT J#oN 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 20m
882 BIMN N<Hs 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 20m
TUI JIỆ# TH;3 BHfp
%;NH 3IC $fN<
$)ng 281: Các zơn -H h1nh chFnh hu&ện Th'ng Nh(t8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888j
$)ng 282: ?Ha h"nh hu&ện Th'ng Nh(t 7h{n th|6 c(7 zE }'c888888888888888888888888888888888888888888888888888888888l
$)ng 28O: Các ch~ ti2u -• @hF h€u88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
$)ng 28^: Cơ c(u các nh•, z(t chFnh88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888810
$)ng 28j: Ch~ ti2u cơ D)n -• @inh t‚ th|6 ng1nh qua các nƒ,888888888888888888888888888888888888888888888888888881^
$)ng 28m: T"nh h"nh các c{& t!„ng chFnh t!2n zHa D1n hu&ện qua các nƒ,888888888888888888888888888888881j
$)ng28l: T"nh h"nh chƒn nu4i qua các nƒ, t!2n zHa D1n hu&ện Th'ng Nh(t88888888888888888888888888881l
$)ng 288: Các t!.c gia6 th4ng chFnh ca hu&ện Th'ng Nh(t88888888888888888888888888888888888888888888888888888881_
$)ng 28_ : Thực t!…ng †‡ hEi th|6 tˆng zơn -H h1nh chFnh888888888888888888888888888888888888888888888888888888888882O
$)ng 2810 : =' *iệu th'ng @2 -• ch~ ti2u *a6 zEng8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888882O
$)ng O818 B‚t qu) 7h{n tFch ch(t *5‰ng n5Šc th)i t…i các -H t!F *(& ,‹u8888888888888888888888888888888888888O0
$)ng O828 B‚t qu) 7h{n tFch n5Šc ,Œt t…i các -H t!F *(& ,‹u88888888888888888888888888888888888888888888888888888888O2
$)ng O8O8 B‚t qu) 7h{n tFch ch(t *5‰ng n5Šc }5Ši z(t t…i các -H t!F *(& ,‹u88888888888888888888888888888O^
$)ng O8^8 eH t!F -1 các ch~ ti2u z6 z…c ch(t *5‰ng @h4ng @hF †ung quanh8888888888888888888888888888888888Oj
$)ng O8j8 B‚t qu) 7h{n tFch ch(t *5‰ng @h4ng @hF t…i các -H t!F z6 z…c8888888888888888888888888888888888888Om
$)ng O8m Ngu„n -1 các *6…i CT` ti2u Di•u8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Ol
$)ng O8l: Th1nh 7hŽn !ác th)i Cinh h6…t t…i hu&ện Th'ng Nh(t88888888888888888888888888888888888888888888888O8
$)ng O88: Bhái quát -• -(n z• qu)n *+ ,4i t!5ờng -1 hiện t!…ng †) th)i88888888888888888888888888888888888^O
$)ng O8_8 B‚t qu) 7h{n tFch ch(t *5‰ng z(t t…i các -H t!F *(& ,‹u88888888888888888888888888888888888888888888888^m
$a•ng O8108 ?a• nh gia• ,5•c z4‘ 4 nhi2’, z{•t ta‘i ,4‘t C4• zi2•, ơ• hu&ện Th'ng Nh(t888888888888888888888888^m
$)ng O811: =' *5‰ng ch(t th)i ca ,Et C' *61i gia C“c gia cŽ,88888888888888888888888888888888888888888888888888888^_
$)ng O812: Hiệu qu) †” *+ 7h{n ca hệ th'ng $i6gaC88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888j1
•Ngu„n:Ngu&>n ThH H6a J+G1__^–888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888j1
$)ng O81O: Th1nh 7hŽn n5Šc ch)& t!1n tˆ z(t canh tác •}…ng z(t n4ng nghiệ7 h—n h‰7G c•
C” }.ng 7h{n D•n–88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888jO
$)ngO81^: TFnh t•an hiện t!…ng t)i *5‰ng ch(t }inh }5˜ng t!6ng n5Šc ch)& t!1n tˆ z(t t!„ng
t!At t!2n zHa D1n hu&ện Th'ng Nh(t888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888jO
$)ng O81j: Các ,™ zá †{& }ựng zang @hai thác t!2n zHa D1n hu&ện Th'ng Nh(t888888888888888888888j^
$)ng O81m: Các ,™ 7uš*an t!2n zHa D1n hu&ện Th'ng Nh(t888888888888888888888888888888888888888888888888888888888jj
$)ng O81l: =)n *5‰ng @hai thác @h6áng C)n thực t‚ t…i hu&ện Th'ng Nh(t88888888888888888888888888888888jm
$)ng ^81: %ự Dá6 ,Et C' ch~ ti2u 7hát t!i•n ng1nh n4ng nghiệ788888888888888888888888888888888888888888888888888ml
$)ng ^828 %ự Dá6 }iện tFch – C)n *5‰ng các c{& t!„ng ch *ực888888888888888888888888888888888888888888888888888888m8
$)ng ^8O: %ự @i‚n qu& ,4 7hát t!i•n chƒn nu4i8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888m_
$)ng ^8^: %ự Dá6 chu&•n z›i cơ c(u C” }.ng z(t n4ng nghiệ78888888888888888888888888888888888888888888888888888l0
$)ng ^8j: %ự Dá6 các ch~ ti2u 7hát t!i•n c4ng nghiệ78888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888lO
$)ng ^8m: %ự Dá6 các ch~ ti2u 7hát t!i•n th5ơng ,…i88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888lj
$)ng ^8l: %ự Dá6 ,Et C' ch~ ti2u 7hát t!i•n -• }Hch -. -€n chu&•n888888888888888888888888888888888888888888888ll
$)ng ^88: %ự Dá6 các ch~ ti2u ch &‚u -• 7hát t!i•n giá6 }.c8888888888888888888888888888888888888888888888888888888l8
$)ng ^8_: %ự Dá6 }{n C' hu&ện Th'ng Nh(t z‚n nƒ, 202088888888888888888888888888888888888888888888888888888888882
$)ng ^810: %ự Dá6 *a6 zEng hu&ện Th'ng Nh(t z‚n nƒ, 202088888888888888888888888888888888888888888888888888888O
$)ng ^8118 %ự Dá6 ,Et C' ch~ ti2u -• gia6 th4ng hu&ện th'ng nh(t8888888888888888888888888888888888888888888888^
$)ng ^812: %anh ,.c zŽu t5 -1 gi)i t™a nghœa zHa8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888l
$)ng j818 Hệ C' 7hát th)i 4 nhi>, tˆ các 7h5ơng tiện gia6 th4ng88888888888888888888888888888888888888888888888_8
$)ng j82: T)i *5‰ng 4 nhi>, }6 gia6 th4ng -16 nƒ, 20108888888888888888888888888888888888888888888888888888888888100
$)ng j8O: T)i *5‰ng 4 nhi>, }6 gia6 th4ng -16 nƒ, 20208888888888888888888888888888888888888888888888888888888888100
$)ng j8^: %ự Dá6 t)i *5‰ng @hF th)i 7hát Cinh @hi các BCN t…i hu&ện Th'ng Nh(t z5‰c *(7
zŽ& -16 nƒ, 20208888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888101
$)ng j8j 8 T)i *5‰ng -1 n„ng zE các ch(t 4 nhi>, c• t!6ng n5Šc th)i c4ng nghiệ7 z‚n nƒ,
2020888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888102
$)ng j8m8 %ự Dá6 t)i *5‰ng các ch(t 4 nhi>, t!6ng n5Šc th)i Cinh h6…t t…i hu&ệnTh'ng Nh(t
z‚n nƒ, 2010G nƒ, 2020 ch5a †” *+8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888102
$)ng j8l8 %ự Dá6 t)i *5‰ng -1 n„ng zE các ch(t 4 nhi>, t!6ng n5Šc th)i Cinh h6…t t…i
hu&ệnTh'ng Nh(t z‚n nƒ, 2010G nƒ, 2020 z5‰c †” *+ qua D• tự h6…i88888888888810O
$)ng j888 %ự Dá6 t)i *5‰ng -1 n„ng zE các ch(t 4 nhi>, t!6ng n5Šc th)i chƒn nu4i8888888888888810^
$)ng j8_8 T)i *5‰ng 4 nhi>, t!6ng n5Šc th)i & t‚ z‚n nƒ, 2020888888888888888888888888888888888888888888888810^
$)ng j810: %ự Dá6 @h'i *5‰ng CT` Cinh h6…t hu&ện Th'ng Nh(t z‚n nƒ, 2020888888888888888888810m
$)ng j811: TFnh t6án }ự Dá6 @h'i *5‰ng ch(t th)i & t‚ 7hát Cinh hu&ện Th'ng Nh(t z‚n nƒ,
202088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888810l
$)ng j812: %ự Dá6 t›ng @h'i *5‰ng ch(t th)i !•n 7hát Cinh z‚n nƒ, 2010G 2020 t!2n t61n
hu&ện Th'ng Nh(t888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888108
$)ng j81O: %i>n Di‚n C” }.ng t1i ngu&2n z(t ca hu&ện Th'ng Nh(t888888888888888888888888888888888888888108
$)ng m81: /h{n *6…i qu& ,4 D‡i ch4n *(7 ch(t th)i !•n8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881O_
$)ng m82: Su& zHnh -• @h6)ng cách t'i thi•u tˆ h1ng !16 D‡i ch4n *(7 tŠi các c4ng t!"nh888881O_
$)ng m8O: Tž *ệ các *6…i z(t t!6ng @hu c4ng nghiệ7G ti•u th c4ng nghiệ7888888888888888888888888888888881^l
$)ng m8^: 3€t zE †{& }ựng thuŽn •n|t9t4– t'i za z'i -Ši z(t †{& }ựng nh1 ,á& 88888888888888888881^l
$)ng l81: Các ch5ơng t!"nhG z• ánG }ự án -1 nhiệ, -. $e3T t!6ng giai z6…n tˆ z{& z‚n nƒ,
2010 -1 zHnh h5Šng z‚n nƒ, 202088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881_0
%;NH 3IC HxNH
H"nh 1818 $)n z„ h1nh chFnh hu&ện Th'ng Nh(t – t~nh ?„ng Nai8888888888888888888888888888888888888888888888888m
H"nh O818 $E ,á& qu)n *+ ,4i t!5ờng hu&ện Th'ng Nh(t888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888jl
H"nh m81: ?• †u(t Cơ z„ t›ng quát hệ th'ng qu)n *+ ch(t th)i !•n z4 thH88888888888888888888888888888888812_
H"nh m82: ?• †u(t Cơ z„ t›ng quát hệ th'ng qu)n *+ ch(t th)i !•n V t‚ 8888888888888888888888888888888888881O0
H"nh l818 =ơ z„ qu)n *+ nh1 n5Šc -• *œnh -ực ,4i t!5ờng hu&ện Th'ng Nh(t8888888888888888888888881_l
H"nh l828 =ơ z„ t•, t•t ,4 h"nh SJ3T c(7 Hu&ệnG thH8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881__
H"nh l8O8 Các nEi }ung t!i•n @hai thực hiện @‚ h6…ch $e3T hu&ện8888888888888888888888888888888888888888200
H"nh l8^8 Ch5ơng t!"nh -1 nEi }ung z16 t…6 ch6 hệ th'ng qu)n *+ ,4i t!5ờng c(7 hu&ện88888202
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng 1: 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888883K ?L#
181 =Ự CLN THIMT
QuP $rFnh phP$ $ribn Jinh $ CV D<+ n(y Qinh nhiIu Lấn CI +Si $rường nghi2+ $r5ng. MSi
$rường Cấ$T nưO-T JhSng JhB ! -P- CS $h'T Jhu -Sng nghiệp $Kp $rung L< -P- Jhu CSng [=n -ư
Cang d' Quy $hoPiT S nhiễ+T $<i nguy2n $hi2n nhi2nT Ca [*ng Qinh h5- Cang d' -*n Jiệ$T QY -#
+Si $rường -ó -hiIu hưOng gia $Mng. PhP$ $ribn Cb $ho( +Vn -P- nhu -&u -3a hS+ nay +<
JhSng $Gn h*i Cn QY phP$ $ribn -3a $ưXng Dai D< C"i hoi DOn Dao C#i LOi nh=n Do*iT +u#n C*$
Cư`- CiIu n<y ph(i -ó -P- Ruy$ QP-h nhp+ C*$ Cư`- -( da +.- $i2u 6inh $hlV hAi hMSi
$rường. Đó D< phP$ $ribn dIn LangT D< +.- $i2u -&n C*$ $Oi -3a $ấ$ -( -P- nưO- $r2n $h giOi
ng<y nay. NhiIu DuK$ L< ngh' C'nh -3a ChBnh Ph3 Cư`- dan h<nh d^$ duA- -P- $G -hf- ph(i
Uq+ Ue$T $Bnh Cn -P- $P- CAng +Si $rường $rong -P- Ruy$ C'nh -3a h5. SY Ruan $=+ ng<y
-<ng $Mng C#i LOi -P- (nh hư!ng +Si $rường [o -P- ho*$ CAng -3a -on người duA- ph(i -ó
nhang nghi2n -fuT Jh(o QP$T ph=n $B-h L< CPnh giP hiện $r*ng +Si $rường ! $ấ$ -( -P- LrngT
-P- Ru#- gia $r2n $h giOi L< $rong +5i Dinh LY-.
Huyện Th#ng Nhấ$ D< huyện +Oi Cư`- $h<nh DKp Las Ci Laso hoat$ CStng $hqo Ngh' C'nh
Q# 97u2;;%uNĐhCP ng<y 2:u;8u2;;% -3a ChBnh ph3 $r2n -X Q! -hia $P-h 8 UV -3a huyện
Th#ng Nhấ$ v-wx L< 2 UV $huA- huyện 1ong 6hPnh v-wx $h<nh huyện Th#ng Nhấ$ v+Oix.
Hiện $*i huyện Th#ng Nhấ$ -hưa -ó Jhu CS $h'T $"an dA huyện D< Jhu LY- nSng $hSnT [Y Jin
L< Cang $Nng dưO- $h<nh DKp Jhu CS $h' k&u Gi=y D< Jhu $rung $=+ Jinh $ -3a huyện.
Huyện Th#ng Nhấ$ -ó L' $rB np+ ! $rung $=+ -3a $]nh Đ\ng NaiW phBa ĐSng giPp
huyện 1ong 6hPnhy phBa T=y giPp huyện Tr(ng ,o+y phBa Na+ giPp huyện 1ong Th<nh L<
huyện C@+ Mgy phBa ,^- giPp huyện Đ'nh QuPn. TGng [iện $B-h $Y nhi2n D< 2).7:9haT $h<nh
ph&n [=n -ư L< -P- h5a$ CAng Jinh $T LMn hóa UV hAi $ưXng C#i phong ph> L< Ca [*ng.
1< huyện +Oi $h<nh DKpT -P- nh< +PyT UB nghiệp -Sng nghiệp -"n B$T -h3 yu D< -P- -X
Q! $ibu $h3 -Sng nghiệp Ruy +S nho. To<n huyện -ó 42: -X Q! CNhTTCNT nhang -X Q! n<y
JhSng $Kp $rung +< np+ r(i rP- $rong Jhu [=n -ưT Q(n Uuấ$ +anh +>nT nho DzT -Sng nghệ -"n
D*- hKuT nMng Quấ$ L< -hấ$ Dư`ng Q(n ph@+ -"n $hấpT Qf- -*nh $ranh Je+. Nhang 6huT C.+
CSng nghiệp -hưa Ci L<o ho*$ CAngT hiện Cang $rong $hời J{ Ruy ho*-hT -hờ C`i ph2 [uyệ$T
+ời g5i C&u $ư|Đó D< +A$ $rong nhang Lấn CI $iI+ @n nguy -X g=y S nhiễ+ +Si $rường
$rong $ưXng Dai.
/I nSng nghiệpT hiện $r2n C'a d<n huyện -ó Jho(ng %74 $rang $r*i -hMn nuSi gia Q>-T
gia -&+. CP- $rang $r*i CIu -ó hệ $h#ng Uc DE -hấ$ $h(iT -hấ$ $h(i r^n $hường Cư`- $hu go+
L<o dao hoZ- 3 Qau Có +ang Ci ph.- L. -ho -P- Lườn -=yy nưO- $h(i Cư`- Uc DE Rua hệ
:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
$h#ng diogaQy -ó nhiIu $rang $r*i J$ h`p $r\ng -=y D=u nM+ L< -hMn nuSi $*o +Si $rường dIn
Lang -ho phP$ $ribn nSng nghiệp. Nhưng hiện nay $r2n C'a d<n huyện L}n -"n $Fnh $r*ng -hMn
nuSi $rong Jhu [=n -ư g=y S nhiễ+ +Si $rườngT h&u h$ -P- hA -hMn nuSi n<y D< hFnh $hf-
-hMn nuSi nho DzT hA gia CFnh $hqo phong $.- $Kp RuPn. MA$ Q# hA -hMn nuSi CV -ó h&+
diogaQ Cb Uc DE -hấ$ $h(iT nưO- $h(iy +A$ Q# hA JhSng -ó h&+ diogaQT -h] -ó h# -hfa -hấ$
$h(i n2n phP$ $Pn +ri hSiT nưO- $h(i (nh hư!ng Cn +Si $rường Uung Ruanh.
CP- Jhu [=n -ư hiện nay -hưa -ó hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp $rungT nưO- $h(i $*i -P-
Jhu [=n -ư $h(i $rY- $ip ra -P- +ưXng $hoP$ nưO- L< -h(y ra Qu#i g=y S nhiễ+ +Si $rường
$*i -P- -on Qu#i. ,2n -*nh Có Lấn CI Uc DE -hấ$ $h(i r^n -wng -"n nhiIu Jhó JhMnT hiện $r2n
C'a d<n huyện CV Ruy ho*-h dVi -hSn DấpT Uc DE -hấ$ $h(i $Kp $rungT nhưng Cang $rong RuP
$rFnh ho<n $ấ$ $h3 $.- U=y [Yng. ko CóT hiện nay Dư`ng -hấ$ $h(i r^n $r2n C'a d<n huyện Cư`-
Uc DE -h3 yu $*i -P- dVi rP- h!T phưXng $hf- Uc DE CXn gi(nT JhSng C(+ d(o y2u -&u LI Lệ
Qinh +Si $rường. TrưO- +^$T +Si $rường $r2n C'a d<n huyện Cang -h'u $P- CAng $N -P- ng<nh
-h3 yu nhưW -hMn nuSi gia Q>-T gia -&+T gi$ +G gia Q>-T S nhiễ+ +Si $rường $rong Liệ- $hu
go+T Uc DE -hấ$ $h(i.
Trong $ưXng DaiT Jhi huyện C@y +*nh $#- CA $Mng $rư!ng Jinh $T CZ- diệ$ D< -huybn
['-h -X -ấu Jinh $ $hu&n nSng nghiệp Qang -Sng nghiệp L< ['-h L. $hF -P- Lấn CI +Si
$rường Q~ Uuấ$ hiện nhiIu hXnT Có D< S nhiễ+ +Si $rường [o JhB $h(iT nưO- $h(i -Sng nghiệp
-hưa Cư`- Uc DE U( L<o +Si $rườngy S nhiễ+ +Si $rường [o -hấ$ $h(i -Sng nghiệp vdao g\+
-( -hấ$ $h(i nguy h*ixy Lấn CI -P- -X Q! Sl6k -ó Ruy +S nhoT -Sng nghệ D*- hKuT np+ Uqn
J~ $rong Jhu [=n -ư CS $h'|.
Đb -Sng $P- Ru(n DE +Si $rường C*$ Cư`- hiệu Ru( -aoT -&n $hi$ ph(i -ó C&y C3 [a
Diệu LI $<i nguy2n +Si $rường như JhSng JhBT nưO-T Cấ$T rNngT Ca [*ng Qinh h5-T|T CZ- diệ$
D< [a Diệu LI -P- ngu\n $h(i $r2n C'a huyện g\+ Q# Dư`ng -P- -X Q! Q(n Uuấ$ $r2n C'a d<nT Q#
-X Q! CV Pp [.ng -P- diện phPp Uc DE -hấ$ $h(i vJhB $h(iT nưO- $h(iT -hấ$ $h(i r^nxT Dư`ng -hấ$
$h(i r^n phP$ QinhT $• Dệ -hấ$ $h(i Cư`- $hu go+T Uc DE|
Đ\ng $hờiT -Mn -f L<o -P- -X Q! phPp DE CV Cư`- Cưa ra ! $r2n L< $rưO- y2u -&u phP$
$ribn dIn Lang 6TlH huyện Th#ng Nhấ$T nhiệ+ L. €W{& }ựng @‚ h6…ch D)6 -ệ ,4i
t!5ờng hu&ện Th'ng Nh(t z‚n nƒ, 2010 -1 zHnh h5Šng z‚n nƒ, 2020• D< -&n $hi$ L<
-ấp dP-hT UP- C'nh C>ng L< $o<n [iện -P- Lấn CI +Si $rườngT [Y dPo -P- Lấn CI +Si $rường
$rong RuP $rFnh $hY- hiện Ruy ho*-h -hung L< -P- -hưXng $rFnh $r5ng Cib+y Cưa ra -P- gi(i
phPp -. $hb L< DA $rFnh $hY- hiện -P- +.- $i2uT J2‚ hoat-h Ru(n DE +Si $rườngy -wng như Cưa
ra phưXng hưOng gi(+ $hibu -P- $P- CAng +Si $rường -ho huyện Th#ng Nhấ$T ph.- L. -ho
-Sng $P- Ru(n DE nh< nưO- LI d(o Lệ +Si $rường -3a Huyện.
2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
182 3IC TIN#
l=y [Yng -a‚ - J ho*-h daƒo L2t +Si $rưXsng huyện Th#ng Nhấ$ $]nh Đ\ng Nai Cn nM+
2;:; L< C'nh hưOng Cn nM+ 2;2; nhp+ -ung -ấp -X Q! Jhoa h5- Cb J ho*-h hóa -P-
nhiệ+ L.T [Y Pn $h<nh ph&n Di2n Ruan Cn d(o Lệ +Si $rường $r2n C'a d<n huyện.
18O /HPQN< /HR/ THỰC HIỆN
 Thu $hKp $<i Diệu L< J $hNa nhang J$ Ru( $N -P- CI $<i CV nghi2n -fu $rong $hời gian
Rua $*i $]nh Đ\ng Nai L< huyện Th#ng Nhấ$T -P- $ư Diệu $h#ng J2 -3a huyệnT -3a -P- -X
Ruan -huy2n ng<nh Di2n Ruan Cn C'a d<n.
 6h(o QP$ $hY- C'a $hu $hKp +}u L< ph=n $B-h ! -P- ph"ng $hB nghiệ+ +Si $rường $hqo
phưXng phPp CV Cư`- -P- -X Ruan -hf- nMng Rui C'nh
 Tha+ Jh(o E Jin -Pn dA nghi2n -fu L< Ru(n DE -3a -P- -X Ruan Jhoa h5-T /iện
nghi2n -fuT C.- +Si $rường LOi -P- S!T ,an ng<nh -3a T]nhT -P- ph"ng dan -3a huyện
$hSng Rua -P- -uA- $rao CGiT hAi $h(o.
 PhưXng phPp -huy2n giaW TG -hf- hAi $h(o Dấy E Jin -huy2n giaT Qc [.ng Jinh nghiệ+
L< Jin $hf- -huy2n gia $rong U=y [Yng J h5a-h L< ho*-h C'nh -hin Dư`-.
 ThY- hiện $h#ng J2T DKp phiu CiIu $raT phong Lấn $hu $hKp $hSng $in L<o phiuy
 PhưXng phPp CPnh giP nhanhy
 PhưXng phPp ph=n $B-h hệ $h#ngy
 PhưXng phPp DYa -h5n ưu $i2ny
%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng 2: BHRI S#RT ?IT# BIỆN TỰ NHINNG TUI
N<#VNN THINN NHINNG BINH TM 9WX HYI H#VỆN
THZN< NH[T T\NH ?]N< N;I
281 ?IT# BIỆN TỰ NHINN
28181 eH t!F zHa *+
CMn -f Ngh' C'nh Q# 97u2;;%uNĐhCP ng<y 2:u;8u2;;% -3a ChBnh ph3 LI Liệ- $h<nh
DKp huyện Th#ng Nhấ$T C'a giOi h<nh -hBnh -3a huyện Th#ng Nhấ$ Cư`- UP- C'nh như QauW
TAa zE zHa *+:
h TN :;7
o
;%„)• Cn :;7
o
:0„)2• CA Li ,^-y
h TN :;
o
0:„::• Cn :;
o
0;„08• CA Jinh ĐSng.
`anh giŠi h1nh chFnh:
h PhBa ,^- giPp huyện Đ'nh QuPny
h PhBa ĐSng giPp Huyện 1ong 6hPnhy
h PhBa Na+ giPp huyện C@+ Mg L< huyện 1ong Th<nhy
h PhBa T=y giPp huyện Tr(ng ,o+y
Huyện -ó :; CXn L' h<nh -hBnh -ấp UV D<W Gia T=n :T Gia T=n 2T Gia T=n %T Gia 6iệ+T
Quang TrungT ,<u H<+ 2T UV 1A 20T Hưng 1A- v$P-h $N huyện Th#ng Nhấ$ -wxT lu=n
Th*nhT lu=n Thiện. TGng [iện $B-h $Y nhi2n -3a huyện D< 2).72;T78 ha L< $Gng [=n Q#
:00.79; người vnM+ 2;;4x.
/Oi L' $rB C'a DE n2u $r2nT huyện -ó nhang D`i $h L< h*n -h QauW
h /I D`i $hW
… Huyện D< nXi hAi $. -3a -P- C&u +#i giao $hSng Ru#- gia Ruan $r5ngT n#i huyện
LOi -P- $rung $=+ Jinh $ DOn $rong Lrng 6inh $ Tr5ng Cib+ phBa Na+ L< Jhu
LY- Na+ T=y Nguy2nT kuy2n h(i Na+ Trung ,A n2n JhP $huKn D`i $rong Liệ-
$hu h>$ C&u $ư $N d2n ngo<i Cb hFnh $h<nh -P- Jhu L< -.+ -Sng nghiệp. Tranh
$h3 QY $r` gi>p -3a -P- -X Ruan nghi2n -fu L< ['-h L. fng [.ng Jhoa h5- j
-Sng nghệ L<o Q(n Uuấ$. PhP$ $ribn +*nh ['-h L. h $hưXng +*i.
)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
… Nhang nM+ $rưO- +^$T huyện Q~ -ó D`i $h Cb $r! $h<nh L<nh Cai $hY- ph@+
ph.- L. -ho -P- CS $h' DOn L< -P- Jhu -Sng nghiệp.
… ko g&n -P- Jhu -Sng nghiệp n2n -ó CiIu Jiện $huKn D`i -ho -huybn ['-h Dao
CAng nSng nghiệp Qang phi nSng nghiệpT $ranh $h3 QY $r` gi>p -3a -P- -X Q!
-h din $hf- Mn gia Q>- L<o phP$ $ribn +*nh -hMn nuSi $Kp $rung.
h /I h*n -hW
Sf- ep $Mng $hu nhKp C#i LOi Q(n Uuấ$ nSng nghiệpT y2u -&u d(o Lệ ng<y -<ng
nghi2+ ngZ$ hXn LI +Si $rường (nh hư!ng Cn Ruy +S phP$ $ribn -P- Jhu LY- CNTT.
ko -ó nhiIu $uyn Ru#- DAT $]nh DAT huyện DA Ci Rua n2n h*n -h Cn Q# Dư`ngT Ruy +S
[iện $B-h -P- Jhu CNTT L< d' (nh hư!ng DOn LI D=y Dan ['-h dệnh $N ngu\n ngo<i
huyệnT ngo<i $]nh.
Các zơn -H h1nh chFnh:
Huyện -ó :; UVT UV -ó [iện $B-h DOn nhấ$ D< UV Quang TrungT UV -ó [iện $B-h
nho nhấ$ D< UV Gia T=n 2. CP- UV ph=n d# [5- $hqo Ru#- DA :m L< Q12; vngo*i $rN UV
1A 20 L< UV lu=n Thiệnx rấ$ $huKn D`i $rong Liệ- giao $hSng giaa -P- Lrng.
Bảng )0+: 1ác '2n v- h,nh ch3nh h"yện #h$ng %h&t
?ơn -H %iện tFch •B,
2
– Tž *ệ •Ÿ–
,<u H<+ 2 2;T:9 8T:7
Gia 6iệ+ %%T24 :%T)0
Gia T=n : 2;T44 8T%0
Gia T=n 2 :)T02 0T9;
Gia T=n % :9T;) 7T7;
Hưng 1A- 2:T;8 8T0%
1A 20 :9T02 7T89
Quang Trung %4T)8 :)T74
lu=n Th*nh %:T2% :2T4)
lu=n Thiện %:T:8 :2T4:
To<n huyện 2)7T:7 :;;T;;
4%g"5n: 6h7ng #h$ng k8 h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**:;
0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
<=nh +0+0 Bản '5 h,nh ch3nh h"yện #h$ng %h&t > t?nh @5ng %Ai
4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
28182 ?Ha h"nh
Th#ng Nhấ$ np+ $rong Lrng C'a hFnh C\i n>i $hấp Uqn Jz LOi -P- $r(ng dpngT $ho(i L<
Dư`n Qóng. Đ'a hFnh -3a huyện d' -hia -^$ +*nhT -ó hưOng [#- -hBnh nghi2ng [&n $N ,^-
Uu#ng Na+. kiện $B-h $Y nhi2n -3a huyện ph=n $hqo -ấp CA [#- như QauW
Bảng )0): @-A h=nh h"yện #h$ng %h&t phân thBo c&p 'C d$c
=TT /h{n c(7 %iện tFch •ha– Cơ c(u •Ÿ–
: : h 8
;
:0.:); 4:T2
2 8 h :0
;
0.97% 2)T2
% † :0
;
2.)94 :;T:
) SSngT Qu#i :.::2 )T0
T›ng 2^8l21 100G0
4%g"5n: 6h7ng #h$ng k8 h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**D;
H&u h$ -P- Jhu LY- Cấ$ dpng v;h8
;
x Cư`- Qc [.ng -ho $r\ng -ao QuT -h] -"n Jho(ng
0;;; ha Qc [.ng -ho $r\ng D>a L< rau +<uy Jhu LY- Cấ$ Qườn $ho(i v8h:0
;
x -h3 yu Qc [.ng
-ho $r\ng -=y D=u nM+ L< Jhu LY- Cấ$ [#- v†:0
;
xT dao g\+ -P- n>i Só- 1uT /‡ k‡ng L<
,Fnh 1A-T ph&n DOn [iện $B-h Qc [.ng -ho $r\ng -hu#i L< -P- -=y D=u nM+ JhP-.
2818O Th› nh5˜ng
Đấ$ Cai -3a huyện Th#ng Nhấ$ ph&n DOn D< Cấ$ daˆanT ph=n d# $r2n C'a hFnh $ưXng C#i
dpng hoZ- B$ [#-T $huKn D`i Cb hFnh $h<nh -P- Lrng -huy2n -anh -=y -Sng nghiệp. Đấ$ daˆan
$rong Jhu LY- -ó $• Dệ [iện $B-h DOn d' D}n nhiIu Qoi Q*n L< CP DA C&uT hiện Cang Cư`- $r\ng
CiIuT -=y Mn Ru(T -=y rNngy Cấ$ daˆan $&ng [<y vDo*i $#$x CV Cư`- Qc [.ng $r\ng -ao QuT Q# B$
D< -=y Mn $rPi. Đn nayT h&u h$ [iện $B-h $Y nhi2n CV Cư`- Qc [.ngT -X -ấu Cấ$ nSng nghiệp
-ó -hiIu hưOng Gn C'nh.
T*i $hời Cib+ nM+ 2;;0T $Gng [iện $B-h $Y nhi2n $o<n huyện D< 2).7:7 haT Cấ$ nSng
nghiệp 2:.4;8 ha v87T)‰xT $rong CóW Cấ$ -=y h<ng nM+ ).794 haT -=y D=u nM+ :4.%4% haT Cấ$
D=+ nghiệp %:4 haT Cấ$ nuSi $r\ng $h3y Q(n 80 hay Cấ$ phi nSng nghiệp 2.9:4 ha v::T8‰xy Cấ$
-hưa Qc [.ng :9% ha v;T8‰x. Trong ph&n [iện $B-h Cấ$ $r\ng -=y h<ng nM+T Cấ$ D>a -hi+
:.879 haT Cấ$ +<u -hi+ 2%0: ha.
CP- Jhu LY- Cấ$ $#$ CV Cư`- Qc [.ng $r\ng -ao Qu L< [o CSng $y Cao Qu Ru(n DET -P-
Jhu LY- Cấ$ $hấp $hường np+ -*nh -P- Qu#i DOn L< Cang $r\ng -=y h<ng nM+ v-huy2n D>a L<
D>a +<uxy Liệ- UP- C'nh -P- Jhu LY- -hMn nuSi -&n hưOng L<o -P- Jhu LY- $r\ng -=y D=u
nM+ -ó -hấ$ Dư`ng Je+ hiện Cang $r\ng CiIu L< -=y Mn Ru(. /Oi -X -ấu Qc [.ng Cấ$ như
7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
$r2nT Lấn CI h*n -h Cn DYa -h5n C'a Cib+ L< Ruy +S -3a $Nng Jhu LY- -hMn nuSi ph. $huA-
nhiIu L<o -P- Ruy C'nh d(o Lệ +Si $rường.
2818^ ?i•u @iện @hF h€u
Huyện Th#ng Nhấ$ np+ $rong Lrng JhB hKu nhiệ$ COi gió +raT -Kn UB-h C*o LOi
nhang CZ- $rưng D< nóng @+T +ưa nhiIu. 1ư`ng +ưa ph=n d# $hqo +ra r‡ rệ$T $rong CóW
h Mra +ưa d^$ C&u $N $hPng 0 Cn $hPng :; LOi Dư`ng +ưa 2:%9++unM+ -hi+ 80 h
9;‰ $Gng Dư`ng +ưa -( nM+T Dư`ng d#- hXi $rung dFnh $N ::;; h :);;++unM+.
h Mra JhS d^$ C&u $N $hPng :: Cn $hPng ) nM+ QauT LOi Dư`ng +ưa -h] -hi+ :; h
:0‰ $Gng Dư`ng +ưa -( nM+. ,2n -*nh CóT +ra JhS -ó gió +ra ĐSng ,^-T +ang CZ-
$Bnh -h3 yu -3a L<nh Cai $Bn phong L< JhSng JhB nhiệ$ COi B$ hXi @+ n2n (nh hư!ng
rấ$ DOn Cn RuP $rFnh Qinh $rư!ng L< phP$ $ribn -3a -P- Do*i -=y $r\ng -wng như $rong
Qinh ho*$.
… Nhiệ$ CA $rung dFnh $rong nM+ D<W 20 j 24
;
C
… Nhiệ$ CA $rung dFnh -ao nhấ$W %) j %0
;
C
… Nhiệ$ CA $rung dFnh $hấp nhấ$W 2: j 22
;
C
… ĐA @+ $rung dFnh $rong nM+ $N 8; j 80‰
… ĐA @+ -ao nhấ$ 9; j 9%‰T $Kp $rung -h3 yu L<o +ra +ưa.
… ĐA @+ $hấp nhấ$ 2; j 28‰T $Kp $rung -h3 yu L<o +ra JhS.
… TGng Q# giờ n^ng $rong nM+ $rung dFnh 24;; j 27;; giờunM+T $rong Có +ra JhS
-hi+ 0; j 4;‰ Q# giờ n^ng $rong nM+T $Gng $B-h Sn $rung dFnh 9)9;
;
C L< ph=n
d# CIu $hqo +ra n2n $huKn D`i -ho -P- Do*i -=y $r\ng phP$ $ribn L< Ca [*ng hoP
-=y $r\ngT CZ- diệ$ D< -=y $r\ng nhiệ$ COi.
Bảng )0E: 1ác ch? ti8" vF kh3 hG"
Ch~ ti2u ?ơn -H <iá t!H
1ư`ng +ưa $rung dFnh nM+ ++ 2.2;;
Nhiệ$ CA $rung dFnh nM+
;
C 20 j 24
Nhiệ$ CA $rung dFnh $#i -ao
;
C %) j %0
Nhiệ$ CA $rung dFnh $#i $hấp
;
C 2: j 22
TGng Q# giờ n^ng $rung dFnh nM+ Giờ 2.4;; j 2.7;;
TGng $B-h Sn
;
C 9)9;
ĐA @+ $rung dFnh nM+ ‰ 8; j 80
8
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch~ ti2u ?ơn -H <iá t!H
ĐA @+ -ao nhấ$ ‰ 9; j 9%
ĐA @+ $hấp nhấ$ ‰ 2; j 28
1ư`ng d#- hXi $rung dFnh nM+ ++ :.:;; j :.);;
4%g"5n: 6h7ng #h$ng k8 h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**D;
/Oi CZ- Cib+ JhB hKu n2u $r2nT h&u h$ -=y $r\ng h LK$ nuSi CIu $hiu nưO- $rong +ra
JhS. Trong Ruy ho*-h -&n Ruan $=+ Cn Liệ- Jhai $hP- -P- ngu\n nưO- ph.- L. -ho Qinh
ho*$ L< -ho Q(n Uuấ$.
2818j Ch‚ zE th& -ƒn
Th3y LMn -h'u QY -hi ph#i -3a (nh hư!ng JhB hKu L< CiIu Jiện C'a hFnh. Mra +ưa -3a
huyện -hia ra 2 +ra r‡ rệ$T Có D< +ra Dw L< +ra JhS. Mra Dw D<+ $Mng ngu\n nưO- [Y $ra
$rong -P- ["ng -h(y L< nưO- ng&+T B$ U(y ra hiện $ư`ng Dw Rue$.
Thqo CZ- Cib+ $h3y LMn Đ\ng Nai $hF huyện Th#ng Nhấ$ +Oi -ó +o[uD ["ng -h(y
dFnh Ru=n nM+ C*$ %; j %0DuQuJ+
2
T +o[uD ["ng -h(y dFnh Ru=n +ra Dw C*$ 4; j 7; DuQuJ+
2
L<
+ra -*n C*$ :; j :2 DuQuJ+
2
.
282 TUI N<#VNN THINN NHINN
28281 T1i ngu&2n z(t
Tr2n -X Q! d(n C\ Cấ$ $]nh Đ\ng Nai $• Dệ :u0;.;;; vCXn L' $hY- hiệnW Ph=n /iện Quy
ho*-h L< Thi$ J NSng nghiệp +iIn Na+x U=y [Yng $hqo Ruy $rFnh -3a Šm‹ j ?NŒSC‹
L< J$ Ru( CiIu $raT -h]nh DE dG Qung U=y [Yng d(n C\ Cấ$T -huybn CGi $hqo Šm‹u?NŒSC‹
-3a huyện Th#ng Nhấ$ -w L< huyện 1ong 6hPnh $• Dệ :u20.;;; [o ,A +Sn Qu(n DE Đấ$ Cai
j MT&TN $rường Đ*i h5- NSng 1=+ TP.HCM $hY- hiện nM+ :994 & :997T $hSng Rua RuP
$rFnh CiIu $ra dG Qung ngo<i $hY- C'aT $o<n huyện -ó ) nhó+ vGruopingQx Cấ$ -hBnh LOi ;7
CXn L' Cấ$ v?ni$Qx.
9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng )0H: 12 c&" các nhIm '&t ch3nh
=TT B+
hiệu
T2n z(t eiệt Na,
T2n z(t th|6
;p/#N:=Cp
%iện tFch
•ha–
Tž *ệ
•Ÿ–
I ;N Nh•, z(t zá DAt n“i *”a ;n}6C6*C mjGml 0G2l
: mNH Đấ$ CP d5$ Cibn hFnh HapDi- mn[oQoDQ 40T47 ;T27
II ` Nh•, z(t z™ -1ng |!!aC6*C 1280j0G_O ^8Glj
2 Š_r Đấ$ Co $h@+ _ho[i- ŠqrraQoDQ 7.004T78 %;T07
% Š_U Đấ$ Co L<ng la$hi- ŠqrraQoDQ ).)9)T:0 :8T:8
III J/ Nh•, z(t tŽng ,™ng J|7t6C6*C 1l0Gmj 0Gm_
) 1P[ Đấ$ $&ng +ong -hua kyQ$ri-1qp$oQoDQ :7;T40 ;T49
Ie Je Nh•, z(t z|n Ju-iC6*C 118O21GO1 ^jG80
0 1/• Đấ$ Cqn -ó $&ng J$ Lon Šqrri- 1uLiQoDQ ).;%2T8) :4T%:
4 1/g Đấ$ Cqn -ó gDqy GDqyi- 1uLiQoDQ 2.%%%T89 9T)0
7 1/U Đấ$ n=u $h}+ Chro+i- 1uLiQoDQ ).90)T0% 2;T;)
e ?(t C4ng Cu'iG h„ z€7 18112G2O ^Gj0
T›ng cEng 2^8l20Gl8 100G00
4%g"5n BC môn J"ản KL @&t 'Ai > M#N#% tr!ng @ại hOc %ông Pâm #60<1M;
H&u h$ Cấ$ Cai -3a huyện Cư`- hFnh $h<nh $r2n CP +Ž daˆan -ó CA phF nhi2u $ưXng
C#i JhPT Cư`- ph=n -ấp $hqo -P- nhó+ như QauW
Nh•, z(t zá DAt vmn[oQoDQ j mNxW Do*i Cấ$ n<y -ó [iện $B-h nho nhấ$ 40T47 haT
-hi+ ;T27‰ [iện $B-h $Y nhi2n $o<n huyệnT ph=n d# $Kp $rung Ruanh +iệng n>i Dca /‡
k‡ng. Đấ$ -ó $h<nh ph&n -X giOi $rung dFnhT Cấ$ B$ -hua. vpH
H2‹
• 4T0 j 7T;y pH
6CD
• 0T0 j
0T4xy C*+T D=n $Gng Q# L< +rn gi<uT nhưng [o ph=n d# $r2n C'a hFnh [#- n2n Cấ$ d' rca $rSi
+*nh. MZ$ JhP-T Do*i Cấ$ n<y -ó $• Dệ CP D}n -ao v49 h 9;‰x n2n JhSng -ó Jh( nMng -X giOi
hoP Jh=u D<+ Cấ$.
Nh•, z(t z™ -1ng vŠqrraDQoDQ j Š_xW Nhó+ Cấ$ n<y -ó [iện $B-h -ao nhấ$ :2.;0;T9%
haT -hi+ )8T70‰ [iện $B-h $Y nhi2n $o<n huyệnT ph=n d# -h3 yu $r2n C'a hFnh C\i $hấp L<
Dư`n Qóng -3a UV lu=n Thiện L< lu=n Th*nh. Đấ$ -ó $h<nh ph&n -X giOi nZngT Cấ$ -hua
vpH
H2‹
• 0 j 4T pH
6CD
• ) j 0xy C*+T D=n $Gng Q# L< +rn JhP gi<u. Tuy nhi2n Cấ$ ngh•o JaDi.
Đ=y D< Do*i Cấ$ C\i n>i $#$ nhấ$ nưO- $aT $hB-h h`p $r\ng -=y -Sng nghiệp [<i ng<y nhưW -ao
QuT -< ph2T $i2u L< -=y Mn Ru(.
:;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Nh•, z(t tŽng ,™ng v1qp$oQoDQ j 1PxW 1o*i Cấ$ n<y -ó [iện $B-h :7; haT -hi+
;T49‰ [iện $B-h $Y nhi2n $o<n huyệnT ph=n d# $Kp $rung ! C]nh n>i Só- 1uT $h(+ $hY- LK$ -hq
ph3 Je+T RuP $rFnh d<o +"n dI +Z$ U(y ra +*nh n2n $&ng Cấ$ -anh $P- +ong ‘ %; -+T -ó
nhiIu J$ Lon L< CP D}nT B$ $hB-h h`p -ho -anh $P- nSng nghiệp.
Nh•, z(t z|n v1uLiQoDQ j 1/xW Do*i Cấ$ n<y -ó [iện $B-h ::.%2:T%: haT -hi+ )0T8‰
[iện $B-h $Y nhi2n $o<n huyệnT ph=n d# $Kp $rung ! Jhu LY- Ruanh -P- n>i Dca $huA- UV Gia
6iệ+T Quang Trung L< +A$ ph&n ! Hưng 1A- L< UV 1A 20. Đấ$ -ó $h<nh ph&n -X giOi $rung
dFnhT CA -hua $rong Cấ$ $N B$ -hua Cn $rung $BnhT pH
6CD
0T; j 4T0y C*+T D=n $Gng Q# L< +rn
gi<uT -ó nhiIu CP DA C&u L< CP phinT $] Dệ Qc [.ng Cấ$ $hấpT h&u như JhSng -ó Jh( nMng -X
giOi hoP. Hiện $r*ng $r\ng -hu#i $r2n C'a hFnh -ao. Ngo<i ra +A$ ph&n [iện $B-h $r\ng -P- -=y
$r\ng -*n như $hu#- DPT d^pT dSng L(iT CKu C’ -P- Do*i| Tr2n C'a hFnh dpng $hấp -ó $hb Qc
[.ng -ho $r\ng D>a nưO- hoZ- -anh $P- D>a j +<u.
Nh€n †¡t chungW Cấ$ Cai -3a huyện $uy -ó ngu\n g#- $N CP daˆanT Cấ$ -ó h<+ Dư`ng
C*+T D=n $Gng Q# L< +rn -aoT nhưng -ó nhang h*n -h -X d(n QauW
h Đấ$ ngh•o JaDiy -ó $&ng J$ Lon nSng L< nhiIu 4.%44T8 haT -hi+ 20T8‰.
h Đấ$ -ó CP DA C&u L< $&ng CP nSng ).90)T0 haT -hi+ 2;T;‰.
h Đấ$ -ó $&ng -anh $P- +ong 8.4;2T9 haT -hi+ %%T9‰.
28282 T1i ngu&2n !ˆng
_Nng -3a huyện $rong nhang nM+ Rua -ó Uu hưOng gi(+ [&n -( [iện $B-h L< $ra
Dư`ngT Cn nay -h] -"n %:4T:;7) ha rNng $r\ng $Kp $rungT ph=n d# ph&n DOn ! UV Gia T=n :.
CP- Jhu LY- n>i -ao -h3 yu D< $r\ng -hu#iT CiIu L< +A$ Q# -=y D=u nM+ JhP-. Trong $ưXng
DaiT -&n -h> $r5ng ph3 Uanh -P- Jhu LY- n>i -ao dpng -P- -=y -Sng nghiệp D=u nM+ hoZ-
$r\ng rNng nhp+ h*n -h Uói +"nT d(o Lệ Cấ$ Cai.
2828O T1i ngu&2n n5Šc
Tài nguyên nước mặt
… Ngu\n nưO- QSng Qu#iW
h M*ng DưOi QSngT Qu#i $rong ph*+ Li huyện -ó +K$ CA JhP [<y L< ph=n d# $ưXng
C#i CIuT nhưng ph&n DOn D< [#- L< ng^nT $rong Có -P- hệ $h#ng QSng Qu#i DOn nhưW
• SSng Nh*nT ph=n d# ! Jhu LY- phBa Na+ huyện vUV 1A 20x.
• Su#i Gia _ungT ph=n d# ! Jhu LY- phBa ĐSng -P- UV Gia T=n : j %.
• Su#i Gia Đf-T ph=n d# Jhu LY- UV Quang Trung|
::
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h CP- Qu#i n<y -ó Dưu Dư`ng ["ng -h(y rấ$ DOn giaa +ra Dw L< +ra Jiệ$ v$rung dFnh
L<o +ra Dw -ó $hb C*$ %; j %0 DuQu6+
2
T nhưng +ra Jiệ$ -h] -"n :; j :2 DuQuJ+
2
x.
h CP- nhPnh Qu#i nho JhP- $hường D< -*n Jiệ$ L<o +ra JhS. Hiện nayT nh=n [=n
$rong huyện Cang $Kn [.ng Cn +f- $#i Ca Jh( nMng U=y [Yng -P- h\ -hfaT CKp
[=ng nho Cb ph.- L. -ho Q(n Uuấ$ nSng nghiệpT nhưng +f- CA Jhai $hP- rấ$ h*n
-h.
… Ngu\n nưO- h\ CKpW Ngo<i +A$ ph&n h\ Tr' mn $huA- UV Gia T=n : $hF $r2n C'a d<n
huyện hiện -ó :7 -Sng $rFnh CKp [=ng L< h\ -hfa nhoT Jh( nMng $ưOi $hqo $hi$ J Jho(ng
8;; j 9;; ha Cấ$ nSng nghiệpT $rong Có -h3 yu D< $ưOi D>a.
Tài nguyên nước ngầm
… NưO- ng&+ $&ng +Z$ $r2n C'a d<n huyện JhP h*n -hT CZ- diệ$ D< Jhu LY- phBa Na+
huyện vUV 1A 20xT Dưu Dư`ng Jhai $hP- nho vQ • ;T0 j 2; DuQxT nhưng -hấ$ Dư`ng nưO- $#$.
NưO- ng&+ $&ng Q=u v[ưOi $&ng JhSng $hấ+ nưO-x -ó Dưu Dư`ng JhP hXnT nhưng Liệ- Jhoan
Jhai $hP- Jhó JhMn [o nhiIu Jhu LY- -ó CP $(ng $&ng nSng. Hiện nayT Ca Q# người [=n $rong
huyện Cang Jhai $hP- ngu\n nưO- ng&+ Cb ph.- L. -ho Qinh ho*$ L< $ưOi -ho +A$ Q# -=y D=u
nM+ như -< ph2T -=y Mn $rPi. G&n C=y CV $Kp $rung Jhai $hP- -ho phP$ $ribn -hMn nuSi. Qua
Jh(o QP$ $r2n C'a d<n $Nng UV $hF +f- nưO- ng&+ $hường ! CA Q=u $N %; j );+T nXi Q=u $N 0;
j 4;+. CP- hA -ó Ruy +S -hMn nuSi DOn $hường Jhoan Q=u L< -h] -&n Jhoan : ging D< C3.
Trong nhang nM+ $rưO- +^$T Jhai $hP- nưO- ng&+ -ho -hMn nuSi D< -&n $hi$ L< $huKn D`i
-ho Jib+ QoP$ ['-h dệnhT nhưng LI D=u [<i -&n nghi Cn phưXng Pn Qc [.ng ngu\n nưO- +Z$
Cư`- Uc DE Cb phP$ $ribn dIn Lang.
… NhFn -hungT L' $rB C'a DE L< +Z$ dpng -ho phP$ $ribn -hMn nuSi $Kp $rung D< $huKn D`iT
hiệu Ru( -3a -hMn nuSi -ao hXn Qo LOi $r\ng $r5$T ngu\n nưO- ng&+ C(+ d(oy nhưng L' $rB -.
$hb L< Ruy +S phP$ $ribn -hMn nuSi $Kp $rung $Nng Jhu LY- -"n ph. $huA- L<o -P- $i2u -hu@n
-ho phep L< ph(i $ry $huA- CZ- Cib+ ph=n d# [=n -ưT Cường $r.-T -X Q! LK$ -hấ$ Jg $huK$ L<
ph=n d# -P- ngu\n nưO- +Z$ -&n Cư`- d(o Lệ
2828^ T1i ngu&2n @h6áng C)n
6hoPng Q(n $r2n C'a d<n huyện JhSng phong ph> LI -h3ng Do*iT -h] -ó CP L< Cấ$ Qoi
Q*n D<+ nguy2n LK$ Diệu ph.- L. -ho U=y [YngT giao $hSng L< Qan Dấp +Z$ dpng nhưng $ra
Dư`ng JhP DOnT $Kp $rung nhiIu nhấ$ ! Jhu LY- n>i Só- 1uT -ó $Gng $ra Dư`ng Jho(ng :%%
$riệu +
%
L< -ó $hb Uq+ D< +A$ $rong nhang D`i $h -3a huyệnT hiện Cang Cư`- Jhai $hP- -ho
nhu -&u Qc [.ng $rong $]nh L< -P- $]nh D=n -Kn.
:2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
2828j C)nh quan ,4i t!5ờng
1< +A$ huyện $huA- ĐSng Na+ ,A -ó C\ng dpng L< C\i n>i n2n -ó nhiIu -(nh Ruan
CŽp Cb phP$ $ribn [u D'-h. CSng nghiệp -3a huyện -hưa phP$ $ribn n2n +f- CA S nhiễ+ -hưa
CPng Jb. Tuy nhi2n [o hệ $h#ng $hoP$ nưO- Je+ g=y ngKp >ng -.- dA L<o +ra +ưa vJhu LY-
6iệ+ T=nx. ko Liệ- Qc [.ng ph=n dónT nSng [ư`- -hưa h`p DE L< Liệ- ph=n d# [=n -ư [5-
$hqo Lqn DA n2n [ễ d' S nhiễ+ -3a d.i L< $ing \n -wng như -hấ$ $h(i nhi2n Diệu D< -P-
nguy2n nh=n g=y S nhiễ+ -hBnh hiện nay.
 Nh€n †¡t chung -• zi•u @iện tự nhi2nG t1i ngu&2n thi2n nhi2n:
J‰i th‚:
h Huyện Th#ng Nhấ$ -ó +A$ L' $rB C'a DE $huKn D`i -ho Liệ- phP$ $ribn Jinh $ L< Q(n Uuấ$
nSng Q(n.
h 6hB hKu rấ$ $huKn D`i -ho Liệ- phP$ $ribn -P- Do*i -=y $r\ng -ó giP $r' Jinh $ -aoT -ho
nMng Quấ$ L< -hấ$ Dư`ng -ao nu C3 nưO- $ưOi L<o +ra JhS.
h T<i nguy2n Cấ$ -ó Jh( nMng Q(n Uuấ$ nSng nghiệp JhP nhiIuT nu Qc [.ng Jhai $hP-
h`p DE ngu\n $<i nguy2n n<y L< -ó nhang diện phPp C&u $ư C>ng +f- Q~ góp ph&n
JhSng nho L<o RuP $rFnh C@y +*nh $#- CA $Mng $rư!ng -3a huyện.
h T<i nguy2n nưO- ng&+ -ó -hấ$ Dư`ng L< $ra Dư`ng JhP nhưng ph=n d# Q=uT ngu\n
nưO- +Z$ $N h\ CKp L< QSng Qu#i phong ph>y nu Cư`- C&u $ư $hB-h CPng LI $h3y D`i
Q~ $*o CiIu Jiện -ho phP$ $ribn nSng nghiệpT -P- ng<nh Jinh $ L< nưO- Qinh ho*$.
h T<i nguy2n JhoPng Q(n $uy JhSng phong ph> LI -h3ng Do*i nhưng CP U=y [Yng C3 CPp
fng -ho nhu -&u Qc [.ng $rong $]nh L< -P- $]nh D=n -Kn.
H…n ch‚:
h 1ư`ng d#- hXi L<o +ra JhS -hi+ $• Dệ JhP -aoT g=y ra $Fnh $r*ng +ấ$ -=n C#i
nghi2+ $r5ng LI -h CA @+ $rong +ra JhST (nh hư!ng rấ$ DOn Cn Liệ- Qinh $rư!ng L<
phP$ $ribn -3a -=y $r\ng.
h Đấ$ Cai nhiIu Lrng JhSng dpng phẳngT CA [#- -ao g=y Uói +"n rca $rSi DOn.
h Ph&n Cấ$ Cai -ó CA [#- -ao nhưng -h3 yu Cư`- Qc [.ng $r\ng -hu#iT -=y nSng nghiệpT
nhang nM+ g&n C=y rNng -ó Uu hưOng gi(+. Trong Ruy ho*-h -&n $Mng CA -hq ph3
rNngT $Mng -ường $r\ng -=y nSng nghiệp D=u nM+ nhp+ CiIu $i$ JhB hKuT C\ng $hời
h*n -h Uói +"n L< dao Lệ Cấ$ Cai.
:%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h Đấ$ Cai $r2n C'a d<n huyện phong ph>T -ó -hấ$ Dư`ng $#$ nhưng Ca ph&n -ó $&ng -anh
$P- +ongT CP DA C&uT $&ng J$ Lon nSng L< nhiIu LF LKy Jhó JhMn $rong -X giOi hóa
$rong nSng nghiệp.
h Ngu\n nưO- +Z$ d' -*n Jiệ$ L<o +ra JhST Liệ- Jhai $hP- nưO- ng&+ gZp Jhó JhMn LF
ph=n d# Q=u L< nhiIu CP d<n.
28O ?IT# BIỆN BINH TM – WX HYI
28O81 Bhái quát tƒng t!5¢ng @inh t‚G †‡ hEi:
Huyện Th#ng Nhấ$ -ó $iI+ nMng DOn LI phP$ $ribn Jinh $ $rong -P- Dinh LY- nSng
nghiệpT $ibu $h3 -Sng nghiệpT $hưXng +*i j ['-h L.. Huyện -ó nIn Q(n Uuấ$ h<ng hoP JhP
phong ph> L< Ca [*ngT CPp fng ph&n DOn nhu -&u $i2u $h. $rong nưO- L< Uuấ$ Jh@u -3a $]nh
Đ\ng Nai.
T#- CA $Mng $rư!ng Jinh $ $rong nhang nM+ g&n C=y -3a huyện Cư`- $Mng D2n CPng
Jb. GkP -3a huyện $hời J{ $hời J{ :994 j 2;;% C*$ dFnh Ru=n ::‰ nM+. GkP -ó Uu hưOng
gi(+ $rong % nM+ g&n C=y. vGiai Co*n :994 j 2;;; $Mng dFnh Ru=n :)‰ nM+y $rong % nM+
2;;: j 2;;% -h] $Mng -ó 4T2‰ nM+x. Mf- $hu nhKp L< +f- Q#ng -3a người [=n $Mng D2n
vdFnh Ru=n GkP C*$ %:8 ?SkungườiunM+x. Tuy nhi2n -h] $i2u n<y -h] +Oi C*$ Cư`- 0;‰ $hu
nhKp dFnh Ru=n C&u người -3a huyện Tr(ng ,o+ L< dpng )8‰ +f- dFnh Ru=n -hung -3a
$]nh Đ\ng Nai L< dpng 44‰ +f- dFnh Ru=n -hung -3a -( nưO-.
Bảng )0Q: 1h? ti8" c2 bản vF kinh tế thBo ng,nh R"A các n(m
Ch~ ti2u ?ơn -H
Nƒ,
1__j
Nƒ,
2000
Nƒ,
200O
Nƒ,
200^
18 <%/ •giá c' zHnh _^– T• C\ng 2:0T: ):0T2 )97T: 0:7T0
NSng j 1=+ nghiệp T• C\ng :2;T9 22:T4 200T) 240T9
CSng nghiệp j l=y [Yng T• C\ng 9T2 %2T8 0%T8 04T;
ThưXng +*i j k'-h L. T• C\ng 80T; :4;T8 :87T9 :90T4
28 <%/ •giá thực t‚– T• C\ng 284T9 0)2T9 448T0 720T;
NSng j 1=+ nghiệp T• C\ng :7;T) %;;T2 %)9T4 %4%T2
CSng nghiệp j l=y [Yng T• C\ng :;T% %9T: 4;T8 7)T7
ThưXng +*i j k'-h L. T• C\ng 244T% )4)T4 208T; 287T:
O8 Cơ c(u <%/ ‰ :;;T; :;;T; :;;T; :;;T;
NSng j 1=+ nghiệp ‰ 09T) 00T% 02T% 0;T:
CSng nghiệp j l=y [Yng ‰ %T4 7T2 9T: :;T%
ThưXng +*i j k'-h L. ‰ %7T; %7T0 %8T4 %9T4
4%g"5n:6h7ng #,i ng"y8n môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t;
:)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
28O82 Binh t‚
 Nông nghiệp
Trong nhang nM+ RuaT $• $r5ng nSng nghiệp $rong -X -ấu Jinh $ -3a huyện DuSn
Cfng h<ng C&u nhưng giP $r' Q(n Uuấ$ ng<nh nSng nghiệp $Mng ! +f- $hấp h%T9‰ nM+
Bảng )0D: #=nh h=nh các cây tr5ng ch3nh tr8n '-A b,n h"yện R"A các n(m
CH\ TIN#
?eT Nƒ, 2000 Nƒ, 2001 Nƒ, 2002 Nƒ, 200O Nƒ, 200^
;8 <iá t!H =W N9J9T
Triệu %77.:;4T; %8:.::2T; %92.:8:T; )22.0;%T; ))2.;4;T;
TỔN< %T<T
HUN< Nr3
Ha :7.20)T% :7.:0)T; :7.;::T) ::.22%T7 ::.;;%T;
I8 CvV JPQN< THỰC
18 J“a
kT
Ha ).294T2 ).;7;T; ).:7)T0 ).2:4T: ).;8:T;
NS
T*uha %8T9 %7T% %9T8 );T; ):T:
S1
Tấn :4.7:2T2 :0.:8:T: :4.4:)T0 :4.84)T) :4.772T9
28 $•7
kT
Ha %.844T0 ).02:T; ).;97T0 ).::)T0 ).209T;
NS
T*uha %9T8 %4T0 ):T2 )2T4 )0T%
S1
Tấn :0.%88T7 :4.0;:T7 :4.8:T7 :7.027T8 :9.29%T%
II8 CvV THỰC /H£3
18 `CJ
kT
Ha 77;T2 899T; 99)T0 :.:9:T: :.:4)T;
NS
T*uha :22T8 :%2T% :24T% :2%T% ::8T)
S1
Tấn 9.)08T: ::.89%T8 :2.04;T0 :).484T% :%.78:T8
28 ?CJ
kT
Ha 784T; 784T; 7:%T; 4:2T; 0%2T;
NS
T*uha 8T0 8T2 9T; 9T7 9T8
S1
Tấn 440T; 427T0 4)%T8 092T) 02:T)
III8 CvV CNNN – %T
18 ?€u n1nh
kT
Ha 09:T; :)2T; )%7T; %%0T; %22T;
NS
T*uha :;T; :%T2 :;T4 ::T) 9T9
S1
Tấn 09:T; :87T) )4%T2 %8:T9 %:8T8
:0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
CH\ TIN#
?eT Nƒ, 2000 Nƒ, 2001 Nƒ, 2002 Nƒ, 200O Nƒ, 200^
28 ?€u 7hEng
kT
Ha :))T; :04T; 8;T; )%T; %0T;
NS
T*uha 9T) 8T0 7T8 8T0 8T8
S1
Tấn :%0T) :%2T4 42T) %4T0 %;T8
O8 3Fa
kT
Ha :2%T) 27)T; :04T; :):T; :;:T;
NS
T*uha )99T8 )99T% 0%%T: )98T4 4;;T;
S1
Tấn 4.:47T0 :%.48;T8 8.%:4T) 7.;%;T% 4.;4;T;
Ie8 CvV T;<=
Ha OlmG0 ^01G0 O^jG0 O^jG0 O^^G0
C8 CvV Jv# Nr3
18 Ca6 Cu j kT
Ha 0.7)7T4 0.7)8T; 0.7)8T) 0.7%8T0 0.729T%
kT Thu ho*-h j kT
Ha 0.00%T; 0.00%T; 0.7%8T) 0.7%%T0 0.7:0T%
NS
T*uha ::T0 :2T0 :2T8 ::T4 ::T8
S1
Tấn 4.%49T% 4.9:%T0 7.%%9T) 4.40;T9 4.7))T:
28 C1 7h2 j kT
Ha %.:0:T; 2.)89T; 2.;92T8 :.4)0T8 :.0;:T)
kT Thu ho*-h j kT
Ha 2.;9:T9 :7:%T; :.802T2 :.)88T7 :.0;:T)
NS
T*uha ::T7 :%T: 9T0 :;T7 ::T;
S1
Tấn 2.))9T4 2.20;T9 :.747T; :.090T9 :.40:T0
O8 ?i•u j kT
Ha :.0)4T; :.:%2T; :.049T2 2.:0:T8 2.;99T:
kT Thu ho*-h j kT
Ha :.:49T) 920T4 :.2)%T9 :.098T4 :.08)T:
NS
T*uha 0T4 9T) 9T9 9T7 :;T;
S1
Tấn 408T) 87;T: :.227T7 :.00;T4 :.08)T:
^8 Ti2u j kT
Ha :::T; 22;T; %02T; %04T0 %44T;
kT Thu ho*-h j kT
Ha 4;T0 :%%T; 2;2T; 2;4T0 224T;
NS
T*uha :)T: :4T8 :%T0 :0T8 :4T;
S1
Tấn 80T% 22%T) 272T7 %24T% %4:T4
j8 C{& ƒn qu) h kT
Ha 0.)%2T2 0.%20T% 0.228T) 0.:29T% ).97:T%
kT Thu ho*-h j kT
Ha %.207T7 %.)04T2 %.70)T8 %.8)0T% ).;02T%
NS
T*uha 94T7 97T0 99T8 :;:T8 :;%T7
S1
Tấn %:.0;2T; %%.498T; %7.)72T9 %9.:)0T2 )2.;22T)
4%g"5n: 6h7ng %ông nghiệp N 6hát triSn %ông thôn h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**D;
:4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
NM+ 2;;%T $Gng giP $r' Q(n Uuấ$ nSng nghiệp C*$ ):2T8 $• C\ngT $rong Có ng<nh $r\ng
$r5$ C*$ 278T) $• v-hi+ 47T)‰ $Gng giP $r' Q(n Uuấ$ nSng nghiệpxT -hMn nuSi C*$ :20T9 $•
v-hi+ %;T0‰ $Gng giP $r' Q(n Uuấ$ nSng nghiệpxT ['-h L. nSng nghiệp C*$ 8T0 $• v-hi+
2T:‰ $Gng giP $r' Q(n Uuấ$ nSng nghiệpx. S(n Uuấ$ nSng nghiệp -3a huyện Cóng Lai $r" -h3
C*o $rong nIn Jinh $ nhưng $Mng -hK+ L< nuSi $r\ng $h3y Q(n gi(+ +*nh. ĐZ- diệ$T $rong
nAi dA ng<nh nSng nghiệpT [o giP -( h<ng hoP nSng Q(n JhSng Gn C'nhT nhấ$ D< giP -( -3a
+A$ Q# h<ng hóa nSng Q(n -h3 DY- v-< ph2 L< -ao Qu $rưO- nM+ 2;;%x -ó Uu $h gi(+ +*nhT
[}n $Oi giP $r' Q(n Uuấ$ ng<nh $r\ng $r5$ $Mng -hK+. Tuy nhi2nT ng<nh $r\ng $r5$ -wng CV Ci
L<o hưOng $h=+ -anh $Mng nMng Quấ$T C&u $ư gi#ng +Oi -ho nMng Quấ$ -ao. Ngư`- D*iT -hMn
nuSi phP$ $ribn JhP Gn C'nh L< C*$ $#- CA $Mng $rư!ng -ao v:2T0‰ nM+x. Đ=y -ó $hb Uq+ D<
+A$ $rong nhang $h<nh $Yu $rong Q(n Uuấ$ nSng nghiệp -3a huyện.
 Chăn nuôi
ChMn nuSi -3a huyện $rong nhang nM+ Rua phP$ $ribn JhP nhanh -( LI Ruy +S C<n
D}n -hấ$ Dư`ng Q(n ph@+y Cang $Nng dưO- hFnh $h<nh Lrng -hMn nuSi $Kp $rung $hqo Jibu
-Sng nghiệp. Thqo J$ Ru( CiIu $ra $rang $r*i nM+ 2;;)T $rong $Gng Q# %)) $rang $r*iT -ó $Oi
%:4 $rang $r*i D< -hMn nuSi v-hi+ g&n 92‰x. ChMn nuSi -h3 yu D< d"T hqoT g< L'$.
Bảng)0:: #=nh h=nh ch(n n"ôi R"A các n(m tr8n '-A b,n h"yện #h$ng %h&t
Ch~ ti2u ?ơn -H Nƒ,
1__j
Nƒ,
2000
Nƒ,
2001
Nƒ,
2002
Nƒ,
200O
Nƒ,
200^
18 =' *5‰ng z1n
Đ<n $r=u Con 4) 2 2 2
Đ<n d" Con 0:) 8;4 7;% :04% :448 2%08
Đ<n hqo Con 228%) %8909 4;277 4;8)4 04487 :;8:20
Gia -&+ Con 2%24;; )::::) 7%4:;) 040298 797))) ))8;;;
28 =J chƒn nu4i
Th'$ $r=u Tấn :T)
Th'$ d" Tấn :4T2 29T0 20T7 07T2 4:T; 84T;
Th'$ hqo Tấn 2.))%T2 ).008T2 7.;02T) 7.:2:T; 7.240T; :2.04;
Th'$ gia -&+ Tấn %:4T9 09:T: :.;08T) 82:T8 :.:)4T4 4))T:
O8 <iá t!H C)n †u(t T• C\ng 90T; 87T0 90T9 :;2T2 :20T9 ::0T7
4%g"5n: 6h7ng %ông nghiệp N 6hát triSn %ông thôn h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**D;
h Chƒn nu4i t!{uG D0 vC*i gia Q>-xW Đ<n $r=u -ó Uu hưOng gi(n [&n LF JhSng -"n nhu
-&u Qf- Jeo L< hiệu Ru( Jinh $ $hấp. Đ<n d" $Mng nhanh $N 0:) -on nM+ :990 D2n
:7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
:.448 -on v$Mng hXn %T2 D&nx L< -ó Uu hưOng hFnh $h<nh Lrng -hMn nuSi d" $h'$ $Kp
$rung $huA- -P- UVW Hưng 1A-T ,<u H<+ 2T lu=n ThiệnT lu=n Th*nh v-hi+ 9:‰
$Gng C<nx. ĐZ- diệ$ $r2n C'a d<n Huyện dưO- C&u CV hFnh $h<nh Cư`- -P- $rang $r*i
nuSi d" -ó Rui +S DOn. kY dPo C<n d" -3a Huyện Q~ $Mng $rong $hời gian $Oi.
h Chƒn nu4i h|6W Rui +S C<n hqo $Mng nhanh $N 22.8%) -on nM+ :990 D2n 04.487 -on
nM+ 2;;% v$Mng 2T0 D&nx. Đ'a d<n ph=n d# $Kp $rung ! 0 UVT Jhu LY- 6iệ+ T=n v-hi+
48‰ $Gng C<nx L< Cang $Nng dưO- -huybn [&n Qang -hMn nuSi $rang $r*i vhqo nPi J$
h`p LOi hqo $h'$x. Chấ$ Dư`ng C<n hqo CV Cư`- -(i $hiện CPng JbT $] Dệ n*- hóa C<n hqo
$Mng. HưOng $Oi -&n $ip $.- C@y +*nh phP$ $ribn C<n hqo $hqo hưOng nuSi -Sng
nghiệp nhưng -h> E gi(+ -hi phB $hf- Mn $inh Cb h* giP $h<nh L< Uc DE LI +Z$ +Si
$rường.
h Chƒn nu4i gia cŽ,W C<n gia -&+ -3a Huyện $Mng nhanh $N 2%2T4 ng<n -on nM+ :990
D2n 797T) ng<n -on nM+ 2;;% v$Mng hXn %T) D&nxT $rong CóT C<n g< -hi+ $r2n 98‰.
,2n -an0h phưXng $hf- -hMn nuSi $ruyIn $h#ng ! hA gia CFnhT CV Uuấ$ hiện nhiIu
$rang $r*i nuSi $hqo phưXng $hf- -Sng nghiệp -ó Rui +S DOn $N 2.;;; j :0.;;; -onT -.
$hbW nM+ 2;;%T $o<n Huyện -ó )% $rang $r*i -hMn nuSi g< -Sng nghiệp LOi Rui +S 49;
ng<n -on v-hi+ 88‰ $Gng C<n g<xT ph=n d# $Kp $rung ! 2 UV Quang Trung L< lu=n
Thiện. NM+ 2;;)T [o (nh hư!ng -3a ['-h ->+ gia -&+T C<n gia -&+ -3a Huyện gi(+
-h] -"n hXn );; ng<n -on. HưOng $OiT -&n $in h<nh Rui ho*-hT Q^p Up D*i -P- $rang
$r*i -hMn nuSi g< -Sng nghiệ $h<nh Lrng Q(n Uuấ$ $Kp $rungy Đ\ng $hời $Mng -ường
hXn naa -Sng $P- ph"ng -h#ng ['-h dệnh.
 Lâm nghiệp
S(n Uuấ$ ng<nh D=+ nghiệp -3a Huyện -ó Rui +S nho. Đn nM+ 2;;)T $o<n Huyện -h]
-"n %:4T:;7) ha rNng $r\ng ph=n d# $Kp $rung ! UV Gia $=n : v%::T0;;; hax. Tuy nhi2nT $Bnh
-( rNng L< -=y D=u nM+ $hF $] Dệ -hq ph3 $o<n Huyện ! +f- -ao D< 44‰. HưOng $OiT -&n $ip
$.- C@y +*nh $r\ng rNng $Kp $rung ! nhang nXi -ó CA [#- -ao v†:0
;
x L<phP$ CAng nh=n [=n
$r\ng -=y 1=+ nghiệp ph=n $Pn.
 Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp
So LOi -P- Huyện JhP- $rong $]nhT Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp L< $ibu $h3 -Sng nghiệp $r2n
C'a d<n Huyện h$ Qf- nho deT -h3 yu D< Q(n Uuấ$ $ibu $h3 -Sng nghiệp ! hA gia CFnh n2n $]
$r5ng Gk, -3a ng<nh nM+ 2;;) -hi+ :;T7‰ $Gng GkP $r2n C'a d<n $o<n Huyện. To<n
Huyện -ó 0;4 -X Q! Q(n Uuấ$T $Mng 4; -X Q! Qo LOi nM+ :990y giP $r' Q(n Uuấ$ nM+ 2;;% C*$
82T088 $riệu C\ngT $Mng dFnh Ru=n ::T2‰ nM+. Trong CóT ng<nh -Sng nghiệp Jhai $hP- CP
U=y [Yng Cóng Lai $r" h<ng C&u $rong -X -ấu -3a ng<nhT 29T4‰y J Cn D< ng<nh -h din
:8
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
DưXng $hY-T $hY- ph@+ v2)T)‰xT -P- ng<nh Q(n Uuấ$ C\ g’ -hi+ :9‰y Q(n Uuấ$ Q(n ph@+
Ji+ Do*i 9T2‰y +ayT Co gi<y [a 8T%‰ |.
 Dịch v - Thư!ng m"i
M*ng DưOi ['-h L. ! Huyện Th#ng Nhấ$ dao g\+W -h`T $rung $=+ $hưXng +*iT -P- -ca
h<ng Jin [oanhT -P- Cib+ -ung fng LK$ $ư nSng nghiệpT LK$ Diệu U=y [YngT $hf- Mn gia Q>-T
DưXng $hY- $hY- ph@+T h<ng $i2u [rngT duSn dPn nSng Q(nT h<ng Ciện +PyT ['-h L. LKn $(iT
['-h L. $<i -hBnhT $hSng $in dưu Ciện|. -P- $G -hf- n<y ho*$ CAng JhP $#$ n2n hiện nay
ng<nh ['-h L. Cang -hi+ $] $r5ng JhP -ao $rong -X -ấu Jinh $ -3a Huyện. NM+ 2;;%T $o<n
Huyện -ó ).0%2 -X Q! Jinh [oanh.
28O8O Cơ C¢ h… tŽng
So LOi +Z$ dpng -hung -3a $o<n $]nh Đ\ng NaiT -X Q! h* $&ng Huyện Th#ng Nhấ$ +OiT
-"n $hiu LI Q# Dư`ng D}n -hấ$ Dư`ngT -&n ph(i Cư`- ưu $i2n C&u $ư U=y [Yng +Oi CPp fng
Cư`- y2u -&u phP$ $ribn $hqo hưOng -Sng nghiệp hoP j hiện C*i hóa.
 #i$% thông&
Giao $hSng -hBnh $r2n C'a d<n Huyện hiện nay D< Cường dA L< Cường Q^$.
Đường dAW +*ng DưOi Cường dA JhP phP$ $ribnT $uy nhi2nT hấu h$ -P- -Sng $rFnh -hấ$
Dư`ng -"n Je+T +K$ CA Cường dA -hBnh v$ư Cường Huyện $r! D2nx JhP [<y ;T08 J+uJ+
2
v$o<n
Ru#- Jho(ng ;T0:J+uJ+
2
T $o<n $]nh D< ;.07J+uJ+
2
x.
Đường Q^$ -h*y Qong Qong LOi Ru#- DA :m. Co*n np+ $rong Huyện -ó -hiIu [<i Jho(ng
:; J+T JhG Cường :T2+. Có ga k&u Gi=y ph.- L. LKn -huybn h<ng hóa L< h<nh JhP-h nAi
Lrng nhưng Dưu Dư`ng JhSng CPng JbT hiện $*i -wng như D&u [<i Jh( nMng Qc [.ng Cường Q^$
D<+ phưXng $iện LKn $(i ph.- L. Q(n Uuấ$ $r2n C'a d<n Huyện D< JhSng DOn.
Bảng )0T: 1ác trục giAo thông ch3nh cUA h"yện #h$ng %h&t
T2n z5ờng C(7 ?i•, zŽu ?i•, cu'i %1i
•B,–
Hiện
t!…ng
Qu#- DA :m ““ H.Tr(ng
,o+
lu=n
Th*nh
24 T#$
Qu#- DA 2; ““ k&u Gi=y Gia T=n : :% T#$
T]nh DA 20 “/ k&u Gi=y 1ong
Th<nh
:7 Trung
dFnh
Hưng 1A- j 1A 20 /“ Hưng 1A- 1A 20 29 Trung
dFnh
:9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
4%g"5n: 6h7ng #h$ng k8 h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**D;
 '"ng (ưới )iện&
Ngu\n Ciện -ung -ấp $r2n C'a d<n Huyện $N 2 $r*+ ::;u22h:0T $orng Có $r*+ 6iệ+ T=n
-ó -Sng Quấ$ :U20M/m L< $r*+ Th#ng Nhấ$ -ó -Sng Quấ$ :U20M/m. 6hó JhMn DOn nhấ$
$rong Liệ- -ung -ấp Ciện D< -P- $uyn $rung $h -h3 yu ph=n d# [5- $hqo -P- $r.- DA -hBnhT
$hiu -P- $uyn UưXng -PT [}n $Oi [=n -ư -ó Uu hưOng phP$ $ribn $h<nh $uyn [5- $hqo $r.- DA
hXn D< phP$ $ribn $h<nh -.+ L< $hiu -P- $uyn $rung $h Cn -P- Jhu LY- Q(n Uuấ$ nSng
nghiệp n2n CV h*n -h JhSng nho Cn Liệ- hFnh $h<nh -P- Lrng Q(n Uuấ$ $Kp $rung $hqo +S
hFnh $rang $r*i.
 C*p nước
Hiện nayT [=n -ư $r2n C'a d<n huyện -h3 yu Qc [.ng ngu\n nưO- ng&+ $&ng +Z$
vging JhoanT ging C<ox Cb ph.- L. -ho Qinh ho*$ L< Q(n Uuấ$. T• Dệ hA Qc [.ng nưO- h`p
Lệ Qinh $o<n huyện C*$ 9%T2‰T D< +f- -ao Qo LOi -P- huyện JhP- $rong $]nhT $rong Có UV C*$
$• Dệ -ao nhấ$ D< 98T0‰ vUV Quang Trungx L< UV C*$ $• Dệ $hấp nhấ$ 92T)‰ vUV Hưng 1A-x.
MA$ Q# Lấn CI -&n Ruan $=+ $rong Liệ- Jhai $hP-T Qc [.ng nưO- ng&+ hiện nay D<W
… MA$ Q# Jhu LY- Jhi Jhoan ging $hường gZp CP $(ng vLrng 6iệ+ T=nx hoZ-Dưu Dư`ng
nưO- ng&+ $&ng +Z$ nho vLrng UV 1A 20xT $hK+ -hB JhSng -ó nưO-.
… lu $h phP$ $ribn -Sng nghiệpT ['-h L. L< CZ- diệ$ D< phP$ $ribn -hMn nuSi $r2n C'a d<n
huyện $rong $hời gian $Oi Q~ $MngT -ó nguy -X g=y S nhiễ+ ngu\n nưO- ng&+ $&ng
+Z$.
… Hiện $*i -ó nhang Jhu LY- $r2n C'a d<n huyệnT nhấ$ D< Lrng 6iệ+ T=nT $hqo dPo -Po
-3a Ph"ng NSng nghiệpT +Y- nưO- ng&+ $&ng +Z$ $rong nhang $hPng Jiệ$ nhấ$ $.$
Uu#ng Qo -rng $hời Cib+ $rưO- Jia % j )+.
Đb Jh^- ph.- $Fnh $r*ng $r2nT $rưO- +^$ -&n n=ng -ao E $hf- d(o Lệ +Si $rường L< Qc [.ng
$i$ Jiệ+ ngu\n nưO- n<yT D=u [<i -&n -huybn hưOng Qang Jhai $hP- ngu\n nưO- ng&+ $&ng
Q=u dpng -P- ging Jhoan -Sng nghiệp L< $r*+ -ấp nưO- $Kp $rung -ó Ruy +S LNa L< nho.
 +ưu ch,nh - .i/n thông&
M*ng DưOi dưu -hBnh Liễn $hSng $r2n C'a d<n huyện $rong nhang nM+ Rua phP$ $ribn
JhP nhanh LOi hệ $h#ng -X Q! LK$ -hấ$ dao g\+ :: Cib+ dưu Ciện LMn hóa ph=n d# ! $ấ$ -(
:; UV $rong huyệnT $rong Có -ó ) dưu -.- L< 7 Cib+ dưu Ciện LMn hóa UV.
2;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Thi$ d' $ruyIn [}n $r2n C'a d<n huyện -ó % $r*+T g\+W $r*+ /“,m Gia 6iệ+T $r*+
/“,m Hưng 1A- L< $r*+ /“,m k&u Gi=yT CV ph3 Qóng :;;‰ C'a d<n $o<n huyệnT ph.- L.
$#$ nhu -&u nghq nhFn L< $hSng $in Di2n D*- -3a người [=n.
 T0ư1ng h2c&
NM+ h5- 2;;% j 2;;)T $ấ$ -( -P- UV $rong huyện CIu -ó $rường +&+ non LOi $Gng Q# 0;
$rường v)9 $rường +}u giPo CA- DKp L< : $rường nh< $rz h +}u giPo Di2n h`pxT $rong Có -Sng
DKp :; $rường v-hi+ 2;‰x L< -P- hFnh $hf- JhP- ); $rường v-hi+ 8;‰xT 2: $rường $ibu
h5-T :2 $rường THCST $rong Có -ó % $rường dPn -Sng v-hi+ 2%‰x L< % $rường THPTT $rong
Có -ó : $rường dPn -Sng. TGng Q# ph"ng h5- -ó 4): ph"ngT $rong CóW nh< $rz 7 ph"ngT +}u
giPo :%9 ph"ngT $ibu h5- %;% ph"ngT $rung h5- -X Q! :40 ph"ng L< $run h5- phG $hSng -ó 27
ph"ng.
 Công t03nh văn h4$ - thể th$%&
CP- -Sng $rFnh LMn hóa j $hb $hao -ấp hu2”n $huA- Jhu $rung $=+ h<nh -hBnh huyện
Cang -ó J ho*-h C&u $ư. CP- -Sng $rFnh LMn hóa j $hb $hao -ấp UVT hiện -ó 0u:; UV -ó $rung
$=+ LMn hóa vGia T=n 2T Quang TrungT 1A 20T Hưng 1A-T lu=n Thiệnx L< 0u:; UV -ó Q=n
dóng CPT $rong Có -ó % Q=n C*$ $i2u -hu@n LI Ruy +S Cấ$ Cai vQuang Trung : haT 1A 20 :T7
haT lu=n Thiện %T240 haxT 2 Q=n -"n D*i -&n +! rAng Ruy +S [iện $B-h vHưng 1A- ;T4;0 haT
lu=n Th*nh ;T08: hax. Tuy nhi2nT Liệ- d# $rB Cấ$ Cai -ho -P- -Sng $rFnh LMn hóa j $hb $hao
-3a -P- UV hiện rấ$ Jhó JhMn L< -hi phB -ho Liệ- CIn dr rấ$ -ao.
 '"ng (ưới ch5&
To<n huyện -ó :8 -h` LOi $r2n :.:)9 hA Jinh [oanhT $rong Có -ó % -h` Do*i 2 $huA-
huyện Ru(n DE L< :0 -h` Do*i % [o UV Ru(n DE. Trong Q# :8 -h`T -h] -ó ) -h` Cư`- U=y [Yng
Ji2n -#T -"n D*i :) -h` $*+ $hời -hưa C(+ d(o LI CiIu Jiện Lệ Qinh -wng như ph"ng -hPy
-haa -hPy. Hiện +Oi -ó 4 -h` -ó dan Ru(n DE ho*$ CAng $hqo nguy2n $^- Dấy $hu dr -hiT -P-
-h` -"n D*i [o ?,Nk UV -c : j 2 -Pn dA C(+ nhKn -Sng $P- Ru(n DE.
Hiện nay huyện CV DKp [anh +.- $rFnh S! ThưXng +*i j ku D'-h dG Qung Ruy ho*-h
phP$ $ribn +*ng DưOi -h` Cn nM+ 2;:;. Tuy nhi2nT $in CA $ribn Jhai U=y [YngT n=ng -ấp
-"n -hK+ [o Liệ- huy CAng L#nT nhấ$ D< L#n $rong [=n L< -Sng $P- CIn dr gi(i $oa gZp nhiIu
Jhó JhMn.
28O8^ Thực t!…ng †‡ hEi:
 Dân 67&
2:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Thqo Q# Diệu $h#ng J2 [=n Q# $r2n C'a d<n $o<n huyện nM+ 2;;4 D< :00.79; ngườiT LOi $Gng
Q# hA %:.:22 hAT +K$ CA [=n Q# $rung dFnh 4%; ngườiuJ+2
22
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng )0V : #hực trạng WX hCi thBo tYng '2n v- h,nh ch3nh
4%g"5n: %i8n giám #h$ng k8 h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**:;
 L$% )8ng&
Thqo Q# Diệu $h#ng J2T Q# người $rong CA $uGi Dao CAng $r2n C'a d<n $o<n huyện nM+
2;;4 D< 8%.70; người
Bảng )0+* : Z$ Kiệ" th$ng k8 vF ch? ti8" KAo 'Cng
CH\ TIN# 200^ 200j 200m
Tƒng $S
200^ – 200m
•Ÿ–
; : 2 % )
I8 Ja6 zEng t!6ng zE tu›i t61n hu&ện 8;.;0
;
8:.)9
:
8%.70
;
2T28
Trong Có
1. S# người $rong $uGi Dao CAng JhSng -ó Jh(
nMng Dao CAng
:.)22 :.)%2 :.)8) 2T:4
2. S# người $rong $uGi Dao CAng -ó Jh( nMng Dao
CAng
78.42
8
8;.;0
9
82.24
4
2T29
II8 =' ng5ời ng61i tu›i *a6 zEng tha, gia
*a6 zEng
2.:4: 2.2:0 2.%72 )T77
2%
=tt ?QN es HUNH CHiNH =' (7
%iện tFch tự
nhi2n •@,
2

%{n C'
t!ung D"nh
•ng5ời–
3€t zE }{n C'
•ng5ời/@,
2

To<n huyện )4 2)7T:7 :00.79; 4%;
:. lV Gia T=n : % 2;T44 :0.;9; 7%;
2. lV Gia T=n 2 0 :)T02 :0.%4% 92;
%. lV Gia T=n % ) :9T;) 2:.:84 :::2
). lV Gia 6iệ+ 7 %%T24 22.07% 479
0. lV Quang Trung 7 %4T)8 22.2): 4:;
4. lV ,<u H<+ 2 0 2;T:9 :9.%;% 904
7. lV Hưng 1A- ) 2:T;8 9.4%8 )07
8. lV 1A 20 4 :9T02 :2.247 828
9. lV lu=n Th*nh % %:T2% :;.2;9 %27
:;. lV lu=n Thiện 2 %:T:8 9.92; %:8
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
CH\ TIN# 200^ 200j 200m
Tƒng $S
200^ – 200m
•Ÿ–
III8 Ngu„n *a6 zEng 8;.78
9
82.27
)
8).4%
8
2T%0
IV. C{n z'i *a6 zEng
:. 1ao CAng D<+ Liệ- $rong ng<nh 6TQk
Trong CóW
h Trong $uGi Dao CAng
h Ngo<i $uGi Dao CAng.
42.7)
)
4;.08
%
2.:4:
4).:2
2
4:.9;
7
2.2:0
40.%;
9
42.9%
7
2.%72
2T;2
:T92
)T77
2. S# người $rong $uGi Dao CAng Cang Ci h5- 0.780 4.;:0 7.;2; :;T:4
3. S# người $rong $uGi Dao CAng D<+ nAi $r` 7.:20 7.:%; 7.:80 ;T)2
4. S# người $rong $uGi Dao CAng Cang -ó Liệ-
D<+ $*+ $hời
:.0;% :.%2: :.)8; h :T40
0. S# người $rong $uGi Dao CAng -hưa -ó Liệ-
D<+
%.::; %.:74 %.:2; ;T:4
4. S# người $rong $uGi Dao CAng JhSng -ó nhu
-&u D<+ Liệ-
)90 0:; 02) 2T89
4%g"5n: %i8n giám #h$ng k8 h"yện #h$ng %h&t9 n(m )**:;
 Dân t8c&
Tr2n C'a d<n $o<n huyện -ó :8 [=n $A- anh q+ Qinh Q#ng L< D<+ Liệ-T $rong Có [=n $A-
6inh -hi+ nhiIu nhấ$ :)).%:0 ngườiT [=n $A- Nrng 2.%72 ngườiT [=n $A- Hoa 2.;79 ngườiT
[=n $A- ChXro :.)%: ngườiT [=n $A- T<y 004 ngườiT -"n D*i D< -P- [=n $A- JhP- 0;9 người.
S# hA C\ng d<o [=n $A- $uy JhSng nhiIu nhưng ph=n d# r(i rP- ! $ấ$ -( -P- UV L< CZ-
diệ$ $rong $hời gian Rua nh< nưO- CV $ribn Jhai nhiIu -hBnh QP-h h’ $r` -ho -P- C#i $ư`ng
n<yT Qong Cn nay Ca ph&n -P- hA [=n $A- L}n np+ $rong [iện hA ngh•oT Jhó JhMn.
 Tôn gi9%&
TSn giPo $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ rấ$ Ca [*ngT $rong Có Thi2n -h>a giPo -hi+
nhiIu nhấ$ v74‰ $Gng [=n Q#T Qau Có Cn PhK$ giPo L< -P- $Sn giPo JhP- vTin 1<nhT Cao
Đ<i|x.
Huyện Th#ng Nhấ$ +Oi Cư`- -hia $P-h n2n Liệ- Gn C'nh LI -X -ấu nh=n QYT Ru(n DE nh<
nưO- $rong ho*$ CAng $Sn giPo -"n gZp nhiIu Jhó JhMnT nhấ$ D< CZ- $hr -3a huyện -ó CSng
2)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
C\ng d<o -ó C*o Qinh Q#ng. Song $rong $hời gian Rua Cư`- QY Ruan $=+ L< -h] C*o -3a -ấp
$r2n n2n -P- -hBnh QP-h $Sn giPo -3a Đ(ng L< Nh< nưO- CV Cư`- $hY- hiện $#$y giPo [=n
$rong huyện phP$ huy $#$ -P- ngu\n nAi DY-T $Bnh -Ang C\ng $rong Liệ- phP$ $ribn Jinh $T U=y
[Yng -X Q! h* $&ng L< np Q#ng LMn +inh D<ng UV.
 #i9% :c&
Trong nhang nM+ g&n C=yT -X Q! LK$ -hấ$ LI giPo [.- -3a huyện CV -ó Cư`- nhang C&u
$ư CPng JbT C(+ d(o $#$ y2u -&u gi(ng [*y L< h5- $KpT CAi ngw giPo Li2n Ru(n DE L< gi(ng
[*y CV Cư`- dG QungT -hu@n hóa. CSng $P- huy CAng h5- Qinh $rong CA $uGi L<o DOp +A$ C*$
99‰T -Sng $P- -h#ng L< Uóa +r -haT phG -Kp giPo [.- $ibu h5- Cư`- [uy $rFT phG -Kp giPo
[.- $rung h5- -X Q! Cư`- gia Lang.
,2n -*nh CóT -Sng $P- giPo [.- C<o $*o -3a huyện -"n +A$ Q# Jhó JhMnW
… Hiện -"n ); ph"ng h5- np+ $rong JhuSn Li2n nh< $hờT JhSng $huKn D`i -ho -Sng $P-
giPo [.-.
… S# ph"ng h5- D< nh< $*+ $r2n C'a d<n huyện -"n 2: ph"ngT -hi+ %T2‰T $rong CóW
+}u giPo 4 ph"ngT$ibu h5- ) ph"ng L< $rung h5- phG $hSng :: ph"ng. S# ph"ng h5-
Ji2n -# -hi+ 2:‰T -"n D*i 70T8‰ D< ph"ng h5- dPn Ji2n -#.
… H&u h$ -P- $rường CIu $hiu -P- ph"ng -hf- nMng L< $hi$ d' gi(ng [*y L< -ó Ruy
+S Cấ$ nhoT $hiu Q=n -hXiT dVi $Kp L< JhuSn Li2n -=y Uanh|
… 6hó JhMn $rong Liệ- $ribn Jhai -hưXng $rFnh CGi +OiT $hay QP-h giPo Jhoa [o -X Q!
LK$ -hấ$ -3a -P- $rường -"n $hiu.
… Chấ$ Dư`ng LI -huy2n +Sn -3a giPo Li2n JhSng C\ng CIuT $hiu giPo Li2n +A$ Q#
+Sn như ngo*i ngaT nh*- h5aT -Sng nghệ $hSng $in|T $uGi Cời -3a giPo Li2n dK-
+&+ non -aoT Jh( nMng $hu h>$ giPo Li2n $rz Jhó JhMn.
 ; t<&
CX Q! LK$ -hấ$ ng<nh y $ CV Cư`- $Mng -ường +A$ dưO-T g\+ -ó +A$ ph"ng JhP+ Jhu
LY- ! UV Quang Trung U=y [Yng Ji2n -# L< :; $r*+ UP UV U=y [Yng dPn Ji2n -# LOi $Gng Q#
4; giường dệnh. )4u)4 ấp CIu -ó nh=n Li2n y $ -Ang C\ng C3 Qf- JhP+ dệnh dan C&u -ho
nh=n [=n. CP- -hưXng $rFnh y $ Ru#- gia $ip $.- Cư`- $ribn Jhai JhP $#$.
Tuy nhi2nT C=y D< huyện +Oi n2n $rung $=+ y $ huyện Cang ph(i $*+ $hời Qc [.ng
ph"ng JhP+ Jhu LY- Cb ho*$ CAng L< CZ- diệ$ D< $rang $hi$ d' y $ nhFn -hung -"n $hiu L<
D*- hKu.
 .ăn h4$ - Thể :c thể th$%
20
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
CP- ho*$ CAng LMn hoPT $hSng $inT $hb [.- $hb $hao nhang nM+ g&n C=y -ó nhiIu $in dAT
Ci C>ng hưOngT phP$ huy Cư`- $Bnh giPo [.-T $uy2n $ruyIn L< ph.- L. $hi$ $hY- nhiệ+ L.
-hBnh $r' -3a huyện. Trong Có -ó -P- $h<nh $Yu CPng ghi nhKn Qau C=yW
h Gia $Mng Q# Dư`ng $hư Liện L< ph"ng C5- QP-h.
h TG -hf- Cư`- nhiIu CAi LMn nghệ Ru&n -h>ngT hAi [iễn LMn nghệ.
h CuA- LKn CAng $o<n [=n Co<n J$ U=y [Yng Cời Q#ng LMn hóa L< U=y [Yng +S
hFnh ấpT UVT -X Ruan LMn hóa Cư`- $ribn Jhai rAng Jh^p.
h Phong $r<o $hb [.- $hb $hao $rong nh=n [=n L< -P- -X Ruan Cư`- [uy $rF $hường
Uuy2nT h<ng nM+ CIu $G -hf- -P- -uA- hAi $hao nh=n -P- ng<y Dễ DOn.
Tuy nhi2nT -P- ho*$ CAng LMn hóaT $hb [.- $hb $hao -wng -"n nhiIu h*n -h nhưW $• Dệ
hAT ấp L< -X Ruan C*$ $i2u -hu@n LMn hóa -"n $hấpT -P- phong $r<o -ó nhang +Z$ -"n
$hiu nAi [ung L< diện phPp $ribn Jhai -. $hb nhp+ C*$ Cư`- J$ Ru( -ao nhấ$T CZ- diệ$
D< CAi ngw -Pn dA ho*$ CAng phong $r<o -"n $hiu Jinh nghiệ+ -h] C*o.
 =n ninh - >u7c ph?ng
ThY- hiện NQ ;8uT• LI -Sng $P- an ninhT Ru#- ph"ng $rong $Fnh hFnh +OiT huyện CV
$G -hf-T U=y [Yng DY- Dư`ng an ninh j Ru#- ph"ng $N -ấp huyện Uu#ng -ấp UV L<
Uó+T ấpy $ribn Jhai $#$ -P- -Sng $P- LI Ru(n DE hA Jh@uT -ấp phP$ CMNk L< DKp D*i
$rK$ $YT an $o<n giao $hSng Cường dAy $Mng -ường -Sng $P- ph"ng -h#ng -hPy nGy Ru(n
DE -hZ$ -h~ -P- ng<nh nghI Jinh [oanh CZ- diệ$y ngMn -hZn L< h*n -h Cn +f- $hấp
nhấ$ -P- $ệ n*n UV hAi.
,2n -*nh CóT $hường Uuy2n [uy $rF -h CA $rY- L< Ru(n DE -hZ$ Lw JhBT $rang $hi$ d'
d(o C(+ Q–n Q<ng -hin Cấuy h<ng nM+ $G -hf- $#$ -P- DOp huấn Duyện -ho DY- Dư`ng
[=n Ru=n $Y Lệ L< $ribn Jhai [iễn $Kp ! Ruy +S $o<n huyện y ph#i h`p -rng -hBnh
RuyIn -P- -ấp L< Co<n $hb $G -hf- -Sng $P- $uybn Ru=nT C*$ -h] $i2u :;;‰ ! hai -ấp
huyện L< UV.
Tuy nhi2n $• Dệ huy CAng DY- Dư`ng [=n Ru=n $Y Lệ hiện nay -"n $hấpT -h] C*$ Jho(ng
:T9 j 2‰ [=n Q#.
 ?ánh giá chung:
Thu€n *‰i:
h Huyện Th#ng Nhấ$T $]nh Đ\ng Nai np+ $rong Lrng Jinh $ $r5ng Cib+ phBa Na+T
g&n LOi -P- $rung $=+ Jinh $ DOnT -ó hệ $h#ng giao $hSng dA $ưXng C#i phP$ $ribn
24
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
n2n $huKn D`i -ho phP$ $ribn +A$ nIn Jinh $ $o<n [iện -( nSng D=+ nghiệpT -Sng
nghiệp L< ['-h L..
h Đấ$ Cai -3a huyện ph&n Dón D< Cấ$ daˆanT ph=n d# $r2n C'a hFnh $ưXng C#i dpngT
$huKn D`i Cb hFnh $h<nh -P- Lrg -huy2n -anh nSng nghiệp -ó Jh#i Dư`ng Q(n ph@+
h<ng hóa -ao.
h Ngu\n Dao CAng $r2n C'a d<n huyện [\i [<oT -ó $rFnh CA LMn hóa JhP -ao L< -ó
$ruyIn $h#ng Dao CAng -&n -rT nh*y den LOi Jinh $ $h' $rườngT C=y Q~ D< D`i $h
JhSng nho $rong RuP $rFnh phP$ $ribn Jinh $ h UV hAi.
h CX Q! h* $&ng Jinh $ h UV hAi -3a huyệnT nhấ$ D< LI y $T giPo [.- CV Cư`- C&u $ư
dưO- C&uT nu $ip $.- $Mng -ường C&u $ư Q~ phP$ huy $P- [.ng $h>- C@y -huybn
['-h -X -ấu Jinh $ L< -(i $hiện CiIu Jiện Q#ng -3a người [=n.
Bh• @hƒn:
h T#- CA -huybn ['-h -X -ấu Jinh $ -3a huyện -hK+T nSng nghiệp -hi+ $• $r5ng
-aoT $hu nhKp dFnh Ru=n C&u người Cang ! +f- $hấpT Jh( nMng $B-h Dwy $N nAi dA
Jinh $ -ho C&u $ư phP$ $ribn JhSng -aoT rấ$ -&n ngu\n L#n C&u $ư $N d2n ngo<iT
nhấ$ D< Dinh LY- -Sng nghiệp j ['-h L..
h S(n Uuấ$ nSng nghiệp -"n $hiu Gn C'nhT giP $h<nh nSng Q(n h<ng hóa -aoT -hấ$
Dư`ng nSng Q(n h<ng hóa nhFn -hung -"n $hấpT -hưa -ó QY h’ $r` $B-h -Y- -3a
-Sng nghiệp -h din n2n Qf- -*nh $ranh $r2n $h' $rường -"n h*n -hT giP -P din
CAng L< hiệu Ru( Q(n Uuấ$ $hấp.
h S(n Uuấ$ -Sng nghiệp j $ibu $h3 -Sng nghiệp $uy CV -ó +f- $Mng $rư!ng -ao Qong
nhFn -hung L}n -"n gZp nhiIu Jhó JhMnT Liệ- Lay L#n C&u $ư -hiIu Q=u -(i $in
-Sng nghệ ! +A$ Q# -X Q! Q(n Uuấ$ -"n -hK+. Tibu $h3 -Sng nghiệp C'a phưXng -ó
Ruy +S LNa L< nhoT -hưa -ó -P- Jhu -Sng nghiệp -wng như -P- -X Q! -Sng nghiệp
-ó L#n C&u $ư nưO- ngo<i.
h Ho*$ CAng $hưXng +*i ['-h L. -h3 yu D< duSn dPn nho Ruy +S hA gia CFnhT -hưa
-ó -P- [oanh nghiệp $hu +ua nSng Q(n h<ng hóa DOn.
h CX Q! h* $&ng nói -hungT CZ- diệ$ D< -X Q! h* $&ng ph.- L. -Sng nghiệpT giao
$hSngT hệ $h#ng -h` L< -X Q! D<+ Liệ- -"n $hiuT -hưa C\ng dA L< -hưa $*o Cư`-
Qf- h>$ C&u $ư d2n ngo<i.
h /iệ- d# $rB Cấ$ Cai -ho -P- -Sng $rFnh -Sng -Ang L< -P- JhuT -.+ -Sng nghiệp $Kp
$rung hiện nay h$ Qf- Jhó JhMnT -hi phB CIn drT gi(i $oa -aoT CZ- diệ$ D< -hưa -ó
27
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
-X -h gi(i Ruy$ Jhi huyện Ruy ho*-h -P- -Sng $rFnh L<o Cấ$ [o CSng $y Cao Qu
Đ\ng Nai Ru(n DE.
28
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng O: HIỆN T`aN< CH[T JPbN< 3cI T`PdN< eU
CcN< TRC S#fN Jg 3cI T`PdN< H#VỆN THZN<
NH[T
O81 HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< NPhC
O8181 Ngu&2n nh{n g{& 4 nhi>, ,4i t!5ờng n5Šc
Hiện nayT $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ h&u h$ Dư`ng nưO- $h(i $N -P- h5a$ CAng
Qinh h5a$ -wng như -Sng nghiệp -hưa Cư`- $hu go+ Uc DE +< $h(i $rY- $ip ra +Si $rường
dpng nhiIu hFnh $hf-W $Y $hấ+T h# -hfa nưO- $h(iT U( L<o hệ $h#ng QSng Qu#i -3a huyện. ,2n
-*nh CóT [o C=y D< huyện +Oi $h<nh DKp n2n hệ $h#ng -X Q! h* $&ng $hoP$ nưO- L< Uc DE nưO-
$h(i -"n yu Je+ -Ang $h2+ -P- -X Q! Q(n Uuấ$T $hưXng +*i ['-h L. L< -hMn nuSi np+ rVi rP-
Uqn J~ g=y Jhó JhMn -ho -Sng $P- Ru(n DE L< Ruy h5a-h hệ $h#ng $hoP$ L< Uc DE nưO- $h(i
-3a huyện. Hiện $r*ng n<y CV L< Cang g=y ra nhang $P- CAng Uấu D2n -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$ L<
nưO- ng&+ -3a huyện Th#ng Nhấ$
Đb CPnh giP $Bnh -hấ$ nưO- $h(i $*i huyện Th#ng Nhấ$T Chi -.- ,/MT Tp.HCM CV
$in h<nh Dấy +}u $rong $hPng ;8u2;;8 $*i -P- -#ng U( $*i 0 L' $rB QauW nưO- $h(i -3a -Sng $y
TNHH Gia 6iệ+ h nưO- $h(i $N -X Q! -h din nSng Q(ny nưO- $h(i -3a -X Q! nuSi hqo j
nưO- $h(i CZ- $rưng -ho ho*$ CAng -hMn nuSiy nưO- $h(i -3a -=y UMng HuyIn HKuT nưO- $h(i
-3a Jhu LY- -h` k&u Gi=yT nưO- $h(i $*i Jhu LY- h<nh -hBnh -3a huyện Th#ng Nhấ$ j nưO-
$h(i CZ- $rưng -ho ho*$ CAng Qinh ho*$. ko $Bnh -hấ$ nưO- $h(i $*i -P- L' $rB Dấy +}u JhP-
nhau n2n Jhi CPnh giPT ph=n $B-h Q# DiệuT -( 2 $i2u -hu@nW TC/N 4772 j 2;;; L< TC/N
09)0 j 2;;0 Cư`- Pp [.ng.
• NưO- $h(i $*i -Sng $y Gia 6iệ+ L< nưO- $h(i $N -X Q! nuSi hqoT Pp [.ngW TC/N 09)0 j
2;;0T Do*i ,.
• NưO- $h(i $*i -=y UMng HuyIn HKuT Jhu LY- -h` k&u Gi=y L< Jhu LY- h<nh -hBnh huyện
Pp [.ngW TC/N 4772 j 2;;;T +f- ““ v+f- Jh^$ Jhq nhấ$ C#i LOi -hấ$ Dư`ng nưO- $h(i
Qinh ho*$x.
29
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng E0+0 [ết R"ả phân t3ch ch&t Kợng n.c thải tại các v- tr3 K&y m\"
=T
T
Ch~
ti2u
?ơn
-H
Ch(t *5‰ng n5Šc th)i t…i c'ng †)
Ti2u chu¤n á7
}.ng
C4ng t&
TNHH
<ia Biệ,
Cơ C¢
nu4i
h|6
C{&
†ƒng
Hu&•n
H€u
Ch‰ %Žu
<i{&
Bhu
H1nh
chFnh
TCe
N
mll2

2000
•3¥c
II–
TCe
N
j_^j

200j
•$–
: pH h 2Gl2 7T:2 7T:0 7T:: 7T:0 Q > V
Q0Q >
V
SS +gu1 _m0 lj0 jm 2l0 28 Q* +**
4 C‹k +gu1 1 m1O 1 2^0 280 ^jO ^8 ] T*
7 ,‹k
0
+gu1 _m0 lj0 jm 2l0 28 E* Q*
8 CD
h
+gu1 ))T%8
2:4T0
0
m2G1O 20jG1_ j1G^8 ] D**
9 NhN‹
2
h
+gu1 6PH 0G1j 1GO0 6PH 1G_2 ] ]
:; NhN‹
%
h
+gu1 :T2; :0T0% ;T;24 %T2% 9T); E* ]
:: NhNH
%
+gu1 :T:%
188G1
O
jmGml ^lGm0 jGml ] +*
:2 S‹
)
2h
+gu1 12G08 OG^l OG^l _GO0 2Gm^ ] ]
:% PhP‹
)
%h
+gu1 6PH 1^G00 6PH 10Gl8 6PH D D
:) Šq +gu1 ;T28 :T0) 0G1l OGO1 0G0^1 ] Q
:0 Pd —gu1 4 :)T0 mGO 8G2 jGj ] Q**
:4 Hg —gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH ] +*
:7
TGng
CoDi•or
+
MPNu:;
; +D
2%
^Gm810
m
1G1810
m
_GO810
j
2G^810
j
+*** Q***
:8
k&u
$Gng
+gu1 1OG8 1_G2 mG8 1mG2 8G8 D Q
4%g"5n: 1hi cục Bảo vệ Môi tr!ng #60<1M9 )**T;
• NưO- $h(i $N ho*$ CAng Qinh ho*$
6$ Ru( ph=n $B-h +}u nưO- $h(i Qo LOi TC/N 4772 j 2;;; vho*$ CAng Qinh ho*$x $*i -P- L'
$rB CZ- $rưng n2u $r2n -ho $hấyW
 pH -ó giP $r' $N 7T:: Cn 7T:0T np+ $rong giOi h*n -ho phep.
%;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
 Chấ$ r^n DX Dcng ! 6hu h<nh -hBnh C*$ TCCPT -"n $*i 2 L' $rB -"n D*i Lư`$ TCCP
$N :T: Cn 0T) D&n.
 GiP $r' ,‹k
0
$*i -=y UMng HuyIn HKu L< -h` k&u Gi=y Lư`$ $i2u -hu@n :T9 L< 9;
D&n. T*i Jhu h<nh -hBnh huyệnT giP $r' ,‹k
0
np+ $rong TCCP
 Tấ$ -( -P- -h] $i2u $Gng -oDi•or+Q L< [&u $Gng Jhi ph=n $B-h CIu JhSng C*$ TCCP.
TGng -oDi•or+Q Lư`$ TCCP $N 2); Cn :.:;; D&nT [&u $Gng Lư`$ TCCP $N :T2 Cn
2T7 D&n
• NưO- $h(i $N ho*$ CAng -Sng nghiệp
6$ Ru( ph=n $B-h +}u nưO- $h(i Qo LOi TC/N 09)0 j 2;;0 vho*$ CAng -Sng nghiệpx $*i -X
Q! nuSi hqo L< -Sng $y TNHH Gia 6iệ+ -ho $hấyW
 GiP $r' C‹k Lư`$ TCCP :0T0 D&n $*i -Sng $y Gia 6iệ+ L< Lư`$ TCCP 2; D&n $*i
-X Q! nuSi hqo.
 GiP $r' ,‹k
0
Lư`$ TCCP :9T2 D&n $*i -Sng $y Gia 6iệ+ L< Lư`$ TCCP :0 D&n $*i
-X Q! nuSi hqo.
 Chấ$ r^n DX Dcng Lư`$ TCCP 7T0 $*i -X Q! nuSi hqo L< 9T4 D&n $*i -Sng $y Gia
6iệ+.
 H&u h$ -P- giP $r' CD
h
T NhN‹
2
h
T NhN‹
%
h
T NhNH
%…T
PhP‹
)
%h
T ŠqT PdT Hg Jhi ph=n $B-h
CIu C*$ TCCP.
 GiP $r' $Gng CoDi•or+Q $*i -Sng $y Gia 6iệ+ C*$ TCCPT $uy nhi2n $*i -X Q! nuSi
hqoT giP $r' n<y Lư`$ TCCP 92; D&n.
 GiP $r' [&u $Gng Lư`$ TCCP $N 2T74 j %T8) D&n.
• Nh€n †¡t chung
NhFn -hungT ph&n DOn -P- -h] $i2u Co C*- $rong $h<nh ph&n nưO- $h(i $N -P- ho*$ CAng Qinh
ho*$ L< Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp $*i huyện Th#ng Nhấ$ CIu JhSng C*$ TCCP. T*i -X Q! nuSi
hqoT $uy nưO- $h(i -ó Rua h&+ diogaQ nhưng C&u ra nưO- rấ$ C.- L< -ó nhiIu -Zn. Hệ $h#ng
-X Q! h* $&ng $hoP$ nưO- L< Uc DE nưO- $h(i -"n yu Je+ -Ang $h2+ -P- -X Q! Q(n Uuấ$T
$hưXng +*i ['-h L. L< -hMn nuSi np+ rVi rP- Uqn J~ g=y Jhó JhMn -ho -Sng $P- Ru(n DE L<
Ruy h5a-h hệ $h#ng $hoP$ L< Uc DE nưO- $h(i -3a huyện. Hiện $r*ng n<y CV L< Cang g=y ra
nhang $P- CAng Uấu D2n -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$ huyện Th#ng Nhấ$.
%:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
O8182 Hiện t!…ng ,4i t!5ờng n5Šc ,Œt
Nhp+ CPnh giP hiện $r*ng -hấ$ Dư`ng +Si $rường nưO- +Z$ $*i huyện Th#ng Nhấ$T
Chi -.- ,/MT CV $hY- hiện Dấy +}u L< ph=n $B-h L<o $hPng ;8u2;;8 $*i -P- L' $rB như QauW
CKp ˜ng Th5 h UV Gia T=n %T Qu#i C(i j UV Gia T=n %T QuSi M3 h UV lu=n Th*nhT Qu#i SSng
Nh*n j UV 1A 20 L< h\ Tr' mn. 6$ Ru( ph=n $B-h -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$ $*i -P- L' $rB Dấy +}u
Cư`- $hb hiện $rong d(ng Qau.
Bảng E0)0 [ết R"ả phân t3ch n.c m^t tại các v- tr3 K&y m\"
=T
T
Ch~ ti2u ?ơn -H
B‚t qu) 7h{n tFch
?€7 cng
ThA
=u'i
C)i
=u'i
3
=u'i
=4ng
Nh…n
H„ T!H
;n
TCeN
j_^2:1__j •;–
1 7H 7T0) 4T80 7T2) 7T); 4T74 D > T0Q
^ T== ,g/J :4 jj :2 O8 2; )*
m Cp% ,g/J 8 ^8 Oj 8 8 _ +*
l $p%
j
,g/J j 28 21 j ^ _ H
8 C*
9
,g/J :2T)% :7T); 7T)4 8T:7 4T;) ]
_ N9Np
2
9
,g/J 1G_2 2Gm0 0GO1 0G02m 0G02O *0*+
10 N9Np
O
9
,g/J )T40 ;T%) :T;; %T9; ;T9: +*
11 N9NH
O
,g/J 6PH 1jG8l 12G^l 6PH 6PH *0*Q
12 =p
^
29
,g/J 6PH 6PH 2T4) 29T)) 6PH ]
1O /9/p
^
O9
,g/J 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH ]
1^ | ,g/J ;T:7 ;T2: ;T27 ;T;98 ;T:: +
1j /D ¦g/J :% :: 4T% 0 )T4 Q*
1m Hg ¦g/J
21
6PH 6PH 6PH 6PH +
1l
T›ng C'
C6*i§6!
,
3/N/1
00 ,*
_GO810
j
^Gm810
j
2G^810
m
1G1810
m
2T).:;
2
Q***
18
%Žu
t›ng
,g/J ; 0Gm 0G2 6PH 0Gj *
4%g"5n: 1hi cục Bảo vệ Môi tr!nng #60<1M9 )**T;
6$ Ru( ph=n $B-h -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$ $*i huyện Th#ng Nhấ$ -ho $hấyW
 GiP $r' pH $*i 0 L' $rB Dấy +}u [ao CAng $rong Jho(ng $N 4T70 Cn 7T0)T CIu np+ $rong
giOi h*n -ho phep -3a TC/N 09)2W:990 Do*i m.
%2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
 GiP $r' TSS C*$ $i2u -hu@n $*i CKp ˜ng Th5T Su#i M3 L< h\ Tr' mny -"n $*i Qu#i C(i
Lư`$ TCCP 2T70 D&n L< $*i Qu#i SSng Nh*n Lư`$ TCCP :T9 D&n.
 GiP $r' C‹k Lư`$ TCCP %T0 j )T8 D&n $*i Qu#i C(i L< Qu#i M3y -"n % L' $rB -"n D*i giP
$r' C‹k C*$ TCCP.
 GiP $r' ,‹k
0
h&u h$ CIu C*$ TCCP.
 NhN‹
2
h
Lư`$ TCCP $N 2T% Cn :92 D&n $*i -( 0 L' $rB Dấy +}u.
 H&u h$ -P- giP $r' CD
h
T S‹
)
2h
T NhN‹
%
h
T PhP‹
)
%h
T ŠqT PdT Hg CIu np+ $rong giOi h*n
TCCP. ĐPng Dưu E D< $*i CKp ˜ng Th5T giP $r' Hg Co Cư`- D< 2:—gu1T Lư`$ TCCP Cn
2: D&n.
 TGng -oDi•or+Q -ó giP $r' Lư`$ giOi h*n -ho phep $N 92 j )8; D&n $*i -P- L' $rB CKp ˜ng
Th5T Qu#i C(iT Qu#i M3T Qu#i SSng Nh*ny -h] [uy nhấ$ $*i h\ Tr' mn -ó giP $r' $Gng
-oDi•or+Q C*$ TCCP.
T4m ("i
Su#i C(i D< L' $rB -ó nhiIu -h] $i2u JhSng C*$ TCCP nhấ$ $rong Q# :; L' $rB Dấy +}u v7
-h] $i2uxT $*i L' $rB Dấy +}u D< C&u L<o Su#i C(iT $*i $hời Cib+ Dấy +}u nưO- -ó +ri hSiT -P-
-h] $i2u ph=n $B-h -ó giP $r' -ao [o (nh hư!ng -3a ho*$ CAng -hMn nuSi Uung Ruanh Jhu LY-
Qu#i C(i.
NhFn -hung -hấ$ Dư`ng nưO- $*i -P- L' $rB Dấy +}u -"n JhP $#$T $uy nhi2nT d^$ C&u -ó
[ấu hiệu S nhiễ+ hau -XT Li Qinh L< +A$ Q# -h] $i2u JhP-. ĐiIu n<y -ho $hấy $P- CAng $N
nưO- $h(i CS $h'T -Sng nghiệp L< ho*$ CAng -hMn nuSi Cn ngu\n nưO- +Z$ JhP r‡ rệ$. /F LKy
-&n -ó nhang diện phPp J'p $hời nhp+ d(o Lệ ngu\n nưO- +Z$ hiện -ó.
O818O Hiện t!…ng ,4i t!5ờng n5Šc }5Ši z(t
Di/n @i<n ch*t (ư5ng nước :ưới )*t
Đb CPnh giP hiện $r*ng +Si $rường nưO- [ưOi Cấ$ -3a huyện Th#ng Nhấ$T Chi -.- ,(o Lệ
MSi $rường CV $hY- hiện Dấy +}u $*i 0 L' $rB như QauW g&n dVi rP- Gia T=n :T Jhu $r\ng Qau
$huA- UV Gia T=n %T g&n nghia $rang Gia 6iệ+T $r*i hqo Sng Đ*i L< Jhu [=n -ư Tr&n Cao
/=n j UV ,<u H<+ 2 .Hiện $r*ng +Si $rường nưO- [ưOi Cấ$ $h' huyện Th#ng Nhấ$ $*i +A$ Q#
L' $rB Dấy +}u Cư`- $rFnh d<y $rong d(ng [ưOiW
%%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng E0E0 [ết R"ả phân t3ch ch&t Kợng n.c d.i '&t tại các v- tr3 K&y m\"
=T
T
Ch~ ti2u
?ơn
-H
B‚t qu) 7h{n tFch
<Žn D‡i
!ác <ia
T{n 1
Bhu t!„ng
!au <ia
T{n O
<Žn nghœa
t!ang <ia
Biệ,
T!…i h|6
4ng ?…i
B%C
T!Žn Ca6
e{n
TCeN
j_^^ 9
1__j
: pH jG2_ 8T%) 7T49 jGjm 4T4;
4.0 j
8.0
2 ĐA -fng +gu1 )T0 2:%T9 8%T7 :)T4 22T8
%;; j
0;;
% mQ —gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH 0;
) CD
h
+gu1 9T09 8T88 9T09 :%T80 :%T:) h
0 Pd —gu1 %T: %T% )T2 2% %T0 0;
4 Crv/“x —gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH 0;
7 CN
h
—gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH :;
8 Cu —gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH :
9 ™n —gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH 0
:; Mn +gu1 ;T;%0 ;T:% 6PH ;T;%% 6PH
;.: j
;.0
:: NhN‹
%
h
+gu1 )T;: %T;4 2T20 ::T;: ::T0; )0
:% Šq +gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH : j 0
:) S‹
)
2h
+gu1 6PH :T47 2T;8 6PH 6PH
2;; j
);;
:0 Hg —gu1 6PH 6PH 6PH 6PH 6PH :
:4
TGng
CoDi•or
+
MPN
u
:;;
+D
6PH 2O 1G1810
^
^O 2G^810
O
%
4%g"5n: 1hi cục Bảo vệ Môi tr!ng #60<1M9 )**T;
Nh€n †¡t chung:
6$ Ru( ph=n $B-h -ho $hấy -hấ$ Dư`ng nưO- [ưOi Cấ$ $*i huyện Th#ng Nhấ$ JhP $#$.
H&u h$ -P- -h] $i2u CIu np+ $rong giOi h*n -ho phepT ngo*i $rN giP $r' pH $*i Jhu LY- g&n
dVi rP- Gia T=n “ L< $r*i hqo Sng Đ*i JhSng C*$ TCCP L< -h] $i2u $Gng -oDi•or+Q -ó giP $r'
-ao hXn TCCP nhiIu D&n. So LOi $i2u -hu@n -ho phep vTC/N 09))h:990xT h<+ Dư`ng
-oDi•or+Q $rong nưO- ng&+ $*i -P- L' $rB Dấy +}u -ao hXn $N 7T7 j %.447 D&n v$rN Jhu LY- g&n
nghia $rang Gia 6iệ+T h<+ Dư`ng -oDi•or+Q -ó $rong nưO- ng&+ $*i Jhu LY- g&n nghia $rang
%)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Gia 6iệ+ D< -ao nhấ$ v:T:.:;
)
MNPu:;;+Dx. ĐiIu n<y -hfng $o nưO- ng&+ d' nhiễ+ d@n $N
nưO- $h(i Qinh h5a$ $N -P- hA [=n [o Ci2su Ji2tn L2t Qinh -3a -P- hA [=n -hưa CưXt- $S‚$T -hưa
C(+ d(o Jho(ng -P-h an $o<n giaa ging L< nXi Qinh ho*$. T*i L' $rB Jhu $r\ng rau Gia T=n %T
nưO- ng&+ $*i C=y Cư`- Jhai $hP- -ho +.- CB-h $ưOi rauT Jhi $hY- hiện Dấy +}u phP$ hiện -ó
+ri $hu#- $rN Q=u [o $P- CAng -3a Liệ- người [=n Qc [.ng $hu#- Cb gi(+ $rN Q=u dệnh.
O82 HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< BHcN< BHi eU TIMN< ]N
O8281 Các ngu„n g{& 4 nhi>,
Ngu\n g=y S nhiễ+ -hBnh -3a huyện Th#ng Nhấ$ -h3 yu [oW
CP- h5a$ CAng $N giao $hSngW Np+ $r2n -P- $r.- giao $hSng Ruan $r5ng -3a -( nưO-T
Ru#- DA :T Ru#- DA 2; L< Cường Q^$ -h*y ,^- j Na+ n2n ngu\n S nhiễ+ $N giao $hSng Cư`-
-oi D< ngu\n g=y S nhiễ+ -h3 yu C#i LOi huyện. CP- $hSng Q# S nhiễ+ LI JhSng JhB -h3
yu $N h5a$ CAng giao $hSng D<W N‹UT d.iT \nT THCT C‹.
CP- h5a$ CAng -Sng nghiệpW Hiện nay Qo LOi -P- huyện JhP- $rong $]nhT Q(n Uuấ$ -Sng
nghiệp L< $ibu $h3 -Sng nghiệp $r2n C'a d<n huyện -"n $hấpT -h3 yu D< Q(n Uuấ$ $ibu $h3
-Sng nghiệp ! hA gia CFnh. Tuy nhi2n $rong $ưXng Dai Jhi -P- Jhu -Sng nghiệpT -.+ Jhu
-Sng nghiệp CV Rui ho*-h Ci L<o ho*$ CAng Q~ $*o n2n Pp DY- LI +Si $rường C#i LOi -P- Jhu
[=n -ư -3a huyện.
O8282 eH t!F -1 các ch~ ti2u z6 z…c
Đb CPnh giP -hấ$ Dư`ng +Si $rường JhSng JhB huyện Th#ng Nhấ$ $*i $hời Cib+ nghi2n
-fuT Chi -.- ,/MT Tp.HCM CV $in h<nh Jh(o QP$ L< Co C*- L<o $hPng ;8u2;;8 $*i +A$ Q#
L' $rB CZ- $rưng $r2n C'a d<n huyệnW
Bảng E0H0 `- tr3 v, các ch? ti8" 'o 'ạc ch&t Kợng không kh3 W"ng R"Anh
=TT eH t!F Các ch~ ti2u z6 z…c
1 6hu Gia T=n 2 N‹
2
T S‹
2
T C‹T C‹
2
T
,.iT šn
2 Ch` Ph>- Nh*-
3 Trường $ibu h5- Ho<ng Hoa ThP+
4 ,Vi CP SoJDu4
5 CX Q! Qấy -hu#i vQuang Trungx
6 NgV da k&u Gi=y
7 CSng $y g’ Hưng NhXn
8 6hu [=n -ư Hưng Hiệp
9 6hu [=n -ư ấp Tr&n Cao /=n
%0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
10 6hu h<nh -hBnh Huyện Th#ng Nhấ$
O828O Hiện t!…ng ,4i t!5ờng @h4ng @hF
6$ Ru( ph=n $B-h -hấ$ Dư`ng JhSng JhB $*i -P- L' $rB Jh(o QP$ $r2n C'a d<n $h' huyện
Th#ng Nhấ$ Cư`- $rFnh d<y $rong d(ng Qau
Bảng E0Q0 [ết R"ả phân t3ch ch&t Kợng không kh3 tại các v- tr3 'o 'ạc
T2n ,‹u 1 2 O ^ j m l 8 _ 10 TCC/
Np

•,g/,
O

;T:0% ;T:72 ;T:88 ;T;08 ;T;;8 ;T;09 ;T;:9 ;T;:7 ;T;:% ;T;:7 0G2
=p
2
•,g/,
O

;T;:8 ;T;:0 ;T;;9 ;T;2; ;T;;9 ;T;%7 ;T;): ;T;:7 ;T;29 ;T;:8 0GOj
Cp
•,g/,
O

4T0% 9T2% 7T48 0T%9 )T)8 4T27 )T79 )T0% )T0: )T)% O0
Cp
2
•,g/,
O

08: 0;8 4:7 742 40% 0)) 49; 724 08: 49; 9
$.i
•,g/,
O

;T27 ;T2) ;T28 1GOm ;T%; 0G^1 ;T2: ;T;7 ;T20 ;T:% 0GO
]n
•}$–
lj mm l0 lj mj lm m^ 0: l0 0% m0
4%g"5n: 1hi cục Bảo vệ Môi tr!ng #60<1M9 )**T;
#hi chA&
h 1ác ch? ti8" Za
)
T %a
)
9 1a v, bụi áp dụng #1`% QVE::)**Q > #i8" ch"bn 1h&t Kợng
[hông kh3 W"ng R"Anh > ciá tr- #B + gi!0
h 1h? ti8" tiếng 5n áp dụng #1`% QVHV:+VVT: #iếng 5n kh" vực công cCng v, cCng '5ng
dân c > Mdc 5n t$i 'A cho phep 4[h" dân c9 khách fạn9 nh, ngh?9 c2 R"An h,nh ch3nh
tY Dh ]+Th: D* dB;0
Nh€n †¡t chung
NhFn -hungT -hấ$ Dư`ng +Si $rường JhSng JhB $*i huyện Th#ng Nhấ$ L}n -"n JhP $#$T
h&u h$ -P- -h] $i2u Co C*- CIu np+ $rong $i2u -hu@n -ho phep ngo*i $rN -h] $i2u d.i JhSng
C*$ TCCP $*i L' $rB Co C*- dVi CP SoJDu 4 L< ngV da k&u Gi=y L< -h] $i2u CA \n -ao hXn
TCCP $*i h&u h$ -P- L' $rB $hY- hiện Co C*-.
T*i Jhu LY- ngV da k&u Gi=y -ó h<+ Dư`ng d.i -ao hXn TCCP L< -ao hXn nhang L'
$rB Co C*- JhP- [o np+ $r2n hưOng giao $hSng -hBnh ,^- j Na+T $uy nhi2n -P- -h] $i2u Co
%4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
C*- JhP- $*i C=y v$rN -h] $i2u $ing \nx L}n np+ $rong +f- -ho phep [o Dư`ng Uq Dưu $hSng
Rua Jhu LY- n<y -h] ! +f- $rung dFnh.
6hu LY- Gia T=n 2 L< ngV da k&u Gi=y D< hai $rong Q# da L' $rB -ó -h] $i2u $ing \n
-ao nhấ$ $rong Q# nhang L' $rB Co C*-. T*i hai L' $rB n<y -ó $ing -"i Uq Dưu $hSng $r2n $uyn
Cường ,^- j Na+ DOnT Dư`ng Uq $rung dFnh.
T*i dVi CP SoJDu 4T L<o $hời Cib+ Co C*- +5i ho*$ CAng [iễn ra dFnh $hườngT [o Có C=y D<
+A$ $rong da L' $rB -ó -h] $i2u $ing \n -ao nhấ$T C\ng $hời $*i C=y -ó -h] $i2u d.i Co Cư`- -ao
gấp )T0 D&n TCCP L< -ao nhấ$ $rong nhang L' $rB $hY- hiện Co C*-.
O8O HIỆN T`aN< S#fN Jg CH[T THfI `kN
O8O81 Ngu„n 7hát Cinh ch(t th)i !•n t…i hu&ện Th'ng Nh(t
CP- ngu\n phP$ Qinh -hấ$ $h(i r^n $*i huyện Th#ng Nhấ$ -h3 yu $N -P- Jhu [=n -ưT
$rung $=+ $hưXng +*iT -P- -Sng Q!T $rường h5-T -Sng $rFnh -Sng -AngT $N -P- ho*$ CAng nSng
nghiệpT -Sng nghiệpT |
Bảng E0D %g"5n v, các Koại 1#g ti8" biS"
=TT Ngu„n 7hát Cinh CT` Th1nh 7hŽn ch &‚u
;: Nh< !T hA gia CFnh
_au Ru(T $hY- ph@+ [ư $hNaT giấyT -ar$onT nhYaT $>i
niDonT L(iT [aT rP- LườnT g’T $h3y $inhT Don $hi-T nhS+T
Ji+ Do*iT $roT DP -=y|
;2 Trường h5-
GiấyT [.ng -. h5- $KpT dao dFT Lo hApT hóa -hấ$ ph"ng
$hB nghiệ+|
;% CX RuanT -Sng Q! GiấyT C\ [rng LMn ph"ngT nhYaT $h3y $inhT dao dFT|
;) Nh< h<ngT JhP-h Q*nT RuPn Mn
_P- $hY- ph@+ -P- Do*iT giấyT nhYaT dao dFT Lo hApT
$hY- ph@+T|
;0
6hu [i $B-h D'-h Qc LMn hóaT Jhu
Lui -hXi gi(i $rB
_P- $hY- ph@+ L< dao dF -P- Do*iT giấy nhYa|
;4 ,ệnh LiệnT -X Q! y $
_P- Qinh ho*$ $hSng $hườngT rP- y $ vdệnh ph@+T dSng
dMngT Ji+ $i2+T [.ng -. y $T|xT -P- -hấ$ CA- h*i JhP-T
|
;7 Đường ph#
C<nh DP -=y JhST UP- -h$ CAng LK$T ph=n Q>- LK$ L< -P-
Do*i rP- Qinh ho*$ $hSng $hường JhP-
;8 CP- -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp
_P- Qinh ho*$ $hSng $hườngT rP- -Sng nghiệp L< rP-
nguy h*i
;9
Ch` L< -P- $rung $=+ $hưXng
+*i
_au Ru(T C&u ruA$ $S+ -PT $hf- Mn [ư $hNa L< -P- Do*i
rP- Qinh ho*$ $hSng $hường JhP-
%7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
:; CP- -X Q! ['-h L.
_P- Qinh ho*$ $hSng $hườngT nhang -hấ$ $h(i CZ- $hr
JhP- $ry $hqo Do*i hFnh ['-h L. Q(n Uuấ$ Jinh [oanhT|
:: CSng $rFnh U=y [Yng G’T $hepT d2$SngT Cấ$T -P$|
:2 6hu -Sng -Ang
_P- Qinh ho*$ $hSng $hườngT giấyT $>i niDonT DP -=yT UP-
-h$ CAng LK$T ph=n Q>- LK$T|
:% Ph=n h&+ -&u Ph=n h&+ -&u
O8O82 Th1nh 7hŽn CT` 7hát Cinh
Th<nh ph&n L< $Bnh -hấ$ -3a rP- Q~ Ruy$ C'nh $• $r5ngT $#- CA ph=n h3y L< CA gi(+
$hb $B-h -3a rP- $rong $o<n dA RuP $rFnh $hu go+T LKn -huybn L< Uc DE. NhFn -hung $h<nh
ph&n -P- -hấ$ $rong rP- $h(i ph. $huA- L<o nhiIu yu $# như $hói Ruqn L< $Kp RuPn Qinh ho*$T
+f- Q#ng L< -P- +ra $rong nM+.
Qua Jh(o QP$ L< ph=n $B-h +A$ Q# +}u -hấ$ $h(i Qinh ho*$ $*i -P- hA gia CFnhT $rường
h5-T JhP-h Q*n nh< h<ngT -h`T -P- -X Ruan -Sng Q! $*i huyện Th#ng Nhấ$T $h<nh ph&n -hấ$
$h(i r^n Qinh ho*$ Cư`- $hb hiện ! d(ng QauW
Bảng E0:: #h,nh phhn rác thải finh hoạt tại h"yện #h$ng %h&t
v%g"5n: 1hi cục bảo vệ môi tr!ng9 )**Tx
NhKn Ue$W TN J$ Ru( $hY- hiện CiIu $raT $h#ng J2 n2u $r2n -ho $hấy $• Dệ -3a -P-
$h<nh ph&n $rong rP- $h(i Qinh ho*$ huyện Th#ng Nhấ$ -wng $ưXng $Y như -P- huyện JhP-.
Th<nh ph&n -hấ$ $h(i hau -X [ễ ph=n h3y vdao g\+ $hf- Mn $hNaT rau Ru(T|x -hi+ $• Dệ -ao
Jho(ng 44T:‰T J Cn D< -P- $h<nh ph&n -ó $hb $Pi -h như giấyT $h3y $inhT Ji+ Do*iT nhYa
%8
=TT Th1nh 7hŽn Tž *ệ Ÿ
: Giấy :2T84
2 Th3y $inh ;T0)
% 6i+ Do*i :T)0
) NhYa 8T:0
0 Chấ$ hau -X 44T:
4 CP- -hấ$ CA- h*i ;T;%
7 S<nh QfT U< d&n 8T0:
8 Chấ$ hau -X Jhó ph=n h3y h
9 CP- -hấ$ [ễ C#$ -hPy 2T%4
T›ng cEng :;;T;;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
-hi+ 2%‰T| Th<nh ph&n -hấ$ hau -X -hi+ $• $r5ng DOn Q~ D< ngu\n nguy2n Diệu [\i [<o
Cb -h din ph=n -o+poQ$. Tuy nhi2n -&n ph(i -h> E Cn -P- $h<nh ph&n -ó $hb $Pi QinhT $Pi
-h -wng -hi+ $• Dệ DOnT $h<nh ph&n nPy -ó $hb $Kn $hu D*i Cư`-.
O8O8O Bh'i *5‰ng ch(t th)i !•n 7hát Cinh:
Ch*t thBi 0Cn 6inh h%"t
Hiện nay $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$T -P- UV CIu hFnh $h<nh -P- $G $hu go+ hoZ-
-P- h`p $P- UV C(+ $rP-h Liệ- $hu go+T LKn -huybn rP- $h(i LI -P- Cib+ Uc DE -hấ$ $h(i r^n
Qinh ho*$ -3a C'a phưXng. Thqo Q# Diệu $h#ng J2 -3a -P- UV L< ng<nh -huy2n +Sn $r2n C'a
d<n huyệnT Dư`ng -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$ $hu go+ Cư`- +’i ng<y D< :4 $ấnung<yy -hưa $Bnh
Cn Dư`ng rP- $h(i [o -P- hA gia CFnh $Y Uc DET JhSng h`p C\ng $hu go+ rP- LOi CAi $hu go+
rP- -3a UV hoZ- h`p $P- UV ['-h L. Lệ Qinh +Si $rường. To<n dA Dư`ng -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$
phP$ Qinh $r2n C'a d<n huyện Cư`- CG $*i -P- dVi rP- h! +< hiện nay -h3 yu Cư`- Uc DE $hqo
phưXng $hf- ph=n Do*i QX dA Qau Có C#$ L< -hSn Dấp. Hiện $• Dệ $rung dFnh Dư`ng -hấ$ $h(i
r^n Qinh ho*$ Cư`- $hu go+ $r2n C'a d<n C*$ Jho(ng 4;‰. /F Huyện Th#ng Nhấ$ -h3 yu
phP$ $ribn nghI nSng nghiệpT [iện $B-h Cấ$ nSng j D=+ nghiệpD< 2)T72; ha -hi+ 84T7‰ [o
Có ph&n DOn người [=n $Y Uc DE rP- $h(i Qinh ho*$ $*i Lườn -3a gia CFnh dpng -P-h C#$ L< C<o
h# Cb -hSn Dấp.
Ch*t thBi 0Cn y t<
Chấ$ $h(i r^n y $ phP$ Qinh $N -P- dệnh LiệnT $r*+ y $ -h3 yu $N ;2 ngu\n -hBnhW
Chấ$ $h(i $N RuP $rFnh JhP+ dệnhT CiIu $r' dệnh ! người
Chấ$ $h(i $N -P- ngu\n [ư`- ph@+ RuP h*n JhSng -"n Qc [.ng
Th<nh ph&n -3a -hấ$ $h(i y $ g\+W dSng dMngT -hai nhYa P/CT PŒT PPT Lo hAp Ji+
Do*iT Ji+ $i2+T #ng $i2+T giấy Do*iT -ar$on L< -P- dệnh ph@+ Qau +G. Trong $h<nh ph&n -3a
-hấ$ $h(i r^n y $ dao g\+ -( $h<nh ph&n nguy h*i L< JhSng nguy h*i.
Hiện nay $*i huyện Th#ng Nhấ$ -ó ;: dệnh Liện L< :; $r*+ y $ UV LOi $Gng Q#
giường dệnh D< 88 giường. Thqo Q# Diệu dPo -Po -3a Huyện Th#ng Nhấ$T ưO- $Bnh Dư`ng -hấ$
$h(i y $ hiện nay Jho(ng 7Jgung<y vdFnh Ru=n Jho(ng ;T%h:Jgu$r*+ y $ung<yx. _P- y $
hiện nay L}n [o dệnh Liện L< -P- $r*+ y $ $Y Uc DE $*i -X Q! dpng -P-h C#$ $rong -P- D" C#$
$hS QX Cư`- U=y [Yng $rong JhuSn Li2n $r*+ y $T ph&n -"n D*i Q~ Cư`- CG L<o h# Cấ$ C#$ D*i
L< -hSn Dấp.
Đ#i LOi -P- -hấ$ $h(i D< [ư`- ph@+ h$ h*nT LF h&u h$ D< -P- Do*i [ư`- ph@+ -3a -P-
-hưXng $rFnh y $ Ru#- gia Cư`- -ấp $N $uyn $]nh n2n Jhi JhSng -"n Qc [.ng Cư`- -P- -X Q!
%9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
y $ DKp di2n d(n L< $r( D*i -ho $uyn CV -ung -ấp. Đ#i LOi +A$ Q# -hấ$ $h(i Q^- den như Ji+
$i2+ $N -hưXng $rFnh $i2+ -h3ng Cư`- $hu h\i L< $r( D*i -ho Trung $=+ y $ [Y ph"ng $]nh Uc
DE. Ngo<i ra $rong C'a d<n huyện -"n -ó -P- ['-h L. y $T -P- ph"ng nha JhoaT -hấ$ $h(i -P-
-X Q! n<y $Y Uc DE dpng -P-h -hSn Dấp.
Ch*t thBi 0Cn t"i c9c c! 6D 6Bn Eu*t
Hiện nay $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ -hưa -ó Jhu CS $h'T $o<n dA D< Jhu LY- nSng
$hSn. CP- ng<nh -Sng nghiệpT $ibu $h3 -Sng nghiệp L< -P- ['-h L. JhP- -hưa Cư`- phP$ $ribn
L< -hi+ $] Dệ $hấpT [o Có -P- Dinh LY- (nh hư!ng Cn +Si $rường -h3 yu D< -P- -X Q! Q(n
Uuấ$ Ruy +S LNa L< nho. Thqo ni2n giP+ $h#ng J2 nM+ 2;;4T $r2n C'a d<n huyện Th#ng
Nhấ$ -ó 049 -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp j TTCNT -h3 yu D< -P- -X Q! -h din DưXng $hY- h
$hY- ph@+T [ệ$T +ayT -P- Q(n ph@+ $N Ji+ Do*iT g’T -Sng nghiệp Jhai $hP- CP +oT...
Hiện $*i -hưa -ó +A$ CiIu $ra -hBnh $hf- n<o Cb $h#ng J2 $Fnh hFnh -wng như Dư`ng
$h(i -3a -P- -X Q! Q(n Uuấ$ n<yT h&u h$ rP- $h(i Cư`- $hu go+ -hung LOi rP- $h(i Qinh ho*$.
Tuy nhi2nT $hqo J$ Ru( -hưXng $rFnh CiIu $ra S nhiễ+ -Sng nghiệp $r2n C'a d<n TP.HCM [o
Chi -.- ,/MT TP.HCM $in h<nh $N nM+ 2;;0 Cn nayT $hF Dư`ng rP- $h(i phP$ Qinh $rung
dFnh $N -P- -X Q! Q(n Uuấ$ Ruy +S LNa L< nho D< Jho(ng 0 $ấnunM+. Như LKy ho*$ CAng Q(n
Uuấ$ -3a Th#ng Nhấ$ Q~ phP$ Qinh +A$ Dư`ng rP- Jho(ng 2.8)0 $ấnunM+ $f- 7T79 $ấnung<y.
O8O8^ Hiện t!…ng *5u gi¨ Ch(t th)i !•n
#ại các hC giA '=nh: hiện $*i -P- gia CFnh $hường Qc [.ng -P- $hrng -hfa -hấ$ $h(i r^n dpng
nhYaT +A$ Q# B$ Qc [.ng -P- $hrng -hfa dpng Ji+ Do*i hoZ- -P- gio $rq nfa. PhG din nhấ$
hiện nayT người [=n Qc [.ng -P- Do*i $>i U#pT nyDon Cb -hfa -hấ$ $h(i. 6hi Cn $hời gian giao
rP-T $hSng $hường -P- hA Cq+ $hrng -hfa hoZ- $>i nyDon Cb $rưO- -ca Cb -Sng nh=n $hu go+.
MA$ Q# hA JhP- $hường do rP- L<o -P- d5- nyDon duA- -hZ$ Cb $rưO- -ca nh< -hBnh h<nh
CAng n<y CV $*o CiIu Jiện -ho nhang người $hu +ua Lq -hai -ó $hb dưXi +ó- g=y S nhiễ+
D<+ +ấ$ Lz +g Ruan CS $h'.
Đ#i LOi -P- hA gia CFnh Jhu LY- nSng $hSnT JhSng $ip -Kn Cư`- LOi ['-h L. $hu go+ rP-
hoZ- JhSng h`p C\ng LOi CXn L' $hu go+ rP- $hường do rP- L<o +A$ nXi n<o Có -*nh nh<
Qau Có Cq+ Ci C#$ hoZ- $h(i Uu#ng J2nhT nXi -Sng -AngT +A$ Q# B$ 3 $h<nh ph=n Cb $r\ng -=yT
Q# -"n D*i D< Cq+ -hSn.
#ại các chợ: [o [iện $B-h Jinh [oanh -ó h*n n2n h&u h$ rP- phP$ Qinh CIu Cư`- $h(i do ngay
$*i -P- D#i Ci $rong -h`. Sau Jhi $an -h`T -Sng nh=n Lệ Qinh Q~ $hu go+ rP-.
);
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
@$i v.i các tr!ng hOc9 công fi9 nh, h,ng9 khách fạnW rP- Cư`- Dưu $ra $rong -P- $hrng
-hfa nho Cư`- $rang d' ngay $rong CXn L'T Qau Có Cư`- $hu go+ d!i CAi Lệ Qinh +Si $rường
$*i UV Có.
_P- bệnh viện v, các trạm y tếW Cư`- Dưu gia $rong -P- $hrng nhYa L< Cư`- $i2u h3y $*i -h’
dpng D" C#$ $h3 -Sng.
O8O8j C4ng tác Su)n *+G thu g6, -€n chu&•n -1 †” *+ ch(t th)i !•n
Công t9c FuBn (G
Đ#i LOi -Sng $P- Ru(n DE -hấ$ $h(iT hiện nay $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ -P- UV
CIu hFnh $h<nh -P- $G $hu go+ v+’i $G $hu go+ -ó ) nh=n -Sngx hoZ- -P- h`p $P- UV C(+
$rP-h Liệ- $hu go+ L< LKn -huybn rP- $h(i LI -P- Cib+ Uc DE -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$ -3a C'a
phưXng.
CSng $P- $hu go+ -hấ$ $h(i Qinh ho*$ Cư`- $hY- hiện $hường Uuy2n LOi $&n Quấ$ ;:
ng<yu;: D&n. Đ#i LOi nhang Lrng Q=u Lrng Ua [o +K$ CA [=n Q# $hấp n2n Cư`- $hu go+ ;2
ng<yu;: D&n. Ngo<i raT ?,Nk $*i -P- UV -wng J$ h`p LOi ĐAi ĐAi kuy $u -Sng $rFnh giao
$hSng $hường Uuy2n $hu go+ rP- $r2n -P- $uyn Cường Ru#- DA -hBnh -3a huyệnT C(+ d(o
+Si $rường -(nh Ruan JhSng Cb $Fnh $r*ng S nhiễ+ +Si $rường -.- dA (nh hư!ng Cn người
[=n Uung Ruanh.
Hhư!ng tiện thu g%mI vJn chuyển
CP- phưXng $iện $hu go+ LKn -huybn rP- hiện nay -h3 yu [o -P- $G $hu go+ $P- $*i
-P- UV $Y $rang d' L< -wng Cang $Nng dưO- -ó QY -huybn din $B-h -Y- $N -P- Do*i Uq $Y -h
-3a người [=n Qang -P- Do*i Uq $hu go+ -huy2n [.ng Cibn hFnh nhưW phưXng $iện $hu go+T
ep rP- -huy2n [.ng -3a CAi kuy $u L< HTl Th<nh PhP$. Tuy nhi2n Liệ- -huybn CGi phưXng
$iện $hu go+ -hưa C\ng dA n2n Liệ- Uc DE -hấ$ $h(i r^n hiện nay h&u h$ -hưa h`p Lệ Qinh L<
JhSng C\ng dA.
Công t9c EK (G
Tr2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ hiện $*i -hưa -ó dVi -hSn Dấp h`p Lệ Qinh n2n h&u
h$ Dư`ng -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$ Qau Jhi $hu go+ CIu Cư`- CG do $*i -P- dVi rP- h! -3a
Huyện L< Cư`- Uc DE -h3 yu $hqo phưXng $hf- ph=n Do*i QX dA Qau Có C#$ L< -hSn Dấp. Đ=y
-hBnh D< +A$ $rong nhang nguy2n nh=n g=y S nhiễ+ -(nh Ruan +Si $rường Jhu LY- Uung
Ruanh dVi rP- L< -ó $hb g=y S nhiễ+ ngu\n nưO- ng&+.
,2n -*nh Có LF Huyện $h#ng Nhấ$ -h3 yu phP$ $ribn nghI nSng nghiệpT [iện $B-h Cấ$
nSng j D=+ nghiệp -hi+ Jho(ng 84T7‰ [o Có nhiIu người [=n $Y Uc DE rP- $h(i Qinh ho*$ $*i
Lườn -3a gia CFnh dpng -P-h C#$ L< C<o h# Cb -hSn Dấp.
):
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Đ#i LOi -hấ$ $h(i r^n y $W ph&n DOn -hấ$ $h(i y $ JhSng CA- h*i Cư`- $hu go+ -hung
LOi -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$T ph&n -hấ$ $h(i nguy h*i Cư`- -P- hA DE $hu go+ ri2ng L< $i2u h3y
dpng D" C#$ $h3 -Sng
Hiện nay huyện CV Ruy ho*-h dVi -hSn Dấp -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$ $r2n C'a d<n LOi
[iện $B-h :; ha L< [Y Jin Q~ +! rAng :%; ha $*i UV Quang Trung. Đ=y Q~ D< dVi Uc DE rP-
Di2n huyệnT JhSng nhang Uc DE rP- $h(i Qinh ho*$ +< -"n Uc DE rP- $h(i -Sng nghiệp. Ngo<i ra
$*i -P- UV -"n D*i Q~ d# $rB dVi rP- $rung -huybn -ó Ruy +S $N ;.:h;.0 ha.
 '8t 67 )iểm h"n ch< củ$ công t9c FuBn (G CTL t0ên )ị$ @àn huyện Th7ng
Nh*t&
− Chưa U=y [Yng J ho*-h Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n phr h`p.
− Chưa -ó -Pn dA -huy2n ng<nh LI Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n.
− CSng $P- $hu go+ L< Uc DE -hấ$ $h(i r^n -hưa $in h<nh C\ng dAT nhiIu Jhu LY-
[=n -ư -hưa $ip -Kn Cư`- LOi ['-h L. $hu go+ CT_.
− Chưa -ó [oanh nghiệp -huy2n $rP-h -ho -( huyện v-h] -ó $GT HTl $hqo UVx
D<+ n"ng -#$ $rong Liệ- $hu go+T LKn -huybnT U=y [Yng L< LKn h<nh Uc DE -P- Do*i
-hấ$ $h(i
− PhưXng $iện L< DY- Dư`ng $hu go+ CT_ -"n h*n -hT CT_ Qinh ho*$ -hưa
Cư`- $hu go+ $riệ$ CbT rP- -"n rXi LVi $r2n Cường ph#.
− Chưa -ó dVi -hSn Dấp -hấ$ $h(i h`p Lệ Qinh.
− Chưa U=y [Yng hệ $h#ng ph=n Do*i CT_ $*i ngu\n C#i LOi CT_ Qinh ho*$
− Người [=n L}n -"n [uy $rF $hói Ruqn U( rP- dNa dViT nhKn $hf- -3a -Ang C\ng
LI d(o Lệ +Si $rường L< an $o<n Qf- Jhoq Di2n Ruan $Oi -Sng $P- $hu go+T Uc DE L<
Ru(n DE CT_ L}n ! +f- CA $hấp.
− Chưa $G -hf- -P- DOp $Kp huấn -ho -Pn dA Ru(n DE C'a phưXng L< -P- -hưXng
$rFnh n=ng -ao E $hf- $rong Liệ- U( $h(iT $\n $ra L< $hu go+ CT_ -3a người [=n.
O8^ HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< CcN< N<HIỆ/
1< huyện +Oi Cư`- $h<nh DKp n2n Qo LOi -P- huyện JhP- $rong $]nhT Rui +S L< Q(n Dư`ng
Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp L< $ibu $h3 -Sng nghiệp $r2n C'a d<n huyện -"n rấ$ $hấpT -h3 yu D< Q(n
Uuấ$ $ibu $h3 -Sng nghiệp ! hA gia CFnh LOi Jg $huK$ -"n JhP D*- hKuT $Kp $rung L<o +A$ Q#
ng<nh nghI nhưW ng<nh -Sng nghiệp Jhai $hP- CP U=y [Yng v29T4‰xy ng<nh -h din DưXng
$hY-T $hY- ph@+ v2)T)‰xT -P- ng<nh Q(n Uuấ$ C\ g’ -hi+ :9‰y Q(n Uuấ$ Q(n ph@+ Ji+ Do*i
)2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
9T2‰y +ayT Co gi<y [a 8T%‰ |.
Trong CóT -Sng nghiệp Jhai $hP- CP U=y [YngT -P- ng<nh Q(n Uuấ$ C\ g’y Q(n Uuấ$ Q(n
ph@+ Ji+ Do*i D< nhang ng<nh phP$ Qinh ra rấ$ nhiIu d.i L< N‹
U
T C‹
2T
S‹
2
g=y (nh hư!ng
Cn -hấ$ Dư`ng +Si $rường JhSng JhBy -P- ng<nh -h din DưXng $hY-T $hY- ph@+ $i2u $h. L<
$h(i ra +Si $rường +A$ Dư`ng nưO- JhP DOn gi<u -P- -hấ$ [inh [ưHngT Qinh LK$ g=y dệnh L<
(nh hư!ng Cn -hấ$ Dư`ng ngu\n nưO-y ph&n DOn rP- $h(i -Sng nghiệp CZ- diệ$ D< rP- $h(i
nguy h*i -hưa Cư`- ph=n Do*i L< h`p C\ng LOi -P- CXn L' -ó -hf- Uc DE.
,2n -*nh Có hiện nayT [o -X Q! h* $&ng -3a huyện -"n h*n -hT -ho n2n hệ $h#ng nưO-
+ưa L< nưX- $h(i $*i -P- nh< +PyT -X Q! -hưa Cư`- $P-h ri2ng L< Uc DE $rưO- Jhi Cưa L<o hệ
$h#ng J2nh r*-h D<+ $Mng nguy -X Quy gi(+ -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$.
6$ Ru( [o Chi -.- ,/MT ph#i h`p LOi ph"ng TNMT huyện Jh(o QP$ L< $hu $hKp $hSng
$in LI +A$ Q# ho*$ CAng -Sng nghiệpT $ibu $h3 -Sng nghiệpT ['-h L. $r2n C'a d<n -3a huyện
-ho $hấy JhPi RuP$ LI Lấn CI Ru(n DE +Si $rường L< hiện $r*ng U( $h(iT $hqo d(ng $h#ng J2
[ưOi C=yW
Bảng E0T: [hái R"át vF v&n 'F R"ản KL môi tr!ng v, hiện trạng Wả thải
=t
t
Ng1nh
ngh•
Nhi2n
*iệu
/hát Cinh
Tˆ quá t!"nh C)n †u(t
H"nh th¥c/hệ th'ng †” *+
BhF N5Šc
`ác th)i
•ngu& h…i–
BhF N5Šc `ác
:
S(n Uuấ$
nưO- Cóng
-hai
Điện JhSng /ệ Qinh
$hrng
JhSng JhSng JhSng JhSng
2
S(n Uuấ$
d>n
ĐiệnT
$rấuT
-3i
,.iT
C‹
2T
S‹
2
1<+
d>n
1P -hu#iT
d>n hư L<
dao dF
JhSng JhSng H`p
C\ng
%
MG hqo C3i
Cun
nưO-
,.iT
NH%T
C‹2
_ca
$h'$T Lệ
Qinh nXi
D<+
1SngT ph=n
L< -P- dA
phKn do Ci
JhSng Có Uc DET
JhSng
nghiệ+
$hu
H&+
diogaQ
)
MG d" C3i ,.iT
C‹
2T
S‹
2
_ca $h'$
L< D<+
Lệ Qinh
nh<
Uư!ng
1SngT ph=n
L< -P- dA
phKn do Ci
6hSng JhSng JhSng
0 S(n Uuấ$
nSng Q(n
ĐiệnT
-3i
,.iT
N‹
U
T
_ca
nguy2n
/o nguy2n
DiệuT dao dF
JhSng JhSng Ph=n
Uanh
)%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
=t
t
Ng1nh
ngh•
Nhi2n
*iệu
/hát Cinh
Tˆ quá t!"nh C)n †u(t
H"nh th¥c/hệ th'ng †” *+
BhF N5Šc
`ác th)i
•ngu& h…i–
BhF N5Šc `ác
k‹ C‹
2T
S‹
2
Diệu
4
lay CP Điện ,.i JhSng JhSng JhSng Có Uc DET
JhSng
nghiệ+
$hu
JhSng
7
S(n Uuấ$
-#ng
d2$Sng
ĐiệnT
$han
TN D"
hXiW
,.iT
N‹
U
T
C‹
2T
S‹
2
/ệ Qinh
nh<
Uư!ng
Giz Dau [&u JhSn Có Uc DE
L<
nghiệ+
$hu
,Pn L<
CG rP-
8
S(n Uuấ$
#ng nhYa
Điện /‹C
$N RuP
$rFnh
ep
nhYa
1<+
+P$ #ng
,ao dF 6hSng Có Uc DET
JhSng
nghiệ+
$hu
JhSng
9
1<+ Cwa
$rq
Điện
-3i
,.iT
N‹
U
T
C‹
2T
S‹
2
JhSng Mrn $rqT
dao dF
6hSng JhSng ,Pn Lq
-hai
:;
Gia -Sng
-ưa Uz g’T
LPn D*ng
Điện ,.i JhSng Mrn -ưa JhSng JhSng JhSng
::
1<+ Chu#i
-hi2n
C3i ,.iT
C‹
2T
S‹
2
_ca
-hu#i
/o -hu#iT
dao dF
6hSng Có Uc DET
JhSng
nghiệ+
$hu
JhSng
:2
6inh [oanh
Mn u#ng
ĐiệnT
gaQ
Mri
-h
din
$hf-
Mn
_ca C\
Mn L<
-hen
[ia
_P- [ư
$hNa $N
$hf- MnT
dao dF
JhSng Có Uc DET
JhSng
nghiệ+
$hu
H`p
C\ng
:% 6inh [oanh
Uq g^n +Py
Điện JhSng S(n
Uuấ$
JhSng JhSng Có Uc DET
JhSng
nghiệ+
JhSng
))
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
=t
t
Ng1nh
ngh•
Nhi2n
*iệu
/hát Cinh
Tˆ quá t!"nh C)n †u(t
H"nh th¥c/hệ th'ng †” *+
BhF N5Šc
`ác th)i
•ngu& h…i–
BhF N5Šc `ác
$hu
:)
lMng [&uT
nhO$
Điện ,.i [o
Uq ra
L<o
_ca
$ayT
$hi$ d'
JhSng JhSng Có Uc DET
JhSng
nghiệ+
$hu
JhSng
NhJn EMt&
h Qua J$ Ru( Jh(o QP$T CiIu $ra -ho $hấyW
… Quy +S Q(n nh< Uư!ngT Jhu LY- Q(n Uuấ$ JhP nhoW ph&n DOn -h] L<i $rM+ +e$
LuSngT Q# -X Q! $r2n L<i ng<n +e$ LuSng rấ$ B$.
… CP- -X Q! Q(n Uuấ$ L< hA Jinh [oanh -"n [rng -P- $rang $hi$ d' D*- hKuT ngu\n
nhi2n Diệu D< -3i L< $han -"n JhP phG din.
… Ph&n DOn -P- -X Q! Q(n Uuấ$ -hưa -ó hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i hoZ- -ó nhưng -h]
+ang $Bnh -hấ$ Uc DE QX dAT JhSng Cư`- nghiệ+ $hu L< CPnh giP +f- CA Lư`$ $i2u
-hu@n -ho phep
… /I ph&n JhB $h(iT $o<n dA -P- -X Q! Jh(o QP$ CIu JhSng -ó diện phPp hoZ- hệ $h#ng
gi(+ $hibu L< Uc DE JhB $h(iT $ing \n.
… _P- $h(iT CZ- diệ$ D< rP- $h(i nguy h*i h&u như -hưa Cư`- Ruan $=+ Uc DE C>ng +f-T
$hqo ghi nhKn JhSng -ó -X Q! n<o CMng JE QG -h3 ngu\n $h(i L< h`p C\ng $hu go+T
Uc DE rP- $h(i nguy h*i $hqo Ruy C'nh.
h Tr2n $hY- $ $hqo J$ Ru( ph=n $B-h -3a Chi C.- ,/MT -wng CV -ho $hấyW ph&n DOn
-P- -h] $i2u Co C*- $rong $h<nh ph&n nưO- $h(i Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp $*i huyện
Th#ng Nhấ$ CIu JhSng C*$ TCCP LOi -P- -h] $i2u nhưW C‹kT ,‹k0T TSS L< -oDi•or+
| Chấ$ Dư`ng +Si $rường JhSng JhB -"n JhP $#$ [o +K$ CAT Ruy +S L< Q# Dư`ng -X
Q! Q(n Uuấ$ -"n $hấp Qo LOi [iện $B-h -hung -3a huyện L< np+ r(i rP-.
O8j HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< ?[T
Nhp+ CPnh giP hiện $r*ng -hấ$ Dư`ng Cấ$ $*i -P- Lrng -anh $P- -P- Do*i -=y $r\ng CZ-
$rưng $r2n Cita dasn huyện ThSng Nhấ$T Chi -.- ,/MT Tp.HCM CV $in h<nh Dấy +}u L<
)0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
ph=n $B-h +f- CA S nhiễ+ Cấ$ L<o $hPng ;8u2;;8 $*i nhang L' $rB như QauW dVi rP- UV Gia T=n
:T Cấ$ $r\ng d^p UV Gia T=n 2T Cấ$ $r\ng -ao Qu UV lu=n ThiệnT Cấ$ $r\ng D>a UV 1A 20 L< Cấ$
$r\ng -=y Mn $rPiT J$ Ru( ph=n $B-h Cư`- $rFnh d<y $rong d(ng QauW
Bảng E0V0 [ết R"ả phân t3ch ch&t Kợng '&t tại các v- tr3 K&y m\"
CH\ TIN#
?QN
es
3©# ?[T
$‡i !ác
T!„ng
D•7
T!„ng
ca6 Cu
T!„ng
*“a
T!„ng c{&
ƒn t!ái
pH
H2‹
] 4T99 )T%% )T): 0T;8 0T29
›ƒ+ j 9T2: :)T)% 28T:: )2T%: :4T%;
N $Gng mgkkg 78T29 82T;2 87T9; 4)T47 :07T%2
P $Gng mgkkg :T%8 2T9) 2:T0% ))T09 %0T77
Hg mgkkg ;T;7; ;T:: ;T;9% ;T;%4 ;T;)0
mD j :T77 :T40 2T;8 :T49 :T%2
Ca mgkkg 0%%T:) %;T0% 6PH 7T:8 %;T;2
Mg mgkkg 4%:T)0 %;0T42 2;8T:; 2%7T82 7)T99
Šq j 7T0: :;T:7 7T8% 8T)% 0T;8
kư Dư`ng
$hu#- ,/T/
h5 CDo
lgkkg 6PH 7T9) 6PH ;T)8 6PH
4%g"5n: 1hi cục Bảo vệ Môi tr!nng #60<1M9 )**T;
Hi2tn nay $ati /i2t$ Na+ -hiƒ -o‚ +St$ QS‚ $i2u -hu=ƒn Ca‚nh gia‚ -h=‚$ DưXtng +Si $rưXsng C=‚$W
CS‚i LX‚i +St$ QS‚ Ji+ Doati nMtngT has+ DưXtng ni$X $SƒngT has+ DưXtng pho$phoT has+ DưXtng JaDi $Sƒng
QS‚ . Ca‚ - $i2u -hu=ƒn Ca‚nh gia‚ +ư‚- CSt S nhi2œ+ C=‚$ Jha‚ - -o‚ $h2ƒ Qưƒ [utng $i2u -hu=ƒn -uƒ a Has 1an
C2ƒ Ca‚nh gia‚.
BAmng E0+*0 @Annh giAn mn c 'ôo ô nhi8pm 'ânt tAoi môot fôn 'i8mm 2m h"yện #h$ng %h&t
TT Ch{•t 4 nhi2’, B2•t qua• 7h{n
ti•ch
TCC/ Ti2u chu{•n Haª Jan
•77,–
: N $Gng v‰x ;T;40 j ;T:07 080mj 9 08jO0 •«– 9
2 P

$Gng v‰x ;T;;: j ;T;)0 080j 908m0 •««– 9
% Hg v+guJgx ;T;%4 j ;T:: 9 08O
4%g"5n: 1hi 1ục Bảo vệ Môi tr!ng #60<1M9 )**Tx
chi ch"n:
)4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
#1`% :)*V])**): 1hânt K2ong 'ânt > ci2ni hAon tôni 'A cho phBnp c"mA kim KoAoi n(ong trong 'ânt
4q;: #1`% :E:E])**H: 1hânt K2ong 'ânt > ciAn trio chim thio v8r hAr m K2ong %it2 tômng fôn trong 'ânt
`i8ot %Am0
4qq;: #1`% :E:H])**H: 1hânt K2ong 'ânt > ciAn trio chim thio v8r hAr m K2ong 6hotpho tômng fôn
trong 'ânt `i8ot %Am0
Nh€n †¡t chung
62‚$ Ruaƒ ph=n $i‚-h -a‚ - -hiƒ $i2u -X daƒn -ho $h=‚y $*i 0 L' $rB $hY- hiện Dấy +}u ph=n $B-hT
has+ DưXtng Ni$X $Sƒng QS‚ [ao CAng $rong Jho(ng ;T;40 j ;T:07‰ L< has+ DưXtng pho$pho $Sƒng
QS‚ [ao CAng $rong Jho(ng ;T;;: j ;T;)0‰ CIu Cat$ $i2u -hu=ƒn -ho phq‚pT $ati Jhu Lưt- $r\ng
d^p L< $r\ng D>a pha‚$ hi2tn $Ssn [ư $huS‚- daƒo L2t $hưt- L=t$ gS‚- CDo. GiP $r' Hg np+ $rong
Jho(ng ;T;%4 j ;T::+guJgT nu Qo QPnh LOi $i2u -hu@n -3a H< 1an $hF giP $r' Hg C*$ TCCP.
NhFn -hungT -hấ$ Dư`ng Cấ$ nSng nghiệp -3a huyện Th#ng Nhấ$ L}n -"n JhP $#$.
O8m HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< NcN< N<HIỆ/
O8m81 Hiện t!…ng -1 zHnh h5Šng 7hát t!i•n n4ng nghiệ7 t!2n zHa D1n hu&ện Th'ng
Nh(t
NOPOQOQ Riện t0"ng chăn nuôi
Huyện Th#ng Nhấ$ -ó ng<nh -hMn nuSi phP$ $ribn +*nh nhấ$ $]nh Đ\ng Nai. CP- Do*i
LK$ nuSi ! Th#ng Nhấ$ JhP Ca [*ngT dao g\+T $r=uT d"T hqoT g<T L'$T nganT ng’ngT ->$T [2|
nhưng Do*i LK$ nuSi -hi+ ưu $h $rong nhang nM+ Rua D< hqo L< g<. Đn $hPng )u2;;7T C<n
hqo $o<n huyện C*$ :07.;2) -on L< C<n g< C*$ 0%9.2;; -on.
Ng<nh -hMn nuSi $r2n C'a d<n huyện -ó Uu hưOng phP$ $ribn $hqo +S hFnh $rang $r*iT
$hu hŽp [&n -P- hA -hMn nuSi nho Dz $rong Jhu [=n -ư. Đn $hPng : nM+ 2;;7T $o<n huyện
-ó %9: $rang $r*i $rong Có -ó %02 $r*i hqo L< %9 $r*i g<. T] Dệ -hMn nuSi $Kp $rung Qo LOi $Gng
C<n C*$ )%‰ LI -hMn nuSi hqo L< 40 j 7;‰ LI -hMn nuSi g<T Lư`$ $rAi nhiIu D&n Qo LOi dFnh
Ru=n $o<n Ru#- v2; h22‰ C#i LOi hqoT 2% h20‰ C#i LOi g<x.
NOPOQOS Riện t0"ng và )ịnh hướng ph9t t0iển t0Tng t02t
Trong nhang nM+ RuaT giP $r' Q(n Uuấ$ ng<nh $r\ng $r5$ dFnh Ru=n 2 nM+ v2;;4
j 2;;7x $Mng 2T0‰unM+ vnM+ 2;;4 C*$ %%; $• C\ngT $Mng :T;7‰ L< nM+ 2;;7 C*$ %)%T94 $•
C\ng $Mng %T94‰x y $rong 4 $hPng C&u nM+ C*$ 9)T9 $• C\ng $Mng 2T0‰ Qo LOi -rng J{.
TGng [iện $B-h -=y D=u nM+ 2;;7 D< W :4.478 ha $Mng %9) ha Qo nM+ 2;;0 y
$rong Có [iện $B-h -P- -=y $r\ng -< ph2 gi(+ -huybn Qang $r\ng -=y Mn $rPi L< -=y CiIu.
)7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
TGng [iện $B-h giqo $r\ng -=y h<ng nM+ nM+ 2;;7 D< 8987 haT gi(+ :%:; ha Qo LOi
nM+ 2;;0. Trong CóT [iện $B-h -=y DưXng $hY- gi(+ :;82 ha v:%T0‰xT -=y -Sng nghiệp
ng^n ng<y gi(+ 4: ha v:4‰x y [iện $B-h -=y $hY- ph@+ gi(+ :49 ha v:;T8‰x. Tuy nhi2n [iện
$B-h rau C*$ :%2: ha $Mng 22; ha v2T2)‰x
CSng $P- -huybn CGi -X -ấu -=y $r\ngT Pp [.ng $in dA Jhoa h5- Jg $huK$ L<o
Q(n Uuấ$T Qc [.ng gi#ng +Oi phr h`p LOi Cibu Jiện $hG nhưHngT JhB hKuT ngu\n nưO-T g^n
LOi nhu -&u -3a $h' $rường L< RuP $rFnh phP$ $ribn -Sng nghiệp -3a C'a phưXng CV +ang D*i
hiệu Ru( nhấ$ C'nh. Trong 2 nM+ Rua [iện $B-h -huybn CGi D< %9) ha $rong Có [iện $B-h -< ph2
-huybn CGi D< 228 ha -h3 yu -huybn Qang CiIu L< -=y Mn $rPiT CZ- diệ$ -ao Qu $ibu CiIn Cang
-ó -huybn hưOng phP$ $ribn nM+ 2;;7 $Mng ): ha -huybn $N -=y +<u L< -hS+ -hS+ Qang.
TFnh hFnh -P- -=y $r\ng -hBnh $r2n C'a d<n huyện Rua -P- nM+ W
C{& t!„ng h1ng nƒ,
vNgu\n W Ni2n GiP+ $h#ng J2 T]nh Đ\ng NaiT nM+ 2;;7x
C{& *5ơng thực c• h…t
T2n %iện tFch •ngh"n ha– Nƒng Cu(t •T…/ha– =)n *5‰ng •ngh"n
T(n–
200m 200l 200m 200l 200m 200l
1>a %T0)2 %T%2: ):T%% ))T27 :)T4); :)T7;:
NgS %T):4 %T)9% )8T8; 0:T%9 :4T47: :7T902
vNgu\n W Ni2n GiP+ $h#ng J2 T]nh Đ\ng NaiT nM+ 2;;7x
C{& t!„ng *{u nƒ,
T2n
%iện tFch •ha–
%iện tFch thu
h6…ch •ha–
=)n *5‰ng •T(n–
200m 200l 200m 200l 200m 200l
C< ph2 8:% 7:7 8:% 7:7 947 8:%
)8
T2n %iện tFch •ha– Nƒng Cu(t •T…/ha– =)n *5‰ng •T(n–
200m 200l 200m 200l 200m 200l
ĐKu 47 7% 9T: 9T)0 4: 49
_au :.289 :.%2: :2)T44 :22T78 :4T;49 :4T2:9
ĐKu n<nh 4: 49 :%T2) :%T87
ĐKu $ưXng :;0.;;; :2) h h :%9 :72
S^n %4 :2; 2); 2); 84) 288;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Cao Qu 0;4: )8)2 0;)2 );87 709% 7:;9
H\ $i2u %77 %47 %)8 %00 )9) 0;8
ĐiIu %2;0 %2%: 2;)9 2)80 24;2 287%
ChS+ -hS+ 2427 24)% 2::) 2%;4 24970 2909:
lo<i ): )9 2; 2: ::8 :2)
S&u ri2ng 2;8 2:8 :24 :)) 829 942
Ca+T RuE$ :) 22 :) :) 82 8)
Chu#i %%2% %207 %29% %207 %90:4 );090
vNgu\n W Ni2n GiP+ $h#ng J2 T]nh Đ\ng NaiT nM+ 2;;7x
Nhờ D<+ $#$ -Sng $P- -huybn giao Jg $huK$ n2n Cn nay W $• Dệ gi#ng +Oi -=y ng^n
ng<y Cưa L<o Q(n Uuấ$ D< 98‰ $rong CóT -P- Do*i -=y $r\ng -hBnh như D>aT +{T dSngT CKu
n<nhT d^p Qc [.ng :;;‰ gi#ng +Oi. T• Dệ Qc [.ng Cấ$ như -=y D=u nM+ W CiIu 29T7‰T -hS+
-hS+ :%T4‰T Q&u ri2ng %2T2‰. CP- Lrng -huy2n -anh -=y $r\ng Cư`- gia Lang Gn C'nh như
[iện $B-h $r\ng -hu#i Gn C'nh %.28; ha $Kp $rung ! -P- UV W Gia 6iệ+T Quang TrungT Gia T=n
:T Gia T=n %| kiện $B-h +Ba Gn C'nh :;; ha $Kp $rung ! -P- UV Hưng 1A-T [iện $B-h -hS+
-hS+ Gn C'nh 27;; ha $Kp $rung ! -P- UV Lrng 6iệ+ T=n.
O8m82 Các -(n z• ,4i t!5ờng ch &‚u t!6ng n4ng nghiệ7
NOPOSOQ C9c v*n )U môi t0ư1ng chủ y<u tV h%"t )8ng chăn nuôi
a. Ch*t thBi chăn nuôi
CP- -hấ$ $h(i phP$ Qinh $N ho*$ CAng -hMn nuSi Cư`- -hia D<+ da Do*iW -hấ$ $h(i r^n
vph=nT nưO- $ibuT UP- Q>- LK$ -h$T $hf- Mn [ư $hNaT LK$ Diệu Dó$ -hu\ngT|xT -hấ$ $h(i Dong
vnưO- $h(i LK$ nuSiT nưO- rca -hu\ng L< ph&n ph=n Dong h"a $anT|x L< -hấ$ $h(i JhB vJhB CA-
L< +ri hSix. Trong -hấ$ $h(i -hMn nuSi -ó nhiIu h’n h`p hau -XT LS -XT Li Qinh LK$ L< $rfng
JE Qinh $rrng -ó $hb g=y S nhiễ+ +Si $rường JhSng JhBT Cấ$T ngu\n nưO- vnưO- +Z$T nưO-
ng&+x L< g=y dệnh -ho CAng LK$ L< -on người nu JhSng Cư`- Uc DE C>ng -P-h.
Chấ$ $h(i r^n
 6hân v, n.c tiS" giA fsc
Thqo Nguyễn Th' Hoa 1E v:99)xT Dư`ng ph=n L< nưO- $ibu gia Q>- $h(i ra $rong ng<y
C2+ $rung dFnh như QauW
Bảng E0++: Z$ Kợng ch&t thải cUA mCt f$ Ko,i giA fsc giA chm
J61i gia C“cG gia cŽ,
J5‰ng 7h{n
•@g/ng1&–
J5‰ng n5Šc ti•u
•@g/ng1&–
)9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Tr=u d" DOn 2; h 20 :; h :0
Hqo • :; Jg ;T0 h : ;T% h ;T7
Hqo :0 j )0 Jg : h % ;T7 h 2
Hqo )0 j :;; Jg % h 0 2 h )
Gia -&+ ;T;8 h
4%g"5n: %g"ytn #h- <oA PL 4+VVH; @<%P #60<1M;0
Hiện nayT $*i huyện Th#ng Nhấ$T h&u h$ ph=n hqo L< gia -&+ CI Cư`- $hu go+ Cb
dPn L< Qc [.ngT nhưng Liệ- $i2u $h. ph=n -"n gZp nhiIu Jhó JhMn L<o +ra +ưaT nhấ$ D< $hời
J{ +ưa nhiIu L< Jhu $Kp $rung. Trong Jhi CóT -P- hA -hMn nuSi $Kp $rung -hưa C&u $ư U=y
[Yng Jhu [Y $ra ph=n. MA$ Q# CXn L' $r2n C'a d<n $]nh Đ\ng Nai CV $hu +ua ph=n Cb Cb -h
din $h<nh ph=n hau -X Li QinhT nhưng -Sng Quấ$ -"n rấ$ nho. H&u h$ Cư`- -huybn $hẳng D2n
1=+ Đ\ng dPn -ho -P- hA $r\ng -< ph2T -h•.
 lP- Q>- LK$ -h$
lP- Q>- LK$ -h$ [o dệnh Cư`- Ruy C'nh $rong [anh +.- -hấ$ $h(i nguy h*i. 6$ Ru(
Jh(o QP$ -3a Chi -.- ,/MT TP.HCM nM+ 2;;8 -ho $hấy $ấ$ -( -P- hA -hMn nuSi CiIu $ra
CIu $Y Uc DE dpng -P-h Cq+ -hSn -P-h Ua Jhu LY- -hMn nuSi L< Jhu [=n -ư. Tuy nhi2nT
JhSng CI -Kp D< Jhu LY- -hSn n<y -ó np+ $rong Ruy ho*-h hoZ- Cư`- QY -ho phep -3a -X
Ruan -hf- nMng hay -hưa.
 #hdc (n d thYA9 vGt Kiệ" KIt ch"5ng
1o*i -hấ$ $h(i n<y -ó $h<nh ph&n Ca [*ng g\+W $hf- Mn $hNaT dao dF CYng $hf- MnT dao
dF CYng $hu#- JhPng QinhT La-UinT $rấu Dó$ Q<n| Thqo J$ Ru( Jh(o QP$T $hF Dư`ng rP- n<y T,
Jho(ng ) h4 Jgu $rang $r*iung<y C2+. 1o*i rP- n<y $hường $Y Uc DE $*i -h’ -h3 yu dpng -P-h
C#$ -rng LOi -hấ$ $h(i Qinh ho*$. Tuy nhi2nT C#i LOi +A$ Q# Do*i rP- Cư`- Ruy C'nh D< rP- $h(i
nguy h*i như dao dF CYng $hu#- $h> y L}n Cư`- Uc DE -hung LOi -P- Do*i rP- $hSng $hường.
 1h&t thải finh hoạt
PhP$ Qinh $N ho*$ CAng Qinh ho*$ -3a -Sng nh=n $rong $rang $r*i. Tuy nhi2n Dư`ng rP-
$h(i n<y JhSng DOn Jho(ng :T0 h%Jgung<y C2+u$rang $r*i. _P- n<y $hường $Y Uc DE $rong
JhuSn Li2n $rang $r*iT -h3 yu dpng phưXng phPp C#$.
NưO- $h(i
0;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
NuO- $h(i -hMn nuSi phP$ Qinh -h3 yu $N Dư`ng nưO- $h(i rca -hu\ng Cư`- h"a -hung
LOi nưO- $ibu -3a LK$ nuSi L< nưO- $^+ LK$ nuSi. 6h(o QP$ -ho $hấyT -P- $rang $r*i nuSi g<
-h3 yu D< [rng $rấu $r(i Q<nT -h] [5n ph=n Qau 2; ng<y nuSi L< $ip $hqo -f % ng<y : D&n n2n
Dư`ng nưO- $h(i rấ$ B$T Jho(ng 2h% +%ung<y C2+u$rang $r*iT L< h&u như JhSng Rua Uc DE +<
Cư`- Qc [.ng $rY- $ip Cb $ưOi -=y $rong JhuSn Li2n $rang $r*i.
Trong Jhi CóT -P- $rang $r*i nuSi hqo CIu $hu go+ ph=n hqo +’i ng<y 2 D&n J•+ $hqo
rca Q*-h nIn -hu\ngy n2n Dư`ng nưO- $h(i DOn hXn nhiIu :; h2; +%ung<y C2+u$rang $r*i. Đ#i
LOi -P- hA -hMn nuSi Ruy +S DOn CIn -ó C&u $ư hệ $h#ng diogaQ Cb Uc DE nưO- $h(i. Trong
JhiT -P- hA -hMn nuSi nho Dz h&u như JhSng Uc DE nưO- $h(i +< U( $rY- $ip ra +Si $rường v$Y
$hấ+ Uu#ng Cấ$T QSng Qu#ix D<+ $Mng nguy -X S nhiễ+ +Si $rường Cấ$T nưO- +Z$ L< nưO-
ng&+ Cq [5a Qf- Jhoq -on người L< LK$ nuSi [o QY phP$ $Pn -3a -P- +&+ dệnh $rong nưO-
$h(i. Trong Jhi CóT J$ Ru( Jh(o QP$ -ho $hấy $ấ$ -( -P- hA -hMn nuSi CIu Qc [.ng nưO- ng&+
-ho Q(n Uuấ$ -hMn nuSi +< JhSng Rua Uc DE
Th<nh ph&n -3a -Zn nưO- $h(i Qau Jhi Rua ,iogaQ -ó -P- -hấ$ [inh [ưHng $hấp hXn Cb
D<+ ph=n dón hoZ- D<+ $hf- Mn -ho -P. ĐZ- diệ$ $hqo nghi2n -fu -3a $P- gi( Nguyễn Th'
Hoa 1E Q# Dư`ng -P- ấu $rrng L< $rfng giun QPn gi(+ r‡ rệ$ Qo LOi ph=n $ưXiT [o Có an $o<n
hXn Jhi [rng nưO- $h(i n<y Cb $ưOi -=y.
Bảng E0+): <iệ" R"ả Wu KL phân cUA hệ th$ng BiogAf
Ch~ ti2u T!5Šc @hi †” *+ =au @hi †” *+
pH
C‹k v+guDx
,‹k v+guDx
vcoKi vMPNu +Dx
1oKiworm vMPNuDx
ZtrBptococc"f vMPNuDx
Trfng JE Qinh $rrng v$rfngugx
7T)
%2.;;;
:;.4;;
:0T74 U :;
7
:8T97 U :;
:;
0)T0 U :;
4
2.70;
7T9 j 8
0.8;; h 4.4;;
%.);; h %.9;;
:2 h :0T24 U :;
)
:2T% U :;
%
h 20T7) U :;
0
;T%: h 2T7 U :;
2
:;0 h :70
4%g"5n:%g"ytn #h- <oA PL9+VVH;
6hB CA- L< +ri hSi
Trong -hấ$ $h(i -hMn nuSi DuSn $\n $*i +A$ Dư`ng DOn Li Qinh LK$ ho*i Qinh. Ngu\n g#-
$hf- Mn -3a -h>ng D< -P- -hấ$ hau -XT Li Qinh LK$ hiu JhB Qc [.ng oUy h"a $an $*o ra nhang
Q(n ph@+ LS -XW N‹2T N‹%T S‹%T C‹2 RuP $rFnh n<y U(y ra nhanh JhSng $*o +ri $h#i. Nu
Dư`ng -hấ$ hau -X -ó RuP nhiIu Li Qinh LK$ hiu JhB Q~ Qc [.ng h$ Dư`ng oUy h"a $an $rong
0:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
nưO- D<+ Jh( nMng ho*$ CAng ph=n h3y -3a -h>ng Je+T gia $Mng RuP $rFnh ph=n h3y y+ JhB
$*o ra -P- Q(n ph@+ CH)T H2ST NH%T H2T “n[oDT S-or$oD| $*o +ri hSi nưO- -ó +<u CqnT
L<ng D< nguy2n nh=n D<+ gia $Mng dệnh Cường hS hấpT $i+ +*-h ! người L< CAng LK$. Cường
CA -3a +ri hSi ph. $huA- L<o CiIu Jiện +K$ CA LK$ nuSi -aoT QY $hSng $hoPng Je+T nhiệ$ CA
L< @+ CA JhSng JhB -ao.
CP- hA -hMn nuSi CiIu $ra hiện nay CIu gi(+ +ri hSi dpng -P-h $hu go+ -hấ$ $h(i L(
Lệ Qinh -hu\ng $r*i $hường Uuy2nT DKp $ường r<o L< $r\ng -=y Uanh $rong JhuSn Li2n $rang
$r*i. CP- $rang $r*i DOn $hường Pp [.ng hệ $h#ng -hu\ng JBn LOi -P- $rang $hi$ d' hiện C*i
như hệ $h#ng CiIu Jhibn $Y CAng ph=n ph#i $hf- MnT nưO-T $hu go+ $rfng|Hệ $h#ng $Y
CAng CiIu Jhibn nhiệ$ CAT @+ CAT $hSng gióT hệ $h#ng D<+ +P$ gióp gi(+ $hibu S nhiễ+ L<
+ri hSi.
b. 1h(n n"ôi phân tán9 R"y mô nhx Ky v, tr=nh 'C công nghệ Kạc hG"
So LOi -hMn nuSi ph=n $PnT -hMn nuSi $Kp $rung Ruy +S nho $hF -hMn nuSi Ruy +S LNa
L< DOn B$ g=y S nhiễ+ C#i LOi -P- Jhu [=n -ư L< +Si $rường $Y nhi2n hXny [o -P- $rang $r*i
n<y h&u h$ $P-h diệ$ LOi -P- Jhu [=n -ư $Kp $rungT np+ Ua -P- C&u +#i giao $hSng -hBnh L<
-P- ngu\n nưO- +Z$ C\ng $hời -ó E $hf- -ao L< -ó Jh( nMng C&u $ư hệ $h#ng Uc DE -hấ$ $h(i
L< -hu\ng $r*i hiện C*i gi>p h*n -h S nhiễ+ +Si $rường L< ['-h dệnh.
Tuy nhi2nT như CV n2u $r2n $] Dệ -hMn nuSi $Kp $rung v$rang $r*ix $*i huyện Th#ng Nhấ$
+Oi C*$ )%‰ C#i LOi C<n hqo L< 40 h7;‰ C#i LOi C<n g<. ,2n -*nh CóT $hqo $h#ng J2 -3a
,Po -Po Ruy ho*-h phP$ $ribn -hMn nuSi 2;;7 h2;:; L< C'nh hưOng Cn 2;2; huyện Th#ng
Nhấ$ $hF $] Dệ -P- $rang $r*i Ruy +S JhP DOn Cn DOn $r2n C'a d<n huyện C#i LOi $rang $r*i g<
v†8;;; -on g<x -h] C*$ $r2n 2;T4‰ L< C#i LOi $rang $r*i hqo v†0;; -on hqox -h] C*$ 2)‰. ko
CóT Q# Dư`ng hA -hMn nuSi L< -P- $rang $r*i Ruy +S LNa L< nho -3a huyện L}n -"n -hi+ ưu
$h $rong Jhi $rFnh CA -Sng nghệ L< Jh( nMng C&u $ư L<o hệ $h#ng -hu\ng $r*i hiện C*i -wng
như Uc DE -hấ$ $h(i -3a -P- $rang $r*i n<y -"n h*n -h.
Cwng $hqo dPo -Po n<yT huyện -"n Jho(ng hXn 87 $rang $r*i hqoT ) $rang $r*i g< L<
h<ng $rM+ hA -hMn nuSi nho Dz np+ $rong Lrng -ấ+ nuSi vL[W np+ $rong Jhu [=n -ưT g&n -P-
$r.- Cường giao $hSng -hBnhT|x -h3 yu $huA- -P- UV Gia T=n :T 2T %T Gia 6iệ+ L< Quang
Trung D<+ $Mng nguy -X S nhiễ+ L< Dan $ruyIn ['-h dệnh ! -P- Jhu LY- n<y.
c. 1ông tác ths y v, t=nh h=nh d-ch bệnh
NhFn -hung -Sng $P- $h> y $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ Cư`- $hY- hiện $#$ L< !
+f- -ao Qo LOi +Z$ dpng -hung -3a -ấp huyện $o<n Ru#-. ko $ribn Jhai $#$ -Sng $P- $h> y
$r2n C'a d<n huyện L< Uc DE nghi2+ LOi Q(n ph@+ -hMn nuSi -3a C'a phưXng JhP- LKn
-huybn Rua C'a d<n vRua Qu#- DA 2; L< Ru#- DA :xT n2n huyện Th#ng Nhấ$ D< huyện [uy nhấ$
02
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
-3a Đ\ng Nai CV $ranh Cư`- drng phP$ ['-h ->+ gia -&+ L< D! +\+ Dong +óng. H&u h$ -P-
$rang $r*i CIu $Y giP- $i2+ -h3ng -P- Do*i La- Uin L< Jhi -ó QY -# dệnh $K$ Jh( nghi D< ['-h
CIu dPo -Po -ho $r*+ $h> y L< ph"ng Jinh $ n2n Uc DE rấ$ $#$. Tuy nhi2n LI ['-h $(T +A$ Q#
$rang $r*i -"n -h3 Ruan.
Tr2n C'a d<n huyện hiện -ó $r*+ $h> y LOi di2n -h % người L< :; nh=n Li2n h`p
C\ng. Ngo<i ra -"n -ó -Ang $P- Li2n ! +’i UV v:; ngườix. ko Ruy +S -hMn nuSi ! nhiIu UV
rấ$ DOn g=y n2n $Fnh $r*ng RuP $(i LI -Sng Liệ-T nhấ$ D< ! $hời Cib+ -h#ng ['-h.
NOPOSOS C9c v*n )U môi t0ư1ng chủ y<u tV h%"t )8ng t0Tng t02t
6$ Ru( ph=n $B-h +}u Cấ$ $hPng 8u2;;8 $*i -P- Jhu Cấ$ $r\ng d^pT -ao QuT $r\ng D>a L<
-=y Mn $rPiT -ho $hấy -a‚- -hiƒ $i2u -X daƒn -ho $h=‚y $*i 0 L' $rB $hY- hiện Dấy +}u ph=n $B-hT has+
DưXtng Ni$X $Sƒng QS‚ [ao CAng $rong Jho(ng ;T;40 j ;T:07‰ L< has+ DưXtng pho$pho $Sƒng QS‚
[ao CAng $rong Jho(ng ;T;;: j ;T;)0‰ CIu Cat$ $i2u -hu=ƒn -ho phq‚pT $ati Jhu Lưt- $r\ng d^p
L< $r\ng D>a pha‚$ hi2tn $Ssn [ư $huS‚- daƒo L2t $hưt- L=t$ gS‚- CDo. GiP $r' Hg np+ $rong Jho(ng
;T;%4 j ;T::+guJgT nu Qo QPnh LOi $i2u -hu@n -3a H< 1an $hF giP $r' Hg C*$ TCCP. NhFn
-hungT -hấ$ Dư`ng Cấ$ nSng nghiệp -3a huyện Th#ng Nhấ$ L}n -"n JhP $#$. ˜ nhiễ+ ngu\n
Cấ$ -hBnh -h3 yu D< [o $hu#- d(o Lệ $hY- LK$ g#- CDo.
NưO- $h(i nSng nghiệpT nưO- +ưa -h(y $r<n $r2n Cấ$ -anh $P-T DSi -u#n $hqo -P- -hấ$
[inh CưHng -ó $rong -P- Do*i ph=n dón -ho -=y $r\ng Uu#ng QSngT Qu#i g=y ra hiện $ư`ng ph>
[ưHng hóaT $P- CAng nghi2+ $r5ng Cn Cời Q#ng $h3y Qinh LK$T C\ng $hời D<+ +ấ$ Lz +g
Ruan -3a +Si $rường $hi2n nhi2n. Ngo<i raT -P- Do*i $hu#- d(o Lệ $hY- LK$T nu JhSng Cư`-
Qc [.ng +A$ -P-h Jhoa h5- L< h`p DET -wng Q~ hiện [iện $rong nưO- +ưa -h(y $r<n L< g=y
(nh hư!ng Uấu Cn Cời Q#ng $h3y Qinh LK$.
Bảng E0+E: #h,nh phhn n.c chảy tr,n tY '&t cAnh tác 4dạng '&t nông nghiệp hzn hợp9
cI fu dụng phân bIn;
?ơn -H T›ng N T›ng /
T)i *5‰ng ch(t th)i t!6ng n5Šc th)i JguJ+
2
unM+ :.);; j %.;;; 2:h0;
4%g"5n: {<a9 +VVE;
TGng [iện $B-h Cấ$ giqo $r\ng -3a huyện Th#ng Nhấ$ 20.440 ha. 6hi CóT $Gng $(i
Dư`ng -hấ$ [inh [ưHng -ó $rong nưO- -h(y $r<n $N ho*$ CAng $r\ng $r5$ $*i huyện Th#ng Nhấ$
Cư`- $Bnh $óan như QauW
BảngE0+H: #3nh tIAn hiện trạng tải Kợng ch&t dinh d|ng trong n.c chảy tr,n tY '&t
tr5ng trOt tr8n '-A b,n h"yện #h$ng %h&t0
?ơn -H T›ng N T›ng /
T)i *5‰ng ch(t th)i t!6ng n5Šc th)i TấnunM+ %4; h 77; 0 j :%
0%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
O8l HIỆN T`aN< 3cI T`PdN< BH# eỰC BH;I THRC BHn;N< =fN
O8l81 Hiện t!…ng thƒ, }0G c(7 7h¡7 h6…t zEng @h6áng C)n
Ho*$ CAng $hM+ ["T Jhai $hP- JhoPng Q(n $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ [iễn ra JhP
QSi CAng. S(n ph@+ Jhai $hP- $<i nguy2n JhoPng Q(n JhSng nhang CPp fng nhu -&u $r2n C'a
d<n huyện +< -"n -ung -ấp -ho $]nh Đ\ng Nai L< -P- $]nh D=n -Kn như TP.HCMT -P- $]nh
+iIn T=y na+ ,A. 2 Do*i JhoPng Q(n -h3 yu $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ D< CP U=y [Yng
L< puˆDan.
T]nh Đ\ng Nai hiện -ó :4 +o CP U=y [Yng Cang Jhai $hP- LOi $Gng -Sng Quấ$ D<
4.8):.;;; +
%
unM+ L< [iện $B-h Jhai $rường 044T9 hay $rong Có huyện Th#ng Nhấ$ -ó ) +o
LOi $Gng -Sng Quấ$ Jhai $hP- D< :.:24.;;; +
%
unM+ -hi+ Jho(ng :4T0‰ Q(n Dư`ng Jhai $hP-
-3a $o<n $]nh L< [iện $B-h Jhai $rường D< :98T% ha. Hiện $r*ng $hM+ [" Jhai $hP- CP U=y [Yng
$*i huyện Th#ng Nhấ$ -. $hb như QauW
Bảng E0+Q: 1ác mx 'á Wây dựng 'Ang khAi thác tr8n '-A b,n h"yện #h$ng %h&t
=TT T2n ,™ %iện tFch •ha– C4ng Cu(t •,
O
/nƒ,–
: Mo CP Só- 1u :T Quang Trung 7;T; :;;.;;;
2 Mo CP Só- 1u 2T Quang Trung 0;T; 2;;.;;;
% Mo CP Só- 1u 0T Quang Trung 24T; 474.;;;
) Mo CP Só- 1u 4T Quang Trung 02T% :0;.;;;
T›ng cEng 1_8GO 1812m8000
4%g"5n: Báo cáo @iF" ch?nh9 bổ f"ng R"y hoạch th(m d79 khAi thác v, fu d"ng
khoáng fản t?nh @5ng %Ai 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)*9 Zi #,i ng"y8n v,
Môi tr!ng t?nh @5ng %Ai9 )**D;
Hiện nay $o<n $]nh Đ\ng Nai -h] -ó % +o puˆDan Cư`- -ấp giấy phep ho*$ CAng Jhai
$hP-T $rong Có -ó 2 +o $*i huyện Th#ng Nhấ$. /Oi RuP $rFnh -Sng nghiệp hóa j hiện C*i hóa
Cang [iễn ra +*nh +~ $*i huyện Th#ng Nhấ$ nói ri2ng L< $]nh Đ\ng Nai nói -hung $hF nhu
-&u Qc [.ng puˆDan $rong nhang nM+ $Oi D< rấ$ -aoT +Z$ JhP- puˆDan $hường Ci J•+ LOi CP
U=y [Yng n2n $rong RuP $rFnh Jhai $hP- CP U=y [Yng -&n J$ h`p $Kn $hu puˆDan nhp+ $Mng
hiệu Ru( Jinh $ $rong Jhai $hP- +o. Tuy nhi2n hiện nay 2 +o puˆDan $*i huyện Th#ng Nhấ$
hiện Cang $*+ ngNng Jhai $hP-. Hiện $r*ng $hM+ [" Jhai $hP- puˆDan $*i huyện Th#ng Nhấ$
-. $hb như QauW
0)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng E0+D: 1ác mx p"}KAn tr8n '-A b,n h"yện #h$ng %h&t
=TT T2n ,™ %iện tFch
•ha–
C4ng Cu(t
•,
O
/nƒ,–
Hiện t!…ng @hai
thác
: Mo puˆDan Gia 6iệ+ 9T; :;;.;;; NgNng Jhai $hP-
2 Mo puˆDan Đ\i 6h]T Quang Trung 0;T; 2;;.;;; NgNng Jhai $hP-
T›ng cEng 1_8GO 1812m8000
4%g"5n: Báo cáo @iF" ch?nh9 bổ f"ng R"y hoạch th(m d79 khAi thác v, fu d"ng
khoáng fản t?nh @5ng %Ai 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)*9 Zi #,i ng"y8n v,
Môi tr!ng t?nh @5ng %Ai9 )**D;
O8l82 =)n *5‰ng @hai thác @h6áng C)n thực t‚
Cho Cn nayT -Sng nghệ Jhai $hP-T -h din JhoPng Q(n $r2n C'a d<n huyện Th#ng
Nhấ$ L}n Cang Cư`- Pp [.ng -Sng nghệ $ruyIn $h#ng $rong Jhai $hP- +o DA $hi2n. Đ#i LOi
+’i Do*i hFnh +o $hường -ó +A$ -Sng nghệ ri2ngT $ưXng fng LOi Do*i hFnh JhoPng Q(n Có.
Tuy nhi2n d2n -*nh -Sng nghệ Jhai $hP-T -h din $ruyIn $h#ngT $r2n C'a d<n huyện $rong
nhang nM+ g&n C=y CV Pp [.ng +A$ Q# $in dA Jhoa h5- Jg $huK$ L<o Jhai $hP- nhp+ gi(+
$hibu (nh hư!ng $i2u -Y- Cn +Si $rường L< Qf- Jhoq -Ang C\ngT C(+ d<o an $o<n -ho người
Dao CAngT nhấ$ D< Jh=u nG +Fn L< phP CP RuP -H.
Thqo dPo -Po ĐiIu -h]nhT dG Qung Ruy ho*-h $hM+ ["T Jhai $hP- L< Qc [ung JhoPng
Q(n $]nh Đ\ng Nai Cn nM+ 2;:; L< C'nh hưOng Cn nM+ 2;2; $hF Q(n Dư`ng Jhai $hP-
JhoPng Q(n $hY- $ huyện Th#ng nhấ$ giai Co*n 2;;; j 2;;0 như QauW
00
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng E0+:: Zản Kợng khAi thác khoáng fản thực tế tại h"yện #h$ng %h&t
T2n ,™
=)n *5‰ng
Nƒ, 2000 Nƒ, 2001 Nƒ, 2002 Nƒ, 200O Nƒ, 200^ Nƒ, 200j
=)n *5‰ng zá †{& }ựng •,
O
/nƒ,–
Só- 1u : %).;;; 4;.;;; 4;.;;; :%.977 0%.%4;
Só- 1u 2 09.:); 7:.2;; :;4.7;; 280.97; :;).%09 :24.408
Só- 1u 0 :%2.;;; :44.:)) 200.2%% 228.7); 2:4.287 :4%.::)
Só- 1u 4 %7.824 %%.:%7 2).888 %0.207 :78.)8% :0;.;;;
=)n *5‰ng 7uš*an •t(n/nƒ,–
Gia 6iệ+ %0.;;; %0.)80
4%g"5n: Báo cáo @iF" ch?nh9 bổ f"ng R"y hoạch th(m d79 khAi thác v, fu d"ng
khoáng fản t?nh @5ng %Ai 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)*9 Zi #,i ng"y8n v,
Môi tr!ng t?nh @5ng %Ai9 )**D;
T<i nguy2n JhoPng Q(n huyện Th#ng Nhấ$ JhSng Ca [*ng $hqo -h3ng Do*i Qong D*i $Kp $rung
-ao LI +A$ Q# JhoPng Q(n LK$ Diệu U=y [Yng $Y nhi2nT nguy2n Diệu Cb Q(n Uuấ$ LK$ Diệu U=y
[Yng. Đ=y D< ngu\n nAi DY- Ruan $r5ng -ho Liệ- phP$ $ribn Jinh $ h UV hAi -3a huyện. /F
LKy C'nh hưOng Ruy ho*-h $rong $hời gian $Oi D< Q~ $*o CiIu Jiện -ho -P- +o Cư`- $hM+ ["
Uu#ng Q=u Cb $Kn [.ng h$ $<i nguy2n JhoPng Q(n. Trong giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;:; Q~
gia $Mng [&n -Sng Quấ$ Jhai $hP-T -h din LOi $• Dệ $Mng dFnh Ru=n 2;‰unM+ Cb -ó $hb CPp
fng nhu -&u Qc [.ng -3a huyệnT $]nh L< Jhu LY-y giai Co*n $N 2;:: j 2;2; Q~ $hM+ [" +!
rAng -P- Jhu +o hiện hau Cb n=ng -Sng Quấ$ Jhai $hP- -h din LOi $• Dệ gia $Mng dFnh Ru=n
2;‰unM+
O8l8O Hiện t!…ng ,4i t!5ờng @hu -ực @hai thác @h6áng C)n
Ho*$ CAng Jhai $hP- +o CP $r2n C'a d<n huyện -h3 yu D< Jhai $hP- Jibu DA $hi2n L<
phưXng phPp Jhai $hP- D< g*$ do DOp Cấ$ $hG nhưHngT -ho nG +Fn phP CPT Qc [.ng +Py nghiIn
CP Cb -ho ra -P- D5ai CP $hqo y2u -&u U=y [Yng.
Qua Jh(o QP$ $*i -P- +o Jhai $hP- CP $r2n C'a d<n huyện -ho $hấy hiện $r*ng +Si
$rường Jhu LY- Jhai $hP-W
- Đ#i LOi +Si $rường JhSng JhBW 6hSng JhB Uung Ruanh Jhu LY- +o d' S nhiễ+ d.iT $ing
\n -h3 yu [o -Sng $P- nG +FnT nghiIn Q<ngT RuP $rFnh LKn -huybn DOp ph3T Q(n ph@+.
- Đ#i LOi +Si $rường nưO-W -hấ$ Dư`ng nưO- Uung Ruanh Jhu LY- Jhai $hP- -ó $hb d' S
nhiễ+ [o Liệ- U( nưO- $h(i. NưO- $h(i $*i -P- +o Jhai $hP- dao g\+ -h3 yu D< -P- -hấ$
r^n DX DcngT [&u +H rXi LVi phP$ Qinh $N RuP $rFnh phun Jh#ng -h d.iT nưO- +ưa -h(y
$r<nT $N -P- h5a$ CAng -X giOi D<+ rXi LViT nưO- $h(i Qinh h5a$ -Sng nh=n.
04
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
- Đ#i LOi +Si $rường Cấ$W -ó QY $hay CGi -(nh Ruan Jhu LY- [o Liệ- dó- DOp ph3T gia $Mng
-P- nguy -X Q*$ D!T Uói +"n Cấ$. ,2n -*nh Có +A$ Q# -hấ$ $h(i như [&u +HT -hấ$ $h(i r^n
phP$ Qinh $rong RuP $rFnh Jhai $hP- -ó $hb g=y S nhiễ+ +Si $rường Cấ$.
O88 HIỆN T`aN< CcN< TRC S#fN Jg 3cI T`PdN< H#VỆN THZN<
NH[T
O8881 $E ,á& qu)n *+ ,4i t!5ờng t…i hu&ện Th'ng Nh(t
<=nh E0+0 BC máy R"ản KL môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t
Hiện nayT ph"ng T<i nguy2n L< +Si $rường huyện Th#ng Nhấ$ -h] -ó 2 -Pn dA ph.
$rP-h LI Ru(n DE +Si $rườngT $*i +’i UV $hF -ó : -Pn dA C'a -hBnh Ji2+ nhiệ+ $h2+ -Sng $P-
+Si $rường $*i UV Có. TrFnh CA -huy2n +Sn Ru(n DE +Si $rường $*i huyện Th#ng Nhấ$ -hưa
-ao LF -h3 yu D< -Pn dA Ji2+ nhiệ+.
O8882 Ch¥c nƒng -1 Su&•n h…n ca 7h0ng T1i ngu&2n -1 ,4i t!5ờng hu&ện Th'ng
Nh(t
Ph"ng T<i nguy2n L< +Si $rường huyện $hY- hiện -Sng $P- Ru(n DE nh< nưO- LI d(o
Lệ +Si $rường $*i C'a d<n huyện. /I -Sng $P- Ru(n DE +Si $rường hiện nay $hF ph"ng T<i
nguy2n L< +Si $rường huyện -ó nhang -hf- nMng L< RuyIn h*n QauW
h Tha+ +ưu -ho ?,Nk huyện U=y [Yng -P- -hưXng $rFnh ho*$ CAng L< Ru(n DE nh< nưO-
LI +Si $rường $r2n C'a d<n huyệny U=y [Yng -P- [Y Pn phr h`p LOi J ho*-h phP$ $ribn
Jinh $ UV hAi -3a huyện L< Ruy ho*-h -3a $]nh.
07
,A TN & MT ?,Nk $]nh
?,Nk huyện S! TN & MT
Ph"ng TN & MT huyện
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h 1< dA phKn $hường $rY- LI d(o Lệ +Si $rường -3a ?,Nk huyệnT -ó nhiệ+ L. ph#i h`p
LOi -P- ph"ngT danT ng<nh -3a -P- UV $rong Liệ- $ribn Jhai -Sng $P- Ru(n DE +Si $rường
$r2n C'a d<n huyện.
h lq+ Ue$T CPnh giP LI +Z$ +Si $rường C#i LOi -P [Y Pn Q(n Uuấ$ ['-h L.T Jinh [oanh
$huA- $h@+ RuyIn -ấp giấy phep ho*$ CAng $rong Liệ- -hấp h<nh -P- Ruy C'nhT $i2u -hu@n
LI d(o Lệ +Si $rường $hqo DuK$ C'nh. Ph#i h`p LOi S! T<i nguy2n L< +Si $rường $]nh
$rong -Sng $P- $hanh $raT Jib+ $ra -P- CXn L' Q(n Uuấ$T ['-h L.T Jinh [oanh $huA- $h@+
RuyIn Ru(n DE -3a $]nh.
h l=y [Yng J ho*-h $G -hf- Jib+ $ra C'nh JF L< CA$ Uuấ$ -P- CXn L' ho*$ CAng Q(n Uuấ$T
Jinh [oanh $rong Liệ- -hấp h<nh -P- Ruy C'nh $i2u -hu@n LI d(o Lệ +Si $rường $hqo DuK$
C'nh. ĐI Uuấ$ diện phPp Uc DE Li ph*+ -P- Ruy C'nh -3a phPp DuK$ LI d(o Lệ +Si $rường
C#i LOi -P- CXn L' $huA- -ấp huyện Ru(n DE.
h Gi(i Ruy$ -P- Jhiu n*iT $# -Po -ó Di2n Ruan Cn Liệ- g=y S nhiễ+ +Si $rườngT -P- QY -#
+Si $rường $r2n C'a d<n huyện $rong $rường h`p -&n $hi$ -&n ph#i h`p LOi S! T<i
nguy2n L< MSi $rường Cb -rng gi(i Ruy$.
h Tha+ gia -P- -hưXng $rFnhT [Y Pn LI Ru(n DE L< d(o Lệ +Si $rường [o S! T<i nguy2n L<
MSi $rường $G -hf- $hY- hiện $hqo Ruy$ C'nh -3a ?,Nk $]nh.
h Ph#i h`p LOi -P- -X RuanT Co<n $hb $G -hf- $uy2n $ruyIn phG din phPp DuK$T -h3 $rưXngT
-hBnh QP-h L< J ho*-h d(o Lệ +Si $rường -3a nh< nưO- Cn người [=n $r2n C'a d<n. TG
-hf- $uy2n $ruyInT LKn CAngT giPo [.- E $hf- d(o Lệ +Si $rưXng L< $G -hf- phong $r<o
$o<n [=n $ha+ gia d(o Lệ +Si $rường nhp+ U=y [Yng np Q#ng LMn +inh CS $h'.
h 1Kp dPo -Po $h#ng J2 hiện $r*ng +Si $rường $hqo C'nh JFy $hu $hKpT Ru(n DE Dưu $ra $ư Diệu
LI $<i nguy2n L< +Si $rường.
h Qu(n DE Lệ Qinh CS $h'.
O888O B¬ nƒng chu&2n ,4n nghiệ7 -. các cán DE qu)n *+
Hiện nay DY- Dư`ng D<+ -Sng $P- Ru(n DE +Si $rường -ấp huyệnT UV -"n RuP +ongT
$rFnh CA -huy2n +Sn -hưa Cư`- C<o $*o nhiIuT Jin $hf- Jg nMng LI Ru(n DE +Si $rường -"n
B$ oiT nhấ$ D< -P- -Pn dA ! UVT -h3 yu D< Ji2+ nhiệ+. Trong nM+ LNa Rua -P- -Pn dA Ru(n DE
+Si $rường $*i huyện CV Cư`- $ha+ gia -P- DOp $Kp huấnT hưOng [}n -huy2n +Sn nghiệp L.
LI +Si $rường như TKp huấn LI 1uK$ ,(o Lệ +Si $rường L< Ngh' C'nh 8;u2;;4y Ngh' Cinh
8:u2;;4 $*i ,i2n Ho< h Đ\ng Nai [o C.- ,(o Lệ +Si $rường $G -hf-y $Kp huấn LI $i2u -hu@nT
Ruy -hu@n Ru#- gia.
08
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
O888^ C4ng tác quan t!•c ,4i t!5ờng
Hiện nay huyện Th#ng Nhấ$ -hưa $hY- hiện -Sng $P- Ruan $r^- +Si $rường C'nh JFT
Liệ- $hY- hiện Ruan $r^- -h] Cư`- $hY- hiện d!i TTQTMT. ko C=y D< huyện +Oi Cư`- $h<nh
DKp n2n $Kp $rung -h3 yu L<o Liệ- U=y [Yng L< Gn C'nh -X Q! h* $&ng.
O8_ HIỆN T`aN< NHoN THỨC CYN< ?]N< eT $fp eỆ 3cI T`PdN<
Đb CPnh giP LI +f- CA Ruan $=+ -3a người [=n huyện Th#ng Nhấ$ C#i LOi -P- Lấn CI
LI +Si $rường -wng như Cb -ó -X Q! -ho Liệ- DKp J ho*-h L< U=y [Yng -P- -hưXng $rFnh
$uy2n $ruyInT ho*$ CAng d(o Lệ +Si $rường -3a C'a phưXng phr h`p L< hiệu Ru(T +A$ -uA-
CiIu $ra UV hAi h5- CV Cư`- $G -hf- $hY- hiện $N $hPng :;h::u2;;8.
O8_81 /h…, -i -1 z'i t5‰ng thực hiện
h Ph*+ Li $hY- hiệnW CSng $P- CiIu $ra nhKn $hf- -Ang C\ng LI d(o Lệ +Si $rường $*i
huyện Th#ng Nhấ$ $]nh Đ\ng Nai Cư`- $ribn Jhai $r2n $o<n huyện.
h Đ#i $ư`ngW Người [=n Qinh Q#ng L< D<+ Liệ- $r2n C'a d<n huyện LOi %;; phiu CiIu $ra.
O8_82 3.c ti2u zi•u t!a
h lP- C'nh -P- Lấn CI +Si $rường $\n $*i.
h ĐPnh giP +f- CA Ruan $=+ L< nhKn $hf- -3a người [=n LI d(o Lệ +Si $rường
Qua Có D<+ -X Q! -ho Liệ- U=y [Yng J ho*-h $uy2n $ruyIn n=ng -ao nhKn $hf- -Ang
C\ng phr h`p LOi CiIu Jiện -3a C'a phưXng.
O8_8O NEi }ung zi•u t!a
Đb -ó -X Q! -ho Liệ- DKp J ho*-h L< U=y [Yng -P- -hưXng $rFnh $uy2n $ruyInT ho*$
CAng d(o Lệ +Si $rường -3a C'a phưXng phr h`p L< hiệu Ru(T -hưXng $rFnh CiIu $ra $Kp $rung
L<o -P- nAi [ung QauW
h NghI nghiệpT ngu\n $hu nhKpT $rFnh CA LMn hóa -3a nhó+ [=n -ư Cb -ó -Pi nhFn JhPi RuP$
LI $Fnh hFnh Jinh $ UV hAi -3a C'a phưXngy
h TFnh hFnh Lệ Qinh +Si $rường $*i Ci* phưXng Cb UP- C'nh -P- Lấn CI +Si $rường -"n $\n
$*i.
h CP- Lấn CI +Si $rường -&n Ruan $=+ L< +f- CA Ruan $=+ Cn -P- Lấn CI LI +Si $rường
-3a người [=n Cb U=y [Yng -P- nAi [ung ho*$ CAng -. $hb.
h TFnh hFnh phP$ CAng L< phG din -P- $hSng $inT ho*$ CAng d(o Lệ +Si $rường $rong Jhu
LY-.
09
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h NhKn $hf- (nh hư!ng -3a +Si $rường Cn Qf- Jhoq -Ang C\ng.
h ĐI Uuấ$ -3a người [=n Cb D<+ +Si $rường Jhu LY- $#$ hXn.
O8_8^ Thời gian thực hiện
NEi }ung thực hiện Ti‚n zE thực hiện
1Kp J ho*-h CiIu $ra % ng<y
ĐiIu $ra :0 ng<y
lc DE Q# Diệu 0 ng<y
/i$ dPo -Po % ng<y
1Kp J ho*-h $uy2n $ruyIn 0 ng<y
O8_8j B‚t qu) zi•u t!a
6$ Ru( CiIu $ra nhKn $hf- LI d(o Lệ +Si $rường -u( 2;; người [=n $r2n C'a d<n
huyện Th#ng Nhấ$ như QauW
h k=n $A-W
Binh %{n tEc @hác
8l8jŸ 128jŸ
h NghI nghiệp
N4ng }{n NEi t!‰ Cán DE H=9=e $u4n Dán Ngh• @hác
49.0‰ )‰ ::‰ 7.0‰ 8‰ 2.0;‰
h TrFnh CA LMn hóa
3- ch¨ ® j/12 j 9 8/12 _ 912/12 T!2n 12
;‰ 9‰ 2).0;‰ 40.0;‰ :‰
h Thời gian -ư $r>
® j nƒ, j910 nƒ, ¯ 10 nƒ,
2‰ :.0‰ 94.0‰
h Ngu\n $hu nhKp
N4ng nghiệ7 J5ơng
Binh }6anh
Du4n Dán
Ngu„n @hác
4;.)7‰ :8.;%‰ :;.%‰ ::.2‰
h Ngu\n nưO- Qc [.ng
4;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
N5Šc ngŽ, N5Šc ,Œt N5Šc ,á& Ngu„n @hác
97.0 h 2.0 h
h Hiện $r*ng rP- $h(i
?ƒng @+ z›
!ác
?'t !ác Ch4n !ác e(t *ung tung Bhác
%%‰ %0‰ %:.0‰ ;.0‰ ;‰
h Mf- CA Ruan $=+ vnghquC5-x -P- $hSng $in LI +Si $rường
Th5ờng †u&2n it `(t Ft
H61n t61n @h4ng
ngh|/zAc
79.0‰ :4‰ 0‰ ;‰
h NhKn $hf- LI $&+ Ruan $r5ng -3a +Si $rường C#i LOi -on người
Suan t!Ang it quan t!Ang Bh4ng quan t!Ang Bh4ng quan t{,
9).02‰ 0.%)‰ ;.;;‰ ;.:)‰
h Mf- CA S nhi+ +Si $rường Jhu LY- Qinh Q#ng
NŒng it 4 nhi>, Bh4ng 4 nhi>, Bh4ng quan t{,
22.0‰ 7:.0‰ 4‰ ;‰
h Nguy2n nh=n g=y S nhiễ+ D< [oW
Nh€n th¥c
ng5ời }{n
H6…t zEng
c4ng nghiệ7
H6…t zEng
n4ng nghiệ7
ChFnh Cách
qu)n *+
Ngu&2n nh{n
@hác
40.98‰ ).4;‰ 7.47‰ ;.72‰ 2:.;%‰
h Mf- CA (nh hư!ng -3a S nhiễ+ +Si $rường Cn Qf- Jhoq -Ang C\ng.
Nhi•u Ft
Bh4ng )nh
h5¢ng
Bh4ng quan t{,
90.0‰ )‰ ;.0‰ ;‰
h CP- $hSng $in +Si $rường Cư`- phG din L< phP$ CAng RuaW
/h5ơng tiện
t!u&•n th4ng
HA7 t› }{n
7h'
Ng5ời }{n †ung
quanh
Cơ quan qu)n
*+
7;.20‰ 8.0‰ :0.2%‰ 4.;2‰
h T&n Quấ$ $G -hf- -P- ho*$ CAng d(o Lệ +Si $rường $*i C'a phưXng
Nhi•u it Bh4ng c• Bh4ng quan t{,
4:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
%2.;0‰ 04.2%‰ %.7)‰ 7.98‰
h Mf- CA Ruan $=+ L< $ha+ gia -P- ho*$ CAng d(o Lệ +Si $rường $*i C'a phưXng
$i‚t -1 c• tha,
gia
$i‚t nh5ng
@h4ng tha, gia
Bh4ng Di‚t
Bh4ng quan
t{,
72.)0‰ :%.77‰ 0.:4‰ 8.42‰
h CP- Lấn CI +Si $rường Cư`- Ruan $=+ nhấ$ $*i C'a phưXng
$.iG ,-i
h4i
`ác Ti‚ng „n N5Šc th)i =4ng Cu'i
Thu'c $eTeG
7h{n D•n
08.:4‰ %0.28‰ 2‰ %.:4‰ ;.0‰ ;.9‰
h mi D< người D<+ -ho +Si $rường Q#ng $#$ hXn
Ng5ời }{n
Nh1 n5Šc ° nh{n
}{n
Nh1 n5Šc
2%.:2‰ 7).00‰ 2.%%‰
O8_8m ?ánh giá
Qua RuP $rFnh CiIu $ra nhKn $hf- -3a -Ang C\ng LI d(o Lệ +Si $rường $r2n C'a d<n
huyện Th#ng Nhấ$ -ho $hấyW
- %{n tEc: -h3 yu D< người 6inhT [=n $A- $hibu Q# B$T C=y D< Lấn CI -&n -h> E
Jhi U=y [Yng -P- -hưXng $rFnh ho*$ CAng -ho phr h`p LOi $Fnh hFnh C'a phưXng.
- Ngh• nghiệ7 -1 thu nh€7:
• NghI nghiệpW NSng [=n -hi+ $r2n 0;‰
• Thu nhKp $N nSng nghiệp -hi+ Jho(ng 4;‰T ph&n -"n D*i D< $hu nhKp
$N DưXng L< -P- ho*$ CAng JhP-.
Qua Có nhKn $hấyT ho*$ CAng nSng nghiệp Q~ D< +A$ $rong nhang ngu\n g=y S nhiễ+ -ho
+Si $rường L< -ó nguy -X (nh hư!ng Cn Qf- Jhoq -Ang C\ng nu người [=n JhSng Cư`-
-ung -ấp $hSng $in C&y C3.
h Hiện t!…ng ,4i t!5ờng
˜ nhiễ+ +Si $rườngW ,.iT rP- $h(i L< S nhiễ+ ngu\n nưO- hiện nay D< % $rong nhang
Lấn CI +Si $rường -&n Ruan $=+.
42
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• ,.i -h3 yu $N ho*$ CAng giao $hSng v+A$ ph&n [o $Fnh $r*ng -X Q! LK$ -hấ$ Je+xT
Jhai $hP- JhoPng Q(n|.
• Hiện nay $hqo Q# Diệu CiIu $ra %;; hA $r2n C'a d<n huyện $hF -h] -ó hXn %;‰ -ó
CMng JE CG rP-T Q# -"n D*i -h3 yu D< C#$ L< -hSn.
• Ngu\n nưO-W NưO- ng&+ D< ngu\n nưO- Qc [.ng -hBnh -ho người [=nT nhưng LOi
$Fnh $r*ng Jhai $hP- $Y [oT $Fnh $r*ng rP- $h(i L< nưO- $h(i -SngT nSng nghiệp L<
$#- CA Jhai $hP- rNng hiện nay D< nhang ngu\n $P- CAng $i2u -Y- D<+ Quy gi(+
-hấ$ Dư`ng ngu\n nưO- n<y $rong $ưXng Dai.
h Nh€n th¥c ca ng5ời }{n -• ,'i quan hệ gi¨a c6n ng5ời -1 ,4i t!5ờng:
• ,(o Lệ +Si $rường D< nghia L. -3a người [=ny
• Nguy2n nh=n g=y S nhiễ+ +Si $rường -h3 yu [o E $hf- d(o Lệ +Si
$rường -3a người [=n -hưa -aoy
• TP- CAng -3a S nhiễ+ +Si $rường -ó (nh hư!ng Cn Qf- Jhoq -Ang
C\ngy
• Đb d(o Lệ +Si $rường Q#ng $#$ hXn -&n -ó QY ph#i h`p -3a nh< nưO-
L< người [=ny
• Ngo<i ra h5 +ong +u#n C'a phưXng phP$ CAng nhiIu ho*$ LI +Si
$rường L< +! rAng -Sng $P- $uy2n $ruyIn Uu#ng -P- -ấp -X Q!.
h Các h6…t zEng $)6 -ệ ,4i t!5ờng ca zHa 7h5ơng:
• Hiện nay Q# Dư`ng -P- -hưXng $rFnh phP$ CAng d(o Lệ +Si $rường -ó
QY $ha+ gia -3a -Ang C\ng C'a phưXng -"n JhP Jhi2+ $#n.
• CP- $hSng $in $uy2n $ruyIn Cư`- phG din Rua -P- phưXng $iện $hSng
$in C*i -h>ng vdPoT C<i $ruyIn hFnh|xT -hưa $Kn [.ng L< phP$ huy -P- J2nh
$uy2n $ruyIn $N -P- -ấp -X Q! như Jhó+T ấpT $G [=n ph# L< DY- Dư`ng $uy2n
$uyIn Li2n -3a $Nng Jhu LY-.
h Các z• †u(t ca ng5ời }{n t€7 t!ung -16 nEi }ung Cau:
• TMng -ường U=y [Yng L< phP$ CAng -P- -hưXng $rFnh $uy2n $ruyIn
n=ng -ao nhKn $hf- -Ang C\ng Q=u rAng Uu#ng C'a phưXng $Kp $rung L<oW ,o rP-
C>ng nXi Ruy C'nhT $P- h*i rP- $h(iT -h#ng phP rNngT [5n [Žp Lệ Qinh JhXi $hSng
-#ng rVnhT Qc [.ng nưO- Q*-h |.
4%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• ChBnh RuyIn C'a phưXng Ruan $=+ nhiIu hXn Cn -P- ho*$ CAng d(o
Lệ +Si $rườngT $Mng -ường $hanh Jib+ $ra L< -ó diện phPp -h $<i C#i LOi -P-
$rường h`p g=y S nhiễ+ +Si $rường.
• l=y [Yng -hBnh QP-h d(o Lệ +Si $rường [Ya L<o -Ang C\ngT J ho*-h
C<o $*o -huy2n +Sn -ho -Pn dA -huy2n $rP-h LI Dinh LY- +Si $rường L< $G -hf-
$Kp huấn n=ng -ao nhKn $hf- -Ang C\ng -ho người [=n.
4)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng ^: NYI %#N< S#V HpaCH eU BM HpaCH /HRT
T`IqN BINH TM 9WX HYI H#VỆN THZN< NH[T T\NH
?]N< N;I ?MN Nr3 2010 eU ?sNH HPhN< ?MN 2020
^81 3IC TIN# Ct; S#V HpaCH
Đ@y +*nh phP$ $ribn Jinh $ ! +f- CA -ao Cb C(+ d(o C*$ $#- CA $Mng $rư!ng GkP
Gn C'nh ! +f- :% j :)‰ $rong Qu#$ $hời J{ 2;;4 j 2;2;T $rong CóW $#- CA $Mng GkP nSng
nghiệp ph(i C*$ $r2n 0T0‰ -ho giai Co*n 2;;4 j 2;:; L< $r2n ).4‰ -ho giai Co*n 2;:: j
2;2;y $#- CA $Mng $rư!ng GkP -Sng nghiệp C*$ %8 j %9‰ -ho giai Co*n 2;;4 j 2;:; L< 2: j
22‰ -ho giai Co*n 2;:: j 2;2;y $#- CA $Mng GkP ['-h L. :; j :2‰ -ho -( 2 giai Co*n 2;;4
j 2;:; L< 2;:: j 2;2;.
GkP dFnh Ru=n C&u người C*$ ::.0 $riệu C\ng v4%; ?Skx L<o nM+ 2;:; L< %;T8 $riệu
C\ng v:.);; ?Skx L<o nM+ 2;2;.
CX -ấu Jinh $ huyện -ó QY -huybn ['-h +*nh +~T Cn nM+ 2;:; C*$W NSng D=+
nghiệp -hi+ %:‰T -Sng nghiệp j U=y [Yng -hi+ 28.0‰T ['-h L. -hi+ );.0‰ L< Cn nM+
2;2; C*$W NSng D=+ nghiệp -hi+ :0 h :4‰T -Sng nghiệp j U=y [Yng -hi+ )9 h 0;‰T ['-h
L. -hi+ %) h %0‰.
6hai $hP- L< nuSi [ưHng $#$ ngu\n $hu ng=n QP-h $r2n C'a d<n huyệnT phấn Cấu C(+
d(o $#- CA $Mng $hu ng=n QP-h C'a phưXng C*$ 20 j 24‰ nM+T Cưa $] Dệ huy CAng GkP L<o
ng=n QP-h $N 2.%‰ nM+ 2;;0 D2n %‰ nM+ 2;:; L< 9 j :;‰ nM+ 2;2;.
Gi(+ $] Dệ $Y nhi2n $N :.)0‰ nM+ 2;;% Uu#ng -"n :.%9‰ nM+ 2;;0T :.28‰ nM+ 2;:;
L< :.;2‰ nM+ 2;2;. Đ\ng $hời $hu h>$ DY- Dư`ng Dao CAng -ó $ay nghI $N d2n ngo<i L<o
huyện LOi $#- CA $Mng $rư!ng Jho(ng :‰ nM+ $rong giai Co*n 2;;4 j 2;:; L< 2‰ nM+ $rong
giai Co*n 2;:: j 2;2;. Có như LKy +Oi d(o C(+ DY- Dư`ng Dao CAng -ho y2u -&u -Sng
nghiệp hóaT hiện C*i hoP nIn Jinh $.
ThY- hiện phG -Kp giPo [.- phG $hSng -X Q! $r2n $o<n C'a d<n huyện L<o nM+ 2;;)
L< phG -Kp giPo [.- phG $hSng $rung h5- -ho Jho(ng 4;‰ [=n Q# L<o nM+ 2;:; L< :;;‰
[=n Q# L<o nM+ 2;2;.
,(o C(+ :;;‰ Q# $rz q+ Cư`- $i2+ -h3ngT gi(+ $] Dệ Quy [inh [ưHng $rz q+ [ưOi 0
$uGi $N 22‰ nM+ 2;;) Uu#ng -"n 2;‰ L<o nM+ 2;:; L< Uu#ng [ưOi :;‰ L<o nM+ 2;2;y
gi(+ $hibu $Oi +f- -ao nhấ$ L< JiI+ -h Q# người +^- dệnh nguy hib+ như Q#$ re$T dưOu -GT
Q#$ Uuấ$ huy$ L< -P- dệnh UV hAi nguy hib+ JhP-.
40
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
NM+ 2;:; -ó :;;‰ Q# hA Cư`- Qc [.ng CiệnT Cư`- -ấp nưO- h`p Lệ QinhT Cư`- Uq+
$ruyIn hFnh L< nghq C<i phP$ $hanh.
Phấn Cấu Cn nM+ 2;:; JhSng -"n hA CóiT gi(+ $] Dệ hA ngh•o Uu#ng -"n [ưOi %‰ L<
-X d(n JhSng -"n hA ngh•o L<o nM+ 2;2;.
C3ng -# an ninh Ru#- ph"ngT C(+ d(o $rK$ $Y UV hAiT n=ng -ao -(nh giP- -P-h +*ngT
$Mng -ường DY- Dư`ng [=n Ru=n $Y Lệ Cb C*$ $] Dệ $ha+ gia $hường Uuy2n Jho(ng 2.0‰ [=n Q#
L<o nM+ 2;:; L< $r2n %‰ [=n Q# L<o nM+ 2;2;.
^82 CRC NYI %#N< CHiNH Ct; S#V HpaCH
^8281 Ng1nh n4ngG *{, nghiệ7 -1 nu4i t!„ng th& C)n:
WOSOQOQ Hhư!ng hướng ph9t t0iển&
PhP$ $ribn nIn nSng nghiệp h<ng hoP -ó -hấ$ Dư`ng -aoT $r2n -X Q! C@y +*nh Ciện $B-h
$r\ng D>aT +<u +A$ L. nMng Quấ$ $hấp hoZ- 2 L. nhưng nMng Quấ$ dấp d2nh Qang $r\ng -=y Mn
$rPi CZ- Q(n hoZ- $r\ng CiIuy phP$ $ribn +*nh L<nh Cai rau Q*-h J$ h`p LOi phP$ $ribn hoaT
-=y -(nh $hqo hưOng -Sng nghệ -aoT nhp+ hFnh $h<nh -P- Lrng -huy2n -anh nguy2n Diệu
-ho -Sng nghiệp -h dinT gia $Mng hiệu Ru( C&u $ư $r2n CXn L' [iện $B-h -anh $P- L< $r2n CXn
L' Q(n ph@+.
Tip $.- C@y +*nh phP$ $ribn -hMn nuSi hqoT gia -&+T d" $h'$ L< d" Qaa $hqo hưOng
hFnh $h<nh -P- Lrng -hMn nuSi $Kp $rung g^n LOi phưXng $hf- -hMn nuSi $rang $r*iT Jg $huK$
$i2n $in L< -Sng nghiệp -h din $hY- ph@+ hưOng L<o $h' $rường $rong nưO- L< Uuấ$ Jh@u.
Sc [.ng -ó hiệu Ru( [iện $B-h +Z$ nưO- -3a -P- h\ CKp -ó Jh( nMng Jhai $hP- Cb nuSi
$r\ng $h3y Q(nT $rong Có -h> $r5ng phP$ $ribn -P- +S hFnh nuSi $r\ng $h3y Q(n J$ h`p LOi
$r\ng $r5$ L< -hMn nuSi nhưW +S hFnh /mCT _/CT |
Qu(n DE L< d(o Lệ $#$ [iện $B-h rNng hiện -óT $hY- hiện $#$ -hưXng $rFnh 44:uCP LI
ph3 Uanh Cấ$ $r#ng C\i n>i $r5- g^n LOi Liệ- d(o Lệ +Si $rườngT C\ng $hời phP$ CAng rAng rVi
người [=n $ha+ gia $r\ng -=y D=+ nghiệp ph=n $Pn.
žu $i2n C&u $ư h* $&ng ph.- L. Q(n Uuấ$ nSng nghiệpT nhấ$ D< -P- -Sng $rFnh LI $h3y
D`iT giao $hSng L< Ciện -ho -P- UV ngh•o $huA- ChưXng $rFnh :%0 như lu=n ThiệnT lu=n
Th*nhT UV 1A 20 L< -P- Lrng Q(n Uuấ$ $Kp $rung $hqo hưOng -Sng nghiệp.
WOSOQOS 'c tiêu ph9t t0iển&
MA$ Q# -h] $i2u -hBnh LI phP$ $ribn nSng nghiệp -3a huyện Th#ng Nhấ$ $N nay Cn
nM+ 2;:; L< C'nh hưOng Cn nM+ 2;2; như QauW
44
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng H0+: ~ự báo mCt f$ ch? ti8" phát triSn ng,nh nông nghiệp
S#
TT
Ch] $i2u
ĐXn
L' $Bnh
Hiện
$r*ng
2;;%
6
ho*-h
2;;0
Qui
ho*-h
2;:;
Đ'nh
hưOng
2;2;
T#- CA $Mng ,Q v‰x
2;;:h
2;;0
2;;4
h
2;:;
2;::h
2;2;
: 1ao CAng Nh1
nghiệp
Người %4.709 %7.0;; );.;;; )0.;;; :T;) :T%; :T:8
2 GTSl N j 1
nghiệp
T]
C\ng
)22T0 )70T2 4%8T; :.;:7T% )T7% 4T;7 )T78
a NSng nghiệp T]
C\ng
):2T8 )4)T0 42%T; 98%T% )T4% 4T;0 )T47
h Tr\ng $r5$ T]
C\ng
278T) %:%T9 %9)T: 0;;T) %T%8 )T44 2T)2
#? Kệ v.i tổng
f$
‰ 47T) 47T4 4%T% 0;T9
h ChMn nuSi T]
C\ng
:20T9 :%9T9 2:;T: )%%T8 7T0; 8T)7 7T02
#? Kệ v.i tổng
f$
‰ %;T0 %;T: %%T7 ))T:
h k'-h L. T]
C\ng
8T0 :;T7 :8T7 )9T2 8T;9 ::T8% :;T:4
#? Kệ v.i tổng
f$
‰ 2T: 2T% %T; 0T; %T%: 0T)4 0T2)
d 1=+ nghiệp T]
C\ng
7T9 8T0 :;T; :)T; %0T4; %T%; %T)2
- NuSi $r\ng
$h3y Q(n
T]
C\ng
:T8 2T2 0T; 2;T; h
:)T27
:7T8) :)T87
% GkP Nh1
nghiệp v9)x
T]
C\ng
200T) 288T; %8;T; 09;T; 0T%8 0T7; )T0;
) /#n C&u $ư -ho
N1N
T]
C\ng
)8T0 00T) )7T8 00T7
0 kiện $B-h Cấ$
NN
Ha 2:.%%9T
9
2:.:24T
8
2;.%79T
0
:9.;7)T
9
h;T:: h;T72 h;T44
4 k.$B-h G.$r\ng
-=y HN
Ha ::.:0%T
2
:;.8%4T
7
8.08;T; 0.);;T; h:T47 h)T04 h)T02
7 MA$ Q# -h] $i2u
dFnh Ru=n
GkPNNu[=n Q#
N.ThSn
:;
%
[g :.7:)T8 :.87;T: 2.4;2T7 %.:89T2 %T7: 4T8% 2T;0
1.ThY- ,Q C&u
người
Jg ::8T) ::4T4 :;)T2 4%T8 :T0; h2T2% h)T78
Đấ$ NN $r2n
C&u người
M
2
:.)%2T4 :.%7:T9 :.2:%T: 8::T7 h:T49 h2T)% h%T9)
GTSlNN ,Q
ha Cấ$ NN
Truha :9T8 22T4 %:T% 0%T% 0T28 4T78 0T)8
47
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
WOSOQON >uy h%"ch ph9t t0iển c9c ngành hàng chủ (Xc&
e• t!„ng t!At: kY Jin Ruy +S [iện $B-h giqo $r\ng L< Q(n Dư`ng $hu ho*-h -P- -=y
$r\ng -h3 DY- Cn nM+ 2;:; L< 2;2; như QauW
Bảng H0)0 ~ự báo diện t3ch > fản Kợng các cây tr5ng chU Kực
H…ng ,.c ?ơn -H
HT
200O
PTH
200^
BH
200j
SH -1 ?H
$8?Eng
2020/200O
2010 2020
I8 C{& h1ng nƒ, kT vhax 1181jO 11802_ 1088Ol 88j80 j8^00 9j8ljO
:. 1>a -( nM+ kT vhax ).2:4 ).2:% ).:%) %.);; %.;;; h:.2:4
SD v$ấnx :7.;4% :7.2%0 :7.27% :).%8; :).970 h2.;88
2. ,^p kT vhax ).::0 ).::; ).;8; %.0;; 2.0;; h:.4:0
SD v$ấnx :7.4%7 :7.700 :7.902 :7.0;; :0.;;; h2.4%7
%. _au -P- Do*i kT vhax :.:9: :.:9: :.:9% :.0;; 2.;;; 8;9
SD v$ấnx :).488 :).77; :0.27; 2:.;;; %;.;;; :0.%:2
). C=y TmGS kT vhax %)% %0; %70 4;; :.;;; 407
SD v$ấnx ).40% ).7)7 0.:70 :2.;;; %;.;;; 20.%)7
II8 C{& *{u nƒ, kT vhax 1m8^j1 1l8j^2 1l8^88 1l82_l 1m881l Omm
:. C=y CN D=u nM+ kTT
vhax
9.7;; :;.79: :;.47% :;.;72 9.)47 h2%%
a. C=y -ao Qu kTT
vhax
0.7%; 0.7%; 0.40) 0.:)2 ).9:7 h8:%
S1 v$ấnx 4.4)7 4.708 4.997 7.4%4 8.74% 2.::0
d. C=y -< ph2 kTT
vhax
:.792 :.774 :.428 :.;;; 0;; h:.292
S1 v$ấnx :.70% :.784 :.90) :.0;; :.;;; h70%
-. C=y $i2u kTT
vhax
%07 %00 %90 )%; 00; :9)
S1 v$ấnx %27 %%9 ))4 497 :.;78 70:
[. C=y ĐiIu kTT
vhax
:.822 2.9%; 2.990 %.0;; %.0;; :.478
S1 v$ấnx :.2%: :.%)% :.898 ).792 :;.9%0 9.7;4
2. C=y Mn Ru( kTT
vhax
4.70: 4.702 4.8:0 7.220 7.%0; 099
S1 v$ấnx 00.447 08.8:8 44.049 9;.):7 :;9.27
0
0%.4;8
e• chƒn nu4iW kY dPo +A$ Q# -h] $i2u LI phP$ $ribn -hMn nuSi Cn nM+ 2;:; L< 2;2;
như QauW
48
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng H0E: ~ự kiến R"y mô phát triSn ch(n n"ôi
Ch] $i2u
ĐXn
L'
Hiện $r*ng
6
ho*-h
2;;0
Quy ho*-h T#- CA $Mng dFnh Ru=n v‰x
NM+
:990
NM+
2;;;
NM+
2;:;
NM+
2;2;
:994h
2;;;
2;;:
j
2;;0
2;;4
j
2;:;
2;::
h
2;2;
I8 ='
*5‰ng
z1n
:. Tr=u Con 4) 2 h0;T; h:;;
2. ," Con 0:) 8;4 2.2;; %.0;; 7.0;; 9T) 22T2 9T7 7T9
%. Hqo Con 22.8%) %8.909 40.;;; :;;.;;; 2;;.;;; ::T% :;T8 9T; 7T2
).Gia -&+ :;;;
-on
2%2T94 )::T: 4;;T; 9:;T; 2.2;;T; :2T: 7T9 8T7 9T2
h Đ<n g< :;;;
-on
22:T% %9%T2 088T; 9;;T; 2.;9;T; :2T2 8T) 8T9 8T8
T] Dệ nuSi
C.N
‰ );T; 0;T; 9;T; 9;T; 9;T;
II8 =J
C)n 7h¤,
:. Tr=u Tấn :T) ;T: h)%T2 h:;;
2. ," Tấn :4T2 29T0 42T9 :;;T: 2)%T8 :2T7 :4T) 9T7 9T%
%. Hqo Tấn 2.))%T
2
).008T
2
7.8;;T
;
:2.)8;T
;
27.2;;T
;
:%T% ::T% 9T9 8T:
). Gia
-&+
Tấn %:4T9 09:T: :.;8;T
;
:.479T; %.94;T; :%T% :2T8 9T2 9T;
III8 <iá
t!H =W
T~
z„ng
_jG0 8lGj 1O_G_ 210G1 ^OOG8 91Gm _G_ 8Gj lGj
e• *{, nghiệ7W kY Jin Cưa [iện $B-h rNng $r\ng $N %:4 ha nM+ 2;;% D2n %7; ha
nM+ 2;:; L< )0; ha nM+ 2;2;.
e• nu4i t!„ng th& C)nW Đ@y +*nh phP$ $ribn +S hFnh /mCT Cưa [iện $B-h nuSi -P
-P- Do*i $N 87 ha nM+ 2;;% D2n ::; ha L<o nM+ 2;:; L< D2n :%; ha L<o nM+ 2;2;.
3Et C' Diện 7há7 cŽn t€7 t!ungW
v:x Đ@y nhanh -huybn CGi -X -ấu Qc [.ng Cấ$ nSng nghiệp $hqo hưOng QauW
49
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng H0H: ~ự báo ch"ySn 'ổi c2 c&" fu dụng '&t nông nghiệp
J6…i z(t
HT
200O
PTH
200^
BH
200j
SH $i‚n zEng •ha–
2010 2020 T8C' 200j/0O 2010/0j 2020/10
?(t n4ng
nghiệ7
21O^0 21O0O 210l0 20Ol_ 1_0l0 9
282l0
92l0 9m_0 918O10
‰ Qo LOi
kNTN
84T% 84T2 80T2 82T) 77T:
:. Đấy -=y
h<ng nM+
).04; ).0): ).)20 %.9;; 2.%;; h
2.24;
h:%0 h020 h:.4;;
a. Đấ$ D>aT
D>a +<u
:.924 :.924 :.9;8 :.0;; :.%;; h424 h:8 h);8 h2;;
h _uAng %
L.
244 244 28; %;; %;; %) :) 2;
h _uAng 2
L.
444 447 487 :.2;; :.;;; %%) 2: 0:% h2;;
h _uAng :
L.
99) 99) 9): h99) h0% h9):
d. C=y HN
JhP-
2.4%) 2.4:0 2.0:4 2.);; :.;;; h
:.4%)
h::7 h::4 h:.);;
2. Đấ$ Lườn
$*p
498 498 40; h498 h)8 h40;
%. Đấ$ -=y
1=u nM+
:0.99
0
:0.97
4
:0.88
9
:4.;4
9
:4.:)
;
:)0 h:;4 :8: 7;
a. Đấ$ -=y
CN1N
:;.0:
4
:;.)9
:
:;.27
7
9.4)2 8.9:7 h
:.099
h2%9 h4%0 h720
h Cao Qu 0.7%; 0.7%; 0.40) 0.:)2 ).9:7 h8:% h74 h0:2 h220
h C< ph2 :.804 :.8%: :.428 :.;;; 0;; h
:.%04
h228 h428 h0;;
h ĐiIu 2.9%; 2.9%; 2.990 %.0;; %.0;; 07; 40 0;0
d. Đấ$ -=y
Mn Ru(
0.:29 0.:%: 0.20; 0.877 4.022 :.%9% :2: 427 4)0
-. Đấ$ -=y
1N JhP-
%)9 %00 %90 00; 7;; %0: )4 :00 :0;
). Đấ$ $r\ng
-o
; :; %;; 0;; 0;; :; 29; 2;;
0. Đấ$ -ó
MN NTTS
87 87 94 ::; :%; )% 9 :) 2;
7;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h Chuybn 4;; h7;; ha D>a : L. L< 2 L. dấp d2nh L< :.:;; j :.2;; ha Cấ$ +<u Qang
$r\ng -P- -=y $r\ng JhP- -ó hiệu Ru( Jinh $ -ao hXnT -h3 yu D< -=y Mn $rPiT rau -P- Do*iT hoa
j -=y -(nhT -=y $hf- Mn gia Q>- L< -o $r\ng ph.- L. -hMn nuSi hqoT d".
h Gi(+ 8:% ha Cấ$ $r\ng -ao QuT -h3 yu Cư`- -huybn Qang Cấ$ -huy2n [rng vJhu L<
-.+ -Sng nghiệpx L< Cấ$ ! CS $h'y C\ng $hời gi(+ :.%;; j :.);; ha -< ph2T -h3 yu Cư`-
-huybn Qang $r\ng -=y Mn $rPi L< CiIu.
h TMng [iện $B-h $r\ng -=y Mn $rPi :.%;; j :.);; haT [iện $B-h $r\ng -o L< $hf- Mn gia
Q>- 0;; haT [iện $B-h nuSi $r\ng $h3y Q(n )% ha.
v2x TMng -ường -P- ho*$ CAng ['-h L. nSng nghiệpT nhấ$ D< ['-h L. gi#ng Cb d(o C(+
-ung fng C3 gi#ng -ó -hấ$ Dư`ng -ao -ho nSng [=nT ['-h L. $Bn [.ngT ['-h L. -ung fng LK$
$ư nSng nghiệp LOi giP -( Gn C'nh.
v%x Đ@y +*nh fng [.ng $in dA Jg $huK$ L<o Q(n Uuấ$ nSng nghiệpT -h> E $Kp $rung
L<o nhang -=y $r\ng -h3 DY- -3a huyện như d^pT CKu n<nhT -ao QuT CiIuT -=y Mn $rPiT rau -P-
Do*i. TMng -ường ho*$ CAng d(o Lệ $hY- LK$ L< $h> yT ph"ng -h#ng $#$ Jhi -ó ['-hT dệnh U(y
ra.
v)x TKp $rung C&u $ư Qca -haaT n=ng -ấp L< U=y [Yng +Oi -P- -Sng $rFnh $h3y D`i C&u
+#i J$ h`p LOi ho<n -h]nh hệ $h#ng J2nh +ưXng nAi C\ngT phấn Cấu Cn nM+ 2;:; ho<n
$h<nh -Sng $P- $h3y D`i hóa.
v0x TMng -ường C&u $ư phP$ $ribn hệ $h#ng Ciện ph.- L. Q(n Uuấ$ nSng nghiệp L< hệ
$h#ng giao $hSng nAi C\ngT CZ- diệ$ D< -P- Lrng Q(n Uuấ$ $Kp $rung -ó Q(n Dư`ng h<ng hóa
-aoy C@y +*nh -X giOi hóa nSng nghiệpT g^n LOi QX -h L< -h din -P- nSng Q(n h<ng hóa
-h3 DY-.
v4x T*o +5i CiIu Jiện $huKn D`i LI Ru(n DE Cấ$ Cai -ho người [=nT Jb -( Liệ- Qang
như`ng Cấ$ Cai Cb $h<nh DKp $rang $r*iT 6in ngh' T• QO+ dan h<nh $h3 $.- -ấp giấy -hfng
nhKn Jinh $ $rang $r*i Cb -P- -h3 $rang $r*i -ó $hb Qc [.ng Cb Lay L#n phP$ $ribn Q(n Uuấ$.
v7x Đi C#i LOi $hY- hiện -P- -hBnh QP-h nhp+ Jhuyn JhB-h Jinh $ hA L< Jinh $ $rang
$r*i phP$ $ribnT Q~ $ip $.- $Mng -ường $uy2n $ruyInT hưOng [}n L< h’ $r` Jinh $ h`p $P- phP$
$ribn.
Đb $ribn Jhai -P- gi(i phPp n2u $r2n C*$ hiệu Ru( -aoT $N nay Cn nM+ 2;:; -&n $ribn
Jhai +A$ Q# [Y Pn ưu $i2n QauW
v:x kY Pn C&u $ư n=ng -ao -hấ$ Dư`ng -=y Mn Ru(.
v2x km phP$ $ribn Lrng rau Q*-h L< rau fng [.ng -Sng nghệ -ao.
7:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
v%x kY Pn phP$ $ribn CiIu $Kp $rung.
v)x kY Pn phP$ $ribn d" $h'$ -hấ$ Dư`ng -ao L< -hMn nuSi [2.
(5) kY Pn phP$ $ribn -hMn nuSi hqo $Kp $rung.
v4x kY Pn phP$ $ribn -hMn nuSi g< -Sng nghiệp.
v7x kY Pn C&u $ư -P- -Sng $rFnh $h3y D`i v-ó [anh +.- J•+ $hqox
v8x kY Pn phP$ $ribn hệ $h#ng giao $hSng nAi C\ng
v9x kY Pn phP$ $ribn hệ $h#ng Ciện Q(n Uuấ$ L< -X giOi hóa nSng nghiệp.
(10) kY Pn phP$ $ribn ng<nh nghI nSng $hSn
v::xkY Pn U=y [Yng +S hFnh nSng $hSn +Oi $hqo hưOng -Sng nghiệp hóaT hiện C*i
hóaT h`p $P- hóa L< [=n -h3 hóa.
^8282 Ng1nh c4ng nghiệ7 9 ti•u th c4ng nghiệ7
WOSOSOQ >u$n )iểmI phư!ng hướng ph9t t0iển&
TKp $rung C&u $ư hFnh $h<nh -P- Jhu L< -.+ -Sng nghiệp $Kp $rungT $hY- hiện -P-
-hBnh QP-h ưu CVi Cb J2u g5iT $hu h>$ -P- ngu\n L#n C&u $ư $N d2n ngo<iT $*o CAng DY- -ho
-P- ngh<nh -Sng nghiệp phP$ $ribnT $rong Có -h> $r5ng phP$ $ribn -P- ng<nh -Sng nghiệp Qc
[.ng nguy2n Diệu $*i -h’ L< Qc [.ng nhiIu Dao CAng $*i C'a phưXngT B$ g=y S nhiễ+ +Si
$rườngT nhấ$ D< -P- ng<nh -Sng nghiệp -h din ph.- L. nSng j D=+ nghiệpy C\ng $hời
Jhuyn JhB-h -P- $h<nh ph&n Jinh $ C&u $ư L<o Dinh LY- ng<nh nghI nSng $hSnT nhp+ $*o
$h2+ Liệ- D<+T gia $Mng $hu nhKp -ho DY- Dư`ng Dao CAngT $h>- C@y Jinh $ nSng $hSn.
WOSOSOS 'c tiêu và Fuy h%"ch ph9t t0iển c9c ngành hàng chủ (Xc&
Phấn Cấu C*$ $#- CA $Mng giP $r' Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp dFnh Ru=n h<ng nM+ $N %9h);‰
giai Co*n 2;;4h2;:; L< $N 2;h2:‰ giai Co*n 2;::h2;2;y Cưa $] $r5ng -Sng nghiệp j U=y
[Yng $rong -X -ấu Jinh $ huyện $N 9T:‰ nM+ 2;;% D2n :2T%‰ nM+ 2;;0T 28T0‰ nM+ 2;:;
L< 0;‰ nM+ 2;2;.
72
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng H0Q: ~ự báo các ch? ti8" phát triSn công nghiệp
='
TT
Ch~ ti2u
?ơn -H
tFnh
Hiện
t!…ng
200O
B‚
h6…ch
200j
Sui
h6…ch
2010
?Hnh
h5Šng
2020
T'c zE tƒng $S •Ÿ–
20019
200j
200m
9
2010
2;::h
2;2;
: TGng giP $r' Sl
vGCĐ :99)x
T] Cg 04T0 :;7T9 0%0T; %.:0;T
;
:%T8 %7T8 :9T)
2 1ao CAng -Sng
nghiệp
Người :.:00 2.%%8 7.;;; 20.;;; :0T: 2)T0 :%T4
% CP- Jhu -Sng
nghiệp
6hu CN k&u Gi=y Ha :;; %0; :%T%
6hu CN 1A 20 Ha :;; 20; 9T4
C.+ CNhTTCN
Quang Trung
Ha 0; 0; ;T;
C.+ CNhTTCN Gia
6iệ+
Ha 0; 0; ;T;
C.+ CNhTTCN Gia
T=n 2
Ha 0; :;; 7T2
) S(n ph@+ -h3 yu
vCNĐPx
h ĐP U=y [Yng -P-
Do*i
:;
%
+
%
%0 00 9; :0; 9T0 :;T) 0T2
h Ch din nSng Q(nT
TP
Tấn :20;; :7.;;; 2;.;;; %;.;;; 4T% %T% )T:
h Ch din rau Ru( Tấn 2.;;) 2.%;; %.;;; 0.;;; 2T8 0T0 0T2
h May +Z-T gi<y [a :;;;-Pi 78 :0; %0; :.;;; :)T; :8T0 ::T:
h Sl -P- SP $N g’ +
%
:.297 2.2;; 2.0;; %.;;; ::T: 2T4 :T8
h Sl g*-h -P- Do*i Tr.Li2n 0T4 4T; :;T; :;T; :T) :;T8 ;T;
h Cca Q^$ -P- Do*i M
2
)20; 7.;;; :;.;;; :8.;;; :;T0 7T) 4T:
h Sca -haa +Py dX+T
+Py NN
Chi- 22; 9;; %.;;; %.0;; 47T0 ;T7 :T4
h Trung $ibu $u S $S Chi- :47 %;; 0;; :.;;; :2T) :;T8 7T2
h Cung -ấp nưO- +
%
h Cung -ấp Ciện 6Ÿh
a8 e• 7hát t!i•n các @hu -1 c., c4ng nghiệ7 – TTCN t€7 t!ung:
7%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
ĐI ngh' $]nh dG Qung [anh +.- C&u $ư -P- Jhu L< -.+ -Sng nghiệp j TTCN $Kp $rung
$r2n C'a d<n huyện như QauW
h 6hu -Sng nghiệp k&u Gi=y -ó Ruy +S %0; ha vC`$ C&u :;; haxT [Y Jin phP$ $ribn
-P- ng<nh -Sng nghiệp nhŽT B$ (nh hư!ng S nhiễ+.
h 6hu -Sng nghiệp UV 1A 20 -ó Ruy +S 20; ha vC`$ C&u :;; hax phP$ $ribn -P- Do*i
hFnh -Sng nghiệp $i2u [rng.
h C.+ CN j TTCN Quang Trung -ó Ruy +S 0; haT phP$ $ribn -P- ng<nh -h din
nSng j D=+ nghiệp L< +ay +Z-.
h C.+ CN j TTCN Só- 1u -ó Ruy +S 2;; ha vC`$ C&u 0; haxT phP$ $ribn -P- ng<nh
Q(n Uuấ$ LK$ Diệu U=y [YngT Jb -( LK$ Diệu U=y [Yng +Oi.
h C.+ CN j TTCN Gia T=n 2 -ó Ruy +S Jho(ng :;; ha vC`$ C&u 0; haxT phP$ $ribn -P-
ng<nh Q(n Uuấ$ LK$ Diệu U=y [YngT -X Q! -h din nSngT D=+ nghiệp L< +ay +Z-.
D8 Su& h6…ch 7hát t!i•n các ng1nh h1ng CN9TTCN zHa 7h5ơngW
CSng nghiệphTTCN C'a phưXng Q~ $Kp $rung L<o phP$ $ribn +A$ Q# ng<nh h<ng -h3
DY- nhưW Jhai $hP- CPT LK$ Diệu Qan Dấp vd# $rB Cib+ Jhai $hP- $Kp $rung $*i Quang Trungx L<
Q(n Uuấ$ g*-h ngóiT -h din nSng Q(n L< $hY- ph@+ vUay UP$ D>a d^pT -h din -ao QuT CiIuT
$hf- Mn gia Q>-|xT -h din rau Ru( v-hu#i QấyT C\ hAp|x +ay +Z- L< gi&y [a Uuấ$ Jh@uy
Q(n Uuấ$ -P- Q(n ph@+ $N g’ L< Ji+ Do*iy Qca -haa S $S L< -P- Do*i +Py +ó- ph.- L. Q(n
Uuấ$ nSng nghiệpy C\ng $hời phP$ $ribn nhanh ng<nh -ung -ấp L< ph=n ph#i Ciện nưO-.
^828O Ng1nh }Hch -.
WOSONOQ Hhư!ng hướng ph9t t0iển&
Ch> $r5ng phP$ $ribn -P- Do*i hFnh $hưXng +*i ph.- L. Q(n Uuấ$ nSng nghiệp L< Cời
Q#ng nSng $hSny $in $Oi hFnh $h<nh -P- Do*i hFnh $hưXng +*i ph.- L. CS $h' L< -P- Jhu -Sng
nghiệpT $r2n -X Q! Jhuyn JhB-h -P- $h<nh ph&n Jinh $ C&u $ư L<o Dinh LY- n<yT nhấ$ D< C&u
$ư phP$ $ribn hệ $h#ng -h` nSng $hSnT -P- Jhu $hưXng +*i g^n LOi nh< !T -P- $rung $=+
$hưXng +*i ! CS $h'T phP$ $ribn hệ $h#ng dPn duSn L< dPn Dz rAng Jh^p.
Đa [*ng hóa -P- Do*i hFnh ['-h L. ! nSng $hSnT $rưO- +^$ $Kp $rung L<o phP$ $ribn
+*nh ['-h L. Jhoa h5- Jg $huK$T ['-h L. [u D'-hT ['-h L. LKn $(iT ['-h L. dưu -hBnh j Liễn
$hSngT ['-h L. nh< h<ngT ['-h L. nh< $r5 -ho -Sng nh=n L< $Nng dưO- hFnh $h<nh hệ $h#ng
['-h L. C&u $ưT phPp DET -ung fng Dao CAng L< giOi $hiệu Liệ- D<+ $*i C'a d<n huyện.
7)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
WOSONOS >uy h%"ch ph9t t0iển c9c ngành hàng và giBi ph9p&
a8 Th5ơng ,…i – }Hch -.:
kY dPo -P- -h] $i2u phP$ $ribn ng<nh $hưXng +*i Cn nM+ 2;:; L< C'nh hưOng Cn
nM+ 2;2; như QauW
Bảng H0D: ~ự báo các ch? ti8" phát triSn th2ng mại
='
TT
Ch~ ti2u
?ơn
-H tFnh
Hiện
t!…ng
2000
B‚
h6…ch
200^
B‚
h6…ch
200j
Sui
h6…ch
2010
?Hnh
h5Šng
2020
T'c zE tƒng $S •Ÿ–
20019
200j
200m
9
2010
2;::h
2;2;
I T›ng %8 C'
Dán !a
T~
z„ng
^20G^ ml2Gl l2_G0 1l00 j000 11Gm 18Gj 11G^
h koanh Q# dPn
Dz
T]
C\ng
):2T; 4:8T0 448T; :02;T
;
)20;T; :;T: :7T9 :;T8
h koanh Q# dPn
duSn
T]
C\ng
8T) 0)T% 4:T; :8;T; 70;T; )8T4 2)T2 :0T%
: T.Nghiệp nh<
nưO-
T]
C\ng
T• Dệ Qo LOi
$Gng Q#

2 T.N ngo<i N.
NưO-
T]
C\ng
)2;T) 472T7 729T; :7;;T
;
0;;;T; ::T4 :8T0 ::T)
T• Dệ Qo LOi
$Gng Q#
‰ :;;T; :;;T; :;;T; :;;T; :;;T; ;T; ;T; ;T;
II J8 zEng T8
nghiệ7
Ng5ời mjmj l0l0 l2j^ 8j^0 12jm0 2G0 OGO OG_
: T. Nghiệp Nh<
nưO-
Người
T• Dệ Qo LOi
$Gng Q#

2 T.N ngo<i nh<
nưO-
Người 4040 7;7; 720) 80); :204; 2T; %T; %T9
T• Dệ Qo LOi
$Gng Q#
‰ :;;T; :;;T; :;;T; :;;T; :;;T;
3Et C' gi)i 7há7 chFnhW
h Quy ho*-hT Q^p Up D*i +*ng DưOi -h`T dao g\+W
v:x N=ng -ấp ) -h`W k#- MXT k&u Gi=y v-h` -ấp 2x L< /‡ k‡ngT Nguyễn Huệ v-h`
-ấp %x
70
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
v2x Đ&u $ư +Oi % Jhu $hưXng +*i j ['-h L. k&u Gi=y L< 8 -h` UV.
v%x TNng dưO- gi(i $oa 9 -h` UVT $rong Có -ó 0 -h` $Y phP$.
h Quy ho*-hT Q^p Up D*i +*ng DưOi $r*+ -ung -ấp UMng [&uT $rong Có [Y Jin C&u $ư
$h2+ $r2n C'a d<n huyện 2; $r*+ -ung -ấp UMng [&u.
h Quy ho*-hT Q^p Up D*i -P- Cib+ gi$ +GW hiện $*i $o<n huyện -ó 00 Cib+ gi$ +GT
$rong Có -ó %% Cib+ $huA- HTlT -"n D*i D< -P- Cib+ -P $hb. Gi(i phPp $rưO- +^$ D< r< QoP$T
Q^p Up D*i $o<n dA -P- Cib+ gi$ +GT Ji2n Ruy$ -h] gia D*i -P- Cib+ -ó Jh( nMng CPp fng
Cư`- -P- y2u -&u LI Ru(n DET CZ- diệ$ D< LI +Si $rườngy D=u [<iT +’i UV Q~ Ruy ho*-h +A$
hoZ- L<i Cib+ gi$ +G $Kp $rung Cb $huKn D`i -ho Liệ- Ru(n DE L< Jib+ QoP$ ['-h dệnh L< +Si
$rường.
h PhP$ $ribn Q=u rAng -P- hFnh $hf- Di2n J$T Di2n [oanh giaa $hưXng +*i LOi Q(n Uuấ$T
hFnh $h<nh -P- Cib+ $hu +ua nSng Q(nT -P- C*i DE $i2u $h. Q(n ph@+ L< -ung fng ['-h L.y
$in $Oi $h<nh DKp -P- h`p $P- UV $i2u $h.T nhấ$ D< $rong Dinh LY- -ung fng LK$ $ư nSng nghiệp
L< $i2u $h. nSng Q(n h<ng hóa.
D8 e• }u *HchW
ko huyện -ó $iI+ nMng phP$ $ribn [u D'-h -(nh Ruan L< [u D'-h LườnT C\ng $hời D`i $h
np+ $r2n +A$ Q# $uyn [u D'-h -3a Lrng như $uyn Đ< 1*$T Mwi Ne L< g&n -P- CS $h' DOnT n2n
hưOng $Oi -&n $Kp $rung J2u g5i C&u $ư phP$ $ribn -P- Do*i hFnh ['-h L. ng^n ng<y như [u D'-h
-(nh Ruan L< [u D'-h LườnT ['-h L. ngh] ngXiT Lui -hXi gi(i $rB J$ h`p LOi $ha+ RuanT $hb
$haoT Dqo n>i.
Đb CPp fng +.- $i2u CZ$ raT ngo<i Liệ- $Mng -ườn C&u $ư -X Q! h* $&ng ph.- L. [u
D'-h $ha+ Ruan Lườn -=y Mn $rPi $huA- Jhu LY- 6iệ+ T=nT n>i Só- 1uT | [Y Jin phP$ $ribn
2 Jhu [u D'-h $Kp $rung QauW
h 6hu [u D'-h Qu#i _qo vUV Gia T=nx -ó Ruy +S [iện $B-h Jho(ng :;; haT L#n C&u $ư
ưO- :0 $] C\ng.
h 6hu [u D'-h SSng Nh*n vUV 1A 20x -ó Ruy +S [iện $B-h Jho(ng 0;ha L< L#n C&u $ư
Jho(ng 7 $] C\ng.
c8 %Hch -. -€n t)iW
PhP$ huy D`i $h D< C&u +#i giao $hSng -3a nhiIu $uyn Cường dAT Jhuyn JhB-h -P-
$h<nh ph&n Jinh $ C&u $ư +ua Q^+ phưXng $iệnT $ha+ gia L<o -P- ho*$ CAng LKn $(i Di2n
$]nhT -oi $r5ng n=ng -ao -hấ$ Dư`ng ['-h L. LKn -huybn h<nh JhP-h. Phấn Cấu Cn nM+ 2;:;
L< 2;2; C*$ Cư`- nhang -h] $i2u -X d(n QauW
74
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng H0:: ~ự báo mCt f$ ch? ti8" phát triSn vF d-ch vụ vGn ch"ySn
S#
TT
Ch] $i2u ĐXn L' $Bnh
Hiện
$r*ng
2;;;
6
ho*-h
2;;)
6
ho*-h
2;;0
Qui
ho*-h
2;:;
Qui
ho*-h
2;2;
T#- CA $Mng ,Q v‰x
:994h
2;;;
2;;:h
2;;0
2;;4
h
2;:;
2;::h
2;2;
I BJ -€n
chu&•n
: 61/C h<ng
hóa
:4;T; 22;T; 20; )8; :.0;; :2T9 )T4 :%T9 :2T:
h Đường dA :;;;$ấn :4;T; 22;T 20; 0;; :.0;; :2T9 )T4 :)T9 ::T4
h Đường $h3y :;;;$ấn
2 61/C h<nh
JhP-h
088T; 807T; 90; :.7;; ).0;; 8T: )T; :2T% :;T2
h Đường dA :;;; H6 088T; 807T; 90; :.7;; ).0;; 8T: )T; :2T% :;T2
h Đường $h3y :;;; H6
II BJ *u{n
chu&•n
: H<ng hóa Tr.Tấnh6+ 4T% :;T0 :% 24 80 2:T: 0T9 :)T9 :2T4
2 H<nh JhP-h Tr.H6h6+ %)T2 ):T) 0; 90 27; :0T; )T8 :%T7 ::T;
III 3Et C' ch~
ti2u $S
: 61/CHHuC&
u người
Th6+ung ))T) 49T) 8) :0) %4: :9T8 0T2 :2T9 8T9
2 61/CH6uC&
u người
H6h6+ung 2);T9 27%T4 %2) 040 :.:)8 :%T8 )T: ::T7 7T%
}8 %Hch -. t1i chFnhG tFn }.ng -1 các }Hch -. @hácW
h ThuT -hi ng=n QP-hW TMng -ường Ru(n DE L< nuSi [ưHng -P- Jho(n $huy $hY- h<nh
$i$ Jiệ+ L< -h#ng DVng phB -hi ng=n QP-hy JhoPn C'nh +f- -hi phB h<nh -hBnh -ho -P- -X
Ruan CXn L'y $Mng ng=n QP-h C&u $ư J$ -ấu h* $&ng. Phấn Cấu $Mng +f- $hu ng=n QP-h $N :%T8
$] C\ng nM+ 2;;% D2n :8T0 $] C\ng nM+ 2;;0T 09 $] C\ng nM+ 2;:; L< 7:; $] C\ng nM+ 2;2;
vnh'p CA $Mng dFnh Ru=n giai Co*n 2;;4 j 2;:; D< 20h24‰ nM+ L< giai C5an 2;:: j 2;2; D<
28h29‰unM+x
h TBn [.ngW C3ng -# hệ $h#ng $Bn [.ng nh< nưO-T phP$ $ribn hệ $h#ng $Bn [.ng nh=n
[=nT Ca [*ng hóa -P- hFnh $hf- L< CiIu Jiện -ho Lay phr h`p LOi CZ- Cib+ -3a $Nng C#i
$ư`ng LayT $Mng -ường Lay $rung L< [<i h*n. Phấn Cấu Cn M+ 2;:; C*$ +f- -ho Lay $Mng
gấp $r2n 2 D&n Qo LOi hiện nay.
77
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h PhP$ $ribn +*nh hệ $h#ng ['-h L. dưu -hBnhT Liễn $hSngT in$qrnq$T -huybn giao Jhoa
h5- j -Sng nghệT $hSng $in $h' $rườngT $ư Lấn phPp DET d(o hib+T| nhp+ CPp fng nhu -&u
ph.- L. Q(n Uuấ$ L< Cời Q#ngT nhấ$ D< phP$ $ribn -P- JhuT -.+ -Sng nghiệp j TTCN L< CS $h'.
^828^ Su& h6…ch các *œnh -ực -ƒn h6á – †‡ hEi
WOSOWOQ .U gi9% :c - )à% t"%&
a8 /h5ơng h5ŠngG ,.c ti2u 7hát t!i•nW
žu $i2n C&u $ư -ho giPo [.- phG $hSng Cb $*o CiIu Jiện $huKn D`i -ho C<o $*o nghI
nhp+ CPp fng y2u -&u phP$ $ribn Jinh $ h UV hAiT nhấ$ D< nhu -&u Dao CAng -ó $ay nghI -3a
-P- Jhu -Sng nghiệpy C\ng $hời -h> $r5ng phP$ $ribn giPo [.- +&+ non nhp+ $*o $huKn D`i
-ho giPo [.- phG $hSng phP$ $ribn L< $*o CiIu Jiện Cb gi(i phóng ph. na.
Bảng H0T: ~ự báo các ch? ti8" chU yế" vF phát triSn giáo dục
=TT Ch~ ti2u ?ơn -H 200O 200^ 200j 2010 2020
I =' hAc Cinh H5- Qinh Om8jm8 Om818O Ol82OO O_88jm ^08l^m
: Nh< $rz h M}u giPo H5- Qinh %.;%% %.;%% %.282 ).%;0 ).4;0
2 Tibu h5- H5- Qinh :4.924 :4.)4) :4.0)9 :4.:): :0.9%:
% Trung h5- -X Q! H5- Qinh ::.407 ::.484 :2.287 :%.9:; :).0:;
) PhG $hSng $rung h5- H5- Qinh ).902 0.;;; 0.::0 0.0;; 0.7;;
II =Z Jh/ HyC JŠ7 hAc _j2 _l^ _8^ 18128 181Ol
: Nh< $rz h M}u giPo 1Op h5- ::; ::; :2: :4% :44
2 Tibu h5- 1Op h5- 0); 0); 0%4 020 0:7
% Trung h5- -X Q! 1Op h5- 207 207 208 %:7 %28
) PhG $hSng $rung h5- 1Op h5- )) 47 49 :22 :27
III =Z /H±N< HyC /h0ng jl2 j8_ mj^ 811 81m
: Nh< $rz h M}u giPo Ph"ng h5- 8: 8: :;7 :)2 :)7
2 Tibu h5- Ph"ng h5- %;% %;% %2: %00 %00
% Trung h5- -X Q! Ph"ng h5- :02 :0: :72 2%; 2%;
78
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
=TT Ch~ ti2u ?ơn -H 200O 200^ 200j 2010 2020
) PhG $hSng $rung h5- Ph"ng h5- %4 0) 0) 8) 8)
Ie =Z <IRp eINN <iá6 -i2n 18OO8 18^jO 18j22 18ll8 28^10
: Nh< $rz h M}u giPo GiPo Li2n :%% 22: 20) %%; 4);
2 Tibu h5- GiPo Li2n 4;: 4%0 4); 7;; 82;
% Trung h5- -X Q! GiPo Li2n )00 ))2 )48 008 7;;
) PhG $hSng $rung h5- GiPo Li2n :)9 :00 :4; :9; 20;
Phấn Cấu n=ng $] Dệ huy CAng $rz q+ $rong CA $uGi nh< $rz Cn $rường C*$ 4h8‰ L<o
nM+ 2;:; L< %;‰ L<o nM+ 2;2;y $] Dệ $rong CA $uGi +}u giPo Cn $rường C*$ 7;‰ L<o nM+
2;:; L< 8;‰ L<o nM+ 2;2;T $rong Có $] Dệ huy CAng $rz 0 $uGi Cn $rường C*$ $r2n 9;‰y $] Dệ
$rz $rong CA $uGi L<o h5- DOp : C*$ :;;‰T phG -Kp giPo [.- phG $hSng -X Q! $rong nM+ 2;;)
L< phG $hSng $rung h5- L<o nM+ 2;2;y n=ng $] Dệ Dao CAng Cư`- C<o $*i nghI $N 7h8‰ như
hiện nay D2n :0h2;‰ nM+ 2;:; L< );h0;‰ nM+ 2;2;.
,(o C(+ -( LI Q# Dư`ng L< -hấ$ Dư`ng giPo Li2n -ho $Nng -ấp h5- L< $Nng +Sn h5-.
TMng -ường -X Q! LK$ -hấ$ Cb d(o C(+ Cn nM+ 2;:; +’i -ấp -ó B$ nhấ$ : $rường C*$ -hu@n
Ru#- gia L< nM+ 2;2; +’i -ấp -ó $r2n 0;‰ $rường C*$ -hu@n Ru#- gia.
D8 Các gi)i 7há7 7hát t!i•nW
h Tip $.- C@y +*nh UV hAi hóa L< Ca [*ng hóa -P- Do*i hFnh $G -hf- Cb Jhai $hP-
nhiIu ngu\n DY- -ho phP$ $ribn giPo [.- j C<o $*o.
h TMng -ường -X Q! LK$ -hấ$ -ho ng<nh giPo [.- $N ngu\n ng=n QP-h L< huy CAng Qf-
[=nT CZ- diệ$ D< d# $rB Cấ$ Cai v,(ng ::x
h Th<nh DKp Rug h’ $r` nh=n $<iT Rug h5- dGng -ho h5- Qinh ngh•oy -ó -hBnh QP-h C<o
$*o L< CVi ngA phr h`p -ho CAi ngw giPo Li2n.
WOSOWOS ; t<&
a8 /h5ơng h5Šng -1 ,.c ti2u 7hát t!i•nW
ThY- hiện $#$ -P- -hưXng $rFnh Ru#- gia LI -hM+ Qó- Qf- JhoqT -P- -hưXng $rFnh $i2+
-h3ng +! rAngT ph"ng -h#ng Quy [inh [ưHngT d(o Lệ L< -hM+ Qó- Qf- Jhoq d< +Ž L< $rz
q+y $hY- hiện $#$ -hưXng $rFnh [=n Q# J ho*-h hóa gia CFnh L< -hưXng $rFnh +Si $rườngy
n=ng -ao -hấ$ Dư`ng JhP+ -haa dệnh -ho người [=nT nhấ$ D< -ấp -fuy d(o C(+ 98‰ $rz q+
79
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
$rong CA $uGi Cư`- $i2+ ph"ng C3 7 Do*i L^- Uiny gi(+ $] Dệ Quy [inh [ưHng $rz q+ [ưOi 0
$uGi $N 2)‰ nM+ 2;;) Uu#ng [ưOi :0‰ L<o nM+ 2;:; L< [ưOi :;‰ nM+ 2;2;y :;;‰ $r*+ y
$ UV -ó ,P- Qg $*i -h’ L<o nM+ 2;;0y $r2n 9;‰ hA gia CFnh -ó nh< Lệ Qinh h`p Lệ Qinh L<o
nM+ 2;:;y n=ng Q# ,P- Qg $r2n +A$ L*n [=n $N :T: nM+ 2;;) v$Gng Q# :4 ,P- Qgx D2n :T% dP-
Qg nM+ 2;;0 v$Gng Q# 2; ,P- QgxT %T; ,P- Sg nM+ 2;:; v$Gng Q# )9 ,P- Qgx L< %T0 ,P- Qg
nM+ 2;2; v$Gng Q# 4% ,P- Qgxy Ru(n DE L< Uc DE $#$ -hấ$ $h(i y $y $Mng -ường Ru(n DE Lệ Qinh
L< an $o<n $hY- ph@+.
D8 <i)i 7há7 thực hiệnW
h HFnh $h<nh +*ng DưOi y $ ho<n -h]nh $N huyện vTrung $=+ y $x CnUV vTr*+ y $
UVx L< $ấ$ -( -P- $hSnT ấp v-P- $G y $xT $Mng -ường y y h5- CườngT phấn Cấu Cn nM+ 2;:;
-ó 2 $r*+ y $ C*$ -hu@n Ru#- gia L< nM+ 2;2; -ó :;;‰ $r*+ y $ C*$ -hu@n Ru#- gia.
h Đ&u $ư ho<n $hiện -X Q! LK$ -hấ$ ng<nh y $T dao g\+W C&u $ư Trung $=+ y $ huyện
-ó Ruy +S 0; giường L<o nM+ 2;:; L< :;; giường -ho nhang nM+ $ip $hqoy U=y [Yng $r*+
y $ UV lu=n Th*nhT $r*+ y $ UV ,<u H<+ 2 L< ph=n $r*+ y $ ! Jhu CT UV lu=n Thiện v+’i
-X Q! -ó 0 giườngx.
h C3ng -# ph"ng JhP+ Ca Jhoa Jhu LY- 6iệ+ T=n vnM+ 2;;0 -ó 2; giườngxT n=ng
-ấp $r*+ y $ UV 1A 20 $h<nh ph"ng JhP+ Ca Jhoa Jhu LY- v-ó 2; giường L<o nM+ 2;:0x
h Đ&u $ư $rang $hi$ d' y $ -ho Trung $=+ y $T -P- ph"ng JhP+ Ca Jhoa Jhu LY- L<
-P- $r*+ y $ UV $hqo [anh +.- Ruy C'nh -3a ,A T.
WOSOWON Hh9t t0iển ngành văn h4$I thông tinI thể th$%&
a8 /h5ơng h5Šng -1 ,.c ti2u 7hát t!i•n:
,(o $\n L< phP$ $ribn Ca [*ng LI LMn hóa [=n $A-T LMn hóa $ruyIn $h#ngT nhp+ góp
ph&n D<+ phong ph> Cời Q#ng $inh $h&n -3a nh=n [=ny -3ng -# L< phP$ $ribn -P- phong $r<o
LMn nghệT $hb [.-T $hb $hao $rong nh=n [=ny phP$ huy [=n -h3T n=ng -ao $Bnh -Ang C\ng $rong
Liệ- U=y [Yng np Q#ng LMn hóaT LMn +inh $rong -X Ruan L< -Ang C\ng.
Phấn Cấu Cn nM+ 2;;0 -ó $r2n 70‰ Q# hA gia CFnhT 0;‰ -X RuanT :;;‰ ấp C*$ $i2u
-hu@n LMn hóa L< Cn nM+ 2;:; -ó $r2n 9;‰ Q# gia CFnhT :;;‰ -X Ruan L< 2 UV C*$ $i2u
-hu@n LMn hóay -ấp huyện -ó C&y C3 -P- -Sng $rFnh LMn hóa j $hb $hao C*$ -hu@n Ru#- giaT
:;;‰ UV -ó $rung $=+ LMn hóaT $rung $=+ giPo [.- -Ang C\ng L< Q=n dóng CPT :;;‰ [=n Q#
nSng $hSn L< $h<nh $h' Cư`- $ip nhKn L< hư!ng $h. -P- Q(n ph@+ LMn hóaT $hSng $in Rua C<i
phP$ $hanhT $ruyIn hFnhT dPo -hB L< -P- $hSng $in C*i -h>ng JhP-y %;‰ [=n Q# $ha+ gia
phong $r<o $hb [.- j $hb $hao Ru&n -h>ng.
8;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
D8 <i)i 7há7 thực hiện:
TMng -ường -Sng $P- $uy2n $ruyInT giPo [.-T J$ h`p LOi phP$ CAng Q=u rAng -P-
phong $r<o LI LMn hóa j $hb $hao $rong nh=n [=nT CZ- diệ$ D< $rong -P- -X RuanT -P- $G -hf-
-hBnh $r' h UV hAi L< $rong -P- $rường h5-.
C3ng -# L< phP$ $ribn -P- CAi $uy2n $ruyIn LI LMn hóaT -P- CAi LMn nghệ Ru&n -h>ngT
CAi dóng CPT CAi dóng -huyIn L< $hb $hao JhP-| Thường Uuy2n $G -hf- hAi [iễnT hAi $hiT
nhấ$ D< $rong -P- ng<y Dễ DOn.
TMng -ường Ru(n DE Nh< nưO- C#i LOi -P- ho*$ CAng LMn hóaT LMn nghệy phP$ hiện L<
ngMn -hZn J'p $hời -P- $ệ n*n UV hAiT +2 $BnT [' CoanT dói $oPn.
TMng -ường C&u $ư U=y [Yng ho<n -h]nh hệ $h#ng -X Q! LK$ -hấ$ j Jg $huK$ -ho ho*$
CAng LMn hóa j $hb $hao vd(ng :2x dao g\+W
h CP- -Sng $rFnh LMn hóaW Jhu $rung $=+ LMn hóa huyện vNh< LMn hóaT Thư Liện j
Nh< $ruyIn $h#ngT Nh< $hSng $in j Tribn DV+xT Nh< QP-h L< LMn hóa ph@+T Đ<i $ư!ng niệ+
huyệnT CSng Li2n L< ) $rung $=+ LMn hóa -P- UVW Gia T=n :T Gia 6iệ+T ,<u H<+ 2T lu=n
Th*nh.
h CP- -Sng $rFnh $hb $haoW Trung $=+ $hb [.- j $hb $hao -ấp huyện vNh< $hi Cấu Ca
+SnT db dXiT Q=n $qniQT Q=n LKn CAngxy C&u $ư +Oi 7 Q=n dóng -P- UVW Gia T=n :T Gia T=n 2T
Gia T=n %T Gia 6iệ+T ,<u H<+ 2T lu=n Th*nh L< Hưng 1A-y C\ng n=ng -ấp % Q=n dóng CP
-P- UV -"n D*i D<W Quang TrungT 1A 20T lu=n Thiện.
h Đ&u $ư U=y [Yng Trung T=+ Qinh ho*$ -Ang C\ng ! :; UV L< $h' $rấn.
^828j %{n C' 9 *a6 zEng
WOSOYOQ Dân 67&
Phấn Cấu gi(+ $] Dệ $Mng $Y nhi2n [=n Q# $N :T)0‰ nM+ 2;;% Uu#ng -"n :T28‰ L<o
nM+ 2;:; L< Gn C'nh ! +f- :T;2‰ L<o nM+ 2;2;.
kY dPo [=n Q# $Mng -X h5- -3a huyện $N nay Cn nM+ 2;:; ! +f- dFnh Ru=n ;T8 j
;T9‰ nM+T $hF $Gng [=n Q# $Mng -X h5- L<o Jho(ng 8.;;; ngườiT ri2ng $hời J{ 2;::h2;2;
Cư`- [Y dPo $hqo % phưXng PnW
h PhưXng Pn “W kY dPo nIn Jinh $ $Mng $rư!ng ! +f- JhP L< $] Dệ [=n Q# CS $h' C*$ :0
j :4‰T $hF y2u -&u $Mng [=n Q# -X h5- Jho(ng 2)h20 ng<n ngườiT $#- CA $Mng -X h5- dFnh
Ru=n D< :‰ nM+.
8:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h PhưXng Pn ““W kY dPo nIn Jinh $ Q~ $Mng $rư!ng ! +f- -ao L< $] Dệ [=n Q# CS $h'
$Mng +*nh C*$ 2:h22‰T $hF y2u -&u $Mng [=n Q# -X h5- Jho(ng )9h0; ng<n ngườiT $#- CA $Mng
[=n Q# -X h5- dFnh Ru=n D< :T9h2T;‰ nM+.
h PhưXng Pn “““W kY dPo nIn Jinh $ Q~ $Mng $rư!ng ! +f- rấ$ -ao L< $] Dệ [=n Q# CS $h'
$Mng nhanh C*$ 28h%;‰T $hF y2u -&u $Mng [=n Q# -X h5- 49h7; ng<n ngườiT $#- CA $Mng [=n Q#
-X h5- dFnh Ru=n D< 2T8h%T;‰ nM+.
Bảng H0V: ~ự báo dân f$ h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*)*
Ch~ ti2u
?ơn -H
tFnh
Hiện
t!…ng
200O
B‚
h6…ch
200j
Sui
h6…ch
2010
?Hnh h5Šng 2020
/;8I /;8II /;8III
18 %{n C' t!ung
D"nh
Ng5ời 1^_8_jj 1j^8000 1l18j0
0
210800
0
2O0800
0
2j08000
h TMng $Y nhi2n Người :)9.:)0 :0%.);% :4%.0;
;
:8:.;;
;
:8:.;;
;
:8:.;;;
h TMng -X h5- Người h:9; 097 8.;;; 29.;;; )9.;;; 49.;;;
28 Tž *ệ }{n C' ‰ :T%2 :T78 2T:8 2T;0 2T98 %T8)
] #• Kệ t(ng dân
f$ tự nhi8n
‰ :T)0 :T%9 :T28 :T;2 :T;2 :T;2
h #• Kệ t(ng dân
f$ c2 hOc
‰ h;T:% ;T%9 ;T89 :T;2 :T94 2T82
O8 3€t zE }{n C' NgườiuJ+
2
4;% 42% 49) 80; 9%; :.;::
^8 %{n C' 7h{n
th|6 @hu -ực
h Th<nh $h' Người ; ; 22.;;; %;.;;; 0;.;;; 7;.;;;
… #? Kệ v.i tổng
dân f$
‰ ; ; :2T8 :)T% 2:T7 28T;
h NSng $hSn Người :)8.900 :0).;;; :)9.0;
;
:8;.;;
;
:8;.;;
;
:8;.;;;
… #? Kệ v.i tổng
dân f$
‰ :;;T; :;;T; 87T2 80T7 78T% 72T;
WOSOYOS L$% )8ng&
kY dPo ngu\n Dao CAng -3a huyện $Mng $N 78.0;; người nM+ 2;;% v-hi+ 02T7‰ [=n
Q#x D2n 82.;;; người L<o nM+ 2;;0 v-hi+ 0%T2‰ [=n Q#xT D2n 9).;;; người L<o nM+ 2;:;
v-hi+ 04‰ [=n Q#xT :2:.;;; người C#i LOi Pm.“ v-hi+ 08‰ [=n Q#xT :%0.7;; người C#i
LOi Pm.““ v-hi+ 09‰ [=n Q#xT L< :0;.;;; người C#i LOi Pm.“““ v-hi+ 4;‰ [=n Q#x L<o
nM+ 2;2;.
Phấn Cấu Cưa $] Dệ Dao CAng D<+ Liệ- $rong -P- ng<nh Jinh $ Ru#- [=n $N 79T:‰ nM+
2;;% D2n 8:‰ nM+ 2;;0T 80‰ nM+ 2;:; L< 9;‰ nM+ 2;2;.
82
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
CX -ấu Dao CAng -3a huyện Q~ -huybn ['-h +*nh +~ $hqo hưOngW $] $r5ng Dao CAng
nSng j D=+ nghiệp Q~ gi(+ $N 09T2‰ nM+ 2;;% Uu#ng -"n 04T0‰ nM+ 2;;0T 0;T:‰ nM+
2;:; L< %9T2‰T %4T;‰T %%T%‰ -ho +’i phưXng Pn nM+ 2;2;y $ưXng fng $] $r5ng Dao CAng
['-h L. $Mng $N 2:T4‰ v2;;%x D2n 2%T2‰ v2;;0xT 24T2‰ v2;:;xT %%T)‰T %0T%‰ L< %7T;‰ -ho
+’i phưXng Pn v2;2;x
Bảng H0+*: ~ự báo KAo 'Cng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*)*
Ch] $i2u
ĐXn
L' $Bnh
Hiện
$r*ng
2;;%
6
ho*-h
2;;0
Qui
ho*-h
2;:;
Đ'nh hưOng 2;2;
Pm.“ Pm.““ Pm.“““
18 =' ng5ời t!6ng zE tu›i
J?
Ng5ời l88j00 828000 _^8000 1218800 1Oj8l00 1j08000
] #? Kệ v.i tổng dân f$ ‰ 82T7 0%T2 0)T8 08T; 09T; 4;T;
28 J? *1, -iệc t!6ng n•n
BT
Ng5ời m2810^ mm8^20 l_8_00 10_8m20 12281O0 1Oj8000
h #? Kệ fo v.i tổng P' trong
'C t"ổi
‰ 79T: 8:.; 80T; 9;T; 9;T; 9;T;
a. 1ao CAng ph=n $hqo -P-
ng<nh
… NSng nghiệp Người %4.709 %7.0;; );.;;; )%.;;; )).;;; )0.;;;
… CSng nghiệp j U=y [Yng Người ::.902 :%.0;; :9.;;; %;.;;; %0.;;; );.;;;
… k'-h L. Người :%.%9% :0.)2; 2;.9;; %4.42; )%.:%; 0;.;;;
d. CX -ấu Dao CAng $hqo
ng<nh
‰ :;;T; :;;T; :;;T; :;;T; :;;T; :;;T;
… NSng nghiệp ‰ 09T2 04T0 0;T: %9T2 %4T; %%T%
… CSng nghiệp j l=y [Yng ‰ :9T2 2;T% 2%T8 27T) 28T7 29T4
… k'-h L. ‰ 2:T4 2%T2 24T2 %%T) %0T% %7T;
O8 Ja6 zEng @hác Ng5ời 1m8O_m 1j8j80 1^8100 128180 1O8jl0 1j8000
h #? Kệ fo v.i tổng P' trong
'C t"ổi
‰ 2;T9 :9T; :0T; :;T; :;T; :;T;
^828m W{& }ựng @‚t c(u h… tŽng
WOSOPOQ #i$% thông
a8 /h5ơng h5ŠngG ,.c ti2u 7hát t!i•nW
Ph#i h`p -hZ$ -h~ LOi -P- dAT ng<nh Cb C@y +*nh $in CA $hi -Sng -P- -Sng $rFnh giao
$hSng [o T• Ru(n DE $r2n C'a d<n huyệny $ranh $h3 -P- ngu\n L#n $N -ấp $r2n L< d2n ngo<iT
J$ h`p LOi ph=n -ấp C&u $ư -ho -P- UVT $h' $rấn nhp+ C@y +*nh phong $r<o huy CAng Qf-
8%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
[=n -ho QY nghiệp phP$ $ribn giao $hSng nSng $hSn. Phấn Cấu Cn nM+ 2;:; L< 2;2; C*$
Cư`- +A$ Q# -h] $i2u -X d(n QauW
Bảng H0++0 ~ự báo mCt f$ ch? ti8" vF giAo thông h"yện th$ng nh&t
='
TT
Ch~ ti2u
?ơn -H
tFnh
200O BH 200j SH 2010 ?H 2020
T8 C' Ÿ T8 C' Ÿ T8 C' Ÿ T8 C' Ÿ
I T›ng chi•u }1i J+ )29T
)
)%4T
4
))0T
;
)08T
;
: Đường dA J+ ):9T
)
)24T
4
)%0T
;
))8T
;
a Qu#- DA J+ 24T0 4T% 24T0 4T2 %)T0 7T9 )7T0 :;T4
h T] Dệ nhYa hóa ‰ :;;T
;
:;;T
;
:;;T
;
:;;T
;
d T]nh DA J+ 27T) 4T0 27T) 4T) 4)T) :)T8 4)T) :)T)
h T] Dệ nhYa hóa ‰ :;;T
;
:;;T
;
- Huyện DA J+ 0%T4 :2T8 0%T4 :2T4 :4T4 %T8 :4T4 %T7
h T] Dệ nhYa hóa ‰ %)T0 :;;T
;
:;;T
;
[ Đường nSng
$hSn
J+ %::T
9
7)T) %:9T
:
7)T8 %:9T
0
7%T0 %:9T
0
7:T%
h T] Dệ nhYa L<
,T hóa
‰ ::T8 :4T0 0:T; :;;T
;
2 Đường Q^$ J+ :;T; :;T; :;T; :;T;
II 3Et C' ch~ ti2u
$S
6+uJ+
2
: S# J+ Cường
dA ,Qu:J+
2

6+uJ+
2
:T7) :;;T
;
:T77 :;;T
;
:T8; :;;T
;
:T80 :;;T;
h Đường $r.-
-hBnh
6+uJ+
2
;T)% 20T; ;T)% 2)T4 ;T)7 24T; ;T02 28T:
h Đường nSng
$hSn
6+ungười :T24 70T; :T29 70T) :T29 7)T; :T29 7:T9
2 S# J+ Đ.,A
,Q C&u người
%T:9 2T8% 2T40 :T90
D8 <i)i 7há7 zŽu t5W
•1– C4ng t!"nh }6 t!ung 5ơng qu)n *+W N=ng -ấp Q1 :m L< Q12;T C\ng $hời C&u $ư
+Oi Cường -ao $#- Tp.HCM j 1ong Th<nh j Th#ng Nhấ$ LOi $Gng -hiIu [<i np+ $rong
huyện 2: J+T $rong Có -hia ra D<+ 2 giai Co*nW giai Co*n 2;;4h2;:; C&u $ư $N TP.HCM j
8)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
1ong Th<nh j k&u Gi=y vCo*n nM+ $rong huyện [<i 8 +x L< giai Co*n 2;:: j 2;2; C&u $ư
ph&n -"n D*i vCo*n np+ $rong huyện [<i Jho(ng :% J+x
•2– C4ng t!"nh }6 t~nh qu)n *+W N=ng -ấp $uyn $]nh DA 749 vCo*n -h*y Rua huyện
[<i :7 J+x L< CI ngh' n=ng -ấp 0 $uyn Cường hiện nay Cang [o Huyện Ru(n DE $h<nh Cường
[o T]nh Ru(n DET g\+W Cường Đf- huy j Thanh ,Fnh v7T0 J+xT Cường T=y 6i+ j Thanh
,Fnh v8T4 J+xT Cường ĐSng 6i+ j lu=n Thiện v4T) J+xT Cường 1*- SXn j lu=n Thiện v7T;
J+x L< Cường Hưng Nghia j Ch` ấp 0T UV DA 20 v7T0 J+x. CP- $uyn Cường n<y Qau Jhi n=ng
-ấp -ó DA giOi 22+T +Z$ $rPng nhYa rAng :2+.
•O– Các c4ng t!"nh }6 hu&ện qu)n *+:
h Đường huyệnW kY Jin n=ng -ấp v$rPng nhYa +Z$ rAng 9+T DA giOi :9+x ) $uyn
Cường huyệnW Cường ˜ng Hrng v%T; J+xT Cường Chu /Mn mn j Đ'nh QuPn v0T: J+xT Cường
/‡ k‡ng % j Só- 1u v)T 0 J+x L< Cường -h` 12 1`i j ,<u H<+ v)T; J+x. Đ\ng $hời C&u $ư
ho<n -h] hệ $h#ng Cường nAi dA L< dn Uq -3a $h' $rấn k&u Gi=y.
h Đường nSng $hSnW Huy CAng người [=n $ha+ gia Cóng góp dpng $iIn L< ng<y -Sng
Cb -fng hóa vnhYa hoZ- d2 $Sngx 282T04 J+ Cường nSng $hSnT dao g\+W UV Gia T=n :W 2%T;%
J+T UV Gia T=n 2W 9T07 J+T UV Gia T=n %W :;T74J+T UV Gia 6iệ+ 09T79J+T UV Quang Trung
88T44 J+T UV ,<u H<+ 2W :4T9) J+T UV Hưng 1A- :8T)9J+T UV lu=n Thiện :)T2 J+ L< UV
lu=n Th*nh :2T80 J+.
WOSOPOS Cung c*p )iện&
Thqo dPo -Po €Quy ho*-h -(i $*o L< phP$ $ribn DưOi Ciện $]nh Đ\ng Nai $hời J{ :999 j
2;:;•T C'nh hưOng C&u $ư DưOi Ciện $r2n C'a d<n huyện Cn nM+ 2;:; như QauW
h N=ng -ấp ngu\n -ung -ấp Ciện ::;u22h:0 -3a $r*+ 6iệ+ T=n -ó -Sng Quấ$ $N :U20
M/m D2n 2U20 M/m L< C&u $ư ) $r*+ ::;u22 $*i 2 Jhu -Sng nghiệp -ó -Sng Quấ$ : U );
M/m. /I D=u [<i v2;2;x $ip $.- n=ng -ấp $r*+ Jhu -Sng nghiệp k&u Gi=y L< 1A 20 D2n
2U); M/m.
h 1ưOi ph=n ph#i 22h:0 6/W C(i $*o L< C&u $ư +Oi 02 J+ Cường $rung $hT dao g\+W
UV Gia T=n :W 0T7 J+T Gia T=n 2W )T2 J+T Quang Trung :7T: J+. Hưng DA- :9T; J+ L< lu=n
Thiện 4T; J+.
h N=ng $] Dệ [rng Ciện $o<n huyện D2n $r2n 90‰ L<o nM+ 2;:; L< 99h:;;‰ L<o nM+
2;2;. žO- $Bnh -ó Jho(ng :0h:4 ng<n hA -ó nhu -&u -ấp Ciện.
WOSOPON C*pI th%9t nước và vệ 6inh môi t0ư1ng&
a8 e• c(7 n5Šc:
80
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
C(7 n5Šc z4 thHW Thqo dPo -Po Quy ho*-h -hung $h' $rấn k&u Gi=yT $rong giai Co*n
C&u vCn nM+ 2;:;xT $h' $rấn k&u Gi=y D< CS $h' Do*i / LOi Ruy +S [=n Q# Jho(ng 20h%;
ng<n người L< giai Co*n 2;2; D< CS $h' Do*i “/ LOi Ruy +S [=n Q# )8h0; ng<n người. TGng
nhu -&u [rng nưO- [Y dPo D< :8.;;; +
%
ung<yT dao g\+W [=n [.ng 4.8;; +
%
ung<y L< -Sng
nghiệp :2.;;; +
%
ung<y. Ngu\n -ung -ấp nưO- Cư`- -hia D<+ 2 giai Co*nW giai Co*n 2;;4 j
2;:;T Jhai $hP- ngu\n nưO- ng&+ ! CA Q=u ≥ :;;+T $rong CóW U=y [Yng +A$ $r*+ -ấp nưO-
$Kp $rung $*i Jhu $rung $=+ h<nh -hBnh huyện -ó -Sng Quấ$ 7;; j 8; +
%
ung<y j C2+T $Gng
L#n C&u $ư ưO- :.04: $riệu C\ng L< -P- Jhu LY- JhP- người [=n L}n $ip $.- Qc [.ng ngu\n
nưO- ging JhoanT nhưng -h> E -huybn Qang Qc [.ng nưO- ng&+ $&ng Qauy giai Co*n Qau
nM+ 2;:;T Q~ h"a +*ng LOi ngu\n nưO- -ung -ấp $N Nh< +Py nưO- h\ Tr' mn v[o $]nh Đ&u
$ưx Rua hệ $h#ng Cường #ng k4;; $hqo Q1 2;.
C(7 n5Šc n4ng th4nW Giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;:;T $*i $rung $=+ +’i -.+ UV -P-
UV Q~ d# $rB : $r*+ -ấp nưO- $Kp $rung -ó Ruy +S -Sng Quấ$ );;h0;; +
%
ung<y jC2+T -P- Jhu
LY- JhP- Qc [.ng ngu\n nưO- ging Jhoan L< giai Co*n Qau 2;:;T $o<n dA Jhu LY- nSng
$hSn Q~ Qc [.ng ngu\n nưO- -ung -ấp $N Nh< +Py nưO- h\ Tr' mn.
D8 e• †” *+ n5Šc th)i D¤n:
•1– Bhu -ực z4 thHW kY dPo $Gng Dưu Dư`ng nưO- $h(i Cn nM+ 2;2; Jho(ng :0.;;;
+
%
ung<yT $rong CóW nưO- $h(i Qinh ho*$ 4.;;; +
%
ung<y L< nưO- $h(i CN 9.;;; +
%
ung<y. Hệ
$h#ng $hoP$ nưO- $h(i [Y Jin d# $rB như QauW
h Đ#i LOi Jhu [=n -ưT nưO- $h(i $N nh< [=n L< -P- -Sng $rFnh -Sng -Ang ph(i Cư`- Uc
DE dpng db $Y ho*i $rưO- Jhi $h(i ra hệ $h#ng -#ng -hung LI Jhu Uc DE $Kp $rung.
h Đ#i LOi Jhu -Sng nghiệpT nưO- $h(i ph(i Cư`- Uc DE giai Co*n : $*i nXi Q(n Uuấ$ C*$
$i2u -hu@n Ruy C'nh $rưO- Jhi Cưa LI Jhu Uc DE $Kp $rung L< Qau Jhi Uc DE Cư`- $hoP$ ra Qu#i
phBa T=y.
Nhu -&u C&u $ưW l=y [Yng 2 Jhu Uc DE nưO- $h(iT dao g\+W Jhu Uc DE nưO- $h(i Qinh
ho*$ 2 ha L< Jhu Uc DE nưO- $h(i -Sng nghiệp % haT U=y [Yng 2) ng<n + Cường #ng $hoP$
nưO- $h(i -ó k • 4;;T );; L< %;;.
•2– Bhu -ực n4ng th4nW CP- -.+ [=n -ư Q#ng Lqn -P- $r.- Cường Q~ Cư`- U=y [Yng
-P- $uyn Cường #ng $hoP$ nưO- d@n L< nưO- +ưa. CP- hA Q#ng r(i rP- Q~ $Y Uc DE dpng
phưXng phPp $Y $hấ+.
c8 W” *+ ch(t th)i !•nW
84
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
v:x 6hu LY- CS $h'W kY dPo nhu -&u rP- $h(i dFnh Ru=n Jhu LY- CS $h' D< :
Jgungườiung<yT $hF $Gng Dư`ng rP- $h(i $o<n $h' $rấn Jho(ng )0 $ấn. HưOng Uc DE D< rP- $h(i $N
-P- hA gia CFnh Cư`- CAi Lệ Qinh -Sng -Ang -3a $h' $rấn go+ LI dVi rP- $Kp $rung Cb Uc DE.
v2x 6hu LY- nSng $hSnW
h lc DE rP-W CP- Jhu [=n -ư $Kp $rungT nhấ$ D< -P- -h`T rP- Q~ Cư`- CAi Lệ Qinh $hu
go+ LI dVi rP- $rung -huybnT Qau Có Cưa LI dVi rP- $Kp $rung -3a huyện Cb Uc DEy Jhu LY-
[=n -ư ph=n $Pn Q~ Uc DE dpng -P-h $Y C#$ hoZ- 3 LOi ph=n gia Q>- Cb D<+ ph=n dón.
h Nh< Lệ QinhW /Kn CAng nh=n [=n D<+ nh< -&u $Y ho*i L< $Y $hấ+.
h lc DE ph=n gia Q>-T gia -&+W CP- -X Q! -hMn nuSi hA gia CFnh -ó Ruy +S DOn d^$
duA- ph(i C&u $ư -Sng $rFnh Uc DE hoZ- Uc DE dpng h&+ diogaQ. CP- hA -hMn nuSi -ó Ruy +S
nho -h3 yu Uc DE $hqo phưXng phPp 3 ho*i.
kY Jin d# $rB 2 dVi rP- $Kp $rungT +’i dVi -ó Ruy +S [iện $B-h Jho(ng :; ha $*i UV
Quang Trung vCV -ó [Y Pn C&u $ưx L< UV 1A 20. Ngo<i raT -P- UV -"n D*i Q~ d# $rB dVi rP-
$rung -huybn -ó Ruy +S $N ;T: j ;T0 ha.
}8 Su& h6…ch nghœa t!ang – nghœa zHaW
Nhp+ d(o C(+ y2u -&u Lệ Qinh +Si $rườngT -(nh Ruan CS $h' L< nSng $hSnT hưOng d#
$rB hệ $h#ng nghia $rangT nghia C'a $r2n C'a d<n huyện như QauW
Bảng H0+): ~Anh mục 'h" t v, giải txA ngh€A '-A
='
TT
H…ng ,.c ?Ha zi•,
%8 tFch
•,
2

PŠc -'n zŽu t5 •t!iệu
z„ng–
Thời @²
zŽu t5
T›ng
-'n
N8
Cách
%{n
1 Các c4ng t!"nh zŽu t5 1808O1
8
j80OO j80OO
h Nghia C'a ấp ,^- SXn Quang
Trung
:;.;;; );; );; 2;;)h
2;;0
h Nghia C'a ,<u H<+ 2 vDS
-ao Qux
,<u H<+
2
07.;;; :;; :;; 2;;4h
2;:;
h Nghia C'a ,<u H<+ 2 ,<u H<+
2
8.;:; %2; %2; 2;;4h
2;:;
h Nghia C'a Th*nh lu=n lu=n
Th*nh
0.%;8 2:2 2:2 2;;)h
2;;0
h Nghia $rang huyện Th#ng ,<u H<+ 0;.;;; :.;;; :.;;; 2;;4h
87
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Nhấ$ 2 2;:;
h Nghia $rang huyện Th#ng
Nhấ$
lu=n
Th*nh
2;.;;; %.;;; %.;;; 2;::h
2;2;
2 Các c4ng t!"nh gi)i t™a 12^8j2
^
h Nghia C'a Su#i M3 ,<u H<+
2
:7.402 2;;4h
2;:;
h Nghia C'a CKp SPu ,e ,<u H<+
2
9.):9 2;;4h
2;:;
h Nghia C'a nSng $rường
-ao Qu
lu=n
Th*nh
97.)0% 2;;)h
2;;0
T›ng cEng ^j^88^
2
j80OO j80OO
TN nay Cn nM+ 2;:;T Q~ $Kp $rung gi(i $oa 2 nghia C'a ! UV ,<u H<+ 2 L< : nghia
C'a ! UV lu=n Th*nh. Đ\ng $hời C&u $ư U=y [Yng +Oi : nghia $rang huyện v,<u H<+ 2x -ó
Ruy +S Jho(ng 0 ha L< ) nghia C'aW 2 -Pi ! UV ,&u H<+ 2T : -Pi ! UV Quang Trung L< : -Pi
! UV lu=n Th*nh. Giai Co*n 2;:: j 2;2; U=y [Yng nghia $rang -ấp huyện vlu=n Th*nhx -ó
Ruy +S Jho(ng 2;ha.
^828l ;n ninh qu'c 7h0ng
Huyện Th#ng Nhấ$ -ó L' $rB $r5ng yu $rong hệ $h#ng an ninh j Ru#- ph"ng -3a $]nh
Đ\ng Nai L< -3a Jhu LY-. /F LKyT d2n -*nh Liệ- ưu $i2n Cấ$ CaiT CZ- diệ$ D< $o<n dA -P- -ao
Cib+T Cb d# $rB -P- -Sng $rFnh ph.- L. an ninh j Ru#- ph"ngT $Mng -ường -X Q! LK$ -hấ$ -wng
như $iI+ DY- -hin Cấu -ho DY- Dư`ng -Sng an L< Ru=n CAi -hBnh RuyT Liệ- Ruy ho*-h -P-
-Sng $rFnh ph.- L. QY nghiệp phP$ $ribn Jinh $ h UV hAiT nhấ$ D< hệ $h#ng giao $hSngT CS $h'T
-P- Jhu -Sng nghiệp L< Jb -( Liệ- d# $rB -X -ấu -=y $r\ng j D=+ nghiệpT CIu Cư`- -h> $r5ng
J$ h`p LOi -3ng -# L< $Mng -ường an ninh j Ru#- ph"ng $r2n C'a d<n huyện L< Jhu LY-.
Tip $.- -3ng -# hệ $h#ng an ninh j Ru#- ph"ng $N hu”ện Uu#ng UV L< ấp. TMng
-ường U=y [Yng DY- Dư`ng [=n Ru=n $Y Lệ C*$ 2T0‰ [=n Q# L<o nM+ 2;;0 L< %‰ [=n Q# L<o
nM+ 2;:;. Ch> $r5ng -Sng $P- giPo [.- an ninh j Ru#- ph"ng $o<n [=n Q=u rAng $rong -P-
$&ng DOp nh=n [=nT -X Ruan L< $rường h5-. ThY- hiện $#$ -Sng $P- $uybn Ru=nT phấn Cấu ho<n
$h<nh -h] $i2u giao Ru=n h<ng nM+ ! -( 2 -ấp huyện L< UV.
Đ@y +*nh -P- diện phPp ph#i h`p LOi -P- ng<nhT Co<n $hb $r2n C'a d<n huyệnT $in
h<nh $uy2n $ruyInT LKn CAng Ru&n -h>ng nh=n [=n nghi2+ -h]nh -hấp h<nh -h3 $rưXng L<
88
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
phPp DuK$ -3a nh< nưO-T -h3 CAng ph"ng -h#ng $Ai ph*+ L< -P- $ệ n*n UV hAiT ph"ng -h#ng
-hPy nGT gia gFn $rK$ $Y giao $hSng L< $rK$ $Y -Sng -Ang|
^8288 T› ch¥c @h4ng gian *‡nh th›
WOSOZOQ [ịnh hướng )iUu ch\nh 0$nh giới E] và thị t0*n&
• <iai z6…n tˆ na& z‚n nƒ, 2010:
kY Jin n=ng -ấp Jhu LY- CS $h' k&u Gi=y $h<nh $h' $rấn k&u Gi=yT $rung $=+ Jinh $
h LMn hóa j -hBnh $r' -3a huyện Th#ng Nhấ$T $rưO- nM+ 2;:; L< D=u [<iT $h' $rấn k&u Gi=y Q~
Cư`- U=y [Yng $h<nh CS $h' Do*i “/ LOi Ruy +S Jho(ng )9h0; ng<n [=n L< [iện $B-h $Y nhi2n
[Y Jin Jho(ng 8:; j :;); ha.
Thqo ranh giOi [Y JinT Jhi $h' $rấn Cư`- $h<nh DKp Q~ -hia UV ,&u H<+ 2 $h<nh hai
Jhu LY- ri2ng diệ$. /F LKyT Cb $huKn D`i -ho Liệ- Ru(n DE h<nh -hBnhT CI ngh' CiIu -h]nh D*i
ranh giOi 2 UV ,<u H<+ 2 L< UV Th*nh lu=n n<y như QauW
h lV ,<u H<+ 2W ,ao g\+ $o<n dA ph&n [iện $B-h $Y nhi2n np+ ! phBa ,^- Q1 : -3a
2 UV L< $rung $=+ -3a UV n<y Q~ -huybn LI Jhu LY- -&u Gia Đf-.
h lV lu=n Th*nhW dao g\+ $o<n dA ph&n [iện $B-h $Y nhi2n np+ ! phBa na+ Q1: -3a
2 UV L< $rung $=+ -3a UV n<y Q~ -huybn LI Jhu LY- Cường $]nh 749.
• <iai z6…n 2011 – 2020:
Hiện $*i % UV Gia T=n %T Gia 6iệ+ L< Quang Trung -ó Ruy +S [=n DOn v+’i UV -ó
$r2n 2; ng<n [=nxT CZ- diệ$ Jhu LY- [5- $hqo Q12; -ó +K$ CA [=n Q# -ao. MZ$ JhP-T Jhi -.+
-Sng nghiệp Quang TrungT Gia 6iệ+ L< $uyn -ao $#- k&u Gi=y j Đ'nh QuPn hFnh $h<nhT
[=n -ư -3a -P- UV n<y Q~ $ip $.- $Mng CPng Jb. /F LKyT Cb $*o CiIu Jiện $huKn D`i -ho -Sng
$P- Ru(n DE -wng như gi(+ Pp DY- gia $Mng [=n Q# -ho -P- -.+ [=n -ư hiện hauT CI ngh' CiIu
-h]nh ranh giOi % UV n<y $h<nh ) CXn L' h<nh -hBnh như QauW
h TP-h Jhu LY- -ó +K$ CA [=n Q# -ao [5- $hqo Q12; -3a % UV Cb $h<nh DKp $h' $rấn L<
Dấy $h' $f Quang Trung D<+ $rung $=+.
h Ph&n -"n D*i -3a % UV CI ngh' CiIu -h]nh như QauW
… Ph&n -"n D*i -3a 2 UV Gia T=n % L< Gia 6iệ+ np+ ! phBa T=y QD2; CiIu -h]nh
$h<nh : UVT $rung $=+ -.+ UV CZ$ ! Jhu LY- ngV da giaa $]nh DA Só- 1u j Tr' mn L< ĐH /‡
k"ng j Só- 1u.
… Ph&n -"n D*i np+ ! phBa ĐSng QD 2; -3a 2 UV Gia T=n 2T Gia 6iệ+ L< : ph&n phBa
,^- ĐH 1*- SXn j lu=n Thiện vQau n<y n=ng -ấp $h<nh $]nh DAx -3a UV Quang Trung CiIu
-h]nh $h<nh : UVT $rung $=+ -.+ UV CZ$ $r2n $]nh DA 1*- SXn j lu=n Thiện.
89
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
… Ph&n -"n D*i -3a UV Quang Trung CiIu -h]nh $h<nh : UVT $rung $=+ -.+ UV CZ$ $r2n
$]nh DA Só- 1u j Tr' mnT -P-h QD.2; Jho(ng :;;+.
WOSOZOS [ịnh hướng ph9t t0iển c9c tiểu v^ng&
CMn -f L<o CiIu Jiện $Y nhi2nT $<i nguy2n $hi2n nhi2n L< Uu $h phP$ $ribn Jinh $ h UV
L< [=n -ưT [Y Jin ph=n huyện $h<nh % $ibu Lrng phP$ $ribn QauW
h e-ng IW Đ'a d<n dao g\+ $h' $rấn k&u Gi=y L< C=y D< Lrng phP$ $ribn CS $h'T -Sng
nghiệp L< ['-h L..
h e-ng IIW Đ'a d<n dao g\+ 0 UV 6iệ+ T=nT UV ,<u H<+ 2 L< UV lu=n Thiện. Đ=y D<
Lrng phP$ $ribn -=y Mn Ru(T rauT hoaT -=y -(nhy -hMn nuSi hqoT gia -&+T d" $Kp $rung L< ['-h
L. Qu#- DA 2;. Trung $=+ $ibu Lrng CZ$ $*i $rung $=+ -.+ UV Quang Trung.
h e-ng IIIW Đ'a d<n dao g\+ % UV lu=n Th*nhT 1A 20 L< Hưng 1A-. Đ=y D< Lrng
phP$ $ribn -=y -Sng nghiệp [<i ng<y vCiIuT -ao QuxT -hMn nuSi d" $Kp $rung. Trung $=+ $ibu
Lrng CZ$ $*i $rung $=+ -.+ UV 1A 20.
.
9;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng j: NHuN< THRCH THỨC eT 3cI T`PdN< eU
/HRT T`IqN $TN euN< ?ZI ehI H#VỆN THZN<
NH[T T`pN< eIỆC THỰC HIỆN CRC 3IC TIN#
/HRT T`IqN BINH TM WX HYI 2010G 2020
j81 /HvN TiCH 3ZI S#;N HỆ Ct; =Ự /HRT T`IqN <Iu; BINH TM 9
WX HYI – 3cI T`PdN< H#VỆN THZN< NH[T T`pN< TPQN< J;I
Huyện Th#ng Nhấ$ Cư`- $h<nh DKp $hqo Ngh' C'nh Q# 97u2;;%uNĐhCP ng<y
2:u;8u2;;% -3a ChBnh ph3 Las -hBnh $hf- Ci Laso hoat$ CStng $N ng<y ;:u;:u2;;). Huyện
Th#ng Nhấ$ -ó $iI+ nMng DOn LI phP$ $ribn Jinh $ $rong -P- DVnh LY- nSng nghiệpT $ibu $h3
-Sng nghiệpT $hưXng +*i L< ['-h L.. Hiện $*i -hưa -ó Jhu CS $h'T $"an dA D< Jhu LY- nSng
$hSnT [Y Jin L< Cang $Nng dưO- $h<nh DKp Jhu CS $h' k&u Gi=y D< $rung $=+ Jinh $ -hBnh $r'
-3a huyện. QuP $rFnh $hY- hiện J ho*-h phP$ $ribn Jinh $ h UV hAi $rong -P- nM+ Rua -ho
$hấy $• $r5ng $Mng $rư!ng -P- ng<nh nSng j D=+h $h3y gi(+y ng<nh ['-h L.T -Sng nghiệp
$Mng. Trong $hời J{ n<yT -P- h5a$ CAng -Sng nghiệp hóa L< CS $h' hóa Q~ [iễn ra ! -ường CA
-ao gi>p $*o Liệ- D<+T n=ng -ao $hu nhKp L< -hấ$ Dư`ng -uA- Q#ng nh=n [=n. Tuy nhi2n RuP
$rFnh phP$ $ribn n<y Q~ $*o ra -P- $P- CAng $i2u -Y- D2n +Si $rường $Y nhi2n L< UV hAi. /iệ-
ph=n $B-h +#i Ruan hệ giaa Jinh $ h UV hAi j +Si $rường $rong $hời J{ phP$ $ribn Q~ gi>p
-h>ng $a -ó +A$ -Pi nhFn $Gng Ruan LI nhưng din CGi -3a +Si $rường $Y nhi2n L< UV hAi -3a
huyện $rong $ưXng DaiT $N Có gi>p h5a-h C'nh Cư`- -P- -hin Dư`- L< -hBnh QP-h phP$ $ribn
dIn Lang.
CMn -f Quy h5a-h phP$ $ribn Jinh $ UV hAi $Oi nM+ 2;:; L< C'nh hưOng Cn nM+
2;2; $hF +.- $i2u -3a huyện Th#ng Nhấ$ $rong $ưXng Dai Q~ C@y +*nh phP$ $ribn Jinh $ !
+f- CA -ao Cb C(+ d(o C*$ $#- CA $Mng $rư!ng GkP Gn C'nh ! +f- :% j :)‰ $rong Qu#$
$hời J{ 2;;4 j 2;2;T $rong CóW $#- CA $Mng GkP nSng nghiệp ph(i C*$ $r2n 0T0‰ -ho giai
Co*n 2;;4 j 2;:; L< $r2n ).4‰ -ho giai Co*n 2;:: j 2;2;y $#- CA $Mng $rư!ng GkP -Sng
nghiệp C*$ %8 j %9‰ -ho giai Co*n 2;;4 j 2;:; L< 2: j 22‰ -ho giai Co*n 2;:: j 2;2;y $#-
CA $Mng GkP ['-h L. :; j :2‰ -ho -( 2 giai Co*n 2;;4 j 2;:; L< 2;:: j 2;2;. GkP dFnh
Ru=n C&u người C*$ ::.0 $riệu C\ng v4%; ?Skx L<o nM+ 2;:; L< %;T8 $riệu C\ng v:.);;
?Skx L<o nM+ 2;2;. ,2n -*nh CóT -X -ấu Jinh $ huyện -ó QY -huybn ['-h +*nh +~T Cn
nM+ 2;:; C*$W NSng D=+ nghiệp -hi+ %:‰T -Sng nghiệp j U=y [Yng -hi+ 28.0‰T ['-h L.
-hi+ );.0‰ L< Cn nM+ 2;2; C*$W NSng D=+ nghiệp -hi+ :0 h :4‰T -Sng nghiệp j U=y
[Yng -hi+ )9 h 0;‰T ['-h L. -hi+ %) h %0‰....
9:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Cwng LOi Liệ- CZ$ ra -P- +.- $i2u phP$ $ribn Jinh $ UV hAi $hF Liệ- gia $Mng -3a -P- Lấn CI
S nhiễ+ +Si $rường L< Quy $hoPi $<i nguy2n $rong RuP $rFnh phP$ $ribn D< CiIu JhSng $hb $rPnh
Jhoi.
j8181 R7 *ực ca Cự gia tƒng }{n C'
Trong nhang nM+ Q^p $Oi huyện Th#ng Nhấ$ Q~ hFnh $h<nh nhiIu Jhu [=n -ư $Kp $rung
[o RuP $rFnh phP$ $ribn Jinh $ UV hAi. Thqo [Y dPo $hF $N nay Cn nM+ 2;:; [=n Q# huyện
Th#ng Nhấ$ Q~ $Mng D2n Jhoang :7:.0;; người L< Cn nM+ 2;2; Q~ D< 2%;.;;; ngườiT [o Có
Dư`ng -hấ$ $h(i $h(i ra +Si $rường Q~ $Mng D2n g=y Jhó JhMn $rong -Sng $P- Ru(n DE +Si
$rường L< ngMn ngNa ['-h dệnh.
Sf- ep [o gia $Mng [=n Q# Jhin -ho Q(n Dư`ng DưXng $hY- $Bnh $hqo C&u người gi(+
Ci [}n Cn Liệ- $h=+ -anh $Mng L.T L^$ Jiệ$ ngu\n $<i nguy2n Cấ$T $Mng -ường Qc [.ng ph=n
dón hoP h5- L< $hu#- d(o Lệ $hY- LK$ Jhin -ho $<i nguy2n Cấ$ d' $hoPi hoPT ngu\n nưO- ao
h\T J2nh r*-h d' S nhiễ+.
k=n Q# $Mng nhanh Jeo $hqo Có D< nhu -&u LI -P- $iện B-h -Sng -Ang như CiệnT dệnh
LiệnT $rường h5-T nh< !T -ấp $hoP$ nưO- L< -P- nhu -&u LI +Z$ [=n Qinh JhP- -wng $Mng. 6hi
Có -P- -Sng $rFnh CS $h' L< hệ $h#ng ['-h L. như -ấp $hoP$ nưO-T $hu go+ rP- L< Lệ Qinh +Si
$rường CS $h'T Cường giao $hSng L< giao $hSng -Sng -Ang| Q~ d' RuP $(i [o $Mng [=n Q#T [o
-P- ho*$ CAng $hưXng +*iT -Sng nghiệp.
CP- $ệ n*n UV hAi như +a $>yT +*i [=+T $rz Dang $hang| Q~ phP$ Qinh $hqo QY phP$
$ribn CS $h' +Oi. Ngo<i ra Lấn CI người nhKp -ư LOi $h<nh ph&n JhP phf- $*pT Jhó Jib+ QoP$
-wng g=y (nh hư!ng Uấu Cn an ninhT $rK$ $Y UV hAi.
j8182 R7 *ực ca z4 thH h•a
/iệ- $h<nh DKp L< phP$ $ribn Jhu CS $h' k&u Gi=y $h<nh $rung $=+ Jinh $ -hBnh $r' -3a huyện
Q~ $*o ra -P- Pp DY- như D<+ -ho Jin $r>- CS $h' d' $hay CGiT -P- [i $B-h D'-h Qc hoZ- -P- -Sng
$rFnh -ó giP $r' LI +Z$ LMn hoP Q~ Cư`- $hay $h dpng Jhu nh< -ao $&ngT Jhu [=n -ư +Oi....
PhP$ $ribn CS $h' -"n D<+ drng nG phưXng $iện -X giOiT $h(i ra nhiIu d.iT JhB CA- h*iT $ing \n
g=y S nhiễ+ +Si $rường JhSng JhB. Đ\ng $hời CS $h' hoP Q~ D<+ $Mng ["ng người [i [=n $N
nSng $hSn ra $h<nh $h'T D<+ $Mng Qf- ep LI nh< !T giPo [.-T y $T Lệ Qinh +Si $rường CS $h'.
h ki [ờiT $Pi C'nh -ư Cb gi(i phóng +Z$ dpngW Trong nhang nM+ Q^p $Oi huyện Th#ng
Nhấ$ Q~ ph(i -h]nh $rangT gi(i phóng +Z$ dpng $*i +A$ Q# Jhu LY- L< -P- [Y Pn +! rAngT
n=ng -ấp Cường giao $hSngT U=y [Yng -P- Jhu [=n -ư +Oi. Như LKyT [iện $B-h d' (nh hư!ng
$ưXng C#i DOn L< Q# hA [=n d' (nh hư!ng [o [i [ời $ưXng C#i -ao. Tuy nhi2nT LOi nhiIu [Y Pn
92
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Rui ho*-h Jhu [=n -ư $r2n C'a d<n huyện nu -ó -hBnh QP-h h`p DE Liệ- $Pi C'nh -ư -ó $hb
$hY- hiện $hqo phưXng Pn $*i -h’T như LKy Q~ JhSng g=y UPo $rAn DOn $rong UV hAi.
h Thay CGi giP $r' Qc [.ng Cấ$ L< nưO-W Trong RuP $rFnh CS $h' hóaT Liệ- $hay CGi giP $r' Qc
[.ng Cấ$ [iễn ra $hqo hưOng $B-h -Y- LF Cấ$ nSng nghiệp Jhi -huybn CGi Rua Cấ$ CS $h' Q~ D<+
$Mng giP $r' Qc [.ng D2n nhiIu D&n. ,2n -*nh Có giP $r' Qc [.ng nưO- Q~ Cư`- -huybn như`ng
-ho C#i $ư`ng Qc [.ng +Oiy $rưO- C=y nưO- Cư`- Qc [.ng -h3 yu -ho +.- CB-h nSng
nghiệp L< gi(i $rBy Jhi $h<nh DKp CS $h' +Oi nưO- Cư`- [rng Cb ph.- L. -Sng nghiệp L< Qinh
ho*$. MZ$ JhP- nưO- Qau Jhi Qc [.ng -wng Q~ d' S nhiễ+ hXnT g=y $hiệ$ h*i -ho Jhu LY- h*
Dưu.
h ¡nh hư!ng Cn giP $r' -3a -P- [i $B-h D'-h QcT LMn hóaW 6hi U=y [Yng +A$ CS $h' +OiT nIn
LMn hóa $ruyIn $h#ng C'a phưXng -ó $hb din CGi hoZ- +ấ$ Ci $hay L<o D< nIn LMn +inh CS $h'
+OiT CZ- diệ$ D< nIn LMn hóa -3a C\ng d<o [=n $A- $hibu Q#. MA$ Q# [i $B-h LMn hóaT D'-h Qc
-wng -ó $hb d' $Gn h*i LI L' $rBT -(nh RuanT $&+ nhFn $hqo -ấu $r>- CS $h' +Oi vnhư a+T -hraT
$ư`ng C<i|x. TP- CAng giPn $ip D< S nhiễ+ +Si $rường CS $h' g=y ra hiện $ư`ng Mn +"nT
U=+ $hY- -P- -Sng $rFnh Jin $r>- LMn hóa.
h l=+ h*i -P- hệ Qinh $hPi L< +ấ$ Cấ$ -anh $P-W 6hi U=y [Yng CS $h' Cấ$ -anh $P- d' +ấ$ Ci Cb
$hay L<o nh< -ca L< -P- -Sng $rFnh Jin $r>- CS $h' JhP-. /iệ- -huybn CGi Cấ$ nSng nghiệp
Qang Cấ$ CS $h' Q~ D<+ hệ Qinh $hPi $Y nhi2n Jhu LY- d' phP LHT Ca [*ng Qinh h5- d' (nh
hư!ngT [iện $B-h dI +Z$ $h(+ $hY- LK$ gi(+. ĐiIu n<y -ó Jh( nMng (nh hư!ng Cn Liệ- $i2u
$hoP$ nưO- -ho CS $h' $ưXng Dai.
h CP- $P- CAng [o Q(n Uuấ$ L< $i2u $h. nMng Dư`ngW CP- CS $h' $i2u $h. L< Q(n Uuấ$ nMng
Dư`ng -ho Qinh ho*$T Q(n Uuấ$h['-h L. L< giao $hSng nhiIu hXn hẳn -P- Lrng JhP- $Bnh $r2n
-( C&u người L< [iện $B-h +Z$ dpng. TP- CAng $rY- $ip Cn +Si $rường D< D<+ (nh hư!ng Cn
-=n dpng nhiệ$ $Y nhi2n. Nhiệ$ phP$ Qinh [o Qinh ho*$ gia CFnhT phưXng $iện giao $hSngT hấp
$hu nhiệ$ +Z$ $rời [o -ấu $r>- CS $h'|.-ó $hb D<+ $Mng nhiệ$ $rong CS $h' D2n 0h:;;C. TP-
CAng giPn $ip D< Quy gi(+ ngu\n nhi2n Diệu hóa $h*-h D< $<i nguy2n JhSng $Pi $*o Cư`-.
h Nhu -&u LI người Dao CAng -ó $ay nghI L< Cư`- C<o $*o -huy2n nghiệpW Thqo Uu hưOng
Q(n Uuấ$ $rong -P- -.+ CNhTTCN ng<y -<ng $rang d' +Py +ó- $hi$ d' L< -Sng nghệ $i2n
$inT hiện C*i hXn [o Có C"i hoi DY- Dư`ng Dao CAng ng<y -<ng -ó $rFnh CA Jg $huK$ -ao hXn.
Trong Jhi CóT DY- Dư`ng Dao CAng -3a huyện ph&n DOn Uuấ$ $h=n $N nSng nghiệpT $rFnh CA h5-
Lấn $hấpT -hưa C<o $*o LI -huy2n +Sn nghiệp L. n2n Jhó CPp fng Cư`- -P- y2u -&u LI Liệ-
D<+ $rong -P- C.+ CNhTTCN. M=u $hu}n giaa [ư $hNa Dao CAng C'a phưXng LOi D<n Qóng [i
[=n Dao CAng $N nXi JhP- Cn D< CiIu JhSng $rPnh Jhoi.
9%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
j818O R7 *ực ca 7hát t!i•n c4ng nghiệ7
Crng LOi QY gia $Mng [=n Q# L< RuP $rFnh CS $h' hoP Cang [iễn ra $hF QY hFnh $h<nh L<
phP$ $ribn -P- Jhu -Sng nghiệpT -.+ -Sng nghiệpT $ibu $h3 -Sng nghiệp Cang D< nhang $hP-h
$hf- DOn C#i LOi $<i nguy2n L< +Si $rường -3a huyện Th#ng Nhấ$. Thqo Ruy ho*-h $Gng $hb
phP$ $ribn 6ThlH huyện Th#ng Nhấ$ Cn nM+ 2;2;T [Y Jin phP$ $ribn 2 6CN D< 6CN k&u
Gi=y vRuy +S %0; haxT 6CN UV 1A 20 vRuy +S 20; hax L< % -.+ CN j TTCN D< Quang
Trung v0; haxT Só- 1u v2;; haxT Gia T=n 2 v:;; hax.
/iệ- phP$ $ribn -P- ng<nh -Sng nghiệpT -.+ -Sng nghiệpT $ibu $h3 -Sng nghiệp CV góp
ph&n Ruan $r5ng $rong RuP $rFnh $Mng $rư!ng Jinh $ -3a huyện Th#ng Nhấ$ nhưng -wng g=y
ra rấ$ nhiIu Pp DY- C#i LOi +Si $rườngT nhưW
- CP- ng<nh -Sng nghiệp phP$ $ribn Jeo $hqo D< Liệ- Jhai $hP- -P-
ngu\n $<i nguy2n ng<y +A$ $Mng -ao. ko CóT nu JhSng -ó diện phPp Ruy ho*-h L<
Ru(n DE $hB-h h`p $hF ngu\n $<i nguy2n Q~ d' Jhai $hP- dấ$ h`p DE L< nhanh -hóng -*n
Jiệ$. ĐiIu n<y Q~ $P- CAng ngư`- $r! D*i nIn Jinh $ $hqo hưOng $i2u -Y-.
- /iệ- Ruy h5a-h -P- 6CN Q~ gi>p $G -hf- Ru(n DE -P- -X Q! -Sng
nghiệp $#$ hXn Qo LOi $Fnh $r*ng ph=n $Pn r(i rP- hiện nayT $rong Có dao g\+ -( JhBa
-*nh +Si $rường vgi(+ $hibu $P- CAng Cn Jhu [=n -ưx. Tuy nhi2nT nu -P- 6CNT
TTCN JhSng Cư`- Ru(n DE $#$ $hF Q~ D<+ gia $Mng +f- CA S nhiễ+ gấp nhiIu D&n ! +A$
Q# L' $rB -.- dA. ,2n -*nh CóT Liệ- Ruy h5a-h -P- 6CNT TTCN -wng nhp+ Jhuyn
JhB-h phP$ $ribn -P- ng<nhT -P- -X Q! CN -( LI Dư`ng L< -hấ$. Tuy nhi2n nu -hấ$
JhSng Cư`- -h> $r5ng vLB [.W fng [.ng -Sng nghệ $i2n $in B$ g=y S nhiễ+x $hF -P- Lấn
CI S nhiễ+ +Si $rường như nưO- $h(iT rP- $h(iT JhB $h(i phP$ Qinh $N -P- h5a$ CAng
-Sng nghiệp Q~ -<ng $r&+ $r5ng.
- 6CNT TTCN d# $rB g&n Jhu LY- CS $h' ph(i Cư`- Ruy h5a-h -ho -P-
ng<nh Q(n Uuấ$ B$ S nhiễ+ như +ay +Z-T D^p rPpT -h din nSng Q(n Q~ gi>p gi(+ $(i
Dư`ng S nhiễ+ $rong CS $h'. CP- 6CN d# $rB ! Jhu LY- Ua B$ -ó Jh( nMng (nh hư!ng
$rY- $ip Cn Jhu CS $h' nhưng -ó $hb -ó $iI+ nMng (nh hư!ng [o phP$ $Pn L< Dan
$ruyIn -hấ$ S nhiễ+ $rong +Si $rường nưO- L< JhSng JhB nu JhSng Cư`- Uc DE $#$.
- /iệ- phP$ $ribn -Sng nghiệp $hu h>$ +A$ ngu\n nh=n DY- rấ$ DOnT g=y
n2n Pp DY- gia $Mng [=n Q# -X h5-T g=y Jhó JhMn $rong -Sng $P- Ru(n DE h<nh -hBnh L<
ngMn ngNa -P- $ệ n*n Uuấ$ phP$ $N -P- Jhu [=n -ư g&n Jhu -Sng nghiệpT -.+ $ibu $h3
-Sng nghiệp.
9)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
j818^ R7 *ực ca 7hát t!i•n n4ng nghiệ7
Huyện Th#ng Nhấ$ -ó $] Dệ [=n Q# Dao CAng nSng nghiệp -ao -hi+ $r2n 80‰T -P-
ng<nh -Sng nghiệpT $ibu $h3 -Sng nghiệp L< -P- ['-h L. JhP- -hưa Cư`- phP$ $ribnT -hi+ $]
Dệ rấ$ $hấp. Thqo Rui ho*-h $Gng $hb phP$ $ribn Jinh $ UV hAi $hF $rong $ưXng Dai huyện Q~ ưu
$i2n phP$ $ribn nSng nghiệp h<ng hoP -ó -hấ$ Dư`ng -aoT $r2n -X Q! C@y +*nh -Sng $P-
-huybn CGi [iện $B-h -anh $P-T phP$ $ribn -P- Lrng -huy2n -anh nguy2n Diệu -ho -Sng nghiệp
-h diny d2n -*nh Có -wng $h>- C@y phP$ $ribn -hMn nuSi gia Q>-T gia -&+ $hqo hưOng hFnh
$h<nh -P- Lrng -hMn nuSi $Kp $rung. Tuy nhi2nT -rng LOi QY phP$ $ribn n<y Q~ phP$ Qinh
JhSng B$ $hP-h $hf- C#i LOi Dinh LY- nSng nghiệp L< nSng $hSn.
¢ [7i với t0Tng t02t&
- Thu#- d(o Lệ $hY- LK$T $hu#- [iệ$ -o L< -P- -hấ$ JB-h $hB-h Qinh
$rư!ngW
… Sc [.ng nhiIu Q~ [}n Cn $hóai hóa Cấ$TS nhiễ+ ngu\n nưO- L< g=y h*i -ho Qf- Jhoq
-on người
… 6h( nMng Dưu $\n L< $B-h Dwy Qinh h5- -3a -P- D5ai $hu#- $rN Q=u L< ,/T/ -ó Jh( nMng
g=y h*i Rua -X -h $P- CAng D=u [<inhư ung $hưT g=y f- -h -P- qnˆi+qhay phP LH -P- hệ
$h#ng nAi $i$T gi(+ Jh( nMng Qinh Q(n...
… Sc [.ng $hu#- $rN Q=u -ó $Bnh USng hXi g=y S nhiễ+ JhSng JhB
…_ca $rSi g=y S nhiễ+ ngu\n nưO-
… ,ao dF -P- D5ai $hu#- D< -hấ$ $h(i nguy h*i
- Chuybn CGi +.- CB-h Qc [.ng Cấ$
- 6hai $hP- nưO- [ưOi Cấ$ Cb $ưOi $i2u
… ˜ nhiễ+ ngu\n nưO- ng&+
… H* $hấp +Y- nưO- L< nguy -X -*n Jiệ$ ngu\n nưO- [ưOi Cấ$
_ Chăn nuôi `gi$ cầmI gi$ 6Aca
- Ph=n gia Q>- $ưXi g\+ ph=n L< $hf- Mn [ư $hu go+ ! -P- -hu\ng
$r*i. Trong ph=n -hfa -hấ$ CAn L< $hf- Mn $hNa Q~ g=y (nh hư!ng Cn +Si $rường Cấ$T
JhSng JhB L< -hfa nhang +&+ dệnh g=y (nh hư!ng Cn Qf- Jhoz -on người.
- NưO- $h(i -hMn nuSi S nhiễ+ hau -Xy S nhiễ+ NT P L< -hfa nhiIu
Do*i Li $rrngT Li Jhu@n g=y dệnh. ko Có nưO- $h(i -hMn nuSi -ó $hb $r! $h<nh nguy2n nh=n
$rY- $ip phP$ Qinh ['-h dệnh -ho C<n gia Q>-
90
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
- ˜ nhiễ+ +Si $rường JhSng JhB [o phP$ Qinh JhB NH%T H2ST -P- -hấ$
g=y +ri hSi như [ia+inT +qr-ap$an...
j818j R7 *ực tˆ h6…t zEng @hai thác @h•ang C)n
Huyện Th#ng Nhấ$ -ó ngu\n JhoPng Q(n D<+ LK$ Diệu U=y [Yng vCPx $Kp $rung nhiIu nhấ$
! Jhu LY- n>i Só- 1uT -ó $Gng $ra Dư`ng Jho(ng :%% $riệu +
%
L< -ó $hb Uq+ D< +A$ $rong
nhang D`i $h -3a huyệnT hiện Cang Cư`- Jhai $hP- -ho nhu -&u Qc [.ng $rong $]nh L< -P-
$]nh D=n -Kn. /iệ- Jhai $hP- Jhóang Q(n $ấ$ yu Q~ D<+ gia $Mng -P- (nh hư!ng $i2u -Y- Cn
+Si $rường nhưW
• /iệ- C<o UOi Cấ$ D<+ -(nh Ruan +Si $rường d' $<n phP nZng nIT C'a hFnh Jhu
LY- Jhai $hP- d' din [*ng. Ngo<i ra ho*$ CAng n<y -wng D<+ phP$ Qinh d.i (nh hư!ng
Cn +A$ Q# hA [=n Q#ng -*nh nXi Jhai $hP-.
• 6eo $hqo QY din CGi C'a hFnh D< +Si $rường Cấ$ d' UPo $rAnT $h(+ $hY- LK$ d'
+ấ$T [iện $B-h rNng d' gi(+. TBnh Gn C'nh -3a +Z$ Cấ$ -wng yu hXnT -P- RuP $rFnh Q.$
D!T $rư`$ Cấ$ -ó nguy -X U(y ra +*nh hXn.
• MSi $rường nưO- Jhu LY- Jhai $hP- L< D=n -Kn d' S nhiễ+ [o nưO- $h(i -3a RuP
$rFnh $hPo JhS +oT Qa D^ng hoZ- -h dinT ...
• 6hB $h(i phP$ Qinh $rong RuP $rFnh Jhai $hP-T -h din JhoPng Q(nT d.i [o nG
+FnT LKn -huybnT U>- d#- hoZ- [o -P- phưXng $iện giao $hSng LKn -huybn g=y -hấn
CAng L< $ing \n.
j818m R7 *ực 7hát t!i•n }u *Hch
ko D`i $h np+ $r2n +A$ Q# $uyn [u D'-h -3a Lrng như $uyn Đ< 1*$T Mwi Ne L< g&n
-P- CS $h' DOnT n2n Rui ho*-h hưOng $Oi -&n $Kp $rung J2u g5i C&u $ư phP$ $ribn -P- Do*i hFnh
['-h L. ng^n ng<y như [u D'-h -(nh Ruan L< [u D'-h LườnT ['-h L. ngh] ngXiT Lui -hXi gi(i $rB
J$ h`p LOi $ha+ RuanT $hb $haoT Dqo n>i. Hiện nay ngo<i Liệ- $Mng -ường C&u $ư -X Q! h*
$&ng ph.- L. [u D'-h $ha+ Ruan Lườn -=y Mn $rPi $huA- Jhu LY- 6iệ+ T=nT n>i Só- 1uT | [Y
Jin $rong $ưXng Dai phP$ $ribn 2 Jhu [u D'-h $Kp $rung QauW 6hu [u D'-h Qu#i _qo vUV Gia
T=nx -ó Ruy +S [iện $B-h Jho(ng :;; ha y 6hu [u D'-h SSng Nh*n vUV 1A 20x -ó Ruy +S
[iện $B-h Jho(ng 0;ha. ,2n -*nh D`i $h LI CiIu Jiện -(nh Ruan $hB-h h`p Cb hFnh $h<nh -P-
Do*i hFnh [u D'-h Qinh $hPiT D`i nhuKn $hu Cư`- -3a $N ho*$ CAng n<y D< JhP -ao. Tuy nhi2nT
Qong Qong LOi nhang +Z$ $B-h -Y- $hF phP$ $ribn [u D'-h -wng -ó $hb g=y ra -P- $P- CAng dấ$
D`i C#i LOi +Si $rường nu như JhSng -ó -P- diện phPp ph"ng ngNaT d(o Lệ h`p DE.
Nhang Pp DY- Cn +Si $rường L< $<i nguy2n [o ho*$ CAng [u D'-h g=y ra -ó $hb Jb Cn
như QauW
94
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
- /iệ- Jhai $hP- [u D'-h $hqo hưOng [u D'-h LườnT [u D'-h -(nh Ruan
D< +A$ $rong nhang ne$ CZ- $rưng -3a huyện Th#ng Nhấ$T $uy nhi2n nu Ruy ho*-h [u
D'-h JhSng phr h`p hoZ- Jhai $hP- [u D'-h RuP +f- -ho phep Q~ $P- CAng Cn +Si
$rường Q#ng -3a -P- Do<i CAng $hY- LK$ hoang [V Q#ng $rong Jhu LY-T hKu Ru( D<+
gi(+ Q>$ $<i nguy2n L< Ca [*ng Qinh h5-T Jeo $hqo QY Uu#ng -ấp -3a -hấ$ Dư`ng +Si
$rường.
- SY gia $Mng Q# Dư`ng JhP-h [u D'-h Q~ [}n Cn gia $Mng Jh#i Dư`ng
rP- $h(iT gia $Mng Dư`ng Uq -A L< +K$ CA giao $hSng $Mng L<o -ao Cib+ +ra [u D'-hT|
QY gia $Mng Có C\ng nghia LOi QY gia $Mng +f- CA S nhiễ+ +Si $rường Jhu LY- ! -(
+Si $rường JhSng JhBT nưO-T Cấ$T...
- Đ#i LOi ho*$ CAng [u D'-h -.+ QSng Qu#i... Lấn CI +Si $rường -&n
Ruan $=+ C&u $i2n D< S nhiễ+ +Si $rường nưO-T [o Liệ- U( $h(i dNa dVi JhSng E $hf-
-3a JhP-h [u D'-h L< -3a -P- hA [=n Q#ng g&n Jhu LY-. Hiện nayT Ca Q# -P- Jhu [u
D'-h -hưa -ó hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i nAi dA +< $h(i $rY- $ip L<o h\. CP- -hấ$ ph
$h(i $N ho*$ CAng [u D'-h $hqo C'a hFnh [#- [ễ d' -u#n $rSiT [\n L<o D"ng h\ -wng [ễ
[<ng g=y S nhiễ+ -ho ngu\n nưO- +Z$.
- MA$ Lấn CI -&n Cư`- Ruan $=+ naa Có D< phP$ $ribn [u D'-h Q~ Jeo
$hqo +A$ Q# $P- CAng JhSng nho Cn +Si $rường UV hAi. ,2n -*nh -P- Do*i hFnh ['-h
L. -ó CMng JE Jinh [oanh $*i -P- Cib+ [u D'-hT Q~ -ó phP$ Qinh -P- -ca h<ng Jinh
[oanh $ư nh=n L< -P $hb vC\ Dưu niệ+T h<ng RuPnT...xT C\ng $hời -wng Jeo $hqo +A$
Dư`ng DOn Dao CAng C'a phưXng L< Dao CAng $N -P- nXi JhP- $ha+ gia L<o Do*i hFnh
['-h L. n<yT CiIu n<y -ó $hb g=y (nh hư!ng Cn $Fnh hFnh $rK$ $Y $rong Jhu LY-.
Như LKyT LOi h<ng Do*$ -P- $P- CAng U(y ra $rưO- +^$ -wng như -P- nguy -X $P- CAng $iI+ @n
D=u [<i Cn +Si $rường L< -=n dpng Qinh $hPi CV -ho $hấy nhang Pp DY- phP$ $ribn Jinh $ h UV
hAi huyện Th#ng Nhấ$ D< rấ$ -ao. /F LKyT nhp+ [uy $rF L< JhSng ngNng n=ng -ao -hấ$ Dư`ng
$<i nguy2n L< +Si $rường huyện Th#ng Nhấ$ $rong $hời gian $OiT $ấ$ yu ph(i D\ng ghep
-hưXng $rFnh d(o Lệ +Si $rường L<o -hưXng $rFnh phP$ $ribn Jinh $ UV hAi nhp+ +.- $i2u
phP$ $ribn dIn Lang.
j82 /HvN TiCH %IwN $IMNG %Ự $Rp 3ỨC ?Y c NHIw3 eU =#V THpRI
3cI T`PdN<
j8281 /h{n tFch }i>n Di‚nG }ự Dá6 ,¥c zE 4 nhi>, ,4i t!5ờng @h4ng @hF
Chấ$ Dư`ng +Si $rường JhSng JhB Uung Ruanh huyện Th#ng Nhấ$ -"n $ưXng C#i $#$.
MZ- [r -P- -X Q! Q(n Uuấ$ Qc [.ng nhang -Sng nghệT $hi$ d' D*- hKu nhưng [o +K$ CAT Ruy
97
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
+S L< Q# Dư`ng -P- -X Q! -"n $hấp Qo LOi [iện $B-h -hung -3a huyện n2n $P- CAng B$ hXn L<o
Lấn CI S nhiễ+ JhSng JhB. ˜ nhiễ+ +Si $rường JhSng JhB $*i huyện Th#ng Nhấ$ -h3 yu [o
ho*$ CAng giao $hSng. 6$ Ru( ph=n $B-h -hấ$ Dư`ng JhSng JhB -ho $hấy -P- -h] $i2u CIu np+
$rong $i2u -hu@n -ho phepT ri2ng -h] +A$ L<i Jhu LY- vnhư ngV da k&u Gi=yT dVi CP SoJDu 4x
-ó -h] $i2u d.i Lư`$ $i2u -hu@n. /I CA \n [o (nh hư!ng nhiIu d!i giao $hSng n2n ph&n DOn
-P- J$ Ru( Co Ca- $*i -P- L' $rB CIu Lư`$ $i2u -hu@n.
Thqo Ruy ho*-h L< J ho*-h phP$ $ribn Jinh $ UV hAi -3a huyện Th#ng Nhấ$ Cn nM+
2;:; L< C'nh hưOng Cn nM+ 2;2; $hF ng<nh -Sng nghiệp phP$ $ribn nhanh L< +*nh Q~ góp
ph&n CPng Jb L<o +f- CA S nhiễ+ JhSng JhB. ChBnh LF LKy +< huyện -&n -ó nhang -hBnh
QP-hT J ho*-h h<nh CAng phr h`p nhp+ ngMn ngNa S nhiễ+ JhSng JhB.
Thqo Ruy ho*-h L< J ho*-h phP$ $ribn Jinh $ -3a huyện $hF $rong nhang nM+ $Oi
nguy2n nh=n g=y S nhiễ+ JhSng JhB -h3 yu D< [o -Sng nghiệp L< giao $hSng.T -ó $hb [Y dPo
+f- CA S nhiễ+ JhSng JhB L<o nM+ 2;2; như QauW
DX @9% mbc )8 ô nhi/m chông ch, :% gi$% thông
CMn -f nAi [ung €Quy ho*-h L< J ho*-h phP$ $ribn Jinh $ UV hAi huyện Th#ng Nhấ$
$]nh Đ\ng Nai Cn nM+ 2;:; L< C'nh hưOng Cn nM+ 2;2;•T [Y dPo Jh#i Dư`ng Du=n -huybn
h<ng hóa D< Jho(ng 24 $riệu $ấnuJ+ L<o nM+ 2;:;T Jho(ng 80 $riệu $ấnuJ+ L<o nM+ 2;2;y
LI Du=n -huybn h<nh JhP-hT [Y dPo C*$ Jho(ng 90 $riệu ngườiuJ+ L<o nM+ 2;:;T Jho(ng
27; $riệu ngườiuJ+ L<o nM+ 2;2;. 1ư`ng Uq LKn $(i ưO- $Bnh $rung dFnh -ho Do*i Uq Ruy CGi
%T0 $ấn D< Jho(ng 7.)28.07: Dư`$ Uq L<o nM+ 2;:; L< 2).280.7:) Dư`$ Uq L<o nM+ 2;2;y L<
Dư`ng Uq -h! JhP-h $Bnh $rung dFnh $r2n Do*i Uq Ruy CGi v:4 -hGx D< Jho(ng 0.9%7.0;; Dư`$ Uq
L<o nM+ 2;:; L< :4.870.;;; Dư`$ Uq L<o nM+ 2;2;. TGng -hiIu [<i Cường giao $hSng -P-
-ấp Do*i $rong huyện Th#ng Nhấ$ L<o nM+ 2;:; Cn 2;2; ưO- $Bnh D< Jho(ng ))8J+.
CMn -f $hqo -P- hệ Q# S nhiễ+ [o TG -hf- $ Th giOi •H‹ $hi$ DKp nM+ :99% như
QauW
Bảng Q0+0 <ệ f$ phát thải ô nhitm tY các ph2ng tiện giAo thông
J6…i †| Hệ C' t)i *5‰ng 4 nhi>, •g/@,–
,.i S‹
2
N‹
U
C‹ THC
lq S$S ;.;7 ;.2) :.78 :0.7% 2.2%
T(i %T0T ;.2 ;.08 ;.7 : ;.:0
4%g"5n: {<a +VVE v, ~ự án `•vkVQk*QE;
98
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch>ng $a -ó $hb $Bnh $(i Dư`ng S nhiễ+ [o giao $hSng L<o nM+ 2;:; L< nM+ 2;2; $*i
huyện Th#ng Nhấ$ Cư`- $rFnh d<y $rong d(ng W
99
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng Q0): #ải Kợng ô nhitm do giAo thông v,o n(m )*+*
J6…i †|
T)i *5‰ng 4 nhi>, •t(n/nƒ,–
,.i S‹
2
N‹
U
C‹ THC
˜ $S :84 4%8 )7%0 ):8)2 09%2
T(i %T0T 444 :9%; 2%%; %%28 )99
T›ng cEng 802 2049 7;4) )0:7; 4)%:
Bảng Q0E: #ải Kợng ô nhitm do giAo thông v,o n(m )*)*
J6…i †|
T)i *5‰ng 4 nhi>, •t(n/nƒ,–
,.i S‹
2
N‹
U
C‹ THC
˜ $S 029 :8:) :%)07 ::89:9 :4809
T(i %T0T 2:74 4%:; 74:4 :;88; :4%2
T›ng cEng 27;0 8:20 2:;7% :29799 :8)9:
DX @9% mbc )8 ô nhi/m chông ch, :% công nghiệp
kY Jin Cn nM+ 2;2; -P- 6CN $*i huy2n Cư`- Dấp C&y LOi $Gng [iện $B-h -P- 6CN
vC`$ :x D< %0; ha. Thqo J$ Ru( CiIu $ra -3a /iện 6g $huK$ Nhiệ$ COi L< ,(o Lệ +Si $rườngy
/iện MSi $rường L< T<i nguy2n $*i -P- 6CN ,i2n H"a “T ,i2n H"a ““T T=n ThuKnT 1inh
Trung -ó $hb Cưa ra hệ Q# phP$ $h(i -P- -hấ$ S nhiễ+ $rong JhSng JhB D<W 7T2 Jg d.iung<yuhay
:28T%Jg S‹
2
ung<yuhay :%T) Jg N‹
2
ung<yuha L< 2 Jg C‹ung<yuha. Như LKy -ó $hb [Y dPo
Jh#i Dư`ng -P- -hấ$ S nhiễ+ JhSng JhB phP$ $h(i ra +Si $rường như QauW
:;;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng Q0H: ~ự báo tải Kợng kh3 thải phát finh khi các [1% tại h"yện #h$ng %h&t 'ợc K&p
'hy v,o n(m )*)*
Chấ$ S nhiễ+
Hệ Q# phP$ $h(i
vJgung<yuhax
T(i Dư`ng nM+
2;2; v$ấnunM+x
,.i 7T2 9:9.8
S‹
2
:28T% :4.%9;
N‹
2
:%T) :.7::
C‹ 2 200

j8282 /h{n tFch }i>n Di‚nG }ự Dá6 ,¥c zE 4 nhi>, ,4i t!5ờng n5Šc
MSi $rường nưO- +Z$ $*i huyện Th#ng Nhấ$ hiện -"n JhP $#$. Tuy nhi2n LOi Liệ- nưO- $h(i
$N -P- ho*$ CAng Qinh ho*$ -wng như -Sng nghiệp JhSng Cư`- $hu go+ Uc DE +< $h(i $rY-
$ip ra +Si $rường CV L< Cang g=y ra nhang $P- CAng Uấu D2n +Si $rường +< nu JhSng -ó
nhang diện phPp Ruy ho*-hT Ru(n DE J'p $hời $hF +Si $rường nưO- Q~ d' S nhiễ+ L< g=y Quy
$hoPi Jhin ngu\n nưO- JhSng Qc [.ng Cư`-. Đ=y D< Lấn CI +< -P- CS $h' DOn $*i /iệ$ Na+
Cang ph(i C#i +Z$.
1< huyện +Oi $h<nh DKpT -P- nh< +PyT UB nghiệp -Sng nghiệp -"n B$T -h3 yu D< -P- -X Q! $ibu
$h3 -Sng nghiệp Ruy +S nho nhưng D*i np+ rVi rP-T Uqn -<i $rong Jhu [=n -ưT L< hệ $h#ng
$hoP$ nưO- L< Uc DE nưO- $h(i hiện yu Je+ D< Lấn CI +< -hBnh RuyIn -&n Ruan $=+T -ó -P-
diện phPp phr h`pT nhanh -hóng Cb ngMn ngNa S nhiễ+ +Si $rường nưO-.
Đ#i LOi nưO- $h(i $rong ng<nh -hMn nuSiT $hqo [Y dPo Q~ $Mng nhanh $rong $hời gian $OiT
ngu\n nưO- $h(i n<y -ó -hfa nhiIu h`p -hấ$ hau -XT Li QinhT Li $rrngT $rfng giun QPn| -&n
ph(i Cư`- Uc DE $riệ$ Cb nhp+ $rPnh g=y S nhiễ+ +Si $rường LF ngu\n nưO- $h(i n<y -ó nguy
-X DOn $r! $h<nh nguy2n nh=n $rY- $ip phP$ Qinh ['-h dệnh -ho C<n gia Q>- C\ng $hời D=y Dan
+A$ Q# dệnh -ho người
Đ#i LOi -hấ$ Dư`ng nưO- [ưOi Cấ$ +Z- [r -"n JhP $#$ nhưng LOi Liệ- -P- hA [=n $Y Jhai $hP-
nhưng JhSng di$ L< JhSng -ó diện phPp d(o Lệ ngu\n nưO- D< +#i nguy -X DOn g=y S nhiễ+
ngu\n nưO- [ưOi Cấ$T CZ- diệ$ ! $&ng nSng.
DX @9% tBi (ư5ng c9c ch*t ô nhi/m thBi và% môi t0ư1ng nước
_ Nước thBi tV h%"t )8ng công nghiệp
:;:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
kY Jin Cn nM+ 2;2; -P- 6CN $*i huy2n Cư`- Dấp C&y LOi $Gng [iện $B-h -P- 6CN vC`$ :x
D< %0; ha. Thqo $i2u -hu@n -ấp nưO- Q*-h D< ); +
%
uhaung<y.C2+ $hF $Gng Dưu Dư`ng nưO- U(
$h(i $N -P- 6CN D< ::.2;; +
%
ung<y.C2+ v$Bnh dpng 8;‰ Dư`ng nưO- -ấp -ho $o<n 6CNx.
Thqo J$ Ru( CiIu $ra :; 6CN $r2n C'a d<n $]nh Đ\ng Nai nM+ 2;;: -3a Trung $=+
Trung $=+ CSng nghệ +Si $rường ŒNTŒCT $rung dFnh h<ng ng<y +’i 6CN $h(i ra +Si
$rường Jho(ng 0T7 Jg TSSuhaung<yy )T8 Jg ,‹kuhaung<yy :;T2 Jg C‹kuhaung<yy :T9 Jg $Gng
Nuhaung<y L< ;T% Jg $Gng Puhaung<y. TN CóT $a -ó $hb [Y dPo Cư`- $(i Dư`ng -P- -hấ$ S
nhiễ+ $N -P- 6CN $*i huyện Th#ng Nhấ$ như QauW
Bảng Q0Q 0 #ải Kợng v, n5ng 'C các ch&t ô nhitm cI trong n.c thải công nghiệp 'ến n(m
)*)*
dTT Ch*t ô nhi/m
TBi (ư5ng t0ung
@3nh `cgengàyO)êma
NTng )8 t0ung
@3nh `mge(a
: TSS :990 :78.:20
2 ,‹k
0
:48; :0;
% C‹k %07; %:8.70
) TGng N 440 09.%70
0 TGng P :;0 9.%70
_ Nước thBi tV h%"t )8ng 6inh h%"t
ko huyện Th#ng Nhấ$ -hưa -ó nh< +Py -ấp nưO- Q*-hT người [=n hiện $Y Jhai $hP-
nưO- Cb Qc [.ngT -ó $hb Dấy +f- $hoP$ nưO- dFnh Ru=n L<o nM+ 2;:; D< :;;
DB$ungườiung<y.C2+T nM+ 2;2; D< :2; DB$ungườiung<y.C2+./<o nM+ 2;:; [=n Q# $*i huy2n D<
:7:.0;; người L< nM+ 2;2; v$hqo phưXng Pn 2x D< 2%;.;;; người. Như L=y $Gng Dư`ng nưO-
$h(i Qinh ho*$ -3a $o<n huyện L<o nM+ 2;:; D< :7.:0; +
%
ung<y.C2+ L< L<o nM+ 2;2; D<
27.4;; +
%
ung<y.C2+.
kYa L<o phưXng phPp CPnh giP nhanh -3a TG -hf- $ Th giOi v•H‹T :99%xT $a -ó
$hb ưO- $Bnh Cư`- $(i Dư`ng S nhiễ+ [o nưO- $h(i Qinh ho*$ L<o nM+ 2;:; L< 2;2; $hqo 2
J'-h d(n như QauW
6'-h d(n :W T"an dA nưO- $h(i Qinh ho*$ JhSng Cư`- Uc DE
Bảng Q0D0 ~ự báo tải Kợng các ch&t ô nhitm trong n.c thải finh hoạt tại h"yện#h$ng
%h&t 'ến n(m )*+*9 n(m )*)* chA Wu KL
Ch(t 4 nhi>,
Hệ C' 4 nhi>, ca
³Hp •g/ng5ời/ ng1&–
T)i *5‰ng •t(n/ng1&–
Nƒ, 2010 Nƒ, 2020
TSS 7; h :)0 :2T;: j 2)T87 :4.:;h%%T%0
,‹k0 )0 h 0) 7.72h9T24 :;.%0h:2T)2
C‹k 72 h :;2 :2.%0h:7T)9 :4.04h2%T)4
:;2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m+oni 2.) j ).8 ;.):h;T82 ;.00h:T:
TGng N 4 h :2 :.;%h2T;4 :.%8h2T74
TGng P ;.8 j ).; ;.:)h;T49 ;.:8h;T92
H<+ Dư`ng [&u +H :; h %; :.72h0T:0 2.%;h4T9
6'-h d(n 2W T"an dA nưO- $h(i Cư`- Uc DE Rua db $Y h5ai
Bảng Q0:0 ~ự báo tải Kợng v, n5ng 'C các ch&t ô nhitm trong n.c thải finh hoạt tại
h"yện#h$ng %h&t 'ến n(m )*+*9 n(m )*)* 'ợc Wu KL R"A bS tự hoại
Ch(t 4 nhi>,
Hệ C' 4 nhi>, ca
³Hp •g/ng5ời/ ng1&–
T)i *5‰ng •t(n/ng1&–
Nƒ, 2010 Nƒ, 2020
TSS 7; h :)0 8.);h:7T): ::.27h2%T%0
,‹k0 )0 h 0) 0.);h4T)8 7.20h8T49
C‹k 72 h :;2 8.4)h:2T20 ::.09h:4T)2
m+oni 2.) j ).8 ;.29h;T08 ;.%9h;T77
TGng N 4 h :2 ;.72h:T)) ;.97h:T9%
TGng P ;.8 j ).; ;.:;h;T)8 ;.:%h;T4)
H<+ Dư`ng [&u +H :; h %; :.2;h%T4 :.4:h)T8%
chi chs: <iệ" f"&t Wu KL cUA bS tự hoại khoảng DQ > T*j9 trong t3nh toán i bảng tr8n K&y
hiệ" f"&t b‚ng :*j0
TN J$ Ru( [Y dPo $r2n -ho $hấy -hấ$ Dư`ng nưO- $h(i Qau Jhi Rua db $Y ho*i L}n -"n
-ao. /F LKyT Huyện -&n -ó $r*+ Uc DE nưO- $h(i Qinh ho*$ $Kp $rung Cb C(+ d(o -hấ$ Dư`ng
U( $h(iT JhSng g=y (nh hư!ng -ho +Si $rường L< -on người.
_ Nước thBi tV h%"t )8ng chăn nuôi
T(i Dư`ng nưO- $h(i phP$ Qinh $N ho*$ CAng -hMn nuSi $r2n C'a d<n huyện -Mn -f L<o Q# Dư`ng
C<nT [Ya L<o hệ Q# phP$ $h(i v•H‹T :99%x -ó $hb ưO- $Bnh +f- phP$ $h(i như QauW
:;%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng Q0T0 ~ự báo tải Kợng v, n5ng 'C các ch&t ô nhitm trong n.c thải ch(n n"ôi
Ngu„n th)i
J5u
*5‰ng
•,
O
/nƒ,–
$p%
j
•T(n/nƒ,
– Cp%•T(n/nƒ,–
T›ng N
•T(n/nƒ,

T›ng /
•T(n/nƒ,–
<iai z6…n 2010
," %2;;; 404 ).8:4 :70T2 )0T2
Hqo %280;;; 7.);2T0 :4.)20 :4)2T0 0:7T0
G< :9%0;;;; :.))9 %.78; %.2); ;
Tfng
SSOPPgOhh
h iOYhgIY SYOhSQ YhYgIg YPSIg
<iai z6…n 2020
," 48;;; :.%9) :;.2%) %72T% 94T;0
Hqo 4:%2;;; :%.8:8 %;.44; %.;44 944
G< %;:;;;;; 2.20) 0.88; 0.;); ;
Tfng NPNhhhhh QgOWPP WPOggW ZOWgZIN QOhPSIhY
_ Nước thBi y t<
Thqo phưXng hưOng phP$ $ribn y $ Cn nM+ 2;2; $hF huyện Th#ng Nhấ$ Q~ -ó :;;
giường. Thqo $i2u -hu@nT Dưu Dư`ng nưO- $h(i $N +’i giường dệnh D< );; DB$ung<y.C2+T nghia
D< Dưu Dư`ng nưO- $h(i y $ nM+ 2;2; D< ); +
%
ung<y.C2+.
NưO- $h(i $N JhP+ L< CiIu $r' dệnh -ó +f- CA S nhiễ+ hau -X L< Li $rrng g=y dệnh
-ao. Qua nhiIu J$ Ru( Jh(o QP$ -3a Trung $=+ ŒNTŒC L< -P- CXn L' nghi2n -fu JhP- -ho
$hấy n\ng CA $rung dFnh -P- -hấ$ S nhiễ+ $rong nưO- $h(i y $ như QauW TSS j :0; +guDT
,‹k
0
j 20; +guDT C‹k j %0; +guDT TGng N j ); +guD L< $Gng P j 0 +guD. TN Có -ó $hb $Bnh
$(i Dư`ng S nhiễ+ $rong nưO- $h(i dệnh Liện như QauW
Bảng Q0V0 #ải Kợng ô nhitm trong n.c thải y tế 'ến n(m )*)*
STT Chấ$ S nhiễ+ T(i Dư`ngvJgung<yx
: TSS 4
2 ,‹k0 :;
% C‹k :)
) TGng Ni$X :T4
0 TGng Ph#$pho ;T2
:;)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
So LOi Dưu Dư`ng nưO- $h(i $N Qinh ho*$ L< Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp $hF Dưu Dư`ng nưO-
$h(i phP$ Qinh $N ho*$ CAng y $ -hi+ $] Dệ $hấpT JhSng nhiIuT $uy nhi2n C=y D< ngu\n nưO-
$h(i +ang +&+ dệnh [ễ g=y (nh hư!ng Cn Qf- Jhoq -Ang C\ng n2n -wng -&n ph(i -ó diện
phPp Uc DE $riệ$ Cb $rưO- Jhi $h(i L<o +Si $rường.
j828O /h{n tFch }i>n Di‚nG }ự Dá6 ,¥c zE 4 nhi>, ,4i t!5ờng }6 ch(t th)i !•n
Hiện nayT huyện Th#ng Nhấ$ +Oi d^$ C&u giai Co*n phP$ $ribn LOi [=n Q# $rung dFnh
nM+ 2;;4 D< :00.79; người $hF $Gng Dư`ng rP- $h(i Qinh ho*$ phP$ Qinh $r2n $o<n huyện D<
42T%:4 $ấn rP-ung<y vhệ Q# $h(i rP- D< ;T) Jgungườiung<yx. ,2n -*nh CóT -P- h5a$ CAng Q(n
Uuấ$ -Sng nghiệp h&u như -hưa phP$ $ribn n2n Dư`ng rP- $h(i phP$ Qinh $N -P- h5a$ CAng n<y
-"n JhP Jhi2+ $#n. Tuy nhi2nT LOi hiện $r*ng hệ $h#ng $hu go+ Uc DE -"n ngh•o n<n D*- hKuT
hiệu Quấ$ $hu go+ -h] C*$ Jho(ng 4;‰T $h2+ L<o CóT h&u h$ -P- dVi rP- hiện nay D< dVi rP-
h!T $*+ $hờiT JhSng C(+ d(o $i2u -hu@n dVi -hSn Dấp h`p Lệ Qinh. ko CóT $rong nhang nM+
$OiT Jhi [=n Q# gia $Mng L< -P- h5a$ CAng Jinh $ phP$ $ribnT Dư`ng rP- $h(i Q~ $Mng D2n Jeo
$hqo QY gia $Mng $Fnh $r*ng S nhiễ+ JhSng JhBT nưO- L< Cấ$ vnu hệ $h#ng $hu go+ Uc DE
JhSng Cư`- C&u $ưx [o hai nguy2n nh=nW
a. Hiệu Quấ$ $hu go+ gi(+ Uu#ng [ưOi +f- 4;‰ D<+ $Mng Dư`ng rP- JhSng Cư`- Uc DE
d' Lf$ do hoZ- C#$ dNa dVi.
d. CP- dVi rP- $*+ d' Lư`$ RuP Jh( nMng -hfaT S nhiễ+ Cấ$T nưO- ng&+ L< JhSng JhB
Uung Ruanh dVi rP- $Mng D2n.
Ng"ai raT -hấ$ $h(i y $ hiện nay -wng -hưa Cư`- Uc DE $riệ$ Cb -h3 yu Uc DE dpng -P-
D" C#$ $h3 -Sng [o Có nu $rong $ưXng Dai Jhi Dư`ng rP- y $ $Mng +< L}n $ip $.- Uc DE $hqo
phưXng phPp n<y Q~ D<+ $Mng nguy -X S nhiễ+ -P- -hấ$ CA- h*i $rong JhSng JhB.
DX @9% mbc )8 ô nhi/m môi t0ư1ng ch% ch*t thBi 0Cn )<n năm ShQh và ShSh
a8 Ch(t th)i !•n Cinh hAat
Trong giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;2;T $h<nh ph&n CT_ -3a huyện Th#ng Nhấ$ Q~
JhSng -ó din CAng DOnT $h<nh ph&n -hấ$ $h(i hau -X L}n -hi+ $• Dệ -ao nhưng Jh#i Dư`ng
-hấ$ $h(i r^n phP$ Qinh $rong Jhu LY- D*i ph. $huA- L<o nhiIu yu $# nhưW Rui +ST $Fnh hFnh
phP$ $ribn Jinh $T +f- Q#ng L< LMn hóa -3a người [=nT|
Trong Q# -P- phưXng phPp $Bnh $oPn [Y dPo Jh#i Dư`ng -hấ$ $h(i r^nT phưXng phPp [Y
dPo [Ya $r2n Q# [=n L< hệ Q# phP$ $h(i Cang Cư`- Pp [.ng phG din hiện nayT hXn naa
phưXng phPp n<y -"n -ho J$ Ru( $Bnh $oPn -ó CA $in -Ky -ao. /F LKyT -h>ng $Si Qc [.ng
phưXng phPp $r2n Cb $Bnh $oPn [Y dPo Jh#i Dư`ng CT_ phP$ Qinh $*i huyện Th#ng Nhấ$ Cn
nM+ 2;2;.
:;0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
kYa L<o J$ Ru( Jh(o QP$ $hY- $ hiện $r*ng phP$ Qinh -hấ$ $h(i r^n $*i huyện Th#ng
Nhấ$T $#- CA $h(i rP- $rung dFnh hiện nay ! Huyện ưO- $Bnh Jho(ng ;T) Jgungườiung<y. Thqo
Uu hưOng phP$ $ribn Jinh $ L< Cời Q#ng UV hAi -3a huyện Th#ng Nhấ$T $#- CA $h(i rP- dFnh
Ru=n C&u người Q~ ng<y +A$ $Mng D2n. kY dPo Cn nM+ 2;:; [=n Q# huyện Th#ng Nhấ$
Jho(ng :7:.0;; người v$rong Có [=n $h<nh $h' 22.;;; ngườixT $hqo Ruy ho*-h [Y Jin $i2u
-hu@n $h(i rP- Jhu LY- CS $h' D< ;T7Jgungườiung<y.C2+T Jhu LY- nSng $hSn D< ;T0
Jgungườiung<y.C2+ L< $• Dệ $hu go+ C*$ Jho(ng 7;‰. Như LKy Dư`ng rP- $h(i Qinh ho*$ -3a
huyện Th#ng Nhấ$ Cn nM+ 2;:; ưO- $Bnh Q~ D< 9;T:0 $ấnung<y.C2+ v$rong Có Dư`ng -hấ$
$h(i $*i Jhu LY- CS $h' D< :0T) $ấnung<y.C2+x L< Dư`ng rP- $h(i Qinh ho*$ $hu go+ Cư`- D<
4%T:: $ấnung<y.C2+.
TưXng $YT $hqo Ruy ho*-h $Gng $hb phP$ $ribn Jinh $ h UV hAi huyện Th#ng Nhấ$ $hời
J{ 2;:: j 2;2; [=n Q# huyện Th#ng Nhấ$ Cư`- [Y dPo $hqo ;% phưXng Pn D&n Dư`$ D<
2:;.;;; ngườiT 2%;.;;; ngườiT 20;.;;; ngườiy Cb [Y dPo Dư`ng -hấ$ $h(i r^n phP$ Qinh $rong
$hời J{ n<y -h>ng $Si [Ya L<o phưXng Pn “““ D< phưXng Pn -ó nIn Jinh $ Q~ $Mng $rư!ng !
+f- -ao L< $] Dệ [=n CS $h' $Mng nhanh. ko CóT LOi [=n Q# L<o nM+ 2;2; D< 20;.;;; người
v[=n Q# CS $h' 7;.;;; ngườixT $i2u -hu@n $h(i rP- Jhu LY- CS $h' D< : Jgungườiung<y.C2+ T -P-
Jhu LY- nSng $hSn D< ;T7 Jgungườiung<y.C2+ L< $• Dệ $hu go+ C*$ Jho(ng 8;‰ $hF ưO- $Bnh
Cư`- $Gng Dư`ng -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$ phP$ Qinh $*i huyện D< :94 $ấnung<y.C2+ vDư`ng -hấ$
$h(i $*i Jhu LY- CS $h' D< 7; $ấnx L< Dư`ng -hấ$ $h(i $hu go+ Cư`- Cn nM+ 2;2; D< :04T8
$ấnung<y.C2+
Bảng Q0+*: ~ự báo kh$i Kợng 1#g finh hoạt h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*)*
Nƒ,
=' }{n
•Ng5ời–
Hệ C' th)i !ác
vJgungườiung<yx
J5‰ng !ác 7hát Cinh
•t(n/ng1&8z2,–
T›ng *5‰ng !ác
7hát Cinh
•t(n/ng1&8z2,–
Th1nh thH N4ng th4n
Bhu z4 thH
Bhu -ực
n4ng th4n
Bhu z4 thH
Bhu -ực
n4ng th4n
2010 22.;;; :)9.0;; ;T7 ;T0 :0T) 7)T70 9;T:0
2020 7;.;;; :8;.;;; :T; ;T7 7; :24 :94
D8 Ch(t th)i & t‚
Đb -ó $hb $Bnh $oPn [Y dPo Cư`- Jh#i Dư`ng -hấ$ $h(i r^n y $ phP$ QinhT $a -ó $hb $Bnh
$oPn [Ya $r2n -P- hệ Q# phP$ Qinh -hấ$ $h(i nguy h*i L< hệ Q# phP$ Qinh -hấ$ $h(i Qinh ho*$ $r2n
+’i giường dệnh. Thqo h2t QS‚ pha‚$ $haƒi [o TSƒ -hư‚- $2‚ Th2‚ giX‚i v•H‹x $hi2‚$ D=tp $his $rung
disnh +Sœi giưXsng d2tnh +Sœi nM+ $haƒi ra 7;4 Jg ra‚- $haƒiT $rong Co‚ -o‚ 2)% Jg ra‚- $haƒi y $2‚ D=y
:;4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
nhi2œ+ v-h=‚$ $haƒi nguy hatix L< )4% Jg -hấ$ $h(i Qinh ho*$. Thqo -h] $i2u phP$ $ribn y $ Cn
nM+ 2;:; huyện Th#ng Nhấ$ Q~ -ó 0T8 giường dệnhu: L*n [=n vg\+ ;2 dệnh Liện L< :: $r*+
y $ $uyn UVx L< nM+ 2;2; D< 7T: giường dệnhu: L*n [=n vg\+ ;% dệnh Liện L< :; $r*+ y $
$uyn UVx. Như LKy $Gng Q# giường dệnh Cn nM+ 2;:; D< :;; giường L< nM+ 2;2; D< :77T0
giường. ko Có -ó $hb ưX‚- $i‚nh L<o nM+ 2;:; DưXtng -h=‚$ $haƒi y $2‚ -uƒa Huyện Laso Jhoaƒng
7;T4 $=‚nunM+ hay Jhoaƒng :9%T)2 JgungasyT $rong Co‚ -o‚ Jhoaƒng 44T08 Jgungasy -h=‚$ $haƒi nguy
h*i. 1ư`ng -hấ$ $h(i y $ phP$ Qinh L<o nM+ 2;2; D< :20T%2 $ấnunM+ $ưXng %)%T%% Jgung<yT
$rong Có -ó ::8T:7 Jgung<y -hấ$ $h(i nguy h*i.
6$ Ru( [Y dPo Jh#i Dư`ng CT_ y $ Cư`- $rFnh d<y $rong d(ng QauW
Bảng Q0++: #3nh toán dự báo kh$i Kợng ch&t thải y tế phát finh h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*)*
=' gi5ờng
Dệnh
Bh'i *5‰ng
CT` Cinh h6…t
•Bg/ng1&–
Bh'i *5‰ng ch(t
th)i ngu& h…i
•Bg/ng1&–
T›ng @h'i
*5‰ng CT` & t‚
•Bg/ng1&–
NM+ 2;:; :;; :24T8) 44T08 :9%T)2
NM+ 2;2; :77T0 220T:4 ::8T:7 %)%T%%
c8 Ch(t th)i !•n c4ng nghiệ7
Thqo Ruy ho*-h $Gng $hb phP$ $ribn Jinh $ h UV hAi Huyện Th#ng Nhấ$ Q~ hFnh $h<nh
-P- Jhu L< -.+ -Sng nghiệp j TTCN như Qau W
6hu CN k&u Gi=y -ó Ruy +S %0; ha vC`$ C&u :;; hax y
6hu CN UV 1A 20 -ó Ruy +S 20; ha vC`$ C&u :;;hax y
C.+ CNhTTCN Quang Trung -ó Ruy +S 0;ha y
C.+ CNhTTCN Só- 1u -ó Ruy +S 2;; ha vC`$ C&u 0; hax y
C.+ CNhTTCN Gia T=n 2 -ó Ruy +S :;; ha vC`$ C&u 0;hax
Tr2n -X Q! $ha+ Jh(o Q# Diệu Jh(o QP$ $hY- $ $*i +A$ Q# 6CN $r2n C'a d<n $]nh Đ\ng
Nai như 6CN ,i2n H"a “T 6CN ,i2n H"a ““T 6CN NhXn Tr*-h “““ vGiai Co*n : L< giai Co*n
2xT 6CN mMmTm L< +A$ Q# 6CN $rong Lrng 6TTĐPN -ó $hb ưO- $Bnh Cư`- hệ Q# phP$ $h(i
-hấ$ $h(i -Sng nghiệp $rung dFnh -3a 6CN D< :;) $ấnuhaunM+ hay 280 Jguhaung<y.C2+ L<
Dư`ng -hấ$ $h(i r^n nguy h*i dpng 2;‰ Jh#i Dư`ng -hấ$ $h(i -Sng nghiệp. Như LKyT $rong
$ưXng Dai nu -P- Jhu -Sng nghiệp n<y Cư`- Dấp C&y LOi $Gng Ruy +S C`$ C&u D< %0; ha vgiai
Co*n 2;:;x L< C`$ -u#i 90; ha vgiai Co*n 2;2;x $hF [Y Jin Cn nM+ 2;:; Dư`ng -hấ$ $h(i
r^n -Sng nghiệp phP$ Qinh $r2n $o<n C'a d<n Huyện D< %4.);; $ấnunM+ hay 99T7% $ấnung<yT
:;7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
$rong Có -ó :9T90 $ấnung<y -hấ$ $h(i nguy h*i. TưXng $Y Cn nM+ 2;2; Dư`ng -hấ$ $h(i r^n
-Sng nghiệp phP$ Qinh D< 98.8;; $ấnunM+ hay 27;T49 $ấnung<yT $rong Có Dư`ng -hấ$ $h(i nguy
h*i -hi+ 0)T:) $ấnung<y.
Nh€n †¡t chung
kYa $r2n J$ Ru( $Bnh $oPn [Y dPo Jh#i Dư`ng -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$T y $ L< 6CNT
-.+ CN j TTCN $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$T $a -ó $hb [Y dPo $Gng Jh#i Dư`ng -hấ$ $h(i
r^n phP$ Qinh như QauW
Bảng Q0+): ~ự báo tổng kh$i Kợng ch&t thải rƒn phát finh 'ến n(m )*+*9 )*)* tr8n to,n
h"yện #h$ng %h&t
Ngu„n 7hát Cinh
Nƒ, 2010
•@g/ng1&–
Nƒ, 2020
•@g/ng1&–
Chấ$ $h(i r^n Qinh ho*$ 9;.:0; :94.;;;
Chấ$ $h(i r^n $N 6CNT -.+ CNhTTCN 99.7%; 27;.49;
Chấ$ $h(i r^n y $ :9%T)2 %)%T%%
TGng :9;.;7%T)2 )47.;%%T%%
j828^ /h{n tFch }i>n Di‚nG }ự Dá6 ,¥c zE 4 nhi>, Cu& th6ái ,4i t!5ờng z(t
Th#ng Nhấ$ D< +A$ huyện +Oi $h<nh DKp C&u nM+ 2;;)T LOi [=n Q# dFnh Ru=n $r2n :0;
ng<n ngườiT -ó Jho(ng 8;‰ [=n Q# Q#ng dpng nghI nSng nghiệp. Đb C*$ Cư`- -P- +.- $i2u
phP$ $ribn Jinh $ h UV hAi LOi -X -ấu Jinh $ huyện -ó QY -huybn ['-h +*nh +~T Cn nM+
2;:; C*$W NSng D=+ nghiệp -hi+ %:‰T -Sng nghiệp j U=y [Yng -hi+ 28T0‰T ['-h L.
-hi+ );T0‰ L< Cn nM+ 2;2; C*$W NSng D=+ nghiệp -hi+ :0 h :4‰T -Sng nghiệp j U=y
[Yng -hi+ )9 h 0;‰T ['-h L. -hi+ %) h %0‰ T [o Có -&n ph(i [<nh : ph&n Rug Cấ$ Cb phP$
$ribn U=y [Yng -P- nh< +Py -h dinT -P- Jhu -Sng nghiệpT Q(n Uuấ$ h<ng $i2u [rng L< phP$
$ribn ng<nh nghI nSng $hSn.
TGng [iện $B-h Cấ$ $Y nhi2n -3a huyện Th#ng Nhấ$ D< 2).7:7T92 ha. kY dPo [iễn din
$<i nguy2n Cấ$ -3a huyện Cư`- $rFnh d<y $rong d(ng QauW
Bảng Q0+E: ~itn biến fu dụng t,i ng"y8n '&t cUA h"yện #h$ng %h&t
=TT Ch~ ti2u
Hiện t!…ng nƒ,
200j
B‚ h6…ch z‚n nƒ,
2010
Tƒng •´–G
gi), •9–
%iện tFch
•ha–
Cơ c(u
•Ÿ–
%iện tFch
•ha–
Cơ c(u
•Ÿ–
T›ng }iện tFch z(t tự nhi2n 2).7:7T9
2
2).7:7T92
“. @&t nông nghiệp 2:.4;9T; 87T)2 :8.89)T0: 74T)) h2.7:)T07
:;8
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
8
“.: hĐấ$ Q(n Uuấ$ nSng nghiệp 2:.:97T0
:
80T74 :8.27)T4; 7%T9% h2.922T9:
“.2 hĐấ$ 1=+ nghiệp 294T;; :T2; 294T;; :T2;
“.% hĐấ$ nưSi $r\ng $h3y Q(n ::%T)8 ;T)4 :;:T9) ;T): h::T00
“.) hĐấ$ nSng nghiệp JhP- :T88 ;T;: 22:T98 ;T9; …22;T;9
““. @&t phi nông nghiệp 2.9:0T%7 ::T79 0.40;T2: 22T84 …2.7%)T8)
““.: hĐấ$ ! 8:0T47 %T%; :.%48T%7 0T0) …002T7;
““.2 hĐấ$ -huy2n [rng :.;4:T49 )T%; %.:84T)% :2T89 …2.:2)T7)
““.% hĐấ$ $Sn giPoT $Bn ngưHng %0T%9 ;T:) %)T%4 ;T:) h:T;2
““.) hĐấ$ nghia $rangT nghia C'a 44T82 ;T27 :;4T2) ;T)% %9T)%
““.0 hĐấ$ QSng Qu#i L< +Z$ nưO-
-huy2n [rng
9%0T8; %T79 90)T8; %T84 :8T99
“““ @&t chA fu dụng :9%T)7 ;T78 :7%T2; ;T7; h2;T24
4%g"5n: J"y hoạch fu dụng '&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* cUA
h"yện #h$ng %h&t9 „B%~ t?nh @5ng %Ai9 )**:;
Thqo [Y Jin $r2n -ó $hb $hấy Cấ$ Q(n Uuấ$ nSng nghiệp L< Cấ$ -hưa Qc [.ng gi(+ JhP
nhiIu. Đấ$ -huy2n [rng L< Cấ$ ! gia $Mng CPng Jb.
SY gia $Mng [=n Q# Q~ D<+ -ho Lrng Cấ$ hiện $*i -hưa Qc [.ng vdao g\+ -P- Do*i Cấ$
hoang hóaT C\i $r5-T [iện $B-h +Z$ nưO-T QSng r*-hT|x -h^- -h^n Q~ Cư`- Jhai phP Cb Qc
[.ng -ho nhiIu +.- CB-h JhP- nhau -3a -on người. k=n Q# gia $Mng $hF nhu -&u -h’ !T nhu
-&u phP$ $ribn -Sng nghiệp L< ['-h L. -wng gia $Mng n2n Jeo $hqo Li2t- ph(i $hay CGi +.-
CB-h Qc [.ng Cấ$ $N nSng nghiệp Qang -Sng nghiệp L< ['-h L.T n2n ph(i [<nh Rug Cấ$ phP$
$ribn h* $&ng. /iệ- n<y nu JhSng Cư`- $Bnh $oPn Jg -ó $hb Das +St$ $rong nhang nguy2n nh=n
[=œn C2‚n $isnh $ratng $hoa‚i ho‚aT dat - +asu Las rưƒa $rSi Cấ$.
Ch=‚$ $haƒi $ưs -a‚ - hoat$ CStng Qinh hoat$T -Sng nghi2tp Las [it-h Lut hi2tn -hưa CưXt - Uưƒ Dy‚
+St$ -a‚-h $hi‚-h hXtp -wng D< nguy2n nh=n [=œn C2‚n $isnh $ratng S nhi2œ+ +Si $rưXsng C=‚$ $ati Cit a
phưXng. Th=+ -anh hoP nSng nghiệp LOi Liệ- Qc [.ng nhiIu ph=n dón hoP h5- L< $hu#- d(o
Lệ $hY- LK$ Q~ D<+ -ho Cấ$ d' -hai -fngT $\n Dưu -P- [ư Dư`ng $hu#- d(o Lệ $hY- LK$ $rong Cấ$
D<+ -ho nhiIu Qinh LK$ hau B-h $rong Cấ$ d' $uyệ$ -h3ngT [}n Cn nguy -X $hoPi hoP Cấ$. /iệ-
D*+ [.ng nưO- $ưOi L< $ưOi JhSng hiệu Ru( $rong ho*$ CAng nSng nghiệp Q~ D<+ -ho Cấ$ d'
ngKp >ngT J$ h`p LOi $Fnh $r*ng ngu\n nưO- d' S nhiễ+T g=y n2n nhang UPo $rAn LI +Z$ hoP
h5- L< LK$ DE -3a Cấ$. Cho n2n hiện nay Cấ$ nSng nghiệp Cang d' Quy $hoPi [&n L< D*i -ó Uu
hưOng gi(+ +*nh Cn nM+ 2;:;T hiện nay dFnh Ru=n Cấ$ nSng nghiệp $r2n C&u người $*i
:;9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
huyện CV gi(+ +*nh. QuP $rFnh CS $h' hoP L< -Sng nghiệp hóa D<+ S nhiễ+ Cấ$ d!i QY r" ri
$h@+ $hấu -P- hóa -hấ$ CA- h*i Uu#ng Cấ$. CP- ng<nh -Sng nghiệp Jhai $hP- JhoPng Q(n vCP
U=y [YngT PuˆˆDan[|x $rong huyện -wng g=y n2n nhang (nh hư!ng Cn $<i nguy2n Cấ$.
MZ$ JhP-T [o huyện Th#ng Nhấ$ np+ $rong Lrng C'a hFnh C#i n>i $hấp Uqn J~ LOi -P- $r(ng
dpngT $ho(i L< Dư`n QóngT -ó hưOng [#- -hBnh nghi2ng [&n $N ,^- Uu#ng Na+T C'a hFnh -3a
huyện d' -hia -^$ +*nhT $rong Có [iện $B-h Cấ$ -ó CA [#- $N ;h8
o
-hi+ 4:T2‰T [iện $B-h Cấ$
-ó CA [#- $N 8h:0
o
-hi+ 2)T2‰ L< [iện $B-h Cấ$ -ó CA [#- $r2n :0
o
-hi+ :;T:‰ n2n Lấn CI
Uói +"n Cấ$T rca $rSi [inh [ưHng -3a Cấ$ [o +ưa ! nhang Jhu LY- -anh $P- nSng nghiệp
$ưXng C#i -ao. Hiện $ư`ng Uói +"n Cấ$T rca $rSi [inh [ưHng -3a Cấ$ D<+ -ho Cấ$ $r! n2n
ngh•oT -huaT JhST r^n L< Quy gi(+ Qf- Q(n Uuấ$.
::;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng m: WvV %ỰN< BM Hp;CH HUNH ?YN< $fp eỆ
3cI T`PdN< H#VỆN THZN< NH[T ?MN Nr3 2010
eU ?sNH HPhN< ?MN Nr3 2020
m81 BM HpaCH S#fN Jg CH[T JPbN< 3cI T`PdN< BHcN< BHi
m8181 Các -(n z• ch &‚u:
Hiện nayT ngo<i -h] $i2u \n L< d.i $hF -P- -h] $i2u JhP- $rong JhSng JhB $*i huyện Th#ng
Nhấ$ CIu C*$ $i2u -hu@n -ho phepT CiIu n<y -ho $hấy -hấ$ Dư`ng JhSng JhB hiện nay $*i C=y
L}n -"n JhP $#$T $uy nhi2n nu JhSng -ó J ho*-h -. $hb Cb d(o Lệ +Si $rường JhSng JhB $hF
$rong $ưXng DaiT Liệ- Jh^- ph.- nhang hKu Ru( [o S nhiễ+ JhSng JhB +ang D*i Q~ rấ$ nan
gi(i. MA$ Q# ngu\n g=y S nhiễ+ JhSng JhB $*i huyện Th#ng Nhấ$W
• CP- ho*$ CAng giao $hSng LKn $(i $r2n nhang $r.- Cường giao $hSng -hBnh -3a huyệnW
phP$ Qinh d.i L< -P- -hấ$ g=y S nhiễ+ JhSng JhBW C‹T C‹
2
T N‹
U
T S‹
2
|.
• Nhang ho*$ CAng $hu go+T C#$ rP- nSng nghiệpW phP$ Qinh Jhói d.i -rng LOi -P- -hấ$
JhB CA- h*iW C‹T C‹
2
T N‹
U
T S‹
2
• CP- -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệpW -X Q! Jhai $hP- CPT Q(n Uuấ$
• Mri hSi $N dVi rP- h!
• Mri hSi Uuấ$ phP$ $N -P- -X Q! -hMn nuSi gia Q>- gia -&+
m8182 3.c ti2u qu& h6…ch
POQOSOQ 'c tiêu tfng Fu9t&
• H*n -h +f- CA gia $Mng S nhiễ+ JhSng JhBT
• H*n -h (nh hư!ng -3a -P- ho*$ CAng -Sng j nSng nghiệp D2n +Si $rường JhSng JhBT
• ,G Qung ngu\n nh=n DY- -ó $rFnh CA -ho TG MSi $rường j Ph"ng T<i nguy2n L< MSi
$rường huyện Th#ng Nhấ$.
POQOSOS 'c tiêu c thể&
 3.c ti2u 1: 6ib+ QoP$ Cư`- +f- CA gia $Mng S nhiễ+ JhSng JhB $r2n C'a d<n huyện
dao g\+ -( -P- ngu\n g=y S nhiễ+ [o giao $hSngT nSng nghiệp L< -Sng nghiệp.
 3.c ti2u 2: Có nhang diện phPp $hB-h h`p nhp+ h*n -h (nh hư!ng -3a -P- ho*$
CAng giao $hSng LKn $(iT Q(n Uuấ$ nSng nghiệp -wng như -Sng nghiệp D2n +Si $rường JhSng
JhB.
:::
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
 3.c ti2u O: Đ<o $*oT n=ng -ao $rFnh CAT dG Qung $h2+ nh=n DY- -ó $rFnh CA -ho $G +Si
$rường.
m818O <i)i 7há7 thực hiện:
 3.c ti2u 1: 6ib+ QoP$ Cư`- +f- CA gia $Mng S nhiễ+ JhSng JhB $r2n C'a d<n huyện
dao g\+ -( -P- ngu\n g=y S nhiễ+ [o giao $hSngT nSng nghiệp L< -Sng nghiệp.
<i)i 7há7:
• ThY- hiện giP+ QP$ +Si $rường JhSng JhB C'nh J{ $r2n C'a d<n huyện -wng như giP+
QP$ +Si $rường $*i nhang Cib+ nóng LI S nhiễ+ JhSng JhB $r2n C'a d<n huyệnW ngV da
k&u Gi=yT dVi Jhai $hP- CP...
• 6ib+ $ra C'nh J{ hoZ- CA$ Uuấ$ C#i LOi nhang -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp -ó Jh(
nMng g=y ra S nhiễ+ JhSng JhB.
• 2u -&u -P- -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp $r2n C'a d<n huyện DKp dPo -Po giP+ QP$ +Si
$rường C'nh J{ % $hPnguD&n gci LI Ph"ng TNMT huyện.
 3.c ti2u 2: Có nhang diện phPp $hB-h h`p nhp+ h*n -h (nh hư!ng -3a -P- ho*$
CAng giao $hSng LKn $(iT Q(n Uuấ$ nSng nghiệp -wng như -Sng nghiệp D2n +Si $rường JhSng
JhB.
<i)i 7há7:
• N=ng -ấp Cường giao $hSng hiện $*i L< $hY- hiện $rPng nhYa $r2n -P- $uyn Cường
giao $hSng -hBnh -3a huyện nhp+ gi(+ $hibu d.i.
• Tuy2n $ruyIn -ho người [=n h*n -h C#$ rP- $h(i nSng nghiệp.
• _a Ruy C'nh -P- -X Q! -hMn nuSi ph(i -ó diện phPp $hu go+ ph=nT rP-| D<+ Lệ Qinh
-hu\ng $r*i $hường Uuy2nT ph(i -ó h&+ diogaQ Cb 3 ph=nT $rPnh phP$ $h(i -hấ$ $h(i r^nT
JhB $h(i ra +Si $rường Uung Ruanhy -P- -X Q! -hMn nuSi ph(i Cư`- -hq -h^n Cb JhSng (nh
hư!ng Cn +Si $rường -wng như [=n -ư Uung Ruanh
• CP- dVi rP- -3a huyện ph(i Cư`- Ruy ho*-h D<+ dVi rP- JBnT $rPnh Ua Jhu [=n -ư.
• Hiện nayT -P- phưXng $iện giao $hSng -hưa g=y S nhiễ+ nghi2+ $r5ng LF Q# Dư`ng [=n
-"n -hưa nhiIuT phưXng $iện giao $hSng -"n B$T nhưng $rong $hời gian $OiT Jhi Jinh $ phP$
$ribnT C=y -wng D< CiIu -P- -X Ruan Ru(n DE nh< nưO- -&n Ruan $=+T -&n Ruy ho*-h hệ
$h#ng Cường giao $hSng h`p DET phP$ $ribn -P- phưXng $iện giao $hSng -Sng -Ang nhp+
gi(+ Pp DY- S nhiễ+ JhSng JhB [o -P- phưXng $iện giao $hSng -P nh=n $rong $ưXng Dai.
::2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• 6ib+ QoP$ -hZ$ -h~T Uc ph*$ nghi2+ +inh -P- phưXng $iện giao $hSng JhSng C(+ d(o
-hấ$ Dư`ngT g=y S nhiễ+ +Si $rường.
• Đ#i LOi nhang -X Q! -Sng nghiệp CV ho*$ CAngW ph(i -ó hệ $h#ng Uc DE JhB $h(i L< -ó
dPo -Po giP+ QP$ +Si $rường C'nh J{ $hqo Ruy C'nh. Đ#i LOi -P- UB nghiệp -hưa $hY- hiện
ĐTM $hF ph(i D<+ ngay Cb UP- C'nh -P- gi(i ph(p d(o Lệ +Si $rường.
• Đ#i LOi -P- UB nghiệp CV -ó dPo -Po ĐTM $hF ph(i D^p CZ$ -P- hệ $h#ng Uc DE d.iT JhB
như $rong J$ DuKn -3a HAi C\ng $h@+ C'nhT C>ng y2u -&u L< $hời h*n.
• Đ#i LOi nhang -X Q! -Sng nghiệp Q~ C&u $ư U=y [YngW JhSng -ấp phep -ho nhang [Y
Pn U=y [Yng nh< Uư!ng $rong Jhu LY- -ó CSng [=n -ư Qinh Q#ng nhp+ gi<+ $hibu $P-
CAng -3a S nhiễ+ JhSng JhB D2n Qf- Jhoq người [=ny $Kp $rung -P- [oanh nghiệp L<o
nhang -.+ -Sng nghiệp hay Jhu -Sng nghiệp CV Cư`- Ruy ho*-h -3a huyện.
 3.c ti2u O: Đ<o $*oT n=ng -ao $rFnh CAT dG Qung $h2+ nh=n DY- -ó $rFnh CA -ho $G +Si
$rường.
<i)i 7há7:
• T*o CiIu JiệnT -c -Pn dA Ci C<o $*o -P- Jhóa ng^n h*n LI Ru(n DE +Si $rường Cb ph.-
L. -ho -Sng Liệ- -3a ph"ng T<i nguy2n j MSi $rường.
• ,G Qung $h2+ nh=n DY- -ho $G +Si $rường. Hiện nayT $G +Si $rường -h] -ó ;% người D<
JhSng C3 -ho nhu -&u Ru(n DE +Si $rường $r2n C'a d<n huyệnT $rong $hời gian $Oi n2n dG
Qung $h2+ $N % j 0 người -ho $G +Si $rường.
m818^ B‚ h6…ch thực hiện:
::%
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
thực hiện
•t!iệu z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
/h'i h‰7
2;;9
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
M.- $i2u :W 6ib+ QoP$
Cư`- +f- CA gia $Mng
S nhiễ+ JhSng JhB
$r2n C'a d<n huyện
dao g\+ -( -P- ngu\n
g=y S nhiễ+ [o giao
$hSngT nSng nghiệp L<
-Sng nghiệp.
ThY- hiện giP+ QP$ +Si $rường JhSng
JhB C'nh J{
:0; l l l P. TNMT
-
S! TN&MT
6ib+ $ra C'nh J{ hoZ- CA$ Uuấ$ C#i
LOi nhang -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp
)0 l l l P. TNMT
-
S! TN&MT
Gci $hSng dPo y2u -&u -P- -X Q! Q(n
Uuấ$ -Sng nghiệp DKp dPo -Po giP+ QP$
+Si $rường C'nh J{
2; l l l P. TNMT
-
S! TN&MT
M.- $i2u 2W Có nhang
diện phPp $hB-h h`p
nhp+ h*n -h (nh
hư!ng -3a -P- ho*$
CAng giao $hSng LKn
$(iT Q(n Uuấ$ nSng
nghiệp -wng như -Sng
nghiệp D2n +Si $rường
JhSng JhB.
N=ng -ấp L< D<+ +Oi -P- $uyn
Cường giao $hSng -hBnh -3a huyện
h l l l
?,Nk
huyện
-
S! GTCC
Tuy2n $ruyIn -ho người [=n h*n -h
C#$ rP- $h(i nSng nghiệp
2); l l l P. TNMT
-
S! TN&MT
_a Ruy C'nh LI Lệ Qinh +Si $rường
-ho -P- -X Q! -hMn nuSi
:; l P. TNMT
-
S! TN&MT
Quy ho*-h dVi rP- JBnT $rPnh Ua Jhu
[=n -ư.
:;.;;; l l
S!
TN&MT
-
P. TNMT
Quy ho*-h hệ $h#ng Cường giao
$hSng h`p DET phP$ $ribn -P- phưXng
$iện giao $hSng -Sng -Ang
%0.;;; l l l ?,Nk $]nh
-
S! GTCC
6ib+ QoP$ -hZ$ -h~T Uc ph*$ nghi2+
+inh -P- phưXng $iện giao $hSng
JhSng C(+ d(o -hấ$ Dư`ngT g=y S
nhiễ+ +Si $rường.
h l l l ?,Nk $]nh h CSng an $]nh
Gci y2u -&u ph(i -ó hệ $h#ng Uc DE 2; l l l P. TNMT -
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
thực hiện
•t!iệu z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
/h'i h‰7
2;;9
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
JhB $h(i L< -ó dPo -Po giP+ QP$ +Si
$rường C'nh J{ $hqo Ruy C'nh C#i LOi
nhang -X Q! -Sng nghiệp CV ho*$
CAng. Đ#i LOi -P- UB nghiệp -hưa
$hY- hiện ĐTM $hF ph(i D<+ ngay Cb
UP- C'nh -P- gi(i ph(p d(o Lệ +Si
$rường.
S! TN&MT
Gci y2u -&u C#i LOi -P- UB nghiệp CV
-ó dPo -Po ĐTMW ph(i D^p CZ$ -P- hệ
$h#ng Uc DE d.iT JhB như $rong J$
DuKn -3a HAi C\ng $h@+ C'nhT C>ng
y2u -&u L< $hời h*n.
:: l l l P. TNMT
-
S! TN&MT
TKp $rung -P- [oanh nghiệp +Oi L<o
nhang -.+ -Sng nghiệp hay Jhu
-Sng nghiệp CV Cư`- Ruy ho*-h -3a
huyện.
h l l l P. TNMT
-
S! TN&MT
M.- $i2u %W Đ<o $*oT
n=ng -ao $rFnh CAT dG
Qung $h2+ nh=n DY- -ó
$rFnh CA -ho $G +Si
$rườngT
T*o CiIu JiệnT -c -Pn dA Ci C<o $*o
-P- Jhóa ng^n h*n LI Ru(n DE +Si
$rường Cb ph.- L. -ho -Sng Liệ- -3a
ph"ng T<i nguy2n j MSi $rường.
0; l l l P. TNMT
-
S! TN&MT
,G Qung $h2+ nh=n DY- -ho $G +Si
$rường. Hiện nayT $G +Si $rường -h]
-ó ;% người D< JhSng C3 -ho nhu -&u
Ru(n DE +Si $rường $r2n C'a d<n
huyệnT $rong $hời gian $Oi n2n dG Qung
$h2+ $N % j 0 người -ho $G +Si
$rường.
h l P. TNMT
-
?,Nk huyện
::0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
::4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m82 BM HpaCH S#fN Jg CH[T JPbN< N<#]N NPhC
m8281 Các -(n z• ,4i t!5ờng ch &‚u
Huyện Th#ng Nhấ$ D< huyện +Oi Cư`- $h<nh DKp Las Ci Laso hoat$ CStng $hqo Ngh' C'nh
Q# 97u2;;%uNĐhCP ng<y 2:u;8u2;;% -3a ChBnh ph3 $r2n -X Q! -hia $P-h 8 UV -3a huyện
Th#ng Nhấ$ v-wx L< 2 UV $huA- huyện 1ong 6hPnh v-wx $h<nh huyện Th#ng Nhấ$ v+Oix.
Hiện $*i huyện Th#ng Nhấ$ -hưa -ó Jhu CS $h'T $o<n dA huyện D< Jhu LY- nSng $hSnT [Y Jin
L< Cang $Nng dưO- $h<nh DKp Jhu CS $h' k&u Gi=y D< Jhu $rung $=+ Jinh $ -3a huyện.
NhFn -hung +*ng DưOi QSngT Qu#i $rong ph*+ Li huyện Th#ng Nhấ$ -ó +K$ CA JhP [<y
L< ph=n d# $ưXng C#i CIuT nhưng ph&n DOn D< [#- L< ng^nT Dw DOn $rong +ra +ưa L< Jiệ$
nưO- $rong +ra JhS.
Thqo dPo -Po CPnh giP hiện $r*ng +Si $rường $hF -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$ $*i huyện
Th#ng Nhấ$ -"n JhP $#$T $uy nhi2nT d^$ C&u -ó [ấu hiệu S nhiễ+ hau -XT Li Qinh L< +A$ Q#
-h] $i2u JhP-. ĐiIu n<y -ho $hấy $P- CAng $N nưO- $h(i CS $h'T -Sng nghiệp L< ho*$ CAng -hMn
nuSi Cn ngu\n nưO- +Z$ JhP r‡ rệ$. /F LKy -&n -ó nhang diện phPp J'p $hời nhp+ d(o Lệ
ngu\n nưO- +Z$ hiện -ó.
Thqo J$ Ru( ph=n $B-h +}u nưO- [ưOi Cấ$ $rong C`$ $hPng 2u2;;8 -3a Chi -.- ,(o Lệ
+Si $rường TPHCM -ho $hấy -hấ$ Dư`ng nưO- [ưOi Cấ$ $*i huyện Th#ng Nhấ$ JhP $#$. H&u
h$ -P- -h] $i2u CIu np+ $rong giOi h*n -ho phepT ngo*i $rN giP $r' pH JhSng C*$ TCCP L<
-h] $i2u $Gng -oDi•or+Q -ó giP $r' -ao hXn TCCP nhiIu D&n. ĐiIu n<y -hfng $o nưO- [ưOi Cấ$
d' nhiễ+ d@n d!i nưO- $h(i Qinh h5a$ $N -P- hA [=n [o Ci2su Ji2tn L2t Qinh -3a -P- hA [=n -hưa
CưXt- $S‚$T -hưa C(+ d(o Jho(ng -P-h an $o<n giaa ging L< nXi Qinh ho*$.
/Oi nhang CZ- Cib+ như $r2nT -P- Lấn CI +Si $rường -h3 yu $rong -Sng $P- Ru(n DE
-hấ$ Dư`ng ngu\n nưO- $*i huyện Th#ng Nhấ$ dao g\+ W
h TFnh $r*ng $hiu nưO- Q*-h nhp+ CPp fng nhu -&u Qinh ho*$T Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp L<
-hMn nuSi -3a người [=n $rong huyện.
h T<i nguy2n nưO- -hưa Cư`- Ru(n DE hiệu Ru(W
o Đ'nh -h L< Ru(n DE ngu\n nưO- JhSng C&y C3T -hưa -ó QY ph#i h`p C\ng dA
giaa -P- -X Ruan -hf- nMng L< -Ang C\ng.
o Thiu QY ph#i h`p Ru(n DE LOi -P- UVT huyện L< -P- $]nh D=n -Kn $rong Ru(n DE
ngu\n nưO- +Z$.
o Nguy -X S nhiễ+ -P- ngu\n nưO- +Z$T nưO- [ưOi Cấ$ [o ho*$ CAng Qinh ho*$T
Q(n Uuấ$ -3a người [=n $rong huyện Th#ng Nhấ$.
::7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8282 3.c ti2u
POSOSOQ 'c tiêu tfng Fu9t
NgMn ngNaT gi(+ $hibu -P- $P- CAng $i2u -Y- Cn +Si $rường nưO- +Z$ L< nưO- [ưOi
Cấ$ $rong RuP $rFnh -Sng nghiệp hoPT CS $h' hóa $*i huyện Th#ng Nhấ$.
POSOSOS 'c tiêu c thể
 Đ(+ d(o LI -ấp nưO- CPp fng -ho nhu -&u Qc [.ng -3a người [=n $rong huyện Th#ng
Nhấ$.
 N=ng -ao hiệu Ru( LI +Z$ Ru(n DE nh< nưO-.
 Đ(+ d(o -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$ -3a huyện Th#ng Nhấ$.
 ĐiIu $ra -X d(n C#i LOi +Si $rường nưO-.
 N=ng -ao nhKn $hf- $rong Liệ- Qc [.ng L< Ru(n DET d(o Lệ $<i nguy2n nưO-.
m828O <i)i 7há7 thực hiện
3.c ti2u 1: Đ(+ d(o LI -ấp nưO- CPp fng -ho nhu -&u Qc [.ng -3a người [=n $rong huyện
Th#ng Nhấ$.
6hu LY- CS $h'W dao g\+ $h' $rấn k&u Gi=y. Thqo dPo -Po Quy ho*-h -hung $h' $rấn k&u
Gi=yT $rong giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;:; $h' $rấn k&u Gi=y D< CS $h' Do*i “/ LOi Ruy +S
[=n Q# Jho(ng 20h%; ng<n người L< giai Co*n 2;2; D< CS $h' Do*i “/ LOi Ruy +S [=n Q# )8h
0; ng<n người. TGng nhu -&u [rng nưO- [Y dPo D< :8.8;; +%ung<yT dao g\+W [=n [.ng
4.8;; +%ung<y L< -Sng nghiệp :2.;;; +%ung<y. Ngu\n -ung -ấp nưO- Cư`- -hia D<+ 2 giai
Co*nW
• Giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;:;W 6hai $hP- ngu\n nưO- [ưOi Cấ$ ! CA Q=u ≥ :;;+T
$rong CóW U=y [Yng +A$ $r*+ -ấp nưO- $Kp $rung $*i Jhu $rung $=+ h<nh -hBnh huyện
-ó -Sng Quấ$ 7;; j 8;; +%ung<y.C2+T L< -P- Jhu LY- JhP- người [=n L}n $ip $.- Qc
[.ng ngu\n nưO- ging JhoanT nhưng -h> E -huybn Qang Qc [.ng nưO- [ưOi Cấ$ $&ng
Q=u.
• Giai Co*n $N nM+ 2;:; Cn nM+ 2;2;W S~ h"a +*ng LOi ngu\n nưO- -ung -ấp $N Nh<
+Py nưO- h\ Tr' mn v[o $]nh Đ\ng Nai C&u $ưx Rua hệ $h#ng Cường #ng k4;; $hqo
Qu#- DA 2;.
• 6hu LY- nSng $hSnW dao g\+ -P- UV -"n D*i.
::8
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• Giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;:;W T*i $rung $=+ +’i -.+ UV Q~ d# $rB : $r*+ -ấp nưO-
$Kp $rung -ó Ruy +S -Sng Quấ$ );;h0;; +%ung<y.C2+T -P- Jhu LY- JhP- Qc [.ng
ngu\n nưO- ging Jhoan.
• Giai Co*n $N nM+ 2;:; Cn nM+ 2;2;W To<n dA Jhu LY- nSng $hSn Q~ Qc [.ng ngu\n
nưO- -ung -ấp $N Nh< +Py nưO- h\ Tr' mn.
3.c ti2u 2: N=ng -ao hiệu Ru( LI +Z$ Ru(n DE nh< nưO-
• Có QY ph#i h`p C\ng dA giaa -P- dan ng<nh -hf- nMng $rong huyện Th#ng Nhấ$ -wng
như $o<n $]nh Đ\ng Nai L< ph#i h`p $#$ LOi -P- $]nh $h<nh D=n -Kn $rong Ru(n DE L<
d(o Lệ ngu\n nưO-.
• CP- -Pn dA Ru(n DE -Sng $P- d(o Lệ +Si $rường huyện $hường D< -Pn dA Ji2+ nhiệ+
nhiIu Dinh LY- n2n Jin $hf- d(o Lệ +Si $rường $hường JhSng Q=uT CZ- diệ$ D< $rong
Dinh LY- d(o Lệ $<i nguy2n nưO-. ko Có -&n ph(i dG Qung -ho Ph"ng T<i nguy2n L<
+Si $rường huyện B$ nhấ$ D< +A$ -Pn dA -ó -huy2n +Sn LI d(o Lệ +Si $rường $<i
nguy2n nưO-. Thường Uuy2n $G -hf- -P- duGi hAi $h(o LI $<i nguy2n nưO- +Z$ L<
nưO- [ưOi Cấ$T hoZ- -c -P- -Pn dA +Si $rường -3a huyện $ha+ gia -P- Jhóa h5- ng^n
h*n LI $<i nguy2n nưO- Cb n=ng -ao $rFnh CA -huy2n +Sn $rong -Sng $P- Ru(n DE L<
d(o Lệ $<i nguy2n nưO-.
• 2u -&u $ấ$ -( -P- [Y Pn $u=n $h3 $hY- hiện dPo -Po CPnh giP $P- CAng +Si $rườngT
d(n -a+ J$ C*$ $i2u -hu@n +Si $rường L< $hY- hiện dPo -Po giP+ QP$ +Si $rường C'nh
JF.
• Thường Uuy2n Jib+ $raT giP+ QP$ Liệ- U=y [Yng -P- -Sng $rFnh Uc DB nưO- $h(i L<
-Sng $P- LKn h<nh C>ng $hqo $hi$ J $*i +’i [oanh nghiệp.
• Tribn Jhai $hY- hiện $#$ Liệ- $hu phB d(o Lệ +Si $rường C#i LOi nưO- $h(i -Sng nghiệp
$hqo ngh' C'nh 47u2;;%uNĐhCP ng<y :%u4u2;;% L< ngh' C'nh ;)u2;;7uNĐhCP ng<y
;8u;:u2;;7.
• lc DE -P- -X Q! g=y S nhiễ+ $hqo Ruy$ C'nh 4)u2;;%uQĐhTTg vQuy$ C'nh LI Liệ-
ph2 [uyệ$ J ho*-h Uc DE $riệ$ Cb -P- -X Q! g=y S nhiễ+ +Si $rường nghi2+ $r5ng -3a
Th3 $ưOng -hBnh ph3 ng<y 22u)u2;;%x
• Tu=n $h3 -ấp giấy phep U( nưO- $h(i L<o ngu\n nưO- $hqo Ruy C'nh $*i CiIu :8T 1uK$
T<i nguy2n nưO- L< ngh' C'nh 2;;)uNĐhCP ng<y 27u7u2;;) Ruy C'nh Liệ- $hM+ ["T
Jhai $hP-T Qc [.ng $<i nguy2n nưO-T U( nưO- $h(i L<o ngu\n nưO- L< $hSng $ư Q#
2u2;;0uTTh,TNMT ng<y 2)u4u2;;0 hưOng [}n Liệ- $hY- hiện Ngh' C'nh :)9.
::9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• Thi$ DKp +A$ hệ $h#ng phB CPnh L<o Liệ- [rng nưO- -wng như $h(i nưO- $h(i C#i LOi
-P- -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp. Mf- $hu phB -&n Cư`- $hi$ DKp D<+ Qao Cb Jhuyn
JhB-h -P- [oanh nghiệp C&u $ư L<o $hY- hiện Q(n Uuấ$ Q*-h hXnT hoZ- C&u $ư -u#i
Cường #ng hXn D< $r( phB $h(i nưO- $h(i.
3.c ti2u O: Đ(+ d(o -hấ$ Dư`ng nưO- +Z$ -3a huyện Th#ng Nhấ$.
h Wác zHnh các ngu„n th)i: UP- C'nh Dưu Dư`ng L< n\ng CA S nhiễ+ -3a nưO- $h(i $N -P- -X
Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệpT nưO- $h(i $N 6CN & -.+ CNhTTCNT nưO- $h(i Qinh ho*$ $N -P- hA
[=n -ư L< nưO- $h(i $N ho*$ CAng Q(n Uuấ$ nSng nghiệp.
NưO- $h(i -Sng nghiệpW [o hiện nay ph&n DOn -P- -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp $h(i $rY- $ip
ngu\n nưO- $h(i L<o +Si $rường +< JhSng Rua Uc DE hoZ- -ó Uc DE nhưng JhSng C*$ $i2u
-hu@n. /F LKy Jh( nMng g=y S nhiễ+ ngu\n nưO- $N ngu\n $h(i n<y D< rấ$ DOn.
NưO- $h(i Qinh ho*$ $N [=n -ưW CP- Jhu [=n -ư hiện nay -hưa -ó hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp
$rungT nưO- $h(i $*i -P- Jhu [=n -ư $h(i $rY- $ip ra -P- +ưXng $hoP$ nưO- L< -h(y ra Qu#i
g=y S nhiễ+ +Si $rường $*i -P- -on Qu#i. /ấn CI Lf$ rP- dNa dVi -wng D< nguy2n nh=n g=y S
nhiễ+ ngu\n nưO- LF hiện nay L}n -"n : Dư`ng rP- $h(i d' Lấ$ Uu#ng Qu#i.
NưO- $h(i $N ho*$ CAng nSng nghiệpW Liệ- Qc [.ng nhiIu $hu#- d(o Lệ $hY- LK$ L< ph=n dón
hóa h5- g=y S nhiễ+ Cấ$T nưO-. Ngo<i ra -hấ$ $h(i $N ho*$ CAng -hMn nuSiT CZ- diệ$ D< $*i -P-
hA gia CFnh -hMn nuSi nho Dz Cư`- U( $hẳng ra +Si $rường -wng D< ngu\n g=y S nhiễ+ +Si
$rường nưO- nghi2+ $r5ng.
h Su)n *+ các ngu„n †) th)i:
• NưO- $h(i -Sng nghiệpW Đ#i LOi -P- nh< +PyT UB nghiệp Ruy +S nho np+ r(i rP- $rong
Jhu [=n -ưT Q(n Uuấ$ +anh +>nT nho DzT -Sng nghệ -"n D*- hKuT nMng Quấ$ L< -hấ$
Dư`ng Q(n ph@+ -"n $hấpT Qf- -*nh $ranh Je+ -&n ph(i Cư`- [i [ời L<o -P- 6CN hay
-.+ CNhTTCN. CP- [oanh nghiệp -&n ph(i U=y [Yng hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(iT
JhSng Cư`- U( $h(i nưO- $h(i Lư`$ $i2u -hu@n ra ngo<i +Si $rường. C&n ph(i $in h<nh
Jib+ $raT $hanh $ra -hấ$ Dư`ng nưO- $h(i $*i -P- -#ng $hoP$ -3a -P- -X Q! Q(n Uuấ$.
ThY- hiện $hu phB d(o Lệ +Si $rường C#i LOi nưO- $h(i L< phB U( $h(i L<o +Si $rường.
• NưO- $h(i Qinh ho*$ $N [=n -ưW y2u -&u $ấ$ -( -P- hA gia CFnh L< -P- -Sng $rFnh -Sng
-Ang ph(i U=y [Yng hệ $h#ng db $Y ho*i. _P- $h(i ph(i Cư`- $hu go+ $riệ$ CbT JhSng
Lf$ rP- Uu#ng QSng Qu#i. Ph(i C(+ d(o Jho(ng -P-h an $o<n giaa Jhu LY- ging LOi
Jhu LY- nh< Lệ QinhT Jhu LY- -hMn nuSi.
• NưO- $h(i $N ho*$ CAng nSng nghiệpW +! -P- DOp $Kp huấnT hưOng [}n -P- phưXng
phPpT -P- +S hFnh -anh $P- gi(+ $hibu $hu#- d(o Lệ $hY- LK$T ph=n dón L< $ưOi $i2u
:2;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
$i$ Jiệ+. TN Có Jhuyn JhB-h người [=n fng [.ng -P- +S hFnh $r2nT -"n C#i LOi -P-
hA -hMn nuSi Ruy +S hA gia CFnh $hF Jhuyn JhB-h $Kn [.ng nưO- $h(i -hMn nuSi $rong
$r\ng $r5$T C#i LOi -P- $r*i -hMn nuSi Ruy +S DOn $hF ph(i DuSn LKn h<nh hệ $h#ng Uc DE
nưO- $h(iT C(+ d(o nưO- $h(i C*$ $i2u -hu@n -ho phep $rưO- Jhi $h(i L<o +Si $rường.
h W{& }ựng hệ th'ng †” *+ n5Šc th)i:
TrưO- Jhi U=y [Yng hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i -ho huyện Th#ng Nhấ$ $hF -&n ph(i $P-h
2 Cường $hoP$ nưO- ri2ng diệ$W hệ $h#ng $hoP$ nưO- +ưa L< hệ $h#ng $hoP$ nưO- $h(i.
kY dPo $Gng Dưu Dư`ng nưO- $h(i Jhu LY- CS $h' Cn nM+ 2;2; Jho(ng :0.;;; +%ung<yT
$rong CóW nưO- $h(i Qinh ho*$ 4.;;; +%ung<y L< nưO- $h(i -Sng nghiệp Jho(ng 9.;;;
+%ung<y. Như LKy Q~ ph(i U=y [Yng hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i Qinh ho*$ $Kp $rung -ho Jhu
LY- $h' $rấn k&u Gi=y LOi -Sng Quấ$ D< 4.;;; +%ung<y Cb $ip $.- Uc DE nưO- $h(i $N nh< [=n
L< -P- -Sng $rFnh -Sng -Ang Qau Jhi Cư`- Uc DE dpng db $Y ho*i $rưO- Jhi $h(i ra +Si $rường.
Tr*+ Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung n<y Q~ -h] Uc DE nưO- $h(i Qinh ho*$ -ho Jhu LY- CS $h'T LOi
[iện $B-h -3a Jhu Uc DE Jho(ng 2ha. Trong giai Co*n : v$N nay Cn nM+ 2;:;x Q~ Pp [.ng
-Sng nghệ Uc DE $Y nhi2n dpng h\ Qinh h5-T Qang giai Co*n 2 v$N Qau nM+ 2;:;x Jhi Dư`ng
nưO- $h(i $Mng D2n Q~ $hay $h [&n dpng -P- -Sng Co*n Uc DE hóa -X hiệu Quấ$ -ao Cb $rPnh
JhSng -&n $Mng $h2+ Rug Cấ$ -ho $r*+ Uc DE nưO- $h(i. NưO- $h(i Qau Uc DE ph(i C*$ $i2u
-hu@n Do*i , $hqo TC/N 09)0W2;;0.
Thqo Ruy ho*-h $Gng $hb phP$ $ribn Jinh $ UV hAi -3a huyện Th#ng Nhấ$ Cn nM+
2;2; huyện Q~ phP$ $ribn 2 Jhu [u D'-h $Kp $rung QauW 6hu [u D'-h Su#i _qo vUV Gia T=nx -ó
Ruy +S [iện $B-h Jho(ng :;; ha L< 6hu [u D'-h SSng Nh*n vUV 1A 20x -ó Ruy +S [iện $B-h
Jho(ng 0;ha. Đb C(+ d(o -ho -hấ$ Dư`ng ngu\n nưO- -3a huyện $hF $*i 2 Jhu [u D'-h n<y
-wng -&n ph(i -ó hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i. S~ $in h<nh U=y [Yng hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i
$*i Jhu [u D'-h Su#i _qo -ó -Sng Quấ$ 2.%;; +%ung<y.C2+ L< $*i Jhu [u D'-h SSng Nh*n D<
:.2;; +%ung<y.C2+ Cb Uc DE $o<n dA Dư`ng nưO- $h(i phP$ Qinh $N ho*$ CAng [u D'-h v-h3 yu
D< nưO- $h(i Qinh ho*$x C*$ $i2u -hu@n Do*i m $hqo TC/N 09)0W2;;0 $rưO- Jhi $h(i L<o +Si
$rường.
Đ#i LOi nưO- $h(i phP$ Qinh $N -P- 6CNT -.+ CN j TTCNW M’i 6CNT -.+ CNh
TTCN d^$ duA- ph(i U=y [Yng hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung L< hệ $h#ng n<y Cư`- CZ$
$rong ph*+ Li -3a 6CNT -.+ -Sng nghiệp Có. M’i [oanh nghiệp ho*$ CAng $rong 6CNT -.+
CNhTTCN -&n ph(i Uc DE nưO- $h(i QX dA Cb C*$ $i2u -hu@n Do*i C $hqo TC/N 09)0W2;;0T
Qau Có nưO- $h(i Q~ $hqo hệ $h#ng $hoP$ nưO- -3a 6CN [}n LI hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp
$rung -3a Jhu Cb Uc DE C*$ $i2u -hu@n Do*i , $hqo TC/N 09)0W2;;0 $rưO- Jhi $h(i L<o +Si
$rường. C. $hb như QauW
:2:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
6CN k&u Gi=yW [Y Jin phP$ $ribn -P- ng<nh -Sng nghiệp nhŽ. Trong giai Co*n $N
nay Cn nM+ 2;:; Q~ U=y [Yng 6CN n<y LOi [iện $B-h :;;haT như LKy Q~ ph(i U=y [Yng
$r*+ Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung LOi -Sng Quấ$ ).;;; +%ung<y.C2+ L< Cn nM+ 2;2; Jhi 6CN
n<y +! rAng [iện $B-h D2n %0;ha $hF C\ng $hời Q~ ph(i $in h<nh U=y [Yng $h2+ : hệ $h#ng
Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung LOi -Sng Quấ$ :;.;;; +%ung<y.C2+.
6CN lV 1A 20W phP$ $ribn -P- Do*i hFnh -Sng nghiệp $i2u [rng. Trong giai Co*n $N
nay Cn nM+ 2;:; Q~ U=y [Yng 6CN n<y LOi [iện $B-h :;;haT như LKy Q~ ph(i U=y [Yng
$r*+ Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung LOi -Sng Quấ$ ).;;; +%ung<y.C2+ L< Cn nM+ 2;2; Jhi 6CN
n<y +! rAng [iện $B-h D2n 20;ha $hF C\ng $hời Q~ ph(i $in h<nh U=y [Yng $h2+ : hệ $h#ng
Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung LOi -Sng Quấ$ 4.;;; +%ung<y.C2+ hoZ- -ó $hb $in h<nh n=ng -ấp
hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung $rong giai Co*n C&u D2n -Sng Quấ$ :;.;;; +%ung<y.C2+.
C.+ -Sng nghiệp Quang TrungW -ó Ruy +S 0; haT phP$ $ribn -P- ng<nh -h din nSng
j D=+ nghiệp L< +ay +Z-. Như LKy -.+ -Sng nghiệp Quang Trung Q~ ph(i C&u $ưT U=y [Yng
hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung LOi -Sng Quấ$ 2.;;; +%ung<y.C2+.
C.+ -Sng nghiệp Gia T=n 2W phP$ $ribn -P- ng<nh Q(n Uuấ$ LK$ Diệu U=y [YngT -X Q!
-h din nSngT D=+ nghiệp L< +ay +Z-. Trong giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;:; Q~ U=y [Yng
-.+ -Sng nghiệp n<y LOi [iện $B-h 0;haT như LKy Q~ ph(i U=y [Yng $r*+ Uc DE nưO- $h(i $Kp
$rung LOi -Sng Quấ$ 2.;;; +%ung<y.C2+ L< Cn nM+ 2;2; Jhi -.+ -Sng nghiệp n<y +! rAng
[iện $B-h D2n :;;ha $hF C\ng $hời Q~ ph(i $in h<nh n=ng -Sng Quấ$ hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i
$Kp $rung D2n ).;;; +%ung<y.C2+.
C.+ CN j TTCN Só- 1uW phP$ $ribn -P- ng<nh Q(n Uuấ$ LK$ Diệu U=y [YngT Jb -( LK$
Diệu U=y [Yng +Oi. Trong giai Co*n $N nay Cn nM+ 2;:; Q~ U=y [Yng -.+ -Sng nghiệp n<y
LOi [iện $B-h 0;haT như LKy Q~ ph(i U=y [Yng $r*+ Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung LOi -Sng Quấ$
2.;;; +%ung<y.C2+ L< Cn nM+ 2;2; Jhi -.+ -Sng nghiệp n<y +! rAng [iện $B-h D2n 2;;ha
$hF C\ng $hời Q~ ph(i $in h<nh U=y [Yng $h2+ : hệ $h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung LOi -Sng
Quấ$ 4.;;; +%ung<y.C2+.
3.c ti2u ^: ĐiIu $ra -X d(n C#i LOi +Si $rường nưO-.
• Đb -ó -X Q! [a Diệu nIn nhp+ Ru(n DE -hấ$ Dư`ng nưO- +A$ -P-h $#$ hXn $hF ho*$ CAng
Ruan $r^- +Si $rường C'nh JF D< Ruan $r5ngT nhp+ phP$ hiện L< -(nh dPo J'p $hời -P-
Lấn CI S nhiễ+ Jhi +Oi Uuấ$ hiện hoZ- Cang $iI+ $<ng. C&n U=y [Yng hệ $h#ng Ruan
$r^- -hấ$ Dư`ng nưO- C'nh J{ -3a huyệnW
• Trang d' -P- $hi$ d' Dấy +}u L< ph"ng $hB nghiệ+ ph=n $B-h +}u Ruan $r^- -hấ$ Dư`ng
nưO- -3a huyện Th#ng Nhấ$ L< -3a -( $]nh Đ\ng Nai.
:22
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• Đ<o $*o -P- -Pn dA -ó -huy2n +Sn Ruan $r^- +Si $rường.
l=y [Yng -hưXng $rFnh Ruan $r^- L< dPo -Po C'nh J{ -hấ$ Dư`ng nưO-T -. $hb như Qau W
• Đ#i LOi ngu\n nưO- +Z$W Tin h<nh Ruan $r^- C'nh JF ngu\n nưO- +Z$ LOiW
ThSng Q# Ruan $r^-W k‹T SST ,‹k0T C‹kT $Gng NT $Gng PT [&u +HT $Gng hóa -hấ$ d(o
Lệ $hY- LK$T -oDi•or+.
T&n Quấ$ Ruan $r^-W : D&nuRuE.
/' $rB Ruan $r^-W C&u ngu\n L< -u#i ngu\n QSng Qu#iT :8 h\T CKp. TGng Q# L' $rB Ruan
$r^- D< 28.
• Đ#i LOi ngu\n nưO- [ưOi Cấ$W Tin h<nh Ruan $r^- C'nh JF ngu\n nưO- [ưOi Cấ$ LOiW
ThSng Q# Ruan $r^-W pHT CA -fngT ŠqT MnT PdT mQT ™nT HgT CuT Crv/“xT CDhT CNhT Nh
N‹%hT S‹)2h L< $Gng -oDi•or+.
T&n Quấ$ Ruan $r^-W : D&nuRuE.
/' $rB Ruan $r^-W $*i +’i UV Q~ d# $rB : ging Cb $in h<nh Ruan $r^- nưO- [ưOi Cấ$ C'nh
JF. TGng Q# L' $rB Ruan $r^- D< :;.
3.c ti2u j: N=ng -ao nhKn $hf- $rong Liệ- Qc [.ng L< Ru(n DET d(o Lệ $<i nguy2n nưO-.
CP- -Sng $P- $uy2n $ruyIn n=ng -ao nhKn $hf- n2n $Kp $rung L<o -P- nhó+ C#i $ư`ngT gi(i
$hB-h L< -hfng +inh -ho -Ang C\ng $hấy -P- D`i B-h +ang D*i $rong Liệ- Qc [.ng h`p DE
$hu#- d(o Lệ $hY- LK$T ph=n dón hau -X L< Liệ- Jib+ QoP$ nưO- $h(i Qinh ho*$ C#i LOi Liệ-
gi(+ nguy -X LI Qf- JhoqT n=ng -ao -hấ$ Dư`ng nưO- Qc [.ng. PhP$ huy C&y C3 QY $ha+ gia
-3a -Ang C\ng L<o -P- RuP $rFnh ra Ruy$ C'nhT ho*-h C'nh -hBnh QP-h L< -P- ho*$ CAng d(o
Lệ ngu\n nưO-.
• Đ#i LOi -Ang C\ng nói -hungW $uy2n $ruyIn LI $&+ Ruan $r5ng L< D`i B-h -3a Liệ- d(o
Lệ ngu\n nưO- C#i LOi -uA- Q#ng người [=ny LKn CAng người [=n JhSng Lf$ rP-
phóng u dNa dVi Uu#ng -P- D"ng h\T QSng Qu#iy U=y [Yng -P- -Sng $rFnh Lệ Qinh
$rong nh< vLB [.W h# UB $Y ho*ixT CZ- diệ$ D< Jhu LY- nSng $hSn.
• Đ#i LOi nSng [=nW LKn CAng người [=n h*n -h Qc [.ng $hu#- ,/T/T $hu#- $rN Q=uT
$hu go+ Uc DE -hấ$ $h(i -hMn nuSi $hqo Ruy C'nh.
• Đ#i LOi [oanh nghiệpW $uy2n $ruyIn -P- Ruy C'nh phPp DuK$ LI $rP-h nhiệ+ -3a [oanh
nghiệp $rong -Sng $P- d(o Lệ +Si $rường.
:2%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• CP- hFnh $hf- $uy2n $ruyIn -ó $hb $hSng Rua -P- Co<n $hbT -hBnh RuyIn C'a phưXng
vUVT $G [=n ph#xT phưXng $iện $hSng $in C*i -h>ng vphP$ $hanhT $ruyIn hFnhT dPo -hBx L<
Rua -P- $ờ dưO+T Pp phB-h $uy2n $ruyIn.
:2)
m828^ B‚ h6…ch thực hiện -1 @inh 7hF }ự @i‚n
3.c ti2u <i)i 7há7
Binh 7hF
•t!iệu
z„ng–
<iai z6…n thực hiện
Ch t!" /h'i h‰7
2008
92010
2010
9201j
201j
92020
M.- $i2u :W Đ(+ d(o
LI -ấp nưO- CPp fng
-ho nhu -&u Qc [.ng
-3a người [=n $rong
huyện Th#ng Nhấ$.
l=y [Yng +A$ $r*+ -ấp nưO- $Kp $rung $*i
Jhu $rung $=+ h<nh -hBnh huyện -ó -Sng
Quấ$ 7;; j 8;; +%ung<y.C2+
:.04; l
?,Nk T]nh
S! l=y [Yng
S! Giao $hSng LKn $(i
S! T<i nguy2n & +Si
$rường
?,Nk huyện
CSng $y Cấp $hoP$
nưO- huyện
S! T<i -hBnh
S~ h"a +*ng LOi ngu\n nưO- -ung -ấp $N
Nh< +Py nưO- h\ Tr' mn
:.;;; l l
T*i $rung $=+ +’i -.+ UV Q~ d# $rB : $r*+
-ấp nưO- $Kp $rung -ó Ruy +S -Sng Quấ$
);;h0;; +%ung<y.C2+
8;; l
M.- $i2u 2W N=ng -ao
hiệu Ru( LI +Z$ Ru(n
DE nh< nưO-
Có QY ph#i h`p C\ng dA giaa -P- dan
ng<nh -hf- nMng
h l l l ?,Nk T]nh
S! TN&MT
?,Nk huyện
S! T<i -hBnh
Ph"ng TN&MT huyện
Th#ng Nhấ$
Thường Uuy2n $G -hf- -P- duGi hAi $h(oT
$ha+ gia -P- Jhóa h5- LI $<i nguy2n nưO-.
M.- $i2u 2W N=ng -ao
hiệu Ru( LI +Z$ Ru(n
DE nh< nưO- v$$x
2u -&u $ấ$ -( -P- [Y Pn $u=n $h3 $hY- hiện
dPo -Po CPnh giP $P- CAng +Si $rườngT d(n
-a+ J$ C*$ $i2u -hu@n +Si $rường L< $hY-
hiện dPo -Po giP+ QP$ +Si $rường C'nh JF.
h l l l Ph"ng
TN&MT
huyện Jin
ngh' D2n S!
TN&MT
?,Nk huyện
S! T<i -hBnh
Ph"ng TN& MT huyện
Th#ng Nhấ$
S! TN&MT
Ch3 [Y Pn
Thường Uuy2n Jib+ $raT giP+ QP$ Liệ- U=y
[Yng -P- -Sng $rFnh Uc DB nưO- $h(i L<
-Sng $P- LKn h<nh C>ng $hqo $hi$ J $*i
+’i [oanh nghiệp.
Tribn Jhai $hY- hiện $#$ Liệ- $hu phB d(o Lệ
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
+Si $rường C#i LOi nưO- $h(i -Sng nghiệp
lc DE -P- -X Q! g=y S nhiễ+ $hqo Ruy$
C'nh 4)u2;;%uQĐhTTg.
Tu=n $h3 -ấp giấy phep U( nưO- $h(iT giấy
phep Jhai $hP-T Qc [.ng $<i nguy2n nưO-.
M.- $i2u 2W N=ng -ao
hiệu Ru( LI +Z$ Ru(n
DE nh< nưO- v$$x
Thi$ DKp +A$ hệ $h#ng phB CPnh L<o Liệ-
[rng nưO- -wng như $h(i nưO- $h(i C#i LOi
-P- -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp.
2; l
Ph"ng TNMT
huyện U=y
[Yng CI Pn
$rFnh S!
TN&MT
?,Nk huyện
S! T<i -hBnh
Ph"ng TN& MT huyện
Th#ng Nhấ$
M.- $i2u %W Đ(+ d(o
-hấ$ Dư`ng nưO- +Z$
-3a huyện Th#ng Nhấ$
lP- C'nh -P- ngu\n $h(i :; l
Ph"ng
TN&MT
huyện
S! TN& MT
Ph"ng C(nh QP$ MT
S! CSng $hưXng
S! NN&PTNT
6ib+ QoP$ -hZ$ -h~ -P- ngu\n U( $h(i L<o
ngu\n nưO- v-Sng nghiệpT Qinh ho*$T -hMn
nuSix....
h l l l
l=y [Yng hệ $h#ng $hoP$ nưO- +ưa L<
nưO- $h(i $P-h ri2ng
:0.;;; l
?,Nk T]nh
S! l=y [Yng
S! GT/T
S! TN&MT
?,Nk huyện
CSng $y Cấp $hoP$
nưO- huyện
S! T<i -hBnh
l=y [Yng -P- $r*+ Uc DE nưO- $h(i vQinh
ho*$T -Sng nghiệpT [u D'-hx
:0.;;; l l l
M.- $i2u )W ĐiIu $ra -X
d(n C#i LOi +Si $rường
nưO-.
l=y [Yng -hưXng $rFnh Ruan $r^- L< dPo
-Po C'nh J{ -hấ$ Dư`ng nưO-.
:0; l l l
Ph"ng TNMT
huyện
S! TN&MT
TT QTMT
Ph"ng C(nh QP$ MT
M.- $i2u 0 W N=ng -ao
nhKn $hf- $rong Liệ- Qc
[.ng L< Ru(n DET d(o
Lệ $<i nguy2n nưO-.
N=ng -ao nhKn $hf- -ho -P- C#i $ư`ng
-Ang C\ngT nSng [=nT [oanh nghiệp $rong
Qc [.ngT Ru(n DE L< d(o Lệ T<i nguy2n
nưO-
l l l S! TN&MT Ph"ng TNMT Huyện
?,Nk UV
CP- $G -hf- Co<n $hb
:24
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
:27
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8O BM HpaCH S#fN Jg CH[T THfI `kN
m8O81 Các -(n z• ,4i t!5ờng ch &‚u
Qua Jh(o QP$ $hY- $ -Sng $P- Ru(n DE CT_T hiện $r*ng phP$ Qinh rP- $h(i -wng như [Y dPo
Dư`ng -hấ$ $h(i r^n phP$ Qinh $r2n $o<n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$ Cn nM+ 2;2; -ho $hấy
Dư`ng rP- $h(i $h(i ra +Si $rường D< JhP DOn. Tuy nhi2n hiện nay -Sng $P- Ru(n DE CT_ L<
nhKn $hf- -3a người [=n ! C'a phưXng $rong -Sng $P- d(o Lệ +Si $rường -"n nhiIu Lấn
CI -&n Ruan $=+ gi(i Ruy$ nhưW
Trong -Sng $P- Ru(n DE CT_W Huyện -hưa U=y [Yng Cư`- J ho*-h Ru(n DE CT_ phr h`p
-ho C'a phưXngT -hưa -ó -Pn dA -huy2n ng<nh ph. $rP-h LI Ru(n DE CT_.
NhKn $hf- -3a -Ang C\ng LI d(o Lệ +Si $rường L< an $o<n Qf- Jhoq Di2n Ruan Cn -Sng
$P- $hu go+T Uc DE L< Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n -hưa -ao.
Hiện nayT hệ $h#ng $hu go+T LKn -huybnT Uc DE -hấ$ $h(i r^n $r2n C'a d<n -"n nhiIu Lấn
CI dấ$ -Kp nhưW
Chưa $hY- hiện ph=n Do*i -hấ$ $h(i r^n $*i ngu\n Cb -ó $hb $Kn [.ng $#i Ca -P- $h<nh ph&n
-ó $hb $Pi Qc [.ng L< gi>p gi(+ $hibu Dư`ng rP- Cưa LI dVi CG.
_P- Qinh ho*$ -hưa Cư`- $hu go+ C\ng dAT phưXng $iện $hu go+ rP- -"n ngh•o n<nT D*-
hKuT $*i +A$ Q# Jhu LY- rP- d' $h(i do dNa dViT nhấ$ D< $*i -P- Jhu LY- -h`T Jhu $Kp $rung
CSng [=n -ưT| Chưa $hY- hiện Cư`- UV hAi hóa $rong -Sng $P- C&u $ư L< ['-h L. -Sng
B-h LI gi(i Ruy$ rP- $h(i.
Chưa -ó [oanh nghiệp -huy2n $rP-h -ho -( huyện v-h] -ó $GT HTl $hqo UVx D<+ n"ng -#$
$rong Liệ- $hu go+T LKn -huybnT U=y [Yng L< LKn h<nh Uc DE -P- Do*i -hấ$ $h(i C*$ $i2u
-hu@n $hqo Ruy C'nhT n2n -hưa C\ng dA L< -hưa C*$ y2u -&u
_P- y $W hiện $*i Huyện -hưa -ó D" C#$ rP- y $ C*$ -hu@nT h&u h$ Dư`ng rP- y $ phP$
Qinh CIu Cư`- Uc DE dpng -P-h C#$ $rong -P- D" C#$ $hS QXT hoZ- -hSn Dấp.
m8O82 3.c ti2u qu& hAach
PONOSOQ 'c tiêu tfng Fu9t
TMng -ường Ru(n DET Uc DE -hấ$ $h(i r^n Qinh ho*$T -Sng nghiệpT y $ L< -hấ$ $h(i nguy h*i
$r2n C'a d<n Huyện. Tin $Oi $hY- hiện ph=n Do*i -hấ$ $h(i r^n $*i ngu\n nhp+ ph.- L. Q(n
Uuấ$ L< Qinh ho*$. l=y [Yng dVi -hSn Dấp rP- h`p Lệ Qinh C*$ $rFnh CA hiện C*i L< $i2u
-hu@n Lệ Qinh +Si $rườngT C(+ d(o +.- $i2u phP$ $ribn dIn Lang $rong $hời J{ -Sng
nghiệp hóaT hiện C*i hóa Cấ$ nưO-.
N=ng -ao nhKn $hf- LI d(o Lệ +Si $rườngT U=y [Yng np Q#ngT D#i Q#ng h<nh Li $h=n
$hiện LOi +Si $rường -3a -Ang C\ng t*i C'a phưXng.
:28
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
PONOSOS 'c tiêu c thể
- Ho<n $hiện hệ $h#ng $G -hf- Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n
- N=ng -ao nhKn $hf- -Ang C\ngT UV hAi hóa -Sng $P- Ru(n DE CT_
- N=ng -ao nMng DY- L< hiệu Ru( -Sng $P- $hu go+T LKn -huybn
-hấ$ $h(i r^nW
• TMng -ường nMng DY- $hu go+ L< LKn -huybn -hấ$ $h(i r^n
• N=ng -ao $• Dệ $hu go+ rP- $*i -P- hA [=n
• ,ưO- C&u $hY- hiện $hB Cib+ ph=n Do*i rP- $*i ngu\nT $in $Oi Pp [.ng
C\ng dA $r2n $o<n Huyện L<o nM+ 2;2;
- Quy ho*-h dVi -hSn Dấp -hấ$ $h(i r^n h`p Lệ Qinh.
m8O8O <i)i 7há7 thực hiện
3.c ti2u 1: Ho<n $hiện hệ $h#ng $G -hf- Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n
• Ho<n $hiện hệ $h#ng $G -hf- Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n huyện Th#ng Nhấ$.
MS hFnh $G -hf- hệ $h#ng Ru(n DE -ó $hb $ha+ Jh(o như QauW
<=nh D0+: @F W"&t f2 '5 tổng R"át hệ th$ng R"ản KL ch&t thải rƒn 'ô th-
TPi QinhT $Pi -h & Uc
DE
T\n $ra $*i ngu\n
Ngu\n phP$ Qinh
,Vi -hSn Dấp
Trung -huybn & LKn
-huybn
Thu go+
:29
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /


<=nh D0): @F W"&t f2 '5 tổng R"át hệ th$ng R"ản KL ch&t thải rƒn … tế
• Đ<o $*oT n=ng -ao nMng DY- -ho -Pn dA Ru(n DE CT_.
3.c ti2u 2: N=ng -ao nhKn $hf- -Ang C\ngT UV hAi hóa -Sng $P- Qu(n DE CT_
 Tu&2n t!u&•n giá6 }.c n{ng ca6 nh€n th¥c cEng z„ng
- TKp $rung +*nh +~ -ho -Sng $P- $uy2n $ruyIn giPo [.- n=ng -ao
nhKn $hf- -3a -Ang C\ng LI -P- Lấn CI -ó Di2n Ruan Cn Liệ- Dưu $raT U( $h(i CT_y
-P- D`i B-h $hu Cư`- Jhi rP- $h(i Cư`- $hu go+ $riệ$ Cb L< Uc DE C>ng -P-hy -Sng
$P- $uy2n $ruyIn -&n -ó J ho*-h +A$ -P-h D=u [<i L< Cư`- -P- dan ng<nh Co<n $hb
$ha+ giaT -ó người ph. $rP-h $hqo [‡i $hường Uuy2n.
• l=y [Yng CAi nhó+ -huy2n $rP-h $ruyIn $hSng LI +Si $rườngT
Cư`- $rang d' -P- Jg nMng LI -Sng $P- $uy2n $ruyIn +Si $rường.
• Ph(i -ó QY ph#i h`p C\ng dA giaa -P- -ấp DVnh C*o C'a phưXng
Cb $*o CiIu Jiện $huKn D`i -ho nhó+ $ruyIn $hSng $hY- hiện -P- ho*$ CAng
$uy2n $ruyIn.
• HFnh $hf- $uy2n $ruyInW
Baõi choân
laáp !"#$
%& 'a() *&+o ,
4 taán
%& -a ga+c
%& ta.i nh&/ 0 2 taán
hoa1c 2& 4 taán
Boâ eùp kín
!"
#I3$ $456!
!"
7 !89
Thuøng kín
3ha: ch;+a
<a+c !!7!
%& ga=n
>a+?
@o: 'oát
!"7!
Baõi choân
t<o
A
#A.
7
!&á
:%;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
+ TG -hf- -P- -hưXng $rFnh [ưOi nhiIu hFnh $hf- JhP- nhau như phP$
$ờ rXiT $G -hf- [iễu h<nh LF +Si $rườngT $uy2n $ryIn $r2n -P- phưXng
$iện $hSng $in C*i -h>ngW dPoT C<iT|
+ TG -hf- -P- duGi $h(o DuKn $hqo $Nng -h3 CI C#i LOi $Nng Jhu LY-T
C\ng $hời J$ h`p $G -hf- -P- duGi [5n Lệ Qinh Cường ph#T Jhu -Sng
-AngT|
 /h› c€7 @i‚n th¥c cơ D)n -• ,4i t!5ờng ch6 các t!5ờng hAc8
Đưa -hưXng $rFnh giPo [.- +Si $rường L< PT,/ L<o -hưXng $rFnh giPo -P- -ấp
$r2n $o<n huyện Th#ng Nhấ$ nhp+ n=ng -ao nhKn $hf- -3a h5- QinhT Qinh Li2n.
 T!ang DH @i‚n th¥c chu¤n DH thực hiện 7h{n *6…i !ác t…i ngu„n8
• TG -hf- $hu $hKp E Jin -Ang C\ng LI -hưXng $rFnh ph=n Do*i
rP- $*i ngu\n
• Trang d' -ho người [=n -P- Jin $hf- -X d(n LI CT_W $h<nh
ph&nT $Bnh -hấ$T|
• GiOi $hiệu QY -&n $hi$ ph(i ph=n Do*i rP- $h(i Qinh ho*$ $*i
ngu\n
• CP- $<i Diệu hưOng [}n ph=n Do*iT $hu go+ L< Cóng gói rP- $Pi
-h
 W‡ hEi h•a c4ng tác qu)n *+ ch(t th)i !•n8
62u g5i L< Jhuyn JhB-h -P- $h<nh ph&n Jinh $T $G -hf- $ư nh=n $rong L< ngo<i
nưO- $ha+ gia Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n $N -Sng $P- $hu go+T LKn -huybn vC&u $ư $rang $hi$
d'x Cn -Sng $P- Uc DE vgóp L#nT $ha+ gia C&u $ư [=y -huyIn Uc DE CT_T|xy C\ng $hời -ó
-hBnh QP-h h’ $r` phr h`pT $*o CiIu Jiện $huKn D`i -ho h5 $hấy Cư`- -P- D`i B-h Jinh $ L<
UV hAi -ó $hb $hu Cư`- Jhi $ha+ gia L<o -Sng $P- n<y.
,2n -*nh Liệ- Jhuyn JhB-hT $uy2n $ruyInT -&n -ó -h $<i $hB-h h`p d^$ duA- +5i
hA gia CFnh $rong Jhu LY- nAi $h' ph(i CMng JE $hu go+ rP- $h(iT -ó Ruy C'nh Uc ph*$ C#i
LOi $rường h`p JhSng $u=n $h3 Ruy C'nh.
3.c ti2u O: N=ng -ao nMng DY- L< hiệu Ru( -Sng $P- $hu go+T LKn -huybn CT_
 Tƒng c5ờng nƒng *ực thu g6, -1 -€n chu&•n ch(t th)i !•n
• Tăng cư1ng t0$ng thi<t @ị thu g%m và vJn chuyển&
Như CV $rFnh d<y $rong ph&n hiện $r*ng +Si $rường huyện Th#ng Nhấ$T $rang $hi$
d' ph.- L. -ho -Sng $P- $hu go+ L< LKn -huybn rP- -3a Huyện -"n $hiu L< D*- hKuT hiệu
Quấ$ $hu go+ hiện nay -h] C*$ Jho(ng 4;‰. ko Có $rong $ưXng Dai LOi Dư`ng rP- $Mng
:%:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
nhanh nM+ 2;:; D< :9;T;7% $ấnung<y L< nM+ 2;2; $Mng D2n )47T;%% $ấnung<y L< Cb C*$
Cư`- $] Dệ $hu go+ 7; j 8;‰ $hF Liệ- $Mng -ường -P- phưXng $iện $h3 -Sng L< -X giOi -ho
CXn L' $hu go+ rP- -3a C'a phưXng D< h$ Qf- -&n $hi$.
Sau C=y D< +A$ Q# C'nh +f- Ruy C'nh C#i LOi -P- Do*i $rang $hi$ d' $hu go+ L<
LKn -huybn rP-W
- lq Jeo $ay $hu go+ rP- hA [=n $uyn hz+ L< rP- Cường ph#W ;2
-Sng nh=nuUqT C'nh +f- %;;h);; hAuUq.
- lq Jeo $ay $hu go+ rP- Cường ph#W ;2 -Sng nh=nuUqT C'nh +f-
0.;;; +uUqung<y
- lq ep rP- -huy2n [rng 2T0 j ) $ấn $hu go+ rP- ! -P- hA +Z$ $iIn
Cường -hBnhT -X RuanT -h`T|W C'nh +f- ;% -Sng nh=nuUqT Q# D&n Ruay L"ng
$rong ng<y D< ;) D&n $Bnh -ho -Y Dy LKn -huybn $rung dFnh D< 2;h);J+ v-( Dư`$
Ci L< LI -Ang $uyn Cường $hu go+xT $hời gian $rung dFnh -ho : D&n Uoay L"ng
D< 2h% giờ vLKn $#- :;h%;J+uhx
- lq ep rP- -huy2n [rng 4h8 $ấn $hu go+ rP- $*i -P- Cib+ hŽnT
$r*+ $rung -huybnW C'nh +f- % -Sng nh=nuUqT Q# D&n Ruay L"ng $rong ng<y D< %
D&n $Bnh -ho -Y Dy LKn -huybn $rung dFnh D< 2; h0;J+ v-( Dư`$ Ci L< LI -Ang
$uyn Cường $hu go+xT $hời gian $rung dFnh -ho : D&n Uoay L"ng D< 2h%T0 giờ
vLKn $#- :;h%;J+uhx
• +7 t0, c9c )iểm hjn và t0"m t0ung chuyển:
PựA chOn v- tr3 K,m 'iSm h†nW /iệ- -h5n +A$ C'a Cib+ $rong Jhu [=n -ư Cb D<+ Cib+ hŽn
-&n ph(i $u=n $hqo -P- nguy2n $^- Qau C=yW
+ Chấ$ Dư`ng $uyn CườngT -hiIu rAng -3a $uyn Cường L< DI Cường
ph(i C(+ d(o ho*$ CAng -3a Cib+ hŽn JhSng (nh hư!ng Cn giao $hSng Ci D*i.
+ 6hSng d# $rB Cib+ hŽn $*i -P- Jhu LY- [anh Da+ $h^ng -(nhT Jhu [u
D'-hT -P- [i $B-h D'-h QcT -hraT nh< $hờ. Trong $rường h`p dấ$ Jh( JhPngT Liệ-
d# $rB Cib+ hŽn $*i -P- Jhu LY- n<y ph(i Cư`- $hY- hiện L<o $hời Cib+ phr h`p
$rong ng<yT Qau Jhi ho<n $ấ$ Liệ- D2n rP-T Cib+ hŽn ph(i Cư`- U'$ rca nưO- Cb
Lệ Qinh L< Jhc +ri hSi.
+ /' $rB Cib+ hŽn -ó $hb $hay CGi $ry $hqo $hời gian ho*$ CAngT $hời
$i$...
+ MA$ Uq ep rP- -ó $hb ph(i $Kp J$ rP- nhiIu Cib+ hŽn v$rung dFnh :h%
$ry $hqo $(i $r5ng UqT $uyn $hu go+x hoZ- LNa $hu go+ rP- hA [=n [5- Cường
:%2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
ph# -hBnh LNa $hu go+ rP- $*i -P- Uq C@y [5- $uyn Cường hay $ip nhKn rP- $N
-P- Uq C@y $ay $hu go+ rP- $rong -P- hz+.
#h!i giAn hoạt 'Cng cUA 'iSm h†nW Thời gian ho*$ CAng -3a -P- Cib+ hŽn -wng ph(i $u=n
$hqo +A$ Q# -P- y2u -&u QauW
+ Ph=n d# $hời gian go+ rP- $*i -P- Jhu LY- h`p DE Cb phr h`p LOi
$hời gian ho*$ CAng -3a Cib+ hŽnT $*o CiIu Jiện -ho Liệ- LKn -huybn rP- Cư`-
Di2n $.-T $rPnh $Fnh $r*ng Uq rP- ph(i Dưu D*i JhP D=u L< QY n#i CuSi -3a -P- Uq
C@y L<o giờ -ao Cib+. C. $hb $ry $hqo $hời gian Uoay L"ng -3a Uq epT $hời gian
-huybn rP- D2n Uq +< Ruy C'nh $hời gian go+ rP- $Nng nXi.
+ Thời gian ho*$ CAng -3a Cib+ hŽn JhSng Cư`- np+ $rong giờ -ao
Cib+ LI giao $hSng.
`ệ finh môi tr!ng tại các 'iSm h†n:
+ CP- Do*i Uq C@y $ay L< Uq ep rP- ph(i Cư`- $hi$ J phr h`p Cb
Liệ- -huybn rP- D2n Uq ep nhanh -hóng L< JhSng rXi L(i rP- $h(i Uu#ng D"ng
Cường.
+ lq ep rP- ph(i -ó ngMn -hfa nưO- r] -3a rP- $rPnh $Fnh $r*ng nưO-
rP- d' ep -h(y Uu#ng D"ng Cường.
+ Sau Jhi ho<n $h<nh -Sng Liệ- $Kp J$ rP-T Cib+ hŽn ph(i Cư`- rca
nưO- dpng hệ $h#ng L"i Pp DY- -ao D^p CZ$ $*i Uq ep rP- hoZ- dpng Uq U'$ nưO-
Cường ph#.
• ."ch tuy<n thu g%m h5p (G&
/iệ- L*-h $uyn $hu go+ CT_ -ho huyện Th#ng Nhấ$ [Ya $r2n nhang nguy2n $^- QauW
B M*ng DưOi $hu go+ ph(i Ci $hqo -P- $uyn DOn -3a CS $h' L< C(+ d(o $r(i
CIu Jh^p CS $h'.
B £ nhang Jhu LY- -ó CA [#- -aoT $uyn $hu go+ ph(i Cư`- d^$ C&u ! C]nh
[#- L< Ci $in Uu#ng [#- Jhi Uq $hu go+ Cư`- -hấ$ $(i nZng [&n.
B Tuyn $hu go+ ph(i Cư`- d# $rB Qao -ho -on$ainqr -u#i -rng Cư`- $hu go+
$r2n $uyn CZ$ ! g&n dVi CG nhấ$.
B Tuyn Cường LKn -huybn -3a Uq C@y $ay $N -P- Jhu LY- $hu go+ Cn $uyn
$hu go+ -hBnh JhSng RuP 2 J+.
B Nhang Cib+ $hu go+ np+ r(i rP- vnXi -ó Jh#i Dư`ng CT_ nhox -ó -rng Q#
D&n $hu go+ ph(i Q^p Up Cb $hu go+ $r2n -rng : -huyn $rong -rng : ng<y.
• kây :Xng (Xc (ư5ng công nhân vệ 6inh chuyên nghiệp:
:%%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
+ TMng -ường DY- Dư`ng -Sng nh=n Lệ Qinh.
+ N=ng -ao $rFnh CA -Sng nh=n Lệ QinhW Cb $hY- hiện $#$ -Sng $P- Ru(n
DE rP- $h(i CS $h'T CAi ngw -Sng nh=n Lệ Qinh ph(i Cư`- phP$ $ribn $h<nh DY-
Dư`ng -huy2n nghiệpT -ó $rFnh CA -huy2n +SnT -ó E $hf- $rP-h nhiệ+ $rong
-Sng Liệ-.
+ C(i $hiện CiIu Jiện Dao CAng -3a -Sng nh=n Lệ QinhW ĐiIu Jiện Dao
CAng -3a -Sng nh=n Lệ Qinh nhFn -hung rấ$ Uấu [o ph(i -h'u JhB hKu Jh^-
nghiệ$T $hời gian D<+ Liệ- Jeo [<iT -ường CA Dao CAng -aoT CiIu Jiện Lệ Qinh
ngh] ngXi nXi D<+ Liệ- Je+. T• Dệ -Sng nh=n Lệ Qinh +^- dệnh nghI nghiệp
JhP -ao. ko CóT ph(i $Mng -ường -Sng $P- ph"ng dệnh L< CiIu $r' dệnh J$ h`p
-P- gi(i phPp an $"an Dao CAngT C(+ d(o CiIu Jiệ+ Lệ Qinh nXi D<+ Liệ-.
 $5Šc zŽu thực hiện thF zi•, 7h{n *6…i !ác t…i ngu„nG ti‚n tŠi á7 }.ng z„ng DE
t!2n t61n Hu&ện-16 nƒ, 2020
• #i$i )%"n th, )iểm tV n$y )<n ShQh
Trong giai Co*n dưO- C&u $hY- hiện ph=n Do*i rP- $*i ngu\nT -P- -X Ruan -huy2n
$rP-h LI Ru(n DE CT_ -3a Huyện -&n ph#i h`p $hY- hiện LOi -P- dan ng<nhT Co<n $hb
$uy2n $ruyIn rAng rVi Cn +5i $&ng DOp nh=n [=n hibu LI E nghia -3a Liệ- ph=n Do*i rP- $*i
ngu\n L< -P-h $hf- ph=n Do*i. PhưXng phPp ph=n Do*i -hấ$ $h(i r^n $*i ngu\n dưO- C&u Q~
Cư`- -hia $h<nh 2 nhó+W
- %hIm +W rP- hau -X -ó Jh( nMng ph=n h3y Qinh h5- LOi $h<nh
ph&n -h3 yu D< -P- Do*i $hY- ph@+ $hNaT rau -3T Ru(|
- %hIm )W dao g\+ -P- $h<nh ph&n -"n D*i.
/iệ- ph=n Do*i rP- $h(i $*i ngu\n $rong giai Co*n n<y Q~ Cư`- $in h<nh $hB Cib+ $*i
$h' $rấn k=u Gi=y v[Y Jin Q~ $r! $h<nh $rung $=+ Jinh $ h LMn hóah -hBnh $r' -3a Huyện
Th#ng Nhấ$x. Nu $h<nh -Sng Q~ $ip $.- $in h<nh +! rAng Qang -P- UV JhP-.
• #i$i )%"n thXc hiện t0iệt )ể việc phân (%"i ch*t thBi 0Cn t"i nguTn
;8 ?'i -Ši CT` Cinh h6…t:
PhưXng $hf- $hu go+ L< LKn -huybn -hấ$ $h(i r^n $rong giai Co*n n<y -ho $Nng
nhó+ C#i $ư`ngW hA gia CFnhT -h`T -X RuanT | Cư`- $rFnh d<y -. $hb Qau C=yW
Thu g%m 09c D c9c h8 gi$ )3nhW
+ Đ#i LOi rP- nhó+ : vrP- hau -XxW hệ $h#ng $hu go+ L< LKn -huybn L}n D< hệ $h#ng
hiện $*iT $&n Quấ$ $hu go+ ;: D&nung<y [o $Bnh [ễ ph=n h3y -3a -hấ$ hau -X nu
JhSng $hu go+ ngay Q~ g=y +ri hSi $h#i.
:%)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
+ Đ#i LOi rP- nhó+ 2 vrP- $Pi -hxW Qc [.ng Do*i Uq C@y $ay LOi $hrng rP- $i2u -hu@n
-ó [ung $B-h 44; 1T $r2n $hrng -ó ghi €Ph=n Do*i -hấ$ $h(i r^n $*i ngu\n•. Chấ$ $h(i
Do*i n<y Cư`- $hu go+ ;2 D&nu$u&nT Qau Jhi $hu go+ -P- $hrng n<y Cư`- LKn
-huybn Cn Cib+ hŽnT Qau Có Cưa D2n Uq -huy2n [rng LKn -huybn LI $r*+ ph=n
Do*i.
Thu g%m 09c ch5W ko CZ- $Bnh rP- ! -P- -h` -ó $h<nh ph&n -hấ$ hau -X -hi+ Jh#i Dư`ng
DOn vưO- $Bnh Jho(ng 70h90‰x. /F LKy gi(i phPp Cưa ra D< U=y [Yng -P- dS rP- $*i Jhu
LY- -h`T rP- $h(i Q~ Dưu $ra $*i C=y L< Cư`- $hu go+ h<ng ng<y.
Thu g%m 09c D c9c c! Fu$nI t0ư1ng h2cW £ -P- -X RuanT $rường h5- [o $Bnh -hấ$ CZ- $hr
-3a -P- nXi n<y n2n $h<nh ph&n rP- -hi+ $• Dệ DOn D< -P- Do*i giấyT -hai PŒTT $>i pDaQ$i-
L< -P- Do*i $hY- ph@+ $hNa. /F LKy ! -P- -X Ruan n<y CI ngh' n2n ph=n Do*i rP- $h<nh )
Do*iW v:x giấyy v2x nhYaT pDaQ$i-y v%x -hấ$ hau -Xy v)x $h<nh ph&n JhP-.
/iệ- $hu go+ L< LKn -huybn rP- -wng $hY- hiện $ưXng $Y LOi rP- Qinh ho*$ $N -P- hA gia
CFnhT nghia D< ph&n rP- hau -X L}n [o hệ $h#ng $hu go+ hiện $*i $hY- hiện. _i2ng % Do*iW
giấyT nhYa L< -P- $h<nh ph&n JhP- -wng Q~ Cư`- $hY- hiện $hu go+ ;2 D&nu$u&nT nhưng
phưXng $iện $hu go+ ! C=y Q~ Qc [.ng Do*i Uq LKn -huybn rP- -huy2n [rng -ó % ngMn Cb
$hu go+ rP- $hqo % $h<nh ph&n JhP- nhau.
Thu g%m 09c D c9c công t03nh công c8ngI chu vui ch!iI giBi t0,W £ -P- -Sng $rFnh -Sng
-AngT Jhu Lui -hXiT gi(i $rB Cb h*n -h n*n Lf$ rP- dNa dViT -&n $rang d' -P- $hrng rP- -ó
n^p CKy L< Cư`- CZ$ $*i -P- L' $rB [ễ nhFn $hấyT ! -P- Jhu LY- n<y $hường Qc [.ng Do*i
$hrng nhYa -ó [ung $B-h 2); DB$. Nh=n Li2n Lệ Qinh Q~ $hu go+ rP- $*i -P- $hrng h<ng
ng<y dpng Uq Dấy rP- Dưu CAngT -P- Uq C@y $ay [ung $B-h 44;1 hoZ- -P- Uq -X giOi -h*y
[5- $hqo DA $rFnh $hu go+.
[7i với c9c h8 gi$ )3nh nhà vư1n& Jhuyn JhB-h Qc [.ng -P- phưXng phPp 3 ph=n hoZ-
nuSi giun dpng rP- Cb h*n -h Dư`ng rP- $hu go+T $*o ngu\n ph=n dón hau B-h $rong
$r\ng $r5$.
B. ?'i -Ši ch(t th)i !•n c4ng nghiệ7&
6huyn JhB-h -P- -X Q! $hY- hiện ph=n Do*i rP- $*i ngu\nW $ry $hqo CZ- $rưng -3a
$Nng Do*i hFnh Q(n Uuấ$ +< -X Q! Q~ $hY- hiện ph=n Do*i rP- $h<nh -P- Do*i. ThSng $hường
CT_ -Sng nghiệp Cư`- ph=n $h<nh ;% Do*i QauW
B Chấ$ $h(i r^n CA- h*iW g\+ Ji+ Do*i nZngT -hấ$ phóng U*T -P- -hấ$ CA-T|
B Th<nh ph&n -ó $hb $Pi Qc [.ng g\+ nhYaT Ji+ Do*iT $h3y $inhT giấy|.
B Ph&n -hấ$ $h(i r^n -"n D*i.
Rệ th7ng thu g%m và vJn chuyển CTL công nghiệpW
:%0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
- Chấ$ $h(i r^n CA- h*i Cư`- -hfa L<o $hrng -hfa ri2ng diệ$ dpng $hep hoZ-
$hrng -o+poQi$q -ho Cn Jhi C&yT -hu J{ $hu go+ Q~ Cư`- nh< +Py UP- C'nh LOi
CXn L' LKn -huybn. lq -huy2n -h! CT_ -Sng nghiệp ph(i D< Do*i Uq -huy2n [rng
L< -P- -on$ainqr -h! rP- ph(i Cư`- CKy JBn $rong RuP $rFnh LKn -huybn.
- Th<nh ph&n -ó $hb $Pi Qc [.ng n2n -hfa $rong +A$ hoZ- nhiIu
$hrng -hfa JhP- nhau Cb $huKn $iện $rong Liệ- LKn -huybn Cn -P- nh< +Py $Pi
-h.
- Chấ$ $h(i r^n JhSng CA- h*i L< JhSng -ó giP $r' $Pi Qc [.ng Cư`-
-hfa $rong -P- $hrng -hfa DOn -ho $Oi Jhi C&y L< Cư`- LKn -huybn C'nh J{.
- Đ#i LOi -hấ$ $h(i r^n -Sng nghiệp -h din $hY- ph@+ L< -hấ$
$h(i r^n Qinh ho*$ Cư`- -hfa $rong -P- $hrng nhYa ri2ng diệ$ Cb $hu go+ h<ng
ng<y L< Q# Dư`ng -wng như [ung $B-h $hrng -hfa $ry $huA- L<o $Nng nh< +Py.
C. ?'i -Ši ch(t th)i !•n & t‚& Chấ$ $h(i r^n y $ Q~ Cư`- ph=n Do*i $*i ngu\n L< Cư`-
CYng $rong -P- $>i hoZ- $hrng $hqo C>ng Rui C'nh -3a ,A $.
>ui )ịnh màu 6Cc c9c tAi và th^ng )Xng ch*t thBi:
− Thrng +<u L<ng vhoZ- $>i nyDon +<u L<ngx W CYng -hấ$ $h(i D=+ Q<ngT d2n ngo<i
-ó dibu $ư`ng LI nguy h*i Qinh h5-
− Thrng +<u Uanh vhoZ- $>i nyDon +<u UanhxW CYng -hấ$ $h(i Qinh ho*$
− _i2ng $*i -P- ph"ng Ue$ nghiệ+T ph@u $huK$T| d# $rB $h2+ -P- $hrng +<u Cqn
vhoZ- $>i nyDon +<u CqnxW CYng -hấ$ $h(i hóa h5-T -hấ$ $h(i phóng U*T $hu#- g=y
CA- $ d<o.
− Thrng -hfa -P- LK$ Q^- nh5n như Ji2+ $i2+T [ao +G|
6B-h -H $hrng rP- -ó $hb $hay CGi $ry $hqo Dư`ng rP- phP$ Qinh L< $ry $hqo Jhu LY-
d# $rB $hrng rP-. Có $hb d# $rB -P- Do*i $hrng rP- như QauW vixW Do*i $hrng rP- 2)1 d# $rB $*i
-P- ph"ng Jhoay viixW Do*i $hrng rP- 0)1 d# $rB [5- -P- h<nh Dang|CP- $>i L< $hrng CYng
$r2n -h] Cư`- Qc [.ng Cb CYng -hấ$ $h(i L< JhSng [rng -ho -P- +.- CB-h JhP-.
Thu g%m ch*t thBi n!i ph9t 6inh:
Hiện $*i -Sng $P- $hu go+ L< Uc DE CT_ y $ -hưa Cư`- C&u $ư C>ng +f- h&u h$
$r*+ y $T ph"ng JhP+ $ư nh=n $Y Uc DE dpng -P-h C#$ $h3 -Sng hay -hSn Dấp. ko CóT -&n
$h<nh DKp +A$ CAi $hu go+ CT_ $ ri2ng diệ$T CAi $hu go+ n<y Q~ $hY- hiện $hu go+
CT_ y $ $*i -P- $r*+ y $ phườngT UV L< -P- ph"ng JhP+ $ư nh=n $hqo C>ng Ruy C'nh -3a
,A $. T&n Quấ$ $hu go+ rP- -ó $hb [ao CAng $ry $huA- L<o Dư`ng rP- phP$ QinhT -ó $hb
$N 2h% D&nung<y. Tuy nhi2n $hời gian $hY- hiện $hu go+ rP- n2n $in h<nh L<o D>- B$ -ó
người Rua D*i v-ó $hb L<o D>- QPng QO+ hoZ- -hiIu $#ix L< ph(i Ruy C'nh $uyn Cường LKn
:%4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
-huybn rP- nAi dA $rong -X Q! $rPnh Rua -P- Jhu LY- -hM+ Qó- người dệnhT Jhu LY- nh<
Mn| Sc [.ng Uq g^n +Py 2 dPnh -ó D^p CZ$ $hrng -hfa JBn Cb $hu go+ CT_ y $ $N -P-
-X Q! y $.
 /h{n tFch *ựa chAn c4ng nghệ †” *+ ch(t th)i !•n z4 thH ch6 hu&ện Th'ng Nh(tO
CP- -Sng nghệ $hường Cư`- Qc [.ng $rong Uc DE CT_ Qinh ho*$ g\+W -hSn Dấp
h`p Lệ QinhT C#$ L< Q(n Uuấ$ ph=n Co+poQ$. TBnh $hB-h fng -3a +’i phưXng phPp C#i LOi
CiIu Jiện $hY- $ $*i huyện Th#ng Nhấ$ Cư`- ph=n $B-h như Qau W
 [7i với công nghệ )7t& [o rP- Qinh ho*$ $*i huyện Th#ng Nhấ$ -ó CA @+ -aoT nhấ$
D< L<o +ra +ưa n2n Liệ- Pp [.ng -Sng nghệ C#$ CT_ Qinh ho*$ D< JhSng Jh( $hi LF
$i2u hao nhiIu nhi2n Diệu. Đ#i LOi nhang Do*i rP- -ó CA- $Bnh -ao như rP- y $T
dệnh ph@+ -hfa -P- Do*i Li $rrng nguy hib+T -P- -hấ$ hau -X nguy h*i... d^$ duA-
ph(i $i2u h3y dpng phưXng phPp C#$ LF -P- phưXng phPp JhP- JhSng d(o C(+ an
$o<n.
 Công nghệ 6Bn Eu*t phân c%mp%6t
S(n Uuấ$ ph=n -o+poQ$ JhSng nhang gi(+ Cư`- Dư`ng rP- $h(i -&n -hSn Dấp +<
-"n $*o ra Q(n ph@+ ph=n dón hau B-h ph.- L. Q(n Uuấ$ nSng nghiệp. Nguy2n Diệu Cb Q(n
Uuấ$ ph=n -o+poQ$ D< -P- -hấ$ hau -X [ễ ph=n h3y Qinh h5- v-hi+ Cn 7;‰ $h<nh ph&n
CT_ Qinh ho*$ ! Th#ng Nhấ$x. ko CóT Qau Jhi ph=n Do*i rP- Cb 3 ph=nT Dư`ng rP- -&n
-hSn Dấp -h] -"n Jho(ng %;‰ L< 2;‰ Dư`ng -hấ$ $rX JhSng ph=n h3y Qau Jhi 3 ph=n. TN
Có gi(+ [iện $B-h -&n -hSn Dấp rP- Uu#ng 0;‰ Qo LOi Liệ- -h] Qc [.ng -Sng nghệ -hSn
Dấp h`p Lệ Qinh. Tuy nhi2nT Lấn CI Ruan $r5ng D< DYa -h5n -Sng nghệ 3 ph=n phr h`p.
 Công nghệ chôn (*p h5p vệ 6inh&
ChSn Dấp h`p Lệ Qinh D< +A$ dA phKn JhSng $hb $hiuT D< Jh=u -u#i -rng -3a hệ
$h#ng Ru(n DE CT_ L< -wng D< Jh=u -u#i -rng -3a RuP $rFnh Uc DE rP-. Trong -P- phưXng
phPp Uc DE L< $i2u h3y CT_ C(+ d(o an $o<n C#i LOi +Si $rườngT -hSn Dấp h`p Lệ Qinh D<
phưXng phPp phG dinT CXn gi(n L< [ễ $hY- hiện nhấ$ [o W
C CSng nghệ CXn gi(n
C 6hSng y2u -&u $rFnh CA Jg $huK$ -ao như C#i LOi D" C#$
C Chi phB C&u $ư L< LKn h<nh $hấp nhấ$
C ThB-h h`p LOi dấ$ J{ Do*i rP- n<oT Dinh ho*$ [ễ $Mng -Sng Quấ$ Jhi -&n $hi$
PhưXng phPp n<y Cư`- Pp [.ng phG din $*i /iệ$ Na+ L< $r2n Th giOi.
Qua ph=n $B-h -P- Jh( nMng CPp fng -3a $Nng phưXng phPpT nhKn $hấy -Sng nghệ
-hSn Dấp h`p Lệ Qinh phr h`p Cb Uc DE CT_ Qinh ho*$ -ho huyện Th#ng Nhấ$. Tuy nhi2nT
Ue$ $hấy $h<nh ph&n -hấ$ $h(i r^n $*i Huyện phr h`p LOi -Sng nghệ 3 ph=n -rng LOi nhu
:%7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
-&u Qc [.ng ph=n dón DOn. ko LKyT CI Uuấ$ -Sng nghệ Uc DE CT_ Qinh ho*$ -ho huyện
Th#ng Nhấ$ D< Pp [.ng C\ng $hời -Sng nghệ 3 ph=n L< -Sng nghệ -hSn Dấp h`p Lệ Qinh.
C. $hb -Sng nghệ Pp [.ng C#i LOi $Nng Do*i rP- như Qau W
C CT_ Qinh ho*$ $hu go+ Cư`- Cưa LI Jhu Uc DE ph=n Do*i. _P- $h(i hau -X [ễ ph=n
h3y Cư`- Qc [.ng Cb 3 ph=n. CP- $h<nh ph&n rP- -"n D*i L< -hấ$ $rX JhSng ph=n
h3y $rong RuP $rFnh Q(n Uuấ$ ph=n Cư`- Uc DE dpng phưXng phPp -hSn Dấp h`p Lệ
Qinh.
C Đ#i LOi -hấ$ $h(i r^n Jhu LY- ngo*i $h<nh -hưa $ip -Kn Cư`- +*ng DưOi $hu go+
-hung $in h<nh LKn CAng người [=n $Y Uc DE rP- $h(i dpng phưXng phPp 3 ph=n
Rui +S hA gia CFnh.
C Đ#i LOi -hấ$ $h(i r^n y $ nguy h*iT [o $Bnh -hấ$ nguy h*i -3a -P- Do*i -hấ$ $h(i n<y
n2n phưXng phPp C#$ D< $hB-h h`p nhấ$. Tuy nhi2nT -&n -h5n -Sng nghệ C#$ $i2n
$inT C(+ d(o Uc DE $riệ$ Cb Dư`ng JhB $h(i Qinh ra $rong RuP $rFnh C#$.
3.c ti2u ^: Quy ho*-h dVi -hSn Dấp -hấ$ $h(i r^n h`p Lệ Qinh
CMn -f $hqo $hSng $ư Di2n $'-h Q# ;:u2;;:uTT1Th,6HCNMTh,lk ng<y :8 $hPng
;: nM+ 2;;: -3a ,A l=y [Yng L< dA 6HCN&MT $hF Ruy $rFnh Cb DYa -h5n L' $rB L< C'a
Cib+ -3a dVi rP- như QauW
Thu $hKp -P- $<i Diệu Di2n Ruan Cn y2u -&u -3a ,C1T Jh#i Dư`ng -hấ$ $h(i -&n
-hSn Dấp L< [Y Jin $rong $ưXng Dai. Quy C'nh LI +f- CA CiIu $ra Jhi DKp [Y Pn
U=y [Yng ,C1 Cư`- Ruy C'nh $*i $hqo d(ng [ưOi C=y..
lP- C'nh phưXng Pn -P- C'a Cib+ -ó Jh( nMng Cb U=y [Yng ,C1. CP- L' $rB n<y -ó
$hb Cư`- Uq+ Ue$ L< CI Uuấ$ $r2n -X Q! nghi2n -fu ph=n $B-h -P- d(n C\ C'a hFnhT
C'a -hấ$T C'a -hấ$ $hu• LMnT d(n C\ hiện $r*ng Qc [.ng Cấ$ CV -óT hiện $r*ng ph=n
d# [=n -ư .
So QPnh L< DYa -h5n phưXng Pn LOi -P- -h] $i2u -3a ,C1 L< Do*i do dO$ +A$ Q# C'a
Cib+ [Y C'nh. 1Ya -h5n -hBnh $hf-T $rong dưO- n<y Qo QPnh CPnh giP -hi $i$ -P-
C'a Cib+ -"n D*i $r2n -X Q! ph=n $B-h CPnh giP [Ya $hqo -P- -h] $i2uW Jg $huK$T Jinh
$ L< UV hAiT DYa -h5n $#i ưuT Pp [.ng -P- phưXng phPp -hKp d(n C\T $Bnh Cib+ -P-
-h] $i2u. Đb $hY- hiện Cư`- dưO- n<y -&n ph(i -ó C&y C3 -P- $<i Diệu CiIu $ra hiện
$r*ng +Si $rườngT CZ- Cib+ $Y nhi2nT Jinh $ h UV hAi -3a $ấ$ -( -P- C'a Cib+ [Y
C'nh. TN CóT -ho Cib+ $Nng yu $# C#i LOi $Nng C'a Cib+ L< DYa -h5n C'a Cib+
$hB-h h`p nhấ$.
Các &‚u t' cŽn †|, †¡t @hi *ựa chAn D‡i ch4n *(7
A; J"y mô bXi
:%8
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Quy +S dVi -hSn Dấp -hấ$ $h(i r^n ph. $huA- L<o Ruy +S -3a CS $h' như [=n Q#T
Dư`ng rP- $h(i phP$ QinhT CZ- Cib+ rP- $h(i| Có $hb -Mn -f L<o CZ- Cib+ CS $h' /iệ$ Na+
-ó $Bnh Cn Jh( nMng phP$ $ribn CS $h' Cb ph=n Do*i Ruy +S dVi L< -ó $hb $ha+ Jh(o -ho
huyện Th#ng Nhấ$ như QauW
Bảng D0+: 6hân Koại R"y mô bXi chôn K&p ch&t thải rƒn
TT
Quy +S dVi
-hSn Dấp
k=n Q#
vng<n ngườix
1ư`ng -hấ$ $h(i r^n
v$ấnunM+x
kiện $B-h dVi
vhax
Thời h*n Qc [.ng
vnM+x
: 1o*i nho 0 j :; 2;.;;; 0 • :;
2 1o*i LNa :;; j %0; 40.;;; :; j %; :; j %;
% 1o*i DOn %0; j :;;; 2;;.;;; %; h 0; %; j 0;
) 1o*i rấ$ DOn † :;;; † 2;.;;; † 0; † 0;
4%g"5n : 6hụ Kục thông t f$ *+k)**+k##P#]B[<1%M#]BX~;
b; `- tr3
/' $rB dVi -hSn Dấp ph(i g&n nXi phP$ Qinh -hấ$ $h(iT nhưng ph(i -ó Jho(ng -P-h
$hB-h h`p LOi nhang Lrng [=n -ư g&n nhấ$. CP- yu $# (nh hư!ng Cn -P- Lrng [=n -ư
n<y D< Do*i -hấ$ $h(i v+f- CA CA- h*ixT CiIu Jiện hưOng gióT nguy -X g=y D.$ DAi| Đ'a
Cib+ -P- dVi -hSn Dấp -&n ph(i Ua -P- Q=n dayT D< -P- nXi -ó -P- Jhu LY- Cấ$ $r#ng L^ngT
$Bnh Jinh $ JhSng -ao.
/' $rB dVi -hSn Dấp ph(i np+ $rong $&+ Jho(ng -P-h h`p DET ngu\n phP$ Qinh rP-
$h(i. ĐiIu n<y $ry $huA- L<o dVi Cấ$T CiIu Jiện Jinh $T C'a hFnhT Uq -A $hu go+ rP- $h(i.
Đường QP Ci Cn nXi $hu go+ rP- $h(i ph(i C3 $#$ L< C3 -h'u $(i -ho nhiIu Uq $(i h*ng
nZng Ci D*i $rong -( nM+. TP- CAng -3a Liệ- +! rAng giao $hSng -3ng -&n Cư`- Uq+ Ue$.
Tấ$ -( L' $rB CZ$ dVi -hSn Dấp ph(i Cư`- Ruy ho*-h -P-h ngu\n nưO- -ấp Qinh ho*$
L< ngu\n nưO- Qc [.ng -ho -Sng nghiệp -h din DưXng $hY- $hY- ph@+ B$ nhấ$ D<
:;;;+. Ngo<i ra -h> E -P- Jho(ng -P-h JhP- Cb C(+ d(o an $o<n -ho Jhu LY- Uung
Ruanh.
Bảng D0): J"y '-nh vF khoảng cách t$i thiS" tY h,ng r,o bXi chôn K&p t.i các công tr=nh
C4ng t!"nh Bh6)ng cách t'i thi•u •,–
6hu $rung $=+ CS $h'
S=n dayT h(i -(ng
6hu -Sng nghiệp
Đường giao $hSng Ru#- DA
CP- -Sng $rFnh Jhai $hP- nưO- ng&+
• CSng Quấ$ DOn hXn
:;.;;;+
%
ungC
• CSng Quấ$ nho hXn
%.;;;
%.;;;
%.;;;
0;;
¤ 0;;
¤ :;;
¤ 0;
:%9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
:;.;;;+
%
ungC
• CSng Quấ$ nho hXn
:;;+
%
ungC
CP- -.+ [=n -ư ! +iIn n>i
0.;;;
4%g"5n : 6hụ Kục thông t f$ *+k)**+k##P#]B[<1%M#]BX~;
C&n CZ- diệ$ Dưu E -P- Lấn CI QauW
h ,Vi -hSn Dấp -hấ$ $h(i h`p Lệ Qinh JhSng Cư`- CZ$ $*i -P- Jhu LY- ngKp D.$y
h 6hSng Cư`- CZ$ L' $rB dVi -hSn Dấp -hấ$ $h(i h`p Lệ Qinh ! nhang nXi -ó $iI+ nMng
nưO- ng&+ DXny
h ,Vi -hSn Dấp -hấ$ $h(i h`p Lệ Qinh ph(i -ó +A$ Lrng Cệ+ rAng B$ nhấ$ 0;+ -P-h diệ$
LOi d2n ngo<i. ,ao d5- d2n ngo<i Lrng Cệ+ D< h<ng r<o dViy
h ,Vi -hSn Dấp -hấ$ $h(i h`p Lệ Qinh ph(i h"a nhKp LOi -(nh Ruan +Si $rường $Gng $hb
$rong L"ng dPn JBnh :;;;+. Đb C*$ +.- CB-h n<y -ó $hb Qc [.ng -P- diện phPp như
$*o L<nh Cai -=y UanhT -P- +S Cấ$ hoZ- -P- hFnh $hf- JhP- Cb d2n ngo<i dVi JhSng
nhFn $hấy Cư`-.
c; @-A ch&t công tr=nh v, thUy v(n
Đ'a -hấ$ $#$ nhấ$ D< -ó DOp CP nIn -h^- L< C\ng nhấ$T n2n $rPnh Lrng CP LSi L< -P-
L$ nf$ Jin $*oT Lrng Cấ$ [ễ d' r*n nf$. Nu DOp CP nIn -ó nhiIu L$ nf$ L< LH $G ong $hF
CiIu -Y- J{ Ruan $r5ng D< ph(i C(+ d(o DOp ph3 dI +Z$ ph(i [<y L< $h@+ $hấu -hK+. /iệ-
DYa -h5n LK$ Diệu ph3 dI +Z$ phr h`p D< rấ$ -&n $hi$ $rong Qu#$ $hời gian ho*$ CAng -3a
dVi $h(i. Đấ$ -&n ph(i +'n Cb D<+ -hK+ D*i RuP $rFnh r" r]. H<+ Dư`ng Qe$ $rong Cấ$ -<ng
-ao -<ng $#$ Cb $*o ra Jh( nMng hấp $h. -ao L< $h@+ $hấu -hK+. H’n h`p giaa Cấ$ Qe$ drn
L< -P$ D< DE $ư!ng nhấ$. 6hSng n2n Qc [.ng -P$ Qoi L< Cấ$ hau -X. k"ng -h(y nưO- +Z$
-&n $Kp $rung $*i +A$ nXi. C&n Jib+ QoP$ QY -huybn ['-h -3a +*-h nưO- ng&+ L< di$
-h^- -h^n $ấ$ -( -P- ging Qc [.ng D<+ nưO- u#ng $rong Jhu LY-.
6hi Uq+ Ue$ -&n Qc [.ng d(n C\ C'a -hấ$T $h3y LMnT C'a hFnh C\ng $hời $ha+ Jh(o
E Jin -3a -P- -X Ruan C'a phưXng Cang ho*$ CAng $rong Dinh LY- n<y.
d; %h‡ng kh3 cạnh môi tr!ng
QuP $rFnh ph=n h3y -P- -hấ$ hau -X $*i dVi -hSn Dấp -ó $hb g=y ra +A$ Q# nguy h*i
-ho +Si $rường. CP- nguy h*i n<y dao g\+W
h T*o ra +A$ Q# LK$ -h3 $rung gian g=y dệnh như ru\iT +u’iT -P- Do*i -Sn $rrng -ó
-Pnh L< -P- Do<i gZ+ nhấ+.
h Mang rP- rư!i -u#n $hqo gió g=y S nhiễ+ -ho -P- Jhu LY- Uung Ruanh
h G=y -P- L. -hPyT nG.
:);
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h G=y S nhiễ+ ngu\n nưO-.
Ngo<i -P- yu $# CV n2uT -&n Uq+ Ue$ $h2+ -P- $P- CAng +Si $rường. /B [. +A$
dVi -hSn Dấp Q~ $*o ra d.i [o Uc DE L< Lri Dấp -hấ$ $h(iT -hấ$ $h(i $ưXi L< QY ph=n h3y -3a
nó $*o ra +ri hSi $h#i. Gió -ó $hb -u#n $hqo rP- rư!i rXi LVi ra ngo<i Jhu LY- L< -P-
phưXng $iện -huy2n -h! -3ng D<+ rXi LVi rP- $rong RuP $rFnh LKn -huybn Cn nXi -hSn
Dấp. 1ưu Dư`ng phưXng $iện Uq -A $Mng D2n -ó $hb g=y P-h $^-. Ting \n L< JhB U( g=y UPo
$rAn. ĐiIu Ruan $r5ng Cb -hấp nhKn C#i LOi +A$ dVi -hSn Dấp D< -# g^ng d# $rB dVi -hSn
Dấp Ua Jhoi $&+ nhFn L< Ua -P- Jhu LY- gi(i $rBT C'a Cib+ n2n Jhuấ$ gió L< -ó hưOng gió
Ua hẳn Jhu [=n -ư. MA$ CiIu Ruan $r5ng naa D< dVi -hSn Dấp JhSng ! g&n -P- ngV $ư
Cường hoZ- JhSng g=y -(n $r! n<o JhP- C#i LOi $r.- Cường giao $hSng -hBnh. Sau -rng D<
ph(i gic gFn Jhu LY- Q*-h Q~T C=y D< Jh( nMng C*$ Cư`- J$ Ru( $#$ nhấ$ LI -hi phBT hiệu
Ru( L< D<+ gi(+ dO$ QY ph(n JhPng -3a -Sng -h>ng.
B; 1ác ch? ti8" kinh tế
1Ya -h5n dVi -hSn Dấp ph $h(i -"n ph(i -h> E Cn Jinh $T -# g^ng gi(+ +5i -hi phB -ó
$hb Cư`- Cb C*$ Cư`- y2u -&u LI L#n C&u $ư h`p DE nhưng JhSng Cư`- gi(+ nhŽ D`i B-h
-Sng -Ang L< hiệu Ru( UV hAi
:):
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8O8^ B‚ h6…ch thực hiện
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
•t!iệu z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
?• †u(t /h'i h‰7
2008
92010
2010
9201j
201j
92020
M.- $i2u :W Ho<n
$hiện +S hFnh $G -hf-
Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n
ThY- hiện -hưXng $rFnh C<o
$*oT n=ng -ao nMng DY- -ho -Pn
dA Ru(n DE CT_
:;; l
?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
Ph"ng TNMT
ĐXn L' $ư Lấn
Ho<n $hiện hệ $h#ng $G -hf-
Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n
:;; l
?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
Ph"ng TNMT
ĐXn L' $hu go+
M.- $i2u 2W N=ng -ao
nhKn $hf- -Ang C\ngT
UV hAi hóa -Sng $P-
Q1CT_
Tuy2n $ruyInT giPo [.- n=ng
-ao nhKn $hf- -3a -Ang C\ng ,ao g\+
$rong Jinh
phB -hưXng
$rFnh n=ng
-ao nhKn $hf-
,/MT -ho
-Ang C\ng
l l
?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
S! TN&MT
Ph"ng TNMT
?,Nk UV
CP- $G -hf- Co<n $hb
PhG -Kp Jin $hf- -X d(n LI
+Si $rường -ho -P- $rường h5-
l l l
?,Nk Huyện CI Uuấ$ D2n ?,Nk T]nh
Uin E Jin -h] C*o Cb S! Gk&ĐT -rng
ph#i h`p $hY- hiện $rong -P- $rường h5-.
Trang d' Jin $hf- ph=n Do*i
rP- $*i ngu\n
l l
?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
S! TN&MT
?,Nk UV
CP- $G -hf- Co<n $hb
6huyn JhB-h UV hAi hóa -Sng
$P- Q1CT_
:;; l l
?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
?,Nk T]nh
S! TN&MT
CP- TG -hf-T -P nh=n
M.- $i2u %W N=ng -ao
nMng DY- L< hiệu Ru(
-Sng $P- $hu go+T
TMng -ường nMng DY- $hu go+
L< LKn -huybn -hấ$ $h(i r^n
).;;; l l ?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
?,Nk T]nh
S! TN&MT
?,Nk UV
:)2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
•t!iệu z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
?• †u(t /h'i h‰7
2008
92010
2010
9201j
201j
92020
LKn -huybn CT_
CP- ĐXn L' $hu go+
N=ng -ao $• Dệ $hu go+ rP- $*i
-P- hA [=n dpng Liệ- y2u -&u
-P- hA [=n vJhu LY- CS $h'x
$hY- hiện h`p C\ng -a+ J$
$hu go+ rP- $h(i.
:;; l
?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
S! TN&MT
?,Nk UV
CP- ĐXn L' $hu go+
,ưO- C&u $hY- hiện $hB Cib+
ph=n Do*i rP- $*i ngu\n
:.;;; l
?,Nk
Huyện
Th#ng Nhấ$
?,Nk T]nh
S! TN&MT
?,Nk UV
CP- ĐXn L' $hu go+
ThY- hiện ph=n Do*i rP- $*i
ngu\n C\ng dA $r2n $o<n
Huyện
%.;;; l l
M.- $i2u )W Quy
ho*-h U=y [Yng dVi
rP- h`p Lệ Qinh
Đ&u $ư U=y [Yng dVi -hSn Dấp
h`p Lệ Qinh
4.;;; l l
?,Nk Huyện CI Uuấ$ D2n ?,Nk T]nh L<
S! TN&MT h’ $r` LI +Z$ Jinh $ L< Jg
$huK$. CP- Q! dan ng<nh JhP- ph#i h`p
$hY- hiện.
:)%
m8^ BM HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN< CcN< N<HIỆ/
m8^81 Các -(n z• cŽn gi)i qu&‚t
1< huyện +Oi $h<nh DKpT -P- nh< +PyT UB nghiệp -Sng nghiệp -"n B$T -h3 yu D<
-P- -X Q! $ibu $h3 -Sng nghiệp Ruy +S nho. To<n huyện -ó 42: -X Q! CNhTTCNT
nhang -X Q! n<y JhSng $Kp $rung +< np+ r(i rP- $rong Jhu [=n -ưT Q(n Uuấ$ +anh
+>nT nho DzT -Sng nghệ -"n D*- hKuT nMng Quấ$ L< -hấ$ Dư`ng Q(n ph@+ -"n $hấpT Qf-
-*nh $ranh Je+. Nhang 6huT C.+ CSng nghiệp -hưa Ci L<o ho*$ CAngT hiện Cang
$rong $hời J{ Ruy ho*-hT -hờ C`i ph2 [uyệ$T +ời g5i C&u $ư|Đó D< +A$ $rong nhang
Lấn CI $iI+ @n nguy -X g=y S nhiễ+ +Si $rường $rong $ưXng Dai. 6hi huyện C@y +*nh
$#- CA $Mng $rư!ng Jinh $T CZ- diệ$ D< -huybn ['-h -X -ấu Jinh $ $hu&n nSng nghiệp
Qang -Sng nghiệp L< ['-h L. $hF -P- Lấn CI +Si $rường Q~ Uuấ$ hiện nhiIu hXnT Có
D< S nhiễ+ +Si $rường [o JhB $h(iT nưO- $h(i -Sng nghiệp -hưa Cư`- Uc DE U( L<o
+Si $rườngy S nhiễ+ +Si $rường [o -hấ$ $h(i -Sng nghiệp vdao g\+ -( -hấ$ $h(i nguy
h*ixy Lấn CI -P- -X Q! Sl6k -ó Ruy +S nhoT -Sng nghệ D*- hKuT np+ Uqn J~ $rong Jhu
[=n -ư CS $h'|.
Đb -Sng $P- Ru(n DE +Si $rường C*$ Cư`- hiệu Ru( -aoT -&n $hi$ ph(i -ó -P-
+.- $i2u L< gi(i phPp -. $hb $N nay Cn nM+ 2;2; C#i LOi -P- Dinh LY- QauW
h NưO- $h(iT JhB $h(i L< rP- $h(i -Sng nghiệp L< rP- $h(i nguy h*i.
h ¥ $hf- L< hibu di$ -3a [oanh nghiệp LI Dinh LY- +Si $rường nói -hung L<
-P- LMn d(n phPp DuK$ +Si $rường nói ri2ng.
h CSng nghệ Q(n Uuấ$ D*- hKuT [}n Cn Liệ- $i2u $#n nhiIu nMng Dư`ng L<
nguy2n Diệu C&u L<oT +f- CA phP$ $h(i -ao.
h Ph=n d# -P- -X Q! Q(n Uuấ$T CZ- diệ$ D< -P- ng<nh g=y S nhiễ+ -ao.
m8^82 3.c ti2u chung:
h NgMn ngNa L< gi(i Ruy$ hiệu Ru( -P- Lấn CI S nhiễ+ +Si $rường g=y ra [o
ho*$ CAng Q(n Uuấ$ -Sng nghiệp $r2n C'a d<n huyện.
h Ho<n $hiện hệ $h#ng Ru(n DE +Si $rườngT ho<n $hiện Jhung phPp DET -hBnh
QP-h ưu CVi phr h`p.
h N=ng -ao nhKn $hf- -ho [oanh nghiệp.
m8^8O Su& h6…ch 7hát t!i•n các ng1nh ch *ực
TKp $rung C&u $ư hFnh $h<nh -P- Jhu L< -.+ -Sng nghiệp $Kp $rungT $hY- hiện -P-
-hBnh QP-h ưu CVi Cb J2uT g5iT $hu h>$ -P- ngu\n L#n C&u $ư $N d2n ngo<i $*o CAng DY-
-ho -P- ng<nh -Sng nghiệp phP$ $ribnT $rong Có -h> $r5ng phP$ $ribn -P- ng<nh -Sng
nghiệp Qc [.ng nguy2n Diệu $*i -h’ L< Qc [.ng nhiIu Dao CAng $*i C'a phưXngT B$ g=y S
nhiễ+ +Si $rường.
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
kanh +.- C&u $ư -P- Jhu L< -.+ -Sng nghiệp j TTCN QauW
h 6hu -Sng nghiệp k&u Gi=y -ó Ruy +S %0;ha vC`$ C&u :;;haxT [Y Jin phP$
$ribn -P- ng<nh -Sng nghiệp nhŽT B$ (nh hư!ng S nhiễ+.
h 6hu -Sng nghiệp UV 1A 20 -ó Ruy +S 20;ha vC`$ C&u :;;hax phP$ $ribn -P- Do*i
hFnh -Sng nghiệp $i2u [rng.
h C.+ CN j TTCN Quang Trung -ó Ruy +S 0;haT phP$ $ribn -P- ng<nh -h din
nSng j D=+ nghiệp L< +ay +Z-.
h C.+ CN j TTCN Só- 1u -ó Ruy +S 2;;ha vC`$ C&u 0;haxT phP$ $ribn -P-
ng<nh Q(n Uuấ$ LK$ Diệu U=y [YngT Jb -( LK$ Diệu U=y [Yng +Oi.
h C.+ CN j TTCN Gia T=n 2 -ó Ruy +S Jho(ng :;;ha vC`$ C&u 0;haxT phP$
$ribn -P- ng<nh Q(n Uuấ$ LK$ Diệu U=y [YngT -X Q! -h din nSngT D=+ nghiệp L< +ay
+Z-.
Quy ho*-h phP$ $ribn -P- ng<nh CN j TTCN C'a phưXngW
CSng nghiệphTTCN C'a phưXng Q~ $Kp $rung L<o phP$ $ribn +A$ Q# ng<nh h<ng
-h3 DY- nhưW Jhai $hP- CPT LK$ Diệu Qan Dấp vd# $rB Cib+ Jhai $hP- $Kp $rung $*i Quang
Trungx U=y CHy Q(n Uuấ$ g*-h ngóiT -h din nSng Q(n L< $hY- ph@+ vUay UP$ D>a
d^pT -h din -ao QuT CiIuT $hf- Mn gia Q>-|xT -h din rau Ru( v-hu#i QấyT C\ hAp|x
+ay +Z- L< gi&y [a Uuấ$ Jh@uy Q(n Uuấ$ -P- Q(n ph@+ $N g’ L< Ji+ Do*iy Qca -haa S $S
L< -P- Do*i +Py +ó- ph.- L. Q(n Uuấ$ nSng nghiệpy C\ng $hời phP$ $ribn nhanh ng<nh
-ung -ấp L< ph=n ph#i Ciện nưO-.
_C9c yêu cầu chi @7 t0, lhu công nghiệp thm% >uy chunn co thuJt Fu7c gi$ vU
Fuy h%"ch Eây :Xng`>CkD.NhQ&ShhZe+kDa@$n hành thm% Fuy )ịnh 67
hWeShhZe>D-+kD ngày NeWeShhZ củ$ +8 Eây :Xng
:x Quy ho*-h U=y [YngT -(i $*oT +! rAng -P- JhuT -.+ -Sng nghiệp ph(i C(+
d(o -P- y2u -&u QauW
h ,(o Lệ +Si $rườngW
¦¦… Ph(i C(+ d(o $u=n $h3 -P- Ruy C'nh phPp DuK$ LI d(o Lệ +Si $rường.
¦¦… /' $rB -P- UB nghiệp -Sng nghiệp ph(i C(+ d(o h*n -h Cn +f- $hấp nhấ$
nhang (nh hư!ng Uấu $Oi +Si $rường CS $h'T $u=n $h3 -P- Ruy C'nh $*i +.- 2 L< +.- %
$rong +.- 2.7.: n<y.
h TG -hf- Q(n Uuấ$ $huKn D`i L< h`p DE.
h ,# $rB -P- -Sng $rFnh phr h`p LOi CiIu Jiện C'a hFnhT C'a -hấ$T -(nh RuanT h<i
ho< LOi -P- Ru&n $hb Jin $r>- JhP- $rong CS $h' L< C(+ d(o -P- y2u -&u LI ph"ng
-h#ng -hPy nG.
:)0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h ,# $rB h`p DE +*ng DưOi Jg $huK$ h* $&ng L< -=y Uanh
h Sc [.ng h`p DE Cấ$ Cai.
2x /' $rB -P- UB nghiệp -Sng nghiệp
/' $rB -P- UB nghiệp ph(i C(+ d(o JhSng g=y (nh hư!ng Uấu $Oi +Si $rường Q#ng
-3a Jhu [=n -ưW
h Nhang UB nghiệp -ó $h(i -hấ$ CA- h*iT -ó nguy -X g=y S nhiễ+ +Si $rường ph(i
! -u#i hưOng gió -hBnhT -u#i -P- ["ng QSngT Qu#i Qo LOi Jhu [=n -ư.
h Tu{ $hqo $P- CAng CA- h*i $Oi +Si $rường L< Jh#i Dư`ng LKn $(i ra L<o nh< +Py
+< d# $rB như QauW
¦¦… ,# $rB ! ngo<i ph*+ Li CS $h'W -P- UB nghiệp [rng -P- -hấ$ phóng U* +*nh
hoZ- [ễ g=y -hPy nGy -P- dVi ph Diệu -Sng nghiệp -ó Ruy +S DOn hoZ- -hfa -P- ph
Diệu nguy hib+.
¦¦… ,# $rB ! Ua Jhu [=n [.ngT $rường h`p Cư`- phep d# $rB ngay $rong Jhu [=n -ưW
-P- UB nghiệp -ó -hấ$ $h(i L< +f- CA g=y \nT g=y rung -hấn C(+ d(o $i2u -hu@n -ho
phep C#i LOi Jhu [=n -ưT L< ph(i Cư`- Jib+ QoP$ nghi2+ ngZ$ LI -P- $i2u -hB +Si
$rường.
%x k(i -P-h Dy Lệ QinhW
h Try $hqo +f- CA CA- h*i LI +Si $rườngT giaa -P- -Sng $rFnh -Sng nghiệp L<
Jhu [=n -ư ph(i -ó [(i -P-h Dy Lệ Qinh.
h ChiIu rAng [(i -P-h Dy ph(i C(+ d(o Jho(ng -P-h $#i $hibu $hqo $i2u -hu@n +Si
$rường /iệ$ na+.
h Trong [(i -P-h Dy Lệ QinhT $#i $hibu 0;‰ [iện $B-h Cấ$ ph(i Cư`- $r\ng -=y Uanh
L< JhSng RuP );‰ [iện $B-h Cấ$ -ó $hb Cư`- Qc [.ng Cb d# $rB dVi C’ UqT $r*+ dX+T $r*+
Uc DE nưO- $h(iT $r*+ $rung -huybn -hấ$ $h(i r^n.
)x ,Vi ph DiệuT ph ph@+W
h ,Vi ph DiệuT ph ph@+ -Sng nghiệp ph(i Cư`- r<o -h^n L< JhSng D<+ (nh
hư!ng Uấu $Oi CiIu Jiện Lệ Qinh -3a -P- UB nghiệp Uung Ruanh L< JhSng D<+ nhiễ+ d@n
+Si $rường.
h ,Vi -hfa -P- ph Diệu nguy hib+ v[ễ g=y -hPy nGT ['-h dệnh...x ph(i -ó diện
phPp Uc DE -P- -hấ$ CA- h*i L< C(+ d(o Jho(ng -P-h Dy.
_ >uy )ịnh vU 6K :ng )*t công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thm% >uy
chunn co thuJt Fu7c gi$ vU Fuy h%"ch Eây :Xng`>CkD.NhQeShhZe+kDa@$n hành
thm% Fuy )ịnh 67 hWeShhZe>D-+kD ngày NeWeShhZ củ$ +8 Eây :Xng
:)4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h Đấ$ U=y [Yng Jhu -Sng nghiệp j $ibu $h3 -Sng nghiệp vTTCNx ph(i Cư`- Ruy
ho*-h phr h`p LOi $iI+ nMng phP$ $ribn -Sng nghiệpT Ruy ho*-h $Gng $hb phP$ $ribn Jinh
$ h UV hAi L< -P- -hin Dư`- phP$ $ribn -ó Di2n Ruan -3a $Nng CS $h'.
h Đấ$ Jho $<ng ph.- L. CS $h'W -P- Jhu Jho $<ng JhSng CA- h*i ph.- L. CS $h' -ó
$hb d# $rB $rong -P- Jhu [=n [.ng. CP- Jhu Jho $<ng -ó nguy -X phP$ $h(i CA- h*i ph(i
Cư`- d# $rB $rong -P- JhuT -.+ -Sng nghiệp hoZ- d# $rB CA- DKp L< ph(i C(+ d(o -P-
CiIu Jiện -P-h Dy L< Uc DE -hấ$ $h(i C(+ d(o y2u -&u LI Ru(n DE +Si $rường.
Quy ho*-h Qc [.ng Cấ$ $rong Jhu -Sng nghiệp j TTCN -&n C(+ d(o -P- y2u -&u
LI -hf- nMng ho*$ CAng -3a Jhu -Sng nghiệp. T• Dệ -P- Do*i Cấ$ $rong Jhu -Sng nghiệp
ph. $huA- L<o L' $rB -3a Jhu -Sng nghiệpT +ShCun [iện $B-h -3a -P- DS Cấ$ U=y [Yng nh<
+PyT Jho $<ngT nhưng -&n phr h`p LOi -P- Ruy C'nh ! d(ng Qau.
Bảng D0E: #• Kệ các Koại '&t trong kh" công nghiệp9 tiS" thU công nghiệp
J6…i z(t Tž *ệ •Ÿ }iện tFch t61n @hu–
Nh< +PyT Jho $<ng ¤00
CP- Jhu Jg $huK$ ¤:
CSng $rFnh h<nh -hBnhT ['-h L. ¤:
Giao $hSng ¤8
C=y Uanh ¤:;
%g"5n: J1X~`% *+k)**TkBX~
h MK$ CA U=y [YngW
Bảng D0H: MGt 'C Wây dựng th"hn 4nBt]tô; t$i 'A '$i v.i '&t Wây dựng nh, máy
Chi•u ca6 †{& }ựng
c4ng t!"nh t!2n ,Œt z(t
•,–
3€t zE †{& }ựng t'i za •Ÿ– th|6 }iện tFch *4 z(t
µ j8000,
2
108000,
2
¶ 208000,
2
‘:; 7; 7; 4;
:% 7; 40 00
:4 7; 4; 02
:9 7; 04 )8
22 7; 02 )0
20 7; )9 )%
28 7; )7 ):
%: 7; )0 %9
%) 7; )% %7
%7 7; ): %4
); 7; ); %0
†); 7; ); %0
:)7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3€t zE †{& }ựng thuŽn t'i za z'i -Ši z(t †{& }ựng nh1 ,á&G @h6 h1ng
… MK$ CA U=y [Yng gAp vdru$h$Sx $#i Ca $rong $o<n Jhu -Sng nghiệp j $ibu $h3
-Sng nghiệp D< 0;‰.
:)8
m8^8^ B‚ h6…ch thực hiện
=tt <i)i 7há7 thực hiện Binh
7hF
•t!iệu
z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
/h'i h‰7
2;;9
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
I NvN< C;p NrN< JỰC CHp CRN $Y
S#fN Jg C[/ H#VỆN
: Đ<o $*o L< dG Qung CAi ngw -Pn dA -huy2n $rP-h
LI Ru(n DE +Si $rườngT -Sng nghệ Jg $huK$ +Si
$rường.
h ,G Qung -Pn dA -ó -huy2n +Sn LI +Si $rường.
h Cc -P- dA -huy2n $rP-h $hqo h5- -P- Jhóa h5-
-huy2n ng<nh ng^n h*nW S(n Uuấ$ Q*-h hXnT
Ruan $r^- JhSng JhBT nưO-T n=ng -ao nhKn $hf-
-Ang C\ng|
h Quy ho*-h -Pn dA ngu\n $ha+ [ư -P- Jhóa h5-
[<i h*nW C*i h5-T -ao h5-T -huy2n $u|
:0; l l ?,Nk
huyện
P.TNMT
S! TN&MT
CP- CXn L' C<o $*o
2 Thu h>$ L< $*o -X hAi -ho -P- -Pn dA $rz -ó
-huy2n +Sn L< Jinh nghiệ+ $rong Jhu LY- LI
D<+ Liệ- $*i C'a phưXng
h l l ?,Nk
huyện
S! TN&MT
P.TNMT
koanh nghiệp
II To/ H#[NG HYI THfp eT J#oT eU CRC
<IfI /HR/ <If3 THIq# c NHIw3 CHp
%p;NH N<HIỆ/
: PhG din DuK$ L< -P- LMn d(n [ưOi DuK$ LI ,/MT :;; l P.TNMT ?,Nk huyện
P.TNMT
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
=tt <i)i 7há7 thực hiện Binh
7hF
•t!iệu
z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
/h'i h‰7
2;;9
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
koanh nghiệp
ĐXn L' -huy2n +Sn
Chuy2n gia
2 HưOng [}n $hY- hiện -P- Do*i giấy phepT dPo -Po
+Si $rường -ho -Pn dA -huy2n $rP-hT -P- [oanh
nghiệp -ó Ruy +S DOn.
l l P.TNMT
% GiOi $hiệu L< $hB Cib+ Pp [.ng hệ $h#ng Ru(n DE
+Si $rường “S‹ :);;: -ho +A$ Q# koanh nghiệp
$r2n C'a d<n
l l l P.TNMT
) Ph=n Do*i -P- -hấ$ $h(i r^nW Chấ$ $h(i nguy h*iT
Q(n Uuấ$T Qinh ho*$|
l l l
0 Ti2u -hu@n -ho -P- ngu\n $h(i Pp [.ng $*i /N l l l
4 ChưXng $rFnh $hB Cib+ Pp [.ng Q(n Uuấ$ Q*-h hXn
L< $i$ Jiệ+ nMng Dư`ngT -ho +A$ Q# [oanh nghiệp
Q(n Uuấ$ Cibn hFnh
l P.TNMT
7 Nh=n rAng +S hFnh $hB Cib+ Pp [.ng Q(n Uuấ$
Q*-h hXn L< $i$ Jiệ+ nMng Dư`ng
l l P.TNMT
8 T5a C<+ L< hAi $h(oW
h Hiện $r*ng L< Ruy ho*-h +Si $rường -Sng
nghiệp -3a $]nh L< huyện $rong $hời gian $Oi.
h TFnh hFnh $u=n $h3 phPp DuK$ LI ,/MT -3a -P-
[oanh nghiệp $rong Jhu LY-.
); l P.TNMT
III8 S#V HpaCH BH# CcN< N<HIỆ/ eU
TIMN HUNH %I %dI
: l=y [Yng -X Q! h* $&ng Jhu -Sng nghiệp CPp fng
-P- y2u -&u LI Ruy -hu@n U=y [YngT $hi$ J hệ
$h#ng Uc DE nưO- $h(i $Kp $rung
h l l ?,Nk $]nh S! TN&MT
P.TNMT
:0;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
=tt <i)i 7há7 thực hiện Binh
7hF
•t!iệu
z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
/h'i h‰7
2;;9
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
?,Nk huyện
koanh nghiệp
ĐXn L' -huy2n +Sn
2 l=y [Yng DA $rFnh [i [ời L< -P- -hBnh QP-h
Jhuyn JhB-h [i [ời -P- -X Q! Q(n Uuấ$ -Sng
nghiệp L< $ibu $h3 -Sng nghiệp L<o -P- Jhu -Sng
nghiệp $Kp $rung như -ho Lay L#n LOi DVi Quấ$ $hấp
$hời h*n Lay Jeo [<iT gi(+ $huT gi(+ giP $hu2
Cấ$|
l l ?,Nk $]nh S! TN&MT
P.TNMT
?,Nk huyện
koanh nghiệp
%
Tin h<nh $hY- hiện [i [ời -P- -X Q! Q(n Uuấ$
Cang ho*$ CAng $hqo DA $rFnh CV U=y [Yng.
l ?,Nk $]nh S! TN&MTT
P.TNMT
?,Nk huyện
Ie
S#fN Jg CRC N<#]N THfI: NPhC
THfIG BHi THfI eU `RC THfI
Ng61i @hu c4ng nghiệ7
CP- -X Q! ph(i $Y $hY- hiện U=y [Yng -P- -Sng
$rFnh Uc DE nưO- $h(i L< JhB $h(i ngay $rong JhuSn
Li2n -X Q! hoZ- $hu2 +A$ CXn L' -hf- nMng JhP-
Cn $hu go+ LI Uc DE. CX Q! ph(i Uc DE nưO- $h(i
C*$ $i2u -hu@n Do*i m j TC/N 09)0h:990.
ko
[oanhng
nghiệp
$hY-
hiện
l l l
S! TNMT
P.TNMT
?,Nk huyện
1^p CZ$ $hi$ d' Uc DE JhB $h(i $rưO- Jhi $h(i ra
+Si $rường Uung Ruanh.
h
l l l
Thi$ J Jhu LY- $hu go+T h`p C\ng $hu go+ L<
Uc DE -hấ$ $h(i -Sng nghiệp L< nguy h*i $hqo C>ng
h l l l S! TNMT P.TNMT
:0:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
=tt <i)i 7há7 thực hiện Binh
7hF
•t!iệu
z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
/h'i h‰7
2;;9
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
Ruy C'nh
?,Nk huyện
ĐXn L' $ư Lấn L< $hu
go+
TG -hf- $hanh Jib+ $ra $hường Uuy2n
h
l l l
S! TNMT
P.TNMT
?,Nk huyện
C(nh QP$ +Si $rường
T!6ng @hu c4ng nghiệ7
Nh< +Py Uư DE d^$ C&u LKn h<nh hệ $h#ng Uc DE
nưO- $h(i Jhi $] Dệ Dấp C&y $N 2; h%;‰T L< Uc DE
C*$ $i2u -hu@n Do*i m j TC/N 09)0h:990y
CSng $y
ĐT h*
$&ng
l l
,Q1 -P-
6CN
S! TN&MT
P. TNMT
CP- -X Q! $rong JhuT -.+ CN ph(i Uc DE -.- dA
Cb C*$ $i2u -hu@n Do*i , j TC/N 09)0h:990.
CSng $y
l l
,Q1 -P-
6CN
S! TN&MT
P. TNMT
CP- nh< +Py $rong Jhuu-.+ -Sng nghiệp ph(i D^p
CZ$ $hi$ d' Uc DE JhB $h(i $rưO- Jhi $h(i ra +Si
$rường Uung Ruanh.
h
l l
,Q1 -P-
6CN
S! TN&MT
P. TNMT
CP- [oanh ngiệp ph(i $hi$ J Jhu LY- $hu go+T
h`p C\ng $hu go+ L< Uc DE -hấ$ $h(i -Sng nghiệp
L< nguy h*i $hqo C>ng Ruy C'nh
h
l l
,Q1 -P-
6CN
S! TN&MTT P.
TNMT
ĐXn L' $hu go+
TG -hf- $hanh Jib+ $ra $hường Uuy2n l l l
S! TNMT
P.TNMT
,Q1 -P- 6CNT
?,Nk Huyện
e HpUN THIỆN BH#N< /HR/ Jg
Ph=n C'nh r‡ r<ng $rP-h nhiệ+ L< RuyIn h*n Ru(n
DE +Si $rường C#i LOi -P- Do*i hFnh [oanh nghiệp
l l ?,Nk $]nh S! TN&MT
P.TNMT
:02
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
=tt <i)i 7há7 thực hiện Binh
7hF
•t!iệu
z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!"
/h'i h‰7
2;;9
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
$rong L< np+ ngo<i 6CN giaa -P- -X Ruan -hf-
nMng Ru(n DE +Si $rường JhP- nhau như S!
TNMT L< Ph"ng TNMT huyện như $rP-h nhiệ+
$h@+ C'nh [Y PnT nghiệ+ $hu +Si $rườngT Jib+ $ra
giP+ QP$ C'nh J{ L< CA$ Uuấ$.
,Q1 6CN
?,Nk huyện
l=y [Yng dG Qung nhang -X -hT -hBnh QP-h
Jhuyn JhB-h Liệ- Pp [.ng “S‹ :);;:T S(n Uuấ$
Q*-h hXn L< $i$ Jiệ+ nMng Dư`ng $*i -P- nh< +Py.
l ?,Nk $]nh
S! TNMTT P.TNMTT
,Q1 6CN
?,Nk huyện
eI
NvN< C;p NrN< JỰC eU HpUN THIỆN
HỆ THZN< S#fN Jg 3cI T`PdN<
Đ&u $ư -X Q! LK$ -hấ$T $rang $hi$ d' +Py +ó-
ph.- L. -Sng $P- Co C*-T giP+ QP$ -P- -h] $i2u
+Si $rường nhanh.
0;;
l l P. TNMT
S! TNMT
,Q1 6CN
np [.ng -Sng nghệ $hSng $in U=y [Yng -X Q! [a
DiệuT giP+ QP$ Liệ- U( $h(i $*i -P- Jhuu-.+ -Sng
nghiệp L< $ibu $h3 -Sng nghiệp Cb ph.- L. -Sng
$P- CiIu h<nh Ru(n DE +Si $rường -3a huyện.
2;;
l
,Q1 6CN
S! TN&MT
P.TNMT
Tin h<nh Jib+ J2 L< ph=n Do*i LI +f- CA S
nhiễ+ C#i LOi -P- -X Q! Q(n Uuấ$ Cang ho*$ CAng
Cb CI Uuấ$ -P- diện phPp Uc DE nhưW Uc DE S
nhiễ+T Pp [.ng Q(n Uuấ$ Q*-h hXn L< $i$ Jiệ+
nMng Dư`ngT CGi +Oi -Sng nghệT hoZ- ph(i [i [ời.
0;
l l S! TNMT
?,Nk huyện
P.TNMT
,Q1 6CN
:0%
m8j BM HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN< eU TUI N<#VNN T`pN<
BH;I THRC BHpRN< =fN
m8j81 3.c ti2u @‚ h6…ch
POYOQOQ 'c tiêu tfng Fu9t
Đ(+ d(o Jhai $hP- $<i nguy2n JhoPng Q(n h`p DET an $o<ny d(o Lệ +Si $rường $Y
nhi2n L< UV hAi $rong L< Qau Jhi $hY- hiện -P- [Y Pn Jhai $hP- JhoPng Q(n.
POYOQOS 'c tiêu c thể
 6hai $hP- L< Qc [.ng h`p DE $<i nguy2n JhoPng Q(n.
 ,(o Lệ +Si $rường L< an $o<n Dao CAng $rong RuP $rFnh ho*$ CAng Jhai
$hP- JhoPng Q(n.
 Đ(+ d(o -(i $*oT ph.- h\i +Si $rường Qau Jhi Jhai $hP- JhoPng Q(n.
 ,(o Lệ +Si $rường UV hAi $rong Jhai $hP- JhoPng Q(n.
m8j82 <i)i 7há7 thực hiện
6hoPng Q(n D< [*ng $<i nguy2n JhSng ph.- h\i hoZ- rấ$ -hK+ h\i ph.-T [o LKy
-&n Cư`- Jhai $hP- h`p DET -ó hiệu Ru(T JhSng Cư`- D<+ $hấ$ $hoP$ $<i nguy2nT JhSng
(nh hư!ng Uấu Cn -P- ho*$ CAng phP$ $ribn JhP- L< C(+ d(o an $o<n +Si $rường Q#ng.
6 ho*-h $rong -Sng $P- d(o Lệ +Si $rường L< $<i nguy2n $rong ho*$ CAng Jhai $hP-
JhoPng Q(n ph(i Cư`- $ribn Jhai $r2n -( hai gó- CA D< diện phPp Ru(n DE vho<n $hiện -P-
LMn d(n phPp Ruyx L< -P- diện phPp Jg $huK$.
3.c ti2u 1: lh$i th9c tài nguyên ch%9ng 6Bn h5p (GO
 W{& }ựng @‚ h6…ch t›ng th• -1 tˆng D5Šc h61n thiện @hung 7há7 *+ -• h6…t
zEng @hai thác t1i ngu&2n @h6áng C)n t!2n zHa D1n t~nh -1 hu&ện
- 1Ya -h5n -P- Do*i hFnh JhoPng Q(n $huA- $h +*nh -3a huyện L< [Y dPo nhu -&u Qc
[.ng -P- JhoPng Q(n -ó $h' $rường Gn C'nh L< D=u [<i Cb Cưa L<o J ho*-h.
- l=y [Yng J ho*-h $hM+ ["T Jhai $hP- L< Qc [.ng JhoPng Q(n -3a huyện ph(i phr
h`p LOi Ruy ho*-hT J ho*-h $hM+ ["T Jhai $hP- L< Qc [.ng JhoPng Q(n -3a -( nưO-
CV Cư`- ChBnh ph3 ph2 [uyệ$.
- l=y [Yng Ruy ho*-hT J ho*-h Jhai $hP-T Qc [.ng L< d(o Lệ $<i nguy2n JhoPng Q(n
$r2n C'a d<n huyện L< $]nhT C'nh hưOng -ho -P- [oanh nghiệp C&u $ư -Sng nghệ Jhai
$hP-T -h din nhp+ n=ng -ao giP $r' JhoPng Q(ny Jhai $hP-T -h din JhoPng Q(n
ph(i Ci CSi LOi d(o Lệ +Si $rườngT +Si QinhT C(+ d(o an ninhT Ru#- ph"ngT an $o<n
Dao CAng. Trường h`p Jhai $hP- JhoPng Q(n JhSng $huA- Ruy ho*-h $hM+ ["y Jhai
$hP-T -h dinT Qc [.ng JhoPng Q(n D<+ LK$ Diệu U=y [Yng L< JhSng $huA- [iện [Y
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
$ra $<i nguy2n JhoPng Q(n Ru#- gia -&n ph(i $u=n $h3 $hqo Giấy phep Jhai $hP-
JhoPng Q(n -3a -X Ruan nh< nưO- -ó $h@+ RuyIn.
- l=y [Yng J ho*-h d(o LệT Jhai $hP- JhoPng Q(n J$ h`p LOi -h dinT Qc [.ng h`p
DET $i$ Jiệ+ L< -ó [Y $ra D=u [<i C#i LOi -P- Do*i JhoPng Q(n $huA- $h@+ RuyIn Ru(n
DE -3a $]nhT $Mng -ường d(o Lệ -P- Jhu LY- $<i nguy2n JhoPng Q(n $huA- $h@+
RuyIn Ruy ho*-h -3a Trung ưXng.
- l=y [Yng L< ho<n $hiện hệ $h#ng LMn d(n Ruy ph*+ phPp DuK$ ph.- L. -Sng $P-
Ru(n DE JhoPng Q(n $r2n C'a d<n huyện phr h`p LOi Ruy C'nh -3a phPp DuK$ LI CiIu
Jiện $hY- $ -3a C'a phưXng $rFnh ?,Nk $]nh dan h<nh. Ph#i h`p LOi -P- ng<nh Di2n
Ruan Jhoanh C'nh -P- Jhu LY- -ấ+T $*+ -ấ+ ho*$ CAng JhoPng Q(n $rFnh -ấp -ó
$h@+ RuyIn ph2 [uyệ$.
 Th•t chŒt c4ng tác th¤, zHnhG c(7 7h¡7 ch6 các }ự án @hai thác @h6áng C)n
- CP- [Y Pn Jhai $hP- JhoPng Q(n ph(i $u=n $h3 CiIu 9T Ngh' C'nh Q# :2)u2;;7uNĐh
CP. Thqo CóT -P- [Y Pn Jhai $hP- JhoPng Q(n +u#n ho*$ CAng ph(i -óW
• Giấy phep Jhai $hP- JhoPng Q(n Cư`- -X Ruan nh< nưO- -ó $h@+ RuyIn -ấp.
• CP- [Y Pn ph(i Cư`- Jh(o QP$T $hM+ [" L< $hi$ J Jhai $hP- C>ng Ruy -hu@nT $i2u
-hu@n Ruy C'nh L< ph(i Cư`- -P- -X RuanT $G -hf- -ó $h@+ RuyIn ph2 [uyệ$ -hZ$
-h~.
• Tấ$ -( -P- [Y Pn C&u $ư +OiT -P- -X Q! Q(n Uuấ$ Jinh [oanh Jhi +! rAng hay -(i
$inu$hay CGi -Sng nghệ CIu ph(i DKp dPo -Po CPnh giP $P- CAng +Si $rường hoZ-
d(n -a+ J$ d(o Lệ +Si $rường. Giấy phep -h] Cư`- -ấp Jhi dPo -Po CPnh giP $P-
CAng +Si $rường hay d(n -a+ J$ d(o Lệ +Si $rường CV Cư`- [uyệ$.
• ĐiIu Jiện LI nMng DY- L< -Sng nghệ ph(i CPp fngW
o kY Pn C&u $ư ph(i DYa -h5n -Sng nghệ $i2n $in C(+ d(o Q(n Uuấ$ ra Q(n
ph@+ -hấ$ Dư`ng -aoT $i$ Jiệ+ $<i nguy2nT d(o Lệ +Si $rường.
o Quy +ST -Sng nghệT $hi$ d' Jhai $hP- JhoPng Q(n D<+ LK$ Diệu U=y [Yng ph(i
phr h`p LOi dPo -Po C&u $ư CV Cư`- ph2 [uyệ$y phr h`p LOi CZ- Cib+ -3a
$Nng Do*i JhoPng Q(n Cb n=ng -ao $#i Ca hệ Q# $hu h\i JhoPng Q(n -hBnhT
JhoPng Q(n Ci J•+.
o Đ#i LOi ho*$ CAng Jhai $hP- ph(i -ó dan CiIu h<nh [Y Pn $hqo Ruy C'nh -3a
phPp DuK$ LI JhoPng Q(n... Người -h3 -X Q! Jhai $hP- -ó nMng DY- vph(i -ó
-huy2n +Sn LI Jhai $hP- +o hoZ- C'a -hấ$T -ó Jinh nghiệ+ $rong Jhai $hP-
+oxy -c -Pn dA ph. $rP-h LI an $o<n Lệ Qinh Dao CAng|.
:00
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
 ?¤& ,…nh c4ng tác thanh @i•, t!aG 7hát hiện -1 †” *+ các ,™ @hai thác
@h6áng C)n t!ái 7h¡7
6ib+ $raT $hanh $ra C'nh J{ hoZ- CA$ Uuấ$ C#i LOi ho*$ CAng Jhai $hP-T -h din
JhoPng Q(n nhp+ phP$ hiện L< Uc DE -P- hiện $ư`ng g=y (nh hư!ng Cn +Si $rường [o
ho*$ CAng n<y g=y ra. 2u -&u -P- $G -hf- -P nh=n $hY- hiện C&y C3 nAi [ung -3a dPo
-Po CPnh giP $P- CAng +Si $rường CV Cư`- -X Ruan -ó $h@+ RuyIn ph2 [uyệ$. 6i2n
Ruy$ gi(i $o( -P- $. Cib+ Jhai $hP- JhoPng Q(n $rPi phep. lc DE nghi2+T J'p $hời -P-
$rường h`p Li ph*+ 1uK$ 6hoPng Q(n $hqo $h@+ RuyIn. ĐAi ngw -Pn dA $hanh $ra
JhoPng Q(nT $hanh $ra +Si $rường ph(i -ó C3 nMng DY-T $rFnh CA nghiệp L. $hanh $raT
Jib+ $ra.
 W{& }ựng cơ ch‚G chFnh Cách @hu&‚n @hFch zŽu t5 7hát t!i•n các C)n 7h¤,
@h6áng C)n c• giá t!H @inh t‚ ca6
/iệ- Jhai $hP- JhoPng Q(n $*i huyện Th#ng Nhấ$ -h3 yu L< -ó $iI+ nMng nhấ$ D<
CP U=y [Yng Cư`- C'nh hưOng như QauW
- Đ@y +*nh Liệ- Jhai $hP- CP U=y [Yng $hSng $hường ph.- L. -P- -Sng $rFnh U=y
[Yng LF nhu -&u CP U=y [Yng Q~ $Mng $rong $hời gian Q^p $Oi LF LKy -&n -ó J ho*-h
Ruy ho*-h -P- Lrng -ó $ribn L5ng Cb Cưa L<o Jhai $hP- -ung -ấp -ho $h' $rường
huyện L< Jhu LY- +iIn ĐSng Na+ dA.
- Ph#i h`p LOi -P- S!T ng<nh -ó Di2n Ruan DKp J ho*-h $hM+ ["T Jhai $hP-T -h din
L< Qc [.ng -P- Do*i JhoPng Q(n $huA- $h@+ RuyIn -ấp phep -3a ?,Nk $]nh.
- Th@+ C'nhT $rFnh ?,Nk $]nh Ruy$ C'nh ph2 [uyệ$ $ra Dư`ng $rong dPo -Po $hM+ ["
JhoPng Q(n D<+ LK$ Diệu U=y [Yng $hSng $hường.
 W{& }ựng cơ ch‚ @hu&‚n @hFch chu&•n z›iG á7 }.ng c4ng nghệ @hai thác -1
ch‚ Di‚n @h6áng C)n ti2n ti‚nG gi“7 ti‚t @iệ, ngu&2n *iệu @hai thác
- Đ#i LOi -P- [Y Pn C&u $ư +OiW ph(i Qc [.ng -P- -Sng nghệ Jhai $hP-T -h din $i2n
$inT $h=n $hiện +Si $rường Cb $#i ưu hóa hệ Q# $hu h\i JhoPng Q(n -hBnh L< JhoPng
Q(n Ci J•+ như +A$ CiIu Jiện d^$ duA- $rong ph2 [uyệ$ [Y Pn C&u $ư.
- Đ#i LOi -P- [Y Pn Cang ho*$ CAngW d^$ duA- ph(i -hấ+ [f$ ngay -P- -Sng nghệ Jhai
$hP- JhSng an $o<nT n2n Qc [.ng phưXng phPp d^n +Fn +Oi như Li Qai phi CiệnT Li
Qai [=y nG J$ h`p JBp nG r(i $r2n +Z$ Cb gi(+ -hấn CAng rungT CP LMng -wng như
C(+ d(o an $o<n -ho người $ha+ gia nG +Fny Jhuyn JhB-h -huybn CGi Qang -Sng
nghệ Jhai $hP-T -h din $i2n $inT $h=n $hiện +Si $rường $#i ưu hóa hệ Q# $hu h\i
JhoPng Q(n. Quy +ST -Sng nghệT $hi$ d' Jhai $hP- JhoPng Q(n D<+ LK$ Diệu U=y
[Yng ph(i phr h`p LOi dPo -Po C&u $ư CV Cư`- ph2 [uyệ$. Đ#i LOi ho*$ CAng Jhai
$hP- ph(i -ó dan CiIu h<nh [Y Pn $hqo Ruy C'nh -3a phPp DuK$ L< JhoPng Q(n... Đ#i
:04
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
LOi -P- +o JhoPng Q(n np+ $r2n ranh giOi -3a -P- C'a phưXng $hF phưXng Pn Jhai
$hP- ph(i Cư`- -hBnh RuyIn -P- C'a phưXng Di2n Ruan -hấp $huKn LI -Sng nghệ Jhai
$hP-T ph=n -hia Jhu LY- -ho -P- C#i $P- -rng $ha+ gia C&u $ư Jhai $hP- L< -P- nghia
L. Di2n Ruan JhP-.
3.c ti2u 2: +B% vệ môi t0ư1ng và $n t%àn ($% )8ng t0%ng Fu9 t03nh h%"t )8ng củ$
c9c mp ch$i th9c ch%9ng 6BnO
/I +Si $rườngT phP$ $ribn dIn Lang d2n -*nh C"i hoi ph(i Qc [.ng $<i nguy2n
JhoPng Q(n h`p DE L< $i$ Jiệ+ $hF -h>ng $a ph(i -h5n DYa Jg $huK$ L< -Sng nghệ $i2n
$in Cb n=ng -ao Q(n Dư`ngT -wng như CPp fng nhu -&n -3a [=n Q# $Mng nhanh. M.- $i2u
Jhai $hP- JhoPng Q(n ph(i g^n LOi d(o Lệ +Si $rường L< an $o<n Dao CAng $rong RuP
$rFnh ho*$ CAng -3a -P- +o Jhai $hP-. /< $hqo J$ Ru( Jh(o QP$T S nhiễ+ +Si $rường
-hBnh g=y ra $rong RuP $rFnh Jhai $hP- JhoPng Q(n D< d.i L< $ing \n. Đb $hY- hiện +.-
$i2u n<yT $a $hY- hiện +A$ Q# gi(i phPp như QauW
 ?16 t…6 -1 n{ng ca6 nh€n th¥c D)6 -ệ ,4i t!5ờng ch6 các }6anh nghiệ7 @hai
thác @h6áng C)n
- TB-h -Y- $uy2n $ruyInT phG din Jin $hf- LI DuKn L< Ruy C'nh $rong Jhai $hP-
JhoPng Q(nT d(o Lệ +Si $rường L< -P- phưXng phPp Jhai $hP- $i2n $inT $h=n $hiện
+Si $rườngT...Cb n=ng -ao nhKn $hf- L< giPo [.- E $hf- d(o Lệ +Si $rường $rong
Jhai $hP- JhoPng Q(n -ho +5i người [=n L< -ho -P- $G -hf-T -P nh=n $ha+ gia Jhai
$hP-T -h din JhoPng Q(n.
- Có -hưXng $rFnh C<o $*oT U=y [Yng CAi ngw -Pn dA Jhoa h5- j Jg $huK$ j -Sng nh=n
D<nh nghI Cb $Nng dưO- D<+ -h3 Liệ- Jhai $hP- L< -h din JhoPng Q(n.
 Tƒng c5ờng c4ng tác thanh t!aG giá, Cát @hai thác @h6áng C)n Cau c(7 7h¡7
Thường Uuy2n Jib+ $ra ho*$ CAng Jhai $hP- JhoPng Q(n L< Qau -ấp phepT nhấ$ D<
Liệ- $hu2 Cấ$T JE Rug ph.- h\i +Si $rườngT $hY- hiện -P- diện phPp gi(+ $hibu S nhiễ+
+Si $rườngT -P- nghia L. nAp ng=n QP-hT Qc [.ng Dao CAng L< an $o<n Dao CAng $rong
Jhai $hP-.
CP- -X Q! Jhai $hP- L< -h din JhoPng Q(n ph(i $Y $hY- hiện -P- gi(i phPp gi(+
$hibu S nhiễ+ Cấ$T nưO- L< JhSng JhBW
- ,^$ duA- U=y [Yng -P- -Sng $rFnh Uc DE nưO- $h(i L< JhB $h(i C*$ $i2u -hu@n +Si
$rường ngay $rong JhuSn Li2n -X Q! hoZ- $hu2 +A$ CXn L' -hf- nMng JhP- Cn $hu
go+ LI Uc DE.
- l=y [Yng L< $hY- hiện nghi2+ $>- -P- nAi Ruy gi(+ $hibu S nhiễ+ JhSng JhB $rong
ho*$ CAng LKn -huybnT Jhai $hP- L< -h din JhoPng Q(n vLB [.W ph3 d*$ UqT phun
nưO- Uung Ruanh +oT $*o L<nh Cai -=y UanhT Qc [.ng $hi$ d' CKpT nghiInT Q<n $rong
:07
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
+A$ Rui $rFnh JBnT C(+ d(o [#- dờ +oong an $o<n $rong Jhai $hP- Cb ph"ng -h#ng
Q*$ D! dờ +ongT |x
 Thực hiện thu 7hF D)6 -ệ ,4i t!5ờng z'i -Ši các h6…t zEng @hai thác @h6áng
C)n th|6 NghH zHnh C' mO/2008/N?9C/
- Thqo Ruy C'nh n<y HAi C\ng nh=n [=n $]nh Q~ Ruy$ C'nh +f- $hu phB -. $hb C#i LOi
$Nng Do*i JhoPng Q(n -ho phr h`p LOi CiIu Jiện $hY- $ -3a C'a phưXng.
- PhB d(o Lệ +Si $rường C#i LOi Jhai $hP- JhoPng Q(n D< Jho(n $hu ng=n QP-h C'a
phưXng hư!ng :;;‰ Cb h’ $r` -ho -Sng $P- d(o Lệ L< C&u $ư -ho +Si $rường $*i C'a
phưXng.
3.c ti2u O: [Bm @B% cBi t"%I phc hTi môi t0ư1ng 6$u chi ch$i th9c ch%9ng 6Bn
 %6anh nghiệ7 7h)i @+ qu¬ ca, @‚t c)i t…6G 7h.c h„i ,4i t!5ờng Cau @hi @hai
thác z• á7 }.ng t!2n zHa D1n t~nh -1 hu&ện th|6 Su&‚t zHnh l1/2008/S·9TTg8
- S# $iIn JE Rug $#i $hibu ph(i dpng -hi phB $hY- $ Cb -(i $*oT ph.- h\i +Si $rường
Qau Jhai $hP- JhoPng Q(n. /iệ- nhKn JE Rug -3a -P- $G -hf-T -P nh=n Cư`- phep
Jhai $hP- JhoPng Q(n Q~ [o Qug d(o Lệ +Si $rường C(+ $rP-h.
- 6ho(n $iIn JE Rug Cư`- $Bnh $oPn -Mn -f L<o Ruy +S Jhai $hP-T $P- CAng Uấu
Cn +Si $rườngT CZ- $hr -3a Lrng +o Qau Jhai $hP-T -hi phB -&n $hi$ Cb -(i $*oT
ph.- h\i +Si $rường Qau Jhai $hP- JhoPng Q(n.
- Nguy2n $^- $Bnh $oPn Q# $iIn JE Rug [Ya $r2n -X Q! [Y dPo $P- CAng Uấu nhấ$ $Oi
+Si $rường Qinh $hPi [o ho*$ CAng Jhai $hP- JhoPng Q(n g=y ra. /iệ- Qc [.ng
$iIn JE Rug ph(i d(o C(+ C>ng +.- CB-h nhp+ -(i $*oT ph.- h\i +Si $rường Qau
Jhai $hP- JhoPng Q(n.
- TG -hf-T -P nh=n Qau Jhi ho<n $h<nh Liệ- -(i $*oT ph.- h\i +Si $rường $Nng ph&n
hoZ- $o<n dAT Cư`- phep r>$ $Nng ph&n hoZ- $o<n dA Q# $iIn CV JE Rug $*i Qug
d(o Lệ +Si $rường.
 ?"nh ch~ h6…t zEng h6Œc thu h„i gi(& 7h¡7 z'i -Ši t› ch¥cG cá nh{n @hai thác
@h6áng C)n @h4ng thực hiện -iệc @+ qu¬G z„ng thời ti‚n h1nh †” 7h…t -i 7h…,
h1nh chFnh -1 t› ch¥cG cá nh{n n1& 7h)i chHu t!ách nhiệ, @h•c 7h.c các h€u
qu) g{& !a z'i -Ši ,4i t!5ờng th|6 qu& zHnh ca 7há7 *u€t8
3.c ti2u ^: +B% vệ môi t0ư1ng E] h8i t0%ng ch$i th9c ch%9ng 6Bn
 ThY- hiện phưXng Pn [i [=nT CIn dr +A$ -P-h h`p DET h`p $Fnh L< phr h`p LOi Ruy
C'nh hiện h<nh -3a ChBnh ph3.
 6huyn JhB-h $uybn [.ng -Sng nh=n người C'a phưXng L<o D<+ Liệ- $*i -P- -X Q!
Jhai $hP-.
:08
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
 ĐiIu -h]nh L' $rB Jhai $hP- Jhi phP$ hiện ra -P- -Sng $rFnh U=y [Yng $r2n -P- [i $B-h
D'-h QcT C(+ d(o $Bnh $o<n LŽn -3a $<i nguy2n D'-h Qc L< LMn hóa.
 ,(o Lệ +Si $rườngT -(nh Ruan $hi2n nhi2nT [anh Da+ $h^ng -(nh L< -P- $<i nguy2n
$hi2n nhi2n JhP-.
 Th(o DuKn L< $h#ng nhấ$ LOi C'a phưXng $rong Liệ- hFnh $h<nh -P- -.+ [=n -ư +Oi
D< gia CFnh -Sng nh=n +o L< $*o -X hAi Cb h5 -ó CiIu Jiện h<o nhKp LOi -Ang C\ng
[=n -ư C'a phưXng LI np Q#ngT LMn hóaT $Kp $.-|
 Sau Jhi +o ngNng Jhai $hP-W d# $rB $*o Liệ- D<+ -ho -Sng nh=n $*i -P- +o +Oi hoZ-
$rong -P- ng<nh Jinh $ JhP-.
m8j8O B‚ h6…ch thực hiện
:09
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u <i)i 7há7
Binh 7hF
•t!iệu z„ng–
<iai z6…n thực hiện
Ch t!" /h'i h‰7
200_
92010
2010
9201j
201j
92020
M.- $i2u :W 6hai $hP-
$<i nguy2n JhoPng Q(n
h`p DE.
l=y [Yng J ho*-h $Gng $hb L<
ho<n $hiện Jhung phPp DE LI ho*$
CAng Jhai $hP- $<i nguy2n JhoPng
Q(n $r2n C'a d<n $]nh L< huyện
2;; l
h Ph"ng
TN&MT
huyện
h ?,Nk
huyện
?,Nk $]nh
S! TN&MT
S! 6H&ĐT
Th^$ -hZ$ -Sng $P- $h@+ C'nhT -ấp
phep -ho -P- [Y Pn Jhai $hP-
JhoPng Q(n
h Thqo [Y Pn -. $hb
h Ph"ng
TN&MT
huyện
h ?,Nk
huyện
?,Nk $]nh
S! TN&MT
S! 6H&ĐT
Đ@y +*nh -Sng $P- $hanh Jib+
$raT phP$ hiện L< Uc DE -P- +o
Jhai $hP- JhoPng Q(n $rPi phep
2;; l l
S!
TN&MT
Ph"ng TN&MT huyện
l=y [Yng -X -hT -hBnh QP-h
Jhuyn JhB-h C&u $ư phP$ $ribn
-P- Q(n ph@+ JhoPng Q(n -ó giP
$r' Jinh $ -ao
:;; l
?,Nk
huyện
?,Nk $]nh
S! TN&MT
S! 6H&ĐT
M.- $i2u 2W ,(o Lệ +Si
$rường L< an $o<n Dao
CAng $rong RuP $rFnh
ho*$ CAng -3a -P- +o
Jhai $hP- JhoPng Q(n.
Đ<o $*o L< n=ng -ao nhKn $hf-
d(o Lệ +Si $rường -ho -P- [oanh
nghiệp Jhai $hP- JhoPng Q(n
:;; l
h Ph"ng
TN&MT
huyện
h ?,Nk
huyện
S! TN&MT
TMng -ường -Sng $P- $hanh $raT
giP+ QP$ Jhai $hP- JhoPng Q(n Qau
-ấp phep
4;; l l l
Ph"ng
TN&MT
huyện
Ph"ng C(nh QP$ MT
S! TN&MT
ThY- hiện $hu phB d(o Lệ +Si h l l l S! TN Ph"ng TN&MT huyện
:4;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u <i)i 7há7
Binh 7hF
•t!iệu z„ng–
<iai z6…n thực hiện
Ch t!" /h'i h‰7
$rường C#i LOi -P- ho*$ CAng Jhai
$hP- JhoPng Q(n $hqo Ngh' C'nh
Q# 4%u2;;8uNĐhCP
&MT
M.- $i2u %W Đ(+ d(o
-(i $*oT ph.- h\i +Si
$rường Qau Jhi Jhai
$hP- JhoPng Q(n
koanh nghiệp ph(i JE Rug -a+
J$ -(i $*oT ph.- h\i +Si $rường
Qau Jhi Jhai $hP- Cb Pp [.ng $r2n
C'a d<n $]nh L< huyện $hqo $hqo
Quy$ C'nh 7:u2;;8uQ§hTTg.
h 6hi d^$ C&u $ribn Jhai [Y Pn
h S!
TN&MT
h Qug
,/MT /iệ$
Na+
Ph"ng TN&MT huyện
ĐFnh -h] ho*$ CAng hoZ- $hu h\i
giấy phep C#i LOi $G -hf-T -P nh=n
Jhai $hP- JhoPng Q(n JhSng $hY-
hiện Liệ- JE RugT C\ng $hời $in
h<nh Uc ph*$ Li ph*+ h<nh -hBnh
L< $G -hf-T -P nh=n n<y ph(i -h'u
$rP-h nhiệ+ Jh^- ph.- -P- hKu
Ru( g=y ra C#i LOi +Si $rường
$hqo Ruy C'nh -3a phPp DuK$.
h l l l
S! TN
&MT
Ph"ng TN&MT huyện
M.- $i2u ) W ,(o Lệ
+Si $rường UV hAi
$rong Jhai $hP- JhoPng
Q(n
ThY- hiện phưXng Pn [i [=nT CIn
dr +A$ -P-h h`p DET h`p $Fnh L<
phr h`p LOi Ruy C'nh hiện h<nh
-3a ChBnh ph3.
Try [Y Pn -.
$hb
Try [Y Pn -. $hb
h ?,Nk
huyện
h Ch3 [Y Pn
?,Nk $]nh
6huyn JhB-h $uybn [.ng -Sng
nh=n người C'a phưXng L<o D<+
Liệ- $*i -P- -X Q! Jhai $hP-.
h Try [Y Pn -. $hb
h ?,Nk
huyện
h Ch3 [Y Pn
?,Nk $]nh
S! 1Đ T, lH
ĐiIu -h]nh L' $rB Jhai $hP- Jhi
phP$ hiện ra -P- -Sng $rFnh U=y
[Yng $r2n -P- [i $B-h D'-h QcT C(+
d(o $Bnh $o<n LŽn -3a $<i nguy2n
D'-h Qc L< LMn hóa.
h Try [Y Pn -. $hb h ?,Nk
huyện
h Ch3 [Y Pn
?,Nk $]nh
S! TN &MT
:4:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
•t!iệu z„ng–
<iai z6…n thực hiện Ch t!" /h'i h‰7
,(o Lệ +Si $rườngT -(nh Ruan
$hi2n nhi2nT [anh Da+ $h^ng -(nh
L< -P- $<i nguy2n $hi2n nhi2n
JhP-
h Try [Y Pn -. $hb
h Ch3 [Y Pn
h Ph"ng
TN&MT
huyện
h ?,Nk
huyện
?,Nk $]nh
S! TN &MT
Th(o DuKn L< $h#ng nhấ$ LOi C'a
phưXng $rong Liệ- hFnh $h<nh -P-
-.+ [=n -ư +Oi D< gia CFnh -Sng
nh=n +o L< $*o -X hAi Cb h5 -ó
CiIu Jiện h<o nhKp LOi -Ang C\ng
[=n -ư C'a phưXng LI np Q#ngT
LMn hóaT $Kp $.-|
Try [Y Pn -.
$hb L< Ruy
ho*-h huyện
Try [Y Pn -. $hb
h ?,Nk
huyện
h Ch3 [Y Pn
?,Nk $]nh
S! l=y [Yng
S! TN &MT
Sau Jhi +o ngNng Jhai $hP-W d#
$rB $*o Liệ- D<+ -ho -Sng nh=n $*i
-P- +o +Oi hoZ- $rong -P- ng<nh
Jinh $ JhP-.
h 6hi J$ $h>- [Y Pn -. $hb
h ?,Nk
huyện
h Ch3 [Y Pn
?,Nk $]nh
S! 1ĐT, lH
:42
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8m BM HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN< T`pN< /HRT T`IqN NcN<
N<HIỆ/
m8m81 B‚ h6…ch qu)n *+ ,4i t!5ờng chƒn nu4i
POPOQOQ 'c tiêu c< h%"ch
A0 Mục ti8" t5ng R"át
Gi(+ $hibu nguy -X S nhiễ+ +Si $rường L< $Mng -ường Jib+ QoP$ ['-h dệnh [o
ho*$ CAng -hMn nuSi $r2n C'a d<n huyện.
b0 Mục ti8" cụ thS
h 6ib+ QoP$ S nhiễ+ +Si $rường L< ['-h dệnh $N ho*$ CAng -hMn nuSi
h Chuybn CGi -hMn nuSi ph=n $Pn Ruy +S nho $h<nh -P- $rang $r*i -hMn nuSi $Kp
$rung -ó Ruy +S DOnT C&y +*nh [i [ời L<o -P- Jhu Ruy ho*-h -hMn nuSi $Kp
$rung.
POPOQOS #iBi ph9p thXc hiện
3.c ti2u 1: liểm 6%9t ô nhi/m môi t0ư1ng và :ịch @ệnh tV h%"t )8ng chăn nuôi
 Tƒng c5ờng các Diện 7há7 qu)n *+ ,4i t!5ờng t!6ng chƒn nu4i.
h CP- -X Q! -hMn nuSiT nhấ$ D< -P- -X Q! -hMn nuSi -ó Ruy +S DOn L< LNa ph(i -ó -P-
hFnh $hf- -a+ J$ $Y Uc DE +Si $rường C(+ d(o y2u -&u LI Lệ Qinh +Si $rường $hqo
Ruy C'nh -3a -P- -X Ruan -hf- nMngT -. $hb như QauW
o CP- $rang $r*i -ó Ruy +S DOn v†:;;; C&u gia Q>- hoZ- † 2;.;;; C&u gia -&+x
CIu ph(i DKp dPo -Po ĐPnh giP TP- CAng MSi $rường -Mn -f $hqo Ngh' C'nh
2:u2;;8uNĐhCP ng<y 28u;2u2;;8 -3a ChBnh ph3.
o CP- -X Q! -ó Ruy +S nho hXn CIu ph(i DKp d(n -a+ J$ d(o Lệ +Si $rường.
o Cwng $hqo ngh' C'nh n<y vCib+ :T Jho(n 9 ĐiIu :xT -P- -X Q! CV ho*$ CAng
$rưO- ng<y ;: $hPng 7 nM+ 2;;4 +< JhSng -ó Ruy$ C'nh ph2 [uyệ$ dPo -Po
CPnh giP $P- CAng +Si $rường hoZ- giấy UP- nhKn d(n CMng JE C*$ $i2u -hu@n
+Si $rường $hF ph(i DKp CI Pn d(o Lệ +Si $rường $rFnh -X Ruan Ru(n DE nh<
nưO- LI d(o Lệ +Si $rường ph2 [uyệ$ hoZ- UP- nhKn.
Ph"ng T<i nguy2n MSi $rường huyện -&n LKn [.ng Dinh ho*$ L< hưOng [}n
người [=n $hY- hiện -P- $h3 $.- n<y.
h TMng -ường -Sng $P- $hanh $raT Jib+ $ra giP+ QP$ S nhiễ+ +Si $rường $N ho*$ CAng
-hMn nuSiT Uc DE nghi2+ -P- hA JhSng -ó diện phPp Uc DE -hấ$ $h(i vph*$ $iInT JhSng
-ấp giấy phep nuSiT Qi$ -hZ$ C&u raT|x
:4%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
 ?¤& ,…nh chu&•n gia6 c4ng nghệ chƒn nu4iG n{ng ca6 nh€n th¥c cEng z„ng
-1 tƒng c5ờng nƒng *ực zEi ng¸ cán DE @hu&‚n n4ng -1 th“ &
h Huyện Th#ng Nhấ$ -ó Ruy +S -hMn nuSi rấ$ DOnT Cb -huybn giao nhanh L< J'p $hời
-P- $in dA Jg $huK$ L< -Sng nghệ -hMn nuSiT Jib+ QoP$ $#$ ['-h dệnhT -&n $Mng
-ường DY- Dư`ng -Pn dA Jhuyn nSng LI -hMn nuSiT -Pn dA $h> y $rong +*ng DưOi
Jhuyn nSng Cn $Nng $hSn ấp vLOi -P- C'a d<n $r5ng Cib+x.. TMng $h2+ Jinh phB Cb
C(+ d(o Cời Q#ngT L< $rang $hi$ d' n=ng -ao hiệu DY- Ru(n DE $h> y L< ho*$ CAng
Jhuyn nSng.
h 1\ng ghep -P- nAi [ung d(o Lệ +Si $rườngT ngMn ngNa S nhiễ+ $N -hấ$ $h(i -hMn
nuSi L<o -P- -hưXng $rFnh Jhuyn nSng.
h Đ(+ d(o -P- hA nuSi Ruy +S $Kp $rung CIu -ó -P- $<i Diệu hưOng [}n LI Jg $huK$ L<
-Sng nghệ nuSi L< -Sng nghệ Uc DE -hấ$ $h(iT giOi $hiệu LI -P- gi#ng +Oi Cang
Jhuyn -Po nuSiT [anh +.- -P- Do*i hóa -hấ$ d' -ấ+T -P- y2u -&u LI Lệ Qinh +Si
$rường $rong -hMn nuSiT|
h Tranh $h3 QY gi>p CH -3a -P- -X Ruan nghi2n -fuT -P- [oanh nghiệp -hMn nuSi -ó
Ruy +S DOn ! Tr(ng ,o+T ,i2n H"aT TP.HCMT nhấ$ D< LOi -P- -X Q! nghi2n -fu
Cóng $r2n C'a d<n huyện L< -P- -X Q! gi$ +G Ruy +S DOn Cb fng [.ng [.ng nhanh
-P- $in dA Jg $huK$T $r` gi>p LI L#n L< $i2u $h. Q(n ph@+ Gn C'nh.
 Bhu&‚n @hFch ¥ng }.ng *inh h6…t các c4ng nghệ †” *+ ch(t th)i chƒn nu4i8
h #r.c mƒt dng dụng các mô h=nh các mô h=nh Wu KL chDát thải cI hiệ" R"ả v, thiết
thực:
o MS hFnh go+ ph=n L<o dao J$ h`p LOi U=y [Yng hệ $h#ng diogaQ ph=n
gi(i ph&n -hấ$ $h(i -"n D*i $rong nưO- rca -hu\ng. 6huyn JhB-h C&u $ư +Py
phP$ Ciện $N ngu\n diogaQ.
o MS hFnh Qc [.ng hệ $h#ng db D^ngT U( nưO- CV Cư`- Uc DE $hqo hệ $h#ng
$i2u hoZ- ra ao -hfa 2 -ấp v2 aoxT ao Qau nưO- $h(i -ó $hb Qc [.ng nuSi -P vCV -ó
+A$ Q# hA -3a Đ\ng Nai fng [.ng $h<nh -Sng +S hFnh n<yx. MS hFnh n<y -ó $hb
fng [.ng -ho -P- Jhu LY- -ó C'a hFnh $hấp $huA- -P- UV phBa Na+.
o Nh< nưO- C&u $ư U=y [Yng -P- +S hFnh diogaQ DOn L< LNa vDo*i db diogaQ
-ó $hb $B-h Jho(ng 0; Cn 2;; +
%
x $*i -P- UV L< $r` gi>p U=y [Yng db diogaQ Cb
U>- $in Uc DE $#$ -hấ$ $h(i vph. ph@+x $rong -hMn nuSi.
h `F Kâ" d,i9 thu nghiệm mô h=nh Wu KL hiện 'ại khác 'S dng dụng rCng rXi các mô
h=nh phˆ hợp nh:
o lc DE $o<n dA -hấ$ $h(i dpng phưXng phPp ,iogaQ J$ h`p phP$ Ciện Cb
Ciện JhB hóa $o<n dA -P- ho*$ CAng -3a $rang $r*i L< D<+ ['-h L. -ung -ấp Ciện
:4)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
hoZ- dPn JhB. Nh< nưO- -&n -ó -hBnh QP-h ưu CVi L< h’ $r` -hưXng $rFnh phP$
Ciện hoZ- -ung -ấp Jhi C#$ $N ngu\n diogaQ $Kp $rung.
o lc DE -hấ$ $h(i -hMn nuSi dpng -Sng nghệ Qinh h5-W Chấ$ $h(i -hMn nuSi
$hqo hệ $h#ng [}n Pp JBn Pp DY- =+ v-hF+ Uu#ng [ưOi Cấ$x -huybn LI ging $hu
-hấ$ $h(iT -P- -hấ$ $h(i Cư`- $P-h ra Cb Q(n Uuấ$ ph=n hau -XT -hấ$ $h(i Dong Cư`-
-huybn L<o hệ $h#ng y+ JhBT Qau Có Cư`- dG Qung -P- +qn Qinh h5- L< -huybn
Qang db D2n +qnT Qau Jhi D2n +qn Cư`- -huybn Qang Q.- JhB. SauJ hi Uc DET nưO-
Cư`- -huybn Qang -P- db -hfa [rng $ưOi -=y dóng +P$T -=y Mn $rPi $rong Jhu
-hMn nuSi hoZ- U( ra +Si $rường.
o Sc [.ng -P- -h ph@+ Qinh h5- dG Qung $rong $hf- Mn -hMn nuSi L< 3
ph=n vCTm“_h: L< CTm“_h2x nhp+ gi(+ S nhiễ+ +Si $rường
h `Gn 'Cng bx các công nghệ n"ôi cI ng"y c2 gây ô nhitm cAo nh ph"n n.c cho
g,9 K,m bS t(m cho hBo‰
 Bhu&‚n @hFch C” }.ng c• hiệu qu) ngu„n 7h{n h¨u cơ
h 6huyn JhB-h L< -ó -hBnh QP-h h’ $r` -P- [oanh nghiệp Q(n Uuấ$ ph=n hau -X Li
Qinh $N ngu\n nguy2n Diệu D< ph=n gia Q>-T gia -&+T J$ h`p Jhuyn JhB-h -P- hA
[=n $rong Lrng Qc [.ng ngu\n ph=n n<y L<o $h=+ -anh dIn Lang -ho -P- Do*i -=y
$r\ng.
h 6huyn JhB-h $r\ng -=y D=u nM+ L< U=y ao nuSi -P $rong JhuSn Li2n $rang $r*i gi>p
$Kn [.ng Cư`- ngu\n ph=n ngay $*i -h’.
h 6huyn JhB-h -P- $rang $r*i -hMn nuSi $Kp $rung U=y [Yng Jhu [Y $ra ph=n Cb ph"ng
Jhi Liệ- $i2u $h. ph=n gZp Jhó JhMn vnhấ$ D< L<o +ra +ưax.
 ?Žu t5 hệ th'ng thu g6,G -€n chu&•n -1 †” *+ ch(t th)i !•n
4WBm phhn [ế hoạch R"ản KL ch&t thải rƒn;
Như CV n2u $r2nT Rua Jh(o QP$T -P- Do*i -hấ$ $h(i phP$ Qinh $N -P- $rang $r*i L< hA
-hMn nuSi CIu ph(i $Y Uc DET JhSng C(+ d(o an $o<n Lệ QinhT CZ- diệ$ D< C#i LOi -P-
-hấ$ $h(i nguy h*i vL[W UP- Đ/ -h$T dao dF hóa -hấ$T $hu#- $h> yT|x. ko CóT -&n
ph(i C@y +*nh ho*$ CAng $hu go+ Uc DE -hấ$ $h(i r^n $r2n C'a d<n huyện nói -hung
L< C#i LOi -P- -X Q! -hMn nuSi nói ri2ng C(+ d(o -P- Do*i -hấ$ $h(i Cư`- Uc DE $hqo
C>ng Ruy C'nh.
3.c ti2u 2: Chuyển )fi chăn nuôi phân t9n Fuy mô nhp thành c9c t0$ng t0"i chăn
nuôi tJp t0ung c4 Fuy mô (ớnI )ầy m"nh :i :1i và% c9c chu Fuy h%"ch chăn nuôi tJp
t0ungO
 Th1nh *€7 Dan ch~ z…6 7hát t!i•n chƒn nu4i t€7 t!ung •Thqo Ruy C'nh $*i CiIu
2 Quy$ C'nh );%uQĐh?,Nkx
:40
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h Ch3 Ru(n C&u $ưW ?,Nk huyện Th#ng Nhấ$. ¨y dan nh=n [=n huyện Th#ng Nhấ$ -o‚
$ra‚-h nhi2t+W
o 1< -X Ruan C&u +#iT ph#i h`p LOi -P- SXƒT ngasnhT CXn L' Di2n Ruan $hSng da‚o
rStng raœi Ruy hoat-h $hqo Ruy Citnh. TSƒ -hư‚- $ribn Jhai $hY- hiện Ruy ho*-h $hqo
-P- nAi [ung -3a dPo -Po Ruy ho*-h.
o l=y [ưtng J ho*-h -. $hbT ph=n J{ C=su $ư $Nng nM+T Q^p Up $hf $Y [Y Pn ưu
$i2n C&u $ư Cb $Nng dưO- $ribn Jhai $hY- hiện -o‚ hi2tu Ruaƒ -ao nh=‚$ Ruy hoat-h CI
ra.
o CMn -f L<o nAi [ung -hBnh -3a Ruy ho*-hT ph#i h`p LOi -a‚ - SXƒ ngasnhT -a‚- $Sƒ
-hư‚-T $hasnh ph=sn Jinh $2‚ huy CAng -P- ngu\n DY- Cb -=n C#i L< $ribn Jhai $hY-
hiện C&u $ư Jinh phB L< $hời gian phr h`p.
h S! NSng nghiệp L< PhP$ $ribn NSng $hSn LX‚i -hư‚- nMng nhi2t+ Lut CưXt- ph=n -SngT
ph#i h`p LOi ¨y dan nh=n [=n huyện Th#ng Nhấ$ L< -P- S!T ng<nh Di2n Ruan $ribn
Jhai $hY- hiện Ruy ho*-h Lrng -hMn nuSi $Kp $rungy Jib+ $raT CSn C#- -P- C'a
phưXngT -P- $G -hf-T -P nh=n $hY- hiện $hqo Ruy ho*-h.
 ChFnh Cách @hu&‚n @hFch 7hát t!i•n chƒn nu4i t€7 t!ung -1 †“c ti‚n }i }ời
các cơ C¢ chƒn nu4i tˆ --ng c(, nu4i -16 @hu qu& h6…ch chƒn nu4i t€7 t!ung
h CP- hA -hMn nuSi $*i Jhu CNTT Cư`- hư!ng -hBnh QP-h ưu CVi nhấ$ LI Cấ$ Cai L<
Cấ$ U=y [Yng -hu\ng $r*i -wng D< Cấ$ nSng nghiệp n2n JhSng ph(i Uin giấy phep U=y
[Yng +< -h] -&n giấy phep -hMn nuSi vhiện D< g< L< Qau n<y D< hqox. Đư`- h’ $r`
ngu\n L#n Lay ưu CVi -ho U=y [Yng -P- -Sng $rFnh Uc DE -hấ$ $h(i. Miễn $hu L< h’
$r` $ip $h' -ho -P- -X Q! -h din ph=n hau -X Li Qinh $N ngu\n -hấ$ $h(i -hMn nuSi.
h ChBnh QP-h h’ $r` [i [ời -X Q! -hMn nuSi vn2n h’ $r` $hqo C&u -on hoZ- Ruy +S
-hu\ng $r*i v+
2
x LOi +f- %;h0;‰ Qo LOi U=y [Yng +Oi -hu\ng $r*i. HoZ- h’ $r` DVi
Lay ng=n h<ng -ho -P- hA [i [ời Lay -ho U=y [Yng -hu\ng $r*i hoZ- Qang như`ng
RuyIn Qc [.ng Cấ$ D<+ $rang $r*i -hMn nuSi.
h ChBnh QP-h gi(+ $hu nhKp Jh@u nguy2n Diệu -h din $hf- Mn gia Q>-T L(i d*$ D<+
diogaQ L< -P- LK$ $ư Jg $hKu$ -ó Di2n Ruan Cn phP$ $ribn -hMn nuSi.
h S! T<i nguy2n L< MSi $rường $]nh Đ\ng Nai h’ $r` -P- [oanh nghiệp -hMn nuSi $ip
-Kn LOi ngu\n L#n Lay Qug ,(o Lệ MSi $rường /iệ$ Na+.
h S! NSng nghiệp L< PTNT $]nh Đ\ng NaiT C.- ChMn nuSi Cưa huyện L<o ChưXng
$rFnh n=ng -ao nMng DY- -*nh $ranh ng<nh -hMn nuSi v[Y Pn [<nh -ho [oanh nghiệp
LNa L< nhox. Huyện -ó $r2n );; $rang $r*i -hMn nuSi LNa L< nho. kY Pn n<y Q~ Cư`-
$ribn Jhai $rong giai C5an 2;;8 h2;:%.
 ?16 t…6 ngu„n nh{n *ực ch6 7hát t!i•n chƒn nu4i t€7 t!ung
:44
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h ,# $rB -Pn dA -huy2n $rP-h -hMn nuSi +’i UV : ngườiT $rFnh CA C*i h5-. ĐI ngh'
-hBnh ph3 -ho di2n -h$ $h<nh -Sng -hf- nh< nưO-T hư!ng DưXng $N ngu\n
ng=n QP-h.
h Tr*+ $h> y L< $r*+ Jhuyn nSng $hqo +*ng DưOi $G -hf -3a Chi -.- $h> y L<
$rung $=+ Jhuyn nSng -3a $]nhT nhưng ph(i $Mng -ường C3 Q# Dư`ng L< C(+
d(o -ó $rFnh CA C*i h5- $r! D2n L< $hường Uuy2n $ha+ gia -P- Jhóa $Kp huấnT
-P- hA$ $h(o -huy2n CI -ó Di2n Ruan.
h Ch3 $rang $r*iW C<o $*o $ưXng C#i $o<n [iện như -Sng nghệ Q(n Uuấ$T Uc DE -hấ$
$h(iT Ruy $rFnh ph"ng -h#ng ['-h dệnhT $i2u -hu@n Lệ Qinh an $o<n $hY- ph@+T
| kY -P- -uA- hAi $h(o L< $ha+ Ruan. Đ(+ d(o Cn nM+ 2;:0 $ấ$ -( -P- -h3
$rang $r*i CIu $ha+ gia -P- Jhóa C<o $*o.
h CP- Jg $huK$ Li2n -3a $rang $r*iW -P- -h3 $rang $r*i -&n $*o CiIu Jiện $hời gian
-ho -P- -Sng nh=n -ó CiIu Jiện D<+ D=u [<i $rong $rang $r*i $ha+ [Y -P- DOp $Kp
huấn Jg $huK$ -Sng nghệT ph"ng -h#ng ['-h dệnh L< Lệ Qinh an $o<n $hY-
ph@+T|
 Cơ ch‚ qu)n *+ -1 zŽu t5 t!6ng --ng qu& h6…ch chƒn nu4i t€7 t!ung
h ?,Nk huyện giao Liệ- $G -hf- L< Ru(n DE phP$ $ribn -P- Jhu -hMn nuSi $Kp $rung
-ho ?,Nk -P- UVT ?,Nk -P- UV -ó $hb $h<nh DKp h`p $P- UV -hMn nuSi $ry $hqo $Fnh
hFnh $hY- $ -3a C'a phưXng L< -ó -h3 $rang $r*i $ha+ gia Cb $Y $G -hf- Ru(n DE $hqo
C>ng Ruy C'nh -3a Nh< nưO-.
h Quy ho*-h Lrng -hMn nuSi $Kp $rung Q~ Cư`- -Sng d# rAng rViT -Sng Jhai $*i $Nng UV
$rong huyện.
h Nhas nưX‚- Qqœ Uq+ Uq‚$ hSœ $rXt LS‚n U=y [ưtng -X QXƒ hat $=sng CS‚i LX‚i -a‚- Jhu -hMn nuSi
$=tp $rungT -a‚- +S hisnh Las -a‚- -hưXng $risnh nghi2n -ư‚u $hưƒ nghi2t+T +St$ QS‚ hoat$
CStng -uƒa hi2tp hSti $ưs -a‚- -hưXng $risnh DSsng ghq‚p pha‚$ $ri2ƒn Jinh $2‚hUaœ hSti $r2n Cita
dasn.
h Quy C'nh Jhi U=y [Yng -hu\ng $r*iT [iện $B-h U=y [Yng Qo LOi JhuSn Li2n $rang $r*i
JhSng Lư`$ RuP 20‰ LOi $r*i hqo L< JhSng Lư`$ RuP );‰ LOi $r*i g<. kiện $B-h -"n
D*i -&n Cư`- [uy $rF -=y D=u nM+ vnu CV -óxT hoZ- $r\ng +OiT hoZ- -(i $*o Lườn -w.
Trang $r*i ph(i -ó h<ng r<o $hqo C>ng Ruy C'nh.
h Ch3 $rang $r*i -ó $rP-h nhiệ+ $hY- hiện -P- diện phPp Uc DE Lệ Qinh +Si $rường L<
DKp dPo -Po ĐTM hoZ- CMng JE -a+ J$ d(o Lệ +Si $rường hoZ- DKp CI Pn ,/MT
LOi -X Ruan -hf- nMng LI +Si $rường.
h 6huyn JhB-h -P- -h3 $rang $r*i -hMn nuSi C&u $ư U=y [Yng -hu\ng $r*i $hqo hưOng
hiện C*iT Jhoa h5-T h`p DET CZ- diệ$ $hqo hưOng U=y [Yng -hu\ng JBn.
:47
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8m82 B‚ h6…ch qu)n *+ ,4i t!5ờng t!„ng t!At
POPOSOQ C9c v*n )U môi t0ư1ng chủ y<u
- Cấp L< $hoP$ nưO- $rong nưO- $h(i nSng nghiệp
- Qu(n DE -hZ$ -h~ Liệ- Qc [.ng hóa -hấ$ $rong $r\ng $r5$.
- Nhiễ+ d@n L< Quy $hoPi $<i nguy2n Cấ$T nưO- ng&+T nưO- +Z$T JhSng JhB
POPOSOS 'c tiêu c< h%"ch
a– 3.c ti2u t›ng quát
- PhP$ $ribn Q(n Uuấ$ nSng nghiệp $hqo hưOng phP$ $ribn dIn Lang.
- ĐPp fng y2u -&u -ấp L< $hoP$ nưO- $rong Q(n Uuấ$ nSng nghiệp L< Qinh ho*$.
- Đ(+ d(o Lệ Qinh +Si $rường
D– 3.c ti2u c. th•
- N=ng -ao hiệu Ru( Ru(n DE LI +Z$ nh< nưO-T LI Ru(n DE +Si $rường nSng $hSn.
- 6ib+ QoP$ Cư`- ngu\n -ung -ấp L< Qc [.ng $hu#- $rN Q=uT $hu#- ,/T/
- Đ(+ d(o Lấn CI -ấp L< $hoP$ nưO- $rong Q(n Uuấ$ Qinh ho*$
- l=y [Yng L< $hY- hiện Ruy -h Lệ Qinh +Si $rường j an $o<n $hY- ph@+ Jhu LY-
nSng $hSn.
- N=ng -ao nhKn $hf- nSng [=n $rong d(o Lệ +Si $rường nSng nghiệp j nSng $hSn
POPOSON #iBi ph9p thXc hiện
3.c ti2u 1: N{ng ca6 hiệu qu) -• ,Œt qu)n *+ nh1 n5Šc -• qu)n *+ ,4i t!5ờng
n4ng th4n
l=y [Yng L< $hY- hiện -P- Ruy C'nhT -hBnh QP-h C\ng dA LI phP$ $ribn nSng
nghiệpy hệ $h#ng Ru(n DE L< d(o Lệ $<i nguy2n Cấ$ CaiT $<i nguy2n nưO-T -P- gi#ng -=y
$r\ngT LK$ nuSiT -P- ngu\n $<i nguy2n $hi2n nhi2n JhP- Qc [.ng $rong nSngT D=+T ngư
nghiệpy -P- phưXng phPp -anh $P- $i2n $in LI Lấn CI d(o Lệ +Si $rường nSng nghiệpT
nSng $hSn. CX Q! phPp DEW [Ya $r2n DuK$ d(o Lệ +Si $rườngT DuK$ $<i nguy2n Cấ$T nưO- L<
-P- LMn d(n phPp DuK$ JhP- -ó Di2n Ruan.
o l=y [Yng L< $hY- hiện nhang -hưXng $rFnh n=ng -ao nMng Quấ$ Cấ$ CaiT
Qc [.ng h`p DE ngu\n nưO- ! -P- C'a phưXng. np [.ng nhang hệ $h#ng Q(n Uuấ$ J$
h`p nSng j D=+T nSng j D=+ j ngư nghiệp phr h`p LOi CiIu Jiện Qinh $hPi -3a $Nng
Lung nhp+ Qc [.ng $Gng h`p -ó hiệu Ru( -P- Do*i $<i nguy2n Cấ$T nưO- L< JhB hKu.
o l=y [Yng L< $hY- hiện -P- Ruy CinhT -hBnh QP-hT $i2u -hu@n LI Ru(n DE
L< Qc [.ng -P- -hấ$ hóa h5- $rong nSng nghiệpW
:48
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
 ,an h<nh [anh +.- -P- Do*i $hu#- ,/T/T $hu#- $rN Q=uT | Cư`-
phep Qc [.ng $rong Q(n Uuấ$ nSng nghiệp
 Qu(n DE $#$ -P- -X Q! Q(n Uuấ$ Jinh [oanh hóa -hấ$ nSng [ư`-
 Tin h<nh Jib+ $raT giP+ QP$ C'nh JF Liệ- Qc [.ng $hu#- ,/T/ $*i
-P- Lrng Q(n Uuấ$ nSng nghiệp
o l=y [Yng -hBnh QP-h phP$ $ribn L< -ấp nưO- $ưOi $i2uT Lệ Qinh +Si
$rường.
- TMng -ường giPo [.- phPp DuK$ LI d(o Lệ +Si $rường Ruy C'nh LI Ru(n DE L< Qc
[.ng hóa -hấ$ nSng [ư`-.
- Tin h<nh Ruy ho*-h nSng $hSng phr h`p LOi -P- $in $rFnh -Sng nghiệp hóa j
hiện C*i hóa.
- C3ng -# nMng DY- CAi ngw -Pn dA Ru(n DE +Si $rường. Đ\ng $hời J$ h`p giaa
RuyIn D`i L< nghia L. -3a người [=n $rong Liệ- d(o Lệ +Si $rường.
3.c ti2u 2: Bi•, C6át z5‰c ngu„n cung c(7 -1 C” }.ng thu'c t!ˆ C{uG thu'c
$eTe
- Đ&u $ư nghi2n -fu Jg hXn LI $Bnh -hấ$ -3a $Nng Do*i Cấ$T $Nng Do*i -=y $r\ng -h3
DY- $r2n C'a d<n $]nh Cb $N Có $hi$ J -P- -hưXng $rFnh dón ph=n h`p DE $rong $Nng
$rường h`p -. $hb. Nghi2n -fu C&y C3 -P- Jg $huK$ dón ph=n $#i ưuT -=n C#i -ho -P-
Do*i -=y $r\ng L< Cấ$ Cai JhP- nhau.
- M! rAng Liệ- Pp [.ng Q(n Uuấ$ nSng nghiệp hau -XT $hY- hiện phG -Kp Ruy $rFnh
ph"ng $rN Q=u dệnh $Gng h`p v“PMx.
- Tr2n Ruan Cib+ phP$ $ribn nSng nghiệp dIn LangT -ó $hb CI Uuấ$ nghi2n -fu
Jh(o nghiệ+ -P- gi(i phPp CZ- diệ$ -ó E nghia C#i LOi Huyện Th#ng Nhấ$.
o Ph=n dón Qinh h5-T ph=n hau -XT|
o Ph"ng $rN Qinh h5-W Qc [.ng ong +^$ CoT $hu#- $rN Q=u $h(o +A- L< -P-
JE Qinh $Y nhi2n -3a Q=u h*i.
$O dK :ng h5p (G thu7c +.T.
Hiện nay -hưa -ó +A$ J ho*-h ho<n h(o CXn gi(n -ho phep ph"ng $rN Q=u dệnh
L< -o [*i C*$ hiệu Ru( DE $ư!ngT $hu#- ,/T/ hiện Cang d' -h] $rB-h LF nhang nguy hib+
L< hKu Ru( -3a -h>ng g=y ra C#i LXi +Si $rường L< Qf- Jhoq -on người. /F LKyT +.-
$i2u J ho*-h C>ng C^n hiện nay D Qc [.ng h`p DE $hu#- ,/T/ npng -P-h $Mng -ường
Pp [.ng diện phPp Qinh h5-. ,iện phPp Ru(n DE $Gng h`p ['-h ha' -=y $r\ng v“PMxT Pp
[.ng diện phPp Lệ Qinh +Si $rường Cb ph"ng -h#ng -P- Lq-$o $ruyIn dệnhT C@y +*nh
:49
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
nghi2n -fu Pp [.ng -P- diện phPp JhP- nhp+ hưOng $Oi nIn nSng nghiệp Q*-h dIn
Lang.
/iệ- Qc [.ng h`p DE $hu#- ,/T/ CV D<+ gi(+ CPng Jb Dư`ng $hu#- ,/T/ Qc
[.ng -wng như nhang r3i ro LI Qf- Jhoq -on người L< CAng LK$ Di2n Ruan. Đb Qc [.ng
h`p DE $hu#- ,/T/ -&n $uy2n $ruyIn giPo [.- nSng [=n nhKn $hf- L< hibu Cư`- $P-
[.ng -3a $Nng Do*i $hu#- C#i LOi Q=u dệnhT +Si $rường L< Qf- Jhoq.
Đb U=y [Yng +S hFnh Qc [.ng h`p DE $hu#- ,/T/T -ó $hb C'nh hưOng Jh(o
nghiệ+ $h2+ +A$ Q# nAi [ung QauW
o 6h(o nghiệ+ -h5n dA $hu#- ,/T/ -ho $Nng Do*i -=y $r\ng -h3 C*o $r2n
C'a d<n $]nh.
o 6h(o nghiệ+ Pp [.ng diện phPp ph"ng $rN $Gng h`p Q=u dệnh h*i $r2n
+A$ Q# -=y $r\ng.
o 6h(o nghiệ+ -P- phưXng phPp Q(n Uuấ$ nSng Q(n -ó -hấ$ Dư`ng -aoT
JhSng -ó [ư Dư`ng -P- hóa -hấ$ [rng $rong nSng nghiệp.
@O +iện ph9p ph?ng t0V :ịch h"i tfng h5p `qH'aI v*n )U 6Bn Eu*t nông
6Bn chât (ư5ng c$%O
,iện phPp hóa h5- Pp [.ng Cb ph"ng $rN ['-h h*i [o Q=u dệnh g=y ra $uy CV dA-
DA nhiIu như`- Cib+ C#i LOi Qf- Jhoq L< C#i LOi +Si $rườngT nhưng C#i LOi Q(n Uuấ$
L}n D< diện phPp hiệu Ru( -ao nhấ$ Cư`- QY -hấp nhKn -3a -Ang C\ng. LOi hiện $*ng LNa
n2u $r2nT nhp+ h*n -h nhang +Z$ $i2u -Y- -3a $hu#- ,/T/T -&n ph(i C@y +*nh -Sng
$P- nghi2n -fu -(i $in $hu#- ,/T/. Trong Có Ruan $r5ng nhấ$ D< Liệ- $ribn Jhai Pp
[.ng diện phPp Ru(n DE ['-h h*i $Gng h`p v“PMx LOi -P- +.- $i2u -h3 yu như QauW
o TMng -ường Qc [.ng L< d(o Lệ -P- $hi2n C'-h $Y nhi2n -3a Q=u dệnh
o Sc [.ng -P- gi#ng JhPng Q=u dệnh
o np [.ng -P- Jg $huK$ -anh $P- h`p DE Cb h*n -h QY drng phP$ ['-h -3a
Q=u dệnh.
o Sc [.ng h`p DE -P- $hu#- ,/T/ -ó $P- [.ng -h5n D5- LOi hiệu Ru( [iệ$
$rN Q=u dệnh -aoT B$ CA- h*i C#i LOi -P- Do<i $hi2n C'-h $Y nhi2nT -P- CAng LK$ L< C#i LOi
Qf- Jhoq -on ngườiT JhSng g=y $P- CAng r3i ro -ho +Si $rường.
o Huấn Duyện nSng [=n -ó hibu di$ L< di$ Pp [.ng -P- diện phPp Ru(n DE
['-h h*i h`p DE.
M.- $i2u J ho*-h -h3 yu D< gi(+ Q# Dư`ng -3a -P- Ru&n $hb Q=u h*i Cn +f-
$hấp nhấ$ v[ưOi ngưHng g=y h*i Jinh $xT gi(+ -hi phB ,/T/T JhSng g=y S nhiễ+ +Si
$rườngT L< phP$ $ribn nIn nSng nghiệp Q*-h dIn Lang.
:7;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u O: ?), D)6 -(n z• c(7 th6át n5Šc t!6ng C)n †u(t -1 Cinh h6…t ch6
n4ng }{n c• th• @hai thác tˆ 2 ngu„n: n5Šc ,Œt -1 n5Šc ngŽ,
- NưO- Qinh ho*$ L< Q(n Uuấ$ -ho nSng [=n -ó $hb Cư`- Jhai $hP- $N 2 ngu\n W
nưO- ng&+T nưO- +Z$. M*ng DưOi QSngT Qu#i $rong ph*+ Li huyện -ó +K$ CA JhP [<y L<
ph=n d# $ưXng C#i CIuT nhưng ph&n DOn D< [#- L< ng^n. Hiện nayT nh=n [=n $rong huyện
Cang $Kn [.ng Cn +f- $#i Ca Jh( nMng U=y [Yng -P- h\ -hfaT CKp [=ng nho Cb ph.-
L. -ho Q(n Uuấ$ nSng nghiệpT nhưng +f- CA Jhai $hP- rấ$ h*n -h. Tr2n C'a d<n HuyệnT
ngo<i h\ Tr' mn ph.- L. -ho $h3y CiệnT hiện -ó :7 -Sng $rFnh CKp [=ng L< h\ -hfa nhoT
Jh( nMng $ưOi $hqo $hi$ J Jho(ng 8;; j 9;; ha Cấ$ nSng nghiệpT $rong Có -h3 yu D<
$ưOi D>a.
- NưO- ng&+ $&ng +Z$ $r2n C'a d<n huyện JhP h*n -hT CZ- diệ$ D< Jhu LY- phBa
Na+ huyện vUV 1A 20xT Dưu Dư`ng Jhai $hP- nho vQ • ;T0 j 2; DuQxT nhưng -hấ$ Dư`ng
nưO- $#$. Hiện nayT Ca Q# người [=n $rong huyện Cang Jhai $hP- ngu\n nưO- ng&+ Cb
ph.- L. -ho Qinh ho*$ L< $ưOi -ho +A$ Q# -=y D=u nM+ như -< ph2T -=y Mn $rPi.
- l=y [Yng J$ -ấu h* $&ng nSng $hSnT phP$ $ribn -P- -Sng $rFnh $h3y D`i nhp+
$Mng [iện $B-h Cư`- $ưOi $i2u -h3 CAng. Gi(i Ruy$ Lấn CI -ung -ấp nưO- Q*-h -ho người
[=n ! nhang Lrng [=n -ư ngh•o.
- l=y [Yng -P- hệ $h#ng $i2u $hoP$ nưO- $Kp $rung -ho -P- Lrng Q(n Uuấ$ nSng
nghiệp.
- 6ib+ QoP$ ngu\n $h(i [o ho*$ CAng Q(n Uuấ$ nSng nghiệp v$ưOi $i2ux L<o -P-
ngu\n nưO-.
3.c ti2u ^: W{& }ựng -1 thực hiện qu& ch‚ -ệ Cinh ,4i t!5ờng – an t61n
thực 7h¤, @hu -ực n4ng th4n8
- /ệ Qinh +Si $rường D< +A$ DVnh LY- rAng dao h<+ nhiIu -huy2n CI $rong Liệ-
CPnh giP L< ph"ng -h#ng S nhiễ+ +Si $rường. £ C=y -h] CI -Kp Cn +A$ JhBa -*nh -ó
Lai $r" D=y Dan JE Qinh $rrngT +&+ dệnh L< -P- Lấn CI Di2n Ruan Cn hệ Qinh $hPi nSng
nghiệpT như Liệ- $Pi Qc [.ng ph=n L< nưO- $h(i -ho Q(n Uuấ$ nSng nghiệp.
- TMng -ường Qc [.ng ph=n hau -X +A$ -P-h hiệu Ru( D< +A$ $rong nhang gi(i
phPp góp ph&n h*n -h (nh hư!ng $i2u -Y- -3a hóa -hấ$ nSng nghiệp. TrưO- +^$ -&n Pp
[.ng -P- diện phPp nhp+ ngMn -hZn Liệ- Qc [.ng ph=n $ưXi dón -ho -=y $r\ng. Có $hb
Uc DE ph=n $rưO- Jhi Qc [.ng $hqo phưXng $hf- Uc DE JhS vh# UB hai ngMnx L< Uc DE
nưO- vh# UB $Y ho*ix.
- MA$ Q# gia CFnh ! nSng $hSn CV -ó Jinh nghiệ+ [}n nưO- $h(i $N h# UB $Y ho*i
L<o ngMn -hfa $ro L< 3 $ip Cb $*o ra Do*i ph=n dón -ó giP $r' -ao L< [ễ LKn -huybn hXn.
PhưXng $hf- Uc DE ph=n Cb $Pi Qc [.ng như LNa n2u $r2nT Rua ph=n $B-h -ho $hấy Do*i
ph=n n<y CV C*$ Cư`- -P- -h] $i2u +Si $rường.
:7:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
- H’ $r` Ruy ho*-h L< U=y [Yng -hu\ng $r*iT h# UB h`p Lệ Qinh l=y [Yng L< phP$
$ribn +S hFnh diogaQ Cb Uc DE -hấ$ $h(i -hMn nuSi L< $Mng D`i B-h Jinh $. Thu go+ L< Uc
DE ph=n -hu\ngT ph=n Uanh $hqo hưOng Q(n Uuấ$ ph=n -o+poQ$.
- 6hi U=y [Yng nh< !T -X Q! Q(n Uuấ$ ph(i $u=n $hqo -P- Ruy C'nh -3a C'a phưXng
LI $hi$ JT h`p -(nh Ruan L< +Si $rườngT Cấ$ Cai. 6hSng Cư`- U=y [Yng nh< ! $rPi
phepT ph(i -ó nh< Lệ Qinh np+ -P-h Ua ngu\n nưO- u#ng L< Qinh ho*$.
- PhP$ $ribn -P- ng<nh nghI L< [oanh nghiệp phi nSng nghiệp ! nSng $hSn ph(i Ci
CSi LOi Liệ- U=y [Yng L< +! rAng -P- Jhu -Sng nghiệp $Kp $rungT -ó C3 J$ -ấu h* $&ng
d(+ C(+ h*n -h Jh( nMng g=y S nhiễ+. Liệ- $G -hf- Q(n Uuấ$ -X d(n Ruy +S nho ph(i
$u=n $hqo -P- Ruy C'nh LI d(o Lệ +Si $rườngT JhSng (nh hư!ng Cn +Si $rường -(nh
Ruan nSng $hSn.
- M! rAng Q(n Uuấ$ L< $h' $rường Q(n ph@+ nSng nghiệp Q*-hT -h> $r5ng Jh=u
Jib+ $ra -hấ$ Dư`ng Q(n ph@+ nhp+ $*o -ho người $i2u [rng niI+ $in L<o +f- CA Lệ
Qinh an $o<n -3a nSng Q(nT $hY- ph@+.
3.c ti2u j: N{ng ca6 nh€n th¥c n4ng }{n t!6ng D)6 -ệ ,4i t!5ờng n4ng
nghiệ7 – n4ng th4n
- TMng -ường QY ph#i h`p -anh $P- giaa -P- -X Ruan Ru(n DE ng<nhT Dinh LY- nSng
nghiệpT nSng $hSnT +Si $rường L< -P- -X Ruan Ru(n DE JhP-.
- Tip $.- d\i [ưHng -Pn dA Ru(n DE ! C'a phưXng nhp+ n=ng -ao nMng DY- CAi
ngw Ru(n DE -ho phP$ $ribn nSng nghiệp dIn Lang.
:72
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8m8O B‚ h6…ch thực hiện
3.c ti2u <i)i 7há7
Binh 7hF
•t!iệu
z„ng–
Binh 7hF tˆng giai z6…n
•t!iệu z„ng–
Ch t!" /h'i h‰7
2008 9
2010
2011
9201j
201m
92020
;8 BM HpaCH S#fN Jg 3cI T`PdN< CHrN N#cI
3.c ti2u 1:
6ib+ QoP$ S
nhiễ+ +Si
$rường L< ['-h
dệnh $N ho*$
CAng -hMn nuSi
TMng -ường -P- diện phPp
Ru(n DE +Si $rường $rong
-hMn nuSiW
h J"y '-nh v, h.ng d\n
các c2 fi ch(n n"ôi thực
hiện các h=nh thdc cAm kết
bảo vệ môi tr!ng 4@#M9
cAm kết B`M#9 'F án
B`M#;
h [iSm trA giám fát ô
nhitm các c2 fi ch(n n"ôi
18^00 );; :.;;; :.;;; ?,Nk huyện
vPh"ng TN&MTx
h S! TN&MT
h S! NN&PTNT
Đ@y +*nh -huybn giao
-Sng nghệ -hMn nuSiT n=ng
-ao nhKn $hf- -Ang C\ng
L< $Mng -ường nMng DY- CAi
ngw -Pn dA Jhuyn nSng
L< $h> y
h #(ng c!ng Kực Kợng
cán bC kh"yến nông v, ths
y 'ến tYng thôn &p
] P5ng ghep nCi d"ng
O8120
2m0
72;
4;
:.2;;
:;;
:.2;;
:;;
?,Nk huyện h Trung $=+ Jhuyn
nSng L< $r*+ $h> y
-3a huyện
h S! TN&MT
h S! NN&PTNT
:7%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
B`M# v,o các ch2ng
tr=nh kh"y8n nông
] 6hát t,i Kiệ" h.ng d\n
vF kŠ th"Gt công ch(n n"ôi
v, Wu KL ch&t thải cho các
hC n"ôi
28m00 4;; :.;;; :.;;;
6huyn JhB-h fng [.ng
Dinh ho*$ -P- -Sng nghệ Uc
DE -hấ$ $h(i -hMn nuSi
118000 :.;;; 0.;;; 0.;;; ?,Nk huyện
Ch3 $rang $r*i
h M*ng DưOi
Jhuyn nSng -3a
huyện
h Ph"ng TNMT
huyện
h S! NN&PTNT
h S! TN&MT
6huyn JhB-h Qc [.ng -ó
hiệu Ru( ngu\n ph=n hau
-X
h [h"yến kh3ch các hC dân
trong h"yện fu dụng
ng"5n phân n,y 'S thâm
cAnh cây tr5ng
] [h"yến kh3ch trAng trại
tr5ng cây Kâ" n(m v, Wây
Ao n"ôi cá gisp tGn dụng
ng"5n phân tại chz0
] [h"yến kh3ch trAng trại
ch(n n"ôi Wây dựng kh"
dự tr‡ phân0
18O00 %;; 0;; 0;; ?,Nk huyện
Ch3 $rang $r*i
h M*ng DưOi
Jhuyn nSng -3a
huyện
h Ph"ng TNMT
huyện
h S! NN&PTNT
h S! TN&MT
3.c ti2u 2: Th<nh DKp dan -h] C*o phP$ j0 0; ?,Nk huyện 9 ?,Nk -P- UV
:7)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Chuybn CGi -hMn
nuSi ph=n $Pn
Ruy +S nho
$h<nh -P- $rang
$r*i -hMn nuSi $Kp
$rung -ó Ruy +S
DOnT C&y +*nh [i
[ời L<o -P- Jhu
Ruy ho*-h -hMn
nuSi $Kp $rung.
$ribn -hMn nuSi $Kp $rung h Q! NN&PTNT
ChBnh QP-h Jhuyn JhB-h
phP$ $ribn -hMn nuSi $Kp
$rung L< U>- $in [i [ời -P-
-X Q! -hMn nuSi L<o Jhu
Ruy ho*-h -hMn nuSi $Kp
$rung.
h 1h3nh fách " 'Xi vF '&t
'Ai 4không chn Win gi&y
phep Wây dựng m, ch? chn
gi&y phep ch(n n"ôi;
] 1h3nh fách hz trợ di d!i
c2 fi ch( n"ôi 4vd: vAy "
'Xi900;
] Xây dựng c2 fi hạ thng
kh" R"y hoạch ch(n n"ôi
tGp tr"ng
^8082^2 :;0.97
4
2;%.44
2
:49.97
:
?,Nk huyện 9 ?,Nk -P- UV
h S! NN&PTNT
h S! TN&MT
hS! l=y [Yng
h S! T<i -hBnh
h S! GT/T
h S! 6HĐT
Đ<o $*o ngu\n nh=n DY-
-ho phP$ $ribn -hMn nuSi
$Kp $rung
18^00 );; :.;;; :.;;; ?,Nk huyện
Ch3 -P- $rang $r*i
h ?,Nk -P- UV
h Tr*+ $h> y L<
$r*+ Jhuyn nSng
h S! NN&PTNT
h S! TN&MT
Ho<n $hiện CX -h Ru(n DE
L< C&u $ư $rong Lrng Ruy
ho*-h -hMn nuSi $Kp $rung
200 2;; ?,Nk huyện h ?,Nk -P- UV
h S! NN&PTNT
h S! TN&MT
hS! l=y [Yng
h S! T<i -hBnh
:70
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h S! GT/T
h S! 6HĐT
$8 BM HpaCH S#fN Jg 3cI T`PdN< T`]N< T`yT
3.c ti2u 1:
N=ng -ao hiệu
Ru( LI +Z$ Ru(n
DE Nh< NưO-
Ho<n $hiện hệ $h#ng DuK$
phPpT -hBnh QP-h C\ng dA
LI phP$ $ribn nSng nghiệp
:.0;; 0;; :;;; h
S! Tư PhPp h S! NN&PTNT
h S! TN & MT
l=y [Yng L< $hY- hiện
-P- Ruy C'nhT -hBnh QP-hT
$i2u -hu@n LI Ru(n DE L<
Qc [.ng hóa -hấ$ $rong
nSng nghiệpW
… ,an h<nh [anh +.- -P-
Do*i $hu#- ,/T/T $hu#-
$rN Q=uT| Cư`- phep Qc
[.ng $rong Q(n Uuấ$ nSng
nghiệp.
… Qu(n DE $#$ -P- -X Q! Q(n
Uuấ$ Jinh [oanh hóa -hấ$T
nSng [ư`-.
… Tin h<nh Jib+ $raT giP+
QP$ C'nh J{ Liệ- Qc [.ng
$hu#- ,/T/ $*i -P- Lrng
Q(n Uuấ$ nSng nghiệp
:.0;; 0;; :;;; h
S! NN&PTNT h ?,Nk huyện
h S! TN&MT
TMng -ường giPo [.- phPp
DuK$ LI d(o Lệ +Si $rườngT
Ruy C'nh LI Ru(n DE L< Qc
[.ng hóa -hấ$ nSng [ư`-.
4;; 2;; 2;; 2;; S! NN&PTNT
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk UV
h Ch3 $rang $r*i
h CP- $G -hf- Co<n
:74
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h ?,Nk huyện $hb
C3ng -# nMng DY- CAi ngw
-Pn dA Ru(n DE +Si $rường.
Đ\ng $hời J$ h`p giaa
RuyIn D`i L< nghia L. -3a
người [=n $rong Liệ- d(o
Lệ +Si $rường.
0;; :0; :0; 2;;
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
9 ?,Nk -P- UV
h CP- $G -hf- C"an
$hb
3.c ti2u 2:
6ib+ QoP$ Cư`-
ngu\n -ấp L< Qc
[.ng $hu#- $rN
Q=uT $hu#-
,/T/
Sc [.ng h`p DE $hu#-
,/T/W
… 6h(o nghiệ+ -h5n dA
$hu#- ,/T/ -ho $Nng Do*i
-=y $r\ng -h3 C*o $r2n C'a
d<n $]nh.
… 6h(o nghiệ+ Pp [.ng
diện phPp ph"ng $rN $Gng
h`p Q=u dệnh h*i $r2n : Q#
-=y $r\ng.
… 6h(o nghiệ+ -P-
phưXng phPp Q(n Uuấ$
nSng Q(n -ó -hấ$ Dư`ng
-aoT JhSng -ó [ư Dư`ng
-3a -P- hóa -hấ$ [rng
$rong nSng nghiệp.
h Try [Y Pn -. $hb
?,Nk huyện
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk -P- UV
h Chi -.- ,/T/
h Ch3 -P- $rang $r*i
,iện phPp ph"ng $rN ['-h
h*i $Gng h`p v“PMxT Lấn CI
Q(n Uuấ$ nSng Q(n -hấ$
Dư`ng -aoW
… TMng -ường Qc [.ng -P-
$hi2n C'-h $Y nhi2n -3a Q=u
:.0;; 0;; 0;; 0;; ?,Nk huyện
S! NN&PTNT
h Ph"ng TNMT
huyện
h Ch3 -P- $rang $r*i
:77
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
dệnh.
… Sc [.ng -P- gi#ng
JhPng Q=u dệnh.
… np [.ng -P- Jg $huK$
-anh $P- h`p DE.
… Huấn Duyện -ho nSng
[=n -ó hibu di$ L< di$ Pp
[.ng -P- diện phPp Ru(n
DE ['-h h*i h`p DE.
3.c ti2u O:
Đ(+ d(o Lấn CI
-ấp $hoP$ nưO-
$rong Q(n Uuấ$ L<
Qinh ho*$
l=y [Yng J$ -ấu h* $&ng
nSng $hSnT phP$ $ribn -P-
-Sng $rFnh $h3y Ciện nhp+
$Mng [iện $B-h Cư`- $ưOi
$i2u -h3 CAng.
:.;;; 2;; );; );;
Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h ?,Nk -P- UV
h Ch3 -P- $rang $r*i
l=y [Yng hệ $h#ng $i2u
$hoP$ nưO- $Kp $rung -ho
-P- Lrng Q(n Uuấ$ nSng
nghiệp.
h Try [Y Pn -. $hb
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h ?,Nk -P- UV
h Ch3 -P- $rang $r*i
3.c ti2u ^:
Đ(+ d(o Lệ Qinh
+Si $rường h an
$o<n $hY- ph@+
Jhu LY- nSng
$hSn
TMng -ường Qc [.ng ph=n
hau -X +A$ -P-h hiệu Ru(.
lc DE ph=n $rong -hMn
nuSi
h Try [Y Pn -. $hb
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h ?,Nk -P- UV
h Ch3 -P- $rang $r*i
M! rAng Q(n Uuấ$ L< $h'
$rường Q(n ph@+ nSng
nghiệp Q*-hT -h> $r5ng
Jh=u Jib+ $ra -hấ$ Dư`ng
Q(n ph@+ nhp+ $*o -ho
người $i2u [rng nib+ $in
h Try [Y Pn -. $hb h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h ?,Nk -P- UV
h Ch3 -P- $rang $r*i
:78
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
L<o +f- CA Lệ QinhT an
$o<n -3a nSng Q(nT $hY-
ph@+.
H’ $r` Ruy ho*-h L< U=y
[Yng -hu\ng $r*iT h# UB
h`p Lệ Qinh.
2;; :;; :;; h
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h ?,Nk -P- UV
h Ch3 -P- $rang $r*i
l=y [Yng L< phP$ $ribn +S
hFnh diogaQ Cb Uc DE -hấ$
$h(i -hMn nuSi L< $Mng D`i
B-h Jinh $.
h Try [Y Pn -. $hb
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h ?,Nk -P- UV
h Ch3 -P- $rang $r*i
Thu go+ Uc DE ph=n
-hu\ngT ph=n Uanh $hqo
hưOng [}n Q(n Uuấ$ ph=n
-o+poQ$.
%;; :;; :;; :;;
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h ?,Nk -P- UV
h Ch3 -P- $rang $r*i
h ĐXn L' $hu go+
3.c ti2u j:
N=ng -ao nhKn
$hf- nSng [=n
$rong d(o Lệ +Si
$rường nSng
nghiệp j nSng
$hSn
TMng -ường QY ph#i h`p
-Sng $P- giaa -P- -X Ruan
Ru(n DE ng<nhT Dinh LY-
nSng nghiệpT nSng $hSnT
+Si $rường L< -P- -X Ruan
Ru(n DE JhP-.
h Try [Y Pn -. $hb
h S! NN&PTNT
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
CP- -X Ruan dan
ng<nh -ó Di2n Ruan
ph#i h`p.
Tip $.- d\i [ưHng -Pn dA
Ru(n DE ! C'a phưXng
nhp+ n=ng -ao nMng DY-
CAi ngw Ru(n DE -ho phP$
$ribn nSng nghiệp dIn
Lang.
0;; :0; :0; 2;;
h Ph"ng TNMT
Huyện
h ?,Nk huyện
h S! NN&PTNT
h ?,Nk UV
h CP- CXn L' C<o
$*o
:79
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8l WvV %ỰN< CHPQN< T`xNH NvN< C;p NHoN THỨC $fp eỆ
3cI T`PdN<
m8l81 Các -(n z• ch &‚u
6$ Ru( CiIu $ra nhKn $hf- -Ang C\ng huyện Th#ng Nhấ$ -ho $hấy -P- Lấn CI $\n $*i
-h3 yu như QauW
- H&u h$ người [=n CIu -ó E $hf- LI $P- CAng -3a +Si $rường Cn Cời Q#ng L< Qf-
Jhoq -on người -wng như (nh hư!ng Cn Liệ- $r\ng $r5$ -hMn nuSi phP$ $ribn Jinh $
v9)T02‰x.
- Đa Q# CIu C\ng E D< nguy2n nh=n S nhiễ+ +Si $rường hiện nay -h3 yu D< [o nhKn
$hf- -3a người [=n LI d(o Lệ +Si $rường -hưa -ao v40T98‰xT $uy nhi2n +A$ ph&n
JhSng nho L}n -ó $hPi CA $hờ XT -hưa nhKn $hf- Lai $r" -3a -hBnh h5 L< nhang
người Uung Ruanh $rong Liệ- g=y S nhiễ+ +Si $rường.
- Đa Q# CIu -ho rpng Cb D<+ -ho +Si $rường $#$ hXnT -&n $hi$ ph(i -ó QY ph#i h`p
giaa nh< nưO- L< nh=n [=n v7)T00‰xT C=y D< +A$ ph&n rấ$ Ruan $r5ng Ruy$ C'nh QY
$h<nh -Sng -3a J ho*-h d(o Lệ +Si $rường -3a -P- -X Ruan Ru(n DE LF -ó Cư`- QY
C\ng $huKn -3a người [=n.
- 6hó JhMn hiện nay D< Q# Dư`ng -P- -hưXng $rFnh phP$ CAng d(o Lệ +Si $rường -ó QY
$ha+ gia -3a -Ang C\ng C'a phưXng -"n JhP Jhi2+ $#nT người [=n $uy -ó di$
nhưng Liệ- $ha+ gia +ang $Bnh hFnh $hf- -hưa $hY- QY $hu h>$ Cư`- QY Ruan $=+
-3a người [=n. 1E [o -h3 yu D< DY- Dư`ng -Pn dA ph. $rP-h +Si $rường ! C'a
phưXng -"n $ưXng C#i +ong D*i Ji2+ nhiệ+ nhiIu nhiệ+ L. L< -hưa Cư`- C<o $*o
n=ng -ao $rFnh CA -huy2n +Sn -wng như Jh( nMng LKn CAng $uy2n $ruyIn +A$ -P-h
$hường Uuy2n.
- H&u h$ E Jin -3a người [=n Cư`- Jh(o QP$ Cưa ra +ong +u#n C'a phưXng phP$
CAng nhiIu ho*$ CAng Ca [*ng LI +Si $rườngT CZ- diệ$ D< -P- Lấn CI $hi$ $hY- L<
g&n gwi LOi -uA- Q#ng h<ng ng<yT C\ng $hời +! rAng -Sng $P- $uy2n $ruyInT LKn
CAng Ci L<o -hiIu Q=uT -. $hb L< [ễ hibu hXn naa.
m8l82 3.c ti2u ch5ơng t!"nh
POgOSOQ 'c tiêu tfng Fu9t
M.- $i2u -hBnh -3a giPo [.- +Si $rường D< nhp+ n=ng -ao nhKn $hf- L< E $hf-
-3a người [=n LI nhang Lấn CI Di2n Ruan Cn +Si $rườngT $hay CGi $hói Ruqn L< h<nh Li
Cb người [=n ng<y -<ng -ó $rP-h nhiệ+ LOi +Si $rường hXn. ĐiIu Ruan $r5ng $rong
n=ng -ao nhKn $hf- -Ang C\ng D< $Kp $rung L<o $hay CGi h<nh Li hXn D< -h] $Mng -ường
nhKn $hf-.
:8;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Huyện Th#ng Nhấ$ $rong RuP $rFnh $hY- hiện nhiệ+ L. -Sng nghiệp hoP L< hiện
C*i hoP Q~ g=y ra nhiIu $P- CAng Cn +Si $rường. ko Có -hưXng $rFnh Q~ nhấn +*nh
Liệ- Jhuyn JhB-h L< $hu h>$ QY Ruan $=+ -3a -Ang C\ng C#i LOi nhang Lấn CI +Si
$rường -ấp dP-h -u( C'a phưXngT -rng -hBnh RuyIn C'a phưXng phP$ hiện L< ngMn -hZn
QO+ nhang hKu Ru( LI +Si $rường C\ng $hời h<nh CAng Cb -(i $hiện -hấ$ Dư`ng +Si
$rườngT hưOng $Oi phP$ $ribn dIn Lang.
POgOSOS 'c tiêu c thể
Thu h>$ -Ang C\ng $ha+ gia L<o -P- ho*$ CAng Di2n Ruan Cn nhang Lấn CI +Si
$rường ưu $i2n ! C'a phưXng
- Đn h$ nM+ 2;:;W Ho<n $hiện CAi ngw -Pn dA Ru(n DE L< DY- Dư`ng $uy2n $ruyIn
Li2n n"ng -#$ LI d(o Lệ +Si $rườngy C\ng $hời CI ra Cư`- -P- J ho*-h h<nh CAng
-. $hb L< phr h`p LOi $Fnh hFnh C'a phưXng. 6hSng ngNng n=ng -ao Jin $hf- L< Jg
nMng $uy2n $ruyIn -3a DY- Dư`ng n<y.
- Đn nM+ 2;:0W Tr2n 0;‰ người [=n Cư`- $uy2n $ruyIn L< -ó nhKn $hf- -X d(n C#i
LOi nhang Lấn CI LI +Si $rườngT dưO- C&u hFnh $h<nh E $hf- L< $hay CGi $hói Ruqn
$rong Qinh ho*$ h<ng ng<y -wng như $rong Q(n Uuấ$T $r\ng $r5$. TN Có $in $Oi $uy2n
$ruyIn Q=u rAng hXn L<o nhang nM+ $ip $hqo.
- Đn nM+ 2;2;W :;;‰ người [=n $r2n C'a d<n huyện $u=n $h3 -P- Ruy C'nh LI +Si
$rườngT hư!ng fng -P- -uA- LKn CAng -(i $hiện +Si $rường C'a phưXng L< Cóng Lai
$r" Ruan $r5ng $rong Liệ- giP+ QP$T phP$ hiện S nhiễ+T Cóng góp E Jin LOi -X Ruan
Ru(n DE.
m8l8O <i)i 7há7 thực hiện
3.c ti2u 1: H%àn thiện )8i ngr c9n @8 và (Xc (ư5ng tuyên t0uyUn viên n?ng c7t vU
@B% vệ môi t0ư1ngO
luấ$ phP$ $N nhu -&u $hY- $ -3a C'a phưXng LOi CAi ngw nh=n Li2n -Sng $P-
$rong Dinh LY- d(o Lệ +Si $rường -"n rấ$ h*n -hT -P- ho*$ CAng d(o Lệ +Si $rường -"n
JhP B$T CZ- diệ$ D< -P- ho*$ CAng -ó QY hư!ng fng -3a -Ang C\ng. ko CóT Cb -ó $hb $Nng
dưO- CGi +Oi phưXng phPp $uy2n $ruyIn -ó hiệu Ru( L< phong ph> hXnT C'a phưXng -&n
U=y [Yng ngu\n ng=n QP-h -ho Liệ- C<o $*o -Pn dA L< DY- Dư`ng $uy2n $ruyIn Li2n n"ng
-#$ $rong Dinh LY- d(o Lệ +Si $rường.
 W{& }ựng @‚ h6…ch 7h'i h‰7 gi¨a /h0ng TN3T hu&ện -Ši các t› ch¥c z61n
th• •3Œt t!€n t› qu'cG HEi Ji2n hiệ7 /h. n¨G HEi n4ng }{nG HEi Cựu chi‚n
DinhG ?61n thanh ni2nG Ji2n z61n *a6 zEng– ca Hu&ện8
NAi [ung ph#i h`p $hY- hiện -Sng $P- $uy2n $ruyIn LI d(o Lệ +Si $rường dao g\+W
:8:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
- TKp huấn $rang d' -P- Jin $hf- -&n $hi$ ph.- L. -Sng $P- $uy2n $uyIn LI
+Si $rường -ho -Pn dA -P- dan ng<nh Co<n $hb -3a HuyệnT C@y +*nh ho*$
CAng L< hiệu Ru( $uy2n $ruyIn -3a DY- Dư`ng $uy2n $ruyIn Li2n n\ng -#$.
- Ph#i h`p LOi -hBnh RuyIn giP+ QP$ $Fnh $r*ng +Si $rường C'a phưXngT J'p
$hời phP$ hiện -P- Cib+ nóng S nhiễ+.
- PhP$ CAng -P- -hin ['-h $Gng Lệ Qinh +Si $rường $*i Jhu [=n -ưT J2u g5i
L< Jhuyn JhB-h người [=n $rong Liệ- gia gFn Lệ Qinh L< d(o Lệ +Si
$rường.
- lP- C'nh -P- Lấn CI +Si $rường ưu $i2nT $Kp $rung L<o nhang Lấn CI -.
$hb L< $hi$ $hY- nhưW $hu go+ L< Uc DE rP- $h(i $*i Jhu [=n -ư L< hA gia
CFnhT (nh hư!ng -3a Liệ- Qc [.ng ph=n dónT $hu#- $rN Q=u C#i LOi -on
người L< +Si $rườngT S nhiễ+ [o nưO- $h(i $N Q(n Uuấ$T Qinh ho*$ L< -hMn
nuSiT $Mng -ường $r\ng -=y -h#ng Uói +"n|
- 1Kp J ho*-h $uy2n $ruyIn Cn $Nng hA gia CFnhT C(+ d(o -P- J2nh $hSng
$in $uy2n $ruyIn rAng Jh^p L< hiệu Ru(.
 W{& }ựng @‚ h6…ch 7h'i h‰7 tu&2n t!u&•n ch6 hAc Cinh t…i các t!5ờng ti•u hAc
-1 t!ung hAc t!2n zHa D1n hu&ện
- Đưa nAi [ung giPo [.- +Si $rường L<o -hưXng $rFnh giPo [.- $ibu h5- L<
phG $hSng $r2n C'a d<n huyện Th#ng Nhấ$. vHiện CV -ó $<i Diệu hưOng [}n
D\ng ghep nAi [ung giPo [.- +Si $rường L<o -P- +Sn h5- $ibu h5- [o ,A
GiPo [.- phP$ h<nhx.
- TKp huấn L< $rang d' -P- Jin $hf- -wng như $<i Diệu -&n $hi$ -ho giPo
Li2n Cb ph.- L. -Sng $P- giPo [.- +Si $rường.
- TMng -ường $G -hf- -P- ho*$ CAng $F+ hibu LI +Si $rườngT -P- -hưXng
$rFnh Qinh ho*$ ngo*i Jhóa -ho -P- q+ h5- Qinh v$*o +(ng Uanh $rong DOp
h5-T $rường h5-T [V ngo*iT $F+ hibu $hi2n nhi2n Ruanh q+|x.
 W{& }ựng @‚ h6…ch z16 t…6 -1 t!a6 z›i @inh nghiệ,
- CPn dA ph. $rP-h Dinh LY- +Si $rường ! -P- UV
• Đ<o $*o ng^n h*nW T*o CiIu Jiện Cb -P- -Pn dA ph. $rP-h $ha+ gia -P-
JhoP C<o $*o LI -huy2n +Sn [oW TrườngT LiệnT $rung $=+ gi(ng [*yT nghi2n
-fu L< $ư Lấn LI +Si $rườngT S! T<i nguy2n L< MSi $rường -P- $]nh $h<nhT
C.- d(o Lệ +Si $rườngT ,A T<i nguy2n L< MSi $rường|$G -hf-.
• Đ<o $*o [<i h*nW T*o CiIu Jiện Cb -Pn dA ph. $rP-h $ha+gia ChưXng $rFnh
C*i h5- L< $h*- Qg -huy2n ng<nh LI +Si $rường $rong L< ngo<i nưO-.
:82
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• Đ<o $*o $hường Uuy2n L< $Y C<o $*oW TG -hf- -P- Jhóa $Kp huấn LI
-huy2n +Sn Cb -Kp nhK$ Jin $hf- L< $hSng $in -ho -Pn dA -huy2n $rP-h.
• Cc -Pn dA -huy2n $rP-h +Si $rường hoZ- +ời gi(ng Li2n d2n ngo<i -ho
phr h`p LOi nAi [ung y2u -&u C<o $*o.
• NEi }ung z16 t…6: 6in $hf- -X d(n LI +Si $rườngy 6g nMng $ruyIn
$hSng +Si $rườngT NưO- Q*-h L< Lệ Qinh +Si $rườngy /ai $r" -3a rNng L< Ca
[*ng Qinh h5-y ,(o Lệ +Si $rường $rong Q(n Uuấ$ nSng nghiệpT $P- h*i -3a rP-
L< hưOng [}n Uc DE rP- an $o<n v-o+poQ$T diogaQ|xT ¡nh hư!ng -3a S nhiễ+
+Si $rường Cn Qf- Jhoq -Ang C\ngT ˜ nhiễ+ +Si $rường $rong nh<T|
3.c ti2u 2: Ngư1i :ân )ư5c tuyên t0uyUn và c4 nhJn thbc c! @Bn )7i với nhsng v*n
)U vU môi t0ư1ngO
CAng C\ng Cóng Lai $r" rấ$ Ruan $r5ng $rong QY nghiệp d(o Lệ +Si $rường ! C'a
phưXngT $uy nhi2n Rua Jh(o QP$ -ho $hấy $&n Quấ$ $G -hf- -P- ho*$ CAng $uy2n $ruyIn L<
n=ng -ao nhKn $hf- -Ang C\ng ! -ấp -X Q! -"n JhP Jhi2+ $#n. ko CóT $rong giai Co*n
2;:; j 2;:0T Ph"ng TN&MT Huyện Th#ng Nhấ$ Q~ C@y +*nh -Sng $P- $uy2n $ruyIn
Uu#ng -P- -ấp -X Q!T LOi nhiIu nAi [ung L< hFnh $hf- Ca [*ng hXn Cb $hu h>$ QY Ruan
$=+ -3a -Ang C\ng.
 W{& }ựng ngu„n t1i *iệu tu&2n t!u&•n
ax M.- $i2uW $*o -Sng -. h’ $r` -Sng $P- $uy2n $ruyIn +ang $Bnh -hấ$ $rY- Ruan Qinh
CAng hXn.
dx PhưXng $hf- U=y [Yng ngu\n $<i DiệuW
h Thu $hKp L< U=y [Yng phi+ $<i DiệuT phóng QY LI +Si $rường.
h Thu $hKp L< $hi$ J hFnh (nhT QP-h dPo LI +Si $rường.
h Thu $hKp $<i Diệu -huy2n +SnT QG $ay hưOng [}n.
h ,i2n Qo*n -P- $<i Diệu $Kp huấn -ho -Ang C\ng.
h Thi$ J -P- Do*i $ờ dưO+T poQ$qrT pano $uy2n $uyIn|
 T€7 hu(n n{ng ca6 nh€n th¥c cEng z„ng
- Đ#i $ư`ngW 6h!i Cib+ $N -P- $h<nh Li2n n"ng -#$ -3a -P- $G -hf- Co<n
$hbT -P- $G $rư!ng $G [=n ph#T Qau Có phG din -ho $o<n $hb -P- $h<nh Li2nT
L< Qau -rng Cn $Nng hA [=nT $Nng người [=n.
- Ph. $rP-h $Kp huấnW CPn dA -3a -P- $G -hf- Co<n $hbT giPo Li2n -3a -P-
$rường Qau Jhi $ha+ gia -P- DOp $Kp huấn.
:8%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
- NAi [ung $Kp huấnW NưO- Q*-h L< Lệ Qinh +Si $rườngy /ai $r" -3a rNng L<
Ca [*ng Qinh h5-y ,(o Lệ +Si $rường $rong Q(n Uuấ$ nSng nghiệpy TP- h*i
-3a rP-T do rP- C>ng nXi Ruy C'nh L< hưOng [}n Uc DE rP- an $o<n
v-o+poQ$T diogaQ|xT ¡nh hư!ng -3a S nhiễ+ +Si $rường Cn Qf- Jhoq
-Ang C\ng|
 /hát zEng 7h6ng t!16 tu&2n t!u&•n n{ng ca6 nh€n th¥c cEng z„ng
- Đ#i $ư`ng $ha+ giaW CP- Co<n $hbT người [=n C'a phưXngT nSng [=nT h5-
QinhT -Sng nh=n.
- HFnh $hf- $G -hf-W
• PhP$ CAng $Gng Lệ QinhW Rue$ [5n rP-T Uóa QG -P- dVi rP- $Y phP$T JhXi $hSng
-#ng rVnhT phP$ Ruang d.i rZ+|.
• TG -hf- hAi $hi LI Jin $hf-T L~ $ranhT gi(i phPp d(o Lệ +Si $rường $N -ấp -X
Q! Cn -ấp huyện -ho -P- C#i $ư`ng nhưW h5- QinhT Co<n Li2nT -Sng nh=n
Li2nT DY- Dư`ng $uy2n $ruyIn Li2nT người [=n|.
• Tribn DV+ LI d(o Lệ +Si $rường vhFnh (nhT Q(n ph@+ $Pi -h|.x
• Hư!ng fng -P- -hin ['-h d(o Lệ +Si $rườngW $hPng h<nh CAng d(o Lệ +Si
$rườngT ng<y 0u4T -hin ['-h D<+ -ho $h giOi Q*-h hXn vCDqan up $hq ŸorD[x.
• l=y [Yng d(n -a+ J$ d(o Lệ +Si $rường.
• Ngo<i ra -ó $hb D\ng ghep -P- ho*$ CAng +Si $rường L<o -P- -hưXng $rFnh
ho*$ CAng $r5ng $=+ -3a C'a phưXng.
 Bi•, t!a -1 zánh giá tFnh hiệu qu) ca ch5ơng t!"nh n{ng ca6 nh€n th¥c cEng
z„ng
- Đo<n Jib+ $ra L< CPnh giPW Ph"ng TNMT ph#i h`p LOi Ph"ng /HTTT ¨y
dan MTTQ.
- HFnh $hf- $G -hf-W
• 6ib+ $ra $Fnh hFnh $ribn Jhai ! -ấp -X Q! -wng như n^+ d^$ $huKn D`i L< Jhó
JhMn Jhi $ribn Jhai $hY- hiện -hưXng $rFnh $Kp huấn L< $uy2n $ruyIn.
• 1Kp phiu Jh(o QP$ $Bnh hiệu Ru( L< CPnh giP +f- CA -huybn din nhKn $hf-
-3a người [=n Qau Jhi $hY- hiện -hưXng $rFnh.
3.c ti2u O: 100Ÿ ng5ời }{n t!2n zHa D1n hu&ện tu{n th các qu& zHnh -• ,4i
t!5ờng8
:8)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến
n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
TG -hf- -P- ho*$ CAng $hu h>$ -Ang C\ng $ha+ gia L<o -P- ho*$ CAng Di2n Ruan
Cn nhang Lấn CI +Si $rường ưu $i2n ! Ci* phưXngT hư!ng fng -P- -uA- LKn CAng -(i
$hiện +Si $rường L< Cóng Lai $r" Ruan $r5ng $rong Liệ- giP+ QP$T phP$ hiện S nhiễ+T
Cóng góp E Jin LOi -X Ruan Ru(n DE.
Qua Jh(o QP$ -ho $hấy -Pn dA ph. $rP-h +Si $rường ! C'a phưXng -"n $ưXng C#i
+ong D*i Ji2+ nhiệ+ nhiIu nhiệ+ L.T [o Có Jhó -ó $hb $hqo [‡i L< Jib+ QoP$ -hZ$ -h~
-P- ngu\n g=y S nhiễ+ L< phP ho*i +Si $rường ! C'a phưXng. /F LKyT Cb $hY- hiện $#$
UV hAi hoP -Sng $P- d(o Lệ +Si $rường $r2n Ci* d<n huyện Th#ng Nhấ$ $rong giai Co*n
2;:; j 2;2;T -&n ph(i C@y +*nh QY $ha+ gia -3a -Ang C\ng Cb €k=n di$T [=n D<+ L<
[=n Jib+ $ra• $rong QY nghiệp d(o Lệ +Si $rường -3a C'a phưXng.
 H5- $Kp Jinh nghiệ+ -3a -P- C'a phưXng JhP- LI -hưXng $rFnh Ru(n DE +Si $rường
[Ya L<o -Ang C\ng.
 /Kn [.ng L< D\ng ghep L<o -P- -hưXng $rFnh d(o Lệ +Si $rường ! Ci* phưXng nhưW
Qu(n DE L< d(o Lệ rNng [Ya L<o -Ang C\ngT Qu(n DE L< d(o Lệ ngu\n nưO- [Ya L<o
-Ang C\ng|
:80
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m8l8^ B‚ h6…ch thực hiện
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
•t!iệu
z„ng–
Binh 7hF tˆng giai
z6…n thực hiện •t!iệu
z„ng–
Ch t!"
/h'i h‰7
2;;8
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
3.c ti2u 1: Ho<n
$hiện CAi ngw -Pn dA
L< DY- Dư`ng $uy2n
$ruyIn Li2n n"ng -#$
LI d(o Lệ +Si $rường.
l=y [Yng L< $ribn Jhai J
ho*-h ph#i h`p giaa Ph"ng
TNMT huyện LOi -P- $G -hf-
Co<n $hb vhAi 1i2n hiệp Ph.
naT hAi nSng [=nT hAi CYu
-hin dinhT Co<n $hanh ni2nT
1i2n Co<n Dao CAngx.
:;; 2; ); );
Ph"ng
TNMT
h CP- $G -hf-
Co<n $hb
l=y [Yng J ho*-h ph#i h`p
LOi -P- $rường $ibu h5- L<
$rung h5-
0; :; 2; 2;
Ph"ng
TNMT
CP- $rường
h5-
l=y [Yng J ho*-h C<o $*o L<
$rao CGi Jinh nghiệ+
0; :; 2; 2;
Ph"ng
TNMT
h CPn dA MT !
-ấp -X Q!
h S! GkĐT
h S! TN&MT
Đ\ng Nai L<
-P- $]nh JhP-
h ,A TN&MT
h CP- Liện NCT
$rường ĐH
$r2n -( nưO-
3.c ti2u 2: Người l=y [Yng L< -Kp nhK$ ngu\n 20 0 :; :; Ph"ng h S! TN&MT
:84
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
•t!iệu
z„ng–
Binh 7hF tˆng giai
z6…n thực hiện •t!iệu
z„ng–
Ch t!"
/h'i h‰7
2;;8
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
[=n Cư`- $uy2n
$ruyIn L< -ó nhKn
$hf- -X d(n LI nhang
Lấn CI LI +Si
$rường.
$<i Diệu $uy2n $ruyIn
TNMT Đ\ng Nai L<
-P- $]nh JhP-
h ,A TN&MT
CP- Liện NCT
$rường ĐH
TKp huấn n=ng -ao nhKn $hf-
-Ang C\ng LI ,/MT
:;; 2; ); );
Ph"ng
TNMT
h Ph"ng /HTT
h ?,Nk UV
h CP- $G -hf-
Co<n $hb
PhP$ CAng phong $r<o $uy2n
$ruyIn n=ng -ao nhKn $hf-
-Ang C\ng
0; :; 2; 2;
Ph"ng
TNMT
h Ph"ng /HTT
h ?,Nk UV
h CP- $G -hf-
Co<n $hb
6ib+ $ra L< CPnh giP $Bnh hiệu
Ru( -3a -hưXng $rFnh n=ng -ao
nhKn $hf- -Ang C\ng
:; ; 0 0
Ph"ng
TNMT
h Ph"ng /H
&TT
h ?, MTTQ
3.c ti2u O & :;;‰
người [=n $r2n C'a
d<n huyện $u=n $h3
-P- Ruy C'nh LI +Si
$rường L< $ha+ gia
L<o -P- ho*$ CAng
H5- $Kp Jinh nghiệ+ -3a -P-
C'a phưXng JhP- LI -hưXng
$rFnh Ru(n DE +Si $rường [Ya
L<o -Ang C\ngT Thu h>$ -Ang
C\ng $ha+ gia L<o -P- ho*$
CAng Di2n Ruan Cn nhang Lấn
:;; 2; ); ); Ph"ng TN
MT
h CP- CXn L'
-ó -huy2n +Sn
L< -huy2n
$rP-h LI Lấn CI
+Si $rường
:87
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
3.c ti2u <i)i 7há7 Binh 7hF
•t!iệu
z„ng–
Binh 7hF tˆng giai
z6…n thực hiện •t!iệu
z„ng–
Ch t!"
/h'i h‰7
2;;8
h2;:;
2;:;
h2;:0
2;:0
h2;2;
d(o Lệ +Si $rường
-3a C'a phưXng
.
CI +Si $rường ưu $i2n ! Ci*
phưXng.
/Kn [.ng L< D\ng ghep L<o
-P- -hưXng $rFnh d(o Lệ +Si
$rường ! Ci* phưXng nhưW
Qu(n DE L< d(o Lệ rNng [Ya
L<o -Ang C\ngT Qu(n DE L< d(o
Lệ ngu\n nưO- [Ya L<o -Ang
C\ng|
:;; :; ); 0;
Ph"ngTNMT h CP- CXn L'
-huy2n +Sn L<
-huy2n $rP-h
LI +Si $rường
:88
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng l: ?T W#[T 3YT =Z NHIỆ3 eIG %Ự RN eU CQ
CHM S#fN JgG TỔ CHỨC THỰC HIỆN BM HpaCH
$fp eỆ 3cI T`PdN< CHp H#VỆN THZN< NH[T
l81 ?T W#[T 3YT =Z NHIỆ3 eIG %Ự RN /HIC eI CHp BM Hy;CH
$fp eỆ 3cI T`PdN<
,(o Lệ +Si $rường D< +A$ $rong nhang nh=n $# d(o C(+ Qf- Jhoq L< -hấ$ Dư`ng
-uA- Q#ng -3a nh=n [=n C'a phưXngT góp ph&n Ruan $r5ng L<o Liệ- phP$ $ribn dIn Lang
6ThlHT Gn C'nh -hBnh $r'T an ninh Ru#- gia L< $h>- C@y hAi nhKp Jinh $ Ru#- $. Đb C(+
d(o Jh( nMng $ribn Jhai $hY- $ -P- J h5a-h d(o Lệ +Si $rường Cn nM+ 2;:; L< C'nh
hưOng Cn nM+ 2;2; C*$ hiệu Ru( L< -hấ$ Dư`ng $hF huyện Th#ng Nhấ$ -&n $hY- hiện +A$
Q# nhiệ+ L.T CI PnT -hưXng $rFnh d(o Lệ +Si $rường -. $hb. Ng"ai raT [o Lấn CI +Si
$rường +ang $Bnh LrngT Di2n ng<nh L< [iễn din phf- $*p D2n nhiIu [Y Pn CI Uuấ$ +ang
$Bnh dao RuP$ $"an $]nh L< [o Có Q~ [o -P- -X Ruan -hf- nMng -3a $]nh Đ\ng Nai -h3 $rF
$hY- hiện.
:89
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Bảng :0+: 1ác ch2ng tr=nh9 'F án9 dự án v, nhiệm vụ B`M# trong giAi 'oạn tY 'ây 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)*
T2n ch5ơng t!"nhG z• ánG }ự ánG nhiệ, -. Cơ quan ch
t!"
Cơ quan 7h'i
h‰7
%ự @i‚n
@‚t qu)
z…t
z5‰c
Thời gian T›ng
@inh 7hF
•t!H2u
z„ng–
<hi ch“
$•t
zŽu
B‚t
th“c
I8 Ch5ơng t!"nh 7h0ng ngˆa -1 h…n ch‚ các tác zEng †(u z‚n ,4i t!5ờng T!ung h…n
1 Ch5ơng t!"nh quan t!•c ,4i t!5ờng h1ng
nƒ, nh¹, †{& }ựng cơ C¢ }¨ *iệu -•
quan t!•c ,4i t!5ờng -1 zánh giá }i>n
Di‚n ch(t *5‰ng ,4i t!5ờng h1ng nƒ,8
=¢ TN°3T TT Suan t!•c
-1 /T3TG
/h0ng TN3T
hu&ện
100Ÿ 200_ 2020 j0 H1ng nƒ,
2 Ch5ơng t!"nh *€7 Dá6 cá6 hiện t!…ng ,4i
t!5ờng hu&ện h1ng nƒ, nh¹, zánh giá
các †u th‚ Di‚n zEngG z• †u(t các ch5ơng
t!"nh $e3T h1ng nƒ,
/h0ng TN3T
hu&ện
=¢ TN°3TG
TT Suan t!•c
-1 /T3T
100Ÿ 200_ 2020 100 H1ng nƒ,
O %ự án †{& }ựng ,4 h"nh zi•, -• c4ng tác
$e3T thu g6, ch(t th)i !•nG -ệ Cinh ,4i
t!5ờngG tu&2n t!u&•n n{ng ca6 nh€n th¥c
t…i 01 †‡ ca hu&ện nh¹, z¤& ,…nh
7h6ng t!16 †{& }ựng c4ng C¢G †F nghiệ7G
(7 †anhG C…chG zº7 -1 Cinh thái8
/h0ng TN3T
hu&ện
=¢ TN°3TG
các 7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2010 100 Bi•u }ự án
-ệ Cinh ,4i
t!5ờng zi•n
h"nh
^ ?• án tƒng c5ờng c4ng tác thanh/@i•, t!a
-iệc ch(7 h1nh *u€t $e3T t…i các cơ C¢
C)n †u(tG các cơ C¢ @inh }6anh 7h{n D•nG
h6á ch(t $eTe8
/h0ng TN3T
hu&ện
=¢ TN°3TG
các 7h0ng DanG
c)nh Cát ,4i
t!5ờng
100Ÿ 200_ 2010 100 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
j ?• án n{ng ca6 nƒng *ực ¥ng }.ng -1
chu&•n gia6 BHBT t!6ng *œnh -ực
$e3TG t!6ng z• 5u ti2n t!5Šc h‚t ch6
c4ng nghệ †” *+ -1 @i•, C6át 4 nhi>,
=¢ BHCN =¢ TN°3TG
/h0ng TN3T
hu&ện
100Ÿ 200_ 2012 j00 Pu ti2n chAn
các c4ng
nghệ 7h-
h‰7
:9;
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
m ?• án t› ch¥c thực hiện -iệc thu 7hF D)6
-ệ ,4i t!5ờng z'i -Ši ch(t th)iG t!5Šc h‚t
5u ti2n ch6 -iệc thực hiện NghH ?Hnh C'
ml/200O/N?9C/ ca ChFnh /h8
=¢ TN°3T /h0ng TN3T
hu&ện
100Ÿ 200_ 2012 9 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
l ?• án tƒng c5ờng thực hiện các Diện 7há7
-ệ Cinh ;TT/G 7h0ng t!ˆ }Hch h…i t›ng
h‰7 -1 }Hch Dệnh nh¹, D)6 -ệ ,4i
t!5ờng -1 chƒ, C•c C¥c @h™| nh{n }{n8
TT V t‚ }ự
7h0ngG /h0ng
N4ng nghiệ7
/h0ng TN3T
hu&ện
100Ÿ 200_ 2020 O00 H1ng nƒ,
8 ?• án tu&2n t!u&•nG 7h› Di‚nG ¥ng }.ng
các ,4 h"nh canh tác gi), thi•u C” }.ng
7h{n D•n -1 thu'c D)6 -ệ thực -€t
/h0ng N4ng
nghiệ7
TT @hu&‚n
n4ng hu&ện
100Ÿ 200_ 2012 O00
_ %ự án zánh giá tác zEng ,4i t!5ờng }6
h6…t zEng ca các cơ C¢ ch‚ Di‚n n4ng C)n
t!2n zHa D1n hu&ện g{& !a nh¹, zi•u t!aG
@h)6 CátG zánh giá tác zEng ti2u cựcG z•
†u(t các Diện 7há7 @h•c 7h.c -1 qu&
h6…ch h‰7 *+8
/h0ng TN3T
hu&ện
=¢ TN°3TG
TT Suan t!•c
-1 /T3T
100Ÿ 200_ 2010 100
10 %ự án Su& h6…ch -1 7hát t!i•n ,…ng *5Ši
gia6 th4ng c4ng cEng t!2n zHa D1n hu&ện
=¢ <TeT #$N% hu&ện 100Ÿ 200_ 201j /h.
thuEc
7h{n D›
-'n
#$N%
t~nh
?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
11 Nhiệ, -. thực hiện 7hun n5ŠcG qu¡t
z5ờng t…i các tu&‚n z5ờng gia6 th4ng
chFnh z• gi), thi•u 4 nhi>, D.i
C4ng t& c4ng
t!"nh z4 thH
9 100Ÿ 200_ 2020 9 H1ng nƒ,
12 Nhiệ, -. giá, Cát chŒt ch» -iệc ch(7
h1nh *u€t *ệ ca các †| -€n chu&•n -€t
*iệu †{& }ựng
/h0ng C=<T
hu&ện
9 100Ÿ 200_ 2020 9 H1ng nƒ,
1O %ự án C)i t…6G †{& }ựng hệ th'ng th6át #$N% hu&ện =¢ W%G =¢ 100Ÿ 200_ 2020 /h. ?Hnh h5Šng
:9:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
n5Šc -1 †” *+ n5Šc th)i ca hu&ện th|6
z“ng qu& h6…ch z‡ z5‰c 7h2 }u&ệt8
TN°3T thuEc
7h{n D›
-'n
ti‚7 t.c z‚n
2020
1^ %ự án Su& h6…ch hệ th'ng nghœa t!ang
ch6 t61n hu&ện ,Et cách h‰7 *+G h…n ch‚
t'i za tác zEng †(u ca h6…t zEng n1& z'i
-Ši ,4i t!5ờng chung quanhG z), D)6
C¥c @h6¼ ca nh{n }{n8
/h0ng TN3T
hu&ện
=¢ W%G =¢
TN°3TG các
7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2010 100
1j %ự án c)i t…6 c)nh quan ,4i t!5ờng –
7hát t!i•n ,)ng †anh z4 thH z), D)6 z…t
ti2u chu¤n z4 thH *6…i Ie
C4ng t& c4ng
t!"nh z4 thH
/h0ng TN3T 100Ÿ 200_ 201j Th|6 @‚
h6…ch
z5‰c
}u&ệt
H1ng nƒ,
1m ?• án D•t DuEc 100Ÿ các cơ C¢ ,Ši †{&
}ựng 7h)i zŽu t5 †{& }ựng hệ th'ng †”
*+ ch(t th)i z…t ti2u chu¤n ,Ši z5‰c 7h¡7
zi -16 h6…t zEng
=¢ TN°3TG
/h0ng TN3T
=¢ CNG W% 100Ÿ 200_ 2012 9 H1ng nƒ,
1l ?• án /h'i h‰7 -Ši các hu&ệnG t~nh th1nh
*{n c€n t!6ng h6…t zEng D)6 -ệ ch(t *5‰ng
n5Šc h„ T!H ;nG Da6 g„, các c4ng -iệc
thanh t!aG giá, Cát các cơ C¢ C)n †u(t
thuEc @hu -ực h„ T!H ;nG quan t!•c ch(t
*5‰ng n5Šc h„ T!H ;n8
=¢ TN3TG
7h0ng TN3T
=¢ NN/TNT 100Ÿ 200_ 2012 9 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
18 %ự án 7h{n *Aai !ác t…i ngu„n hu&ện
Th'ng Nh(t
=¢ W%G =¢
TN3T
/h0ng TN3T
hu&ện
100Ÿ 200_ 2012 9 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
1_ Ch5ơng t!"nh qu'c gia n5Šc C…ch -1 -ệ
Cinh ,4i t!5ờng n4ng th4n t!2n zHa D1n
hu&ện
TT n5Šc C…ch
e=3T
#$N% hu&ệnG
các 7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2012 /h.
thuEc
ngu„n
-'n 7h{n
D›
?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
:92
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
20 Ch5ơng t!"nh 7h0ng t!ˆ }Hch h…i t›ng
h‰7 -1 }Hch Dệnh
/h0ng n4ng
nghiệ7
TT @hu&‚n
n4ngG các 7h0ng
Dan
100Ÿ 200_ 2012 /h.
thuEc
ngu„n
-'n 7h{n
D›
?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
II Ch5ơng t!"nh @h•c 7h.c t"nh t!…ng 4 nhi>, -1 Cu& th6ái ,4i t!5ờng T!ung h…n
21 %ự án zi•u t!aG zánh giáG @h)6 Cát t0an
}iện nh¹, †ác zHnh các @hu -ực nh…&
c),G 4 nhi>, t!Ang zi•, t!2n zHa D1n
hu&ện *1, cơ C¢ ch6 -iệc h0an thiện
,…ng *5Ši quan t!•c ch(t *5‰ng ,4i
t!5ờng8
/h0ng TN3T =¢ TN°3TG
TT Suan t!•c
-1 /T3TG các
7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2010 100
22 ?• án $' t!FG C•7 †‚7 *…i các @hu -ực chƒn
nu4i t!2n zHa D1n hu&ện½ Pu ti2n 7hát
t!i•n ¢ --ng -|nG --ng ngAai th1nhG
nghi2, c(, 7hát t!i•n chƒn nu4i t!6ng
@hu }{n c5G @hu z4 thH½ Bhu&‚n @hFch
7hát t!i•n các ,4 h"nh chƒn nu4i t€7
t!ung8
=¢ NN/TNTG
7h0ng NN
hu&ện
=¢ TN3TG
/h0ng TN3T
100Ÿ 200_ 2010 /h.
thuEc
ngu„n
-'n 7h{n
D›
III Ch5ơng t!"nh D)6 -ệ -1 @hai thác D•n -¨ng các ngu„n t1i ngu&2n thi2n nhi2n T!ung h…n
22 %ự án nghi2n c¥u h0an thiện ,…ng *5Ši
quan t!•c ,4i t!5ờng •n5ŠcG z(tG @h4ng
@hFG hệ Cinh thái– ca hu&ện -1 t~nh
=¢ TN°3T /h0ng TN3T 100Ÿ 200_ 2012 O00
2O %ự án t› ch¥c zi•u t!a cơ D)nG zánh giá
hiện t!…ng các ngu„n t1i ngu&2n t!2n zHa
D1n hu&ện •z(tG n5ŠcG @h6áng C)nG !ˆngG
}u *Hch– z• †” *+ C' *iệu -1 t›ng h‰7 th1nh
hệ th'ng cơ C¢ }¨ *iệu ,4i t!5ờng
/h0ng TN3T =¢ TN°3TG
7h0ng NNG các
7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2012 1j0
2^ %ự án nghi2n c¥uG tha& z›i 7h5ơng th¥c
canh tác n4ng nghiệ7 th|6 h5Šng D)6
/h0ng NN =¢ BHCNG Chi
c.c $e ngu„n
100Ÿ 200_ 201j O00 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
:9%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
z), c{n D¹ng Cinh tháiG n{ng ca6 ch(t
*5‰ng z(tG gi), }iện tFch z(t th6ái h•aG
D…c ,1u -1 ti‚n tŠi n•n n4ng nghiệ7 D•n
-¨ng8
*‰i th& C)nG TT
@hu&‚n n4ng
hu&ện
2020
2j Nhiệ, -. h…n ch‚ @hai thác n5Šc ¢ tŽng
n4ngG ch6 7h¡7 @hai thác n5Šc ngŽ, ¢
tŽng C{u hơn8 Bi•, C6át chŒt ch» quá
t!"nh D› c€7 n5Šc ngŽ,G gi), t'i za quá
t!"nh †{, nh€7 ca ch(t 4 nhi>, -16
n5Šc ngŽ,8
#$N% hu&ện =¢ TN°3TG
/h0ng TN3T
100Ÿ 200_ 2012 9 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
2m %ự án zi•u t!aG @h)6 CátG †ác zHnh -1 }ự
Dá6 nhu cŽu C” }.ng n5Šc tŠi 2010 -1
zHnh h5Šng tŠi 2020 ch6 các ,.c zFch
@hác nhau8
/h0ng
TN°3T
Chi c.c $e
ngu„n *‰i th&
C)nG NNG CNG
các 7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2011 1j0 9
2l Su& h6…ch D)6 -ệG @hai thác -1 C” }.ng
t1i ngu&2n n5Šc ngŽ, •zánh giá t61n
}iện -• ch(t *5‰ngG hiện t!…ng @hai thácG
t!¨ *5‰ng @hai thácG ,¥c zE @hai thác t'i
zaG các --ng D› c€7 tự nhi2n ch6 các tŽng
ch¥a n5ŠcG 7h{n --ng @hai thácG ¾– ca
hu&ện8
/h0ng
TN°3T
=¢ TN°3T 100Ÿ 200_ 2012 200 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
28 ?• án @i•, C6át -1 giá, Cát -iệc @hai
thác n5Šc ngŽ, D¹ng cách *•7 zŒt các
z„ng h„ n5Šc t…i các gi‚ng @hai thác t€7
t!ung •t€7 t!ung ch &‚u -16 cơ C¢ c4ng
nghiệ7 @hai thác n5Šc ngŽ, qu& ,4 c4ng
nghiệ7G các @hu c4ng nghiệ7G t!ang t!…i–8
/h0ng
TN°3T
=¢ TN°3T 100Ÿ 200_ 2012 100 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
2_ ?• án t›ng th• D)6 -ệ t1i ngu&2n -1 ,4i
t!5ờng }u *Hch
=¢ }u *Hch =¢ TN°3TG
7h0ng TN°3T
100Ÿ 200_ 2010 O00 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
:9)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ie Ch5ơng t!"nh tƒng c5ờng nƒng *ực qu)n *+ ,4i t!5ờng T!ung h…n
O0 ?• án W{& }ựng ch5ơng t!"nh z16 t…6
ngu„n nh{n *ực zá7 ¥ng ch6 nhu cŽu
t!5Šc ,•t -1 tŠi 20108
#$N% hu&ện /h0ng TN3T 100Ÿ 200_ 2010 j0 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
O1 Ch5ơng t!"nh ?16 t…6 ngu„n nh{n *ực
ca zHa 7h5ơng •hu&ệnG †‡– -• ,4i t!5ờng
z• z nƒng *ực t› ch¥c t!i•n @hai thực
hiện các nhiệ, -. -• D)6 -ệ ,4i t!5ờng8
#$N% hu&ện =¢ TN°3TG
/h0ng TN3TG
#$N% †‡G các
7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2012 200 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
O2 %ự án h61n thiện DE ,á& qu)n *+ ,4i
t!5ờng : 7h5ơng }iện t› ch¥cG cơ C¢ -€t
ch(tG t!ang thi‚t DH 9 ?Žu t5 t!ang DH thi‚t
DH -1 ,á& ,•c z• zá7 ¥ng c4ng tác z6
z…c các ch~ ti2u ,4i t!5ờng8
/h0ng TN3T =¢ TN°3TG
#$N% hu&ện
100Ÿ 200_ 2012 200
OO ?• án J„ng gh¡7 nEi }ung D)6 -ệ ,4i
t!5ờng t!6ng t(t c) các qu& hAach 7hát
t!i•n ca các ng1nh -1 zHa 7h5ơng8
#$N% hu&ện Các 7h0ng Dan 100Ÿ 200_ 2010 9 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
O^ Ứng }.ng c4ng nghệ c4ng th4ng tin †{&
}ựng cơ C¢ }¨ *iệu T1i ngu&2n 9 34i
t!5ờng 7h.c -. c4ng tác zi•u h1nh các
hAat zEng qu)n *+ ,4i t!5ờng hu&ện TN8
/h0ng
TN°3T
=¢ BHCNG
TN°3TG các
7h6ng Dan
100Ÿ 200_ 2012 1j0 ?Hnh h5Šng
ti‚7 t.c z‚n
2020
e Ch5ơng t!"nh giá6 }.cG z16 t…6 -1 n{ng ca6 nh€n th¥c -• D)6 -ệ ,4i t!5ờng T!ung h…n
Oj ?• án z5a ch5ơng t!"nh giá6 }.c ,4i
t!5ờng -1 /T$e -16 ch5ơng t!"nh giá6
}.c 7h› th4ng t!2n zHa D1n hu&ện TN8
/h0ng giá6
}.c
/h0ng TN3TG
/h0ng <%?T
100Ÿ 200_ 2012 9 Th|6 ch5ơng
t!"nh qu'c
gia
Om ?• án t› ch¥c các tuŽn *> tu&2n t!u&•n -•
$e3T h1ng nƒ,G ng1& Ch nh€t †anhG
ng1& Th¥ D)& t"nh ngu&ện -1 †{& }ựng
các c4ng t!"nh zi•n h"nh -• $e3T
/h0ng TN3TG
7h0ng eHTTG
3TTSG z0an
TNC=
/h0ng <%?TG
=¢ TN°3TG
z1i 7hát thanhG
t!u&•n h"nh
100Ÿ 200_ 2012 200 H1ng nƒ,
Ol ?• án t› ch¥c các }i>n z1n }6anh nghiệ7
th{n thiện ,4i t!5ờng t!2n các 7h5ơng
/h0ng eHTTG
?1i 7hát
/h0ng TN3TG
các 7h0ng Dan
100Ÿ 200_ 2012 1j0 H1ng nƒ,
:90
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
tiện th4ng tin z…i ch“ng •?1i 7hát thanh
-1 ?1i t!u&•n h"nh ca T~nh–8
thanh -1 ?1i
t!u&•n h"nh
O8 ?• án tƒng c5ờng c4ng tác t!u&•n th4ngG
n{ng ca6 nh€n th¥c cEng z„ngG †{& }ựng
n‚7 C'ng -1 h1nh -i th{n thiện -Ši ,4i
t!5ờngG †{& }ựng các 7h6ng t!16 quŽn
ch“ng D)6 -ệ ,4i t!5ờng t…i các @hu -ực
}{n c5 t!2n zHa D1n hu&ện
/h0ng eHTTG
?1i 7hát
thanh -1 ?1i
t!u&•n h"nh
3TTSG z61n
TNC=G hEi 7h.
n¨G HEi cựu
chi‚n Dinh
100Ÿ 200_ 2012 200 H1ng nƒ,
:94
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
l82 ?T W#[T CQ CHM S#fN Jg eU TỔ CHỨC THỰC HIỆN BM
HpaCH $fp eỆ 3cI T`PdN<
Thqo nAi [ung CV $rFnh d<y ! -P- -hưXng $rưO-T -ó $hb $hấy rpng -Sng $P- d(o Lệ
+Si $rường huyện Th#ng Nhấ$ dao g\+ rấ$ nhiIu +.- $i2u L< J h5a-h h<nh CAng. ko
CóT Cb $hY- hiện $h<nh -Sng L< hiệu Ru( -P- J h5a-h d(o Lệ +Si $rườngT d2n -*nh QY
$ha+ gia -h] C*o -3a -P- -ấp -hBnh RuyIn L< -P- -X Ruan dan ng<nh C'a phưXngy C\ng
$hời $hqo Ngh' C'nh 8:u2;;7uNĐhCP ng<y 2%u;0u2;;7 -3a ChBnh ph3 Rui C'nh $G -hf-T
dA phKn -huy2n +Sn LI d(o Lệ +Si $rường $*i -X Ruan nh< nưO-T Cb -ó $hb CPp fng Cư`-
y2u -&u -Sng Liệ- $rong $hời J{ -Sng nghiệp hóaT hiện C*i hóa -h>ng $Si CI Uuấ$ -X -ấu $G
-hf- dA +Py Ru(n DE +Si $rường huyện Th#ng Nhấ$ như QauW
l8281 T› ch¥c DE ,á& qu)n *+ ,4i t!5ờng t…i hu&ện Th'ng Nh(t

<=nh :0+0 Z2 '5 R"ản KL nh, n.c vF K€nh vực môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t
- TG -hf- dA +Py Ph"ng TNMTW g\+ ;: Trư!ng ph"ng L< -P-
phó $rư!ng ph"ngy -P- dA phKn Cấ$ CaiT Co C*- d(n C\T +Si $rường. C. $hbT Ph"ng
TNMT huyện Th#ng Nhấ$ ph(i d# $rB B$ nhấ$ ;% nh=n QY di2n -h $hY- hiện -Sng $P-
Ru(n DE +Si $rường -ó -huy2n +Sn LI Ru(n DE +Si $rườngT $rong Có -ó ;: DVnh C*o
ph"ng -ó $rFnh CA C*i h5- -huy2n ng<nh LI +Si $rường.
- Chf- nMng -3a Ph"ng TNMTW Ph"ng TNMT D< -X Ruan $ha+
+ưu gi>p ?,Nk huyện $hY- hiện -hf- nMng Ru(n DE nh< nưO- LI $<i nguy2n L< +Si
$rường $*i C'a phưXng. ,ao g\+ -P- nAi [ungW
• TrFnh ?,Nk huyện -P- LMn d(n hưOng [}n Liệ- $hY- hiện -P- -hBnh QP-hT
-h CA L< phPp DuK$ -3a nh< nưO- LI Ru(n DE $<i nguy2n L< +Si $rườngy
• TrFnh ?,Nk huyện Ruy ho*-hT J ho*-h LI $<i nguy2n L< +Si $rường L< $G
-hf- $hY- hiện Qau Jhi Cư`- Ue$ [uyệ$y
:97
Ph"ng TN&MT
?,Nk huyện
Th#ng Nhấ$
?,Nk UV
CPn dA C'a -hBnhT
+Si $rường
/Mn ph"ng
Đ6 QSkĐ
,A phKn
nhKn h\ QX
,A phKn -huy2n +Sn
nghiệp L.
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• HưOng [}n L< Jib+ $ra Liệ- Qc [.ngT d(o Lệ $<i nguy2n Cấ$T $<i nguy2n
JhoPng Q(nT $<i nguy2n nưO-T d(o Lệ +Si $rườngy ph"ng -h#ngT Jh^- ph.- Quy
$hoPiT S nhiễ+T QY -# +Si $rườngT hKu Ru( $hi2n $aiy
• 1Kp dPo -Po $h#ng J2T Jib+ J2 hiện $r*ng +Si $rường $hqo C'nh J{y $hu
$hKpT Ru(n DE Dưu $ra $ư Diệu LI $<i nguy2n L< +Si $rườngy
• Ch3 $rF hoZ- ph#i h`p LOi -P- -X Ruan -ó Di2n Ruan $rong Liệ- Jib+ $ra L<
$hanh $ra Liệ- $hi h<nh phPp DuK$y gi>p ?,Nk huyện gi(i Ruy$ -P- $ranh -hấpT
Jhiu n*iT $# -Po LI $<i nguy2n L< +Si $rường $hqo Rui C'nh -3a phPp DuK$y
• Tuy2n $ruyInT phG din $hSng $in LI $<i nguy2n +Si $rườngy
• ,Po -Po C'nh J{ % $hPngT 4 $hPngT : nM+ L< CA$ Uuấ$ $Fnh hFnh $hY- hiện
nhiệ+ L. LI -P- Dinh LY- -Sng $P- Cư`- giao -ho ?,Nk huyện L< S! TNMTy
• Qu(n DE -Pn dA -Sng -hf-T Li2n -hf-y hưOng [}n Jib+ $ra -huy2n +SnT
nghiệp L. C#i LOi -Pn dA C'a -hBnh UVT $h' $rấn. Tha+ gia LOi S! TNMT $rong Liệ-
$G -hf- C<o $*oT d\i [ưHng -Pn dAT -Sng -hf-T Li2n -hf- D<+ -Sng $P- Ru(n DE $<i
nguy2n L< +Si $rường L< -P- -Pn dA C'a -hBnh UVT $h' $rấn.
− Đb n=ng -ao hiệu DY- Ru(n DE +Si $rườngT huyện Th#ng Nhấ$ -&n
hFnh $h<nh +A$ hệ $h#ng Q1MT [Ya $r2n nguy2n DE -3a -hu $rFnh kq+ing PkCm
vPDan j ko j Chq-J jmr$xW DKp J ho*-hh$hY- hiệnhJib+ $rah-(i $in $hqo QX C\ $ó+ $^$
QauW
:98
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
<=nh :0)0 Z2 '5 tIm tƒt mô h=nh JPM# c&p <"yện9 th-
Hệ $h#ng Q1MT huyện Cư`- hFnh $h<nh [Ya $r2n -hBnh QP-h +Si $rường [o 1Vnh
C*o huyện Cưa ra. Tr2n -X Q! UP- C'nh JhBa -*nh +Si $rường -ó E nghia $rong -P- ho*$
CAng Jinh $ UV hAi -3a huyệnT UP- C'nh y2u -&u -3a DuK$ phPp LI +Si $rườngT huyện -&n
CI ra -P- +.- $i2u -h] $i2u phấn Cấu LI +Si $rường. Tr2n -X Q! CóT huyện Q~ U=y [Yng -P-
-hưXng $rFnh +Si $rường L< Cưa ra $hY- hiện. 6hi $hY- hiện -&n ph=n -Sng -X -ấu $rP-h
nhiệ+ r‡ r<ngT $G -hf- -Sng $P- huấn Duyện LI Q1MTT $hY- hiện $ruyIn $hSng +Si
$rườngT Ru(n DE h\ QX hệ $h#ng Q1MTT $ribn Jhai $hanh $ra +Si $rườngT -ó J ho*-h Q–n
Q<ng fng phó $Fnh hu#ng Jh@n -ấp. Trong RuP $rFnh -h] C*o -&n $hY- hiện $#$ -Sng $P-
€6ib+ $ra j GiP+ QP$• hệ $h#ng Q1MT dao g\+ -P- -Sng $P- Ruan $r^-T Co C*- +Si
$rườngT phP$ hiện L< $hY- hiện h<nh CAng Jh^- ph.- nhang -h’ -hưa phr h`p $rong hệ
$h#ngT $hY- hiện CPnh giP hệ $h#ng Q1MT C'nh J{ h<ng nM+ L< Ru(n DE h\ QX hệ $h#ng
Q1MT.
:99
C)i ti‚n *i2n t.c
W|, †¡t ca *‡nh z…6
h -(i $in hệ $h#ng Q1MT huyện
Bi•, t!a – <iá, Cát
Quan $r^- j Co C*-
H<nh CAng Jh^- ph.-
ĐPnh giP hệ $h#ng Q1MT huyện
Qu(n DE h\ QX HTQ1MT huyện
Thực hiện
Ph=n -Sng -X -ấu $rP-h nhiệ+
Huấn Duyện
TruyIn $hSng +Si $rường
Qu(n DE h\ QX HTQ1MT
Thanh $ra
©ng phó $Fnh hu#ng Jh@n -ấp
J€7 @‚ h6…ch $e3T
lP- C'nh JhBa -*nh +Si $rường -ó E
nghia $*i huyện
lP- C'nh -P- y2u -&u -3a DuK$ phPp
ĐI ra +.- $i2u -h] $i2u MT
l=y [Yng -P- -hưXng $rFnh MT
Thi$ DKp -hBnh QP-h +Si
$rường huyện
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
l8282 T› ch¥c thực hiện @‚ h6…ch D)6 -ệ ,4i t!5ờng
Đb $hY- hiện J ho*-h ,/MTT [ưOi C=y CI ngh' ;4 nAi [ung -Sng Liệ- +< huyện
Th#ng Nhấ$ ph(i $hY- hiện. Tó+ $^$ $hqo QX C\ QauW
<=nh :0E0 1ác nCi d"ng triSn khAi thực hiện kế hoạch B`M# h"yện
kưOi C=y CI Uuấ$ -P- hưOng [}n $ribn Jhai $hY- hiệnW
$O C! c*u t09ch nhiệm
h BAn h,nh ch3nh fách môi tr!ngW Ph"ng TNMT huyện D< -X Ruan $hường $rY- CiIu
h<nh hệ $h#ng Q1MT nhưng ?,Nk huyện D< người -h3 $rF dan h<nh -hBnh QP-h +Si
$rường -3a huyện. ko CóT nu ?,Nk JhSng nhKn $hf- Cư`- $&+ Ruan $r5ng -3a -Sng $P-
,/MTT JhSng dan h<nh -hBnh QP-h MT $hF hệ $h#ng Q1MT rấ$ Jhó Cư`- $ribn Jhai $hY-
hiện.
h Xác '-nh kh3A cạnh môi tr!ng cI L ngh€AW /iệ- UP- C'nh -P- JhBa -*nh +Si $rường -ó E
nghia CI ngh' giao -ho Ph"ng TNMT ph. $rP-h ph&n -hung. Tuy nhi2nT Jhi UP- C'nh -P-
JhBa -*nh +Si $rường -ó E nghia -3a -P- ng<nh g=y S nhiễ+ +Si $rường $hF -&n -ó QY
$ha+ gia -3a -P- dan ng<nh -ó Di2n Ruan.
h 1ác y8" ch" K"Gt phápW /iệ- UP- C'nh -P- y2u -&u DuK$ phPp Q~ [o Ph"ng TNMT ph.
$rP-h L< hFnh $h<nh -X Q! [a Diệu DuK$ phPpT $rong Có -ó $hb Up Do*i $hqo ng<nhy LB [.W
$T -Sng nghiệpT Lệ Qinh an $o<n $hY- ph@+T...
h Mục ti8"9 ch? ti8"9 1h2ng tr=nh JPM#W /iệ- CI ra +.- $i2u -h] $i2u L< U=y [Yng
-hưXng $rFnh Q1MT CI ngh' ph=n -ho Ph"ng TNMT ph. $rP-h LOi QY h’ $r` -3a -P- -X
Ruan dan ng<nh -ó Di2n Ruan.
2;;
THỰC HIỆN BM HpaCH
$e3T H#VỆN
CX -ấu $rP-h nhiệ+
H\ QX Ru(n DE L<
-h CA dPo -Po
Huấn Duyện
Thanh $ra +Si $rường
TruyIn $hSng +Si $rường
©ng phó $Fnh
hu#ng Jh@n -ấp
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
h <"&n K"yện9 ',o tạoW Ph"ng TNMT Q~ $ha+ +ưu -ho ?,Nk huyệnT C\ng $hời -h3 $rF
U=y [Yng -P- -hưXng $rFnh huấn DuyệnT C<o $*oT n=ng -ao nhKn $hf- LI +Si $rường -ho
-P- -Pn dA.
] #"y8n tr"yFn9 tr"yFn thông môi tr!ng: /iệ- $uy2n $ruyInT $ruyIn $hSng +Si $rường
-hia D<+ ;2 ph&nW
• ThY- hiện giPo [.- +Si $rường $rong hệ $h#ng giPo [.- phG $hSng $*i huyện Q~ [o
Ph"ng GiPo [.- -h3 $rF.
• ThY- hiện $ruyIn $hSng giPo [.- +Si $rường -ho nh=n [=n Q~ [o Ph"ng /HTTT
Đ<i $ruyIn $hanh huyện ph. $rP-h. MZ$ $rKn $G Ru#-T -P- $G -hf- -hBnh $r'hUV hAiT
Đ"an TNT... D< -P- CXn L' -h'u $rP-h nhiệ+ ph#i h`p $hY- hiện.
- [iSm trA9 thAnh trA môi tr!ngW /iệ- Jib+ $ra $hanh $ra +Si
$rường Q~ [o ph"ng TNMT ph. $rP-hT J$ h`p LOi dA phKn -(nh QP$ +Si $rường -3a
CSng an huyện. Ngo<i ra Jhi $hanh $ra Jib+ $ra -wng -&n -ó QY $ha+ gia -3a -P-
ng<nh -ó Di2n Ruan.
- 1ải tiến hệ th$ng JPM#: Ph"ng TNMT D< -X Ruan $hường $rY-
CiIu h<nh Q1MT huyệnT $ha+ +ưu -ho ?,Nk Uq+ Ue$ L< -(i $in hệ $h#ng Q1MT.
CP- ph"ng dan JhP-T MZ$ $rKn $G Ru#-T -P- $G -hf- -hBnh $r'hUV hAiT Đ"an TNT... D< -P-
CXn L' -h'u $rP-h nhiệ+ ph#i h`p $hY- hiện.
D8 Ru*n (uyện - )à% t"% nâng c$% nhJn thbc năng (Xc @B% vệ môi t0ư1ng
Ph"ng TNMT huyện Th#ng Nhấ$ hiện nay [o +Oi $h<nh DKpT nh=n DY- -"n +ongT
$rFnh CA L< Jh( nMng -huy2n +Sn -hưa -aoT $rong Jhi nhang Lấn CI +Si $rường ng<y
-<ng [iễn din phf- $*pT +ang $Bnh Di2n Lrng. ko CóT Cb CPp fng Cư`- y2u -&u -Sng Liệ-
$rong $hời J{ +Oi -&n ph(i $Mng -ường n=ng -ao nMng DY- -ho CAi ngw Ru(n DE $*i C'a
phưXngT dao g\+ nh=n DY- L< LK$ DY-. Qua nghi2n -fu $hY- $T ;2 -hưXng $rFnh C<o $*o
Cư`- CI ngh' LOi +.- $i2u L< nAi [ung C<o $*o như QauW
2;:
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
<=nh :0H0 1h2ng tr=nh v, nCi d"ng ',o tạo cho hệ th$ng R"ản KL môi tr!ng c&p
h"yện
cO T0uyUn thông môi t0ư1ng&
SY $ha+ gia -3a -Pn dAT nh=n [=n $*i huyện $rong -Sng $P- d(o Lệ +Si $rường rấ$
Ruan $r5ngT [o Có Lấn CI $hY- hiện $ruyIn $hSngT $hSng $in C#i LOi nAi dA huyện D< rấ$ -ấp
$hi$. CP- phưXng phPp L< hFnh $hf- $ruyIn $hSng như QauW
TruyIn $hSng C#i LOi -Sng -h>ngW
• Đ#i LOi -Sng -h>ng $rong huyệnT CI ngh' -P- hFnh $hf- Qau C=y n2n Cư`- Pp [.ngW
• np phB-hT dibu nga $r2n Cường ph#
• Phóng QY phP$ $hanh $ruyIn hFnh
• MB$ $inh nh=n ng<y +Si $rường $h giOi
2;2
?16 t…6 nh{n *ực ch6 hệ th'ng SJ3T c(7 hu&ện
CT:W $„i }5˜ng @i‚n th¥c 3T
ch6 cán DE SJG *‡nh z…6
M.- $i2uW Trang d' Jin $hf- LI
+Si $rường L< HTQ1MT
M.- $i2uW Trang d' Jin $hf- L< Jg
nMng Ru(n DE L< CiIu h<nh HTQ1MT
%Ci d"ng ',o tạo:
PhP$ $ribn dIn Lang
CP- hiện $ư`ng +Si $rường
TP- CAng -3a Q(n Uuấ$ Cn MT
CP- -hin Dư`- ngMn ngNa S nhiễ+
TP- h*i -3a -hấ$ S nhiễ+
/ai $r" -3a -Ang C\ng L< phưXng phPp
-Sng $P- -Ang C\ng
MS hFnh Q1MT +Oi
|..
%Ci d"ng ',o tạo:
PhP$ $ribn dIn Lang
CP- -hin Dư`- ngMn ngNa S nhiễ+
PhưXng phPp -Sng $P- -Ang C\ng
l=y [Yng L< $hY- hiện +S hFnh
Q1MT Jibu +OiW UP- C'nh JhBa -*nh
+Si $rường -ó E nghiaT UP- C'nh y2u
-&u DuK$ phPpT +.- $iệuT -hưXng $rFnh
Q1MT
6g $huK$ Quan $r^- L< ph=n $B-h MT
ĐPnh giP hệ $h#ng Q1MT
|..
CT2W ?16 t…6 @i‚n th¥c -1 nƒng
*ực SJ3T ch6 cán DE chu&2n
,4n
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• TG -hf- -P- -uA- $hiW L~ $ranhT +Si $rường Uanh
• TG -hf- $hi Cấu $hb $h<oT hAi [iễn LMn nghệ LI -h3 CI +Si $rường
• /i$ d<i CMng dPo LI -P- J$ Ru( ho*$ CAng +Si $rường -3a huyện
#r"yFn thông môi tr!ng '$i v.i c&p tr8n9 các tổ chdc R"$c tế
• Thường Uuy2n C'nh J{ g!i dPo -Po -huy2n CI hiện $r*ng +Si $rường -ho -P- ,an
ng<nh -ấp T]nh
• /i$ d<i CMng dPo LI -P- J$ Ru( ho*$ CAng +Si $rường -3a huyện
• TG -hf- -P- duGi hAi $h(o LI nhang Lấn CI +Si $rường -3a huyện
#r"yFn thông '$i v.i các c2 R"An c&p cd"]khbn c&p: 1uSn $*o ra +#i Di2n hệ $hSng $in
C#i LOi -P- -X Ruan -ấp -fu nhưW -fu hoaT dệnh LiệnT ?• dan ph"ng -h#ng D.$ dVo.
:O Thi<t (Jp hệ th7ng tư (iệu
Hệ $h#ng h\ QX -3a hệ $h#ng Q1MT huyện -&n dao g\+ % Do*i -h3 yu QauW
− CP- $h3 $.- hay Rui $rFnhW D< -P- hưOng [}n -ho -Pn dA -huy2n +Sn -3a Ph"ng
TNMT $hY- hiện -Sng Liệ-
− CP- LMn d(nT h\ QX -ó $Bnh d^$ duA- $rong -X -ấu hệ $h#ng như -hBnh QP-h +Si
$rường -3a huyệnT phưXng phPp UP- C'nh -P- JhBa -*nh +Si $rườngT|
− CP- $<i Diệu +inh -hfng D< $ư Diệu g#- -hfng +inh QY hFnh $h<nh L< LKn h<nh dA
+Py Q1MT
Đb -ho -P- -Pn dAT nh=n Li2n $huA- -P- dan ng<nh -ó $hb hibu r‡ QY LKn h<nh L<
Lai $r" $rP-h nhiệ+ -u( +FnhT Ph"ng TNMT LOi Lai $r" $hường $rY- -ó $hb $hi$ J L< U=y
[Yng QG $ay hệ $h#ng Q1MT -ó nAi [ung như QauW
1. ChBnh QP-h +Si $rường -3a huyện
2. MS $( nhang $h<nh ph&n -3a hệ $h#ng Q1MT
3. MS $( -hưXng $rFnh Ru(n DE +Si $rường -3a huyện
). CP- +.- $i2u L< -h] $i2u h<ng nM+
0. CP- J ho*-h h<nh CAng nhp+ C*$ +.- $i2u L< -h] $i2u
4. Thqo [‡i $in CA $hY- hiện
7. CP- Rui $rFnh -3a hệ $h#ng Q1MT
8. CP- -h] [}n -Sng Liệ- CZ- $hr
9. CP- $<i Diệu JhP- như J ho*-h h<nh CAng Jh@n -ấpT hoi CPp LI +Si $rườngT
|
2;%
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
mO Th$nh t0$ 'ôi t0ư1ng
CSng $P- $hanh $ra +Si $rNXng -ó Lai $r" Ruan $r5ng $rong Liệ- J'p $hời phP$ hiện
-P- ho*$ CAng JhSng phr JhSng phr h`p nhp+ Cưa ra h<nh CAng Jh^- ph.- Qca -haa J'p
$hờiT n=ng -ao hiệu DY- Ru(n DE +Si $rường -3a huyện.
tO ung ph4 t3nh hu7ng chnn c*p
Chu@n d' L< CPp fng -ó hiệu Ru( -P- QY -# +Si $rường -ó $hb gi(+ $hưXng LongT
ngMn ngNa $#i $hibu -P- $P- CAng +Si $rườngT d(o Lệ $Bnh +*ng L< $<i Q(n nh=n [=n $rong
huyện. Nhang $hi2n $ai DOn như nf$ Cấ$T $rư`$ D! Cấ$T dVo Dw $hường phP h3y $r&+ $r5ng
-P- -X Q! h* $&ngT C\ng $hời nhang Lấn CI +Si $rường phP$ Qinh $rong L< Qau $hi2n $ai D<
nhiệ+ L. nZng nI -3a -X Ruan Ru(n DE +Si $rường.
 6h7ng ch$ng fự c$ ndt trợt Ki '&tW
h ThSng dPo -ho [=n L< -P- -X Ruan Q! $*i LI nhang Jhu LY- -ó nguy -X nf$
$rư`$ D! Cấ$ Cb -h3 CAng ph"ng $rPnhT gi(+ $hibu $hiệ$ h*i [o -h>ng g=y ra.
h 6hSng Cb [=n C'nh -ư L< JhSng -ho phep U=y -ấ$ -P- -Sng $rFnh $r2n -P- L' $rB
-ó nguy -X $Pi $rư`$ D! Cấ$.
h /<o -P- C`$ +ưa DOn $Kp $rung Di2n $.- -&n $hqo [‡i L< $hSng dPo -ho [=n ra
Jhoi nhang nXi CV Cư`- [Y dPoy $hSng dPo nhang [ấu hiệu -&n $hqo [‡i L< nu $hấy Uuấ$
hiện ph(i QX $Pn ra Jhoi nXi nguy hib+ nhưW nf$ Cấ$T D>n Cấ$T $rSi Cấ$y +Y- nưO- ging L@n
C.- +*nhT [=ng nhanh L< [=ng -aoT LP-h dờ [ưOi -h=n -P- Jh#i $rư`$ -w d' C<o Jhoe$
+*nh.
h Sau $hi2n $ai -&n nhanh -hóng Qca -haa -P- -Sng $rFnh -X Q! h* $&ng LI ['-h L.
+Si $rường v-Sng $rFnh -ấp $hoP$ nưO-T -Sng $rFnh Lệ QinhT -Sng $rFnh Uc DE -hấ$ $h(iT
Cường giao $hSng|xT [5n [Žp Cấ$ CP d\i Dấp Cb JhSi ph.- Q(n Uuấ$. CSng $P- $ruyIn
$hSng Cb Gn C'nh $=+ DE nh=n [=n D< rấ$ -&n $hi$.
 J"ản KL môi tr!ng fA" bXo K‹W
Ho*$ CAng Ruan $r5ng nhấ$ D< Lệ Qinh +Si $rường Cb ph"ng -h#ng ['-h dệnh drng phP$W
• Thu go+T $Kp $rung L< Uc DE rP-T Q>- LK$ -h$ dpng -P- -hấ$ QP$ $rrng như nưO-
ªaLqnT CDorua LSi hoZ- CXn gi(n dpng LSi dA$ Qau Có Cq+ -hSn Dấp h`p Lệ Qinh
• 6hc $rrng -P- ngu\n nưO- Qinh ho*$
• Chu@n d' Jh( nMng ph"ng -h#ng ['-h dệnh
• 6ib+ QoP$ an $"an $hY- ph@+ Qau $hi2n $aiT [o $hiu Cói người [=n -ó $hb Qc [.ng
-P- Q(n ph@+ JhSng Q*-hT RuP h*n Qc [.ngT|
2;)
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
• Sca -haaT n=ng -ấp -P- -Sng $rFnh -X Q! h* $&ng LI ['-h L. +Si $rườngW -Sng $rFnh
-ấp $hoP$ nưO-T -Sng $rFnh Lệ QinhT -Sng $rFnh Uc DE -hấ$ $h(iT Cường giao $hSngT|
2;0
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
Ch5ơng 8: BMT J#oN eU BIMN N<Hs
881 BMT J#oN
Nhiệ+ L. €l=y [Yng J ho*-h d(o Lệ +Si $rường huyện Th#ng Nhấ$ Cn nM+
2;:; L< C'nh hưOng Cn nM+ 2;2;• CV Cư`- $hY- hiện [Ya $r2n -X Q! phPp DE L< $N QY
df- U>- LI Liệ- g^n J$ -Sng $P- ,/MT LOi phP$ $ribn 6ThlH -3a huyện nhp+ hưOng
Cn phP$ $ribn dIn Lang.
Nhp+ h"an $h<nh nhiệ+ L. l=y [Yng J ho*-h d(o Lệ +Si $rường $r2n C'a d<n
huyện Th#ng Nhấ$T nhó+ $hY- hiện nhiệ+ L. CV $in h<nh Jh(o QP$T CiIu $raT CPnh giP
CiIu Jiện $Y nhi2nT $<i nguy2n $hi2n nhi2nT Jinh $ UV hAi L< hiện $r*ng +Si $rường -3a
huyện. kYa $r2n -P- $hSng $in LI ngu\n DY- L< hiện $r*ng n<y C\ng $hời J$ h`p LOi Liệ-
ph=n $B-h -P- nAi [ung Ruy ho*-h phP$ $ribn Jinh $ UV hAi -3a huyệnT nhó+ $hY- hiện CV
Cưa ra -P- [Y dPo LI +f- CA S nhiễ+ +Si $rường L< Quy $hoPi $<i nguy2n -3a huyện
$rong $ưXng DaiT -. $hb D< Cn nM+ 2;:; L< 2;2;.
TN -P- J$ R3a ph=n $B-h [Y dPoT nhó+ $hY- hiện CV L*-h ra Cư`- -P- J h5a-h
d(o Lệ +Si $rường -. $hb CZ- $rưng -ho CiIu Jiện huyện Th#ng Nhấ$ như QauW
− 6 h5a-h Ru(n DE -hấ$ Dư`ng +Si $rường JhSng JhB
− 6 h5a-h Ru(n DE -hấ$ Dư`ng ngu\n nưO-
− 6 h5a-h Ru(n DE -hấ$ $h(i r^n
− 6 ho*-h d(o Lệ +Si $rường -Sng nghiệp
− 6 ho*-h d(o Lệ +Si $rường L< $<i nguy2n $rong Jhai $hP- Jhóang Q(n
− 6 ho*-h d(o Lệ +Si $rường $rong phP$ $ribn nSng nghiệp
− l=y [Yng -hưXng $rFnh n=ng -ao nhKn $hf- d(o Lệ +Si $rường
882 BIMN N<Hs
ĐI ngh' -hBnh RuyIn $]nh Đ\ng Nai L< huyện Th#ng Nhấ$ Ruan $=+T $*o CiIu Jiện
$huKn D`i -( LI -X -h D}n ngu\n L#n Cb $hY- hiện $#$ -P- J h5a-h d(o Lệ +Si $rường CV
Cư`- CI Uuấ$ $r2n C'a d<n huyện $rong $hời gian $Oi.
2;4
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
TUI JIỆ# TH;3 BHfp
1. ,Po -Po %ghi8n cd" Wây dựng R"y hoạch môi tr!ng phục vụ phát triSn kinh tế ]
WX hCi R"Gn H 'ến n(m )*+*T TP.HCM T4u2;;).
2. ,Po -Po $Gng h`p @ánh giá môi tr!ng chiến Kợc phục vụ R"y hoạch fu dụng '&t
K5ng ghep v.i R"y hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện Œn %h2n 'ến n(m )*+Q v, '-nh
h.ng 'ến n(m )*)*T Qui NhXn T7u2;;7
3. ,A T<i Nguy2n & MSi TrườngT @iF" trA9 khảo fát9 phân t3ch 'ánh giá phục vụ Wây
dựng kế hoạch h,nh 'Cng B`M# thực hiện [ế hoạch Bảo vệ Môi tr!ng J"$c giA
v, 1h2ng tr=nh %gh- fự )+ cUA `iệt %Am tại vˆng '^c thˆ #ây %g"y8n 4th3 'iSm
cho @(k %ôngT $hPng ::u2;;7.
4. Chi -ut- ,aƒo L2t +Si $rưXsng $hasnh phS‚ HSs Chi‚ MinhT Xây dong ch2ng trirnh bAmo
v8o môi tr2rng R"âon Birnh #hAonh '8nn n(m )*+*T nM+ 2;;0.
5. C.- Th#ng J2 $]nh Đ\ng NaiT Ph"ng Th#ng J2 huyện Th#ng Nhấ$T %i8n giám
th$ng k8 h"yện #h$ng %h&t n(m )**DT nM+ 2;;7.
6. C.- Đ'a -hấ$ L< JhoPng Q(n /iệ$ Na+T Báo cáo <Ci thảo khoA hOc vF 'iF" trA tAi
biến i `iệt nAmT H< NAiT 2;;;.
7. kqpar$+qn$ o• S-iqn-qT Tq-hnoDogy an[ ŒnLiron+qn$ o• HoChiMinh Ci$yT vnBrgy
BwwiciBncy improvBmBnt ow "rbAn trAnfport fyftBm And mitigAtion ow c<cf Anw
othBr hArmw"K BmiffionfT 2;;;h _qpor$ No.:.
8. Đ’ /Mn 1inhT Ma CSng C5T ĐZng /Mn _ờiT `,i f"y ngh€ vF khả n(ng Ki8n R"An
gi‡A các trGn 'Cng '&t ghn 'ây v.i các hệ th$ng 'dt gXy kh" vực %Am #r"ng BC
v, %Am BCT Đ'a -hấ$ T<i nguy2n L< MSi $rường Na+ /iệ$ Na+.1i2n Co<n ,(n C\
C'a -hấ$ MiIn Na+.
9. Hu{nh Th' Minh HpngT @-A ch&t môi tr!ngT Nl, Đ*i h5- Ru#- gia $h<nh ph# H\
ChB MinhT 2;;:.
10.12 Huy ,P L< ThPi 12 Nguy2nT ~" K-ch finh tháiT Nl, 6hoa h5- Jg $huK$T 2;;4.
11.PGS.TS 12 Huy ,P vCh3 di2nxT Nguyễn Tr5ng HrngT Hu{nh 1ưu Trrng PhrngT
PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn €6h2ng pháp K"Gn nghi8n cd" khoA hOc•T Nl,GiPo
[.-T NM+ 2;;7.
12.12 Q>i mnT Nguyễn CSng M}nT Nguyễn /Mn Qri9 12 hOc '&tT Nl, GiPo [.-T
:990.
2;7
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
13.12 M.- ĐB-h vdi2n ['-hxT [inh nghiệm ph7ng tránh v, kiSm foát tAi biến '-A ch&tT
Nl,U=y [Yng. H< NAiT 2;;:.
14.TS. Nguyễn Th' 1anT J"y hoạch bảo vệ môi tr!ng th,nh ph$ <5 1h3 Minh 'ến
n(m )*+*9 6hoa MSi $rường C*i h5- ,P-h 6hoa TP.HCM.
15.Nguyễn Th ThSn €J"y hoạch môi tr!ng v, phát triSn bFn v‡ng•T Nl,6hoa
h5- L< 6g $huK$ H< NAiT NM+ 2;;).
16.Nguyễn lu=n ,ao L< nnJ9 Báo cáo nghi8n cd" kiến tạo v, finh khoáng `iệt %Am0
Pi8n 'o,n B@@1 MiFn %AmT C.- C'a -hấ$ L< JhoPng Q(n /iệ$Na+T 2;;2.
17.Nguyễn ĐFnh H"qT Nguyễn $h ThSnT @-A ch&t môi tr!ng 4giáo tr=nh bGc cu
nhân;T Trường Đ*i h5- 6hoa h5- $Y nhi2n. H< NAiG :997.
18.Nguyễn /Mn 1=+ L< nnJT @iF" trA9 'ánh giá thiệt hại môi tr!ng v, hiện tợng
ndt '&t9 fạt Ki '&t vˆng nsi J"ảng %gXi 4fA" K‹ Kụt n(m +VVV;0 @F W"&t các biện
pháp ph7ng tránh giảm nh† thiệt hạiT Trung $=+ $ư Lấn -Sng nghệ +Si $rườngT
1i2n hiệp -P- hAi Jhoa h5- L< Jg $huK$ /iệ$ na+T 2;;:.
19.Nguyễn Đ'-h kg L< nnJT %ghi8n cd" 'ánh giá hiện tợng ndt ]trợt '&t i th- WX
PAi 1hâ"9 biện pháp Wu KL v, ph7ng ch$ngT 1ưu $ra ,A 6HCNMTT:99%.
20.Nguyễn Ng5- Th*-hT `itn thám trong nghi8n cd" t,i ng"y8n v, môi tr!ngT
Nl,6hoa h5- L< 6g $huK$. H< NAiT :997.
21.Nguyễn ,P-h Th^ng L< nnJT @F án R"$c giA R"An trƒc 'Cng thái n.c d.i'&t
vˆng #ây %g"y8nT 1i2n Co<n ĐCT/hĐCCT MiIn TrungT C.- C'a -hấ$ L<JhoPng
Q(n /iệ$ Na+.T :988h 2;;).
22.Nguyễn Th<nh /*nT 1ác kiS" vx phong hoá th,nh tạo tr8n các 'á bA}An `iệt
nAm9 ,(n CG C'a -hấ$T Q# %8 H< NAiT:978.
23.Nguyễn ĐFnh luy2nT Nguyễn Ng5- Th3yT Bản '5 phân vˆng 'Cng '&t KXnh thổ
`iệt %AmT /iện /K$ DE C'a -&u. H< NAiT :998.
24.Ph*+ /Mn Th.-T %h‡ng '^c 'iSm cUA chế 'C 'Cng '&t i `iệt %Am0 @-A
ch&t9khoáng fản v, dh" kh3 `iệt nAmT vTuybn $Kp -P- dPo -Po HAi ngh' 6hoa
h5-C'a -hấ$ /iệ$ na+ D&n $hf %T $Kp “x. H< NAiT :990.
25.PGS.TS Phrng ChB SgT ,<i gi(ng +Sn h5- €J"y hoạch v, các ch3nh fách môi
tr!ng•T Trường Đ*i h5- ,P-h 6hoa Th<nh ph# H\ ChB MinhT Cao h5- 2;;4.
26.PGS.TS. Phrng ChB SgT ,Po -Po CI $<i -ấp nh< nưO-T %ghi8n cd" Wây dựng J"y
hoạch môi tr!ng vˆng kinh tế trOng 'iSm MiFn #r"ng 4#60 @, %•ng9 các t?nh
2;8
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
#hYA #hi8n]<"ế9 J"ảng %Am9 J"ảng %gXi; 4[10*T0*Ex•T Th<nh ph# H\ ChB
Minh nM+ 2;;).
27.Ph*+ Huy 1ong L< nnJT @iF" trA '-A ch&t vF ndt '&t 'Ang ditn biến i các t?nh
@ƒc Pƒc9 @5ng %Ai9 B, g-A]`‹ng #,"9 Zông Be v, các miFn ảnh hing cUA
chsngT 1i2n Co<n C'a -hấ$ 4T C.- Đ'a -hấ$ /iệ$ Na+T :990.
28.Phoung SophornT 1uKn LMn $h*- Qg W %ghi8n cd" R"y hoạch môi tr!ng gƒn v.i
R"á tr=nh phát triSn kinh tế WX hCi tại thU 'ô 6hnom 6Bnh 'ến n(m )*+QT TPHCMT
$hPng 7u2;;7.
29.S! $<i nguy2n L< +Si $rường Đ\ng NaiT Báo cáo @iF" ch?nh9 bổ f"ng R"y hoạch
th(m d79 khAi thác v, fu d"ng khoáng fản t?nh @5ng %Ai 'ến n(m )*+* v, '-nh
h.ng 'ến n(m )*)*9 nM+ 2;;4.
30.S! T<i Nguy2n L< MSi Trường $]nh 1ong mnT J"y hoạch bảo vệ môi tr!ng th- WX
#ân Œn tY n(m )**D 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)*T ;2u2;;7.
31.Tr&n Hu Nhuệ -rng C\ng QYT €J"ản KL ch&t thải rƒn•T Nl, l=y kYngT 2;;:
32.Tr&n Hau Nh=n. @&t Wây dựng. Nl,giPo [.-. H< NAiT :998.
33.Tr'nh Ng5- Đ<oT DuKn LMn $h*- Qg €J"y hoạch hệ th$ng th" gom vGn ch"ySn ch&t
thải rƒn công nghiệp v, ch&t thải ng"y hại cho các kh" công nghiệp v, kh" chế
W"&t tại #60 <5 1h3 Minh•T 2;;4.
34.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T Báo cáo R"y hoạch tổng thS phát triSn kinh tế ]WX hCi
h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m )*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)*T nM+ 2;;).
35.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T Báo cáo R"y hoạch > kế hoạch fu dụng '&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến )*)* cho h"yện #h$ng %h&t t?nh @5ng %AiT nM+ 2;;4
36.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T Báo cáo R"y hoạch phát triSn ch(n n"ôi9 các kh" vực
ch(n n"ôi v, các c2 fi giết mổ tGp tr"ng 'ến giAi 'ạon )**: ])*+* v, '-nh h.ng
'ến n(m )*)* h"yện #h$ng %h&t9 t?nh @5ng %Ai•T nM+ 2;;7.
37.?,Nk huyện $h#ng Nhấ$T Báo cáo kết R"ả ) n(m r|i thực hiện kế hoạch phát
triSn kinh tế WX hCi > R"$c ph7ng An ninh Q n(m )**D > )*+*T nM+ 2;;8.
38.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T ph"ng CSng ThưXngT Báo cáo kết R"ả )9Q n(m thực
hiện +) ch2ng tr=nh phát triSn kinh tế WX hCi giAi 'oạn )**D])*+*T nM+ 2;;8.
39.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T Báo cáo )9Q n(m thực hiện ch2ng tr=nh B`M#T nM+
2;;8
2;9
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:“Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi tr!ng h"yện #h$ng %h&t 'ến n(m
)*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* /
40.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T Báo cáo t=nh h=nh thực hiện các ch? ti8" kế hoạch vF
t,i ng"y8n9 môi tr!ng v, phát triSn bFn v‡ngT nM+ 2;;8.
41.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T Báo cáo )9Q n(m thực hiện kế hoạch )**D])*+*T nM+
2;;8.
42.?,Nk huyện Th#ng Nhấ$T ph"ng TT Báo cáo t=nh h=nh Wu KL ch&t thải y tếT
nM+ 2;;8.
43.?,Nk $]nh Đ\ng NaiT J"yết '-nh f$ H*EkJ@]„B%~ ng,y )Vk*+k)**T ph8 d"yệt
báo cáo J"y hoạch phát triSn ch(n n"ôi9 các kh" vực ch(n n"ôi v, các c2 fi giết
mổ tGp tr"ng 'ến giAi 'oạn )**: ])*+* v, '-nh h.ng 'ến n(m )*)* h"yện #h$ng
%h&t9 t?nh @5ng %AiT NM+ 2;;8.
44.?,Nk $]nh Đ\ng NaiT S! TN&MTT Báo cáo nhiệm vụ @iF" ch?nh9 bổ f"ng R"y
hoạch bảo vệ môi tr!ng t?nh @5ng %Ai giAi 'oạn )**D])*+* v, '-nh h.ng 'ến
)*)*T nM+ 2;;4.
45.?,Nk $]nh ,Fnh kưXngT S! 6HCN&MT ,Fnh kưXngT @F t,i nghi8n cd" Wây
dựng ch2ng tr=nh bảo vệ môi tr!ng nh‚m phát triSn bFn v‡ng t?nh B=nh ~2ng
'ến n(m )*+*T nM+ 2;;;.
46./i2tn 6yœ $hu=t$ Nhi2t$ ĐX‚i Las ,aƒo L2t +Si $rưXsngT %ghi8n cn" R"y hoAo ch môi tr2rng
ph"oc v"o 'ô thio honA9 công nghi8op honA R"âon #h"m @nc '8nn n(m )*+* vAr 'ionh h2nng
'8nn n(m )*)*T nM+ 2;;0.
47./i2tn 6yœ $hu=t$ Nhi2t$ ĐX‚i Las ,aƒo L2t +Si $rưXsngT %ghi8n cd" Wây dựng R"y tr=nh
R"y hoAoch môi tr!ng cho các R"Gn h"yện cUA th,nh ph$ <ôr 1hin Minh > Œnp d"ong
thm nghi8o m cho R"âon )T nM+ 2;;7.
48./iện 6HCN & Q1MTT Xây dựng chiến Kợc bảo vệ môi tr!ng @5ng #háp 'ến
n(m )*+* '-nh h.ng 'ến n(m )*)*T T::u2;;7
49./w Quy$ Th^ng €J"y hoạch môi tr!ng•T Nl,Đ*i h5- Qu#- gia H< NAiT NM+
2;;0.
50.•orD[ HqaD$h ‹rganiˆa$ion9 gApid invBntory tBchniR"Bf in BnvironmBntAK
poKK"tion9 :99%.
2:;

MỤC LỤC
Chương 1: MỞ ĐẦU.........................................................................................................................1 1.1 SỰ CẦN THIẾT........................................................................................................................1 1.2 MỤC TIÊU................................................................................................................................3 1.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN...............................................................................................3 Chương 2: KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, KINH TẾ -XÃ HỘI HUYỆN THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI.....................................4

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN...........................................................................................................4 2.1.1 Vị trí địa lý ..........................................................................................................................4 2.1.2 Địa hình ...............................................................................................................................7 2.1.3 Thổ nhưỡng..........................................................................................................................7 2.1.4 Điều kiện khí hậu.................................................................................................................8 2.1.5 Chế độ thủy văn...................................................................................................................9 2.2 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN...............................................................................................9 2.2.1 Tài nguyên đất .....................................................................................................................9 2.2.2 Tài nguyên rừng.................................................................................................................11 2.2.3 Tài nguyên nước.................................................................................................................11 2.2.4 Tài nguyên khoáng sản.......................................................................................................12 2.2.5 Cảnh quan môi trường........................................................................................................13 2.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI.........................................................................................14 2.3.1 Khái quát tăng trưởng kinh tế, xã hội:................................................................................14 2.3.2 Kinh tế ...............................................................................................................................15 2.3.3 Cơ sở hạ tầng......................................................................................................................19 2.3.4 Thực trạng xã hội:..............................................................................................................21 Chương 3: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HUYỆN THỐNG NHẤT..............................................................29

3.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC................................................................................29 3.1.1 Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước......................................................................29 3.1.2 Hiện trạng môi trường nước mặt........................................................................................32 3.1.3 Hiện trạng môi trường nước dưới đất.................................................................................33 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN........................................35 3.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm .....................................................................................................35 3.2.2 Vị trí và các chỉ tiêu đo đạc ..............................................................................................35 3.2.3 Hiện trạng môi trường không khí .....................................................................................36 3.3 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN....................................................................37 3.3.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn tại huyện Thống Nhất.........................................................37 3.3.2 Thành phần CTR phát sinh................................................................................................38 3.3.3 Khối lượng chất thải rắn phát sinh:....................................................................................39 3.3.4 Hiện trạng lưu giữ Chất thải rắn.........................................................................................40 3.3.5 Công tác Quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn..........................................41

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->