P. 1
Bai Giang Toan C1 Chinh Thuc - Bac Dai Hoc

Bai Giang Toan C1 Chinh Thuc - Bac Dai Hoc

|Views: 2,544|Likes:
Được xuất bản bởiJenny Tran

More info:

Published by: Jenny Tran on Oct 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Sections

  • 2. HÀM SỐ SƠ CẤP
  • 4. DẠNG VÔ ĐỊNH 1∞
  • 3. VI PHÂN
  • 5. QUI TẮC L’HOSPITAL
  • 7. ỨNG DỤNG
  • 4. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
  • BÀI TẬP
  • 5. VI PHÂN
  • 6. CỰC TRỊ

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
BAN KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN TOÁN

BÀI GIẢNG
TOÁN CAO CẤP C1
(HỆ ĐẠI HỌC)Biên soạn: TS TRẦN NGỌC HỘI
TP HỒ CHÍ MINH − 2009
LƯU HÀNH NỘI BỘ
2

Lời nói đầu
_____________________

ập bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương
môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất
lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ.
Tập bài giảng này chứa đựng nội dung mà tác giả đã giảng dạy ở Trường Đại học
Công Nghệ Sài Gòn và các trường đại học khác. Tác giả bày tỏ lòng cảm ơn đối với các
đồng nghiệp ở Ban Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã động
viên, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc biên soạn.
Tuy vậy, thiếu sót vẫn không thể tránh khỏi. Tác giả rất mong nhận được những nhận
xét góp ý của quý đồng nghiệp cho tập bài giảng này và xin chân thành cám ơn.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2009
Tác giả


T
3

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A. HÀM SỐ
1. HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN ........................................................................................... 5
2. HÀM SỐ SƠ CẤP .......................................................................................................... 9
B. GIỚI HẠN
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT ................................................................................. 10
2. HÀM TƯƠNG ĐƯƠNG ............................................................................................... 12
3. VÔ CÙNG BÉ (VCB) - VÔ CÙNG LỚN .................................................................... 16
4. DẠNG VÔ ĐỊNH 1

.................................................................................................... 22
C. LIÊN TỤC
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT .................................................................................. 23
2. HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT ĐOẠN ................................................................... 25
D - ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN

1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM ............................................................................................. 27
2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ........................................................................... 30
3. VI PHÂN ....................................................................................................................... 34
4. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP CAO .......................................................................... 36
5. QUI TẮC L’HOSPITAL ............................................................................................... 38
6. KHAI TRIỂN TAYLOR ............................................................................................... 43
7. ỨNG DỤNG .................................................................................................................. 47
BÀI TẬP ........................................................................................................................... 53
CHƯƠNG 2. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A - TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH
1. KHÁI NIỆM VỀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH ................................................................ 59
4

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN ................................................................. 61
3. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ ......................................................................................... 67
4. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC ............................................................................. 71
5. TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỈ ............................................................................................ 73
B -TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH - TÍCH PHÂN SUY RỘNG
1. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH ............................................................................................ 78
2. TÍCH PHÂN SUY RỘNG ............................................................................................ 84
3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN .................................................................................. 88
4. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ........................................................... 90
BÀI TẬP ........................................................................................................................... 95
CHƯƠNG 3. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN
1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN ........................................................................ 99
2. ĐẠO HÀM RIÊNG ..................................................................................................... 102
3. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP ........................................................................ 104
4. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN .......................................................................... 105
5. VI PHÂN ..................................................................................................................... 107
6. CỰC TRỊ .................................................................................................................... 109
7. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN ......................................................................................... 110
8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT .......................................................... 113
9. MỘT SỐ BÀI TOÁN KINH TẾ ................................................................................. 115
BÀI TẬP ......................................................................................................................... 118

5

CHƯƠNG 1


PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A. HÀM SỐ
1. HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN
1.1. Hàm lũy thừa y = x
α
(α : Const)
Miền xác định D của hàm số y = x
α
phụ thuộc vào α. Trường hợp α là số vô tỉ, ta có
D = [0; +∞) nếu α > 0; D = (0; +∞) nếu α < 0.
1.2. Hàm số mũ: y = a
x
(0 < a ≠ 1 : Const)
Hàm số y = a
x
có miền xác định D = R, miền giá trị là (0; +∞).
1.3. Hàm số logarit: y = log
a
x

(0 < a ≠ 1 : Const)
Hàm số y = log
a
x có miền xác định D = (0; +∞), miền giá trị là R. Nhắc lại một số công
thức:
Với 0 < a, b ≠ 1; x, x
1
, x
2
> 0 và y, α∈R, ta có:


Ví dụ: Tính A = log
13
25.
Giải:
13
ln25
A log 25 1, 254947126
ln13
= = ≈ .
a
a y
a a
log x
a 1 2 a 1 a 2
1
a a 1 a 2
2
a a
a a
y log x
1) x a . Ñaë c bieä t, log 1 0; log a 1.
x 0
2) a x.
3) log (x x ) = log (x ) + log (x ).
x
4) log ( ) = log (x ) - log (x ).
x
1
Ñaë c bieät, log ( ) = - log (x).
x
5) log (x ) = log (x).
6) l
α
= ⎧
⇔ = = =

>

=
α
a
a
a a b
a
b
a
e
10
1
og (x) = log (x) ( 0).
7) log x = log b.log x;
log x
log x = .
log b
8) lnx = log x : Logarit Neâpe cuûa x.
lgx = log x : Logarit thaä p phaâ n cuûa x.
α
α ≠
α
6


1.4. Hàm số lượng giác và hàm ngược
1.4.1. Hàm y = sinx và y =arcsinx:

Với −1 ≤ a ≤ 1, ta định nghĩa:
sin a;
arcsina
.
2 2
α = ⎧

= α ⇔
⎨ π π
− ≤ α ≤Khi đó arcsina (−1 ≤ a ≤ 1) được xác định duy nhất. Như vậy, y= arcsinx là hàm số có tính
chất sau:
• Miền xác định: D = [−1;1].
• Miền giá trị: [ ; ].
2 2
π π

• [ ; ], a [ 1;1]; sin a arcsina .
2 2
π π
∀α ∈ − ∀ ∈ − α = ⇔ = α
• y = arcsinx là hàm số lẻ, nghĩa là arcsin(−x) = − arcsinx.
Ví dụ: arcsin(1/2) = π/6; arcsin(− 3 /2) = − arcsin( 3 /2) = −π/3; arcsin(−1/2) = π/6;
arcsin(−3/4) = − arcsin(3/4) ≈ − 0,848062079; arcsin(−4) không tồn tại.

1.4.2. Hàm y = cosx và y =arccosx:
7


Với −1 ≤ a ≤ 1, ta định nghĩa:
cos a;
arccosa
0 .
α = ⎧
= α ⇔

≤ α ≤ π


Khi đó arccosa (−1 ≤ a ≤ 1) được xác định duy nhất. Như vậy, y= arccosx là hàm số có
tính chất sau:
• Miền xác định: D = [−1;1].
• Miền giá trị: [0; ]. π
• [0; ], a [ 1;1]; cos a arccosa . ∀α ∈ π ∀ ∈ − α = ⇔ = α
• arccos(− x) = π − arccosx.

Ví dụ: arccos(1/2) = π/3; arccos(− 3 /2) = π − arccos( 3 /2) = π − π/6 = 5π/6;
arccos(− 2 /2) = π − arccos( 2 /2)= 3π/4; arccos(−3/4) = π - arccos(3/4)≈ 2,418858406;
arccos(− 4) không tồn tại.

1.4.3. Hàm y = tgx và y =arctgx:

8

Với a ∈ R, ta định nghĩa:
tg a;
arc tga
.
2 2
α = ⎧

= α ⇔
⎨ π π
− < α <Khi đó arctga được xác định duy nhất. Như vậy, y= arctgx là hàm số có tính chất sau:
• Miền xác định: D = R.
• Miền giá trị: ( ; ).
2 2
π π

• ( ; ), a , tg a arctga .
2 2
π π
∀α ∈ − ∀ ∈ α = ⇔ = α R
• y = arctgx là hàm số lẻ, nghĩa là arctg(−x) = − arctgx.

Ví dụ: arctg1 = π/4; arctg(− 3 /3) = − arctg( 3 /3) = − π/6; arctg(−1)= −π/4;
arctg(3/4) ≈ 0,643501108; arctg(− 4) ≈ −1,3258.

1.4.4. Hàm y = cotgx và y =arccotgx:

Với a ∈ R, ta định nghĩa:
cotg a;
arc cotga
0 .
α = ⎧
= α ⇔

< α < π


Khi đó arccotga được xác định duy nhất. Như vậy, y= arccotgx là hàm số có tính chất sau:
• Miền xác định: D = R.
• Miền giá trị: (0; ). π
• (0; ), a , cot g a arc cot ga . ∀α ∈ π ∀ ∈ α = ⇔ = α R
• arccotg(−x) = π − arccotgx.
Ví dụ: arccotg1 = π/4; arccotg(− 3 /3) = π − arccotg( 3 /3) = π − π/3 = 2π/3;
9

arccotg(− 3 ) = π − arccotg( 3 ) = π − π/6 = 5π/6;
arccotg(3/4) = π/2 − arctg(3/4) ≈ 0,927295218
arccotg(−4) = π/2 − arctg(−4) ≈ π/2 + arctg4 ≈ 2,89661399.
trong đó ta đã sử dụng tính chất sau:
1.4.5. Tính chất:
1) Với mọi −1 ≤ x ≤ 1, arcsinx + arccosx = π/2.
2) Với mọi x, arctgx + arccotgx = π/2.

2. HÀM SỐ SƠ CẤP
Hàm số sơ cấp là hàm số được xây dựng từ các hàm hằng và các hàm số sơ cấp cơ bản qua
các phép toán đại số: cộng, trừ, nhân, chia và phép hợp nối ánh xạ.
Ví dụ: y ln(1 2x) = + là một hàm số sơ cấp.
sin6x
neá u x < 0;
y x
cos3x neá u x 0.


=
không là hàm số sơ cấp.

10

B. GIỚI HẠN
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT
1.1. Định nghĩa. 1) Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng chứa x
0
(có thể loại trừ x
0
).
Ta nói f(x) có giới hạn là L∈ R khi x tiến về x
0
, nếu f(x) có thể gần L tùy ý khi x tiến sát đến x
0
.
Ký hiệu:
0
0
x x
limf (x) L hay f(x) L khi x x

= → → .
Chính xác hơn, theo ngôn ngữ toán học, ta có:

0
0
x x
0 0 0
limf (x) L 0, 0, x , 0 |x x | |f (x) L|
0, 0, x , x x x x |f (x) L|

= ⇔ ∀ε > ∃δ > ∀ ∈ < − < δ ⇒ − < ε
⇔ ∀ε > ∃δ > ∀ ∈ − δ < ≠ < + δ ⇒ − < ε
R
R

Minh họa:2) Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng có dạng (a;x
0
). Ta nói f(x) có giới hạn là L∈
R khi x tiến về x
0
bên trái, nếu f(x) có thể gần L tùy ý khi x tiến sát đến x
0
về phía bên trái.
Ký hiệu:
0
0
x x
limf (x) L hay f(x) L khi x x= → → .
Chính xác hơn, theo ngôn ngữ toán học, ta có:
0
0
x x
limf (x) L 0, 0, x , 0 x x |f (x) L|


= ⇔ ∀ε > ∃δ > ∀ ∈ < − < δ ⇒ − < ε R

Minh họa:

3) Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng có dạng (x
0
;b). Ta nói f(x) có giới hạn là L∈
R khi x tiến về x
0
bên phải, nếu f(x) có thể gần L tùy ý khi x tiến sát đến x
0
về phía bên phải.
Ký hiệu:
0
0
x x
limf (x) L hay f(x) L khi x x
+
+

= → → .
Chính xác hơn, theo ngôn ngữ toán học, ta có:
11

0
0
x x
limf (x) L 0, 0, x , 0 x x |f (x) L|
+

= ⇔ ∀ε > ∃δ > ∀ ∈ < − < δ ⇒ − < ε R

Minh họa:


Như vậy, từ các định nghĩa trên ta suy ra;
0
0
0
x x
x x
x x
limf (x) L;
limf (x) L
limf (x) L.
+
= ⎧

= ⇔

=4) Tương tự, ta định nghĩa được các giới hạn:
0 0 0
x x x x x x
limf (x) ; limf (x) ; limf (x) ; ...
→ → →
= +∞ = −∞ = ∞ .
1.2. Định lý. Cho các hàm số f(x), g(x) khi x→ x
0
. Khi đó, với a, b ∈R, ta có:
1) Nếu f(x) →a, g(x) →b thì :
f(x) + g(x) → a + b;
f(x) – g(x) → a – b;
f(x)g(x) → ab;
f(x)/g(x) → a/b (nếu b ≠ 0).
2) Nếu f(x) →a, g(x) →∞ thì f(x) + g(x) → ∞.
3) Nếu f(x) →+∞, g(x) →+∞ thì f(x) + g(x) → +∞.
4) Nếu f(x) →a ≠ 0, g(x) →∞ thì f(x)g(x) → ∞.
5) Nếu f(x) →∞, g(x) →∞ thì f(x)g(x) →∞.
6) Nếu f(x) →a ≠ 0, g(x) →0 thì f(x)/g(x) → ∞.
7) Nếu f(x) →a, g(x) →+∞ thì f(x)/g(x) → 0.
8) Nếu f(x) →∞, g(x) →b thì f(x)/g(x) → ∞.
9) Nếu f(x) →a > 1, g(x) →+∞ thì f(x)
g(x)
→ +∞.
Nếu f(x) →a với 0 < a < 1, g(x) →+∞ thì f(x)
g(x)
→ 0.
10) Nếu f(x) →a thì |f(x)| → |a|.
11) f(x) →0 ⇔ |f(x)| → 0.
12) (Giới hạn kẹp) Giả sử f(x) ≤ h(x) ≤ g(x), ∀x khá gần x
0
và f(x) → a; g(x) → a. Khi
đó h(x) →a.
12

1.3. Định lý. Cho f(x) là một hàm số sơ cấp xác định tại x
0
. Khi đó
0
0
x x
limf (x) f (x ).

=
Ví dụ: 1)
x
2
1 cos2x 1 cos
lim 2.
sinx
sin
2
π

− − π
= =
π

2)
x 0
1 cos2x
lim
sinx

+
= ∞
x 0 x 0
(vì lim(1 cos2x) 1 cos0 2 vaø limsinx sin0 0)
→ →
+ = + = = =

1.4. Các dạng vô định trong giới hạn:
Có tất cả 7 dạng vô định trong giới hạn, đó là:
0 0
0
; 0 ; ; ; 1 ; 0 ; .
0


∞ − ∞ ∞ ∞


1) Dạng ∞ − ∞: Khi f(x) → +∞ (− ∞) và g(x) → +∞ (− ∞) thì ta nói lim (f(x) – g(x)) có
dạng vô định ∞ − ∞ .
2) Dạng 0 : ∞ Khi f(x) → 0 và g(x)→∞ thì ta nói lim f(x)g(x) có dạng vô định 0∞ (Lưu
ý : f(x) → 0 không có nghĩa là f(x) ≡ 0).
3) Tương tự cho 5 dạng còn lại.
Ta nói các dạng trên là các dạng vô dịnh vì không có qui tắc chung để xác định giá trị của
giới hạn nếu chỉ dựa vào các giới hạn thành phần.
Đề tính các giới hạn có dạng vô định, ta cần biến đổi để làm mất đi dạng vô định, gọi là
khử dạng vô định.

2. HÀM TƯƠNG ĐƯƠNG
2.1. Định nghĩa. Cho các hàm số f(x), g(x) xác định và không triệt tiêu trên một khoảng
chứa x
0
(có thể loại trừ x
0
). Ta nói f(x) tương đương với g(x) khi x →x
0
, ký hiệu f(x)∼ g(x) khi
x →x
0
, nếu
0
x x
f (x)
lim 1.
g(x)

=
Như vậy,
0
x x
f (x)
f (x) g(x) lim 1
g(x)
(f (x), g(x) 0)

⇔ =
Các tính chất sau được thỏa:
1) f(x) ∼ f(x).
2) f(x) ∼ g(x) ⇒ g(x) ∼ f(x).
13

3) f(x) ∼ g(x) và g(x) ∼ h(x) ⇒ f(x) ∼ h(x).
2.2. Định lý. 1) Nếu f(x) → L ∈ R, L ≠ 0, thì f(x) ∼ L.
2) Nếu f(x) ∼ g(x) và g(x) → A thì f(x) → A.
3) Nếu
1 1
2 2
f (x) g (x);
f (x) g (x).

thì
1 2 1 2
1 1
2 2
f (x)f (x) g (x)g (x);
f (x) g (x)
.
f (x) g (x)
4) Nếu f(x) ∼ g(x) thì
n n
f (x) g(x) ∼ (giả sử các căn có nghĩa).
Chú ý:
• Ta không thể viết f(x) ∼ 0 hay f(x) ∼ ∞ (ngay cả khi f(x) →0 hay f(x) →∞) vì điều
này vô nghĩa!

1 1
2 2
f (x) g (x);
f (x) g (x).


1 2 1 2
1 2 1 2
f (x) f (x) g (x) g (x);
f (x) f (x) g (x) g (x).
+ + ⎡

− −
Chứng minh: 1) Nếu f(x) → L∈ R, L≠ 0, thì
f (x)
lim 1
L
= nên f(x) ∼ L (ở đây L được xem
như hàm hằng).
2) Nếu f(x) ∼ g(x) và g(x) → A thì
f (x)
f (x) g(x) 1.A A
g(x)
= → = .
3) Giả sử
1 1
2 2
f (x) g (x);
f (x) g (x).

Khi đó
1 2
1 2
f (x) f (x)
lim lim 1.
g (x) g (x)
= =
từ đó
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
f (x)f (x) f (x) f (x)
lim lim . lim 1.1 1;
g (x)g (x) g (x) g (x)
f (x) / f (x) f (x) f (x)
lim lim / lim 1/ 1 1.
g (x) / g (x) g (x) g (x)
= = =
= = =

Suy ra
1 2 1 2
1 1
2 2
f (x)f (x) g (x)g (x);
f (x) g (x)
.
f (x) g (x)
4) Giả sử f(x) ∼ g(x). Khi đó

n
n
n
n
f (x) f (x)
lim lim 1 1.
g(x)
g(x)
= = =
Suy ra
n n
f (x) g(x) ∼ .

14

2.3.Một số giới hạn và tương đương cơ bản:
GIỚI HẠN TƯƠNG ĐƯƠNG
x 0
sinx
lim 1
x

= (x: rad)
sinx ∼ x khi x→0 (x: rad)
2
x 0
1 cosx 1
lim
x 2


= (x: rad) 1 – cosx∼
1
2
x
2
khi x→0 (x: rad)
x 0
tgx
lim 1
x

= (x: rad)
tgx ∼ x khi x→0 (x: rad)
x 0
arcsinx
lim 1
x

=
arcsinx ∼ x khi x→0
x 0
arctgx
lim 1
x

=
arctgx ∼ x khi x→0
x
x 0
e 1
lim 1
x


=
e
x
− 1∼ x khi x→0
x 0
ln(1 x)
lim 1
x

+
=
ln(1+ x) ∼ x khi x→0
x 0
(1 x) 1
lim
x
α

+ −
= α
(1+x)
α
−1 ∼ αx khi x→0 (α ≠ 0)

x x
x x
lime ; lime 0.
→+∞ →−∞
= +∞ =

x x 0
limln x ; limln x .
+
→+∞ →
= +∞ = −∞

x x
2 2
limtgx ; limtgx .
− +
π π
→ →
= +∞ = −∞

x x
limarctgx ; limarctgx .
2 2
→+∞ →−∞
π π
= = −
• ( )
x
1
x
x x 0
1
lim 1 e; lim 1 x e.
x
→∞ →
⎛ ⎞
+ = + =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

• Khi x→∞:
a
n
x
n
+ a
n−1
x
n−1
+...+a
m
x
m
∼ a
m
x
m

• Khi x→ 0:
a
n
x
n
+ a
n−1
x
n−1
+...+a
m
x
m
∼ a
m
x
m

(m < n; a
n
≠ 0; a
m
≠ 0)

Ví dụ. Tính các giới hạn sau:
2 2
1 2 2
x x 0 x 1
8 6
3 8 7 4
x
lncos2x (x 5x 4) arcsin(x x)
a) L lim ; b) L lim ;
(x 3x) sinx
(e e)(1 4x 3)
3x 5x 4x 2
c) L lim .
x 5x 14x 1
→ →
→∞
− + −
= =
+
− − −
− + +
=
− + +

Giải.
1 2
x 0
lncos2x
a) L lim
(x 3x) sin x

=
+
. Khi x→0 ta có
lncos2x = ln[1 + (cos2x −1)] ∼ cos2x −1 ∼ − (1/2)(2x)
2
= −2x
2
(1)
15

x
2
+ 3x ∼ 3x

(2)
sinx ∼ x

(3)
Từ (2) và (3) ta suy ra: (x
2
+ 3x)sinx ∼ 3x.x = 3x
2
(4)
Từ (1) và (4) ta suy ra:
2
2 2
lncos2x 2x 2
(x 3x) sinx 3x 3

= −
+
∼ .
Do đó
1
2
L
3
= − .
2 2
2
x
x 1
(x 5x 4) arcsin(x x)
b) L lim
(e e)(1 4x 3)

− + −
=
− − −
. Đặt t = x − 1 ⇔ x = t+1 . Khi x→1 ta có t →0. Do đó
2 2 2 2
2
x t x 1 t 0
(x 5x 4) arcsin(x x) (t 3t) arcsin(t t)
L lim lim .
(e e)(1 4x 3) e(e 1)(1 1 4t)
→ →
− + − − +
= =
− − − − − +

Khi t→0 ta có:
t
2
– 3t ∼ –3t,

(1)
arcsin(t
2
+ t) ∼ t
2
+ t ∼ t.

(2)
Từ (1) và (2) ta có:
(t
2
– 3t) arcsin(t
2
+ t) ∼ –3t.t ∼ –3t
2
. (3)

Mặt khác,
e
t
– 1 ∼ t (4)


1
2
1
1 1 4t 1 (1 4t) (4t) 2t
2
− + = − + − = − ∼ (5)
Từ (4) và (5) ta có:
t 2
e(e 1)(1 1 4t) et( 2t) 2et − − + − = − ∼ (6)
Từ (3) và (6) ta suy ra:
2 2 2
2
t
(t 3t) arcsin(t t) 3t 3
.
2e 2et
e(e 1)(1 1 4t)
− + −


− − +

Do đó
2
3
L
2e
= .
8 6
3 8 7 4
x
3x 5x 4x 2
c) L lim .
x 5x 14x 1
→∞
− + +
=
− + +
Khi x→∞ ta có
3x
8
– 5x
6
+ 4x + 2 ∼ 3x
8x
8
– 5x
7
+ 14x
4
+ 1 ∼ x
8Suy ra
8 6 8
8 7 4 8
3x 5x 4x 2 3x
3.
x 5x 14x 1 x
− + +

− + +
∼ Do đó
3
L 3. =
16


3. VÔ CÙNG BÉ (VCB)-VÔ CÙNG LỚN
3.1. VÔ CÙNG BÉ (VCB)
1) Định nghĩa. Ta nói f(x) là một VCB khi x→x
0
nếu
0
x x
limf (x) 0

= .
2) So sánh hai VCB: Cho f(x) và g(x) là VCB khi x → x
0
. Giả sử
0
( )
lim .
( )

=
x x
f x
L
g x

a) Nếu 0 L = thì ta nói VCB f(x) có cấp cao hơn VCB g(x).
b) Nếu =∞ L thì ta nói VCB f(x) có cấp thấp hơn VCB g(x).
c) Nếu 0 L < < + ∞ thì ta nói hai VCB f(x) và g(x) có cùng cấp.
3) Bậc của VCB khi x → 0: Cho f(x) là một VCB khi x→0. Ta nói VCB f(x) có cấp α khi
chọn x làm VCB chính nếu:
f(x) ∼ ax
α
khi x→0
trong đó a ≠ 0 và α > 0.
Nhận xét: Các định nghĩa trong 2) và 3) tương thích nhau khi ta so sánh hai VCB khi
x → 0.
Ví dụ: Khi x→0, 1 – cos4x là một VCB cấp 2 vì
2 2
1
1 cos 4x (4x) 8x .
2
− ∼ =
vaø coù cuøng caáp thaáp cao hôn

4) Tổng (hiệu) hai VCB: Cho f(x), g(x) là hai VCB khi x→ x
0
.
a) Nếu f(x) và g(x) không có cùng cấp thì

f(x) neá u f(x) coù caá p thaá p hôn g(x);
f(x) + g(x)
g(x) neá u f(x) coù caá p cao hôn g(x).

b) Nếu f(x) và g(x) có cùng cấp nhưng không tương đương thì f(x) − g(x) là VCB có cùng
cấp với VCB f(x), hơn nữa
1
1 1
1
f (x) f (x)
f (x) g(x) f (x) g (x). (*)
g(x) g (x)
⎧ ∼

⇒ − ∼ −

Đặc biệt, cho f(x), g(x) là hai VCB khi x→0 có cấp lần lượt là α, β:
f(x) ∼ ax
α
(a ≠ 0);
g(x) ∼ bx
β
(b ≠ 0).
Khi đó
17

ax neá u < ;
f (x) g(x) bx neá u > ;
(a b)x neá u = ; a b 0.
α
β
α

α β

− − α β


− α β − ≠Chú ý: Trường hợp hai VCB f(x) và g(x) tương đương và f(x) ∼ f
1
(x), g(x) ∼ g
1
(x) thì f(x)
− g(x) là VCB có cấp lớn hơn VCB f(x) nhưng (*) không còn đúng.
5) Qui tắc giữ lại VCB cấp bé nhất (Qui tắc ngắt bỏ VCB cấp cao): Giả sử khi x→x
0
,
VCB f(x) được phân tích thành tổng của nhiều VCB, trong đó chỉ có một VCB cấp thấp nhất là
f
0
(x). Khi đó:
f(x) ∼ f
0
(x) khi x→0.
Chú ý: Trường hợp có nhiều VCB cấp bé nhất trong phân tích của f(x) thì ta gộp các VCB
đó lại, xem như là một VCB và dùng tính chất 4b) ở trên để khảo sát cấp của VCB đó, sau đó
mới có thể áp dụng qui tắc trên.

3.2. VÔ CÙNG LỚN (VCL)
1) Định nghĩa: Ta nói f(x) là một VCL khi x→x
0
nếu
0
x x
limf (x)

= ∞.
2) So sánh hai VCL: Cho f(x) và g(x) là VCL khi x → x
0
. Giả sử
0
( )
lim .
( )

=
x x
f x
L
g x

a) Nếu 0 L = thì ta nói VCL f(x) có cấp thấp hơn VCL g(x).
b) Nếu =∞ L thì ta nói VCL f(x) có cấp cao hơn VCL g(x).
c) Nếu 0 L < < + ∞ thì ta nói hai VCL f(x) và g(x) có cùng cấp.
3) Bậc của VCL khi x → ∞: Cho f(x) là một VCL khi x → ∞. Ta nói VCL f(x) có cấp α
khi chọn x làm VCL chính nếu:
f(x) ∼ ax
α
khi x → ∞
trong đó a ≠ 0 và α > 0.
Nhận xét: Các định nghĩa trong 2) và 3) tương thích nhau khi ta so sánh hai VCL khi
x → ∞.
Ví dụ: Khi x → ∞, 2x
3
– 9x
2
+ 5x + 19 VCL cấp 3 vì
3 2 3
2x – 9x 5x 19 2x . + + ∼

4) Tổng (hiệu) hai VCL: Cho f(x), g(x) là hai VCL khi x→ x
0
.
a) Nếu f(x) và g(x) không có cùng cấp thì

f(x) neá u f(x) coù caá p cao hôn g(x);
f(x) + g(x)
g(x) neáu f(x) coù caá p thaáp hôn g(x).


18

b) Nếu f(x) và g(x) có cùng cấp nhưng không tương đương thì f(x) − g(x) là VCL có cùng
cấp với VCL f(x), hơn nữa
1
1 1
1
f (x) f (x)
f (x) g(x) f (x) g (x). (*)
g(x) g (x)
⎧ ∼

⇒ − ∼ −

Đặc biệt, cho f(x), g(x) là hai VCL khi x → ∞ có cấp lần lượt là α, β:
f(x) ∼ ax
α
(a ≠ 0);
g(x) ∼ bx
β
(b ≠ 0).
Khi đó
ax neá u > ;
f (x) g(x) bx neá u < ;
(a b)x neá u = ; a b 0.
α
β
α

α β

− − α β


− α β − ≠Chú ý: Trường hợp hai VCL f(x) và g(x) tương đương và f(x) ∼ f
1
(x), g(x) ∼ g
1
(x) thì f(x)
− g(x) có thể không là VCL hoặc là VCL có cấp nhỏ hơn VCL f(x) nhưng (*) không còn đúng.
5) Qui tắc giữ lại VCL cấp cao nhất (Qui tắc ngắt bỏ VCL cấp thấp): Giả sử khi x→x
0
,
VCL f(x) được phân tích thành tổng của nhiều VCL, trong đó chỉ có một VCL cấp cao nhất là
f
n
(x). Khi đó
f(x) ∼ f
n
(x) khi x→ x
0
.
Chú ý: Trường hợp có nhiều VCL cấp cao nhất trong phân tích của f(x) thì ta gộp các
VCL đó lại, xem như là một đại lượng (có thể là VCL nhưng cũng có thể không), và dùng tính
chất 4b) ở trên để khảo sát đại lượng này, sau đó mới có thể áp dụng qui tắc trên.

Ví dụ: Tính các giới hạn sau:
2 2
1
x
2 2
2
x
2 2
3
x
3 3 3 2 3
4
x
3 3 3 2 2 3
5
x
3 3 3 2 3
6
x
7
x 0
L lim( 3x 4x 2 3x 4x 1)
L lim( 3x 4x 2 3x 4x 1)
L lim( 3x 4x 2 2x 4x 1)
L lim( 2x 2x 3x 1 2x 3x 2)
L lim( 2x 9x 1 10 3x 2x )
L lim( 2x 2x 3x 1 x 3x 2)
arc tg
L lim
→+∞
→−∞
→∞
→∞
→∞
→∞

= − + − + −
= − + − + −
= − + − + −
= + − + − + +
= + + + + −
= + − + − + +
=
4
2 2
x
2 3 2 3
8
x 2 2 (x 2) x 2
(x 4x) ln(1 3tgx) x
arctg(4x) cos2x e
(x 6x 8) arc tg(x 8) 2ln(x 4x 5) (x 2)
L lim
(e e )(2 x 2) 2x 8x 9 e
− →
+ + + −
+ −
− + − + − + + −
=
− − + + − + −


19

Giải.

2 2
1
x
L lim( 3x 4x 2 3x 4x 1)
→+∞
= − + − + −
Khi x→ +∞ ta có:
2 2
A : 3x 4x 2 3x |x| 3 x 3. = − + = = ∼

(1)
2 2
B: 3x 4x 1 3x |x| 3 x 3 = + − = ∼ ∼ (2)
(Như vậy, theo trên ta có A − B không là VCL hoặc là VCL cấp nhỏ hơn 1, nhưng chưa xác
định được cấp chính xác là bao nhiêu).
Ta biến đổi:
2 2
A B
A B
A B

− =
+
. Khi x→ +∞ ta có
A
3
– B
3
= (3x
2
– 4x + 2) – (3x
2
+ 4x – 1) = – 8x + 3 ∼ – 8x (3)
A + B

= 2x 3 (do (1) và (2)) (4)
Từ (3) và (4) ta suy ra:
A – B

=
8x 4 3
3 2x 3
− → − khi x→ +∞
Vậy L
1
=
4 3
3
− .

2 2
2
x
L lim( 3x 4x 2 3x 4x 1)
→−∞
= − + − + −
Lý luận tương tự khi tính L
1
và chú ý rằng khi x→ – ∞ ta có
2 2
3x 4x 2 3x |x| 3 x 3. − + = = − ∼
2 2
3x 4x 1 3x |x| 3 x 3 + − = − ∼ ∼
Từ đó, ta tính được
2
4 3
L
3
= .

2 2
3
x
L lim( 3x 4x 2 2x 4x 1)
→∞
= − + − + −
Khi x→ ∞ ta có
2 2
A : 3x 4x 2 3x |x| 3. = − + = ∼


2 2
B : 2x 4x 1 2x |x| 2. = + − ∼ ∼
Suy ra A B |x|( 3 2) khi x − − → +∞ → ∞ ∼ . Vậy L
3
= +∞.

3 2 3 3 3
4
x
L lim( 2x 2x 3x 1 2x 3x 2)
→∞
= + − + − + +
Khi x→ ∞ ta có
3 3 2 3 3 3
A : 2x 2x 3x 1 2x x 2. = + − + = ∼

(1)
3 3 3 3 3
B: 2x 3x 2 2x x 2. = + + = ∼ (2)
20

(Như vậy, theo trên ta có A − B không là VCL hoặc là VCL cấp nhỏ hơn 1, nhưng chưa xác
định được cấp chính xác là bao nhiêu).
Ta biến đổi:
3 3
2 2
A B
A B
A AB B

− =
+ +
. Khi x→ ∞ ta có
A
3
– B
3
= (2x
3
+ 2x
2
– 3x+1) – (2x
3
+ 3x + 2) = 2x
2
– 6x – 1 ∼ 2x
2
(3)
A
2

2 3
x 4 ; AB ∼
2 3
x 4 ; B
2

2 3
x 4 . Suy ra A
2
+ AB + B
2
∼ 3
2 3
x 4 (4)
Từ (3) và (4) ta suy ra:
A – B


2 3
2 3 3
2x 2 2
3 3x 4 3 4
→ = khi x→ ∞.
Vậy L
4
=
3
2
3
.

3 2 2 3 3 3
5
x
L lim( 2x 9x 1 10 3x 2x )
→∞
= + + + + −
Lý luận tương tự khi tính L
4
và sử dựng công thức:
3 3
2 2
A B
A B
A AB B
+
+ =
− +
,
từ đó ta tính được L
5
=
3
2 2 .

3 2 3 3 3
6
x
L lim( 2x 2x 3x 1 x 3x 2)
→∞
= + − + − + +
Khi x→ ∞ ta có:
3 3 2 3 3 3
A : 2x 2x 3x 1 2x x 2. = + − + = ∼


3 3 3 3
B: x 3x 2 x x. = + + = ∼
Suy ra
3
A B x( 2 1) khi x − − → ∞ → ∞ ∼ .
Vậy L
6
= ∞.

2 2
7 x
x 0
arc tg(x 4x) ln(1 3tgx) x
L lim
arctg(4x) cos2x e

+ + + −
=
+ −

Khi x→0 ta có:
*
arctg(x
2
+ 4x)∼ x
2
+ 4x ∼ 4x,


ln(1+ 3tgx) ∼ 3tgx ∼ 3x.


Suy ra arctg(x
2
+ 4x) + ln(1+ 3tgx)∼ 7x


Từ đó arctg(x
2
+ 4x) + ln(1+ 3tgx) – x
2
∼ 7x

(1)

*
arctg(4x) + cos2x – e
x
= arctg(4x) + (cos2x – 1) – (e
x
– 1)

21

x
x
arctg(4x) 4x
arctg(4x) -(e 1) 3x;
e - 1 x


⇒ −cos2x –1 ∼ – (1/2)(2x)
2
= – 2x
2

Suy ra arctg(4x) + cos2x – e
x
∼ 3x (2)
Từ (1) và (2) ta có
2 2
x
arcsin(x 4x) ln(1 3tgx) x 7x 7
khi x 0
arctg(4x) cos2x e 3x 3
+ + + −
→ →
+ −
∼ .
Vậy L
7
=
7
3
.

4
2 3 2 3
8
x 2 2 (x 2)
x 2
(x 6x 8) arc tg(x 8) 2ln(x 4x 5) (x 2)
L lim
(e e )(2 x 2) 2x 8x 9 e


− + − + − + + −
=
− − + + − + −

Đặt t = x – 2 ⇔ x = t+2 . Khi x → 2 ta có t → 0. Do đó
4
4
2 3 2 3
8
x 2 2 (x 2)
x 2
2 3 2 2 3
2 t 2 t
t 0
(x 6x 8) arctg(x 8) 2ln(x 4x 5) (x 2)
L lim
(e e )(2 x 2) 2x 8x 9 e
(t 2t) arctg(t 6t 12t) 2ln(1 t ) t
= lim
e (e 1)(2 t 4) 2t 1 e− + − + − + + −
=
− − + + − + −
− + + + + +
− − + + + −

Khi t→0 ta có
*
(t
2
– 2t)arctg(t
3
+ 6t
2
+ 12t)∼ –2t(t
3
+ 6t
2
+ 12t) ∼ –24t
2
.


2ln(1+ t
2
) ∼ 2 t
2

Suy ra (t
2
– 2t)arctg(t
3
+ 6t
2
+ 12t) + 2ln(1+ t
2
)∼ – 22t
2Từ đó (t
2
– 2t)arctg(t
3
+6t
2
+12t)+2ln(1+ t
2
) + t
3
∼ – 22t
2
(1)

2
2 t 2 t 2 2
t t e
* e (e 1)(2 t 4) e (e 1) e t t
4 4 2 t 4)

− − + = − − = −
+ +

Suy ra
2
2 t 2 2
e
e (e 1)(2 t 4) 2t (2 )t
4
− − + + − ∼

4
t 4
1 e t − − ∼ nên
4
2
2 t 2 t 2
e
e (e 1)(2 t 4) 2t 1 e (2 )t
4
− − + + + − − ∼ (2)
Từ (1) và (2) ta có
4
2 3 2 2 3 2
2 2
t 2 t
2
(t 2t) arctg(t 6t 12t) 2ln(1 t ) t 22t 88
e e 8
e(e 1)(2 t 4) 2t 1 e
(2 )t
4
− + + + + + −


− − + + + −


.
Vậy L
8
=
2
88
e 8 −
.

22

4. DẠNG VÔ ĐỊNH 1

Xét giới hạn
g(x)
x a
limf (x)

có dạng vô định 1

, nghĩa là khi x→ a ta có f(x) →1 và g(x) →∞. Đặt u
= f(x) – 1. Ta có u →0. Suy ra
ug(x) [f (x) 1]g(x)
1 1
g(x) g(x)
u u
f (x) (1 u) (1 u) (1 u)

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= + = + = +
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦


1
u
(1 u) e khi u 0 + → → nên
x a
lim[f (x) 1]g(x)
g(x)
x a
limf (x) e=

Chú ý: Công thức trên chỉ được dùng cho giới hạn có dạng vô định 1

.

Ví dụ. Tính giới hạn
2
cotg x
x 0
L lim(cos3x)

= .
Giải. Dễ thấy L có dạng vô định 1

. Áp dụng công thức cho giới hạn dạng vô định 1

, ta có
2
x 0
lim(cos3x 1)cotg x
L e


=

Xét
2
x 0
L' lim(cos3x 1)cotg x

= − . Khi x→0 ta có
2
2
2 2
1
(3x)
cos3x 1 9
2
(cos3x 1)cotg x
tg x x 2


− = → − ∼
Do đó
9
L'
2
= − . Suy ra
9
2
L e

= .

23

C. LIÊN TỤC
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT
1.1. Định nghĩa.
1) Hàm số f(x) xác định trên một khoảng chứa x
0
được gọi là liên tục tại x
0
nếu
0
0
x x
limf (x) f (x )

= .
2) Hàm số f(x) xác định trên nửa khoảng (a; x
0
] được gọi là liên tục bên trái tại x
0
nếu
0
0
x x
limf (x) f (x )


= .
3) Hàm số f(x) xác định trên nửa khoảng [x
0
; b) được gọi là liên tục bên phải tại x
0
nếu
0
0
x x
limf (x) f (x )
+

= .
Từ các định nghĩa trên, ta thấy
0
0
0
f(x) lieân tuïc beân traùi taïi x ;
f(x) lieân tuïc taïi x
f(x) lieân tuïc beân phaûi taïi x .

0
4) f(x) lieâ n tuï c treân (a; b) f (x) lieân tuïc taïi moïi x (a; b).
f (x) lieâ n tuï c treâ n (a; b);
f(x) lieâ n tuï c treâ n [a; b)
f(x) lieâ n tuï c beâ n phaû i taï i a.
f(x) lieâ n tuï c treâ n (a; b
⇔ ∈
f (x) lieân tuïc treân (a; b);
]
f(x) lieâ n tuï c beâ n traù i taï i b.
f (x) lieân tuïc treân (a; b);
f(x) lieâ n tuï c treâ n [a; b] f(x) lieâ n tuï c beâ n phaû i taï i a;
f(x) lieâ n tuï c beâ n traù i taï i b.
1.2. Định lý. Nếu f(x) là một hàm số sơ cấp xác định trên D thì f(x) liên tục trên D.

Ví dụ: Định các tham số a, b để hàm số sau liên tục trên R:

2
2
1 cos6x
neá u x < 0;
x
y ax b neá u 0 x 1;
ln x
neá u x > 1.
x 2x 3
− ⎧


= + ≤ ≤+ − ⎩

Giải.
• Trên (−∞; 0), y trùng với hàm f(x) =
2
1 cos6x
x

. Vì f(x) là hàm số sơ cấp xác định với mọi
x ≠ 0, nên y liên tục trên (− ∞; 0).
24

• Trên (0; 1), y trùng với hàm g(x) = ax + b. Vì g(x) là hàm số sơ cấp xác định với mọi x ∈
R, nên y liên tục trên (0; 1).
• Trên (1; +∞), y trùng với hàm h(x) =
2
ln x
x 4x 3 − +
. Vì h(x) là hàm số sơ cấp xác định với
mọi x > 0, x ≠ 1, nên y liên tục trên (1; +∞).
Suy ra
y lieân tuïc taïi x = 0;
y lieân tuïc treân R
y lieân tuïc taïi x = 1.
(1)
x 0
x 0
x 0
y lieân tuïc beân traùi taïi x = 0;
y lieân tuïc taïi x = 0
y lieâ n tuïc beâ n phaû i taï i x = 0.
limy = y(0);

limy = y(0).
lim


+
• ⇔

2
x 0
2
2
x 0
1 cos6x
= b;
x
lim(ax+b) = b.
1
(6x)
2
lim = b
x
b 18 (2)

+− ⎧

⇔ =

x 1
x 1
x 1
y lieâ n tuï c beâ n traù i taïi x = 1;
y lieâ n tuï c taï i x = 1
y lieân tuïc beân phaûi taïi x = 1.
limy = y(1);

limy = y(1).
lim


+
• ⇔

2
x 1
2
x 1
t 0
t 0
(ax b)= a+b;
ln x
lim = a+b.
x 2x 3
ln x
lim = a+b
x 2x 3
ln(1 t)
lim = a+b (t = x-1)
t(t 4)
t
lim
4t

+
+
+
+
+ ⎧+ − ⎩

+ −
+

+
⇔ = a+b
1
a+b = (3)
4


Từ (1), (2) và (3) ta suy ra:
25

1
a+b= ;
y lieâ n tuï c treâ n
4
b = 18.
71
a=- ;

4
b = 18.
R


2. HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT ĐOẠN
2.1. Định lý. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Khi đó
1) f(x) đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên [a; b], nghĩa là
1 2 1 2
M, m , x [a; b], m f (x) M;
x , x , f (x ) M; f (x ) m.
∃ ∈ ∀ ∈ ≤ ≤ ⎧

∃ ∈ = =

R
R

2) f(x) đạt mọi giá trị trung gian giữa giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m trên [a; b],
nghĩa là
0 0
m k M, x [a; b], f (x ) k ∀ ≤ ≤ ∃ ∈ = .

Minh họa:

2.2. Hệ quả. 1) Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Giả sử f(a)f(b) < 0, nghĩa là f(a)
và f(b) trái dấu. Khi đó phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (a; b), nghĩa là tồn tại x
0
∈(a; b) sao cho f(x
0
) = 0.
2) Giả sử hàm số f(x) liên tục trên khoảng (a; b) và phương trình f(x) = 0 vô nghiệm trên
khoảng này. Khi đó f(x) không đổi dấu trên khoảng (a; b).

Ví dụ 1. Chứng minh mọi phương trình đại số bậc lẻ:
a
n
x
n
+ a
n-1
x
n-1
+...+ a
0
= 0 (a
n
≠ 0) (1)
với n nguyên dương lẻ, luôn luôn có nghiệm thực.
Giải. Đặt f(x) = a
n
x
n
+ a
n-1
x
n-1
+...+ a
0
= 0.
26

Khi x → −∞, f(x) ∼ a
n
x
n
→ −∞ (do n lẻ), nên tồn tại a < 0 khá bé sao cho f(a) < 0.
Khi x → +∞, f(x) ∼ a
n
x
n
→ +∞, nên tồn tại b > 0 khá lớn sao cho f(b) > 0.
Vì hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và f(a)f(b) < 0 nên theo hệ quả trên, phương trình f(x) =
0 có nhiệm trên [a; b] và do đó phương trình (1) có nghiệm thực.
Ví dụ 2. Giải bất phương trình:
2 2
(x 6x 5)(1 lnx)(x x 4x 20) 0 (1) − + − − − + <
Giải. Điều kiện: x >0. Đặt
2 2
f(x) (x 6x 5)(1 lnx)(x x 4x 20) = − + − − − + . Ta có f(x) liên tục
trên (0; +∞). Hơn nữa,
2 2
2
2
f (x) 0 (x 6x 5)(1 lnx)(x x 4x 20) 0
x 6x 5 0 x 1 x 5
1 lnx 0 x e
x 5
x x 4x 20 0

= ⇔ − + − − − + =

⎡ − + = = ∨ =


⇔ − = ⇔ =
=
− − + =Ta lập bảng xét dấu:
x 0 1 e 5 +∞
f(x) - 0 + 0 - 0 -
Lưu ý rằng, do tính liên tục, f(x) không đổi dấu trên mỗi khoảng của bảng xét dấu. Do đó ta
chỉ cần thế một giá trị của mỗi khoảng vào f(x) để biết dấu của f(x) trên các khoảng này. Từ
bảng xét dấu trên ta suy ra:
f(x) ⇔ 0 < x < 1 hay e < x < 5 hay x > 5.
Do đó, bất phương trình (1) có tập nghiệm là:
S = (0;1) ∪ (e; 5) ∪ (5; + ∞).

27

D- ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN

1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM
1.1. Định nghĩa. 1) Cho hàm f(x) xác định trên một khoảng chứa x
0
. Khi cho x
0
một số gia
Δx khá bé thì số gia tương ứng của f(x) là Δy = f(x
0
+ Δx) − f(x
0
). Lập tỉ số
0 0
f (x x) f (x ) y
x x
+ Δ − Δ
=
Δ Δ
.
Nếu tỉ số này có giới hạn là A ∈ R khi Δx → 0 thì ta nói f(x) có đạo hàm tại x
0
và A là đạo
hàm của f(x) tại x
0
, ký hiệu f '(x
0
) = A.
Như vậy,
0 0
0
x 0 x 0
f (x x) f (x ) y
f '(x ) lim lim
x x
Δ → Δ →
+ Δ − Δ
= =
Δ Δ

2) Tương tự, ta định nghĩa:
• f(x) có đạo hàm bên trái tại x
0
, ký hiệu
0
f (x )


, nếu tồn tại giới hạn hữu hạn:
0 0
0
x 0
f (x x) f (x )
f (x ) lim .
x


Δ →
+ Δ −
′ =
Δ

• f(x) có đạo hàm bên phải tại x
0
, ký hiệu
0
f (x )
+

, nếu tồn tại giới hạn hữu hạn:
0 0
0
x 0
f (x x) f (x )
f (x ) lim .
x
+
+
Δ →
+ Δ −
′ =
Δ

3) f(x) có đạo hàm trên (a,b) nếu f(x) có đạo hàm tại mọi x
0
∈(a,b).
4) f(x) có đạo hàm trên [a,b] nếu f(x) có đạo hàm trên (a,b) và có đạo hàm bên phải tại a,
đạo hàm bên trái tại b.
1.2. Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm f '(x
0
) chính là hệ số góc của tiếp tuyến với
đường cong (C): y = f(x) tại điểm M
0
(x
0
,y
0
)∈(C). Do đó phương trình của tiếp tuyến với đường
cong (C): y = f(x) tại điểm M
0
(x
0
,y
0
)∈(C) là:
0 0 0
y - y = f '(x )(x-x )

1.3. Ý nghĩa kinh tế của đạo hàm:
1) Định nghĩa: Biên tế của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x
0
, ký hiệu M
x
y(x
0
), là
độ biến đổi của đại lượng y khi đại lượng x tăng lên 1 đơn vị tại x
0
.
2) Biểu thức toán học của biên tế:
Giả sử tại x = x
0
ta cho x một số gia là Δx đơn vị. Khi đó độ biến đổi của đại lượng y = f(x)
là Δy = f(x
0
+ Δx) − f(x
0
). Do đó khi x tăng 1 đơn vị thì độ biến đổi trung bình của đại lượng y
= f(x) là
28

0 0
f (x x) f (x ) y
x x
+ Δ − Δ
=
Δ Δ
.
Để biết chính xác độ biến đổi của đại lượng y = f(x) khi x tăng 1 đơn vị tại trạng thái (x
0
,y
0
) ta
phải chuyển qua giới hạn khi Δx → 0. Theo định nghĩa trên, độ biến đổi đó chính là biên tế
M
x
y(x
0
) của y = f(x) theo x tại x
0
nên
0 0
x 0 0
x 0 x 0
f (x x) f (x ) y
M y(x ) lim lim y'(x )
x x
Δ → Δ →
+ Δ − Δ
= = =
Δ Δ
.
Như vậy, biên tế của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x
0
chính là đạo hàm y’(x
0
) = f’(x
0
)
của y = f(x) tại x
0
:
x 0 0
M y(x ) y'(x ) =
Tổng quát, biên tế của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x chính là đạo hàm y’ = f’(x) của y =
f(x):
x
M y y' =
Chú ý: Trong thực tế, biên tế M
x
y(x
0
) của y = f(x) theo x tại x
0
xấp xỉ bằng độ biến đổi của
y khi đại lượng x tăng lên 1 đơn vị từ trạng thái x = x
0
.
Ví dụ: Xét mô hình sản xuất một loại sản phẩm. Khi đó hàm tổng chi phí C = C(Q) là
hàm theo tổng sản phẩm Q. Chi phí biên tế là:
MC(Q) = C’(Q).
Chẳng hạn, với hàm tổng chi phí:
C = Q
3
+ 2Q
2
+10
ta có chi phí biên tế: MC(Q) = C’(Q)= 3Q
2
+4Q. Tại Q = 100, ta có MC(100) = 30400. Như vậy,
khi đang sản xuất với tổng sản lượng Q
0
= 100, nếu tăng tổng sản lượng 1 đơn vị thành Q
1
=
101, thì tổng chi phí sẽ tăng thêm 30400 (Thực tế là chi phí tăng thêm C(Q
1
) - C(Q
0
) = 30703).
3) Độ biến đổi tuyệt đối và độ biến đổi tương đối:
Xét đại lượng x. Tại x = x
0
, cho x một số gia Δx thì x nhận giá trị mới là x
0
+Δx. Ta nói Δx
là độ biến đổi tuyệt đối của x tại x
0
và tỉ số
0
x
x
Δ
là độ biến đổi tương đối của x tại x
0
. Độ biến
đổi tương đối thường được tính bằng %.

4) Hệ số co giãn: Hệ số co giãn của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x
0
, ký hiệu
ε
yx
(x
0
), là độ biến đổi tương đối của y khi x tăng tương đối lên 1%.
5) Biểu thức toán học của hệ số co giãn:
Giả sử tại x
0
ta cho x một số gia là Δx đơn vị. Khi đó:
- Độ biến đổi tuyệt đối của x tại x
0
là Δx.
- Độ biến đổi tương đối của x tại x
0

29

0
x
.100%
x
Δ
.
- Độ biến đổi tuyệt đối của y tại x
0
là:
Δy = f(x
0
+ Δx) − f(x
0
).
- Độ biến đổi tương đối của y tại x
0
(y
0
= f(x
0
)) là:
0 0
0 0
f (x x) f (x ) y
.100% .100%
y y
+ Δ − Δ
=
Do đó, tại x = x
0
, khi x tăng tương đối 1% thì độ biến đổi tương đối trung bình của đại lượng y =
f(x) là
0 0
0
0
y
.100%
y x y
. %
x
x y
.100
x
Δ
Δ
=
Δ
Δ
.
Để biết chính xác độ biến đổi tương đối của đại lượng y = f(x) khi x tăng 1 đơn vị tại trạng thái
(x
0
,y
0
) ta phải chuyển qua giới hạn khi Δx → 0, Theo định nghĩa trên, độ biến đổi tương đối đó
chính là hệ số co giãn ε
yx
(x
0
) của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x
0
nên
0 0
yx 0 0
x 0
0 0
x x y
(x ) lim . y'(x )
x y y
Δ →
Δ
ε = =
Δ
.
Như vậy, hệ số co giãn ε
yx
(x
0
) của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x
0
định bởi:
0
yx 0 0
0
x
(x ) y'(x )
y
ε =

Tổng quát, hệ số co giãn ε
yx
(x) của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x định bởi:
yx
x
(x) y'(x)
y
ε =

Ví dụ. Xét mô hình sản xuất một loại sản phẩm. Khi đó hàm cầu Q
D
= Q(P) là hàm giảm theo
đơn giá P. Hệ số co giãn
D
Q P
ε
thường được viết tắt là ε
D
. Ta có:
D
P
Q'(P) 0
Q
ε = <
.
Hệ số co giãn ε
D
cho biết lượng cầu sẽ giảm bao nhiêu phần trăm khi ta tăng giá 1%.
Chẳng hạn, với hàm cầu Q
D
= 1000 – 5P, hệ số co giãn ε
D
là:


D
P 5P
Q'(P)
Q 1000 5P
ε = = −


30

Tại P
0
= 120, ε
D
(P
0
) = −1,5, nghĩa là khi đang bán với đơn giá P
0
= 120, nếu tăng giá lên 1%,
thì lượng cầu sẽ giảm đi khoảng 1,5%.

1.4. Định lý. Nếu f(x) có đạo hàm tại x
0
thì f(x) liên tục tại x
0
.
1.5. Chú ý. Một hàm số liên tục tại x
0
không nhất thiết có đạo hàm tại điểm đó.

2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM
2.1. Định lý. Giả sử các hàm u = u(x) và v = v(x) có các đạo hàm u′ = u′(x); v′ = v′(x). Ta

1 (u + v)′= u′+ v′
2 (ku)′ = ku′ (k: Const)
3 (uv)′ = u′v + uv′
4
2
u u v uv
(v 0)
v
v

′ ′ ⎛ ⎞ −
= ≠
⎜ ⎟
⎝ ⎠
5
2
1 v
(v 0)
v
v

′ ⎛ ⎞
= − ≠
⎜ ⎟
⎝ ⎠


2.2. Định lý (đạo hàm của hàm số hợp). Xét hàm hợp y = f[ϕ(x)]. Nếu hàm y = f(u) có
đạo hàm theo biến u là y′
u
= f ′(u) và u = ϕ(x) có đạo hàm theo biến x là u′
x
=

ϕ′(x). Khi đó hàm
hợp y = f[ϕ (x)] có đạo hàm theo biến x là y′
x
= y′
u
.u′
x
.
2.3. Định lý (đạo hàm của hàm số ngược). Giả sử hàm số x = g(y) có hàm ngược là y =
f(x). Khi đó nếu x = g(y) có đạo hàm theo y là x'
y
= g'(y) ≠ 0 và hàm ngược y = f(x) liên tục theo
biến x thì y = f(x) có đạo hàm theo x định bởi
x
y
1
y
x
′ =


Ví dụ: 1) Tính đạo hàm của các hàm số y = arcsinx và y = arccosx.
2) Tính đạo hàm của hàm y = arctgx và y = arccotgx.
Giải. 1) y = arcsinx (−1 ≤ x ≤ 1; −π/2 ≤ y ≤ π/2) là hàm ngược của hàm x = siny. Với mỗi
− π/2 < y < π/2, ta có
y
x' cosy 0. = >

Do đó
31

x
2 2
y
1 1 1 1
y' .
x' cos y
1 sin y 1 x
= = = =
− −

Vậy
2
1
(arcsinx) '
1 x
=

(−1 < x < 1).
Tương tự, ta có
2
x 1
1
)' x (arccos

− =
(−1 < x < 1)

2) y = arctgx (x∈ R, −π/2 < y < π/2) là hàm ngược của hàm x = tgy. Với mỗi − π/2 < y <
π/2, ta có
2 2
y 2
1
x' 1 tg y 1 x .
cos y
= = + = +

Do đó
x 2
y
1 1
y .
x 1 x
′ = =

+

2
x 1
1
)' arctgx ( Vaäy
+
=
.
Tương tự, ta có
2
1
(arc cot gx) .
1 x
′ = −
+

2.4. Bảng đạo hàm:
ĐẠO HÀM HÀM SỐ f(x) ĐẠO HÀM HÀM SỐ f(u) với u = u(x)
1 (C)′ = 0 (C: Const) (C)′ (C: Const)
2 (x
α
)′ = αx
α − 1
(α: Const) (u
α
)′ = αu′u
α − 1
(α: Const)
1
( x)
2 x
′ =
u
( u)
2 u

′ =
2
1 1
x x

⎛ ⎞
= −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

2
1 u
u u


⎛ ⎞
= −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

3 (e
x
)′ = e
x
(e
u
)′ = u′e
u

32

4 (a
x
)′ = a
x
lna (0 < a: Const) (a
u
)′ = u′a
u
lna (0 < a: Const)
5 1
(ln|x|)
x
′ =
u
(ln|u|)
u

′ =
6
a
1
(log |x|)
x lna
′ =
(0 < a ≠ 1: Const)
a
u
(log |u|)
u lna

′ =
(0 < a≠ 1: Const)
7 (sinx)′ = cosx (sinu)′ = u′cosu
8 (cosx)′ = − sinx (cosu)′ = − u′sinu
9
2
2
1
(tgx) 1 tg x
cos x
′ = = +
2
2
u
(tgu) u (1 tg u)
cos u

′ ′ = = +
10
2
2
1
(cot gx) (1 cot g x)
sin x
′ = − = − +
2
2
u
(cot gu) u (1 cot g u)
sin u

′ ′ − = − +
11
2
1
(arcsinx)
1 x
′ =


2
u
(arcsinu)
1 u

′ =


12
2
1
(arccos x)
1 x
′ = −


2
u
(arccos u)
1 u

′ = −


13
2
1
(arc tgx)
1 x
′ =
+

2
u
(arc tgu)
1 u

′ =
+

14
2
1
(arc cotgx)
1 x
′ = −
+

2
u
(arc cotgu)
1 u

′ = −
+


2.5. Đạo hàm của hàm số dạng y = u
v
với u = u(x); v = v(x)
Để tính đạo hàm của hàm số trên ta tiến hành như sau:
Lấy logarit cả 2 vế của y = u
v
, ta được:
lny = vlnu (1)
Lấy đạo hàm 2 vế của (1), ta được:
y' u'
v' lnu v .
y u
= +
Do đó
v
u' u'
y' (v' lnu v )y (v' lnu v )u .
u u
= + = +
Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm y = x
sinx
.
Giải. Lấy logarit cả 2 vế của y = x
sinx
, ta được
lny = sinxlnx (1)
33

Lấy đạo hàm 2 vế của (1), ta được
y' sin x
cos x ln x
y x
= + .
Do đó
sinx
sinx
y' x (cosxlnx )
x
= +
.
2.6. Đạo hàm của hàm ẩn
Xét phương trình
F(x,y) = 0 (1)
Giả sử y = y(x) (x ∈ D) là hàm số thỏa F(x,y(x)) = 0 với mọi x ∈ D. Ta nói y là hàm ẩn
được xác định bởi phương trình (1).
Ta có thể tìm đạo hàm y' của hàm ẩn y xác định bởi phương trình (1), theo x và y, mà
không cần xác định biểu thức tường minh của hàm số y = y(x), bằng cách lấy đạo hàm hai vế
của (1) theo biến x, trong đó y là một hàm theo biến x. Chú ý rằng khi lấy đạo hàm như vậy ta
phải sử dụng định lý về đạo hàm hàm hợp.
Ví dụ 1: Tìm đạo hàm y' = y'(x) của hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình tgy = xy.
Giải. Lấy đạo hàm hai vế của phương trình tgy = xy ta được
(1 + tg
2
y)y′ = y + xy′
Suy ra (1 + x + tg
2
y)y′ = y. Từ đó
2
y
y'
1 x tg y
=
− +
.

Ví dụ 2: Tìm đạo hàm y' = y'(0) của hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình
x
3
– xy – xe
y
+ y – 1 = 0. (2)
Giải. Lấy đạo hàm hai vế của phương trình x
3
– xy – xe
y
+ y – 1 = 0. ta được
3x
2
– y – xy′ – e
y
– xe
y
y′ + y′ = 0. (3)
Thế x = 0 vào (2) ta được y = 1. Thế x = 0, y = 1 vào (3) ta được –1 – e + y′ = 0. Suy ra
y′(0) = 1 + e.
2.6. Đạo hàm của hàm số cho bởi phương trình tham số
Giả sử hàm số y phụ thuộc biến số x không trực tiếp mà thông qua một biến số trung gian
t:
x (t);
y (t)
= ϕ


= ψ


và hàm số x = ϕ(t) có hàm ngược t = ϕ
–1
(x), hơn nữa các hàm ϕ, ψ và ϕ
–1
đều

có đạo hàm. Khi
đó hàm số y = ψ[ϕ
–1
(x)] có đạo hàm theo x. Thật vậy, ta có y

t
= y

x
.x

t
. Suy ra
34

t
x
t
y
y
x

′ =


Ví dụ 1. Tìm đạo hàm y′= y′(x) của hàm số y = y(x) cho bởi phương trình tham số:
2
x ln(1 t );
y 2t 2arctgt.
⎧ = +

= −


Giải. Ta có
2
t
x 2
t tt
2
2
2
y (2t 2arctgt)
1 t
y t.
2t x (ln(1 t ))
1 t

′ ′ −
+
′ = = = =
′ ′ +
+

Ví dụ 2. Tìm đạo hàm y′= y′(2) của hàm số y = y(x) cho bởi phương trình tham số:
t
2
x 2e ;
y t t .
⎧ =


= +Giải. Ta có
2
t
x t t
t tt
y (t t ) 1 2t
y .
x (2e ) 2e
′ ′ + +
′ = = =
′ ′

Tại x = 2 ta có 2e
t
= 2 nên t = 0. Suy ra y'(2) = 1/2.

3. VI PHÂN
Cho hàm số f(x) có đạo hàm tại x
0
. Đặt
0 0
0
f (x x) f (x )
( x) f (x ).
x
+ Δ −
′ ϕ Δ = −
Δ

Khi đó, ( x) 0 khi x 0 ϕ Δ → Δ → , và
0 0 0 0
f (x x) f (x ) f (x ) x x ( x) f (x ) x o( x) ′ ′ + Δ − = Δ + Δ ϕ Δ = Δ + Δ
,
trong đó o( x) x ( x) Δ = Δ ϕ Δ . Chú ý rằng
o( x)
( x) 0 khi x 0
x
Δ
= ϕ Δ → Δ →
Δ

nên o( x) Δ là một VCB cấp cao hơn VCB Δx khi Δx → 0. Ta nói f(x) khả vi tại x
0
và vi phân
của f(x) tại x
0
là f '(x
0
)Δx theo định nghĩa sau:
3.1. Định nghĩa. Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng chứa x
0
. Ta nói f(x) khả vi tại
x
0
nếu tồn tại một hằng số A và một hàm số o( x) Δ là VCB cấp cao hơn VCB Δx khi Δx → 0
sao cho với mọi Δx khá bé ta có
35

0 0
f (x x) f (x ) A x o( x) + Δ − = Δ + Δ .
Khi đó đại lượng AΔx được gọi là vi phân của f(x) tại điểm x
0
, ký hiệu là df(x
0
). Như vậy,
df(x
0
) = AΔx.
Lý luận trên cho thấy nếu f(x) có đạo hàm tại x
0
thì f(x) khả vi tại x
0
và df(x
0
) = f'(x
0
)Δx.
Tổng quát hơn, ta có kết quả sau:
3.2. Định lý. Hàm số f(x) khả vi tại x
0
khi và chỉ f(x) có đạo hàm tại x
0
. Khi đó vi phân của
f(x) tại x
0
là df(x
0
) = f ′(x
0
)Δx.
3.3. Biểu thức của vi phân:
Từ kết quả trên, ta có vi phân của f(x) định bởi:
df(x) = f ′(x)Δx.
Nhận xét rằng với g(x) = x thì g′(x) = 1, do đó dg(x) = 1.Δx = Δx, nghĩa là dx = Δx. Do đó ta có
biểu thức của vi phân của f(x) như sau:
df(x) = f (x)dx ′

Chú ý. Do công thức trên, ta có:
df (x)
f (x) .
dx
′ =


3.4. Ý nghĩa của vi phân và công thức tính gần đúng:
Cho hàm số f(x) khả vi tại x
0
. Khi đó với mọi Δx khá bé ta có
0 0 0
f (x x) f (x ) f (x ) x o( x) ′ + Δ − = Δ + Δ
.
Vì o( x) Δ là VCB cấp cao hơn VCB Δx khi Δx → 0 nên khi Δx khá bé ta có
0 0 0
f (x x) f (x ) f (x ) x. ′ + Δ − ≈ Δ

Nói cách khác, khi Δx khá bé, số gia Δf(x
0
) của f(x) tại x
0
gần bằng vi phân df(x
0
) của f(x) tại x
0

và ta có công thức tính gần đúng:
0 0 0
f (x x) f (x ) df (x ) + Δ ≈ +

Ví dụ. Cho hàm số y = arctgx. Tìm các vi phân dy và dy(1). Áp dụng: Tính gần đúng
arctg(1,02).
Giải. 1) Vi phân dy = y'dx =
2
x 1
1
+
dx.
2) Vi phân dy(1) = y'(1)dx =
2
1 1
dx dx
1 1 2
=
+
.
3) Ta tính gần đúng arctg(1,02) như sau: Đặt x
0
= 1; Δx = 0,02. Ap dụng công thức tính
gần đúng cho hàm số y = arctgx, ta được
36

y(1,02) ≈ y(1) + dy(1).
Do đó arctg(1,02) ≈ arctg1 + (1/2).0,02= π/4 + 0,01.

3.5. Định lý. Cho các hàm số u = u(x) và v = v(x) có các vi phân là du và dv. Ta có

1 d(u + v) = du + dv
2 d(ku) = kdu; (k: Const)
3 d(uv) = udv + vdu
4
2
u vdu udv
d (v 0)
v v
− ⎛ ⎞
= ≠
⎜ ⎟
⎝ ⎠


4. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP CAO
4.1. Đạo hàm cấp cao
1) Định nghĩa. Giả sử hàm số f(x) có đạo hàm f ′(x). Ta còn gọi f ′(x) là đạo hàm cấp một
của f(x).
Nếu hàm số f ′(x) lại có đạo hàm thì đạo hàm đó được gọi là đạo hàm cấp hai của f(x), ký
hiệu là f ′′(x) hay f
(2)
(x). Như vậy,
f ′′(x) = [f ′(x)]′.
Tổng quát, đạo hàm của đạo hàm cấp (n−1) của f(x) được gọi là đạo hàm cấp n của f(x),ký
hiệu là f
(n)
(x). Như vậy,
(n) (n 1)
f (x) [f (x)]

′ =
2) Định lý. Giả sử các hàm u = u(x) và v = v(x) có các đạo hàm cấp n là u
(n)
= u
(n)
(x); v
(n)

= v
(n)
(x). Ta có
(n) (n) (n)
(n) (n)
n
(n) k (k) (n k)
n
k=0
a) (u + v) = u + v ;
b) (ku) = ku ; (k: Const)
c) (uv) = C u vtrong đó u
(0)
= u và v
(0)
= v.
Ví dụ. Tìm đạo hàm cấp n của các hàm số sau:
a) y = x
n
; b) y = sinx; c) y cosx; d)
1
y
x a
=
+
(a: const) e) y = x
2
sinx.
Giải. a) Với y = x
n
, ta có
y′ = nx
n−1
, y′′ = n(n − 1)x
n−2
, y′′′ = n(n − 1)(n − 2)x
n−3
, ...,
y
(n)
= n(n − 1)(n − 2)...3.2.1 = n!,
37

y
(k)
= 0; ∀k > n.
b) Với y = sinx, ta có
y' = cosx = sin(x +
2
π
),
y'' = cos(x +
2
π
) = sin(x +
2
π
+
2
π
) = sin(x + 2
2
π
).
Tổng quát, y
(n)
= sin(x + n
2
π
).
c) Tương tự, với y = cosx, ta có: y
(n)
= cos(x + n
2
π
).
d) Với
1
y
x a
=
+
, ta có
2
2 3
1 2
y ; y ( 1)
(x a) (x a)
′ ′′ = − = −
+ +

Ta chứng minh
(n) n
n 1
n!
y ( 1)
(x a)
+
= −
+
. (1)
Với n = 1, (1) đúng.
Giả sử (1) đúng với n = k, nghĩa là
(k) k
k 1
k!
y ( 1) .
(x a)
+
= −
+

Với n = k + 1, ta có

k
(k 1) k k k 1
k 1 2(k 1) k 2
k! k!(k 1)(x a) (k 1) !
y ( 1) ( 1) ( 1) .
(x a) (x a) (x a)
+ +
+ + +

⎛ ⎞
+ + +
= − = − − = −
⎜ ⎟
+ + +
⎝ ⎠

Vậy (1) cũng đúng với n = k + 1. Ta kết luận
(n) n
n 1
n!
y ( 1)
(x a)
+
= −
+
với mọi n ≥1.
e) Đặt u = x
2
, v = sinx ⇒ y = uv. Theo các kết quả trên ta có
u′ = 2x, u′′ = 2, u(k) = 0, ∀k ≥ 3;
v
(m)
= sin(x + m
2
π
).
Suy ra
38

2 2
y 2xsinx x sin(x ) x sin(x ) 2xcos(x ).
2 2 2
π π π
′ = + + = + − +
Với n ≥ 2 ta có
n
(n) (n) k (k) (n k) (n) 1 (n 1) 2 (n 2)
n n n
k 0
2
2 2
y (uv) C u v uv C u v C u v
x sin(x n ) 2nxsin(x (n 1) ) n(n 1) sin(x (n 2) ).
2 2 2
(x n n) sin(x n ) 2nxcos(x n ).
2 2
− − −
=
′ ′′ = = = + +
π π π
= + + + − + − + −
π π
= − + + − +


Kết luận
(n) 2 2
y (x n n) sin(x n ) 2nxcos(x n ), n 1.
2 2
π π
= − + + − + ∀ ≥
4.2. Vi phân cấp cao
Giả sử hàm số f(x) có vi phân df(x)= f'(x)dx. Ta còn gọi df(x) là vi phân cấp một của f(x).
Nếu hàm số f ′(x) khả vi thì df(x) = f ′(x)dx có vi phân và vi phân đó được gọi là vi phân
cấp hai của f(x), ký hiệu d
2
f(x). Ta có
d
2
f(x) = d(df(x)) = d[f ′(x)dx] = f ′′(x)dx.dx= f ′′(x)dx
2
.
Vậy d
2
f(x) = f
(2)
(x)dx
2
.Tổng quát, vi phân của vi phân cấp (n − 1) của f(x) được gọi là vi phân
cấp n của f(x), ký hiệu d
n
f(x). Ta có
n (n) n
d f(x) = f (x)dx
Ví dụ. Với y = sinx, ta có d
n
y = y
(n)
dx
n
= sin(x + n
2
π
)dx
n
.
5. QUI TẮC L’HOSPITAL
5.1. Định lý (Qui tắc L’Hospital). Xét giới hạn
x A
f (x)
lim
g(x)

có dạng vô định
0
0
hoặc(nghĩa là: f(x)→0, g(x)→0 hoặc f(x)→∞, g(x)→∞). Giả sử tồn tại giới hạn
x A
f (x)
lim L.
g (x)


=


Khi đó
x A
f (x)
lim L
g(x)

=
.
5.2. Chú ý. 1) Nếu sau khi sử dụng Qui tắc L’Hospital mà giới hạn vẫn còn dạng vô định
0
0
hoặc


thì ta có thể sử dụng tiếp qui tắc này. Lưu ý: Nên kết hợp với qui tắc thay thế hàm
tương đương để việc tính đạo hàm được dễ dàng hơn.
39

2) Qui tắc L’Hospital chỉ được áp dụng trực tiếp cho giới hạn thuộc hai dạng vô định
0
0
. Đối với các dạng vô định khác, muốn áp dụng ta cần đưa về một trong hai dạng vô định
trên mà ta có thể tóm tắt trong bảng sau:
BẢNG ÁP QUI TẮC L’HOSPITAL TÌM GIỚI HẠN
DẠNG VÔ
ĐỊNH
GIỚI HẠN BIẾN ĐỔI QUI TẮC
L’HOSPITAL
0/0
x A
f (x)
L lim
g(x)

=


x A
f (x)
L lim
g (x)


=


∞/∞
x A
f (x)
L lim
g(x)

=


x A
f (x)
L lim
g (x)


=


0.∞
x A
L limf (x)g(x)

=

x A
f (x)
L lim
1
g(x)

=

hay
x A
g(x)
L lim
1
f (x)

=

x A
f (x)
L lim
1
g(x)


=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

hay
x A
g (x)
L lim
1
f (x)


=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∞ − ∞
x A
L lim[f (x) g(x)]

= −
x A
1 1
g(x) f (x)
L lim
1
f (x)g(x)


=
x A
1 1
g(x) f (x)
L lim
1
f (x)g(x)


⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠1


g(x)
x A
L limf (x)

=
x A
K
lim[f (x) 1]g(x)
L e


=x A
[f (x) 1]
K lim
1
g(x)=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

hay
x A
g (x)
K lim
1
f (x) 1


=

⎛ ⎞
⎜ ⎟

⎝ ⎠
1


0
0


0


g(x)
x A
L limf (x)

=


x A
K
lim g(x) lnf (x)
L e

=


( )
x A
lnf (x)
K lim
1
g(x)


=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

40


Ví dụ. Tính các giới hạn sau:
x x
1
x 0
e e 2x
L lim .
x sin x


− −
=

2
x 1
x
ln|cos( )|
2
L lim .
x
tg( )
2

π
=
π

2
3
2
x 0
1
L lim( cot g x).
x

= −

10 x
4
x
L limx e .
→−∞
=

1
x x
x
5
x 0
3 4
L lim
2

⎛ ⎞ +
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
( )
3
ln|sin(2 x)|
6
x 2
L lim x 2
+


= −

ln(1 2x)
7
x 0
L lim(cot gx)
+
+

=

Giải.
x x
1
x 0
e e 2x
1) L lim .
x sinx


− −
=

Ta thấy L
1
có dạng vô định
0
0
. Ap dụng Qui tắc
L’Hospital, ta có:
x x x x x x
1
x 0 x 0 x 0
x x
x 0
L' Hosp L' Hosp
e e 2x e e 2 e e
L lim lim lim
x sinx 1 cos x sinx
L' Hosp
e e
lim 2.
cos x
− − −
→ → →


− − + − −
=
− −
+
= =


2
x 1
x
ln|cos( )|
2
2) L lim .
x
tg( )
2

π
=
π
Ta thấy L
2
có dạng vô định


. Ap dụng Qui tắc L’Hospital, ta
có:
2
x 1 x 1 x 1
2
x
sin( )
2 2
x x
ln|cos( )| cos( )
x x
2 2
L lim lim limsin( )cos( ) 0.
x 2 2
tg( )
2 2
x
cos ( )
2
→ → →
π π

π π
π π
= = = − =
π π
π

2
3 2
x 0
1
3) L lim( cot g x).
x

= − Ta thấy L
3
có dạng vô định ∞ − ∞. Ta biến đổi
41

2 2
2
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 t g x x (t gx x)(t gx x)
cot g x .
x x t g x x tg x x tg x
− + −
− = − = =

Khi x → 0, ta có tgx + x ~ 2x và x
2
tg
2
x ~ x
4
. Do đó
2
2 2 2 4 3
1 (t gx x)(t gx x) 2x(t gx x) 2(t gx x)
cot g x
x x tg x x x
+ − − −
− = = ∼

Suy ra
3 3
x 0
t gx x
L 2lim
x


= . Ta thấy bây giờ giới hạn L
3
có dạng vô định
0
0
. Ap dụng Qui tắc
L’Hospital, ta có
2 2
3 3 2 2
x 0 x 0 x 0
t gx x (1 t g x) 1 2 t g x 2
L 2lim 2lim lim .
x 3x 3 x 3
→ → →
− + −
= = = =

10 x
4
x
4) L limx e .
→−∞
= Ta thấy L
4
có dạng vô định 0.∞. Ta biến đổi
10
10
10 x 10
4 4 x x
x x x
10
x x
L limx e lim lim (K ) .
e
e

→−∞ →−∞ →−∞

⎛ ⎞
⎜ ⎟
= = = =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

trong đó
4 x
x
10
x
K lim
e
→−∞

= . Ta thấy K
4
có dạng vô định


. Ap dụng Qui tắc L’Hospital, ta có
4 x x
x x
10 10
x 1
K lim lim 0.
1
e e
10
→−∞ →−∞
− −
= = =


Suy ra L
4
= (K
4
)
10
= 0.
1
x x
x
5
x 0
3 4
5) L lim
2

⎛ ⎞
+
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
. Ta thấy L
5
có dạng vô định 1

. Ta có
x x
x 0
1
1 3 4
x x
lim ln
x
x 2
5
x 0
3 4
L lim e
2

⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞ +
= =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Xét giới hạn
( )
x x
x x
5
x 0 x 0
ln 3 4 ln2
1 3 4
K lim ln lim .
x 2 x
→ →
+ −
⎛ ⎞
+
= =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Ta thấy K
5
có dạng vô định
0
0
. Ap dụng Qui tắc L’Hospital, ta có:
( )
x x
x x
x x
5
x 0 x 0 x 0
3 ln3 4 ln4
ln 3 4 ln2
ln3 ln4 1
3 4
K lim lim . lim ln12 ln 12.
x 1 2 2
→ → →
+
+ −
+
+
= = = = =
42

Suy ra
5
K ln 12
5
L e e 12 2 3 = = = =
.
( )
3
ln|sin(2 x)|
6
x 2
6) L lim x 2 .
+


= −
Ta thấy L
5
có dạng vô định 0
0
. Ta có
( )
( )
x 2
3
3
lim ln x 2
ln|sin(2 x)|
ln|sin(2 x)|
6
x 2
L lim x 2 e
+

+
= − =

Xét giới hạn
( )
( )
6
x 2 x 2
ln x 2
3
K lim ln x 2 3lim
ln|sin(2 x)| ln|sin(2 x)|
+ +
→ →

= − =
− −
.
Ta thấy K
6
có dạng vô định


. Ap dụng Qui tắc L’Hospital, ta có
( )
6
x 2 x 2 x 2
1
ln x 2
sin(2 x) 1
x 2
K 3lim 3lim 3lim 3.
cos(2 x) ln|sin(2 x)| 2 x cos(2 x)
sin(2 x)
+ + +
→ → →= = = =
− − − −Suy ra
6
K 3
6
L e e . = =
ln(1 2x)
7
x 0
7) L lim(cot gx) .
+
+

=
Ta thấy L
7
có dạng vô định ∞
0
. Ta có
x 0
lim (1 2x) ln(cot gx)
ln(1 2x)
7
x 0
L lim(cot gx) e
+

+
+
+

= =

Xét giới hạn
7
x 0
K limln(1 2x) ln(cot gx)
+

= +
.
Ta thấy K
7
có dạng vô định 0.∞. Khi x → 0
+
, ta có ln(1+2x) ~ 2x, do đó
ln(1+2x)ln(cotgx) ~ 2x ln(cotgx).
Suy ra
7
x 0 x 0
ln(cot gx)
K lim2xl n(cot gx) 2lim
1
x
+ +
→ →
= =
.
Ta thấy bây giờ giới hạn K
7
có dạng vô định


. Ap dụng Qui tắc L’Hospital, ta có
43

2
2 2
7
x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
2
1
( )
sin x
ln(cot gx) x x x cot gx
K 2lim 2lim 2lim 2lim 2lim 0.
1 1 sinxcos x xcos x cos x
x x
+ + + + +
→ → → → →

= = = = = =


Suy ra
7
K 0
7
L e e 1. = = =

6. KHAI TRIỂN TAYLOR
6.1. Định lý (Taylor). Cho hàm số f(x) có đạo hàm đến cấp n + 1 liên tục trên đoạn [a,b].
Khi đó với mỗi x
0
∈ [a,b], ta có
(n) (n 1)
2 n n 1 0 0 0
0 0 0 0 0
f '(x ) f ''(x ) f (x ) f (c)
f(x) f(x ) (x x ) (x x ) ... (x x ) (x x ) (1)
1! 2! n! (n 1)!
+
+
= + − + − + + − + −
+

với mọi x ∈ [a,b], trong đó c nằm giữa x
0
và x. Ta gọi (1) là khai triển Taylor đến cấp n của f(x)
tại x
0
với phần dư dưới dạng Lagrange:
(n 1)
n 1
n 0
f (c)
R (x) (x x )
(n 1)!
+
+
= −
+
.
Chú ý rằng R
n
(x) là một VCB cấp cao hơn VCB (x − x
0
)
n
khi x → x
0
nên ta có thể viết
R
n
(x) = o((x − x
0
)
n
). Như vậy, (1) còn được viết dưới dạng:
(n)
2 n n 0 0 0
0 0 0 0 0
f '(x ) f ''(x ) f (x )
f(x) f(x ) (x x ) (x x ) ... (x x ) o((x x ) ) (1')
1! 2! n!
= + − + − + + − + −

Ta gọi (1′) là khai triển Taylor đến cấp n của f(x) tại x
0
với phần dư dưới dạng Peano.
6.2. Khai triển MacLaurin. Khai triển Taylor của f(x) tại x
0
= 0 được gọi là khai triển
MacLaurin của f(x). Như vậy, khai triển MacLaurin đến cấp n của f(x) định bởi:
(n) (n 1)
2 n n 1
f '(0) f ''(0) f (0) f (c)
f(x) f(0) x x ... x x (2)
1! 2! n! (n 1)!
+
+
= + + + + +
+

hay
(n)
2 n n
f '(0) f ''(0) f (0)
f(x) f(0) x x ... x o(x ) (2')
1! 2! n!
= + + + + +

trong đó c nằm giữa 0 và x; o(x
n
) là một VCB cấp cao hơn VCB x
n
khi x → 0.
6.3. Khai triển MacLaurin của một số hàm sơ cấp:
44

2 n n 1
x c
2 n
x n
x x x x
e 1 ... e
1! 2! n! (n 1)!
x x x
e 1 ... o(x )
1! 2! n!
+
= + + + + +
+
= + + + + +
3 5 2k 1 2k 3
k
3 5 2k 1
k 2k 2
x x x x
sinx x ... ( 1) sin[c (2k 3) ]
3! 5! (2k 1)! (2k 3)! 2
x x x
sinx x ... ( 1) o(x )
3! 5! (2k 1)!
+ +
+
+
π
= − + − + − + + +
+ +
= − + − + − +
+
2 4 6 2k 2k 2
k
2 4 6 2k
k 2k 1
x x x x x
cosx 1 ... ( 1) cos[c (k 1) ]
2! 4! 6! (2k)! (2k 2)!
x x x x
cosx 1 ... ( 1) o(x )
2! 4! 6! (2k)!
+
+
= − + − + + − + + + π
+
= − + − + + − +
n 1
2 n
n 2
2 n n
1 x
1 x x ... x
1 x (1 c)

1
1 x x ... x o(x ) (x 1)
1 x
+
+
= + + + + +
− −
= + + + + + <


n 1
2 n n n 1
n 2
2 n n n
1 x
1 x x ... ( 1) x ( 1)
1 x (1 c)

1
1 x x ... ( 1) x o(x ) (x 1)
1 x
+
+
+
= − + − + − + −
+ +
= − + − + − + > −
+

2 3 n n 1
n 1
2 3 n
n
x x x x
ln(1 x) x ...
2 3 n (n 1)(1 c)

x x x
ln(1 x) x ... o(x ) (x 1)
2 3 n
+
+
− = − − − − − −
+ −
− = − − − − − + <

45

2 3 n n 1
n 1 n
n 1
2 3 n
n 1 n
x x x x
ln(1 x) x ... ( 1) ( 1)
2 3 n (n 1)(1 c)

x x x
ln(1 x) x ... ( 1) o(x ) (x 1)
2 3 n
+

+

+ = − + + + − + −
+ +
+ = − + + + − + > −
3 5 2k 1
k 2k 2
x x x
arctgx x ... ( 1) o(x )
3 3 2k 1
+
+
= − + − + − +
+

3 5 6
1 2
tgx x x x o(x ) ( x )
3 15 2 2
π π
= + + + − < <


6.4. Ứng dụng
1) Tính xấp xỉ. Ta thường dùng khai triển MacLaurin để tính xấp xỉ giá trị của hàm f(x)
sau khi chọn n đủ lớn để phần dư R
n
(x) có trị tuyệt đối không vượt quá sai số cho phép.
Ví dụ. Tính cos25
o
chính xác đến 0,00001.
Giải. Xét khai triển MacLaurin của cosx:
2 4 6 2k 2k 2
k
x x x x x
cos x 1 ... ( 1) cos[c (k 1) ]
2! 4! 6! (2k)! (2k 2)!
+
= − + − + + − + + + π
+

Phần dư của khai triển là:
2k 2
n
x
R (x) cos[c (k 1) ]
(2k 2)!
+
= + + π
+

Với x = 25
o
=
5
36
π
, ta có:
2k 2
2k 2 2k 2
n
x |x| 1 5
|R (x)| cos[c (k 1) ]
(2k 2)! (2k 2)! (2k 2)! 36
+
+ +
π
⎛ ⎞
= + + π ≤ =
⎜ ⎟
+ + +
⎝ ⎠

Chọn k = 2, ta có:
2k 2
n
1 5
|R (x)| 0, 00001
6! 36
+
π
⎛ ⎞
≤ <
⎜ ⎟
⎝ ⎠
.
Vậy ta có thể tính cos25
o
chính xác đến 0,00001 nhờ công thức:
2 4
x x
cos x 1
2! 4!
≈ − +

46

nghĩa là
2 4
o
5 5
5 36 36
cos25 cos 1 0, 90632
36 2! 4!
π π
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
π
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
= ≈ − + ≈
.
2) Tính giới hạn dạng vô định:
Ví dụ. Tính các giới hạn sau:
2 4
1
x 0
2 2cos x x 2x
L lim .
x(x tgx)

− − +
=


x 3 2
2
x 0
6e x 3x 6x 6
L lim .
x sinx

+ − − −
=


3 4
3
2 3
x 0
3x 3arctgx x x
L lim .
6ln(1 x) 6x 3x 2x

− − +
=
− + + +

Giải. 1)
2 4
1
x 0
2 2cos x x 2x
L lim .
x(x tgx)

− − +
=

Khi x → 0, ta có
2 4
2 4 5 2 4 4 5 4
3 3 3 4
5 4
x x 23 23
2 2cosx x 2x 2 2(1 o(x )) x 2x = x o(x ) x ,
2! 4! 12 12
x x x x
x tgx x (x o(x )) o(x ) x(x tgx) .
3 3 3 3
− − + = − − + + − + +
− = − + + = − + − ⇒ − −

∼ ∼

nên
4
2 4
4
23
x
2 2cos x x 2x 23
12
.
x x(x tgx) 4
3
− − +
→ −
Vậy
1
23
L .
4
= −
x 3 2
2
x 0
6e x 3x 6x 6
2) L lim .
x sinx

+ − − −
=

Khi x → 0, ta có
2 3
x 3 2 3 3 2 3 3 3
3 3 3
4 4
x x
6e x 3x 6x 6 6(1 x o(x )) x 3x 6x 6 2x o(x ) 2x ,
2! 3!
x x x
x sinx x (x o(x )) o(x ) .
3! 6 6
+ − − − = + + + + + − − − = + ∼
− = − − + = + ∼

nên
47

x 3 2 3
3
6e x 3x 6x 6 2x
12.
x sinx x
6
+ − − −
Vậy L
2
= 12.
3 4
3 2 3
x 0
3x 3arctgx x x
3) L lim .
6ln(1 x) 6x 3x 2x

− − +
=
− + + +
Khi x → 0, ta có
3
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
2 3 4
2 3 4 2 3 4 4 4
x
3x x x 3arctgx x x 3x x x 3(x o(x )) x o(x ) x ,
3
x x x 3 3
6ln(1 x) 6x 3x 2x 6( x o(x )) 6x 3x 2x x o(x ) x .
2 3 4 2 2
− + − − + = − + − − + = + ∼
− + + + = − − − − + + + + = − + ∼ −

Suy ra
3 4 3 4 4
2 3
4
3x x x 3arctgx x x x 2
3
6ln(1 x) 6x 3x 2x 3
x
2
− + − − +
→−
− + + +


.
Vậy
3
2
L
3
= − .
7. ỨNG DỤNG
7.1. Tính đơn điệu - Cực trị - Tính lồi lõm - Điểm uốn - GTLN - GTNN
Sinh viên tự ôn
7.2. Bài toán lập kế hoạch sản xuat để đạt lợi nhuận tối đa
Bài toán: Giả sử một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu là
Q
D
=D(P) (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C=C(Q) (Q là sản lượng). Hãy xác định mức sản
lượng Q để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa.
Phương pháp giải: Với mức sản lượng Q, để bán hết sản phẩm, xí nghiệp cần bán theo
đơn giá P sao cho Q
D
= Q. Do đó
D(P) = Q ⇔ P = D
−1
(Q).
Khi đó:
- Doanh thu của xí nghiệp là:
R(Q) = P.Q= D
−1
(Q).Q
- Lợi nhuận của xí nghiệp là:
π(Q) = R(Q) – C(Q) = Q.D
−1
(Q) – C(Q)
Ta cần xác định giá trị Q > 0 để π(Q) đạt cực đại. Thông thường ta chỉ cần tìm Q = Q
0
> 0 sao
cho π'(Q
0
) = 0 và π''(Q
0
) < 0, hơn nữa, để phù hợp với thực tế, tại Q = Q
0
ta phải có lợi nhuận,
đơn giá và tổng chi phí đều dương.
48

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu Q
D
=
1
656 - P
2
(P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = Q
3
– 77.Q
2
+ 1000Q + 40000 (Q là sản
lượng). Hãy xác định mức sản lượng Q để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa.
Giải. Với mức sản lượng Q, để bán hết sản phẩm, xí nghiệp cần bán theo đơn giá P sao
cho:
Q
D
= Q ⇔
1
656 P
2
− = Q ⇔ P =1312 – 2Q.
Khi đó:
- Doanh thu của xí nghiệp là:
R(Q) = P.Q = (1312 – 2Q)Q.
- Lợi nhuận của xí nghiệp là:
π(Q) = R(Q) – C(Q)
= (1312 – 2Q)Q – (Q
3
– 77Q
2
+ 1000Q + 40000)
= – Q
3
+ 75Q
2
+ 312Q – 40000.
Cần xác định giá trị Q > 0 để π(Q) đạt cực đại. Ta có:
π'(Q) = –3Q
2
+ 150Q + 312.
Suy ra:
π'(Q) = 0 ⇔ – 3Q
2
+ 150Q + 312 = 0
⇔ Q = – 2 (loại) hay Q = 52.
Ta cũng có: π''(Q) = – 6Q + 150 nên π''(52) < 0. Suy ra π(Q) đạt cực đại tại Q = 52. Khi đó ta
có các số liệu sau đều phù hợp:
- Lợi nhuận là π = 38416 > 0.
- Đơn giá là P = 1208 > 0.
- Tổng chi phí là C = 24400 > 0.
Kết luận: Để đạt lợi nhuận cao nhất, xí nghiệp cần sản xuất với mức sản lượng Q = 52. Khi đó
lợi nhuận tương ứng là π = 38416.
7.3. Bài toán thuế doanh thu
Bài toán: Giả sử một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu là
Q
D
=D(P) (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C=C(Q) (Q là sản lượng). Hãy xác định mức thuế
t trên môt đơn vị sản phẩm để có thể thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp.
Phương pháp giải: Với mức thuế t trên một đơn vị sản phẩm, xí nghiệp sẽ định mức sản
lượng Q phụ thuộc vào t sao cho đạt lợi nhuận tối đa. Với mức sản lượng Q, để bán hết sản
phẩm, xí nghiệp cần bán theo đơn giá P sao cho Q
D
= Q. Do đó
D(P) = Q ⇔ P = D
–1
(Q).
Khi đó:
49

- Doanh thu của xí nghiệp là:
R(Q) = P.Q= D
–1
(Q).Q
- Tiền thuế xí nghiệp phải nộp là: T(t)= Qt.
- Lợi nhuận của xí nghiệp là:
π(Q) = R(Q) – C(Q) – Qt = D
–1
(Q).Q – C(Q) – Qt.
Như đã nói ở trên, ta cần xác định Q sao cho π(Q) đạt cực đại. Khi đó Q = Q(t) (Q phụ
thuộc vào t) và tiền thuế mà xí nghiệp phải nộp là T = Q(t)t. Để thu được nhiều thuế nhất từ xí
nghiệp ta cần xác định giá trị t > 0 để T = Q(t)t đạt cực đại. Chú ý rằng để phù hợp với thực tế,
tại giá trị t tìm được ta phải có sản lượng, đơn giá, lợi nhuận và tổng chi phí đều dương.
Ví dụ. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu là Q
D
= 2000 –
P (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = Q
2
+ 1000 Q + 50 (Q là sản lượng). Hãy xác định
mức thuế t trên một đơn vị sản phẩm để có thể thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp.
Giải. Với mức sản lượng Q, để bán hết sản phẩm, xí nghiệp cần bán theo đơn giá P sao
cho:
Q
D
= Q ⇔ 2000 – P = Q ⇔ P = 2000 – Q.
Khi đó:
- Doanh thu của xí nghiệp là:
R(Q) = P.Q= (2000 – Q)Q.
- Tiền thuế xí nghiệp phải nộp là: T(t) = Qt.
- Lợi nhuận của xí nghiệp là:
π(Q) = R(Q) – C(Q) – Qt
= (2000 – Q)Q – (Q
2
+ 1000 Q + 50) – Qt
= – 2Q
2
+ (1000 – t) Q – 50.
Mức sản lượng được định ra sao cho π(Q) đạt cực đại. Ta có:
π'(Q) = – 4Q

+ 1000 – t.
Suy ra:
π'(Q) = 0 ⇔ – 4Q

+ 1000 – t = 0 ⇔ Q =
1000 t
4

.
Vì π''(Q) = – 4 < 0 nên π(Q) đạt cực đại tại Q =
1000 t
4

. Khi đó tiền thuế mà xí nghiệp phải
nộp là:
T(t) = Qt =
2
1000t t
4

.
Ta cần xác định giá trị t > 0 để T(t) đạt cực đại.
Ta có
50

T'(t) =
1000 2t
4

.
Suy ra
T'(t) = 0 ⇔
1000 2t
4

= 0 ⇔ t = 500.
Vì T''(t)= – 1/2< 0 nên T(t) đạt cực đại tại t= 500. Khi đó ta có các số liệu sau đều phù hợp:
- Sản lượng là Q = 125 > 0. Tiền thuế thu được là T = 62500.
- Đơn giá là P = 1875 > 0.
- Lợi nhuận là π = 31200 > 0.
- Tổng chi phí là C = 140675 > 0.
Kết luận: Để thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp, cần định mức thuế trên một đơn vị sản
phẩm là t = 500. Khi đó tiền thuế thu được là T = 62500.

7.4. Bài toán thuế nhập khẩu
Bài toán: Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa
lần lượt là Q
S
= S(P) và Q
D
= D(P) (P là đơn giá). Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên
thị trường quốc tế cộng với chi phí nhập khẩu (nhưng chưa tính thuế nhập khẩu) là P
1
< P
0
,
trong đó P
0
là đơn giá tại điểm cân bằng của thị trường nội địa. Một công ty được độc quyền
nhập loại sản phẩm trên. Hãy xác định mức thuế nhập khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu
được từ công ty nhiều thuế nhất (Giả sử khối lượng nhập khẩu của công ty không ảnh hưởng
đến giá bán trên thị trường quốc tế).
Phương pháp giải: Gọi t là mức thuế nhập khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Mức thuế t
phải thỏa điều kiện t > 0 và t + P
1
< P
0
. Do được độc quyền, công ty sẽ nhập sản phẩm trên để
bán với đơn giá P thỏa t + P
1
< P < P
0
với số lượng là Q
D
– Q
S
= D(P)–S(P). Khi đó lợi nhuận
mà công ty thu được là:
π(P) = (P – P
1
– t)[D(P) – S(P)].
Tất nhiên công ty sẽ chọn đơn giá để lợi nhuận đạt cao nhất. Do đó ta cần xác định P sao cho
π(P) đạt cực đại. Khi đó P = P(t) (P phụ thuộc vào t) và tiền thuế mà công ty phải nộp là:
T(t) = t[D(P(t)) – S(P(t))].
Để thu được nhiều thuế nhất từ công ty ta cần xác định giá trị t > 0 để T(t) đạt cực đại. Mức
thuế t phải thỏa t + P
1
< P
0
và để phù hợp với thực tế, ta phải có các đại lượng tương ứng như
đơn giá, lượng cung, lượng cầu đều dương.
Ví dụ. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần
lượt là Q
S
= P – 200 và Q
D
= 4200 – P (P là đơn giá). Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó
trên thị trường quốc tế cộng với chi phí nhập khẩu (nhưng chưa tính thuế) là P
1
= 1600. Một
công ty được độc quyền nhập loại sản phẩm trên. Hãy xác định mức thuế nhập khẩu t trên một
đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất.
Giải. Trước hết ta tìm đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa. Ta có:
Q
S
= Q
D
⇔ P – 200 = 4200 – P ⇔ P = 2200.
Vậy đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa là P
0
= 2200.
51

Gọi t là mức thuế nhập khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Điều kiện: t > 0; 1600 + t < 2200 (*).
Khi đó: Đơn giá P thỏa 1600 + t < P < 2200 (**) và ta có
- Lượng hàng mà công ty nhập về là:
Q
D
– Q
S
= (4200 – P) – (P – 200) = 4400 – 2P.
- Lợi nhuận mà công ty thu được là:
π(P) = (P – P
1
– t)[ Q
D
Q
S
] = (P – 1600 – t)( 4400 – 2P)
= – 2P
2
+ 2(3800 + t)P – 4400(1600 + t).
Đơn giá P được định ra sao cho π(P) đạt cực đại. Ta có:
π'(P) = – 4P

+ 2(3800 + t).
Suy ra:
π'(P) = 0 ⇔ – 4P

+ 2(3800 + t) = 0 ⇔
t
P = 1900 + .
2

Vì π''(P) = – 4 < 0 nên π(P) đạt cực đại tại
t
P = 1900 +
2
. Khi đó tiền thuế mà công ty phải
nộp là:
T(t) = t[ Q
D
– Q
S
] = t (4400 – 2P) = t(600 – t).
Ta cần xác định t để T(t) đạt cực đại. Ta có:
T'(t) = 600 – 2t.
Suy ra
T'(t) = 0 ⇔ 600 – 2t = 0 ⇔ t = 300.
Vì T''(t)= – 2< 0 nên T(t) đạt cực đại tại t= 300 với T(t) = 90000. Kiểm tra ta thấy điều kiện (*);
(**) được thỏa và các số liệu sau đều phù hợp:
- Đơn giá là P = 2050 > 0.
- Lượng cung Q
S
= 1850 > 0.
- Lượng cầu là Q
D
= 2150 > 0.
Kết luận: Để thu được nhiều nhất thuế nhập khẩu từ công ty, cần định mức thuế trên một
đơn vị sản phẩm là t = 300. Khi đó tiền thuế thu được là T = 90000.

7.5. Bài toán thuế xuất khẩu
Bài toán. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa
lần lượt là Q
S
= S(P) và Q
D
= D(P) (P là đơn giá). Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên
thị trường quốc tế trừ đi chi phí xuất khẩu (nhưng chưa trừ thuế xuất khẩu) là P
1
> P
0
, trong đó
P
0
là đơn giá tại điểm cân bằng của thị trường nội địa. Một công ty được độc quyền xuất khẩu
loại sản phẩm trên. Hãy xác định mức thuế xuất khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ
công ty nhiều thuế nhất (Giả sử khối lượng xuất khẩu của công ty không ảnh hưởng đến giá bán
trên thị trường quốc tế).
52

Phương pháp giải: Gọi t là mức thuế xuất khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Mức thuế t
phải thỏa điều kiện t > 0 và P
1
– t > P
0
. Do được độc quyền, công ty sẽ thu mua sản phẩm trên
với đơn giá P thỏa P
0
< P < P
1
– t với số lượng là Q
S
– Q
D
= S(P) – D(P). Khi đó lợi nhuận mà
công ty thu được là:
π(P) = (P
1
– P – t)[ S(P) – D(P)].
Tất nhiên công ty sẽ chọn đơn giá mua để lợi nhuận đạt cao nhất. Do đó ta cần xác định P sao
cho π(P) đạt cực đại. Khi đó P = P(t) (P phụ thuộc vào t) và tiền thuế mà công ty phải nộp là:
T(t) = t[S(P(t)) – D(P(t))].
Để thu được nhiều thuế nhất từ công ty ta cần xác định giá trị t > 0 để T(t) đạt cực đại. Mức thuế
t phải thỏa P
1
– t > P
0
và để phù hợp với thực tế, ta phải có các đại lượng tương ứng như đơn giá
mua, lượng cung, lượng cầu đều dương.
Ví dụ. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần
lượt là Q
S
= P – 200 và Q
D
= 4200 – P (P là đơn giá). Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó
trên thị trường quốc tế trừ chi phí xuất khẩu (nhưng chưa trừ thuế) là P
1
= 3200. Một công ty
được độc quyền xuất khẩu loại sản phẩm trên. Hãy xác định mức thuế xuất khẩu t trên một đơn
vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất.
Giải. Trước hết ta tìm đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa. Ta có
Q
S
= Q
D
⇔ P – 200 = 4200 – P ⇔ P = 2200.
Vậy đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa là P
0
= 2200.
Gọi t là mức thuế xuất khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Điều kiện: t > 0; 3200 – t > 2200 (*).
Khi đó: Công ty sẽ thu mua với đơn giá P thoả:
2200 < P < 3200 – t (**)
- Lượng hàng mà công ty xuất khẩu là:
Q
S
- Q
D
= (P – 200) – (4200 – P) = 2P – 4400.
- Lợi nhuận mà công ty thu được là:
π(P) = (P
1
– P – t)(Q
S
– Q
D
) = (3200 – P – t)(2P – 4400)
= – 2P
2
+ 2(5400 – t)P – 4400(3200 – t).
Đơn giá P được định ra sao cho π(P) đạt cực đại. Ta có
π'(P) = – 4P

+ 2(5400 – t).
Suy ra:
π'(P) = 0 ⇔ – 4P

+ 2(5400 – t) = 0 ⇔
t
P 2700
2
= − .
Vì π''(P) = – 4 < 0 nên π(P) đạt cực đại tại
t
P 2700
2
= − . Khi đó tiền thuế mà công ty phải
nộp là
T(t) = t(Q
S
– Q
D
)= t (2P – 4400) = t(1000 – t).
Ta cần xác định t để T(t) đạt cực đại. Ta có
T'(t) = 1000 – 2t.
53

Suy ra
T'(t) = 0 ⇔ 1000 – 2t = 0 ⇔ t = 500.
Vì T''(t)= – 2< 0 nên T(t) đạt cực đại tại t= 500 với T(t) = 250000. Kiểm tra ta thấy điều kiện (*)
được thỏa và các số liệu sau đều phù hợp:
- Đơn giá là P = 2450 > 0 và thoả (**).
- Lượng cung Q
S
= 2250 > 0.
- Lượng cầu là Q
D
= 1750 > 0.
Kết luận: Để thu được nhiều nhất thuế xuất khẩu từ công ty, cần định mức thuế trên một
đơn vị sản phẩm là t = 500. Khi đó tiền thuế thu được là T = 250000.


BÀI TẬP

1. Tính các giới hạn sau:
2
x 0
(1 cos x)
a) lim
ln(cos4x) →

.
x 0
1 3sinx 1 tgx 2
b) lim
sin2x →
+ + + −

2 3
2
x 0
1 cosx ln(1 tg 2x) 2arcsin x
c) lim
1 cos4x sin x →
− + + +
− +

3 2 2
3 2
x 0
arcsin(x tg 3x) 2arcsin x
d) lim
1 cos 2x sin x →
+ +
− +

2 2x 2 4
3
x 0
(x 2x 4)(1 cos2x) (e 1) x
e) lim
ln(cos4x) x →
+ + − + − +
+
.
2
2 2 2
x 0
(x 3x 4) ln(c os x) cos2x 1
f ) lim
(x 2x 2)(sin2x x ) →
+ + + −
+ + +

x 2
2
x 0
(cos2x e )(x 1 c os x)
g) lim
x(cos3x cos x) ln(1 e cos x) →
− + −
− + −

2
3 2 (x 1)
2x 2 4 2
x 1
x x
(x 1)(x 2x sin ) sin e
2 2
h) lim
(e e )(x 1) ln x


π π
− − + + −
− − +

2
3 2 (x 1)
3 2
x 1
(x 1) ln(x 2) x 4x 5x 1 e
i ) lim
(1 cos x)(x 1) x 2x 2 1
+
→−
+ + + + + + +
+ π + − + + +

3 x 2 3 2
2x 4
x 2
tg(x 3x 2) 7 x 3e x 3x 4
j) lim
x(e e ) sin x cos x 1


− − + + − + − +
− + π + π −

54


2. Tính các giới hạn sau:
2 2 2 2
x
a) lim( x x x x x x x x)
→+∞
+ + − + −
.
2 2 2 2
x
b) lim( x x x x x x x x)
→−∞
+ + − + −

3 2 3 2 3 3
x
c) lim( 3x 3x x 1 3x x 1)
→∞
+ + + − − +

3 3 3 2 2 3
x
d) limx( 2x x 2x 1 1 x 2x )
→∞
+ + + + − −

3 3 3 4 2 3
x
e) limx( x x x 1 2x 1 1 x x )
→∞
+ + + + + − −

3. Tính các giới hạn sau:
2
2
x
x 3x 2
a) lim
x 5x 1
→∞
⎛ ⎞ − +
⎜ ⎟
− +
⎝ ⎠
.
cot gx
x 0
b) lim(sinx cos x)

+

3
2 cot g x
x 0
c ) lim(cos2x x )
+

+

3
2 cot g x
x 0
d ) lim(cos2x x )


+

3
2 cot g x
x 0
e) lim(cos2x x )

+

4. Định các tham số a, b để các hàm số sau liên tục tại các điểm được chỉ ra:
2x
3
e cos 2x
neáu x 0;
a) y
x 4x
a neáu x = 0.
⎧ −
≠ ⎪
=
+ ⎨


tại x = 0.
2
2
ln(cos3x)
neáu x < 0;
x
b) y ax b neá u 0 x 1;
1
arctg( ) neá u x > 1.
x 2x 3= + ≤ ≤+ − ⎩
tại x = 0 và x = 1.
5. Định các tham số a, b để các hàm số sau liên tục trên R:
3
1
arctg neá u x 2;
a) y (x 2)
a neá u x = 2.= −
55

2
2
2
sin x
neá u x < 1;
x 3x 2
b) y ax bx 1 neáu 1 x 2;
ln(x 4x 5)
neá u x > 2.
2 2 x
⎧ π

− +


= + + ≤ ≤


− +

⎪ − + ⎩

6. Tìm đạo hàm y′ = y′(x) của các hàm số sau:

ln2x
xsin3x
1
a) y=(xcos2x) b) y = x+
x
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

7. Tìm đạo hàm y′ = y′(x) của các hàm ẩn y = y(x) định bởi:
x
3 2 y
a) y= x+arctgy.
b) y = 1 + ye .
c) x ln y x e 0. Töø ñoù xaù c ñònh y (0).
d) ycosx + sinx + lny = 0. Töø ñoù xaùc ñònh y ( ).
2
′ + − =
π


8. Tìm các đạo hàm y′ = y′(x
0
) và y′′ = y′′(x
0
) của các hàm số y = y(x) được cho dưới dạng tham
số sau:
0
2
0
t
0
2
x ln(1 t)
a) taïi x ln2
y 2t 2arctgt
x arctgt
b) taï i x
t
3
y
2
x 2e
c) taïi x 2
y t t
⎧ = +
=

= −

⎧ =
π ⎪
=

==

=

= +9. Chứng minh rằng hàm số
1
xsin khi x 0
y x
0 khi x = 0=
liên tục tại x = 0 nhưng không có đạo hàm bên trái lẫn đạo hàm bên phải tại điểm này.
10. Chứng minh rằng hàm số
2
1
x sin khi x 0
y
x
0 khi x=0=
có đạo hàm trên R.
11. Cho y =
5
x . Tìm dy và dy(32). Tính gần đúng
5
31 .
56

12. Cho y =
arc tg x
. Tìm dy và dy(1). Tính gần đúng
arc tg 1, 05
.
13.Tính các giới hạn sau:
x 0
x ac sin x
a) lim
x tgx.
x 0
2tgx tg2x
b) lim
x(1 cos3x)
3
5
x 0
2(tgx sinx) x
c) lim
x

− −

x 0
ln|sin2x|
d) lim
ln|sin3x|


x 0
1 1
e) lim ( )
ln(1 x) x


+
.
1 x
2
x 0
ln(1 x) 1
f ) lim ( )
x x
+

+


n x
x
g) limx e
→−∞

tg(1 x)
x 1
h) lim (ln(x 1))
+
2/ lnsinx
x 0
i ) lim(sin3x)
+


ln(x 2)
2
x 2
x 2x 3
j) lim
x 1
+


⎛ ⎞ − +
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠

3
2 2
x
x 0
ln (1 x) sin x
k) lim
1 e

+ −


x 2
x 0
x arctgx
l) lim
2e x 2x 2 →

− − −

14. Tìm đạo hàm cấp n của các hàm số sau:

2
3 x
x
4
2
a) y = xsinx b ) y = x cosx
x
c) y = x e d) y =
e
x 1
e) y = x lnx f) y =
x 2x 3
+
+ −

15. Tìm khai triển MacLaurin của các hàm số sau:

5
6
5
6
6
1
a) y = ñeán soá haïng x .
1 sin x
b) y = cos(sin2x) ñeá n soá haï ng x .
c) y = arctg(sin3x) ñeán soá haïng x .
d) y = ln(cos2x) ñeán soá haï ng x .
e) y = arctg(1 cos x) ñeá n soá haïng x .16. Tìm khai triển Taylor tại x
0
của các hàm số sau đến số hạng (x – x
0
)
5
:
57


2
0 0
3 x
0 0
x
4
0 0
2
a) y = xsinx; x = b) y = x cosx; x =
6 3
x
c) y= x e ; x =1 d) y = ; x =1
e
x 1
e) y= x lnx; x =1. f) y = ; x =2.
x 2x 3
π π
+
+ −

17. Tính gần đúng chính xác đến 10
-6
:
a) cos41
o
b) ln1,5.
18. Xác định cấp của các vô cùng bé sau đây khi chọn x làm vô cùng bé chính:

2 4 2
3 3 5
a) 2 2cos x x 2x . b) 2x 2ln(1 x) x .
c) x 3tgx x . d) 30x 15arctg2x 40x 96x .
− − + − + −
− + − + −

19. Tìm các khoảng tăng giảm và cực trị của các hàm số y sau đây, đồng thời tìm giá trị lớn
nhất và nhỏ nhất của y trên tập D tương ứng:
a) y = ) 2 1 ( x x − ;
D = [1/4 , 1]; [1/4 , 1); (1/4 , 1); (1/4 , 1]; [1/4 , + ∞) .
b) y =
| | ln 6 2 /
2
x x x
e
− −

D = [1 , 4]; (1 , 4]; [1 , 4); (1 , 4); [1 , + ∞); (− ∞, −1).
c) y =
x x
e x
5
2
3 −

D = [4/3 , 2]; (4/3 , 2); [4/3 , 2); (4/3 , 2); (− ∞ , 4/3); [2 , + ∞); R.
d) y =
4 / 1 x x − +

D = [1 , 4]; [1, 4); (1 , 4]; (1 , 4); (1, + ∞); [4 , + ∞).
e) y =
2 3
1 5
2
+ −

x x
x

D = [−2, 0]; (−2, 0); [−2, 0); (−2 , 0]; (2, + ∞); (− ∞, 0]

f)
4
2
x 1
y
x 1
+
=
+

D = [−1, 1]; [−2, 0); (−2, 0]; (−2, 0); R.
g)
2
4
x 1
y
x 1
+
=
+

D = [−1, 1]; [0, 2); ( 0, 2]; (0, 2); R.

20. Tìm các khoảng lồi lõm và điểm uốn của đồ thị của các hàm số sau đây:
a) y =
| | ln
2
2
x
x
+
; b) y =
x
xe
/ 1 −
; c) y = (x+2)e
1/x
.


58

21. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu Q
D
= 300 − P (P là đơn
giá) và hàm tổng chi phí là C = Q
3
– 19Q
2
+ 333Q + 10 (Q là sản lượng). Hãy xác định mức sản
lượng Q để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa.
22. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu là Q
D
= 2640 − P (P là
đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = Q
2
+ 1000 Q + 100 (Q là sản lượng). Hãy xác định mức
thuế t trên một đơn vị sản phẩm để có thể thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp.
23. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là Q
S

= P − 200 và Q
D
= 1800 – P (P là đơn giá). Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị
trường quốc tế cộng với chi phí nhập khẩu (nhưng chưa tính thuế) là P
1
= 500. Một công ty được
độc quyền nhập loại sản phẩm trên. Hãy xác định mức thuế nhập khẩu t trên một đơn vị sản
phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất.
24. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là Q
S

= P− 20 và Q
D
= 400 – P (P là đơn giá). Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường
quốc tế trừ chi phí xuất khẩu (nhưng chưa trừ thuế) là P
1
= 310. Một công ty được độc quyền
xuất khẩu loại sản phẩm trên. Hãy xác định mức thuế xuất khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để
thu được từ công ty nhiều thuế nhất.59


CHƯƠNG 2
PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A-TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH
1. KHÁI NIỆM VỀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH
1.1. Định nghĩa nguyên hàm. Hàm số F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a,b) nếu
F′(x)= f(x), ∀x∈(a,b).
Ví dụ. 1)
4
x
4
là một nguyên hàm của x
3
trên R.
2) cosx là một nguyên hàm của − sinx trên R.

Khi nói đến nguyên hàm của f(x) mà không chỉ rõ khoảng (a,b) thì ta hiểu đó là nguyên
hàm của f(x) trên các khoảng xác định của f(x).

1.2. Định lý. Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a,b). Khi đó
1) Với mọi hằng số C, F(x) + C cũng là nguyên hàm của f(x) trên (a, b).
2) Ngược lại, mọi nguyên hàm của f(x) trên (a,b) đều có dạng F(x) + C.

1.3. Định nghĩa tích phân bất định
Tập hợp tất cả các nguyên hàm của f(x) được gọi là tích phân bất định của hàm f(x), ký
hiệu là f (x)dx

. Nếu biết F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì:
f (x)dx F(x) C. = +


Ví dụ.
4
3
x
x dx C;
4
= +

sin xdx cos x C. = − +


1.4. Tính chất
1) Nếu f(x) có nguyên hàm thì
( )
f (x)dx f (x).

=


2) 2) f (x)dx f (x) C. ′ = +


3) Với k là hằng số, ta có
kf (x)dx k f (x)dx C. = +
∫ ∫

4) [f (x) g(x)]dx f (x)dx g(x)dx. + = +
∫ ∫ ∫

60

1.5. Bảng các tính phân cơ bản
1
x
x dx C (-1 : Const)
1
α+
α
= + ≠ α
α +dx
2 x C
x
= +


2
dx 1
C
x x
= − +


dx
ln | x | C
x
= +


x x
e dx = e + C


x
x
a
a dx= +C
lna

(0 < a ≠ 1: Const)
sinxdx = cosx + C −


cosxdx = sinx + C


2
2
dx
(1 + tg x)dx
cos x
= tgx +C
=
∫ ∫

2
2
dx
(1+ cotg x)dx
sin x
cot gx C
=
= − +
∫ ∫

tgxdx ln|cos x| C = − +

cot gxdx ln|sin x| C = +


2 2
dx x
arcsin + C
a
a x
=(0< a: Const)
2
2
dx
n x x h C
x h
= + + +
+

/

(h: Const)
2 2
dx 1 x
arctg C
a x a a
(0 a: Const)
= +
+
2 2
dx 1 x a
ln C
2a x a
a x
+
= +
(0 ≠ a: Const)
2 2
d x 1 x a
l n C
2 a x a x a

= +
+ −


(0 ≠ a:Const)

2 2 2 2 2
1 1 x
a x dx x a x a arcsin C (0 < a: Const)
2 2 a
− = − + +


2 2 2
1 1
x h dx x x h h.ln|x x h | C (h: Const)
2 2
+ = + + + + +Chú ý. Nếu f (x)dx F(x) C = +

thì với a ≠ 0 và b là các hằng số, ta có
( )
1
f ax b dx F(ax b) C
a
+ = + +

.
Ví dụ.
3x 4 3x 4
1
e dx e C.
3
− −
= +


61

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
2.1. Phương pháp phân tích
Muốn tính tích phân bất định của một hàm số f(x) ta dùng các tính chất của tích phân và
phân tích f(x) để đưa tích phân cần tính về các dạng tích phân cơ bản.
Ví dụ. Tính các tích phân sau:
1/ 2
x 1 2
1) dx x dx xdx= x x 2 x C.
3
x
+
= + + +
∫ ∫ ∫

4 4
2 2
2 2 2 2
3
x x 16 16 16 dx
2) dx dx (x 4 )dx x dx 4 dx 16
x 4 x 4 x 4 x 4
x x
= 4x 8arctg C.
3 2
− +
= = − + = − +
+ + + +
− + +
∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

1 1 1
3) sin5x.sin3xdx (cos2x cos8x)dx cos2xdx cos8xdx
2 2 2
1 1
sin2x sin8x C.
4 16
= − = −
= − +
∫ ∫ ∫ ∫

2
1 cos4x 1 1 1
4) sin 2x dx dx (1 cos4x)dx x sin4x C.
2 2 2 8

= = − = − +
∫ ∫ ∫

2 2 2 4 3 5
4 4
5) (1 2x ) dx (1 4x 4x )dx x x x C
3 5
+ = + + = + + +
∫ ∫

10 11 11
1 1 1
6) (1 2x) dx (1 2x) C (1 2x) C.
2 11 22
+ = + + = + +2.2. Phương pháp đổi biến số
1. Đổi biến số dạng 1: Giả sử tích phân có dạng: [ ]
I f u(x) u'(x)dx =

, trong đó u(x) và
u'(x) liên tục. Đặt t = u(x) ⇒ dt = u'(x)dx. Ta có
[ ]
I f u(x) u '(x)dx f (t)dt = =
∫ ∫
(1)
Tính tích phân sau cùng trong (1) theo t, sau đó thay t = u(x) để suy ra I.
2. Đổi biến số dạng 2: Xét tích phân I f (x)dx =

. Đặt x = ϕ(t), trong đó ϕ(t) có đạo hàm
ϕ'(t) liên tục và x = ϕ(t) có hàm ngược t = ϕ
−1
(x). Khi đó dx = ϕ'(t)dt và
I f (x)dx f[ (x)] (t)dt ′ = = ϕ ϕ
∫ ∫
(2)
Tính tích phân sau cùng trong (2) theo t, sau đó thay t = ϕ
−1
(x) để suy ra I.
Ví dụ. Tính các tích phân sau:
2 3 4
1) I x (3 2x ) dx. = +


62

3 2 2
dt
Ñaë t t 3 2x dt 6x dx x dx .
6
= + ⇒ = ⇒ =

Suy ra
5 3 5
4
1 t (3 2x )
I t dt C C
6 30 30
+
= = + = +

.
2
2x 1
2) I dx.
x x 3
+
=
+ −


Đặt
2
t x x 3 dt (2x 1)dx. = + − ⇒ = + Suy ra
I =
2
dt
ln t C ln x x 3 C.
t
= + = + − +


2
xdx
3) I .
x x 3
=
+ −

Ta có
2
2 2
J
1 2x 1 1 dx 1 1
I dx ln|x x 3| J.
2 2 2 2 x x 3 x x 3
+
= − = + − −
+ − + −
∫ ∫
.

Xét
2
dx
J
x x 3
=
+ −

. Ta có
2 2
1 13
x x 3 (x ) .
2 4
+ − = + −

Suy ra
2 2
2
2
1 1 13
d(x ) x
dx dx 1
2 2 2
J n C
1 13 x x 3
13 1 13
1 13 (x )
2. x
(x )
2 4
2 2 2
2 2
1 2x 1 13
ln C.
13 2x 1 13
+ + −
= = = = +
+ −
⎛ ⎞
+ −
+ +
+ − ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
+ −
= +
+ +
∫ ∫ ∫
/

Vậy
2
1 1 2x 1 13
I ln|x x 3| ln C.
2
2 13 2x 1 13
+ −
= + − − +
+ +

4
xdx
4) I .
1 x
=
+


2
dt
Ñaët t = x dt 2xdx xdx
2
⇒ = ⇒ = . Suy ra
63

I=
2 2 4
2
1 dt 1 1
I ln t 1 t C ln x 1 x C.
2 2 2
1 t
= = + + + = + + +
+


2
ln x 1
5) I dx.
x ln x
+
=


Đặt t = lnx
x
dx
dt = ⇒ . Suy ra
I =
2 2 2
t 1 1 t ln x
I dt (t )dt ln t C ln ln x C.
t t 2 2
+
= = + = + + = + +
∫ ∫

3x 5
6) I dx.
4x 1
+
=
+


2
t 1 1
Ñaët t = 4x 1 x dx tdt
4 2

+ ⇒ = ⇒ = . Suy ra
2
3
2 3
t 1
3 5
1 3 17 t 17t 1 17
4
I tdt ( t )dt (4x 1) 4x 1 C.
t 2 8 8 8 8 8 8

+
= = + = + = + + + +
∫ ∫


2 2
7) I a x dx (0 < a: Const). = −


Đặt x = asint, t
2 2
π π ⎛ ⎞
− ≤ ≤
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⇔ t = arc sin
a
x
. Khi đó
2 2
a x a|cos t| a cos t; dx a cos tdt. − = = =
Suy ra
( )
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
I a cos tdt a 1 cos2t dt a (t sin2t) C a t a sin2t C.
2 2 2 2 4
= = + = + + = + +
∫ ∫
Mặt khác,

2 2 2 2 2
1 1 1 1
a sin2t a sint cos t a sinta cos t x a x .
4 2 2 2
= = = −

Vậy
2 2 2
1 x 1
I a arcsin x a x C.
2 a 2
= + − +

2.3. Phương pháp tích phân từng phần
Cho các hàm số u = u(x) và v= v(x) co1ca1c đạo hàm u′ = u′(x) và v′ = v′(x) liên tục. Khi
đó (uv)′ = u′v + uv′ nên uv′= (uv)′ − vu′. Suy ra
uv dx (uv) dx u vdx uv u vdx. ′ ′ ′ ′ = − = −
∫ ∫ ∫ ∫

Ta đã chứng minh công thức tích phân từng phần:
64

uv dx uv vu dx ′ ′ = −
∫ ∫

Ta còn viết công thức trên dưới dạng:
udv uv vdu = −
∫ ∫

Chú ý. 1) Để tính g(x)h(x)dx

bằng phương pháp tích phân từng phần có 2 cách đặt:
du g (x)dx
u g(x)
v h(x)dx (thöôøng choïn C = 0) dv h(x)dx
′ = ⎧
= ⎧


⎨ ⎨
= =

hoặc
du h (x)dx
u h(x)
v g(x)dx (thöôøng choïn C = 0) dv g(x)dx
′ = ⎧
= ⎧ ⎪

⎨ ⎨
= =

Ta thường chọn cách đặt nào để tính được vdu

.
2) Đối với một số bài toán, sau khi áp dụng tích phân từng phần, ta được mộ hệ thức có
dạng
f (x)dx F(x) f (x)dx, (1 : Const). = + α ≠ α
∫ ∫

Khi đó
( )
1
f x dx F(x) C.
1
= +
− α


3) Các tích phân sau đây dược tính bằng phương pháp tích phân từng phần với cách đặt
tương ứng (ở đây p(x) là đa thức theo x có a là hằng số):

LOẠI CÁCH ĐẶT
ax
p(x) sinaxdx, p(x) cosaxdx, p(x)e dx,...
∫ ∫ ∫

u = p(x); dv = sinaxdx (cosaxdx, e
ax
dx,…)
p(x) lnaxdx, p(x)arctgaxdx, p(x) arcsinaxdx,...
∫ ∫ ∫
u = lnax (arctgax,arcsinax,…); dv = p(x)dx

Ví dụ. Tính các tích phân sau:
1) I x cos xdx =

. Đặt
u x du dx
dv cos xdx v sin x
⎧ ⎧ = =

⎨ ⎨
= =
⎩ ⎩

Suy ra I xsin x sinxdx xsinx cos x C. = − = + +


2
xdx
2) I .
sin x
=

Đặt
2
u x
du dx
dx
v cot gx dv
sin x
= ⎧
= ⎧


⎨ ⎨
= − =
Suy ra
65

cos x d(sinx)
I xcot gx cot gxdx xcot gx dx xcot g x xcot g x ln sinx C.
sinx sinx
= − + = − + = − + = − + +
∫ ∫ ∫

x
3) I e sin xdx =

. Đặt

=
=


=
=
x x
e v
dx x cos du
dx e dv
x sin u

1
x x
I
Suy ra I e sinx e cos xdx. = −

.

Tính I
1
: Đặt

=
− =


=
=
x x
e v
dx x sin du
dx e dv
x cos u

Suy ra
x x x
1
I e cos x e sin xdx e cos x I. = + = +

Vậy

x x
I e sin x e cos x I. = − −
Từ đó
x
1
I e (sinx cos x) C.
2
= − +

4) I x ln xdx ( 1 : Const)
α
= − ≠ α

. Đặt
1
dx
du
u ln x
x
dv x dx x
v
1
α α+

=

= ⎧


⎨ ⎨
=


=

α + ⎩
. Ta có

1 1 1 1 1
2
x x dx x x x x
I ln x ln x dx ln x C
1 1 x 1 1 1 ( 1)
α+ α+ α+ α α+ α+
= − = − = − +
α + α + α + α + α + α +
∫ ∫

2 3x
5) I x e dx. =

Đặt


=
=

=
=
3
e
v
xdx 2 du
dx e dv
x u
x 3
x 3
2
. Suy ra
1
2 3x
3x
I
x e 2
I xe dx.
3 3
= −

.

Tính I
1
: Đặt


=
=

=
=
3
e
v
dx du
e dv
x u
x 3
x 3 .Ta có

3x 3x
3x 3x
1
xe 1 xe 1
I e dx e C
3 3 3 9
= − = − +


Vậy
66

2 3 x 3 x
3 x 3 x 2
x e 2 xe 1 1
I ( e ) C e (9x 6x 2) C
3 3 3 9 27
= − − + = − + +

6) I x arc tg x dx. =

Đặt
2
2
dx
du
u arc tgx
1 x
dv x 1 x
v
2

=

= ⎧
⎪ +

⎨ ⎨
= +


=


.Ta có

2 2 2
2
1 x 1 x dx 1 x 1
I arctgx arctgx x C.
2 2 2 2 1 x
+ + +
= − = − +
+


2 2
7) I a x dx (0 < a: Const) = −


Đặt
2 2
2 2
xdx
du
u a x
a x
dv dx
v x

⎧ = −
⎪ ⎪ = −

⎨ ⎨ −
=
⎪ ⎪

=

.Ta có

2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
x (a x ) a
I x a x dx = x a x dx
a x a x
dx x
x a x a x dx a x a x a arcsin I.
a
a x
⎛ ⎞
− −
= − − − − −
⎜ ⎟
⎜ ⎟
− −
⎝ ⎠
= − − − + = − + −

∫ ∫
∫ ∫

Suy ra
2 2 2
1 1 x
I x a x a arcsin C.
2 2 a
= − + +
2
8)I x h dx (h: Const) = + =


Đặt
2
2
xdx
du
u x h
x h
dv dx
v x

⎧ =
⎪ ⎪ = +

⎨ ⎨ +
=
⎪ ⎪

=

.Ta có

2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2
x (x h) h
I x x h dx = x x h dx
x h x h
dx
x x h x hdx h x x h h.ln|x x h| I.
x h
+ −
= + − + −
+ +
= + − + + = + + + + −
+
∫ ∫
∫ ∫

Suy ra
2 2
1 1
I x x h h.ln | x x h | + C.
2 2
= + + + +
67

3. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ
3.1. Tích phân của các phân thức đơn giản
Xét các tích phân có dạng sau:
( )
k k
A
I dx
x a
=


,
( )
m m
2
Mx N
J dx
x px q
+
=
+ +

,
trong đó A, M, N, a, p, q ∈ R ; k , m nguyên dương và p
2
– 4q < 0.
1)
( )
k k
A
I dx
x a
=


được tính như sau:
1
A
I dx Aln x a C.
x a
= = − +( ) ( ) ( )
2 k k 1
A A
I dx C (k > 1).
x a k 1 x a

= = − +
− − −


2) Tính tích phân

( )
1 m
2
Mx N
J dx
x px q
+
=
+ +

:
Ta có
2
2
2
p p
x px q x q .
2 4
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + = + + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Vì p
2
– 4p < 0 nên
2
p
q 0
4
− > . Đặt
2
p
a q
4
= − . Thực hiện đổi biến
p
t x dt dx.
2
= + ⇒ =
Ta có x
2
+ px + q = t
2
+ a
2
và Mx + N = Mt + ⎟


2
Mp
N . Do đó
J
1
=
∫ ∫
+


− +
=
+ +
+
dt
a t
2
Mp
N Mt
dx
p px x
N Mx
2 2 2
=
∫ ∫
+


− +
+
2 2 2 2
a t
dt
2
Mp
N
a t
tdt 2
2
M

=
( )

+ ⎟

− +
+
+
C
a
t
arctg
2
Mp
N
a
1
a t
a t d
2
M
2 2
2 2
= ( ) C
a
t
arctg
2
Mp
N
a
1
a t ln
2
M
2 2
+ ⎟

− + +
=
( )
2
2 2
M 2N Mp 2x p
ln x px q arctg C
2
2 4q p 4q q
− +
+ + + +
− −

3) Tính tích phân
( )
m m
2
Mx N
J dx
x px q
+
=
+ +

(m > 1):
Biến đổi giống như J
1
ta được
68

( )
( )
( ) ( )
m m
m
m m m m 2 2
2 2 2 2 2
K L
Mp
Mt N
2
Mx N M 2tdt Mp dt
dt
J dx N .
2 2 t a
x px q t a t a
⎛ ⎞
+ −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞ +
= = = + −
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠
+ + + +
∫ ∫ ∫ ∫
. .
Ta tính K
m
bằng cách đổi biến tdt 2 du a t u
2 2
= ⇒ + = .

m 2 2 m m m 1 2 2 m 1
2tdt du 1 1
K 1 C C.
(t a ) u (m 1)u (m 1)(t a )
− −
= = = − + = − +
+ − − +
∫ ∫

Ta tính
m 2 2 m
dt
L
(t a )
=
+

bằng công thức truy hồi như sau:
4) Tính tích phân
m 2 2 m
dt
L
(t a )
=
+

(m nguyên dương)
Đặt
2 2 m 2 2 m 1
1 2mt
u du dt
(t a ) (t a )
dv dt v t
+
⎧ ⎧
= = −
⎪ ⎪

+ + ⎨ ⎨
⎪ ⎪
= =
⎩ ⎩
. Ta có
( ) ( )
2
m m m 1
2 2 2 2
L
t t
L 2m dt
t a t a
+
= +
+ +

.
,
2 2 2
2 2
m m 1 2 2 m 1 2 2 m 2 2 m 1
(t a ) a dt dt
L dt a L a L .
(t a ) (t a ) (t a )
+ + +
+ −
= = − = −
+ + +
∫ ∫ ∫

Do đó
2
m m m 1 2 2 m
t
L 2mL 2ma L .
(t a )
+
= + −
+

Suy ra
m 1 m 2 2 2 m 2
1 t 2m 1 1
L L
2m 2ma (t a ) a
+

= +
+

Đây là công thức truy hồi để tính L
m
, trong đó
1 2 2
dt 1 t
L arctg C.
a a t a
= = +
+


3.2. Tích phân các hàm hữu tỉ
Hàm hữu tỉ là một hàm số có dạng:
n
n 1 0
m
m 1 0
x a ... x a a
x b ... x b b
) x ( Q
) x ( P
) x ( f
+ + +
+ + +
= =
(1)
69

với a
i
, b
i
∈ R và a
n
, b
m
0 ≠ và P(x), Q(x) không có nghiệm chung.
Ta thấy nếu bậc của P(x) lớn hơn hoặc bằng bậc của Q(x) (m ≥ n) thì bằng cách chia tử
cho mẫu ta có thể biểu diễn (1) dưới dạng:
2
1
P (x)
f (x) P (x)
Q(x)
= + ,
trong đó P
1
(x), P
2
(x) là các đa thức theo x với bậc của P
2
(x) bé hơn bậc của Q(x). Vì P
1
(x) là đa
thức nên tích phân P
1
(x) tính được dễ dàng. Vì vậy ta giả thiết rằng f(x) có dạng (1) với bậc của
tử bé hơn bậc của mẫu (m < n). Khi đó
P(x)
Q(x)
đuợc phân tích thành tổng các phân thức đơn
giản như sau:
Để minh họa, ta giả sử Q(x) có bậc 10 và được phân tích dưới dạng:
Q(x) = (x − a)(x − b)
3
(x
2
+ px + q)(x
2
+ rx + s)
2

(p
2
– 4q < 0; r
2
– 4s < 0 ). Khi đó
3 1 2 1 1 2 2
2 3 2 2 2 2
B B B E x F E x F P(x) A Cx D
,
Q(x) x a x b (x b) (x b) x px q x rx s (x rx s)
+ + +
= + + + + + +
− − − − + + + + + +

trong đó A, B
1
,.., E
2
, F
2
∈ R. Để các định các hệ số trên ta có 2 cách như sau:
Cách 1 (Phương pháp hệ số bất định): Nhân hai vế cho Q(x) rồi đồng nhất hệ số của các
số hạng cùng bậc ở hai vế, đưa đến hệ phương trình tuyến tính đối với A, B
1
,.., E
2
, F
2 .
Giải hệ
phương trình này ta tìm được A, B
1
,.., E
2
, F
2
.
Cách 2 (Phương pháp giá trị riêng): Cho x nhận 10 giá trị tùy ý (số 10 ứng với số lượng
các hệ số cần xác định) rồi thế vào đẳng thức trên để được một hệ phương trình tuyến tính đối
với A, B
1
,.., E
2
, F
2 .
Giải hệ phương trình này ta tìm được A, B
1
,.., E
2
, F
2
.
Ví dụ. Tính các tích phân sau:
4 3 2
x 2
a) I dx
x 2x 2x 2x 1
+
=
+ + + +

,
4
dx
b) I
x 1
=
+

.

Giải.
4 3 2
x 2
a) I dx
x 2x 2x 2x 1
+
=
+ + + +

. Ta phân tích
4 3 2 2 2 2 2
2 2 2
x 2 x 2 A B Cx D
x 1
x 2x 2x 2x 1 (x 1) (x 1) (x 1) x 1
x 2 A(x 1)(x 1) B(x 1) (Cx D)(x 1) (1)
+ + +
= = + +
+
+ + + + + + + +
⇔ + = + + + + + + +

Từ (1) ta có
- chọn x = −1 ⇒ B = 1/2.
- chọn x = 0 ⇒ A + B + D = 2.
- chọn x = 1 ⇒ 4A + 2B + 4C + 4D = 3.
- chọn x = −2 ⇒ −5A + 5B − 2C + D = 0.
70

Ta có hệ
3
A D
A 1
2
 4A 4C 4D 2 C 1
5 1
5A 2C D D
2 2


+ =


=

⎪ ⎪
+ + = ⇔ = −
⎨ ⎨
⎪ ⎪
⎪ ⎪ − − + = − =
⎩ ⎪Vậy
4 3 2 2 2 2 2 2
1
x
x 2 1 1 1 1 1 1 1 2x 1 1
2
.
x 1 2 x 1 2 2 2
x 2x 2x 2x 1 (x 1) x 1 (x 1) x 1 x 1

+
= + − = + − +
+ +
+ + + + + + + + +

Suy ra
2 2 2
2
1 1 1 1 2x 1 1
I dx dx dx dx
x 1 2 2 2
(x 1) x 1 x 1
1 1 1 1
ln|x 1| ln(x 1) arctgx C.
2 x 1 2 2
= + − +
+
+ + +
= + − − + + +
+
∫ ∫ ∫ ∫

4
dx
b) I .
x 1
=
+

Ta có
4 4 2 2 2 2 2
2 2
x 1 (x 2x 1) 2x (x 1) (x 2)
(x x 2 1)(x x 2 1)
+ = + + − = + −
= + + − +

Ta phân tích
2 2
4
2 2
3 2
1 Ax B Cx D
1 (Ax B) (x x 2 1) (Cx D)(x x 2 1)
x 1
x 2x 1 x 2x 1
(A C)x ( A 2 B C 2 D)x (A B 2 C D 2)x B D 1
+ +
= + ⇔ = + − + + + + +
+
+ + − +
⇔ + + − + + + + − + + + + =

Đồng nhất các hệ số tương ứng ở hai vế ta được:
1
A
2 2
A C 0
1
B
A 2 B C 2 D 0
2
1
A B 2 C D 2 0
C
2 2
B D 1
1
D
2

=


+ = ⎧


=

− + + + =
⎪ ⎪

⎨ ⎨
− + + =
⎪ ⎪
= −
⎪ ⎪
+ ==Vậy
1 2
2 2
I I
1 x 2 1 x 2
I
2 2 x x 2 1 2 2 x x 2 1
+ −
= −
+ + − +
∫ ∫
. .

71

Ta có
2
1
2
2 2
2
d(x )
1 2x 2 2 1
2
I dx = ln(x x 2 1) arctg(x 2 1) C.
2 2 2
x x 2 1 2 2
(x ) ( )
2 2
+
+
= + + + + + +
+ +
+ +
∫ ∫
Tương tự,
2
2
1
I ln(x x 2 1) arctg(x 2 1) C.
2
= − + − − +

Do đó
2
2
1 x x 2 1 1 1
I ln arctg(x 2 1) arctg(x 2 1) C
4 2 x x 2 1 2 2 2 2
+ +
= + + + − +
− +


4. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
Xét tích phân dạng I R(sinx, cos x)dx, =

trong đó R là một hàm hữu tỉ đối với sinx, cosx.
4.1. Phương pháp tổng quát
Thực hiện phép đổi biến
x
t tg , ( x )
2
= −π < < π

Khi đó
2
2dt
dx
1 t
=
+
và ta có công thức
2
2 2 2
2t 1 t 2t
sin x , cos x , tgx .
1 t 1 t 1 t

= = =
+ + −

Do đó I có dạng tích phân hàm hữu tỉ đã xét ở phần trước.
Ví dụ: I =

+ − 5 x cos x sin 2
dx
=
x
3tg 1
1
2
arctg C
5 5
+
+


4.2. Một số phương pháp khác
Sau đây ta xét một số dạng có thể đổi biến để đưa về các tích phân hàm hữu tỉ đơn giản
hơn:
1) Tích phân dạng
I R(sin x). cos xdx =


Đặt t sinx dt cos x dx. = ⇒ = Khi đó I =

. dt ) t ( R
2) Tích phân dạng I R(cos x).sinxdx. =


72

Đặt t cosx dt sinxdx = ⇒ = − . Khi đó I R(t)dt. =


3) Tích phân dạng I R(tgx)dx. =


2
2
dt
Ñaë t t tgx dt (1 tg x)dx hay dx=
1 t
= ⇒ = +
+

Khi đó
2
R(t)
I dt.
1 t
=
+


4) Tích phân dạng I =
2n 2m
(sin x) (cos x) dx

. Dùng công thức hạ bậc:
2 2
1 cos2x 1 cos2x 1
sin x , cos x , sinx.cosx sin2x.
2 2 2
− +
= = =
5) Tích phân dạng
2 2
I R(sin x, cos x) dx =

.
2
2
dt
Ñaë t t tgx dt (1 tg x)dx hay dx=
1 t
= ⇒ = +
+

Ta có công thức
2
2 2 2
2 2 2
t 1 2t
sin x , cos x , tg x .
1 t 1 t 1 t
= = =
+ + −


6) Tích phân dạng sinaxcos bxdx; sinaxsinbxdx; cosaxcos bxdx.
∫ ∫ ∫

Ta dùng công thức biến đổi tích thành tổng:
[ ]
1
sinaxcos bx sin(ax bx) sin(ax bx)
2
= − + +

[ ]
1
sinaxsinbx cos(ax bx) cos(ax bx)
2
= − − +

[ ]
1
cosaxcos bx cos(ax bx) cos(ax bx)
2
= − + +

Ví dụ. Tính các tích phân sau:
2 3
a) sin x cos xdx

;
4 2
dx
b)
sin xcos x

;
c) sin7x.sin5xdx


4 2
d) sin x. cos xdx

;

Giải.
2 3 2
a)I sin x cos xdx (1 sin x). cos xdx. = = −
∫ ∫

Đặt t sinx dt cosxdx = ⇒ = . Ta có
3 5 3 5
2 2
t t sin x sin x
I t (1 t )dt C C.
3 5 3 5
= − = − + = − +


4 2
dx
b)
sin xcos x

. Đặt
73

2
2
dt
t tgx dt (1 tg x)dx hay dx= .
1 t
= ⇒ = +
+

Ta có

4 2
2
4 2 2 4 2 4
2
2 2
3 3
dt
dx t 2t 1 2 1
1 t
I dt 1 dt
sin xcos x t t t
t 1
1 t 1 t
2 1 2 1
t C tgx C.
t tgx 3t 3tg x
⎛ ⎞ + +
+
= = = = + +
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎛ ⎞
⎜ ⎟
+ +
⎝ ⎠
= − − + = − − +
∫ ∫ ∫ ∫

( )
1 1 1
c)I sin7x.sin5xdx cos2x cos12x dx sin2x sin12x C.
2 4 24
= = − = − +
∫ ∫


4 2
d)I sin x. cos xdx =

. Ta có
2
2
2
1 cos2x 1 cos2x 1
I dx (1 cos2x)(1 cos 2x)dx
2 2 8
1 1 1 cos4x
(1 cos2x) sin 2xdx (1 cos2x) dx
8 8 2
1
(1 cos4x cos2x cos2xcos4x)dx
16
1 1 1 1
x sin4x sin2x (cos2x cos6x)dx
16 64 32 32
1 1 1
x sin4x sin2x
16 64 64
⎛ ⎞ − +
= = − −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= − = −
= − − +
= − − + +
= − −
∫ ∫
∫ ∫


1
sin6x C.
192
+ +

5. TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỈ
5.1. Phép thế lượng giác
Xét các tích phân dạng:
2 2
1) I R (x, a x )dx = −

( 0 < a: Const)
Đặt
x
x asint ( t ) t arcsin .
2 2 a
π π
= − ≤ ≤ ⇔ =

Ta có
2 2
dx a cos tdt; a x a cos t . = − =
2 2
2) I R x, x a dx
⎛ ⎞
= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

(0 < a: Const).
74

x
Ñaë t x atgt ( t ) t arctg .
2 2 a
π π
= − < < ⇔ =
2 2 2
a
Ta coù dx a(1 tg t)dt; x a .
cos t
= + + =

2 2
3) I R(x, x a )dx = −

(0 < a: Const).
Đặt
a a
x (0 t ) t arccos .
cos t 2 x
π
= ≤ ≠ ≤ π ⇔ =
Ta có
2 2
2
sin t
dx a dt; a x a|tgt |.
cos t
= − =

Ví dụ. Tính các tích phân sau:
2 2
a x
a) dx
x


;
2 2
dx
b)
x (x 1 x ) + +

.
Giải.
2 2
a x
a)I dx
x

=

. Đặt
x
x asint ( a ) t arcsin .
2 2 a
π π
= − ≤ ≤ ⇔ =
Ta có
2 2
dx a costdt , a x a cost = − = . Suy ra
2 2
cos t 1 sin t
I a dt a dt
sint sint

= =
∫ ∫

1
I
dt dt
a a sindt a a cos t C
sint sint
= − = + +
∫ ∫ ∫
.

Xét
1
. Đặt
2
t 2du
u tg dt .
2
1 u
= ⇒ =
+
Ta có
1
du t
I ln|u| ln|tg | C.
u 2
= = = +


Vậy
2
t t
sin 2sin
t
2 2
I a ln|tg | a cos t C a ln a cos t C a ln a cos t C
t t t 2
cos 2sin cos
2 2 2
1 cos t
a ln a cos t C
sint
= + + = + + = + +

= + +

2 2
x a x
Vì sint , cos t neâ n
a a

= =
75

2 2
2 2
a a x
I aln a x C.
x
− −
= + − +
2 2
dx
b)I .
x (x 1 x )
=
+ +

Đặt
x tgt ( t ) t arctgx.
2 2
π π
= − < < ⇔ =
Ta có
2 2
1
dx (1 tg t)dt; 1 x .
cos t
= + + = Suy ra
2
2
2
(1 tg t)dt cos tdt
I
1
sin t(sint 1)
tg t(tgt )
cos t
+
= =
+
+
∫ ∫

Đặt tdt cos du t sin u = ⇒ = . Ta có
2 2
du 1 1 1 1 sint 1 1
I ( )du ln u 1 ln|u| C ln C
u 1 u u sint sint u (1 u) u
+
= = − + = + − − + = − +
+ +
∫ ∫


2 2
tgt x
sint
1 tg t 1 x
= =
+ +
nên
2 2
x 1 x 1 x
I ln C
x x
+ + +
= − + .
5.2. Tích phân một số hàm vô tỉ
1) Tích phân dạng
m n
ax b ax b
I R x, , ..., dx,
cx d cx d
⎛ ⎞
+ +
= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
+ +
⎝ ⎠


trong đó R(x, y, z, …) là hàm hữu tỉ; m, n, … là các số nguyên dương; a, b, c, d, là các hằng số.
Để tính tích phân này ta dùng phép đổi biến:
k
ax b
t
cx d
+
=
+

với k là bội số chung nhỏ nhất của các chỉ số căn m, n, …
Ví dụ. Tính I =

− − −
4
1 x 2 1 x 2
dx

Giải. Đặt
4 4 3
t 2x 1 t 2x 1 dx 2t dt. = − ⇒ = − ⇒ = Ta có
76

3 2
2
2
4
2t dt t dt 1
I 2 2 (t 1 )dt t 2t 2ln t 1 C
t 1 t 1
t t
2x 1 2 2x 1 2 n 2x 1 1 C
= = = + + = + + − +
− −

= − + − + − − +
∫ ∫ ∫
/

2) Tích phân dạng: I = dx ) c bx ax , x ( R
2

+ +
Biến đổi
2
2 2
b b
ax bx c a(x ) c .
2a 4a
+ + = + + −
Đặt
a 2
b
x t + = , ta đưa được tích phân về dạng phép thế lượng giác.
Ví dụ. Tính
2 3
dx
I .
(x 4x 7)
=
+ +


Giải.Ta có

3
2
dx
I .
(x 2) 3
=
⎡ ⎤
+ +
⎣ ⎦


Đặt dx dt 2 x t = ⇒ + = . Ta có
2 3
dt
I .
(t 3)
=
+


Đặt
2
3du
t 3tgu ( u ) dt .
2 2 cos u
π π
= − ≤ ≤ ⇒ = Suy ra
2 3
3
3 3
(t 3) ,
cos u
+ =

2 2
1 1 1 t x 2
I cosudu sinu C C C
3 3 3
t 3 3 x 4x 7
+
= = + = + = +
+ + +3) Tích phân dạng
r 2
dx
I .
(mx n) ax bx c
=
+ + +


Dùng phương pháp đổi biến đặt
t
1
n x m = + .
Ví dụ. Tính tích phân I =

− − 1 x 2 x x
dx
2
(x > 0).
77

Giải. Đặt
2
1 dt
x dx .
t t
= ⇒ = −

Ta có
2
2
2
dt
dt 1 t x 1
t
I arc sin C arc sin C
1 1 2 2 x 2 2 (1 t)
1
t t t

+ +
= = − = − + = − +
− +
− −
∫ ∫78

B -TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH - TÍCH PHÂN SUY RỘNG
1. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH
1.1. Định nghĩa. Xét hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a,b]. Chia đoạn [a,b] thành các đoạn nhỏ
bởi các điểm x
0
, x
1
,..., x
n
như sau:
b x x ... x x x a
n 1 n 2 1 0
= < < < < < =


Trên mỗi đoạn nhỏ [ ]
i 1 i
x , x

lấy một điểm
i
ε tùy ý
i 1 i i
x x (i 1, n)

≤ ε ≤ = và đặt
i i i 1
x x x (i 1, n).

Δ = − =
Lập tổng
n
n 1 1 0 1 2 1 n n n 1 i i
i 1
I f ( )(x x ) f ( )(x x ) ... f ( )(x x ) f ( ) x .

=
= ε − + ε − + + ε − = ε Δ


Xét giới hạn:
i i
n
n i i
n n
i 1
max x 0 max x 0
lim I lim f ( ) x .
→+∞ →+∞
=
Δ → Δ →
= ε Δ

Nếu giới hạn trên tồn tại, hữu hạn và bằng I ∈ R thì ta nói f(x) khả tích trên [a,b] và I được gọi
là tích phân xác định của ) x ( f trên đoạn [a,b], ký hiệu là
b
a
I f (x)dx =

.
Ta gọi:
• A là cận dưới;
• b là cận trên;
• f(x) là hàm số lấy tích phân;
• f(x)dx là biểu thức dưới dấu tích phân.
Chú ý. 1) Tích phân xác định không phụ thuộc vào ký hiệu biến số dưới dấu tích phân, nghĩa

b b b
a a a
f (x)dx f (t)dt f (u)du ... = = =
∫ ∫ ∫

2) Ta cũng đặt
0 dx ) x ( f
a
a
=

;
79

b a
a b
f (x)dx f (x)dx. = −
∫ ∫

1.2. Các tính chất của tích phân xác định
1) ) const k ( dx ) x ( f . k dx ) x ( f . k
b
a
b
a
= =
∫ ∫

2) [ ]

+
b
a
) x ( g ) x ( f dx= dx ) x ( g dx ) x ( f
b
a
b
a
∫ ∫
+ .
3) Với a, b, c bất kỳ ta có
dx ) x ( f dx ) x ( f dx ) x ( f
b
c
c
a
b
a
∫ ∫ ∫
+ = .
(Giả sử các tích phân trên đều tồn tại).
4) Nếu [ ]
f (x) g(x) , x a, b ≥ ∀ ∈ , thì dx ) x ( g dx ) x ( f
b
a
b
a
∫ ∫
≥ .
Đặc biệt, nếu f(x) ≥ 0, ∀x∈ [a,b], thì
b
a
f (x)dx 0 ≥

.
4) Nếu [ ]
m f (x) M, x a, b ≤ ≤ ∀ ∈ thì
b
a
1
m f (x)dx M.
b a
≤ ≤Ta gọi
b
a
1
f (x)dx
b a −

là giá trị trung bình của f(x) trên [a,b].
1.3. Định lý (Tích phân xác định với cận trên biến thiên).
Giả sử hàm số f(x) liên tục trên [a,b]. Khi đó
dt ) t ( f ) x ( F
x
a

=

là một nguyên hàm của f(x) trên [a,b], nghĩa là F′(x) = f(x), ∀x∈ [a,b].
Chú ý. Từ kết quả trên ta suy ra với ϕ(x) là hàm khả vi, ta có
(x)
a
f (t)dt f ( (x)) (x).
ϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟ ′ = ϕ ϕ
⎜ ⎟
⎝ ⎠


Ví dụ. Tính giới hạn sau:
80

2
x
2 3t
0
10
x 0
(t 2t)(lncos t)(e 1)dt
L lim
x

− −
=


Giải. Ta thấy L có dạng vô định 0/0. Áp dụng Qui tắc l’Hospital ta có

( )
2
2
2
x
x
2 3t
2 3t
0
0
10
x 0 x 0
10
2 2 2
4 2 2 3x 2
9 9
x 0 x 0
(t 2t)(lncos t)(e 1)dt
(t 2t)(lncos t)(e 1)dt
L lim lim
x
x
1
2x x 3x 2x
2 (x 2x )(lncos(x ))(e 1)(x ) 3
lim lim .
5
10x 10x
→ →
→ →

⎛ ⎞
⎜ ⎟
− −
− −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
= =

⎛ ⎞
− −
⎜ ⎟

− −
⎝ ⎠
= = =
1.4. Định lý (Công thức Newton – Leibniz).
Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a,b] và F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a,b] thì
b
b
a
a
f (x)dx F(x) F(b) F(a) = = −


Ví dụ.
1
1
1 2
1
dx
1) arctgx arctg1 arctg( 1) .
4 4 2 1 x


π π π
= = − − = + =
+

e e 2
2 3 e
1
1 1
ln x 1 1
2) dx ln xd( nx) ln x .
x 3 3
= = =
∫ ∫
/
.
4
4 4
2
0 0
0
1 cos2x 1 1 1 1 2
3) sin xdx dx x sin2x ( ) .
2 2 2 2 4 2 8
π
π π
⎡ ⎤ − π π −
= = − = − =
⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫

4
4 4
4
2
3
3 3 3
dx 1 1 x 2 4
4) ( )dx ln x 2 ln x 1 ln ln .
x 2 x 1 x 1 3 x 3x 2

⎡ ⎤
= − = − − − = =
⎣ ⎦
− − − − +
∫ ∫


1.5. Phương pháp đổi biến số
Dạng 1: Xét tích phân
b
a
I f (x)dx =

với f(x) liên tục trên [a,b]. Đặt t = ϕ(x) thỏa
1) ϕ(x) có đạo hàm liên tục trên [a,b].
2) f(x)dx trở thành g(t)dt trong đó g(t) là một hàm liên tục trên đoạn có hai đầu mút là ϕ(a)
và ϕ(b).
81

Khi đó
(b) b
a (a)
f (x)dx g(t)dt.
φ
φ
=
∫ ∫

Dạng 2: Xét tích phân dx ) x ( f
b
a

với f(x) liên tục trên [a,b]. Đặt x = ϕ(t) thỏa
1) ϕ(t) có đạo hàm liên tục trên [α,β].
2) a = ϕ(α) và b = ϕ( β).
3) Khi t biến thiên trên [α,β] thì x biến thiên trên [a,b].
Khi đó
[ ]
b
a
f (x)dx f (t) (t)dt
β
α
′ = ϕ ϕ
∫ ∫
.
Ví dụ. Tính các tích phân sau:
2
2
0
a) 4 x dx −

;
3
0
b) x 1 xdx +

;
2
2
0
cos x
c) dx
1 sin x
π
+

;
2
1 x
2
1
e
d) dx
x

.
Giải.
2
2
0
a)I 4 x dx. = −

Đặt x 2sin t ( 2 t 2) = − π ≤ ≤ π . Ta có dx = 2costdt;
2
4 x 2cos t. − =
Đổi cận
x 0 2
t 0 π/2
Suy ra
2
2 2
2
0 0 0
1 cos2t sin2t
I 4 cos tdt 4 dt 2 t .
2 2
π
π π
⎡ ⎤ +
= = = + = π
⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫

3
0
b)I x 1 xdx. = +

Đặt
2
t 1 x x t 1 dx 2tdt. = + ⇒ = − ⇒ =
Đổi cận
x 0 3
t 1 2
Suy ra
2
2
5 3
2 2
1
1
t t 116
I 2(t 1)t dt 2( ) .
5 3 15
= − = − =


82

2
2
0
cos x
c)I dx.
1 sin x
π
=
+

Ñaë t t sin x dt cos xdx = ⇒ = .
Đổi cận
x 0 π/2
t 0 1
1
1
0
2
0
dt
Suy ra I arctg .
4
1 t
π
= = =
+


2 1 x
2
1
e
d)I dx.
x
=

Đặt
2
1 1
t dt dx.
x
x
= ⇒ = −
Đổi cận
x 1 2
t 1 1/2
Suy ra
1/ 2
1/ 2
t t
1
1
I ( e )dt e e e = − = − = −

.


1.6. Phương pháp tích phân từng phần
Giả sử u = u(x) và v = v(x) là những hàm số có đạo hàm liên tục trong [a,b]. Khi đó từ
công thức tích phân từng phần trong tích phân bất định ta suy ra công thức tích phân từng phần
trong tích phân xác định như sau:
b b
b
a
a a
udv (uv) vdu = −
∫ ∫


Ví dụ. Tính các tích phân sau:
e
1
a) lnxdx

;
2
o
b) xcos xdx
π

;
/ 2
x
0
c) e cos xdx
π

;
1
0
d) arc tg xdx

.
Giải.
e
1
a)I lnxdx =

. Đặt


83

dx
u lnx du
x
dv dx
v x

⎧ = = ⎪

⎨ ⎨
=
⎩ ⎪
=


Suy ra
e
e e
1 1
1
dx
I xlnx x e x e e 1 1.
x
= − = − = − + =

.
2
o
b) I xcos xdx.
π
=

Đặt
u x du dx
dv cos xdx v sin x
⎧ ⎧ = =

⎨ ⎨
= =
⎩ ⎩

Suy ra
2
2 2
0 0
0
I = xsin x sin xdx cos x 0.
π
π π
− = =


/ 2
x
0
c) I e cos xdx.
π
=

Đặt
x x
u e du e dx
dv cos xdx v sin x
⎧ ⎧
= = ⎪ ⎪

⎨ ⎨
= =
⎪ ⎪
⎩ ⎩

Suy ra
1
/ 2 / 2
/ 2
x x / 2 x
0
0 0
I
I e sinx e sinxdx e e sinxdx.
π π
π
π
= − = −
∫ ∫
.

Xét I
1
. Đặt
x x
u e du e dx
dv sin xdx v cos x
⎧ ⎧
= = ⎪ ⎪

⎨ ⎨
= = −
⎪ ⎪
⎩ ⎩

Suy ra

2
x 2 x
1 0
0
I e cos x e cos xdx 1 I.
π
π
= − + = +

.
2
Vaäy I e (1 I).
π
= − + Do đó
2
e 1
I .
2
π

=
84

1
0
d) I arc tg xdx. =

Đặt
2
dx
u arctgx du
1 x
dv dx
v x

= = ⎧


+ ⎨ ⎨
=


=


Suy ra
( )
2
1 1
1
1 2
0
2 2
0
0 0
d 1 x
x 1 1 1
I = xarc tgx dx = ln 1 x ln2.
4 2 4 2 4 2
1 x 1 x
+
π π π
− − = − + = −
+ +
∫ ∫

Ví dụ. Chứng minh rằng nếu hàm số f(x) liên tục trên [−a,a] thì

a
a
a
0
0 neá u f(x) laø haø m soá leû
f (x)dx
2 f (x)dx neáu f(x) laø haøm soá chaün=


Giải. Ta có
a 0 a
a a 0
I
f (x)dx f (x)dx f (x)dx
− −
= +
∫ ∫ ∫
.

Xét I. Đặt t = − x ⇒ dt = − dx. Ta có

0 0 a
a a 0
I f (x)dx f ( t)dt f ( t)dt.

= = − − = −
∫ ∫ ∫

Suy ra
a a a a a a
a 0 0 0 0 0
a
0
f (x)dx f ( t)dt f (x)dx f ( x)dx f (x)dx [f ( x) f (x)]dx
0 neá u f(x) laø haø m soá leû

2 f (x)dx neáu f(x) laø haøm soá chaün

= − + = − + = − +


=∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫2. TÍCH PHÂN SUY RỘNG
2.1. Tích phân suy rộng với cận ở vô hạn (loại I)
2.1.1. Định nghĩa. Giả sử hàm số f(x) xác định trên [a; +∞) và khả tích trên mỗi đoạn hữu
hạn [a,b]. Ta định nghĩa
85

t
t
a a
f (x)dx lim f (x)dx (1)
+∞
→+∞
=
∫ ∫

và gọi là tích phân suy rộng của hàm số f(x) trên [a; +∞). Tích phân suy rộng đó được gọi là hội
tụ (tương ứng, phân kỳ) khi giới hạn trong vế phải của (1) tồn tại và hữu hạn (tương ứng, không
có giới hạn hoặc có giới hạn vô cùng).
Tương tự định nghĩa tích phân suy rộng của hàm số f(x) trên [– ∞; a):
a a
u
u
f (x)dx lim f (x)dx
→−∞
−∞
=
∫ ∫

và trên (– ∞; +∞):
a a t
u t
a u a
f (x)dx f (x)dx f (x)dx lim f (x)dx lim f (x)dx
+∞ +∞
→−∞ →+∞
−∞ −∞
= + = +
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
(*)
(a được chọn tùy ý, tích phân suy rộng sẽ không phụ thuộc vào cách chọn a).
Trong (*), nếu cả hai giới hạn đều tồn tại hữu hạn thì tích phân suy rộng f (x)dx
+∞
−∞

mới hội tụ.
Ngược lại, nếu có ít nhất một trong hai giới hạn không tồn tại (hoặc bằng vô cùng) thì f (x)dx
+∞
−∞


phân kỳ.
Ta thấy rằng tích phân suy rộng là giới hạn của tích phân xác định khi cho cận tích phân
dần tới vô cực. Vì vậy để tính tích phân suy rộng ta có thể dùng công thức Newton-Leibniz như
sau:
a
f (x)dx F(x) F( ) F(a),
a
+∞
+∞
= = +∞ −


trong đó F(x) là một nguyên hàm của f(x) và
x
F( ) limF(x).
→+∞
+∞ =
Tương tự, ta có
a
a
f (x)dx F(x) F(a) F( )
−∞
= = − −∞
−∞

và f (x)dx F(x) F( ) F( )
+∞
−∞
+∞
= = +∞ − −∞
−∞với ( )
x
F( ) limF x
→+∞
+∞ = ; ( )
x
F( ) limF x
→−∞
−∞ = .
Ví dụ 1.
0 2
x
0
dx
a) arc tgx limarc tgx arctg0 .
2 1 x
+∞
+∞
→+∞
π
= = − =
+


0
0
2
x
dx
b) arctgx arctg0 limarctgx .
2 1 x
−∞ →−∞
−∞
π
= = − =
+


86

0
2 2 2
0
dx dx dx
c) .
2 2 1 x 1 x 1 x
+∞ +∞
−∞ −∞
π π
= + = + = π
+ + +
∫ ∫ ∫
.
Ví dụ 2. Chứng minh rằng
1
dx
I
x
+∞
α α
=

hội tụ với α > 1 và phân kỳ với α ≤ 1.
Giải. 1) Với α ≠ 1 ta có
( ) ( )
1 1
x
1
1
dx 1 1 1
I lim .
1 x 1 x 1 x
+∞
+∞
α α α− α−
→+∞
⎡ ⎤
⎢ ⎥ = = − = − +
α −
α − α − ⎢ ⎥
⎣ ⎦


− Nếu α < 1 thì
( )
1
x
1
lim I
1 x
α α−
→+∞
= −∞ ⇒ = +∞
α −
nên I
α
phân kỳ.
− Nếu α > 1 thì
( )
1
x
1 1
lim 0 I
1 1 x
α α−
→+∞
= ⇒ =
α − α −
nên I
α
hội tụ.
2) Với α = 1 ta có
1 x
1
dx
I lnx lim ln x ln1
x
+∞
+∞
α
→+∞
= = = − = +∞

nên I
α
phân kỳ.

2.2. Tích phân của hàm không bị chặn (loại II)
2.2.1. Định nghĩa. 1) Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a, b) và không bị chặn tại b, nghĩa là
( ) ∞ =


x f lim
b x
(khi đó x = b còn được gọi là điểm bất thường của f(x)), thì ta đặt
b t
t b
a a
f (x)dx lim f (x)dx


=
∫ ∫
.
2) Nếu hàm số f(x) liên tục trên (a, b] và không bị chặn tại a, nghĩa là ( ) ∞ =
+

x f lim
a x
(nghĩa
là x = a là điểm bất thường của f(x)), thì ta đặt
b b
u a
a u
f (x)dx lim f (x)dx
+

=
∫ ∫
.
3) Nếu hàm số f(x) không bị chặn tại điểm c ∈(a,b) và liên tục tại mọi x ∈ [a,b]\{c} thì ta
đặt
b c b t b
t c u c
a a c a u
f (x) dx f (x) dx f (x) dx lim f (x)dx lim f (x)dx (*)
− +
→ →
= + = +
∫ ∫ ∫ ∫ ∫

87

4) Nếu các giới hạn trên tồn tại và hữu hạn thì ta nói các tính phân suy rộng tương ứng hội
tu, ngược lại ta nói chúng phân kỳ. Chú ý rằng trong (*), tích phân suy rộng
b
a
f (x) dx

chỉ hội tụ
khi cả hai giới hạn tương ứng đều tồn tại hữu hạn.
Chú ý. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì ta cũng có công thức tương tự như công
thức Newton-Leibniz như sau: Với F(x) là một nguyên hàm của f(x), ta có
a) Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a,b) và có điểm bất thường là x = b thì
b
b
a
a
f (x)dx F(x) F(b ) F(a)


= = −

,
trong đó
( )
x b
F(b ) limF x= .
b) Nếu hàm số f(x) liên tục trên (a, b] và có điểm bất thường là x = a thì
b
b
a
a
f (x)dx F(x) F(b) F(a )
+
+
= = −

,
trong đó
x a
F(a ) limF(x).
+
+

=
Ví dụ 1. Xét


=
2
1
1 x
xdx
J có điểm bất thường x = 1. Ta có
( )
( )
( )
3
x 1 1
xdx dx 2
dx x 1dx x 1 2 x 1 C.
3
x 1 x 1
x 1
− +
= = − + = − + − +
− −

∫ ∫ ∫ ∫

Do đó
( ) ( )
2
3 3
t 1
1
2 2 2 8
J x 1 2 x 1 2 lim t 1 2 t 1 .
3 3 3 3
+
+

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − + − = + − − + − =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Vậy J hội tụ và J = 8/3.

Ví dụ 2. Tích phân suy rộng
( )


=
2
0
2
1 x
dx
I có điểm bất thường là x = 1. Ta có
2 1
1 2
2 2
0 1
I I
dx dx
I
(x 1) (x 1)
= +
− −
∫ ∫
. .

( )
1
1
1
2
x 1
0 0
dx 1 1
I lim 1 .
x 1 x 1
x 1⎛ ⎞ −
= = − = − = +∞
⎜ ⎟
− −
⎝ ⎠Vậy I
1
phân kỳ nên I cũng phân kỳ (ta không cần khảo sát I
2
).
88

Ví dụ 3. Chứng minh rằng
b
a
dx
J
(x a)
α α
=


(a < b) hội tụ khi α < 1 và phân kỳ khi α ≥ 1.
Giải. 1) Với α ≠ 1 ta có
( ) ( ) ( )
b
b
1 1 1
x a
a
a
dx 1 1 1
J lim .
(x a) 1 (x a) 1 (b a) 1 (x a)
+
+
α α α− α− α−

⎡ ⎤
⎢ ⎥ = = − = − +
− α − − α − − α − − ⎢ ⎥
⎣ ⎦


− Nếu α < 1 thì
( ) ( )
1 1
x a
1 1
lim 0 J
1 (x a) 1 (b a)
+
α α− α−

= ⇒ = −
α − − α − −
nên J
α
hội tụ.
− Nếu α > 1 thì
( )
1
x a
1
lim J
1 (x a)
+
α α−

= +∞ ⇒ = +∞
α − −
nên J
α
phân kỳ.
2) Với α = 1 ta có
b
b
a x a
a
dx
J ln|x a| ln(b a) lim ln|x a|
x a
+ + α

= = − = − − − = +∞


nên J
α
phân kỳ.

3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
3.1. Tính diện tích hình phẳng
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng x = a, x = b, y = f
1
(x), y = f
2
(x), với
f
1
(x), f
2
(x) là các hàm số liên tục trong [a,b] được tính theo công thức:
( ) ( )
b
1 2
a
S f x f x dx = −

(1)
Để tính tích phân trong (1) ta cần giải phương trình hòanh độ giao điểm f
1
(x) = f
2
(x) để
tìm tất cả các nghiệm x
1
< x
2
<...< x
n
thuộc [a,b]. Khi đó
1 2
1 n
x x b
1 2 1 2 1 2
a x x
S [f (x) f (x)]dx [f (x) f (x)] dx ... [f (x) f (x)] dx = − + − + + −
∫ ∫ ∫

Ví dụ 1. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x
2
+ 1 và x + y = 3.
Giải. Phương trình hoành độ giao điểm
x
2
+ 1 = 3 – x− =
=

2 x
1 x

Suy ra diện tích cần tìm là
1
1 1
3 2
2 2
2 2 2
x x 9 9
S [(x 1) (3 x)]dx (x x 2)dx ( 2x) .
3 2 2 2
− − −
= + − − = + − = + − = − =
∫ ∫

89

Ví dụ 2. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x
3
– 2x
2
+ 2x và y
= x
2
.

Giải. Phương trình hoành độ giao điểm
3 2 2 2
x 0
x 2x 2x x x(x 3x 2) 0 x 1
x 2
⎡ =

− + = ⇔ − + = ⇔ =


=


Suy ra diện tích cần tìm là
( ) ( )
1 2
1 2
4 4
3 2 3 2 3 2 3 2
0 1 0 1
x x
S x 3x 2x dx x 3x 2x dx x x x x
4 4
1 1 1
.
4 4 2
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= − + + − + = − + + − +
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
= + − =
∫ ∫

3.2. Tính thể tích
1) Trong không gian Oxyz với hệ tọa độ trực chuẩn cho vật thể có thể tích V. Giả sử S(x)
là diện tích của thiết diện được tạo bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có tọa độ
x (trên Ox). Khi đó nếu vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = a và x = b (a < b) và S(x) liên tục
trên [a, b] thì
b
a
V S(x)dx =


2) Thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), trục hoành,
x = a, x = b (a < b) quay xung quanh Ox được tính theo công thức
( )
b
2
a
V f x dx ⎡ ⎤ = π
⎣ ⎦ ∫

.
Ví dụ. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:
a) y 2 x = , y = 0, x = 0, x = 4 quay quanh Ox.
b) y
2
= 4 – x, x = 0 quay quanh Oy.
Giải.
4
2 4
0
0
a)V 4xdx 2 x 32 = π = π = π

.
b) Ta có:
2 2
y 4 x x 4 y − = ⇔ − =

Đường cong x = 4 – y
2
giao với trục tung Oy tại các điểm có tung độ là nghiệm của
phương trình
4 – y
2
= 0 ⇔ y = ± 2.

Suy ra thể tích cần tìm là
90

( ) ( )
2
2 2
5
2
2 2 4 3
2 2 2
1 y 374
V 4 y dy 16 8y y dy (16y y ) .
8 5 5
− − −
π
= π − = π − + = π − + =
∫ ∫


4. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
4.1. Định nghĩa. Phương trình vi phân cấp 1 là phương trình giữa biến x, hàm chưa
biết y = y(x) và đạo hàm y′ = y′(x):
F(x, y, y′) = 0 (1)
Nếu từ (1) ta tính được y′ thì (1) còn được viết dưới dạng:
dy
y f (x, y) hay f (x, y) (2)
dx
′ = =

Ta còn biến đổi (2) về dạng:
P(x,y)dx + Q(x,y) dy = 0 (3)
Trong (3) ta có thể xem y là hàm, x là biến hoặc y là biến, x là hàm đều được.
4.2. Nghiệm tổng quát và nghiệm riêng
Xét phương trình vi phân cấp 1:
F(x, y, y′) = 0 (1)
1) Nghiệm tổng quát của (1) trên miền D ⊂ R
2
là họ hàm y = ϕ(x,C) phụ thuộc họ hằng
số C∈C thoả hai tính chất:
Tính chất 1: Với mọi C∈C, y = ϕ(x,C) là nghiệm của (1), nghĩa là y = ϕ(x,C) thỏa
(1).
Tính chất 2: Với mọi (x
0
,y
0
) ∈ D, tồn tại duy nhất C
0
∈C sao cho nghiệm y = ϕ(x,C)
thỏa y(x
0
) = y
0
.
Thông thường, nghiệm tổng quát được viết dưới dạng hàm ẩn:
Φ(x,y,C) = 0.
2) Nghiệm riêng của (1) thoả điều kiện ban đầu
0
|x x 0
y y
=
= (hay y(x
0
) = y
0
) là nghiệm y
= ϕ(x,C
0
) được suy từ nghiệm tổng quát y = ϕ (x,C) bằng cách xác định hằng số C dựa
vào điều kiện đó.
Thông thường, nghiệm riêng được viết dưới dạng hàm ẩn:
Φ(x,y,C
0
) = 0.
Giải một PTVP là tìm nghiệm tổng quát của nó. Nếu có kèm theo điều kiện ban đầu,
thì ta phải tìm nghiệm riêng thoả mãn điều kiện đó.
4.3. Phương trình vi phân tách biến (hay có biến phân ly). Đó là phương trình có
dạng:
M
1
(x)N
1
(y)dx + M
2
(x)N
2
(y)dy = 0 (1)

91

Cách giải. Với M
2
(x)N
1
(y) ≠ 0, chia hai vế của (1) cho đại lượng này, ta được:
1 2
2 1
M (x) N (y)
dx dy 0
M (x) N (y)
+ =

Suy ra nghiệm tổng quát là:
1 2
2 1
M (x) N (y)
dx dy C
M (x) N (y)
+ =
∫ ∫

Nếu M
2
(x) = 0 tại x = a thì bằng cách thử trực tiếp ta thấy x = a, y tuỳ ý thuộc miền
xác định, cũng là một nghiệm của (1).
Nếu N
1
(y) = 0 tại y = b thì bằng cách thử trực tiếp ta thấy y = b, x tuỳ ý thuộc miền
xác định, cũng là một nghiệm của (1).
Ví dụ. Giải phương trình vi phân:
(xy
2
+ y
2
)dx + (x
2
– x
2
y)dy = 0 (1)

Giải. Ta viết lại phương trình (2) như sau:

(x+ 1)y
2
dx + x
2
(1 – y)dy = 0 (2′)

Giả sử xy ≠ 0. Chia hai vế của (2′) cho x
2
y
2
ta được:
2 2
x 1 1 y
dx dy 0
x y
+ −
+ = .
Nghiệm tổng quát là
2 2
x 1 1 y
dx dy C
x y
+ −
+ =
∫ ∫
,
nghĩa là
1 1
ln|x| ln|y| C
x y
− − − = hay
x x y
ln C
y xy
+
− = .
Ngoài ra, bằng cách thử trực tiếp ta thấy x = 0 (y tuỳ ý); y = 0 (x tuỳ ý) cũng là hai
nghiệm của (2).
4.4. Tìm hàm số y = y(x) từ hệ số co giãn ε
yx
Như đã xét ở chương 2, nếu hai đại lượng x và y liên hệ nhau theo một hàm khả vi y =
y(x) thì ta tìm được hệ số co giãn ε
yx
như là một hàm theo x định bởi:
yx
x dy x
y (x) .
y dx y
′ ε = =

Do đó, nếu biết hệ số co giãn ε
yx
= ε(x)

là một hàm theo x, ta có một phương trình vi phân tách
biến:
92

dy (x)
dx
y x
ε
=

có nghiệm tổng quát là
(x)
ln|y| dx C
x
ε
= +


Ví dụ. Biết hệ số co giãn của hàm cầu Q = Q
D

D
P
1000 P
ε = −


Hãy xác định hàm cầu Q
D
biết Q
D
(0) = 2000.
Giải. Ta có
dQ P P
dP Q 1000 P
= −


Suy ra
dQ dP
Q 1000 P
= −Lấy tích phân hai vế ta được ln|Q| = ln|1000 − P| + C. Từ đó suy ra Q = A(1000 − P). Từ điều
kiện Q(0) = 2000, ta có A = 2. Vậy Q
D
= 2(1000 − P).
4.5. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 là phương trình có dạng:
y′ + p(x)y = q(x) (1)
Nếu q(x) ≡ 0 thì ta có phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp 1:
y′ + p(x)y = 0 (2)

Cách giải. 1) Phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp 1:
y′ + p(x)y = 0 (2)
có nghiệm tổng quát là:
p(x)dx
y Ce

=


2) Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1:
y′ + p(x)y = q(x) (1)
có nghiệm tổng quát của (1) là
93

p(x)dx p(x)dx
y e q(x)e dx C

⎛ ⎞
⎜ ⎟
= +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫

Chú ý. a) Dùng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange ta tìm nghiệm tổng quát
của (1) dưới dạng:
p(x)dx
y C(x)e

=


trong đó
p(x)dx
C(x) q(x)e ′ =

.
b) Ta có thể ghi nhớ công thức nghiệm tổng quát cuả phương trình (1) dưới dạng:
y = u(x)v(x,C)
trong đó
p(x)dx
q(x)
u(x) e ; v(x, C) dx C
u(x)

= = +
Chứng minh. 1) Xét phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp 1:
y′ + p(x)y = 0 (2)
Trước hết, xét trường hợp y ≠ 0. Ta viết lại (2) như sau:
dy dy
p(x)y hay p(x)dx
dx y
= − = −
Nghiệm tổng quát là:
p(x)dx
dy
= p(x)dx
y
hay ln|y|= p(x)dx +ln|C|=ln|Ce | (C 0)


− ≠
∫ ∫Từ đó
p(x)dx
y Ce

=

với C ≠ 0. Chú ý rằng y = 0 cũng thoả (2) nên đây cũng là một
nghiệm của (2). Suy ra nghiệm tổng quát của (2) là:
p(x)dx
y Ce

=

với C là hằng số tuỳ ý.

2) Xét phương trình vi phân tuyến tính cấp 1:
y′ + p(x)y = q(x) (1)
94

Dùng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange ta tìm nghiệm tỏng quát của (1)
dưới dạng:
p(x)dx
y C(x)e

=


Khi đó:
p(x)dx p(x)dx
p(x)dx p(x)dx
y C(x)e C(x)e ( p(x)dx)
C(x)e C(x)e ( p(x))
− −
− −
′ ′ ′ = + −
′ = + −

∫ ∫
∫ ∫

Thế vào (1) ta được:
p(x)dx p(x)dx p(x)dx
C(x)e C(x)e ( p(x)) p(x)C(x)e q(x)
− − −
′ + − + =
∫ ∫ ∫

Suy ra
p(x)dx
C(x)e q(x)

′ =

hay
p(x)dx
C(x) q(x)e ′ =


Do đó:
p(x)dx
1
C(x) q(x)e dx C = +Suy ra nghiệm tổng quát của (1) là

p(x)dx p(x)dx
1
y e q(x)e dx C

⎛ ⎞
⎜ ⎟
= +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫

Ví dụ. Giải phương trình vi phân:
2
xy y 3x (3) ′ + =
Giải. Biến đổi (3):
1
y y 3x
x
′ + =

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 dạng y′ + p(x)y = q(x) nên có nghiệm tổng
quát là: y = u(x)v(x,C), trong đó:
1
1
p(x)dx dx
x
ln|x| ln|x| 1
2 3
u(x) e e e e |x| ( 1)
x
q(x) 3x 1 1
v(x, C) dx C dx C 3x dx C x C
u(x)
x

− −
− −
α
= = = = = = α = ±
= + = + = + = +
α
α α
∫ ∫ ∫
∫ ∫

nghĩa là
95

3 2
1 C
y ( x C) hay y x
x x
α
= + = +
α

Chú ý: Khi giải các phương trình trên ta thường dùng các đồng nhất sau:
k ln|A(x)| k k
kl n|A(x)|
k k
e |A(x)| (A(x)) ;
1
e ( 1)
|A(x)| (A(x))

= = α
α
= = α = ±


BÀI TẬP
1. Tính các tính phân sau:
a)
( )


dx
1 x
x
2
3
; b)
3
dx
x x +

; c)
2x 5
dx
x
+

;
d)
5 2 3
x x 8dx −

; e)

+ 1 e
dx
x
; f)
1 x
2
3
dx
x

;
g)
( )
dx
x 1
arctgx
2
100

+
; h)
( )
( )

+
+
x
xe 1 x
dx 1 x
; i)
2
xdx
x x −

;
j)
2
(x 4)dx
x 2x
+


; k)
2
dx
x x 1 +

; l)
2 2
dx
x x 1 +

.
2. Tính các tính phân sau:
a)
dx
4sinx 3cosx 5 + +

; b)
cos x
dx
5 cos x −

; c)
3 5
2 4
cos x cos x
dx
sin x sin x
+
+

;
d)
3
sinx sin x
dx
c os2x
+

; e)
2 2
dx

4sin x 9cos x +

; f)
sinx
dx
1 cos x cos2x + +

;
g)
3
dx
sin x

; h)
4
dx
cos x

; i)

dx
3
x
sin
2
x
sin . x sin
;
j)

. xdx 5 sin . x 3 cos
2 2
k)
sin x
dx
cos x

; l)
2
tgx
dx
1 sin x +

.
3.Dùng phương pháp tích phân từng phần để tính các tích phân sau:
a)
2
x arctgxdx

; b) sin(lnx)dx

; c)
2
ln(x 1 x )dx + +

;
d)
2 2
xarctgx
dx
(1 x ) +

; e)
x
arcsin dx
x 1 +

; g)
2 3
arcsin x
dx
(1 x ) −

.
4. Tính tích phân các hàm phân thức hữu tỉ sau:
a) dx
9 x 4 x
5 x 6
2

+ +
+
; b)

+ −
+
dx
5 x 2 x
3 x 5
2
; c)

+ + +
+
dx
6 x 11 x 6 x
4 x
2 3
;
96

d)

+ −
+
dx
16 x 8 x
1 x
2 4
5
; e)

+ 1 x
xdx
3
; f)

− 1 x
dx
4
;
g)
( )
dx
x 1 x
1 x 3
2
2

+
+
; h)
( )

+
4
2
x 1
dx
.
5. Tính tích phân các hàm vô tỉ sau:
a)
4
1 x
dx
1 x
+
+

; b)

+ +

dx
1 x 8 x 2
3 x 5
2
; c)

− + −
+
dx
x x
x
8 6
4 3
2
;
d)

+ − 1 x 2 x 5 x
dx
2
; e)
( )
2
3x 2
dx
x 1 x 3x 3
+
+ + +

; f) ( ) ( ) dx 1 x 2 x 1 x
3
2
3
− + +

.

6. Dùng phương pháp đổi biến, tính:
a)
28
3
7
x 1 x dx; b)
2
3
0
sin xcos2xdx
π

; c)
63
3
x
dx
1 x +

;

d)
4
2
2 2
3x x 7 dx −

; e)
3
2 2
0
2x 9 x dx −

; f)
( )
1
3
2 2
0
dx
2x 1 x 1 + +

;
g)
1
1
xdx
5 4x; h)
1
0
arcsin x
dx
x(1 x) −

; i)
ln2
x
0
e 1dx −

.
7. Tính các giới hạn sau:

3
2
x 0
2 t 2
0 x
12 10
x 0 x 0
(t 3t 2)(cos t 1) s in2tdt (e 1) ln(cos t)dt
a) lim b) lim
x x
→ →
+ + − −
∫ ∫


8. Áp dụng công thức tích phân từng phần, tính:
a) dx xe
1
o
x 2

; b)
2
2
1
xlog xdx

; c)
1
0
arccos xdx

;
d)
1
1
x arcsin xdx


; e)
e
1
e
|ln x|dx

; f)

π
π

3
3
2
. dx
x cos
x sin x

9. Khảo sát sự hội tụ và tính các tích phân suy rộng sau (nếu có):
97

a) ;
2 x x
dx
2
2

+∞
− +
b)

+∞
+
0
3
;
x 1
dx
c)
( )
;
x 1
tgxdx arc
0
2 3
2

+∞
+


d)
2 2
dx
(x 1)
+∞
−∞
+

; e)
0
x
x
dx
e
−∞

; f)
1
xdx
.
x 1
+∞
+


10. Khảo sát sự hội tụ và tính các tích phân suy rộng sau (nếu có):
a)
0
1 x
3
1
e
dx
x


b)
1
3 5
1
x 1
dx;
xc)
2
2
1
dx
x x 1

d)
1
0
dx
;
(2 x) 1 x − −

e)
1
3 2
0
dx
x x +

f)
1
0
ln(1 x)dx −

.

11. Tính diện tích các hình phẳng được giới hạn bởi các đường:
a) y = 4x – x
2
và trục Ox; b)
3 x , 2 x , 0 y , 1 x
2
1
y
2
= − = = + =
;
c)
2
y
x
= , y = 2x, y = 0, x = 4; d) y = x
3
+ 2x
2
+ x và y = 2x + 2;
e)
2
4x
y
1 x
=
+
, y = 2x
3
; f)
3
2
4x
y
1 x
=
+
, y = 2x.
12. Tính thể tích của các vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường:
a) y = lnx, y = 0, x = 1, x = 2 quay quanh trục Ox;
b) x = ye
y
, x = 0, y = 0, y = 1 quay quanh trục Oy.
13. Giải các phương trình vi phân sau:
a)
0 ln 1
2
= + + xdy xy dx y
. b)
0 1 1
2 2
= − + − dy x y dx y
.
c)
0 1 1
4 4
= − + + dy x y dx y x
. d)
) 2 cos( ) 2 cos( ' y x y x y − = + +
.

14. Xác định hàm cầu Q = Q
D
biết hệ số co giãn là
D D
P
a) vôùi Q (0) = 1000
500 P

ε =

;
2
D D
2
4P
b) vôù i Q (0) = 2500000.
500 P

ε =

98

15. Giải các phương trình vi phân sau:
a) . 0 3 1 4 '
2
= − − + y x x y b) . 0 4 2 ' = + y x tg y
c)
2
cos
sin
'
2
x
xtg
x
y
y = −
. d) arctgx y y x = + + ' ) 1 (
2
.
e) x y xy
2
cos 2 ' = + . f)
x x y y x x
5
ln 2 ' ) ln ( = −
.


99

CHƯƠNG 3
PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN
1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN
1.1. Định nghĩa hàm nhiều biến
Cho tập hợp khác rỗng D ⊂ R
2
. Nếu ứng với mỗi cặp số thực (x,y) của D có một và chỉ một
số thực f(x,y) thì ta nói hàm f = f(x,y) là hàm theo hai biến x, y có miền xác định là D.
Ví dụ: Hàm
2 2
y x 4
1
z
− −
=
là hàm theo hai biến x,y có miền xác định là
D = {(x,y)∈ R
2
|4 – x
2
– y
2
> 0} = {(x,y)∈R
2
| x
2
+ y
2
< 4}.
Định nghĩa tương tự cho hàm 3 biến.
1.2. Đồ thị hàm của hàm hai biến
Cho hàm hai biến z = f(x,y) có miền xác định là D. Đồ thị của z = f(x,y) là tập
G = {(x,y,z)∈ R
3
| (x,y)∈ D, z = f(x,y)}. Sau đây là đồ thị của một số hàm hai biến.
1) Elipsoid
2 2 2
2 2 2
x y z
1
a b c
+ + = :

2) Paraboloid
2 2
2 2
x y
z
a b
= + :


100

3) Mặt nón bậc hai:
2 2
2 2
x y
z
a b
= + :


Tổng quát hơn, mặt nón bậc hai
2 2
2
2 2
x y
z
a b
= + có đồ thị như sau:

4) Mặt trụ bậc hai:
- Mặt trụ elip:
2 2
2 2
x y
1
a b
+ =


- Mặt trụ parabol:
2
y 2px =
1011.3. Giới hạn của hàm hai biến
Số L được gọi là giới hạn của hàm z = f(x, y) khi (x,y) → (a,b) nếu với mọi ε > 0 cho trước
nhỏ bao nhiêu tùy ý, có thể tìm δ > 0, sao cho nếu 0 < ρ < δ với ρ =
2 2
) b y ( ) a x ( − + − là
khoảng cách giữa các điểm (x,y) và (a,b), thì bất đẳng thức:
⏐f(x, y) – L⏐ < ε
được thỏa mãn. Ký hiệu
(x,y) (a,b)
lim f (x, y) L

= hay
x a
y b
lim f (x, y) L


=


Ví dụ: Tìm các giới hạn sau:
2 2
2
x 2 x 0
y 0 y 0
1 cos xy 1
a) lim b) lim (x y ) sin
xy xy
→ →
→ →

+

Giải.
2 2 2
x 2 x 2 x 2 x 2
y 0 y 0 y 0 y 0
1 cos xy 1 cos xy 1 cos xy 1
a) lim lim x limx lim 0. 0.
2 xy (xy) (xy)
→ → → →
→ → → →
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎛ ⎞ − − −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ = = = =
⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 2
x 0
y 0
1
b) lim (x y ) sin
xy


+ . Ta có
2 2 2 2
1
(x y ) sin x y 0 khi (x, y) (0, 0).
xy
+ ≤ + → →
Theo giới hạn kẹp ta suy ra
2 2
x 0
y 0
1
lim (x y ) sin 0.
xy


+ =
1.4. Sự liên tục của hàm hai biến.
102

Hàm f(x,y) được gọi là liên tục tại điểm M
0
(a,b) nếu f(x,y) xác định trên một mặt tròn chứa
M
0
(a,b) và
(x,y) (a,b)
lim f (x, y) f (a, b)

= .
Nếu f(x,y) liên tục tại mọi điểm M
0
(a,b)∈D thì ta nói f(x,y) liên tục trên D.

2. ĐẠO HÀM RIÊNG
2.1. Đạo hàm riêng cấp 1
Xét hàm hai biến f = f(x, y), nếu cố định y, xem y như là một hằng số, hàm f trở thành hàm
theo biến x. Đạo hàm của hàm một biến đó được gọi là đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến x,
ký hiệu là f ′
x
hay
f
x


. Vậy
x 0
f f (x x, y) f (x, y)
(x, y) lim
x x
Δ →
∂ + Δ −
=
∂ Δ
.
Tương tự, ta định nghĩa được đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến y, ký hiệu là f ′
y
hay
f
y


.
Nhận xét: Các quy luật tính đạo hàm riêng hoàn toàn giống với các quy luật tính đạo hàm
của hàm một biến số, chỉ có điều cần lưu ý là đạo hàm riêng tính theo biến số nào.
Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng của hàm số:
y
z arctg
x
=
.
Giải.
2
x
x 2 2 2 2 2
x
2
y
y
y y x
x
z arctg .
x y x x y
y
1
x
x

⎛ ⎞
− ⎜ ⎟

⎛ ⎞ ⎝ ⎠

= = = = −
⎜ ⎟
+ +
⎝ ⎠
⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
⎝ ⎠
y
y 2 2 2 2 2
y
2
y
1
x
y x
x
z arctg .
x y x x y
y
1
x
x

⎛ ⎞
⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎛ ⎞

= = = =
⎜ ⎟
+ +
⎝ ⎠
⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
⎝ ⎠

2.2. Đạo hàm riêng cấp 2.
Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f = f(x, y) là đạo hàm riêng của đạo hàm riêng cấp 1 của
nó. Cụ thể:
1) Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến x, ký hiệu là
2
2
2 x
f
f hay
x

′′

, định bởi:
103

2
2
x x
2 x
f f
f (f ) hay
x x x
∂ ∂ ∂
⎛ ⎞
′′ ′ ′ = =
⎜ ⎟
∂ ∂ ∂
⎝ ⎠
.
2) Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến y, ký hiệu là 2
2
2 y
f
f hay
y

′′

, định bởi:
2
2
y y
2 y
f f
f (f ) hay
y y y
⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂
′′ ′ ′ = =
⎜ ⎟
∂ ∂ ∂
⎝ ⎠
.
3) Các đạo hàm riêng cấp 2 của f theo hai biến x, y định bởi:

2
xy x y
f f
f (f ) hay
x y y x
∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞
′′ ′ ′ = =
⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠
.

2
yx y x
f f
f (f ) hay
y x x y
⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂
′′ ′ ′ = =
⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠
.
Chú ý: Với giả thiết

xy yx
f vaø f ′′ ′′
liên tục, có thể chứng minh được rằng:
=
xy yx
f f ′′ ′′

(Định lý Schwarz). Điều này chứng tỏ đạo hàm riêng cấp 2 theo hai biến x, y không phụ thuộc
vào thứ tự lấy đạo hàm, nếu chúng liên tục. Từ đó, kết quả trên cũng đúng cho các đạo hàm
riêng cấp cao hơn nếu chúng liên tục. Khi đó đạo hàm riêng cấp k của f(x,y) định bởi:
k k p p k p k p
p k p k p p k p p p k p
f f f f
( )
x y y x y x x y
− −
− − − −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số:
y
z arctg
x
=
.
Giải. Trong ví dụ trước ta đã biết:
x
2 2
y
z
x y
′ = −
+
và y
2 2
x
z .
x y
′ =
+

Do đó:
( )
2
x x 2 2 2 x
2 2
x
y 2xy
z (z ) = .
x y
x y

⎛ ⎞
′′ ′ ′ = − =
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠ +

( )
2
y y 2 2 2 y
2 2
y
x 2xy
z (z ) = .
x y
x y

⎛ ⎞
′′ ′ ′ = = −
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠ +

104

( ) ( )
2 2 2 2
xy x y 2 2 2 2
2 2 2 2
y
y x y 2yy y x
z (z ) = .
x y
x y x y

⎛ ⎞ + − −
′′ ′ ′ = − = − =
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠ + +
( ) ( )
2 2 2 2
yx y x 2 2 2 2
2 2 2 2
x
x x y 2xx y x
z (z ) = .
x y
x y x y

⎛ ⎞ + − −
′′ ′ ′ = = =
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠ + +


3. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP
3.1. Trường hợp f = f(x, y) với x = x(t), y = y(t):
Trong trường hợp này, hàm hợp f(x(t),y(t)) có đạo hàm theo biến t định bởi:
df f dx f dy
dt x dt y dt
∂ ∂
= +
∂ ∂

Đặc biệt, khi y = y(x), hàm hợp f(x,y(x)) có đạo hàm theo x định bởi:
df f f dy
dx x y dx
∂ ∂
= +
∂ ∂

3.2. Trường hợp f = f(x, y) với x = x(u,v), y = y(u,v):
Trong trường hợp này, hàm hợp f(x(u,v),y(u,v)) có các đạo hàm riêng theo u, v định bởi:
f f x f y
u x u y u
f f x f y
v x v y v
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂


Ví dụ 1. Cho z = x
2siny
với y = e
x
. Tìm
dz
dx
.
Giải. Ta có:
x x
2sin y 2sin y 1
x 2sin(e ) 1 x x 2sin(e )
2sin y 2sin y
x x
dz z z dy
dx x y dx
z
(x ) 2(sin y)x
dz
x x
2sin(e )x 2e cos(e )x lnx
z dx
(x ) 2(cos y)x lnx
y y
dy d
(e ) e
dx dx


∂ ∂ ⎫
= +

∂ ∂

∂ ∂ ⎪
= =

⎪ ∂ ∂
⇒ = +

∂ ∂

= =

∂ ∂


= =Ví dụ 2: Cho z = x
2siny
với x = lnt, y = arctgt. Tìm
dz
dt
.
Giải. Ta có
105

2siny 2siny 1
2siny 2siny
2
2sin(arctgt) 1 2sin(arctgt)
2
dz z dx z dy
dt x dt y dt
z
(x ) 2(siny)x
x x
z
(x ) 2(cos y)x lnx
y y
dx d 1
(lnt)
dt dt t
dy d 1
(arctgt)
dt dt 1 t
dz 2 2
sin(arctgt)(lnt) cos(arctgt)(lnt) ln(
dt t 1 t


∂ ∂
= +
∂ ∂
∂ ∂
= =
∂ ∂
∂ ∂
= =
∂ ∂
= =
= =
+
⇒ = +
+
lnt)


Ví dụ 3. Cho z = x
2siny
với x = u + v, y = uv. Tìm
z z
,
u v
∂ ∂
∂ ∂
.
Giải. Ta có
2sin y 2sin y 1
2sin y 2sin y
z z x z y z z x z y
; ;
u x u y u v x v y v
z
(x ) 2(sin y)x
x x
z
(x ) 2(cos y)x lnx
y y

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + = +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂
= =
∂ ∂
∂ ∂
= =
∂ ∂

x y
(u v) 1; (uv) v
u u u u
∂ ∂ ∂ ∂
= + = = =
∂ ∂ ∂ ∂

2sin(uv) 1 2sin(uv)
2sin(uv) 1 2sin(uv)
x y
(u v) 1; (uv) u
v v v v
z
2sin(uv)(u v) 2vcos(uv)(u v) ln(u v)
u
z
2sin(uv)(u v) 2u cos(uv)(u v) ln(u v)
v


∂ ∂ ∂ ∂
= + = = =
∂ ∂ ∂ ∂
⎧∂
= + + + += + + + +

∂ ⎩


4. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN
4.1. Định nghĩa. Cho phương trình f(x,y) = 0, trong đó f(x,y) là một hàm hai biến xác định
trên D ⊂ R
2
. Nếu y = y(x) là một hàm số xác định trên (a,b) sao cho (x,y(x))∈ D và f(x,y(x)) = 0
với mọi x ∈ (a,b) thì ta nói y = y(x) là một hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y) = 0.
Ví dụ:
2 2
y 1 x ; y 1 x = − = − − là hai hàm ẩn xác định bởi phương trình x
2
+ y
2
= 1.

106

4.2. Định lý. Cho phương trình f(x,y) = 0, trong đó f(x,y) là một hàm hai biến có các đạo
hàm riêng liên tục trên D ⊂ R
2
và (x
0
,y
0
)∈ D là một nghiệm của phương trình. Khi đó, nếu
y 0 0
f (x , y ) 0 ′ ≠ thì với một số ε > 0 bất kỳ đủ nhỏ, tồn tại δ > 0 sao cho:
1) Với mỗi x ∈ (x
0
− δ, x
0
+ δ), phương trình f(x,y) = 0 có duy nhất một nghiệm y = y(x)
∈ (y
0
− ε, y
0
+ ε).
2) Hàm số y = y(x) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y) = 0 có đạo hàm trên (x
0
-δ,
x
0
+ δ) định bởi:
x
y
f (x, y)
y (x)
f (x, y)

′ = −


với y = y(x).

Ví dụ. Cho phương trình 2y – siny − 2x = 0. Tính đạo hàm hàm ẩn y = y(x) xác định bởi
phương trình trên tại x
0
= 0. (ĐS: 2)
Giải. Đặt f(x,y) = 2y – siny − 2x . Ta có
x y
f 2; f 2 cos y ′ ′ = − = − . Suy ra
x
y
f
2
y (x)
f 2 cos y

′ = − =
′ −

Tại x = x
0
= 0 ta có 2y – siny = 0 nên y = y
0
= 0. Do đó
2 2
y (0) 2.
2 cos y 2 cos0
′ = = =
− −


4.3. Định lý. Cho phương trình f(x,y,z) = 0, trong đó f(x,y,z) là một hàm ba biến có các đạo
hàm riêng liên tục trên D ⊂ R
3
và (x
0
,y
0
,z
0
)∈ D là một nghiệm của phương trình. Khi đó, nếu
z 0 0 0
f (x , y , z ) 0 ′ ≠ thì với một số ε > 0 bất kỳ đủ nhỏ, tồn tại δ > 0 sao cho:
1) Với mỗi (x,y) ∈ (x
0
− δ, x
0
+ δ)×(y
0
− δ, y
0
+ δ), phương trình f(x,y,z) = 0 có duy nhất
một nghiệm z = z(x,y) ∈ (z
0
− ε, z
0
+ ε).
2) Hàm số z = z(x,y) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y,z) = 0 có đạo hàm riêng trên
(x
0
− δ, x
0
+ δ)×(y
0
− δ, y
0
+ δ) định bởi:
y
x
x y
z z
f (x, y, z)
f (x, y, z)
z (x, y) , z (x, y) ,
f (x, y, z)) f (x, y, z)


′ ′ = − = −
′ ′

với z = z(x,y).
Ví dụ. Tìm các đạo hàm riêng cấp 1, 2 của các hàm ẩn hàm ẩn z = z(x,y) xác định bởi các
phương trình:
a) xyz = x + y + z;
b) x + y + z = e
z
;
c) x/z = ln(z/y) + 1.
Giải. Sử dụng công thức trên ta tính được:
107

2
2
x y
x 2
xy
y 2 2
yz 1 xz 1 2y(yz 1)
a)z ; z ; z ;
xy 1 xy 1
(xy 1)
2x(xz 1) xyz x y z
z ; z
(xy 1) (xy 1)
− − −
′ ′ ′′ = − = − =
− −

− − − +
′′ ′′ = =
− −

2 2
z
x y xy
x y z z 3
1 e
b)z z ; z z z
e 1 (e 1)
′ ′ ′′ ′′ ′′ = = = = = −
− −5. VI PHÂN
Cho hàm f = f(x, y) có các đạo hàm riêng liên tục tại điểm M
0
(x
0
,y
0
). Khi đó với mọi Δx,
Δy khá bé, ta có:
f(x
0
+Δx,y
0
+Δy) − f(x
0
,y
0
) = f
x
'(x
0
,y
0
)Δx + f
y
'(x
0
,y
0
)Δy + o(ρ)
trong đó
2 2
x y ρ = Δ + Δ

0
) ( 0
lim
0
=
ρ
ρ
→ ρ
, nghĩa là o(ρ) là VCB cấp cao hơn ρ khi ρ → 0.
5.1. Vi phân toàn phần
Đặt df(x
0
,y
0
) = f
x
'(x
0
,y
0
)Δx + f
y
'(x
0
,y
0
)Δy. Ta gọi df(x
0
,y
0
) là vi phân toàn phần của f(x,y)
tại (x
0
,y
0
).
Tổng quát, vi phân toàn phần của của f(x,y) định bởi:
df = f
x
'Δx + f
y
'Δy.
Chú ý rằng với g(x,y) = x, ta có:
dg = g
x
'Δx + g
y
'Δy = Δx.
Do đó dx = Δx. Tương tự, dy = Δy. Do đó vi phân toàn phần của f(x,y) có biểu thức như sau:
x y
df = f dx + f dy ′ ′

Khi Δx và Δy khá bé, ta có:
f(x
0
+Δx,y
0
+Δy) − f(x
0
,y
0
) ≈ f
x
'(x
0
,y
0
)Δx + f
y
'(x
0
,y
0
)Δy

Suy ra công thức tính gần đúng:

0 0 0 0 0 0
f(x + x, y + y) f(x ,y ) + df(x ,y ) Δ Δ ≈

2 2
2
x y
2 2 2 2
xy
x y 3 2 3 3
z z
c)z ; z ;
x z y(x z)
z x z xz
z ; z ; z
(x z) y (x z) y(x z)
′ ′ = =
+ +
′′ ′′ ′′ = − = − =
+ + +
108

Ví dụ. Cho z = x
y
. Tìm dz; dz(2,3). Tính gần đúng A = 2,02
2,97
.
Giải:
• dz = z
x
′dx + z
y
′dy = yx
y–1
dx + x
y
lnxdy.
• dz(2,3)= 3.2
3–1
dx + 2
3
ln2dy = 12dx + 8ln2dy.
• Đặt (x
0
,y
0
) = (2,3); (Δx;Δy) = (0,02;-0,03). Theo công thức tính gần đúng, ta có:
A = z(x
0
+Δx,y
0
+Δy) ≈ z(x
0
,y
0
) + dz(x
0
,y
0
) ≈ z(2,3) + dz(2,3)
≈ 8 + 12.0,02 + 8.ln2.(−0,03) ≈ 8,24 − 0,24ln2
5.2. Vi phân cấp 2.
Vi phân cấp 2 của hàm f(x, y), ký hiệu d
2
f, là vi phân của vi phân toàn phần của nó, nghĩa

d
2
f = d(df)
Ta có:
d
2
f = d(f
x
'dx + f
y
'dy) = (f
x
'dx + f
y
'dy)
x
'dx + (f
x
'dx + f
y
'dy)
y
'dy
= (f
x
')
x
'dx
2
+ (f
y
')
x
'dydx + (f
x
')
y
'dxdy + (f
y
')
y
'dy
2
= 2 2
" 2 " " 2
xy
x y
f dx 2f dxdy f dy + +

Vậy:
2 2
2 2 2
xy
x y
d f f dx 2f dxdy f dy ′′ ′′ ′′ = + +

hay
2
2 2 2
2 2 2
2 2
f f f
d f dx dy f dx 2 dxdy dy
x y x x y y
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞
= + = + +
⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠


5.3. Vi phân cấp n.
Vi phân cấp n của hàm f(x, y), ký hiệu d
n
f, là vi phân của vi phân cấp n-1 của nó, nghĩa là
d
n
f = d(d
n−1
f)
Tổng quát, ta có công thức tính vi phân cấp n trong trường hợp các đạo hàm riêng đều liên
tục như sau:
n
n
n
n k n k k
n n k k
k 0
f
d f dx dy f C dx dy
x y x y


=
∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞
= + =
⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂
⎝ ⎠Ví dụ. Cho z = 2x
3
cos
2
y – 3x
2
+ y
2
. Tìm vi phân cấp 2 của z.
Giải. Với z = 2x
3
cos
2
y – 3x
2
+ y
2
, ta có:

x
z′
= 6x
2
cos
2
y – 6x .
109


y
z′ = – 2x
3
sin2y + 2y.
• 2
x
z′′
= 12xcos
2
y – 6.

xy
z′′
= – 6x
2
sin2y.
• 2
y
z′′
= – 4x
3
cos2y + 2.
Suy ra:
2 2
2 2 2
xy
x y
d z z dx 2z dxdy z dy ′′ ′′ ′′ = + + = (12xcos
2
y–6)dx
2
–12x
2
sin2ydxdy+(–4x
3
cos2y+2)dy
2

6. CỰC TRỊ
6.1. Định nghĩa. Xét hàm f(x,y). Ta nói f(x,y) đạt cực đại (cực tiểu) tại M
0
(x
0
,y
0
) nếu với
mọi điểm M(x,y) khá gần M
0
(x
0
,y
0
), M ≠ M
0
, ta có:
f(x, y) < f(x
0
,y
0
)
[f(x, y) > f(x
0
,y
0
)].
Cực đại hay cực tiểu được gọi chung là cực trị.
6.2. Cách tìm cực trị:
Qui tắc tìm cực trị của hàm f(x,y) gồm các bước sau:
Bước 1: Tìm các điểm dừng:
Giải hệ
x
y
f 0;
f 0.
′ ⎧ =


′ =Mỗi nghiệm (x
0
,y
0
) của hệ trên được gọi là một điểm dừng của f(x,y).
Bước 2: Tìm các đạo hàm riêng:
2 2
xy
x y
A : f ; B : f ; C : f ′′ ′′ ′′ = = =

Đặt Δ = B
2
– AC.
Bước 3: Xác định cực trị:
Với mỗi điểm dừng M
0
(x
0
,y
0
) tìm được ở Bước 1, xét:
Δ = Δ(x
0
,y
0
); A = A(x
0
,y
0
).
Ta có:

Δ > 0 f không đạt cực trị tại M
0
(x
0
,y
0
)
Δ < 0 A > 0 f đạt cực tiểu tại M
0
(x
0
,y
0
)
A < 0 f đạt cực đại tại M
0
(x
0
,y
0
)
Δ = 0 Chưa thể khẳng định f có đạt cực trị tại M
0
(x
0
,y
0
) hay không


Ví dụ. Tìm cực trị của hàm z = x
3
+ y
3
– 6xy.
110

Giải. Bước 1: Tìm điểm dừng
2
2 2
x
2
2 2 3
y
1
1
y x ;
z 0; y x 3x 6y 0 x 0, y 0
2
2
1 x 2, y 2 z 0. 3y 6x 0
3( x ) 6x 0 3x(x 8) 0
2

⎧ =
⎪ ′ ⎧ = ⎧ = − = = = ⎡
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⇔ ⇔ ⇔ ⇔
⎨ ⎨ ⎨ ⎨

= = ′ = − =
⎪ ⎣ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪

− = − =
Vậy z có 2 điểm dừng: M
1
(0,0) và M
2
(2, 2).
Bước 2: Với x
3
+ y
3
– 6xy, ta có:
• z
x
′= 3x
2
– 6y .
• z
y
′= 3y
2
– 6x.
• A = 2
x
z′′
= 6x.
• B =
xy
z′′ = – 6.
• C = 2
y
z′′
= 6y.
• Δ = B
2
– AC = 36(1– xy)

Bước 3: Xác định cực trị:
• M
1
(0,0): Δ = 36(1– xy) = 36 > 0 nên z không đạt cực trị tại M
1
(0,0).
• M
2
(2,2): Δ = 36(1–xy) = –108 < 0; A = 6x = 12 > 0 nên z đạt cực tiểu tại M
2
(2,2) với
z(2,2) = – 8.

7. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN
7.1. Định nghĩa. Xét hàm f(x,y). Ta nói f(x,y) đạt cực đại (cực tiểu) tại M
0
(x
0
,y
0
) với
điều kiện:
ϕ(x,y) = 0 (*)
nếu hai tính chất sau được thỏa:
1) Điểm M
0
(x
0
,y
0
) có tọa độ thỏa (*), nghĩa là ϕ( x
0
,y
0
) = 0.
2) Với mọi điểm M(x,y) có tọa độ thỏa (*), khá gần M
0
(x
0
,y
0
), M ≠ M
0
, ta có:
f(x, y) < f(x
0
,y
0
)
[f(x, y) > f(x
0
,y
0
)].
Cực đại có điều kiện hay cực tiểu có điều kiện được gọi chung là cực trị có điều kiện.
7.2. Cách tìm cực trị có điều kiện:
Để tìm cực trị của hàm f(x,y) với điều kiện:
ϕ(x,y) = 0 (*)
ta có 2 phương pháp:
111

1) Phương pháp thế:

Từ (*) ta tính y theo x (hoặc x theo y) rồi thế vào f(x,y) ta được hàm một biến. Cực trị của
hàm một biến đó cho ta cực trị có điều kiện của f(x,y).
Ví dụ : Tìm cực trị của hàm z = x
2
+ y
2
thỏa điều kiện ràng buộc x + y = 10 (*).
Giải. Từ điều kiện (*) ta suy ra: y = 10 – x. Thế vào z ta được hàm một biến:
z
1
= x
2
+ (10 – x)
2
= 2x
2
– 20x + 100.
Hàm z
1
đạt cực tiểu tại x = 5 với z(5) = 50. Do đó, với điều kiện (*), z

đạt cực tiểu tại (x,y)=(5,5)
với z(5,5) = 50.

2) Phương pháp nhân tử Lagrange:

Phương pháp nhân tử Lagrange gồm các bước sau:
Bước 1: Lập hàm Lagrange:
L
λ
(x,y) = f(x,y) + λϕ (x,y),
Trong đó λ là tham số thực, gọi là nhân tử Lagrange.
Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử:
Giải hệ
x x
y y
L
f (x, y) (x, y) 0;
x
L
f (x, y) (x, y) 0;
y
(x, y) 0.
λ
λ
∂ ⎧
′ ′ = + λϕ =∂ ⎪
′ ′ = + λϕ =
ϕ =tìm tất cả các điểm dừng cùng với các giá trị tương ứng của nhân tử λ.
Bước 3: Tìm vi phân cấp 2:
2 2 2
2 2 2
2 2
L L L
d L dx 2 dxdy dy
x x y y
λ λ λ
λ
∂ ∂ ∂
= + +
∂ ∂ ∂ ∂

Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện:
Với mỗi điểm dừng M
0
(x
0
,y
0
) cùng với nhân tử λ
0
tìm được ở Bước 2, xét:
D =
0
2
0 0
d L (x , y )
λ

trong đó dx, dy thỏa ràng buộc biểu thị bằng phương trình:
0 0
d (x , y ) 0 ϕ =

hay
x 0 0 y 0 0
(x , y )dx (x , y )dy 0 ′ ′′ ϕ + ϕ =
(**)
Ta có: Cho dx, dy thay đổi, không đồng thời bằng 0 thoả (**). Khi đó

112

D không đổi dấu khi dx, dy
thay đổi
D > 0 f đạt cực tiểu tại M
0
(x
0
,y
0
) với điều kiện (*)
D < 0 f đạt cực đại tại M
0
(x
0
,y
0
) với điều kiện (*)
D đổi dấu khi dx, dy thay đổi f không đạt cực trị tại M
0
(x
0
,y
0
) với điều kiện (*)

Ví dụ. Tìm cực trị của hàm z = x + 2y thỏa điều kiện ràng buộc x
2
+ y
2
= 5.
Giải. Điều kiện đã cho được viết lại như sau:
x
2
+ y
2
− 5 = 0 (*)
Bước 1: Lập hàm Lagrange:
L
λ
(x,y) = x + 2y + λ(x
2
+ y
2
– 5).
Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử:
Ta có:
2 2
2
L 1
0; x ;
x 2 1
1 2 x 0;
(x, y) ( 1, 2); ;
L 1
2
0; 2 2 y 0; y ;
1 y
(x, y) (1, 2); .
x y 5 0.
1
2 (x, y) 0.
.
4
λ
λ
∂ ⎧ ⎧
= = −
⎪ ⎪
∂ λ ⎡
⎧ + λ =
⎪ ⎪ = − − λ =

∂ ⎪ ⎪ ⎪
= ⇔ + λ = ⇔ = − ⇔ ⎢
⎨ ⎨ ⎨
∂ λ

⎪ ⎪ ⎪
= λ = −
+ − =


⎪ ⎪
⎣ ϕ =
λ =
⎪ ⎪
⎩ ⎩

Vậy L
λ
có hai điểm dừng: M
1
(−1, −2) ứng với λ
1
= 1/2 và M
2
(1,2) ứng với λ
2
= –1/2.
Bước 3: Tìm vi phân cấp 2:

2 2 2
2 2 2 2 2
2 2
L L L
d L dx 2 dxdy dy 2 dx 2 dy .
x x y y
λ λ λ
λ
∂ ∂ ∂
= + + = λ + λ
∂ ∂ ∂ ∂

Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện:
2 2
x y
(x, y) x + y 5 2x; 2y; d (x, y) 2xdx 2ydy ′ ′ ϕ = − ⇒ ϕ = ϕ = ϕ = +
• Tại M
1
(−1,−2) ứng với λ
1
= 1/2:
D
1
=
1
2 2 2 2 2
1 1
d L ( 1, 2) 2 dx 2 dy dx dy
λ
− − = λ + λ = + ,
trong đó dx, dy thỏa: d ( 1, 2) 0 ϕ − − = , nghĩa là
(x,y) ( 1, 2)
(2xdx 2ydy) 0
= − −
+ =
hay –2dx – 4dy = 0 (**)
Ta thấy D
1
> 0 với mọi dx, dy không đồng thời bằng 0 thỏa (**). Do đó, z đạt cực tiểu tại M
1
(–
1,–2) với điều kiện (*), trong đó z(–1,–2) = –5.

• Tại M
2
(1,2) ứng với λ
2
= –1/2:
D
2
=
2
2 2 2 2 2
2 2
d L (1, 2) 2 dx 2 dy (dx dy )
λ
= λ + λ = − + ,
trong đó dx, dy thỏa: d (1, 2) 0 ϕ = , nghĩa là
113

(x,y) (1,2)
(2xdx 2ydy) 0
=
+ =

hay 2dx + 4dy = 0 (***)
Ta thấy D
2
< 0 với mọi dx, dy không đồng thời bằng 0 thỏa (***). Do đó, z đạt cực đại tại
M
2
(1,2) với điều kiện (*), trong đó z(1,2) = 5.

8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
8.1. Định nghĩa. Cho hàm số f(x,y) xác định trên D. Ta định nghĩa:
1) M ∈ R là giá trị lớn nhất (GTLN) của f(x,y) trên D nếu
1 1 1 1
(x, y) D, f (x, y) M;
(x , y ) D, f (x , y ) M.
∀ ∈ ≤ ⎧

∃ ∈ =


2) m ∈ R là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của f(x,y) trên D nếu
2 2 2 2
(x, y) D, f (x, y) m;
(x , y ) D, f (x , y ) m.
∀ ∈ ≥ ⎧

∃ ∈ =8.2. Định lý. Cho hàm số f(x,y) liên tục trên miền đóng, bị chặn D (D đóng nếu D chứa
luôn phần biên; D bị chặn nếu D nằm trong một đường tròn nào đó). Khi đó f(x,y) đạt GTLN và
GTNN trên D.
8.3. Cách tìm GTLN và GTNN
Cho hàm số f(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chặn D. Khi đó f(x,y)
liên tục trên D, do đó đạt GTLN và GTNN trên D. Cách tìm các giá trị đó như sau:
Bước 1: Tìm các điểm dừng
Giải hệ
x
y
f 0;
f 0.
′ = ⎧

′ =

tìm tất cả các điểm dừng thuộc phần trong của D (tức là thuộc D nhưng
không thuộc biên D).
Bước 2: Tìm các điểm nghi ngờ trên biên D
Giả sử biên D có phương trình định bởi:
ϕ(x,y) = 0 (*)
Khi đó các điểm thuộc biên D mà ta nghi ngờ tại đó hàm số f(x,y) đạt GTLN, GTNN được xác
định như sau:
• Nếu dùng phương pháp thế thì đó là các điểm ứng với các giá trị đầu mút và các giá trị
tại đó đạo hàm của hàm một biến triệt tiêu.
• Nếu dùng phương pháp Nhân tử Lagrange thì đó là các điểm dừng của hàm Lagrange.
Bước 3: Xác định GTLN và GTNN
So sánh giá trị của f(x,y) tại các điểm dừng tìm được trong Bước 1 và tại các điểm nghi
ngờ tìm được trong Bước 2, khi đó giá trị lớn nhất trong chúng chính là GTLN và giá trị nhỏ
nhất trong chúng chính là GTNN.
Ví dụ: Tìm GTLN và GTNN của hàm số :
114

z = x
2
+ y
2
– xy + x + y
trên miền D định bởi: x ≤ 0; y ≤ 0; x + y ≥ −3.
Giải. Bước 1: Miền D được biểu diễn như sau:

x
y
z 0
2x y 1 0
x y 1.
z 0 2y x 1 0
′ = ⎧ − + = ⎧
⇔ ⇔ = = −
⎨ ⎨
′ = − + =Vậy z chỉ có một điểm dừng M
0
(–1, –1) thuộc phần trong của D, trong đó
z(–1,–1) = –1 (1)
Bước 2: Xét biên D ta có:
• Trên OA: y = 0, –3 ≤ x ≤ 0. Hàm z trở thành:
z
1
= x
2
+ x ⇒ z
1
′ = 2x + 1 (z
1
′ = 0 ⇔ x = –1/2)
Các điểm nghi ngờ trên OA là:
x = 3 ( 3,0) vôùi z( 3,0) = 6
x = 0 (0,0) vôùi z(0,0) = 0 (2)
x = 1/2 ( 1/2,0) vôùi z( 1/2,0) = 1/4
− → − − ⎧
− → − − −


• Trên OB: x = 0, − 3 ≤ y ≤ 0. Hàm z trở thành:
z
2
= y
2
+ y ⇒ z
2
′ = 2y + 1 (z
2
′ = 0 ⇔ y = −1/2)
Các điểm nghi ngờ trên OB là:
y = 3 (0, 3) vôùi z(0, 3) = 6
y = 0 (0,0) ñaõ xeùt treân OA (3)
y = 1/2 (0, 1/2) vôùi z(0, 1/2) = 1/4
− → − − ⎧
− → − − −


• Trên AB: y = − x − 3, − 3 ≤ x ≤ 0. Hàm z trở thành:
z
3
= 3x
2
+ 9x + 6 ⇒ z
3
′ = 6x + 9
z
3
′ = 0 ⇔ x = − 3/2 (y = − 3/2)
Các điểm nghi ngờ trên AB là:
115

x = -3 ( 3,0) ñaõ xeù t treân OA
x = 0 (0, 3) ñaõ xeùt treân OB (4)
x = 3/2 ( 3/2, 3/2) vôùi z( 3/2, 3/2) = 3/4
→ − ⎧

→ −


− → − − − − −


So sánh (1)-(4) ta suy ra GTLN và GTNN của z trên D như sau:
GTLN = 6 = z(−3,0) = z(0,−3);
GTNN = −1 = z(−1,−1).

9. MỘT SỐ BÀI TOÁN KINH TẾ
9.1. Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo
1. Bài toán: Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm. Đơn giá của hai loại sản phẩm trên
thị trường lần lượt là P
1
; P
2
và hàm tổng chi phí là C = C(Q
1
,Q
2
) (Q
1
, Q
2
là các sản lượng). Hãy
định các mức sản lượng Q
1
và Q
2
để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.
2. Phưong pháp giải: Điều kiện về các mức sản lượng Q
1
, Q
2
là Q
1
≥ 0; Q
2
≥ 0. Khi đó
- Doanh thu là R = P
1
Q
1
+ P
2
Q
2
.
- Lợi nhuận là:
π = R – C = P
1
Q
1
+ P
2
Q
2
– C(Q
1
,Q
2
).
Để đạt lợi nhuận cao nhất, cần xác định các mức sản lượng Q
1
, Q
2
dương sao cho tại đó π
đạt cực đại. Lưu ý cần kiểm tra lại các đại lượng khác như chi phí, lợi nhuận phải dương để phù
hợp với thực tế.
3. Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm với các đơn giá trên thị trường lần lượt
là P
1
= 56 và P
2
= 40. Hàm tổng chi phí là C = 2Q
1
2
+ 2Q
1
Q
2
+ Q
2
2
. Hãy định các mức sản lượng
Q
1
, Q
2
để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.
Giải. Điều kiện về các mức sản lượng Q
1
, Q
2
là Q
1
≥ 0; Q
2
≥ 0. Ta có
- Doanh thu là R=P
1
Q
1
+P
2
Q
2
= 56Q
1
+ 40Q
2
.
- Lợi nhuận là
π = R – C = (56Q
1
+ 40Q
2
) – (2Q
1
2
+ 2Q
1
Q
2
+ Q
2
2
)
= 56Q
1
+ 40Q
2
– 2Q
1
2
– 2Q
1
Q
2
– Q
2
2

Ta cần xác định các mức sản lượng Q
1
, Q
2
dương sao cho tại đó π đạt cực đại.
• Xét hệ:
1
2
Q
1 2 1 2 1
1 2 1 2 2 Q
0
56 4Q 2Q 0 2Q Q 28 Q 8 0
40 2Q 2Q 0 Q Q 20 Q 12 0 0

⎧ ′ π =
⎧ ⎧ ⎧ − − = + = = >
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⇔ ⇔ ⇔
⎨ ⎨ ⎨ ⎨
− − = + = = > ′ π =
⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎩ ⎩ ⎩


Vậy π chỉ có một điểm dừng là (Q
1
;Q
2
) = (8;12).
116

• Ta có
2
1
Q
A 4; ′′ = π = −
1 2
Q Q
B 2; ′′ = π = −
2
2
Q
C 2 ′′ = π = −
;
Δ = B
2
– AC = – 4 < 0.
Suy ra π đạt cực đại tại (Q
1
;Q
2
) = (8;12). Khi đó:
- Chi phí là C = 2Q
1
2
+ 2Q
1
Q
2
+ Q
2
2
> 0.
- Lợi nhuận là π = 464 > 0.
Kết luận: Để đạt lợi nhuận cao nhất, cần định mức sản lượng của hai loại sản phẩm lần lượt là
Q
1
= 8 và Q
2
= 12.
9.2. Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện sản xuất độc quyền
1. Bài toán: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm. Biết hàm cầu của hai
loại sản phẩm trên lần lượt là Q
D1
= D
1
(P
1
,P
2
); Q
D2
= D
2
(P
1
,P
2
) (P
1
, P
2
là các đơn giá) và hàm
tổng chi phí là C = C(Q
1
,Q
2
) (Q
1
, Q
2
là các sản lượng). Hãy định các mức sản lượng Q
1
và Q
2
để
xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.
2. Phương pháp giải. Điều kiện về các mức sản lượng Q
1
, Q
2
là Q
1
≥ 0; Q
2
≥ 0. Do sản
xuất độc quyền, với các mức sản lượng trên, để tiêu thụ hết sản phẩm, xí nghiệp sẽ bán với các
đơn giá P
1
, P
2
sao cho:
1
2
D 1
1 1 2 1
D 2 2 1 2 2
Q Q
D (P , P ) Q
Q Q D (P , P ) Q
=

=⎨ ⎨
= =
⎩ ⎪


Giải hệ trên ta được
1 1 1 2
2 2 1 2
P P (Q , Q )
P P (Q , Q )
= ⎧

=


Khi đó;
- Doanh thu là R = P
1
(Q
1
,Q
2
) Q
1
+ P
2
(Q
1
,Q
2
)Q
2
.
- Lợi nhuận là:
π = R – C = P
1
(Q
1
,Q
2
) Q
1
+ P
2
(Q
1
,Q
2
)Q
2
– C(Q
1
,Q
2
).
Để đạt lợi nhuận cao nhất, cần xác định các mức sản lượng Q
1
, Q
2
dương sao cho tại đó π
đạt cực đại. Lưu ý cần kiểm tra lại các đại lượng khác như: đơn giá, chi phí, lợi nhuận phải
dương để phù hợp với thực tế.
3. Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm với các hàm cầu lần lượt là:
1
2
1 2
D
1 2
D
1230 5P P
Q
14
1350 P 3P
Q
14
− + ⎧
=+ −

=117

và hàm tổng chi phí là C = Q
1
2
+ Q
1
Q
2
+ Q
2
2
. Hãy định các mức sản lượng Q
1
, Q
2
để xí nghiệp
đạt lợi nhuận cao nhất.
Giải. Điều kiện về các mức sản lượng Q
1
, Q
2
là Q
1
≥ 0; Q
2
≥ 0. Do sản xuất độc quyền,
với các mức sản lượng trên, để tiêu thụ hết sản phẩm, xí nghiệp sẽ bán với các đơn giá P
1
, P
2

sao cho:
1
2
1 2
1
D 1
D 2 1 2
2
1 2 1 1 1 2
1 2 2 2 1 2
1230 5P P
Q
Q Q
14
Q Q 1350 P 3P
Q
14
5P P 14Q 1230 P 360 3Q Q

P 3P 14Q 1350 P 570 Q 5Q
− + ⎧
=
= ⎪ ⎧
⎪ ⎪

⎨ ⎨
= + −

⎪ ⎩
=


− + = − = − − ⎧ ⎧
⇔ ⇔
⎨ ⎨
− = − = − −
⎩ ⎩

Khi đó:
- Doanh thu là
R = P
1
Q
1
+ P
2
Q
2
= (360 – 3Q
1
– Q
2
)Q
1
+ (570 – Q
1
– 5Q
2
)Q
2
= – 3Q
1
2
– 5Q
2
2
– 2Q
1
Q
2
+ 360Q
1
+ 570Q
2

- Lợi nhuận là
π = R – C = – 4Q
1
2
– 6Q
2
2
– 3Q
1
Q
2
+ 360Q
1
+ 570Q
2
.
Ta cần xác định các mức sản lượng Q
1
, Q
2
dương sao cho tại đó π đạt cực đại.
• Xét hệ:
1
2
Q
1 2 1
2 1 2
Q
0
8Q 3Q 360 0 Q 30
12Q 3Q 570 0 Q 40
0

′ ⎧π =
− − + = = ⎧ ⎧

⇔ ⇔
⎨ ⎨ ⎨
− − + = = ′ π =
⎩ ⎩Vậy π chỉ có một điểm dừng là (Q
1
;Q
2
)= (30;40).
• Ta có:
2
1
Q
A 8; ′′ = π = −
1 2
Q Q
B 3; ′′ = π = − 2
2
Q
C 12 ′′ = π = − ;Δ = B
2
– AC = – 87 < 0.
Suy ra π đạt cực đại tại (Q
1
;Q
2
) = (30;40). Khi đó
- Chi phí là C = Q
1
2
+ Q
1
Q
2
+ Q
2
2
> 0.
- Lợi nhuận là π = 16800 > 0.
Kết luận: Để đạt lợi nhuận cao nhất, cần định mức sản lượng của hai loại sản phẩm lần lượt là
Q
1
= 30 và Q
2
= 40.
9.3. Bài toán người tiêu dùng.
1. Bài toán: Một người dành một số tiền B để mua hai loại sản phẩm có đơn giá lần lượt là
P
1
và P
2
. hàm hữu dụng ứng với hai loại sản phẩm trên là U = U(x
1
,x
2
) (x
1
,x
2
lần lượt là số
118

lượng của các sản phẩm). Hãy xác định số lượng của hai loại sản phẩm trên sao cho hàm hữu
dụng đạt giá trị cao nhất.
2. Phương pháp giải: Gọi x
1
,x
2
lần lượt là số lượng của các sản phẩm. Điều kiện: x
1
≥ 0;
x
2
≥ 0.
Khi đó x
1
P
1
+ x
2
P
2
= B. Do đó để hàm hữu dụng đạt giá trị lớn nhất ta cần tìm cực đại của
hàm hữu dụng U = U(x
1
,x
2
) với điều kiện x
1
P
1
+ x
2
P
2
= B.
3. Ví dụ: Một người muốn dùng số tiền 4.000.000đ để mua hai mặt hàng có đơn giá
400.000đ và 500.000đ. Hàm hữu dụng của hai mặt hàng trên là U = (x + 5)(y + 4) (x, y lần lượt
là số lượng hai mặt hàng). Hãy xác định số lượng cần mua của hai mặt hàng trên để hàm hữu
dụng đạt giá trị cao nhất.
Giải. Với x, y lần lượt là số lượng hai mặt hàng, ta có điều kiện: x ≥ 0; y ≥ 0. Khi đó
400000x + 500000y = 4000000 ⇔ 4x+5y =40(*)
Ta cần tìm x, y ≥ 0 để hàm hữu dụng U = (x + 5)(y + 4) đạt cực đại với điều kiện (*).
Từ (*) ta suy ra: y = 8 –
4
5
x. Thế vào U, ta được
U
1
= (x + 5)(12 –
4
5
x).
Ta có U
1
′ = (12 –
4
5
x) –
4
5
(x + 5) =
8
8 x
5
− .
U
1
′ = 0 ⇔ x = 5 > 0 (y = 4 > 0).
U
1
′′ =
8
0
5
− < .
Do đó U
1
đạt cực đại tại x = 5. Suy ra hàm hữu dụng U đạt cực đại tại (x,y) = (5,4) với
U(5,4) = 80.
Kết luận: Để hàm hữu dụng đạt giá trị cao nhất, người đó cần mua hai mặt hàng trên với số
lượng lần lượt là 5 và 4. Khi đó giá trị hàm hữu dụng là U(5,4) = 80.

BÀI TẬP

1. Tính các giới hạn sau:
( )
2
2 1
x 2xy
2 2
x 0 x 0
x 0 y 3
2 2
2 2 2 2
x x
y y
(x y)
a) lim b) lim 1 xy
x y
xsin y ysin x x y
c) lim d) lim
x y x y
+
→ →
→ →
→∞ →∞
→∞ →∞
+
+
+
+ −
+ +

2.Tìm vi phân toàn phần cấp 1 và cấp 2 của các hàm số sau:
119

a) z = x
3
+ y
3
– 3xy b)
x y
z arctg .
1 xy
+
=


2 2
2 2
x y
c) z .
x y

=
+
d) z = x
y
.
3.Tính gần đúng các giá trị sau nhờ vi phân cấp 1:
a) (2,01)
3,03
b) (2,02)
2,97
c) sin29
o
cos62
o
.
4. Tìm đạo hàm được chỉ ra của các hàm số sau:
a) z = ln(e
x
+ e
y
) với y = x
3
, tính
z dz
, .
x dxb) z = e
x−2y
với x= sint, y = t
3
, tính
dz
.
dt

c) z = x
2
y − xy
2
với x = ucosv, y = usinv, tính
z z
, .
u v
∂ ∂
∂ ∂

5. a) Tìm df(t) với
t
y
f , x e , y lnt.
x
= = =
b) Tìm df(x,y) với f = u
2
lnv,
2 2
y
u , v x y .
x
= = +
6. Tìm đạo hàm đến cấp đã chỉ ra của các hàm số sau:
a)
2 2
z ln(x x y ) = + + , tính
2 2
2 2
z z
, .
x y
∂ ∂
∂ ∂

b) z xln(xy) = , tính
3
2
z
.
x y

∂ ∂

c) z = x
3
siny + y
3
sinx , tính
6
3 3
z
.
x y

∂ ∂

7. Cho hàm số
2 2
x y
z .
x y
=
+
Chứng minh rằng:
2 2
2
z z z
x y 2 .
x x y x
∂ ∂ ∂
+ =
∂ ∂ ∂ ∂

8. a) Tính
2
2
dy d y
,
dx dx
với y là hàm ẩn xác định bơi x + y = e
x − y
.
b) Tính
2
2
dy d y
,
dx dx
với y là hàm ẩn xác định bơi x – y + arctgy = 0.
c) Tính
z z
,
x y
∂ ∂
∂ ∂
với z là hàm ẩn xác định bơi
xy
z ln(x z) 0
z
+ − = .
d) Tính d
2
z với z là hàm ẩn xác định bơi x + y + z = e
z
.

9. Tìm cực trị của các các hàm số sau:
120

a) z = 8/x + x/y + y (x > 0, y > 0).
b) z = e
2x
( x + y
2
+ 2y).
c) z = x
2
+ xy + y
2
– 2x – y.
d) z = 2x
2
+ 2xy + y
2
– x + y +2.
e) z = 2x
3
+ 6xy − 6x − 3y
2
– 30y + 2.
f) z = x
3
+ 3xy
2
– 15x – 12y.
h) z = x
4
+ y
4
– 2x
2
+ 4xy – 2y
2
.
10. Tìm cực trị có điều kiện của các các hàm số sau:
a) z = 6 – 4x – 3y, với điều kiện x
2
+ y
2
= 1.
b) z = xy khi x
2
+ y
2
= 1.
c) d) z = x
2
+ y
2
khi . 1
3
y
2
x
= +
11. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên miền đã cho:
a) z = x
3
+ y
3
– 3xy trên miền 0 ≤ x ≤ 2; −1 ≤ y ≤ 2.
b) z = x
2
+ y
2
– xy – x – y trên miền x ≥ 0; y ≥ 0; x + y ≤ 3.
c) z = xy
2
trên miền x
2
+ y
2
≤ 1.
d) z = x
2
+ 2y
2
– x trên miền x
2
+ y
2
≤ 25.
12. Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm với các đơn giá trên thị trường lần lượt là P
1
= 60
và P
2
= 75. Hàm tổng chi phí là C = Q
1
2
+ Q
1
Q
2
+ Q
2
2
. Hãy định các mức sản lượng Q
1
, Q
2
để xí
nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.
13. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm với các hàm cầu lần lượt là:
1
2
D 1 2
D 1 2
Q 40 2P P
Q 15 P P
= − + ⎧


= + −và hàm tổng chi phí là C = Q
1
2
+ Q
1
Q
2
+ Q
2
2
. Hãy định các mức sản lượng Q
1
, Q
2
để xí nghiệp
đạt lợi nhuận cao nhất.
14. Một người muốn dùng số tiền 178.000.000đ để mua hai mặt hàng có đơn giá 400.000đ và
600.000đ. Hàm hữu dụng của hai mặt hàng trên là U = (x + 20)(y + 10) (x, y lần lượt là số lượng
hai mặt hàng). Hãy xác định số lượng cần mua của hai mặt hàng trên để hàm hữu dụng đạt giá
trị cao nhất.
-------------------------

Lời nói đầu
_____________________

môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tập bài giảng này chứa đựng nội dung mà tác giả đã giảng dạy ở Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn và các trường đại học khác. Tác giả bày tỏ lòng cảm ơn đối với các đồng nghiệp ở Ban Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã động viên, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc biên soạn. Tuy vậy, thiếu sót vẫn không thể tránh khỏi. Tác giả rất mong nhận được những nhận xét góp ý của quý đồng nghiệp cho tập bài giảng này và xin chân thành cám ơn. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2009 Tác giả

T

ập bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương

2

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A. HÀM SỐ 1. HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN ........................................................................................... 5 2. HÀM SỐ SƠ CẤP .......................................................................................................... 9 B. GIỚI HẠN 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT ................................................................................. 10 2. HÀM TƯƠNG ĐƯƠNG ............................................................................................... 12 3. VÔ CÙNG BÉ (VCB) - VÔ CÙNG LỚN .................................................................... 16 4. DẠNG VÔ ĐỊNH 1∞ .................................................................................................... 22 C. LIÊN TỤC 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT .................................................................................. 23 2. HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT ĐOẠN................................................................... 25 D - ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN 1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM ............................................................................................. 27 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ........................................................................... 30 3. VI PHÂN ....................................................................................................................... 34 4. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP CAO .......................................................................... 36 5. QUI TẮC L’HOSPITAL ............................................................................................... 38 6. KHAI TRIỂN TAYLOR ............................................................................................... 43 7. ỨNG DỤNG .................................................................................................................. 47 BÀI TẬP ........................................................................................................................... 53

CHƯƠNG 2. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A - TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH 1. KHÁI NIỆM VỀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH ................................................................ 59
3

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN ................................................................. 61 3. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ ......................................................................................... 67 4. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC ............................................................................. 71 5. TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỈ ............................................................................................ 73 B -TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH - TÍCH PHÂN SUY RỘNG 1. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH ............................................................................................ 78 2. TÍCH PHÂN SUY RỘNG ............................................................................................ 84 3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN .................................................................................. 88 4. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ........................................................... 90 BÀI TẬP ........................................................................................................................... 95

CHƯƠNG 3. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN
1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN ........................................................................ 99 2. ĐẠO HÀM RIÊNG ..................................................................................................... 102 3. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP ........................................................................ 104 4. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN .......................................................................... 105 5. VI PHÂN ..................................................................................................................... 107 6. CỰC TRỊ .................................................................................................................... 109 7. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN ......................................................................................... 110 8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT .......................................................... 113 9. MỘT SỐ BÀI TOÁN KINH TẾ ................................................................................. 115 BÀI TẬP ......................................................................................................................... 118

4

CHƯƠNG 1

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A. HÀM SỐ
1. HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN 1.1. Hàm lũy thừa y = xα (α : Const) Miền xác định D của hàm số y = xα phụ thuộc vào α. Trường hợp α là số vô tỉ, ta có D = [0; +∞) nếu α > 0; D = (0; +∞) nếu α < 0. 1.2. Hàm số mũ: y = ax (0 < a ≠ 1 : Const) Hàm số y = ax có miền xác định D = R, miền giá trị là (0; +∞). 1.3. Hàm số logarit: y = logax (0 < a ≠ 1 : Const) thức: Hàm số y = logax có miền xác định D = (0; +∞), miền giá trị là R. Nhắc lại một số công Với 0 < a, b ≠ 1; x, x1, x2 > 0 và y, α∈R, ta có:
⎧ y = log a x 1) ⎨ ⇔ x = a y . Ñaëc bieät, log a 1 = 0; log a a = 1. ⎩x > 0 2) a loga x = x. 3) log a (x1 x 2 ) = log a (x1 ) + log a (x 2 ). 4) log a ( x1 ) = log a (x1 ) - log a (x 2 ). x2

1 ) = - log a (x). x 5) log a (xα ) =α log a (x). Ñaëc bieät, log a ( 1 log a (x) α 7) log a x = log a b.log b x; 6) log aα (x) = log b x = log a x . log a b (α ≠ 0).

8) lnx = log e x : Logarit Neâpe cuûa x. lgx = log10 x : Logarit thaäp phaân cuûa x.

Ví dụ: Tính A = log1325. Giải:
A = log13 25 = ln 25 ≈ 1, 254947126 . ln13
5

1.4. Hàm số lượng giác và hàm ngược 1.4.1. Hàm y = sinx và y =arcsinx:

Với −1 ≤ a ≤ 1, ta định nghĩa:
⎧sin α = a; ⎪ arcsin a = α ⇔ ⎨ π π ⎪− 2 ≤ α ≤ 2 . ⎩

Khi đó arcsina (−1 ≤ a ≤ 1) được xác định duy nhất. Như vậy, y= arcsinx là hàm số có tính chất sau: • • • • Miền xác định: D = [−1;1].
π π Miền giá trị: [− ; ]. 2 2
π π ∀α ∈ [− ; ], ∀a ∈ [−1;1]; sin α = a ⇔ arc sin a = α. 2 2

y = arcsinx là hàm số lẻ, nghĩa là arcsin(−x) = − arcsinx. Ví dụ: arcsin(1/2) = π/6; arcsin(− 3 /2) = − arcsin( 3 /2) = −π/3; arcsin(−1/2) = π/6; arcsin(−3/4) = − arcsin(3/4) ≈ − 0,848062079; arcsin(−4) không tồn tại. 1.4.2. Hàm y = cosx và y =arccosx:

6

y= arccosx là hàm số có tính chất sau: • • • • Miền xác định: D = [−1. Miền giá trị: [0. arccos(−3/4) = π .Với −1 ≤ a ≤ 1. arccos(− 3 /2) = π − arccos( 3 /2) = π − π/6 = 5π/6. 1. Ví dụ: arccos(1/2) = π/3. Như vậy. cos α = a ⇔ arccos a = α. arccos a = α ⇔ ⎨ ⎩0 ≤ α ≤ π. Khi đó arccosa (−1 ≤ a ≤ 1) được xác định duy nhất. ta định nghĩa: ⎧cos α = a. π].1]. π]. ∀α ∈ [0.arccos(3/4)≈ 2. arccos(− 4) không tồn tại. Hàm y = tgx và y =arctgx: 7 .3. arccos(− x) = π − arccosx.418858406.1]. arccos(− 2 /2) = π − arccos( 2 /2)= 3π/4. ∀a ∈ [−1.4.

8 . 2 2 π π 2 2 y = arctgx là hàm số lẻ. π π ∀α ∈ (− . ta định nghĩa: ⎧ tgα = a. ∀a ∈ . cot gα = a ⇔ arc cot ga = α. ∀a ∈ . Ví dụ: arccotg1 = π/4.4. ⎩ Khi đó arctga được xác định duy nhất. nghĩa là arctg(−x) = − arctgx. arccotg(−x) = π − arccotgx. ). ⎪ arc tga = α ⇔ ⎨ π π ⎪− 2 < α < 2 . Miền giá trị: (− . arctg(−1)= −π/4. π). Hàm y = cotgx và y =arccotgx: Với a ∈ R. y= arctgx là hàm số có tính chất sau: • • • • Miền xác định: D = R. Như vậy. y= arccotgx là hàm số có tính chất sau: • • • • Miền xác định: D = R. Ví dụ: arctg1 = π/4. 1. ∀α ∈ (0.643501108. arctg(− 4) ≈ −1.4. ta định nghĩa: ⎧cotgα = a. Miền giá trị: (0. Khi đó arccotga được xác định duy nhất. Như vậy. π). arctg(− 3 /3) = − arctg( 3 /3) = − π/6. tgα = a ⇔ arctga = α.3258.Với a ∈ R. arccotg(− 3 /3) = π − arccotg( 3 /3) = π − π/3 = 2π/3. ). arc cotga = α ⇔ ⎨ ⎩0 < α < π. arctg(3/4) ≈ 0.

arcsinx + arccosx = π/2. không là hàm số sơ cấp.5. 2) Với mọi x. neáu x ≥ 0.89661399. ⎧ sin 6x ⎪ y=⎨ x ⎪cos3x ⎩ neáu x < 0.arccotg(− 3 ) = π − arccotg( 3 ) = π − π/6 = 5π/6. arccotg(3/4) = π/2 − arctg(3/4) ≈ 0. chia và phép hợp nối ánh xạ.927295218 arccotg(−4) = π/2 − arctg(−4) ≈ π/2 + arctg4 ≈ 2. HÀM SỐ SƠ CẤP Hàm số sơ cấp là hàm số được xây dựng từ các hàm hằng và các hàm số sơ cấp cơ bản qua các phép toán đại số: cộng. Ví dụ: y = ln(1 + 2x) là một hàm số sơ cấp. 2. arctgx + arccotgx = π/2. 9 . trong đó ta đã sử dụng tính chất sau: 1. Tính chất: 1) Với mọi −1 ≤ x ≤ 1.4. nhân. trừ.

∀x ∈ . Ta nói f(x) có giới hạn là L∈ R khi x tiến về x0 bên phải. 0 < x0 − x < δ ⇒|f (x) − L| ε < Minh họa: 3) Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng có dạng (x0. theo ngôn ngữ toán học. nếu f(x) có thể gần L tùy ý khi x tiến sát đến x0 về phía bên trái. x→ x+ 0 Chính xác hơn.1. ∀ x ∈ ⇔ ∀ε > 0. Ta nói f(x) có giới hạn là L∈ R khi x tiến về x0 bên trái. Định nghĩa. ∃δ > 0.B. ∃δ > 0. + Ký hiệu: lim f (x) = L hay f(x) → L khi x → x0 . 1) Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng chứa x0 (có thể loại trừ x0). ∃δ > 0. ta có: lim f (x) = L ⇔ ∀ε > 0. nếu f(x) có thể gần L tùy ý khi x tiến sát đến x0. ta có: x →x − 0 lim f (x) = L ⇔ ∀ε > 0. nếu f(x) có thể gần L tùy ý khi x tiến sát đến x0 về phía bên phải. theo ngôn ngữ toán học. Ký hiệu: lim f (x) = L hay f(x) → L khi x → x0 . x 0 − δ < x ≠ x 0 < x 0 + δ ⇒ | f (x) − L |< ε x → x0 Minh họa: 2) Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng có dạng (a. x→ x− 0 Chính xác hơn. Ta nói f(x) có giới hạn là L∈ R khi x tiến về x0. x → x0 Chính xác hơn. − Ký hiệu: lim f (x) = L hay f(x) → L khi x → x0 . ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 1. ta có: 10 . ∀ x ∈ . GIỚI HẠN 1.b).x0). theo ngôn ngữ toán học. 0 <| x − x 0 |< δ ⇒ | f (x) − L |< ε .

∃δ > 0. với a. g(x) →b thì f(x)/g(x) → ∞. 3) Nếu f(x) →+∞. từ các định nghĩa trên ta suy ra. lim f (x) = −∞.. g(x) →+∞ thì f(x)/g(x) → 0. 8) Nếu f(x) →∞.. 6) Nếu f(x) →a ≠ 0.x→ x+ 0 lim f (x) = L ⇔ ∀ε > 0.. f(x)/g(x) → a/b (nếu b ≠ 0). ∀x khá gần x0 và f(x) → a. Cho các hàm số f(x). ⎩ 0 4) Tương tự. 11) f(x) →0 ⇔ |f(x)| → 0. f(x)g(x) → ab. f(x) – g(x) → a – b. Khi đó h(x) →a. g(x) →+∞ thì f(x)g(x) → +∞. g(x) →∞ thì f(x) + g(x) → ∞. ⎪ x→ x+ 0 lim f (x) = L ⇔ ⎨ x→x 0 lim ⎪ x→ x− f (x) = L. . 10) Nếu f(x) →a thì |f(x)| → |a|. g(x) khi x→ x0. Khi đó. ta định nghĩa được các giới hạn: x→ x 0 lim f (x) = +∞. ∀x ∈ .2. 9) Nếu f(x) →a > 1. 11 . Nếu f(x) →a với 0 < a < 1. 5) Nếu f(x) →∞. 0 < x − x0 < δ ⇒ |f (x) − L| ε < Minh họa: Như vậy. g(x) →+∞ thì f(x) + g(x) → +∞. g(x) →b thì : f(x) + g(x) → a + b. 4) Nếu f(x) →a ≠ 0. ⎧ lim f (x) = L. Định lý. x→x 0 x→ x 0 1. g(x) →∞ thì f(x)g(x) → ∞. g(x) →0 thì f(x)/g(x) → ∞. g(x) →+∞ thì f(x)g(x) → 0. 12) (Giới hạn kẹp) Giả sử f(x) ≤ h(x) ≤ g(x). 7) Nếu f(x) →a. g(x) →∞ thì f(x)g(x) →∞. b ∈R. lim f (x) = ∞. g(x) → a. 2) Nếu f(x) →a. ta có: 1) Nếu f(x) →a.

Ta nói các dạng trên là các dạng vô dịnh vì không có qui tắc chung để xác định giá trị của giới hạn nếu chỉ dựa vào các giới hạn thành phần. 0∞. ký hiệu f(x)∼ g(x) khi x →x0. 0 . ∞0 . g(x) ≠ 0) Các tính chất sau được thỏa: 1) f(x) ∼ f(x). Khi đó x→x 0 lim f (x) = f (x 0 ). 3) Tương tự cho 5 dạng còn lại. g(x) xác định và không triệt tiêu trên một khoảng chứa x0 (có thể loại trừ x0). Ví dụ: 1) lim π x→ 2 1 − cos 2x 1 − cos π = = 2. π sin x sin 2 2) lim 1 + cos 2x = ∞ (vì lim(1 + cos 2x) = 1 + cos 0 = 2 vaø lim sin x = sin0 = 0) x →0 x →0 x →0 sin x 1. đó là: ∞ − ∞.1. .4. Định nghĩa. Cho f(x) là một hàm số sơ cấp xác định tại x0. Cho các hàm số f(x). Ta nói f(x) tương đương với g(x) khi x →x0. 1 . 0 ∞ 1) Dạng ∞ − ∞ : Khi f(x) → +∞ (− ∞) và g(x) → +∞ (− ∞) thì ta nói lim (f(x) – g(x)) có dạng vô định ∞ − ∞ . ta cần biến đổi để làm mất đi dạng vô định. 2. nếu lim x → x0 f (x) = 1.1. f (x) ∼ g(x) ⇔ lim x → x0 f (x) =1 g(x) (f (x). HÀM TƯƠNG ĐƯƠNG 2. 0 ∞ ∞ 0 . gọi là khử dạng vô định. 2) f(x) ∼ g(x) ⇒ g(x) ∼ f(x).3. g(x) Như vậy. Định lý. Đề tính các giới hạn có dạng vô định. 2) Dạng 0∞ : Khi f(x) → 0 và g(x)→∞ thì ta nói lim f(x)g(x) có dạng vô định 0∞ (Lưu ý : f(x) → 0 không có nghĩa là f(x) ≡ 0). Các dạng vô định trong giới hạn: Có tất cả 7 dạng vô định trong giới hạn. 12 .

2 ⎩ 2 4) Giả sử f(x) ∼ g(x). thì lim như hàm hằng). 13 . ⎪ Suy ra ⎨ f1 (x) g1 (x) ⎪ f (x) ∼ g (x) . Khi đó ⎩f2 (x) ∼ g 2 (x). 2 ⎩ 2 4) Nếu f(x) ∼ g(x) thì Chú ý: n f (x) ∼ n g(x) (giả sử các căn có nghĩa). lim f (x) = 1 nên f(x) ∼ L (ở đây L được xem L f (x) g(x) → 1. 2. g1 (x) / g 2 (x) g1 (x) g 2 (x) ⎧f1 (x)f 2 (x) ∼ g1 (x)g 2 (x). 2) Nếu f(x) ∼ g(x) và g(x) → A thì f (x) = 3) Giả sử ⎨ ⎧f1 (x) ∼ g1 (x). • Ta không thể viết f(x) ∼ 0 hay f(x) ∼ ∞ (ngay cả khi f(x) →0 hay f(x) →∞) vì điều này vô nghĩa! • ⎧f1 (x) ∼ g1 (x).A = A . g1 (x)g 2 (x) g1 (x) g 2 (x) f1 (x) / f 2 (x) f (x) f (x) = lim 1 / lim 2 = 1 / 1 = 1. g(x) Suy ra n f (x) ∼ n g(x) . g1 (x) g 2 (x) từ đó lim lim f1 (x)f 2 (x) f (x) f (x) . ⎡ f1 (x) + f 2 (x) ∼ g1 (x) + g 2 (x). 1) Nếu f(x) → L ∈ R. ⎪ thì ⎨ f1 (x) g1 (x) 3) Nếu ⎨ ⎩f2 (x) ∼ g 2 (x). ⎩f 2 (x) ∼ g 2 (x).3) f(x) ∼ g(x) và g(x) ∼ h(x) ⇒ f(x) ∼ h(x). ⇒ ⎢ ⎨ ⎣ f1 (x) − f 2 (x) ∼ g1 (x) − g 2 (x). ⎪ f (x) ∼ g (x) . L ≠ 0.1 = 1. L≠ 0. lim 2 = lim 1 = 1. Định lý. Khi đó lim n n f (x) g(x) = lim n f (x) n = 1 = 1. ⎧f1 (x)f 2 (x) ∼ g1 (x)g 2 (x). Chứng minh: 1) Nếu f(x) → L∈ R. g(x) f1 (x) f (x) = lim 2 = 1. ⎧f1 (x) ∼ g1 (x). thì f(x) ∼ L. 2) Nếu f(x) ∼ g(x) và g(x) → A thì f(x) → A.2.

x →+∞ x →−∞ lim ex = 0. an ≠ 0. Tính các giới hạn sau: a) L1 = lim x →0 ⎛ 1⎞ x ln cos 2x . x8 − 5x7 + 14x 4 + 1 x →0 b) L2 = lim x →1 (x 2 − 5x + 4) arcsin(x 2 − x) (ex − e)(1 − 4x − 3) . am ≠ 0) lim x→0 lim x →0 lim x →0 lim x→0 ln(1 + x) =1 x (1 + x)α − 1 lim =α x →0 x • lim ex = +∞. x →0 • lim ln x = +∞. − x→ π 2 x→ lim tgx = −∞.Một số giới hạn và tương đương cơ bản: GIỚI HẠN lim x →0 TƯƠNG ĐƯƠNG sinx ∼ x khi x→0 (x: rad) 1 – cosx∼ 1 2 x khi x→0 (x: rad) 2 sin x = 1 (x: rad) x lim x →0 1 − cos x 1 = (x: rad) x2 2 tgx = 1 (x: rad) x arc sin x =1 x arctgx =1 x ex − 1 =1 x lim x→0 tgx ∼ x khi x→0 (x: rad) arcsinx ∼ x khi x→0 arctgx ∼ x khi x→0 ex − 1∼ x khi x→0 ln(1+ x) ∼ x khi x→0 (1+x)α −1 ∼ αx khi x→0 (α ≠ 0) • Khi x→∞: anxn + an−1xn−1+.. a) L1 = lim ln cos 2x . x →∞ x⎠ ⎝ Ví dụ. x →+∞ lim ln x = −∞. 2 (x + 3x) sin x 3x8 − 5x 6 + 4x + 2 . Khi x→0 ta có (x + 3x) sin x 2 lncos2x = ln[1 + (cos2x −1)] ∼ cos2x −1 ∼ − (1/2)(2x)2 = −2x2 14 (1) . + π lim arctgx = − . x →−∞ 2 lim (1 + x ) x = e.. c) L3 = lim x →∞ Giải.3. x →0 1 • lim arctgx = x →+∞ π .+amxm ∼ amxm (m < n..2. 2 • lim ⎜ 1 + ⎟ = e. + π 2 • lim tgx = +∞.+amxm ∼ amxm • Khi x→ 0: anxn + an−1xn−1+..

2 2e −2et ∼ Do đó L2 = c) L3 = lim x →∞ 3 . Khi t→0 ta có: t2 – 3t ∼ –3t. et – 1 ∼ t 1 − 1 + 4t = 1 − (1 + 4t) 2 ∼ − 1 (1) (2) (3) (4) 1 (4t) = −2t 2 (5) (6) Từ (4) và (5) ta có: Từ (3) và (6) ta suy ra: e(et − 1)(1 − 1 + 4t) ∼ et(−2t) = −2et2 (t2 − 3t) arcsin(t2 + t) e(et − 1)(1 − 1 + 4t) −3t2 3 → . b) L2 = lim x →1 2 3 (x2 − 5x + 4) arcsin(x2 − x) .x = 3x2 Từ (1) và (4) ta suy ra: (2) (3) (4) ln cos 2x −2x2 2 ∼ =− . Khi x→∞ ta có x 8 − 5x7 + 14x 4 + 1 3x8 – 5x6 + 4x + 2 ∼ 3x8 x8 – 5x7 + 14x4 + 1 ∼ x8 Suy ra 3x8 − 5x6 + 4x + 2 3x8 ∼ 8 → 3. x8 − 5x7 + 14x4 + 1 x 15 . 2e 3x 8 − 5x 6 + 4x + 2 . 2 2 (x + 3x) sin x 3x 3 Do đó L1 = − . Do đó (ex − e)(1 − 4x − 3) L2 = lim x→1 (x2 − 5x + 4) arcsin(x2 − x) (ex − e)(1 − 4x − 3) = lim t →0 (t2 − 3t) arcsin(t2 + t) e(et − 1)(1 − 1 + 4t) . Do đó L3 = 3.x2 + 3x ∼ 3x sinx ∼ x Từ (2) và (3) ta suy ra: (x2 + 3x)sinx ∼ 3x. arcsin(t2 + t) ∼ t2 + t ∼ t. Mặt khác. Đặt t = x − 1 ⇔ x = t+1 . Khi x→1 ta có t →0. Từ (1) và (2) ta có: (t2 – 3t) arcsin(t2 + t) ∼ –3t.t ∼ –3t2.

vaø coù cuøng caáp thaáp cao hôn 2 4) Tổng (hiệu) hai VCB: Cho f(x). b) Nếu L = ∞ thì ta nói VCB f(x) có cấp thấp hơn VCB g(x). Ta nói VCB f(x) có cấp α khi chọn x làm VCB chính nếu: f(x) ∼ axα khi x→0 trong đó a ≠ 0 và α > 0. x → x0 2) So sánh hai VCB: Cho f(x) và g(x) là VCB khi x → x0. Ta nói f(x) là một VCB khi x→x0 nếu lim f (x) = 0 . x → x0 f ( x) = L.1. β: f(x) ∼ axα (a ≠ 0). Khi đó (*) 16 . neáu f(x) coù caáp cao hôn g(x). c) Nếu 0 < L < + ∞ thì ta nói hai VCB f(x) và g(x) có cùng cấp. cho f(x). ⎨ ⎪g(x) ∼ g1 (x) ⎩ Đặc biệt. VÔ CÙNG BÉ (VCB) 1) Định nghĩa. g ( x) 3) Bậc của VCB khi x → 0: Cho f(x) là một VCB khi x→0. Giả sử lim a) Nếu L = 0 thì ta nói VCB f(x) có cấp cao hơn VCB g(x). g(x) ∼ bxβ (b ≠ 0). g(x) là hai VCB khi x→0 có cấp lần lượt là α. 1 – cos4x là một VCB cấp 2 vì 1 − cos 4x ∼ 1 (4x) 2 = 8x 2 . g(x) là hai VCB khi x→ x0. Nhận xét: Các định nghĩa trong 2) và 3) tương thích nhau khi ta so sánh hai VCB khi x → 0. b) Nếu f(x) và g(x) có cùng cấp nhưng không tương đương thì f(x) − g(x) là VCB có cùng cấp với VCB f(x). a) Nếu f(x) và g(x) không có cùng cấp thì ⎧f(x) f(x) + g(x) ∼ ⎨ ⎩g(x) neáu f(x) coù caáp thaáp hôn g(x). hơn nữa ⎧f (x) ∼ f1 (x) ⎪ ⇒ f (x) − g(x) ∼ f1 (x) − g1 (x). Ví dụ: Khi x→0.3. VÔ CÙNG BÉ (VCB)-VÔ CÙNG LỚN 3.

2x3 – 9x2 + 5x + 19 VCL cấp 3 vì 2x 3 – 9x 2 + 5x + 19 ∼ 2x 3 . Ví dụ: Khi x → ∞. neáu f(x) coù caáp thaáp hôn g(x). x→x0 2) So sánh hai VCL: Cho f(x) và g(x) là VCL khi x → x0. 17 . g ( x) 3) Bậc của VCL khi x → ∞: Cho f(x) là một VCL khi x → ∞. g(x) ∼ g1(x) thì f(x) − g(x) là VCB có cấp lớn hơn VCB f(x) nhưng (*) không còn đúng. VCB f(x) được phân tích thành tổng của nhiều VCB. neáu α > β. a) Nếu f(x) và g(x) không có cùng cấp thì ⎧ f(x) f(x) + g(x) ∼ ⎨ ⎩ g(x) neáu f(x) coù caáp cao hôn g(x). xem như là một VCB và dùng tính chất 4b) ở trên để khảo sát cấp của VCB đó. VÔ CÙNG LỚN (VCL) 1) Định nghĩa: Ta nói f(x) là một VCL khi x→x0 nếu lim f (x) = ∞ . 5) Qui tắc giữ lại VCB cấp bé nhất (Qui tắc ngắt bỏ VCB cấp cao): Giả sử khi x→x0.2. Chú ý: Trường hợp có nhiều VCB cấp bé nhất trong phân tích của f(x) thì ta gộp các VCB đó lại. g(x) là hai VCL khi x→ x0. Ta nói VCL f(x) có cấp α khi chọn x làm VCL chính nếu: f(x) ∼ axα khi x → ∞ trong đó a ≠ 0 và α > 0. Khi đó: f(x) ∼ f0(x) khi x→0. Giả sử lim a) Nếu L = 0 thì ta nói VCL f(x) có cấp thấp hơn VCL g(x). trong đó chỉ có một VCB cấp thấp nhất là f0(x). sau đó mới có thể áp dụng qui tắc trên. a − b ≠ 0. neáu α = β. b) Nếu L = ∞ thì ta nói VCL f(x) có cấp cao hơn VCL g(x).⎧ax α ⎪ f (x) − g(x) ∼ ⎨ − bxβ ⎪(a − b)x α ⎩ neáu α < β. x → x0 f ( x) = L. 3. c) Nếu 0 < L < + ∞ thì ta nói hai VCL f(x) và g(x) có cùng cấp. Chú ý: Trường hợp hai VCB f(x) và g(x) tương đương và f(x) ∼ f1(x). 4) Tổng (hiệu) hai VCL: Cho f(x). Nhận xét: Các định nghĩa trong 2) và 3) tương thích nhau khi ta so sánh hai VCL khi x → ∞.

Chú ý: Trường hợp có nhiều VCL cấp cao nhất trong phân tích của f(x) thì ta gộp các VCL đó lại. ⎨ g(x) ∼ g1 (x) ⎪ ⎩ Đặc biệt.b) Nếu f(x) và g(x) có cùng cấp nhưng không tương đương thì f(x) − g(x) là VCL có cùng cấp với VCL f(x). g(x) ∼ g1(x) thì f(x) − g(x) có thể không là VCL hoặc là VCL có cấp nhỏ hơn VCL f(x) nhưng (*) không còn đúng. Khi đó f(x) ∼ fn(x) khi x→ x0. Ví dụ: Tính các giới hạn sau: L1 = lim( 3x 2 − 4x + 2 − 3x 2 + 4x − 1) x →+∞ L2 = lim( 3x 2 − 4x + 2 − 3x 2 + 4x − 1) x →−∞ x →∞ L3 = lim( 3x 2 − 4x + 2 − 2x 2 + 4x − 1) L4 = lim( 3 2x 3 + 2x 2 − 3x + 1 − 3 2x 3 + 3x + 2) x →∞ L5 = lim( 3 2x 3 + 9x 2 + 1 + 3 10 + 3x 2 − 2x 3 ) x →∞ L6 = lim( 3 2x 3 + 2x 2 − 3x + 1 − 3 x 3 + 3x + 2) x →∞ L7 = lim x →0 arc tg (x 2 + 4x) + ln(1 + 3tgx) − x 2 arctg(4x) + cos 2x − ex (x 2 − 6x + 8) arc tg(x 3 − 8) + 2 ln(x 2 − 4x + 5) + (x − 2)3 (ex − e2 )(2 − x + 2) + 2x 2 − 8x + 9 − e(x −2) 4 L8 = lim x →2 18 . trong đó chỉ có một VCL cấp cao nhất là fn(x). (*) Chú ý: Trường hợp hai VCL f(x) và g(x) tương đương và f(x) ∼ f1(x). g(x) là hai VCL khi x → ∞ có cấp lần lượt là α. neáu α < β. neáu α = β. 5) Qui tắc giữ lại VCL cấp cao nhất (Qui tắc ngắt bỏ VCL cấp thấp): Giả sử khi x→x0. cho f(x). Khi đó ⎧ax α ⎪ f (x) − g(x) ∼ ⎨ − bxβ ⎪(a − b)x α ⎩ neáu α > β. a − b ≠ 0. VCL f(x) được phân tích thành tổng của nhiều VCL. và dùng tính chất 4b) ở trên để khảo sát đại lượng này. β: f(x) ∼ axα (a ≠ 0). sau đó mới có thể áp dụng qui tắc trên. g(x) ∼ bxβ (b ≠ 0). xem như là một đại lượng (có thể là VCL nhưng cũng có thể không). hơn nữa ⎧f (x) ∼ f1 (x) ⎪ ⇒ f (x) − g(x) ∼ f1 (x) − g1 (x).

nhưng chưa xác định được cấp chính xác là bao nhiêu). ta tính được L2 = • x →∞ 4 3 . 3x2 + 4x − 1 ∼ 3x2 ∼ |x| 3 = − x 3 Từ đó. B := 3 2x3 + 3x + 2 ∼ 3 2x3 = x 3 2. theo trên ta có A − B không là VCL hoặc là VCL cấp nhỏ hơn 1. • L1 = lim( 3x2 − 4x + 2 − 3x2 + 4x − 1) x →+∞ Khi x→ +∞ ta có: A := 3x2 − 4x + 2 ∼ 3x2 = |x| 3 = x 3. Khi A+B x→ +∞ ta có (3) A3 – B3 = (3x2 – 4x + 2) – (3x2 + 4x – 1) = – 8x + 3 ∼ – 8x A + B = 2x 3 (do (1) và (2)) Từ (3) và (4) ta suy ra: A – B= − Vậy • L1 = − x →−∞ (4) 8x 4 3 →− 3 2x 3 khi x→ +∞ 4 3 . 3 L3 = lim( 3x2 − 4x + 2 − 2x2 + 4x − 1) Khi x→ ∞ ta có A := 3x2 − 4x + 2 ∼ 3x2 = |x| 3. Khi x→ ∞ ta có A := 3 2x3 + 2x2 − 3x + 1 ∼ 3 2x3 = x 3 2. (1) (2) 19 .Giải. 3 L2 = lim( 3x2 − 4x + 2 − 3x2 + 4x − 1) Lý luận tương tự khi tính L1 và chú ý rằng khi x→ – ∞ ta có 3x2 − 4x + 2 ∼ 3x2 = |x| 3 = −x 3. Ta biến đổi: A − B = A 2 − B2 . Suy ra A − B ∼ | x|( 3 − 2) → +∞ khi x → ∞ . Vậy • L4 = lim( 3 2x 3 + 2x 2 − 3x + 1 − 3 2x 3 + 3x + 2) x →∞ L3 = +∞. B := 3x2 + 4x − 1 ∼ 3x2 ∼ |x| 3 = x 3 (1) (2) (Như vậy. B := 2x 2 + 4x − 1 ∼ 2x 2 ∼ | x| 2.

B2 ∼ x 2 3 4 . Suy ra A2 + AB + B2∼ 3 x 2 3 4 Từ (3) và (4) ta suy ra: A–B ∼ Vậy • L4 = x →∞ 3 3 2x 2 2 2 → 3 = 23 3 3x 4 3 4 khi x→ ∞. • L6 = lim( 3 2x3 + 2x2 − 3x + 1 − 3 x3 + 3x + 2) x →∞ Khi x→ ∞ ta có: A := 3 2x3 + 2x2 − 3x + 1 ∼ 3 2x3 = x 3 2. A 2 − AB + B2 từ đó ta tính được L5 = 2 3 2 . 3 L5 = lim( 3 2x 3 + 9x 2 + 1 + 3 10 + 3x 2 − 2x 3 ) Lý luận tương tự khi tính L4 và sử dựng công thức: A+B= A 3 + B3 . AB ∼ x 2 3 4 . Suy ra arctg(x2 + 4x) + ln(1+ 3tgx)∼ 7x Từ đó arctg(x2 + 4x) + ln(1+ 3tgx) – x2∼ 7x * (1) x arctg(4x) + cos2x – e = arctg(4x) + (cos2x – 1) – (e – 1) x 20 . Suy ra A − B ∼ x( 3 2 − 1) → ∞ khi x → ∞ . B := 3 x3 + 3x + 2 ∼ 3 x3 = x. ln(1+ 3tgx) ∼ 3tgx ∼ 3x. nhưng chưa xác định được cấp chính xác là bao nhiêu). Vậy • L6 = ∞. theo trên ta có A − B không là VCL hoặc là VCL cấp nhỏ hơn 1. x →0 L7 = lim arc tg(x2 + 4x) + ln(1 + 3tgx) − x2 arctg(4x) + cos 2x − ex Khi x→0 ta có: * arctg(x2 + 4x)∼ x2 + 4x ∼ 4x. 2 .(Như vậy. Ta biến đổi: A − B = A 3 − B3 . Khi A 2 + AB + B2 x→ ∞ ta có (3) (4) A3 – B3 = (2x3 + 2x2 – 3x+1) – (2x3 + 3x + 2) = 2x2 – 6x – 1 ∼ 2x2 A2 ∼ x 2 3 4 .

→ 2 e2 2 e −8 (2 − )t 4 Vậy L8 = 288 . 3 (x 2 − 6x + 8) arc tg(x 3 − 8) + 2 ln(x 2 − 4x + 5) + (x − 2)3 (ex − e2 )(2 − x + 2) + 2x 2 − 8x + 9 − e(x −2) 4 L8 = lim Đặt t = x – 2 ⇔ x = t+2 .1 ∼ x ⎩ ⇒ arctg(4x) -(ex − 1) ∼ 3x. Do đó L8 = lim x→2 (x2 − 6x + 8) arc tg(x3 − 8) + 2ln(x2 − 4x + 5) + (x − 2)3 (ex − e2 )(2 − x + 2) + 2x2 − 8x + 9 − e(x−2) (t2 − 2t) arc tg(t3 + 6t2 + 12t) + 2ln(1 + t2 ) + t3 e2 (et − 1)(2 − t + 4) + 2t2 + 1 − et 4 4 = lim t→0 Khi t→0 ta có * (t2 – 2t)arctg(t3 + 6t2 + 12t)∼ –2t(t3 + 6t2 + 12t) ∼ –24t2.⎧arctg(4x) ∼ 4x ⎪ ⎨ x ⎪e . 2ln(1+ t2) ∼ 2 t2 Suy ra (t2 – 2t)arctg(t3 + 6t2 + 12t) + 2ln(1+ t2)∼ – 22t2 Từ đó (t2 – 2t)arctg(t3+6t2+12t)+2ln(1+ t2) + t3∼ – 22t2 * e2 (et − 1)(2 − t + 4) = e2 (et − 1) 2 t (1) −t t e2 ∼ −e2t = − t2 4 4 2 + t + 4) e2 2 Suy ra e (e − 1)(2 − t + 4) + 2t ∼ (2 − )t 4 2 Mà 1 − et ∼ −t4 nên e2 (et − 1)(2 − t + 4) + 2t2 + 1 − et ∼ (2 − 4 4 e2 2 )t 4 (2) Từ (1) và (2) ta có (t2 − 2t) arc tg(t3 + 6t2 + 12t) + 2ln(1 + t2 ) + t3 e(et − 1)(2 − t + 4) + 2t2 + 1 − et 4 ∼ −22t2 88 . e −8 21 . Khi x → 2 ta có t → 0. x arctg(4x) + cos 2x − e 3x 3 (2) Vậy • L7 = x→2 7 . cos2x –1 ∼ – (1/2)(2x) 2 = – 2x2 Suy ra arctg(4x) + cos2x – ex ∼ 3x Từ (1) và (2) ta có arcsin(x2 + 4x) + ln(1 + 3tgx) − x2 7x 7 ∼ → khi x → 0 .

Khi x→0 ta có cos 3x − 1 (cos 3x − 1)cotg 2 x = ∼ tg 2 x 1 − (3x)2 9 2 →− 2 x 2 Do đó L ' = − . Suy ra L = e 2 . Tính giới hạn L = lim(cos 3x)cotg x . Ví dụ. Suy ra f (x) 1 g(x) = (1 + u) g(x) 1 ⎡ ⎤ = ⎢(1 + u) u ⎥ ⎣ ⎦ ug(x) 1 ⎡ ⎤ = ⎢(1 + u) u ⎥ ⎣ ⎦ [f (x) −1]g(x) Mà (1 + u) u → e khi u → 0 nên lim f (x)g(x) = ex →a x →a 2 lim[f (x) −1]g(x) Chú ý: Công thức trên chỉ được dùng cho giới hạn có dạng vô định 1∞. x →0 Giải. ta có L=e x →0 x →0 lim (cos 3x −1)cotg 2 x Xét L ' = lim(cos 3x − 1)cotg 2 x . 9 2 − 9 22 . Đặt u x →a = f(x) – 1. Ta có u →0. Áp dụng công thức cho giới hạn dạng vô định 1∞. DẠNG VÔ ĐỊNH 1∞ Xét giới hạn lim f (x)g(x) có dạng vô định 1∞.4. Dễ thấy L có dạng vô định 1∞. nghĩa là khi x→ a ta có f(x) →1 và g(x) →∞.

b). f(x) lieân tuïc treân [a.C. Giải. Định nghĩa. x → x0 Hàm số f(x) xác định trên nửa khoảng (a. 4) f(x) lieân tuïc treân (a. y trùng với hàm f(x) = x ≠ 0. b] ⇔ ⎨ ⎩f(x) lieân tuïc beân traùi taïi b. − x → x0 Hàm số f(x) xác định trên nửa khoảng [x0. b). Vì f(x) là hàm số sơ cấp xác định với mọi x2 23 . b] ⇔ ⎨f(x) lieân tuïc beân phaûi taïi a. ⎪f(x) lieân tuïc beân traùi taïi b. neáu neáu 0 ≤ x ≤ 1. b). ta thấy ⎧f(x) lieân tuïc beân traùi taïi x0 . b để hàm số sau liên tục trên R: ⎧ 1 − cos 6x ⎪ x2 ⎪ y = ⎨ax + b ⎪ ln x ⎪ 2 ⎩ x + 2x − 3 neáu x < 0. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 1. • Trên (−∞.2. x > 1. ⎧f (x) lieân tuïc treân (a. x0] được gọi là liên tục bên trái tại x0 nếu lim f (x) = f (x0 ) . 1) 2) 3) Hàm số f(x) xác định trên một khoảng chứa x0 được gọi là liên tục tại x0 nếu lim f (x) = f (x0 ) . b). + x → x0 Từ các định nghĩa trên. ⎧f (x) lieân tuïc treân (a. ⎪ f(x) lieân tuïc treân [a.1. b) ⇔ f (x) lieân tuïc taïi moïi x0 ∈ (a. ⎧f (x) lieân tuïc treân (a. LIÊN TỤC 1. b) được gọi là liên tục bên phải tại x0 nếu lim f (x) = f (x0 ) . Định lý. Nếu f(x) là một hàm số sơ cấp xác định trên D thì f(x) liên tục trên D. ⎩ 1. 1 − cos 6x . 0). f(x) lieân tuïc taïi x0 ⇔ ⎨ ⎩f(x) lieân tuïc beân phaûi taïi x0 . f(x) lieân tuïc treân (a. b) ⇔ ⎨ ⎩f(x) lieân tuïc beân phaûi taïi a. nên y liên tục trên (− ∞. Ví dụ: Định các tham số a. 0).

(1) ⎧ y lieân tuïc beân traùi taïi x = 0.• Trên (0. y trùng với hàm h(x) = Suy ra ⎧ y lieân tuïc taïi x = 0. ⎧ lim y = y(0). y trùng với hàm g(x) = ax + b. nên y liên tục trên (1. 1). ⎧lim y = y(1). ⎩ 1 − cos 6x ⎧ = b. ln x . ⎩ x →1+ ⎧lim(ax + b)= a+b. ⎪ x → 0− ⇔⎨ lim ⎪ x→0+ y = y(0). − ⎪ x→1 ⇔⎨ ln x = a+b. • Trên (1. y lieân tuïc treân R ⇔ ⎨ ⎩ y lieân tuïc taïi x = 1. • y lieân tuïc taïi x = 1 ⇔ ⎨ ⎩ y lieân tuïc beân phaûi taïi x = 1. ⎪ x→1− ⇔⎨ ⎪lim y = y(1). +∞). x ≠ 1. ⎪lim 2 + ⎩ x →1 x + 2x − 3 ln x ⇔ lim 2 = a+b + x →1 x + 2x − 3 ln(1 + t) ⇔ lim = a+b (t = x-1) t → 0+ t(t + 4) t ⇔ lim = a+b t → 0+ 4t 1 ⇔ a+b = (3) 4 Từ (1). • y lieân tuïc taïi x = 0 ⇔ ⎨ ⎩ y lieân tuïc beân phaûi taïi x = 0. Vì h(x) là hàm số sơ cấp xác định với x − 4x + 3 2 mọi x > 0. lim ⎪ x → 0− x2 ⇔⎨ ⎪ lim (ax+b) = b. 1). ⎩ x → 0+ 1 (6x)2 2 ⇔ lim =b x → 0− x2 ⇔ b = 18 (2) ⎧ y lieân tuïc beân traùi taïi x = 1. nên y liên tục trên (0. Vì g(x) là hàm số sơ cấp xác định với mọi x ∈ R. +∞). (2) và (3) ta suy ra: 24 .

Định lý.2. Chứng minh mọi phương trình đại số bậc lẻ: anxn + an-1xn-1+. Ví dụ 1. b]. Giả sử f(a)f(b) < 0. b]. 2) f(x) đạt mọi giá trị trung gian giữa giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m trên [a. nghĩa là f(a) và f(b) trái dấu. ⎩ 2. f (x1 ) = M. nghĩa là tồn tại x0 ∈(a. ⇔⎨ 4 ⎪ b = 18. Khi đó phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (a. b]. f (x 2 ) = m. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a. m ∈ . b]. ⇔⎨ 4 ⎪ b = 18. Minh họa: 2. m ≤ f (x) ≤ M. b). Khi đó f(x) không đổi dấu trên khoảng (a. f (x0 ) = k . Hệ quả.. b]. ⎩ 71 ⎧ ⎪a=.1.. 25 . b) và phương trình f(x) = 0 vô nghiệm trên khoảng này. luôn luôn có nghiệm thực.+ a0 = 0 (an ≠ 0) (1) với n nguyên dương lẻ.+ a0 = 0. Đặt f(x) = anxn + an-1xn-1+. 1) Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a. b).. Khi đó 1) f(x) đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên [a. x 2 ∈ . HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT ĐOẠN 2.. ∃x0 ∈ [a. 2) Giả sử hàm số f(x) liên tục trên khoảng (a. Giải..y lieân tuïc treân 1 ⎧ ⎪a+b= . nghĩa là ∀m ≤ k ≤ M. nghĩa là ⎧∃M. b) sao cho f(x0) = 0. ⎨ ⎩∃x1 . b]. ∀x ∈ [a.

Ví dụ 2. Từ bảng xét dấu trên ta suy ra: f(x) ⇔ 0 < x < 1 hay e < x < 5 hay x > 5. f(x) không đổi dấu trên mỗi khoảng của bảng xét dấu. Vì hàm số f(x) liên tục trên [a. Do đó. + ∞). phương trình f(x) = 0 có nhiệm trên [a. b] và do đó phương trình (1) có nghiệm thực. Giải bất phương trình: (x2 − 6x + 5)(1 − lnx)(x − x2 − 4x + 20) < 0 (1) Giải. b] và f(a)f(b) < 0 nên theo hệ quả trên. Đặt f(x) = (x2 − 6x + 5)(1 − lnx)(x − x2 − 4x + 20) . 26 . +∞). Điều kiện: x >0.Khi x → −∞. Do đó ta chỉ cần thế một giá trị của mỗi khoảng vào f(x) để biết dấu của f(x) trên các khoảng này. f(x) ∼ anxn → +∞. f(x) ∼ anxn → −∞ (do n lẻ). Hơn nữa. Ta có f(x) liên tục trên (0. nên tồn tại b > 0 khá lớn sao cho f(b) > 0. 5) ∪ (5. Khi x → +∞. do tính liên tục. nên tồn tại a < 0 khá bé sao cho f(a) < 0. f (x) = 0 ⇔ (x2 − 6x + 5)(1 − ln x)(x − x 2 − 4x + 20) = 0 ⎡ x2 − 6x + 5 = 0 ⎡x = 1 ∨ x = 5 ⎢ ⎢ ⇔ ⎢1 − ln x = 0 ⇔ ⎢x = e ⎢ ⎢x = 5 2 ⎣ ⎣ x − x − 4x + 20 = 0 Ta lập bảng xét dấu: x f(x) 0 1 0 e + 0 5 0 +∞ Lưu ý rằng.1) ∪ (e. bất phương trình (1) có tập nghiệm là: S = (0.

b) và có đạo hàm bên phải tại a. 2) Biểu thức toán học của biên tế: Giả sử tại x = x0 ta cho x một số gia là Δx đơn vị. ký hiệu Mxy(x0). Do đó phương trình của tiếp tuyến với đường cong (C): y = f(x) tại điểm M0(x0. ký hiệu f '(x0) = A. Khi đó độ biến đổi của đại lượng y = f(x) là Δy = f(x0 + Δx) − f(x0).y0)∈(C) là: y . 1) Cho hàm f(x) xác định trên một khoảng chứa x0. Δx + • f(x) có đạo hàm bên phải tại x0. nếu tồn tại giới hạn hữu hạn: − f ′(x0 ) = lim− Δx →0 f (x0 + Δx) − f (x0 ) . 4) f(x) có đạo hàm trên [a.y0 = f '(x0 )(x-x0 ) 1. ký hiệu f ′(x 0 ) .b) nếu f(x) có đạo hàm tại mọi x0 ∈(a. Định nghĩa.1. Do đó khi x tăng 1 đơn vị thì độ biến đổi trung bình của đại lượng y = f(x) là 27 . Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm f '(x0) chính là hệ số góc của tiếp tuyến với đường cong (C): y = f(x) tại điểm M0(x0.ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN 1.3. Ý nghĩa kinh tế của đạo hàm: 1) Định nghĩa: Biên tế của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x0. đạo hàm bên trái tại b. f '(x 0 ) = lim 2) Tương tự. 1. Khi cho x0 một số gia Δx khá bé thì số gia tương ứng của f(x) là Δy = f(x0 + Δx) − f(x0). Δx Δx Nếu tỉ số này có giới hạn là A ∈ R khi Δx → 0 thì ta nói f(x) có đạo hàm tại x0 và A là đạo hàm của f(x) tại x0.b] nếu f(x) có đạo hàm trên (a. là độ biến đổi của đại lượng y khi đại lượng x tăng lên 1 đơn vị tại x0. ký hiệu f ′(x 0 ) . Như vậy.b). nếu tồn tại giới hạn hữu hạn: + f ′(x0 ) = lim+ Δx →0 f (x0 + Δx) − f (x0 ) . ta định nghĩa: f (x 0 + Δx) − f (x0 ) Δy = lim Δx →0 Δx Δx → 0 Δx − • f(x) có đạo hàm bên trái tại x0. Lập tỉ số Δy f (x0 + Δx) − f (x0 ) = .2. Δx 3) f(x) có đạo hàm trên (a.D.y0)∈(C). KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM 1.

Độ biến là độ biến đổi tuyệt đối của x tại x0 và tỉ số x0 đổi tương đối thường được tính bằng %. ta có MC(100) = 30400. Độ biến đổi tương đối của x tại x0 là C = C(Q) là 28 . biên tế của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x chính là đạo hàm f(x): Mx y = y ' y’ = f’(x) của y = Chú ý: Trong thực tế. khi đang sản xuất với tổng sản lượng Q0 = 100. biên tế của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x0 chính là đạo hàm y’(x0) = f’(x0) của y = f(x) tại x0: M x y(x 0 ) = y '(x 0 ) Tổng quát. Chẳng hạn.y0) ta phải chuyển qua giới hạn khi Δx → 0. độ biến đổi đó chính là biên tế Mxy(x0) của y = f(x) theo x tại x0 nên Mx y(x0 ) = lim f (x0 + Δx) − f (x0 ) Δy = lim = y '(x 0 ) . 3) Độ biến đổi tuyệt đối và độ biến đổi tương đối: Xét đại lượng x. Theo định nghĩa trên. Khi đó hàm tổng chi phí hàm theo tổng sản phẩm Q. Ví dụ: Xét mô hình sản xuất một loại sản phẩm. Như vậy. ký hiệu εyx(x0). thì tổng chi phí sẽ tăng thêm 30400 (Thực tế là chi phí tăng thêm C(Q1) . là độ biến đổi tương đối của y khi x tăng tương đối lên 1%. cho x một số gia Δx thì x nhận giá trị mới là x0+Δx. nếu tăng tổng sản lượng 1 đơn vị thành Q1 = 101. Δx →0 Δx Δx →0 Δx Như vậy. Chi phí biên tế là: MC(Q) = C’(Q). biên tế Mxy(x0) của y = f(x) theo x tại x0 xấp xỉ bằng độ biến đổi của y khi đại lượng x tăng lên 1 đơn vị từ trạng thái x = x0. Δx Δx Để biết chính xác độ biến đổi của đại lượng y = f(x) khi x tăng 1 đơn vị tại trạng thái (x0. 5) Biểu thức toán học của hệ số co giãn: Giả sử tại x0 ta cho x một số gia là Δx đơn vị. Khi đó: Độ biến đổi tuyệt đối của x tại x0 là Δx.Δy f (x0 + Δx) − f (x0 ) = . với hàm tổng chi phí: C = Q3 + 2Q2+10 ta có chi phí biên tế: MC(Q) = C’(Q)= 3Q2+4Q. Tại Q = 100. Tại x = x0. Ta nói Δx Δx là độ biến đổi tương đối của x tại x0. 4) Hệ số co giãn: Hệ số co giãn của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x0.C(Q0) = 30703).

Theo định nghĩa trên. Xét mô hình sản xuất một loại sản phẩm.100% . khi x tăng tương đối 1% thì độ biến đổi tương đối trung bình của đại lượng y = f(x) là Δy .100% y0 y0 Do đó. hệ số co giãn εD là: εD = Q '(P) P 5P =− Q 1000 − 5P 29 . với hàm cầu QD = 1000 – 5P. Chẳng hạn.Δx . Δx Δx y 0 . hệ số co giãn εyx(x0) của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x0 định bởi: ε yx (x 0 ) = y '(x 0 ) x0 y0 Tổng quát. Khi đó hàm cầu QD = Q(P) là hàm giảm theo đơn giá P. Q Hệ số co giãn εD cho biết lượng cầu sẽ giảm bao nhiêu phần trăm khi ta tăng giá 1%. tại x = x0. . hệ số co giãn εyx(x) của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x định bởi: ε yx (x) = y '(x) x y Ví dụ. %. Hệ số co giãn εQDP thường được viết tắt là εD. Độ biến đổi tương đối của y tại x0 (y0 = f(x0)) là: f (x 0 + Δx) − f (x0 ) Δy . độ biến đổi tương đối đó chính là hệ số co giãn εyx(x0) của đại lượng y = f(x) theo đại lượng x tại x0 nên ε yx (x0 ) = lim x Δy x0 = y '(x0 ) 0 . Ta có: ε D = Q '(P) P < 0.y0) ta phải chuyển qua giới hạn khi Δx → 0. Δx →0 Δx y y0 0 Như vậy.100% = . x0 - Độ biến đổi tuyệt đối của y tại x0 là: Δy = f(x0 + Δx) − f(x0).100% y0 Δy x 0 = .100 x0 Để biết chính xác độ biến đổi tương đối của đại lượng y = f(x) khi x tăng 1 đơn vị tại trạng thái (x0.

2.5.2. Khi đó nếu x = g(y) có đạo hàm theo y là x'y = g'(y) ≠ 0 và hàm ngược y = f(x) liên tục theo biến x thì y = f(x) có đạo hàm theo x định bởi y′x = 1 x′ y Ví dụ: 1) Tính đạo hàm của các hàm số y = arcsinx và y = arccosx. 2) Tính đạo hàm của hàm y = arctgx và y = arccotgx. εD(P0) = −1. 1. Xét hàm hợp y = f[ϕ(x)]. Ta có 1 (u + v)′= u′+ v′ 2 (ku)′ = ku′ 4 (k: Const) 3 (uv)′ = u′v + uv′ ⎛ u ⎞′ u′v − uv′ (v ≠ 0) ⎜ ⎟ = v⎠ v2 ⎝ ⎛ 1 ⎞′ v′ = − 2 (v ≠ 0) ⎜ ⎟ v ⎝v⎠ 5 2. Một hàm số liên tục tại x0 không nhất thiết có đạo hàm tại điểm đó. Nếu f(x) có đạo hàm tại x0 thì f(x) liên tục tại x0. nếu tăng giá lên 1%. −π/2 ≤ y ≤ π/2) là hàm ngược của hàm x = siny. Định lý. Nếu hàm y = f(u) có đạo hàm theo biến u là y′u = f ′(u) và u = ϕ(x) có đạo hàm theo biến x là u′x = ϕ′(x). ta có x 'y = cos y > 0.5. 1) y = arcsinx (−1 ≤ x ≤ 1. 1.4. Giả sử các hàm u = u(x) và v = v(x) có các đạo hàm u′ = u′(x).1. Giải.3. v′ = v′(x). Giả sử hàm số x = g(y) có hàm ngược là y = f(x). nghĩa là khi đang bán với đơn giá P0 = 120. thì lượng cầu sẽ giảm đi khoảng 1. Chú ý. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM 2.Tại P0 = 120.5%. Với mỗi − π/2 < y < π/2. Do đó 30 . Định lý. Định lý (đạo hàm của hàm số ngược). Khi đó hàm hợp y = f[ϕ (x)] có đạo hàm theo biến x là y′x = y′u. Định lý (đạo hàm của hàm số hợp).u′x. 2.

4. 2 2 x 'y cos y 1 − sin y 1− x 1 1 − x2 (−1 < x < 1). ta có (arc cot gx)′ = − 2. ta có (arccos x)' = − 1 1 − x2 (−1 < x < 1) 2) y = arctgx (x∈ R. x′ 1 + x2 y y′ = x Vaäy (arctgx)' = 1 1 + x2 . Bảng đạo hàm: 1 . −π/2 < y < π/2) là hàm ngược của hàm x = tgy.y 'x = Vậy 1 1 1 1 = = = . 2 cos y 1 1 = . Tương tự. Với mỗi − π/2 < y < π/2. ta có x 'y = Do đó 1 = 1 + tg 2 y = 1 + x 2 . (arcsin x) ' = Tương tự. 1 + x2 ĐẠO HÀM HÀM SỐ f(u) với u = u(x) (C)′ (C: Const) (uα)′ = αu′uα − 1 (α: Const) ( u)′ = u′ 2 u ĐẠO HÀM HÀM SỐ f(x) 1 2 (C)′ = 0 (xα)′ = αxα − 1 ( x)′ = 1 2 x (C: Const) (α: Const) 1 ⎛ 1 ⎞′ ⎜ ⎟ =− 2 x ⎝x⎠ u′ ⎛ 1 ⎞′ ⎜ ⎟ =− 2 u ⎝u⎠ 3 (ex)′ = ex (eu)′ = u′eu 31 .

Lấy logarit cả 2 vế của y = xsinx. Đạo hàm của hàm số dạng y = uv với u = u(x). Giải.5.4 5 6 (ax)′ = axlna (0 < a: Const) (ln|x |)′ = 1 x 1 x ln a (au)′ = u′aulna (0 < a: Const) (ln|u|)′ = u′ u u′ u ln a (log a |x|)′ = (log a |u|)′ = (0 < a ≠ 1: Const) 7 8 9 10 (cot gx)′ = − (0 < a≠ 1: Const) (sinu)′ = u′cosu (cosu)′ = − u′sinu (tgu)′ = u′ = u′(1 + tg 2 u) 2 cos u u′ = − u′(1 + cot g 2 u) sin2 u (sinx)′ = cosx (cosx)′ = − sinx (tgx)′ = 1 = 1 + tg2 x cos2 x 1 = −(1 + cot g 2 x) 2 sin x (cot gu)′ − 11 12 13 14 (arcsin x)′ = (arccos x)′ = − (a rc tg x ) ′ = 1 1 − x2 1 1 − x2 1 1 + x2 (arcsin u)′ = (arccos u)′ = − u′ 1 − u2 u′ 1 − u2 (arc tgu) ′ = u′ 1 + u2 (arc cotgx ) ′ = − 1 1 + x2 (arc cotgu) ′ = − u′ 1 + u2 2. v = v(x) Để tính đạo hàm của hàm số trên ta tiến hành như sau: Lấy logarit cả 2 vế của y = uv. u u Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm y = xsinx. ta được: y' u' = v ' ln u + v . ta được: lny = vlnu Lấy đạo hàm 2 vế của (1). ta được lny = sinxlnx 32 (1) . y u (1) Do đó y ' = (v ' ln u + v u' u' )y = (v ' ln u + v )u v .

hơn nữa các hàm ϕ. (2) (3) Giải. ⎨ ⎩y = ψ(t) và hàm số x = ϕ(t) có hàm ngược t = ϕ–1(x). ta được y' sin x = cos x ln x + . Suy ra y′(0) = 1 + e. ta được Thế x = 0 vào (2) ta được y = 1. Ta nói y là hàm ẩn được xác định bởi phương trình (1). trong đó y là một hàm theo biến x. 3x2 – y – xy′ – ey – xeyy′ + y′ = 0. Từ đó y' = y . bằng cách lấy đạo hàm hai vế của (1) theo biến x. mà không cần xác định biểu thức tường minh của hàm số y = y(x). Thật vậy. Đạo hàm của hàm số cho bởi phương trình tham số Giả sử hàm số y phụ thuộc biến số x không trực tiếp mà thông qua một biến số trung gian t: ⎧x = ϕ(t). Lấy đạo hàm hai vế của phương trình tgy = xy ta được (1 + tg2y)y′ = y + xy′ Suy ra (1 + x + tg2y)y′ = y. Giải. Đạo hàm của hàm ẩn Xét phương trình F(x. ψ và ϕ–1 đều có đạo hàm. theo x và y. Khi đó hàm số y = ψ[ϕ–1 (x)] có đạo hàm theo x.6. ta có y′t = y′x. Suy ra 33 .x′t. Thế x = 0. y x Do đó y ' = xsin x (cos x ln x + 2. x (1) Giả sử y = y(x) (x ∈ D) là hàm số thỏa F(x. 2. 1 − x + tg 2 y Ví dụ 2: Tìm đạo hàm y' = y'(0) của hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình x3 – xy – xey + y – 1 = 0. Chú ý rằng khi lấy đạo hàm như vậy ta phải sử dụng định lý về đạo hàm hàm hợp.6.Lấy đạo hàm 2 vế của (1). Ví dụ 1: Tìm đạo hàm y' = y'(x) của hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình tgy = xy. Ta có thể tìm đạo hàm y' của hàm ẩn y xác định bởi phương trình (1).y) = 0 sin x ). Lấy đạo hàm hai vế của phương trình x3 – xy – xey + y – 1 = 0.y(x)) = 0 với mọi x ∈ D. y = 1 vào (3) ta được –1 – e + y′ = 0.

y′ = x

y′ t x′ t

Ví dụ 1. Tìm đạo hàm y′= y′(x) của hàm số y = y(x) cho bởi phương trình tham số:

⎧ x = ln(1 + t 2 ); ⎨ ⎩ y = 2t − 2arctgt.
Giải. Ta có
2 2− ′ y (2t − 2arctgt)′ 1 + t 2 = t. y′ = t = = x 2t x′ (ln(1 + t 2 ))′ t t 1 + t2

Ví dụ 2. Tìm đạo hàm y′= y′(2) của hàm số y = y(x) cho bởi phương trình tham số:

⎧ x = 2et ; ⎪ ⎨ 2 ⎪y = t + t . ⎩
Giải. Ta có
y′x = y′ (t + t 2 )′ 1 + 2t t . = = x′ (2et )′ 2et t t

Tại x = 2 ta có 2et = 2 nên t = 0. Suy ra y'(2) = 1/2. 3. VI PHÂN Cho hàm số f(x) có đạo hàm tại x0. Đặt

ϕ(Δx) =
Khi đó, ϕ(Δx) → 0 khi Δx → 0 , và

f (x0 + Δx) − f (x0 ) − f ′(x0 ). Δx

f (x0 + Δx) − f (x0 ) = f ′(x0 )Δx + Δxϕ(Δx) = f ′(x0 )Δx + o(Δx) ,
trong đó o(Δx) = Δxϕ(Δx) . Chú ý rằng

o(Δx) = ϕ(Δx) → 0 khi Δx → 0 Δx
nên o(Δx) là một VCB cấp cao hơn VCB Δx khi Δx → 0. Ta nói f(x) khả vi tại x0 và vi phân của f(x) tại x0 là f '(x0)Δx theo định nghĩa sau: 3.1. Định nghĩa. Cho hàm số f(x) xác định trên một khoảng chứa x0. Ta nói f(x) khả vi tại x0 nếu tồn tại một hằng số A và một hàm số o(Δx) là VCB cấp cao hơn VCB Δx khi Δx → 0 sao cho với mọi Δx khá bé ta có
34

f (x0 + Δx) − f (x0 ) = AΔx + o(Δx) .
Khi đó đại lượng AΔx được gọi là vi phân của f(x) tại điểm x0, ký hiệu là df(x0). Như vậy, df(x0) = AΔx. Lý luận trên cho thấy nếu f(x) có đạo hàm tại x0 thì f(x) khả vi tại x0 và df(x0) = f'(x0)Δx. Tổng quát hơn, ta có kết quả sau: 3.2. Định lý. Hàm số f(x) khả vi tại x0 khi và chỉ f(x) có đạo hàm tại x0. Khi đó vi phân của f(x) tại x0 là df(x0) = f ′(x0)Δx. 3.3. Biểu thức của vi phân: Từ kết quả trên, ta có vi phân của f(x) định bởi: df(x) = f ′(x)Δx. Nhận xét rằng với g(x) = x thì g′(x) = 1, do đó dg(x) = 1.Δx = Δx, nghĩa là dx = Δx. Do đó ta có biểu thức của vi phân của f(x) như sau:

df(x) = f ′(x)dx
Chú ý. Do công thức trên, ta có:

f ′(x) =

df (x) . dx

3.4. Ý nghĩa của vi phân và công thức tính gần đúng: Cho hàm số f(x) khả vi tại x0. Khi đó với mọi Δx khá bé ta có

f (x0 + Δx) − f (x0 ) = f ′(x0 )Δx + o(Δx) .
Vì o(Δx) là VCB cấp cao hơn VCB Δx khi Δx → 0 nên khi Δx khá bé ta có

f (x 0 + Δx) − f (x 0 ) ≈ f ′(x 0 )Δx.
Nói cách khác, khi Δx khá bé, số gia Δf(x0) của f(x) tại x0 gần bằng vi phân df(x0) của f(x) tại x0 và ta có công thức tính gần đúng:

f (x0 + Δx) ≈ f (x0 ) + df (x0 )
Ví dụ. Cho hàm số y = arctgx. Tìm các vi phân dy và dy(1). Áp dụng: Tính gần đúng arctg(1,02). Giải. 1) Vi phân dy = y'dx = 2) Vi phân dy(1) = y'(1)dx =
1 1 + x2

dx.

1 1 dx = dx . 2 1+1 2

3) Ta tính gần đúng arctg(1,02) như sau: Đặt x0 = 1; Δx = 0,02. Ap dụng công thức tính gần đúng cho hàm số y = arctgx, ta được
35

y(1,02) ≈ y(1) + dy(1). Do đó arctg(1,02) ≈ arctg1 + (1/2).0,02= π/4 + 0,01. 3.5. Định lý. Cho các hàm số u = u(x) và v = v(x) có các vi phân là du và dv. Ta có 1 2 3 4 d(u + v) = du + dv d(ku) = kdu; (k: Const) d(uv) = udv + vdu

⎛ u ⎞ vdu − udv d⎜ ⎟ = v2 ⎝v⎠

(v ≠ 0)

4. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP CAO 4.1. Đạo hàm cấp cao 1) Định nghĩa. Giả sử hàm số f(x) có đạo hàm f ′(x). Ta còn gọi f ′(x) là đạo hàm cấp một của f(x). Nếu hàm số f ′(x) lại có đạo hàm thì đạo hàm đó được gọi là đạo hàm cấp hai của f(x), ký hiệu là f ′′(x) hay f(2)(x). Như vậy, f ′′(x) = [f ′(x)]′. Tổng quát, đạo hàm của đạo hàm cấp (n−1) của f(x) được gọi là đạo hàm cấp n của f(x),ký hiệu là f(n)(x). Như vậy,

f (n) (x) = [f (n −1) (x)]′
2) Định lý. Giả sử các hàm u = u(x) và v = v(x) có các đạo hàm cấp n là u(n) = u(n)(x); v(n) = v(n)(x). Ta có
a) (u + v)(n) = u (n) + v(n) ; b) (ku)(n) = ku (n) ; c) (uv)(n) =
n k=0

(k: Const)

k ∑ Cn u (k) v(n − k)

trong đó u(0) = u và v(0) = v. Ví dụ. Tìm đạo hàm cấp n của các hàm số sau: a) y = xn; b) y = sinx; c) y cosx; d) y =
1 (a: const) x+a

e) y = x2sinx.

Giải. a) Với y = xn, ta có y′ = nxn−1, y′′ = n(n − 1)xn−2, y′′′ = n(n − 1)(n − 2)xn−3, ..., y(n) = n(n − 1)(n − 2)...3.2.1 = n!,
36

u(k) = 0. d) Với y = π 2 π 2 1 . (x + a)n +1 (1) y (k) = (−1)k Với n = k + 1. Giả sử (1) đúng với n = k. v(m) = sin(x + m ). (x + a)n +1 e) Đặt u = x2. với y = cosx. 2 π π π π ) = sin(x + + ) = sin(x + 2 ). Ta kết luận y(n) = (−1)n n! với mọi n ≥1. = −(−1)k = (−1)k +1 ⎟ (x + a) k +1 ⎠ (x + a)2(k +1) (x + a)k + 2 ⎝ Vậy (1) cũng đúng với n = k + 1.y(k) = 0. ∀k > n. ta có k! (x + a)k +1 . v = sinx ⇒ y = uv. 2 2 2 2 Tổng quát. nghĩa là n! . c) Tương tự. ⎛ ⎞′ k! k !(k + 1)(x + a)k (k + 1) ! y (k +1) = ⎜ (−1)k . u′′ = 2. ∀k ≥ 3. y′′ = (−1)2 2 2 (x + a)3 Ta chứng minh y (n) = (−1)n Với n = 1. Suy ra π 2 37 . ta có: y(n) = cos(x + n ). Theo các kết quả trên ta có u′ = 2x. (1) đúng. y(n) = sin(x + n ). b) Với y = sinx. ta có y' = cosx = sin(x + y'' = cos(x + π ). ta có x+a y′ = − 1 (x + a) .

2 2 Kết luận π π y (n) = (x2 − n2 + n) sin(x + n ) − 2nx cos(x + n ). ký hiệu d2f(x).2. 1) Nếu sau khi sử dụng Qui tắc L’Hospital mà giới hạn vẫn còn dạng vô định tương đương để việc tính đạo hàm được dễ dàng hơn. Xét giới hạn lim x→A π 2 0 ∞ f (x) có dạng vô định hoặc g(x) ∞ 0 (nghĩa là: f(x)→0. 5. Chú ý. Vậy d2f(x) = f(2)(x)dx2. Vi phân cấp cao Giả sử hàm số f(x) có vi phân df(x)= f'(x)dx. 2 2 4. Nếu hàm số f ′(x) khả vi thì df(x) = f ′(x)dx có vi phân và vi phân đó được gọi là vi phân cấp hai của f(x). ∀n ≥ 1. g(x)→∞). Lưu ý: Nên kết hợp với qui tắc thay thế hàm ∞ 0 5. ký hiệu dnf(x). 2 2 2 π π = (x 2 − n2 + n) sin(x + n ) − 2nx cos(x + n ). g(x)→0 hoặc f(x)→∞. g(x) 0 ∞ hoặc thì ta có thể sử dụng tiếp qui tắc này.2. ta có dny = y(n) dxn = sin(x + n )dxn. Với y = sinx. 2 2 2 Với n ≥ 2 ta có y (n) = (uv)(n) = k =0 k 2 ∑ Cn u(k) v(n − k) = uv(n) + C1 u′v(n −1) + Cnu′′v(n − 2) n n π π π = x2 sin(x + n ) + 2nx sin(x + (n − 1) ) + n(n − 1) sin(x + (n − 2) ).π π π y′ = 2x sin x + x2 sin(x + ) = x2 sin(x + ) − 2x cos(x + ). g′(x) Khi đó lim x →A f (x) = L. 38 . Ta có dn f(x) = f (n) (x)dxn Ví dụ. Định lý (Qui tắc L’Hospital).1. Ta còn gọi df(x) là vi phân cấp một của f(x).Tổng quát. QUI TẮC L’HOSPITAL 5. Ta có d2f(x) = d(df(x)) = d[f ′(x)dx] = f ′′(x)dx. vi phân của vi phân cấp (n − 1) của f(x) được gọi là vi phân cấp n của f(x).dx= f ′′(x)dx2. Giả sử tồn tại giới hạn lim x→A f ′(x) = L.

2) Qui tắc L’Hospital chỉ được áp dụng trực tiếp cho giới hạn thuộc hai dạng vô định và ∞ .∞ L = lim x→A f (x) g(x) L = lim x→A f ′(x) g′(x) L = lim x→A x→A f (x) g(x) L = lim x →A L = lim x→A f ′(x) g′(x) f ′(x) L = lim f (x)g(x) f (x) 1 g(x) L = lim x→A hay ⎛ 1 ⎞′ ⎜ g(x) ⎟ ⎝ ⎠ L = lim x→A g(x) 1 f (x) hay L = lim x→A g′(x) ⎛ 1 ⎞′ ⎜ f (x) ⎟ ⎝ ⎠ ∞−∞ L = lim[f (x) − g(x)] x→A 1 1 1 ⎞′ ⎛ 1 − − ⎜ g(x) f (x) ⎟ g(x) f (x) ⎠ L = lim L = lim ⎝ x→A x→A 1 ′ 1 ⎛ ⎞ ⎜ f (x)g(x) ⎟ f (x)g(x) ⎝ ⎠ K = lim x→A 1∞ L = lim f (x)g(x) x→A K [f (x) − 1]′ ⎛ 1 ⎞′ ⎜ g(x) ⎟ ⎝ ⎠ L = e x→A lim [f (x) −1]g(x) hay K = lim x→A g ′(x) 1 ⎛ ⎞′ ⎜ f (x) − 1 ⎟ ⎝ ⎠ 1∞ 00 ∞0 L = lim f (x)g(x) x→A K K = lim x→A ( ln f (x) )′ ⎛ 1 ⎞′ ⎜ g(x) ⎟ ⎝ ⎠ L = e x→A 39 lim g(x) ln f (x) . muốn áp dụng ta cần đưa về một trong hai dạng vô định ∞ BẢNG ÁP QUI TẮC L’HOSPITAL TÌM GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH GIỚI HẠN BIẾN ĐỔI QUI TẮC L’HOSPITAL 0 0 trên mà ta có thể tóm tắt trong bảng sau: 0/0 ∞/∞ 0. Đối với các dạng vô định khác.

Ta thấy L1 có dạng vô định x − sin x 0 . Ta biến đổi 2 x 40 . Ta thấy L có dạng vô định ∞ . 1) L1 = lim x→0 ex − e− x − 2x . Tính các giới hạn sau: ex − e− x − 2x L1 = lim . x →0 cos x L 'Hosp 2) L2 = lim x →1 ln|cos( có: πx )| 2 . Ap dụng Qui tắc L’Hospital. Ta thấy L3 có dạng vô định ∞ − ∞. x →−∞ ⎛ 3x + 4 x ⎞ x L5 = lim ⎜ ⎟ x →0 ⎝ 2 ⎠ L7 = lim(cot gx) ln(1+ 2x) + x→0 L6 = lim ( x − 2) ln|sin(2− x)| + x →2 3 Giải. πx tg( ) 2 L3 = lim( x →0 1 − cot g 2 x). ta có: L1 = lim x →0 ex − e− x − 2x L 'Hosp ex + e− x − 2 L 'Hosp e x − e− x lim lim x →0 x →0 x − sin x 1 − cos x sin x e x + e− x = lim = 2. 2 x 1 L4 = lim x10ex . Ap dụng Qui tắc 0 L’Hospital. ta 2 πx ∞ tg( ) 2 π πx sin( ) 2 −2 πx πx ln|cos( )| cos( ) πx πx 2 2 L2 = lim = lim = − lim sin( )co s( ) = 0. x →1 x →1 x →1 πx π 2 2 tg( ) 2 2 πx cos2 ( ) 2 3) L3 = lim( x →0 1 − cot g 2 x).Ví dụ. x →0 x − sin x L 2 = lim x →1 ln|cos( πx )| 2 .

Ta biến đổi L4 = lim x10ex = lim x →−∞ x →−∞ x e− x 10 ⎛ x = lim ⎜ x x →−∞ ⎜ − ⎝ e 10 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 10 = (K 4 )10 . Ap dụng Qui tắc 3 x 0 L’Hospital. x2 x tg x x2 tg 2 x x2 tg 2 x Khi x → 0. Do đó 1 (t gx + x)(t gx − x) 2x(t gx − x) 2(t gx − x) − cot g 2 x = ∼ = 2 x x 2 tg 2 x x4 x3 Suy ra L3 = 2 lim x→0 t gx − x 0 . Ta có x →0 ⎝ 2 ⎠ lim ln ⎜ ⎜ ⎛3 +4 ⎞ x →0 x ⎝ L5 = lim ⎜ =e ⎟ x →0 ⎝ 2 ⎠ x x 1 x 1 ⎛ 3x + 4 x ⎞ ⎟ 2 ⎟ ⎠ 1 Xét giới hạn ln 3x + 4 x − ln 2 1 ⎛ 3x + 4 x ⎞ K 5 = lim ln ⎜ . ta có tgx + x ~ 2x và x2tg2x ~ x4. x →0 x3 3x2 3 x →0 x 3 x →−∞ 4) L4 = lim x10ex . Ap dụng Qui tắc L’Hospital. ⎟ = lim x→0 x x →0 x ⎝ 2 ⎠ Ta thấy K5 có dạng vô định ln 3 + 4 x ( ) 0 . x x →−∞ 1 −10 − e 10 ⎛ 3x + 4 x ⎞ x ∞ 5) L5 = lim ⎜ ⎟ .1 1 1 t g 2 x − x 2 (t gx + x)(t gx − x) 2 − cot g x = 2 − 2 = = .∞. ta có ∞ K 4 = lim Suy ra L4 = (K4)10 = 0. x e x − 10 x →−∞ = lim 1 = 0. trong đó K 4 = lim x e x − 10 x →−∞ . = lim x →0 1 2 2 41 . Ap dụng Qui tắc L’Hospital. Ta thấy L4 có dạng vô định 0. ta có: 0 K 5 = lim lim x →0 x →0 ( x ) x 3x ln 3 + 4 x ln 4 − ln 2 ln 3 + ln 4 1 3x + 4 x = = ln12 = ln 12. Ta thấy L5 có dạng vô định 1 . Ta thấy K4 có dạng vô định ∞ . . Ta thấy bây giờ giới hạn L3 có dạng vô định . ta có L3 = 2 lim x →0 t gx − x (1 + t g 2 x) − 1 2 t g2x 2 = 2 lim = lim 2 = .

+ x →0 Ta thấy K7 có dạng vô định 0. ta có ∞ 42 . Ta có 3 ln| sin(2− x)| L6 = lim ( x − 2) + x →2 =e | x → 2+ ln|sin(2− x) lim 3 ln( x − 2) Xét giới hạn K 6 = lim + x →2 ln ( x − 2 ) 3 ln ( x − 2 ) = 3 lim . Ta thấy L5 có dạng vô định 00. do đó ln(1+2x)ln(cotgx) ~ 2x ln(cotgx). ta có ln(1+2x) ~ 2x. Ta có + x →0 L7 = lim(cot gx) + x →0 ln(1+ 2x) =e x → 0+ lim (1+ 2x) ln(cot gx) Xét giới hạn K 7 = lim ln(1 + 2x) ln(cot gx) . Ap dụng Qui tắc L’Hospital. Ap dụng Qui tắc L’Hospital.Suy ra L5 = eK5 = eln 6) L6 = lim ( x − 2 ) + x →2 3 ln|sin(2− x) | 12 = 12 = 2 3 . K 6 = 3 lim + + + x →2 x→2 cos(2 − x) ln|sin(2 − x)| x →2 2 − x cos(2 − x) − sin(2 − x) ln ( x − 2 ) Suy ra L6 = eK 6 = e3 . x → 2+ ln|sin(2 − x)| ln|sin(2 − x)| ∞ . . 1 x Ta thấy bây giờ giới hạn K7 có dạng vô định ∞ . Suy ra K 7 = lim 2xl n(cot gx) = 2 lim + + x→0 x→0 ln(cot gx) . 7) L7 = lim(cot gx) ln(1+ 2x) . Khi x → 0+.∞. ta có ∞ Ta thấy K6 có dạng vô định 1 sin(2 − x) 1 x−2 = 3 lim = 3 lim = 3. Ta thấy L7 có dạng vô định ∞0.

1 ) 2 − sin x ln(cot gx) x2 x2 x cot gx = 2 lim = 2 lim = 2 lim = 2 lim = 0. K 7 = 2 lim x → 0+ x → 0+ x → 0+ sin x cos x x → 0+ x cos x x → 0+ cos x 1 1 − 2 x x (

Suy ra L7 = eK = e0 = 1.
7

6. KHAI TRIỂN TAYLOR 6.1. Định lý (Taylor). Cho hàm số f(x) có đạo hàm đến cấp n + 1 liên tục trên đoạn [a,b]. Khi đó với mỗi x0 ∈ [a,b], ta có

f '(x0) f ''(x0) f (n) (x0) f (n+1) (c) 2 n f(x) = f(x0) + (x − x0) + (x − x0) + ... + (x − x0) + (x − x0)n+1 (1) 1! 2! n! (n + 1)!
với mọi x ∈ [a,b], trong đó c nằm giữa x0 và x. Ta gọi (1) là khai triển Taylor đến cấp n của f(x) tại x0 với phần dư dưới dạng Lagrange:

Rn (x) =

f (n+1) (c) (x − x0 )n+1 . (n + 1)!

Chú ý rằng Rn(x) là một VCB cấp cao hơn VCB (x − x0)n khi x → x0 nên ta có thể viết Rn(x) = o((x − x0)n). Như vậy, (1) còn được viết dưới dạng:

f '(x0) f ''(x0) f (n) (x0) 2 f(x) = f(x0) + (x − x0) + (x − x0) + ... + (x − x0)n + o((x − x0)n) (1') 1! 2! n!
Ta gọi (1′) là khai triển Taylor đến cấp n của f(x) tại x0 với phần dư dưới dạng Peano. 6.2. Khai triển MacLaurin. Khai triển Taylor của f(x) tại x0 = 0 được gọi là khai triển MacLaurin của f(x). Như vậy, khai triển MacLaurin đến cấp n của f(x) định bởi:

f '(0) f ''(0) 2 f (n) (0) n f (n+1) (c) n+1 f(x) = f(0) + x+ x + ... + x + x (2) 1! 2! n! (n + 1)!
hay

f '(0) f ''(0) 2 f (n) (0) n f(x) = f(0) + x+ x + ... + x + o(xn ) 1! 2! n!
trong đó c nằm giữa 0 và x; o(xn) là một VCB cấp cao hơn VCB xn khi x → 0. 6.3. Khai triển MacLaurin của một số hàm sơ cấp:

(2')

43

x x2 xn xn +1 e =1+ + ec + ... + + 1! 2! n ! (n + 1)!
x

x x2 xn e =1+ + + ... + + o(xn ) 1! 2! n!
x

x 3 x5 x2k +1 x2k +3 π k + − ... + (−1) + sin x = x − sin[c + (2k + 3) ] 3! 5! (2k + 1)! (2k + 3)! 2 x 3 x5 x2k +1 k + − ... + (−1) + o(x2k +2 ) sin x = x − 3! 5! (2k + 1)!
2k x2 x4 x6 x2k+2 k x + cosx = 1 − + − + ... + (−1) cos[c + (k + 1)π] 2! 4! 6! (2k)! (2k + 2)! 2k x2 x4 x6 k x + o(x2k+1) cosx = 1 − + − + ... + (−1) 2! 4! 6! (2k)!

1 x n +1 2 n = 1 + x + x + ... + x + 1−x (1 − c)n + 2 1 = 1 + x + x 2 + ... + x n + o(x n ) 1−x

(x < 1)

1 x n +1 2 n n n +1 = 1 − x + x − ... + (−1) x + (−1) 1+ x (1 + c)n + 2 1 (x > −1) = 1 − x + x 2 − ... + (−1)n x n + o(x n ) 1+ x
x2 x3 xn x n +1 ln(1 − x) = − x − − − ... − − 2 3 n (n + 1)(1 − c)n +1 x2 x3 xn ln(1 − x) = − x − − − ... − + o(xn ) 2 3 n (x < 1)

44

n x2 x3 x n +1 n −1 x n + + ... + (−1) + (−1) ln(1 + x) = x − 2 3 n (n + 1)(1 + c)n +1 n x2 x3 n −1 x + + ... + (−1) + o(x n ) ln(1 + x) = x − 2 3 n

(x > −1)

2k +1 x 3 x5 k x + − ... + (−1) + o(x 2k + 2 ) arctgx = x − 3 3 2k + 1

tgx = x +

1 3 2 5 x + x + o(x 6 ) 3 15

(−

π π <x< ) 2 2

6.4. Ứng dụng 1) Tính xấp xỉ. Ta thường dùng khai triển MacLaurin để tính xấp xỉ giá trị của hàm f(x) sau khi chọn n đủ lớn để phần dư Rn(x) có trị tuyệt đối không vượt quá sai số cho phép. Ví dụ. Tính cos25o chính xác đến 0,00001. Giải. Xét khai triển MacLaurin của cosx:
2k x2 x4 x6 x2k + 2 k x + − + ... + (−1) + cos x = 1 − cos[c + (k + 1)π] 2! 4! 6! (2k)! (2k + 2)!

Phần dư của khai triển là:

x2k +2 Rn (x) = cos[c + (k + 1)π] (2k + 2)!
Với x = 25o=
5π , ta có: 36
2k + 2

x 2k + 2 | x|2k + 2 1 ⎛ 5π ⎞ = | R n (x)| = cos[c + (k + 1)π] ≤ ⎜ ⎟ (2k + 2)! (2k + 2)! (2k + 2)! ⎝ 36 ⎠
Chọn k = 2, ta có:

1 ⎛ 5π ⎞ ≤ | R n (x)| ⎜ ⎟ 6! ⎝ 36 ⎠

2k + 2

< 0, 00001 .

Vậy ta có thể tính cos25o chính xác đến 0,00001 nhờ công thức:

x2 x4 cos x ≈ 1 − + 2! 4 !
45

Tính các giới hạn sau: 2 4 2 − 2 cos x − x 2 + 2x 4 L1 = lim . 2! 4! 12 12 x3 x3 x3 x4 x − tgx = x − (x + + o(x5 )) = − + o(x4 ) ∼ − ⇒ x(x − tgx) ∼ − . ta có x(x − tgx) 2 − 2cos x − x2 + 2x4 = 2 − 2(1 − x2 x4 23 23 4 + + o(x5 )) − x2 + 2x4 = x4 + o(x5 ) ∼ x. 3! 6 6 nên 46 .nghĩa là ⎛ 5π ⎞ ⎛ 5π ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 5π ⎝ 36 ⎠ + ⎝ 36 ⎠ ≈ 0. ta có x − sin x x2 x3 6e + x − 3x − 6x − 6 = 6(1 + x + + + o(x3 )) + x3 − 3x2 − 6x − 6 = 2x3 + o(x3 ) ∼ 2x3. Khi x → 0. x →0 x(x − tgx) 6ex + x3 − 3x2 − 6x − 6 L2 = lim . 90632 o cos 25 = cos ≈1− . Khi x → 0. 4 x →0 2) L2 = lim x 3 2 6ex + x3 − 3x2 − 6x − 6 . 2! 3! 3 3 x x x3 4 4 x − sin x = x − (x − + o(x )) = + o(x ) ∼ . x →0 x − sin x 3x − 3arctgx − x3 + x4 L3 = lim . 3 3 3 3 nên 23 4 x 2 − 2 cos x − x + 2x 23 12 ∼ →− . 36 2! 4! 2) Tính giới hạn dạng vô định: Ví dụ. 4 x x(x − tgx) 4 − 3 2 4 Vậy L1 = − 23 . 1) L1 = lim x →0 2 − 2 cos x − x 2 + 2x 4 . x →0 6 ln(1 − x) + 6x + 3x 2 + 2x 3 Giải.

Q= D−1(Q). Khi x → 0. Tính đơn điệu . 3 2 3 4 x x x 3 3 6ln(1 − x) + 6x + 3x2 + 2x3 = 6(−x − − − + o(x4 )) + 6x + 3x2 + 2x3 = − x4 + o(x4 ) ∼ − x4 . 2 3 3 6ln(1 − x) + 6x + 3x + 2x 3 − x4 2 Vậy L3 = − 2 . Biết hàm cầu là QD=D(P) (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C=C(Q) (Q là sản lượng). Bài toán lập kế hoạch sản xuat để đạt lợi nhuận tối đa Bài toán: Giả sử một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm.Cực trị . xí nghiệp cần bán theo đơn giá P sao cho QD = Q. ỨNG DỤNG 7. 2 3 4 2 2 3x − x3 + x4 − 3arctgx − x3 + x4 = 3x − x3 + x4 − 3(x − Suy ra 3x − x3 + x4 − 3arctgx − x3 + x4 x4 2 ∼ →− . Khi đó: - Doanh thu của xí nghiệp là: R(Q) = P.6ex + x 3 − 3x 2 − 6x − 6 2x 3 ∼ 3 → 12.D−1(Q) – C(Q) Ta cần xác định giá trị Q > 0 để π(Q) đạt cực đại. 3) L3 = lim x →0 3x − 3arctgx − x3 + x4 . 3 7.2. Do đó D(P) = Q ⇔ P = D−1(Q).1. 47 . tại Q = Q0 ta phải có lợi nhuận.GTNN Sinh viên tự ôn 7.Q Lợi nhuận của xí nghiệp là: π(Q) = R(Q) – C(Q) = Q. hơn nữa. x − sin x x 6 Vậy L2 = 12. Hãy xác định mức sản lượng Q để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa. ta có 6 ln(1 − x) + 6x + 3x2 + 2x3 x3 + o(x4 )) = x4 + o(x4 ) ∼ x4 .GTLN .Điểm uốn .Tính lồi lõm . Thông thường ta chỉ cần tìm Q = Q0 > 0 sao cho π'(Q0) = 0 và π''(Q0) < 0. để phù hợp với thực tế. Phương pháp giải: Với mức sản lượng Q. đơn giá và tổng chi phí đều dương. để bán hết sản phẩm.

Bài toán thuế doanh thu Bài toán: Giả sử một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Cần xác định giá trị Q > 0 để π(Q) đạt cực đại.Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Suy ra π(Q) đạt cực đại tại Q = 52.Q = (1312 – 2Q)Q. Khi đó: 48 . Biết hàm cầu QD = 656 - 1 P (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = Q3 – 77. Khi đó ta có các số liệu sau đều phù hợp: - Lợi nhuận là π = 38416 > 0. Hãy xác định mức thuế t trên môt đơn vị sản phẩm để có thể thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp. để bán hết sản phẩm.3.Q2 + 1000Q + 40000 (Q là sản 2 lượng). Phương pháp giải: Với mức thuế t trên một đơn vị sản phẩm. Với mức sản lượng Q. Suy ra: π'(Q) = 0 ⇔ – 3Q2 + 150Q + 312 = 0 ⇔ Q = – 2 (loại) hay Q = 52. Tổng chi phí là C = 24400 > 0. Với mức sản lượng Q. Ta cũng có: π''(Q) = – 6Q + 150 nên π''(52) < 0. Kết luận: Để đạt lợi nhuận cao nhất. Biết hàm cầu là QD=D(P) (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C=C(Q) (Q là sản lượng). xí nghiệp cần sản xuất với mức sản lượng Q = 52. Đơn giá là P = 1208 > 0. xí nghiệp cần bán theo đơn giá P sao cho QD = Q. Khi đó lợi nhuận tương ứng là π = 38416. 7. Ta có: π'(Q) = –3Q2 + 150Q + 312. Do đó D(P) = Q ⇔ P = D–1(Q). xí nghiệp sẽ định mức sản lượng Q phụ thuộc vào t sao cho đạt lợi nhuận tối đa. để bán hết sản phẩm. Giải. Hãy xác định mức sản lượng Q để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa. xí nghiệp cần bán theo đơn giá P sao cho: QD = Q ⇔ 656 − Khi đó: 1 P = Q ⇔ P =1312 – 2Q. Lợi nhuận của xí nghiệp là: π(Q) = R(Q) – C(Q) = (1312 – 2Q)Q – (Q3 – 77Q2 + 1000Q + 40000) = – Q3 + 75Q2 + 312Q – 40000. 2 - Doanh thu của xí nghiệp là: R(Q) = P.

Q= (2000 – Q)Q. Với mức sản lượng Q. Lợi nhuận của xí nghiệp là: π(Q) = R(Q) – C(Q) – Qt = D–1(Q). Giải.Q Tiền thuế xí nghiệp phải nộp là: T(t)= Qt. ta cần xác định Q sao cho π(Q) đạt cực đại.Q – C(Q) – Qt. xí nghiệp cần bán theo đơn giá P sao cho: QD = Q ⇔ 2000 – P = Q ⇔ P = 2000 – Q. Suy ra: 1000 − t . lợi nhuận và tổng chi phí đều dương.- Doanh thu của xí nghiệp là: R(Q) = P. đơn giá. π(Q) = R(Q) – C(Q) – Qt Mức sản lượng được định ra sao cho π(Q) đạt cực đại. Khi đó Q = Q(t) (Q phụ thuộc vào t) và tiền thuế mà xí nghiệp phải nộp là T = Q(t)t. Ta có 49 1000 − t . Ví dụ. 4 . Biết hàm cầu là QD= 2000 – P (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = Q2 + 1000 Q + 50 (Q là sản lượng). Để thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp ta cần xác định giá trị t > 0 để T = Q(t)t đạt cực đại. để bán hết sản phẩm. Tiền thuế xí nghiệp phải nộp là: T(t) = Qt. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. tại giá trị t tìm được ta phải có sản lượng. Như đã nói ở trên.Q= D–1(Q). Hãy xác định mức thuế t trên một đơn vị sản phẩm để có thể thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp. 4 π'(Q) = 0 ⇔ – 4Q + 1000 – t = 0 ⇔ Q = Vì π''(Q) = – 4 < 0 nên π(Q) đạt cực đại tại Q = nộp là: T(t) = Qt = Ta cần xác định giá trị t > 0 để T(t) đạt cực đại. Ta có: π'(Q) = – 4Q + 1000 – t. Khi đó tiền thuế mà xí nghiệp phải 4 1000t − t 2 . Chú ý rằng để phù hợp với thực tế. Lợi nhuận của xí nghiệp là: = (2000 – Q)Q – (Q2 + 1000 Q + 50) – Qt = – 2Q2 + (1000 – t) Q – 50. Khi đó: - Doanh thu của xí nghiệp là: R(Q) = P.

4 1000 − 2t = 0 ⇔ t = 500. 7. Mức thuế t phải thỏa điều kiện t > 0 và t + P1 < P0. Kết luận: Để thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp. Do đó ta cần xác định P sao cho π(P) đạt cực đại. Do được độc quyền. Khi đó ta có các số liệu sau đều phù hợp: - Sản lượng là Q = 125 > 0. Vậy đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa là 50 P0 = 2200. Ta có: QS = QD ⇔ P – 200 = 4200 – P ⇔ P = 2200. ta phải có các đại lượng tương ứng như đơn giá. lượng cung. Tổng chi phí là C = 140675 > 0. cần định mức thuế trên một đơn vị sản phẩm là t = 500. . Phương pháp giải: Gọi t là mức thuế nhập khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Một công ty được độc quyền nhập loại sản phẩm trên. Khi đó tiền thuế thu được là T = 62500. công ty sẽ nhập sản phẩm trên để bán với đơn giá P thỏa t + P1 < P < P0 với số lượng là QD – QS = D(P)–S(P). Khi đó P = P(t) (P phụ thuộc vào t) và tiền thuế mà công ty phải nộp là: T(t) = t[D(P(t)) – S(P(t))]. Đơn giá là P = 1875 > 0. Ví dụ. Tất nhiên công ty sẽ chọn đơn giá để lợi nhuận đạt cao nhất.T'(t) = Suy ra T'(t) = 0 ⇔ 1000 − 2t . Giải. Hãy xác định mức thuế nhập khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất (Giả sử khối lượng nhập khẩu của công ty không ảnh hưởng đến giá bán trên thị trường quốc tế). Một công ty được độc quyền nhập loại sản phẩm trên. Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường quốc tế cộng với chi phí nhập khẩu (nhưng chưa tính thuế nhập khẩu) là P1 < P0. Để thu được nhiều thuế nhất từ công ty ta cần xác định giá trị t > 0 để T(t) đạt cực đại. Hãy xác định mức thuế nhập khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất. trong đó P0 là đơn giá tại điểm cân bằng của thị trường nội địa. Tiền thuế thu được là T = 62500. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là QS = P – 200 và QD = 4200 – P (P là đơn giá). Lợi nhuận là π = 31200 > 0. Bài toán thuế nhập khẩu Bài toán: Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là QS = S(P) và QD = D(P) (P là đơn giá).4. Trước hết ta tìm đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa. Mức thuế t phải thỏa t + P1 < P0 và để phù hợp với thực tế. 4 Vì T''(t)= – 1/2< 0 nên T(t) đạt cực đại tại t= 500. Khi đó lợi nhuận mà công ty thu được là: π(P) = (P – P1 – t)[D(P) – S(P)]. lượng cầu đều dương. Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường quốc tế cộng với chi phí nhập khẩu (nhưng chưa tính thuế) là P1 = 1600.

Khi đó tiền thuế mà công ty phải 2 Vì T''(t)= – 2< 0 nên T(t) đạt cực đại tại t= 300 với T(t) = 90000. Suy ra: t .5. Suy ra T'(t) = 0 ⇔ 600 – 2t = 0 ⇔ t = 300. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là QS = S(P) và QD = D(P) (P là đơn giá). Lượng cầu là QD = 2150 > 0. Bài toán thuế xuất khẩu Bài toán. trong đó P0 là đơn giá tại điểm cân bằng của thị trường nội địa. . cần định mức thuế trên một đơn vị sản phẩm là t = 300. Điều kiện: t > 0.Lượng hàng mà công ty nhập về là: QD – QS = (4200 – P) – (P – 200) = 4400 – 2P. Ta có: T'(t) = 600 – 2t. 51 . Khi đó tiền thuế thu được là T = 90000. Ta cần xác định t để T(t) đạt cực đại.Gọi t là mức thuế nhập khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường quốc tế trừ đi chi phí xuất khẩu (nhưng chưa trừ thuế xuất khẩu) là P1 > P0. Lượng cung QS = 1850 > 0. Ta có: π'(P) = – 4P + 2(3800 + t). 2 π'(P) = 0 ⇔ – 4P + 2(3800 + t) = 0 ⇔ P = 1900 + Vì π''(P) = – 4 < 0 nên π(P) đạt cực đại tại P = 1900 + nộp là: T(t) = t[ QD – QS] = t (4400 – 2P) = t(600 – t). Một công ty được độc quyền xuất khẩu loại sản phẩm trên. Khi đó: Đơn giá P thỏa 1600 + t < P < 2200 (**) và ta có . t . Hãy xác định mức thuế xuất khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất (Giả sử khối lượng xuất khẩu của công ty không ảnh hưởng đến giá bán trên thị trường quốc tế).Lợi nhuận mà công ty thu được là: π(P) = (P – P1 – t)[ QD QS] = (P – 1600 – t)( 4400 – 2P) = – 2P2 + 2(3800 + t)P – 4400(1600 + t). Kiểm tra ta thấy điều kiện (*). (**) được thỏa và các số liệu sau đều phù hợp: - Đơn giá là P = 2050 > 0. Kết luận: Để thu được nhiều nhất thuế nhập khẩu từ công ty. 1600 + t < 2200 (*). Đơn giá P được định ra sao cho π(P) đạt cực đại. 7.

Do được độc quyền. lượng cầu đều dương. Một công ty được độc quyền xuất khẩu loại sản phẩm trên. Suy ra: t . lượng cung. Gọi t là mức thuế xuất khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Đơn giá P được định ra sao cho π(P) đạt cực đại.Lợi nhuận mà công ty thu được là: π(P) = (P1 – P – t)(QS – QD) = (3200 – P – t)(2P – 4400) = – 2P2 + 2(5400 – t)P – 4400(3200 – t). Khi đó tiền thuế mà công ty phải 2 . Mức thuế t phải thỏa P1– t > P0 và để phù hợp với thực tế. Tất nhiên công ty sẽ chọn đơn giá mua để lợi nhuận đạt cao nhất. Trước hết ta tìm đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa. Khi đó lợi nhuận mà công ty thu được là: π(P) = (P1 – P – t)[ S(P) – D(P)]. Khi đó P = P(t) (P phụ thuộc vào t) và tiền thuế mà công ty phải nộp là: T(t) = t[S(P(t)) – D(P(t))]. Hãy xác định mức thuế xuất khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất. 2 π'(P) = 0 ⇔ – 4P + 2(5400 – t) = 0 ⇔ P = 2700 − Vì π''(P) = – 4 < 0 nên π(P) đạt cực đại tại P = 2700 − nộp là T(t) = t(QS – QD)= t (2P – 4400) = t(1000 – t).Phương pháp giải: Gọi t là mức thuế xuất khẩu trên một đơn vị sản phẩm. Giải. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là QS = P – 200 và QD = 4200 – P (P là đơn giá). 3200 – t > 2200 (*). Vậy đơn giá tại điểm cân bằng trong thị trường nội địa là P0 = 2200. Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường quốc tế trừ chi phí xuất khẩu (nhưng chưa trừ thuế) là P1 = 3200. Ta có QS = QD ⇔ P – 200 = 4200 – P ⇔ P = 2200. Ta có π'(P) = – 4P + 2(5400 – t). ta phải có các đại lượng tương ứng như đơn giá mua. Ta có T'(t) = 1000 – 2t.QD = (P – 200) – (4200 – P) = 2P – 4400. Ví dụ. công ty sẽ thu mua sản phẩm trên với đơn giá P thỏa P0 < P < P1 – t với số lượng là QS – QD = S(P) – D(P). . Do đó ta cần xác định P sao cho π(P) đạt cực đại. 52 t . Ta cần xác định t để T(t) đạt cực đại. Để thu được nhiều thuế nhất từ công ty ta cần xác định giá trị t > 0 để T(t) đạt cực đại. Khi đó: Công ty sẽ thu mua với đơn giá P thoả: 2200 < P < 3200 – t (**) . Mức thuế t phải thỏa điều kiện t > 0 và P1– t > P0.Lượng hàng mà công ty xuất khẩu là: QS . Điều kiện: t > 0.

Lượng cung QS = 2250 > 0. cần định mức thuế trên một đơn vị sản phẩm là t = 500. Kiểm tra ta thấy điều kiện (*) được thỏa và các số liệu sau đều phù hợp: - Đơn giá là P = 2450 > 0 và thoả (**). x →0 ln(cos 4x) b) lim x →0 1 + 3sin x + 1 + tgx − 2 sin 2x c) lim x →0 1 − cos x + ln(1 + tg2 2x) + 2arcsin3 x 1 − cos4x + sin2 x d) lim x→0 arcsin(x3 + tg2 3x) + 2arcsin2 x 1 − cos3 2x + sin2 x (x 2 + 2x + 4)(1 − cos 2x) + (e2x − 1)2 + x 4 e) lim . Kết luận: Để thu được nhiều nhất thuế xuất khẩu từ công ty. Lượng cầu là QD = 1750 > 0. BÀI TẬP 1.Suy ra T'(t) = 0 ⇔ 1000 – 2t = 0 ⇔ t = 500. Vì T''(t)= – 2< 0 nên T(t) đạt cực đại tại t= 500 với T(t) = 250000. Khi đó tiền thuế thu được là T = 250000. x →0 ln(cos 4x) + x 3 (x 2 + 3x + 4) ln(c os x) + cos 2x − 1 f ) lim x→0 (x 2 + 2x + 2)(sin2x + x 2 )2 (cos 2x − ex )(x 2 + 1 − c os x) g) lim 2 x →0 x(cos 3x − cos x) ln(1 + e − cos x) h) lim x →1 (x3 − 1)(x2 − 2x + sin (e2x 2 πx πx ) + sin − e(x −1) 2 2 2 4 2 − e )(x − 1) + ln x 2 i ) lim (x + 1) ln(x + 2) + x3 + 4x2 + 5x + 1 + e(x+1) (1 + cos πx)(x3 + 1) − x2 + 2x + 2 + 1 x→−1 tg(x3 − 3x − 2) + 7 + x − 3ex−2 + x3 − 3x2 + 4 j) lim x →2 x(e2x − e4 ) + sin πx + cos πx − 1 53 . Tính các giới hạn sau: (1 − cos x)2 a) lim .

Tính các giới hạn sau: ⎛ x2 − 3x + 2 ⎞ a) lim ⎜ 2 ⎟. 5. x > 1. b để các hàm số sau liên tục trên R: 1 ⎧ ⎪arctg a) y = ⎨ (x − 2)3 ⎪a ⎩ neáu x ≠ 2. Tính các giới hạn sau: a) lim( x2 + x x2 + x − x2 + x x2 − x ) . Định các tham số a.2. x →∞ ⎝ x − 5x + 1 ⎠ b) lim(sin x + cos x)cot gx x →0 3 c ) lim(cos 2x + x 2 )cot g x x → 0+ d ) lim(cos 2x + x 2 )cot g x x → 0− 3 e ) lim(cos 2x + x2 )cot g x x →0 3 4. 54 . x →+∞ b) lim( x2 + x x2 + x − x2 + x x2 − x ) x →−∞ c) lim( 3 3x3 + 3x2 + x + 1 − 3 3x3 − x2 + 1) x →∞ d) lim x( 3 2x3 + x2 + 2x + 1 + 3 1 − x2 − 2x3 ) x →∞ e) lim x( 3 x3 + x x4 + 1 + 2x + 1 + 3 1 − x2 − x3 ) x →∞ 3. neáu neáu 0 ≤ x ≤ 1. neáu x < 0. Định các tham số a. neáu x = 2. tại x = 0 và x = 1. b để các hàm số sau liên tục tại các điểm được chỉ ra: ⎧ e2x − cos 2x ⎪ a) y = ⎨ x 3 + 4x ⎪a ⎩ ⎧ ln(cos 3x) ⎪ x2 ⎪ b) y = ⎨ax + b ⎪ 1 ⎪arctg( 2 ) x + 2x − 3 ⎩ neáu x ≠ 0. tại x = 0. neáu x = 0.

Tìm đạo hàm y′ = y′(x) của các hàm số sau: a) y=(xcos2x) xsin3x 1⎞ ⎛ b) y = ⎜ x+ ⎟ x⎠ ⎝ ln 2x 7. Tìm dy và dy(32). 10. Cho y = 5 x . b) y = 1 + yex . c) x 3 + ln y − x 2e y = 0. Chứng minh rằng hàm số 1 ⎧ ⎪ x sin y=⎨ x ⎪0 ⎩ khi x ≠ 0 khi x = 0 liên tục tại x = 0 nhưng không có đạo hàm bên trái lẫn đạo hàm bên phải tại điểm này. 2 8.⎧ sin πx ⎪ x 2 − 3x + 2 ⎪ ⎪ b) y = ⎨ax 2 + bx + 1 ⎪ ln(x 2 − 4x + 5) ⎪ ⎪ 2− 2+x ⎩ neáu x < 1. x > 2. Töø ñoù xaùc ñònh y′(0). 6. Tìm các đạo hàm y′ = y′(x0) và y′′ = y′′(x0) của các hàm số y = y(x) được cho dưới dạng tham số sau: ⎧x = a) ⎨ ⎩y = ⎧x = ⎪ b) ⎨ ⎪y = ⎩ ⎧x = ⎪ c) ⎨ ⎪y = ⎩ ln(1 + t) 2t − 2arctgt arctgt t2 2 2et t + t2 taïi x0 = ln 2 π 3 taïi x0 = taïi x0 = 2 9. 55 . Töø ñoù xaùc ñònh y′( ). π d) ycosx + sinx + lny = 0. Tìm đạo hàm y′ = y′(x) của các hàm ẩn y = y(x) định bởi: a) y= x+arctgy. neáu neáu 1 ≤ x ≤ 2. Tính gần đúng 5 31 . Chứng minh rằng hàm số 1 ⎧ 2 ⎪ x sin y=⎨ x ⎪0 ⎩ khi x ≠ 0 khi x=0 có đạo hàm trên R. 11.

d) y = ln(cos2x) ñeán soá haïng x6 . Tìm khai triển MacLaurin của các hàm số sau: a) y = 1 ñeán soá haïng x5 . 13.Tính các giới hạn sau: a) lim x →0 x − ac sin x . Tìm khai triển Taylor tại x0 của các hàm số sau đến số hạng (x – x0)5: 56 .12. 05 . Tính gần đúng arc tg 1. e) y = arctg(1 − cos x) ñeán soá haïng x6 . 1 − sin x b) y = cos(sin2x) ñeán soá haïng x6 . Tìm đạo hàm cấp n của các hàm số sau: a) y = xsinx c) y = x3ex e) y = x4 lnx b ) y = x2cosx d) y = f) y = x ex x +1 x 2 + 2x − 3 15. ln(1 + x) x f ) lim ( x →0 g) lim x n ex i ) lim(sin 3x) x →0+ 2 / ln sin x h) lim (ln(x − 1))tg(1− x) x →1+ ⎛ x 2 − 2x + 3 ⎞ j) lim ⎜ ⎟ x +1 x → 2+ ⎝ ⎠ ln(x − 2) k) lim x→0 ln 2 (1 + x) − sin 2 x 1 − ex 3 l) lim x →0 x − arctgx 2e − x2 − 2x − 2 x 14. x − tgx b) lim x →0 2tgx − tg2x x(1 − cos 3x) 2(tgx − sin x) − x 3 c) lim x →0 x5 d) lim x →0 ln|sin 2x| ln|sin 3x| ln(1 + x)1+ x 1 − ) x2 x e) lim ( x →0 x →−∞ 1 1 − ). 16. c) y = arctg(sin3x) ñeán soá haïng x5 . Cho y = arc tg x . Tìm dy và dy(1).

57 . 19. Tìm các khoảng tăng giảm và cực trị của các hàm số y sau đây. −1). 0). + ∞). (4/3 . (1. 1). [0. (2. [2 . 1]. 2]. c) y = x e D = [4/3 . 4/3). 1). 2]. 4]. b) y = xe 2 c) y = (x+2)e1/x. (−2. (1 . (0. 0] f) y = x4 + 1 x2 + 1 x − 3x + 2 2 D = [−1. Tìm các khoảng lồi lõm và điểm uốn của đồ thị của các hàm số sau đây: −1 / x x2 . Xác định cấp của các vô cùng bé sau đây khi chọn x làm vô cùng bé chính: a) 2 − 2 cos x − x2 + 2x4 . 2). 2). [−2. Tính gần đúng chính xác đến 10-6: 18. (4/3 . (1/4 . + ∞) . + ∞). R. [1/4 . [−2. 4). 0). a) y = + ln | x | . x 2 + 2x − 3 17. 4). R. b) 2x − 2 ln(1 + x) − x2 . 0). e) y = 5x − 1 3 x 2 −5 x x 2 / 2 − x − 6 ln | x | D = [−2. 2). g) y = x2 + 1 x4 + 1 D = [−1. (− ∞. x0 =1 x +1 . 4]. b) y = e D = [1 . + ∞). [4/3 . x0 =1 e) y= x 4 lnx. [1. a) cos41o b) ln1. d) 30x − 15arctg2x + 40x3 − 96x5 . 1]. x0 = π 6 b) y = x 2cosx. [1/4 . [1 . [4 . 0]. [1 . x 0 =2. c) x − 3tgx + x3 . (1 . 2). 4). 4]. R. D = [1/4 . (− ∞. 0]. ( 0. (−2. 4). 1]. (1 . đồng thời tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của y trên tập D tương ứng: a) y = x(1 − 2 x ) . d) y = 1 + x − x / 4 D = [1 .a) y = xsinx.5. x 0 = d) y = f) y = x e x π 3 c) y= x 3ex . 4]. 1]. (− ∞ . (1 . . (−2. 2). (1/4 . x 0 =1. + ∞). + ∞). 0). 20. (−2 . 0].

Biết hàm cầu QD = 300 − P (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = Q3 – 19Q2 + 333Q + 10 (Q là sản lượng). Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là QS = P− 20 và QD = 400 – P (P là đơn giá). Biết hàm cầu là QD= 2640 − P (P là đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = Q2 + 1000 Q + 100 (Q là sản lượng). 23. Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường quốc tế trừ chi phí xuất khẩu (nhưng chưa trừ thuế) là P1 = 310. Một công ty được độc quyền nhập loại sản phẩm trên. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Hãy xác định mức thuế nhập khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất. Một công ty được độc quyền xuất khẩu loại sản phẩm trên. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm.21. Hãy xác định mức thuế xuất khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất. Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là QS = P − 200 và QD = 1800 – P (P là đơn giá). 24. 58 . Hãy xác định mức sản lượng Q để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa. 22. Hãy xác định mức thuế t trên một đơn vị sản phẩm để có thể thu được nhiều thuế nhất từ xí nghiệp. Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường quốc tế cộng với chi phí nhập khẩu (nhưng chưa tính thuế) là P1 = 500.

Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a. 1. Ví dụ. ∀ x∈(a.b).b). 4) ∫ [f (x) + g(x)]dx =∫ f (x)dx + ∫ g(x)dx.2. ký hiệu là ∫ f (x)dx . b). 1) x là một nguyên hàm của x3 trên R.CHƯƠNG 2 PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN A-TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH 1.b) nếu F′(x)= f(x). Hàm số F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a. Tính chất 1) Nếu f(x) có nguyên hàm thì ( ∫ f (x)dx )′ = f (x).3. ta có ∫ kf (x)dx = k ∫ f (x)dx + C. ∫ x4 x dx = + C.4. 3) Với k là hằng số. Định nghĩa nguyên hàm. 2) 2)∫ f ′(x)dx = f (x) + C. Định lý. 4 4 2) cosx là một nguyên hàm của − sinx trên R.b) đều có dạng F(x) + C. 1. 4 3 ∫ sin xdx = − cos x + C. 59 . F(x) + C cũng là nguyên hàm của f(x) trên (a. Nếu biết F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì: ∫ f (x)dx = F(x) + C. mọi nguyên hàm của f(x) trên (a.1. Khi đó 1) Với mọi hằng số C. Ví dụ. 1.b) thì ta hiểu đó là nguyên hàm của f(x) trên các khoảng xác định của f(x). Định nghĩa tích phân bất định Tập hợp tất cả các nguyên hàm của f(x) được gọi là tích phân bất định của hàm f(x). 2) Ngược lại. KHÁI NIỆM VỀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH 1. Khi nói đến nguyên hàm của f(x) mà không chỉ rõ khoảng (a.

ta có ∫ f ( ax + b ) dx = a F(ax + b) + C . Ví dụ. Nếu ∫ f (x)dx = F(x) + C thì với a ≠ 0 và b là các hằng số. 3 60 1 . Bảng các tính phân cơ bản α ∫ x dx = x α +1 +C α +1 (-1 ≠ α : Const) ∫ dx = 2 x x +C ∫ dx 1 = − +C 2 x x ∫ dx = ln | x | + C x x x x ∫ e dx = e + C ax ∫ a dx= ln a +C (0 < a ≠ 1: Const) ∫ sinxdx = ∫ cos2 x dx = − cosx + C ∫ cosxdx = sinx dx +C 2 ∫ (1 + tg 2 x)dx = tgx +C + C ∫ sin 2 x = ∫ (1+ cotg ∫ cot gxdx = x)dx = − cot gx + C ln | sin x | + C ∫ tgxdx = − ln | cos x | ∫ ∫a ∫ ∫ 2 dx a2 − x2 = a rcsin x + C a ∫ dx x2 + h dx = n x + x2 + h + C (0< a: Const) (h: Const) dx 1 x = arctg + C 2 +x a a (0 ≠ a: Const) dx x − a 2 2 ∫ a2 − x2 + C = 1 x+a +C ln 2a x−a (0 ≠ a: Const) = 1 x − a ln 2a x + a (0 ≠ a:Const) a 2 − x2 dx = 1 1 x x a 2 − x 2 + a 2 a rcsin + C 2 2 a (0 < a : C o n st) ∫ x 2 + h dx = 1 1 x x 2 + h + h.5. ∫ e3x −4dx = 1 3x − 4 e + C.1.ln | x + 2 2 x 2 + h | +C (h: Const) Chú ý.

ϕ '(t) liên tục và x = ϕ (t) có hàm ngược t = ϕ (x). Ví dụ. Đặt t = u(x) ⇒ dt = u'(x)dx. Phương pháp đổi biến số 1. Tính các tích phân sau: 1) 2) ∫ x +1 x x4 dx = dx = = ∫x ∫ 3 1/ 2 dx + ∫ xdx= 2 x x + 2 x + C. sau đó thay t = ϕ−1(x) để suy ra I. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN 2. 61 . Phương pháp phân tích Muốn tính tích phân bất định của một hàm số f(x) ta dùng các tính chất của tích phân và phân tích f(x) để đưa tích phân cần tính về các dạng tích phân cơ bản. 2 2 2 8 5) 6) ∫ (1 + 2x ∫ (1 + 2x) 2 2 ) dx = ∫ (1 + 4x 2 + 4x 4 )dx = x + dx = 4 3 4 5 x + x +C 3 5 10 1 1 1 (1 + 2x)11 + C = (1 + 2x)11 + C.2. Ta có ∫ f [u(x)] u '(x)dx . 1) I = ∫ x2 (3 + 2x3 )4dx. 3 2 1 1 1 3) ∫ sin 5x. Khi đó dx = ϕ '(t)dt và 2.1.2. trong đó u(x) và (1) I= ∫ f [u(x) ] u '(x)dx = ∫ f (t)dt −1 Tính tích phân sau cùng trong (1) theo t. Đổi biến số dạng 2: Xét tích phân I = ∫ f (x)dx . 3 16 x +4 2 ∫ x2 + 4 x4 − 16 + 16 x +4 2 dx = ∫ (x 2 − 4 + )dx = ∫ x 2dx − 4 ∫ dx + 16∫ dx x +4 2 x x − 4x + 8 arctg + C. 2 11 22 2.sin 3xdx = 2 ∫ (cos 2x − cos 8x)dx = 2 ∫ cos 2xdx − 2 ∫ cos 8xdx = 1 1 sin 2x − sin 8x + C. sau đó thay t = u(x) để suy ra I. Tính các tích phân sau: (2) Tính tích phân sau cùng trong (2) theo t. 4 16 4) ∫ sin2 2x dx = ∫ 1 − cos 4x 1 1 1 dx = ∫ (1 − cos 4x)dx = x − sin 4x + C. Đặt x = ϕ(t). Đổi biến số dạng 1: Giả sử tích phân có dạng: I = u'(x) liên tục. trong đó ϕ(t) có đạo hàm I = ∫ f (x)dx = ∫ f[ϕ(x)] ϕ′ (t)dt Ví dụ.

Ta có +x−3 I= 1 2x + 1 1 dx 1 1 2 ∫ x2 + x − 3 dx − 2 ∫ x2 + x − 3 = 2 ln| x + x − 3| − 2 J. 2 4 Suy ra J = 1 ) 2 ⎛ 13 1 (x + ) 2 − ⎜ ⎜ 2 2 ⎝ d(x + 1 − 2 n = 2 13 1 ⎞ 2. Ta có +x−3 1 13 x 2 + x − 3 = (x + )2 − . 2 J Xét J = ∫x 2 dx . Suy ra ∫ dt = ln t + C = ln x2 + x − 3 + C. 6 Suy ra 2) I = I = ∫ t4 1 t5 (3 + 2x3 )5 dt = +C= + C. t 3) I = ∫x 2 xdx . I= 2x + 1 Đặt t = x2 + x − 3 ⇒ dt = (2x + 1)dx. 2 2 13 2x + 1 + 13 4) I = ∫ xdx 1+ x 4 . dt . 6 30 30 ∫ x2 + x − 3 dx. ∫ = 1 13 ln 2x + 1 − 2x + 1 + Vậy I= 1 1 2x + 1 − 13 ln| x 2 + x − 3| − ln + C.Ñaët t = 3 + 2x 3 ⇒ dt = 6x 2dx ⇒ x 2dx = dt . x+ + ⎟ 2 2 ⎟ ⎠ 1 x+ 13 2 +C 13 2 ∫ dx = 2 x +x−3 ∫ dx = 1 2 13 (x + ) − 2 4 13 13 + C. Suy ra 2 62 Ñaët t = x2 ⇒ dt = 2xdx ⇒ xdx = .

t t 2 2 6) I = ∫ 3x + 5 4x + 1 dx.3. Suy ra I = ∫ a 2 cos2 tdt = 1 2 1 1 1 1 a ∫ (1 + cos 2t )dt = a 2 (t + sin 2t) + C = a 2 t + a 2 sin 2t + C. x Suy ra t2 + 1 1 t2 ln 2 x dt = ∫ (t + )dt = + ln t + C = + ln ln x + C. x ln x Đặt t = lnx ⇒ dt = I= I=∫ dx . t2 − 1 1 ⇒ dx = tdt . ⎝ 2 2⎠ a π π Đặt x = asint. 2 ln2 x + 1 5) I = ∫ dx. Ta đã chứng minh công thức tích phân từng phần: 63 .I= I = 1 dt 1 1 2 2 4 ∫ 1 + t 2 = 2 ln t + 1 + t + C = 2 ln x + 1 + x + C. Suy ra ∫ uv′dx = ∫ (uv)′dx −∫ u′vdx = uv − ∫ u′vdx. t 2 8 8 8 8 8 8 7) I = ∫ a 2 − x 2 dx (0 < a: Const). Suy ra 4 2 Ñaët t = 3 4x + 1 ⇒ x = I= ∫ t2 − 1 +5 1 3 17 t 3 17t 1 17 4 tdt = ∫ ( t 2 + )dt = + = (4x + 1)3 + 4x + 1 + C. 2 2 2 2 4 Mặt khác. ⎛ − ≤ t ≤ ⎞ ⇔ t = arc sin x . Phương pháp tích phân từng phần Cho các hàm số u = u(x) và v= v(x) co1ca1c đạo hàm u′ = u′(x) và v′ = v′(x) liên tục. 1 2 1 1 1 a sin 2t = a 2 sin t cos t = a 2 sin ta cos t = x a 2 − x 2 .dx = a cos tdt. Khi đó (uv)′ = u′v + uv′ nên uv′= (uv)′ − vu′. 2 a 2 2. 4 2 2 2 Vậy I= 1 2 x 1 a arc sin + x a 2 − x2 + C. Khi đó ⎜ ⎟ a 2 − x2 = a|cos t|= a cos t.

2) Đối với một số bài toán. ∫ p(x) cos axdx. ∫ p(x)arctgaxdx.…) u = lnax (arctgax. ∫ p(x) ln axdx. ⎧u = x ⎧du = dx ⎪ 2) I = ∫ . dv = p(x)dx ⎧du = dx ⇒⎨ ⎩dv = cos xdx ⎩ v = sin x ⎧u = x Suy ra I = x sin x − ∫ sin x dx = x sin x + cos x + C. Ví dụ. sau khi áp dụng tích phân từng phần.. dv = sinaxdx (cosaxdx.arcsinax.. (1 ≠ α : Const). Đặt ⎨ u = p(x). 3) Các tích phân sau đây dược tính bằng phương pháp tích phân từng phần với cách đặt tương ứng (ở đây p(x) là đa thức theo x có a là hằng số): LOẠI CÁCH ĐẶT ax 1 ∫ p(x) sin axdx. 1) Để tính ∫ g(x)h(x)dx bằng phương pháp tích phân từng phần có 2 cách đặt: ⎧ u = g(x) ⇒ ⎨ ⎩dv = h(x)dx ⎧du = g′(x)dx ⎪ ⎨ ⎪ v = ∫ h(x)dx (thöôøng choïn C = 0) ⎩ ⎧du = h′(x)dx ⎪ ⎨ ⎪ v = ∫ g(x)dx (thöôøng choïn C = 0) ⎩ hoặc ⎧ u = h(x) ⇒ ⎨ ⎩dv = g(x)dx Ta thường chọn cách đặt nào để tính được dạng ∫ vdu ... Tính các tích phân sau: 1) I = ∫ x cos x dx .∫ uv′dx = uv − ∫ vu′dx Ta còn viết công thức trên dưới dạng: ∫ udv = uv − ∫ vdu Chú ý. ∫ p(x)e dx. Khi đó ∫ f ( x ) dx = 1 − α F(x) + C. ∫ p(x) arcsin axdx. Đặt ⎨ dx ⇒ ⎨ 2 sin x ⎩ v = − cot gx ⎪dv = sin2 x ⎩ x dx Suy ra 64 ..…). ta được mộ hệ thức có ∫ f (x)dx = F(x) + α ∫ f (x)dx. eaxdx..

sin x sin x ⎧du = cos x dx ⎧u = sin x ⎪ ⎪ ⇒ ⎨ 3) I = ∫ ex sin x dx .I = − x cot gx + ∫ cot gx dx = − x cot gx + ∫ cos x d(sin x) dx = − x cot g x + ∫ = − x cot g x + ln sin x + C. Ta có ⎩dv = x dx ⎪v = x ⎪ α +1 ⎩ I= x α+1 x α+1 dx x α+1 xα x α+1 x α+1 = +C ln x − ∫ ln x − ∫ dx = ln x − α +1 α +1 x α +1 α +1 α +1 (α + 1)2 ⎧ ⎪ u = x2 5) I = ∫ x e dx. Suy ra v= ⎪ 3 ⎩ x2e3x 2 − ∫ xe3xdx . I1 Tính I1 : Đặt ⎨ Suy ra ⎧du = − sin x dx ⎧ u = cos x ⎪ ⎪ ⇒⎨ x ⎪ v = ex ⎪dv = e dx ⎩ ⎩ I1 = ex cos x + ∫ ex sin x dx = ex cos x + I. Đặt ⎨ x ⎪v = e x ⎪dv = e dx ⎩ ⎩ Suy ra I = ex sin x − ∫ ex cos xdx . 3 3 I1 I= ⎧ ⎧ du = dx ⎪ u=x ⎪ 3x Tính I1: Đặt ⎨dv = e 3x ⇒ ⎨v = e . Từ đó I = 1 x e (sin x − cos x) + C.Ta có ⎪ ⎪ 3 ⎩ ⎩ I1 = xe3x 1 3x xe3x 1 3x − ∫ e dx = − e +C 3 3 3 9 Vậy 65 . 2 dx ⎧ ⎪ du = x ⎧ u = ln x ⎪ ⇒⎨ 4) I = ∫ x α ln xdx (−1 ≠ α : Const) . Đặt ⎨ 3x ⎪dv = e dx ⎩ 2 3x ⎧du = 2xdx ⎪ ⇒⎨ e 3x . Vậy I = e x sin x − e x cos x − I. Đặt ⎨ α α+1 .

Ta có ⎪v = x ⎩ ⎧u = x 2 + h ⎪ Đặt ⎨ ⎪dv = dx ⎩ I = x x2 + h − ∫ x2 x2 + h dx = x x 2 + h − ∫ dx x2 + h (x 2 + h) − h x2 + h dx = x x2 + h − ∫ x 2 + hdx + h ∫ = x x 2 + h + h. Đặt ⎨ ⎩dv = x dx ⎧ ⎪du = 1 + x 2 ⎪ ⇒⎨ . . a 2 − x 2 dx + a 2 ∫ a a 2 − x2 1 1 x x a 2 − x 2 + a 2 a rc sin + C. 2 2 1 + x2 2 2 7) I = ∫ a2 − x2 dx (0 < a: Const) ⎧u = a 2 − x 2 ⎪ Đặt ⎨ ⎪dv = dx ⎩ ⎧ xdx ⎪du = − 2 ⇒⎨ a − x2 .ln | x + 2 66 x 2 + h | + C.I = x 2e3x 2 xe3x 1 3x 1 3x − ( − e )+ C = e (9 x 2 − 6 x + 2) + C 3 3 3 9 27 ⎧u = arc tgx 6) I = ∫ x arc tg x dx.ln| x + x 2 + h | −I.Ta có ⎪ ⎩v = x ⎞ (a 2 − x 2 ) − a 2 dx = x a 2 − x 2 − ∫ dx ⎟ ⎟ 2 2 a −x ⎠ dx x = x a 2 − x 2 + a 2 arcsin − I. 2 2 a ⎛ x2 I = x a 2 − x2 − ∫ ⎜ − ⎜ a 2 − x2 ⎝ = x a 2 − x2 − ∫ Suy ra I = 8)I = ∫ x 2 + h dx = (h: Const) ⎧ xdx ⎪du = ⇒⎨ x2 + h .Ta có 2 ⎪v = 1 + x ⎪ 2 ⎩ 1 + x2 1 + x2 dx 1 + x2 1 I= arctgx − ∫ = arctgx − x + C. Suy ra I = 1 x 2 x2 + h + 1 h .

q ∈ 1) Ik = A . p. (x − a) k dx được tính như sau: I1 = I2 = ∫ x − a dx = A ln x − a + C. ∫ A A (x − a) ∫ k dx = − A ( k − 1)( x − a ) k −1 +C (k > 1). 2⎠ 4 ⎠ ⎝ ⎝ 2 Vì p2 – 4p < 0 nên q − p2 p2 > 0 . 2) Tính tích phân J1 = Mx + N (x 2 + px + q 2 ) m dx : Ta có ⎛ ⎛ p⎞ p2 ⎞ x + px + q = ⎜ x + ⎟ + ⎜ q − ⎟. M. m nguyên dương và p2 – 4q < 0. trong đó A. a.3. N. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỈ 3. Do đó 2 ⎠ M 2 2tdt t +a 2 2 J1 = ∫ = = dx = ∫ Mp ⎞ ⎛ Mt + ⎜ N − ⎟ 2 ⎠ ⎝ dt t2 + a2 = = ∫ Mp ⎞ dt ⎛ + ⎜N − ⎟∫ 2 2 ⎠ t + a2 ⎝ M 2 ∫ d t2 + a2 t +a 2 2 ( ) + 1 ⎛ N − Mp ⎞arctg t + C ⎜ ⎟ a⎝ 2 ⎠ a M 1⎛ Mp ⎞ t ln t 2 + a 2 + ⎜ N − ⎟arctg + C 2 a⎝ 2 ⎠ a ( ) M 2N − Mp 2x + p ln x 2 + px + q + arctg +C 2 2 4q − p 2 4q − q 2 ( ) 3) Tính tích phân J m = ∫ Mx + N ( x 2 + px + q ) m dx (m > 1): Biến đổi giống như J1 ta được 67 . Tích phân của các phân thức đơn giản Xét các tích phân có dạng sau: Ik = A ∫ (x − a) ∫ k dx . J m = ∫ Mx + N (x 2 + px + q ) m dx .1. 2 Ta có x2 + px + q = t2 + a2 và Mx + N = Mt + ⎛ N − ⎜ ⎝ Mx + N x + px + p 2 Mp ⎞ ⎟ . k . Đặt a = q − . Thực hiện đổi biến 4 4 t=x+ p ⇒ dt = dx.

.Jm = ∫ ( Mx + N x2 + px + q ) m ⎛ Mp ⎞ Mt + ⎜ N − ⎟ 2 ⎠ ⎝ 2tdt dt = M dx = ∫ m ∫ 2 2 2 2 2 t +a t +a ( ) ( ) m ⎛ Mp ⎞ dt + ⎜N − ⎟∫ 2 ⎠ t2 + a2 ⎝ ( ) m . L (t 2 + a 2 ) − a 2 L=∫ 2 dt = (t + a 2 ) m +1 Do đó ∫ (t dt dt − a2 ∫ 2 = L m − a 2 L m +1 .2. Km = Ta tính Lm = ∫ (t ∫ (t 2 2 2tdt = + a 2 )m ∫u du m = −1 1 1 +C= − + C. 2 2 m (t + a ) 1 t 2m − 1 1 L + 2 2 2 m 2m a 2 m 2ma (t + a ) Lm +1 = Đây là công thức truy hồi để tính Lm. ∫ t2 + a2 a a 3.. m −1 (m − 1)u (m − 1)(t 2 + a 2 )m −1 dt bằng công thức truy hồi như sau: + a 2 )m 4) Tính tích phân Lm = Đặt ⎧ 1 ⎪u = 2 (t + a 2 )m ⎨ ⎪dv = dt ⎩ ∫ (t 2 dt + a 2 )m (m nguyên dương) ⎧ 2mt dt ⎪du = − 2 ⇒⎨ (t + a 2 ) m +1 . + a n x n 68 (1) . trong đó L1 = dt 1 t = arctg + C. + b m x m = f ( x) = Q ( x) a 0 + a 1 x + .. Tích phân các hàm hữu tỉ Hàm hữu tỉ là một hàm số có dạng: P(x) b 0 + b1 x + . Ta có ⎪ v=t ⎩ Lm = (t t 2 +a 2 ) m + 2m ∫ (t 2 t2 2 +a 2 ) m +1 dt .. Km Lm Ta tính Km bằng cách đổi biến u = t 2 + a 2 ⇒ du = 2tdt . 2 m 2 m +1 +a ) (t + a ) Lm = Suy ra t + 2mLm − 2ma 2Lm +1 .

... Vì P1(x) là đa thức nên tích phân P1(x) tính được dễ dàng. E2... bm ≠ 0 và P(x). E2. Q(x) trong đó P1(x). B1. Giải. = + + + + 2 + 21 + 2 2 2 3 Q(x) x − a x − b (x − b) (x − b) x + px + q x + rx + s (x + rx + s)2 P(x) đuợc phân tích thành tổng các phân thức đơn Q(x) trong đó A.. F2 .với ai. x+2 b) I = ∫ x4 + 1 . E2. r2 – 4s < 0 ). chọn x = 0 ⇒ A + B + D = 2. E2. F2. B1. F2. F2 . Vì vậy ta giả thiết rằng f(x) có dạng (1) với bậc của tử bé hơn bậc của mẫu (m < n). chọn x = −2 ⇒ −5A + 5B − 2C + D = 0. B1.. chọn x = 1 ⇒ 4A + 2B + 4C + 4D = 3.. Ta phân tích 2 x+2 x + 2x + 2x + 2x + 1 4 3 = x+2 (x + 1) (x + 1) 2 2 = A B Cx + D + + 2 2 x + 1 (x + 1) x +1 (1) ⇔ x + 2 = A(x + 1)(x 2 + 1) + B(x 2 + 1) + (Cx + D)(x + 1)2 Từ (1) ta có - chọn x = −1 ⇒ B = 1/2. F2 ∈ R. Để các định các hệ số trên ta có 2 cách như sau: Cách 1 (Phương pháp hệ số bất định): Nhân hai vế cho Q(x) rồi đồng nhất hệ số của các số hạng cùng bậc ở hai vế... Tính các tích phân sau: a) I = x+2 dx ∫ x4 + 2x3 + 2x2 + 2x + 1dx . ta giả sử Q(x) có bậc 10 và được phân tích dưới dạng: Q(x) = (x − a)(x − b)3(x2 + px + q)(x2 + rx + s)2 (p2 – 4q < 0. E2.... Cách 2 (Phương pháp giá trị riêng): Cho x nhận 10 giá trị tùy ý (số 10 ứng với số lượng các hệ số cần xác định) rồi thế vào đẳng thức trên để được một hệ phương trình tuyến tính đối với A.. 69 . Giải hệ phương trình này ta tìm được A. Khi đó giản như sau: Để minh họa. Giải hệ phương trình này ta tìm được A. Ví dụ. đưa đến hệ phương trình tuyến tính đối với A. Ta thấy nếu bậc của P(x) lớn hơn hoặc bằng bậc của Q(x) (m ≥ n) thì bằng cách chia tử cho mẫu ta có thể biểu diễn (1) dưới dạng: f (x) = P1 (x) + P2 (x) .. Khi đó B3 B1 B2 E x + F1 E x + F2 P(x) A Cx + D . P2(x) là các đa thức theo x với bậc của P2(x) bé hơn bậc của Q(x). a) I = ∫ x4 + 2x3 + 2x2 + 2x + 1dx . B1. Q(x) không có nghiệm chung. B1. bi ∈ và an.

Ta có hệ ⎧ ⎪A + D = ⎪ ⎪ 4 ⎨   A + 4C + ⎪ ⎪ −5A − 2C + ⎪ ⎩ 3 ⎧ ⎪A = 1 2 ⎪ 4D = 2 ⇔ ⎨C = −1 ⎪ 5 1 ⎪D = D =− 2 2 ⎩ Vậy 1 x− 1 1 1 1 1 1 1 2x 1 1 . 2 x +1 2 2 1 1 1 1 2x 1 1 = ln| x + 1| − b) I = ∫x 4 dx . = + − 2 2 = + − + 4 3 2 2 2 2 2 x + 1 2 x2 + 1 x + 2x + 2x + 2x + 1 x + 1 2 (x + 1) x + 1 x + 1 2 (x + 1) x+2 Suy ra I= ∫ x + 1dx + 2 ∫ (x + 1)2 dx − 2 ∫ x2 + 1dx + 2 ∫ x2 + 1 dx 1 1 1 1 − ln(x 2 + 1) + arctgx + C. Ta có +1 x4 + 1 = (x4 + 2x2 + 1) − 2x2 = (x2 + 1)2 − (x 2)2 = (x2 + x 2 + 1)(x2 − x 2 + 1) Ta phân tích 1 Ax + B Cx + D = + ⇔ 1 = (Ax + B) (x 2 − x 2 + 1) + (Cx + D)(x 2 + x 2 + 1) 2 2 x + 1 x + 2x + 1 x − 2x + 1 4 ⇔ (A + C)x 3 + (− A 2 + B + C 2 + D)x 2 + (A − B 2 + C + D 2)x + B + D = 1 Đồng nhất các hệ số tương ứng ở hai vế ta được: ⎧A + C = 0 ⎪ ⎪− A 2 + B + C 2 + D = 0 ⎨ ⎪A − B 2 + C + D 2 = 0 ⎪ ⎩B + D = 1 1 ⎧ ⎪A = 2 2 ⎪ 1 ⎪ ⎪B = 2 ⎪ ⇔ ⎨ ⎪C = − 1 ⎪ 2 2 ⎪ 1 ⎪D = ⎪ 2 ⎩ x+ 2 1 − + x 2 +1 2 2 I1 Vậy I= 1 2 ∫ 2 x 2 ∫x 2 x− 2 − x 2 +1 I2 70 .

cos x = .sin xdx. 1 + t2 1 + t2 1 − t2 Do đó I có dạng tích phân hàm hữu tỉ đã xét ở phần trước. cos xdx Đặt t = sin x ⇒ dt = cos x dx. I2 = 1 ln(x 2 − x 2 + 1) − arctg(x 2 − 1) + C. Một số phương pháp khác Sau đây ta xét một số dạng có thể đổi biến để đưa về các tích phân hàm hữu tỉ đơn giản hơn: 1) Tích phân dạng I= ∫ R(sin x). trong đó R là một hàm hữu tỉ đối với sinx. 2 Tương tự. Ví dụ: I = ∫ 2 sin x − cos x + 5 = dx 1 arctg 5 3tg x +1 2 +C 5 4. cosx. (−π < x < π) 2 2t 1 − t2 2t sin x = . 2 1 2 2 1 2 2 Do đó I= 1 4 2 ln x2 + x 2 + 1 x − x 2 +1 2 + arctg(x 2 + 1) + arctg(x 2 − 1) + C 4. 71 ∫ R(t)dt.Ta có 1 2x + 2 2 I1 = ∫ dx + 2 x2 + x 2 + 1 2 ∫ d(x + (x + 2 ) 2 2 2 2 ) + ( )2 2 2 = 1 ln(x 2 + x 2 + 1) + arctg(x 2 + 1) + C.1. Khi đó I = 2) Tích phân dạng I = ∫ R(cos x).2. 4. tgx = . Phương pháp tổng quát Thực hiện phép đổi biến t = tg Khi đó dx = 2dt và ta có công thức 1 + t2 x . . TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC Xét tích phân dạng I = ∫ R(sin x. cos x)dx.

sin 5x dx d) ∫ sin 4 x. ∫ cos ax cos bx dx. sinx. cos2 x = . Tính các tích phân sau: a) ∫ sin 2 x cos3 x dx . a)I = ∫ sin2 x cos3 x dx = ∫ (1 − sin2 x). sin2 x = R(t) 2n 2m 4) Tích phân dạng I = ∫ (sin x) (cos x) dx . Ñaët t = tgx ⇒ dt = (1 + tg 2 x)dx hay dx= Ta có công thức dt 1 + t2 t2 1 2t sin x = . sin x cos2 x 4 c) ∫ sin 7x. 2 2 2 2 2 5) Tích phân dạng I = ∫ R(sin x. Đặt t = sin x ⇒ dt = cos x dx . Đặt sin x cos2 x 4 t 3 t5 sin3 x sin5 x − +C= − + C. b) ∫ dx .cos x dx. 3) Tích phân dạng I = ∫ R(tgx)dx. 2 2 1+t 1+t 1 − t2 2 6) Tích phân dạng ∫ sin ax cos bxdx. cos2 x = . Ta có I = ∫ t 2 (1 − t 2 )dt = b) ∫ dx . Ta dùng công thức biến đổi tích thành tổng: 1 sin ax cos bx = [sin(ax − bx) + sin(ax + bx)] 2 1 sin ax sin bx = [ cos(ax − bx) − cos(ax + bx)] 2 1 cos ax cos bx = [ cos(ax − bx) + cos(ax + bx)] 2 Ví dụ. ∫ sin ax sin bxdx.Đặt t = cos x ⇒ dt = − sin xdx . cos x) dx .cosx = sin2x. Ñaët t = tgx ⇒ dt = (1 + tg 2 x)dx hay dx= Khi đó I = dt 1 + t2 ∫ 1 + t2 dt. Khi đó I = ∫ R(t)dt. 3 5 3 5 72 . tg 2 x = . Dùng công thức hạ bậc: 1 − cos2x 1 + cos2x 1 . Giải.cos2 xdx .

sin 5x dx = 1 1 1 ∫ ( cos 2x − cos12x ) dx = 4 sin 2x − 24 sin12x + C. Phép thế lượng giác Xét các tích phân dạng: 1) I = ∫ R (x. x− sin 4x − sin 2x + 192 16 64 64 2 5. 2) I = ∫ R ⎛ x. ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 73 . 2 d)I = ∫ sin4 x. 2 2 a a 2 − x 2 = a cos t . x2 + a2 ⎞dx (0 < a: Const). π π x ≤ t ≤ ) ⇔ t = arcsin . TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỈ 5.cos2 xdx . t 3t tgx 3tg3x c)I = ∫ sin 7x. a 2 − x 2 )dx ( 0 < a: Const) Đặt x = a sin t (− Ta có dx = a cos tdt. Ta có I= = = = = ⎛ 1 − cos 2x ⎞ 1 + cos 2x 1 dx = ∫ (1 − cos 2x)(1 − cos2 2x)dx ∫⎜ 2 ⎟ 2 8 ⎝ ⎠ 1 1 1 − cos 4x 2 ∫ (1 − cos 2x) sin 2x dx = 8 ∫ (1 − cos 2x) 2 dx 8 1 (1 − cos 4x − cos 2x + cos 2x cos 4x)dx 16 ∫ 1 1 1 1 x− sin 4x − sin 2x + (cos 2x + cos 6x)dx 16 64 32 32 ∫ 1 1 1 1 sin 6x + C.t = tgx ⇒ dt = (1 + tg 2 x)dx hay dx= dt . 1 + t2 Ta có dt ⎛ dx t4 + 2t2 + 1 2 1⎞ 1 + t2 I=∫ =∫ =∫ dt = ∫ ⎜ 1 + 2 + 4 ⎟ dt 4 2 2 4 sin x cos x t t t ⎠ ⎝ ⎛ t2 ⎞ 1 ⎜ 2 ⎟ 2 ⎝1 + t ⎠ 1 + t 2 1 2 1 = t − − 3 + C = tgx − − + C.1.

x 2 − a 2 )dx (0 < a: Const). u 2 Vậy t I = a ln| tg | + a cos t + C = a ln 2 = a ln 1 − cos t + a cos t + C sin t sin t t 2 sin 2 2 + a cos t + C = a ln 2 + a cos t + C t t t cos 2 sin cos 2 2 2 Vì sin t = x . cos t 3) I = ∫ R (x.Ñaët x = atgt (− π π x < t < ) ⇔ t = arctg . a)I = ∫ π π x a 2 − x2 dx . Giải. Ta có 2 1 + u2 I1 = ∫ du t = ln|u|= ln| tg | + C. a 2 − x2 = a cos t . 2 2 a x Ta có dx = a cos tdt . Đặt u = tg t 2du ⇒ dt = . cos t = a a 2 − x2 neân a 74 . x b) ∫ dx x 2 (x + 1 + x 2 ) . Đặt x = Ta có dx = a a π a (0 ≤ t ≠ ≤ π ) ⇔ t = arccos . cos t 2 x sin t dt. Tính các tích phân sau: a) ∫ a 2 − x2 dx . Suy ra cos2 t 1 − sin2 t dt dt I = ∫a dt = a ∫ dt = a ∫ − a ∫ sin dt = a ∫ + a cos t + C sin t sin t sin t sin t I1 Xét 1. cos 2 t a 2 − x 2 = a | tgt | . x2 + a2 = a . 2 2 a Ta coù dx = a (1 + tg 2 t)dt. Đặt x = a sin t (− ≤ a ≤ ) ⇔ t = arcsin . Ví dụ.

⎜ cx + d cx + d ⎟ ⎝ ⎠ trong đó R(x.. b. Đặt t = 4 dx 2 x − 1 − 4 2x − 1 2x − 1 ⇒ t 4 = 2x − 1 ⇒ dx = 2t 3dt. Ta có 75 . Ta có I= ∫u 2 du 1 1 1 1 sin t + 1 1 =∫ ( − + 2 )du = ln u + 1 − ln|u| − + C = ln − +C u +1 u u u sin t sin t (1 + u) tgt 1 + tg 2 t = x 1 + x2 2 2 nên I = ln x + 1 + x − 1 + x + C . là các hằng số. Tích phân một số hàm vô tỉ 1) Tích phân dạng ⎛ ax + b ax + b ⎞ I = ∫ R ⎜ x. a. 1 + x2 = 1 . c. Đặt x = tgt (− π π < t < ) ⇔ t = arctgx.. Tính I = ∫ Giải. n. 2 2 Ta có dx = (1 + tg 2 t)dt. m . y. Suy ra cos t I= (1 + tg 2 t)dt = ∫ 2 1 tg t(tgt + ) cos t ∫ sin 2 cos tdt t(sin t + 1) Đặt u = sin t ⇒ du = cos tdt . Để tính tích phân này ta dùng phép đổi biến: t= k ax + b cx + d với k là bội số chung nhỏ nhất của các chỉ số căn m. n.2. m. d. …) là hàm hữu tỉ.. … là các số nguyên dương. Vì sin t = x x 5. … Ví dụ.I = aln dx x 2 (x + 1 + x 2 ) a − a 2 − x2 + a 2 − x 2 + C. x b)I = ∫ . n ⎟ dx. z..

ax 2 + bx + c )dx Biến đổi b 2 b2 ax + bx + c = a(x + ) +c− .Ta có ∫ dx (x + 4x + 7)3 2 . cos3 u 1 1 1 t x+2 ∫ cos udu = 3 sin u + C = 3 t2 + 3 + C = 3 x2 + 4x + 7 + C 3 dx r 3) Tích phân dạng I = ∫ (mx + n) ax 2 + bx + c 1 . Đặt t = x + 2 ⇒ dt = dx . Ta có I= ∫ dt (t + 3)3 2 . 2a Ví dụ. t . 76 . Tính I = Giải. I= ∫ dx ⎡(x + 2)2 + 3⎤ ⎣ ⎦ 3 . 2a 4a 2 Đặt t = x + b .t 2dt 1 I=∫ 2 )dt = t 2 + 2t + 2ln t − 1 + C = 2∫ = 2∫ (t + 1 + t −1 t −1 t −t 2t 3dt = 2x − 1 + 24 2x − 1 + 2 n 2x − 1 − 1 + C 2) Tích phân dạng: I = ∫ R (x. ta đưa được tích phân về dạng phép thế lượng giác. Suy ra 2 2 cos2 u (t 2 + 3)3 = I= 3 3 . Dùng phương pháp đổi biến đặt m x + n = Ví dụ. Đặt t = 3tgu (− π π 3du ≤ u ≤ ) ⇒ dt = . Tính tích phân I = ∫ dx x x − 2x − 1 2 (x > 0).

Đặt x= Ta có 1 dt ⇒ dx = − 2 . t t dt dt 1+ t x+1 t2 = −∫ = −arc sin + C = −arc sin +C I=∫ 2 1 1 2 2 x 2 2 − (1 + t) − −1 2 t t t − 77 .Giải.

nghĩa là b b b ∫ f (x)dx = ∫ f (t)dt = ∫ f (u)du = . Định nghĩa.b] thành các đoạn nhỏ bởi các điểm x0.B -TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH . 1) Tích phân xác định không phụ thuộc vào ký hiệu biến số dưới dấu tích phân. a a a 2) Ta cũng đặt a a ∫ f (x)dx = 0 . n) và đặt Δx i = x i − x i−1 (i = 1. < x n −1 < x n = b Trên mỗi đoạn nhỏ [x i −1 . hữu hạn và bằng I ∈ R thì ta nói f(x) khả tích trên [a. n)..TÍCH PHÂN SUY RỘNG 1..b]..b]. Chú ý... f(x) là hàm số lấy tích phân. b là cận trên. xn như sau: a = x 0 < x1 < x 2 < . x1. Chia đoạn [a.. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH 1..1. ký hiệu là I = ∫ f (x)dx . i =1 i i n Xét giới hạn: n n→+∞ max Δxi → 0 lim I = n→+∞ max Δxi → 0 i =1 lim ∑ f (ε )Δx .. Lập tổng In = f (ε1 )(x1 − x 0 ) + f (ε1 )(x 2 − x1 ) + . + f (ε n )(x n − x n −1 ) = ∑ f (ε )Δx . 78 . x i ] lấy một điểm ε i tùy ý x i−1 ≤ ε i ≤ xi (i = 1. f(x)dx là biểu thức dưới dấu tích phân. a Ta gọi: • • • • A là cận dưới. i i b n Nếu giới hạn trên tồn tại..b] và I được gọi là tích phân xác định của f (x) trên đoạn [a. Xét hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a..

b. thì ∫ f (x)dx ≥ 0 .∫ f (x)dx a a b b (k = const) b 2) ∫ [f (x) + g(x)] dx= ∫ f (x)dx + ∫ g (x)dx . b−a∫ a Ta gọi 1 f (x)dx là giá trị trung bình của f(x) trên [a. ∀x ∈ [ a. ∀x∈ [a.b]. b−a∫ a b b 1. ∀x ∈ [ a. thì ∫ f (x)dx ≥ ∫ g (x)dx . Từ kết quả trên ta suy ra với ϕ(x) là hàm khả vi. ta có ⎛ ϕ(x) ⎞′ ⎜ f (t)dt ⎟ = f (ϕ(x))ϕ′(x). Giả sử hàm số f(x) liên tục trên [a.b].f (x)dx = k. b] thì 1 m≤ f (x)dx ≤ M. a b 4) Nếu m ≤ f (x) ≤ M.b]. a c b b c b (Giả sử các tích phân trên đều tồn tại). nếu f(x) ≥ 0. a a Đặc biệt. Khi đó x a F( x) = ∫ f (t)dt là một nguyên hàm của f(x) trên [a.∫ f (x)dx = − ∫ f (x)dx.b].2. c bất kỳ ta có b a ∫ f (x)dx = ∫ f (x)dx + ∫ f (x)dx . nghĩa là F′(x) = f(x). ⎜ ∫ ⎟ ⎝ a ⎠ Ví dụ. b] . ∀x∈ [a. Tính giới hạn sau: 79 . 4) Nếu f (x) ≥ g(x) . a a a b b 3) Với a. Chú ý. Định lý (Tích phân xác định với cận trên biến thiên).3.b]. a b b a 1. Các tính chất của tích phân xác định 1) ∫ k.

Áp dụng Qui tắc l’Hospital ta có ⎛ x2 ⎞′ 2 3t ⎜ ∫ (t − 2t)(ln cos t)(e − 1)dt ⎟ − 1)dt ⎜0 ⎟ ⎠ = lim ⎝ x →0 ′ x10 x2 L = lim ∫ (t 0 2 − 2t)(ln cos t)(e x10 3t x→0 ( ) = lim (x − 2x )(ln cos(x ))(e 10x9 4 2 2 3x2 − 1)(x )′ 2 x→0 ⎛ 1 ⎞ −2x2 ⎜ − x2 ⎟ 3x2 2x 3 ⎝ 2 ⎠ = lim = . 3 π4 3) ∫ sin x dx = 0 4 ∫ 0 4 ⎤ 1 − cos 2x 1⎡ 1 1 π 1 π−2 dx = ⎢ x − sin 2x ⎥ . = ( − )= 2 2⎣ 2 2 4 2 8 ⎦0 4 4 dx 1 1 x−2 4 4)∫ 2 = ∫( − )dx = ⎡ ln x − 2 − ln x − 1 ⎤ = ln = ln .4. 4 4 2 ln 2 x 1 3 2 ∫ x dx = ∫ ln x d( nx) = 3 ln x 1 1 π4 2 π4 = 1 .x2 L = lim ∫ (t 0 2 − 2t)(ln cos t)(e3t − 1)dt x10 x→0 Giải.5.b] và F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a.. 2) f(x)dx trở thành g(t)dt trong đó g(t) là một hàm liên tục trên đoạn có hai đầu mút là ϕ(a) và ϕ(b). Phương pháp đổi biến số Dạng 1: Xét tích phân I = ∫ f (x)dx với f(x) liên tục trên [a. 80 . Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a. ⎣ ⎦3 x − 2 x −1 x −1 3 3 3 x − 3x + 2 3 1.b] thì ∫ f (x)dx = F(x) a = F(b) − F(a) a b b Ví dụ.b]. 9 x→0 5 10x 1. Định lý (Công thức Newton – Leibniz). Ta thấy L có dạng vô định 0/0. 1) ∫ 2) dx = arctgx 2 −1 1 + x e e 1 1 −1 = arctg1 − arctg(−1) = e 1 π π π + = . Đặt t = ϕ(x) thỏa a b 1) ϕ(x) có đạo hàm liên tục trên [a.b].

b]. Đặt 0 t = 1 + x ⇒ x = t 2 − 1 ⇒ dx = 2tdt. 0 3 c) π2 ∫ cos x 1 + sin 2 x dx . 2) a = ϕ(α) và b = ϕ( β). Đặt x = 2 sin t ( − π 2 ≤ t ≤ π 2) . 5 3 15 1 1 2 2 3 2 1 81 . Tính các tích phân sau: a)∫ 4 − x2 dx . φ (a) Dạng 2: Xét tích phân ∫ f (x)dx với f(x) liên tục trên [a. Đổi cận x 0 t Suy ra t5 t 3 116 I = ∫ 2(t 2 − 1)t 2dt = 2 ( − ) = . 0 2 b)∫ x 1 + xdx .b]. a b β α Ví dụ. 4 − x2 = 2 cos t. Đổi cận x 0 t Suy ra I=4 3 2 π/2 π2 π2 0 π2 ∫ 0 cos tdt = 4 2 ∫ 0 ⎡ 1 + cos 2t sin 2t ⎤ dt = 2 ⎢ t + ⎥ 2 2 ⎦0 ⎣ = π. Ta có dx = 2costdt. Khi đó ∫ f (x)dx = ∫ f [ϕ(t)]ϕ′(t)dt . 0 d)∫ 1 2 1x e x2 dx .Khi đó ∫ f (x)dx = ∫ a b φ (b) g(t)dt.β]. a)I = ∫ 0 2 4 − x 2 dx. Đặt x = ϕ(t) thỏa a b 1) ϕ(t) có đạo hàm liên tục trên [α. Giải. 3) Khi t biến thiên trên [α. b)I = ∫ x 1 + xdx.β] thì x biến thiên trên [a.

Đặt 1 82 . o 2π c) π/ 2 ∫ 0 ex cos x dx . d)∫ arc tg x dx . Ñaët t = sin x ⇒ dt = cos xdx . Tính các tích phân sau: a)∫ lnx dx .6. Đặt t = x ⇒ dt = − x2 dx. 1. Đổi cận x 0 t 0 1 π/2 1 1 0 Suy ra d)I = I= 2 ∫ 1 + t2 0 dt = arctg = π . 1 e e b) ∫ x cos x dx . 0 1 Giải. a)I = ∫ lnx dx . 4 e1 x 1 1 ∫ x2 dx. 1 Đổi cận x 1 t Suy ra I= 1/ 2 1 2 1/2 1/ 2 1 1 ∫ (−et )dt = − et = e− e.c)I = π 2 ∫ 1 + sin 0 cos x 2 x dx. Phương pháp tích phân từng phần Giả sử u = u(x) và v = v(x) là những hàm số có đạo hàm liên tục trong [a. Khi đó từ công thức tích phân từng phần trong tích phân bất định ta suy ra công thức tích phân từng phần trong tích phân xác định như sau: ∫ udv = (uv) a b b a − ∫ vdu a b Ví dụ.b].

Đặt ⎧u = ex ⎧du = e x dx ⎪ ⎪ ⇒⎨ ⎨ ⎪dv = cos xdx ⎪ v = sin x ⎩ ⎩ Suy ra I = ex sin x π/ 2 0 π/2 − ∫ ex sin xdx = eπ / 2 − π/2 0 ∫ ex sin xdx . Do đó I = e − 1 . . Đặt ⎧u = x ⎧du = dx ⇒⎨ ⎨ ⎩dv = cos xdx ⎩ v = sin x Suy ra I = x sin x c) I = π/ 2 2π 0 2π − ∫ 0 sin xdx = co s x 2π 0 = 0. ∫ x cos xdx. I1 0 Xét I1. 2 83 . ∫ 0 ex cos x dx. . Đặt ⎧u = ex ⎧du = e x dx ⎪ ⎪ ⇒⎨ ⎨ ⎪dv = sin xdx ⎪ v = − cos x ⎩ ⎩ Suy ra π2 I1 = −e cos x x π2 0 + ∫ ex cos x dx = 1 + I. 0 Vaäy π2 I = eπ 2 − (1 + I).⎧ dx ⎧u = lnx ⎪du = ⇒⎨ x ⎨ ⎩dv = dx ⎪ v = x ⎩ Suy ra e I = xlnx b) I = 2π o e 1 − ∫x 1 dx = e−x x e 1 = e − e + 1 = 1.

Ta có 0 0 a I= −a ∫ f (x)dx = − ∫ f (−t)dt =∫ f (−t)dt.1. a 0 a a Suy ra −a ∫ a f (x)dx = ∫ f (− t)dt + ∫ f (x)dx = ∫ f (− x)dx + ∫ f (x)dx = ∫ [f (− x) + f (x)]dx 0 0 0 0 0 a a a ⎧0 ⎪ =⎨ a ⎪2∫ f (x)dx ⎩ 0 neáu f(x) laø haøm soá leû neáu f(x) laø haøm soá chaün 2.d) I = ∫ arc tg x dx. Ta có −a ∫ f (x)dx = ∫ f (x)dx + ∫ f (x)dx −a 0 I a 0 a Xét I.1.1.a] thì ⎧0 ⎪ ∫ f (x)dx = ⎨2a f (x)dx ⎪ ∫ −a ⎩ 0 a neáu f(x) laø haøm soá leû neáu f(x) laø haøm soá chaün Giải. TÍCH PHÂN SUY RỘNG 2. Tích phân suy rộng với cận ở vô hạn (loại I) 2. Chứng minh rằng nếu hàm số f(x) liên tục trên [−a. Ta định nghĩa 84 . Đặt t = − x ⇒ dt = − dx. Định nghĩa. Giả sử hàm số f(x) xác định trên [a. 2 0 4 2 0 1 + x2 4 2 4 2 01+ x 1 x ( ) Ví dụ.b]. +∞) và khả tích trên mỗi đoạn hữu hạn [a. Đặt 0 1 dx ⎧ ⎧u = arctgx ⎪du = ⇒⎨ 1 + x2 ⎨ ⎩dv = dx ⎪v = x ⎩ Suy ra I = x arc tgx 1 0 2 1 1 π 1 d 1+ x π 1 π 1 −∫ dx = − ∫ = − ln 1 + x2 = − ln2.

F(−∞) = lim F ( x ) . +∞): +∞ −∞ ∫ f (x)dx = ∫ f (x)dx + −∞ a ∫ a f (x)dx = lim ∫ f (x)dx + lim ∫ f (x)dx u →−∞ u t →+∞ a a t (*) (a được chọn tùy ý. x →+∞ x →−∞ Ví dụ 1. −∞ ∫ f (x)dx Ta thấy rằng tích phân suy rộng là giới hạn của tích phân xác định khi cho cận tích phân dần tới vô cực. a): a a u −∞ ∫ f (x)dx = ulim ∫ f (x)dx →−∞ +∞ và trên (– ∞. ta có −∞ ∫ a f (x)dx =F(x) a −∞ = F(a) − F(−∞) +∞ và −∞ ∫ f (x)dx =F(x) −∞ = F(+∞) − F(−∞) +∞ với F(+∞) = lim F ( x ) . nếu cả hai giới hạn đều tồn tại hữu hạn thì tích phân suy rộng −∞ ∫ f (x)dx mới hội tụ. trong đó F(x) là một nguyên hàm của f(x) và F(+∞) = lim F(x). 2 85 . a) ∫ 0 0 +∞ dx = arc tgx 1 + x2 +∞ 0 = lim arc tgx − arctg0 = x →+∞ π . +∞ Ngược lại. nếu có ít nhất một trong hai giới hạn không tồn tại (hoặc bằng vô cùng) thì phân kỳ. Vì vậy để tính tích phân suy rộng ta có thể dùng công thức Newton-Leibniz như sau: +∞ ∫ f (x)dx =F(x) a a +∞ = F(+∞) − F(a). +∞). tích phân suy rộng sẽ không phụ thuộc vào cách chọn a).+∞ ∫ a f (x)dx = lim ∫ f (x)dx t →+∞ a t (1) và gọi là tích phân suy rộng của hàm số f(x) trên [a. +∞ Trong (*). không có giới hạn hoặc có giới hạn vô cùng). 2 b) ∫ dx = arctgx 2 −∞ 1 + x 0 −∞ = arctg0 − lim arctgx = x →−∞ π . phân kỳ) khi giới hạn trong vế phải của (1) tồn tại và hữu hạn (tương ứng. x →+∞ Tương tự. Tương tự định nghĩa tích phân suy rộng của hàm số f(x) trên [– ∞. Tích phân suy rộng đó được gọi là hội tụ (tương ứng.

( α − 1) xα−1 − Nếu α > 1 thì lim 2) Với α = 1 ta có Iα = +∞ 1 1 1 nên Iα hội tụ. thì ta đặt ∫ f (x)dx = ulim ∫ f (x)dx .2. = 0 ⇒ Iα = α−1 x →+∞ α − 1 x α −1 ( ) ∫ dx = lnx x +∞ 1 = lim ln x − ln1 = +∞ nên Iα phân kỳ. b) và không bị chặn tại b. thì ta đặt x→b ∫ f (x)dx = lim− ∫ f (x)dx . . 2 2 dx hội tụ với α > 1 và phân kỳ với α ≤ 1.1. Chứng minh rằng Iα = Giải. b] và không bị chặn tại a. a t→b a b t 2) Nếu hàm số f(x) liên tục trên (a. nghĩa là lim+ f (x ) = ∞ (nghĩa x→a là x = a là điểm bất thường của f(x)).b) và liên tục tại mọi x ∈ [a. x →+∞ 2. →a a + b b u 3) Nếu hàm số f(x) không bị chặn tại điểm c ∈(a. Tích phân của hàm không bị chặn (loại II) 2. Định nghĩa. xα Ví dụ 2.b]\{c} thì ta đặt ∫ f (x) dx = ∫ f (x) dx + ∫ f (x) dx = lim− ∫ f (x)dx + lim+ ∫ f (x)dx a a c t →c a u →c u b c b t b (*) 86 . 1) Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a. x →+∞ α − 1 x α−1 α −1 xα ⎢ ( α − 1) xα−1 ⎥ ( ) ⎣ ⎦1 x →+∞ +∞ − Nếu α < 1 thì lim 1 = −∞ ⇒ Iα = +∞ nên Iα phân kỳ.2.c) ∫ dx = 2 −∞ 1 + x +∞ dx ∫ 1 + x2 + −∞ 0 +∞ ∫ 1+ x 0 dx 2 = +∞ π π + = π. 1) Với α ≠ 1 ta có ∫ 1 Iα = +∞ ∫ 1 ⎤ dx ⎡ 1 1 1 ⎢− ⎥ = − lim = + . nghĩa là lim− f (x ) = ∞ (khi đó x = b còn được gọi là điểm bất thường của f(x)).

87 . Tích phân suy rộng I = ∫ (x − 1)2 1 dx có điểm bất thường là x = 1. x→b − b) Nếu hàm số f(x) liên tục trên (a. ngược lại ta nói chúng phân kỳ. x →1 ⎝ x − 1 ⎠ x −10 1− Vậy I1 phân kỳ nên I cũng phân kỳ (ta không cần khảo sát I2). ⎛2 J=⎜ ⎝3 ( x − 1) 3 ⎞ ⎛2 2 + 2 x − 1 ⎟ = + 2 − lim ⎜ t →1+ ⎝ 3 ⎠ 1+ 3 2 ( t − 1) 3 ⎞ 8 + 2 t − 1⎟ = . Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì ta cũng có công thức tương tự như công thức Newton-Leibniz như sau: Với F(x) là một nguyên hàm của f(x). trong đó F(a + ) = lim F(x). x→a+ Ví dụ 1. ⎠ 3 Vậy J hội tụ và J = 8/3.4) Nếu các giới hạn trên tồn tại và hữu hạn thì ta nói các tính phân suy rộng tương ứng hội tu. trong đó F(b− ) = lim F ( x ) . Chú ý rằng trong (*).b) và có điểm bất thường là x = b thì b b− a a ∫ f (x) dx chỉ hội tụ b ∫ f (x)dx = F(x) a = F(b− ) − F(a) . b] và có điểm bất thường là x = a thì ∫ f (x)dx = F(x) a b b a+ = F(b) − F(a + ) . Chú ý. tích phân suy rộng khi cả hai giới hạn tương ứng đều tồn tại hữu hạn. Ta có 2 dx dx I=∫ +∫ 2 (x − 1) (x − 1)2 0 1 I1 I2 I1 = 1 ∫ 0 dx ( x − 1) 2 ⎛ −1 ⎞ 1 =− = lim− ⎜ ⎟ − 1 = +∞. Xét J = ∫ 1 2 xdx x −1 có điểm bất thường x = 1. Ta có x − 1 dx + ∫ dx x −1 = 2 3 ∫ Do đó xdx x −1 = ( x − 1) + 1dx = ∫ x −1 ∫ ( ) ( x − 1) 3 + 2 x − 1 + C. ta có a) Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a. 2 0 Ví dụ 2.

⎡ ⎤ dx 1 1 1 ⎥ =− = ⎢− + lim Jα = ∫ . 3 2 2 2 −2 −2 −2 2 2 1 1 1 ⎡x = 1 88 ..< xn thuộc [a. = 0 ⇒ Jα = − α−1 ( α − 1) (x − a) ( α − 1) (b − a)α−1 1 = +∞ ⇒ J α = +∞ nên Jα phân kỳ. y = f1(x). ∫x−a a x→a a b 3.. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN 3.b] được tính theo công thức: S= ∫ f1 ( x ) − f2 ( x ) dx a b (1) Để tính tích phân trong (1) ta cần giải phương trình hòanh độ giao điểm f1(x) = f2(x) để tìm tất cả các nghiệm x1< x2 <. Khi đó S= x1 a ∫ [f1 (x) − f2 (x)]dx + x2 x1 ∫ [f1 (x) − f2 (x)] dx + .. Giải. x = b. y = f2(x). Chứng minh rằng Jα = Giải. + xn ∫ [f1 (x) − f2 (x)] dx b Ví dụ 1. Tính diện tích hình phẳng Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng x = a. 1) Với α ≠ 1 ta có ∫ (x − a) a b dx α (a < b) hội tụ khi α < 1 và phân kỳ khi α ≥ 1.b]. với f1(x).1.– α α−1 α−1 ⎢ ( α − 1) (x − a) ⎥ + ( α − 1) (b − a) x→a+ ( α − 1) (x − a)α−1 a (x − a) ⎣ ⎦a b b − Nếu α < 1 thì lim x →a+ 1 1 nên Jα hội tụ.Ví dụ 3.. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2 + 1 và x + y = 3. f2(x) là các hàm số liên tục trong [a. ( α − 1) (x − a)α−1 − Nếu α > 1 thì lim x→a + 2) Với α = 1 ta có Jα = b dx = ln| x − a | + = ln(b − a) − lim+ ln| x − a |= +∞ nên Jα phân kỳ. Phương trình hoành độ giao điểm x2 + 1 = 3 – x ⇔ ⎢ ⎣x = −2 Suy ra diện tích cần tìm là x3 x2 9 9 S = ∫ [(x + 1) − (3 − x)]dx = ∫ (x + x − 2)dx = ( + − 2x) = − = .

x = 4 quay quanh Ox. Tính thể tích 1) Trong không gian Oxyz với hệ tọa độ trực chuẩn cho vật thể có thể tích V. Khi đó nếu vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = a và x = b (a < b) và S(x) liên tục trên [a. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x3 – 2x2 + 2x và Giải.2. b] thì V = ∫ S(x)dx a b 2) Thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x). b) y2 = 4 – x. a)V = π ∫ 4xdx = 2πx 2 0 4 4 0 = 32π . x = b (a < b) quay xung quanh Ox được tính theo công thức V = π ∫ ⎡ f ( x ) ⎤ dx ⎣ ⎦ a b 2 . x = 0. Ví dụ. Phương trình hoành độ giao điểm x − 2x + 2x = x 3 2 2 y ⎡x = 0 ⎢ ⇔ x(x − 3x + 2) = 0 ⇔ ⎢ x = 1 ⎢x = 2 ⎣ 2 1 2 Suy ra diện tích cần tìm là S= = 1 ∫ (x 0 3 − 3x + 2x dx + 2 ) ∫( 1 2 ⎡ x4 ⎤ ⎡ x4 ⎤ x − 3x + 2x dx = ⎢ − x3 + x2 ⎥ + ⎢ − x3 + x2 ⎥ ⎣4 ⎦0 ⎣4 ⎦1 3 2 ) 1 1 1 + − = . Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: a) y = 2 x .= x2. Suy ra thể tích cần tìm là 89 . Giả sử S(x) là diện tích của thiết diện được tạo bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có tọa độ x (trên Ox). 4 4 2 3. x = 0 quay quanh Oy. trục hoành. x = a. y = 0. Ví dụ 2. Giải. 2 2 b) Ta có: y = 4 − x ⇔ x = 4 − y Đường cong x = 4 – y2 giao với trục tung Oy tại các điểm có tung độ là nghiệm của phương trình 4 – y2 = 0 ⇔ y = ± 2.

C) bằng cách xác định hằng số C dựa vào điều kiện đó. x là hàm đều được. nghiệm tổng quát được viết dưới dạng hàm ẩn: Φ(x.C) thỏa y(x0) = y0. Đó là phương trình có dạng: M1(x)N1(y)dx + M2(x)N2(y)dy = 0 (1) 90 . 2) Nghiệm riêng của (1) thoả điều kiện ban đầu y|x = x = y 0 (hay y(x0) = y0) là nghiệm y 0 = ϕ(x. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 4.y.C0) được suy từ nghiệm tổng quát y = ϕ (x. Thông thường.C) là nghiệm của (1). 4. Tính chất 2: Với mọi (x0. Thông thường. y = ϕ(x. nghĩa là y = ϕ(x. x là biến hoặc y là biến. y) y′ = f (x.C) phụ thuộc họ hằng số C∈C thoả hai tính chất: Tính chất 1: Với mọi C∈C. Phương trình vi phân tách biến (hay có biến phân ly). Phương trình vi phân cấp 1 là phương trình giữa biến x. y. Nghiệm tổng quát và nghiệm riêng Xét phương trình vi phân cấp 1: F(x. y.3. 8 5 −2 5 2 4 ) 2 4.V = π∫ 4 − y −2 2 ( 2 2 ) dy = π ∫ 2 −2 ( 1 y5 374π 16 − 8y + y dy = π(16y − y 3 + ) = . nghiệm riêng được viết dưới dạng hàm ẩn: Φ(x.y.1. y′) = 0 (1) 1) Nghiệm tổng quát của (1) trên miền D ⊂ R2 là họ hàm y = ϕ(x. 4. Giải một PTVP là tìm nghiệm tổng quát của nó. y′) = 0 (1) Nếu từ (1) ta tính được y′ thì (1) còn được viết dưới dạng: dy = f (x. tồn tại duy nhất C0 ∈C sao cho nghiệm y = ϕ(x. y) hay (2) dx Ta còn biến đổi (2) về dạng: P(x. hàm chưa biết y = y(x) và đạo hàm y′ = y′(x): F(x.C0) = 0. thì ta phải tìm nghiệm riêng thoả mãn điều kiện đó.y) dy = 0 (3) Trong (3) ta có thể xem y là hàm. Nếu có kèm theo điều kiện ban đầu.y)dx + Q(x.C) = 0.y0) ∈ D.C) thỏa (1).2. Định nghĩa.

ta được: M1 (x) N (y) dx + 2 dy = 0 M2 (x) N1 (y) Suy ra nghiệm tổng quát là: 2 ∫ M1 (x) dx + ∫ N1 (y) dy = C 2 M (x) N (y) Nếu M2(x) = 0 tại x = a thì bằng cách thử trực tiếp ta thấy x = a. nếu hai đại lượng x và y liên hệ nhau theo một hàm khả vi y = y(x) thì ta tìm được hệ số co giãn εyx như là một hàm theo x định bởi: ε yx = y′(x) x dy x = . bằng cách thử trực tiếp ta thấy x = 0 (y tuỳ ý). Tìm hàm số y = y(x) từ hệ số co giãn εyx Như đã xét ở chương 2. chia hai vế của (1) cho đại lượng này. 2 x y 1 x x+y = C. Chia hai vế của (2′) cho x2y2 ta được: x +1 1− y dx + 2 dy = 0 . − ln| y|= C hay ln − y y xy Ngoài ra. cũng là một nghiệm của (1). x tuỳ ý thuộc miền xác định.Cách giải. ta có một phương trình vi phân tách biến: 91 . Giải phương trình vi phân: (xy2 + y2)dx + (x2 – x2y)dy = 0 (1) Giải. y dx y Do đó. nếu biết hệ số co giãn εyx = ε(x) là một hàm theo x. y tuỳ ý thuộc miền xác định. 4. cũng là một nghiệm của (1). y = 0 (x tuỳ ý) cũng là hai nghiệm của (2). Ta viết lại phương trình (2) như sau: (x+ 1)y2 dx + x2(1 – y)dy = 0 Giả sử xy ≠ 0. 2 x y (2′) Nghiệm tổng quát là ∫ nghĩa là ln| x| − − 1 x x +1 1− y dx + ∫ 2 dy = C . Với M2(x)N1(y) ≠ 0. Nếu N1(y) = 0 tại y = b thì bằng cách thử trực tiếp ta thấy y = b. Ví dụ.4.

5. Giải. Từ đó suy ra Q = A(1000 − P). Từ điều kiện Q(0) = 2000. ta có A = 2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 là phương trình có dạng: y′ + p(x)y = q(x) y′ + p(x)y = 0 (2) (1) Nếu q(x) ≡ 0 thì ta có phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp 1: Cách giải. Biết hệ số co giãn của hàm cầu Q = QD là εD = − Hãy xác định hàm cầu QD biết QD(0) = 2000. Vậy QD = 2(1000 − P). Ta có dQ P P =− dP Q 1000 − P Suy ra dQ dP =− Q 1000 − P Lấy tích phân hai vế ta được ln|Q| = ln|1000 − P| + C.dy ε(x) dx = y x có nghiệm tổng quát là ln| y|= ε(x) ∫ x dx + C P 1000 − P Ví dụ. 4. 1) Phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp 1: y′ + p(x)y = 0 có nghiệm tổng quát là: y = Ce ∫ − p(x)dx (2) 2) Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1: y′ + p(x)y = q(x) có nghiệm tổng quát của (1) là (1) 92 .

y=e ∫ − p(x)dx ⎛ ⎜ ⎜ ∫ q(x)e ⎜ ⎝ ∫ p(x)dx ⎞ ⎟ dx + C ⎟ ⎟ ⎠ Chú ý.C) trong đó u(x) = e − ∫ p(x)dx . v(x. C) = q(x) ∫ u(x) dx + C Chứng minh. 1) Xét phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp 1: y′ + p(x)y = 0 Trước hết. Ta viết lại (2) như sau: dy = −p(x)y dx hay dy = −p(x)dx y (2) Nghiệm tổng quát là: ∫ hay − dy = − ∫ p(x)dx y − p(x)dx ln|y|= − ∫ p(x)dx +ln|C|=ln|Ce ∫ | (C ≠ 0) Từ đó y = Ce với C ≠ 0. Suy ra nghiệm tổng quát của (2) là: y = Ce − ∫ p(x)dx ∫ p(x)dx với C là hằng số tuỳ ý. xét trường hợp y ≠ 0. a) Dùng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange ta tìm nghiệm tổng quát của (1) dưới dạng: y = C(x)e ∫ − p(x)dx trong đó C′(x) = q(x)e ∫ p(x)dx . b) Ta có thể ghi nhớ công thức nghiệm tổng quát cuả phương trình (1) dưới dạng: y = u(x)v(x. 2) Xét phương trình vi phân tuyến tính cấp 1: y′ + p(x)y = q(x) (1) 93 . Chú ý rằng y = 0 cũng thoả (2) nên đây cũng là một nghiệm của (2).

C) = ∫ dx + C = ∫ dx + C = ∫ 3x 2dx + C = x 3 + C α u(x) α α x |x|−1 = = e− ln|x| = eln|x| = −1 p(x)dx =e ∫ − 1 dx x nghĩa là 94 . Biến đổi (3): y′ + 1 y = 3x x Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 dạng y′ + p(x)y = q(x) nên có nghiệm tổng quát là: y = u(x)v(x.C). Giải phương trình vi phân: xy′ + y = 3x2 Giải. trong đó: u(x) = e ∫ − α (α = ±1) x q(x) 3x 1 1 v(x.Dùng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange ta tìm nghiệm tỏng quát của (1) dưới dạng: y = C(x)e − ∫ p(x)dx Khi đó: y′ = C′(x)e − ∫ p(x)dx + C(x)e − ∫ p(x)dx (− ∫ p(x)dx)′ (−p(x)) = C′(x)e ∫ − p(x)dx + C(x)e ∫ − p(x)dx Thế vào (1) ta được: C′(x)e − ∫ p(x)dx + C(x)e − ∫ p(x)dx (−p(x)) + p(x)C(x)e − ∫ p(x)dx = q(x) Suy ra C′(x)e − ∫ p(x)dx = q(x) hay p(x)dx C′(x) = q(x)e ∫ p(x)dx Do đó: C(x) = ∫ q(x)e∫ dx + C 1 Suy ra nghiệm tổng quát của (1) là y=e ∫ − p(x)dx ⎛ ⎜ ⎜ ∫ q(x)e ⎜ ⎝ ∫ p(x)dx ⎞ ⎟ dx + C1 ⎟ ⎟ ⎠ (3) Ví dụ.

Tính tích phân các hàm phân thức hữu tỉ sau: a) ∫ 6x + 5 b) ∫ 5x + 3 x − 2x + 5 2 dx . x +1 c) ∫ ln(x + 1 + x2 )dx . d) b) ∫ sin(ln x)dx . (arctgx)100 dx . x 2 x 3 sin x i) ∫ sin x. x + 4x + 9 2 xarctgx ∫ arcsin x (1 − x2 )3 x+4 dx . dx ∫ sin3 x . 95 . ∫ sin x dx . b) ∫ dx . x d) ∫ x2 5 x3 − 8dx . (x + 1)dx dx ∫ xdx x − x2 dx . ∫x x2 + 1 . dx . . Tính các tính phân sau: a) d) g) dx ∫ 4 sin x + 3cos x + 5 . x +3x dx ex + 1 c) f) i) l) ∫ 2x + 5 dx . 1+ x 2 2 ∫ x(1 + xe x ) . b) sin x + sin3x ∫ c os 2x dx . sin sin dx . 4. f) ∫ 1 + cos x + cos 2xdx . cos x ∫ 5 − cos xdx . 1 α e− kl n|A(x)| = (α = ±1) = k |A(x)| (A(x))k BÀI TẬP 1. Tính các tính phân sau: a) ∫ x3 (x − 1) 2 dx . cos x ∫ tgx 1 + sin2 x dx .Dùng phương pháp tích phân từng phần để tính các tích phân sau: a) ∫ x2arctgxdx . ∫ (x + 4)dx x − 2x . sin 5xdx. c) ∫ x + 6x 2 + 11x + 6 3 dx . l) 2 2 j) ∫ cos 3x. c) dx cos3 x + cos5 x ∫ sin2 x + sin4 xdx . g) ∫ (1 + x2 )2 dx . ∫ x2 x2 + 1 2. . e) ∫ arcsin x dx . e) h) k) ∫ 4 sin2 x + 9 cos2 x dx ∫ cos4 x . 3. g) ∫ j) e) ∫ h) k) .y= α 1 3 ( x + C) x α hay y = x2 + C x Chú ý: Khi giải các phương trình trên ta thường dùng các đồng nhất sau: ek ln|A(x)| = |A(x)|k = α(A(x))k . 31 x ∫ x 2 dx .

tính: a) ∫ xe dx . o 1 1 2x b) ∫ xlog 2 xdx . (1 + x 2 )4 dx 5. c) ∫ dx .d) ∫ g) ∫ x5 + 1 x − 8x + 16 4 2 dx . Áp dụng công thức tích phân từng phần. 0 3 f) ∫ ln 2 0 ( 2x dx 2 +1 ) x2 + 1 1 g) −1 ∫ xdx . e) ∫ h) ∫ xdx x 3 +1 . 3x x 2 − 7 dx . b) ∫ sin x cos 2xdx . 1 e 2 c) ∫ arccos xdx . 5 − 4x 1 h) arcsin x ∫ x(1 − x) dx . e) ∫| ln x|dx . dx x 5x 2 − 2x + 1 b) ∫ . 1+ x 1 3 d) 2 2 ∫ . 0 1 d) −1 ∫ x arcsin xdx . Dùng phương pháp đổi biến. Tính tích phân các hàm vô tỉ sau: a) 1+ 4x ∫ 1 + x dx . d) ∫ 3x + 2 ( x + 1) x2 + 3x + 3 f) ∫ (x + 1) (x 2 + 2x − 1)3 dx . 3x + 4 − x 2 + 6x − 8 3 dx . Tính các giới hạn sau: x3 a) lim ∫ (t 0 2 + 3t + 2)(cos t − 1) s in2tdt x12 x →0 x →0 b) lim x ∫ (e 2 0 t − 1)2 ln(cos t)dt x10 8. e) ∫ 5x − 3 2x 2 + 8x + 1 dx . 1 e f) ∫ π 3 x sin x cos2 x dx. . 7. Khảo sát sự hội tụ và tính các tích phân suy rộng sau (nếu có): 96 . 0 i) ∫ 0 ex − 1dx . 0 π 2 3 63 c) ∫ 3 x dx . tính: 28 a) −7 ∫x 4 3 1 − x dx . π − 3 9. 6. x1 + x ( 3x + 1 2 2 ) dx . e) ∫ 2x2 9 − x2 dx . f) ∫ dx x 4 −1 .

3 +∞ c) ∫ arc tgxdx . y = 0. y = 0. f) y = 4x 3 . d) y '+ cos( x + 2 y ) = cos( x − 2 y ) . b) ∫ +∞ 0 dx 1+ x . y = 2x. c) x 1 + y 4 dx + y 1 − x 4 dy = 0 . y = 2x. 3 5 x −1 1 1 −2 c) 1 −1 ∫x dx x2 − 1 dx . x = 0. b) 1 − y 2 dx + y 1 − x 2 dy = 0 . −∞ 0 +∞ f) ∫ 1 xdx . 1 + x2 12. 0 (2 − x) 1 − x dx ∫ x3 + x2 0 f) ∫ ln(1 − x)dx . c) y = e) y = 2 .a) ∫ +∞ 2 dx x2 + x − 2 . y = 2x3. y = 1 quay quanh trục Oy. Xác định hàm cầu Q = QD biết hệ số co giãn là −P a) ε D = vôùi Q D (0) = 1000 . Khảo sát sự hội tụ và tính các tích phân suy rộng sau (nếu có): a) ∫ d) ∫ 1 e1 x dx x3 −1 0 b) ∫ e) x −1 dx. x = 3 . x 4x . 1 + x2 b) y = 1 2 x + 1. x = 1. 232 0 (1 + x ) +∞ d) dx ∫ (x2 + 1)2 . b) x = yey. 0 11. 13. Tính diện tích các hình phẳng được giới hạn bởi các đường: a) y = 4x – x2 và trục Ox. 500 − P 2 97 . 2 d) y = x3 + 2x2 + x và y = 2x + 2. x = 2 quay quanh trục Ox. x = −2. x +1 10. y = 0. Giải các phương trình vi phân sau: a) 1 + y 2 dx + xy ln xdy = 0 . 14. 500 − P b) εD = −4P 2 vôùi QD (0) = 2500000. Tính thể tích của các vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường: a) y = lnx. −∞ e) x ∫ ex dx . y = 0. x = 4.

d) xy'+2 y = cos2 x . y x = cos 2 xtg . f) ( x ln x) y '−2 y = x ln 5 x . c) y '− e) b) y ' tg 2 x + 4 y = 0. sin x 2 (1 + x 2 ) y '+ y = arctgx .15. Giải các phương trình vi phân sau: a) y ' x 2 + 4 x − 1 − 3 y = 0. 98 .

Ví dụ: Hàm z = 1 4 − x2 − y2 là hàm theo hai biến x.y) là hàm theo hai biến x. Nếu ứng với mỗi cặp số thực (x. 1) Elipsoid x 2 y 2 z2 + + = 1: a 2 b2 c 2 2) Paraboloid z = x2 y 2 : + a 2 b2 99 . Đồ thị của z = f(x.y) của D có một và chỉ một số thực f(x. Định nghĩa hàm nhiều biến Cho tập hợp khác rỗng D ⊂ R2.y)∈ R2|4 – x2 – y2 > 0} = {(x.y) thì ta nói hàm f = f(x.CHƯƠNG 3 PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN 1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN 1. 1. Định nghĩa tương tự cho hàm 3 biến. z = f(x.1.y) có miền xác định là D.y)∈R2| x2 + y2 < 4}. Đồ thị hàm của hàm hai biến Cho hàm hai biến z = f(x.y) là tập G = {(x.y có miền xác định là D = {(x. y có miền xác định là D.y)}.y)∈ D.2.y. Sau đây là đồ thị của một số hàm hai biến.z)∈ R3| (x.

3) Mặt nón bậc hai: z = x 2 y2 + : a 2 b2 Tổng quát hơn.Mặt trụ parabol: y 2 = 2px 100 .Mặt trụ elip: x2 y2 + =1 a 2 b2 . mặt nón bậc hai z2 = x 2 y2 có đồ thị như sau: + a 2 b2 4) Mặt trụ bậc hai: .

a) lim x →2 y →0 ⎛ 1 − cos xy ⎞ 1 − cos xy = lim ⎜ x ⎟= 2 x→2 xy (xy)2 ⎠ ⎝ y →0 ⎛ ⎞⎛ 1 − cos xy ⎞ 1 ⎜ lim x ⎟ ⎜ lim ⎟ = 0. y) = L hay x →a y→b lim f (x. x x ⎜ y →2 ⎟ ⎜ y →2 (xy)2 ⎟ 2 ⎝ →0 ⎠ ⎝ →0 ⎠ b) lim (x 2 + y 2 ) sin x→0 y →0 1 . xy 1.b) lim f (x. y) khi (x. Ký hiệu (x.b). y) = L Ví dụ: Tìm các giới hạn sau: a) lim x →2 y →0 1 − cos xy xy 2 b) lim (x2 + y 2 ) sin x →0 y →0 1 xy Giải.1.y)→(a.4. thì bất đẳng thức: ⏐f(x. có thể tìm δ > 0. 101 . = 0.b) nếu với mọi ε > 0 cho trước nhỏ bao nhiêu tùy ý.y) và (a. Ta có xy (x 2 + y 2 ) sin 1 ≤ x 2 + y 2 → 0 khi (x. y) → (0.y) → (a. sao cho nếu 0 < ρ < δ với ρ = (x − a)2 + (y − b)2 là khoảng cách giữa các điểm (x. 0).3. Sự liên tục của hàm hai biến. y) – L⏐ < ε được thỏa mãn. xy Theo giới hạn kẹp ta suy ra lim (x 2 + y 2 ) sin x →0 y →0 1 = 0. Giới hạn của hàm hai biến Số L được gọi là giới hạn của hàm z = f(x.

Δx →0 ∂x Δx ∂f . nếu cố định y. Đạo hàm riêng cấp 1 Xét hàm hai biến f = f(x. (x. ký hiệu là f ′y hay Nhận xét: Các quy luật tính đạo hàm riêng hoàn toàn giống với các quy luật tính đạo hàm của hàm một biến số. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f = f(x. chỉ có điều cần lưu ý là đạo hàm riêng tính theo biến số nào. hàm f trở thành hàm theo biến x. ký hiệu là f x 102 2 hay ∂2f . b) . ĐẠO HÀM RIÊNG 2. 2 x +y x⎠y x + y2 ⎝ ⎛y⎞ 1+⎜ ⎟ x2 ⎝x⎠ 2.Hàm f(x. định bởi: ∂x 2 . Cụ thể: 1) ′′ Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến x. y) = f (a. Vậy ∂x ∂f f (x + Δx. y).y) → (a. Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng của hàm số: z = arctg Giải.b) và lim f (x.y) liên tục tại mọi điểm M0(a. xem y như là một hằng số.y) được gọi là liên tục tại điểm M0(a. Đạo hàm riêng cấp 2. 2. ∂y Tương tự. y) (x. y) − f (x. y) = lim . ta định nghĩa được đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến y. y) là đạo hàm riêng của đạo hàm riêng cấp 1 của nó. ký hiệu là f ′x hay ∂f . Đạo hàm của hàm một biến đó được gọi là đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến x. x ⎛ y ⎞′ y − 2 ⎜ ⎟ ′ y⎞ y x ⎛ z′x = ⎜ arctg ⎟ = ⎝ ⎠ x 2 = 2 x 2 = − 2 . y .b) nếu f(x. x +y x⎠x x + y2 ⎝ ⎛y⎞ 1+⎜ ⎟ x2 ⎝x⎠ ⎛ y ⎞′ 1 ⎜ ⎟ ′ x⎠y y⎞ x ⎝ ⎛ z′y = ⎜ arctg ⎟ = = 2x 2 = 2 .1.b)∈D thì ta nói f(x.y) xác định trên một mặt tròn chứa M0(a.b) Nếu f(x.2.y) liên tục trên D.

định bởi: ∂y 2 ′′ Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến y. Trong ví dụ trước ta đã biết: y . Điều này chứng tỏ đạo hàm riêng cấp 2 theo hai biến x. ký hiệu là f y2 hay ′′ ′ y f y2 = (f y )′ 3) hay ∂ 2f ∂ ⎛ ∂f ⎞ = ⎜ ⎟.y) định bởi: ∂kf ∂ k −p = k −p ∂x p ∂y k − p ∂y ⎛ ∂pf ⎜ p ⎝ ∂x ⎞ ∂kf ∂p (= k − p p = p ⎟ ∂x ⎠ ∂y ∂x ⎛ ∂ k −p f ⎜ k −p ⎝ ∂y ⎞ ⎟) ⎠ Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số: z = arctg Giải. 2 ∂y ∂y ⎝ ∂y ⎠ ∂2f ∂ ⎛ ∂f ⎞ = ⎜ ⎟. x 2 2 ⎟ x ⎝ x + y ⎠ x ( x2 + y 2 ) ⎛ x ⎞′ 2xy z′′2 = (z′ )′ = ⎜ 2 =− . Khi đó đạo hàm riêng cấp k của f(x. x x . x + y2 2 z′x = − Do đó: y x + y2 2 và z′ = y ⎛ y ⎞′ 2xy z′′2 = (z′ )′x = ⎜ − 2 = .′′ ′ x f x2 = (f x )′ hay 2) ∂ 2f ∂ ⎛ ∂f ⎞ = ⎜ ⎟. ∂y∂x ∂x ⎝ ∂y ⎠ ′′ Chú ý: Với giả thiết f xy vaø ′′ f yx liên tục. nếu chúng liên tục. ∂x∂y ∂y ⎝ ∂x ⎠ Các đạo hàm riêng cấp 2 của f theo hai biến x. y định bởi: • • ′′ ′ y f xy = (f x )′ hay ′′ ′ f yx = (f y )′x hay ∂ 2f ∂ ⎛ ∂f ⎞ = ⎜ ⎟. kết quả trên cũng đúng cho các đạo hàm riêng cấp cao hơn nếu chúng liên tục. y y 2 2 ⎟ y ⎝x +y ⎠y x2 + y 2 ) ( 103 . 2 ∂x ∂x ⎝ ∂x ⎠ ∂2f . y không phụ thuộc vào thứ tự lấy đạo hàm. Từ đó. có thể chứng minh được rằng: ′′ f xy = ′′ f yx (Định lý Schwarz).

khi y = y(x).v). dx Ví dụ 1. y = y(u.v): Trong trường hợp này.y(x)) có đạo hàm theo x định bởi: df ∂f ∂f dy = + dx ∂x ∂y dx 3.y(t)) có đạo hàm theo biến t định bởi: df ∂f dx ∂f dy = + dt ∂x dt ∂y dt Đặc biệt. dt . xy x ⎟ 2 2 2 2 2 2 x + y2 ⎠ y ⎝ (x + y ) (x + y ) ⎛ x ⎞′ x 2 + y 2 − 2xx y 2 − x2 z′′ = (z′y )′ = ⎜ 2 . = = yx x 2 ⎟ 2 2 2 2 2 2 ⎝x +y ⎠x (x + y ) (x + y ) 3. y) với x = x(t).v)) có các đạo hàm riêng theo u. Tìm Giải. Trường hợp f = f(x. Cho z = x2siny với y = ex. hàm hợp f(x(u. hàm hợp f(x(t). hàm hợp f(x.1. Tìm Giải. v định bởi: ∂f ∂f ∂x ∂f ∂y = + ∂u ∂x ∂u ∂y ∂u ∂f ∂f ∂x ∂f ∂y = + ∂v ∂x ∂v ∂y ∂v dz . y = arctgt.2. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP 3. y) với x = x(u. Ta có 104 dz . y = y(t): Trong trường hợp này.y(u.⎛ y ⎞′ x 2 + y 2 − 2yy y 2 − x2 =− = z′′ = (z′ )′y = ⎜ − 2 . Trường hợp f = f(x.v). Ta có: dz dx ∂z ∂x ∂z ∂y dy dx ∂z ∂z dy ⎫ + ⎪ ∂x ∂y dx ⎪ ∂ 2 sin y ⎪ 2 sin y −1 = (x ) = 2(sin y)x ⎪ x x dz ⎪ ∂x = 2 sin(ex )x2 sin(e ) −1 + 2ex cos(ex )x2 sin(e ) ln x ⎬⇒ ∂ 2 sin y dx = (x ) = 2(cos y)x2 sin y ln x ⎪ ⎪ ∂y ⎪ d x x ⎪ = (e ) = e ⎪ dx ⎭ = Ví dụ 2: Cho z = x2siny với x = lnt.

105 . Tìm Giải.1.b) sao cho (x.∂z dx ∂z dy + ∂x dt ∂y dt ∂ 2 sin y = (x ) = 2(sin y)x2 sin y −1 ∂x ∂ 2 sin y = (x ) = 2(cos y)x2 sin y ln x ∂y d 1 = (ln t) = dt t d 1 = (arctgt) = dt 1 + t2 dz 2 2 ⇒ = sin(arctgt)(ln t)2 sin(arctgt) −1 + cos(arctgt)(ln t)2 sin(arctgt) ln(ln t) 2 dt t 1+ t = Ví dụ 3. Nếu y = y(x) là một hàm số xác định trên (a. Cho z = x2siny với x = u + v. ∂u ∂x ∂u ∂y ∂u ∂v ∂x ∂v ∂y ∂v ∂z ∂ 2 sin y = (x ) = 2(sin y)x 2 sin y −1 ∂x ∂x ∂z ∂ 2 sin y = (x ) = 2(cos y)x 2 sin y ln x ∂y ∂y ∂x ∂ ∂y ∂ = (u + v) = 1. = + . Ví dụ: y = 1 − x2 .y) = 0.b) thì ta nói y = y(x) là một hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x. Ta có ∂z ∂z . .y) = 0.y(x)) = 0 với mọi x ∈ (a. ∂u ∂v dz dt ∂z ∂x ∂z ∂y dx dt dy dt ∂z ∂z ∂x ∂z ∂y ∂z ∂z ∂x ∂z ∂y = + . y = uv. = (uv) = v ∂u ∂u ∂u ∂u ∂x ∂ ∂y ∂ = (u + v) = 1.y) là một hàm hai biến xác định trên D ⊂ R2. trong đó f(x. Định nghĩa. Cho phương trình f(x. y = − 1 − x2 là hai hàm ẩn xác định bởi phương trình x2 + y2 = 1. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN 4. = (uv) = u ∂v ∂v ∂v ∂v ⎧ ∂z = 2 sin(uv)(u + v)2 sin(uv) −1 + 2v cos(uv)(u + v)2 sin(uv) ln(u + v) ⎪ ⎪ ⇒ ⎨ ∂u ⎪ ∂z = 2 sin(uv)(u + v)2 sin(uv) −1 + 2u cos(uv)(u + v)2 sin(uv) ln(u + v) ⎪ ∂v ⎩ 4.y(x))∈ D và f(x.

y) xác định bởi các phương trình: a) xyz = x + y + z.y) = 0 có đạo hàm trên (x0 -δ. Giải.z) = 0. y. z)) f z (x. y) với y = y(x).3. c) x/z = ln(z/y) + 1. y 0 ) ≠ 0 thì với một số ε > 0 bất kỳ đủ nhỏ. y) ′ f y (x. Khi đó.y) = 0 có duy nhất một nghiệm y = y(x) ∈ (y0 − ε. Định lý.y. Tìm các đạo hàm riêng cấp 1. Khi đó. x0 + δ) định bởi: y′(x) = − ′ f x (x.z0)∈ D là một nghiệm của phương trình. phương trình f(x. Đặt f(x. x0 + δ)×(y0 − δ.y) ∈ (x0 − δ.z) là một hàm ba biến có các đạo hàm riêng liên tục trên D ⊂ R3 và (x0. y0 + δ) định bởi: ′ f y (x. Suy ra y′(x) = − ′ fx 2 = ′ f y 2 − cos y Tại x = x0 = 0 ta có 2y – siny = 0 nên y = y0 = 0.y. z) với z = z(x. phương trình f(x. tồn tại δ > 0 sao cho: 1) Với mỗi (x. Ví dụ. trong đó f(x. 2 − cos y 2 − cos 0 4. nếu ′ fz (x0 .2.y. z0 + ε). trong đó f(x.y0)∈ D là một nghiệm của phương trình. Cho phương trình 2y – siny − 2x = 0. y0 . 2 của các hàm ẩn hàm ẩn z = z(x. y. x y ′ ′ fz (x. y. Sử dụng công thức trên ta tính được: 106 . Định lý. z) z′ (x.y) ∈ (z0 − ε. z) f ′ (x. nếu ′ f y (x 0 . (ĐS: 2) ′ ′ Giải. Tính đạo hàm hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình trên tại x0 = 0.y0. Cho phương trình f(x. x0 + δ). 2) Hàm số z = z(x. b) x + y + z = ez. y) = − . Cho phương trình f(x. Do đó y′(0) = 2 2 = = 2.4. Ví dụ. y0 + δ). z0 ) ≠ 0 thì với một số ε > 0 bất kỳ đủ nhỏ. f y = 2 − cos y . z′ (x.z) = 0 có duy nhất một nghiệm z = z(x.y) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x. tồn tại δ > 0 sao cho: 1) Với mỗi x ∈ (x0 − δ. y) = − x . x0 + δ)×(y0 − δ. 2) Hàm số y = y(x) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x. Ta có f x = −2. y0 + ε). y.y) = 2y – siny − 2x .y) = 0.z) = 0 có đạo hàm riêng trên (x0 − δ.y).y.y) là một hàm hai biến có các đạo hàm riêng liên tục trên D ⊂ R2 và (x0.

y) có các đạo hàm riêng liên tục tại điểm M0(x0.y0).y0)Δx + fy'(x0. xy − 1 xy − 1 x (xy − 1)2 2x(xz − 1) xyz − x − y + z z′′ 2 = . z′′ = xy (x + z)3 y y (x + z)3 y(x + z)3 5.a)z′x = − yz − 1 xz − 1 2y(yz − 1) .y 0 ) 107 . Vi phân toàn phần Đặt df(x0. VI PHÂN Cho hàm f = f(x.z .y0+Δy) − f(x0.y0)Δx + fy'(x0. dy = Δy.y0)Δy Suy ra công thức tính gần đúng: f(x 0 + Δx.y0)Δy + o(ρ) 0(ρ) 2 2 = 0 . y 0 + Δy) ≈ f(x0 . Khi đó với mọi Δx.y0) = fx'(x0. ta có: f(x0+Δx. Ta gọi df(x0. z′′ 2 = . z′′ 2 = z′′ 2 = z′′ = − z xy y ez − 1 x (e − 1)3 b)z′x = z′y = c)z′x = z′′ 2 = − x z z2 ′y = . Tương tự. Chú ý rằng với g(x. ta có: dg = gx'Δx + gy'Δy = Δx. Tổng quát. nghĩa là o(ρ) là VCB cấp cao hơn ρ khi ρ → 0. z′′ 2 = − 2 .y0) = fx'(x0. Do đó dx = Δx. ta có: f(x0+Δx.y 0 ) + df(x0 .y0+Δy) − f(x0. z′y = − .y) có biểu thức như sau: ′ ′ df = f x dx + f y dy Khi Δx và Δy khá bé.y0) ≈ fx'(x0.y0) là vi phân toàn phần của f(x.y0)Δy.1.y) tại (x0.y0)Δx + fy'(x0. Δy khá bé. z′′ = xy y 2 (xy − 1) (xy − 1)2 1 ez .y0). x+z y(x + z) z2 x2z2 xz2 . trong đó ρ = Δx + Δy và lim ρ→0 ρ 5.y) = x. Do đó vi phân toàn phần của f(x. vi phân toàn phần của của f(x.y) định bởi: df = fx'Δx + fy'Δy.

Vi phân cấp n.3. nghĩa là dnf = d(dn−1f) Tổng quát.24ln2 5.y0) = (2.3).ln2.(−0. ký hiệu d2f.Δy) = (0.03) ≈ 8.24 − 0. là vi phân của vi phân toàn phần của nó.02. Cho z = xy. y). y).-0.3) ≈ 8 + 12.3). ta có: • z′x = 6x2cos2y – 6x . ký hiệu dnf.y0) + dz(x0. Giải. (Δx. Vi phân cấp n của hàm f(x. Vi phân cấp 2. • Đặt (x0.Ví dụ. • dz(2. ta có: A = z(x0+Δx. nghĩa là d2f = d(df) Ta có: d2f = d(fx'dx + fy'dy) = (fx'dx + fy'dy)x'dx + (fx'dx + fy'dy)y'dy " 2 " " 2 = (fx')x'dx2 + (fy')x'dydx + (fx')y'dxdy + (fy')y'dy2 = f x2 dx + 2f xy dxdy + f y2 dy Vậy: ′′ ′′ ′′ d 2 f = f x2 dx 2 + 2f xy dxdy + f y2 dy 2 hay 2 ⎛ ∂ ∂ ⎞ ∂ 2f ∂ 2f ∂ 2f df =⎜ dx + dy ⎟ f = 2 dx 2 + 2 dxdy + 2 dy 2 ∂y ∂x ∂x∂y ∂y ⎝ ∂x ⎠ 2 5. Tìm vi phân cấp 2 của z. Với z = 2x3cos2y – 3x2 + y2.02 + 8. là vi phân của vi phân cấp n-1 của nó. Theo công thức tính gần đúng. Tìm dz. dz(2.23–1dx + 23ln2dy = 12dx + 8ln2dy.2. Cho z = 2x3cos2y – 3x2 + y2. Tính gần đúng A = 2.0.y0) ≈ z(2.3) + dz(2. Giải: • dz = zx′dx + zy′dy = yxy–1dx + xylnxdy. Vi phân cấp 2 của hàm f(x.022. 108 .y0+Δy) ≈ z(x0.97. ta có công thức tính vi phân cấp n trong trường hợp các đạo hàm riêng đều liên tục như sau: ⎛ ∂ ∂ ⎞ d f =⎜ dx + dy ⎟ f = ∂y ⎝ ∂x ⎠ n n ∑ k =0 n k Cn ∂ nf dx n − k dy k n−k k ∂x ∂y Ví dụ.3)= 3.03).

y) gồm các bước sau: Bước 1: Tìm các điểm dừng: Giải hệ ⎨ ⎧ f x = 0. ta có: f(x. C := f y2 Đặt Δ = B2 – AC. Xét hàm f(x.y0) f đạt cực đại tại M0(x0.y) khá gần M0(x0. A = A(x0.y).y0) hay không Ví dụ. y Suy ra: d 2z = z′′2 dx 2 + 2z′′ dxdy + z′′2 dy 2 = (12xcos2y–6)dx2–12x2sin2ydxdy+(–4x3cos2y+2)dy2 xy x y 6.1. B := f xy .y0) Chưa thể khẳng định f có đạt cực trị tại M0(x0. ⎩ ′ Mỗi nghiệm (x0. CỰC TRỊ 6. Ta có: Δ>0 Δ<0 Δ=0 A>0 A<0 f không đạt cực trị tại M0(x0. x z′′ = – 6x2sin2y. Bước 3: Xác định cực trị: Với mỗi điểm dừng M0(x0. Tìm cực trị của hàm z = x3+ y3 – 6xy.y0)]. 109 .y). Bước 2: Tìm các đạo hàm riêng: ′′ ′′ ′′ A := f x2 .y0) của hệ trên được gọi là một điểm dừng của f(x. y) < f(x0.• • • • 3 z′y = – 2x sin2y + 2y. Định nghĩa. z′′2 = 12xcos2y – 6. ⎪ ′ ⎪ f y = 0.y0).y) đạt cực đại (cực tiểu) tại M0(x0.y0) tìm được ở Bước 1. xét: Δ = Δ(x0. Cách tìm cực trị: Qui tắc tìm cực trị của hàm f(x. M ≠ M0. 6.y0). Cực đại hay cực tiểu được gọi chung là cực trị.2.y0) f đạt cực tiểu tại M0(x0. Ta nói f(x.y0) nếu với mọi điểm M(x. xy z′′2 = – 4x3cos2y + 2.y0).y0) [f(x. y) > f(x0.

M ≠ M0.y) có tọa độ thỏa (*).2) = – 8. 7.Giải. Định nghĩa. 2). xy • C = z′′2 = 6y. Xét hàm f(x.1. x • B = z′′ = – 6.2. ⎪ ⎧ x ⎧ ⎪z′ = 0. nghĩa là ϕ( x0. y) < f(x0.0). ta có: f(x. ta có: • zx′= 3x2 – 6y .y0) có tọa độ thỏa (*). ⎪3x − 6y = 0 ⎪ 2 ⇔⎨ 2 ⇔⎨ ⇔ ⎨ ⎪3y − 6x = 0 ⎪ y ⎩ ⎪3( 1 x 2 )2 − 6x = 0 ⎩z′ = 0. • zy′= 3y2 – 6x. y = 2 ⎣ Vậy z có 2 điểm dừng: M1(0.y0)].2): Δ = 36(1–xy) = –108 < 0. Bước 2: Với x3+ y3 – 6xy. Ta nói f(x. • A = z′′2 = 6x. 2) Với mọi điểm M(x.y0) với điều kiện: ϕ(x. A = 6x = 12 > 0 nên z đạt cực tiểu tại M2(2. Cách tìm cực trị có điều kiện: Để tìm cực trị của hàm f(x. Bước 1: Tìm điểm dừng 1 ⎧ y = x2 . y • Δ = B2 – AC = 36(1– xy) Bước 3: Xác định cực trị: • M1(0.y) = 0 (*) ta có 2 phương pháp: 110 . • M2(2.y). 7.y0) = 0. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN 7.y0) [f(x.0): Δ = 36(1– xy) = 36 > 0 nên z không đạt cực trị tại M1(0.0) và M2(2. y) > f(x0. ⎪ 2 ⎩ 2 1 2 ⎧ ⎪y = x ⇔ 2 ⎨ ⎪3x(x 3 − 8) = 0 ⎩ ⎡ x = 0. Cực đại có điều kiện hay cực tiểu có điều kiện được gọi chung là cực trị có điều kiện.y) đạt cực đại (cực tiểu) tại M0(x0.y) với điều kiện: ϕ(x. khá gần M0(x0.y0). y = 0 ⎢ x = 2.y) = 0 (*) nếu hai tính chất sau được thỏa: 1) Điểm M0(x0.2) với z(2.

không đồng thời bằng 0 thoả (**). dy thay đổi. Khi đó 111 . ⎨ Giải hệ ⎪ ∂y ⎪ϕ(x.5) với z(5. Thế vào z ta được hàm một biến: z1 = x2 + (10 – x)2 = 2x2 – 20x + 100. Trong đó λ là tham số thực. y 0 )dy = 0 y (**) Ta có: Cho dx.y) + λϕ (x. y) = 0. với điều kiện (*).y) ta được hàm một biến. y 0 ) = 0 hay ϕ′x (x 0 . z đạt cực tiểu tại (x. y 0 )dx + ϕ′′ (x0 .5) = 50. Ví dụ : Tìm cực trị của hàm z = x2 + y2 thỏa điều kiện ràng buộc x + y = 10 (*). Bước 3: Tìm vi phân cấp 2: ∂ 2Lλ ∂ 2Lλ ∂ 2Lλ 2 d Lλ = dx + 2 dxdy + dy 2 2 2 ∂x ∂x∂y ∂y 2 Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện: Với mỗi điểm dừng M0(x0. Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử: ⎧ ∂Lλ ′ ⎪ ∂x = f x (x. 2) Phương pháp nhân tử Lagrange: Phương pháp nhân tử Lagrange gồm các bước sau: Bước 1: Lập hàm Lagrange: Lλ(x. ⎪ ⎩ tìm tất cả các điểm dừng cùng với các giá trị tương ứng của nhân tử λ. y) = 0. ⎪ ⎪ ∂Lλ ′ = f y (x. dy thỏa ràng buộc biểu thị bằng phương trình: dϕ(x 0 . Từ điều kiện (*) ta suy ra: y = 10 – x. Hàm z1 đạt cực tiểu tại x = 5 với z(5) = 50. gọi là nhân tử Lagrange. Giải. Cực trị của hàm một biến đó cho ta cực trị có điều kiện của f(x. y) = 0. y 0 ) 2 trong đó dx.1) Phương pháp thế: Từ (*) ta tính y theo x (hoặc x theo y) rồi thế vào f(x.y). xét: D = d L λ0 (x 0 . Do đó. y) + λϕ′y (x. y) + λϕ′x (x.y).y) = f(x.y0) cùng với nhân tử λ0 tìm được ở Bước 2.y)=(5.

Do đó. trong đó dx.–2) với điều kiện (*). z đạt cực tiểu tại M1(– 1.y0) với điều kiện (*) f không đạt cực trị tại M0(x0. ⎪ ⎢(x. ⎪ ⎪ ∂Lλ = 0.y0) với điều kiện (*) f đạt cực đại tại M0(x0. y) = (−1. ⎩ Vậy Lλ có hai điểm dừng: M1(−1. 2). nghĩa là 112 . λ = − 1 .y) = x + 2y + λ(x2 + y2 – 5). ⇔ ⎢ ⎨2 + 2λy = 0. λ = 2 . Bước 3: Tìm vi phân cấp 2: d 2Lλ = ∂ 2Lλ 2 ∂ 2Lλ ∂ 2 Lλ dx + 2 dxdy + dy 2 = 2λdx 2 + 2λdy 2 . Giải. dy thỏa: dϕ(−1. ⎪ ⎩ 1 ⎧ ⎪ x = − 2λ . 2 2 ∂x ∂x∂y ∂y Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện: ϕ(x. 1 ⎪ ⎪ ⇔ ⎨y = − . dy thỏa: dϕ(1. λ ⎢(x.–2) = –5. trong đó z(–1. y) = 0. −2). dϕ(x. 2) = 2λ 2dx + 2λ 2dy = −(dx + dy ) . dy thay đổi f đạt cực tiểu tại M0(x0. ⎪ ⎩ ⎢ ⎪ 2 1 2 ⎣ ⎪λ = 4 . y) = 2xdx + 2ydy x • Tại M1(−1. dy D > 0 thay đổi D<0 D đổi dấu khi dx.y0) với điều kiện (*) Ví dụ.2) ứng với λ2 = –1/2. dy không đồng thời bằng 0 thỏa (**). ϕ′y = 2y. ⎪ x 2 + y 2 − 5 = 0. Tìm cực trị của hàm z = x + 2y thỏa điều kiện ràng buộc x2 + y2 = 5. y) = x 2 + y2 − 5 ⇒ ϕ′ = 2x. trong đó dx. −2) = 0 .y) =( −1.−2) ứng với λ1 = 1/2: 2 2 2 2 2 D1 = d Lλ1 (−1. Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử: Ta có: ⎧ ∂Lλ ⎪ ∂x = 0. Điều kiện đã cho được viết lại như sau: x2 + y2 − 5 = 0 (*) Bước 1: Lập hàm Lagrange: Lλ(x. 1 ⎡ ⎧1 + 2λx = 0. −2) = 2λ1dx + 2λ1dy = dx + dy .2) ứng với λ2 = –1/2: 2 2 2 2 2 D2 = d Lλ2 (1. y) = (1. −2) ứng với λ1 = 1/2 và M2(1. 2) = 0 .D không đổi dấu khi dx.−2) = 0 hay –2dx – 4dy = 0 (**) Ta thấy D1 > 0 với mọi dx. ⇔ ⎨ ∂y ⎪ ⎪ϕ(x. nghĩa là (2xdx + 2ydy) (x. • Tại M2(1.

f (x. Bước 2: Tìm các điểm nghi ngờ trên biên D Giả sử biên D có phương trình định bởi: ϕ(x. 8.1. y) ∈ D. Khi đó f(x.y) xác định trên D. trong đó z(1. y 2 ) = m. 8. không thuộc biên D).y) tại các điểm dừng tìm được trong Bước 1 và tại các điểm nghi ngờ tìm được trong Bước 2.2) với điều kiện (*). do đó đạt GTLN và GTNN trên D. y1 ) ∈ D. 2) m ∈ R là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của f(x. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT. Khi đó f(x. Do đó. GTNN được xác định như sau: • Nếu dùng phương pháp thế thì đó là các điểm ứng với các giá trị đầu mút và các giá trị tại đó đạo hàm của hàm một biến triệt tiêu.y) đạt GTLN. Định lý.y) trên D nếu ⎧∀(x. Cho hàm số f(x. khi đó giá trị lớn nhất trong chúng chính là GTLN và giá trị nhỏ nhất trong chúng chính là GTNN. f (x1 . y 2 ) ∈ D.y) có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng.GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 8. Ví dụ: Tìm GTLN và GTNN của hàm số : 113 . Định nghĩa. Bước 3: Xác định GTLN và GTNN So sánh giá trị của f(x.2) = 0 hay 2dx + 4dy = 0 (***) Ta thấy D2 < 0 với mọi dx.2. tìm tất cả các điểm dừng thuộc phần trong của D (tức là thuộc D nhưng Giải hệ ⎨ ′ ⎩f y = 0. bị chặn D. Ta định nghĩa: 1) M ∈ R là giá trị lớn nhất (GTLN) của f(x. y1 ) = M. z đạt cực đại tại M2(1. ⎨ ⎩∃(x1 . Cho hàm số f(x. dy không đồng thời bằng 0 thỏa (***).2) = 5. f (x 2 . D bị chặn nếu D nằm trong một đường tròn nào đó).y) đạt GTLN và GTNN trên D. Cách tìm các giá trị đó như sau: Bước 1: Tìm các điểm dừng ′ ⎧f x = 0. • Nếu dùng phương pháp Nhân tử Lagrange thì đó là các điểm dừng của hàm Lagrange. y) ≥ m.y) liên tục trên D.y) = 0 (*) Khi đó các điểm thuộc biên D mà ta nghi ngờ tại đó hàm số f(x.y)=(1. Cách tìm GTLN và GTNN Cho hàm số f(x. f (x. y) ∈ D. bị chặn D (D đóng nếu D chứa luôn phần biên.y) liên tục trên miền đóng. 8. ⎨ ⎩∃(x 2 .3. y) ≤ M.y) trên D nếu ⎧∀(x.(2xdx + 2ydy) (x.

0) = − 1/4 ⎩ (2) • Trên OB: x = 0.z = x2 + y2 – xy + x + y trên miền D định bởi: x ≤ 0.0) vôùi z(0. y ≤ 0. − 1/2) = − 1/4 (3) • Trên AB: y = − x − 3. − 3 ≤ y ≤ 0. –3 ≤ x ≤ 0.0) = 6 ⎧x = − 3 ⎪ → (0. − 1/2) vôùi z(0. Hàm z trở thành: z3 = 3x2 + 9x + 6 ⇒ z3′ = 6x + 9 z3′ = 0 ⇔ x = − 3/2 (y = − 3/2) Các điểm nghi ngờ trên AB là: 114 . Giải. Hàm z trở thành: z2 = y2 + y ⇒ z2′ = 2y + 1 (z2′ = 0 ⇔ y = −1/2) Các điểm nghi ngờ trên OB là: ⎧y = − 3 ⎪ ⎨y = 0 ⎪ y = − 1/2 ⎩ → (0. Hàm z trở thành: z1 = x2 + x ⇒ z1′ = 2x + 1 (z1′ = 0 ⇔ x = –1/2) Các điểm nghi ngờ trên OA là: → (−3. − 3) vôùi z(0.0) vôùi z( − 1/2. − 3 ≤ x ≤ 0. − 3) = 6 → (0. Bước 1: Miền D được biểu diễn như sau: ⎧z′ = 0 x ⇔ ⎨ ′ ⎩zy = 0 ⎧2x − y + 1 = 0 ⇔ x = y = −1.0) vôùi z( − 3. trong đó z(–1.0) = 0 ⎨x = 0 ⎪ x = − 1/2 → ( − 1/2. ⎨ ⎩2y − x + 1 = 0 (1) Vậy z chỉ có một điểm dừng M0(–1.0) ñaõ xeùt treân OA → (0. –1) thuộc phần trong của D. x + y ≥ −3.–1) = –1 Bước 2: Xét biên D ta có: • Trên OA: y = 0.

Khi đó - Doanh thu là R = P1Q1 + P2Q2. − 3) ñaõ xeùt treân OB ⎨x = 0 ⎪ x = − 3/2 → ( − 3/2. Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm với các đơn giá trên thị trường lần lượt là P1 = 56 và P2 = 40. 2. 9. 115 . 3. Q2 ≥ 0. MỘT SỐ BÀI TOÁN KINH TẾ 9. Hãy định các mức sản lượng Q1. cần xác định các mức sản lượng Q1.→ ( − 3.12). Lưu ý cần kiểm tra lại các đại lượng khác như chi phí. Lợi nhuận là = 56Q1 + 40Q2 – 2Q12 – 2Q1Q2 – Q22 π = R – C = (56Q1 + 40Q2) – (2Q12 + 2Q1Q2 + Q22) Ta cần xác định các mức sản lượng Q1.Q2). Lợi nhuận là: π = R – C = P1Q1 + P2Q2 – C(Q1.−3). • Xét hệ: ⎧ Q ⎪π′ 1 = 0 ⇔ ⎨ π′ = 0 ⎪ Q2 ⎩ ⎧ ⎪56 − 4Q1 − 2Q2 = 0 ⇔ ⎨ ⎪40 − 2Q1 − 2Q 2 = 0 ⎩ ⎧ ⎪2Q1 + Q2 = 28 ⇔ ⎨ ⎪Q1 + Q2 = 20 ⎩ ⎧ ⎪Q1 = 8 > 0 ⎨ ⎪Q2 = 12 > 0 ⎩ Vậy π chỉ có một điểm dừng là (Q1. − 3/2) = − 3/4 ⎩ (4) So sánh (1)-(4) ta suy ra GTLN và GTNN của z trên D như sau: GTLN = 6 = z(−3.−1). Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo 1. Đơn giá của hai loại sản phẩm trên thị trường lần lượt là P1. Q2 là Q1 ≥ 0. Hàm tổng chi phí là C = 2Q12 + 2Q1Q2 + Q22. P2 và hàm tổng chi phí là C = C(Q1. Q2 là các sản lượng).0) = z(0.0) ñaõ xeùt treân OA ⎧ x = -3 ⎪ → (0. Giải. Q2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất. Ta có - Doanh thu là R=P1Q1+P2Q2 = 56Q1 + 40Q2. − 3/2) vôùi z( − 3/2. Điều kiện về các mức sản lượng Q1. GTNN = −1 = z(−1.Q2) (Q1.Q2) = (8.1. Q2 dương sao cho tại đó π đạt cực đại. Hãy định các mức sản lượng Q1 và Q2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất. Q2 là Q1 ≥ 0. Bài toán: Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm. Q2 ≥ 0. Để đạt lợi nhuận cao nhất. Phưong pháp giải: Điều kiện về các mức sản lượng Q1. lợi nhuận phải dương để phù hợp với thực tế. Q2 dương sao cho tại đó π đạt cực đại.

Q2) Q1+ P2(Q1. lợi nhuận phải dương để phù hợp với thực tế. Kết luận: Để đạt lợi nhuận cao nhất. Hãy định các mức sản lượng Q1 và Q2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất. chi phí.P2). Phương pháp giải.Doanh thu là R = P1(Q1.12).Chi phí là C = 2Q12 + 2Q1Q2 + Q22 > 0.Q2) = (8. Q2 ≥ 0. . P2 ) = Q2 ⎪QD2 = Q2 ⎩ Giải hệ trên ta được ⎧P1 = P1 (Q1 .P2) (P1.2. Q2 là các sản lượng). Biết hàm cầu của hai loại sản phẩm trên lần lượt là QD1 = D1(P1. Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm với các hàm cầu lần lượt là: 1230 − 5P1 + P2 ⎧ ⎪Q D1 = ⎪ 14 ⎨ 1350 + P1 − 3P2 ⎪Q = ⎪ D2 14 ⎩ 116 . 2. 9.• Ta có A = π′′ 2 = −4. Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện sản xuất độc quyền 1.Lợi nhuận là π = 464 > 0. QD2 = D2(P1. Khi đó: .Q2) Q1+ P2(Q1. Lưu ý cần kiểm tra lại các đại lượng khác như: đơn giá. P ) = Q1 ⎪ ⇔⎨ 1 1 2 ⎨ ⎩D2 (P1 . cần định mức sản lượng của hai loại sản phẩm lần lượt là Q1 = 8 và Q2 = 12. B = π′′ 1Q2 = −2. Q 2 ) Khi đó. Để đạt lợi nhuận cao nhất.Lợi nhuận là: π = R – C = P1(Q1.Q2)Q2. Bài toán: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm. Q Q2 Q1 Δ = B2 – AC = – 4 < 0. Q 2 ) ⎨ ⎩P2 = P2 (Q1 . 3. xí nghiệp sẽ bán với các đơn giá P1. . P2 sao cho: ⎧QD1 = Q1 ⎧D (P . với các mức sản lượng trên. để tiêu thụ hết sản phẩm. .Q2). Q2 dương sao cho tại đó π đạt cực đại. Suy ra π đạt cực đại tại (Q1. Q2 là Q1 ≥ 0.Q2)Q2 – C(Q1. Điều kiện về các mức sản lượng Q1.Q2) (Q1. Do sản xuất độc quyền. C = π′′ 2 = −2 . cần xác định các mức sản lượng Q1. P2 là các đơn giá) và hàm tổng chi phí là C = C(Q1.

. với các mức sản lượng trên. Hãy định các mức sản lượng Q1. • Xét hệ: ⎧ π′ 1 = 0 ⎧ −8Q1 − 3Q 2 + 360 = 0 ⎧Q1 = 30 ⎪ Q ⇔⎨ ⇔⎨ ⎨ ⎩ −12Q 2 − 3Q1 + 570 = 0 ⎩Q 2 = 40 ⎪ π′ 2 = 0 ⎩ Q Vậy π chỉ có một điểm dừng là (Q1. C = π′′ 2 = −12 .và hàm tổng chi phí là C = Q12 + Q1Q2 + Q22. Điều kiện về các mức sản lượng Q1.40). Q2 ≥ 0.Q2)= (30. Giải. Ta cần xác định các mức sản lượng Q1. 9.Lợi nhuận là π = R – C = – 4Q12 – 6Q22 – 3Q1Q2 + 360Q1 + 570Q2. hàm hữu dụng ứng với hai loại sản phẩm trên là U = U(x1.x2 lần lượt là số 117 .Lợi nhuận là π = 16800 > 0. cần định mức sản lượng của hai loại sản phẩm lần lượt là Q1 = 30 và Q2 = 40. B = π′′ Q = −3. Bài toán người tiêu dùng. P2 sao cho: ⎧1230 − 5P1 + P2 = Q1 ⎪ ⎧QD1 = Q1 ⎪ ⎪ 14 ⇔⎨ ⎨ ⎪QD2 = Q2 ⎪1350 + P1 − 3P2 = Q ⎩ 2 ⎪ 14 ⎩ ⎧−5P1 + P2 = 14Q1 − 1230 ⎧P = 360 − 3Q1 − Q2 ⇔⎨ ⇔⎨ 1 ⎩ P1 − 3P2 = 14Q2 − 1350 ⎩P2 = 570 − Q1 − 5Q2 Khi đó: . 1.Q2) = (30.x2) (x1. Do sản xuất độc quyền. xí nghiệp sẽ bán với các đơn giá P1. • Ta có: A = π′′ 2 = −8.40).Chi phí là C = Q12 + Q1Q2 + Q22 > 0. Q2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.3. để tiêu thụ hết sản phẩm. Q2 là Q1 ≥ 0. Bài toán: Một người dành một số tiền B để mua hai loại sản phẩm có đơn giá lần lượt là P1 và P2. Q Q Q 1 1 2 2 Suy ra π đạt cực đại tại (Q1. Kết luận: Để đạt lợi nhuận cao nhất. Khi đó .Doanh thu là R = P1Q1 + P2Q2 = (360 – 3Q1 – Q2)Q1 + (570 – Q1 – 5Q2)Q2 = – 3Q12 – 5Q22 – 2Q1Q2 + 360Q1 + 570Q2 .Δ = B2 – AC = – 87 < 0. Q2 dương sao cho tại đó π đạt cực đại.

U1′′ = − 8 < 0.4) = 80. Giải. Điều kiện: x1 ≥ 0. Kết luận: Để hàm hữu dụng đạt giá trị cao nhất. Khi đó 400000x + 500000y = 4000000 ⇔ 4x+5y =40(*) Ta cần tìm x. người đó cần mua hai mặt hàng trên với số lượng lần lượt là 5 và 4.000đ.4) với U(5.y) = (5. BÀI TẬP 1. 5 4 x). Thế vào U. ta có điều kiện: x ≥ 0.4) = 80. y lần lượt là số lượng hai mặt hàng). ta được 5 U1 = (x + 5)(12 – Ta có U1′ = (12 – x) – (x + 5) = 8 − 4 5 4 5 8 x.Tìm vi phân toàn phần cấp 1 và cấp 2 của các hàm số sau: 118 . Từ (*) ta suy ra: y = 8 – 4 x. 5 Do đó U1 đạt cực đại tại x = 5.x2 lần lượt là số lượng của các sản phẩm. Với x. y ≥ 0. 2. Hãy xác định số lượng cần mua của hai mặt hàng trên để hàm hữu dụng đạt giá trị cao nhất. Khi đó giá trị hàm hữu dụng là U(5. Khi đó x1P1 + x2P2 = B.000. Phương pháp giải: Gọi x1. 3. x2 ≥ 0. Suy ra hàm hữu dụng U đạt cực đại tại (x. Hãy xác định số lượng của hai loại sản phẩm trên sao cho hàm hữu dụng đạt giá trị cao nhất. Do đó để hàm hữu dụng đạt giá trị lớn nhất ta cần tìm cực đại của hàm hữu dụng U = U(x1.lượng của các sản phẩm). Hàm hữu dụng của hai mặt hàng trên là U = (x + 5)(y + 4) (x. y ≥ 0 để hàm hữu dụng U = (x + 5)(y + 4) đạt cực đại với điều kiện (*). Ví dụ: Một người muốn dùng số tiền 4. Tính các giới hạn sau: (x + y)2 a) lim 2 x →0 x + y2 x →0 b) lim (1 + xy ) x→0 y →3 1 x 2 + 2xy c) lim x sin y + y sin x x →∞ x2 + y 2 y →∞ d) lim x2 − y 2 x →∞ x 2 + y 2 y →∞ 2.000đ và 500. 5 U1′ = 0 ⇔ x = 5 > 0 (y = 4 > 0). y lần lượt là số lượng hai mặt hàng.x2) với điều kiện x1P1 + x2P2 = B.000đ để mua hai mặt hàng có đơn giá 400.

∂x2∂y ∂ 6z .a) z = x3 + y3 – 3xy b) z = arctg d) z = xy. x 6.97 c) sin29ocos62o. 1 − xy x2 − y 2 c) z = 2 . tính 3 3 ∂ 3z . ∂u ∂v c) z = x2y − xy2 với x = ucosv. Tìm đạo hàm được chỉ ra của các hàm số sau: a) z = ln(ex + ey) với y = x3. dx dx2 ∂z ∂z xy . y = t3. 4. . tính dz . x + y2 3. tính ∂x3∂y 3 7. Tìm cực trị của các các hàm số sau: 119 . v = x2 + y 2 . .02)2.y) với f = u2lnv.01)3. tính ∂z dz . y = usinv. tính 5. với y là hàm ẩn xác định bơi x – y + arctgy = 0. 9. a) Tìm df(t) với f = y . Cho hàm số z = x2 y 2 . Tìm đạo hàm đến cấp đã chỉ ra của các hàm số sau: ∂ 2z ∂ 2z . c) z = x siny + y sinx . .03 b) (2. dt ∂z ∂z . x b) Tìm df(x.Tính gần đúng các giá trị sau nhờ vi phân cấp 1: a) (2. tính ∂x2 ∂y 2 2 2 b) z = x ln(xy) . dx dx dy d 2 y . x+y . a) Tính b) Tính dy d 2 y . y = ln t. 2 với y là hàm ẩn xác định bơi x + y = e x − y. u = y . 2 ∂x ∂x∂y ∂x 8. ∂x ∂y z d) Tính d2z với z là hàm ẩn xác định bơi x + y + z = ez. Chứng minh rằng: x+y x ∂ 2z ∂ 2z ∂z +y =2 . x = et . c) Tính với z là hàm ẩn xác định bơi z ln(x + z) − = 0. ∂x dx b) z = ex−2y với x= sint. a) z = ln(x + x + y ) .

14. Một người muốn dùng số tiền 178. c) d) z = x2 + y2 khi x y + = 1. 2 3 11. Hàm hữu dụng của hai mặt hàng trên là U = (x + 20)(y + 10) (x.a) z = 8/x + x/y + y (x > 0. Q2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất. 12. b) z = x2 + y2 – xy – x – y trên miền x ≥ 0.000đ. 13. e) z = 2x3 + 6xy − 6x − 3y2 – 30y + 2. b) z = e2x( x + y2 + 2y). Hãy xác định số lượng cần mua của hai mặt hàng trên để hàm hữu dụng đạt giá trị cao nhất. h) z = x4 + y4 – 2x2 + 4xy – 2y2. Tìm cực trị có điều kiện của các các hàm số sau: a) z = 6 – 4x – 3y.000đ để mua hai mặt hàng có đơn giá 400. y ≥ 0. 10.000. c) z = x2 + xy + y2 – 2x – y. ------------------------- 120 . f) z = x3 + 3xy2 – 15x – 12y. c) z = xy2 trên miền x2 + y2 ≤ 1. d) z = 2x2 + 2xy + y2 – x + y +2. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm với các hàm cầu lần lượt là: ⎧Q D1 = 40 − 2P1 + P2 ⎪ ⎨ ⎪Q D2 = 15 + P1 − P2 ⎩ và hàm tổng chi phí là C = Q12 + Q1Q2 + Q22. Hàm tổng chi phí là C = Q12 + Q1Q2 + Q22. d) z = x2 + 2y2 – x trên miền x2 + y2 ≤ 25. b) z = xy khi x2 + y2 = 1. y > 0). với điều kiện x2 + y2 = 1.000đ và 600. Q2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên miền đã cho: a) z = x3 + y3 – 3xy trên miền 0 ≤ x ≤ 2. −1 ≤ y ≤ 2. Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm với các đơn giá trên thị trường lần lượt là P1 = 60 và P2 = 75. Hãy định các mức sản lượng Q1. Hãy định các mức sản lượng Q1. x + y ≤ 3. y lần lượt là số lượng hai mặt hàng).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->