P. 1
27 Dau Hieu Chia Het

27 Dau Hieu Chia Het

|Views: 1,080|Likes:
Được xuất bản bởianhlv2602

More info:

Published by: anhlv2602 on Oct 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

Khi giải các bài tập toán liên quan đến chia hết, chúng ta thường sử dụng dấu

hiu chia
hết cho ! " # " $ %à &' (u) nhiên t*ong th+c tế c, nhi-u bài phải %ận dụng ./t s0 t1nh chất
chia hết 2hác đ3 giải' 4húng ta c5ng t6. hi3u nh7'
8' 9ấu hiu chia hết cho !: các s0 ; c, tận c5ng là <, !, =, >, ? th6 chia hết cho !'
!' 9ấu hiu chia hết cho #: các s0 ; c, t@ng các chA s0 chia hết cho # th6 chia hết cho #'
#' 9ấu hiu chia hết cho =: các s0 ; c, ! chA s0 tận c5ng chia hết cho = th6 chia hết cho ='
=' 9ấu hiu chia hết cho $: các s0 ; c, tận c5ng bBng <, $ th6 chia hết cho $'
$' 9ấu hiu chia hết cho >: các chA s0 %Ca c, th3 chia hết cho ! %Ca c, th3 chia hết cho #
th6 chia hết cho >'
>' 9ấu hiu chia hết cho D:
Eu) tFc thG nhất: Hấ) chA s0 đIu tiên bên t*ái nhJn %Ki # *Li c/ng %Ki chA s0 thG hai *Li
t*C cho b/i cMa D" đưNc bao nhiêu nhJn %Ki # c/ng %Ki chA s0 thG # *Li t*C cho b/i cM D"
đưNc bao nhiêu nhJn %Ki # c/ng %Ki chA s0 thG = *Li t*C cho b/i cMa D" '''' Oếu 2ết quả
cu0i c5ng là ./t s0 chia hết cho D th6 s0 đP cho chia hết cho D'
Q1 dụ: aR cho s0 D8=
Sc, TD'# U 8R S #'D V 8
Sc, T8'# U =R S D V <
Qậ) s0 D8= chia hết cho D'
K3. t*a thấ): D8= V D'8<!
bR cho s0 !=>>?
Sc, T!'# U =R S D V #
Stiếp thWo T#'# U >R S !'D V 8
Stiếp thWo T8'# U >R S D V !
Scu0i c5ng !'# U ? V 8= chia hết cho D
Qậ) s0 !=>>? chia hết cho D
Ki3. t*a thấ): !=>>? V D'#$!=
U (*ường hNp s0 c, hai chA s0:
U (*ường hNp s0 c, ba chA s0:
Eu) tFc thG hai: Hấ) chA s0 đIu tiên bên phải nhJn %Ki $ *Li c/ng %Ki chA s0 thG hai *Li
t*C cho b/i cMa D" đưNc bao nhiêu nhJn %Ki $ c/ng %Ki chA s0 thG # *Li t*C cho b/i cMa D"
đưNc bao nhiêu nhJn %Ki $ c/ng %Ki chA s0 thG = *Li t*C cho b/i cMa D" '''' Oếu 2ết quả
cu0i c5ng là ./t s0 chia hết cho D th6 s0 đP cho chia hết cho D'
Q1 dụ:
aR X0 !!D$
Sc, T$'$ U DR S D'= V =
Sc, T='$ U !R S D'# V 8
Sc, T8'$ U !R S D V <
Qậ) !!D$ chia hết cho D'
Ki3. t*a thấ): !!D$ V D'#!$
bR s0 #$D=!
Sc, T!'$ U =R S D'! V <
Sc, T<'$ U DR S D V <
Sc, T<'$ U $R S D'< V $
Sc, T$'$ U #R S D'= V <
Qậ) #$D=! chia hết cho D'
Ki3. t*a thấ): #$D=! V D'$8<>
4YZO[ \]OY 9^_ Y]`_ 4Y]a Yb( 4Yc D
Ohư các bdn biết, dấu hiu chia hết cho D áp dụng dP) 8,#,!,S8,S#,S!,8,#,''' %Ki qu) tFc
nhJn lIn lưNt các s0 t*ên dP) nà) %Ki các s0 tC hàng đen %f cMa s0 cIn ;7t t1nh chia hết'
8 Gng %Ki hàng 8
# Gng %Ki hàng 8<
! Gng %Ki hàng 8<<
S8 Gng %Ki hàng 8<<<'''
9g dàng nhận thấ) 8S8 chia hết cho D, 8<S# chia hết cho D, 8<<S! chia hết cho D, 8<<<U8
chia hết cho D %à cG thế'''
Q9: chia hết cho D
hVi chia hết cho D T 9o đ-u chia hết cho DR
hVi chia hết cho D
9ấu hiu chia hết cho 8# chGng .inh tưeng t+ %Ki dP) : ,'''
D' 9ấu hiu chia hết cho ?: các s0 ; c, # chA s0 tận c5ng chia hết cho ? th6 ; chia hết cho
?'
?' 9ấu hiu chia hết cho &: (*ong các chA s0 >8 ; chia hết cho & th6 ; chia hết cho &'
&' 9ấu hiu chia hết cho 8<: nhAng s0 ; c, tận c5ng bBng < th6 chia hết cho 8<'
8<' 9ấu hiu chia hết cho 88: nếu t@ng tất cả các chA s0 j %f t*1 chkn như ! = > ? bBng
t@ng các chA s0 j %f t*1 ll th6 ; chia hết cho 88'
88' 9ấu hiu chia hết cho 8!: nếu ; %Ca chia hết cho # %Ca chia hết cho = th6 ; chia hết
cho 8!'
8!' 9ấu hiu chia hết cho 8#:
Eui tFc t*ên đJ) cmng c, th3 áp dụng đ3 nhận biết dấu hiu chia hết cho 8#' ndn hP) thục
hành %,i s0:
O V ?D#>8! 8&<>&!?8$!>$?>DDD=#&8<&8
X0 O gL. #< chA s0, nên c, th3 chia thành 8< nh,. s0 ochpnq, .ri nh,. # s0''
O V ?D#' >8!' 8&<' >&!' ?8$' !>$' ?>D' DD=' #&8' <&8'
8' X8 V ? S > U 8 S > U ? S ! U ? S D U # S < V D
D U os<sq V D< Vi D< V o$ ; 8#q U $' Vi t8 V $'
!' X! V ot8q$ U D S 8 U & S & U 8 S > U > S D U & S & V $'
$ U o s<s q V $<' Vi $< V o # ; 8# q U 88' Vi t! V 88'
#' X# V ot!q88 U # S ! U < S ! U $ S $ U D S = U 8 S 8 V 8#'
u vến đJ), ta t1nh đưNc X# V 8# o b/i cMa 8#q'
Qậ) c, th3 2ết luận:
X0 O V ?D#>' ' ' ' ' 8<&8' chia hết cho 8#'
Hưu w: 4hx c, ./t t*ong t*ong nhAng s0 sau đJ) là chia hết cho 8#' 4mng %ậ), chx c,
./t t*ong nhAng s0 nà) chia hết cho D' Qà cmng chx c, ./t t*ong nhAng s0 nà) chia hết
cho 88'
ndn hP) thử t6. ;W. nhmng s0 đ, là s0 nàoy
O8 V D&=!><#$&=#!<!D88$88!<>?8'
O! V !DD&<<?$&&8>!=$D=!=>$$&D'
O# V =8&?>#><##$#?=?D<D$!8D?'
O= V 8$D!!> 8$D>?><8?=!$'
8#' 9ấu hiu chia hết cho 8=: ; là s0 chia hết cho 8= 2hi %à chx 2hi ; chia hết cho ! %à ;
chia hết cho D'
8=' 9ấu hiu chia hết cho 8$: ; chia hết cho 8$ 2hi %à chx 2hi ; chia hết cho # %à ; chia
hết cho $'
8$' 9ấu hiu chia hết cho 8>: ; là s0 chia hết cho 8> 2hi %à chx 2hi ; chia hết cho ! %à ;
chia hết cho ?'
8>' 9ấu hiu chia hết cho 8D:
Hấ) các s0 đGng t*ưKc s0 j hàng đen %f t*C đi $ lIn s0 hàng đen %f, nếu hiu đ, chia hết
cho 8D th6 n, chia hết cho 8D
Q9: lấ) s0 8$# nha bdn
8$ S #;$ V < chia hết cho 8D Vi 8$# chia hết cho 8D
8D' 9ấu hiu chia hết cho 8?: ; là s0 chia hết cho 8? 2hi %à chx 2hi ; chia hết cho ! %à ;
chia hết cho &'
8?' 9ấu hiu chia hết cho 8&:
Hz (Y_{b(
\|i s0 O đ-u c, th3 %iết dưKi ddng O V 8<; U ) t*ong đ, ; là s0 chục 2h}ng phải là chA
s0 hàng chục, .à là t@ng s0 các chục t*~n t*ong s0 O %à ) là chA s0 đen %f'
4In chGng .inh O là n/i cMa 8& 2hi %à chx 2hi
Ou V ; U !) là n/i cMa 8&
\u0n %ậ), phải nhJn O %,i 8< %à t*5 O %ào (1ch s0 nà)
Vi 8<Ou S O V 8<o; U !)q S o8<; U )q V 8&)
9o đ, nếu O là n/i cMa 8& th6 O V 8<Ou S 8& ) là n/i cMa 8&'
Qà ngưNc ldi, nếu O chia hết cho 8& th6 8<Ou V O U 8&) là n/i cMa 8&
Khi đ, tất nhiên O chia hết cho 8&
(Y•4 Y€OY
•ác đfnh t1nh chia hết cho 8& cMa O V =D<=$??8
‚p dụng liên tục tiêu chuƒn chia hết
=D<=$??'8 o X0 đen %f là 8q' Xu) *a =D<$?? U ! V =D<=$&<
=D<=$'& oX0 đen %f là &q' Xu) *a =D<=$U8?V=D<>#
=D<>'# oX0 đen %f là #q' Xu) *a =D<>U>V=D8!
=D8'! oX0 đen %f là !q' Xu) *a =D8U=V=D$
=D'$ oX0 đen %f là $q' Xu) *a =DU8<V$D
$'D oX0 đen %f là Dq' Xu) *a $U8=V8&
Qi 8& chia hết cho 8& nên các s0 $D, =D$, =D8!, =D<>#, =D<=$&, =D<=$&<, =D<=$??8 cmng
chia hết cho 8&
8&' 9ấu hiu chia hết cho !<: ; chia hết cho !< 2hi %à chx 2hi ; chia hết cho ! %à ; chia
hết cho 8<'
!<' 9ấu hiu chia hết cho !8: ; chia hết cho !8 2hi %à chx 2hi ; chia hết cho # %à ; chia
hết cho D'
!8' 9ấu hiu chia hết cho !&: ta lấ) s0 hàng đen %f nhJn # *Li lấ) 2ết quả c/ng %Ki s0 tdo
bji các s0 li-n t*ưKc, nếu t@ng chia hết cho 8& th6 n, chia hết cho 8&'
!!' 9ấu hiu chia hết cho #D: ta lấ) s0 hàng đen %f nhJn 88 *Li lấ) 2ết quả t*C %Ki s0 tdo
bji các s0 li-n t*ưKc, nếu hiu chia hết cho #D th6 n, chia hết cho #D'
!#' 9ấu hiu chia hết cho #8: ta lấ) s0 hàng đen %f nhJn # *Li lấ) 2ết quả t*C %Ki s0 tdo
bji các s0 li-n t*ưKc, nếu hiu chia hết cho #8 th6 n, chia hết cho #8'
!=' 9ấu hiu chia hết cho =8: ta lấ) s0 hàng đen %f nhJn = *Li lấ) 2ết quả t*C %Ki s0 tdo
bji các s0 li-n t*ưKc, nếu hiu chia hết cho =8 th6 n, chia hết cho =8'
!$' 9ấu hiu chia hết cho =#: ta lấ) s0 hàng đen %f nhJn 8# *Li lấ) 2ết quả c/ng %Ki s0
tdo bji các s0 li-n t*ưKc, nếu t@ng chia hết cho =# th6 n, chia hết cho =#'
!>' 9ấu hiu chia hết cho $&: ta lấ) s0 hàng đen %f nhJn > *Li lấ) 2ết quả t*C %Ki s0 tdo
bji các s0 li-n t*ưKc, nếu hiu chia hết cho $& th6 n, chia hết cho $&'
!D' 9ấu hiu chia hết cho >8: ta lấ) s0 hàng đen %f nhJn > *Li lấ) 2ết quả c/ng %Ki s0 tdo
bji các s0 li-n t*ưKc, nếu t@ng chia hết cho >8th6 n, chia hết cho >8'
BÀI TẬP
Q1 dụ 8 : 4ho \ là ./t s0 c, ba chA s0 %à O là s0 c, ba chA s0 %iết thWo thG t+ ngưNc ldi
cMa \' niết \ lKn hen O' YP) chGng t„ *Bng hiu cMa \ %à O chia hết cho #'
…hJn t1ch : Yiu hai s0 chia hết cho ./t s0 nào đ, 2hi s0 bf t*C %à s0 t*C c5ng chia hết
cho s0 đ, ho†c s0 bf t*C %à s0 t*C c, c5ng s0 dư 2hi chia cho s0 đ,' 9+a %ào t1nh chất nà)
ta chGng t„ hiu chia hết cho ./t s0 nào đ, bBng cách chGng t„ s0 bf t*C %à s0 t*C c,
c5ng s0 dư 2hi chia cho s0 đ,'
[iải : ‡†t \ V abc th6 O V cba Ta i c i < " a, b, c là chA s0R, 2hi đ, \ S O V abc S cba'
[iả sử cba chia cho # dư * T< ˆ * h #R th6 a U b U c chia cho # cmng dư *' 9o a U b U c V c
U b U a nên cba chia cho # cmng c, s0 dư *' Qậ) hiu \ S O chia hết cho #'
Q1 dụ !: Oếu đW. s0 #8$8# %à #=#>& chia cho s0 c, ba chA s0 th6 cả hai ph7p chia đ-u c,
s0 dư bBng nhau' YP) t6. s0 dư cMa hai ph7p chia đ,'
T‡- thi (i3u h|c (hái HanR
…hJn t1ch: Oếu hai s0 chia cho s0 nào đ, c, c5ng s0 dư th6 hiu cMa chúng s‰ chia hết cho
s0 đ,' Q6 s0 #8$8# %à #=#>& chia cho s0 c, ba chA s0 c, s0 dư bBng nhau nên hiu cMa
chúng chia hết cho s0 c, ba chA s0 đ,' (C đ, ta t6. đưNc s0 chia đ3 su) *a s0 dư
[iải: [|i s0 chia cMa hai s0 đP cho là abc Ta i < " a, b, c h 8<R' Q6 hai s0 đP cho chia cho
s0 abc đ-u c, s0 dư bBng nhau nên T#=#>& S #8$8#R chia hết cho abc ha) !?$> chia hết
cho abc' 9o !?$> V = ; D8= nên abc V D8=' (h+c hin ph7p t1nh ta c,: #8$8# : D8= V ==
Tdư &DR " #=#>& : D8= V =? Tdư &DR' Qậ) s0 dư cMa hai ph7p chia đ, là &D'
Q1 dụ # : (6. thưeng %à s0 dư cMa ph7p chia sau : T8 ; ! ; # ; = ; $ ; Š ; 8$ U !<<R :
8?!'
…hJn t1ch : Oếu t*ong ./t t@n
g c, ./t s0 hdng chia cho ./t s0 nào đ, dư * c~n các s0 hdng 2hác chia hết cho s0 đ, th6
s0 dư cMa t@ng ch1nh là *' (hưeng cMa t@ng ch1nh là t@ng các thưeng cMa tCng s0 hdng'
Oếu các s0 chia cho s0 đ, đ-u c, dư th6 s0 dư cMa t@ng ch1nh là t@ng s0 dư cMa tCng s0
hdng, nếu t@ng các s0 dư đ, nh„ hen s0 chia' Qậ) ta ;7t ;W. .ri s0 hdng cMa t@ng đ,
chia cho s0 chia c, s0 dư là bao nhiêu' (C đ, ta t1nh đưNc thưeng %à s0 dư cMa ph7p chia
đ,'
[iải : Q6 8?! V ! ; D ; 8# nên s0 hdng thG nhất cMa t@ng T8 ; ! ; # ; = ; $ ; ''''' ; 8$R
chia hết cho 8?!' Q6 !<< : 8?! V 8 Tdư 8?R nên s0 hdng thG hai cMa t@ng chia cho 8?!
đưNc 8 %à dư 8?' Qậ) s0 dư t*ong ph7p chia đ, ch1nh là 8? %à thưeng t*ong ph7p chia đ,
ch1nh là 2ết quả cMa ph7p t1nh : 8 ; # ; = ; $ ; > ; ? ; & ; 8< ; 88 ; 8! ; 8= ; 8$ U 8'
Tndn đ|c t+ t6. *a đáp s0R
Q1 dụ = : \/t người h„i anh chàng ch‹n cCu : Œanh c, bao nhiêu con cCu y•' anh ch‹n
cCu t*ả lời : ŒX0 cCu cMa t}i nhi-u hen =<<< con nhưng 2h}ng quá $<<< con' Oếu chia s0
cCu cho & th6 dư #, chia cho > cmng dư # c~n chia cho !$ th6 dư 8&•' Y„i anh đ, c, bao
nhiêu con cCu y
…hJn t1ch : Q6 s0 cCu cMa anh chia cho & dư # c~n chia cho !$ dư 8& .à # U > V & %à 8& U
> V !$ nên nếu thê. > con cCu %ào s0 cCu cMa anh th6 s0 cCu lúc nà) s‰ chia hết cho & %à
!$' (a ldi c, & ; !$ V !!$ nên s0 cCu đ, chia hết cho !!$' (C đ, ta t6. các s0 lKn hen
=<<< U > %à 2h}ng %ưNt quá $<<< U > chia hết cho !!$ *Li thử thê. đi-u 2in chia cho >
dư # đ3 t6. đưNc s0 cCu cMa anh ch‹n cCu'
[iải : Q6 s0 cCu cMa anh ch‹n cCu chia cho & dư # %à chia cho !$ dư 8& nên nếu thê. >
con cCu %ào s0 cCu cMa anh ch‹n cCu th6 s0 cCu lúc nà) chia hết cho & %à !$' 9o đ, s0
cCu đ, chia hết cho !!$ T%6 & ; !$ V !!$R' X0 cCu sau 2hi thê. > con phải lKn hen : =<<<
U > V =<<> %à 2h}ng %ưNt quá $<<< U > V $<<>' 9o %ậ) s0 cCu sau 2hi thê. c, th3 là
=&$< con, =D!$ con, =$<< con' Q6 s0 cCu sau 2hi thê. > con chia cho > %Žn dư # nên chx
c, =D!$ là th„a .Pn đIu bài' Qậ) s0 cCu hin c, cMa anh là : =D!$ S > V =D8& TconR'
(*ên đJ) là = %1 dụ tiêu bi3u .à 2hi giải phải %ận dụng ./t s0 t1nh chất chia hết' OhAng
t1nh chất nà) 2h}ng c, t*ong chưeng t*6nh ce bản cMa ti3u h|c' (u) nhiên ta dg dàng t6.
thấ) n, qua các bài toán' Y|c toán chúng ta cIn phải t6. t~i, sáng tdo %à %ận dụng 2iến
thGc đưNc h|c ./t cách linh hodt .Ki thấ) đưNc %l đ•p cMa toán h|c phải 2h}ng các
bdn y Yi %|ng bài %iết nà) là ./t 2inh nghi. nh„ giúp các bdn h|c t0t hen'
Nguồn: Sưu tầm

Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7.7.+ Trường hợp số có hai chữ số: + Trường hợp số có ba chữ số: Quy tắc thứ hai: Lấy chữ số đầu tiên bên phải nhân với 5 rồi cộng với chữ số thứ hai rồi trừ cho bội của 7.7. Kiểm tra thấy: 35742 = 7.7.0 = 5 -có (5.2 = 0 -có (0..325 b) số 35742 -có (2. .5 + 7) .5 + 2) .7.7. được bao nhiêu nhân với 5 cộng với chữ số thứ 4 rồi trừ cho bội của 7. Ví dụ: a) Số 2275 -có (5.3 = 1 -có (1.5 + 2) . Kiểm tra thấy: 2275 = 7. được bao nhiêu nhân với 5 cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội của 7.5 + 7) .7 = 0 Vậy 2275 chia hết cho 7.5106 .4 = 0 Vậy 35742 chia hết cho 7..5 + 5) .5 + 4) .5 + 3) .7 = 0 -có (0.4 = 4 -có (4..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->