P. 1
Trac Nghiem Polime(Day Du)

Trac Nghiem Polime(Day Du)

|Views: 428|Likes:
Được xuất bản bởiminhkhai0650

More info:

Published by: minhkhai0650 on Oct 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

**1/ Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế được bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp

monome nào sau đây: # Metylmetacrylat # Axit acrylic $ Axit metacrylic # Etilen **1/ Một số polime được điều chế từ các monome sau: 1) CH2 = CHCl+ CH2 = CH – OCOCH3 2) CH2 = CH – CH3 3)CH2 = CH – CH = CH2 +C6H5 – CH = CH2 4) H2N – (CH2)10 – COOH Các phản ứng thuộc loại phản ứng là trùng ngưng? # (1) và (2) # (2) và (3) # (3) $ (4) **1/ Một số polime được điều chế từ các monome sau: 1) CH2 = CHCl+ CH2 = CH – OCOCH3 2) CH2 = CH – CH3 3)CH2 = CH – CH = CH2 +C6H5 – CH = CH24) H2N – (CH2)10 – COOH Các phản ứng thuộc loại phản ứng đồng trùng hợp # (1) và (4) # (2) và (3) $ (1) và(3) # (4) **1/ Làm thế nào để phân biệt được các dồ dùng làm bằng da thật và bằng da nhân tạo ( P.V.C )? # Đốt da thật không cho mùi khét, đốt da nhân tạo cho mùi khét $ Đốt da thật cho mùi khét và da nhân tạo không cho mùi khét # Đốt da thật không cháy, da nhân tạo cháy # Đốt da thật cháy, da nhân tạo không cháy **1/ Làm thế nào để phân biệt lụa sản xuất từ tơ nhân tạo ( tơ visco, tơ xenluloaxêtat ) và tơ thiên nhiên ( tơ tằm, len) # Đốt tơ nhân tạo cho mùi khét, tơ thiên nhiên không cho mùi khét # Đốt tơ nhân tạo không cho mùi khét, tơ thiên nhiên cho mùi khét $ Đốt tơ nhân tạo không cháy, tơ thiên nhiên cháy # Đốt tơ nhân tạo cháy, tơ thiên nhiên không cháy **1/ Metyl acrylat được điều chế từ axit và rượu nào? # CH2=C(CH3)COOH và C2H5OH # CH2=CH-COOH và C2H5OH # CH2=C(CH3)COOH và CH3OH $ CH2=CH-COOH và CH3OH **1/ Chỉ ra phát biểu nào sau đây là sai? # Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protit # Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit # Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao $ Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. **1/ Chỉ ra điều đúng khi nói về da thật và simili (PVC) # Đốt hai mẫu, da thật có mùi khét, simili không có mùi khét # Da thật là protit, simili là polime tổng hợp # Da thật là protit động vật, simili là protit thực vật

B đều đúng.68% C. Công thức thực nghiệm của nilon – 6 là: # C5NH9O # C6N2H10O $ C6NH11O # C6NH11O2 **1/ Polime nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? $ Tơ Capron # Xenlulozơtrinitrat # Poliphênolfomandehit # Nilon – 6. 12. 14.6 có 63.aminocaproic # Polieste của axit adipic và etylenglycol **1/ Polime thiên nhiên nào sau đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng? # Tinh bột (C6H10O5)n $ Tơ tằm ( –NH – R – CO – )n # Cao su ( C5H8)n # Công thức khác **1/ Dạng tơ nilon phổ biến nhất là nilon – 6.$ A. NH3 .38% N. **1/ Tơ nilon – 6. Biết rằng khi hiđrô hóa chất đó thu được isopentan? .6 là: # Hexaclo xiclohexan $ Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin # Poliamit của ε .4% O. HCl…được gọi là # sự tổng hợp # sự polime hóa # sự trùng hợp $ sự trùngngưng **1/ Phân tử polime bao gồm sự lặp đi lặp lại của rất nhiều các $ monome # đọan mạch # nguyên tố # mắt xích cấu trúc **1/ Qúa trình polime hóa có kèm theo sự tạo thành các phân tử đơn giản gọi là # đime hóa # đề polime hóa $ trùng ngưng # đồng trùng hợp **1/ Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su .6 **1/ Nilon – 6.6 là polime được điều chế bằng phản ứng? # Trùng hợp # Trùng ngưng # Đồng trùng hợp $ Đồng trùng ngưng **1/ Sự kết hợp các phân tử nhỏ( monome) thành các phân tử lớn (polime) đòng thời loại ra các phân tử nhỏ như H2O . 9.8%H.

# Tơ visco và tơ nilon-6.6 có công thức cấu tạo là # [-NH-(CH2)5-CO-]n # [-NH-(CH2)6-CO-]n $ [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n # Tất cả đều sai .6. tơ visco.6 và tơ capron. **1/ Phân tử protit có thể xem là một polime tự nhiên nhờ sự ……từ các monome là các α -aminoaxi $ trùng ngưng # trùng hợp # polime hóa # thủy phân **1/ Tơ được tổng hợp từ xenlulozơ có tên là $ tơ axetat. bông . **1/ Điều nào sau đây không đúng ? # tơ tằm . tơ axetat. tơ nilon-6.V. tơ enang. # Tơ nilon-6. tơ axetat là tơ tổng hợp # Nilon-6. những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? # Tơ tằm và tơ enan.6 và tơ capron là poliamit $ Chất dẻo không có nhiệt độ nóng chảy cố định **1/ Chất nào trong phân tử không có nitơ ? # tơ tằm # tơ capron # protit $ tơ visco **1/ Công thức nào sai với tên gọi? # teflon (-CF2-CF2-)n # nitron(-CH2-CHCN-)n $ thủy tinh hữu cơ [-CH2-CH(COOCH3)-]n # tơ enăng [-NH-(CH2)6-CO-]n **1/ Nilon-6.C) được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. # polieste. $ Tơ visco và tơ axetat. # tơ visco. len là polime thiên nhiên # tơ visco.# # $ # CH3-C(CH3)=CH=CH2 CH3-CH2-C≡CH CH2=C(CH3)-CH=CH2 Tất cả đều sai **1/ Nhựa polivinylclorua (P. # tơ poliamit. tơ capron.6. để tổng hợp ta dùng phản ứng ? # trùng ngưng $ trùng hợp # polime hóa # thủy phân **1/ Trong số các loại tơ sau: tơ tằm.

Biết A tác dụng đựơc với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và 2 rượu là etanol và propan-2-ol. $ trùng hợp 1.**1/ Polime nào có cấu trúc mạch phân nhánh ? # poli isopren # PVC $ Amilopectin của tinh bột # PE **1/ Polime nào có khả năng lưu hóa ? # cao su buna # cao su buna . X  − O → Y   T→ polime # 1 $ 2 # 3 # 4 **1/ Polime [-CH2-CH(CH3)-CH2-CH(C6H5)-]nđược tạo từ: # 2-metyl-3-phenyl # 2-metyl-3-phenylbutan .3-butadien ta được cao su buna là sản phẩm duy nhất . # A là dieste # từ B có thể điều chế được tơ nilon-6. **1/ Hợp chất A có công thức phân tử là C11H22O4 .6 $ B là HCOO-(CH2)4-COOH (axit glutamic) # tên gọi của A là etyl isopropyl adipat **1/ Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O. Có bao nhiêu đồng phân X thỏa H2 X mãn? (X) +NaOH  → không phản ứng. # phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch. # Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng một chiều.s # poli isopren $ Tất cả đều đúng **1/ Điều nào sau đây không đúng về tơ capron ? # thuộc loại tơ tổng hợp # là sản phẩm của sư trùng hợp # tạo thành từ monome caprolactam $ là sản phẩm của sự trùng ngưng **1/ Polivinyl ancol là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome sau đây ? # CH2=CH-COOCH3 $ CH2=CH-OCOCH3 # CH2=CH-COOC2H5 # CH3OCO-CH=CH2 **1/ Từ aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N có thể tạo thành bao nhiêu loại poliamit khác nhau? # 2 # 3 $ 4 # 5 **1/ Phát biểu nào không đúng ? # phản ứng trùng hợp khác với phản ứng trùng ngưng. Tìm câu sai.

# tơ nilon-6. (3) $ (1).B+D → E.CH2=CH. Hợp chất này thuốc loại polime nào # chất dẻo # cao su $ tơ nilon # tơ capron **1/ Cho sơ đồ phản ứng sau:A → B+H2.CH= CH2.CH=CH. $ Thủy tinh hữu cơ là polime có dạng mạch thẳng.CH2-)n.H2N-CH2-CH2-COOH.$ # propilen vàstiren isopren và toluen **1/ Polime[-CH2-CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH-CH2-]nđược điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome # CH2=CH-CH3 # CH2=C(CH3)-CH=CH2 # CH2=C(C2H5)-CH2-CH=CH2 $ Cả A và B **1/ Chọn phát biểu sai # Hệ số trùng hợp là số lượng đơn vị mắt xích monome trong phân tử monome. # CH2=CH2. # Do phân tử lớn hoặc rất lớn nên nhiều polime không tan hoặc khó tan trong dung môi thông thường. có thể xác định một cách chính xác. **1/ Cho các polime sau: (-CH2.CH2-)n.6.(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: # (1).(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n. # tơ tằm. F+ B → G . # Polime có dạng mạng lưới không gian là dạng polime chịu nhiệt kém nhất.NH-CH2-CO-)n. (3) **1/ Protêin có thể mô tả như # chất polime # chất polieste # polime đồng trùng hợp $ polime trùng ngưng **1/ Cho hợp chất sau: [-CO-(CH4)4-CO-NH-(CH2)6-NH]n.CH=CH-CH3. nG → polivinyl axetat # A là chất nào ? # rượu etylic $ metan # andehit axetic # tất cả đúng **1/ Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là # tơ capron.CH3. (.(2). Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là $ CH2=CH2. $ tơ visco. E+O2 → F. **1/ Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH–(CH2)6 – NH –OC – (CH2)4 –CO-]n .(3) # (2).H2N-CH2-COOH. .CH2.(. (2) # (1).

72 lít .) # 11.28 lít # 7.H2N.86 lít # 36.000 đvC và hệ số trùng hợp n =10.6% Clo.CH=C=CH2.COOH.000) bằng # 400 # 550 $ 740 # 800 **1/ Clo hoá PVC được một loại tơ Clorin chứa 66.000.96% clo về khối lượng. **1/ Polietilen có khối lượng phân tử 500 đvCcó hệ số trùng hợp n là: # 50 # 500 # 1700 $ 178 **1/ Polisaccarit ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số trùng hợp là : # 1600 # 162 $ 1000 # 10000 **1/ Polime X có phân tử khối M=280. Giá trị của k là $ 3 # 6 # 4 # 5 **1/ Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric.67% ( có khối lượng riêng 1.CH3.52g/ml) cần để sản xuất 59.CH2.( H= 90%. Tính thể tích axit nitric 99.4 kg xenlulozơ trinitrat . X là $ PE # PVC # (-CF2-CF2-)n # Polipropilen **1/ Trùng hợp etilen được polietilen. Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắc xích PVC? # 1 $ 2 # 3 # 4 **1/ Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63.5 lít $ 27.CH=CH.CH3. Nếu đốt cháy toàn bộ lượng polime đó sẽ thu được 8800g CO2.CH3. CH2=CHCl. Hệ số trùng hợp của quá trình là $ 100 # 150 # 200 # 300 **1/ Hệ số polime hóa trong mẫu cao su buna (M ≈ 40. CH3.COOH.# # CH2=CH2.CH(NH2). trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC.

02.**1/ Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvC . # 5.7% . Gía trị của m là # 4.02.8% $ 66.02. $ 6. # 6. # 5.2% # 79.02.7% # 73.1021. ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 1. Phần trăm khối lượng clo trong tơ clorin là # 56. Tính số mắt xích trong công thức phân tử của lọai tơ này # 113 # 133 $ 118 # 150 **1/ Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên ( metan chiếm 95% ) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau 15% 95% 90% CH4 → C2H2  C2H3Cl  PVC  → → Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ( đktc) ? # 5589 m3 # 5883 m3 $ 2941 m3 # 5880 m3 **1/ Khi trùng ngưng 7.1023. **1/ Trùng hợp hòan tòan 6.56 gam.1022.25 gam.25 gam.1020.56 gam.có trong m gam PVC trên là # 6.25gam vinylclorua được m gam PVC.5g axit amino axetic với hiệu suất là 80%. # 6.44g nước. **1/ Cứ 2 mắt xích của PVC phản ứng với 1 phân tử clo tạo thành tơ clorin . Số mắt xích -CH2-CHCl. $ 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->