P. 1
Ke Hoach CA Nhan -Hue

Ke Hoach CA Nhan -Hue

|Views: 2,672|Likes:
Được xuất bản bởidinhkhangtk

More info:

Published by: dinhkhangtk on Oct 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT DTNT TÂN KỲ
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2010 – 2011
Họ và tên: …LÊ THỊ HUỆ
Ngày sinh: 22/ 10 / 19!
Năm và" nghành: 2009
Năm #iên ch$: 2009
%i&" viên m'n:h"& học
T( ch)yên m'n:L* – H+, – -'ng ngh.
I/ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
- Dạy môn: +Hoá họ á !"#: $$A
%
& $$A
'
& $$A
(
& $$A
)
& $$A
$*
& $$C
$
&$$C
+

- Côn, -á ./0m nh/1m: -Ch2 nh/1m !"# $$A
$$
II/ CHỈ TIÊ PH!N Đ!:
$3 Côn, -á ./0m nh/1m:-4-
+3 H5 67 h8y0n môn: -4-3
%3 Họ 6/nh ,/9/ T:;<n,: *%
'3 Họ 6/nh ,/9/ T=nh: .hôn,
(3 G/áo >/0n ,/9/ ?#: .hôn,
@3 Ch/An 6B -h/ C8D ?#: .hôn,
E3 FA# !oạ/ h8n,: T4-3
III/ T"NH H"NH CH!T #ƯỢNG Đ$ N%M H&C
TT #'( G)*) K+, T-./0+ 123 K45 G+) 6+7
$ 88A
9
8 9: 8; : : N<= T>? T+)@0
+ 88A
;
: AB A: : :
% 88A
B
: 8B AC 9 :
' 88A
D
: A: A; 8 :
( 88A
88
: 8B AE A :
@ 88C
8
: 8: A: E :
E 88C
A
: B AB 8: :
G
F CGH <+) 6+7 <+) +I6 J)0+ <)*) .G 5=0 K
IV/ DL KIẾN CH!T #ƯỢNG CMI N%M H&C
TT #'( G)*) K+, T-./0+ 123 K45 G+) 6+7
$ 88A
9
A 9B 8A : :
+ 88A
;
8 9: 8; : :
% 88A
B
: A: AB : :
' 88A
D
: AB A: : :
( 88A
88
: A: AA 9 :
@ 88C
8
: 8: AB D :
E 88C
A
: B AB 88 :
IV N KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG THÁNG: :P
A/ N+)@5 QR H>I0< HS5:
-h/ 01 : h23ng v1 ngày 45 6h,i gi7ng8
I3 NH/ I8n, .A hoạh :
$3 ChJnh -:K -; -;Ln, :
- Ch?# hMnh -4- h2 -:;7n, hJnh 6áh& C;<n, !4/ 2D ĐNn,& NhM n;"3
- ThO h/1n n,h/0m -P á 8H >Qn CHn,3
+3 Côn, -á h8y0n môn :
- Soạn RM/& !0n !"# -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThO h/1n CXy C2 h5 67 á nhVn3
- ThYm !"# IO ,/<3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : Soạn RM/& !0n Ráo ,/Nn,&
>M !0n !"# -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh
%3 Côn, -á ./0m nh/1m
- [Mm Z8Sn >"/ !"# &\n CKnh 6] 64& n^ nA# !"#3
-T/An hMnh !Do CHn, CX8 nYm3
- _h\ R/An Z8y hA &nH/ Z8y nhM -:;<n, ho họ 6/nh
-Ch8`n RK ho !a .hD/ ,/Nn, CX8 nYm
'3Côn, -á .há :
- ThDm ,/D á hH/ n,hK 2D NhM -:;<n,& -\ nhTm& ôn, CoMn& ĐoMn
-:;<n,3
- ThDm ,/D CXy C2 á 8H họ# -\& nhTm3
(3 b/1n #há# -hO h/1n:
- [0n !"# CPn, -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
-ThO h/1n -4- á Z8y hA h8y0n môn3
- Th;<n, c8y0n -hSo Id/& nhe nhL .K# -h</ !"# h2 nh/1m3
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :8
9T: ngày: 1;/0/2010 0$n ngày: 21/0/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64 $ >M __CT&
Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn&
- TWm h/U8 -Wnh hWnh HS L !"# h2 nh/1m:
- hn CKnh -\ hi 6] 64 & HoMn -hMnh >/1 C/^8 -:D họ 6/nh & 6e# cA# hj
n,5/ & #hVn ôn, nh/1m >k ho RDn án 6O !"#& nhe nhL họ 6/nh >/ #hạm3
V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3 6+]0+
A
$@l*G
h/^8
'
$
$$A)&
$$C
%
ChMo <
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
9 $El*G +&%&'&
$$A'&$$A)
$$A%&
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
; $Gl*G
$&+&%&
(
$$A)&$$A%
$$A$$&$$A'
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
B
$)l*G
Ch/^8

$&%&'
$&%
$$A$$&$$A(&
$$A'
$$C$& $$C+
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
DO ,/< ô TVm mT(&$+A$%n
E +*l*G
[0n !"# h2 nh/1m
N,h=h8y0n môn &Soạn
RM/&-Jh !gy h8y0n môn
C
+$l*G
h/^8
+&'
+&%&'
$$A%&$$A(
$$C$& $$C%&
$$C+
S/nh hoạ- !"# h2 nh/1m
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
CN
++l*G
N,h=& 6oạn RM/& TJh !gy
h8y0n môn3

ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :8
8- Ư3 `)W5:
- HTY0 H+Y0+ a+, HbH a2 +TU6+ `\ >c-
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- [Q# C;o .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n, C^ :D3
- ThO h/1n -4- mọ/ nH/ Z8y nhM -:;<n,3
- Đp -Wm h/U8 C;o hoMn Nnh 2D mH- 64 họ 6/nh !"# $$A
$$
A- Td0 HU):
- Ch;D cVy IOn, C;o .A hoạh hoMn -h/1n3
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- Ch;D -Jh O -hYm !"# IO ,/<3

NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN[0 ThK H81
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :A
9T: ngày: 2=/0/2010 0$n ngày: 2/0/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64+ >M __CT&
Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn&
- ThDm ,/D á 8H họ# -\& họ Z8y hA CX8 nYm họ3
- T/A# -k -Wm h/U8 -Wnh hWnh HS L !"# h2 nh/1m3
- _h\ R/An Z8y hA !"# họ& nhe nhL& cx !J họ 6/nh >/ #hạm3
V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3 6+]0+
A
+%l*G
h/^8
+&%&
'
$$A'&$$A(&
$$A$$
ChMo <
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
9 +'l*G
$&+&&'
&
$$A%&$$A)
$$A'&
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
DO ,/< ô be
;
+(l*G
h/^8 $&' $$C$&$$C+
b8\/ 6án, n,h= h8y0n môn&
6oạn RM/
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
B
+@l*G

+&%&( $$A%&$$A(&
$$A$$
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
E +El*G %&( $$A)&$$A'
[0n !"# h2 nh/1m
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
C
+Gl*G
h/^8
+&%
+&'
$$A%&$$A)
$$C$& $$C+
S/nh hoạ- !"# h2 nh/1m
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
CN
+)l*G
N,h=& 6oạn RM/3
Ch8`n RK h5 67 á nhVn
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :A
8- Ư3 `)W5:
- HoMn -hMnh .há -4- .A hoạh C^ :D3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- C4 >?n ho án RH !"# !Q# RNn #h;7n, h;"n, nYm họ +*$*-+*$$
- Đp \n CKnh !"# h2 nh/1m3
A- Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- y8á -:Wnh -O họ& -O R5/ I;zn, qn h;D -hQ- -h;<n, c8y0n >M h;D
Cạ- C;o h/18 Z8N nh; mon, m84n3
NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN
[0 ThK H81

ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A THÁNG P
8-Ư3 `)W5:
- HoMn -hMnh .há -4- .A hoạh C^ :D3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- Đp \n CKnh !"# h2 nh/1m& !"# h2 nh/1m Cp C/ >Mo Z8y g& T nh/^8
họ 6/nh -/An RH3
A-Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- y8á -:Wnh -O họ& -O R5/ I;zn, qn h;D -hQ- -h;<n, c8y0n >M h;D
Cạ- C;o h/18 Z8N nh; mon, m84n3
- ThYm !"# IO ,/< h;D -Jh O& họ h9/ ./nh n,h/1m3
NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN
[0 ThK H81

IV N KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG THÁNG: :D
A/ N+)@5 QR H>I0< HS5:
-h/ 01 : h23ng v1 ngày 0>i h?i c'ng nh@n viên chAc8
II3 NH/ I8n, .A hoạh :
$3 ChJnh -:K -; -;Ln, :
- Ch?# hMnh -4- h2 -:;7n, hJnh 6áh& C;<n, !4/ 2D ĐNn,& NhM n;"3
- ThO h/1n n,h/0m -P á 8H >Qn CHn,3
+3 Côn, -á h8y0n môn :
- Soạn RM/& !0n !"# -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThO h/1n CXy C2 h5 67 á nhVn3
- HoMn -hMnh -4- h5 67 -Q# 6O
- HoMn -hMnh 6\ C/Um& !J !Kh họ 6/nh3
- ThYm !"# IO ,/<3
- T/An hMnh Iạy -h0m !"# .h4/3
ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : Soạn RM/& h8`n RK C5 I{n, Iạy họ& !0n
Ráo ,/Nn,& !0n !"# -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
%3 Côn, -á ./0m nh/1m
- HoMn -hMnh h5 67 họ 6/nh& 6\ C/Um !"n& !J !Kh họ 6/nh3
- _h\ R/An Z8y hA & nH/ Z8y nhM -:;<n, ho họ 6/nh
-T:/Un .hD/ >M hoMn -hMnh RNo h/Um y -A&
- Ch8`n R/ ho Cạ/ hH/ !"#& Cạ/ hH/ CoMn -:;<n,& Cạ/ hôK #hk h8ynh3
'3 Côn, -á .há :
- ThDm ,/D á hH/ n,hK 2D NhM -:;<n,& -\ nhTm& ôn, CoMn& ĐoMn
-:;<n,3
- Ch8`n RK -4- ho ôn, -á Cạ/ hH/ !"#
- ThDm ,/D CXy C2 á 8H họ# -\& nhTm3
(3 b/1n #há# -hO h/1n:
- [0n !"# CPn, -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThO h/1n -4- á Z8y hA h8y0n môn3
- Th;<n, c8y0n -hSo Id/& nhe nhL .K# -h</ !"# h2 nh/1m3
V- N+e0< `)\3 6+]0+f .g J30< a2 +TU6+:
- HoMn -hMnh -4- h5 67 á nhVn3
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :9
9T: ngày: =0/0/2010 0$n ngày: 0B/09/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64+ >M __CT&
- Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn3
- ThYm !"# IO ,/<& họ h9/ ./nh n,h/1m3
- hn CKnh !"#& h8`n RK -4- ho .A ho|h .hD/ ,/Nn,3

V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3 6+]0+
A
%*l*G
h/^8
+&'&
(
$$A'&$$A(&
$$A$$
ChMo <
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
9 %$l*G
$&+&&'
&
$$A%&$$A)
$$A'&
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
;
$l*)
h/^8 $&' $$C$&$$C+
b8\/ 6án, n,h= h8y0n môn&
6oạn RM/
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
B
+l*)

N,h= -A- CH !Q#
E %l*) N,h= R{ n,My .hD/ ,/Nn,
C
'l*)
h/^8
+&%
+&'
$$A%&$$A)
$$C$& $$C+
S/nh hoạ- !"# h2 nh/1m
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
CN
(l*)
fhD/ ,/Nn, nYm họ
+*$*-+*$$
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :9
8- Ư3 `)W5:
- HoMn -hMnh .há -4- .A hoạh C^ :D3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThDm ,/D CXy C2 á hoạ- CHn, ,/áo Ik nhM -:;<n,3
- Đp \n CKnh !"# h2 nh/1m& họ -Q# .há n,h/0m -P3
A- Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- H5 67 á nhVn h;D -hO 6O hoMn -hMnh3
NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN

[0 ThK H81
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :;
9T: ngày: ;/09/2010 0$n ngày: 11/09/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64% >M __CT&
- Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn3
- ThYm !"# IO ,/<& họ h9/ ./nh n,h/1m3
- T/A# -k \n CKnh !"#& h8`n RK -4- ho Đạ/ hH/ !"#3
- HoMn -hMnh 6\ C/Um3

V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3 6+]0+
A
@l*)
+&( $$A$$&$$A)&
ChMo <
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Do T >/1 ,/D
CWnh n0n ,/áo
>/0n -:on, -\
Iạy -hDy3
9 El*)
N,h= h8y0n môn& 6oạn RM/&
-Jh !gy h8y0n môn&
Họ# -5 h8y0n môn3
;
Gl*)
h/^8 $&% $$C$&$$C+
b8\/ 6án, n,h= h8y0n môn&
6oạn RM/
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
B
)l*)
$&+&
(
$$A%&$$A)
$$A'
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
E
$*l*)
Ch/^8
$&+&%&
(
+&%&'
$$A'&$$A(
$$A%&$$A)
$$A$$
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
y8Nn !"# !Do CHn, CX8 nYm3
C
$$l*)
h/^8
$&+&%&
'
+&%
$$A%&$$A$$
$$A(&$$A'3
$$C$& $$C+
S/nh hoạ- !"# h2 nh/1m
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
CN $+l*) Đạ/ hH/ !"#& Cạ/ hH/ h/ CoMn3
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :;
8- Ư3 `)W5:
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThDm ,/D CXy C2 á hoạ- CHn, ,/áo Ik nhM -:;<n,3
- Đạ/ hH/ h/ CoMn -!"# -hMnh ôn, RX8 C;o RDn án 6O nYn, n\ nh/1-
-Wnh3
- Đp hoMn -hMnh 6\ C/Um &67 yA8 !J !Kh họ 6/nh3
- Đp \n CKnh !"# h2 nh/1m& họ -Q# .há n,h/0m -P3
A- Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- Ch;D h?# hMnh -4- Z8y hA h8y0n môn3
NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN

[0 ThK H81
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :B
9T: ngày: 1=/09/2010 0$n ngày: 19/09/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64% >M __CT&
- Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn3
- Dạy -h0m -hSo Tfb
- ThYm !"# IO ,/<& họ h9/ ./nh n,h/1m3
- ThDm ,/D Cạ/ hH -\ h8y0n môn3Họ# 7 Z8Dn& -Q# h8?n h8`n n,h^
n,h/1# ,/áo >/0n3
- Đ/Um I/1n họ 6/nh -hán, G& -hán, )3
- HoMn -hMnh RNo h/Um y -A Co- I3
V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3
6+]0+
A
$%l*)
+&( $$A$$&$$A)3
ChMo <[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
DO ,/< ô Th7m
9 $'l*)
N,h= h8y0n môn3DO ,/< ô TVm&
Cô V/nh& Cô N,8yan HqDm>Ynn
;
$(l*)
h/^8 $&% $$C$&$$C+
b8\/ 6án, n,h= h8y0n môn& DO
,/< ô H}n,mhTDn
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
B $@l*)
h/^8
$&+&(
+&%&'
$$A%&$$A)
$$A'
$$A'
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -h0m !"# $$A'
E
$El*)
Ch/^8
$&+&%&
(
+&%&'
$$A'&$$A(
$$A%&$$A)
$$A%
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -h0m !"# $$A%
C
$Gl*)
h/^8
$&+&%&
'
+&%
$$A%&$$A$$
$$A(&$$A'3
$$C$& $$C+
S/nh hoạ- !"# h2 nh/1m
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
CN
$)l*)
Sán, họ# 7 Z8Dn& -Q# h8?n h8`n
n,h^ n,h/1# ,/áo >/0n3
Ch/^8:Cạ/ hH/ -\ h8y0n môn3
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :B
8- Ư3 `)W5:
- ThO h/1n -4- ôn, >/A C;o ,/Do3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThDm ,/D CXy C2 á hoạ- CHn, ,/áo Ik nhM -:;<n,3
- Đp -Jh O IO ,/< họ h9/ ./nh n,h/1m
- ["# h2 nh/1m T nh/^8 -/An RH3Ho -Q# .há n,h/0m -P
- Đp hoMn -hMnh RNo h/Um y-A Cọ- I
A- Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- CXn R\ 68n, ho h5 67 á nhVn& -Yn, ;<n, -Jh !gy h8y0n môn h7n3

NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN

[0 ThK H81
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :E
9T: ngày: 21/09/2010 0$n ngày: 2!/09/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64' >M __CT&
- Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn3
- Dạy -h0m -hSo Tfb
- ThYm !"# IO ,/<& họ h9/ ./nh n,h/1m3
- HoMn -hMnh h5 67 -Q# 6O3
- [0n !"# h2 nh/1m hMn, n,My& nhe nhL .= !8Q- họ 6/nh >/ #hạm3
- Đ/Um I/1n họ 6/nh -hán, hDn, -8Xn -:on, -hán, )3
V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3
6+]0+
A
+$l*)
h/^8
(
'
$$A)3
$$C$
ChMo <
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,3
9
++l*) + $$A(
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,3
DO ,/< ThXy Đ5n,m-$&$+A)n& Cô
Th7mm-'&$$A$*n& Cô
N,8y1-m-%&$*A'n3
;
+%l*)
$&+&'&
(
$$A%&$$A'&
$$A$$&$$A)
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
DO ,/< ô N,Dm-%&$$A@n
B
+'l*)
h/^8
$&%&'&
(
+&%&'
$$A$$&$$A%
$$A)&$$A'
$$A'
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -h0m !"# $$A'
E
+(l*)
Ch/^8
$
+&%&'
$$C$
$$A%
N,h= h8y0n môn& 6oạn RM/3
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -h0m !"# $$A%
C
+@l*)
h/^8
$&+&&'
+&'
$$A(&$$A%
$$A'3
$$C$& $$C+
S/nh hoạ- !"# h2 nh/1m
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
CN +El*) N,h= 3
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :E
8- Ư3 `)W5:
- ThO h/1n -4- ôn, >/1 C;o ,/Do3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- Đp -Jh O IO ,/< họ h9/ ./nh n,h/1m
- ["# h2 nh/1m T nh/^8 -/An RH3Họ -Q# .há n,h/0m -P
A- Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- CXn hoMn -hMnh h5 67 -Q# 6O CPn, Z8y CKnh3

NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN

[0 ThK H81
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :C
9T: ngày: 2C/09/2010 0$n ngày: 2/10/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64' >M __CT&
- Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn3
- Dạy -h0m -hSo Tfb
- ThYm !"# IO ,/<& họ h9/ ./nh n,h/1m3
- ThDm ,/D Cạ/ hH/ CoMn -:;<n,3
- Ch8`n RK -4- ho Cạ/ hH/ #hk h8ynh3
- [0n !"# h2 nh/1m hMn, n,My& nhe nhL .= !8Q- họ 6/nh >/ #hạm3
- Đ/Um I/1n >M Cánh ,/á cA# !oạ/ họ 6/nh -hán, )3
V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3
6+]0+
A
+El*)
h/^8
(
'
$$A)3
$$C$
ChMo <
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,3
Họ# -\ h8y0n môn3
9
+Gl*) + $$A(
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,3
DO ,/< ThXy TVnm-$&$+A%n&
;
+)l*)
Ch/^8
$&+&'&
(
$&%&'
$$A%&$$A'&
$$A$$&$$A)
$*A$$&$*A$+&
$*C$
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -hDy ô H}n,mhTDn
B
%*l*)
h/^8
$&%&'&
(
+&%&'
$$A$$&$$A%
$$A)&$$A'
$$A'
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -h0m !"# $$A'
Do Z8Nn
!Do CHn,
n0n n,h=
ho -h0m
$$A'
E
$l$*
Ch/^8
$
+&%&'
$$C$
$$A%
N,h= h8y0n môn& h?m RM/
./Um -:D3
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -h0m !"# $$A%
C
+l$*
Đạ/ hH/ CoMn -:;<n,3
CN %l$* Họ# #hk h8ynh
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :C
8- Ư3 `)W5:
- ThO h/1n -4- ôn, >/1 C;o ,/Do3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- Đp -Jh O IO ,/< họ h9/ ./nh n,h/1m
- Đánh ,/á cA# !oạ/ họ 6/nh + -hán, CX8 nYm3
- Họ# #hk H8ynh -hnMh ôn, >M -hôn, nh?- C;o $ 64 >?n C^3
A- Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- CXn hP ~ hoMn -hMnh -ô- h5 67 á nhVn3
- y8á -:Wnh -O họ& -O R5/ I;zn, qn h;D -hQ- -h;<n, c8y0n >M h;D
Cạ- C;o h/18 Z8N nh; mon, m84n3
- Ch;D ,/ám 6á- h|- h• hoạ- CHn, 2D !"# h2 nh/1m3

NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN

[0 ThK H81
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A THÁNG D
8-Ư3 `)W5:
- HoMn -hMnh .há -4- .A hoạh C^ :D3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThDm ,/D CXy C2 mọ/ hoạ- CHn, nhM -:;<n,& á 8H họ# Io nhM
-:;<n, Z8y CKnh3
- Đp hoMn -hMnh h5 67 -Q# 6O3
-[0n !"# h2 nh/1m -h;<n, c8y0n& Cp Cánh ,/á cA# !oạ/ họ 6/nh -hán, )

A-Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- y8á -:Wnh -O họ& -O R5/ I;zn, qn h;D -hQ- -h;<n, c8y0n >M h;D
Cạ- C;o h/18 Z8N nh; mon, m84n3
- CXn hP ~ CX8 -; ho h8y0n môn h7n& `n -hQn h8 Cáo h7n -:on, ôn,
-á h5 67& ,/áo án3
NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN
[0 ThK H81


IV N KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG THÁNG: 8:
A/ N+)@5 QR H>I0< HS5:
-h/ 01 : h23ng v1 ngày DhE nF Gi.t N,m 20/10
III3 NH/ I8n, .A hoạh :
$3ChJnh -:K -; -;Ln, :
- Ch?# hMnh -4- h2 -:;7n, hJnh 6áh& C;<n, !4/ 2D ĐNn,& NhM n;"3
- ThO h/1n n,h/0m -P á 8H >Qn CHn,3
+3Côn, -á h8y0n môn :
- Soạn RM/& !0n !"# -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThO h/1n CXy C2 h5 67 á nhVn3
- ThYm !"# IO ,/<3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : Soạn RM/& h8`n RK C5 I{n, Iạy họ&
!0n Ráo ,/Nn,& !0n !"# -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- Ch8`n RK -4- ho + -/A- Iạy -hDnh -:D3
- Dạy -h0m -hSo Tfb
%3 Côn, -á ./0m nh/1m
- Th8 á .hoNn CTn, ,T# >M Z8yA- -oán Co- I3
-T:/Un .hD/ CYn, .J họ -h0m- :D Z8y hA họ -h0m
- f/Um C/Um họ 6/nh >/ #hạm nH/ Z8y3
- Đánh ,/á& cA# !oạ/ -hán, $*3
'3 Côn, -á .há :
- ThDm ,/D á hH/ n,hK 2D NhM -:;<n,& -\ nhTm& ôn, CoMn& ĐoMn
-:;<n,3
-ThDm ,/D CXy C2 á 8H họ# -\& nhTm3
(3 b/1n #há# -hO h/1n:
- [0n !"# CPn, -hSo -h</ .hTD R/U8 >M #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- ThO h/1n -4- á Z8y hA h8y0n môn3
-Th;<n, c8y0n -hSo Id/& nhe nhL .K# -h</ !"# h2 nh/1m3
KẾ HOẠCH HOẠT ĐONG T$N: :P
9T: ngày: B/10/2010 0$n ngày: 9/10/2010<
A/ K2 +TU6+ H>I0< HS5:
- FVy IOn, .A hoạh á nhVn -:0n 7 6L .A hoạh 2D -:;<n,& -\& nhTm3
- ThO h/1n Z8y hA h8y0n môn : !0n !"# -hSo Tfb 64' >M __CT&
- Soạn ,/áo án& -Jh !gy h8y0n môn3
- Dạy -h0m -hSo Tfb
- ThYm !"# IO ,/<& họ h9/ ./nh n,h/1m3
- Ch8`n RK -4- h5 67 á nhVn3
- [0n !"# h2 nh/1m hMn, n,My& nhe nhL .= !8Q- họ 6/nh >/ #hạm3
- Th8 CTn, ,T# Co- I3
V/ K2 +TU6+ 6R H+W:
T+X
N<YZ T)2H #'( NG) [30< 6=0< Q)@6
Đ)\3
6+]0+
A
'l$*
h/^8
(
'
$$A)3
$$C$
ChMo <
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,3
DO ,/< Cô Th7mm-+&$$A+n
9
(l$* + $$A(
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,3
Ch?m ./Um -:D3
;
@l$*

$&+&'&
(
$$A%&$$A'&
$$A$$&$$A)
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
B
El$*
h/^8
$&%&'&
(
+&%&'
$$A$$&$$A%
$$A)&$$A'
$$A'
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
DO ,/< ThXy Đ;<n,m-+&$+A$n
Dạy -h0m !"# $$A'
E
Gl$*
Ch/^8
$
+&%&'
$$C$
$$A%
[0n !"# h2 nh/1m&
DO ,/< Cô TVmm-$&$+A)n IO
,/< -hXy TVnm-+&$+A$*n
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
Dạy -h0m !"# $$A%
)l$* $&+&' $$A(&$$A%& S/nh hoạ- !"# h2 nh/1m
C
h/^8 +&'
$$A'
$$C$&$$C+
[0n !"# -hSo !Kh Ráo ,/Nn,
CN $*l$* N,h=
ĐÁNH GIÁ C^NG VIỆC C_A T$N :P
8- Ư3 `)W5:
- ThO h/1n -4- ôn, >/1 C;o ,/Do3
- [0n !"# CXy C2& -hO h/1n -hSo CPn, #hVn #h4/ h;7n, -:Wnh3
- Đp -Jh O IO ,/< họ h9/ ./nh n,h/1m
- HoMn -hMnh h5 67 á nhVn
A- Td0 HU):
- Cqn T mH- 64 -h/A8 6T- -:on, >/1 -hO h/1n .A hoạh3
- y8á -:Wnh -O họ& -O R5/ I;zn, qn h;D -hQ- -h;<n, c8y0n >M h;D
Cạ- C;o h/18 Z8N nh; mon, m84n3
- Ch;D ,/ám 6á- h|- h• hoạ- CHn, 2D !"# h2 nh/1m3
-CXn hP ~ ho h8y0n môn h8`n RK -4- ho + -/A- Iạy -hDnh -:D3

NGrsI fItu TvA GIÁO VIwN

[0 ThK H81

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->