S dng NS·Word 2003

NS·Word 2003 2
Ni dung
i 1: L4 quen vi NS·Word 2003
i 2: Cac thao tac son tho van bn
i 3: Thao tac dnh dng
i 4: Ði t.ng bng biu v hinh nh
i S: Tin ich in n v trn th.
NS·Word 2003 3
i 1: L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 4
L4 quen vi NS·Word 2003
1. Buoc dâu lam viêc voi chuong trinh.
Khoi dông chuong trinh MS-Word 2003.
Cach 1: Nhâp dup chuôt vao biêu tuong
chuong trinh trên Desktop.
NS·Word 2003 S
L4 quen vi NS·Word 2003
Cach 2: Nhâp chuôt vao nut Start J
!rograms JMicrosoIt Word.
NS·Word 2003 6
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 7
%o môt tai liêu moi theo mâu
Cach 1: Mo muc chon Menu File JNew.
Cach 2: Nhân nut New trên thanh công
cu Standard.
Cach 3 : Nhân tô hop phim tát Ctrl ¹ N.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 8
hi tai liêu lên dia cung, dia mêm
Cach 1: Mo muc chon File JSave Hiên ra
hôp thoi sau.
Cach 2: Nhân nut Save trên thanh công
cu Standard.
Cach 3: Nhân tô hop phim Ctrl ¹ S
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 3
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 10
hi luu tai liêu vao dia mêm
Nháp chuôt vao Menu File Save as.
%rong hôp Save in chon 3
1
/
2
Floppy (A:)
Nhâp tên cho tai liêu vao hôp File name.
Nhân nut Save dê ghi.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 11
Ghi luu tài liêu vói tên khác
Nháp chuôt vao Menu File Save as.
Chon thu muc chua tai liêu moi. tên moi
cho tai liêu vao hôp File name.
Nhân Save dê ghi.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 12
Ghi luu tài liêu kiêu têp tin khác
Nháp chuôt vao Menu File Save as.
Chon thu muc chua têp tin trong hôp
Save in.
Nhâp tên moi vao hôp File name.
Chon kiêu têp tin muôn ghi trong hôp
Save as type.
Nhân nut Save dê ghi.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 13
lOng tài liêu và dOng Chuong trình Word
lOng cua sô hiên hành
Chon lênh Close trong Menu lênh File hoác
nhân nut Close Window nám o goc trên bên
phai man hinh va nám duoi thanh tiêu dê.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 14
lOng chuong trình MS-Word
Chon lênh Exit trong Menu lênh File hoác
nhân nut Close o bên phai thanh tiêu dê.
Cach 1: Mo muc chon File Exit.
Cach 2: Nhân tô hop phim Alt ¹ F4.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 1S
Nêu tai liêu chua duoc ghi luu thi MS-Word
së hiên thi hôp thoi nhác nho ghi luu tai
liêu.
Nhân nut Yes la dông y, (hoác No) la
(không dông y) ghi luu, nhân nut Cancel dê
quay li son thao ván ban.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 16
Mo môt hoàc nhiêu tài liêu dã cO sàn
Cach 1: Mo muc chon Menu File Open.
Cach 2: Nhân tô hop phim Ctrl ¹ O.
Cach 3: Nháp chuôt lên biêu tuong Open trên
thanh công cu.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 17
lê mo nhiêu tài liêu cùng lúc
Chon và mo nhiêu têp tin kê nhau: chon têp
tin dâu tiên trong danh sach, giu phim Shift va
nháp chuôt vao tên têp tin cuôi cung trong
danh sach.
Hoàc chon nhiêu têp không kê nhau: chon
têp tin dâu tiên, giu phim Ctrl va nháp chuôt
vao tên cac têp tin khac
Nháp nut Open dê mo cac têp dã chon.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 18
2. Chinh sua các thông sô co ban
Thay dôi các chê dô hiên thi trang
Nháp chon Menu View së xuât hiên muc chon
chê dô hoác nhân vao cac nut co trên thanh
cuôn ngang.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 13
Kiêu Print Layout:
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 20
Kiêu Web Layout:
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 21
Kiêu Normal:
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 22
Kiêu Outline:
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 23
Su dung công cu phOng to. thu nho
%heo mác dinh, khung nhin ti lê la 100°.
Nháp chuôt vao hôp Zoom, dung chuôt
chon ti lê phong to / thu nho hoác g truc
tiêp con sô vao ô va nhân nut Enter.
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 24
Che giâu va hiên thi cac thanh công cu
Nháp chuôt vao thuc don lênh iew, chon
Toolbars
Chon (hiên thi) hoác bo chon (che dâu) cac
thanh công cu tuong ung
L4 quen vi NS·Word 2003
NS·Word 2003 2S
i 2: Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 26
1. VÁN l TIENG VIET
Các bô mã và Font chü tiêng viêt
Bô mã %CVN3 la bô mã tiêu chuân quôc gia nám
1993. (.VN%ime, .VNArial...)
Bô mã va Font VNI, do Công ty Vietnam International
(USA) phat triên. (VNI-%imes, VNI-%op...)
Bô mã tiêng viêt 16 Bit %CVN 6909 la bô mã theo
chuân Unicode. (%imes New Roman, Arial,...)
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 27
Giói thiêu bô gõ VIETKEY
Bô g tiêng Viêt la môt chuong trinh phân
mêm cho phep g cac ki tu tiêng Viêt.
Hai kiêu g phô biên la %elex va VNI
Cài dàt bô gõ:
%ruy câp vao trang Web http://www.vietkey.com
dê tai phân mêm vê va tu cai dát theo huong dân
cua chuong trinh.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 28
Su dung bô gõ:
Nhâp dup vao biêu tuong Vietkey trên man
hinh Desktop.
iao diên chuong trinh hiên ra, cho phep thiêt
lâp môi truong lam viêc. Chung ta cân quan
tâm dên 2 the chuc náng sau dây.
Kiêu gõ va Bang mã
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 23
Trong the Kiêu gõ. tai muc ~Tiêng Viêt¨ chúng
ta lua chon kiêu gõ là Telex hoàc VNI. Trong
muc ~Bàn phím cân gõ¨. ta chon vào muc
~Tiêng Viêt¨ và ~Tiêng Anh¨.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 30
%rong the Bang mã. lua chon bang mã tiêng viêt
theo chuân TCVN3-ABC hoác Unicode cO sàn.
Nên chon bang mã Unicode dê phu hop voi quy
dinh cua Chinh phu.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 31
Nhân vao nut %askbar (!hia duoi bên phai) dê
thu gon chuong trinh VietKey thanh môt biêu
tuong nho nám trên thanh tac vu cua Windows.
Dê chuyên dôi chê dô nhâp ván ban %iêng Viêt va
%iêng Anh, chung ta nhâp chuôt vao biêu tuong
chuong trinh VietKey.
Nêu hiên thi chu 'V¨ g dâu tiêng viêt va nguoc
li hiên thi chu 'E¨ không nhâp duoc tiêng Viêt.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 32
Kiêu gõ tiêng Viêt theo kiêu Telex và VNI
Quy uóc gõ tiêng Viêt theo kiêu Telex
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 33
Quy uóc gõ tiêng Viêt theo kiêu VNI
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 34
2. NHAP NOI DUNG
Các phím thuòng dùng khi soan thao
Cac phim sô tu 0 dên 9
Cac phim dâu :`,·~?¦}||.
Cac phim chu a,b,c.
!him Shift dê g chu in hoa va môt sô
dâu.
!him Tab: Dê dich diêm %ab.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 3S
!him Caps Lock: dê thay dôi kiêu g chu
in hoa va chu thuong.
!him Enter: %o don ván ban moi va dua
con tro nhâp xuông dâu dong duoi.
!him Space Bar: Dê chen ki tu trông ngay
vi tri con tro nhâp.
Cac phim mùi tên: dê dich chuyên
con tro trên tai liêu !him
Insert: Chuyên dôi chê dô chen/ghi de.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 36
!him Page Up va Page Down: Dê dich con tro vê
dâu hoác cuôi tung trang man hinh.
!him Home , End: Dê dua con tro vê dâu hoác
cuôi dong ván ban hiên ti.
!him Delete: Dê xoa ky tu bên phai con tro nhâp.
!him Back Space: Dê xoa ky tu bên trai con tro
nhâp.
%ô hop phim Ctrl+Home: Dua con tro nhâp vê vi
tri dâu tiên cua tai liêu (dâu dong dâu tiên).
%ô hop phim Ctrl+End: Dua con tro nhâp vê cuôi
tai liêu.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 37
Chê dô chèn và chê dô ghi dè
Chê dô chèn (Insert):
Ki tu nhâp duoc chen ngay ti vi tri con tro
nhâp, con tro nhâp dich sang phai môt côt.
Nêu truoc khi chen, ti vi tri con tro nhâp dã
co môt ki tu thi ki tu do cung voi cac ki tu bên
phai cua no (nêu co) së dich sang phai môt côt.
chê dô ghi dè (Overwrite):
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 38
Thêm kí tu/kí hiêu dàc biêt
Dát con tro nhâp ti vi tri cân chen.
Mo bang Menu lênh Insert, chon lênh Symbol
lam xuât hiên hôp thoi Symbol chua cac tâp hop
nhiêu ki tu dác biêt duoc sáp xêp theo tung bang
Font chu.
%rong hôp thoi Font. chon bang Font chu, sau do
nhâp chuôt vao ki tu cân chen, nhân nut Insert.
Nhân nut Close dê dong hôp thoi Insert.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 33
Bang Font Wingdings la môt trong cac bang
Font co sô luong ki hiêu dác biêt da dng va
phong phu nhât.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 40
Tao chi sô mü trên và chi sô duói
Cách nhâp chi sô trên:
Nhân tô hop phim Ctrl+Shift+÷
Dê tra vê binh thuong nhân Ctrl+Shift + ÷
Cách nhâp chi sô duói:
Nhân tô hop phim Ctrl+÷
Dê tra vê binh thuong nhân Ctrl+÷
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 41
3. Làm Viêc Vói Vàn Ban
Sao chép
Buoc 1: Bn bôi den khôi ván ban cân sao chep.
Dê lam duoc diêu nay thi lam nhu sau:
Cach 1: Di chuyên chuôt va khoanh vung ván
ban cân chon
Cach 2: Dung cac phim mùi tên kêt hop viêc
giu phim ShiIt dê chon vung ván ban. Chon
dên dâu bn së thây ván ban duoc bôi den dên
do.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 42
Buoc 2: %huc hiên sao chep du liêu báng 1
trong cac cach sau:
Cach 1: Mo muc chon Edit Copy.
Cach 2: Nhân nut Copy trên thanh công cu
Standard.
Cach 3: Nhân tô hop phim nong Ctrl ¹ C.
Buoc 3 : Dan ván ban dã chon lên vi tri cân
thiêt , bn lam nhu sau :
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 43
Dát con tro vao vi tri cân dan ván ban , thuc
hiên dan báng cac cach :
Cach 1: Mo muc chon Edit !aste.
Cach 2: Nhân nut !aste trên thanh công cu
Standard.
Cach 3: Nhân tô hop phim nong Ctrl ¹ V.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 44
Di chuyên khôi vàn ban
Cach 1: ¹Lua chon khôi ván ban cân chuyên
¹%huc hiên cát ván ban co thê báng 1
trong cac cach sau :
.Mo muc chon Edit Cut hoác
.Nhân nut Cut trên thanh công cu Standard
hoác .Nhân tô hop phim nong Ctrl ¹X
¹%huc hiên lênh dan ván ban (!aste) vao
vi tri dinh truoc.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 4S
Cach 2: ¹Lua chon khôi ván ban cân di chuyên
¹Dung chuôt keo rê vung ván ban dang
chon va tha lên vi tri cân di chuyên dên.
Oa vàn ban
Chon ván ban.
Nhân phim Delete hoác mo Menu lênh Edit,
chon lênh Clear.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 46
Su dung chúc nàng Undo/Redo
Chuc náng Undo MS-Word cho phep thao
tac Undo nhiêu lân dê tra li môt trng thai
cù dã qua nhiêu buoc thuc hiên.
Chuc náng Redo, cho phep tra li trng thai
dã co truoc do khi thuc hiên Undo.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 47
Tìm Kiêm Và Thay Thê
Tìm kiêm môt tù. môt cum tù trong tài liêu
Buoc 1: Chon vung ván ban muôn tim kiêm.
Buoc 2: Khoi dông tinh náng tim kiêm ván ban
báng cach kich hot muc chon Edit Find.
hoác nhân tô hop phim tát Ctrl ¹ F , hôp thoi
Find and Replace xuât hiên.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 48
Buoc 3: %hiêt lâp cac thông tin vê tim kiêm trên the
Find.
tim kiêm vao muc Find What.
%hiêt lâp cac tuy chon tim kiêm o muc Search
Options nhu sau :
Match case: tim kiêm ma không phân biêt chu
hoa, chu thuong.
Find whole words only: chi tim trên nhung tu
dôc lâp.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 43
Buoc 4:Nhân nut Find next, may së chi dên vi tri
ván ban chua cum tu cân tim.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 S0
Thay thê môt tù. môt cum tù trong vàn ban
Buoc 1: Chon vung ván ban muôn tim kiêm,
khoi dông tinh náng tim kiêm ván ban.
Buoc 2: %hiêt lâp thông tin vê cum tu cân tim va
cum tu së thay thê o the Repalce cua hôp
thoi.
cum tu cân tim kiêm vao muc Find what.
cum tu së thay thê o muc Replace with.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 S1
Buoc 3: Nhân nut Find next dê tim dên vi tri ván
ban cum tu cân tim. Khi tim thây co thê bâm nut
Replace dê thay thê cum tu cân tim duoc boi cum
tu dã chi dinh o muc Replace with.
Dê ngung tim kiêm, nhât nut Cancel.
Cac thao tac son tho van bn
NS·Word 2003 S2
i 3: Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 S3
linh dang kí tu
Thanh công cu Formatting
Style: %hay dôi kiêu chu (Style).
Font: %hay dôi Font chu.
Size: %hay dôi cõ chu.
Bold: Bât / tát chê dô chu dâm.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 S4
Italic: Bât / tát chê dô chu nghiêng.
Underline: Bât / tát chê dô chu gch chân.
Left: Cán lê bên trai.
Center: Cán chinh giua.
Right: Cán lê bên phai.
ustify: iãn dêu theo ca lê phai va lê trai.
linh dang Font chü
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 SS
Danh dâu chon ván ban cân thuc hiên dinh
dng
Dung chuôt bâm lên hôp thoi Font trên
thanh công cu Standard . Môt danh sach cac
kiêu phông chu xuât hiên.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 S6
Thay dôi cõ chü
Buoc 1: Chon hay bôi den ván ban.
Buoc 2: Dung chuôt bâm lên hôp thoi Size
trên thanh công cu Standard.
hoác tô hop phim: Ctrl¹| giam cõ chu.
Ctrl¹| táng cõ chu.
Tao chü in dâm. in nghiêng. in gach chân
Buoc 1: Chon hay bôi den don ván ban
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 S7
Buoc 2: Dung chuôt bâm lên nut kiêu chu
B. . U. trên thanh công cu Standard.
: Kiêu chu dâm (phim nong Ctrl+B).
: Kiêu chu nghiêng (phim nong Ctrl+I).
: Kiêu chu gch chân(phim nong Ctrl+U).
linh dang Font chü thông qua hôp thoai
Chon Menu Format Font.
Hôp thoi Font - chon Font chu.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 S8
Hôp thoi Font style: chon kiêu chu.
Hôp thoi Size: chon cõ chu.
Font Color: chon mau chu.
Hôp thoi Underline style:
chon kiêu gch chân
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 S3
p dung chü hoa dâu doan (Drop Cap)
Buoc 1: Dát con tro lên dâu don cân to chu cai
lon dâu don.
Buoc 2: Chon muc Format Drop Cap.
Buoc 3:%hiêt lâp cac thông sô cho chu lon nay.
Muc !osition: Chon kiêu chu cân dát: None,
Dropped va In Margin.
Font: Chon Iont chu cho chu cai nay.
Line to drop: %hiêt lâp sô dong ván ban lam
chiêu cao cho chu.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 60
Distance Irom text : vao khoang cach tu
chu cai lon nay dên ky tu tiêp theo no.
Nhân OK.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 61
p dung các màu khác nhau cho vàn ban
Buoc 1: Chon hay bôi den don ván ban trên.
Buoc 2: Dung chuôt bâm lên hôp thoi Font
Color trên thanh công cu Standard. Môt bang mau
xuât hiên cho phep chon lua.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 62
Chon màu nên vàn ban
Buoc 1: Chon hay bôi den don ván ban trên.
Buoc 2: Dung chuôt nhâp lên hôp thoi Hight light
trên thanh công cu Standard. Môt bang mau xuât
hiên nhu sau.Co thê chon mau nên ma minh mong
muôn, nêu chon mau tráng thi bn None.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 63
Sao chép dinh dang kí tu
Sao chep dinh dng ki tu báng nut Format
!ainter co hinh trên thanh công cu
Standard.
Chon vung ván ban muôn sao chep dinh dng.
Nhân nut Format !ainter. Con tro chuôt së co
hinh môt cai chôi quet son .
Danh dâu chon ván ban muôn ap dung dinh
dng. Khi tha chuôt, vung ván ban duoc dinh
dng theo ban gôc.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 64
linh Dang loan Vàn Ban
p dung các lua chon càn lê
Cán lê báng nut cán lê trên thanh công cu
Chon Fornat Paragraph thi hôp thoi xuât hiên
Muc Aligment: chon kiêu canh lê cho don.
ustified: cán lê trai, phai.
Left: cán dêu lê trai.
Right: cán dêu lê bên phai.
Center: cán giua 2 lê trai va phai.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 6S
Muc Indentation : thiêt lâp khoang cach tu mep
lê don voi lê trang :
Left: khoang cach tu lê trai don dên lê trai
cua trang ván ban.
Right: khoang cach tu lê phai don dên lê phai
cua trang ván ban.
%rong muc Special nêu chon
First line: thiêt lâp dô thut dong cua dong dâu
so voi dong kê tiêp vao muc By.
None: huy bo chê dô thut dâu dong trên don.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 66
Hanging: thut dong cua dong thu 2 tro di trong
don so voi dong dâu tiên môt khoang vao muc
By.
Muc Special la First line.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 67
Thay dôi khoang cách giüa hai doan vàn ban
Muc Spacing: thiêt lâp cac khoang cach dong.
Before: khoang cach dong giua dong dâu tiên
cua don toi dong cuôi cung cua don ván ban
trên no.
After: khoang cach dong giua dong cuôi cung
cua don voi dong dâu tiên cua don sau no.
Line Spacing: chon dô dãn dong . Mác dinh la
1
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 68
Thiêt lâp Tab dê càn chinh doan vàn ban
làt dâu Tab thông thuòng
Buoc 1: Chon don ván ban muôn dát dâu %ab
Buoc 2: Nhân vao biêu tuong dâu %ab o
dâu mut trai cua thanh thuoc ke cho dên khi
biêu tuong dâu %ab thich hop.
CO các loai Tab sau:
%ab %rai : Ván ban xuât hiên bên trai vi
tri dát dâu %ab.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 63
%ab !hai : Ván ban xuât hiên bên phai vi
tri dát dâu %ab.
%ab iua : Ván ban duoc cán giua so voi
vi tri dát dâu %ab.
%ab %hâp !hân : Dung dê cán cac sô theo
ki hiêu phân tach phân nguyên va thâp phân.
%ab %hanh Ngán : Dung dê to ra môt
duong ke doc co chiêu cao báng chiêu cao cua
ki tu ti vi tri dát %ab.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 70
Buoc 3: Nhân chuôt vao vi tri dát %ab trên
thanh thuoc ngang.
làt dâu Tab cO kèm thêm kí hiêu phía
truóc
Buoc 1: Chon don ván ban muôn dát dâu
%ab.
Buoc 2: Mo bang chon Format, nhân chon
lênh %abs.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 71
Buoc 3: %rong ô %ab Stop !osition, dát vi
tri cho dâu %ab moi hoác chon dâu %ab dã
co.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 72
Buoc 4: %rong vung Alignment, chon kiêu cán
lê cho don ván ban sau dâu %ab.
Buoc 5: Chon ki hiêu dát truoc dâu Tab ti
vung Leader. Ki hiêu nay co thê la dâu châm,
dâu gch dut hoác dâu gch duoi. Dâu Tab
kiêu nay thuong duoc dung khi to trang muc
luc cho tai liêu.
Buoc 6: Nhân nut Set dê dát vi tri Tab moi.
Xoa dâu %ab báng tô hop phim: Ctrl¹Q
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 73
Danh Sách Liêt Kê
Co nhiêu cach to danh sach
Su dung nut Bullets hay nut Numbering
trên thanh công cu Formatting.
Hoác chon Menu lênh Format va chon lênh
Bullets and Numbering.
Tao danh sách liêt kê gach dâu dòng
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 74
Di chuyên con tro nhâp ván ban dên vi tri
muôn to danh sach liêt kê.
Nhân nut Bullets trên thanh công cu.
Nhâp nôi dung don ván ban.
Nhân phim Enter va tiêp tuc nhâp nôi
dung.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 7S
Tao danh sách liêt kê dánh sô
Di chuyên con tro nhâp ván ban dên vi tri muôn
to danh sach liêt kê.
Nhân nut Numbering trên thanh công cu.
Nhâp nôi dung don ván ban.
Nhân phim Enter va tiêp tuc nhâp nôi dung.
Nhân phim Enter hai lân dê kêt thuc
danh sach liêt kê.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 76
Thay dôi kiêu kí tu dâu dòng
Dát con tro nhâp ván ban vao môt muc bât
ky thuôc danh sach.
Mo bang lênh Format va chon lênh
Bullets and Numbering.
Chon the Bulleted. Nhân chon môt trong
cac kiêu co sán dê ap dung ngay.
Hoác nhân nut Customize dê chon ki tu
trong bang Fonts.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 77
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 78
nghia các muc chon và nút nhân
Bullet character: Cac ki hiêu mác dinh cua
Word dung lam dâu ki hiêu dâu muc.
Font: %hay dôi cac Font khac nhau së lam thay
dôi ki hiêu dâu muc.
Bullet !osition: Khoang cach tu lê dên cac ki tu
dâu muc.
%ext !osition: Khoang cach tu lê dên nôi dung
ván ban.
Nhân nut OK dê thuc hiên cac thay dôi dã chon.
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 73
linh Dang Tài Liêu
Thay dôi chiêu vàn ban và khô giây
Nháp chon Menu File, chon lênh Page Setup
lam xuât hiên hôp thoi Page Setup.
Nháp the Page Size.
Chon khô giây in trong phân Page Size. %hông
dung la khô giây A4.
Chon chiêu nhâp ván ban va in ra la theo chiêu
doc (Portrait) hay chiêu ngang (Landscape).
Thao Tac Ðnh Dng
NS·Word 2003 80
Thao tac dnh dng
Xem truoc khuôn dng trang thay dôi trong
vung Preview.
Nhân nut OK dê hoan tât viêc chon va dong
hôp thoi.
NS·Word 2003 81
Chèn/Oa dâu ngàt trang - Page Break
Dát con tro nhâp ván ban ti vi tri cân sang
trang. Mo bang chon Insert, chon lênh
Break.
Cac lua chon cach thuc ngát trang la !age
Break co y nghia la sang trang moi.
Huy bo ngàt trang
Thao tac dnh dng
NS·Word 2003 82
Viêc huy bo dâu ngát trang la viêc xoa ki tu
ngát trang. Dát con tro ti dong cuôi cua
trang trên va nhân phim Delete dê xoa dâu
ngát trang.
Thao tac dnh dng
NS·Word 2003 83
Tiêu dê dâu trang (Header). chân trang (Footer)
Chon View Header and Footer , con tro lâp tuc
chuyên ngay vao phân tiêu dê dâu (Header).
Dang o phân tiêu dê, chung ta nhân nut dê di
chuyên phân tiêu dê cuôi trang.
Kêt thuc son thao tiêu dê báng cach nhân nut
Close.
Thao tac dnh dng
NS·Word 2003 84
Thiêt lâp dánh sô trang tu dông cho tài liêu
Nháp chon Menu lênh Insert, chon lênh Page
Number lam xuât hiên hôp thoi Page
Numbers.
Thao tac dnh dng
NS·Word 2003 8S
Thao tac dnh dng ö
%rong ô !osition, chon vi tri hiên thi sô thu tu
trang la dâu dong (%op oI !age) hay chân trang
(Bottom oI !age).
%rông ô Alignment, chon vi tri dát sô trang la
cán lê phai, lê trai, hay chinh giua.(LeIt, Right,
Center).
Nêu không cân hiên thi sô thu tu trang dâu tiên
cua tai liêu (%rang Bia) thi bo dâu chon cua ô
Show number on first page.
NS·Word 2003 86
i 4: ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 87
ng biu v hinh nh
Cách tao nhanh bang biêu
Dát con tro nhâp ván ban ti vi tri to bang.
Nhân chuôt vao biêu tuong Insert table
trên thanh công cu. iu phim chuôt va keo
chuôt xuông phia duoi. %ha phim chuôt dê
kêt thuc viêc to bang.
NS·Word 2003 88
Tao bang bàng lênh Insert Table
Dát con tro nhâp ván ban ti vi
tri to bang.
Nháp chon Menu Table -~
Insert Table lam xuât hiên hôp
thoi Insert Table sau do nhâp
sô côt cua bang vao ô Number
of columns, sô dong vao ô
Number of rows.
Nhân nut OK dê to bang.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 83
Nhâp nôi dung vào bang. chinh sua nôi dung
Nhân chuôt vao ô bât ky dê nhâp nôi dung.
Muôn di chuyên giua cac ô, dung phim %ab,
va cac phim mùi tên .
Nhâp và Tách ô (Merge and Split)
Chon cac ô kê nhau cân nhâp thanh 1 ô.
Nháp chon Menu Table -~ chon lênh Merge
Cells.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 30
Thanh công cu Table and Border
Dây la thanh công cu Table and Border co hinh
trên thanh công cu Standard.
Cac nut lênh trên thanh công cu Table and
Border
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 31
lôi huóng vàn ban trong ô
Buoc 1: Chon ô cân dinh dng huong.
Buoc 2: Nhâp phai chuôt lên vung bôi den ,
mo muc chon , rôi chon kiêu dinh dng
huong muôn dinh dng (Format-~%ext
Direction).
Buoc 3 : Nhân Ok
dê hoan tât.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 32
Hình Vê. Hình Anh Và Biêu
Thêm hình vê vào tài liêu
Mo Menu lênh Insert, chon lênh !icture, chon
Clip Art.
Cua sô Insert Clip
Art nhu sau.
Chon anh muôn chen
nhân lênh Insert.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 33
Tao chü nghê thuât Word Art trên tài liêu
Nháp chon Menu lênh Insert, chon lênh !icture,
chon lênh Word Art.
%rong cua sô WordArt
allery, nháp chon mâu.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 34
Sau khi chon mâu, môt khung nhâp ván ban
xuât hiên cho phep nhâp chu nghê thuât.
Nhân nut OK dê kêt thuc.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 3S
Thêm các hình hoc cO sàn vào tài liêu
Bn dung thanh công cu Drawing nêu chua
thây bn vao chon View %oolbar
Drawing nhu sau :
Su dung các hình khôi AutoShape
Voi công cu AutoShapes con cung câp
nhiêu mâu hinh dng khac nhau.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 36
Chèn biêu dô vào tài liêu
Chon Insert !icture Chart.
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 37
ng biu v hinh nh
NS·Word 2003 38
i S: Tin ich in n v trn th.
NS·Word 2003 33
Tin ich in n v trn th.
4 tai li tr.c khi in
Cach 1: 4 chn il #rint #ri
Cach 2: Nhn nút #rint pri trên
thanh cöng c Standard
NS·Word 2003 100
n n tai li
Cach 1 : N chn File #rint
Cach 2: nhn t hp phi4 Ctrl + #
Tin ich in n v trn th.
NS·Word 2003 101
Hp #rintr cho phép bn chn 4ay in cn in
Hp #ag rang cho phép thit lp ph4 vi
cac trang in
+ Chn ll l in ton b cac trang trên file
+ rrnt pag : ch in trang ti liu dang chn
+ #ag: : in ra cac trang cn in , qui tc chn:
<t trang>·<dn trang>
· Hp Nu4ber of opis : ch ra s bn in , 4c
dnh l 1
· Cui cùng nhn "
Tin ich in n v trn th.
102 NS·Word 2003

691 

!15 
   485 &

691 0;.6; 0:65;6 5/5 '.6; 0 515 ;.5/5/ 55 '5 055 ;95;.

&

691 

 485 &

691 &.

691 .

 485 &.

.397K3 3 .4 -: 9.... :2..3 97K3 97H3 08945 &..:9 .. 5 5 ..3 97K3 $ 47/  E.691 ..3 ..

691 .

 485 &.

:9 .28 J .79 J !747. 5 .4 39 $9.691 E.748419 47/ &.

691 .

 485 &.

691 &.

691 .

 485 &.

  2. 3 39 0 97H3 9. .691 %4299:29042: E.7/ E.3 . $9.3 03: 0 J 0 E.3/.3 .  3 9 5 5J2 99 97 &.

691 .

 485 &.

 3 39 $..30J $.3 .22 E.3 . $9. 3 9 5 5J2 97 $ &.0 97H3 9.7/ E..037.: E.3 . 5948...2.3/.691 9:H3 .

691 .

 485 &.

691 &.

691 .

 485 &.

0.:9: .03 .691 .4 .:9.403:0 $.3..8 %7435$..22 5.

 455 59H3.4503.49: .20 339$..0 &.

691 .

 485 &.

9H3E.8 39. 5..4503.0.20 3$.:9:.0 &..49:..2.:9.403:0 $.9:2 9H32 ..691 .

691 .

 485 &.

0..0 &.2.03 59H32.20 3:95932:397435 $.0....:9.8950 339$.959397435 $.. 5.:9::9593E.691 .4503.8 39.403:0 $..

691 .

 485 &.

 32 /. 33 39 480 3/4 32 O.3 9H: &. 9.. 97H3 -H3 5 23 K3 .691 lO39:.397K347/ lO3 . O3.. 8 3 3 3 3 480 9743 03: 3 0 4.

691 .

 485 &.

.3 9H: E. . 33 39 480 -H3 5 9. 3 9 5 5J2 9 &.3 0 9 E.  2.691 lO3..397K3$ 47/ 3 3 9 9743 03: 3 0 4.

691 .

 485 &.

691 : 9 : ... .: 9K $ 47/ 8 3 9 5 94 3.. . 843 94 .g3 -3 &.: 33 39 . 4 3 3 .: 9 : 3 39 08 3 4.3. 3 .0 6:.

691 .

 485 &.

3 03: 0 503 E. 3 9 5 5J2 97 E.691 294.3 503 97H3 9. 5 . &.O83 E.3 .  2. .3 .:9 H3 -: 9.3:9: .

691 .

 485 &.

4 9H3 95 93 .3 95 93 : 9H3 5J2 97 .691 l23:9:.3. .:9 .3 8E.:9 . 3 .4 9H3 . 35 . 95 .: . 2 3: 95 93 3.3 &.3 3: 95 3 3.E.: .3 8E.: .3 95 93 : 9H3 9743 /. 5 39 503 2 .3 9743 /.E. 35 . 5J2 $19 . 4. 95 93 E.

691 .

 485 &.

 4. .4 .:3 3. 3 9 97.O 97H3 9.3 . . -3 %.3 . 39 .3 5 .691 3 8..E.E.E. . 93 8 .3 03: '0 8 :9 3 2. 33 .3 &. .

691 .

 485 &.

691 : !739 .4:9 &.

691 .

 485 &.

4:9 &.691 :0-.

691 .

 485 &.

691 :472. &.

691 .

 485 &.

691 : :930 &.

691 .

 485 &.

691 $ /3 . 5O3 94 9: 3 %04 2.:9 .3 .4 5 442 /3 .3 9 5O3 94 .:9 . 3 :3 3K3 9   5 .

 97.4 .43 8 . 33 39 3907 &. 9: 3 4. 95 .

691 .

 485 &.

 5..39.E.3. 9.9. .3.49.3 %44-.E.33 &.-.:9.3.3 .78 3 39 4.3.33 0 .9.691 0:.0/: .

691 .

 0. 0:65.6 5/5 &.6..

691 .

 439 ' /4 3 9 '093. &.2 39073.6 5/5 'l%'% E.943. 0.:3 6:.93.439.4/0 %208 0 #42. 2 .:3 &3.9 2 %' - 2 9H: .6. 3g2 '%20 '7.9 9 %'  - 2 904 .-2. &$ 5E9 973 ' %208 ' %45 2 93 . .. 0:65.3 7.

691 .

3 0.' 9 - %7: .4 97..397K353 22.995. 0:65.5 .E.45F5.6 5/5 9:-'% 93'929...6.J993'9 . 0.:5-3%00.

.

..3 97K3 &.. .090 . . .42 9 53 22 . 9 904 . 9 .3 /3 .

691 .

 0;.6; 0:65;6 5/5
$ /3 - 

5 5 ;4 -: 9.3 '090 97H3 23 K3 08945 
,4 /3 ...3 97K3 3 7, .4 5F5 99 5 2 97.3 2 ;. 3 9, .3 6:,3 92 3 9 .. 3g3 8,: : ; 3 2
&

691 

 0;.6; 0:65;6 5/5
%743 9 : 9 2. %3 '9 .3 9, , .3 :  %00 4. ' %743 2. 3 5J2 .3 9, .3 ;4 2. %3 '9 ; %3 3

&

691 .

6. 6: 3 . 0:65.3 -3 2 &3.. .4/0 . &3.6 5/5 %743 9 3 2 . J3 5 &.9 904 .3 -3 2 93 .:3 %' 4.4/0 5 5 . 0..O 83 H3 .

691 .

g3 -3 %3 '9 .3 97K3 '090 : 3 9 . /.3 9E.:3 .. . 35 . %3 3 .. -H3 5 9: 3 . 35 ...4 39 %. .4 -: 9.. 0:65.6 5/5 3 . 3/48 l . 0.3 9.3 3 32 97H3 9..6.:9 .8-. 93 '9 &.7 !J. 3. 3 9 .9 .3 97K3 '090 93 29 -: 9..3 . ' /: 93 . 3 35 ..

691 .

 0.6.6 5/5 : 93 '9 904 : %00 .. 93 '9 904 : %00 &. ' ": .. 0:65.

691 .

6. 0:65. 0. 93 '9 904 : ' &.6 5/5 ": ...

691 .

5J2 .- &. 5J2 8 9 3 E. !J2 $19  . . 2 %.3 /3 843 94 E.6 5/5 !& E. 5J2 /: <( E..- l /. . 0:65. 29 8 /: !J2 %. .6. 3 4. 0.. 5J2 9.

691 .

... . . 9.58 4.6 5/5 !J2 .43 97 97H3 9 : !J2 38079 :3 .:3 . !J2 $5..43 97 35 :3 : /3 /. 9.G3. 97J . 3 4. .6. 0.7 l .G3 J 9 973 3. . : .43 97 35 E.0 . 5J2 2 9H3 /.3 !J2 3907 %4 43 . . .g3 -3 2 . 0:65.

 G &.

691 .

43 97 35 !J2 . . .0 l 4E 9 -H3 97E .0 43 l /.. 0.6 5/5 !J2 !.43 97 35 .g3 -3 3 9 !J2 0090 l 4E 9 -H3 5 . : 4.6. 9 : : /3 : 9H3 % 5 5J2 97 3/ l.3 23 K3 !J2 420 3/ l . . . : 4... .43 97 35 .: /3 .43 97 . ..0 &5 . !. 0:65.: 93 97.43 97 35 % 5 5J2 97 420 l. $5.. 97J : 9H3 .. .: 9 : &.. .43 97 .

691 .

O 29 J 9 9K J 9 O .43 97 35 . 97J ..  G . J 9 -H3 5 . 8.3 5 29 . 0. . 8.3 5 29 .3 .07790 &. .6 5/5  ..G3 9 .G3 38079 J 9 35 .9 . .9 : 97.. .6.E.43 97 35 . 9 ..  G  .G3 3.G3 .43 97 35 /. 97J . 3O 3: . 0:65.O 8 /.

691 .

6 5/5 %H2 J 9.. 0:65. 0.6.

3 3 $2-4 2 :9 3 5 94 $2-4 .3 -3 439 ..J : . 85 5 904 93 -3 439 .43 97 35 9 .3 . %743 5 94 439 . . -9 l9 .4 J 9 .E.: O 35 .G3 33 39 38079 3 39 480 O3 5 94 38079 &. 8.. 95 5 3: J 9 . 97J .G3 -3 03: 3 38079 .:9 .3 . -9 .

691 .

. 543 5 39 &.E. 0.3 J : . /3 . 0:65. -9 . -3 439 .O 8 .6.6 5/5 3 439 3/38 29 9743 .

691 .

0:65. 8 97H3 3 9 5 5J2 97 $19 l 97 .8297H3.3 33 97 &. E. 8 /. 35 . 35 . -K3 9.6 5/5 %4. -K3 9.8/. 0.3 33 97 $19 E... 3 9 5 5J2 97 l 97 .6.

691 .

.3 .3 .4.6 5/5 2 '. 3 - 03 . - 03 3 O &. : 3 9K 2 3.:3 ..: E.:9 . 5J2 2 9H3 9 5 .6. 4.. 0:65.g3 -3 .3 E.. ' 'g3 3 $. 5J2 $19 . 8.F5 l 2 .3 .3 .E.g3 -3 3 3 : -3 8 9 . 3 .F5 .  . 0.3 8.4 .g3 -3 .3 .g3 -3 ..

691 .

.4 . 0:65.: E. $9.6.3H3.3 99 -323.E.6 5/5 .: &.g3-3 .7/ E.3/.F5 / : -3 9743 .  2. 0.3 /9 45 E.3 . 3 39 45 97H3 9. 3 9 5 5J2 3O3 97 .97J.8.3 . 8. %...E. 3 8. .E3. .

691 .

0:65.g3 -3 9. $9.890 E.E.3 . 3 39 !.6.7/ E. .43 97 .3 /9 !.6 5/5 l9 .3/. 97J .E. 3 /E3 -3 .. E.3 .890 97H3 9.4 . 0. . 3 9 5 5J2 3O3 97 ' &.  2.3 /E3 .

691 .

. 3 39 :9 97H3 9. . .5 5J2 3O3 97 %.3 .3 .g3 -3 !. $9.4 ..:3 %. 8.3 .g3 -3 . 3 .E..O 9 -3 9743 .3 .9 .:  2.6 5/5 .3/.E. 3 9 . .890 . 0.:3. 0:65.g3 -3 .6.g3-3 E.7/ 4. &. 97J 3 97.3 /9 :9 4. 3 3 /E3 .

691 .

3 3 0.g3 -3 3 5J2 0090 4.3 / . 0.3 .6 5/5 E. .g3 -3 3 .3 . 97J .3 .3 .:3 3 . 2 03: 3 /9 . ..:3 3 O.g3 -3 .:9 F4 7H .g3 -3 .6. 0:65.7 &. 9 H3 .3 / . .

691 .

6 5/5 $/3..6. 0. 0:65.3g3&3/4..

4 9E. 9. 3g3 #0/4 .4 5F5 9. &3/4 3: 3 97 29 973 9E .#0/4 . O 9. 3g3 &3/4 $ 47/ . 3 &3/4 &. 6:..4 5F5 97 973 9E . 3 .. 3: -.O 97.

691 .

. 0. 3 .3 /9 3/ 4.. 0:65.E.0 :9 3 &. J.g3 -3 2:3 9K2 2 .6 5/5 %K22'%.2 9 9743 9 : .  3 9J3 3g3 9K2 2 .g3 -3 -3 .3 ...3/ #05.% %K2 2 29 9 29 .. 33 9 5 5J2 99 97 5 94 3/ .6. 49 2.

691 .

. 8.6 5/5 . 9K2 97H3 33 9 . 9. 59438 3.6. .E.7.4 2. 4.. 3/ . 93 93 .3 3/ 40 47/8 43 .9.80 9K2 2 2 3 53 -9 . %9 5 .E.9 %9 5 . 9K2 2 97H3 9 3/ 9K2 2 . $0. 5 &.. 9: .3 9K2 2 2.: . 0:65. . 0.

691 .

6 5/5 .3 9K2 &. 0.. .6.g3 -3 .2 9 .. 0:65. 3 39 3/ 309 2E 8 .. 97J . 3 .

691 .

g3 -3 2:3 9K2 2 3 9J3 3g3 9K2 2 . 9 29 9 29 .g3 -3 .3 9K2 2 . 3/ .6 5/5 %...6..2 9 8 9.3 .2 9 .g3 -3 .0 . 3 . %9 5 93 93 .9 .2 9 9743 . 5 94 .0 9 &. 0:65.2 9 ...4 2. 0. 9 2. . 9 9 #05. .2 9 8 9. #05..3 9K2 .

691 .

6.g3 -3 .6 5/5 .2 9 .3....0 &. 9 . 0:65...0 9 l339K22 3939.2 9 . #05. 0.0 9.2 9 . 97J .3 9K2 . 3 2. 3 39 3/ 309 9K2 3 . - .3 9K2 9K2 9 .O 9 -2 39 #05.

691 .

 '.6' 0 55 &.

691 .

 $0 %. $90 439 %. .3 .3 .6' 0 55 l3 /3 J 9 %. . : .'.993 $90 %. 4/ 9 . 439 . 472.

 2 &. 99 . .

691 .

6' 0 55 9. 9 .'..

99 . . 3H3 &3/0730 9 .

 &. . #9 g3 -H3 5 :891 3 : 904 .J3 .3 019 g3 -H3 97E 03907 g3 . . 97E l3 /3 439 . 5 . 99 . .

691 .

E..7/ 9/.g3-3.:9-2H359443997H3 9. :53.3.'.39.3 3 /3 3.3/.3.6' 0 55 lE3/:.3.$9.38E.:93 &.

691 .

 %4 ..3 .7/ 4. 3 .3 .:9 -2 H3 5 94 $0 97H3 9.'. 3 . - 03 . 3 2 3 3H3 3 .. . . - 03 43 .g3 -3 &. $9.g3 -3 .3/. 97 ( 9g3 .. 9 5 5J2 97 2 . .6' 0 55 %. .. 3 .3 . .

691 .

 3H3 5J2 3O3 97  : .'.:9 -2 H3 39 : .3 5J2 3O3 97 & l3 /3 439 . 2 5J2 3O3 97  : . 5 94 3 03: 472. 3 . .. &. $9.6' 0 55 .3 .3 439 .  & 97H3 9.3/.7/ : . 93 6:.9 439 5 94 439 . .3 .

691 .

6' 0 55 5 94 439 890 . .3 : . 5 94 &3/0730 890 .3 2: . . 439 447 . 5 94 $0 .3 : .3 &.'.3 .

691 .

43 97 H3 : 43 .9 745 . &..73 439 3 1439 .E 3 30 94 /745 %9 5 8 /3 . 3 .: . . .4 . !48943 3 : .4 . 3 3 .3 94 . : 43 745.6' 0 55 5/3.5 . %9 5 .3 9 430 74550/ .4..5 ..g3 -3 2 . l9 .. .E 3 : 43 .'. 93 8 . 3 2.4 .E.4 . 472. .

691 .

0 1742 909  .E 3 3 3 9 95 904 3O 3 &. .6' 0 55 89.'. 9 .4 43 .E.3.

691 .

g3 -3 97H3 .6' 0 55 5/3. - 03 43 .3/.3.7/ 9 -3 2: :9 3 .3 .4 5F5 . $9..3 .'.3 . 3 . &.E.2:E.g3-3 .:9 -2 H3 5 94 439 447 97H3 9. 3 .:.4..

691 .

:9 35 H3 5 94 9 9 97H3 9.3 .. 3 .3 2: 973 9 -3 430 &. 3 .3/.g3-3 .: O 9 .3 . 8. - 03 43 .3 2: 33 2 2K3 243 2:3 3: .6' 0 55 32:33. $9.g3 -3 97H3 ..7/ 9 -3 2: :9 3 3.'.

691 .

9 !.F5 3 /3 J 9 -3 39 472.3 .3907 .E .4 .6' 0 55 $..4 .4 .g3 -3 2:3 8. 3 /3 904 -3 .3 . $9.:9 .3 .O K3 29 .g3 -3 2:3 E5 /3 3 /3 9 .:9 8 .O K3 97H3 9.F5 3 /3 3 39 472.3 .3 lE3 /: .3907 43 97 .g3 -3 .3/. 6:F9 8.9 !.F5 3 /3 J 9 $. &.3 .7/ 3 .'.

691 .

.E.3 .3 .g3 g3 -3 39 . .3 . 5 &.g3 97H3 9. 2039 .7.7.4 43 :8910/ .3 : .3 .6' 0 55 l33l43'g33 5 /3 .g3 . 3 473.9 !.g3 : -H3 5 03907 .5 9K 5 94 :9 3 .'.g3 97E 5 019 .  97E .g3 : 97E #9 ..

691 .

3 .943 99 5 43 . 3/039. 9 5 43 3 5 . 97. 3: . /3 95 .. 97.E.4 2.3 019 43 .g3 -3 %743 2..3 789 30 99 5 99 /3 . 99 : /3 97H3 43 &. 9 97E 43 3 97E .6' 0 55 . $50.g3 -3 #9 43 ..E.3 .E..'. /3 : 84 . 9 2F5 43 . 430 : - . 97.

691 .

 . $50..'. /3 : 9H3 29 43 .4 2.33 99 /3 . 789 30 &.6' 0 55 . /3 9 97 9743 43 84 ..

691 .

43 .E. 43 8.E.g3 -3 97H3 3O 1907 43 . /3 .3 99 5 ..E.E. 43 9 /3 ..: .3 /3 /3 .. /3 : 9H3 .g3-3 .6' 0 55 %. 43 .3 . 43 .: 3O 30 $5... 43.3 . 3  &. /3 01470 43 .E. /3 .. 43..'. /3 .3 . $5. /3 : 9H3 ..: .

691 .

. 97J 9 /: %.. 4 %.. 9.8.-939..: %.%7E 'g3 -3 :9 3 -H3 97E .'.6' 0 55 %9 5 %..4 3 -: 9.4 -: 9.g3 .- &.3 /: %. 5 O .3 /: %. : 29 97E .g3 -3 2:3 9 /: %.g3 -3 l9/:%. ..3 9..9J. 3 43 .E.. 3 . ..3 43 .3 .

691 .

4 . J 9 9 .E..g3 .3 g3 3 94 7..%.O .: . ..- %. 53 3:H3 .%5 !3 3 . 8 904 J : 53 9E. 84 ... 95 53 %.! 'g3 -3 :9 3 -H3 5 ..4 -3 .3 /..- &.'. 'g3 -3 . .6' 0 55 %.g3 ...: . 97J 9 /: %. 29 . 97J 9 /: %. . 97J 9 %.- %.

691 .

.9 33 .'. 97.3 9. 3 .. 3.6' 0 55 .:9 .3 3 %.g3 -3 2:3 9 /: %. 3 43 ...97H3 9..4 .- .O G2 9H2 J : 5J. ...3 l9 /: %.-8 &.  -3 .3 472. 97J 9 %..

691 .

-24.-$945!48943 9.- . 97J.4/:%.'.%743%..O &.3/:%..6' 0 55 .

691 .

: 3 9. /. .3 0.6' 0 55 . : %.--3955J297 " &..4 9 : .. /3 94 97.3 : ..3 32039 . /9 4.. 3 39 $09 9 .2 O. .'./:%.g3 ./07 J : 3 . /: %.O 9 /: .3 2. 3 J : 9 97.g3 -3 8.4 43 ...: /: %. %743 .. 97J %. /: .- .9 .2 /: .3 .

691 .

 :/3 &. 472.'. .3 $E. 94 /.9H.3 03: 3 472. $ /3 39 :098 .38E. 39 :2-073 97H3 9.993 4.E.9 . .6' 0 55 .3 3 :098 .3/ :2-073 %4/.3 .3 . 9 H O 3: .3 8E.

691 .

43 97 35 . 9 H 3 39 :098 97H3 9.3 8E.:3 . 5 3 /:3 43 . 35 3 /:3 &.'.g3 -3 3 .g3 -3 3 5J2 3907 .6' 0 55 .3 . 97J 2:3 94 /.3 . 95 9.

691 .

g3 -3 3 . /.3 . 35 3 /:3 3 5J2 3907 .g3 -3 3 5J2 3907 . 9 H &.6' 0 55 %4/.38E.3 8E. 95 9. 3 9 9. 5 3 /:3 43 .9H E38 .'. 97J 2:3 94 /. 9 H 3 39 :2-073 97H3 9.43 97 35 .:3 .3 .3 8E.

691 .

E.43 97 35 . .3 J 9 9743 -3 4398 &. -9 9:.6' 0 55 %. 33 39 :89420 .9 .'. : J 9 : /3 l9 . /.g3 -3 .3 3 :098 . : .3 8E.3/ :2-073 3 9 :090/ 3 .3 29 9743 . 4.4 29 2. -3 3 472.O 83 E5 /3 3.

691 .

6' 0 55 &.'.

691 .

'.E. 2.: 8 2 9.. J 9 : 2. . 3 ... . 439 E.g3 -3 3 39  9. %09 !48943 43 . :09 !48943 43 .E. 39 33 :09 . 3 .7. 439 %. J : 2.  . J : : 2.E. 47/ /3 2 /: J : : 2.3 &. 9 3 .6' 0 55 3. 9.E.E.907 E.3 .E. . 3. 9 3 3 /:3 .

691 .

 904 .g3 -3 .: 35 .0 $09:5 5 9 !.: .  5 .3/8.: 3. .3 03: 0 .g3 -3 .'.0 $09:5 2 :9 3 5 94 !. 3 7.0 $0 3  3 9743 53 !.0 $0 %3 /3   3 . .3 .3 3 !.6' 0 55 l33%: %.: /. !4797.50 &.9 ..

691 .

'. . :3 /3 97.6. O3 5 94 &.0 3 39  43 99 . 9743 .3 !70...3 9.3 . 0 515 02 97.

691 .

'.6. 0 515 G3.

O 3.3 97. /: 39 97.8.3!.0 70.0 70. .9.3 8. 97J ..3.32 - 39 97.3 38079 ..3 &.3 3 70.43 97 35 . E.g3 -3 9 .O.E. l9 .3 -3 .3 !.397.3997.

691 .

/: 39 97.3 97H3 .3 l9 .'. 97..6.. - /: 39 97.3 &. 33 5J2 0090 O.: . J 9 39 97.3 . 0 515 '.43 97 9 /3 . O.

691 .

/07 l.3 9 9.'.4539H: : 0.: 97.3 9.3/44907 . 0 515 %H: :97./07.397.E. 33 39 480 &.:3 53 9H: .6..3 0.:33. ./07 .3 44907 3'0 0.3 53 9H: . 843 94 9H: -3 .439759. 33 39 / .

691 .

0 :2-078 &.3 3 !.3 03: 3 38079 .6.'.3 9 3 .0 :2-07 2 :9 3 5 94 !.4 9 : 5 . 0 515 %9 5 E3 8 97.

691 .

3 . . 97J 9 8 97.0 &.J3 . $4 3:2-07 43 1789 5..3 .3 : 9H3 . 0 515 %743 !48943 . 9 : %7.'.g3 5 97E .3 : /3 %45 41 !.3 K. .3 49942 41 !. 97J 3 9 8 9 9 97.3 97. 019 #9 03907 : 3 .0 %73 32039 ..3 .3 3 9 8 9 9 97.6.3 .0 . 9K - /: .

691 .

 5/ 55 &.

691 .

3 -3 -: l9 .3 38079 9.43 97 35 . F4 . 94 -3 &. ..:9 9 9. 5J2 .3 .:9 .4 -: 9. /. % 5J2 . 94 3.:9 .g3 -3 9 .3 . 97J 94 -3 3 .:9 :3 5J.5/ 55 E.-0 97H3 9.

691 .

-0 38079 %.-0 8.5/ 55 %4 -3 -3 3 38079 %.g3 -3 9 .3 03: %.4 :2-07 41 .-0 l9 .4 :2-07 41 748 3 39  94 -3 &. 97J 94 -3 5 .4:238 8 /3 .9 . -3 ..-0 2 :9 3 5 94 38079 %.: O 35 8 .43 97 35 .

691 .

 .3/:3 3.4-9 353/:3 :3/.-0 .E.:3.3 03: %.E.E.3 35 93  5 .5/ 55 53/:3.: .  3. /35J2%....:9.3/ $59 3 .5J229H3 5 .38.4-3 . 070 .3 3 070 08 &. %E.

691 .

3/ 47/07 &.3 .3.-0.3/47/07 l 9.3 . $9.%. 39 3 97H3 9.3.3/.O K3 97H3 9.3 .3 .-0 . %.3 .-0 .3/ 47/07 .7/ E.3 .5/ 55 %. %.

691 .

943 .g3 -3 9743 .9 %09 70. 5 5 . .  3  43 99 &.. 3 .3 - 03 2 2.3 2:3 3 /3 472.3 7 .:9 H3 .3 .3 .3 : 3 /3 .3 3 /3 .5/ 55 l ...

691 .

G3 33 3 38079 &.5/ 55 K3' K33': %H2 K3 . 8 38079 5 79 3.9:70 .3 5 79 . 8.: 3 3 2:3 .3 3 !.4 9 : 03: 3 38079 . .

691 .

 3 9:9 47/ 79 97H3 9 : 5 .3 2: &.3 3 47/ 79 %743 .3 3 !.9:70 .5/ 55 %4 . 8 47/79 .07 35 ..3 03: 3 38079 .

691 .

 3 9:9 3 39  9 9.4 5F5 35 .g3 -3 :9 3 .3 2: 29 :3 35 .: .5/ 55 $. &.

691 .

3 .: &.E.E.7 7.33..3 .50 ' .49: 3/39. 9-3.7..:3 .508 .8. :94$.3.O83.5/ 55 %H2.3..K3. 3.33:.4.3'0 %44-.5 3: 2: K3 /3 E.: $ /3 . K3 :94$.

691 .

9:70 .5/ 55 G3-: .49: 338079 !.79 &.

691 .

5/ 55 &.

691 .

 '5 055 .. &.95.

691 .

. 3.'5 055 .50 50 &. 4.9 5 ...51.#95.025 04 053 #95.79 .#9 0!55 .9.91 &.95.

691 .

55. 77 4..95. 3 0 053 #95.93 # &.'5 055 . 055.

691 .

9..5055 8.'5 055 . . 3 .505 #.9 53 995.5067 7.9.0 5.9.5.5.9.005 . 7#95.55 533 3 5.95..3774 0 0.6 5/ 0 0.0 0.9 067 7/5054 5055 7#.7.9.5.9.: 59.

9. 5.5 .

: /55 40 53 . 7!4/9667:0 9.

0 555" &.

691 .

&.

691 .