ThemeGallery PowerTemplate

www.themegallery.com
Your company slogan
in here
SINH THÁI HOC VÀ MÔI TRUÒNG SINH THÁI HOC VÀ MÔI TRUÒNG
DÀNH CHO LÓP SP SINH HOC DÀNH CHO LÓP SP SINH HOC
GV: THÂN THI DIEP NGA GV: THÂN THI DIEP NGA- - ÐH THÙ DÀU MOT ÐH THÙ DÀU MOT
GV: THAN THI DIEP NGA
6hUONC |X
GIÁO DUC BÀO VE MÔI TRUÒNG
Muc tiêu:
Nêu và phân tích nguyên nhân thuc trang môi
truòng o VN . tu tuong và các quan diêm chi
dao công tác BVMT.
Phân tích các dinh huóng. nhiêm vu và nôi
dung giáo duc BVMT o Viêt Nam.
Phân tích tâm quan trong cua luât BVMT o
Viêt Nam
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
I - THUC TRANG MÔI TRUÒNG. NGUYÊN NHAN
VÀ NHÙNG QUAN DIEM CHI DAO CÔNG TÁC
BVMT O VIET NAM
II - GIÁO DUC BAO VE VÀ PHÁT TRIEN
BEN VÙNG MÔI TRUÒNG
III - LUAT MÔI TRUÒNG CUA VIET NAM
.
HÔNG GIAN SÓNG
NOI CHÚA ÐUNG
TNTN
NOI LUU TRÜ
CUNG CÁP TT
NOI CHÚA ÐUNG
PHÉ THÀI
MT
CHÚNG TA KHÔNG THÙA KÉ
TRÁI ÐÁT TÙ TO TIÊN, CHÚNG
TA MUON NÓ TÙ TUONG LAI
(NGŒN NGƂ MY)
TRÁI ÐÁT
CHÚNG TA XÙ TE VÓI TRÁI ÐÁT
BÒI CHÚNG TA COI NÓ LÀ MOT TÀI
SÀN THUOC VÈ MÌNH.
KHI NÀO CHÚNG TA COI MÌNH
THUOC VÈ TRÁI ÐÁT, CHÚNG TA CÓ
THE SË BAT ÐÀU CU XÙ LAI VÓI TÌNH
YÊU VÀ SƄ KINH TRŬNG
ALDO LEOPOLD
TRÁI ÐÁT
HÃY CHO TRÁI ÐÁT
MOT CO HOI
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
I- Thuc trang. nguyên nhân và nhüng quan diêm
chi dao Công tác BVMT o Viêt Nam
Hãy xem phim và liêt
kê các vân dê MT Viêt
Nam cân quan tâm
%. trng mò| tr.ng V|t Nam:
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
I- Thuc trang. nguyên nhân và nhüng quan diêm
chi dao Công tác BVMT o Viêt Nam
-Rùng bi tàn phá
-Dât bi thoái hóa suy thoái vê sô luong và chât luong
-Nguôn nuóc bi ô nhiêm và can kiêt
-hoáng san bi khai thác quá múc
-Biên bi suy thoái và ô nhiêm nghiêm trong
-DDSH bi suy giam. de doa tuyêt chung
-Vê sinh môi truòng lâm vào tình trang báo dông
%. trng mò| tr.ng V|t Nam:
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
I- Thuc trang. nguyên nhân và nhüng quan diêm
chi dao Công tác BVMT o Viêt Nam
Ô nhiêm môi truŭng
San phŋm nŝn ván minh chúng ta dang phá vű
sŻ cân bœng tŻ nhiên cua HS1 1rái dât?
%. trng mò| tr.ng V|t Nam:
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
NGUYÊN NHAN CÁC VÁN DE MÔI TRUÒNG:
Hãy phân tích nguyên
nhân cua các vân dê
MT Viêt Nam
- Nguyên nhân co ban nhât là do câp uy. chính quyên
các câp chua nhân thúc dúng dàn vê tâm quan trong
cua công tác BVMT.chua biên nhân thúc. trách nhiêm
thành hành dông cu thê cua tùng câp.tùng ngành và
tùng nguòi cho viêc BVMT
- huôn khô pháp lý thiêu dông bô.Nàng luc quan lý
chua dáp úng yêu câu. múc dâu tu BVMT còn thâp.
Giái Giái pháp pháp
W Nghiên cŽu làm rõ quy luřt và dƅ báo tűt
các quá trinh diên biťn vŧ môi trĭŷng.
W Kiêm soát và phòng ngſa là mųt nhiêm vu
không thê chřm trê nťu muűn tránh các
thám hoœ sinh thái.
W Tuyên truyŧn và giáo duc ý thŽc cúa môi
ngĭŷi dân.
W Nhà nĭŵc nên quan tâm hon vŧ vân dŧ
môi trĭŷng.
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
I- Thuc trang. nguyên nhân và nhüng quan diêm
chi dao Công tác BVMT o Viêt Nam
Nng quan d|m . do .òng tá. ßVH% VN:
-MT là nên tang cho su sông còn và phát triên
-MT luôn o trong tình trang ô nhiêm suy thoái
- BVMT vùa là muc tiêu vùa là don vi câu thành co ban
cua su phát triên bên vüng
-BVMT vùa là nghia vu cua môi tô chúc. ca nhân
-BVMT phai theo phuong châm phòng ngùa là chính
-BVMT vùa phai tính dên QL tu nhiên và truyên thông
vàn hóa
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
Dua giao duc bao vê môi truong vao
hê thông giao duc quôc dân la nhiêm
vu hêt suc câp thiêt dam bao cho su
thanh công cua công cuôc công nghiêp
hoa va hiên dai hoa dât nuoc.`.
II.Giáo duc bao vê và phát triên bên vüng môi truòng:
1-GD bao vê môi truòng
Gi¸o dôc m«i tr-êng Iµ g×?
T lµ qu¸ tr×nh nhËn biÕt vµ lµm s¸ng tá c¸c
gi¸ trÞ, c¸c kh¸i niÖm, nh»m lµm h×nh thµnh vµ
ph¸t triÓn kü n¨ng vµ th¸i ®é cÇn thiÕt ®Ó thÊu
hiÓu vµ tr©n träng mèi liªn hÖ h÷u c¬ gi÷a con
ng-êi, v¨n ho¸ loµi ng-êi vµ m«i tr-êng xung
quanh.
T bao gåm c¶ viÖc thùc hµnh ra quyÕt
®Þnh vµ tù h×nh thµnh hµnh vi øng xö ®èi víi
c¸c vÊn ®Ò m«i tr-êng.
ÌUCN,
1987
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
Kh¸i niÖm M«i tr-êng
CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA
GDMT
kÿ thuât
§Þa lý
Sinh hoc V¨n-TV
C
Tri
Thøc

«i
Tr-êng
Kü n¨ng hµnh ®éng Trong m«i
tr-êng theo c¸c chuÈn mùc §§T
®¹o ®øc
m«i tr-êng
Th¸i
®é

«i
Tr-êng
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
2- Ba dinh huóng co ban vê GD bao vê môi truòng
ùa trªn tri thøc vÒ m«i tr-êng
ý thøc, th¸i ®é, hµnh vi, tr¸ch
nhiÖm
kü n¨ng hµnh ®éng b¶o vÖ m«i
tr-êng b»ng nh÷ng gi¶i ph¸p tr-íc
m¾t vµ l©u dµi.
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
Ðùng mang con nga vµo Ióp hoc mà
hãy mang Ióp hoc ra ngoài dông có"
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
.
YÙ thøc v× MT

sinh th¸i
QuÇn thÓ
- d©n sè
QuyÕt
®Þnh m«i
tr-êng
i¸ trÞ
m«i tr-êng
Kinh tÕ -
c«ng nghÖ
t¸c ®éng
- Nhiêm vu và nôi dung GD bao vê môi truòng
i¸o dôc m«i tr-êng:
T¹o ra mét ý thøc v× m«i tr-êng
cã nÒn mãng tõ 3 kh¸i niÖm
Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
i¸ trÞ m«i tr-êng
§¹o ®øc m«i tr-êng
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
II.Giáo duc bao vê và phát triên bên vüng môi truòng:
4- PP GD bao vê môi truòng
Hãy nêu các phuong
pháp GD bao vê môi
truòng
+
« h×nh
d¹y häc
H×nh thµnh
kh¸i niÖm
§ãng vai
Èn dô
hi nhí
« pháng
§iÒu tra
theo nhãm
Vai trß c¸c viÖc lµm
trong häc tËp
Ph-¬ng thøc
Lµm theo mÉu X X X X
(odelling)
Ho¹t ®éng X X X (X)
(Activity)
Trao ®æi X X (X)
(Engagement)
Nghe gi¶ng X (X) KÕt qu¶ mong muèn
(Lecture)
N K T Kn
TØ lÖ l-u gi÷ ®-îc theo c¸c c¸ch häc
Nghe gi¶ng (Lecture) 5%
§äc s¸ch (Reading) 10%
Xem video, nghe b¨ng (Audio-visuaI) 20%
Xem tr×nh diÔn, gi¶ng gi¶i
(Demonstration) 30%
Th¶o IuËn nhãm (Discussion group) 50%
LuyÖn tËp th«ng qua viÖc Iµm
(Practice by doing) 75%
D¹y ng-êi kh¸c/¸p dông ngay kiÕn thøc
(Teach others / Immediate
use of Iearning) 90%
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
II.Giáo duc bao vê và phát triên bên vüng môi truòng:
5- Nhüng hoat dông GD bao vê môi truòng
-Tao dung môt xã hôi XANH -SACH- DEP
-Tìm hiêu và hành dông vì MT dia phuong
-Xây dung các mô hình BVMT
-Nhüng hoat dông thi vê môi truòng vói các
chu dê khác nhau
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
III-:Luât bao vê môi truòng cua Viêt Nam
1- Luât bao vê môi truòng nàm 199
2- Luât bao vê môi truòng nàm 2005
Gôm 15 chuong 1 diêu
:âl rav lrav lrê :âl oáo vê rò| l(uòrd rar 1993
luřr nay dá dĭ%o 0uűo nų| nĭŵo 0ųno noa Xl0h v|#r ham
knoa Xl. ky nŭo rnŽ 8 rnóno oua noay 29 rnano '' nam 2005.
:âl rav có r|ê: |uc lr| rarr lù rdav 01 lrárd Z rar 200ê
GIÁO DUC BAO VE MÔI TRUÒNG
MOT SÓ HINH ANH VE TINH HINH MÔI TRUÒNG
82
Trång cµ phª ë T©y Nguyªn

86
N-íc ngät khan kiÕm
88
C¶ b¶n Phæ C¶o, §ång V¨n chØ cßn I¹i vòng n-íc
nµy dïng cho ¨n uèng vµ mäi sinh ho¹t
87
ChÊt I-îng ®Êt vµ diÖn tÝch ®Êt trång
trät/®Çu ng-êi gi¶m sót nghiªm träng
Trong sè 32.924.061 ha ®Êt t- nhiªn:
§Êt n«ng nghiÖp 9.345.346 ha 28,4%
§Êt l©m nghiÖp 11.575.346 ha 35,1%
§Êt chuyªn dïng 1.532.843 ha 4,6%
§Êt ë 443.178 ha 1,8%
§Êt ch-a dïng 10.027.265 ha 30,5%
trong ®ã 7.505.562 ha lµ ®åi nói,
®Êt kh« c»n, chua, nghÌo dinh d-ìng
(70,36%)
§Êt n«ng nghiÖp cã nhiÒu nguy c¬ bÞ
tho¸i ho¸, röa tr«i, nhÊt lµ vïng ®åi nói, n¬i
c©n b»ng sinh th¸i ®· bÞ ph¸ vì nghiªm
träng do bÞ mÊt rõng che phñ.
Cã kho¶ng 60% diÖn tÝch ®ang bÞ suy
tho¸i. Trung b×nh tõ 1960 ®Õn nay hµng
n¨m mÊt 1,5 cm ®Êt mÆt.
Suy tho¸i ®Êt kÐo theo suy tho¸i hÖ thùc
vËt, ®éng vËt, m«i tr-êng; diÖn tÝch ®Êt
n«ng nghiÖp/®Çu ng-êi gi¶m.
hai thác huy diêt
- Danh ca báng chât nô
- Su dung chât gây mê va thuong
mai ca ran sông
- Cac kiêu luoi huy diêt (te, xuc,
ra diên...) trong cac thuy vuc nua
kin
SUY THOÁI HE SINH THÁI VÀ GIAM SÓ LUONG
LOÀI NHAY CAM DOTAI BIEN THIÊN NHIÊN
BÃO
TÄNG
CAO
NHIET DO
NUOC
BIEN
- hai thác quá múc dân dên giam sô luong quân thê cac loai
kinh tê (Tôm hum, bao ngu, hai sâm, ca mu, trai ngoc...) - giam
thu nhâp tu nguôn loi va suy giam da dang sinh hoc
- §a d¹ng sinh häc ®ang gi¶m sót
nhanh chãng
- ViÖt Nam ®-îc c«ng nhËn lµ mét trong 10 n-íc
cã §SH cao trªn ThÕ giíi
Sao La
Thá v»n
ang Tr-êng s¬n
Bß sõng xo¾n
ang lín
?

'

% %!

.. 
 ' %#.

.9H: 

H:;539J.3:H3339.97,32 97.3' 9.9.3;.E.6:,3 2. 4.39E.'% !39J..E. 3.3 32;;3 /:3E4/.'%'9,2 !39J.926:,3973.,:9'% 'H9,2

 &  ' "&ll % '%'%  '' ! %%# ' %#. %%# %#. ' %#.'% . &% %#.

 $ ..l %% % .&%# &!%% .l !% .

 %%.  & .%# l% % % %# l%%%%  %..

'%  &' $ %#  ! .%# l% %%'%# l% %  %% $%&'  %  %&'%# l% % %$%l&.

 . %# l% %.

2.9 H. %..3'9.3 %'9 .392 .E.2 0252.3 2 .2 %.'%'9. ' %#. 439E.973297.973 3:H333.336:.36:.

49K3973-E4 3 . 439E.336:..'%'9.3 '83297.323H2973 l$-8:2 0/.9:9.9E. %.-32.8.9.32.3.6:E2.2 %.8:94E...3 2 . 3-8:94E.3 :33.973 3:H333.3'9.973297.39 4E383-.2 #3-935E l9-94EO. ' %#.

336:.'%'9. ' %#.$.2 %. 8 . %.3 2 .973297.973 3:H333.3'9.$%%7E 9 . . 439E.g323.3.39.35E.39 3H3.2 3"2297 3 $ 35 23 3.

..'%.-339/4....2 933 3.5 .5 9333.'% :35E5 9: 3- g3.4.339. &  'l %#.3973 33.. :9.395 .. 933.: 2.3 97E..-3339.5....926:.'% ..6:3 ...32 .39E.E..9..J36:3 539J. :H333.3:H3 .93.E. E53H:. ' %#. 3 3. %'9.

. 297 3 W #284E9. 297#3 :2: 397E3./ -E49 9 .E.3923.2 93#2.E.533 .!3 297 3 . 9!24 839E W %:H397: 3.6:E97K3/#3- 3. 9 . :276:: 9.E4/%.% 39#.%. 5E5 W H3.3H36:.2$ 3 /3 W 3 . .

..3.3 '%.2 36:. d4.3 2 .4883.:93..85E9973-3..5E9973 %:397439K3973328:94E '%.3.97:393 ....29.3.'%'9.973 3:H333..33 '%59045.2533. .59J3 3"93H3...... 439E.2.9H:.g3O. .'% ' %3393.336:.J3 '%. %.3d2..3.39E. ' %#.-3 ..

3..3.3 l. .335 4E./332 ..4 93E4/.297. E4/...5E9973-3. ' %#..E4/.6:.48 93.98.3297.:.2J97..-4.3 4E 93.-4.3.3 -4..599 2-4.

.9. 3C2 3 2a2 39a3.@39 9 9 : :.a37. 4/.. ' %#. 97 . 3 2 97 H3 &  .43 3 H .C.3 %-.. .2 97 H3a %a6: 97 33 3- 9 .a9739732G 3C :.34 4a3 H.6: 9 3 .X.a9 F . .a2 97 H3:3 6:.a 5 997 3Q33. .aa28 39E . 3 G.a9 39a3a3.42.J .

 3C2 97 H3 %# $ V . '3 %' . 9:9  % $3.

-3..-4..3 %7 % . 2 97 H3 % F '  %7 H3 Q33a3F3%743 2 97 H3904.297. . ' %#.: 32.3.VV% . . 3. '  %7 H3 4 .

33 3X5 597 J.a:/a . 9 F a3. ' %#. 2 97 H3 9 . 97 . 2 9. 3C2 Q33a3F3 -X4. ..C2 97 H3.97 3979 .

2 2.35.3. . l32.a4 5.433..34 3. ' %#.7.

297.3 ":@39 /38G C 839  9 .. 2. 33C 9 .F3 ": 9 32 97 H3 97 2 97 H3 .3/:3-4. % 39 ..

2F9 9 .2 97 H3 % 47.2 97 H3 .3 3239 3C2 ! 997 3. 3 97 2 97 H3 V 4 .. 4/.3. 2 97 H3 .

-4.2 97.3 .3297.5..3 5E5-4. ' %#..5E9973-3.297. E4/.E.3 3H:.3 !!-4.

. 5E3 39a3 3C2 .+ 3J 3/ V :97. 90432  3 / . V3.

C..9 %7.'. a29042A: 4/03     96:X2432:G3 4 9F3 .a2 9743.4 3.02039 0X3 0.9. .9 5 ! 39 .97Y.9:70 %3 .

0X3 0./04 30-3 :/4 . #0..904.C... .a2 !7.0-/43  3 H ./3  02.9:70  V.8 . .9.%[C : L.8:.943  %X4: 332 8.:884374:5  :C39 59 36:.  0297 3/ 3 X3X 0243897..

5/33. 39 .. %0.49078.

90 :80410.220/.733  .

3 3.297.297.5.3297..3.3. E. .K% .3 /3..-4.2K3'% 349 39.: . E4/.E.3 349 3-4.5E9973-3. ' %#.E.3 %4/329 $ l! %K2:..

3 : :939. 3 .3. ' %#.33g2 : 93 %..": .297. :9-4. 297.'9. 34'#9.297.297.9 :9-4...939 3 9E33g2 .O:.2 4E 59 936:.33g2 2.39E33g2 :93.33g2 :9-4.2 :9-4.

 . %$ '%  %#. ' %#.

.

 .

%73.a5 I%: 3 .

 .

 .

 .

39. J.3 2 .

X-X3! X4 V3'3.[.a2834 9 .43:G3.Y3 . 3a/M3.33 J.

a/C39 . 9973 979. 9 L3 9.

/M3 . .:. 3 . 9743  .a3O  9 . V 9. 99 3 3 V 93 33C5  . V 9. V 923C5 .: 3/M3 .@:3 HX28O93 2973 %7438G . V 9I . 3 4/3/ K3  .

 .5 .V 93 33C5.2 92Z9 $:94 9 49048:94 C9..M33O 3 . 9 3 33C5.8: 94 %7:3.3.2 973.97 3 9a.05N 4X3 /C39 .3839 . . 9 F3. 9 2 97 H3/C39 .a3 322 9 . 94 4 7.39 33.3 :3:.K3 2 973/4.3.

@:3 HX2 .

..E-3. 7 3 9743.3 2.E.3.9E.:.9./9 90 ../9 lE3. J3 .92H.9:.E7383 E.93 $/3.

$&% $% ' $. .  %%  %f  %l .

./383. /3 328.6:E2.9E. .4 39 %22 -43.8:2 .36:39. 82 . 2 9:3593:3.E2 97.3.E.

. . V.497 3% J .2 L.V$.3 'C9.3X28O9 3... 33 3a2F99743 3 J./ 383.3.

4. 3 .3J3 .3%7 H38 3 $.Y834 3 . %E.