P. 1
Chuyen de Dai So Lop 9

Chuyen de Dai So Lop 9

|Views: 104|Likes:
Được xuất bản bởitnhchau

More info:

Published by: tnhchau on Oct 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2011

pdf

text

original

Chuyªn ®Ò ®¹i sè líp 9

®Þnh lý vi – et vµ mét sè øng dông
Ngi vi!t " #¹ $h¹m %&i
Gi¸o viªn THCS ThÞ trÊn Hng hµ , Th¸i b×nh
'( )i!n thø* *+n nhí:
,( Nh-* l¹i mét sè .i!n thø* */ liªn 0u1n
• mét sè h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí:
1) (a + b)
2
= a
2
+ b
2
+ 2ab ⇒ a
2
+ b
2
= (a
+ b)
2
– 2ab
2) (a b)
2
= a
2
+ b
2
2ab = (a + b)
2
– !ab ⇒ a
2
+ b
2
= (a
+ b)
2
– 2ab
") (a + b)
"
= a
"
+ b
"
+ "ab(a + b) ⇒ a
"
+ b
"
= (a + b)
"
– "ab(a + b)
• Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc cã liªn quan:
Cho 2 #$ % vµ &, 'hi ()t *Ê+ ,-a 2 #$ nµ. ta ,/ ,¸, tr0ng h12
#a+ 34.:
1) % vµ & tr¸i *Ê+ ⇔ %& 5 6
2) % vµ & ,7ng *Ê+ ⇔ %& 8 6
") % vµ & ,7ng *9ng ⇔ %& 8 6
% + & 8 6
!) % vµ & ,7ng 4: ⇔ %& 8 6
% + & 5 6
; <=+ % + & 8 6 th× >t nhÊt :?t trong 2 #$ 2h@i *9ngA
; <=+ % + & 5 6 th× >t nhÊt :?t trong 2 #$ 2h@i 4:A
,,( 2Þnh lý 3i – et:
<=+ (
1
, (
2
Bµ hai nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh a(
2
+ b( + , = 6 ( a
≠ 6) th×:
S = (
1
+ (
2
=
D = (
1
A(
2
=
,,,( 4ét sè øng dông *51 ®Þnh lý 3i – et"
67 #8nh nh9m nghi:m *51 ph;ng t<=nh >?* h1i( cã 2 tr-
êng hîp thêng sö dông)
1
b
a

c
a
Cho 2h9ng tr×nh bE, hai: a(
2
+ b( + , = 6 ( a
≠ 6) (1)
a) <=+ a + b + , = 6 th× 2h9ng tr×nh (1) ,/ 2 nghiC:
Bµ: (
1
= 1 vµ (
2
=
b) <=+ a b + , = 6 th× 2h9ng tr×nh (1) ,/ 2 nghiC: Bµ:
(
1
= 1 vµ (
2
=
@7 #8nh giA t<Þ mét sè >iBu thø* liªn 0u1n ®!n *A*
nghi:m *51 ph;ng t<=nh >?* h1i mµ .hCng *+n t=m
nghi:m( 38 dô"
• (
1
2
+ (
2
2
= ((
1
+ (
2
)
2
– 2(
1
(
2
• ((
1
– (
2
)
2
= ((
1
+ (
2
)
2
– !(
1
(
2
• ((
1
– (
2
)
"
= ((
1
+ (
2
)
"
– "(
1
(
2
((
1
+
(
2
)
AvAvA
D7 #=m h1i sè .hi >i!t t<í* tEng vµ t8*h"
<=+ hai #$ + vµ v ,/ tFng + + v = S vµ t>,h +v = D th× +
vµ v Bµ nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh (
2
– S( + D = 6
( §K ®Ó cã hai sè u vµ v lµ: S
2
– ! ≥ ")
F7 GHt dIu *A* nghi:m *51 ph;ng t<=nh >?* h1i"
Cho 2h9ng tr×nh bE, hai: a(
2
+ b( + , = 6
( a ≠ 6) (1)
a) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: tr¸i *Ê+ ⇔ a, 5 6
b) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: ,7ng *Ê+ ⇔ ∆ ≥ 6 vµ D 8 6
,) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: ,7ng *9ng ⇔ ∆ ≥ 6 vµ D 8 6 vµ
S 8 6
*) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: ,7ng 4: ⇔ ∆ ≥ 6 vµ D 8 6 vµ S
5 6
G) Dh9ng tr×nh ,/ >t nhÊt 1 nghiC: *9ng ⇔ ∆ ≥ 6 vµ S 8 6
H) Dh9ng tr×nh ,/ >t nhÊt :?t nghiC: 4: ⇔ ∆ ≥ 6 vµ S 5
6
J( 4ét sè >µi tKAn ®iBn h=nh"
2
c
a
c
a
• Jµi tKAn 6 : ChIng tJ rKng n=+ 2h9ng tr×nh a(
2
+ b( + , =
6 ( a ≠ 6) (1)
C/ nghiC: (
1
L (
2
th× ta: thI, H(() = a(
2
+ b( + , 2h4n t>,h
31, nh #a+:
H(() = a(
2
+ b( + , = a(( – (
1
)(( – (
2
)
&µi gi@i
Ta ,/ H(() = a(
2
+ b( + , = a[ (
2
– ( )
2
+ ] = a(( – (
1
)(( –
(
2
)
#$ng dông c%a &µi t'(n tr)n:
• Dh4n t>,h 3a thI, a(
2
+ b( + , thµnh nh4n tM:
NO: Dh4n t>,h ,¸, 3a thI, #a+ thµnh nh4n tM:
a) 2(
2
– P( + "
b) "(
2
+ Q( + 2
&µi gi@i
a) TrR, h=t ta gi@i 2h9ng tr×nh: 2(
2
– P( + " = 6
C/ a + b + , = 6
⇒ (
1
= 1 L (
2
= "S 2
; ¸2 *Tng '=t U+@ bµi to¸n trªn ta 31,:
2(
2
– P( + " = 2(( – 1)(( – "S 2)
b) TrR, h=t ta gi@i 2h9ng tr×nh: "(
2
+ Q( + 2 = 6
∆ V = !
2
– " A 2 = 16 8 6A Dh9ng tr×nh ,/ 2
nghiC:
(
1
= L (
2
=
NE. "(
2
+ Q( + 2 = "( ( + )(( + )
; *h+n ,-t: NRi bµi to¸n nµ. W BR2 Q ta 3X bi=t ,¸,h gi@i 3/ Bµ:
2h4n t>,h 3a thI, thµnh nh4n tM bKng 2h9ng 2h¸2 t¸,h, t+.
nhiªn vRi 2h9ng 2h¸2 nµ. 3Yi 'hi thZ, hiCn #[ g\2 'h/ 'h]n
(v. dô nh c/u &)A Song trong tr0ng h12 ta: thI, bE, hai ,/
nghiC:, n=+ #M *Tng '=t U+@ bµi to¸n trªn th× bÊt '^ ta:
"
b
a
c
a
4 10
3
− + 4 10
3
− −
4 10
3

4 10
3
+
thI, bE, hai nµo ,_ng 2h4n t>,h 31, thµnh nh4n tM :?t ,¸,h
th+En B1iA
• Jµi tKAn @ : T>nh nh`: nghiC: ,-a ,¸, 2h9ng tr×nh #a+:
a) 266a(
2
– 266Q( + 1 = 6
b) (
2
– (
2 3 +
)( +
6
= 6
&µi gi@i
a) Ta ,/ a + b + , = 266a – 266Q + 1 =
6
NE. 2h9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: Bµ (
1
= 1 L (
2
= 1 S
266a
; *h+n ,-t: NRi bµi to¸n nµ., n=+ *7ng ,¸,h gi@i bKng ,Yng thI,
nghiC: th× viC, t>nh to¸n #[ ,bng 'cnh, 3Yi 'hi *dn 3=n '=t
U+@ #aiA Song nh0 Ing *Tng ,-a 3Þnh Be Ni – Gt nªn viC, gi@i
2h9ng tr×nh trªn trW nªn nhanh gfn, *g *µng h9nA
• Jµi tKAn D :
Cho 2h9ng tr×nh : (
2
( – 1 = 6 (1)
a) ChIng :inh rKng 2h9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: (
1
L (
2
( gi0
sö ,
2
1 ")
b) hhYng gi@i hX. t>nh gi¸ trÞ ,¸, bii+ thI, #a+:
1) (
1
+ (
2
L (
1
A(
2
P) (
1
"
– (
2
"
2) j) (
1
(1 – (
2
) +
(
2
( 1 – (
1
)
") (
1
2
+ (
2
2
a); % = (
1
!
+
2(
2
"
+ "(
1
2
+ Q(
2
Q
!) (
1
2
(
2
2
Q); & =
8
1 1
10 13 x x + +
+ (
1
&µi gi@i
a) (
1
Bµ nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh (1) nªn ta ,/:
(
1
2
– (
1
– 1 = 6 ⇔ (
1
2
= (
1
+ 1
(
1
!
= ((
1
+ 1)
2
= (
1
+ 2(
1
+
2 = "(
1
+2
!
1 2
1 1
x x
+
2(
2
"
= 2(
2
2
+ 2(
2
= !(
2
+2
NE. % = "(
1
+ 2 + !(
2
+ 2 + "(
1
+ " + Q(
2
– Q
= j(
1
+ 12(
2
– 1
= j( (
1
+ (
2
) + j(
2
– 1
= jA 1 + j (
2
– 1 = P + j( ) =
Q) (
1
Q
= ((
1
!
)
2
= k(
1
2
+ 12(
1
+ ! = 21(
1
+ 1"

= 21( ) + 1" =
; 2h3 4: TrR, 'hi thZ, hiCn ,¸, .ª+ ,l+ ,-a bµi to¸n 2h@i 'ii:
tra (G: 2h9ng tr×nh ,/ nghiC: ha. 'hYngA NO: 2h9ng tr×nh
(
2
– 2( + 2 = 6 vY nghiC: #ong vdn tbn tmi bii+ thI, vµ
bii+ thI, A
# *h+n ,-t: NRi bµi to¸n nµ. n=+ *7ng ,¸,h gi@i thYng th0ng:
t>nh ,T thi nghiC: rbi tha. vµo bii+ thI, ,ln t×: th× viC,
t>nh to¸n rÊt ,bng 'cnh, *µi *nng, 2hI, tm2, #ong nh0 3Þnh Be
Ni – Gt, ta bii+ *ign ,¸, bii+ thI, nµ. thYng U+a tFng vµ t>,h
,¸, nghiC:, #a+ 3/ :Ri thZ, hµnh t>nh to¸n trªn ,¸, ,on #$,
v× vE. viC, t>nh to¸n #[ ngon gfn, ,h>nh (¸, h9n nhic+A
• Jµi tKAn F" pE2 2h9ng tr×nh bE, hai ,/ hai nghiC: Bµ:
a) 2 1 + vµ 2 1 −
b) 2 vµ " 2 1 + vµ 2 1 −
,) 6AP vµ 2
&µi gi@i
a) Ta ,/ S = 2 1 + + 2 1 − = 2 2
D = ( 2 1 + )( 2 1 − ) = 1
NE. 2 1 + vµ 2 1 − Bµ 2 nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh (
2
2 2 (
+ 1 = 6
• Jµi tKAn L : Cho 2h9ng tr×nh a(
2
+ b( + , = 6 ( a ≠ 6)
(1)A
Gi@ #M 2h9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: Bµ (
1
vµ (
2
A q\t S
n
= (
1
n
+ (
2
n
(n ∈ <)
a) ChIng :inh rKng: a S
n+2
+ bS
n+1
+ ,S
n
= 6
b) ¸2 *Tng: hhYng 'hai triin, hX. t>nh: % =
& =
P
c
a
1 5
2
− 16 6 5
2

1 5
2
− 47 21 5
2

4 4
1 1
(2 2) (2 2)
+
− +
b
a

( ) ( )
7 7
1 3 1 3 − + +
&µi gi@i
a) N× (
1
vµ (
2
Bµ 2 nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh (1) nªn ta ,/:
a(
2
1
+ b(
1
+ , = 6 vµ a(
2
2
+ b(
2
+ , = 6
Ta ,/: a S
n+2
+ bS
n+1
+ ,S
n
= a((
1
n+2
+ (
2
n+2
) + b((
1
n+1
+ (
2
n+1
) +
,((
1
n
+ (
2
n
) =
= (a(
1
n+2
+ b(
1
n+1
+ ,(
1
n
) + (a(
2
n+2
+
b(
2
n+1
+ ,(
2
n
) =
= (
1
n
(a(
2
1
+ b(
1
+ ,) + (
2
n
(a(
2
2
+ b(
2
+ ,) = 6 (32,:)
,) q\t (
1
= 1
3
vµ (
2
= 1 +
3
A Ta ,/ (
1
+ (
2
= 2L (
1
A(
2
=
2
⇒ (
1
vµ (
2
Bµ 2 nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh: (
2
– 2( – 2 = 6A
¸2 *Tng '=t U+@ bµi to¸n trªn ta ,/: S
n+2
– 2 S
n+1
– 2S
n
= 6
⇒ S
n+2
= 2S
n+1
+ 2S
n
Ta ,/ S
6
= (
1
6
+ (
2
6
= 2
S
1
= (
1
+ (
2
= 2
⇒ S
2
= 2S
1
+ 2S
6
= ! + ! = Q
S
"
= 2S
2
+ 2S
1
= 1j + ! = 26
S
!
= 2S
"
+ 2S
2
= !6 + 1j = Pj
S
P
= 2S
!
+ 2S
"
= 112 + !6 = 1P2
S
j
= 2S
P
+ 2S
!
= "6! + 112 = !1j
% = S
a
= 2S
j
+ 2S
P
= Q"2 + "6! = 11"jA
T9ng tZ ta ,_ng t>nh 31, gi¸ trÞ ,-a bii+ thI, &
# *h+n ,-t: NRi ,¸,h Bµ: trªn($ng dông c%a ®5nh l4 6i – 7t), ta
3X t>nh 31, gi¸ trÞ ,-a bii+ thI, % 'hYng :Ê. 'h/ 'h]nA <hng
n=+ t>nh trZ, ti=2 bKng ,¸,h gi@i 2h9ng tr×nh bE, hai 3i
t×: nghiC:, rbi 'hai triin B+r thsa bE, a ,-a nhÞ thI, bE,
nhÊt th× viC, t>nh to¸n rÊt 2hI, tm2, :Êt nhic+ th0i gian, *g
#ai #/tA
• Jµi tKAn M :
ChIng :inh 3ic+ 'iCn ,ln vµ 3- 3i 2h9ng tr×nh a(
2
+
b( + , = 6(1) ( a ≠ 6)
,/ nghiC: nµ. gÊ2 ' Bln nghiC: 'ia Bµ (' + 1)
2
a, = 'b
2
&µi gi@i
; §i8u 9i:n c;n: Gi@ #M 2h9ng tr×nh 3X ,ho ,/ 2 nghiC: Bµ (
1
,
(
2
tho@ :Xn:
j
(
1
= '(
2
ho\, (
2
= ' (
1
Ta ,/: (' + 1)
2
a, = 'b
2
⇔ (' + 1) = '
⇔ (' + 1)
2
'(
2
2
= '('(
2
+ (
2
)
2
⇔ (' + 1)
2
'(
2
2
= '(' + 1) (
2
2
(hiÓn nhi)n
®3ng)
NE. (' + 1)
2
a, = 'b
2
; §i8u 9i:n ®%: Gi@ #M ,/ (' + 1)
2
a, = 'b
2
⇔ (' + 1)
2
a,
'b
2
= 6
Ta ,/ ∆ = b
2
– !a, = b
2
– b
2
= b
2
≥ 0
Do 3/ 2h9ng tr×nh B+Yn ,/ nghiC:A Gfi (
1
, (
2
Bµ 2 nghiC: ,-a
2h9ng tr×nh(1)A Ta ,/: ((
2
– ' (
1
)((
1
– '
(
2
) = (
1
(
2
– '(
2
2
'
2
(
1
2
+ '
2
(
1
(
2
= (
1
(
2
– '[((
1
+ (
2
)
2
– 2(
1
(
2
] +
'
2
(
1
(
2
= + '
2

= (a, – 'b
2
+ 2'a, + '
2
a, ):
a
2
= = 6A
⇒ ((
2
– ' (
1
)((
1
– ' (
2
) = 6 ⇒ (
2
= '(
1
ho\, (
1
=
'(
2
(32,:)
• Jµi tKAn N : Cho DaraboB (D) . = (
2
A Gfi % vµ & th+?, (D) ,/
hoµnh 3? Bln B1t Bµ 1 vµ 2A Ni=t 2h9ng tr×nh 30ng thtng
%&A
&µi gi@i
• C¸,h 1: (gi0i th<ng thêng)A Ta ,/ % ∈(D) vµ (
%
= 1 ⇒ .
%
= 1⇒
%( 1L1)
&∈(D) vµ (
&
= 2⇒ .
&
=
! ⇒ &( 2L !)
a
c
a
2
4
( 1)
k
k +
2
1
1
k
k
−  
 
+
 
2
2
2
c b c
k
a a a
 
− −
 
 
c
a
2 2
2
( 1) k ac kb
a
+ −
2
b
a
−  
 
 
Dh9ng tr×nh 30ng thtng %& ,/ *mng . = a( + bA Ta ,/ hC
2h9ng tr×nh:
a + b = 1
2a + b = !A Gi@i hC trªn ta 31, a = 1 vµ
b = 2
NE. 2h9ng tr×nh 30ng thtng %& Bµ: . = ( + 2
• C¸,h 2: (Sö dông ®5nh l4 6i - 7t)A
Dh9ng tr×nh 30ng thtng %& ,/ *mng . = a( +
bA
u)t 2h9ng tr×nh hoµnh 3? giao 3ii: ,-a (*) vµ (D): (
2

a( – b = 6 (1)
C/ (
%
= 1 L (
&
= 2 Bµ 2 nghiC: ,-a 2h9ng tr×nhA ThGo
3Þnh Be Ni – Gt ta ,/:
(
%
+ (
&
= a = 1 + 2 = 1 L (
%
A (
&
= b = 2
NE. 2h9ng tr×nh 30ng thtng %& Bµ: . = ( + 2
• Jµi tKAn O : Cho (D): . = A Ni=t 2h9ng tr×nh 30ng thtng
ti=2 (v, vRi (D) tmi 3ii: % ,/ hoµnh 3? Bµ 2
&µi gi@i
; C¸,h 1 (=i0i th<ng thêng)
;Ta ,/ % ∈ (D) vµ (
%
= 2 ⇒ .
%
= 1A %(2L 1)
Dh9ng tr×nh 30ng thtng ,ln t×: ,/ *mng . = a( +
b (*)
Ta ,/ % ∈ (*) ⇒ 2a + b = 1 ⇒ b = 1 – 2a
u)t 2h9ng tr×nh hoµnh 3? giao 3ii: : a( + b = ⇔ (
2

!a( – !b = 6 (1)
;(*) ti=2 (v, (D) ⇔ 2h9ng tr×nh (1) ,/ nghiC:
')2
⇔ ∆ V = 6 ⇔ !a
2
+ !b = 6 ⇔ !a
2
– Qa + ! =
6 ⇔ a = 1
⇒ b = 1
NE. 2h9ng tr×nh 30ng thtng ,ln t×: Bµ . = ( 1
; C¸,h 2: (Sö dông ®5nh l4 6i – 7t)A
Q
2
4
x
2
4
x
Dh9ng tr×nh 30ng thtng ,ln t×: ,/ *mng . =
a( + b (*)
N× (*) ti=2 (v, (D) nªn 2h9ng tr×nh hoµnh 3? giao 3ii: ,/
nghiC: ')2 vµ nghiC: ')2 3/ Bµ (
%
= 2A hhi 3/ thGo 3Þnh
Be Ni – )t ,/:
!a = ! a = 1
! = !b b = 1
NE. 2h9ng tr×nh 30ng thtng ,ln t×: Bµ . = ( 1
• Jµi tKAn 9 : T×: 3? *µi 2 ,mnh ,-a h×nh ,hw nhEt, bi=t ,h+
vi Bµ P6 : vµ *iCn t>,h Bµ 1P6 :
2
A
&µi gi@i
Gfi ( vµ . Bµ 3? *µi ,¸, ,mnh ,-a h×nh ,hw nhEt (
qh: ( 8 . 8 6)
ThGo bµi ra ta ,/ hC 2h9ng tr×nh:
( + . = 2P
(. = 1P6
NE. (, . Bµ nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh t
2
– 2P t + 1P6
= 6
∆ V = 2P
2
– !A1P6 = 2P 8 6
Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: Bµ t
1
= = 1PL t
2
= = 16
NE. ,hic+ *µi h×nh ,hw nhEt Bµ 1P :, ,hic+ r?ng h×nh ,hw
nhEt Bµ 16 :
• Jµi tKAn 6P : Cho 2 2h9ng tr×nh bE, hai: (
2
– 2( – :
2
= 6 (1)
a) ChIng :inh rKng 2h9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: tr¸i *Ê+ vRi :fi
: ≠ 6A
b) ChIng :inh rKng nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh (1) Bµ nghÞ,h
3@o ,¸, nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh: :
2
(
2
+ 2( – 1 = 6 (2)
&µi gi@i
a) Ta ,/ a, = :
2
5 6 ∀ : ≠ 6A
NE. 2h9ng tr×nh B+Yn ,/ 2 nghiC: tr¸i *Ê+ ∀ : ≠ 6
b); C¸,h 1(=i0i th<ng thêng):
k

25 5
2
+ 25 5
2

Gi@ #M 2h9ng tr×nh (1) ,/ 2 nghiC: Bµ (
1
vµ (
2
A hhi 3/ ta ,/:
(
2
1
– 2(
1
– :
2
= 6A
N× : ≠ 6 nªn (
1
≠ 6 vµ (
2
≠ 6, 'hi 3/ ,hia ,@ 2 v= ,-a 2h9ng
tr×nh ,ho :
2
ta 31,:
= 6 ⇔ = 6 ,hIng tJ Bµ nghiC: ,-a
2h9ng tr×nh (2)
; C¸,h 2( $ng dông ®5nh l4 6i – 7t>:
Gi@ #M 2h9ng tr×nh (1) ,/ 2 nghiC: Bµ (
1
vµ (
2
A hhi 3/ thGo
3Þnh Be Ni – Gt ta ,/:
(
1
+(
2
= 2
(
1
A (
2
= :
2
Ta ,/: L
NE. vµ Bµ nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh (
2
( + = 6 ⇔
:
2
(
2
+ 2( – 1 = 6
3,( Jµi t?p ®Ò nghÞ"
Jµi 6: Cho 2h9ng tr×nh :(
2
– 2 (: – 2)( + : – " = 6 (1)A T×:
gi¸ trÞ ,-a : 3i:
a) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: tr¸i *Ê+A
b) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: *9ng 2h4n
biCtA
c) Dh9ng tr×nh ,hx ,/ 1 nghiC: 4:A
d) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: 3$i nha+A
e) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: Bµ 2 #$ nghÞ,h
3@o ,-a nha+
f) Dh9ng tr×nh ,/ nghiC: nµ. gÊ2 3Yi
nghiC: 'iaA
Jµi @: Cho 2h9ng tr×nh (
2
+ :( + 2: – ! = 6A T×: ,¸, gi¸
trÞ ,-a : 3i:
a) Dh9ng tr×nh ,/ >t nhÊt 1 nghiC: 4:
16
2
1 1
2
1
m
x x
− −
1
1
x
2
1 1
2
1
m
x x
+ −
1 2
2
1 2 1 2
1 1 2 x x
x x x x m
+ −
+ = =
2
1 2 1 2
1 1 1 1
.
x x x x m

= =
1
1
x
1
1
x
2
2
m

2
1
m

b) Dh9ng tr×nh ,/ >t nhÊt 1 nghiC: *9ng
,) Dh9ng tr×nh ,/ 2 nghiC: (
1
, (
2
tho@ :Xn
T = (
1
2
+ (
2
2

3mt gi¸ trÞ nhJ nhÊtA T×: gi¸ trÞ nhJ nhÊt 3/A
Jµi D: ChIng :inh 3ic+ 'iCn ,ln vµ 3- 3i 2h9ng tr×nh
bE, hai a(
2
+ b( + , = 6 (a ≠ 6) ,/
nghiC: nµ. gÊ2 266Q Bln nghiC: 'ia Bµ 266k
2
a, = 266Q b
2
Jµi F: Cho DaraboB(D): . = (
2
vµ 30ng thtng (*): . = :( + 1A
u¸, 3Þnh : 3i (*) ,ot (D) tmi 2 3ii: 2h4n biCt %((
%
L .
%
) vµ
&((
&
L .
&
) #ao ,ho:
a) ((
%
– 1)
2
+ ((
&
– 1)
2
3mt gi¸ trÞ nhJ nhÊt
b) q? *µi %& Bµ ngon nhÊtA
Jµi L: Gi@ #M (
1
vµ (
2
Bµ 2 nghiC: ,-a 2h9ng tr×nh (
2
+ a( +
b = 6A
a) hhYng gi@i hX. t>nh thGo a vµ b ,¸, bii+ thI,:
; % = ; & = 1 2
x x −
; C = (2(
1
+ (
2
)(2(
2
+ (
1
) ; O = (
1
"
+ (
2
"
b) pE2 2h9ng tr×nh bE, hai ,/ ,¸, nghiC: Bµ:
; 2(
1
+ (
2
vµ 2(
2
+ (
1

; (
1
"
+ (
2
"
vµ (
1
2
+ (
2
2
A
; Gîi ý: &µi 1 C4+ ,)A Ta ()t " tr0ng h12: • Tr0ng h12 1: u)t :
= 6, : = "A
• Tr0ng h12 2: Dh9ng tr×nh ,hx ,/ 1nghiC: 4: ⇔ a,
5 6A
• Tr0ng h12 ": Dh9ng tr×nh ,hx ,/ 1nghiC: 4: ⇔
: ≠ 6

∆ = 6

bS a 5 6
,
S a 8 6
11
1 2
2 1
x x
x x
+

b + c = 0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm lµ: x1 =.v. 3) T×m hai sè khi biÕt tríc tæng vµ tÝch: NÕu hai sè u vµ v cã tæng u + v = S vµ tÝch uv = P th× u vµ v lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x2 – Sx + P = 0 ( §K ®Ó cã hai sè u vµ v lµ: S2 – 4P ≥ 0) 4) XÐt dÊu c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai: Cho ph¬ng tr×nh bËc hai: ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0) (1) a) Ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm tr¸i dÊu ⇔ ac < 0 b) Ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm cïng dÊu ⇔ ∆ ≥ 0 vµ P > 0 c) Ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm cïng d¬ng ⇔ ∆ ≥ 0 vµ P > 0 vµ S>0 d) Ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm cïng ©m ⇔ ∆ ≥ 0 vµ P > 0 vµ S <0 e) Ph¬ng tr×nh cã Ýt nhÊt 1 nghiÖm d¬ng ⇔ ∆ ≥ 0 vµ S > 0 f) Ph¬ng tr×nh cã Ýt nhÊt mét nghiÖm ©m ⇔ ∆ ≥ 0 vµ S < 0 B. Mét sè bµi to¸n ®iÓn h×nh: c 2 .Cho ph¬ng tr×nh bËc hai: ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0) (1) a a) NÕu a + b + c = 0 th× ph¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm c lµ: x1 = 1 vµ x2 = a b) NÕu a .1 vµ x2=2) TÝnh gi¸ trÞ mét sè biÓu thøc liªn quan ®Õn c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh bËc hai mµ kh«ng cÇn t×m nghiÖm. VÝ dô: • x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2x1x2 • (x1 – x2)2 = (x1 + x2)2 – 4x1x2 • (x1 – x2)3 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + x2 ) .v.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->