P. 1
tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

|Views: 4,532|Likes:
Được xuất bản bởiChoco Pie

More info:

Published by: Choco Pie on Oct 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự 1.1.

Nội dung 1: Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự Các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản trong giao lưu dân sự (Các chủ thể tham gia quan hệ độc lập, bình đẳng, tự nguyện cam kết, thỏa thuận và chịu trách nhiệm tài sản) 1.1.1. Quan hệ tài sản: Các quan hệ xã hội giữa con người với con người thông qua một tài sản nhất định * Đặc điểm: - Thứ nhất, Quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự đa dạng, phong phú: + Đa dạng về lĩnh vực: Bao gồm các quan hệ trong trạng thái “tĩnh” (quan hệ xác định một tài sản thuộc về ai? – Quan hệ sở hữu) và trong trạng thái “động” (tài sản là đối tượng các quan hệ trong quá trình trao đổi của giao lưu dân sự – mua bán, tặng cho, thuê, gửi giữ, vận chuyển, gia công…); + Đa dạng về đối tượng: vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản; tài sản hiện tại, tài sản hình thành trong tương lai; tài sản vô hình, tài sản hữu hình… + Đa dạng về chủ thể: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và Nhà nước; chủ thể mang quốc tịch Việt Nam, chủ thể mang quốc tịch nước ngoài. - Thứ hai, Quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự mang tính ý chí + Phản ánh và ghi nhận ý chí của các chủ thể trong quan hệ tài sản: trong xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ; + Chịu tác động bởi ý chí của nhà nước – Tính phù hợp với qui định của BLDS: mỗi quan hệ tài sản trong giao lưu dân sự đều chịu một qui chế pháp lý từ nhà nước (quan hệ có đối tượng là tài sản cấm lưu thông, hạn chế chế lưu thông, tự do lưu thông; có đối tượng là bất động sản…). - Thứ ba, quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự mang tính chất giá trị và tính được bằng tiền Tính chất hàng hóa – tiền tệ:

+ Cho các ví dụ về quan hệ tài sản có đối tượng là tài sản vô hình.+ Đối tượng của quan hệ tài sản là hàng hóa có giá trị và được xác định thông qua sự trao đổi hàng hóa. quan hệ nhân thân thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự luốn gắn liền một chủ thể xác định theo qui định của pháp luật và có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố đạo đức. không tính được thành tiền. + Tính chất hàng hóa của tài sản cũng phụ thuộc vào ý chí của nhà nước.Thứ hai. hữu hình.2. + Cùng một tài sản nhưng trong những quan hệ khác nhau. tập quán. truyền thống. . phong tục. về nguyên tắc các quan hệ nhân thân không mang tính giá trị. . Quan hệ nhân thân: Các quan hệ xã hội phát sinh từ một giá trị tình thần gắn liền với một cá nhân hoặc một tổ chức * Đặc điểm: .Thứ ba. Quan hệ tại sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự có tính chất đền bù tương đương trong trao đổi + Chủ thể trong một quan hệ tài sản cụ thể để hưởng dụng một tài sản thì phải chấp nhận một sự đền bù ngang giá trị – Đổi một giá trị tương đương và ngược lại. chuyển dịch.Thứ tư. chủ thể khác nhau mức đền bù ngang giá trị là khác nhau. các giá trị tinh thần là đối tượng của quan hệ nhân thân về nguyên tắc không là đối tượng để trao đổi.1. 1. chịu sự chi phối của qui luật giá trị. + Một số quan hệ tài sản không mang tính chất đền bù ngang giá (không phổ biến): tặng cho. mượn… * Câu hỏi thảo luận: + Nêu 5 ví dụ về quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự.Thứ nhất. Ví dụ: Quyền sử dụng đất lại chịu những qui định riêng… . . + Tìm các ngành luật cũng có đối tượng điều chỉnh là quan hệ tài sản và nêu sự khác biệt với Luật dân sư.

Thứ nhất. + Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quan hệ nhân thân gắn với tài sản và quan hệ nhân thân không gắn với tài sản. uy tín. 1. thực hiện.2.Thứ hai. quyền đối với giống.Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản: là các quan hệ nhân thân không mang lại cho chủ thể bất kỳ một lợi ích vật chất nào: danh dự. các chủ thể có quyền tự định đoạt: + Xác lập. tên họ… . nhân phẩm. quyền sở hữu công nghiệp.Quan hệ nhân thân gắn với tài sản: là các quan hệ mang lại cho chủ thể những lợi ích vật chất nhất định: quyền tác giả. cách thức thông qua đó pháp luật tác động đến các quan hệ tài sản. cây trồng vật nuôi * Câu hỏi thảo luận: + Nêu 5 ví dụ về quan hệ nhân thân thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự. chấm dứt và nội dung quan hệ phụ thuộc vào sự tùy nghi và theo ý chí của chủ thể. . quan hệ nhân thân thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự * Đặc điểm: . + Tìm các ngành luật cũng có đối tượng điều chỉnh là quan hệ nhân thân và nêu sự khác biệt so với Luật dân sự.* Các nhóm quan hệ nhân thân: . . Nội dung 2: Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự Biện pháp. các chủ thể bình đẳng với nhau trên phương diện pháp lý + Điều kiện gắn liền là các chủ thể độc lập về tổ chức và tài sản + Không phân biệt thành phần xã hội + Không áp đặt quyền uy cho nhau.

các tranh chấp dân sự được giải quyết theo nguyên tắc thỏa thuận và hòa giải giữa các chủ thể + Các chủ thể tự thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. . + Quyền định đoạt của chủ thể bị hạn chế vì lợi ích công. * Câu hỏi thảo luận: + Phân biệt phương pháp điều chỉnh của luật dân sự với phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính. thủ tục luật định để giải quyết các tranh chấp dân sự mà các chủ thể không có hoặc không thể thỏa thuận hoặc hòa giải.+ Sự định đoạt có hiệu lực của chủ thể có giá trị bắt buộc đối với tất cả các chủ thể trong quan hệ.Thứ năm. xin lỗi công khai. lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. các chủ thể có thể bảo vệ các quyền dân sự theo phương thức kiện dân sự. . + Các chủ thể có thể giải quyết qua vai trò hòa giải của các cơ quan.Thứ ba. .Thứ tư. + Ngoài trách nhiệm tài sản. cá nhân do họ thỏa thuận hoặc theo qui định pháp luật (Ví dụ: hòa giải theo thủ tục tố tụng tại Tòa án). được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. luật hình sự. + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết theo trình tự. tổ chức. + Người gây thiệt hại có nghĩa vụ bù đắp các tổn thất về vật chất cho người bị thiệt hại (nếu người bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ có yêu cầu). chủ thể vi phạm cam kết có hiệu lực hoặc vi phạm các qui định của pháp luật dân sự còn phải thực hiện các trách nhiệm dân sự khác: chấm dứt hành vi vi phạm. . các chủ thể dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự khi vi phạm cam kết có hiệu lực hoặc vi phạm các qui định của pháp luật dân sự (chủ yếu là trách nhiệm tài sản): + Nghĩa vụ trong luật dân sự thường là nghĩa vụ tài sản. quyền. đăng tin cải chính….

.Bộ Luật Hoàng Việt luật lệ (nhà Nguyễn) Tìm đọc trên thư viên trường Đại học Luật Hà Nội. sách tham khảo có liên quan).Bộ Dân luật Trung kỳ 1936. * Thời kỳ 1945 – 1954 (Tham khảo thêm Giáo trình Luật dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội và các luận án tiến sỹ. sách tham khảo có liên quan).Bộ Dân luật giản yếu Nam Kỳ 1883.2. * Thời kỳ 2005 – nay (Tham khảo thêm Giáo trình Luật dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội và các luận án tiến sỹ. . Tìm đọc trên thư viên trường Đại học Luật Hà Nội. * Thời kỳ 1986 – 2005 (Tham khảo thêm Giáo trình Luật dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội và các luận án tiến sỹ. * Thời kỳ Pháp thuộc (Tham khảo thêm Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội): . sách tham khảo có liên quan).Bộ Dân luật Bắc kỳ 1931. * Thời kỳ 1954 – 1986 (Tham khảo thêm Giáo trình Luật dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội và các luận án tiến sỹ . * Câu hỏi thảo luận: + Xác định các điều kiện chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội đã tác động đến các quan hệ dân sự và pháp luật dân sự ở mỗi thời kỳ. . Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam – Nội dung 3 * Thời kỳ nhà nước phong kiến (Tham khảo thêm Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam – Đại học Luật Hà nội): . sách tham khảo có liên quan). .Bộ luật Hồng Đức (Nhà Lê).

+ Được ban hành theo trình tự. * Điều kiện để một văn bản qui phạm pháp luật là nguồn của Luật dân sự: . Nghị quyết. thủ tục được qui định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. thông tư liên tịch.Văn bản phải chứa đựng các qui phạm pháp luật dân sự: qui định về xử sự của các chủ thể trong các quan hệ dân sự cụ thể 3.Tính hợp pháp của văn bản qui phạm pháp luật đó: + Được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. thông tư. Pháp lệnh. + Có hiệu lực áp dụng với quan hệ dân sự được điều chỉnh (Hiệu lực về thời gian. Tư pháp năm 2005) 3.2 Phân loại nguồn của luật dân sự (Theo tiêu chí hiệu lực của văn bản): . + Xác định các qui định trong Hiến pháp là nguồn của Luật dân sự. Nguồn của Luật dân sự Việt Nam – Nội dung 4 3. thủ tục luật định và có chứa đụng các qui phạm pháp luật dân sự. không gian) .1.+ Sự cần thiết cần thiết ban hành Bộ luật dân sự năm 2005 và quan điểm chỉ đạo xây dựng Bộ luật dân sự năm 2005 (Tìm đọc thêm Những vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2005 – Bộ Tư pháp – NXB.Các văn bản dưới luật: Lệnh. Khái niệm nguồn của Luật dân sự Là các loại văn bản qui phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một trình tự. . quyết định * Câu hỏi thảo luận: + Xác định các văn bản luật là nguồn của luật dân sự.Hiến pháp .Các văn bản luật: Bộ luật và các luật . Nghị định. .

Qui phạm pháp luật dân sự và áp dụng luật dân sự 4.1. 4.2.+ Nêu 10 Nghị định do chính phủ ban hành là nguồn của Luật dân sự Việt Nam hiện hành. áp dụng tập quán 4.1. Áp dụng luật dân sự: * Khái niệm: . + Nêu các Nghị quyết hưỡng dẫn của Tòa án tối cao là nguồn của Luật dân sự.Qui phạm mệnh lệnh: qui định các xử sự bắt buộc chủ thể dân sự phải tuân thủ .Qui phạm tùy nghi lựa chọn: Pháp luật dự liệu nhiều cách xử sự khác nhau và chủ thể có quyền lựa chọn một trong các xử sự đó. 4. Nội dung 5 – Qui phạm pháp luật dân sự * Khái niệm: Định nghĩa. + Cho ít nhất 5 ví dụ đối với mỗi loại qui phạm pháp luật dân sự. đặc điểm.Qui phạm tùy nghi theo thỏa thuận: Qui phạm cho phép các chủ thể được toàn quyền định đoạt theo ý chí của mình – Xử sự do chủ thể quyết định theo ý chí * Câu hỏi thảo luận: + Tại sao trong luật dân sự lại có qui phạm tùy nghị lựa chọn và qui phạm tùy nghi theo thỏa thuận? + Phân biệt giữa qui phạm tùy nghi theo lựa chon và qui phạm ùy nghi theo thỏa thuận. . cấu tạo của qui phạm pháp luật (Đọc giáo trình Lý lâận nhà nước và Pháp luật Việt Nam và Giáo trình Luật dân sự của Đại học Luật Hà Nội) * Phân loại: . Nội dung 6 – Áp dụng luật dân sự.2. áp dụng tương tự luật.

.2. Trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham giá hoặc ký kết qui định khác.Hiệu lực về không gian: + Có hiệu lực đối với các quan hệ dân sự trên lãnh thổ Việt Nam.Áp dụng các trách nhiệm dân sự đối với chủ thể vi phạm * Hiệu lực áp dụng luật dân sự: . . 4. .2. Áp dụng tương luật . * Hậu quả pháp lý của áp dụng luật dân sự . + Đối với các quan hệ dân sự phát sinh từ ngày 1/7/1996 đến ngày 1/1/2006 (Ngày Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực).Định nghĩa (Giáo trình Luật dân sự Việt nam). hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong áp dụng luật. + Ý thức pháp luật của các chủ thể dân sự. + Có hiệu lực đối với các quan hệ dân sự trên lãnh thổ nước ngoài nếu điều ước quốc tế mà việt Nam tham giá hoặc ký kết có viện dẫn.. + Hiệu quả tổ chức. + Đối với quan hệ dân sự phát sinh từ ngày 1/1/2006 Lưu ý: Hiệu lực hồi tố trong luật dân sự .Công nhận hoặc làm phát sinh quyền dân sự của chủ thể.Công nhận hoặc làm phát sinh nghĩa vụ dân sự của chủ thể.Hiệu theo thời gian: + Đối với những quan hệ dân sự phát sinh trước ngày 1/7/1996 (Ngày Bộ luật dân sự năm 1995 có hiệu lực).Các yếu tó tác động đến hiệu quả áp dụng luật dân sự: + Tính đúng đắn của qui phạm.

. Áp dụng tập quán * Định nghĩa * Điều kiện: Quan hệ dân sự cụ thể chưa dduwwojc qui định trong Bộ luật dân sự hoặc các văn bản pháp luật khác. .Nguyên tắc tự do.2. + Tìm ít nhất 3 ví dụ về áp dụng BLDS năm 1995 mà không áp dụng BLDS năm 2005. * Các nguyên tắc cơ bản khác . chưa được trực tiếp qui định trong Bộ luật dân sự hoặc các văn bản hướng dẫn.* Định nghĩa. 4.Nguyên tắc thiện chí. Các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự Việt Nam – Nội dung 8 5.Nguyên tắc hòa giải. .2. tập quán được áp dụng có nội dung không trái với các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự. Các nguyên tắc cơ bản. đã được qui định trong các văn bản pháp luật khác còn hiệu lực. đã có tập quán áp dụng cho quan hệ dân sự đó. * Điều kiện: Quan hệ được điều chỉnh là quan hệ dân sự. tự nguyện cam kết thỏa thuận. trung thực.3. + Tìm 3 ví dụ về áp dụng tương tự Luật. đặc trưng của Luật dân sự . Định nghĩa: 5. + Tìm 3 ví dụ về áp dụng tập quán.Nguyên tắc bình đẳng.1. * Câu hỏi thảo luận: + Cho ít nhất 5 ví dụ cho mỗi hậu quả pháp lý của áp dụng luật dân sự. 5.

Nguyên tắc tuân thủ pháp luật.Nguyên tắc chịu trách nhiệm pháp lý – trách nhiệm dân sự (Nguyên tắc này cũng có thể được coi là nguyên tắc đặc trưng nếu xuất phát từ các đặc thù của trách nhiệm dân sự so với các trách nhiệm pháp lý khác). . + Chứng minh các nguyên tắc cơ bản không đặc trưng của luật dân sự cũng có thể được áp dụng ở các ngành luật khác.Nguyên tắc tôn trọng lợi ích công.Nguyên tắc tôn trọng đạo đức. . * Câu hỏi thảo luận: + Tại sao Luật dân sự lại có các nguyên tắc cơ bản. . đặc trưng.. . phong tục tập quán. lợi ích của người khác. . quyền.Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->