P. 1
de_thi_hoc_sinh_gioi_toan_va_tieng_viet_1_2_3_4_5_6957

de_thi_hoc_sinh_gioi_toan_va_tieng_viet_1_2_3_4_5_6957

|Views: 1,123|Likes:
Được xuất bản bởiTa Quoc Anh

More info:

Published by: Ta Quoc Anh on Oct 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2011

pdf

text

original

H và tên : ...................................

……… ọ
L p 1......... ớ
Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p 1 ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001- 2002 ọ
Môn toán
(th i gin !0 ph"t# ờ
$ài 1- %&nh: (! 'i m# ể
( ) 0 * 1 - + , + - - * - * 0 ,
! - ! * ! - 2 , ( * 1 - 2 * 2 ,
$ài 2-Đi n s vào ô t. ng cho th&ch h p: (+ 'i m# ề ố ố ợ ể
( - 2 , * 2 * ! / (

+ - * , ! * 2 - ( / 2
! * ( , * 1 - - 0 2 *
$ài -- Hoà + t1 i2 $3nh &t h n Hoà 2 t1 i Ng nhi 1 h n $3nh1 t1 i. H i 4 n ổ ơ ổ ề ơ ổ ỏ ạ
Ng 4o nhiê1 t1 i5 ổ ( ! 'i m# ể
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
$ài !- 6ho 4 n s 22!2+2 0 . H78 9:ng 9 1 * 2 - 2 , ' vi t thành các ph;p t&nh ố ố ấ ể ế
'"ng ( ! 'i m# ể
……………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………………
………………….
$ài (- H78 'i n 9 1 * 2 - vào ô t. ng cho th&ch h p ' ph;p t&nh c< = t >1 ề ấ ố ợ ể ế ả
'"ng ( 2 'i m # ể
1 1 1 1 1 , 1
1 1 1 1 1 , -

Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p 2 ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c2001- 2002 ọ
Môn toán
(th i gin +0 ph"t# ờ
$ài 1-%&nh 4 ng cách nhnh nh t ( t.3nh 4 8 cách làm # ( 2 'i m# ằ ấ ầ ể
2- * 1( * ? * 2! * -1
-2 - 1( * 1@ -( * 20
$ài 2-%3m A ( 2 'i m# ể
17 - A , -( - 1?
A * ( - 1? , -(
$ài -- ( 2 'i m# 6ho 4 n ch s : 22-2!2( ể ố ữ ố
H78 vi t các s c< 2 ch s ' c c 1 t o t 4 n ch s '7 cho. ế ố ữ ố ượ ấ ạ ừ ố ữ ố
$ài !- ( - 'i m# M h n Ln 2( t1 i2 $ h n M + t1 i. H i t1 i c Ln là ể ẹ ơ ổ ố ơ ẹ ổ ỏ ổ ủ
4o nhiê15 $iêt . ng t1 i $ là !+. ằ ổ ố
$ài (- ( 1 'i m# Đi n s gi ng nh1 vào ! ô t. ng so cho: ể ề ố ố ố
# * * * , +0
4# * * - , +0
Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p - ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c2001- 2002 ọ
Môn toán
(th i gin +0 ph"t# ờ
$ài 1- ( - 'i m#: %&nh nhnh ( c< t.3nh 4à8 cách t&nh# ể
# 12 * 1! * 1+ * 1@ * 20 * 22 * 2!
4# -? B 1@ - C B ?! * 100
$ài 2- ( - 'i m#: % ng 2 s là +! l 8 s l n chi cho s 4; ' c th ng là ( ể ổ ố ấ ố ớ ố ượ ươ
và 9 !. H78 t3m hi 1 2 s '<. ư ệ ố
$ài -- ( - 'i m#: %1 i M 1( năm v t. c 4 ng 1D- t1 i M s1 1C năm n . ể ổ ẹ ề ướ ằ ổ ẹ ữ
H78 t&nh t1 i M hi n n8 ổ ẹ ệ
$ài !- ( 1 'i m#: 6ho t giác E$6F . % ' nh 6 h78 = các 'o n th ng chi ể ứ ừ ỉ ẻ ạ ẳ
t giác thành + h3nh tm giác. ứ
Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p ! ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001-2002 ọ
Môn toán
(th i gin +0 ph"t# ờ
$ài 1- (- 'i m# %&nh : ể
1!0( B -00!
1!0(2? * !- B (( : ( - 1?(
$ài 2- ( 2 'i m# %&nh nhnh ( c< t.3nh 4à8 cách t&nh#:G ể
2001 B ?+? * 2002 B 2--
( m : 1 - m B 1 # : ( m B 2001 * m * 1 #
$ài -- ( - 'i m#$ s c< t.1ng 43nh c ng là +0 . %3m - s . $i 8 . ng n 1 vi t ể ố ộ ố ế ằ ế ế
thêm ch s 0 vào 4ên ph i s th nh t th3 ' c s th 4 và s th ữ ố ả ố ứ ấ ượ ố ứ ố ứ
nh t 4 ng 1D! s th hi ấ ằ ố ứ
$ài !- ( 2 'i m# M t h3nh ch nh t E$6F c< ch1 vi là !@ m. Ng i t = các ể ộ ữ ậ ườ ẻ
' ng th ng song song v i chi 1 . ng ' chi h3nh ch nh t thành C ườ ẳ ớ ề ộ ể ữ ậ
h3nh v1ông và m t h3nh ch nh t m i.%&nh =&ch th c h3nh ch nh t . ộ ữ ậ ớ ướ ữ ậ
$i t . ng t ng ch1 vi c C h3nh v1ông và h3nh ch nh t m i 4 ng @! ế ằ ổ ủ ữ ậ ớ ằ
m.
E $
F 6
Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p ( ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001-2002 ọ
Môn toán
$ài 1- ( 2 'i m# %3m giá t. c s t nhiên ' : ể ị ủ ố ự ể
1 $i 1 th c s1 c< giá t. l n nh t ể ứ ị ớ ấ
! $i 1 th c s1 c< giá t. nh nh t ể ứ ị ỏ ấ
2001* !20 : ( - ? #
$ài 2- ( - 'i m# %&nh nhnh ( c< t.3nh 4à8 cách t&nh# ể
1" !C2@ ) !@2( * !?22 ) !(2C * !+2+ ) !-2- * !2 ) !02?
$ài -- ( 2 'i m#% ng s h c sinh =h i l p ( c m t t. ng ti 1 h c là m t ể ổ ố ọ ố ớ ủ ộ ườ ể ọ ộ
s c< - ch s và c< ch s hàng t.ăm là -. N 1 cho các Hm B p hàng 10 ố ữ ố ữ ố ế ế
ho c hàng 12 ' 1 th @ Hm.N 1 B p hàng @ th3 =hông th Hm nào. H78 t&nh # ề ừ ế ế ừ
s h c sinh =h i l p (. ố ọ ố ớ
$ài !- ( - 'i m# 6ho h3nh thng E$6F c< 'á8 6F 4 ng 2 'á8 E$. ể ằ
# %&nh chi 1 co c h3nh thng2 4i t 9i n t&ch c h3nh thng là 2!12( ề ủ ế ệ ủ
m2 và E$ 4 ng 112( m ằ
C0
@1
@0
+!
?0
!C
+0
-+
(0
2(
!0
1+
-0
C
20
!
10
1
+ + + + + + + +
4# I;o 9ài E$ v ph& $ m t 'o n $N2 n i N v i 6 so cho 9i n t&ch ề ộ ạ ố ớ ệ
$N6 4 ng 9i n t&ch h3nh thng E$6F. H78 so sánh $N v i E$ ằ ệ ớ
Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p ( ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001-2002 ọ
Môn: %i ng Ji t ( ế ệ
(th i gin +0 ph"t# ờ
1-% ng ừ ữ ( ! 'i m# ể
K ch 9 i nh ng t ng cho 4i t tác gi '7 9:ng 4i n pháp nhLn hoá ạ ướ ữ ừ ữ ế ả ệ $
'o n th s1: ạ ơ
Bé ng ngon quá ủ
Đ y c gi c tr a ẫ ả ấ ư
Cái võng th ng bé ươ
Th c hoài đu đ a. ứ ư
H78 nê1 tác 9 ng c 4i n pháp nhLn hoá t.ong 'o n th . % ủ ệ ạ ơ
2-Ng pháp: ữ ( ! 'i m# ể
&" Đ t m t cL1 t.ong '< c< 9nh t t. 1 t ng làm ch ng # ộ ừ ừ ượ ủ ữ
'" K ch chLn và ch" th&ch .M t. ng ng 2 ' nh ng 2 4 ng t.ong cL1 s1: ạ ạ ữ ị ữ ổ ữ
%ho t cái2 lác 'ác lá vàng . i t.ong =ho nh =h c m: th1. ( ơ ả (
--6 m th văn h c: ả % ọ ( 2 'i m# ể
%.ong 4ài N O1ê h ngP c Đ %.1ng O1Ln c< 'o n vi t: ươ ủ ) ạ ế
“ Quê h ng là cánh di u bi c ươ ề ế
Tu i th con th trên đ ng ổ ơ ả ồ
Quê h ng là con đò nh ươ ỏ
! đ ! "hua n c v#n $%ng.& ề ướ
Đ c 'o n th t.ên2 Hm th 8 ' c nh ng Q nghR và t3nh c m c nhà th ọ ạ ơ ấ ượ ữ ả ủ ơ
' i v i >1ê h ng nh th nào5 ố ớ ươ ư ế
-- % p làm văn: ậ ( 10 'i m# ể
M: B1Ln ' n t.ong ti t t. i m áp2 cL8 c i ho lá . c . t.ong ánh ế ế ờ ấ ố ự *
n ng 4n mi. Sm nghH nh c< ti ng t.T ch18 n c cL8 c i2 ho lá '<n ( ư ế ệ ủ ố
m ng B1Ln NhLm Ng . Sm h78 t ng t ng và vi t l i 41 i t.T ch18 n v1i ừ ọ ư$ ượ ế ạ ổ ệ
v '<. ẻ
Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p ! ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001-2002 ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(th i gin +0 ph"t# ờ
1-% ng ừ ữ ( ! 'i m# ể
Sm h78 gi i nghR thành ng s1: ả ữ
' ( c ! t bi t ! i ọ ộ ế ườ
' ( c th y "h%ng tày h c b n ọ ầ ọ ạ
2- Ng pháp ữ ( ! 'i m# ể
%3m ch ng 2 v ng t.ong cL1 s1: ủ ữ ị ữ
'Trong c%ng viên) nh ng b%ng hoa !u%n !àu đang "ho# $ c to h ng. ữ ắ ả ươ
' Ch (òn *ai bu i $áng la li t t%! cá. ợ ổ ệ
-- 6 m th văn h c ả % ọ ( 2 'i m# ể
%.ong 4ài N Ji t Nm thLn 8ê1Pnhà th Ng18 n Đ3nh %hi vi t: ệ ơ + ế
+i t ,a! đ t n c ta i- ệ ấ ướ ơ
.ênh !%ng bi n l/a đ0u tr i đ 1 h n ể ờ ẹ ơ
Cánh cò bay l r 1 r n) ả ậ ờ
.0y ! ch# đ nh Tr ng 2 n $ ! chi u. ờ ỉ ườ ơ ớ ề
Sm c m nh n ' c nh ng 'i 1 g3 ' p ' v ' t n c Ji t Nm ch"ng t ả ậ ượ ữ ề ẹ , ề ấ ướ ệ
>1 'o n th t.ên 5 ạ ơ
!- % p làm văn ậ ( 10 'i m# ể
M1 B1Ln t i ' p '7 v . 6L8 c i 'Lm ch i n 8 l c2 chim ch<c '1 nh1 h<t ươ ẹ ề ố - . ộ
v;o von. Sm h78 t c nh n i Hm t.ong 41 i sáng m: B1Ln m áp. ả ả ơ $ ổ ấ
Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p - ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001-2002 ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(th i gin +0 ph"t# ờ
1-% ng ừ ữ ( ! 'i m#: Sm h78 gi i nghR t s1: ể ả ừ
% o m U ' p thnh ả ộ ạ
2-Ng pháp ữ ( ! 'i m# : K ch chLn các 9nh t t.ong 'o n th s1: ể ạ ừ ạ ơ
M hôi B1 ng2 cL8 m c lên - ố ọ
Vn no 2 'ánh th ng 2 9Ln 8ên 2 n c gi 1. ( ướ ầ
-- 6 m th văn h c ( 2 'i m# ả % ọ ể
%.ong 4ài N$<c l chP 2 nhà th $ Ii n O1 c c< vi t : ị ơ ế ế ố ế
,gày h%! qua l i ở ạ
Trong h t l/a ! tr ng ạ ẹ ồ
Cánh đ ng ch g t hái ồ ờ ặ
Ch3n vàng !àu c !ong ướ
,gày h%! qua l i ở ạ
Trong v h ng c a con ở ồ ủ
Con h c hành ch4! ch ọ ỉ
5à ngày qua v n còn... ẫ
O1 'o n th t.ên tác gi m1 n n<i v i Hm 'i 1 g3 ' p ' và c< Q nghR ạ ơ ả ố ớ ề ẹ ,
t.ong c1 c s ng 5 ộ ố
!- % p làm văn ( 10 'i m# ậ ể
Sm h78 = l i m t cL1 ch18 n n<i v t3nh c m gi '3nh mà Hm '7 ' c ho c ể ạ ộ ệ ề ả ọ #
nghH = l i. ể ạ

Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p 2 ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001-2002 ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(th i gin +0 ph"t# ờ
1- % ng : ừ ữ
Ki i nghR t ả ừ6 quê h ng 7 c "3nh ươ ổ
2- Ng pháp: ữ
F:ng 9 1 DD tách cL1 s1 thành hi 4 ph n ch&nh . ấ ộ ậ
- Bu i $áng) $ ng !u i 1h tr ng cành c0y) b8i c . ổ ươ ố ủ ắ ỏ
- ,h ng c0y th%ng già nh b t ch 1 c th i ti t "h c nghi t ữ ư ấ ấ ả ờ ế ắ ệ .
-- 6 m th văn h c( 2 'i m# ả % ọ ể
I t th"c 4ài th N Đàn gà m i n P nhà th Wh m H c< vi t: ế ơ ớ $ ơ ạ ổ ế
+ n tr a gi9 !át ườ ư
B ! bay r 1 r n ướ ậ ờ
Quanh đ%i ch0n !ẹ
. t r ng ch0n con ộ ừ .
Sm th&ch nh t h3nh nh nào t.ong =h th t.ên 5 J3 so5 ấ ả ổ ơ
!-% p làm văn( 10 'i m# ậ ể
Đ c 4ài %. n O1 c %o n . >1Ln ( %i ng Ji t 22 t p 2# và t. l i cL1 h i ọ ầ ố ả ế ệ ậ ả ờ ỏ
s1:
1 H3nh nh t. n O1 c %o n . >1Ln ' p ' và oi h:ng nh th nào5 ả ầ ố ả ẹ , ư ế
! H78 t c nh 'oàn >1Ln c O1 c %o n . 'i. ả ả ủ ố ả
/ Sm c< s18 nghR g3 v %. n O1 c %o n2 ng i thi 1 niên nh h:ng c ề ầ ố ả ườ ế ủ
9Ln t c5 ộ

Đ thi h c sinh h c sinh gi i l p 1 ề ọ ọ ỏ ớ
Nămh c 2001-2002 ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(th i gin -0 ph"t# ờ
1 6h&nh t (nghH ' c#( 10 'i m# ả ọ ể
$ài : C:ng vui ch i ơ
,gày đ 1 l ! b n i- ẹ ắ ạ ơ
, ng vàng r i "h 1 n i ắ ả ắ ơ
Chi! ca trong b9ng lá
;a $0n ta c:ng ch i. ơ
Trong n ng vàng t i !át ắ ươ
C:ng ch i cho "ho ng i ơ ẻ ườ
Ti ng c i <#n ti ng hát ế ườ ế
Ch i vui ) h c càng vui ơ ọ .
2-% ng ( @ 'i m# ừ ữ ể
%3m ! ch c< v n : i ữ ầ ươ
%3m ! ch c< v n : oH ữ ầ
-- % p làm văn( 2 'i m#Đ t m t cL1 v i t : m: B1Ln ậ ể # ộ ớ ừ
Đ thi h c sinh gi i l p 1 ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(%h i gin !0 ph"t# ờ
1-6h&nh t (nghH ' c#( 10 'i m# ả ọ ể

6ái n ng (
, ng bi n th= r ng ắ ở ể ộ
, ng $%ng th= dài ắ ở
Còn n ng trên c0y ắ ở
Th= l 1 la l 1 lánh ấ ấ
, ng hi n trong ! t ! ắ ề ắ ẹ
, ng nghiê! trong ! t cha ắ ắ
Trên !ái t9c c a bà ủ
Bao nhiêu là $ i n ng. ợ ắ
2-% ng ( @ 'i m# ừ ữ ể
%3m ! ch c< v n : iêm ữ ầ
%3m ! ch c< v n : i ữ ầ ơ
-- % p làm văn( 2 'i m# ậ ể
Sm h78 = nh ng g3 v m: B1Ln mà Hm 4i t. ể ữ ề ế
Đ thi h c sinh gi i l p 2 ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(%h i gin +0 ph"t# ờ
1- % ng : ừ ữ
Ki i nghR t ả ừ6 giang $ n 7 c "3nh ơ ổ
2- Ng pháp: ữ
F:ng 9 1 DD tách cL1 s1 thành hi 4 ph n ch&nh . ấ ộ ậ
- ,h ng c0y th%ng già nh b t ch 1 c th i ti t "h c nghi t ữ ư ấ ấ ả ờ ế ắ ệ .
- + chi u) $ ng !: to tr ng) Ba += n i b ng b nh nh v th n ề ề ươ ả ắ ổ ồ ề ư ầ
b t t ng trên $9ng ấ ! "
-- 6 m th văn h c( 2 'i m# ả % ọ ể
%.ong 'o n th s1 tác gi '7 so sánh s v t nào v i s v t nào( ho c ạ ơ ả ự ậ ớ ự ậ #
'i 1 g3#5 6ách so sánh nh v 8 gi"p Hm c m nh n ' c 'i 1 g3 m i ề ư ậ ả ậ ượ ề ớ
m v s v t5 ẻ ề ự ậ
Th0n d a b c 1h ch tháng n4! ừ ạ ế
Qu d a' đàn l n con n ! trên cao ả ừ ợ #
Đê! h> hoa n c:ng $ao ở
Tàu d a 'chi c l c ch i vào !0y <anh. ừ ế ượ ả
Sm th&ch nh t h3nh nh nào t.ong =h th t.ên 5 J3 so5 ấ ả ổ ơ
!-% p làm văn( 10 'i m# ậ ể
Đ c 4ài ọ .:a <u0n đ n ế ( %i ng Ji t 22 t p 1# và t. l i cL1 h i s1: ế ệ ậ ả ờ ỏ
1- Ihi m: B1Ln ' n 2 4 1 t. i cL8 c i th8 ' i nh th nào5 ế ầ ờ ố ổ ư ế
2- 6him ch<c cXng v1i m ng . so5 ừ
--6Tn Hm2 m t h c sinh nh Hm nghR g3 v m: B1Ln5 ộ ọ ỏ ề
Đ thi h c sinh gi i l p - ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(%h i gin +0 ph"t# ờ
1-% ng ừ ữ ( ! 'i m#: Sm h78 gi i nghR t ng s1: ể ả ừ ữ gi n d ả
! t n ng hai $ ng ộ ắ ươ
2-Ng pháp ữ ( ! 'i m# : ể
K ch chLn các ch ng ( 6N#2 v ng ( JN# t.ong 'o n văn s1 ( c< ghi .M ạ ủ ữ ị ữ ạ
9 i#: $ ướ
' B c tranh bu i $ ! trên quê h ng t%i đ 1 quá- ứ ổ ớ ươ ẹ
',h ng b%ng hoa n trong n ng $ !. ữ ở ắ ớ
-- 6 m th văn h c ( 2 'i m# ả % ọ ể
6L1 th s1 c< nh ng h3nh nh nào ' i l p nh15 Y ' i l p '< g i cho ơ ữ ả ố ậ ự ố ậ ợ
ng i ' c c m nh n ' c 'i 1 g35 ườ ọ ả ậ ượ ề
?i i b ng bát c ! đ y ơ ư ơ ầ
@ o th ! ! t h t ) đ ng cay !u%n 1h n ẻ ơ ộ ạ ắ ầ
O1 'o n th t.ên tác gi m1 n n<i v i Hm 'i 1 g3 ' p ' và c< Q nghR ạ ơ ả ố ớ ề ẹ ,
t.ong c1 c s ng 5 ộ ố
!- % p làm văn ( 10 'i m# ậ ể
Sm h78 = l i m t cL1 ch18 n ng n n<i v t3nh c m gi '3nh mà Hm '7 ể ạ ộ ệ ( ề ả
' c ho c nghH = ọ # ể
Đ thi h c sinh gi i l p ! ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn %i ng Ji t ế ệ
(%h i gin +0 ph"t# ờ
1-% ng ừ ữ ( ! 'i m# ể
Sm h78 gi i nghR thành ng s1: ả ữ
'Ch ng8 #! n0ng
'. t con ng a đau c tàu b c ộ " ả ỏ ỏ
2- Ng pháp ữ ( ! 'i m# ể
*%3m ch ng 2 v ng t.ong cL1 s1: ủ ữ ị ữ
'Trên đ nh c t cao ch9t v9t) lá c đang 1h n 1h t tung bay. ỉ ộ ờ ầ ậ
' Ti ng ! a r i l 1 đ 1 trên !ái t%n. ế ư ơ ộ ộ
* J ng t.ong hi cL1 t.ên th1 c lo i t nào5 ị ữ ộ ạ ừ
-- 6 m th văn h c ả % ọ ( 2 'i m# ể
%.ong 4ài ZB> <u%i $%ng 5aZ ( %i ng Ji t !#2 nhà th JX F18 %hông c< ế ệ ơ
vi t: ế
2%ng 5a i $%ng 5a ơ
Trong v#o nh ánh ! t ư ắ
B tr# <anh i! !át ờ
. n ! t đ%i hàng !i. ươ ướ
Đo n th t.ên gi"p Hm c m nh n ' c v ' p c 9Tng sông L nh th ạ ơ ả ậ ượ ẻ ẹ ủ ư ế
nào5
!- % p làm văn ậ ( 10 'i m# ể
Ng i Hà N i i cXng th&ch t. ng cL8 c nh. 6L8 c nh c< lo i cho ho ườ ộ - ả ả ạ
>1Q2 c< lo i cho v ' p c th cL8.Nhà Hm cXng c< cL8 c nh. Sm h78 t ạ ẻ ẹ ủ ế ả ả
m t cL8 c nh mà Hm th&ch nh t ộ ả ấ
Đ thi h c sinh gi i l p ( ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn: %i ng Ji t ( ế ệ
(%h i gin +0 ph"t# ờ
1-% ng ừ ữ ( ! 'i m# ể
K ch 9 i nh ng t ng cho 4i t tác gi '7 9:ng 4i n pháp t1 t nào ạ ướ ữ ừ ữ ế ả ệ ừ $
cL1 th s1: ơ
Đ8 tan tác nh ng b9ng th: h c á! ữ ắ
Đ8 $áng l i tr i thu tháng Tá! ạ ờ
H78 nê1 tác 9 ng c 4i n pháp t1 t '< t.ong cL1 th . % ủ ệ ừ ơ
2-Ng pháp: ữ ( ! 'i m# ể
#Đ t m t cL1 t.ong '< c< 9nh t t. 1 t ng làm ch ng # ộ ừ ừ ượ ủ ữ
4#K ch chLn và ch" th&ch .M t. ng ng 2 ' nh ng 2 4 ng t.ong cL1 s1: ạ ạ ữ ị ữ ổ ữ
Đ ng <a) trong ! a ! )b9ng nh ng nh 1 c u $ t u n cong v t qua dòng # ư ờ ữ ầ ắ ố ắ
$%ng l nh. ạ
--6 m th văn h c: ả % ọ ( 2 'i m# ể
I t th"c 4àiZ ế Tr# +i t ,a! ệ Z ( %i ng Ji t (# nhà th Ng18 n F18 c< vi t: ế ệ ơ + ế
.ai $au)
.ai $au)
.ai $au)
Đ t <anh tr# !8i <anh !àu tr# <anh. ấ
Sm h78 cho 4i t nh ng cL1 th t.ên nh m =h ng ' nh 9i 1 g35 6ách 9i n ế ữ ơ ằ ẳ ị ề +
' t c nhà th c< g3 ' c 'áo2 g<p ph n =h ng ' nh 'i 1 '<5 ạ ủ ơ ộ ầ ẳ ị ề
-- % p làm văn: ậ ( 10 'i m# ể
%.ong t3nh 4 n c< th c< ni m v1i ho c n i 41 n. H78 = l i m t = ạ ể ề # ) - ể ạ ộ ỉ
ni m mà Hm cTn nh m7i. ệ ớ
Đ thi h c sinh gi i l p ( ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn toán l p ( ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
$ài 1-%&nh giá t. 4i 1 th c s1: ( ( 'i m# ị ể ứ ể
# 021 * 022 * 02- * 02! *02( * 02+ * 02? *............. * 021? *021@ * 021C
( c< 1C s h ng# ố ạ
4#
$ài 2-%3m A : ( ( 'i m# ể
#
4# 11 B ( A ) + # , ! B A * 11
$ài -- 6ho m t s t nhiên c< 2 ch s . Ng i t vi t th m 20 vào 4ên t.ái ộ ố ự ữ ố ườ ế ế ố
s '< và ' c s c< ! ch s .L 8 s m i nà8 'Hm chi cho s '7 cho th3 ố ượ ố ữ ố ấ ố ớ ố
' c th ng là @1 và =hông cTn 9 . %3m s t nhiên c< 2 ch s '7 cho. ượ ươ ư ố ự ữ ố
( ( 'i m# ể
$ài !-% ng ' 9ài hi c nh h3nh ch nh t g p ( l n hi 1 ' 9ài 2 c nh '<. ổ ộ ạ ữ ậ ấ ầ ệ ộ ạ
%&nh ch1 vi h3nh ch nh t . $i t 9i n t&ch c h3nh '< là +00 m2. ( ( 'i m# ữ ậ ế ệ ủ ể
-
1
1
2
1
1 :
2
1
1 ( 2001 2002 2002 200- − + + < < <

Đ thi h c sinh gi i l p ! ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn toán l p ! ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
$ài 1- %&nh giá t. 4i 1 th c s1: ( !'i m# ị ể ứ ể
&" (10? * 20?00(# ) -02 B 2?0
'" (2!?2!? :1001 * 2002# B ( 2001 B 11 )200-B 10 ) 1C@1#
$ài 2-%3m A ( =hông th c hi n ph;p t&nh nh ng c< gi i th&ch# ( !'i m# ự ệ ư ả ể
#(A * 2# : CC , (!0-C0 * 2 # : CC
4#-?2 : - : 2 * A : - , 1( : - * 2?2 : +
$ài --6< th l p ' c 4o nhiê1 s c< - ch s =hác nh1 t các ch s : 02 ể ậ ượ ố ữ ố ừ ữ ố
-2 (2 +. ( !'i m# ể
$ài !- % ng ' 9ài hi c nh h3nh ch nh t g p ( l n hi 1 ' 9ài hi c nh ổ ộ ạ ữ ậ ấ ầ ệ ộ ạ
'<. H78 t&nh ch1 vi h3nh ch nh t . $i t hi 1 ' 9ài 2 c nh là 1( m. ( !'i m# ữ ậ ế ệ ộ ạ ể
$ài (-H78 'i n các s 1222-2!2(2+.? vào ch m t.Tn so cho t ng các s t.ên ề ố ấ ổ ố
m i ' ng th ng 'i 1 4 ng nh1 và 4 ng 11 ( !'i m# ) ườ ẳ ề ằ ằ ể
Đ thi h c sinh gi i l p - ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn toán l p - ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
$ài 1- %&nh giá t. 4i 1 th c: ( ! 'i m# ị ể ứ ể
&" +- : ? * 2! B 2 ) ( @1 ) ?2#
'" 2? B 2 * ( B 2? * 2? B -
$ài 2- %3m A: ( ! 'i m# ể
# ?2 : A ) - , (
4# A * - B A 0 -
$ài -- H78 nê1 >18 l1 t vi t s 2 . i vi t thêm 2 s n vào ch ch m t.ong ậ ế ố - ế ố ữ ) ấ
m i 978 s s1: ( ! 'i m# ) ố ể
# 12 22 !2 @2 1+2........
4# 12 !2 C2 1+2 2(2 ........
c# 12 22 -2 (. @2 ..........
9# 22 +2 122 202 -02......
$ài !- $ n Hoà c< ?2 viên 4i mà1 Bnh và mà1 ' . $ n Hoà nh n th 8 1D( ạ ỏ ạ ậ ấ
s ố
viên 4i Bnh 4 ng 1D- s viên 4i ' . H i 4 n Hoà c< 4o nhiê1 viên 4i mà1 ằ ố ỏ ỏ ạ
' 5 $o nhiê1 viên 4i mà1 Bnh5 ( ! 'i m# ỏ ể
$ài (- H78 'i n ( ch s l vào các ô v1ông ( m i ô 'i n 1 ch s # ' ' c ề ữ ố ẻ ) ề ữ ố ể ượ
ph;p t&nh '"ng. ( ! 'i m# ể
B ,
Đ thi h c sinh gi i l p 2 ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn toán l p 2 ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
$ài 1- %&nh: ( ! 'i m# ể
- * C * @ , 1( * 0 - @ ,
1( - ( 1( - ? # , 1? - (! * 1- #,
$ài 2-Đi n s vào ô t. ng: ( ! 'i m# ề ố ố ể
1! * 0 1C
1@ - 01( -C
1C / 12 * /1?
1- 0 - ! 01(
$ài -- %3m A: ( ! 'i m# ể
A - 12 , @ ( * A , 1( - +
1? - A , C 1- - A * ? ,20 - +
$ài !-%3m m t s 4i t . ng s 9< t. 'i 2 s1 '< t. 'i - ' c 4o nhiê1 'Hm ộ ố ế ằ ố ừ ừ ượ
c ng v i + th3 ' c 1@. ( ! 'i m# ộ ớ ượ ể
$ài (- $3nh cho En ( viên 4i2 En ' l i cho $3nh ? viên 4i . L"c nà8 t.ong t"i ư ạ
2 4 n ' 1 c< s 4i 4 ng nh1 và 4 ng1- viên.H i l"c ' 1 $3nh c< 4o nhiê1 ạ ề ố ằ ằ ỏ ầ
viên 4i5 En c< 4o nhiê1 viên 4i5 ( ! 'i m# ể
( và tên ...........................................................l 1A..... ọ ớ

Đ thi h c sinh gi i l p 1 ề ọ ỏ ớ
Năm h c 2002-200- ọ
Môn toán l p 1 ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
$ài 1-%&nh: ( ! 'i m# ể
2 * - * !, ! * + -C ,
@ - @ * 0 , C - ( - ! ,
$ài 2- Đi n 9 1 ( 0 2 /2 ,# th&ch h p vào ô t. ng: ( ! 'i m# ề ấ ợ ố ể
@ - ! 1 * ! ? - ( 10 - ?
0 * - C - + @ - 0 0 * @
$ài -- 6< th 'i n vào ô t. ng nh ng s nào5 ( ! 'i m# ể ề ố ữ ố ể
@ - ( 0 0 1 * + ! 0 - 2 0 C
$ài !- M t BH ô tô ch 10 =hách . Đ n m t 4 n c< - ng i B1 ng và 2 ng i ộ $ ế ộ ế ườ ố ườ
lên.H i t.ên BH 4L8 gi c< 4o nhiê1 =hách5 ( ! 'i m# ỏ ờ ể
Ki i: ả ...........................................................
............................................................
...........................................................
$ài (- cho các s 1222-2!2(2+. H78 B p các s vào các ch m t.Tn so cho các ố ế ố ấ
s t.ên m t ' ng th ng c ng l i ' 1 4 ng C ( ! 'i m# ố ộ ườ ẳ ộ ạ ề ằ ể
Đ =i m t. h c sinh gi i Năm h c 2002-200- ề ể ọ ỏ ọ

Môn %oán l p - ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
1-%&nh nhnh: (!'#
- -2@ : ! * 2?2 :! * 200 : !
4- ?2 - @ B C : (20 * 21 * 22 * 2- * 2! * 2(#
2-%3m A: (!'# 12 : A / + : 2
A : ? 0 !2 : ?
-- H78 so sánh 2 4i 1 th c E và $ (Ihông t&nh = t >1 c th 2 9 vào =i n ể ứ ế ả % ể ự ế
th c '7 h c ' t.3nh 4à8 cách so sánh# (2'# ứ ọ ể
E , 101 B (0
$ , (0 B !C * (- B (0
!- M t ph;p chi c< th ng là (2 s 9 là 2. % ng c s 4 chi2 s chi và ộ ươ ố ư ổ ủ ố ị ố
s 9 là 10+. H78 t3m s 4 chi2 s chi. (('# ố ư ố ị ố
(- %1 i c 4 Ln 2 m Ln và Ln c ng l i là ?@ t1 i. $ và m Ln c< t t ổ ủ ố ẹ ộ ạ ổ ố ẹ ấ
c +C t1 i. M và Ln c< t ng s t1 i là !2. %&nh t1 i m i ng i5 (('# ả ổ ẹ ổ ố ổ ổ ) ườ
Đài =i m t. h c sinh gi i Năm h c 2002-200- ể ọ ỏ ọ

Môn %i ng Ji t l p - ế ệ ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
1-(2'# Kh;p ! ti ng s1 thành @ t gh;p th&ch h p: ế ừ ợ
Bnh2 t i2 t t2 th m (v& 9 : Bnh t i# ươ ố ( % ươ
2- (-'# %3m 2 t g n nghR2 c:ng nghR2 t.ái nghR v i t : chăm ch ừ ầ ớ ừ ỉ
-- (-'# K ch chLn (ch" Q ghi .M # 9 i nh ng 9nh t 2 ' ng t 2 t&nh t t.ong ạ ướ ữ ừ ộ ừ ừ
hi cL1 th c $ác H : ơ ủ -
B C nh r ng +i t b c th t là hay ả ừ ệ ắ ậ
+ n h9t chi! "êu $u t c ngày.B ượ ố ả
!-(2'# %.ong 4ài 4<c l ch (%i ng Ji t 22 t p 2# nhà th $ Ii n O1 c c< ị ế ệ ậ ư ế ế ố
vi t: ế
B ,gày h%! qua l i ở ạ
Trong v h ng c a con ở ồ ủ
Con h c hành ch4! ch ọ ỉ
5à ngày qua v n còn...B ẫ
Nhà th m1 n n<i v i Hm 'i 1 g3 >1 'o n th t.ên5 ơ ố ớ ề ạ ơ
(- % p làm văn(10'# ậ
Sm '7 t ng ' c 4 n 4[ ho c ng i thLn t ng (cho#m t ' v t h8 con ừ ượ ạ # ườ # ộ - ậ
v t. H78 t l i ' v t h8 con v t '< và nê1 c m nghR c Hm. ậ ả ạ - ậ ậ ả ủ
Đ thi h c sinh gi i l p ( ề ọ ỏ ớ
Năm h c 200!-200( ọ
Môn: %i ng Ji t ( ế ệ
(%h i gin +0 ph"t# ờ
1-% ng ừ ữ ( ! 'i m# ể
Aác ' nh nghR c t nhà t.ong các t p h p t 9 i 'L8: ị ủ ừ ậ ợ ừ ướ
nhà . ngU nhà ngh[oU nhà s chU nhà sá1 mi ng ănU nhà LêU ộ ạ ệ
nhà Ng18 nU nhà tôi 'i v ng . i 4ác \ + ( - ạ
2-Ng pháp: ữ ( ! 'i m# ể
#Đ t m t cL1 t.ong '< c< 9nh t t. 1 t ng làm ch ng # ộ ừ ừ ượ ủ ữ
4#K ch chLn và ch" th&ch .M t. ng ng 2ch ng 2 v ng 2 ' nh ng 2 t.ong ạ ạ ữ ủ ữ ị ữ ị ữ
cL1 s1:
Đ ng trên đ9) Bé tr%ng th y con đò) <9! ch ) r ng tr0! b u và c ứ ấ ợ ặ ầ ả
nh ng n i ba !á Bé đang đánh gi c. ữ ơ ặ
--6 m th văn h c: ả % ọ ( 2 'i m# ể
M ' 1 4ài $ ầ ,h con $%ng quê h ng ớ ươ 2 nhà th % Hnh vi t: ơ ế ế
“ Quê h ng t%i c9 con $%ng <anh bi c ươ ế
, c g ng trong $oi t9c nh ng hàng tr# ướ ươ ữ
T0! h n t%i là ! t bu i tr a h> ồ ộ ổ ư
To n ng <u ng lòng $%ng l 1 loángC& ả ắ ố ấ
Đo n th t.ên c< nh ng h3nh nh nào ' p5 Nh ng h3nh nh 8 gi"p ạ ơ ữ ả ẹ ữ ả ấ
Hm c m nh n 'i 1 g35 ả ậ ề
!- % p làm văn: ậ ( 10 'i m# ể
%.ong t3nh 4 n c< th c< ni m v1i ho c n i 41 n. H78 = l i m t = ạ ể ề # ) - ể ạ ộ ỉ
ni m mà Hm cTn nh m7i. ệ ớ
Đ thi h c sinh gi i l p ( ề ọ ỏ ớ
Năm h c 200!-200( ọ
Môn toán l p ( ớ
%h i gin +0 ph"t ờ
$ài 1-%&nh nhnh: ( ( 'i m# ể
E , 1202 * 220- * -20! *…* @20C *C210 * 10211 *…*C@2CC * CC2100
$ài 2-( ( 'i m# ể
#Yo sánh hi phLn s (=hông >18 ' ng m 1 s 2t s và th c hi n ph;p ố - 0 ố 1 ố ự ệ
chi# 1- và 2(
!1 ??
4# Ji t phLn s ế ố 1- thành t ng hi phLn s t i gi n c< m 1 s =hác nh1 ổ ố ố ả 0 ố
2?

$ài -- % ng s t1 i c 4 ng i là 11( .%1 i c ng i th nh t 4 ng 2 ổ ố ổ ủ ườ ổ ủ ườ ứ ấ ằ
l n t1 i c ng i th hi c ng v i 10. %1 i c ng i th hi 4 ng - l n ầ ổ ủ ườ ứ ộ ớ ổ ủ ườ ứ ằ ầ
t1 i c ng i th 4 t. 'i (. H i m i ng i 4o nhiê1 t1 i5 ( ( 'i m# ổ ủ ườ ứ ừ ỏ ) ườ ổ ể
$ài !- %m giác E$6 c< 9i n t&ch là 120 cm2 . F là 'i m ch&nh gi c ệ ể ữ ủ
c nh E$. %.ên c nh E6 l 8 'i m ] so cho E] , 1D- E6. ạ ạ ấ ể
%&nh 9i n t&ch tm giác FE]. ( ( 'i m# ệ ể
Đáp án 4ài thi l p ( ) năm h c 200! - 200( ớ ọ
%oán:
$ài 1:
6< CC s t o thành các c p s (CC-1#:2, !C (c< 1 s ' ng gi # ố ạ # ố ố ứ ữ
Wh n ng18ên c s th p phLn là các s l n l t t 1 ' n CC ầ ủ ố ậ ố ầ ượ ừ ế
Wh n th p phLn……………………………………0202 ' n 02100 ầ ậ ế

Bài 5- Hãy điền dấu + , - vào ô trống cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng ( 2 điểm ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 = 3 Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2 Nămhọc2001- 2002 Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1-Tính bằng cách nhanh nhất ( trình bầy cách làm ) ( 2 điểm) 23 + 15 + 7 + 24 + 31 32 - 15 + 18 -5 + 20 Bài 2-Tìm X ( 2 điểm) 17 - X = 35 - 17 X + 5 - 17 = 35 Bài 3- ( 2 điểm) Cho bốn chữ số : 2,3,4,5 Hãy viết các số có 2 chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho. Bài 4- ( 3 điểm) Mẹ hơn Lan 25 tuổi, Bố hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu? Biêt rằng tuổi Bố là 46. Bài 5- ( 1 điểm) Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho: a) b) + + + + + = 60 = 60

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->