BÀI THU HOẠCH VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và tên

: Nguyễn Ngọc Thảo – Giáo viên trường THPT Thái Phiên –Thăng Bình Quảng Nam…… Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: - Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc. - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. - Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng.

Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. kỷ luật. hết long vì học sinh. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. Phương hướng phấn đấu. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. Sống cần. công tác với tinh thần lao động sang tạo. Các giải pháp đề xuất thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. trung thực bảo vệ công lý. học tập. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. khiêm tốn. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. b. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. hiệu quả cao. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. làm tròn nhiệm vụ được giao phó. lãng phí . có năng suất. giấu khuyết điểm…. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. Chân thành. ưu điểm : . giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Nhược điểm : . lối sống. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. liêm. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. trong cơ quan.3. Thẳng thắn. chất lượng. chí công vô tư. là văn minh : a. tác phong của một giao viên. 5. đồng chí để cùng tiến bộ. . . dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. . bảo vệ người tốt.Về ý thức tổ chức. quan điểm của Đảng.Về ý thức rèn luyện. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. Không xa hoa. lối sống.. bảo vệ đường lối. lối sống thực dụng. không phô trương hình thức. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. trong tập thể. pháp luật. của nhân dân. kiệm. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng. nói không đi đôi với làm. phải tôn trọng nguyên tắc.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. noó nhiều làm ít. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. 4. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. Với truyền thống. xây dựng gia đình văn hoá. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. lối sống hưởng thụ. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là giáo viên hang ngày luôn tiếp xúc và giảng day học sinh tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một người thầy. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. chính. không bao che.

là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Muốn vậy. niềm tin. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. nhưng không bao giờ làm. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. Ngày nay ta đề ra cần. kiệm.Mỗi cán bộ. thật sự cần kiệm liêm chính. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Sự gương mẫu của cán bộ. phải xứng đáng là người lãnh đạo. thực sự “là đạo đức. thì Đảng không có lợi ích gì khác. chí công vô tư”. Trong công việc. Vì Đảng. Đó là điều chủ chốt nhất. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. Thứ ba. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. trong đó đức phải là “gốc”. cho cách mạng. chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. Ra sức làm việc cho Đảng. là văn minh“. chính. không phải vì danh vọng cá nhân. Thăng Bình Tháng 10 năm 2010 Nguyễn Ngọc Thảo . mỗi cán bộ. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Thứ hai. thực hiện “đảng viên đi trước. liêm. lợi ích của cá nhân lại sau”. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Để xây dựng Đảng vững mạnh. của Tổ quốc. chủ trương của Đảng. Theo Hồ Chí Minh. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. như: “Bọn phong kiến. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. giữ vững kỷ luật của Đảng. đảng viên. Ngoài lợi ích của dân tộc. ngày xưa nêu cần. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. kiệm. vì dân mà đấu tranh quên mình. gương mẫu trong mọi việc”. thực hiện tốt đường lối. làng nước theo sau”. đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. chí công vô tư. liêm. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful