BÀI THU HOẠCH VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và tên

: Nguyễn Ngọc Thảo – Giáo viên trường THPT Thái Phiên –Thăng Bình Quảng Nam…… Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: - Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc. - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. - Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng.

noó nhiều làm ít. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Thẳng thắn. kỷ luật. bảo vệ người tốt. chính. Sống cần. Các giải pháp đề xuất thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. hết long vì học sinh.. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. Chân thành. kiệm. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là giáo viên hang ngày luôn tiếp xúc và giảng day học sinh tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một người thầy. tác phong của một giao viên.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. liêm. b. xây dựng gia đình văn hoá. Luôn gương mẫu trong các hoạt động.Về ý thức rèn luyện. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng. khiêm tốn. . lãng phí . thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. Phương hướng phấn đấu. có năng suất. 4. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. lối sống hưởng thụ. lối sống thực dụng. là văn minh : a. lối sống. chí công vô tư. Với truyền thống. trung thực bảo vệ công lý. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. không phô trương hình thức. học tập. 5.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. của nhân dân. . Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. bảo vệ đường lối. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. quan điểm của Đảng. đồng chí để cùng tiến bộ. trong cơ quan. lối sống. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức.3. chất lượng. làm tròn nhiệm vụ được giao phó. hiệu quả cao. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Nhược điểm : . giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. ưu điểm : . không bao che. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. phải tôn trọng nguyên tắc. trong tập thể.Về ý thức tổ chức. nói không đi đôi với làm. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. công tác với tinh thần lao động sang tạo. . + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. pháp luật. Không xa hoa. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. giấu khuyết điểm….

lợi ích của cá nhân lại sau”. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. kiệm. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. thực sự “là đạo đức. Trong công việc. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. cho cách mạng. Ngoài lợi ích của dân tộc. thật sự cần kiệm liêm chính. Ra sức làm việc cho Đảng. Sự gương mẫu của cán bộ. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chủ trương của Đảng. liêm. phải xứng đáng là người lãnh đạo. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Theo Hồ Chí Minh. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. là văn minh“. kiệm. Thăng Bình Tháng 10 năm 2010 Nguyễn Ngọc Thảo . đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. liêm. như: “Bọn phong kiến. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. phải xứng đáng là người lãnh đạo. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. gương mẫu trong mọi việc”. Muốn vậy. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. chí công vô tư. vì dân mà đấu tranh quên mình. mỗi cán bộ. không phải vì danh vọng cá nhân. Thứ hai. nhưng không bao giờ làm. thực hiện “đảng viên đi trước. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. chính. ngày xưa nêu cần. giữ vững kỷ luật của Đảng. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. thì Đảng không có lợi ích gì khác. Vì Đảng. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. thực hiện tốt đường lối. Đó là điều chủ chốt nhất. của Tổ quốc. chính sách của Đảng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. chí công vô tư”. trong đó đức phải là “gốc”. Thứ ba. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Ngày nay ta đề ra cần. niềm tin. Để xây dựng Đảng vững mạnh. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. đảng viên.Mỗi cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. làng nước theo sau”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful