BÀI THU HOẠCH VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và tên

: Nguyễn Ngọc Thảo – Giáo viên trường THPT Thái Phiên –Thăng Bình Quảng Nam…… Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: - Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc. - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. - Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng.

giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. ưu điểm : . lối sống hưởng thụ. . + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. kiệm. không bao che. trung thực bảo vệ công lý. chất lượng. chính. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. pháp luật. khiêm tốn. xây dựng gia đình văn hoá. không phô trương hình thức. Phương hướng phấn đấu. bảo vệ người tốt. Nhược điểm : . lãng phí . + Kiên quyết chống bệnh lười biếng. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. Thẳng thắn. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. nói không đi đôi với làm.3. là văn minh : a. phải tôn trọng nguyên tắc. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. trong cơ quan. học tập. . dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là giáo viên hang ngày luôn tiếp xúc và giảng day học sinh tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một người thầy. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. giấu khuyết điểm…. Chân thành. hết long vì học sinh. quan điểm của Đảng. chí công vô tư. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. Sống cần. Các giải pháp đề xuất thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức.Về ý thức tổ chức. liêm. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. đồng chí để cùng tiến bộ.. kỷ luật. lối sống. Không xa hoa. trong tập thể. có năng suất. tác phong của một giao viên.Về ý thức rèn luyện. lối sống.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. 5. lối sống thực dụng. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. . noó nhiều làm ít. của nhân dân. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. làm tròn nhiệm vụ được giao phó. 4. bảo vệ đường lối. hiệu quả cao. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. Với truyền thống. b. công tác với tinh thần lao động sang tạo. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động.

đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. Thăng Bình Tháng 10 năm 2010 Nguyễn Ngọc Thảo . lợi ích của cá nhân lại sau”. Đó là điều chủ chốt nhất. chính sách của Đảng. trong đó đức phải là “gốc”. ngày xưa nêu cần. chí công vô tư”.Mỗi cán bộ. nhưng không bao giờ làm. kiệm. thực sự “là đạo đức. đảng viên. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần. Thứ hai. là văn minh“. chủ trương của Đảng. Muốn vậy. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. của Tổ quốc. vì dân mà đấu tranh quên mình. Vì Đảng. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. chí công vô tư. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. thực hiện tốt đường lối. phải xứng đáng là người lãnh đạo. thực hiện “đảng viên đi trước. Thứ ba. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. Ra sức làm việc cho Đảng. Ngoài lợi ích của dân tộc. Sự gương mẫu của cán bộ. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. Để xây dựng Đảng vững mạnh. thật sự cần kiệm liêm chính. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trong công việc. gương mẫu trong mọi việc”. liêm. giữ vững kỷ luật của Đảng. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. cho cách mạng. niềm tin. không phải vì danh vọng cá nhân. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. phải xứng đáng là người lãnh đạo. chính. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Theo Hồ Chí Minh. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. thì Đảng không có lợi ích gì khác. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. làng nước theo sau”. liêm. như: “Bọn phong kiến. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. kiệm. mỗi cán bộ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful