P. 1
Don Xin Vao Dang

Don Xin Vao Dang

|Views: 2,229|Likes:
Được xuất bản bởileminhthudung

More info:

Published by: leminhthudung on Oct 28, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

--------------

……, ngµy

th¸ng

n¨m 2010

®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi: Chi uû: Trêng TH NguyÔn ChÝ Thanh §¶ng uû: x· Tam Giang T«i tªn lµ: Lª Minh Thu Dung . Sinh ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 1988 N¬i sinh: D©n téc: Kinh . T«n gi¸o: Kh«ng . NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Quª qu¸n: N¬i ë hiÖn nay: §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TH NguyÔn ChÝ Thanh Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: ..................................................................... Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2003 T¹i: Trêng TH §îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ... th¸ng ... n¨m ..... T¹i: ............................................................................................... .......................... Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®îc sù gi¸o dôc, båi dìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®îc: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa (nay lµ níc Céng Hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam), ®¸nh th¾ng c¸c cuéc chiÕn tranh x©m lîc, xãa bá chÕ ®é thc d©n phong kiÕn, hoµn thµnh sù nghiÖp gi¶I phãng d©n téc , thèng nhÊt ®Êt níc, tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, x©y dung chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp cu¶n Tæ quèc. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®ång thêi lµ ®éi tiªn phong cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc ViÖt Nam; ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng níc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn

kû luËt nghiªm minh. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ. §¶ng l·nh ®¹o hÖ thèng chÝnh trÞ. §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. tù chØnh ®èn. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ. §¶ng l·nh ®¹o. gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh. kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng. §¶ng ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt . ®oµn kÕt trªn c¬ së C¬ng lÜnh chÝnh trÞ vµ §iÒu lÖ §¶ng. n¾m v÷ngquy luËt kh¸ch quan. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng. t«i xin høa: TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c: tù phª b×nh vµ phª b×nh. ®éc lËp d©n téc. phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. thêng xuyªn tù ®æi míi. chØ thÞ cña §¶ng. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. xu thÕ thêi ®¹i vµ thùc tiÔn cña §Êt níc ®Ó ®Ò ra C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n. yªu th¬ng ®ång chÝ. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn. thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng. t«n träng vµ ph¸t huy vai trß cña Nhµ níc. ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. ph¸p luËt cña nhµ níc. kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng. dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng. ®iÒu lÖ §¶ng. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ. tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. c¸ nh©n phÞ tr¸ch. chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n.x· héi. gi÷ mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nh©n d©n. §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n. lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n. thùc hiÖn tËp thÓ l·nh ®¹o. Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt. lÝ tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. ®ång thêi lµ mét bé phËn cña hÖ thèng Êy. t tëng. nghÞ quyÕt. . hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.

phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. gi÷ g×n sù ®oµn kÕt. xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. tham nhòng. n¨ng lùc c«ng t¸c. cã lèi sèng lµnh m¹nh. tuyªn truyÒn. trung thùc víi §¶ng. ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2008 ®¬n xin vµo ®¶ng KÝnh göi: Chi uû: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt . t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. b¶o vÖ ®êng lèi. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n.Kh«ng ngõng häc tËp. quan liªu. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. thêng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh. rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ níc. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. T«i nguyÖn trung thµnh víi lý tëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng. Ngêi lµm ®¬n Phan V¨n TuÊn bµi thu ho¹ch Hä vµ tªn: Quª qu¸n: TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt -------------- TrÞnh Thanh Huúnh TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam VÜnh Th¹ch. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. c¬ héi. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. Tham gia x©y dùng. thèng nhÊt trong §¶ng. sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh. côc bé. phÈm chÊt chÝnh trÞ. phôc tïng kû luËt.

. ®oµn thÓ: .... chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n.. yªu th¬ng ®ång chÝ........ ... kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng.. nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc....... n¨m ...... kû luËt nghiªm minh............... §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ.. v¨n minh. t tëng....... NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Quª qu¸n: TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng TrÞ N¬i ë hiÖn nay: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt Chøc vô chÝnh quyÒn.... x· héi c«ng b»ng.. ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n......... ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n...... T¹i: ....... thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n...... Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng níc ViÖt Nam ®éc lËp........ §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng....... T«n gi¸o: Kh«ng .. .... t«i ®· nhËn thøc ®îc: §¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam....... Sinh ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 1975 N¬i sinh: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ D©n téc: Kinh .. ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng........§¶ng uû: x· VÜnh Th¹ch T«i tªn lµ: TrÞnh Thanh Huúnh . ®éc lËp d©n téc....... §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. ®îc sù gi¸o dôc.... tù chØnh ®èn.. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n............. ®Ò ra c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. d©n chñ........ d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi...... giµu m¹nh............ gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh... §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ..... Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1991 T¹i: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ................... båi dìng cña chi bé vµ cña §oµn.. tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i...... §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn... phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n.... thêng xuyªn tù ®æi míi.... t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ........ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng.... ®oµn kÕt....... kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng. th¸ng .... lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n... Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.. thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng...

Tham gia x©y dùng. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. ®iÒu lÖ §¶ng. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. n¨ng lùc c«ng t¸c. cã lèi sèng lµnh m¹nh. chØ thÞ cña §¶ng. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng. gi÷ g×n sù ®oµn kÕt.Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt. xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. lÝ tëng cña §¶ng. tham nhòng. côc bé. quan liªu. phÈm chÊt chÝnh trÞ. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. tuyªn truyÒn. thèng nhÊt trong §¶ng. thêng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh. phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. t«i xin høa: . c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. .TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn.Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt.Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. . sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh. ph¸p luËt cña nhµ níc. phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. c¬ héi. Ngêi lµm ®¬n TrÞnh Thanh Huúnh . §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. T«i nguyÖn trung thµnh víi lý tëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng. trung thùc víi §¶ng. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. phôc tïng kû luËt. b¶o vÖ ®êng lèi. vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi. nghÞ quyÕt. . chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ níc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->