P. 1
Don Xin Vao Dang

Don Xin Vao Dang

|Views: 2,228|Likes:
Được xuất bản bởileminhthudung

More info:

Published by: leminhthudung on Oct 28, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

--------------

……, ngµy

th¸ng

n¨m 2010

®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi: Chi uû: Trêng TH NguyÔn ChÝ Thanh §¶ng uû: x· Tam Giang T«i tªn lµ: Lª Minh Thu Dung . Sinh ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 1988 N¬i sinh: D©n téc: Kinh . T«n gi¸o: Kh«ng . NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Quª qu¸n: N¬i ë hiÖn nay: §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TH NguyÔn ChÝ Thanh Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: ..................................................................... Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2003 T¹i: Trêng TH §îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ... th¸ng ... n¨m ..... T¹i: ............................................................................................... .......................... Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®îc sù gi¸o dôc, båi dìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®îc: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do ®ång chÝ Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng, lËp nªn níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa (nay lµ níc Céng Hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam), ®¸nh th¾ng c¸c cuéc chiÕn tranh x©m lîc, xãa bá chÕ ®é thc d©n phong kiÕn, hoµn thµnh sù nghiÖp gi¶I phãng d©n téc , thèng nhÊt ®Êt níc, tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, x©y dung chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp cu¶n Tæ quèc. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®ång thêi lµ ®éi tiªn phong cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc ViÖt Nam; ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng níc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn

ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. t tëng. Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt. chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n. lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n. ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn. ®ång thêi lµ mét bé phËn cña hÖ thèng Êy.thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. . tù chØnh ®èn. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng. chØ thÞ cña §¶ng. ®éc lËp d©n téc. thêng xuyªn tù ®æi míi. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. ®oµn kÕt trªn c¬ së C¬ng lÜnh chÝnh trÞ vµ §iÒu lÖ §¶ng. phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. nghÞ quyÕt. yªu th¬ng ®ång chÝ. gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh.x· héi. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ. thùc hiÖn tËp thÓ l·nh ®¹o. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ. ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. ®iÒu lÖ §¶ng. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ. kû luËt nghiªm minh. xu thÕ thêi ®¹i vµ thùc tiÔn cña §Êt níc ®Ó ®Ò ra C¬ng lÜnh chÝnh trÞ. §¶ng ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt . t«i xin høa: TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. ph¸p luËt cña nhµ níc. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n. phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng. c¸ nh©n phÞ tr¸ch. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng. tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. lÝ tëng c¸ch m¹ng cña §¶ng. §¶ng l·nh ®¹o. §¶ng l·nh ®¹o hÖ thèng chÝnh trÞ. t«n träng vµ ph¸t huy vai trß cña Nhµ níc. thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng. ®ång thêi thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c: tù phª b×nh vµ phª b×nh. gi÷ mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nh©n d©n. n¾m v÷ngquy luËt kh¸ch quan. §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n.

Tham gia x©y dùng. rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. c¬ héi. phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. tham nhòng. côc bé. thêng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh. phôc tïng kû luËt. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. trung thùc víi §¶ng. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. n¨ng lùc c«ng t¸c.Kh«ng ngõng häc tËp. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn. quan liªu. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. b¶o vÖ ®êng lèi. thèng nhÊt trong §¶ng. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ níc. cã lèi sèng lµnh m¹nh. phÈm chÊt chÝnh trÞ. Ngêi lµm ®¬n Phan V¨n TuÊn bµi thu ho¹ch Hä vµ tªn: Quª qu¸n: TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt -------------- TrÞnh Thanh Huúnh TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam VÜnh Th¹ch. T«i nguyÖn trung thµnh víi lý tëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng. tuyªn truyÒn. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi. gi÷ g×n sù ®oµn kÕt. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2008 ®¬n xin vµo ®¶ng KÝnh göi: Chi uû: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt . xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.

yªu th¬ng ®ång chÝ... gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh...... §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n...§¶ng uû: x· VÜnh Th¹ch T«i tªn lµ: TrÞnh Thanh Huúnh . nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc............. ®îc sù gi¸o dôc.. t tëng........... .. giµu m¹nh....... ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng........ t«i ®· nhËn thøc ®îc: §¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam. kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng.. ®éc lËp d©n téc... d©n chñ.. lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n. phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n.. tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i.. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng....... d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1991 T¹i: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ...... kû luËt nghiªm minh....... Sinh ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 1975 N¬i sinh: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ D©n téc: Kinh ......... x· héi c«ng b»ng. ®Ò ra c¬ng lÜnh chÝnh trÞ.. ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc............... thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n........ thêng xuyªn tù ®æi míi....... ®oµn kÕt. ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n..... båi dìng cña chi bé vµ cña §oµn......... kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng... §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n...... T«n gi¸o: Kh«ng ....... v¨n minh... .. NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Quª qu¸n: TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng TrÞ N¬i ë hiÖn nay: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt Chøc vô chÝnh quyÒn.................. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn.... th¸ng ....... dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ........... Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng níc ViÖt Nam ®éc lËp......... n¨m .. ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n...... tù chØnh ®èn.......... Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam..... T¹i: .... thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng......... ®oµn thÓ: .. chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n.. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ.....

chØ thÞ cña §¶ng. trung thùc víi §¶ng. phôc tïng kû luËt. thèng nhÊt trong §¶ng. tham nhòng. c¬ héi. ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ. ph¸p luËt cña nhµ níc. quan liªu. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. cã lèi sèng lµnh m¹nh. n¨ng lùc c«ng t¸c. §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh. Ngêi lµm ®¬n TrÞnh Thanh Huúnh . . T«i nguyÖn trung thµnh víi lý tëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng. .Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt.Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. phÈm chÊt chÝnh trÞ.Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc. chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ níc. tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng. c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë. chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n. phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng. hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi. tuyªn truyÒn.Tham gia x©y dùng. gi÷ g×n sù ®oµn kÕt. l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. thêng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh. ®iÒu lÖ §¶ng. nghÞ quyÕt. tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. t«i xin høa: . côc bé. lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn. . lÝ tëng cña §¶ng. ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt. b¶o vÖ ®êng lèi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->