Trường THCS Hùng Vương

NS: 28/08/2010 ND: 31/08/2010.

TruyÒn thèng trêng
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : - HiÓu truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp, cña trêng, nhiÖm vô vµ quyÒn cña HS cuèi cÊp THCS - Tù hµo vµ tr©n träng truyÒn thèng cña líp cña trêng. - BiÕt tù x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ph¶i häc tËp tèt ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã. Ho¹t ®éng 1 BÇu c¸n bé líp 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp HS hiÓu tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong n¨m häc cuèi cÊp vµ thèng nhÊt ph¬ng híng ho¹t ®éng cña líp trong n¨m häc nµy. - Lùa chän ®îc ®éi ngò c¸n bé líp n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®Ó gãp phÇn ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng, cña líp. - Tù gi¸c, tÝch cùc hîp t¸c chÆt chÏ trong mäi ho¹t ®éng cña líp. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng - Tæng kÕt ho¹t ®éng cña líp, cña c¸n bé líp trong n¨m häc võa qua vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m häc míi. -BÇu c¸n bé líp. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - B¶n tæng kÕt ho¹t ®éng cña líp trong n¨m häc líp 8 vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng trong n¨m häc cuèi cÊp THCS, phiÕu bÇu. - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Caû taäp theå Haùt taäp theå . Lôùp phoù vaên Neâu lyù do vaø giôùi thieäu chöông trình theå hoaït ñoäng Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän Lôùp tröôûng Ñoïc baûn baùo caùo toång keát naêm hoïc Lôùp phoù hoïc 2009-2010 taäp Ñoïc baûn phöông höôùng naêm hoïc 2010Caû taäp theå 2011 GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 1

Trường THCS Hùng Vương
Lôùp phoù vaên Thaûo luaän goùp yù kieán. theå Toùm taét caùc yù kieán phaùt bieåu. Toå chöùc baàu caùn boä lôùp Neâu theå leä baàu cöû Lôp1 phoù vaên Caû lôùp thaûo luaän veà caùch thöùc baàu. theå Höôùng daãn choïn ñoäi nguõ caøn boä Caû taäp theå Choát laïi yù kieán chung cuûa caû lôùp vaø GVCN GVCN Lôùp phoù vaên Baàu caùn boä lôùp. theå Ñoäi nguõ caùn boä lôùp ra maét, nhaän Caû taäp theå nhieäm vuï vaø höùa quyeát taâm thöïc hieän. Caùn boä lôùp Chöông trình vaên ngheä Trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä maø toå mình ñaõ chuaån bò. Caùc toå Phaùt bieåu yù kieán, nhaän xeùt söï tham gia GVCN cuûa HS Lôùp phoù vaên Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng. theå HEÄ THOÁNG CAÙN BOÄ LÔÙP LÔÙP TRÖÔÛNG

THÖ KYÙ …………… ………..

THUÛ QUYÕ …………… ………….

P. HOÏC TAÄP ……………… …………

P. LAO ÑOÄNG …………… ……….....

P. VAÊN THEÅ …………… ……….

Toå 1

Toå 2õ

Toå 3õ

Toå 4

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 2

Trường THCS Hùng Vương

Ho¹t ®éng 2 Th¶o luËn vÒ nhiÖm vô cña häc sinh Líp 8 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - HiÓu nhiÖm vô vµ quyÒn cña HS Líp 8 THCS - Tù x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ph¶i hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®ã - BiÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p hîp lÝ, cã hiÖu qu¶ ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña n¨m häc. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng - NhiÖm vô vµ quyÒn cña HS Líp 8 THCS - TÇm quan träng cña viÖc hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô vµ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - Mét sè c©u hái th¶o luËn : C©u 1 : Theo C«ng íc Liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em, b¹n thÊy m×nh cã nh÷ng quyÒn g× ? C©u 2 : Lµ HS líp 8, b¹n thÊy m×nh ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô g× ? C©u 3 : §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô ®ã, cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ? - GiÊy khæ lín, bót d¹ 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Môû ñaàu -Haùt moät baøi haùt taäp theå.” Em yªu Caû lôùp trêng em” Ngöôøi ñieàu -Neâu lí do, giôùi thieäu chöông trình hoaït khieån ñoäng, giôùi thieäu ñaïi bieåu. Thaûo luaän theo toå -Neâu caâu hoûi cho caùc toå thaûo luaän: 1-Theo Coâng öôùc Lieân hôïp quoác veà Ngöôøi ñieàu Quyeàn treû em, baïn thaáy mình coù khieån nhöõng quyeàn gì? 2-Laø HS lôùp 8, baïn thaáy mình phaûi thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï gì? GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 3

Trường THCS Hùng Vương
Caùc toå Ñaïi dieän caùc toå Thö kí Toå 1,2 Ngöôøi ñieàu khieån -Thaûo luaän ghi yù kieán cuûa toå vaøo giaáy lôùn. -Trình baøy yù kieán cuûa toå mình. Lôùp nhaän xeùt boå sung. -Thö kí ghi yù kieán ñuùng nhaát vaøo bieân baûn. -Trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa toå mình. Thaûo luaän chung caû lôùp -Neâu caâu hoûi ñeå lôùp thaûo luaän: 3-Baïn thaáy taàm quan troïng cuûa vieäc thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï ñoù nhö theá naøo? 4-Ñeå thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï ñoù, caàn nhöõng bieän phaùp gì? -Caû lôùp thaûo luaän chung. -Choát laïi yù kieán cuûa caû lôùp. -Thö kí ghi bieân baûn. -Trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä cuûa toå mình. Keát thuùc -Phaùt bieåu yù kieán, nhaéc nhôû theâm hoïc sinh. -Nhaän xeùt keát quaû thaûo luaän cuûa lôùp vaø caùc toå.

Caû lôùp Ngöôøi ñieàu khieån Thö kí Toå 3,4 GVCN Ngöôøi ñieàu khieån

Ho¹t ®éng 3 X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t huy truyÒn thèng nhµ trêng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp HS : HiÓu ý nghÜa cña tÆng kØ vËt lu niÖm cho nhµ trêng cña HS cuèi cÊp THCS - Cã t×nh c¶m lu luyÕn g¾n bã víi trêng líp, víi thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ, mong muèn ®Ó l¹i kØ niÖm ®Ñp cho trêng. - TÝch cùc häc tËp ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc cuèi cÊp THCS 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng - Lùa chän ph¬ng ¸n tÆng kØ vËt lu niÖm cho nhµ trêng - X©y dùng kÕ ho¹ch tÆng kØ vËt lu niÖm cho nhµ trêng 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 4

Trường THCS Hùng Vương
VÒ ph¬ng tiÖn - B¶n dù th¶o kÕ ho¹ch tÆng kØ vËt lu niÖm 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc hieän GV: Chúng ta là dòng dõi “Con Rồng, cháu Tiên”, luôn noi theo truyền thống đấu tranh của hai bà. hôm nay, chúng ta tiến hành sinh hoạt để tìm hiểu và ôn lại truyền thống. Đó là lý do của buổi sinh hoạt hôm nay. GV giới thiệu về c¸c thµnh tÝch trường Trường được thành lập từ năm học 1998 đến nay với 11 lớp ( trong đó, khối 6: 3 lớp; khối 7: 3 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 3 lớp), mỗi lớp có sĩ số từ 27 đến 37 HS Tổng số GV: 24 GV, CBCNV: 5GV - HS trình bày kết quả sưu tầm về truyền thống nhà trường - HS trong lớp trao đổi về những điều mà giáo viên và các bạn vừa trình bày - HS thảo luận, báo cáo kết quả _ GV cung cấp thêm : + TDTT: Xếp hạng 2 Đội GV giỏi cấp HuyÖn: 5GV Trường đạt danh hiệu : ……………………… cho nhµ trêng Noäi dung Chủ đề hoạt động: Truyền thống nhà trường

L¾ng nghe

- GV yêu cầu các thành viên trong lớp cùng nhau thi đua xây dựng lớp tốt Kết thúc hoạt động: Nhận xét HS nắm được những nội dung cơ bản nào, những truyền thống nào được các em thảo luận sôi nổi - Nhận xét giờ sinh hoạt Tuyên dương, phê bình đối với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của HS trong lớp - Chuẩn bị: “ Các bài hát …” Ho¹t ®éng 4 GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 5

+ Qua những truyền thống trên, em học tập được gì? + Em có suy nghĩ gì về hướng phấn đấu của mình để phát huy được truyền thống đó? + Em hãy nêu sơ lược về kế hoạch ho¹t động của mình trong năm học mới? Chương trình văn nghệ giữa các tổ

Trường THCS Hùng Vương Thi h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ nhµ trêng vµ thiÕu nhi
1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp HS : HiÓu vÒ truyÒn thèng cña líp, cña trêng. - Tù hµo, tr©n träng, gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp cña trêng. - Ph¸t triÓn t duy ng«n ng÷, kÜ n¨ng viÕt, vÏ, giao tiÕp, hîp t¸c 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung : Ca ngîi truyÒn thèng cña líp, cña trêng. b) H×nh thøc - Thi viÕt, vÏ, lµm th¬, trß ch¬i. 3. ChuÈn bÞ mäi ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 6

Trường THCS Hùng Vương
HOẠT ĐỘNG 1 - GV giúp HS ghi chủ đề hoạt động lên bảng - Dẫn chương trình nêu qua chương trình dự thi Nêu yêu cầu thi 1/ Nội dung: Trường lớp, thầy cô, … 2/ Thể loại: Hát, múa, kể chuyện… 3/ Trang phục: Phù hợp với nội dung dự thi và lứa tuổi Chủ đề:

H¸t vÒ nhµ trêng…
Chương trình dự thi: (Bảng phụ) Tổ 1 - Em yªu trêng em (Hát múa) - Cô giáo em (Kể chuyện) - Đi học (Hát múa) Tổ 2 - Lớp chúng ta đoàn kết (Hát) - Chúng em yêu cô giáo (Ngâm thơ) - Trường làng tôi (Hát múa)
Tổ 3

- Người thầy (Hát) Dẫn chương trình giới thiệu Ban giám khảo - Giới thiệu cách chấm điểm (Bảng phụ) HOẠT ĐỘNG 2 - Mời Ban giám khảo + Thư ký bắt đầu làm việc - Dẫn chương trình lần lượt mời các tiết mục đã đăng ký dự thi lên trình diễn trước lớp - Ban giám khảo ghi điểm công khai - Thư ký tổng hợp bảng ghi điểm sau mỗi tiết mục - Dẫn chương trình báo cho lớp biết: sau mỗi tiết mục, các bạn có thể tặng hoa cho bạn mình - Biết ơn Võ Thị Sáu (Kịch) - Con cáo và tổ ong (Đọc thơ)
Tổ 4

- Hai chú gấu tham ăn (Kịch) - Bài học đầu tiên (Hát) - Niềm vui hôm nay em có Đảng (Múa)

HOẠT ĐỘNG 3 - DCT công bố kết quả cuộc thi - Mời GVCN phát thưởng cho các tổ có tiết mục đạt điểm cao nhất, cá nhân hoạt bát… - GVCN biểu dương tinh thần nhiệt tình của các em, kết quả hoạt động của lớp - DCT bắt hát tập thể: bài “ Em yêu trường em” - Thông báo buổi sinh hoạt văn nghệ kết thúc GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 7

Trường THCS Hùng Vương
HOẠT ĐỘNG 4: Kết thúc hoạt động: Ngµy so¹n : 15/10/2009 Ngµy ho¹t ®éng: 21/10/2009 Chñ ®iÓm th¸ng 10

Ch¨m ngoan häc giái
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : - NhËn thøc s©u s¾c nh÷ng lêi d¹y cña B¸c Hå trong “ Th göu häc sinh” nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n Chñ Céng Hoµ - X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm häc tËp tÝch cùc theo lêi B¸c Hå d¹y ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt trong k× thi cuèi cÊp THCS - BiÕt ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong häc tËp vµ rÌn luyÖn tiÕn bé Ho¹t ®éng 1 Th¶o luËn chñ ®Ò vµ LÔ Giao íc thi ®ua “ Lµm thÕ nµo ®Ó häc tËp tèt theo lêi b¸c d¹y” 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - N¾m v÷ng chØ tiªu thi ®ua häc tËp tèt cña líp vµ x¸c ®Þnh chØ tiªu phÊn ®Êu cña c¸ nh©n trong n¨m häc ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao - ñng hé c¸c biÖn ph¸p thi ®ua häc tËp tèt cña líp, cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n ®Ó v¬n lªn - RÌn luyÖn ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, ®oµn kÕt gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. 2. Néi dung ho¹t ®éng a) Néi dung - §a ra c¸c chØ tiªu thi ®ua häc tËp vµ dù th¶o ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp - C¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua b) H×nh thøc : LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua vµ v¨n nghÖ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - B¶n ®¨ng kÝ thi ®ua c¸ nh©n, thi ®ua cña líp, cña tæ GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 8

Trường THCS Hùng Vương
- Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc hieän Caû taäp theå Ngöôøi ñieàu khieån

Noäi dung

Ngöôøi ñieàu khieån Caù nhaân hoïc sinh Toå tröôûng Lôùp tröôûng Ngöôøi HD thaûo luaän

Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu -Haùt taäp theå moät baøi. -Tuyeân boá lyù do: Tuaàn tröôùc, lôùp chuùng ta ñaõ nghe nhieàu baùo caùo kinh nghieäm hoïc taäp toát. Lôùp ñaõ thaûo luaän soâi noåi ñeå bieán nhöõng kinh nghieäm ñoù thaønh phöông phaùp hoïc taäp boå ích cho moãi caù nhaân hoïc sinh. Trong tieát hoïc ñoäng hoâm nay, lôùp chuùng mình seõ cuøng nhau ñaêng kyù thi ñua thaûo luaän veà vieäc thöïc hieän nhöõng chæ tieâu thi ñua cuûa mình ñeå vieäc hoïc taäp cuûa lôùp noùi chung vaø cuûa moãi ngöôøi ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát. -Giôùi thieäu ñaïi bieåu -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng: +Giao öôùc thi ñua +Thaûo luaän keá hoaïch haønh ñoäng +Thoâng qua chöông trình haønh ñoäng. +Vaên ngheä +GVCN phaùt bieåu. Hoaït ñoäng 2 Giao öôùc thi ñua -Neâu theå leä giao öôùc thi ñua: Moãi caù nhaân, moãi toå, lôùp ñeàu coù baûn giao öôùc thi ñua. -Caù nhaân ñoïc baûn giao öôùc thi ñua: +Hoïc sinh hoïc khaù gioûi +Hoïc sinh hoïc yeáu, keùm. -Töøng toå ñoïc baûn giao öôùc thi ñua cuûa toå mình. -Caùc toå vaø caù nhaân noäp baûn giao öôùc cho thö kyù. -Trình baøy “Chöông trình thi ñua cuûa lôùp” Hoaït ñoäng 3 Thaûo luaän keá hoaïch haønh ñoäng G/A HĐNG Lớp 8 9

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
-Laàn löôït neâu caùc caâu hoûi: +Trong caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp, caùc baïn thaáy nhöõng chæ tieâu naøo phuø hôïp, nhöõng chæ tieâu naøo khoâng? Taïi sao? +Lôùp, toå, baûn thaân baïn coù theå gaëp nhöõng khoù khaên gì trong vieäc thöïc hieän? Laøm theá naøo ñeå khaéc phuïc chuùng? +Lôùp ta, toå baïn vaø chính baûn thaân baïn coù theå laøm nhöõng vieäc gì ñeå thöïc hieän nhöõng chæ tieâu ñeà ra? -Tham gia thaûo luaän. -Toång hôïp caùc yù kieán. Hoaït ñoäng 4 Vui vaên ngheä -Trình baøy nhöõng tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò. Hoaït ñoäng 5 Keát thuùc -Phaùt bieåu ñoäng vieân hoïc sinh. -Nhaän xeùt söï tham gia hoaït ñoäng cuûa caùc baïn.

Caù nhaân hoïc sinh Ngöôøi ñieàu khieån Caùc toå GVCN Ngöôøi ñieàu khieån

Ho¹t ®éng 2 Giao íc thi ®ua gi÷a c¸c tæ – c¸ nh©n 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - Hiểu ý nghĩa, tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung, chỉ tiêu tháng 10 - Tự xác định mục đích, thái độ học tập đúng đắn, và quan tâm thi đua học tốt, dạy tốt - Biết tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt, đạt chỉ tiêu đề ra 2. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng - Chương trình hành động chăm ngoan học giỏi của lớp đề ra, chỉ tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện về đạo đức, học tập, các hoạt động ngoại khóa 3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 10

Trường THCS Hùng Vương
HOẠT ĐỘNG 1 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Chủ tọa thông qua chương trình - Đọc bảng chương trình kế hoạch, chỉ tiêu hành động “Chăm ngoan - Học giỏi” HOẠT ĐỘNG 2 - Diễn văn nghệ Bài hát “Sách bút thân yêu ơi” - Thảo luận các chỉ tiêu: đạo đức, học tập, các 2/ Nội dung thực hiện hoạt động khác - Mời các bạn có ý kiến về chỉ tiêu đề ra 3/ Biện pháp thực hiện - Mời các bạn bổ sung, điều chỉnh điểm chưa hợp lý - Thống nhất biểu quyết chỉ tiêu - Nội dung các hoạt động khác: Buộc tất cả phải nghiêm túc thực hiện - Mời các bạn đưa ra những biện pháp hữu hiệu + Những biện pháp của lớp, các bạn có ý kiến gì để thống nhất biểu quyết HOẠT ĐỘNG 3 - Diễn văn nghệ bài hát: “Bài ca đi học” - Sau khi các tổ tiến hành bàn bạc thảo luận  thống nhất - Tiếp theo, các tổ tiến hành ký giao ước thi đua - Mời lớp trưởng đọc bản giao ước thi đua giữa Lớp trưởng đọc to rõ ràng. cho cả lớp nghe - Đại diện các tổ hứa quyết tâm và ký biên bản Đại diện các tổ Hứa trước lớp. Tổ 1: Tổ 2: Tổ 3: Tổ 4: - GV ghi nhận và động viên cả lớp thực hiện thi đua tốt HOẠT ĐỘNG 4 - Văn nghệ GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 11 1/ Chỉ tiêu (Ghi bảng) Chủ đề hoạt động: Lễ giao ước thi đua giữa các tổ và cá nhân

Trường THCS Hùng Vương
Hát múa bài : “ Một con vịt” Hát tập thể : “ Lớp chúng mình đoàn kết” Kết thúc hoạt động: - GVCN nhận xét, đánh giá và biểu dương tinh thần tham gia của các cá nhân, tổ - Nhắc nhở các tổ, cá nhân thực hiện tốt giao ước thi đua + Chuẩn bị “ Trao đổi về kinh nghiệm học tập ở THCS”

Ho¹t ®éng 3 Thi t×m hiÓu c¸c tÊm g¬ng häc tËp tèt 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : N©ng cao quyÒn ®îc ph¸t triÓn kh¶ n¨ng trÝ tuÖ, vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng x¶y ra trong thiªn nhiªn, trong ®êi sèng…. Tõ ®ã c¸c em cµng yªu thÝch c¸c m«n häc, h¨ng xay häc tËp. RÌn luyÖn kÜ n¨ng tham gia vµo ho¹t ®éng, biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. 2. Néi dung vµ ho¹t ®éng a) Néi dung - KiÕn thøc mét sè m«n häc nh : To¸n, LÝ , Ho¸….. - Mét sè hiÖn tîng x¶y ra trong thiªn nhiªn, c©u ®è cã néi dung khoa häc…. b) H×nh thøc - B¾t th¨m, hái- ®¸p. Ngoµi ra cã mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - C©u hái vÒ mét sè hiÖn tîng x¶y ra trong thiªn nhiªn,bµi to¸n vui hoÆc c©u ®è…… - Líp lùa chän 4 nhãm “ C¸c nhµ khoa häc trΔ, mçi nhãm tõ 2-3 HS cña bèn m«n häc : To¸n, LÝ, Ho¸, Sinh..vµ gäi tªn c¸c nhãm lµ : Nhãm c¸c nhµ to¸n häc trÎ…….bèn nhãm gäi chung lµ ®éi ch¬i. - Mêi gi¸o viªn d¹y c¸c bé m«n ®ã lµm cè vÊn, lµm gi¸m kh¶o - §Ò nghÞ HS su tÇm tµi liÖu, c©u ®è…..®Ó tham gia. Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh. ChuÈn bÞ tiÕt môc v¨n nghÖ vµ mêi ®¹i biÓu….. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 12

Trường THCS Hùng Vương
hieän Caû taäp theå Ngöôøi ñieàu khieån Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu -Haùt baøi haùt taäp theå. -Tuyeân boá lyù do: Chuùng ta ñaõ töøng bieát ñeán nhöõng taám göông hoïc sinh Vieät Nam laøm raïng rôõ Toå quoác taïi caùc kyø thi quoác teá veà Toaùn hoïc, Tin hoïc, Vaät lyù, Hoùa hoïc...Chuùng ta cuõng ñaõ nghe noùi ñeán nhöõng nhaø khoa hoïc treû Vieät Nam coù nhieàu tìm toøi khaùm phaù ñeå coù nhöõng phaùt minh noåi tieáng. Hoï ñaõ töøng laøm cho chuùng ta caûm phuïc, hoï luoân xöùng ñaùng ñeå chuùng ta noi theo. Hoâm nay, ñang ngoài treân gheá nhaø tröôøng, chuùng ta ñaõ coá gaéng hoïc taäp ñeå trôû thaønh nhöõng nhaø khoa hoïc. Buoåi hoaït ñoäng hoâm nay cuûa lôùp ta laø moät dòp ñeå caùc baïn trong lôùp theå hieän taøi naêng khoa hoïc cuûa mình. -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng: +Thi hieåu bieát. +Vui vaên ngheä. Hoaït ñoäng 2 Thi hieåu bieát -Neâu theå leä cuoäc thi: Töøng ñoäi boác thaêm caâu hoûi, cho 30 giaây hoäi yù, ñoäi ñoù traû lôøiù,neáu ñoäi ñoù traû lôøi chöa chính xaùc, chöa hay hoaëc khoâng traû lôøi thì caùc ñoäi khaùc giaønh quyeàn traû lôøi.Moáùc ñieåm moãi caâu hoûi laø 10. Ban coá vaán quyeát ñònh caâu traû lôøi naøo laø phuø hôïp vaø cho ñieåm. Thö kyù ghi ñieåm coâng khai leân baûng. Cuoái cuøng, BGK seõ tính toång soá ñieåm cuûa töøng ñoäi, neáu ñieåm cuûa hai ñoäi baèng nhau thì seõ coù caâu hoûi phuï.Vaø coâng boá ñoäi ñoaït giaûi. -Giôùi thieäu BGK vaø thö kyù. -Toå chöùc thi: 1-Haèng ngaøy ta vaãn nhìn thaáy kieán boø khaép nôi. Heã gaëp nhau laø kieán laïi G/A HĐNG Lớp 8 13

Ngöôøi ñieàu khieån

Ngöôøi ñieàu khieån

Ngöôùi ñieàu khieån Caùc ñoäi tham gia

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
chuïm ñaàu vaøo nhau roài môùi ñi tieáp. Baïn haõy giaûi thích vì sao? -Ñoù laø tín hieäu phaùt hieän ra moài vaø chuùng muoán thoâng baùo cho nhau cuøng ñi tha moài. 2-Khi khoâng may chaïm vaøo con saâu roùm, baïn seõ thaáy ngöùa vaø ñau raùt. Taïi sao? -Ñoù laø noïc ñoäc ôû loâng saâu roùm. 3-Soá 0 sao laïi goïi laø soá chaün? -Trong soá nguyeân, soá 0 khoâng coù boäi soá, moïi soá töï nhieân ñeàu laø öôùc soá cuûa soá 0. Soá coù soá 0 cuoái cuøng ñeàu chia heát cho 2, do ñoù soá 0 laø soá chaün. 4-Taïi sao taøu thuyeàn laïi noåi ñöôïc? -Ñoù laø do löïc ñaåy Ac-si-met vaø caáu taïo cuûa voû taøu. 5-Taïi sao thieáu nöôùc, thöïc vaät seõ khoâ heùo vaø cheát? -Nöôùc coù vai troø to lôùn ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa teá baøo, neáu thieáu nöôùc caùc teá baøo seõ khoâng toàn taïi vaø phaùt trieån vì vaäy caây seõ khoâ heùo vaø cheát. 6-Taïi sao khi sôø tay vaøo kim loaïi ta laïi thaáy laïnh? -Kim loaïi daãn nhieät toát,hôi noùng ôû da tay truyeàn nhieät sang kim loaïi, taïo ra caûm giaùc laïnh khi sôø vaøo. 7-Taïi sao moät caùi kim coù theå noåi treân maët nöôùc? -Caùc phaân töû nöôùc huùt nhau baèng moät löïc tónh ñieän, löïc ñoù treân beà maët nöôùc coøn maïnh hôn taïo ra moät loaïi “raøo chaén” voâ hình goïi laø “söùc caêng beà maët”.Moät vaät nheï nhö caùi kim coù theå noåi ñöôïc laø vì vaäy. 8-Taïi sao con dôi bay trong ñeâm toái laïi khoâng ñaâm vaøo töôøng, vaøo caây? -Dôi coù khaû naêng ñònh vò aâm thanh doäi laïi nhôø vaøo tai chöù khoâng phaûi maét.Neân khi gaëp vaät caûn dôi seõ chao ngöôøi neù ñi höôùng khaùc. G/A HĐNG Lớp 8 14

BGK Caùc toå Ngöôøi ñieàu GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
khieån GVCN 9-Toaùn hoïc phaùt trieån sôùm nhaát treân theá giôùi laø ôû nöôùc naøo? -Trung Quoác laø queâ höông cuûa Toaùn hoïc. 10-Taïi sao kim loaïi Natri coù theå chaùy trong nöôùc? -Do Natri phaûn öùng vôùi nöôùc thì toûa nhieät. 11-Ñænh cao cuûa phong traøo caùch maïng ñaàu tieân do Ñaûng Coäng saûn Vieät nam laõnh ñaïo laø gì? -Phong traøo Xoâ Vieát Ngheä Tónh. 12-Ñaây laø baûn tuyeân boá cuûa Chính phuû laâm thôøi nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa ñeå noùi vôùi theá giôùi raèng: Nöôùc Vieät Nam laø nöôùc ñoäc laäp, töï do, daân chuû coäng hoøa. -Baûn Tuyeân ngoân ñoäc laäp. -Toång keát cuoäc thi:Trao phaàn thöôûng Hoaït ñoäng 3 Vui vaên ngheä -Moät soá tieát muïc vaên ngheä ñaõ döï kieán ñöôïc trình baøy Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Nhaän xeùt chung veà quaù trình chuaån bò, tham gia döï thi cuûa caùc toå. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù, ñoäng vieân hoïc sinh.

Ho¹t ®éng 4 Thi h¸t c¸c bµi h¸t truyÒn thèng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : ThÓ hiÖn tµi n¨ng v¨n nghÖ tríc líp víi c¸c thÓ lo¹i : h¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn, tiÓu phÈm…. - T¹o kh«ng khÝ s«i næi, vui t¬i, yªu cuéc sèng….S½n sµng tham gia héi diÔn…… 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung C¸c bµi h¸t, bµi th¬, c©u truyÖn……phï hîp víi løa tuæi. GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 15

Trường THCS Hùng Vương
b) H×nh thøc - Thi tr×nh diÔn v¨n nghÖ víi hinhhf thøc : song ca, tèp ca, ®¬n ca…….ng©m th¬…… 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn : Nh¹c cô, quµ tÆng …….. - Ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh, trang trÝ, ban gi¸m kh¶o…. - ChuÈn bÞ nh¹c cô, mêi ®¹i biÓu, chuÈn bÞ phÇn thëng….. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu Caû taäp theå -Haùt moät baøi haùt taäp theå. Ngöôøi ñieàu -Tuyeân boá lí do: khieån Nhöõng chieán coâng thaàm laëng, nhöõng hi sinh cao caû cuûa anh huøng lieät só, nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùcBaø meï Vieät Nam anh huøng, thöông binh trong chieán tranh, nhöõng ñoùng goùp cuûa nhieàu taàng lôùp nhaân daân trong thôøi bình ñaõ laøm cho ñaát nöôùc ta ñöôïc hoøa bình, ñoäc laäp, phaùt trieån nhö ngaøy hoâm nay. Ñaõ coù raát nhieàu baøi haùt, baøi thô, truyeän keå... ñöôïc vieát ra ñeå ca ngôïi queâ höông, ñaát nöôùc, nhöõng con ngöôøi laøm neân lòch söû. Trong tieát hoaït ñoäng cuûa chuùng ta Lôùp tröôûng hoâm nay, caù toå dòp haùt, ñoïc thô, keå Ngöôøi ñieàu chuyeän töø traùi tim mình ñeå theå hieän khieån tình caûm “aên quaû nhôù ngöôøi troàng caây”, “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cuûa mình ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc Ngöôøi ñieàu mình, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ hi sinh vì khieån Toå Quoác... -Giôùi thieäu khaùch môøi. -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Caùc toå Hoaït ñoäng 2 BGK Thi vaên ngheä cuûa caùc toå -Neâu theå leä cuoäc thi, tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc tieát muïc döï thi (veà noäi Hai ñoäi thaéng dung, chaát löôïng thöïc hieän, tình saùng voøng 1 taïo, phong caùch theå hieän, trang phuïc...) GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 16

Trường THCS Hùng Vương
-Thöïc hieän 3 tieát muïc cuûa toå mình. -Nhaän xeùt cho ñieåm coâng khai. Hoaït ñoäng 3 Ñoá vui -Chia hai ñoäi leân thi moãi ñoäi 5 thaønh vieân haùt caùc baøi haùt coù töø “boä ñoäi”, “thöông binh”.Ñoäi naøo haùt ñöôïc nhieàu baøi hôn thì thaéng. ñieàu -Tieán haønh cuoäc thi -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm coâng khai. Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Coâng boá keát quaû vaø phaùt thöôûng. -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh -Caûm ôn söï giuùp ñôõ vaø tham gia cuûa thaày coâ.

BGK BGK GVCN Ngöôøi khieån

Ngµy so¹n : 15/11/2009 Ngµy ho¹t ®éng: 18/11/2009 Chñ ®iÓm th¸ng 11

T«n s träng ®¹o
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : - NhËn thøc s©u s¾c ý nghÜa cña ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 11 vµ truyÒn thèng T«n s träng ®¹o cña d©n téc. - KÝnh träng vµ biÕt ¬n thÇy c« gi¸o. - TÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn ph¸t huy truyÒn thèng T«n s träng ®¹o

Ho¹t ®éng 1
Th¶o luËn chñ ®Ò t×nh nghÜa thÇy trß 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - NhËn thøc ®îc ý nghÜa cña tuÇn häc tèt, th¸ng häc tèt, lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11 - TÝch cùc hëng øng lÕ ®¨ng kÝ thi ®ua. §oµn kÕt, gióp ®ì nhau hoµn thµnh kÕ ho¹ch. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 17

Trường THCS Hùng Vương
a) Néi dung - C¸c chØ tiªu häc tËp vµ rÌn luyÖn cña c¸ nh©n tæ. KÕ ho¹ch thi ®ua vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn b) H×nh thøc : Trao ®æi, th¶o luËn 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn : Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña c¸ nh©n, tæ, líp - Gi¸o viªn ®Þnh híng x©y dùng kÕ ho¹ch thi ®ua, dùa trªn kh¶ n¨ng, ®Æc ®iÓm….cña líp - Häc sinh : Häp c¸n bé líp, c¸c tæ th¶o luËn kÕ ho¹ch, tõng c¸ nh©n dùa trªn kÕ ho¹ch cña tæ vµ kh¶ n¨ng cña m×nh x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n, chuÈn bÞ tiÕt môc v¨n nghÖ, th kÝ….. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu Caû taäp theå -Haùt moät baøi taäp theå. Ngöôøi ñieàu -Tuyeân boá lyù do: khieån OÂng cha ta coù caâu “Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân”ñeå noùi leân coâng lao to lôùn cuûa thaày coâ giaùo. Nhöõng gì thaày coâ giaùo daïy cho chuùng ta hoâm qua, hoâm nay maõi laø haønh trang cho moãi hoïc sinh böôùc vaøo ñôøi moät caùch töï tin. Trong buoåi sinh hoaït lôùp naøy, Lôùp tröôûng chuùng ta cuøng nhau oân laïi nhöõng kæ Ngöôøi ñieàu nieäm, baøy toû tình caûm cuûa mình ñoái khieån vôùi thaày coâ giaùo. -Giôùi thieäu ñaïi bieåu -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng: +Thaûo luaän theo chuû ñeà “T×nh nghÜa ThÇy - Trß” Ngöôøi ñieàu +Vui vaên ngheä. khieån Hoaït ñoäng 2 Thaûo luaän theo chuû ñeà “T×nh nghÜa ThÇy - Trß” -Laàn löôït neâu caùc caâu hoûi cho caùc baïn töï do phaùt bieåu yù kieán: 1-Baïn haõy cho bieát xuaát xöù ngaøy 2011 vaø ngaøy naøy ñöôïc kæ nieäm ôû Vieät Nam nhö theá naøo? GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 18

Trường THCS Hùng Vương
+Thaùng 8-1957,Hoäi nghò quoác teá caùc nhaø giaùo hoïp taïi Vac-sa-va (Ba Lan) ñaõ thoâng qua baûn Hieán chöông caùc nhaø giaùo vaø quyeát ñònh laáy ngaøy 20-11 haøng naêm laøm ngaøy Quoác teá hieán chöông caùc nhaø giaùo. Ngaøy 20-11-1958 Ngaøy Hieán chöông caùc nhaø giaùo laàn ñaàu tieân ñöôïc toå chöùc ôû nöôùc ta.Vaø ngaøy 28-9-1982, Hoäi ñoàng Boä tröôûng ra quyeát ñònh laáy ngaøy 20-11 haèng naêm laøm Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam. 2-Baïn haõy cho bieát nhöõng caâu ca dao, tuïc ngöõ, thaønh ngöõ, danh ngoân...veà ngöôøi thaày giaùo. +*Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân. *Hoïc thaày khoâng taøy hoïc baïn. *Nhaát töï vi sö, baùn töï vi sö. * Muoán sang thì baéc caàu Kieàu Muoán con hay chöõ phaûi yeâu kính thaày. *Muøng moät Teát cha, muøng hai Teát meï, muøng ba Teát thaày. * Göôm vaøng rôùt xuoáng Hoà Taây, Coâng cha cuõng troïng, nghóa thaày cuõng saâu. * Khi naøo em beù coûn con. Baây giôø em ñaõ lôùn khoân theá naøy. Côm cha, aùo meï, chöõ thaày, Nghó sao cho boõ nhöõng ngaøy öôùc ao. 3-Baïn haõy keå veà moät ngöôøi thaày, coâ giaùo cuõ cuûa mình. 4-Baïn nghó nhö theá naøo tröôùc söï so saùnh “Hoïc sinh thieáu thaày giaùo nhö caây thieáu aùnh Maët Trôøi”. 5-Coù nhaø thô ví “Coâ giaùo nhö meï hieàn”, baïn coù nghó nhö vaäy khoâng? 6-Baïn haõy ñoïc moät baøi thô veà thaày coâ giaùo. 7-Baïn haõy haùt moät baøi veà thaày coâ giaùo. 8-Baïn coù bieát nhöõng thaày coâ giaùo naøo ñöôïc ñaët teân cho tröôøng hoïc, ñöôøng phoá ôû ñòa phöông mình? G/A HĐNG Lớp 8 19

Hoïc sinh Caùc toå GVCN Ngöôøi ñieàu khieån

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
+Chu Vaên An +Nguyeãn Taát Thaønh +Nguyeãn Bænh Khieâm -Phaùt bieåu theo töøng noäi dung cuûa caâu hoûi. -Xen keõ moät soá tieát muïc vaên ngheä. Hoaït ñoäng 3 Keát thuùc -Phaùt bieåu -Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng.

Ho¹t ®éng 2
®¨ng ký tuÇn häc tèt – th¸ng häc tèt 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - HiÓu biÕt vÒ truyÒn thèng “ T«n s träng ®¹o” cña d©n téc ViÖt nam - Tr©n träng, tù hµo víi truyÒn thèng “ T«n s träng ®¹o” - KÝnh träng, biÕt ¬n thÇy gi¸o, c« gi¸o.Ph¸t huy truyÒn thèng “ T«n s träng ®¹o” 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung -TruyÒn thèng t«n s träng ®¹o trong lÞch sö d©n téc ViÖt Nam, Nh÷ng dÉn chøng minh ho¹ b) H×nh thøc : Trao ®æi, th¶o luËn, biÓu diÔn v¨n nghÖ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - Nh÷ng t liÖu su tÇm ( s¸ch, b¸o, truyÖn…) vÒ truyÒn thèng T«n s träng ®¹o - C©u hái gîi ý , b¸o c¸o cña häc sinh, ph¬ng tiÖn ®Ó trang trÝ vµ vÞ trÝ trng bµy - GV chñ nhiÖm : §Þnh híng néi dung ho¹t ®éng, ®éng viªn häc sinh tÝch cùc tham gia - Häc sinh : Häp tæ chia nhãm, ph©n c«ng su tÇm…viÕt b¸o c¸o thu ho¹ch + Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, th kÝ, trang trÝ…… 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 20

Trường THCS Hùng Vương
Caû taäp theå Ngöôøi ñieàu khieån Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu -Haùt moät baøi haùt taäp theå. -Tuyeân boá lí do: Ñeå vieäc hoïc taäp thaønh coâng, coâng lao cuûa caùc thaày coâ giaùo laø raát to lôùn nhöng khoâng theå thieáu vieäc hoïc taäp tích cöïc cuûa moãi hoïc sinh. Trong tieát hoïc hoâm nay, lôùp chuùng taseõ cuøng nhau thaûo luaän veà tuaàn hoïc toát, thaùng hoïc toát, ñaêng kí thi ñua cuûa moãi caù nhaân, chæ tieâu phaán ñaáu cuûa caùc toå vaø giao öôùc thi ñua vôùi nhau. -Giôùi thieäu khaùch môøi. -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 2 Thaûo luaän veà tuaàn hoïc toát, thaùng hoïc toát -Höôùng daãn lôùp thaûo luaän nhöõng caâu hoûi: 1-Theá naøo laø tieát hoïc toát,tuaàn hoïc toát, thaùng hoïc toát? *Moät tieát hoïc ñöôïc coi laø toát neáu ta chuaån bò toát cho tieát hoïc, tích cöïc tham gia thaûo luaän, haêng haùi phaùt bieåu yù kieán,Hieåu baøi vaän duïng toát kieán thöùc cuûa mình, giöõ traät töï, kæ luaät theo söï ñieàu khieån cuûa thaày coâ giaùo.Tuaàn hoïc toát goàm caùc tieát hoïc toát taïo neân.Thaùng hoïc toát laø nhôø nhieàu tuaàn hoïc toát. 2-Taùc duïng cuûa nhöõng tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát, thaùng hoïc toát laø gì? *Noù giuùp cho chuùng ta chuû ñoäng trong hoïc taäp, naém baøi saâu hôn, taïo khoâng khí hoïc taäp soâi noåi, nhôø ñoù keát quaû hoïc taäp ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. 3-Ñeå coù nhöõng tieát hoïc toát , tuaàn hoïc toát, thaùng hoïc toát ngöôøi hoïc sinh caàn phaûi laøm gì? *Chuùng ta caàn phaûi oân baøi, laøm baøi taäp tröôùc khi ñeán lôùp, chaêm chuù nghe thaày coâ giaùo giaûng, giao nhieäm vuï; tích G/A HĐNG Lớp 8 21

Lôùp tröôûng Ngöôøi ñieàu khieån Ngöôøi ñieàu khieån Hoïc sinh thaûo luaän

Ngöôøi khieån Hoïc sinh

ñieàu

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
cöïc töï giaùc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa Ñaïi dieän caùc mình, töï tin trình baøy suy nghó, keát quaû toå baøi laøm cuûa mình... -Toång keát ngaén goïn nhöõng noäi dung Ñaïi dieän hoïc chính keát quaû thaûo luaän. sinh -Keå moät taám göông veà chuû ñeà hoïc Hoïc sinh taäp. Lôùp tröôûng Hoaït ñoäng 3 Hoïc sinh Ñaêng kí vaø giao öôùc thi ñua -Töøng toå leân ñoïc baûn ñaêng kí thi ñua cuûa toå mình. Treo tôø ñaêng kí ñoù leân Caùc toå baûng. -Ñaïi dieän hoïc sinh ñoïc ñaêng kí thi ñua cuûa caù nhaân mình. -Caù nhaân noäp baûn ñaêng kí thi ñua cho toå tröôûng. Ngöôøi ñieàu -Ñoïc baûn giao öôùc thi ñua cuûa lôùp. khieån -Kí vaøo baûn giao öôùc thi ñua cuûa lôùp. Hoaït ñoäng 4 GVCN Vui vaên ngheä -Trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò. Hoaït ñoäng 5 Keát thuùc -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò vaø yù thöùc tham gia thaûo luaän cuûa caù nhaân cuûa caùc toå. -Ghi nhaän söï ñaêng kí thi ñua cuûa töøng caù nhaân vaø taäp theå lôùp. Ñoäng vieân caùc em htöïc hieän toát keá hoaïch cuûa mình.Gôïi yù caùc em veà nhöõng bieän phaùp theo doõi, kieåm tra, ñaùnh giaù, ñoân ñoác vieäc thöïc hieän cuûa caùc baïn

Ho¹t ®éng 3 Tæ chøc kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 – 11 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - N©ng cao nhËn thøc vÒ ý nghÜa Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11 GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 22

Trường THCS Hùng Vương
- Tr©n träng , biÕt ¬n vµ biÕt øng xö cã v¨n ho¸ víi c¸c thÇy c« gi¸o 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - Vai trß vµ c«ng ¬n cña c¸c thÇy c« gi¸o, nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c cña GV vµ HS b) H×nh thøc - Chóc mõng thÇy, c« gi¸o 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - Lêi chóc mõng tËp thÓ thÇy, c« gi¸o - Mét sè kØ niÖm cña líp, tæ….víi c¸c thÇy c« gi¸o - VËt liÖu ®Ó trang trÝ vµ lµm b¸o têng - GV chñ nhiÖm : Th«ng b¸o néi dung, kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng, gîi ý nh÷ng ho¹t ®éng - Häc sinh : Häp tæ, chia nhãm, ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, viÕt lêi chóc mõng, ph©n c«ng lµm b¸o têng, mêi ban gi¸m hiÖu, c¸c thÇy c« gi¸o….. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung HOẠT ĐỘNG 1 Chủ đề hoạt động: ngµy nhµ gi¸o viÖt nam - Dẫn chương trình mời GVCN lên giới thiệu về 20 - 11 đội ngũ các thầy cô giáo của trường (trong lớp mình) HOẠT ĐỘNG 2 GVCN lần lượt giới thiệu - Biên chế tổ chức của trường: 24 - CBCNV: 5 - Đặc điểm GV của trường + Tuổi đời, tuổi nghề: ………………… + GV trẻ nhất: Gv mới ra trường: Bïi ThÕ Phong + GV dạy lâu năm nhất: C« NguyÔn Kim H¶i - Thành tích nổi bật:………………. Từ khi thành lập trường đến nay đã đạt được những thành tích sau  Ưu: Đạt trường tiên tiến + Có 5 GV giỏi cấp HuyÖn + Có 1 HS giỏi cấp tØnh GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 23

HS l¾ng nghe, hoan nghªnh

Hoan nghªnh

Trường THCS Hùng Vương
 Khó khăn: - Đa số giáo viên xa trêng, đ®i lại khã kh¨n - HS là con dân téc , lao động nghèo, ở vùng khó khăn trong mùa mưa lũ * HS phát biểu cảm xúc của mình khi được nghe §¹i diÖn lªn ph¸t biÓu giới thiệu về trường - DCT tóm tắt ý kiến của các bạn và hứa + Học tập nghiêm túc, có kết quả tốt trong các bộ môn + Giữ trật tự tốt trong tất cả các giờ học + Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của các thầy cô giáo HOẠT ĐỘNG 3 Giao lưu giữa thầy và trò trong lớp - Mời thÇy TPT lên phát biểu ý kiến, hát - Mời GVCN hát. - Mời thầy cô tham dự lên hát HOẠT ĐỘNG 4 Kết thúc hoạt động: Cảm ơn, chúc sức khỏe các thầy cô tham dự Chuẩn bị: Thi h¸t - vÏ vÒ chñ ®Ò thÇy c« gi¸o

Cæ vò, vç tay

Ho¹t ®éng 4
Thi viÕt - vÏ vÒ chñ ®Ò thÇy c« gi¸o 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - NhËn thøc s©u s¾c ý nghÜa vÒ gi¸ trÞ truyÒn thèng “ T«n s träng ®¹o” cña d©n téc ViÖt Nam. Gióp c¸c em tÝch cùc ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng nghÖ thuËt 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - Mét sè t¸c phÈm viÕt vÒ ngêi gi¸o viªn hoÆc s¸ng t¸c tù biªn, tù diÔn cña häc sinh b) H×nh thøc - Liªn hoan v¨n nghÖ. TriÓn l·m 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 24

Trường THCS Hùng Vương
VÒ ph¬ng tiÖn - Mét sè bµi h¸t, bµi th¬……Vµ c¸c t liÖu su tÇm, tËp san vµ b¸o têng cña líp - Gi¸o viªn chñ nhiÖm : Gîi ý c¸c néi dung chÝnh trong ho¹t ®éng ( v¨n nghÖ hoÆc triÓn l·m), gióp häc sinh ®Þnh híng khèi lîng c«ng viÖc - Häc sinh : §¨ng kÝ c¸c tiÕt môc biÓu diÔn, x¾p xÕp c¸c néi dung cô thÓ + LuyÖn tËp v¨n nghÖ, ph©n c«ng thu thËp thµnh tÝch ®Ó trng bµy….c¸c h×nh ¶nh vÒ GV + Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, trang trÝ, mêi ®¹i biÓu tham dù 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu Caû lôùp -Haùt moät baøi haùt taäp theå. Ngöôøi ñieàu -Tuyeân boá lí do giôùi thieäu chöông trình, khieån giôùi thieäu ñaïi bieåu, ban coá vaán, caùc ñoäi thi. Hoaït ñoäng 2 Saùng taùc theo chuû ñeà Caùc toå -Nhaän giaáy buùt, buùt maøu ñeå vieát Ngöôøi ñieàu veõ. khieån -Cho caùc ñoäi boác thaêm chuû ñeà. Ñaïi dieän caùc toå -Ñoïc to chuû ñeà döï thi cuûa ñoäi mình, sau ñoù vieát chuû ñeà cuûa ñoäi mình Ngöôøi ñieàu leân ñaàu baûng phaàn baûng cuûa ñoäi khieån mình. -Qui ñònh thôøi gian saùng taùc vaø trình Caùc toå baøy vaøo giaáy.Tuyeân boá cuoäc thi baét ñaàu. Caùc thaønh vieân -Baøn baïc, phaân coâng,khaån tröông xaây coøn laïi döïng taùc phaåm cuûa ñoäi mình. -Trong khi chôø ñôïi caùc ñoäi trình baøy, caùc toå bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên Ngöôøi ñieàu ngheä. khieån Hoaït ñoäng 3 Tröng baøy vaø bình luaän taùc phaåm Ñaïi dieän caùc toå döï thi -Yeâu caàu caùc ñoäi tröng baøy taùc GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 25

Trường THCS Hùng Vương
Caùc toå khaùc Ban giaùm khaûo Caùc thaønh vieân khaùc Ban giaùm khaûo GVCN Coá vaán Ngöôøi ñieàu khieån phaåm cuûa ñoäi mình leân vò trí qui ñònh. -Trình baøy taùc phaåm cuûa ñoäi mình : baøi vaên, baøi thô, tranh veõ.Neâu leân noäi dung, yù nghóa cuûa taùc phaåm gaén vôùi chuû ñeà cuûa ñoäi mình. -Coù yù kieán nhaän xeùt. -Chaám ñieåm cho caùc ñoäi. -Bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä. Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Coâng boá keát quaû cuoäc thi. -Phaùt bieåu yù kieán, ñoäng vieân, khích leä hoïc sinh. -Trao thöôûng cho caùc ñoäi vaø caù nhaân. -Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng.

Ngµy so¹n : 12.12 Ngµy ho¹t ®éng: 16.12.09 Chñ ®iÓm th¸ng 12

Uèng níc nhí nguån
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : - NhËn thøc ®îc truyÒn thèng c¸ch m¹ng vÎ vang cña d©n téc, cña qu©n ®éi ta - BiÕt tù hµo, tr©n träng, gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 26

Trường THCS Hùng Vương
- KÝnh träng, biÕt ¬n bé ®éi Cô Hå vµ c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng

Ho¹t ®éng 1

Th¶o luËn vÒ chñ ®Ò
“truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h¬ng” 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - HiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng vÎ vang cña d©n téc - Tù hµo vµ tù x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¶i häc tËp tèt ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng ®ã 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - TruyÒn thèng c¸ch m¹ng kiªn cêng cña qu©n vµ d©n ta ®Ó giµnh ®éc lËp, tù do - C¸c g¬ng chiÕn ®Êu tiªu biÓu , nhiÖm vô cña HS khèi 9 víi truyÒn thèng c¸ch m¹ng ®ã b) H×nh thøc : Trao ®æi , to¹ ®µm 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - T liÖu su tÇm vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng. C¸c bµi h¸t, bµi th¬… ca ngîi con ngêi, quª h¬ng, ®Êt níc…vµ mét sè c©u hái, c©u ®è..vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña qu©n vµ d©n ta - C¸n bé líp : + Ph©n c«ng mçi tæ t×m hiÓu truyÒn thèng c¸ch m¹ng thuéc mét giai ®o¹n lÞch sö cô thÓ : trong C¸ch m¹ng th¸ng 8, kh¸ng chiÕn chèng MÜ….. + X©y dùng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, Ph©n c«ng ngêi dÉn ch¬ng tr×nh, nhãm trang trÝ, chuÈn bÞ tiÕt môc v¨n nghÖ, ph©n c«ng ngêi giíi thiÖu kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ. - GV chñ nhiÖm gãp ý kiÕn víi c¸n bé líp c¸c c«ng viÖc nãi trªn 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 27

Trường THCS Hùng Vương
HOẠT ĐỘNG 1 - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Trình bày chủ đề lên bảng HOẠT ĐỘNG 2 - Báo cáo kết qủa tìm hiểu truyền thống cách mạng quê hương em + Tổ 1: hình tượng Lý Tự trọng + Tổ 2: Kim Đồng + Tổ 3: Lê Văn Tám + Tổ 4: Nguyễn Bá Ngọc HOẠT ĐỘNG 3 - Tổ viên trình bày nội dung cụ thể Tổ 1: Lý Tự Trọng - Nêu tiểu sử + Hoạt cảnh Lý Tự Trọng là người TNCS đầu tiên đã hiên ngang đối mặt với kẻ thù trước giừo phút hy sinh, lời nói của anh đã khiến kẻ thù run sợ. “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng, tôi chưa đến tuổi thanh niên thật, nhưng tôi có đủ trí khôn để hiểu rằng: Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng chứ không thể là con đường nào khác.” Lời nói của anh là bản hùng ca sống mãi trong lòng mọi người Tổ 2: Hình tượng chiến thắng Điện Biên Hoạt cảnh + hát múa minh họa
Đáp lại lời kêu gọi của Bác Hồ, lớp lớp đoàn viên thanh niên, trung dũng, kiên cường lên đường, kháng chiến trường kỳ chống Thực dân Pháp xâm lược “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”, làm nên một phen chấn động địa cầu

Chủ đề hoạt động: Truyền thống cách mạng quê hương

ChuÈn bÞ tõng tæ lªn b¸o c¸o

Mêi tæ 1-2-3-4

“ Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

C¸c tæ kh¸c ®¸nh gi¸ nhËn xÐt

=> Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về… HOẠT ĐỘNG 3 - Từng tổ cử đaị diện nêu lên cảm nghĩ - Chi đội trưởng tập hát: “ Màu áo chú bộ đội”

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 28

Trường THCS Hùng Vương
HOẠT ĐỘNG 4 Kết thúc hoạt động: - GVCN đánh giá buổi sinh hoạt - Phát thưởng Chuẩn bị “ Ngày QĐND Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân 22/12

Ho¹t ®éng 2
Thi v¨n nghÖ ca ngîi truyÒn thèng c¸ch m¹ng Cña quª h¬ng, ®Êt níc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - BiÕt h¸t vµ tËp s¸ng t¸c bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi con ngêi quª h¬ng ®Êt níc. - Yªu v¨n nghÖ, yªu con ngêi quª h¬ng, ®Êt níc.TÝch cùc tham gia ho¹t ®éng cña trêng 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung Ca ngîi truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña con ngêi. Cña quª h¬ng, ®Êt níc b) H×nh thøc - Thi h¸t, móa, ng©m th¬……mét sè c©u ®è vui, c©u hái… - BiÓu ®iÓm chÊm, giÊy bót, mét sè nh¹c cô, phÇn thëng……. b) VÒ tæ chøc - C¸n bé líp x©y dùng ch¬ng tr×nh, ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, ph©n c«ng trang trÝ, mêi ®¹i biÓu, phÇn thëng…. - Mçi tæ chuÈn bÞ : mét tiÕt môc tËp thÓ, chän 4 thµnh viªn tham gia tiÕt môc ng©m th¬, kÓ chuyÖn…..gi÷a c¸c tæ vµ thi s¸ng t¸c, chuÈn bÞ c©u ®è cho kh¸n gi¶ 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu Caû taäp theå -Haùt moät baøi haùt taäp theå. Ngöôøi ñieàu -Tuyeân boá lí do: khieån Nhöõng chieán coâng thaàm laëng, nhöõng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 29

Trường THCS Hùng Vương
hi sinh cao caû cuûa anh huøng lieät só, nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùcBaø meï Vieät Nam anh huøng, thöông binh trong chieán tranh, nhöõng ñoùng goùp cuûa nhieàu taàng lôùp nhaân daân trong thôøi bình ñaõ laøm cho ñaát nöôùc ta ñöôïc hoøa bình, ñoäc laäp, phaùt trieån nhö ngaøy hoâm nay. Ñaõ coù raát nhieàu baøi haùt, baøi thô, truyeän keå... ñöôïc vieát ra ñeå ca ngôïi queâ höông, ñaát nöôùc, nhöõng con ngöôøi laøm neân lòch söû. Trong tieát hoaït ñoäng cuûa chuùng ta hoâm nay, caù toå dòp haùt, ñoïc thô, keå chuyeän töø traùi tim mình ñeå theå hieän tình caûm “aên quaû nhôù ngöôøi troàng caây”, “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cuûa mình ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc mình, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ hi sinh vì Toå Quoác... -Giôùi thieäu khaùch môøi. -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 2 Thi vaên ngheä cuûa caùc toå -Neâu theå leä cuoäc thi, tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc tieát muïc döï thi (veà noäi dung, chaát löôïng thöïc hieän, tình saùng taïo, phong caùch theå hieän, trang phuïc...) -Thöïc hieän 3 tieát muïc cuûa toå mình. -Nhaän xeùt cho ñieåm coâng khai. Hoaït ñoäng 3 Ñoá vui -Chia hai ñoäi leân thi moãi ñoäi 5 thaønh vieân haùt caùc baøi haùt coù töø “boä ñoäi”, “thöông binh”.Ñoäi naøo haùt ñöôïc nhieàu baøi hôn thì thaéng. -Tieán haønh cuoäc thi -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm coâng khai. Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Coâng boá keát quaû vaø phaùt thöôûng. -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh G/A HĐNG Lớp 8 30

Lôùp tröôûng Ngöôøi ñieàu khieån Ngöôøi khieån Caùc toå BGK Hai ñoäi voøng 1 thaéng ñieàu

BGK BGK GVCN Ngöôøi khieån

ñieàu

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
-Caûm ôn söï giuùp ñôõ vaø tham gia cuûa thaày coâ.

Ho¹t ®éng 3
Héi vui häc tËp 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : -N¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña c¸c m«n häc, cã høng thó, quyÕt t©m ®¹t kÕt qu¶ cao, biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - KiÕn thøc c¬ b¶n cña mét sè m«n häc, vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng - Gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng khoa häc trong tù nhiªn vµ x· héi. b) H×nh thøc : Thi hái - ®¸p 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn - Mét sè c©u hái, bµi tËp…cña c¸c m«n häc vµ ®¸p ¸n - GiÊy bót, b¶ng, dông cô lµm tÝn hiÖu xin tr¶ lêi - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ vµ phÇn thëng - Líp chuÈn bÞ, thèng nhÊt chän c¸c m«n häc cÇn tæ chøc héi vui : To¸n, V¨n, Sö…… - GV chñ nhiÖm liªn hÖ víi GV bé m«n ®Ó nhê hä x©y dùng c©u hái vµ ®¸p ¸n - Mçi tæ cö mét ngêi thi mét m«n, nh÷ng HS kh¸c thi phÇn cæ ®éng viªn.. - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, ban gi¸m kh¶o, th kÝ,trang trÝ líp……… 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu Caû taäp theå -Haùt moät baøi haùt taäp theå. Ngöôøi ñieàu -Tuyeân boá lí do:Hoïc kì I cuûa naêm hoïc khieån môùi saép keát thuùc, caùc baïn trong lôùp ñaõ raát coá gaéng hoïc taäp, nhieàu baïn GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 31

Trường THCS Hùng Vương
hoïc taäp toát laøm göông cho caùc baïn khaùc noi theo, coù nhieàu baïn coù nhöõng tieán boä ñaùng keå, nhieàu toå ñaõ giuùp ñôõ nhau hoïc taäp coù hieäu quaû. Trong hoïc taäp, coù nhieàu noäi dung vöøa khoù nhöng laïi vöøa thuù vò ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi nhanh trí, phoái hôïp vôùi nhau thì môùi giaûi ñöôïc vôùi keát quaû toát Lôùp tröôûng nhaát.Hoâm nay lôùp ta seõ toå chöùc moät Ngöôøi ñieàu cuoäc thi ñeå taïo ñieàu kieän cho nhöõng khieån con ngöôøi thoâng minh ñoaøn keát vôùi nhau veà trí tueä vaø tinh thaàn nhaèm mang laïi chieán thaéng veà cho toå mình. -Giôùi thieäu khaùch môøi. Ngöôøi ñieàu -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. khieån -Giôùi thieäu Ban giaùm khaûo, thö kí. Hoaït ñoäng 2 Cuoäc thi taøi trí giöõa caùc toå -Neâu theå leä cuoäc thi:Moãi toå ba ngöôøi döï thi. Noäi dung thi goàm: +Tieáp söùc giaûi toaùn +Gheùp töø +Lónh vöïc hay moân hoïc öa thích. Chæ coù quyeàn traû lôøi khi ngöôøi ñieàu khieån ñaõ neâu xong caâu hoûi, neáu ñoäi naøo phaát côø tröôùc khi ñoïc xong caâu Caùc toå cöû 3HS hoûi seõ bò töôùc quyeàn thi ñaáu trong tham gia caâu traû lôøi aáy. Moãi caâu ñöôïc quyeàn suy nghó trong 15 giaây. Bieåu ñieåm laø 10 tuøy theo caâu traû lôøi maø cho ñieåm. Neáu khoâng coù ñoäi naøo traû lôøi ñöôïc thì daønh cho khaùn giaû. -Caùc ñoäi cöû ngöôøi leân tham gia. 1-Ñoá baïn khi kim giôø quay ñöôïc moät voøng thì kim phuùt vaø kim giaây quay ñöôïc bao nhieâu voøng? TL: Kim phuùt seõ quay ñöôïc 12 voøng Kim giaây quay ñöôïc 720 voøng. 2-Ai laø nhaø Toaùn hoïc loãi laïc thôøi coå Hi Laïp, soáng vaøo theá kæ III tröôùc Coâng nguyeân, coù caâu noùi: “Trong hình hoïc khoâng coù con ñöôøng daønh cho vua chuùa”? GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 32

Trường THCS Hùng Vương
TL:Nhaø Toaùn hoïc Ô-clit. 3-Keå teân caùc phong traøo yeâu nöôùc choâng Phaùp töø ñaàu theá kæ XX ñeán naêm 1918. TL:Phong traøo Ñoâng du-Phan Boäi Chaâu ñöùng ñaàu. Phong traøo Ñoâng Kinh nghóa thuïcLöông Vaên Can Cuoäc vaän ñoäng Duy Taân vaø choáng thueá ôû Trung kì-Phan Chaâu Trinh, Huyønh Thuùc Khaùng. Vuï möu khôûi nghóa ôû Hueá- vua Duy Taân, Traàn Cao Vaân, Thaùi Phieân. Khôûi nghóa cuûa binh lính vaø tuø chính trò ôû Thaùi Nguyeân- Trònh Vaên Caán. (Chæ yeâu caàu neâu ñöôïc 3 phong traøo) 4-Nguyeãn Vaên Troãi ñaët mìn gieát teân Mac-na-ma-ra taïi caàu coù teân laø gì? TL:Caàu Coâng Lyù. 5-Phöông chaâm cuûa giaùo duïc töø xöa ñeán nay laø gì? TL:Tieân hoïc leã, haäu hoïc vaên. 6-Ngoâ Gia Vaên Phaùi laø ai? TL: Ngoâ Gia Vaên Phaùi laø moät nhoùm caùc taùc giaû doøng hoï Ngoâ Thì ôû laøng Taû Thanh Oai (Haø Taây)- moät doøng hoï lôùn noåi tieáng vôùi truyeàn thoáng nghieân cöùu, saùng taùc vaên chöông ôû nöôùc ta. Hoï laø ñoàng taùc giaû cuûa cuoán tieåu thuyeát lòch söû- vieát baèng chöõ Haùn Hoaøng Leâ nhaát thoáng chí 7-Cho tieáng “quaân”toå naøo gheùp ñöôïc nhieàu töø nhaát toå aáy seõ chieán thaéng. Cho thôøi gian 2 phuùt. 8-Hieän töôïng hoùa hoïc khaùc vôùi hieän ñieàu töôïng vaät lyù ôû ñieåm naøo? TL:Hieän töôïng vaät lí laø hieän töôïng xaûy ra khi chaát bieán ñoåi maø vaãn giöõ nguyeân laø chaát ban ñaàu. Hieän töôïng hoùa hoïc laø hieän töôïng xaûy ra khi coù söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. 9-Haõy haùt moät baøi haùt baèng tieáng G/A HĐNG Lớp 8 33

Caùc toå BGK GVCN Ngöôøi khieån

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
Anh. 10-Taïi sao laù caây laïi coù maøu xanh luïc? TL:Vì trong laù caây coù chaát dieäp luïc, aùnh saùng maët trôøi chieáu vaøo laù caây chaát dieäp luïc huùt caùc tia saùng coù maøu khaùc nhöng khoâng thu nhaän maøu xanh luïc vaø laïi phaûn chieáu maøu naøy, do ñoù chuùng ta môùi thaáy laù caây coù maøu xanh luïc. Hoaït ñoäng 3 Vaên ngheä -Trình baøy caùc tieát muïc ñaõ chuaån bò Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Toång keát ñieåm vaø phaùt thöôûng. -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. -Caûm ôn söï giuùp ñôõ vaø tham gia cuûa giaùo vieân.

Ho¹t ®éng 4
Giao lu víi cùu chiÕn binh ®Þa ph¬ng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : - BiÕt mét sè gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng - Quý träng c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, biÕt quan t©m, th¨m hái….gióp ®ì hä 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - Th¨m hái c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng - X©y dùng kÕ ho¹ch gióp ®ì c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng b) H×nh thøc - B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu vÒ c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng - Th¶o luËn, x©y dùng ®Ò ¸n gióp ®ì 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng VÒ ph¬ng tiÖn GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 34

Trường THCS Hùng Vương
- C¸c sè liÖu t×m hiÓu, thèng kª vÒ c¸c gia ®×nh cã c«ng v¬is c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng - Mêi c¸c b¸c cùu chiÕn binh. - Mét sè tiÕt môc. GiÊy, bót - Gi¸o viªn chñ nhiÖm : Híng dÉn HS t×m hiÓu thèng kª sè gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng ë ®Þa ph¬ng : tªn chñ, thµnh tÝch….. - C¸n bé líp : Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng tæ, ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng t×nh, th ký…Tõng tæ ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng nhãm cö ngêi ®¹i diÖn tæ tæng hîp, tr×nh bµy kÕt qu¶ tríc líp…ChuÈn bÞ tiÕt môc v¨n nghÖ 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung HOẠT ĐỘNG 1 Chủ đề hoạt động: - Trang trí, trình bày trên bảng Giao lu víi cùu - Người dẫn chương trình tuyên bố lý do, giới chiÕn binh ®Þa thiệu đại biểu, chương trình văn nghệ. ph¬ng - Nêu qua chương trình dự thi, nêu yêu cầu Chương trình (Bảng phụ) thi. Tổ 1: 1/ Nội dung: Anh bộ đội Hát: Thầy làm bộ đội 2/ Thể loại: Hát, thơ, múa, hoạt cảnh Thơ: Người lính 3/ Trang phục: phù hợp với néi dung dự thi và Hoạt cảnh: Một ngày lứa tuổi nào… - Giới thiệu Ban Giám Khảo Tổ 2: - Giíi thiÖu c¸c b¸c Cùu chiÕn binh Hát: Màu áo chú bộ đội - Mời BGK lên làm việc. Thơ: Chú bộ đội - Mêi c¸c b¸c cùu chiÕn binh lµm Hoạt cảnh: Qua miền Tây gi¸m kh¶o Tổ 3: Hát: Trường Sa Hát múa: Đất nước Kịch: Tiễn con lên đường Tổ 4: Hát: Quê hương Thơ tuyên truyền Phóng sự: 22/12/1944 HOẠT ĐỘNG 2 Cách chấm điểm: (Bảng - Mời các tổ trình bày tiết mục dự thi trước lớp phụ) - BGK ghi điểm công khai - Míi C¸c b¸c lªn tham gia c¸c tiÕt môc v¨n * C¸c b¸c lªn tham gia c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ nghÖ. - Thư ký lên bảng ghi điểm sau mỗi tiết mục - Sau mỗi tiết mục biểu diễn, các bạn có thể lên tặng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 35

Trường THCS Hùng Vương
hoa cho bạn của mình HOẠT ĐỘNG 3 - Công bố kết quả cuộc thi - Mời NDCT phát thưởng cho tổ và các tiết mục đạt điểm cao nhất - NDCT biểu dương tinh thần nhiệt tình của các em và kết quả hoạt động của lớp - Hát tập thể: Em yêu trường em HOẠT ĐỘNG 4 - NDCT nhận xét đánh giá cách thức làm việc, đồng thời động viên cả lớp phát huy. Chuẩn bị: Mừng Đảng, mừng Xuân

Ngµy so¹n 08.01.10 Ngµy gi¶ng 12.01.10 Chñ ®iÓm th¸ng 1

Mõng ®¶ng, mõng xu©n
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : - NhËn thøc ®îc vai trß cña §¶ng trong sù nghiÖp ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt níc - Båi dìng niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o vµ ®êng lèi cña §¶ng - BiÕt rÌn luyÖn lèi sèng cã v¨n ho¸, cã b¶n lÜnh ®Ó v¬n lªn

Ho¹t §éng I
T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng vÓ vang cña §¶ng ®Êt níc 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : HiÓu quyÒn ®îc tiÕp nhËn c¸c th«ng tin, t liÖu vÒ sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt níc do §¶ng l·nh ®¹o. - Tù hµo vÒ §¶ng vµ cµng tin yªu §¶ng h¬n, kh«ng ngõng häc tËp vµ rÌn luyÖn 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung : - Nh÷ng nÐt chÝnh cña sù ®æi míi ®Êt níc trong mét sè lÜnh vùc ®êi sèng, kinh tÕ…. b) H×nh thøc - Trao ®æi, th¶o luËn 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 36

Trường THCS Hùng Vương
- T liÖu, s¸ch b¸o…. liªn quan ®Õn sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt níc do §¶ng l·nh ®¹o - Thùc tiÔn ®êi sèng, v¨n ho¸, x· héi…§iÒu 12, 13…C«ng íc quèc tÕ vÒ QuyÒn trÎ em - C¸c bµi th¬, bµi h¸t ca ngîi §¶ng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu Caû taäp theå -Haùt moät baøi haùt taäp theå. Ngöôøi ñieàu -Tuyeân boá lí do khieån -Giôùi thieäu khaùch môøi. Lôùp tröôûng -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Ngöôøi ñieàu Hoaït ñoäng 2 khieån Thaûo luaän -Laàn löôït ñöa ra caùc caâu hoûi hoaëc caùc vaán ñeà. Ngöôøi ñieàu 1-Baïn coù quyeàn ñöôïc bieát nhöõng khieån thoâng tin veà söï ñoåi môùi vaø phaùt trieån ñaát nöôùc hieän nay khoâng? 2-Baïn coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán vaø quan ñieåm cuûa baïn veà nhöõng thoâng tin cuûa söï ñoåi môùi, phaùt trieån ñaát nöôùc maø baïn thu nhaän ñöôïc khoâng? Taïi sao? 3- Baïn coù quyeàn ñöôïc baøy toû yù kieán vaø quan ñieåm cuûa baïn veà nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc, sai traùi trong ñôøi soáng vaên hoaù, xaõ hoäi, kinh teá hieän nay khoâng? Taïi sao? 4-Söï ñoåi môùi vaø phaùt trieån ñaát nöôùc do Ñaûng laõnh ñaïo baét ñaàu töø naêm naøo? TL: 1976-khi ñaát nöôùc thoáng nhaát 1985- xoaù boû thôøi kì bao caáp, chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng. 5-Keå teân nhöõng thaønh phaàn kinh teá nöôùc ta hieän nay. TL:Coù 6 thaønh phaàn kinh teá: +Kinh teá nhaø nöôùc +Kinh teá taäp theå GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 37

Trường THCS Hùng Vương
+Kinh teá caù theå, tieåu chuû +Kinh teá tö baûn tö nhaân +Kinh teá tö baûn nhaø nöôùc +Kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Hoïc sinh 6-Baøy toû caûm nhaän cuûa baïn vôùi söï ñoåi môùi cuûa ñaát nöôùc veà maët ñôøi soáng vaên hoaù hieän nay. Ñoäi vaên ngheä 7-Keå nhöõng bieåu hieän ñoåi môùi cuûa cuûa lôùp queâ höông maø baïn bieát. 8-Baïn baøy toû yù kieán vaø quan ñieåm cuûa baïn vôùi nhöõng tieâu cöïc hieän nay. Ngöôøi ñieàu -Suy nghó phaùt bieåu yù kieán trao ñoåi, khieån thaûo luaän NDCT Hoaït ñoäng 3 Vaên ngheä Ngöôøi ñieàu -Trình dieãn caùc tieát muïc khieån Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh -Phaùt bieåu yù kieán neâu baät traùch nhieäm cuûa hoïc sinh trong moïi hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi. -Caûm ôn söï tham gia cuûa GV vaø caùc baïn.

Ho¹t §éng 2
Thi viÕt vÏ ca ngîi c«ng ¬n §¶ng, vÎ ®Ñp quª h¬ng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : HiÓu ý nghÜa viÖc trång c©y lu niÖm cña HS líp cuèi cÊp ë trêng - Kh¾c s©u t×nh c¶m lu luyÕn vµ tù hµo vÒ trêng - Cã ý thøc thêng xuyªn ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung : C¶ líp trång mét c©y lu niÖm b) H×nh thøc - Trång c©y, ph¸t biÓu c¶m tëng - V¨n nghÖ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 38

Trường THCS Hùng Vương
Ngöôøi thöïc hieän Caû taäp theå Ngöôøi ñieàu khieån Noäi dung Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu -Haùt moät baøi haùt taäp theå. -Tuyeân boá lí do: Nhöõng chieán coâng thaàm laëng, nhöõng hi sinh cao caû cuûa anh huøng lieät só, nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùcBaø meï Vieät Nam anh huøng, thöông binh trong chieán tranh, nhöõng ñoùng goùp cuûa nhieàu taàng lôùp nhaân daân trong thôøi bình ñaõ laøm cho ñaát nöôùc ta ñöôïc hoøa bình, ñoäc laäp, phaùt trieån nhö ngaøy hoâm nay. Ñaõ coù raát nhieàu baøi haùt, baøi thô, truyeän keå... ñöôïc vieát ra ñeå ca ngôïi queâ höông, ñaát nöôùc, nhöõng con ngöôøi laøm neân lòch söû. Trong tieát hoaït ñoäng cuûa chuùng ta hoâm nay, caù toå dòp haùt, ñoïc thô, keå chuyeän töø traùi tim mình ñeå theå hieän tình caûm “aên quaû nhôù ngöôøi troàng caây”, “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cuûa mình ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc mình, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ hi sinh vì Toå Quoác... -Giôùi thieäu khaùch môøi. -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 2 Thi vaên ngheä cuûa caùc toå -Neâu theå leä cuoäc thi, tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc tieát muïc döï thi (veà noäi dung, chaát löôïng thöïc hieän, tình saùng taïo, phong caùch theå hieän, trang phuïc...) -Thöïc hieän 3 tieát muïc cuûa toå mình. -Nhaän xeùt cho ñieåm coâng khai. Hoaït ñoäng 3 Ñoá vui -Chia hai ñoäi leân thi moãi ñoäi 5 thaønh vieân haùt caùc baøi haùt coù töø “boä ñoäi”, “thöông binh”.Ñoäi naøo haùt ñöôïc nhieàu baøi hôn thì thaéng. G/A HĐNG Lớp 8 39

Lôùp tröôûng Ngöôøi ñieàu khieån Ngöôøi khieån Caùc toå BGK Hai ñoäi voøng 1 thaéng ñieàu

BGK BGK NDCT Ngöôøi

ñieàu

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
khieån -Tieán haønh cuoäc thi -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm coâng khai. Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Coâng boá keát quaû vaø phaùt thöôûng. -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh -Caûm ôn söï giuùp ñôõ vaø tham gia cuûa thaày coâ.

Ho¹t §éng III
Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng ®¶ng mõng xu©n 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : HiÓu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ vai trß cña §¶ng ë ®Þa ph¬ng - Tin tëng ë §¶ng, tù hµo vÒ quª h¬ng - Häc tËp, rÌn luyÖn tèt theo g¬ng c¸c §¶ng viªn tiªu biÓu 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung : - Thµnh tÝch, phÈm chÊt cña §¶ng viªn tiªu biÓu ë ®Þa ph¬ng - Nh÷ng nÐt ®æi míi ë quª h¬ng do §¶ng l·nh ®¹o b) H×nh thøc : Giao lu, v¨n nghÖ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - B¶n b¸o c¸o tãm t¾t vÒ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ë ®Þa ph¬ng, vÒ §¶ng viªn tiªu biÓu - C©u hái giao lu vµ mét sè tiÕt môc ca ngîi §¶ng, ca ngîi quª h¬ng - Mêi ®¹i biÓu, ph©n c«ng ngêi trang trÝ, ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu Caû taäp theå -Haùt moät baøi haùt taäp theå. Ngöôøi ñieàu -Tuyeân boá lí do: khieån -Giôùi thieäu khaùch môøi. GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 40

Trường THCS Hùng Vương
Lôùp tröôûng -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Ngöôøi ñieàu Hoaït ñoäng 2 khieån Bieåu dieãn vaên ngheä -Laàn löôït giôùi thieäu caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ ñaêng kí. Ngöôøi ñieàu -Caùc tieát muïc vaên ngheä bieåu dieãn khieån -Coå vuõ vaø taëng hoa Caùc toå Hoaït ñoäng 3 Khaùn giaû Troø chôi vaên ngheä -Haùt caùc baøi haùt coù töø: Ñaûng, muøa xuaân. Hoïc sinh -Haùt caùc baøi haùt chuû ñeà veà Ñaûng Ai haùt nhieàu hôn chieán thaéng, coù phaàn thöôûng. Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc Caû taäp theå -Haùt baøi "Noài voøng tay lôùn" Ngöôøi ñieàu -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï khieån chuaån bò cuûa hoïc sinh

Ho¹t §éng IV
Giao lu víi ®¶ng viªn cña trêng, ®Þa ph¬ng 1. Yªu cÇu gi¸o dôc Gióp häc sinh : Cµng thªm tin yªu §¶ng, lu«n tù hµo vÒ §¶ng ta ®· mang l¹i mïa xu©n t¬i ®Ñp cho quª h¬ng ®Êt níc. - RÌn luyÖn kü n¨ng, phong c¸ch biÓu diÔn v¨n nghÖ cña líp 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung : Nh÷ng bµi h¸t, bµi th¬, tiÓu phÈm….ca ngîi §¶ng, ca ngîi quª h¬ng…. b) H×nh thøc - Tr×nh diÔn v¨n nghÖ vµ trß ch¬i v¨n nghÖ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng - Nh÷ng bµi h¸t, bµi th¬, tiÓu phÈm, mét sè nh¹c cô ( nÕu cã ) - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, chuÈn bÞ c¸c trß ch¬i v¨n nghÖ …. - Mäi HS ®Òu chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ, c¸ nh©n vµ c¸c tæ, nhãm ®¨ng kÝ tiÕt môc 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 41

Trường THCS Hùng Vương
Ngöôøi thöïc hieän Caû taäp theå Ngöôøi ñieàu khieån Lôùp tröôûng Ngöôøi ñieàu khieån Ngöôøi khieån Ñaïi bieåu Ñaïi bieåu Hoïc sinh HS vaø ñaïi bieåu ñieàu Noäi dung Hoaït ñoäng 1 Môû ñaàu -Haùt moät baøi haùt taäp theå. -Tuyeân boá lí do: -Giôùi thieäu khaùch môøi. -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 2 Giao löu -Laàn löôït ñaët caùc caâu hoûi giao löu vôùi caùc ñaûng vieân tieâu bieåu -Traû lôøi caùc caâu hoûi -Ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh -Traû lôøi, trao ñoåi Hoaït ñoäng 3 Vaên ngheä -Giao löu vaên ngheä giöõa HS vaø ñaïi bieåu taïo khoâng khí vui veû, soâi noåi vaø haáp daãn. Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh -Caûm ôn vaø taëng hoa ñaïi bieåu

Ngöôøi khieån GVCN

ñieàu

Ngµy so¹n: 22.3.10 Ngµy gi¶ng: 24.3.10 Chñ ®iÓm th¸ng 3

TiÕn bíc lªn ®oµn
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 42

Trường THCS Hùng Vương
- HiÓu ®îc vai trß cña §oµn, nhiÖm vô vµ lÝ tëng cña thanh niªn hiÖn nay - Tù hµo vÒ tæ chøc §oµn, cã ý thøc t«n träng vµ b¶o vÖ danh dù cña §oµn - PhÊn ®Êu v¬n lªn §oµn, häc tËp vµ rÌn luyÖn theo tinh thÇn tiªn phong cña §oµn

Ho¹t §éng I
To¹ ®µm vÒ vai trß cña ®oµn vµ lÝ tëng cña thanh niªn hiÖn nay 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp häc sinh: NhËn thøc ®îc vai trß vµ nhiÖm vô cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ lÝ tëng cña ngêi thanh niªn trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc hiÖn nay - Tin tëng vµ tù hµo vÒ tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh - BiÕt biÓu ®¹t ý kiÕn cña m×nh vÒ vai trß cña §oµn, vÒ lÝ tëng thanh niªn… 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - Vai trß cña tæ chøc §oµn vµ nhiÖm vô cña ngêi ®oµn viªn, thanh niªn hiÖn nay - LÝ tëng cña thanh niªn. b) H×nh thøc - To¹ ®µm, th¶o luËn vµ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng - §iÒu lÖ §oµn - T liÖu b¸o chÝ ph¶n ¸nh c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §oµn…… - C¸c c©u hái ®Ó to¹ ®µm vµ ®iÒu 12, 13, 15, C«ng íc Liªn hîp quèc vÒ QuyÒn trÓ em - Yªu cÇu HS t×m ®äc §iÒu lÖ §éi, su tÇm c¸c t liÖu vÒ §oµn, t×m ®äc ®iÒu 12,13,15 - Mêi c¸n bé ®oµn trêng tham gia lµm cè vÊn - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh to¹ ®µn, th¶o luËn, trang trÝ 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ngöôøi thöïc Noäi dung hieän Hoaït ñoäng 1 GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 43

Trường THCS Hùng Vương
Caû taäp theå Ngöôøi ñieàu khieån Lôùp tröôûng Ngöôøi ñieàu khieån Ngöôøi khieån ñieàu Môû ñaàu -Haùt moät baøi haùt taäp theå. -Tuyeân boá lí do -Giôùi thieäu khaùch môøi. -Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 2 Toaï ñaøm thaûo luaän -Laàn löôït neâu caâu hoûi: 1-Ñoaøn thanh nieân laø gì? 2-Ñoaøn thang nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh do ai saùng laäp? 3-YÙ nghóa cuûa huy hieäu Ñoaøn? +Bieåu thò söùc maïnh, yù chí cuûa thanh nieân Vieät Nam, tính xung kích cuûa tuoåi treû trong coâng vieäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. 4-Muïc ñích lí töôûng cuûa Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn HCM laø gì? +Ñoaøn bao goàm nhöõng thanh nieân tieán tieán, phaán ñaáu vì muïc tieâu lí töôûng cuûa Ñaûng laø ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH, daân giaøu nöôùc maïnh , xaõ hoäi coâng baèng vaên minh. 5-Tính chaát cuûa Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn HCM laø gì? +Coù ba tính chaát: tính chính trò, tính tieân tieán, tính quaàn chuùng. 6-Chöùc naêng cuûa Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn HCM laø gì? +Coù ba chöùc naêng:Ñoaøn laø ñoäi döï bò tin caäy cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam; Ñoaøn laø tröôøng hoïc xaõ hoäi chuû nghóa cuûa thanh nieân; Ñoaøn laø ngöôøi ñaïi dieän, chaêm lo vaø baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa tuoåi treû. 7-Vai troø, vò trí vaø moái quan heä cuûa Ñoaøn trong xaõ hoäi nhö theá naøo? +Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn HCM laø thaønh vieân trong heä thoáng chính trò, hoaït ñoäng trong khuoân khoå Hieán phaùp Vaø phaùp luaät cuûa nöôùc coäng hoaø XHCN Vieät Nam. Trong heä thoáng naøy Ñaûng laø ngöôøi laõnh ñaïo, Ñoaøn G/A HĐNG Lớp 8 44

Hoïc sinh

Ngöôøi khieån

ñieàu

GV: Nguyễn Thị Sen

Trường THCS Hùng Vương
Ñoäi vaên ngheä GVCN Ngöôøi khieån laø moät trong caùc toå chöùc thaønh vieân. -Phaùt bieåu yù kieán trình baøy chính kieán cuûa rieâng mình, cuøng trao ñoåi ñieàu thaûo luaän. Hoaït ñoäng 3 Chöông trình vaên ngheä -Giôùi thieäu caùc tieát muïc. -Bieåu dieãn. Hoaït ñoäng 4 Keát thuùc -Phaùt bieåu yù kieán -Nhaän xeùt chung veà keát quaû vaø söï chuaån bò cuûa hoïc sinh

Ho¹t §éng II
Giao lu víi ®oµn viªn u tó 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp häc sinh: HiÓu c«ng t¸c §oµn vµ c¸c phong trµo cña §oµn ë ®Þa ph¬ng, hiÓu thµnh tÝch vµ c¸c phÈm chÊt tèt ®Ñp cña §oµn viªn u tó - C¶m phôc, t«n träng vµ yªu mÕn ®oµn viªn u tó - Häc tËp, rÌn luyÖn theo g¬ng ®oµn viªn u tó 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - T×nh h×nh ho¹t ®éng cña §oµn ë ®Þa ph¬ng - C¸c g¬ng tèt ®oµn viªn u tó vµ t×nh h×nh häc tËp cña líp b) H×nh thøc - Giao lu, v¨n nghÖ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña §oµn ë ®Þa ph¬ng, thµnh tÝch cña §oµn viªn u tó - B¶n b¸o c¸o thµnh tÝch líp, c©u hái giao lu vµ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ b) VÒ tæ chøc - Gi¸o viªn chñ nhiÖm liªn hÖ víi tæ chøc §oµn ë ®Þa ph¬ng, mêi ®oµn viªn u tó ( vît khã v¬n lªn, tÝch cùc ho¹t ®éng x· héi….) tham gia giao lu. GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 45

Trường THCS Hùng Vương
- Th«ng b¸o néi dung, yªu cÇu, kÕ ho¹ch víi líp, ®éng viªn HS tÝch cùc tham gia - ChuÈn bÞ c©u hái giao lu vµ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn, trang trÝ vµ mêi ®¹i biÓu… 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng b) Giao lu vµ v¨n nghÖ xen kÏ - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh mêi líp trëng b¸o c¸o nhøng nÐt chÝnh t×nh h×nh líp - Mêi c¸c ®oµn viªn u tó tù giíi thiÖu ®¹i diÖn ®oµn viªn u tó vµ th«ng b¸o tãm t¾t t×nh h×nh ho¹t ®éng c¶u §oµn ë ®Þa ph¬ng, thµnh tÝch cña c¸c §oµn viªn u tó. - HS chuÈn bÞ c¸c c©u hái giao lu vµ chuyÓn cho ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh ch¬ng tr×nh lÇn lît ®äc c¸c c©u hái cña líp, c¸c ®oµn viªn u tó tr¶ lêi, HS cã thÓ trùc tiÕp nªu c©u hái - Trong qu¸ tr×nh giao lu, cã xen kÏ mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ 5. KÕt thóc ho¹t ®éng

Ho¹t §éng III
Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng ngµy thµnh lËp ®oµn 26 - 3 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp häc sinh: Ph¸t huy kh¶ n¨ng v¨n nghÖ cña líp, khai th¸c, t×m hiÓu thªm nhiÒu bµi h¸t vÒ §oµn, biÓu diÔn díi nhiÒu h×nh thøc - Kh¾c s©u ý nghÜa Ngµy thµnh lËp §oµn 26 - 3 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - C¸c bµi h¸t vÒ §oµn, tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ bµi h¸t vÒ §oµn b) H×nh thøc : Thi v¨n nghÖ theo chñ ®Ò mõng Ngµy thµnh lËp §oµn 26 - 3 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - TËp hîp c¸c bµi h¸t vÒ §oµn : Tªn bµi h¸, tªn t¸c gi¶ - C©u hái, c©u ®è trong cuéc thi : (kÓ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶, nghe lêi h¸t- nãi tªn bµi…) b) VÒ tæ chøc

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 46

Trường THCS Hùng Vương
- Thµnh lËp c¸c ®éi ch¬i: Mçi tæ cö mét ®éi gåm 3 häc sinh ( c¸c ®éi tù ®Æt tªn ) - ChuÈn bÞ c¸c c©u hái, c©u ®è, chuÈn bÞ ®¸p ¸n, thang ®iÓm - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, ban gi¸m kh¶o, trang trÝ, mêi ®¹i biÓu….. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Cuéc ch¬i : - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh lÇn lît ®a ra c¸c c©u hái, c©u hái. - §éi nµo cã tÝn hiÖu tríc sÏ vµo cuéc. - Nªn dµnh mét sè c©u hái, c©u ®è cho kh¸n gi¶ - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ c«ng bè kÕt qu¶. Cuèi cïng lµ trao phÇn thëng 5. KÕt thóc ho¹t ®éng

Ho¹t §éng IV
Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i 26 - 3 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp häc sinh: HiÓu c¸c néi dung, c«ng viÖc ph¶i chuÈn bÞ ®Ó tham gia héi tr¹i 26 -3 - NhiÖt t×nh, s½n sµng tham gia. Cã quan ®iÓm riªng vµ biÕt bµy tá quan ®iÓm ®ã…. 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - C¸c nhiÖm vô chuÈn bÞ héi tr¹i cña líp theo yªu cÇu cña nhµ trêng - C¸c néi dung vµ kÕ ho¹ch chuÈn bÞ : thÓ thao, v¨n nghÖ, trß ch¬i…. b) H×nh thøc : Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - B¶n th«ng b¸o cña nhµ trêng vÒ kÕ ho¹ch, néi dung héi tr¹i vµ nhiÖm vô cña líp - C©u hái th¶o luËn. §iÒu 12, 13, 31..vÒ C«ng íc Liªn hîp quèc vÒ QuyÒn trÎ em b) VÒ tæ chøc - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh th¶o luËn GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 47

Trường THCS Hùng Vương
- ChuÈn bÞ néi dung vµ dù kiÕn ph©n c«ng chuÈn bÞ tham gia héi tr¹i cho c¸c tæ nhãm… 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Th¶o luËn h×nh thøc lÒu tr¹i - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh cã thÓ nªu mét sè m« h×nh lÒu tr¹i, yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn, lùa chän..hoÆc ®Ò xuÊt m« h×nh míi - Th¶o luËn vÒ c¸c dông cô, ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt. Thèng nhÊt, ph©n c«ng c¸c tæ, nhãm b) Th¶o luËn néi dung tham gia héi tr¹i - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu néi dung mµ líp tham gia nh : v¨n nghÖ, thÓ thao…. - LÇn lît cho líp th¶o luËn sau khi thèng nhÊt c¸c n«ij dung líp sÏ ph©n c«ng cô thÓ c) Th¶o luËn kÕ ho¹ch vµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i - KÕ ho¹ch hoµn tÊt c«ng viÖc chuÈn bÞ, ph¬ng tiÖn ®i l¹i vµ biÓu quyÕt qua kÕ ho¹ch 5. KÕt thóc ho¹t ®éng

Ngµy so¹n: 13.4.10 Ngµy gi¶ng: 23.4.10 khèi 8 bu«Ø chiÒu Chñ ®iÓm th¸ng 4

Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 48

Trường THCS Hùng Vương
- N©ng cao nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò hoµ b×nh vµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc - BiÕt ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc - Cã th¸i ®é phª ph¸n tríc nh÷ng sù kiÖn, hiÖn tîng phi hoµ b×nh.

Ho¹t §éng I
tá chøc diÔn ®µn thanh niªn vÒ chñ ®Ò “ Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ” 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp häc sinh: N©ng cao hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò hoµ b×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc - Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch c¸c sù kiÖn, c¸c t×nh huèng liªn quan ®Õn hoµ b×nh, biÕt bµy tá quan ®iÓm cña m×nh mét c¸ch tù nhiªn vÒ mét vÊn ®Ò toµn cÇu nµo ®ã - BiÕt hîp t¸c trªn tinh thÇn ®oµn kÕt, ñng hé vµ gióp ®ì lÉn nhau ®Ó híng tíi mét cuéc sèng tÝch cùc, t«n träng c¸c gi¸ trÞ d©n téc m×nh vµ d©n téc kh¸c 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - Mét sè néi dung c¬ b¶n trong C«ng íc Liªn hîp quèc vÒ QuyÒn trÎ em - Hoµ b×nh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ vµ gi÷ g×n hoµ b×nh trong bèi c¶nh hiÖn nay - Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn hoµ b×nh trong mét quèc gia vµ gi÷a c¸c d©n téc - Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn HS trong viÖc thùc hiÖn hoµ b×nh b»ng hµnh ®éng cô thÓ b) H×nh thøc - DiÔn ®µn : Tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ vµ quan ®iÓm cña c¸ nh©n, cña nhãm - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - B¶n tr×nh bµy ý kiÕn cña c¸ nh©n, cña nhãm vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ - Mét sè ®iÒu trong 4 nhãm QuyÒn trÎ em

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 49

Trường THCS Hùng Vương
- Pan«, khÈu hiÖu, tranh vÏ, tranh ¶nh minh ho¹, giÊy vÏ, bót mµu, mét sè bµi h¸t….. b) VÒ tæ chøc - Ph©n c«ng mçi c¸ nh©n chuÈn bÞ ý kiÕn cña m×nh : Mçi tæ, nhãm ®Þnh híng sè lîng ngêi sÏ diÔn ®µn theo ph©n c«ng cña líp, cö ngêi tr×nh bµy ý kiÕn. ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ phôc vô chñ ®Ò ho¹t ®éng - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, nhãm trang trÝ líp, mêi ®¹i biÓu 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh lÇn lît mêi ®¹i diÖn tõng tæ t×nh bµy ý kiÕn cña m×nh vÒ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cña nh©n lo¹i nh : hoµ b×nh, m«i trêng….Sau mçi vÊn ®Ò líp trao ®æi, bæ xung hoÆc nªu th¾c m¾c..nh÷ng b¨n kho¨n, th¾c m¾c nµy sÏ ®îc gi¶i ®¸p ngay hoÆc ghi nhËn ®Ó gi¶i quyÕt. Cã thÓ x¾p xÕp nh sau: Tæ 1 : Nªu suy nghÜ vÒ ý nghÜa cña Hoµ b×nh víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña x· héi ? Tæ 2 : Tr×nh bµy tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn, HS trong viÖc gi÷ g×n , b¶o vÖ m«i trêng Sau phÇn tr×nh bµy cña ®¹i diÖn c¸c tæ, mçi thµnh viªn trong líp cã thÓ ph¸t biÓu tù do - V¨n nghÖ xen kÏ råi mêi ®¹i biÓu ph¸t biÓu 5. KÕt thóc ho¹t ®éng

Ho¹t §éng II
Tæ chøc héi vui häc tËp 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp häc sinh: Thi ®ua häc tËp trong th¸ng cuèi n¨m ®Ó ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt - BiÕt thªm nh÷ng c¸ch thøc míi trong häc tËp, n©ng cao tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm häc tËp 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - KiÕn thøc cña mét sè m«n häc mµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha cao, hoÆc mét sè m«n kh¸c b) H×nh thøc - Thi gi¶i c©u ®è, thi gi¶i nhanh bµi tËp, t×nh huèng øng xö…..Ho¹t ®éng theo nhãm… GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 50

Trường THCS Hùng Vương
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - HÖ thèng c¸c c©u hái, c©u ®è, bµi tËp… phôc vô cho viÖc «n tËp do líp lùa chän b) VÒ tæ chøc - Lùa chän nh÷ng m«n häc sÏ ®îc ®a vµ danh s¸ch ®Ó x©y dùng c©u hái, bµi tËp.vv.. - TËp hîp mét sè HS kh¸, giái cña líp ®Ó x©y dùng hÖ thèng c©u hái, bµi tËp, t×nh huèng - Th«ng qua GV chñ nhiÖm xin ý kiÕn GV bé m«n nh»m hoµn thiÖn néi dung - BiÓu ®iÓm, cö ban gi¸m kh¶o, mêi GV bé m«n tham gia, ph©n c«ng ngêi trang trÝ….. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Khëi ®éng b) Thi gi¶i c©u ®è - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh ra hiÖu b¾t ®Çu thi. §¹i diÖn tõng nhãm lªn b¾t th¨m c©u hái, ®äc to cho c¸c nhãm cïng nghe, trong mét phót nhãm nµo gi¬ tay tríc th× tr¶ lêi nÕu tr¶ lêi sai th× nhãm kh¸c tr¶ lêi thay - BiÓu ®iÓm do ban gi¸m kh¶o quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cho c¶ líp biÕt - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi 5. KÕt thóc ho¹t ®éng

Ho¹t §éng III
Sinh ho¹t v¨n nghÖ chµo mõng ngµy gi¶i phãng hoµn toµn miÒn nam, thèng nhÊt ®Êt níc 30 - 4 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - Gióp häc sinh: Tù hµo vÒ ngµy lÞch sö cña d©n téc, tõ ®ã x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña HS trong viÖc gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng ®Êt níc b»ng viÖc häc tËp tèt - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tham gia vµ tæ chøc ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña líp 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - Ca ngîi gi¸ trÞ lÞch sö vµ ý nghÜa quèc tÕ cña Ngµy gi¶i phãng hoµn toµn miÒn nam, ca ngîi nh÷ng tÊm g¬ng hi sinh quªn m×nh cña nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ…….. b) H×nh thøc GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 51

Trường THCS Hùng Vương
- BiÓu diÔn v¨n nghÖ vµ tr×nh bµy tiÓu phÈm 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - Bµi h¸t, bµi th¬, tiÓu phÈm…..C¸c nh¹c cô ( nÕu cã )..Trang phôc c¸ nh©n ( nÕu cÇn ) - KhÈu hiÖu trªn b¶ng “ Mõng ngµy gi¶i phãng hoµn toµn MiÒn Nam 30 - 4” b) VÒ tæ chøc - Mçi tæ chuÈn bÞ 3 hoÆc 4 tiÕt môc v¨n nghÖ theo c¸c thÓ lo¹i : ®äc th¬, kÓ chuyÖn…. - C¸n bé líp s¾p xÕp c¸c tiÕt môc ®¨ng kÝ cña c¸c tæ vµ x©y dùng ch¬ng tr×nh biÓu diÔn - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, nhãm trang trÝ líp, mêi ®¹i biÓu 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng BiÓu diÔn v¨n nghÖ : Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh lÇn lît giíi thiÖu c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ lªn biÓu diÔn. Trong qu¸ tr×nh biÓu diÔn, cã thÓ xen kÏ b»ng nh÷ng c©u ®è vui … 5. KÕt thóc ho¹t ®éng

Chñ ®iÓm th¸ng 5

B¸c hå kÝnh yªu
I) Môc tiªu gi¸o dôc

Gióp HS : - HiÓu ®îc nh÷ng lêi d¹y, nh÷ng t tëng cña B¸c Hå vÒ quyÒn ®îc häc tËp, ®îc ph¸t triÓn….x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña HS theo lêi B¸c Hå d¹y. - T«n träng vµ s½n sµng lµm theo lêi B¸c d¹y - TÝch cùc rÌn luyÖn ®Ó xøng ®¸ng lµ thanh niªn thÕ hÖ Hå ChÝ Minh

Ho¹t §éng I
Th¶o luËn vÒ chñ ®Ò “ b¸c hå víi thanh niªn” 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - HiÓu ®îc nh÷ng lêi d¹y, nh÷ng t tëng cña B¸c Hå ®èi víi thanh niªn trong viÖc ph¸t triÓn nh©n c¸ch GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 52

Trường THCS Hùng Vương
- Tù hµo, tr©n träng vµ ghi nhí nh÷ng lêi B¸c Hå d¹y ®èi víi thanh niªn - X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong viÖc gãp phÇn thùc hiÖn lêi di chóc cña B¸c Hå 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung - Nh÷ng lêi d¹y ©n cÇn cña B¸c Hå ®èi víi thanh niªn. - Tr¸ch nhiÖm cña HS líp 9 víi viÖc thùc hiÖn nh÷ng lêi d¹y ®ã chuÈn bÞ cho t¬ng lai b) H×nh thøc - Th¶o luËn, ph¸t biÓu c¶m tëng - B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - B¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm nh÷ng lêi d¹y cña B¸c Hå, truyÖn ng¾n…… - Bµi ph¸t biÓu c¶m tëng, mét sè bµi h¸t, nh¹c cô ( nÕu cã ) b) VÒ tæ chøc - X©y dùng néi dung ch¬ng tr×nh th¶o luËn, ph¸t ®éng c¶ líp su tÇm - TËp hîp c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm, lùa chän mét sè bµi viÕt hay - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, th kÝ ,trang trÝ…. 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Th¶o luËn - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn : ch¼ng h¹n nh - B¹n cho biÕt B¸c Hå ®· nãi c©u nãi nµo vÒ vai trß xung kÝch ®i ®Çu cña thanh niªn ®¸p Ên : ®ã lµ c©u “ ViÖc g× khã cã thanh niªn, ë ®©u khã cã thanh niªn” - Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh nªu vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn, mäi ngêi xung phong ph¸t biÓu, nÕu kh«ng ai xung phong ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh chØ ®Þnh - Mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ ®Ó thay ®æi kh«ng khÝ, t¨ng thªm phÇn vui vÎ - Th kÝ ghi c¸c ý kiÕn ph¸t biÓu, kÕt thóc th¶o luËn th kÝ tãm t¾t nh÷ng ®iÓm chÝnh 5. KÕt thóc ho¹t ®éng GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 53

Trường THCS Hùng Vương Ho¹t §éng II
Sinh ho¹t v¨n nghÖ mõng sinh nhËt b¸c 19 - 5 1. Yªu cÇu gi¸o dôc - BiÕt thªm nhiÒu bµi h¸t, bµi th¬ vÒ B¸c Hå ®Ó bæ xung vèn hiÓu biÕt cña m×nh - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tham gia ho¹t ®éng v¨n nghÖ víi yªu cÇu cao h¬n. - T¹o kh«ng khÝ vui t¬i, phÊn khëi cho nh÷ng ngµy th¸ng cuèi cïng cña cÊp THCS 2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng a) Néi dung Nh÷ng bµi h¸t ca ngîi c«ng lao cña B¸c Hå, ca ngîi t×nh c¶m th©n thiÕt cña B¸c víi d©n téc, víi thanh niªn, lßng tù hµo cña ngêi d©n ®èi víi B¸c. b) H×nh thøc - Thi h¸t theo tæ, biÓu diÔn c¸ nh©n 3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng a) VÒ ph¬ng tiÖn - Bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi B¸c Hå vµ phÇn thëng b) VÒ tæ chøc - C¸n bé líp phæ biÕn yªu cÇu, néi dung chuÈn bÞ vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng tæ - Tæ cã nhiÖm vô chuÈn bÞ c¸c bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi vÒ B¸c Hå - Ph©n c«ng ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh, nhãm trang trÝ, cö ban gi¸m kh¶o…… 4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng a) Thi h¸t tËp thÓ theo tæ - §¹i diÖn tõng tæ lªn h¸i hoa, ®äc tªn bµi h¸t vµ mêi tæ lªn tr×nh bµy bµi h¸t nµy - KÕt thóc phÇn thi h¸t cña c¸c tæ, ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm b) BiÓu diÔn c¸ nh©n - Tõng c¸ nh©n xung phong lªn biÓu diÔn. NÕu kh«ng ai xung phong ngêi ®iÒu khiÓn chØ ®Þnh mét vµi b¹n tr×nh bµy bµi h¸t cña m×nh - Ho¹t ®éng nµy diÔn ra kho¶ng 15-20 phót. Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ c«ng bè ®iÓm. Tæng sè ®iÓm cña tæ bao gåm c¶ ®iÓm c¸ nh©n vµ ®iÓm thi h¸t tËp thÓ GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8 54

Trường THCS Hùng Vương
- Trao phÇn thëng 5. KÕt thóc ho¹t ®éng

GV: Nguyễn Thị Sen

G/A HĐNG Lớp 8 55