(Trang bia) TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP THANH PHO HO CHI MINH KHOA CONG NGHE HOA

HOC

DO AN TOT NGHIEP (Ten de tai) in dam

CHUYEN NGANH HOA PHA N TICH Sinh vien thuc hien: MSSV: Lop : Khoas: Nguoi huong dan:

Tp. HCM – Nam 2020 Trang lot

ten do an 2. ngay hoan thnah do an 5. ngay giao do an 4. nhiem vu 3. ho ten nguoi huong dan BCN KHOA CNHH TRUONG KHOA (Ky va ghi ro ho ten) Tphcm ngay thang nam NGUOI HUONG DAN (Ky va ghi ro ho ten) .TRUONG DAI HOC CN TPHCM KHOA CNHH CONG HOA XA HOI XHU NGHIA VN doc lap tu do hanh phuc NHIEM VU CUA DO AN Ho ten: Nghanh 1.

............................................................. ... ................................................. ............................................................................. ......................................................NHAN XET GIAO VIEN HUONG DAN .......... ........ ........... Phan danh gia: Y thuc thuc hien Noi dung thuc hien Hinh thuc trinh bay Tong hop ket qua Diem bang so: diem bang chu: Tphcm ngay thang nam NGUOI HUONG DAN (Ky va ghi ro ho ten) ........................... .................................................. ........ .................................................. .............................................................................................................

.. va cac anh chi trong phongbuoc dau em da het bo ngo va nam bat cong viec mot cach nahnh chong. Trong qua trinh thuc hien do an khogn tranh khoi nhung kho khan thac mac nhung duoc su huong dan va chi bao tan tinh cu giao vien ........ Dong thoi em cung gui loi cam on den lanh dao trung tam phantich cung cac anh chi sa giup do va hox tro e trong suot thoi gan thuc hien do an E cung xin gui loi cam on den BGH truong dhcntphcmkhoa cinhh cung tat ca cac thay co da tao dieu kien cung nhu truyen dat nhug kien thuc quy bau trong suot thoi gian hoc tap Do nhang han che ve kien thuc chac chan do an nay khogn tranh khoi nhung thieu sot rat mong su thong cam cua cac thay co bo mon hjoas phan tich vat rung tam phan tich . e da hoan thanh do an cua minh Qua day em xin gui loi cam on chan thanh vas sau sac nhat den gv....LOI CAM ON Do an tot nghuiep la mot hoat dong nghien cuu khoa hoc voi qui mo nho danh cho sinh vien nam cuoi..da huong dan em hoan thanh tot do an........ trong suot htoi gian 3 thang tu ............ duoc su quan tam giup do cua trong pho phong . Qua qua trinh trinh thuc hien do ansinh vien co the trao doi kien thusc ky nang da hoc trong suot 4 nam tren ghe nha truong dong thoi co so hoi tiep can va nam bat nhung kinh nghiem lam viec thuc tetruoc khi tot nghiep Duoc su dong y cua kho cong nhghe hoa hoc truong dhcntphcm va su chap thuan cua trung tam dich vu ophan tich da bo tri thuc hieen do an tai Phong ......... den Trong suot thoi gian tien hanh do an tai trung tam..

Muc luc Chuong 1 tong quan Chuong 2 thuc nghiep Chuong 3 ket qua va thao luan Ket lun vakien nghi .

HINH VE VA BANG BIEU .DANH MUC CHU VIET TAT . KY HIEU.

LOI NOI DAU .

NOI DUNG .