P. 1
GIỚI HẠN HÀM SỐ

GIỚI HẠN HÀM SỐ

|Views: 1,879|Likes:
Được xuất bản bởinguyenthuydung11

More info:

Published by: nguyenthuydung11 on Oct 31, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

GIỚI HẠN HÀM SỐ

CÁC CÔNG THỨC VỀ GIỚI HẠN :
( ĐK: để phân thức có nghĩa ).
( ĐK: để căn có nghĩa).
LIÊN HỆ GIỮA và 0 :
Nếu thì
Nếu thì
MỘT SỐ DẠNG VÔ DẠNG LÀ :
*Khi gặp dạng v đ!nh ta ph"i #h$ dạng v% đ!nh đi.
A.GIỚI HẠN KHI !!!"# $ %
DẠNG &:
*Nói chung nếu ta thế a v& có nghĩa thì .(nếu tha' ()
v& đ*+c thì ta tha' v& ,u%n)
*-.ch t/nh:
.Nếu thì .
.Nếu thì .
.Nếu (u' 0a dạng .1 2(a)345g(a)34 n6n
2(7)3(78a)h(7)5g(7)3(78a)#(7) (au đó #h$ 78a đi ::
3: 3: .
ta cứ 79t đến #hi #h%ng c:n dạng thì th%i.
V' () &:
*;ại 73< ta có vì v='*
3
V' () *:
*;ha' 73< ta có vì v=' ta có gi>i hạn 0a *
3 ( vì ;888?8@5A888?4).
V' () +:
*tại 73B ta có ;34 5CDu 34 n6n gi>i hạn có dạng .ta cEn phân t/ch
thFa () 78B 0a G t$ v& CDu 0Hi đIn gi"n đi*
3
3
V' () ,:
*;hế < v& c" t$ v& CDu đJu KLng 4 n6n có dạng *
3
*Đến đâ' vDn c:n dạng 0Mt 78< v& đIn gi"n tiếp.
3
V' () -:
*ĐEu ti6n ta Nui đHng CDu thức v& cOng hai phân thức ,ại*
3:
DẠNG *: -ó căn thức : ........có thể c" t$ v& CDu có
căn 5 có thể ,& căn K=c Ka).
;a ,&C t*Ing tP dạng <Q
R9t dạng ( vì ha' ta 0a #ết Nu" nga'.
*1 tại 73a ta có S(7)34 n6n ta có S(7)3(78a)2(7).
*;ại 73a ta có 34 nh*ng d có căn ta # 0Mt 78a 0a đ*+c t0*>c ti6n
ta nhân ,*+ng ,i6n hiTp
Uau đó ta có tại 73a :V8W34 n6n ta có V8W3(78a)2(7) v=' ,& c"c t$ v& CDu có
78a ta đIn gi"n đi.
3
3
Đến đâ' ta 79t 2(7) v& g(7) tiếp.
*-hM X #hi nhân ,*+ng ,i6n hiTp:Khi ta nhân v& t$ < () thì để phân ()
#h%ng đYi thì cZng ph"i nhân v& CDu () đó v& ng*+c ,ại.c.c c%ng thức ,&Q
V' () &:
*;hế 73@ v& ; v& A đJu KLng 4 có dạng ta nh=n ,*Ing ,i6n hiTp ch c" ;
v& A*
3
3
3
3
V' () *:
*1ạng 4[4 ta nhân ,*+ng ,i6n hiTp ch CDu*
3:
3:
3(8<8<)(<\<\<)38]
v' () +: ;/nh
*-ó dạng 4[4 nh*ng d t$ có c"c căn K=c Ka v& căn K=c @ n6n ta #h%ng nhân
,*+ng ,i6n hiTp đ*+c ta ph"i t.ch ,&C hai c.i gi>i hạn ( th6C K>t () (a ch
c" hai đJu có dạng 4[4 ) 0Hi C^i c.i gi>i hạn 0a t/nh 0i6ng cOng ,ại ta có gi>i
hạn cEn tìC*
3
;/nh C^i c.i gi>i hạn 0i6ng
3
DẠNG + : _i>i hạn ,*+ng gi.c : ;a ($ d`ng gi>i hạn cI K"n
*;a hiểu ( v/ d` vì #hi 7888?< thì
)
*;a có :
*C./ 0 : dPa v& gi>i hạn cI K"n ta chM X c.c c%ng thức
Kiến tYng th&nh t/ch có (in 7:
V' () &:
a)
K)
3
c)
3
V' () *:
Đặt #hi thì t888?4
3
3
V' () +Q
7888?4 thì <[78888? v% cang .Nh* K&i ghd( đb nói nếu gặp gi>i hạn (in 5(( v%
cang ta ph"i dang #cp Kd (n 5có đi
e=' thf đ!nh ,X #cp Q

ta cần phân tích thừa số x-4 ra ở tử và mẫu rồi đơn giản đi* = = Ví dụ 4: *Thế 1 vào cả tử và mẫu đều bằng 0 nên có dạng * = *Đến đây vẫn còn dạng rút x-1 và đơn giản tiếp. ta cứ xét đến khi không còn dạng thì thôi. vì vậy ta có giới hạn ra * vì vậy* Ví dụ 3: *tại x=4 ta có T=0 .M--->0). . Ví dụ 1: *Tại x=1 ta có = Ví dụ 2: *Thay x=1 ta có = ( vì T--->-2.mẫu =0 nên giới hạn có dạng .g(x)=(x-a)k(x) sau đó khử x-a đi :: =: =: .f(x)=(x-a)h(x).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->