Danh sách các trường Đại học, Cao Đẳng tại Quận 9

STT

Tên Trường

1

Trường cao đẳng sư
phạm TW. Cơ sở 2

2

3

4

5

Trường cao đẳng
Kinh tế Đối Ngoại
(cơ sở quận 9)

Trường Cao đẳng
Nghề Tp.HCM

Trường Cao đẳng
nghề kỹ thuật công
nghiệp Tp.HCM

Trường Cao đẳng
công thương
Tp.HCM

Địa chỉ

Điện thoại

- Đường Liên Phường
(08)38350059
– P.Phước Long B –
Q.9
- Cơ sỏ 1: 182 Nguyễn
Chí Thanh – P.3 – Q.10
-106A Đại lộ 3 –
P.Phước Bình – Q9.
- Cơ sở chính: 287
Phan Đình Phùng –
P.15 – Q.Phú Nhuận.
165 Đại lộ 3 – P.Phước
Bình – Q9

502 Đỗ Xuân hợp –
P.Phước Bình – Q.9

20 Tăng Nhơn Phú –
P.Phước long B – Q.9

(08)37313916

(08)4096462

(08)3731063

(08)36402985

Số lượng
giảng viên
Hiện tại: 10
người.
Đa số giảng viên
từ cơ sở 1
xuống.
- Trường mới có
1 phòng, chỉ có
2,3giảng viên.
Giảng viên từ cơ
sở chính xuống.
- Các giảng viên
từ cơ sở chính
xuống, chưa
thống kê được.
- Trên 100 giảng
viên

- Khoảng 200
Cán bộ, nhân
viên.
- Lh: Cô Cúc
Trưởng phòng tổ
chức hành
chính.

9 6 .Tăng nhơn Phú A – Q.Khoảng hơn 90 giảng viên. .9 (08)8966798 B2/1A đường 385 – P.9 (08)7306946 7 Cao đẳng Tài Chính Hải Quan 8 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông Đường Man Thiện – P.Hiệp Phú – Q.Trường ĐH Giao Thông Vận TảiTp.Tăng Nhơn Phú A – Q.Khoảng 90 – 100 giảng viên. . .Số lượng giảng viên khác từ cơ sở chính xuống.Giảng viên Hà Nội vào mời giảng khoảng 40 giảng viên.Số lượng giảng viên tại chỗ là 40 người.HCM 450 Lê Văn Việt – P. . .