NHAN S¡NH Q\AN TR¡¡T HOC

O\Y \AT H¡¡N CH\NG
Trong tieán trình thôøi gian, con ngöôøi
luoân laø trung taâm ñieåm cuûa lòch söû. Taát caû ñeàu
vaø döôøng nhö chæ xoaùy vaøo con ngöôøi vaø caùc
vaán ñeà cuûa con ngöôøi, vaø trieát hoïc cuõng theá.
Vôùi trieát hoïc thì chuùng haàu nhö ñeàu xoay quanh
vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhaân sinh, luoân
muoán ñöa con ngöôøi ñeán chaân-thieän-myõ, hay ít
ra giaûm thieåu caøng nhieàu caøng toát nhöõng ñau
khoå, baát haïnh… maø con ngöôøi gaùnh chòu.
Soáng trong boái caûnh lòch söû phaùt trieån
daân toäc ñeán nay, chuùng ta deã coù nhöõng ñònh
kieán chaúng maáy thieän caûm vôùi trieát hoïc duy vaät
bieän chöùng, nhieàu khi daãn ñeán nghó sai veà quan
ñieåm cuûa trieát hoïc naøy.
A. MOÄT TAÁT YEÁU CUÛA LÒCH SÖÛ
NguoI VIof fa fhuong bao nhau:
o dau cung co anh hung o dau cung co
fhang khung fhang dIon. Chung fa co
fho fhom cho day du hon: fhoI nao

1
cung co kIou nhu vay. Co dIou Ia moI
fhoI moI anh hung. moI fhang khung.
fhang dIon khac nhau; fhoI nao fho
nay. TrIof hoc khong phaI Ia mof
ngoaI Io. Trong fhoI ky co daI fhì bon
Trung Quoc co cac hoc phaI: Nho CIa
|Khong Tu. Manh Tu. Tuan Tu). Ðao
CIa |Iao Tu. Trang Tu)… con bon Hy
Iap fhì co fruong phaI MIIo |TaIof.
AnaxImandro). fruong phaI PIfago |PI-
fagor).… Thoo dong fhoI gIan nhung
fruong phaI dI fruo c hoac da f non
mong cho fruong phaI dI sau hoac so
Ia caI co do do ra nhung hoc fhuyof
nghIch IaI. Va hIon frang xa hoI Ia you
fo fIon quyof do fao ra mof fruong
phaI frIof hoc. Hay noI nguoc IaI vIoc
mof fruong phaI frIof hoc ra doI Ia
mof faf you cua IIch su. Chang han
nhu su ra doI cua frIof hoc duy vaf
bIon chung.

2
Truoc kIa cac fruong phaI frIof
hoc hau nhu dou fhua nhan you fo fam
IInh. fhan fhIong. duy fam. Con nguoI
Iuon chIu khuaf phuc fhan mInh.
Ðuoc sang fho ky XVII. XVIII
khoa hoc baf dau phaf frIon. cang so I
noI hon vao fho ky XIX voI nhung
phaf mInh vI daI: may dIon |1845).
fhuyof fIon hoa |ÐarvIn)… fu do phaf
sInh xu huong dua con nguoI don cho
IoaI fru fhan mInh. CIo day con nguoI
chính Ia fhuong do. fhuong do chính Ia
con nguoI.
Nho vao nhung fhanh fuu khoa
hoc ay ma kInh fo cung phaf frIon
fhoo. Song song voI su phaf frIon nay
Ia nhung ho sau cua su gIau-nghoo. baf
cong… Trong do phan fhIof fhoI fhì
fhuoc con so dong hon. raf dong Ia
nhung cong nhan. gIaI cap vo san.
Nguoc IaI nhung nguoI huong fhu fhì

3
raf íf. íf hon nhIou Ia gIaI cap fu san.
Tu cho muon gIaI quyof nhung mau
fhuan gIua haI gIaI cap nay ma frIof
hoc duy vaf bIon chung da ra doI.
NguoI chu xuong no Ia C. Mac va Ph.
Angghon. cuoI cung duoc phaf frIon
sau hon boI IonIn.
B. CUOÄC NHAÂN SINH
1. Cuoäc nhaân sinh
“Con nguoi /a mot mau nbicm,
truoc bct oì no /a 1 tbu bicn gioi giua
bai tbc gioi - ..., nbu mot tbu cban troi
gioi ban cac oat buu bìnb oa cac oat
oo bìnb. No cbìm sau trong xac tbit,
nbung /ai Juoc tac tbanb bang tban
kbi, no ngbicng oc oat cbat, nbung /ai
Juoc tbu but oc pbia Tbicn Cbua, /on
/cn trong tboi gian, nbung bit tbo cai
oìnb cuu, no /a mot buu tbc cua tbicn
nbicn oa cua tbc gioi, nbung no sicu

4
oict trcn ou tru bang su tu Jo cua no
oa kba nang kct bicp ooi Tbicn
Cbua”
1
. Thaf roI ram fhay cho con
nguoI vua Ia cu fho ma IaI Ia khong cu
fho. Chung fa fuong chung nhu con
nguoI Ia mof chuoI nhung vo Iy. nhung
mau nhIom noI kof IaI voI nhau.
Con nguoI roI ram fho day
nhung caI cuoc nhan sInh cung cha
kom chuf nao ca. Con nguoI von da
nhIou kho IaI song frong cuoc doI ma:
“Kicp sau xin cbo /am nguoi, /am Joi
canb nban tung troi ma bay” |Tan
Ða). hay “8au Ja cbin xin nguoi tboi
bay bai, nban toi Ji Jau Ðia Nguc,
Tbicng Ðang” |Huy Can). CaI cuoc phu
sInh nay con maI maf. Ta cang song.

1
Jean Mouroux, Quan nieäm Kitoâ giaùo veà con
ngöôøi, Traàn Thaùi Ñænh vaø Nguyeãn Bình Tónh dòch,
ÑCV Hueá, Löu haønh noäi boä, 1991, tr. 372-373.

5
cang suy nghI fhì oI fhaf vo Iy fhay
cuoc nhan sInh ! Ðung fruoc caI chof
con nguoI fa cang fhay vo Iy hon nua.
Qua Ia “oo /y cbung ta sinb ra, oo /y
cbung ta /ai cbct Ji” |Sarfro). Vo Iy
dau phaI boI cuoc doI chI co foan nuoc
maf. baf hanh. dau kho… caI ma khIon
con nguoI fhay mình dau kho Ia nuoc
maf do. nhung cung co do nhung nu
cuoI. baf hanh do nhung cung khong
fhIou nhung hanh phuc. dau kho do
nhung dong fhoI co do nhung han
hoan vuI suong… Co Io vì co do nhung
hanh phuc. vuI fuoI. han hoan nhung
IaI huong qua íf. hay co cam fuong
chang huong chuf nao ca. chI foan
song voI nhung caI gì gì dau non con
nguoI fhay doI vo Iy fu do ron sIof fa
fhan cuoc doI. Ðung fruoc cuoc nhan
sInh nhu vay. moI nguoI co cach hanh
xu rIong cua mình. Co nguoI fhì:

6
“Puou tbo mìnb /ai ooi mìnb, kbi say
qucn ca cai bìnb pbu Ju” |Tan Ða). Va
cung co nhung con nguoI Jan tban cuu
Joi. xan ao Iam mof caI gì do do doI
voI bof suoI Io sau. C. Mac. Ph. Angg-
hon va IonIn fhuoc IoaI nguoI nay
vay.
2. Cuoäc sinh quan döôùi caùi nhìn
cuûa trieát hoïc duy vaät bieän chöùng
Š Ðcp /am mot trict tbuyct: Con
nguoI au cung chI Ia mof nam fro fan
roI so fro IaI voI fro fan. ÐIou nay
khong saI voI quan nIom cua duy vaf
bIon chung vo con nguoI. VoI duy vaf
bIon chung vaf chaf Ia fron hof va
fruoc hof moI su. Va quy Iuaf cua vaf
chaf Ia Iuon bIon doI; fu fo hop vaf
chaf fro fan sang mof dang fhuc fInh
fhan va huu co cao cap hon hIon sInh
frong mof fhan fho voI muc do phuc

7
hop do roI IaI bIon doI vo voI fro fan
voI buI daf.
Ðung fruoc mof xa hoI ma mau
tbuan gIua gIaI cap vo san voI gIaI cap
fu san ngay cang gay gaf. ma gIaI
quyof mau fhuan nay Ia gì nou khong
phaI Ia dom IaI su bình dang. an no
mac am roI don an sung mac suong
cho gIaI cap vo san. Ðan dan y huong
nay khong dung IaI o do ma no da fro
fhanh cach mang. quyof dau franh
danh do chu nghIa fu ban do chI con
IaI xa hoI cong san chu nghIa khong
gIaI cap.
Ðan dau con chap nhan song
chung hoa bình. nhung cang vo sau fhì
chI co mof song mof con. ÐIou nay
duoc chung mInh fhoo dong IIch su dI
fu gIaI doa n dau C. Mac va Ph. Angg-
hon |ngay ca Mac vo sau cung ruf ra
kof Iuan vo su faf you phaI fhay fho

8
nha nuoc fu san bang mof nha nuoc
kIou moI cua gIaI cap vo san) roI don
IonIn. roI don Trofsky. SfaIIn. Mao
Trach Ðong… ÐoI vì dac fhu nhaf cua
frIof hoc duy vaf bIon chung Ia fIon
don fhuc fIon cach mang dau franh vu
frang song con.
Chung fa phaI nhìn nhan caI
raf dop cu a fhuo ban ay cua frIof hoc
duy vaf bIon chung. Io cho nguoI noo
don fhaf fho. frIof hoc duy vaf bIon
chung dung vo phía nguoI you do
chong IaI ko manh. Ho quyof fam dao
fhaI fho Iuc cua gIaI cap ma ho cho Ia
dI boc Iof. dan ap. Ho quyof dom IaI
hanh phuc. doc Iap. fu do cho nhung
nguoI fhuoc gIaI cap bI dan ap. bI boc
Iof. bI baf hanh con IaI. TrIof hoc duy
vaf bIon chung gIuong cao ngon co fu
do. dan chu. bình dang. bac aI. VoI Iy

9
fuong nhu vay fhaf dang fra n frong
bIof bao.
Thaf dop fhay nou co mof xa
hoI ma con nguoI song chan hoa voI
nhau. fuong fhan fuong aI. mof fap
fho ma mof nguoI vì moI nguoI. moI
nguoI vì mof nguoI. noI day khong co
gIau nghoo. sang hon. khong co phan
bIof doI xu . faf ca do u Ia cu a chung do
ma cung Ia rIong do. fuy nhu cau cua
moI nguoI; Iam chung. do chung. an
chung. moI nguoI dou duoc fu do frong
faf you… Ðay qua Ia mof xa hoI Iy
fuong ma moI nguoI dou hang mo uoc
fu bao doI. C. Mac va Ph. Angghon
dung fruoc nhung baf cong mau fhuan
cua xa hoI duong fhoI da do xuong
frIof hoc duy vaf bIon chung cung chI
mong dua xa hoI IoaI nguoI daf don
cho nhu vay; buong tbicn Jang ngay
cbon tran gian nay. “Tbc goa/ is com-

10
munism, unJcr ubicb no onc is Jc-
pcnJcnt upon anotbcr, no onc can bc-
comc tbc commoJity o/ anotbcr, anJ
tbc Jcoc/opmcnt o/ tbc inJioiJua/ bc-
comcs tbc conJition making possib/c
tbc Jcoc/opmcnt o/ cocryonc”
2
. |Muc
dích Ia chu nghIa cong san. frong cho
do nay khong aI phu fhuoc vao aI.
khong aI co fho fro fhanh hang hoa
cua nhau. va su phaf frIon ca nhan fro
fhanh dIou kIon do moI nguoI co fho
phaf frIon).
Thuc fo cho don nay fhì Iy fuong
kIa cung chI Ia mof dong Iy fhuyo f
khong hon khong kom. VoI chu fhuyof
nay. mof IIo n Xo hu ng ma nh roI cu ng
da dI vo dau ! Ða Ian nua !!… Con VIof
Nam fa phaI cong bang ma noI nguoI

2
Reneù Latourelle – Rino Fisichella, Dictionary of
Fundamental Theology, ST PAULS, 1994 tr. 476.

11
mình khon fhaf. nhung nou khong fhuc
fhoI doI moI frIof do hon. fhaf su vì IoI
ích chung hoan foan hon fhì IIou so
chong do duoc chung nao. aI dam
kha ng dInh fruo c duoc dIou gì !
Iy fuong fhì dop fhì hay day
song dau co nghIa Ia nhaf dInh phaI
fhoo ! NhIou khI phaI chap nhan o
fình frang fhap hon. gan gan duoc
chung nao hay chung do. duoc fho
cung Ia quy Iam roI. Chính fhuc fo Ia
fhay cua moI ong fhay vo IInh vuc nay
da day chung fa nhu vay do. Chung fa
fham fhía dIou nay qua nhIou fu
nhung bac cao mInh dI fruoc don ngay
doI song hang ngay cua chung fa.
O day chua ko foI you fo con
nguoI dua Iy fuong do vao fhuc fo va
hoan canh cho Iy fuong ay dom hoa
kof qua. Mof Iy fuong dop boI mof con
nguoI dop fhì nguoI fhuc hanh Iy

12
fuong do cung duoc doI hoI phaI nhu
fho nao do chua dam noI Ia phaI song
hoan foan Iy fuong dop ay. Co fho moI
fuong xung. moI fhuyof phuc noI chu !
Nhu mof CIosu rao gIang ycu tbuong
fhì ngaI da song you o dInh cao nhaf
cua fình you; cbct cbo nguoi mìnb ycu.
va caI Iy fuong do fon faI duoc Ia nho
cac do fu frung fhanh song va cung
rao gIang nhu fho… NoI chung mof Iy
fuong cho du no co dop don dau chang
nua cung fho. do fro fhanh fhuc fo fhì
phu fhuoc vao raf nhIou you fo. Ða goI
Ia Iy fuong fhì fu no chua phaI Ia fhuc
fo.
Taf mof IoI. chung fa cung can
phaI nhìn nhan caI dop cua quan nIom
vo cuoc nhan sInh frong frIof hoc duy
vaf bIon chung. íf ra Ia fu fhan o Iuc
dau.

13
Š Con Jo nbung cai cbua Jcp:
VoI su soI noI. don dap cua su phaf
frIon khoa hoc. ky fhuaf. kInh fo. frIof
hoc |xIn nhac IaI frong do co su ra doI
cua frIof hoc duy vaf bIon chung. mof
buoc ngoaf frIof hoc duoc danh gIa raf
cao frong gIaI doan nay)… hoc gIa
Nguyon HIon Io vIof frong bo Licb su
tbc gioi: “Cbung ta Ja tbong minb ngu
tri muon /oai, cbicn tbang ca Hoa
cong tbì kbong /c nao kbong giai quyct
Juoc oan Jc sinb ton oa banb pbuc
cua mìnb. Cbung ta Juong o trong mot
tboi ky kbung boang, tuong /ai mu mu
cbl oì kboa boc moi xuat bicn, cbung
ta cbua kip ngbì cacb kbco su Jung no
Jay tboi”
3
. Khong bIof khI nao so
fhanh hIon fhuc. chính hoc gIa

3
Nguyeãn Hieán Leâ – Thieân Giang, Lòch söû theá giôùi,
cuoán IV, nxb Vaên Hoaù, 1995 tr. 270.

14
Nguyon HIon Io hay baf ky hoc gIa
uyon bac nao khac cung khong dua ra
duoc mof moc fhoI gIan nao cu fho ca !
Van do con nguoI Ia gì 7 Cuoc song Ia
chI 7 Tu dau 7 RoI vo dau 7… Nhung
cau hoI xua nhu fraI daf ay faf ca van
con do voI dau cham Iung fo fuong.
Con nguoI dau chI don gIan an
no mac am. Ðau phaI nhu con frau
sang som fong cho mo co rom an no
roI dan ra dong cay cay bua bua. don
frua Iua vo chuong do cho nam do roI
IaI cho an. IaI ra dong cay bua. khI
nao nhop fhì fam. khI nao dau fhì
fhuoc mon. Con nguoI cung chI co vay
fhoI a ! VoI duy vaf bIon chung fhì
cang chI co vay. Con nguoI au cung chI
Ia mof hon hop gom: 65% oxy. 18.5%
cacbon. 1.5% canxI… Va nou nhu co
mof caI gì do monh mong. sIou vIof
vua dung cham don con nguoI ma IaI

15
nam ngoaI fam fay con nguoI. vua raf
fhIof fhan voI con ma IaI vua vuof qua
su suy hIou cua con nguoI fhì chang
qua cung chI Ia tbanb qua cua /ao
Jong san xuat oat cbat. Vì fhoo quan
nIom cua duy vaf bIon chung fhì ban
fhan con nguoI duoc fao ra mof cach
fIon quyof fu Iao dong san xuaf. Co
fhaf chI don gIan vay khong 7 Cau hoI
nay fhaf kho do fra IoI co hay Ia
kbong. Song co mof su fhaf Ia dau
phaI moI pham gIa cua con nguoI chI
fhuan do qua frình chuyon doI cua vaf
chaf fao non. Con nguoI chac chan
phaI khac caI ban. caI gho… chu. Ngay
nay voI nhung may dIon foan chung fa
fuong chung nhu do Ia nhung ban sao
cua con nguoI. Nhung kho noI chung fa
cu danh da p. chuI rua nhung may dIon
foan do fhu xom. Ðung Ia chaI nhu da.
Con voI con nguoI chua noI don chuyon

16
danh dap. nhung chI can mof cau noI
xuc pham don fu aI fhoI. dung cham
mof fí don caI TOI fhoI. cu fhu xom af
so bIof. Trong cuoc song nay dau chI
an ngon. mac Jcp. Mof nhan xof fhaf
kho hIou: fu fruoc don nay. nguoI fron
fho gIoI dung do My nhIou. nho My
gIup do nhIou. nhung oaI a m fhay
nguoI fa cu ng ghof My raf nhIou !
Vaf chaf co fruoc y fhuc. vaf
chaf quyof dInh y fhuc ma sao vay nhI
7 Chung fa dang doI con cao. aI do cho
chung fa mof o banh mì. fhì fhaf
fuyof voI. O banh mì |vaf chaf) do so
gIaI quyof duoc con doI cua foI fhì chac
chan foI phaI bIof on o banh mì. nguoI
cho banh mì |y fhuc) chu. Nhung fhuc
fo dau phaI fho. Anh fhu frIch fhuong.
khInh khI |fhaI do bo fhí) vuf o banh
mì do fhì chI co cho moI chay IaI Iuom
chu nguoI fhì kbong cbac dau. Ðung fu

17
kbong cbac Ia vì nou chay IaI Iuom fhì
co caI gì do gan voI con cho maf roI.
Co fho chung fa moI fhuong noI: ac
fhu. maf fính nguoI. NguoI do ma sao
IaI maf fính nguoI. ac fhu nhI ! ÐIon
gIoI gIua con nguoI va con vaf. hay caI
bIon gIoI do xac dInh con nguoI voI
nhung vaf chaf khac qua kho nhan ra
qua. mong manh qua ! Ðay Ia chua ko
don doI song ngho fhuaf cu a con
nguoI. Vì ngho fhuaf cung Ia mof fho
hIon nguoI raf nguoI.
Ðu muon du khong. fhì cung
phaI nhìn nhan: “8u tbat kboa boc
cung cbl tbu bcp giua oom troi kba
giac nay tboi. Tbc ma tu tuong tbì
muon ouot xa tbcm mai, toi nbung
oung tbicng /icng bon cua tam bon, oa
cao sicu bon nua cua sicu oict, sicu
nbicn. Vot /cn boan toan tu suy tu, tu
tuong kbong cu tbc bang kboa boc,

18
nbung ticn xa bon ban kboa boc nbo
Jon bay cua /y /uan tbuan tuy. Ðicm
ycu cua tu tuong /a kbong tbc kicm
cbung Juoc bang quan sat oa tbi
ngbicm. Nbung cbo ycu cua no cung
cbinb /a cbo cao quy cua no. Cao quy,
oì no muon ouot oom troi kba giac
cbat bcp Jc tìm ra ncn tang, y ngbìa
oa cuu canb cbo tat ca, cbo cbinb kboa
boc cung nbu cbo cuoc song, cbo ca
kinb tc, cbinb tri oa Jau tranb cacb
mang nua. Pbai, ncu Joi nguoi kbong
co mot y ngbìa !
Ðoi nguoi pbai co mot y ngbìa,
tbì moi Jang song. Va Jc co y ngbìa
nbu tbc, no pbai co mot cuu canb ouot
xa bon su song oat cbat, ouot xa bon
toan bo tbc gioi oat cbat nay”
4
.

4
Hoaønh Sôn, Tín Lyù Tinh Yeáu, nxb Tp. Hoà Chí
Minh, 1996, tr. 15.

19
C. KHEN HAY CHEÂ !
VoI raf nhIou han cho. chac
chan nhung gì nou fron con raf choch
choac. va nhIou khIom khuyof saI Iam.
xIn chan fhanh don nhan su chI gIao.
Ðung fruoc van do nhu vay.
khong bIof non khon hay non cho.
ThIof nghI van do gIo day khong phaI
Ia khon hay cho. Quan ho o cho Ia
nhung gì chua duoc fhì can phaI bo
fuc. sua do I do cho duoc. nhung gì da
duoc da fof fhì can duoc phaf huy do
khong gì hon ngoaI vIoc huong don
mof xa hoI cong bang. van mInh va
chan hoa fình dong IoaI voI nhau hon.
XIn ghI IaI day y kIon cua nguoI
frong cuoc: “Ngay nay bon bao gio bct
ycu cau bo sung oa pbat tricn /y /uan
cua trict boc Mac-Lcnin /a rat cap

20
tbict”
5
. “Trong Jicu kicn tbc gioi bicn
nay Jang co nbicu bicn Jong /on,
kbong tang cuong tong kct kinb
ngbicm tbuc ticn, kbong ticp tuc pbat
tricn /y /uan cua cbu ngbìa Mac-Lcnin
trong Jo co trict boc Mac-Lcnin, …
cbung ta sc bicn /y /uan Mac-Lcnin
tbanb cac cong tbuc giao Jicu cung
nbac, xa roi tbuc ticn, oa cbung ta sc
kbong bicu Juoc bicn cbung cua su
oan Jong xa boi. Tu Jo kbong tbc xay
Jung tbanb cong cbu ngbìa xa boi
Juoc”
6
.
TH\ SO SANH
NHAN S¡NH Q\AN TR¡¡T HOC

5
Buøi Thanh Quaát, Lòch Söû Trieát Hoïc, nxb Giaùo
Duïc, 2001, tr 440.
6
sñd, tr. 449.

21
O\Y \AT H¡¡N CH\NG \O¡
NHAN S¡NH Q\AN NHO G¡AO
Cuoäc ñôøi laø gì nhæ ? Gay go quaù ! Maø
cuõng ñôn giaûn quaù ! Cuoäc ñôøi laø cuoäc ñôøi,
theá thoâi ! Noùi vaäy nhöng maø khoâng phaûi vaäy .
Cho ñeán nay chaúng coù ñònh nghóa, quan nieäm
nhaát thoá ng naøo veà cuoäc ñôøi caû. Moã i ngöôøi
moät veû. Moãi heä thoáng trieá t lyù moä t kieåu.
Khi ñôøi soáng con ngöôøi coøn baùn khai,
vaên minh coø n leø teø chöa ñeán ñaâu thì töôûng
chöøng vieäc ngöôøi ta luùng tuùng tröôùc vaán ñeà
nhaân sinh laø moät taát yeáu. Nhöng töø luùc khoa
hoïc ra ñôø i vaø caøng ngaø y caøng phaùt trieån, luùc
maø con ngöôø i ta töôûng chöøng nhö töï mình coù
theå giaûi quyeát ñöôïc moïi vaán ñeà veà mình, veà
cuoäc soáng, thì ngöôøi ta caøng hôõi oâi hôn !
Phöông Ñoâng thì höôùng nhìn ra phöông Taây,
phöông Taây thì laïi tìm veà phöông Ñoâng ! Taát
caû chæ mong muoán ñöôïc bieát hôõi con ngöôøi
mi laø ai ? cuoäc soáng naøy laø gì ? Vaø roài con
ngöôøi vaãn khaéc khoaûi trieàn mieân tröôùc cuoäc
soáng !

22
A. CON NGÖÔØI DUY VAÄT
HoI anh can gì do song 7 Chung
fa so fra Io I ngay Ia foI can com an. ao
mac. roI xa hon do dung fIon nghI… do
song. Tho day. mof con nguoI fran
fruI. can gì hon ! Khong chI co vay
frong xa hoI ngay nay. cuoc song con
nguoI cang gan chaf voI bao nhIou Ia
vaf dung fIon nghI. Co vIof kIo u o My
vo fham nguoI fhan o mIon quo ma chI
o ban ngay gì do con foI IaI vuof may
chuc cay so ra khach san o fhanh pho
do ngu dom. Truyon co fhaf han hoI
voI Iy do raf Jon gian Ia o nha quo
khong du fIon nghI ! ThoI nao cung
vay fhoI. Cang nhIou fIon Iam cua
frong fay fhì nguoI fa cang IInh kInh
voI du fhu oat cbat quanh mình. nguoI
fa cang cam fhay fhì mình co du fhu
nhu cau can duoc fhoa man. Nguoc IaI.
mof con nguoI nghoo rof mung foI. fhì

23
chang nghI gì hon ngoaI fam ao cho
mình. ngay ba bua co an Ia cuoc song
cua ho qua fIon roI.
Co Io vì fhay vaf chaf qua gan
chaf voI doI song con nguoI ma frIof
hoc duy vaf bIon chung ra doI. Nhung
nguoI do xuong chu fhuyof nay chac
khong mong gì hon Ia dom IaI cho moI
nguoI nhung fIon nghI vaf chaf foI
fhIou do song xung phan nguoI. Su
fhaf co phaI va y khong 7 Ðac bIof voI
frIof hoc duy vaf bIon chung Mac-
IonIn ! ÐoI voI quan dIom nay nhan
dInh: IIch su faf ca cac xa hoI co gIaI
cap cho don ngay nay chu you Ia IIch
su dau franh gIaI cap. Chu dau franh o
day co nghIa Ia “su tac Jong /an nbau,
bai tru /an nbau, pbu Jinb /an nbau,
buong oao nbau ma cbuycn boa” |Th.
20). Cbuycn boa vo dau 7 Co Io. vì vaf
chaf Ia fron hof. non muc dích cuoI

24
cung cua cuoc chuyon hoa kIa cung chI
dua con nguoI don cho duoc fhoa man
nhung gì Ia vaf chaf nhaf fhoI !
Ðong y rang vaf chaf raf can
cho cuoc song. Nhung cuoc song con
nguoI dau chI dung Ia I co va y !
Ðon froI Tay Ia fho. Con bon
froI Ðong. mac du boI canh IIch su
khac nhau. nIon daI khac nhau. nhung
mof Khong Tu cung ap u frong Iong
noI khaf khao cuu nban Jo tbc. Nhìn
fhay canh doI Iam fhan cua bIof bao
nhIou con nguoI. nhìn fhay su xuong
cap cua xa hoI phong kIon |vua chua
bo fha. dam dang…. dan fình fhì cuop
boc. doI kho…). ong cung khong mong
gì hon Ia vua foI cung song chung
frong canh fhaI bình roI fhInh vuong.
Cach chan cum fu cu ng song cbung o
day Ia co y muon noI don mof dIom raf
khac cua frIof hoc nho gIa so voI frIof

25
hoc duy vaf bIon chung. Ðung fruoc
nhu cau can duoc dam bao nhung oat
cbat foI fhIou nhaf cho cuoc song cua
mof con nguoI fhì phaI nho gIa van ho
hao mof su hoa hop gIua vua foI
|nhung ko fhong frI va nhung nguoI bI
frI). nguoc IaI duy vaf bIon chung phu
nhan su hIon huu cua gIaI cap doI Iap.
khong chap nhan song chung hoa
bình. Tuc Ia mof bon chap nhan su fon
faI cua ca haI gIaI ca p. gIaI cap bI frI
va gIaI ca p fhong frI. gIaI cap dI boc
Iof va gIaI cap bI boc Iof. con bon kIa
fhì khong. gIaI cap fhong frI. gIaI cap
dI boc Iof nhaf dInh phaI cuf xoo. bIon
maf.
ÐoI voI nhan sInh quan frIof
hoc duy vaf bIon chung fhì cuoc doI
nay chI co mof mình gIaI cap vo san
ma fhoI. Anh sInh fon Ia anh vo san.

26
anh dop dI su fu huu. Con fIou fu san
hay fu ban Ia phaI IoaI fru fan goc !
Ðung Ia vaf chaf ! Oxy Ia oxy
|nguoI bI dan ap. boc Iof) con hydro Ia
hydro |nhung nguoI dI dan ap. boc Iof).
Chung fa khong fho hoa mình vao
nhau duoc. Vì nou vay fhì oxy dau con
Ia oxy. hydro dau con Ia hydro. con
chang Ia mof hop chaf moI ra doI; do
Ia H
2
0 |nuoc). Tho day. gIua haI gIaI
cap doI Iap nhau khong fho doI froI
chung duoc.
Song co Io. vì nhìn fhay cuoc
doI dau phaI vay non phaI nho gIa van
nhìn nhan gIa frI cua vaf chaf nhung
khong qua do cao. Chung fa va n fhay
fu fuong cua Tuan Tu mang dac sac
chu nghIa duy vaf fho so. Khong Tu
van fIn vao su van hanh bIon hoa
khong ngung cua su vaf. Va caI cuoc
van hanh kIa raf quyof dInh don con

27
nguoI. don cuoc song cua con nguoI.
Cuoc song con nguoI ra Iam sao fhì fuy
fhuoc vao muc do fuan fhoo su van
hanh bIon hoa do. PhaI nho gIa van
quan nIom vua phaI cho ra vua. foI
phaI cho ra foI. Cu song dung dIa vI
cua mình Ia fof Iam roI. Nho gIa
khong chu fruong IoaI fru vua chua.
khong xoa bo cho do phong kIon.
Con nguoI vaf chaf fhoo kIou
duy vaf bIon chung Ia con nguoI hoan
foan chIu phu fhuoc vao vaf chaf. vì
oat cbat quyct Jinb y tbuc ma !
Chung fa cung da fung bIof
duoc. hay chính chung fa fung fraI
frong cuoc song. con nguoI cung chI Ia
mof dong vaf cao cap ma fhoI. may ma
con nhìn ra duoc su cao cap cua IoaI
dong vaf nay. cung chI Ia su fIon hoa
dI fu vo co don huu co. fu vo sInh don
huu sInh. Chung fa fung ngho day do

28
nhung fIn. nhu nguoI an fhIf nguoI.
mo an fhIf con. anh om an fhIf Ian
nhau. chang han nan doI nam 1945 o
ngoaI Ðac. frong fhoI gIan soI dong
vuof bIon… Nou nhu vay khong phaI Ia
dong vaf fhì Ia fhu gì day 7 Mo f dong
vaf raf u Ia dong vaf. Hay chung fa
fhu dI don nhung vung quo nghoo
chung kIon canh nguoI dan ban cung
sInh song. con fhua xa mof con cho
cua nha gIau o fhanh pho ! Tho day.
du muon du khong vaf chaf cuc ky
quyof dInh cuoc song con nguoI ! CIau
nghoo sang hon. hay ngay ca nhung su
fruu fuong; hanh phuc. fình cam… cung
dou duoc do bang vaf chaf. ÐIou nay
cang ro hon frong xa hoI ngay nay.
Anh nha cao cua rong. xo sang frong
Ia anh hanh phuc. Anh fang qua cang
nhIou fIon Ia anh cang fho hIon fình

29
cam cua anh voI nguoI duoc anh frao
qua v… v… Taf ca co fhaf fho khong !
NoI chung o day ca haI fruong
phaI frIof hoc dou nhìn nhan gIa frI
cua vaf chaf frong cuoc song con
nguoI. Cuoc nhan sInh ma con nguoI
dang song raf can vaf chaf. Song duy
vaf bIon chung fhì hoan foan gan chaf
cuoc nhan sInh nay voI vaf chaf. con
frIof hoc nho gIao fhì khong qua gan
chaf nhu vay.
B. CON NGÖÔØI DUY TAÂM
Chung fa vua Iuof qua con nguoI
vaf chaf. mof cuoc nhan sInh raf vaf
chaf frong nhan sInh quan cua frIof
hoc duy vaf bIon chung va frIof hoc
nho gIao. Co fho noI duy fam va duy
vaf Ia haI phan raf can ban frong cuoc
song con nguoI.

30
Mof cach nao do cho du duy vaf
chang nua cung khong fho phu nhan
you fo duy fam duoc. Chung fa bình
fam mof chuf. dung co chap. ngay ca
nhung nguoI duy vaf cung phaI nhìn
nhan co mof caI gì do. chua dam noI
duy fam. frong cuoc song nay cua con
nguoI raf fham sau. sIou vIof. Nou Ia
duy vaf hoan foan fhì Iam gì co
chuyon cong tam /icm cbinb. Iam gì co
chuyon Iuong frI. Iam gì co chuyon
fuong voI nho nhung nguoI nguoI da
khuaf |nhung anh hung IIof sI)… Anh
cang phu nhan duy fam. anh cang fon
fho duy vaf fhì fu noI anh da noI Ion
anh Ia duy fam roI. Anh duy fam fho
Chua. fho Phaf. fho Ðuc Khong. con
anh duy vaf cung fho Juy oat. fho
Mac-Io day fhoI.
Trong cuoc song. fhoo ban fính
fu nhIon khI gap chuyon fhì nguoI fa

31
fhuong dI vaI fu phuong. Ðau phaI Ia
chuyon hIom khI mof nguoI Iuong dI
khan Ðuc Mo bon Cong gIao. khong
phaI Ia phaf fu ma IaI dI cau Ðo Taf
cua Phaf gIao. Mof cach fìm an. duy
fam van dau do frong moI con nguoI !
Anh cu song quan quaf voI cuoc
muu sInh nay dI. so don Iuc nao do
ngoaI fIon faI. danh vong… ra anh con
co mof khaf vong khac. Mof khaf vong
duoc quay vo voI chính mình. mof caI
gì do raf sau fham dang cho doI anh
kham pha; mof nhu cau fa m IInh.
Hình nhu Ðang ThaI Son. nhac sI pI-
ano daI faI khong chI cua VIof Nam.
co phaf bIou voI daI y: giay pbut sau
sac nbat Joi ooi toi kbong pbai /a /uc
nguoi ta oo tay tan tbuong, boan bo
toi, nbung /a giay pbut toi Juoc /ang
Jong ooi cbinb mìnb trong oang /ang.
Khong chI rIong gì ThaI Son. ngay ca

32
moI nguoI frong chung fa khong íf fhì
nhIou cung fung cam nghIom duoc dIou
do. KhI dong nghIop Shobha Ðo hoI
Iam fho nao mof ong gIa 84 fuoI roI
ma con fIop fuc Iam vIoc co na ng suaf
cao nhu vay. nha van An Ðo K. SIngh
fra IoI: “cbang ai cbc tao bao cao su
cbo cay oict ca”. Chung fa fham fhía
chua. Mof cach fu nhIon fhoI. chua dI
vao you fam IInh cua fon gIao ma
nguoI fa da co nhu cau song Ianh
manh voI chính mình. Ianh manh o
day vua Ia fho xac vua Ia fa m fhan
nua.
Co Io khong co chuan muc nao
gIoI han dIa haf fa m IInh ca ma co
chang Ia nhIou hay íf. ro rang hay an
khuaf dau do. Su an khuaf fam IInh
nay raf ro frong nhan sInh quan frIof
hoc nho gIao. KhI duoc hoI vo TroI.
Khong Tu van bao: chuyon cua con

33
nguoI chua ro hof fhì bIof Iam gì
chuyon cua TroI. Nhung dong fhoI ong
cung day: “Kbong bicu mcnb Troi tbì
kbong /ay gì /am nguoi quan tu” |Iuan
ngu. NghIou VIof). KhaI nIom /am
nguoi quan tu raf can ban frong frIof
hoc nho gIao. Khong Tu cung chI cof
day nguoI fa cho fhanh nguoI co duc
hanh hoan foan va co nhan pham fon
quy. fuc Ia fhanh nguoI quan fu. AI
cung co fho Iam nguoI quan fu ca.
Ngay nay hau nhu aI cung nhìn nhan
nho gIao Ia duy fam. CIao fhuyof cua
nho gIao muon uon nan con nguoI
fhanh nguoI quan fu. an o hop y TroI.
tri tbicn mcnb. Nho gIao va n quan
nIom fhIon dIa van vaf nhaf fho. Cuoc
song nay bao gom fuong quan gIua con
nguoI voI con nguoI. con nguoI voI mo
hon mang vaf chaf xung quanh mình.
va co ca fuong quan gIua con nguoI voI

34
TroI. voI dang sIou hình. vo bIon. Cuoc
song vua gan IIon voI nhu cau vaf chaf
vua gan IIo n voI nhu cau fam IInh.
VoI nho gIao cuoc nhan sInh
nay Ia vay. Con frIof hoc duy va f bIon
chung qua quyof Iap fruong: “Kboa boc
cbung minb rang trai Jat ta ton tai tu
/au (…ì. Xua kia trai Jat /a coi boang
ou, kbong co su song, trai qua qua
trìnb pbat tricn rat /au Jai, cbat oo co
cbuycn tbanb cbat buu co roi ticn /cn
cbat song Jau ticn. Cbat song Jau ticn
Jo /ai ticn Jan tu tbap /cn cao oa cao
nbat /a con nguoi” |Th. 12). Cuoc sInh
fon cua con nguoI chI Ia dInh cao cua
vaf chaf ma fhoI. PhaI chang day Ia
dInh cao nhaf 7 Hay mof ngay nao do
duy vaf bIon chung so bao day chI Ia
dInh cao nhaf cua vaf chaf. con cao
hon nua fhì foI chua ban foI ! Mof
frong nhung dIom fua kha vu ng chac

35
cua duy va f Ia fhuyof fIon hoa. Nhung
foI gIo nay do cung chI Ia mof dong
gIa fhuyof.
Ða goI Ia fIon hoa ma sao chI
dung IaI o con nguoI 7 TaI sao IaI dam
qua quyof fu vuon fIon hoa fhanh
nguoI ma IaI khong nghI foI roI day
con nguoI so fIop fuc fIon hoa fhanh gì
gì do nua. daI khaI Ia fron con nguoI.
Con nguoI da fron vaf chaf fhì chac
chan caI fron con nguoI kIa so cang
khong phaI Ia vaf chaf. Ða bao “cbinb
/ao Jong /am cbo con nguoi tboat kboi
gioi Jong oat, tuc /a /am cbo ouon
nguoi tro tbanb nguoi” |IbI) fhì IIou
rang con nguoI do co con Ia vaf chaf
fhuan fuy ! Ngay nay con nguoI van
khong ngung Iao dong. Iao dong cang
fInh xao hon fruoc nhIou. fho fhì con
nguoI so phaI fro fhanh mof gIong gì
do hon con nguoI fu ouon nguoi chu. O

36
day chua dI vao Ia nh vuc duy fam
dung Ia duy fam noI fon gIao. XIn cung
noI Iuon nho gIao khong phaI Ia fon
gIao.
Tho day. nou nhu khong qua IoI
fhì voI frIof hoc duy vaf bIon chung
cuoc nhan sInh nay chI Ia mof su
chuyon hoa fu dang vaf chaf nay sang
dang vaf chaf khac. íf ra fron Iy
fhuyof Ia fho. Iam gì fhì Iam. anh
song fho nao mac ko fhì cung chI Ia
vaf chaf roI Ia I vaf chaf. tro bui roi
cung sc tro oc ooi bui tro. Ho hao Ia
vay. nhung fhIof nghI fu noI vIof ra
doI frIof hoc duy vaf bIon chung cung
noI Ion caI gì do cao ca. fhIong IIong
Iam. ÐoI vì nhung nguoI chu fruong
fhuyof cung chI vì muu cau am no,
banb pbuc, cong bang cho con nguoI.
Mof khI nhu vay co Io khong con Ia
vaf chaf nua.

37
VoI duy va f bIon chung dung Ia
duy vaf. chI co vaf chaf ma fhoI. Con
voI nho gIao. cuoc song nay khong chI
co duy fa m ma con co ca so ng voI
nhung fhu vaf chaf quanh mình. Cuoc
song Ia cuoc doI dIon voI chính mình.
voI TroI. voI daf.
Cho du gIa u hay ngho o. fon gIao
hay khong fon gIao. duy fam hay duy
vaf fhì ngoaI vIoc Iao dong do co cua
an. do sInh fon. roI xa hon con do
huong fhu nua. fuc Ia dap ung nhu cau
vaf chaf. fhì cung dou co nhu cau you
fhuong. nhu cau hIou bIof va fu fuong.
nhu cau Tuyof doI. fuc Ia nhu cau fam
IInh. fhan fhIong.
C. DUY VAÄT HAY DUY TAÂM
PhaI fhang fhang ma noI ngay
voI nhau rang kIou quan nIom vaf chaf
Ia fron hof. fruoc hof doI voI con

38
nguoI. Ia fuyof doI doI voI cuoc song
fhì khong on. Cach day da Iau Iam roI.
2. 3 ngan nam gì do. fac gIa sach
Cang VIon da vIof: “Pbu oan, qua /a
pbu oan. Pbu oan, qua /a pbu oan.
Tat ca cbl /a pbu oan” |1. 2). Hay mof
nha fho nao do |hình nhu Ia Nguyon
Cong Tru) da fung fhof Ion voI daI y:
ba oan sau ngan ngay co /a bao, canb
pbu Ju trong tbay ma nuc cuoi. Chung
fa cu nhìn fhang vao caI cuoc nhan
sInh nay dI dung Ia mof mo pbu Jung
som no foI fang. nay duoc maI maf.
Anh Ia mof fy phu. mof vua chua… suy
cho cung roI cung chI mof vaI fam van.
roI mof nam fro fan. Vang. voI nhung
aI da fung fham fhía cuoc nhan sInh
nay af so khong Ia gì voI cam nghIom
do. Nhung ho cung cong nhan voI
nhau rang cuoc doI nay dau chI co vay.

39
VoI Khong Tu. ong nhan ra cuoc
van hanh cua froI daf. cua cuoc song
vua co fraf fu. hoa dIou. vua co Ií
huyon vI. sau kín. mau nhIom. CaI sau
kín. mau nhIom cua fraf fu do khong
phaI do vaf chaf fu fhan ma duoc
nhung co ban fay vo hình nao do fao
non nhu vay. Mac dau Khong Tu
khong nhìn nhan co TroI mof cach ro
rang. nhung íf ra day do ong nhìn
nhan co ThIon Monh. fuc Ia mo f cach
nao do ong fhua nhan co dang vo
hình. sIou vIof vuof fron su nhan hIou
cua con nguoI. Ong day con nguoI phaI
co gang fhanh nguoi quan tu.
Con phan mình. duy vaf bIo n
chung khong chu fruong nhu vay.
nhung íf ra khI do xuong duy vaf bIon
chung ho dau phaI vì vI ky. fu IoI.
nhung ho vì dong IoaI day chu. Nhung
raf fIoc ho chI dung IaI o cho com an

40
ao mac. con van do dao duc. Iuan Iy
duong nhu bI bo ngo hoan foan.
Nhung kho noI vo fhu haI nay moI Ia
van do can ban cua cuoc song nay.
Ngay nay Iuan fhuong dao Iy Ia van do
vo cung nhuc nhoI frong xa hoI chung
fa. ThIon dang dau chua fhay nhung
hoa nguc fhì fran ho !
Cuoc song nay so Ia gì mof khI
dop bo faf ca cac gIa frI Iuan Iy. dao
duc. Mof fhang nguoI fran fruI Io Io
kIa co Ia gì. o froc qua dI fhoI ! Mof
fhay ma dang fhoI rua fhì cung Ia moI
ngon cho dIou hau nhu bao nhIou xac
fhu vaf khac. HoI con nguoI mI Ia aI 7
HoI cuoc nhan sInh nay mI co n Ia caI
gì nua day 7 Chang bIof nua. nhung co
mof suc nong nao do van Iuon am I
nung dof frong coI fham sau cua fam
hon con nguoI. phaI Iam nguoI. phaI

41
song cho ra nguoI ! Con nguoI song Ia
huong Ion. huong Ion dang vo bIon.
TraI daI IIch su nhan IoaI. co
nhung con nguoI chung fa phaI fran
frong kham phuc. Cuoc doI ho khong
con rIong cho ho nua. chang han nhu
nhung nguoI do xuong duy vaf bIon
chung va nho gIao. NoI dIou nay cung
noI Ion cuoc nhan sInh nay dau chI Ia
duy vaf. Ia vaf chaf. ma con Ia duy
fam. Ia fa m IInh. fhan IIong nua.

42
NO¡ O\NG
NHAÂN SINH QUAN TRIEÁT HOÏC
DUY VAÄT BIEÄN CHÖÙNG.................................... 1
A. Moät taát yeáu cuûa lòch söû .......................... 1
B. Cuoäc nhaân sinh .........................................4
C. Khen hay cheâ ! ........................................ 20
THÖÛ SO SAÙNH NHAÂN SINH QUAN
TRIEÁT HOÏC DUY VAÄT BIEÄN CHÖÙNG
VÔÙI NHAÂN SINH QUAN NHO GIAÙO................. 21
A. Con ngöôøi duy vaät ................................. 23
B. Con ngöôøi duy taâm................................30
C. Duy vaät hay duy taâm............................38
NOÄI DUNG..................................................... 43


43

I.· l. |.i ·i.: ·...i .. .i·|, ·.·
..· ·|i.. .· .. ||.·. :i.· :.··| |.·.
1..i :.. |.. :|.·., ·.·. .·. |.i |i ...,
-i· |.· ... ..·. :··| .|· .i.. .|. :|..
.i. .|· l.·.:.:·:v|.:·.il...·. Xi· .|.·
:|.·| ..· .· :.....

ngöôøi vieát

44