TT Nôi dung yêu câu

Dánh giá chi
tiêt
I Diêu kiên bàt buôc
1 Co dam bao du thâu hop lê theo quy dinh tai khoan 2 Muc 17 Chuong I; Dat
2
Co giây chung nhân dáng ky kinh doanh , nêu rõ hoat dông trong linh vuc xây dung công
trinh dân dung.
Dat
3
Bao cao tai chinh nám 2007, 2008, 2009 dã duoc kiêm toan hoác duoc co quan co thâm
quyên xac nhân theo quy dinh cua phap luât;
Dat
4
To khai tu quyêt toan thuê nám 2007, 2008, 2009 theo quy dinh cua phap luât vê thuê (co
xac nhân cua co quan thuê la dã nôp to khai);
Dat
5
Co ban cam kêt không bi co quan co thâm quyên kêt luân vê tinh hinh tai chinh không
lanh manh, dang lâm vao tinh trang pha san hoác no dong không co kha náng chi tra;
dang trong qua trinh giai thê.
Dat
6
Nha thâu co tên trong danh sach mua HSMT, hoác truong hop thay dôi tu cach tham du
thâu theo quy dinh tai Muc 10 BDL;
Dat
7 Hach toan kinh tê dôc lâp; Tham du thâu voi tu cach la nha thâu dôc lâp. Dat
8
Thu bao lãnh cua ngân hang phai la ban gôc va phai do Giam dôc Ngân hang ky hoác
nguoi duoc uy quyên kem theo giây uy quyên hop lê hoác quy dinh vê phân câp ky va
phat hanh thu bao lãnh;
Dat
9 Gia tri va dông tiên bao dam du thâu không nho hon 1,5 ty dông Viêt Nam Dat
10
Thoi gian co hiêu luc cua bao dam du thâu không nho hon 105 ngày kê tu thoi diêm
dong thâu.
Dat
11 Co ban gôc HSDT; Dat
12 Don du thâu hop lê theo quy dinh tai Muc 11 Chuong I; Dat
13 Hiêu luc cua HSDT không nho hon 75 ngay Dat
14
HSDT co gia du thâu cô dinh (không chao thâu theo nhiêu muc gia hoác gia co kem diêu
kiên gây bât loi cho chu dâu tu ); Co phân tich don gia du thâu cho cac công viêc cua cac
hang muc trong bang tiên luong . HSDT co gia tri hiêu chinh sai lêch (gia tri tuyêt d ôi)
nho hon 10° gia du thâu
Dat
HSD1 cua nhà thâu sř bš loʼni bť nśu không dʼnt mũt trong các diŝu kiên bőt buũc trên dâv
II Tiêu chuân dánh giá vê nàng luc kinh nghiêm
1 Kinh nghiêm
1.1 Nha thâu co kinh nghiêm hoat dông liên tuc trong linh vuc xây dung tôi thiêu la 15 nám. Dat
1.2
Co tai liêu chung minh (Hop dông kinh tê) la nha thâu chinh thuc hiên thi công 02 công
trinh tuong tu trong 5 nám gân dây. Công trinh tuong tu duoc xac dinh:
- Tuong tu vê ban chât va dô phuc tap: công trinh công nghiêp hoác dân dung tu câp I tro
lên (co chiêu cao tu 20 tâng tro lên hoác tông diên tich san tu 10.000m2 tro lên);
- Tuong tu vê quy mô: Tông gia tri cua cac hop dông không nho hon 75 ty dông.
Dat
gng lŻc kÿ thuŏt
2.1
Náng luc hanh nghê xây dung : dat hang I , diêu 53 Nghi dinh 12/2009/NDD-CP ngay
12/2/2009.
a
Co chi huy truong hang 1 tro lên (nêu danh sach, va kê khai náng l uc kinh nghi êm dê
danh gia)
Dat
b
Co du kiên truc su, kÿ su thuôc chuyên nganh xây dung phu hop voi loai công trinh thi
công xây dung: Co tôi thiêu 20 kÿ su va du cac chuyên nganh, bao gôm: kiên truc su, kÿ
su xây dung, diên, kÿ su câp thoat nuoc, trác dac, dia chât, may xây dung, kinh tê xây
dung (nêu danh sach, hop dông lao dông, cam kêt vê trinh dô hoc vân kem theo ban sao
báng tôt nghiêp dai hoc co công chung, kinh nhiêm công tac dê danh gia)
Dat
TIÊU CHUAN DÁNH GIÁ
Muc 1: TCDG vê nàng luc và kinh nghiêm cua nhà thâu
Cac TCDG vê náng luc kinh nghiêm cua nha thâu duoc su dung theo tiêu chi "dat", "không dat". Nha thâu phai "Dat"
ca 3 nôi dung nêu tai cac diêm I, II trong bang duoi dây thi duoc danh gia la dap ung yêu câu vê náng luc kinh nghiêm.
Cac diêm I, II chi duoc danh gia la "dat" khi nôi dung chi tiêt trong t ung diêm duoc danh gia la "dat"

TT Nôi dung yêu câu
Dánh giá chi
tiêt
c
Co không it hon 50 công nhân kÿ thuât bâc tu 4/7 co chung chi dao tao phu hop voi công
viêc dam nhân (Nêu danh sach công nhân, hop dông lao dông hoác quyêt dinh tiêp nhân
va quyêt dinh vê trinh dô kÿ thuât kem theo dê danh gia).
Dat
d
Co cam kêt du thiêt bi thi công chu yêu dê thi công xây dung công trinh (danh sach thiêt
bi cam kêt huy d ông thi công xây d ung công trinh kem theo danh muc tai san cô dinh
hoác hop dông mua ban dê danh gia).
Dat
e
Dã thi công công trinh công nghiêp hoác dân dung tu câp I tr o lên (co hop dông kinh t ê,
kê khai chi tiêt vê tinh chât, quy mô công trinh dê danh gia)
Dat
2.2
Nhân su chu chôt th uc hiên công trinh: (cung câp dây du ly lich co xac nhân cua don vi
quan ly, báng tôt nghiêp, chung chi hanh nghê lam co so danh gia)
a Co chi huy truong hang 1: Theo diêu 52 Nghi dinh 12/2009/ND-CP, bao gôm: Dat
- Tôt nghiêp dai hoc chuyên nganh xây dung công trinh
- Co thoi gian liên tuc lam công tac thi công xây dung tôi thiêu 7 nám
- Dã la chi huy truong công truong cua it nhât 1 công trinh xây dung câp I tro lên hoác 2
công trinh câp II thuôc pham vi cang hang không sân bay.
b Chu nhiêm kÿ thuât thi công - Kÿ su truong Dat
- Tôt nghiêp dai hoc chuyên nganh xây dung công trinh
- Co thoi gian liên tuc lam công tac thi công xây dung tôi thiêu 5 nám
- Dã la kÿ su truong công truong cua it nhât 1 công trinh công nghiêp hoác dân dung câp
I tro lên hoác 2 công trinh câp II thuôc pham vi cang hang không sân bay. Hoác dã tham
gia quan ly kÿ thuât it nhât 5 công trinh dân dung câp I tro lên.
c
Dôi truong thi công: Co dôi truong thi công cac hang muc công trinh dam bao náng luc
dap ung tôi thiêu (Tôt nghiêp dai hoc chuyên nganh phu trach, co tôi thiêu 3 nám kinh
nghiêm, dã thuc hiên quan ly kÿ thuât hoác tô chuc thi công hang muc thuôc công trinh
câp I)
Dat
- Do dac, xây dung môc (Kÿ su trác dia hoác trung câp do dac): 01 nguoi
- Nên, mong công trinh (Kÿ su nên, mong, dia chât công trinh): 01 nguoi
- Thân nha va kiên truc (Kÿ su xây dung): 02 nguoi
- Câp thoat nuoc trong nha (Kÿ su câp thoat nuoc công trinh): 01 nguoi
- Sân duong, thoat nuoc ngoai nha: 01 nguoi
- Bao chay (kÿ su diên hoác diên tu, thông tin tin hiêu): 01 nguoi
d Cac bô phân quan ly, giam sat chât luong: Dat
¹ Truong phong kê hoach (Kÿ su kinh tê xây dung): 01 nguoi
¹ Truong phong kÿ thuât (Kÿ su xây dung): 01 nguoi
¹ Truong phong quan ly chât luong công trinh (Kÿ su xây dung hoác kÿ su vât liêu xây
dung): 01 nguoi
2.3 Thiêt bi thi công chu yêu
a
Sô luong trang thiêt bi thi công, vât tu chu yêu co tinh náng kÿ thuât phu hop quy mô goi
thâu ( mong, thân nha, sân duong, câp thoat nuoc ) dê thi công xây dung công trinh dam
bao chât luong, tiên dô.
Dat
b
Co tai liêu chung minh trang thiêt bi chinh phu hop quy mô goi thâu thuôc so huu cua
nha thâu (Nha thâu phai co tai liêu chung minh s o huu - danh muc tai san cô dinh hoác
hop dông mua ban, nêu trang thiêt bi chu yêu không thuôc so huu cua nha thâu thi phai
chung minh duoc kha náng huy dông dê chu dông dam bao tiên dô thi công cam kêt (hop
dông nguyên tác voi cac don vi cung ung may moc thiêt bi. Co câu trang thiêt bi chu yêu
thuôc so huu cua nha thâu bao gôm:
Dat
- Thiêt bi thi công chinh
- Thiêt vi quan ly chât luong tai hiên truong
3 gng lŻc tài chinh
3.1 Doanh thu trung binh hang nám trong 03 nám gân dây phai dat trên 400 ty dông. Dat
3.2 Trong vong 03 nám gân dây nha thâu hoat dông không bi lô ; Dat
3.3 Hê sô kha náng thanh toan no ngán han k~1 Dat
3.4 Gia tri rong ~0 Dat
hà thâu "dʼnt" tât ca các nũi dung nêu trong muc II thì duoc dánh giá là dáp ųng vêu câu vŝ kinh
nghiêm, ngng lŻc và duoc dua vào dánh giá ů buūc tiśp theo.

TT
III
1
1.a
1.a.1
1.a.2
1.a.3
1.a.4
1.b
1.b.1.
1.b.2
1.b.3
1.b.4
1.b.5
1.b.6
1.b.7
1.c
1.c.1

%%
.

2.1
2.2
a
b
c
d

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1
a
b
c
5.2
a
b
c
5.3

%%
,
-
.

,
-

,
-
.

,
-
.
/
0

c 2: Tiêu chuân dánh giá vê kÿ thuât
Nôi dung yêu câu
Tiêu chuân dánh giá vê kÿ thuât
c dô dáp ng yêu câu kÿ thuât cua vât liêu xây dung
Dôi vói các vât liêu phân móng. kêt câu công trình. công trình ngâm. sân duòng. thoát nuóc ngoài nhà (kem theo cam kêt nguôn gôc, xuât
xu vât liêu, hop dông nguyên tác voi nha cung ung va chung chi chât luong hoác kêt qua thi nghiêm duoc cung câp boi phong thi nghiêm hop
chuân)
Xi máng
- Co cam kêt nguôn gôc vât liêu
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu (dung nguôn gôc) dap ung tiêu chuân Viêt Nam hoác kêt qua thi nghiêm duoc cung ung boi phong thi
nghiêm hop chuân
Thep cac loai
- Co cam kêt nguôn gôc vât liêu
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu (dung nguôn gôc) dap ung tiêu chuân Viêt Nam hoác kêt qua thi nghiêm duoc cung ung boi phong thi
nghiêm hop chuân
Da cac loai phuc vu dô bê tông
- Co cam kêt nguôn gôc vât liêu
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu (dung nguôn gôc) dap ung tiêu chuân Viêt Nam hoác kêt qua thi nghiêm duoc cung ung boi phong thi
nghiêm hop chuân
Cat phuc vu dô bê tông
- Co cam kêt nguôn gôc vât liêu
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu (dung nguôn gôc) dap ung tiêu chuân Viêt Nam hoác kêt qua thi nghiêm duoc cung ung boi phong thi
nghiêm hop chuân
(Trong truŭng hop sŷ dung bê tong thuong phŋm. ban thanh phŋm ngoai cac nũi dung liên quan dśn chat luong vŏt liêu dau vao con phai bo
sung thiśt kś cap phŧi hoàc thiśt kś kv thuŏt chi tiśt va chųng chş chat luong san phŋm)
Dôi vói các vât liêu phân kiên trúc (kem theo cam kêt nguôn gôc, xuât xu vât liêu, hop dông nguyên tác voi nha cung ung va chung chi chât
luong cua nha san xuât, hoác catalog kÿ thuât, hoác kêt qua thi nghiêm chât luong cua phong thi nghiêm hop chuân). Dôi voi cac vât liêu co
chung chi chât luong tôt hon so voi yêu câu së duoc danh gia theo phuong phap so sanh giua cac nha thâu
Cua sô va cua di cac loai (bao gôm ca khoa, ban lê, mô to va cac phu kiên di kem)
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác catalog kÿ thuât (dung nguôn gôc) dap ung yêu câu HSTK
Vach ngán khu vê sinh, vach ngán kinh, tâm ôp dinh hinh
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác catalog kÿ thuât (dung nguôn gôc) dap ung yêu câu HSTK
Vât liêu lam mai (tôn mai, up noc, mang nuoc va khung thep)
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác catalog kÿ thuât (dung nguôn gôc) dap ung yêu câu HSTK
Gach xây
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác kêt qua thi nghiêm chât luong duoc câp boi phong thi nghiêm hop chuân xac dinh dap ung tiêu chuân
kÿ thuât (phu hop nguôn gôc cam kêt)
Gach lat san; gach lat, ôp khu vê sinh
- Co cam kêt nguôn gôc vât liêu
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác kêt qua thi nghiêm chât luong duoc câp boi phong thi nghiêm hop chuân xac dinh dap ung tiêu chuân
kÿ thuât (phu hop nguôn gôc cam kêt)
Trân cac loai
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác catalog kÿ thuât (dung nguôn gôc) dap ung yêu câu HSTK
Son cac loai (son tuong, sát thep)
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác kêt qua thi nghiêm chât luong duoc câp boi phong thi nghiêm hop chuân xac dinh dap ung tiêu chuân
kÿ thuât (phu hop nguôn gôc cam kêt)
Vât liêu câp thoat nuoc (ông thoat nuoc cac loai, may bom
Duong ông va phu kiên
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác catalog kÿ thuât (dung nguôn gôc) dap ung yêu câu HSTK

Nôi dung yêu câu
Thiêt bi vê sinh (voi rua, lavabo, xi bêt, châu tiêu, xi phông...)
- Co hop dông nguyên tác voi don vi cung ung ,co cam kêt vê nguôn gôc xuât xu vât liêu
- Co chung chi chât luong vât liêu hoác catalog kÿ thuât (dung nguôn gôc) dap ung yêu câu HSTK
Tô chc và nhân su
So dô hê thông tô chuc cua nha thâu tai công truong dam bao phu hop voi quy mô ,tinh chât công trinh va su quan ly cua nha thâu ( bao gom
. Cac bũ phŏn quan lv tiśn dũ. kv thuŏt. hanh chinh kś toan.Cac dũi. to thi cong .chat luong. vŏt tu. mav moc. thiśt bš. an toan. an ninh. moi
truŭng )
Nhân su duoc huy dông dê thuc hiên goi thâu
Chi huy truong: chi xem xet dôi voi cac chi huy truong dã dat hang 1 theo diêu 52 Nghi dinh 12/2009/ND-CP
- Thoi gian công tac trong linh vuc xây dung công trinh tu 7 nám tro lên (so sanh giua cac nha thâu)
- Dã la chi huy truong thêm 1 công trinh câp I tro lên trong vong 5 nám duoc công thêm 0.25 diêm. Tôi da không qua 1 diêm
Chu nhiêm kÿ thuât thi công - Kÿ su truong: Chi xem xet dôi voi nhung kÿ su truong dã dat náng luc kinh nghiêm
- Thoi gian công tac trong linh vuc xây dung công trinh tu 7 nám tro lên (so sanh giua cac nha thâu)
- Dã la kÿ su truong hoác chi huy truong thêm 1 công trinh câp I tro lên trong vong 5 nám duoc công thêm 0.25 diêm. Tôi da không qua 0.75
diêm
Dôi truong thi công: Chi xem xet vê sô luong dôi truong thi công, kÿ su dap ung yêu câu HSMT
- Thân nha va kiên truc (Kÿ su xây dung): co tu 3 nguoi dên 6 nguoi (So sanh giua cac nha thâu)
- Bô phân quan ly, giam sat chât luong:
¹ Kê hoach: Co tu 1 - 3 kÿ su kinh tê xây dung hoác kÿ su xây dung (So sanh giua cac nha thâu)
¹ Kÿ thuât: Co tu 1 - 3 kÿ su xây dung (So sanh giua cac nha thâu)
¹ Giam sat chât luong: Co tu 1 - 3 kÿ su xây dung (So sanh giua cac nha thâu)
Công nhân kÿ thuât (bao gôm ban khai ly lich co xac nhân, quyêt dinh hoác chung chi dao tao)
- Trung câp do dac: tu 1 - 3 nguoi (So sanh giua cac nha thâu)
- Công nhân kÿ thuât: tu 30 nguoi - 60 nguoi (So sanh giua cac nha thâu)
- Thi nghiêm viên kiêm tra chât luong: tu 3 nguoi - 6 nguoi (So sanh giua cac nha thâu)
Tô chc thi công
Thuyêt minh va ban vë Tông mát báng thi công phu hop, dam bao công tac thi công xây dung , an toan , an ninh va vê sinh môi truong, không
lam anh huong dên khai thac cua cang HKSB
Tông mát báng thi công xây dung công trinh thê hiên vi tri công trinh phu tro, duong công vu phuc vu thi công va thuyêt minh xac dinh quy
mô công trinh phu tro va cac yêu câu vê dam bao duong công vu thi công (kê ca nôi dung liên quan dên dên bu giai phong mát báng va kêt câu
công trinh phu tro)
Co thuyêt minh va ban vë khu phu tro phuc vu thi công công trinh (bao gôm ca quy mô va tinh toan xac dinh quy mô khu phu tro dam bao yêu
câu tiên dô va khôi luong thi công)
Các giai pháp kÿ thuât cho các công tác chu yêu
Giai phap trác dac dê dinh vi cac kêt câu công trinh (trong qua trinh thi công va tiêp tuc quan trác lun cua công trinh sau nay)
- Co ban vë, thuyêt minh bô tri mát báng môc
- Ban vë bô tri mát báng va thuyêt minh phu hop voi yêu câu xây dung công trinh (nêu rõ cac sai sô co thê xay ra va phuong phap loai tru)
Thi công phân mong va công trinh ngâm co thuyêt minh va ban vë thê hiên biên phap tô chuc va kÿ thuât thi công dam bao yêu câu kÿ thuât, an
toan cho cac công trinh liên kê .
- Co ban vë tông mát báng bô tri mong va cac công trinh ngâm trong do co bô tri may moc thiêt bi, vât liêu thi công
- Co ban vë va thuyêt minh biên phap va trinh tu thi công cac hang muc công trinh phu hop voi yêu câu kÿ thuât
- Biên phap thi công cac hang muc công trinh phu hop voi mát báng va yêu câu tiên dô, an toan, dam bao vê sinh môi truong
Thi công toan bô phân thân (tu côt ¹ 0.00 dên mai) cac bô phân chinh công trinh, co thuyêt minh va ban vë thê hiên biên phap tô chuc va kÿ
thuât thi công dam bao yêu câu kÿ thuât phu hop voi mát báng, tiên dô dam bao an toan.
- Co ban vë tông mát báng diên hinh (cho 1 tâng) bao gôm ca thuyêt minh va bô tri thiêt bi, phuong tiên, vât liêu thi công
- Co ban vë mát cát bô tri thiêt bi thi công theo cao dô thi công (co thê vë chung cho cao trinh lon nhât)
- Co ban vë va thuyêt minh biên phap va trinh tu thi công cac hang muc dam bao yêu câu kÿ thuât
- Biên phap thi công cac hang muc phu hop voi mát báng va yêu câu tiên dô, an toan, dam bao vê sinh môi truong
Thi công hoan thiên phân kiên truc, câp thoat nuoc (Thuyêt minh chi tiêt giai phap láp dát thi công kiên truc công trinh bao gôm: mai tôn, trân,
vach cac loai, lat, ôp, xây, trat, cua ...): nêu dây du trinh tu thi công dap ung yêu câu kÿ thuât va phu hop voi mát báng, tiên dô thi công
- Co ban vë tông mát báng diên hinh (cho 1 tâng) bao gôm ca thuyêt minh va bô tri thiêt bi, phuong tiên, vât liêu thi công
- Co ban vë va thuyêt minh biên phap va trinh tu thi công cac hang muc công trinh phu hop voi yêu câu kÿ thuât
- Biên phap thi công cac hang muc công trinh phu hop voi mát báng va yêu câu tiên dô, an toan, dam bao vê sinh môi truong
Thi công hang muc sân duong , co thuyêt minh va ban vë thê hiên biên phap tô chuc va kÿ thuât thi công dam bao yêu câu kÿ thuât , tiên dô
- Co ban vë tông mát báng bô trong do co bô tri may moc thiêt bi, vât liêu thi công
- Co ban vë va thuyêt minh biên phap va trinh tu thi công cac hang muc công trinh phu hop voi yêu câu kÿ thuât
- Su dung thiêt bi chuyên dung thi công mong, mát duong BTXM dê dam bao chât luong công trinh
Biên pháp. quy trình quan lý thi công
Quan ly chât luong:
Co quy trinh quan ly chât luong cac hang muc công trinh chinh phu hop voi yêu câu HSMT
Dê cuong chi tiêt tu kiêm tra chât luong cac hang muc công trinh chinh phu hop voi yêu câu HSMT
Dê xuât cac biên phap khác phuc hu hong, sua chua trong qua trinh bao hanh công trinh
Cac biên phap thuc hiên lâp va quan ly hô so:
Quan ly hô so
Lâp ban vë hoan công, nghiêm thu công trinh
Thuc hiên thanh toan, quyêt toan công trinh
Quan ly an toan thi công trên công truong

Nôi dung yêu câu
Biên phap quan ly , tô chuc giam sat an toan lao dông
Phong chông chay nô trong va ngoai gio thi công.
Bao vê an ninh công truong, quan ly nhân luc, thiêt bi
Dam bao an toan khu vuc cang hang không
Dam bao an toan khai thac Cang HK
Dam bao an ninh khu vuc Cang HK
Quan ly môi truong:Cac biên phap giam thiêu vê sinh trong công trinh, vê sinh môi truong bên ngoai công trinh trong khu vuc cang HKSB
áy móc thiêt bi thi công:
Nha thâu cam kêt may moc thiêt bi phuc vu thi công:
- Co ban kê khai may moc thiêt bi thi công công trinh
- Bang kê khai may moc thiêt bi phuc vu thi công công trinh phu hop voi biên phap thi công, tiên dô thi công công trinh
Thiêt bi táng cuong tiên dô, chât luong công trinh
- Câu thap 50T: 02 bô
- Xe bom BT, tu hanh 50m3/h: 02 bô, du phong 01 bô
- Tram trôn bê tông công suât ~50 m3/h (nêu su dung bê tông thuong phâm tu cac tram trôn chuyên dung): 02 bô
- May trai bê tông chuyên dung
Chât luong may moc thiêt bi su dung thi công
- Tu 70° dên 80 ° may moc thiêt bi thi công chinh co thoi han su dung ·7 nám, chât luong con lai ~70°
- Tu 81° - 100° may moc thiêt bi thi công chinh co thoi han su dung ·7 nám, chât luong con lai ~70° (so sanh giua cac nha thâu)
So huu nha thâu:
- Nha thâu so huu tu 50° dên 70° thiêt bi thi công chinh va trên 50° cac thiêt bi khac
- Nha thâu so huu tu 71° thiêt bi thi công chinh tro lên va tu 51° tro lên cac thiêt bi khac (so sanh giua cac nha thâu)
Tiên dô thi công
Tông tiên dô thi công công trinh
- Co bang tông tiên dô thi công công trinh
- Tông tiên dô thi công công công trinh phu hop voi tiên dô thi công cac hang muc công trinh
- Tông tiên dô thi công công công trinh co trinh tu thi công cac hang muc công trinh hop ly va phu hop voi mát báng thi công
Tiên dô thi công chi tiêt cac hang muc công trinh phu hop voi biên phap tô chuc thi công, trinh tu thi công
- Mong nha va cac công trinh ngâm
- Thân nha
- Kiên truc, câp thoat nuoc trong nha
- Sân duong, công, truong rao, thoat nuoc ngoai nha
Co biêu dô thê hiên nhu câu nhân luc, vât liêu, thiêt bi thi công.
Biên phap dam bao tiên dô thi công.
Thoi gian thi công công trinh theo tiên dô thi công
- Tiên dô thi công công trinh ~ 12 thang
- Tiên dô thi công công trinh dung 12 thang
- Tiên dô thi công ·12 thang (so sanh giua cac nha thâu)
HSD1 có tông sŧ diêm vŝ mát kÿ thuŏt > 9ô diêm duoc dánh giá là dʼnt vêu câu vŝ mát kÿ thuŏt và duoc chuvên sang xác dšnh giá dánh
giá.

Dánh
giá chi
tiêt
Tông
công
100
23
10.5

10

2.5

Dánh
giá chi
tiêt
Tông
công

7

6

38

9

Dánh
giá chi
tiêt
Tông
công

7

10

' Xác dinh giá dánh giá
1 Xac dinh gia du thâu (Theo Muc 28 Chuong I )
2 Sua lôi (Theo Muc 29 Chuong I)
3
Hiêu chinh cac sai lêch nhung don gia du thâu bât hop ly qua cao hoác qua
thâp so voi cac hô so du thâu khac duoc hiêu chinh (Theo Muc 30 Chuong I ).
4 Công Gia du thâu sau sua lôi va hiêu chinh sai lêch ( 1¹2¹3 )
5
Gia du thâu sau sua lôi va hiêu chinh sai lêch tru di gia tri giam gia (nêu co) :
Gia tri nôi dung (4) gia tri giam gia (nêu co)
6 Dua cac chi phi vê môt mát báng so sanh theo cac yêu tô duoi dây:
6.1 Cac diêu kiên vê mát kÿ thuât, tiên dô.
a
Dinh muc ap dung : Diêu chinh gia du thâu theo don gia chi tiêt tinh du thâu
trên co so hiêu chinh theo dinh muc VL; NC; May hiên hanh phu hop voi
công viêc moi thâu.
b
Diêu chinh khi không tinh chi phi biên phap kÿ thuât thi công dam bao an toan
cho cac công trinh
c Hiêu qua mang lai do rut ngán thoi gian thuc hiên goi thâu:
Hhq = G (i) / T * t (i) * R
G (i ) : Gia du thâu sau sua lôi hiêu chinh cua nha thau thu ( i )
T : Tiên dô theo yêu câu HSMT;
t ( i ) : Khoang thoi gian rut ngán hop ly do nha thâu thu ( i ) dê xuât so voi
HSMT ( ngay )
R : lãi suât vay ngân hang 0,0411°/ ngay.
6.2 Diêu kiên tai chinh
Giam gia khong co co sů sř khong duoc chap nhŏn khi hiêu chşnh gia danh
gia theo muc 5
Gia danh gia : muc 5 ¹ ( 6.1a ) ¹ ( 6.1b ) - (6.1.c)

 .

 ! 3  .

.

39E.33 2 .29. .33 97H3 3H:/. .3.9 2E/3 39 /3 3H:/.O.3 8E..9:. - l9 8.4. .3/3O99: 8. O.:H333 -... H.. 97..97K3 ...:97. 5 3. ..3 332.397K39 ./3 3 8.3G2904-38. 8.3g3 .8. E3E O 397.E.:H333/355. E3E l9 .8.594E93.42397.4 3 .4 -39935 .38E..

%% /:3H:.9.3 .: O3J9.3339:9-.

3 .3.97K3 9:9G2904 E3E O.29: 39.38E.332.5 32:.597 H3 .3.. 3 4.333 5 3./3 /39.:3.3 97K3 .99 .3 97K3 G2904/.. 49455..6:9 39533 .3 97K3 /.5  .: 9.O5 339 H. 9 83.33%04 : 3.6:9 3.33 .99 - . 233 H:/.3...3.3 2.3/ 3. lE3E. ..O.3/3.4 34..9J3.:97.99.38E.9 6:2.29 99-9.3..3.397K3 E3E 38. 6:3 -39935 .-E3 E3E l9..3 97K3. 99 l9 .OE.3354...8 E3E O.

 .

.3.52. %7.. . .-E3 3:97. 8.52.594E93. 3 2-493 9.399-.39397.9.5 4 ..3H39.397K3 O9. 5 32:.343 3. 39 93939J3: 3.9:. .E.3 /:33H:97432$.597H3 l97. /32.397K3/3/3.E.9 9.3H39. 34.-536:3 E28E9. %33....:97.32.397K3 O9..397K3 2-43g3. l9 - l9 .97.3. 3 2O3..3g3: 3 .5 l4 .5 97H34./34.J3 %9.J939..:39:.97:3.397K3 3..O99:3g23 32 9.. 39: 9:5.597H34.3/399:3g2 l.3O 97. 3.9 5904 . 9 .397K3/3.9.O9:..394E33333 E9773 / 0 l9 l9  . .J939.59:...39:9K5 .3 97.3 g3 ..2 .32..: 9:.6:3 .4.E.J3556:2O9:9:.332.4 E3E - .3 99 - 9 . $..9.39E./3/3.2. E. %9-9.. E3E E5 3H:.3 . E5399: %935 .8:.397K3.39E. 8.:H333/3.97.3. l9 / l9  .3 %7.:332E2O.3.9.9.29 5 33:H39.3539:9 8..39:-.399- .3 93 O9:.397.397K3 8. 4. $3 ./3 3. 34. l9 - l9     l9 l9 l9 l9 9 : 9 9 9.42 %935 .397K3.9 3.9.33383-.33 2O3 .42 %9-9.39/3 3./3 3.9: /3 3.3 %935 .397K3..3238 : /.3.323 .3.397. 594E93.E 8.983..3534.3 3g23 39:49 33- 83g39.:H333/3.3 94E93.9K $..J3 4. %7.9.3.3 .3 /3 .:H333597E.39.9.39. :.2..3354. .3 8..33383-..36:3 9:94.8:.5 9O. 3 3"2 3g3 .3 97K3 2 -4.. .O 9J3 3g3 9:9 5 5 6: 2 O 9: 2O3 93 3 83 .97433 8.:97.3/399:3g2 l8.397K3 .l ! -. 8.99- .59:.9. 329:99.39:97:3-K333g29743 3g23 5 997H3 9 3 %743..3.399-. 9.397K3 3. E4.8:.3..97..6:3 9:9J939.: $ .8.9.397. ..32397.397K3 8.3.3536:3 . : .

 .  . .  - -  -  -  -  -  -  -  .  .  .%%  .  .

 .    . - . .%% . /           .  . .

  . - . - .  . . . / 0 .%% .

293:3. .29.9: O...53 O5 33:H39.9: 5 33:H39.:3 9:9 553:3.3.9:/3 l.O.343 G2904..9: O.O.96:9J32.83 ..3.:3'9. :9.E9 5:..29 %73. .:9...... 9": :.:9..3.:3'9.3.E. 3 E539H:.3.:33-539J 325.3..:33 .:33 ..:33.3 ..3:3.:33 ..9: 33:3.29.3 899F5 O5 33:H39. 3.:9...:3 9:9 553:3.3. 3 E539H:..33.9. E53H:.9. -H93 O.9:9 .9.:33 .E.293:3.:3 lE.:33 .9:4.3 .29.49:9 33:3.3.:33-539J 325.....9: O.5-539J325. 9$3..3.:3E.9..96:9J32.29 ...293:3.:33-539J 325.3:3..:9:9.3 3..:8 ..9: O.45.3.9:4..E.3.29..9: 33:3..3.29..E..383:9 4. E53H:..49:9 4..5-539J325. G2904..3..293:3.O.9:532O3 9.3.O...:3 2g3 O.9:4..:33 .:9.3. .3 94E93..9: O..3:3.49:9 33:3.35 -# 8:39 9 .:$% 'E.9.E.3..:33 .3...24. 3 E539H:.5-539J325.3.3g3:.9: O.:33 .E..3.:9.O.53 G2 O5 33:H39.:33 .:3 E95.. ..9.3:3.3.9:.3.:33 .49:9 33:3.O.29..3. E53H:..3:3.397K3 .O.:$% '9:22E 932E 53O.3.397K332 83 .34.3..9 9.:3 %F5.... E539H:.. :9 .96:9J32.29 '9:.96:9J32 . 9$38 35 2 l.:33-539J 325.. E3E9045.4 -.2 l.3:3.9: O5 33:H39.....4 2E-..9.9: 33:3.9:4..:3 l.29.9: 33:3.%H:.E.9 9 %9: 9..96:9J32.O..:$% ..4 O..E.9.3:3. -H93 O.3..24...42...29..3....9: O.9. E53H:.3..9.9: O5 33:H39.3:3.96:9J32 .96:9J32 .293:3.E983.: %H:. E539H:.:9.. .:3 E3E...O.29.539J325.:$% $.3.3. . ...O.3 .:33 .9:4.594E93.24.384.:33 .3:3.:9.4.9.8.3.3 /:3H36:..O .. .9.H:. .3..3.83 O...3.3.3.E..:9..E.9:4....3.9. O5 33:H39.:39F5 O5 33:H39. E53H:.3.:3'9. .5-539J325 ...3.29. ..9:53397.:3 E3E...9: O...4 O5 33:H39.9..39: .:3 9:9 553:3...3.. 2E33.E.3.29.39.. 394E93..:$% .:.9..E.9: O.9: O.E. -3 29.9: O. 55 4!.3g3J3 925 3K3 O5 33:H39.:3 %74397 3$58 /$3-H93935 2 -E3935 234.:9.96:9J32 .:3E.:9..:3'9..O. E539H:.9.96:9J32 .9:9 /:3H:...:9.:3.9:4. .29.35E5848E3.9.9: O5 33:H39...9.3.49:9 33:3..9 .3:3..O.49:9 33:3.9: O5 33:H39..9.399.3.9: O..9..4 8.3. E539H:.9. ...9: O5 33:H39.:3E.293:3...9.24.:33.3:3.9:4..3... ... E53H:.293:3.O.9.:9..9: 5 33:H39.9.3:3..

J3 94E3 E.39: -..3.O. ...9.397.3 .9..3 93904 : 3..: 3 9. 9#9.3O9: :97.:$% %. E53H:.6:2 9J3.333 2 97 3 38 ...:97.83 . .:33 .29..7... 9 9..3.4#2 E. 9$3 .397K3.338 $.9: O. 939.86:3 ..: %9-.39:9.3.3:3.49:9 33:3..3...-4 J-9 .3 2-455.3943 ../:3H:.02F9 . 99 2E2O.:9: 53 O5 33:H39..:9.E.5 36: 3 9 3 %9: 9 3...9:4.9.

 .

39439.H:. 36: 2.9 3.l ! %.4.39E.J355.3 %.:/3..9.9.:9:9.-35E5.:$% l..42..39: 9:9O9 8.397K3 3H:7. $48E3.H:.O9.5.33g2 .39/34.:9:9 35E59.:9:9 35E59..6:..397K3597 ..3 O-3.97436:E97K3-43.39: l.39.3 8..5E59:9.3 ":3 ..9..397K3 .. 3.E.3$ %329-39.E..9:99.39H2.497K3339 O-3.9.6:3 8.3 8.3 E53H:.29-3.H:.:3  O-3...36:E 2 329:99.9  32E .83297.83297.:9:9 .9.E. .42.9.O97.97K399.E..8.93-35E59.-53.9:9.97K399.355 2-4. 9:923-97J29-32.39: 3339:99 3.9329-3-9743 O..9.9329-3 3K3 .397.3 %..29.3 943.3.3.397K3.397K3597.97K399.E.338.E.3..3943 .9:9.397H3.:93 .:93 .-97J99- 5.397K38...E....32.397K3597 O9:923. 2-4 .3943 2-4.3 8.-3.3.394E3 6:994E3..:H3/39.97..32.3 O6:97K36:3 .3 %:923..397K3 97436:E97K39. .302F9.E.493 -.E.3 E.397K332.33 6:9 34.32.594E93.9:923-35E5.. 3H: 97K399.36:E 2 l97.E.9.9:923.E.9:923-35E5.3 O-3.3/3.55.3. $48E3. 3..3O9 8.:9:9 35E59.959.999297.4.E...9-97J99-9.97433../3 $48E3./3..-97J29-3.J3..3.H:.3. E53H:.3 2-4H:.E.3 O-3.9:923-35E5.32.9E.:97.-3..9..9.H:.3943 O-3.:$% l:9.9:99.E.35E5497 %.:9:955.32./3 .-35E59.H:.3 .3 .39..3.9329-3 3K3 .9.3943 2-4.:9:9 93  O-3. .:93 .E...39H3 ..3 329:. 36:2:597 2-4H: .397K393g297H3 848E3.39E..9.93-35E59.3.93-35E59.32.O9:923.H:.4 E9 5 97E9 ...55.: 5E597.393.-97J99- 5..39E.E.3.39H2.39H2 2 % ..5 4 .E.3904. ":3 8.397K355. 9:99.29-3 93 9.35.9:92355.397K33 O-3.-3. $48E3.-3.97J. 2-4H:.E.397K355..9.397K393...3.:93 .:$% %33.9:923.3/:3H36:.397K3....397K393g297H3 848E3.3 2-4H:...39.:97.E.3.3 O-3.6:2.9:9.397K3 E.99- ..39.OE.3.83297.397K3.E.:.34..3 3 23.O9 8.83297.39: %J32.3. 33.:3.397.3.E..42-3.E.397K3.4.9:923-35E5.397K3 ":3 .J355.3 2-4H:.97. %:923.O9:923.42.3 4.29-3 93 2-4.3397.3 %.:9:9 $/399-.3% 2-4.397K3-.99- ./3 $48E3.302F9 .8.422E93 973 .332 %.8.3 97.3943-5393 9.3 .9J394E3E.397K355..597H39743 .83 . 8.E.597H39743.-3..39E.E.H:.H:.3 3.E.E./3 $48E3.:5975.3/3 .3532O3.O-97J2E2O.3 .3.29-3.397K355..H:.32.O9:923.97433.9:923E.397K3 -.32O3 29 .: .O-97J2E2O.E.397K3329743 O.3 O-3.3.3...397K3 %.333. $48E3.39H2 2 % .995E55 99.33g2 .39: 3339:9 -.3 93g3.397.5..39: 536:3 E28E9.3943 2-4.3 3 3-5O329-3.39: E28E9.9.4 9.43.O93.H3297.397K3 35E5 6:97K36:3 9...../3.3.3.. 3..9:9.39H3 .97..3439353397. 5-3.:.29-3.39: %.9329-3-97J2O3... 3.397K355.%329-39.493 -.32.32..3..332. 494 %7:3.5.97K399.8.39: l8.3.E.

397K39743:.3 O-3H.E39743..3.2E2O.333 l2-4.397.9E. 99- l2-4.-35E59.99-9..83297.397K3 %9-9g3..9.9.99-9.: 35E56:3 9.397K355.3.3 4.393 .4 3 !3.99-5..349.3943.3$ E2O.3.292E2O.2E2O.397K3 3H..-35E529:.3 l2-4.3943.3943:.3 9:..397K3 :9E5 % - 0-.99-5./:3H:.333:.3...E28E9.333.3..3 93 9.3 6:3 33.397K3 .9.839743.3-H334..2% 93 2..3 ":3 297.3E.

38:9 2. - /53 - %72973-H93.

3..3..E.39: $% .397K355.3.3 %393 9.3.3.397K39E3 %3 9.3 97.97H3 .9: 99-9. 3 E E3 .O97K399.O938/33g2 ..3 %3 9.3 %3 9.3 %.397K35 .E.-35E59.E.99-8/39. $.594E93..E..J3.97433 $3 .972973.3 35E5 2-493 9.3 97K399.3 % 3 2E2O.343 O-: 933:.3529.E.397K3 O-39393 9.99-9.3.E.3..397K3..39: $:39: 9:8:9 3 99-9.55.3 848E3.397K355.3..3.9.E. E3 E 9 H: ..3  % 2E2O.:33.397K3 39E3 %3 9. 9:8:999-9.:"3 8.39..39E3 848E3.32E2O.9. 848E3.3 E.93 9.O 9#3 8 E "2 .3.99-E.32.3 O33. 2!9 % 9: 9 . : .397K390493 9..J397H3. . 2!9 % 9: 9 _ "2 $.374 94E93.39: %3 9.397K3 %393 9.99-E..3 .997H3.3. 3:8/3-H939.3.9.99.99-9.J3.29-39.3.:H3/3 9.E.E.3.O938/33g2 .3.32.3.J3.397K3 %393 9.3.32.3. .E.397K332 %33 397.:H3/3 - E97-H93. .

lE3 E. 99 %3 .3                           .

lE3 E. 99  %3 .3                              .

 99  %3 .3                   .lE3 E.

3... 3E/9: %04. 8 : ..3/479339. ..3 2 -4 .:. 99 9J3 / 9: 97H3 .3 E . ..E.3 943 .E.'   E.3O9: 6 .4.2929-3848E3904.3 $.. 5J -3 5E5 9:9 9 .E./9:E.3 :.3 3 9J3 .8..397K3 :6:2.3E/9:-95 6:E. .38.:. :3..:..299:9 93 l3 2.97 E972E 3:.:9/.:8.8. E. ' E 3 3 5 5 .O E973/:3  E972E 3:.E.3 E / 9: 904 .6:E 958..44.29: l: ..3 3E/9:8.3 904 3 2.5J..... %04.33 . 3E E3E E.3 %04..39.O l.38.  E/9:8..3. E5 /3 l: .E...:8..

 $% 3 #8:9.. ..:8.:$%  .% 9  #  E/9:8.3 79 33 5 /4 3 9: 9  :9 84 .:.3.333 .39:9 %%3 904H:.  9  43 9 .

  -   . 3 E E3 E9042$.J3 2 E 3 . .  . . 8 8 3 $. E E3E2.3 l:39. 5 3 3 ": .O .

75 1.5 1 10 1.Đánh giá chi tiết Tổng cộng 0.75 2.25 26 .5 0.75 1.5 0.75 0.25 1.5 0.25 0.25 0.25 0.5 2.

25 0.5 0.75 1.75 2.Đánh giá chi tiết Tổng cộng 0.75 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0.75 1.25 0.25 0.25 0.75 7 1 1 6 27 .

5 0.75 1.25 1.25 6 1 3 28 .5 1 1 0.5 0.25 0.25 0.Đánh giá chi tiết Tổng cộng 1.5 0.75 0.25 0.25 2 0.

Đánh giá chi tiết Tổng cộng 2 38 2 0.5 9 12 2 1 7 2 6 1 29 .5 1.

5 2.5 1 0.5 1 0.25 1.5 0.Đánh giá chi tiết Tổng cộng 3 2 9 1 2 6 9 2 0.5 2 2 2 7 30 .5 1 0.25 0.5 0.

5 2 1.5 0.25 0.5 1 0.5 0.25 0.5 2 0.5 0.5 1 1.5 1 10 1 0.5 0.5 3 0 2 1 31 .5 5 1.Đánh giá chi tiết Tổng cộng 4 1 0.

Đánh giá chi tiết Tổng cộng 32 .

1 Các điều kiện về mặt kỹ thuật.IV 1 2 3 4 5 Xác định giá đánh giá Xác định giá dự thầu (Theo Mục 28 Chương I ) Sửa lỗi (Theo Mục 29 Chương I) Hiệu chỉnh các sai lệch những đơn giá dự thầu bất hợp lý quá cao hoặc quá thấp sơ với các hồ sơ dự thầu khác được hiệu chỉnh (Theo Mục 30 Chương I ). 6.2 Điều kiện tài chính Giảm giá không có cơ sở sẽ không được chấp nhận khi hiệu chỉnh giá đánh giá theo mục 5 7 Giá đánh giá : mục 5 + ( 6. t ( i ) : Khoảng thời gian rút ngắn hợp lý do nhà thầu thứ ( i ) đề xuất so với HSMT ( ngày ) R : lãi suất vay ngân hàng 0.1. tiến độ. Máy hiện hành phù hợp với công việc mời thầu.0411%/ ngày. NC. Định mức áp dụng : Điều chỉnh giá dự thầu theo đơn giá chi tiết tính dự thầu a trên cơ sở hiệu chỉnh theo định mức VL. Cộng Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch ( 1+2+3 ) Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) : Giá trị nội dung (4) – giá trị giảm giá (nếu có) 6 Đưa các chi phí về một mặt bằng so sánh theo các yếu tố dưới đây: 6.(6. Điều chỉnh khi không tính chi phí biện pháp kỹ thuật thi công đảm bảo an toàn b cho các công trình c Hiệu quả mang lại do rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu: Hhq = G (i) / T * t (i) * R G (i ) : Giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh của nhà thàu thứ ( i ) T : Tiến độ theo yêu cầu HSMT.c) .1b ) .1a ) + ( 6.