P. 1
Bai Tap Excel

Bai Tap Excel

|Views: 956|Likes:
Được xuất bản bởinguyen cu teo

More info:

Published by: nguyen cu teo on Nov 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

Trung tâm tin học TECHNIC

Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 10&
Bài tập số 01
Cho bảng tính sau
A B C D E F G H
1
Tên hàng
Thuế
2 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
2% 3% 4%
! 1 CPU 100 8 " "
# 2 RAM 25.5 10
$ 3 HDD 82.5 12
% 4 FDD 5 20
& 5 CD ROM 24.5 10
' 6 MONITOR 110 22
10 7 MOUSE 3.5 20
11 8 E!"OARD 4 15
12 # MAIN"OARD #0 18
1 10 $%A CARD 30 20
1! 11 SOUND CARD 12.5 10
1# 12 SPEAER 24 10
1$ T&ng '(ng) " " " "
(TT

Ch) thí*h
+,n
gi- ./0
(ố
123ng
Thành
ti4n ./0
5êu C6u) S* +,ng 'á' -./0 123 'h4 56.ng E7'8- 19 5h:' h0;n)
17 "3n h<nh '=ng 5h>' 19 10?n g0á 56@ 'h. '(5 5h<nh 50?n.
27 Ch4 A3n h<nh '=ng 5h>' B = F4 19 10?n g0á 562 'h. '(5 5hCD B 'á' 5háng 1E 2E 3.
S3C 1F G3. 'hHI 1Dn 'á' = 'Jn -/0.
7 "3n h<nh '=ng 5h>' 19 5Knh 5&ng GL 50?n B 'á' =) E16E F16E %16E H16
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 10'
Bài tập số 02
B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn th¸ng 10-2004
STT Chñ hé TiÒn ®iÖn
1 V©n S¶n xuÊt 0 500 ? ?
2 B×nh Kinh doanh 0 200
3 Kh¸nh Tiªu dïng 0 150
4 Doanh S¶n xuÊt 0 600
5 an Tiªu dïng 0 101
6 Thu Tiªu dïng 0 50
! "u¶ng Kinh doanh 0 300
S# h$
S¶n xuÊt ? ?
Kinh doanh
Tiªu dïng
Víi: 1/ Gi¸ ®iÖn :
%$ S¶n xuÊt & 2000 '()#
%$ Kinh doanh & *00 '()#
%$ Tiªu dïng & 500 '()#
2/ TiÒn ®iÖn = Gi¸ ®iÖn * §iÖn tiª th!
"#nh th$%
S&
Ch' () t*+
,%
Ch' ()
(-
§iÖn tiª
th!
%×nh th+,
SD
Ti-n
'i.n
.ª %/& Ban h/nh ,0ng th+, ,ho ,¸, 0 t1nh ,2 dÊu ?
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GVNgu!"n Thành #$ng Tr%ng 10(
Bài tập số 0
0¶ng th)ng 1ª 0¸n h2ng
3g24 3h5n 6iªnC7- h2ngS¶n 8h9: TiÒn
*(20(133* S# 1 K4o 20 ?
3(3(133*5ga S# 2 K4o 20
*(23(133*an S# 1 B¸nh 10
3(4(133*V©n S# 2 B¸nh 35
*(30(133*6hi S# 1 B¸nh 40
*(30(133*5ga S# 2 7+t 15
*(30(133*V©n S# 2 K4o 25
3(3(133*6hi S# 1 B¸nh 30
3(3(133*an S# 1 K4o 45
3(4(133*6hi S# 1 7+t 10
.ª %/:
C7- h2ng
S# 1 10 8 ,9a Ti-n
S# 2 5 8 ,9a Ti-n
3h5n 6iªnS) ;/n 0¸n TiÒn C7- h2ng S) ;/n 0¸n TiÒn
6hi : : S# 1 : :
5ga : : S# 2 : :
V©n : :
an : :
Th+<ng
%;<ng
1= Ti-n th;=ng t1nh th>o ?u@ 'Anh )au &
Th+<ng
2= DBa C/o D¶ng tEªnF dïng ,0ng th+, 'i-n ,¸, gi¸ tEA C/o D¶ng )au &
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GVNgu!"n Thành #$ng Tr%ng 10)
Bài tập số 0!
B89G T:9H T;<9 +;=9 TH>9G 0
(TT ?h-*h hàng ?hu @A* (ố *B (ố CDi +Enh CF* Tiêu thG Ti4n HiIn Thuê bao TJng
1 Anh 1 468 500 " " " " "
2 $M 2 160 230
3 T63ng 3 410 50#
4 N3n 2 436 630
5 O.3n 1 307 450
6 Th3nh 3 171 205
TJng CKngL " " " "
P NDC hC Q:' 1 5hR O2nh S>' -< 50
P NDC hC Q:' 2 5hR O2nh S>' -< 100
P NDC hC Q:' 1 5hR O2nh S>' -< 150
P NDC GL T T0UC 5h, VW SL T O2nh S>' 'X3 YhC Q:' SRnh 5hR 5Knh g0á 450 1ZT
5êu *6uL "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C "E Q\0)
17 %0á 562 '(5 O2nh S>' nh] G3C)
27 T0UC 5h, W SL S\0 P SL 'M
7 T0?n 10;n 5Knh nh] G3C)
P Ng]^' -/0) '> S_0 T Q]^5 S>' 5hR 5Knh g0á 800 1ZT `SL T 56.ng 12nh S>' Qan
5Knh g0á 450 1ZTb.
!7 ThCU A3. W 5%cT0?n 10;n
#7 T&ng W T0?n 10;n d ThCU A3.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 110
Bài tập số 0#
B89G +;MN TH; T;9 HOC PQ9 RHS9G
(TT HT tên 9gàU sinh Vếp 1oWi
1 Ph3n Th3nh N3S 3Z4Z1#75 8 5 " " "
2 NU $0;5 N3S 12Z11Z1#73 5 2
M30 ThC ThCe Nf 2Z3Z1#67 4 7
! NgCghn Mi TjS N3S 4Z5Z1#68 2 5
# T6< Mg T63ng Nf 12Z11Z1#75 8 7
$ H.<ng DMng N3S 4Z27Z1#6# # 5
% NgCghn Cknh N3S 12Z21Z1#70 8 8
& T6ln TKn Man N3S 5Z28Z1#67 8.5 7
Cao nhXt "
TYung bZnh "
ThXp nhXt "
5êu *6uL
O09S T" 1]^' 5Knh 5h8. '=ng 5h>') W`O09S NT d O09S TH c2b Z 3
mDI -./0 nh] G3C) NDC 0 V O09S T" V 5 5hR !DC.
NDC 5 VW O09S T" V 7 5hR T6Cng ARnh.
NDC 7 VW O09S T" V 8 5hR há.
NDC 8 VW O09S T" V # 5hR %0n0.
NDC # VW O09S T" VW 10 5hR mS.
GiDi
tính
+i[C
\T
+i[C
TH
+i[C
TB
?ết
]uả
17 "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C ". $\0)
27 SoI 7DI +3nh Gá'h 5png +ln 5h8. $2 5h>
7 O]3 63 +3nh Gá'h 'á' 5hK G0nh 'F g0\0 5Knh N3S.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 110
B89G +;MN TH; T;9 HOC PQ9 RHS9G
PE thF
"
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 111
Bài tập số 0$
B89G THA9H T^>9 T;_9G \`a9G
(TT Nb 9P HT tên Tên phcng ChF* @G RhG *Xp \2,ng ThA* 1dnh
1 A01 Hqng %O 200000
2 "01 Ch0Dn P%O 180000
3 A02 T.<n TP 160000
4 C02 Th<nh N$ 120000
5 "02 TC[n PP 140000
B89G Ne RHS9G BA9 B89G RHf CgR
Nb A B C G+ 500000
TUn P" D h./'h T&ng h^I D 5.án RG+ 450000
TR 300000
RR 250000
9P 150000
5êu *6uL "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C "E Q\0)
17 Tên phcng +:3 Q<. Yr 5: 1lC 50Un 'X3 Nb 9P Q< 1]^' 563 B Bảng Cb
phcng ban7
27 RhG *Xp +:' Q<. ChF* @G Q< 1]^' 563 B Bảng phG *Xp7
7 Th:' -snh W Ph, '[I d N]tng.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 112
Bài tập số 0%
0¶ng tÝnh tiÒn thª 8h>ng
STT 3g24 ®i
1 ong 61 12(!(133* GGG
2 6hi B3 12(1(133* GGG
3 TuÊn H2 GGG GGG
4 %/ B1 !(30(133* GGG
5 7inh H1 !(30(133* GGG
6 B1,h B2 !(30(133* GGG
0¶ng ®?n gi¸ 8h>ng
§?n gi¸ t/n §?n gi¸ ng24
@h>ng TIng 1 TIng 2 TIng 3 TIng 1 TIng 2 TIng 3
H 100 30 *0 20 16 14
B !5 !0 65 15 12 10
6 50 45 40 10 * 6
1= T1nh )# tuIn C/ )# ng/@ = ,9a JKi Lh¸,h
2=
A= T1nh )# ti-n Mh¶i tE¶ ,9a JKi Lh¸,h
1
100
Tªn
1h¸%h
BC
8h>n
g
3g24
®Dn
S)
t/n <
§?n gi¸
t/n
§?n gi¸
ng24
S)
ng24
<
.ª %/: Ban h/nh ,0ng th+, ,ho ,¸, 0 t1nh ,2 dÊu ?F CNi&
Oi-n '<n gi¸ tuIn C/ ng/@ ,ho JKi Lh¸,h DiPt EQng tEong 7R MhSng
C/ ';T, tEa = B¶ng '<n gi¸ MhSngU V6hW ,¸i ,hX oYi MhSngF ,on )#
,hX TIngZ
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 112
0¶ng tÝnh tiÒn thª 8h>ng
TiÒn
8h¶i
t*¶
Oi-n '<n gi¸ tuIn C/ ng/@ ,ho JKi Lh¸,h DiPt EQng tEong 7R MhSng
C/ ';T, tEa = B¶ng '<n gi¸ MhSngU V6hW ,¸i ,hX oYi MhSngF ,on )#
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11*
Bài tập số 0&
0¶ng th)ng 1ª 0¸n h2ng
3g24 3h5n 6iªnC7- h2ngBEt h2ngTiÒn nhF8@h! 8hÝ
GGG S# 1 K4o 200
3(3(133*5ga S# 2 K4o 100
GGGan S# 1 B¸nh 400
3(4(133*V©n S# 2 B¸nh 500
GGG6hi S# 1 B¸nh 100
GGG5ga S# 2 7+t 200
GGGV©n S# 2 K4o 500
GGG6hi )# 1 B¸nh 300
3(3(133*an S# 1 K4o 600
3(4(133*6hi S# 1 7+t 100
0¶ng thGng 1ª
Th¸ng 5h©n Ciªn S# [In D¸n Ti-n D¸n
* 6hi 2 400
3 5ga 1 100
\ B¸nh & 28 Ti-n nh]M
\ 7+t & 18 Ti-n nh]M
\ K4o & 38 Ti-n nh]M
%;<ng
.ª %/: Ban h/nh ,0ng th+, ,ho ,¸, 0 t1nh ,2 dÊu ?F CNi&
1= ^h_ Mh1 ,9a ,¸, J`t h/ng nh; )au &
2= Ti-n D¸n a Ti-n nh]M b ^h_ Mh1
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11*
0¶ng th)ng 1ª 0¸n h2ng
TiÒn 0¸n
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11+
Bài tập số 0'
B89G THE^ Dh; D^A9H THi
(TT 9gàU Hến 9gàU Hi \oWi phcng +,n gi- (ố ngàU j Ti4n phcng
1 Th<nh 3Z1#Z2003 3Z23Z2003 N2PC
2 Tqng 3Z21Z2003 3Z2#Z2003 TRP"
3 HCg 4Z27Z2003 5Z2Z2003 N1PA
4 H.<ng 3Z14Z2003 4Z25Z2003 N2P"
5 $jn 4Z20Z2003 5Z15Z2003 TRP"
B89G G;> RHS9G
HWng \1 \2 \ Tk
A 310 2#0 270 250
B 300 280 260 240
C 210 1#0 170 150
1. Otn g0á Ih, 5hC(' Q<. N./0 IhJng Q< 1]^' 563 B "kng %0á PhJng.
2. T0?n IhJng W SL ng<g B c Otn g0áE 56.ng 1F)
P NDC GL ng<g B VW 10 5hR Yh=ng g0kS.
P NDC GL ng<g B VW 20 5hR g0kS 5% T0?n IhJng.
P NDC GL ng<g B u 20 5hR g0kS 10% T0?n IhJng.
1#0
Tên
?h-*h
5êu *6uL "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C "E Q\0)
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GVNgu!"n Thành #$ng Tr%ng 11&
Bài tập số 10
Cho các bảng tính sau:
Bảng H,n gi- nhập .+,n @EL /0
vAP OR CHI
CPU 120.5 100 80.5
RAM 24 23 1#.5
MAI 56 53.5 4#
Bảng Cl tả n,i sản muXt
Nb n2D* vAP OR CHI
Tên n2D* Nhw5 H<n xCL' T6Cng xCL'
Bảng Cl tả tên hàng
Nb hàng Tên hàng
CPU ChKI Q0 7* -r `P4P2%hyb
RAM RAM `0ngG5.nP128M"b
MAI M30nA.36+ `In58-P845b
(TT Nb hàng Tên hàng 9,i (V 9gàU muXt
1 CHIPCPU 1Z2Z2003
2 ORPCPU 10Z10Z2003
3 vAPPRAM 12Z31Z2004
4 CHIPMAI 11Z20Z2004
5 USAPRAM 12Z12Z2003
6 CHIPRAM 1Z15Z2004
7 vAPPRAM 10Z13Z2003
8 vAPPCPU 10Z20Z2003
# vAPPMAI 10Z10Z2004
10 CHIPMAI 10Z30Z2004
Bảng thống nê
Nb hàng (ố 16n b-n (ố ti4n
CPU
MAI
RAM
Biết YongL
Nb hàng

9,i (V
5êu *6uL "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 'F +[C " 19 10?n g0á 562 'h. 'á' '(5 5]tng >ng.
17 TUn h<ng +:3 Q<. 3 YK 5: 'CL0 'X3 Cb hàng Q< 1]^' 563 B bảng Cl tả tên hàng.
27 Nt0 Gkn 7C[5 +:3 Q<. 3 YK 5: 1lC 'X3 Cb hàng Q< 1]^' 563 B bảng Cl tả n,i sản muXt
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GVNgu!"n Thành #$ng Tr%ng 11&
T6.ng 1F 5hCD 1]^' 5Knh nh] G3C)
NDC ng<g 7C[5 5hC(' npS 2003 5hR 5hCD -< 3% Th<nh 50?n.
NDC ng<g 7C[5 5hC(' npS 2004 5hR 5hCD -< 5% Th<nh 50?n.
7 +,n gi- muXt 5png 10% G. Q\0 H,n gi- nhập7 `H,n gi- nhập 1]^' 563 B bảng H,n gi- nhập0
!7 Th<nh 50?n W Otn g0á 7C[5 c SL -]^ng.
#7 Th3nh 5.án W Th<nh 50?n d ThCD.
$7 SoI 7DI +3nh Gá'h 5png +ln 5h8. Mz h<ng Q< SL -]^ng.
%7 T6K'h 63 +3nh Gá'h 'á' S{5 h<ng +. Nhw5 Gkn 7C[5.
&7 $| A09C 1} 'h. Akng 5hLng YU.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GVNgu!"n Thành #$ng Tr%ng 11&
USA
120
23
52
Bảng Cl tả n,i sản muXt
USA
Mi
25
10
50
40
30
15
24
26
25
45
+,n gi-
muXt
(ố
123ng
Thành
ti4n
Thanh
to-n
19 10?n g0á 562 'h. 'á' '(5 5]tng >ng.
bảng Cl tả tên hàng.
bảng Cl tả n,i sản muXt
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GVNgu!"n Thành #$ng Tr%ng 11&
1]^' 563 B bảng H,n gi- nhập0
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11'
Bài tập số 11
B89G ?pT qi8 Ti5M9 (;9H +r; HOC (` RHrN +s 9t9G 9QN 200
(TT Nb số HT @à tên 9gành
+;MN
?ết ]uả
To-n \u Hva
1 A411 NgCghn M0nh Ng~' 8 # #
2 A006 T6ln Th2 Ng~' 10 # 0
3 A008 T6ln Th2 H0DC 7 3 2
4 A123 NU Ng~' 8 8 6
5 "007 NgCghn $pn H0DC 8 3 7
6 "103 T6ln T0Un 8 4 7
7 "243 NU $pn H}ng 7 3 6
8 "4#6 NU Th2 Ng~' 7 # 8
# "#02 T6ln T0Un 7 8 7
10 C317 T6ln Th2 T0Un 0 7 10
11 C3## T6ln $pn H0DC 3 7 6
12 C402 T6ln M0nh T0Un 7 0 #
13 C411 NU Th2 H0DC # 4 #
14 C425 NgCghn M0nh H0DC 6 3 7
B89G +;MN CHiw9 B89G THx9G ?_ B89G Ty9G ?pT
9gành +i[C *huzn (ố T( Hậu 9gành T( Hậu
T^>9 2# TJng số T( T^>9
\{ 28 \{
H|A 27 H|A
TJng số
5êu *6uL
NDC Yr 5> 5: 1lC 50Un -< A 5hR Ng<nh -< TO•N
NDC Yr 5> 5: 1lC 50Un -< " 5hR Ng<nh -< N€
NDC Yr 5> 5: 1lC 50Un -< C 5hR Ng<nh -< H•A
Th0 ng<nh n<. 5hR S=n 1F 1]^' nhjn h; GL 2E '(ng Q\0 'á' S=n 'Jn -/0.
TJng
Hi[C
17 "3n h<nh '=ng 5h>' 19 tA HKng 10?n g0á 562 'h. '(5 HT @à tên.
27 "3n h<nh '=ng 5h>' 19 10?n g0á 562 'h. '(5 9gành 5h8. ‚C0 12nh)
7 "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. '(5 TJng Hi[CL
!7 "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. '(5 ?ết ]uảL
ThK G0nh n<. 'F 5&ng 109S Aƒng 109S 'hC„n 56B -Un Q< Yh=ng 'F S=n n<. A2 109S -0;5 `O09S -0;5 -< 109S W 0b 5hR
}+~i}E ng]^' -/0 5hR }k•T}
#7 "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. '(5 %h0 'h…)
ThK G0nh n<. +ậu Q\0 5&ng 109S -\n htn O09S 'hC„n ! 109S G| 1]^' gh0 'h… }C| HOC By9G}
$7 "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. Bảng thống nê Q< Bảng tJng nết7
%7 T6K'h 63 +3nh Gá'h 'á' 5hK G0nh Cv hT* bJng7
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11'
&7 SoI 7DI 5h> 5: Th8. 9gành Q< TJng Hi[C giảC €6n7
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11'
B89G ?pT qi8 Ti5M9 (;9H +r; HOC (` RHrN +s 9t9G 9QN 200
Ghi *h)
B89G Ty9G ?pT
T( YDt
ThK G0nh n<. 'F 5&ng 109S Aƒng 109S 'hC„n 56B -Un Q< Yh=ng 'F S=n n<. A2 109S -0;5 `O09S -0;5 -< 109S W 0b 5hR
109S G| 1]^' gh0 'h… }C| HOC By9G}
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11'
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11(
Bài tập số 12
Bài to-n ng2•i 1‚ tƒn
† 563ng 5Knh 5h> nh[5 `Sh885 1bE 'h. Akng g0á IhJng nh] G3C)
0¶ng gi¸ 8h>ng 1h¸%h (Hn §2 3Ing
, B C -
Khi )# ng/@ = ca10 ng/@
VN 1.000.000 &00.000 +/0.000 1(0.000
NG 1.(00.000 1.100.000 &00.000 */0.000
, B C -
Khi )# ng/@ = d 10 ng/@
VN )00.000 /+0.000 +20.000 1/0.000
NG 1.&00.000 )/0.000 /20.000 *10.000
† 563ng 5Knh 5h> 2 `Sh885 2bE 5h0D5 -wI S& gh0 'hHI nh] G3C)
0T
oYi
0T
oYi
S3C 1F 1&0 5Un 563ng 5Knh 5h<nh) BG
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11)
† 563ng 5Knh 5h> 2 `Sh885 2bE 5h0D5 -wI S& gh0 'hHI nh] G3C)
1h¸%h (Hn ®2 nIng
STT "J tªn 1h¸%hK)% tL%hBC 1h¸%h3g24 ®Dn3g24 ®i Gi¸ 8h>ng TiÒn 8h>ng TiÒn ML%h 6!C>n ;Hi
1Ton@ HdaJ Hnh 5e1 GGG GGG H201 100F000
25gu@fn %gng S<n Vi.t 5aJ V51 GGG GGG B303 160F000
3h %ïng Vi.t 5aJ V52 GGG GGG H20! 5*0F000
4Vi.t TEinh Vi.t 5aJ V53 GGG GGG 620! 120F000
5iohn SJit 7j 5e2 GGG GGG H203 1F000F000
6BoD@ koD)on 7j 5e3 GGG GGG B205 153F000
!TEIn %iPu 5g©n Vi.t 5aJ V54 GGG GGG 6203 16*F000
*ThY,h B¶o Khanh Vi.t 5aJ V55 GGG GGG B203 563F000
35gu@fn ©J TÊn Vi.t 5aJ V56 GGG GGG D203 156F000
10TEIn TElng KiJVi.t 5aJ V5! GGG GGG H202 452F000
11B¶o OYi ^h¸M 5e4 GGG GGG H203 6F000F000
126[a@d>EJan O+, 5e5 GGG GGG H203 13*F000
13ian Tigana ^h¸M 5e! GGG GGG B203 25*F000
14Van Ba)t>n %/ an 5e* GGG GGG H20! 16!F000
15ui) migo Bg O/o 5ha 5e3 GGG GGG H20* 210F000
\ ]M ,0ng th+, dïng Mh#i hTM n5DopF 7HT6%F omT 'q t1nh '<n gi¸ MhSng Mh_ thu$, 7R Kh¸,hF ^hSng thuªF S# ng/@ =
V Dïng h/J %rrKs^F VrrKs^ 'q []M [Yi ,0ng th+, t1nh '<n gi¸ MhSng Z
@h>ng
thª
S)
ng2
4 <
Sau '2 'ti tªn tEang t1nh th/nh SG
Ban h/nh ,0ng th+, ,ho ,¸, 0 t1nh ,2 dÊu :F th>o h;Nng dun )au&
"+,ng MNn :
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 11)
\ ]M ,0ng th+, dïng Mh#i hTM n5DopF 7HT6%F omT 'q t1nh '<n gi¸ MhSng Mh_ thu$, 7R Kh¸,hF ^hSng thuªF S# ng/@ =
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 120
Oh¸%h (Hn §2 3Ing
Hdd & 02 O#ng Oa \ O5
8hiD th-nh tP¸n
T>[[ & 0U511U!23456
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
7R Lh¸,h& V51
%l tªn Lh¸,h & ? "u#, tA,h & ?
5g/@ Lh¸,h 'Pn & ? 5g/@ Lh¸,h 'i & ?
S# ng/@ thuª MhSng & ? ^hSng thuª & ?
O<n gi¸ MhSng & ? Ti-n MhSng & ?
Ti-n dA,h C_ & ? ^h¶i thanh to¸n & ?
§µ N½ng, ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2010
Oh¸%h (Hn §2 3Ing
Gi¸: ®)%
\ ThiPt LP tEang t1nh th>o JuuF nh]M 7R Lh¸,h h/ng ,In thanh to¸n ti-nU
V6¸,h dïng Mh#i hTM h/J n5Dop C/ 7HT6%Z
= tEang t1nh th+ 3 VSh>>t 3ZF thiPt []M MhiPu thanh to¸n th>o Juu )au&
Oti tªn tEang t1nh th/nh& @TT
"+,ng MNn :
\ ]M ,0ng th+, tB '$ng 'i-n ,¸, th0ng )# ,9a Lh¸,h h/ng nh;& TªnF 5g/@
'PnF S# MhSng thuªF O<n gi¸F vU
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 121
Bài tập số 1
B89G ?_ CH; T;pT D^A9H THi
(TT HT @à tên Tài mế Nb m„ Tên m„ (ố ?C Thành ti4n
1 " $T 5.76 "
2 ET 22
3 $T 2.52
4 MT 32
5 ET 3.1
6 $T 24
B89G +a9 G;> T…9G \^r; VE
Nb m„ Tên m„ +,n gi-
$T $0n3 T370 7500
ET A06I.65 T370 7000
MT M30 N0nh T370 6500
5êu *6uL
$\0 1tn g0á 1]^' g0kS 'h. Yhá'h h<ng 10 1]‡ng +<0 nh] G3C)
17 "3n h<nh '=ng 5h>' 19 5: 1(ng 10?n g0á 562 'X3 '(5 HT tên Tài mế.
27 "3n h<nh '=ng 5h>' 19 g0á 562 'X3 '(5 Tên m„ +:3 Q<. Nb m„ 1]^' 563 B Akng
+,n gi- t†ng 1oWi m„.
7 TKnh '(5 Thành ti4n ‡ (ố ?C ˆ +,n gi-
þ NDC GL S u 3 5hR 5ˆ S 5h> 4 56B 10E 1tn g0á 1]^' 5Knh 1500 1 'h. 1Z4 S
+<nh 'h. 5[5 'k 'á' -./0 78. `NDC Yh=ng 10 hD5 1Z4 S 'CL0 'qng 5hR 'Mng Ihk0 56k
1X 50?n 'h. 1Z4 S 'CL0 'qngb
þ NDC GL S u 10 5hR g0kS 10% 5&ng GL 50?n Ihk0 56k.
!7 SoI 7DI 5png +ln 5h8. Mz 78.
#7 T6K'h 63 +3nh Gá'h 'á' 78 $0n3 T370.
Bài tập số 1!
Ty9G ?pT B>9 Hs9G
(TT 9gàU b-n Nb hàngTên hàng (ố 123ng +,n @E +,n gi- Thành ti4n
1 #Z16Z2001 m 100 "3.
2 10Z17Z2001 T 2 T[n
3 #Z#Z2001 C 54 S3
4 #Z21Z2001 % 5 Th0Un
5 #Z24Z2001 S 12000 g
6 10Z15Z2001 % 4500 $0Un
7 10Z10Z2001 m #0 T[n
8 8Z10Z2001 T 20 g
# 5Z#Z2002 m 150 T[n
10 10Z1#Z2002 C 250 m8
11 11Z20Z2002 T 200 g
12 #Z16Z2002 T 30 T[n
13 10Z17Z2002 m 500 "3.
B89G DA9H NfC Hs9G H|A
(TT Nb hàng Tên hàng +PT
+,n gi- C-* H,n @E ]ui HJi
2001 2002 T[n
1 m m0 SpngT[n 1E200E000 15E000E000 T[n
2 T ThHI T[n 2E000E000 2E200E000 Th0Un
3 C Cá5 500E000 620E000
4 % %/'h Th0Un 150E000 160E000
5 S So5 T[n 1E500E000 1E#00E000
B89G T‰ \= qi; +y;
(TT 1 2 3 4 5 6
DPT "3. g T[n Th0Un $0Un
qui HJi 20 1000 1 1 1 1000
CŠa hàng @ật 1iIu mƒU
€Ang TH;_9 TH‹9
S
3
S
3
S
3
5êu *6uL "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C hn0 `"b. "0D5 6ƒng 1tn g0á 'X3 S_0 S{5 h<ng Ih, 5hC(' Q<. ng<g
Aán.
Ch) uL T3 'F 5h9 ‚C0 1&0 1tn Q2 5Knh 5h8. 1 56.ng 2 'á'h)
h.{' 5h8. Akng C-* H,n @E ]ui HJi
h.{' 5h8. B89G T‰ \= qi; +y;
Ch) uL T3 'F 5h9 ‚C0 1&0 1tn Q2 5Knh 5h8. 1 56.ng 2 'á'h)
h.{' 5h8. Akng C-* H,n @E ]ui HJi
h.{' 5h8. B89G T‰ \= qi; +y;
C-* H,n @E ]ui HJi
1000 g
20 "3.
1000 $0Un
1Z4 m8
B89G T‰ \= qi; +y;
7
m8
0.25
b. "0D5 6ƒng 1tn g0á 'X3 S_0 S{5 h<ng Ih, 5hC(' Q<. ng<g
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12*
Bài tập số 1#
RHŒ9 V`•9G (89 VigT \;9H ?;=9 N>5 T:9H
(TT Ty
9Gs5 \sN P;=C (x (89 RHwN
Th-ng 1 Th-ng 2 Th-ng Th-ng 1 Th-ng 2 Th-ng
1 An T& 1 3 25 13 25 " " " "
2 D]tng T& 2 4 22 25 24
3 $]tng T& 1 6 25 30 23
4 N,' T& 3 7 26 26 26
5 $jn T& 2 3 12 27 28
6 T0Un T& 2 4 16 24 17
7 0?C T& 1 5 21 1# 23
8 NgCg;5 T& 3 2 27 16 24
# Ng3 T& 2 3 26 23 17
10 H< T& 3 6 23 14 24
B89G Ty9G ?pT (89 RHwN B89G +a9 G;> CŽ9G .Clng•1 (R0
Ty Th-ng 1 Th-ng 2 Th-ng Bậ* th3
TJ 1 " " " 2 1000 1500 2000
TJ 2 1500 2000 2500
TJ ! 2000 2500 3000
# 2500 3000 3500
$ 3000 3500 4000
% 3500 4000 4500
5êu *6uL
$\0) O2nh S>'W50 >ng Q\0 ng]‡0 'F Aw' 5h^ VW3
O2nh S>'W70 >ng Q\0 ng]‡0 'F Aw' 5h^ 5ˆ 4 1Dn 5
O2nh S>'W100 >ng Q\0 ng]‡0 'F Aw' 5h^ uW6
Thu nhập‡sản phzC th-ng *•a t†ng ng2•i ˆ +,n gi- *lng sản phzC
HO ‘
T_9
B~C
TH’
THi
9H~R
“‡2000
(R
>2000
đến
5000 SP
”#000
(R
17 TKnh GL Gkn Ih„S -<S 63 'h. 5ˆng ng]‡0 >ng Q\0 5ˆng 5háng)
T6.ng 1F) (ố sản phzC‡+Enh CF*ˆ(ố ngàU 1àC @iI*
27 NwI Akng 5&ng YD5 Gkn Ih„S 5h8. 5ˆng 5&.
7 TKnh 5hC nhwI)
Biết YongL Otn g0á '=ng Z Skn Ih„S Ih, 5hC(' Q< "w' 5h^ 1]^' 563 B "kng Otn g0á '=ng
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12+
Bài tập số 1$
B89G ?_ Hs9G 9H~R
(TT Tên hàng 9gàU nhập Thành ti4n
1 DU01 2Z20Z2004 30
2 TN02 12Z12Z2004 50
3 TN01 2Z11Z2004 100
4 RU03 11Z30Z2004 45
5 S"05 10Z10Z2004 200
6 "N03 12Z13Z2004 345
7 RU01 12Z15Z2004 250
8 DU03 10Z16Z2004 150
# S"02 12Z15Z2004 400
10 "N04 11Z10Z2004 250
11 TN05 12Z20Z2004 145
12 DU03 10Z20Z2004 245
B89G G;> Hs9G H|A B89G \^r; Hs9G
Tên hàng +K* hWi \oWi hàng 92D* (V
S" Sf3 A(5 36000 01 PháI
TN ThCL5 -á 14500 c 02 $0;5 n3S
DU O]‡ng 5600 03 Mi
RU R]^C 175000 c 04 Nhw5
"N "(5 ng~5 25000 05 Ch0n3
B89G THx9G ?_
Nb hàng (ố 123ng
TN 12 " "
03 10 " "
Nb
hàng
92D*
(V
(ố
123ng
Thuế HK*
hWi
Nb
hàng
+,n gi-
*huzn
Th-ng
nhập
TJng
ti4n
5êu *6uL "3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C ‰E Q\0)
17 TUn h<ng +:3 Q<. 2 Yr 5: 1lC 'X3 Mz h<ng Q< 563 B "kng g0á h<ng hF3.
27 N]\' Sm Q<. 2 Yr 5: 'CL0 'X3 Mz h<ng Q< 563 B "kng -./0 h<ng.
7 Th<nh 50?n W S= -]^ng c %0á 'hKnh 5h>'.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12+
!7 ThCD 1(' h/0 W 5%c Th<nh 50?n `S{5 h<ng 'F 1ánh +[C c S\0 1Fng 5hCD 1(' h/0b.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12+
B89G ?_ Hs9G 9H~R
TJng ti4n
B89G \^r; Hs9G
150%
100%
150%
125%
85%
Gi- *hính
thF* so @Di
gi- *huzn
TUn h<ng +:3 Q<. 2 Yr 5: 1lC 'X3 Mz h<ng Q< 563 B "kng g0á h<ng hF3.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12+
ThCD 1(' h/0 W 5%c Th<nh 50?n `S{5 h<ng 'F 1ánh +[C c S\0 1Fng 5hCD 1(' h/0b.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12/
Bài tập số 1%
TZC 1•i giải tối 2u .(o1@„Y0
+•9H N–C (— Df9G G;˜ N>5
O$T C]3 "<. Stn T0;n M>' -z0
"<n g0‡ 1 2 1 2 25
%hD g0‡ 1 2 1 1 20
TX g0‡ 2 1 3 1 30
S3-.n g0‡ 1 2 1 2 22
D0Q3n g0‡ 2 1 1 2 28
SL g0‡ G* +,ng 5L0 13 'X3 1 Ság Z 1 5Cln Sm) C]3 480
"<. 450
Stn 500
T0;n 480
G3i u 1ập Cl hZnhL
NŽ H™9H Bs; T^>9 ks9G BišT
Bs9 GHp T› (A\^9 D;PA9 ?pT qi8 Tx; +A
Šn GL " " " " "
C]3 g0‡ 480
"<. g0‡ 450
Stn g0‡ 500
T0;n g0‡ 480
Nz0 $N‹ "
N]C r Yh0 5h0D5 -wI 'á' 6<ng AC(')
17 %0k0 Ih]tng 56Rnh)
27 %0k0 h; Ih]tng 56Rnh)
7 TRS 7E g 5hn3 Szn)
!7 TRS -‡0 g0k0 'h. A<0 5.án 'X3 C=ng 5g Skn 7C[5 1} g_
NUn Gkn 7C[5 5h8. 't '[C nh] 5hD n<. 19 5wn +,ng '=ng GC[5 Ság Q<
5hC 1]^' -^0 5>' '3. nh[5‰
x
2
−473=0
m œ U œ 2• ‡ 1
!m œ ž2U œ 2• ‡ 1!
2m œ U œ • ‡ '
2m œ U ‡10
m œ U ‡ $
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12/
P SL -]^ng Sm 'h. S_0 -./0 Ihk0 uW0.
P SL -]^ng Sm 'h. S_0 S{5 h<ng Ihk0 S(5 GL ngCgUn.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12&
Bài tập số 1&
Cho bảng tính sauL
(TT ?hu @A* +,n @E (ố 123ng Gi- TYE gi- Thuế CKng
1 M0?n "o' H< n(0 C< IhU 380 20 7600 380 7#80
2 M0?n "o' C3. "ƒng ThCL5 270 5 1350 202.5 1552.5
3 M0?n N3S TPHCM R]^C 270 30 8100 1620 #720
4 M0?n T6CngO< NŒng C< IhU 280 20 5600 280 5880
5 M0?n T6CngxCkng N3S ThCL5 280 5 1400 210 1610
6 M0?n N3S $Mng T<C R]^C 330 30 ##00 1#80 11880
7 M0?n "o' H< n(0 R]^C 240 30 7200 1440 8640
8 M0?n "o' C3. "ƒng C< IhU 210 20 4200 210 4410
# M0?n T6CngxCkng N3S ThCL5 370 5 1850 277.5 2127.5
10 M0?n T6CngO< NŒng "ánh 3#0 10 3#00 78 3#78
11 M0?n N3S TPHCM ThCL5 330 5 1650 247.5 18#7.5
12 M0?n T6CngO< NŒng C< IhU 300 20 6000 300 6300
13 M0?n T6CngxCkng N3S "ánh 3#0 10 3#00 78 3#78
14 M0?n "o' H< n(0 C< IhU 380 20 7600 380 7#80
15 M0?n N3S TPHCM "ánh 300 10 3000 60 3060
16 M0?n "o' H< n(0 ThCL5 200 5 1000 150 1150
Otn Q2 `A--b
TJng h3p ninh €oanh H,n @E
hC Q:'
Skn Ih„S D353 M0?n "o' M0?n N3S M0?n T6Cng%63n+ T.53-
"ánh SCS .• SL -]^ng 300 780 1080
SCS .• C(ng 3060 7#56 11016
C< IhU SCS .• SL -]^ng #70 580 1550
SCS .• C(ng 20370 12180 32550
R]^C SCS .• SL -]^ng 240 600 840
SCS .• C(ng 8640 21600 30240
ThCL5 SCS .• SL -]^ng 470 330 650 1450
SCS .• C(ng 2702.5 18#7.5 3737.5 8337.5
T.53- SCS .• SL -]^ng 1680 1230 2010 4#20
T.53- SCS .• C(ng 31712.5 26557.5 23873.5 82143.5
(ản
phzC
Hzg +qng '=ng ', Ri@otTab1„ 19 5/. 63 Akng Ihjn 5K'h G3C)
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12'
Bài tập số 1'
† 563ng 5Knh 5h] nh[5 `Sh885 1b 5h0D5 -wI Akng 5Knh G3C)
1Dt Q¶ hJ% tF8 ;,8 RSTAU - "J% 1V W - 3X: hJ% 2000-2001
BGn hJ% t*Png 1V SBYZ2 C"OC1 YZT& TP¸nC§ C3CSO" C"§[t OiqJ OiqJ OiqJ oYi 7+, pPM VA
S# OV%T 4 5 5 3 4 4 MhYt hl, tEung xwt %B %B [oYi th+
1TT n nn n nn n nn n nn n nn n nn DtngD×nh %B
1 5gu@fn Th/nh Hn ! 4 4 * ! 6 *
2 6ao pu©n Danh 5 6 6 5 5 *
3 5gu@fn %Wu O+, 6 2 5 3 6 6 ! ^
4 %uxnh pu©n eiao 3 * 3 ! 10 *
5 TEIn Vyn %ïng 2 6 3 2 ! * 5 6
6 5gu@fn Thanh %¶o 5 ! 6 4 4 * 3 ^
! 6ao %Wu D_, 6 5 6 6 6 5
* Ogng pu©n Dzng 10 3 3 10 10 3
3 Vz 7Ynh Dzng ! 4 6 * ! 4 ! 4 5
10 5gu@fn Vyn ¸nh 2 * 1 4 * 3 * 2 6
11 5gu@fn %Wu Th+, 6 6 3 2 4 3 6 BT
12 ^hYJ "uang Vz 3 5 5 5 2 * 3
13 Ogng Sj 5gu@ªn ! * 6 6 6 * T
14 5gu@fn 6h¸nh T1n 10 5 4 * 3 3 5
15 5 6 5 5 5 6
16 6ao pu©n %Yo * * 1 6 * * 6 K
1! 6 ! 6 ! ! 5
1* 5gu@fn %Wu %u©n ! 2 6 * ! 6 *
"3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C ‰E Q\0)
Ž O09S h~' A&ng 'h4 -[g 109S -ln I
Ž O09S 56Cng ARnh -[g 109S -\n nh[5 56.ng 2 -ln 5h0.
Th;=ng
"J 62 tªn

Z/n thi
Vz "uIn ^h;<ng
BY,h %;ng Khang
O&0 5Un 563ng 5Knh 5h<nh BD.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12'
Ž O09S 7H5 h~' A&ng W 109S h~' A&ng d 109S 5h]Bng Ih/5) NT 5h]Bng 0E3• NP 5h]Bng 0E2• "T 5h]Bng 0E1• N Ih/5 0E3
•••.
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12(
† 563ng 5Knh 5h> 2 `Sh885 2b 5h0D5 -wI Ih0DC Aá. 109S G3C)
gi[4 thGng 0¸P 1Dt Q¶ hJ% tF8
Tell : 0.511.841287
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
5gu@fn Th/nh Hn
Stt 7R Tªn J0n hl, OiqJ thi S# OV%T
ehi ,h{
In 1 In 2
1 SBV2 S+, D-n C]t [i.u 2 ? ? ? ?
2 6%K61 6< hl, LPt ,Êu 1 ? ? ? ?
3 VpD V]t [i.u x©@ dBng ? ? ? ?
4 To¸n6O To¸n ,hu@ªn '- ? ? ? ?
5 656SK% 6h9 ngh|a ,$ng )¶n Lhoa hl, ? ? ? ?
6 6%OÊt 6< hl, 'Êt ? ? ? ?
OiqJ xwt hl, Dtng & ?
oYi hl, Dtng & ?
7+, hl, Dtng & ?
OiqJ tEung D×nh & ?
pPM [oYi & ?
VA th+ & ?
Hoµ Kh¸nh, ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2010
Gi¸P 6! OhP-
O&0 5Un 563ng 5Knh 5h<nh P"D.
"3n h<nh '=ng 5h>' 'h. 'á' = 5Knh 'F +[C ‰
T*+\ng §" O] thFt
Khoa p©@ dBng 6Iu\O;}ng
Khoa p©@ dBng 6Iu\O;}ng th0ng D¸o tNi gia '×nh )inh Ciªn &
TEong hl, Lx C~a ?ua LPt ?u¶ hl, t]M ,9a )inh Ciªn nh; )au &
TEong hl, Lx tNi )inh Ciªn ? Mh¶i hl, [Yi ? J0n hl, CNi )# ti-n hl, [Yi &? 'gng
OhP- T54 M^ng C/-§+\ng
Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010
GV Ngu!"n Thành #$ng Tr%ng 12)
Bài tập số 20
17 T: 7jg +:ng h<S D^9G;A.Ÿ70 19 10?n H,n gi- 'h. A<0 5.án ng]‡0 -h
5jn B bài tập số 12.
27 T: 7jg +:ng h<S VER\^A;.Ÿ70 19 10?n g0á 562 'h. '(5 Vếp 1oWi B bài
tập số 1'.

Trung tâm tin học TECHNIC

Bài tập Excel

11/01/2010

Bài tập số 02
STT Chñ hé 1 2 3 4 5 6 7 H×nh thøc SD V©n S¶n xuÊt B×nh Kinh doanh Kh¸nh Tiªu dïng Doanh S¶n xuÊt Lan Tiªu dïng Thu Tiªu dïng Qu¶ng Kinh doanh

B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn th¸ng 10-2004
ChØ sè tr­ ChØ íc sau 0 0 0 0 0 0 0 Sè hé ? sè §iÖn tiªu thô 500 ? 200 150 600 101 50 300 TiÒn ®iÖn ?

H×nh thøc SD S¶n xuÊt Kinh doanh Tiªu dïng

TiÒn ®iÖn ?

Yªu cÇu: Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ? Víi: 1/ Gi¸ ®iÖn : Hé S¶n xuÊt : 2000 ®/sè Hé Kinh doanh : 800 ®/sè Hé Tiªu dïng : 500 ®/sè 2/ TiÒn ®iÖn = Gi¸ ®iÖn * §iÖn tiªu thô

GV: Nguyễn Thành Long

Trang 107

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->