Trung tâm tin học TECHNIC

Bài tập Excel

11/01/2010

Bài tập số 01
Cho bảng tính sau
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chú thích
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C

D

E

F

G
H
Thuế
Đơn
Số
Thành
Tên hàng
giá ($) lượng tiền ($) Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
2%
3%
4%
CPU
100
8
?
?
RAM
25.5
10
HDD
82.5
12
FDD
5
20
CD ROM
24.5
10
MONITOR
110
22
MOUSE
3.5
20
KEYBOARD
4
15
MAINBOARD
90
18
VGA CARD
30
20
SOUND CARD 12.5
10
SPEAKER
24
10
Tổng cộng:
?
?
?
?

Yêu Cầu: Sử dụng các loại địa chỉ trong Excel để thực hiện:
1. Ban hành công thức để điền giá trj cho cột thành tiền.
2. Chỉ ban hành công thức ở ô F4 để điền giá trị cho cột thuế ở các tháng 1, 2, 3.
Sau đó sao chép đến các ô còn lại.
3. Ban hành công thức để tính tổng số tiền ở các ô: E16, F16, G16, H16

GV: Nguyễn Thành Long

Trang 106

Trung tâm tin học TECHNIC

Bài tập Excel

11/01/2010

Bài tập số 02

B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn th¸ng 10-2004

H×nh thøc
SD
V©n
S¶n xuÊt
B×nh Kinh doanh
Kh¸nh Tiªu dïng
Doanh S¶n xuÊt
Lan
Tiªu dïng
Thu
Tiªu dïng
Qu¶ng Kinh doanh

STT Chñ hé
1
2
3
4
5
6
7

H×nh thøc
SD
S¶n xuÊt
Kinh doanh
Tiªu dïng

ChØ sè tr­ ChØ
íc
sau
0
0
0
0
0
0
0
Sè hé
?

§iÖn tiªu
thô
500
?
200
150
600
101
50
300

TiÒn ®iÖn
?

TiÒn
®iÖn
?

Yªu cÇu: Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ?
Víi:
1/ Gi¸ ®iÖn :
Hé S¶n xuÊt : 2000 ®/sè
Hé Kinh doanh : 800 ®/sè
Hé Tiªu dïng : 500 ®/sè
2/ TiÒn ®iÖn = Gi¸ ®iÖn * §iÖn tiªu thô

GV: Nguyễn Thành Long

Trang 107

Trung tâm tin học TECHNIC

Bài tập Excel

11/01/2010

Bài tập số 03

b¶ng thèng kª b¸n hµng
Th­ëng
Ngµy Nh©n viªnCöa hµngS¶n phÈm TiÒn
8/20/1998 H­¬ng
Sè 1
KÑo
20
?
9/3/1998 Nga
Sè 2
KÑo
20
8/29/1998 Lan
Sè 1
B¸nh
10
9/4/1998 V©n
Sè 2
B¸nh
35
8/30/1998 Chi
Sè 1
B¸nh
40
8/30/1998 Nga
Sè 2
Møt
15
8/30/1998 V©n
Sè 2
KÑo
25
9/3/1998 Chi
Sè 1
B¸nh
30
9/3/1998 Lan
Sè 1
KÑo
45
9/4/1998 Chi
Sè 1
Møt
10
Yªu cÇu:
1. TiÒn th­ëng tÝnh theo quy ®Þnh sau :
Th­ëng
Cöa hµng
Sè 1
10 % cña TiÒn
Sè 2
5 % cña TiÒn
2. Dùa vµo b¶ng trªn, dïng c«ng thøc ®iÒn c¸c gi¸ trÞ vµo b¶ng sau :
Nh©n viªnSè lÇn b¸n TiÒn
Chi
?
?
Nga
?
?
V©n
?
?
Lan
?
?

GV:Nguyễn Thành Long

Cöa hµng
Sè lÇn b¸n TiÒn
Sè 1
?
?
Sè 2
?
?

Trang 108

Trung tâm tin học TECHNIC

Bài tập Excel

11/01/2010

Bài tập số 04

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN THÁNG 03
STT Khách hàng Khu vực Số cũ Số mới Định mức Tiêu thụ Tiền điện Thuê bao Tổng
1 Anh
1 468
500
?
?
?
?
?
2 Vũ
2 160
230
3 Trang
3 410
509
4 Lan
2 436
630
5 Đoan
1 307
450
6 Thanh
3 171
205
Tổng Cộng:
?
?
?
?
Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?, với:
1. Giá trị cột Định mức như sau:
- Nếu Khu vực 1 thì Định mức là 50
- Nếu Khu vực 2 thì Định mức là 100
- Nếu Khu vực 1 thì Định mức là 150
2. Tiêu thụ = Số mới - Số cũ
3. Tiền điện tính như sau:
- Nếu số KW Tiêu thụ <= Số KW Định mức của khu vực mình thì tính giá 450 đ/KW
- Ngược lại: cứ mỗi KW vượt mức thì tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn
tính giá 450 đ/KW).
4. Thuê bao = 5%*Tiền điện
5. Tổng = Tiền điện + Thuê bao

GV:Nguyễn Thành Long

Trang 109

Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?. Nếu 9 <= Điểm TB <= 10 thì XS. Nếu 7 <= Điểm TB < 8 thì Khá.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 05 BẢNG ĐIỂM THI TIN HỌC VĂN PHÒNG STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Họ tên Giới tính Phan Thanh Nam Lê Việt Nam Mai Thu Thuỷ Nữ Nguyễn Mỹ Tâm Nam Trà My Trang Nữ Hoàng Dũng Nam Nguyễn Cảnh Nam Trần Tín Mẫn Nam Cao nhất Trung bình Thấp nhất Ngày sinh 3/4/1975 12/11/1973 2/3/1967 4/5/1968 12/11/1975 4/27/1969 12/21/1970 5/28/1967 Điểm Điểm Điểm Kết Xếp loại LT TH TB quả 8 5 4 2 8 9 8 8. GV: Nguyễn Thành Long Trang 110 .5 5 2 7 5 7 5 8 7 ? ? ? ? ? ? Yêu cầu: 1. Đưa ra danh sách các thí sinh có giới tính Nam. Với: Điểm TB được tính theo công thức: =(Điểm LT + Điểm TH *2) / 3 Xếp loại như sau: Nếu 0 < Điểm TB < 5 thì Yếu. Nếu 8 <= Điểm TB < 9 thì Giỏi. 2. Sắp xếp danh sách tăng dần theo Vị thứ 3. Nếu 5 <= Điểm TB < 7 thì Trung bình.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 HÒNG Vị thứ ? GV: Nguyễn Thành Long Trang 110 .

Tên phòng dựa vào ký tự đầu tiên của Mã NV và được tra ở Bảng mã phòng ban.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 06 BẢNG THANH TOÁN TIÊNG LƯƠNG STT 1 2 3 4 5 Mã NV A01 B01 A02 C02 B02 Họ tên Hùng Chiến Toàn Thành Tuấn Tên phòng Chức vụ Phụ cấp Lương Thực lĩnh GĐ 200000 PGĐ 180000 TP 160000 NV 120000 PP 140000 BẢNG MÃ PHÒNG BAN Mã A B C Tên PB Kế hoạch Tổng hợp Kế toán BẢNG PHỤ CẤP GĐ 500000 PGĐ 450000 TP 300000 PP 250000 NV 150000 Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?. Thực lĩnh = Phụ cấp + Lương. 2. Phụ cấp dực vào Chức vụ và được tra ở Bảng phụ cấp. với: 1. GV: Nguyễn Thành Long Trang 111 . 3.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 07 b¶ng tÝnh tiÒn thuª phßng M· Tªn STT phßn kh¸ch g 1 2 3 4 5 6 Long Chi TuÊn Hµ Minh BÝch C1 B3 A2 B1 A1 B2 Ngµy ®Õn 12/7/1998 12/1/1998 ### 7/30/1998 7/30/1998 7/30/1998 Sè Sè §¬n gi¸ §¬n gi¸ Ngµy ®i ngµy tuÇn ë tuÇn ngµy ë ### ### ### ### ### ### b¶ng ®¬n gi¸ phßng Phßng A B C §¬n gi¸ tuÇn TÇng 1 TÇng 2 TÇng 3 100 90 80 75 70 65 50 45 40 §¬n gi¸ ngµy TÇng 1 TÇng 2 TÇng 3 20 16 14 15 12 10 10 8 6 Yªu cÇu: Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ?. (Ch÷ c¸i chØ Lo¹i phßng. TÝnh sè tuÇn sè vµ ngµy ë cña §iÒn ®¬n gi¸ vµ tuÇn ngµy chomçi mçikh¸ch kh¸ch biÕt r»ng trong M· phßng vµ ®­îc tra ë B¶ng ®¬n gi¸ phßng. víi: 1. chØ TÇng) 3. con sè 2. TÝnh sè tiÒn ph¶i tr¶ cña mçi kh¸ch 1 100 GV: Nguyễn Thành Long Trang 112 .

con sè GV: Nguyễn Thành Long Trang 112 .Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 ng TiÒn ph¶i tr¶ r»ng trong M· phßng Ø Lo¹i phßng.

KÑo : 3% TiÒn nhËp 2.Møt : 1% TiÒn nhËp . Phô phÝ cña c¸c mÆt hµng nh­ sau : .Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 08 b¶ng thèng kª b¸n hµng Ngµy Nh©n viªnCöa hµngMÆt hµng TiÒn nhËpPhô phÝ ### H­¬ng Sè 1 KÑo 200 9/3/1998 Nga Sè 2 KÑo 100 ### Lan Sè 1 B¸nh 400 9/4/1998 V©n Sè 2 B¸nh 500 ### Chi Sè 1 B¸nh 100 ### Nga Sè 2 Møt 200 ### V©n Sè 2 KÑo 500 ### Chi sè 1 B¸nh 300 9/3/1998 Lan Sè 1 KÑo 600 9/4/1998 Chi Sè 1 Møt 100 Th¸ng 8 9 b¶ng th«ng kª Nh©n viªn Sè lÇn b¸n TiÒn b¸n Chi 2 400 Nga 1 100 Yªu cÇu: Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ?. TiÒn b¸n = TiÒn nhËp + Phô phÝ GV: Nguyễn Thành Long Trang 113 . víi: 1.B¸nh : 2% TiÒn nhËp .

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 TiÒn b¸n GV: Nguyễn Thành Long Trang 113 .

Nếu số ngày ở <= 20 thì giảm 5% Tiền phòng. Tiền phòng = Số ngày ở * Đơn giá. 2. Đơn giá phụ thuộc vào Loại phòng và được tra ở Bảng Giá Phòng. .Nếu số ngày ở <= 10 thì không giảm. . 190 GV: Nguyễn Thành Long Trang 114 . trong đó: .Nếu số ngày ở > 20 thì giảm 10% Tiền phòng.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 09 BẢNG THEO DÕI DOANH THU Tên STT Khách Ngày đến Ngày đi Loại phòng Đơn giá Số ngày ở Tiền phòng 1 Thành 3/19/2003 3/23/2003 L2-C 2 Tùng 3/21/2003 3/29/2003 TR-B 3 Huy 4/27/2003 5/2/2003 L1-A 4 Hoàng 3/14/2003 4/25/2003 L2-B 5 Vân 4/20/2003 5/15/2003 TR-B BẢNG GIÁ PHÒNG Hạng A B C L1 L2 310 300 210 290 280 190 L3 270 260 170 TR 250 240 150 Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?. với: 1.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 10 Cho các bảng tính sau: Bảng đơn giá nhập (Đơn vị: $) Nơi SX Mã hàng JAP CPU RAM MAI Mã nước Tên nước Mã hàng CPU RAM MAI STT Mã hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CHI-CPU KOR-CPU JAP-RAM CHI-MAI USA-RAM CHI-RAM JAP-RAM JAP-CPU JAP-MAI CHI-MAI KOR 120. Biết rằng: 1. Nơi sản xuất dựa vào 3 kí tự đầu của mã hàng và được tra ở bảng mô tả nơi sản xuất GV:Nguyễn Thành Long Trang 116 .5 49 CHI Trung Quốc Bảng mô tả tên hàng Tên hàng Chíp vi xử lý (P4-2Ghz) RAM (Kingston-128MB) Mainboard (Intel-845) Tên hàng Nơi SX Ngày xuất 1/2/2003 10/10/2003 12/31/2004 11/20/2004 12/12/2003 1/15/2004 10/13/2003 10/20/2003 10/10/2004 10/30/2004 Mã hàng Bảng thống kê Số lần bán Số tiền CPU MAI RAM Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô có dấu ? để điền giá trị cho các cột tương ứng. 2.5 19.5 Bảng mô tả nơi sản xuất JAP KOR Nhật Hàn Quốc 80.5 24 56 CHI 100 23 53. Tên hàng dựa vào 3 kí tự cuối của mã hàng và được tra ở bảng mô tả tên hàng.

(đơn giá nhập được tra ở bảng đơn giá nhập) 4. 7.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 3. Trong đó thuế được tính như sau: Nếu ngày xuất thuộc năm 2003 thì thuế là 3% Thành tiền. GV:Nguyễn Thành Long Trang 116 . Vẽ biểu đồ cho bảng thống kê. 8. 5. 6. Nếu ngày xuất thuộc năm 2004 thì thuế là 5% Thành tiền. Thanh toán = Thành tiền + Thuế. Trích ra danh sách các mặt hàng do Nhật sản xuất. Thành tiền = Đơn giá xuất * Số lượng. Sắp xếp danh sách tăng dần theo Mã hàng và Số lượng. Đơn giá xuất tăng 10% so với đơn giá nhập.

bảng mô tả nơi sản xuất GV:Nguyễn Thành Long Trang 116 .Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 USA 120 23 52 USA Mỹ Đơn giá xuất Số lượng 25 10 50 40 30 15 24 26 25 45 Thành tiền Thanh toán cho các cột tương ứng. ng mô tả tên hàng.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 được tra ở bảng đơn giá nhập) GV:Nguyễn Thành Long Trang 116 .

cộng với các môn còn lại. Ban hành công thức cho cột Kết quả: Thí sinh nào có tổng điểm bằng điểm chuẩn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt (Điểm liệt là điểm "ĐẬU". Ban hành công thức cho cột Tổng điểm: Thi ngành nào thì môn đó được nhân hệ số 2. Ban hành công thức cho Bảng thống kê và Bảng tổng kết. 7. Ban hành công thức cho cột Ghi chú: Thí sinh nào Đậu với tổng điểm lớn hơn Điểm chuẩn 4 điểm sẽ được ghi chú "CÓ HỌC BỔNG" 6. GV: Nguyễn Thành Long Trang 117 . ngược lại thì "RỚT" 5. Ban hành công thức để điền giá trị cho cột Ngành theo qui định: Nếu ký tứ tự đầu tiên là A thì Ngành là TOÁN Nếu ký tứ tự đầu tiên là B thì Ngành là LÝ Nếu ký tứ tự đầu tiên là C thì Ngành là HÓA 3. 2. Trích ra danh sách các thí sinh Có học bổng. 4.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 11 BẢNG KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG NĂM 2003 ĐIỂM Tổng STT Mã số Họ và tên Ngành Kết quả điểm Toán Lý Hóa 1 A411 Nguyễn Minh Ngọc 8 9 9 2 A006 Trần Thị Ngọc 10 9 0 3 A008 Trần Thị Hiếu 7 3 2 4 A123 Lê Ngọc 8 8 6 5 B007 Nguyễn Văn Hiếu 8 3 7 6 B103 Trần Tiên 8 4 7 7 B243 Lê Văn Hồng 7 3 6 8 B496 Lê Thị Ngọc 7 9 8 9 B902 Trần Tiên 7 8 7 10 C317 Trần Thị Tiên 0 7 10 11 C399 Trần Văn Hiếu 3 7 6 12 C402 Trần Minh Tiên 7 0 9 13 C411 Lê Thị Hiếu 9 4 9 14 C425 Nguyễn Minh Hiếu 6 3 7 BẢNG ĐIỂM CHUẨN Ngành Điểm chuẩn TOÁN 29 LÝ 28 HÓA 27 BẢNG THỐNG KÊ Số TS đậu Tổng số TS BẢNG TỔNG KẾT Ngành TS đậu TOÁN LÝ HÓA Tổng số Yêu cầu: 1. Ban hành công thức để tự động điền giá trị cho cột Họ và tên.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 8. Sắp xếp thứ tự Theo Ngành và Tổng điểm giảm dần. GV: Nguyễn Thành Long Trang 117 .

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 NẴNG NĂM 2003 Ghi chú BẢNG TỔNG KẾT TS rớt điểm liệt (Điểm liệt là điểm = 0) thì ú "CÓ HỌC BỔNG" GV: Nguyễn Thành Long Trang 117 .

Trung tâm tin học TECHNIC GV: Nguyễn Thành Long Bài tập Excel 11/01/2010 Trang 117 .

000 1.000.000 350.000 B C Khi sè ngµy ë > 10 ngµy 540.000 950.000 420.000 Lo¹i A VN NG 900.000 Sau đó đổi tên trang tính thành: BG Ở trang tính thứ 2 (Sheet 2). cho bảng giá phòng như sau: b¶ng gi¸ phßng kh¸ch s¹n §µ N½ng QT Lo¹i A VN NG 1. thiết lập Sổ ghi chép như sau: GV: Nguyễn Thành Long Trang 118 .000 D 180.000 520.000 QT B C Khi sè ngµy ë <=10 ngµy 600.100.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 12 Bài toán người lễ tân Ở trang tính thứ nhất (Sheet 1).000 600.000 450.000 310.600.000 1.800.000 D 150.000 1.

Sè ngµy ë ( Dïng hµm HLOOKUP.000 15 Luis Figo Bå §µo Nha NG9 ### ### A208 210. MATCH.000 6 Boby Robson Mü NG3 ### ### B205 159. Phßng thuª.000 14 Van Basten Hµ Lan NG8 ### ### A207 167. thiết lập Sổ ghi chép như sau: kh¸ch s¹n ®µ n½ng Sè Phßng STT Hä tªn kh¸chQuèc tÞch M· kh¸ch Ngµy ®ÕnNgµy ®i Gi¸ phßngngµTiÒn phßng TiÒn dÞch vô Cßn l¹i thuª yë 1 Tony Adam Anh NG1 ### ### A201 100.000 10 TrÇn Träng KimViÖt Nam VN7 ### ### A202 452.000 7 TrÇn HiÕu Ng©n ViÖt Nam VN4 ### ### C203 168.000 2 NguyÔn Hång S¬n ViÖt Nam VN1 ### ### B309 160.000 5 John Smit Mü NG2 ### ### A203 1.000 13 Jan Tigana Ph¸p NG7 ### ### B203 258. VLOOKUP ®Ó lËp l¹i c«ng thøc tÝnh ®¬n gi¸ phßng ) GV: Nguyễn Thành Long Trang 119 .LËp c«ng thøc dïng phèi hîp INDEX. LEFT ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phßng phô thuéc M· Kh¸ch.000 Sau ®ã ®æi tªn trang tÝnh thµnh SG Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ?.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Ở trang tính thứ 2 (Sheet 2).000 9 NguyÔn L©m TÊn ViÖt Nam VN6 ### ### D203 156.000 8 Th¹ch B¶o Khanh ViÖt Nam VN5 ### ### B203 569.000.000. theo h­íng dÉn sau: H­íng dÉn : .000 11 B¶o §¹i Ph¸p NG4 ### ### A203 6.000 4 ViÖt Trinh ViÖt Nam VN3 ### ### C207 120.000 3 Lý Hïng ViÖt Nam VN2 ### ### A207 580.000 12 Clayderman §øc NG5 ### ### A203 138.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 uª. Sè ngµy ë GV: Nguyễn Thành Long Trang 119 .

nhËp M· kh¸ch hµng cÇn thanh to¸n tiÒn. ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2010 Kh¸ch s¹n §µ N½ng Gi¸m ®èc §æi tªn trang tÝnh thµnh: PTT H­íng dÉn : . Ngµy ®Õn.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 ë trang tÝnh thø 3 (Sheet 3). Sè phßng thuª. . ….§N Tell : 0. thiÕt lËp phiÕu thanh to¸n theo mÉu sau: Kh¸ch s¹n §µ N½ng Add : 02 §èng §a .ThiÕt kÕ trang tÝnh theo mÉu.511.LËp c«ng thøc tù ®éng ®iÒn c¸c th«ng sè cña kh¸ch hµng nh­: Tªn.723456 ---------------------M· kh¸ch: VN1 Hä tªn kh¸ch : ? Ngµy kh¸ch ®Õn : ? Sè ngµy thuª phßng : ? §¬n gi¸ phßng : ? TiÒn dÞch vô : ? phiÕu thanh to¸n Quèc tÞch : ? Ngµy kh¸ch ®i : Phßng thuª : TiÒn phßng : Ph¶i thanh to¸n : ? ? ? ? §µ N½ng. (C¸ch dïng phèi hîp hµm INDEX vµ MATCH) GV: Nguyễn Thành Long Trang 120 . §¬n gi¸.

Ban hành công thức để giá trị của cột Tên xe dựa vào Mã xe được tra ở bảng Đơn giá từng loại xe.52 32 3.76 ? 22 2.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 13 BẢNG KÊ CHI TIẾT DOANH THU STT Họ và tên Tài xế 1 ? 2 3 4 5 6 Mã xe VT ET VT MT ET VT Tên xe Số Km Thành tiền 5. Ban hành công thức để tự động điền giá trị của cột Họ tên Tài xế. (Nếu không đi hết 1/4 Km cuối cùng thì cũng phải trả đủ tiền cho 1/4 Km cuối cùng) þ Nếu số Km > 10 thì giảm 10% tổng số tiền phải trả. 2. 5.1 24 BẢNG ĐƠN GIÁ TỪNG LOẠI XE Mã xe Tên xe Đơn giá VT Vina Taxi 7500 ET Airport Taxi 7000 MT Mai Linh Taxi 6500 Yêu cầu: 1. đơn giá được tính 1500 đ cho 1/4 Km dành cho tất cả các loại xe. 3. GV: Nguyễn Thành Long Trang 121 . Trích ra danh sách các xe Vina Taxi. Sắp xếp tăng dần theo Mã xe. 4. Tính cột Thành tiền = Số Km * Đơn giá Với đơn giá được giảm cho khách hàng đi đường dài như sau: þ Nếu số Km > 3 thì từ Km thứ 4 trở đi.

000 1.000.000 STT Mã hàng Tên hàng ĐVT m3 Thiên Tấn Các đơn vị qui đổ Tấn Tấn Thiên 620.000 m3 BẢNG TỶ LỆ QUI ĐỔI STT DVT Qui đổi 1 2 3 4 5 6 Bao 20 Kg 1000 m3 1 Tấn 1 Thiên 1 Viên 1000 Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu hỏi (?).000 150.000 15. Biết rằng đơn giá của mỗi mặt hàng phụ thuộc và bán.000 160.000 3C 4G 5S Cát Gạch Sắt 500.900.000 2.000.000 1.200.500.200.000 2.Bài tập số 14 Cửa hàng vật liệu xây dựng THIÊN THẦN TỔNG KẾT BÁN HÀNG STT Ngày bán Mã hàngTên hàng Số lượng Đơn vị 1 9/16/2001 X 100 Bao 2 10/17/2001 T 2 Tấn 3 9/9/2001 C 54 m3 4 9/21/2001 G 5 Thiên 5 9/24/2001 S 12000 Kg 6 10/15/2001 G 4500 Viên 7 10/10/2001 X 90 Tấn 8 8/10/2001 T 20 Kg 9 5/9/2002 X 150 Tấn 10 10/19/2002 C 250 Xe 11 11/20/2002 T 200 Kg 12 9/16/2002 T 30 Tấn 13 10/17/2002 X 500 Bao Đơn giá Thành tiền BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA 1X 2T Xi măngTấn Thép Tấn Đơn giá 2001 2002 1. Chú ý: Ta có thể qui đổi đơn vị tính theo 1 trong 2 cách: hoặc theo bảng Các đơn vị qui đổi hoặc theo BẢNG TỶ LỆ QUI ĐỔI .

Chú ý: Ta có thể qui đổi đơn vị tính theo 1 trong 2 cách: hoặc theo bảng Các đơn vị qui đổi hoặc theo BẢNG TỶ LỆ QUI ĐỔI .

Các đơn vị qui đổi 1000 Kg 20 Bao 1000 Viên 1/4 Xe 7 Xe 0.25 mỗi mặt hàng phụ thuộc vào ngày .

.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 15 PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT LINH KIỆN MÁY TÍNH STT HỌ & TÊN 1 An 2 Dương 3 Vương 4 Lục 5 Vân 6 Tiên 7 Kiều 8 Nguyệt 9 Nga 10 Hà TỔ Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 3 Tổ 2 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 3 Tổ 2 Tổ 3 BẬC THỢ NGÀY LÀM VIỆC SỐ SẢN PHẨM THU NHẬP Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 3 4 6 7 3 4 5 2 3 6 25 22 25 26 12 16 21 27 26 23 BẢNG TỔNG KẾT SẢN PHẨM TỔ Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 ? ? ? 13 25 30 26 27 24 19 16 23 14 25 24 23 26 28 17 23 24 17 24 ? ? ? ? BẢNG ĐƠN GIÁ CÔNG (Công/1 SP) Bậc thợ 2 3 4 5 6 7 <=2000 >2000 >5000 đến SP SP 5000 SP 1000 1500 2000 1500 2000 2500 2000 2500 3000 2500 3000 3500 3000 3500 4000 3500 4000 4500 Yêu cầu: 1. Tính số sản phẩm làm ra cho từng người ứng với từng tháng: Trong đó: Số sản phẩm=Định mức*Số ngày làm việc Với: Định mức=50 ứng với người có bậc thợ <=3 Định mức=70 ứng với người có bậc thợ từ 4 đến 5 Định mức=100 ứng với người có bậc thợ >=6 2. Tính thu nhập: Thu nhập=sản phẩm 3 tháng của từng người * Đơn giá công sản phẩm Biết rằng: Đơn giá công / Sản phẩm phụ thuộc và Bậc thợ được tra ở Bảng Đơn giá công GV: Nguyễn Thành Long Trang 123 . Lập bảng tổng kết sản phẩm theo từng tổ. 3.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 16 BẢNG KÊ HÀNG NHẬP Mã hàng 1 DU01 2 TL02 3 TL01 4 RU03 5 SB05 6 BN03 7 RU01 8 DU03 9 SB02 10 BN04 11 TL05 12 DU03 STT Tên hàng Nước SX Ngày nhập 2/20/2004 12/12/2004 2/11/2004 11/30/2004 10/10/2004 12/13/2004 12/15/2004 10/16/2004 12/15/2004 11/10/2004 12/20/2004 10/20/2004 Số Thành tiền lượng 30 50 100 45 200 345 250 150 400 250 145 245 BẢNG GIÁ HÀNG HÓA Mã hàng SB TL DU RU BN Tên hàng Sữa bột Thuốt lá Đường Rượu Bột ngọt Đơn giá chuẩn 36000 14500 5600 175000 25000 BẢNG LOẠI HÀNG Độc hại Loại hàng 01 02 03 04 05 * * BẢNG THỐNG KÊ Tháng Mã hàng Số lượng nhập TL 12 ? 03 10 ? Thuế độc hại Nước SX Pháp Việt nam Mỹ Nhật China Tổng tiền ? ? Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?. 2. Thành tiền = Sô lượng * Giá chính thức. GV: Nguyễn Thành Long Trang 124 . với: 1. Nước SX vào 2 ký tự cuối của Mã hàng và tra ở Bảng loại hàng. Tên hàng dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và tra ở Bảng giá hàng hóa. 3.

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 4. GV: Nguyễn Thành Long Trang 124 . Thuế độc hại = 5%* Thành tiền (mặt hàng có đánh dấu * mới đóng thuế độc hại).

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Tổng tiền NG LOẠI HÀNG Giá chính thức so với giá chuẩn 150% 100% 150% 125% 85% ng giá hàng hóa. GV: Nguyễn Thành Long Trang 124 .

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 * mới đóng thuế độc hại). GV: Nguyễn Thành Long Trang 124 .

Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 17 Tìm lời giải tối ưu (Solver) 1. Tìm lời giải cho bài toán của Công ty Sản xuất đồ gỗ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG GIỜ MÁY ĐVT Cưa Bào Bàn giờ 1 Ghế giờ 1 Tủ giờ 2 Salon giờ 1 Divan giờ 2 Sơn 2 2 1 2 1 Tiện 1 1 3 1 1 Mức lãi 2 25 1 20 1 30 2 22 2 28 Số giờ sử dụng tối đa của 1 máy / 1 tuần SX: Cưa Bào Sơn Tiện 480 450 500 480 Nên sản xuất theo cơ cấu như thế nào để tận dụng công suất máy và thu được lợi tức cao nhất? Gợi ý lập mô hình: MÔ HÌNH BÀI TOÁN Ẩn số Cưa Bào Sơn Tiện Lãi BÀN GHẾ ? ? TỦ SALON DIVAN ? ? ? giờ giờ giờ giờ VN$ RÀNG BUỘT KẾT QUẢ TỐI ĐA 480 450 500 480 ? Lưu ý khi thiết lập các ràng buộc: GV: Nguyễn Thành Long Trang 125 . Giải phương trình: x 2−4x 3=0 x + 3y + 2z = 13 4x + -2y + 2z = 14 2x + y + z = 9 2. y thỏa mãn: 4. Tìm x. Giải hệ phương trình: 2x + 3y =10 x+y =6 3.

. GV: Nguyễn Thành Long Trang 125 .Số lượng SX cho mỗi loại phải >=0.Số lượng SX cho mỗi mặt hàng phải một số nguyên.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 .

5 Total Sum of Số lượng 1680 1230 2010 4920 Total Sum of Cộng 31712.5 6300 3978 7980 3060 1150 Hãy dùng công cụ PivotTable để tạo ra bảng phân tích sau: Đơn vị (All) Tổng hợp kinh doanh đơn vị Khu vực Sản phẩm Data Miền Bắc Miền Nam Miền TrungGrand Total Bánh Sum of Số lượng 300 780 1080 Sum of Cộng 3060 7956 11016 Cà phê Sum of Số lượng 970 580 1550 Sum of Cộng 20370 12180 32550 Rượu Sum of Số lượng 240 600 840 Sum of Cộng 8640 21600 30240 Thuốt Sum of Số lượng 470 330 650 1450 Sum of Cộng 2702.5 9720 5880 1610 11880 8640 4410 2127.5 23873.5 3978 1897.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 18 Cho bảng tính sau: STT Khu vực Đơn vị 1 Miền Bắc Hà nội 2 Miền Bắc Cao Bằng 3 Miền Nam TPHCM 4 Miền Trung Đà Nẵng 5 Miền Trung Quảng Nam 6 Miền Nam Vũng Tàu 7 Miền Bắc Hà nội 8 Miền Bắc Cao Bằng 9 Miền Trung Quảng Nam 10 Miền Trung Đà Nẵng 11 Miền Nam TPHCM 12 Miền Trung Đà Nẵng 13 Miền Trung Quảng Nam 14 Miền Bắc Hà nội 15 Miền Nam TPHCM 16 Miền Bắc Hà nội Sản phẩm Cà phê Thuốt Rượu Cà phê Thuốt Rượu Rượu Cà phê Thuốt Bánh Thuốt Cà phê Bánh Cà phê Bánh Thuốt Số lượng Giá 380 270 270 280 280 330 240 210 370 390 330 300 390 380 300 200 Trị giá 20 5 30 20 5 30 30 20 5 10 5 20 10 20 10 5 Thuế 7600 380 1350 202.5 26557.5 8100 1620 5600 280 1400 210 9900 1980 7200 1440 4200 210 1850 277.5 3737.5 82143.5 8337.5 1897.5 6000 300 3900 78 7600 380 3000 60 1000 150 Cộng 7980 1552.5 3900 78 1650 247.5 GV: Nguyễn Thành Long Trang 126 .

N¨m häc 2000-2001 M«n häc trong kú SBVL2 CHKC1 Sè §VHT STT Hä vµ tªn LÇn thi 4 I VLXD 5 II I 5 II 1 NguyÔn Thµnh An 7 4 2 Cao Xu©n Danh 5 6 3 NguyÔn H÷u §øc 6 2 4 Huúnh Xu©n Giao 9 5 TrÇn V¨n Hïng 2 6 NguyÔn Thanh H¶o 7 Cao H÷u Dôc To¸nC§ CNCSKH I II I 4 II I II I 6 8 6 5 5 8 9 6 6 7 8 9 7 10 8 9 2 8 5 6 5 7 6 4 8 9 6 5 6 6 6 5 10 9 9 10 10 9 9 Vò M¹nh Dòng 7 4 6 8 7 4 10 NguyÔn V¨n ¸nh 2 1 4 8 9 11 NguyÔn H÷u Thøc 6 6 9 2 12 Ph¹m Quang Vò 9 5 5 5 2 13 §ång Sü Nguyªn 7 8 6 6 6 8 14 NguyÔn Ch¸nh TÝn 10 5 4 9 3 5 15 Vò QuÇn Ph­¬ng 5 6 5 5 5 6 16 Cao Xu©n H¹o 8 8 1 8 8 6 17 B¹ch H­ng Khang 6 7 6 7 7 5 18 NguyÔn H÷u Hu©n 7 2 8 7 6 8 8 §ång Xu©n Dòng 8 6 7 8 6 4 4 7 ph¹t II 7 5 Th­ëng §iÓm §iÓm §iÓm 4 8 6 4 3 CH§Êt Møc XÕp VÞ HB HB lo¹i thø bæng b×nh HB LP LP 4 5 8 2 6 9 6 8 häc trung xÐt Lo¹i BT 9 LT KL Đổi tên trang tính thành BD. Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?.Häc kú I . GV: Nguyễn Thành Long Trang 127 .Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 19 Ở trang tính thư nhất (Sheet 1) thiết lập bảng tính sau: kÕt qu¶ häc tËp líp 97X3A . với: ' Điểm học bổng chỉ lấy điểm lần I ' Điểm trung bình lấy điểm lớn nhất trong 2 lần thi.

2. GV: Nguyễn Thành Long Trang 127 .3. KL phạt 0. LP thưởng 0. BT thưởng 0.3 ……….Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 ' Điểm xét học bổng = điểm học bổng + điểm thưởng phạt: LT thưởng 0.1.

841287 ---------------------Khoa X©y dùng CÇu-§­êng th«ng b¸o tíi gia ®×nh sinh viªn NguyÔn : Thµnh An Trong häc kú võa qua kÕt qu¶ häc tËp cña sinh viªn nh­ sau : Stt M· Tªn m«n häc §iÓm thi LÇn 1 LÇn 2 Sè §VHT Ghi chó 1 SBVL2 Søc bÒn vËt liÖu 2 ? ? ? ? 2 CHKC1 C¬ häc kÕt cÊu 1 ? ? ? ? 3 VLXD VËt liÖu x©y dùng ? ? ? ? 4 To¸nC§ To¸n chuyªn ®Ò ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 CNCSKH Chñ nghÜa céng s¶n khoa häc 6 CH§Êt C¬ häc ®Êt Trong häc kú tíi sinh viªn ? ph¶i häc l¹i ? m«n häc víi sè tiÒn häc l¹i :? ®ång §iÓm xÐt häc bæng : ? Lo¹i häc bæng : ? Møc häc bæng : ? §iÓm trung b×nh : ? XÕp lo¹i : ? VÞ thø : ? Hoµ Kh¸nh.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Ở trang tính thứ 2 (Sheet 2) thiết lập phiếu báo điểm sau: Tr­êng §H Kü thuËt Khoa X©y dùng CÇu-§­êng giÊy th«ng b¸o kÕt qu¶ häc tËp Tell : 0.511. Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ? GV: Nguyễn Thành Long Trang 128 . ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2010 Khoa X©y dùng CÇu-§­êng Gi¸o vô Khoa Đổi tên trang tính thành PBD.

Tự xây dựng hàm XEPLOAI(…. GV: Nguyễn Thành Long Trang 129 . 2.Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 11/01/2010 Bài tập số 20 1.) để điền giá trị cho cột Xếp loại ở bài tập số 19.) để điền đơn giá cho bài toán người lễ tân ở bài tập số 12. Tự xây dựng hàm DONGIA(….