K N NG GIAO TI P ng x trong n i b

11/2/2010 4:53:35 AM

1

Hi u b n ch t.M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m .Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 .Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p . quan h trong giao ti p n i b .Bi t cách ng x phù h p v i c p trên. c p d i và ng nghi p trong công tác .

Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: .Gi a C p trên v i c p d i . DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 .Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A. nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B.1. Khái quát chung 1.Gi a C p d i v i c p trên .1.

1. ng áp. x th . c ch .Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th .ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi. Khái quát chung 1. X là X s . l i nói.2. trong ó: ng là ng phó. thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 . x lý .ng x là gì? . ng bi n.ng x là m t t ghép.

3.ng x có vai trò gì? .Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n . tho i mái . 11/2/2010 4:53:35 AM 5 .T p th oàn k t.1. Khái quát chung 1. tin t ng l n nhau .Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v .T o b u không khí c i m .

trong ó C p d i th y u. .Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «. có trách nhi m: .B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính.Ph c tùng nhi m v c p trên giao.2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.1.Cung c p thông tin khi có yêu c u . 11/2/2010 4:53:35 AM 6 . b ng.

Có ý th c t ch c. chính xác ý ki n ch o .Tôn tr ng. 11/2/2010 4:53:35 AM 7 .2.2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.Ti p thu y . k lu t .Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: .Th c hi n úng nhi m v c giao «. úng m c .

Vi c nên làm khi GT v i c p trên: . K n ng giao ti p v i c p trên 2.3.Góp ý chân thành .Ghi chép ý ki n ch o .T/bày ng n g n.2.BC/xin YK b ng VB .Có thái tích c c .Gi k/cách phù h p .Không t ch i nhi m v . 11/2/2010 4:53:35 AM 8 .Nghiêm túc nh ng t i t n . rõ ý .S/d ng t ng phù h p«.Không l n tránh T/N .C/b k tr c khi g p TT .

Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: .4.Báo cáo v t c p .Tôn sùng quá m c .Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác .N nh n t . K n ng giao ti p v i c p trên 2.2.Không th c hi n s ch o .Hay kêu ca K/kh n .Thi u tôn tr ng .C x xu ng xã .D a d m vào Th tr ng .Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 .

3.Quy t nh các v n quan tr ng . h ng d n c p d i«.B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính.Ki m tra. . K n ng giao ti p v i c p d i 3. ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 .Lãnh o. ch ng.Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c .Phân công. trong ó c p trên th m nh. ch o.1. i u ng nhân l c . có quy n: .

không .L ng nghe ý ki n nhân viên .Thông c m. trung th c. K n ng giao ti p v i c p d 3.Bình ng .3.Yêu c u trong GT v i C p d .Khách quan.2.Tôn tr ng .Công b ng . quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 .

Quát tháo.3.Không tôn trong .3.C x thi u l ch s .Không công b ng .ánh giá tùy ti n .Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 . s sàng .Áp t -H ih t .L i th ng g p khi GT v i C p d i . K n ng giao ti p v i c p d 3.

quan tâm n nhân viên .Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k . ng viên k p th i .4.L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i . 11/2/2010 4:53:35 AM 13 .3.Thân thi n.H ng t i v n . K n ng giao ti p v i c p d i 3. không h ng t i cá nhân .Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «.Khen ng i úng lúc.

3. dí d m. Tr + 4. vui v . Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát. b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y. Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4. d sinh s . l m lì. có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3. Tâm tr ng bu n phi n. s n sàng ³bùng n ´ 1. Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa. b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t. Tâm tr ng bu n. ch m ch p + TÍCH C C - 14 . chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2.

Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2.Three Part Structure Bài t p ài 1.Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 .Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3.

t ch c.Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan. n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 .

11/2/2010 4:53:35 AM 17 .

chúng ta c n: . ‡ tranh lu n có k t qu .Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? . k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 . n v .Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? . t ch c. tài li u .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan.S d ng linh ho t các ph ng ti n. s li u.Chu n b y thông tin.Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? .

Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19 .