P. 1
KN Giao Tiep Ung Xu Trong Noi Bo

KN Giao Tiep Ung Xu Trong Noi Bo

|Views: 44|Likes:
Được xuất bản bởihoaviethoang

More info:

Published by: hoaviethoang on Nov 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

K N NG GIAO TI P ng x trong n i b

11/2/2010 4:53:35 AM

1

Bi t cách ng x phù h p v i c p trên. c p d i và ng nghi p trong công tác . quan h trong giao ti p n i b .Hi u b n ch t.M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m .Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 .Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p .

1.Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A. nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B.Gi a C p d i v i c p trên .1.Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: . DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 .Gi a C p trên v i c p d i . Khái quát chung 1.

1.2. x th .Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th .ng x là m t t ghép. Khái quát chung 1.ng x là gì? . c ch . ng bi n. trong ó: ng là ng phó. ng áp. x lý . thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 . X là X s . l i nói.ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi.

T o b u không khí c i m .Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n . Khái quát chung 1. tho i mái .T p th oàn k t.1.3.Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v . tin t ng l n nhau .ng x có vai trò gì? . 11/2/2010 4:53:35 AM 5 .

b ng. 11/2/2010 4:53:35 AM 6 . K n ng giao ti p v i c p trên 2. trong ó C p d i th y u. có trách nhi m: .1.B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính. .Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «.Cung c p thông tin khi có yêu c u .2.Ph c tùng nhi m v c p trên giao.

2.2.Ti p thu y . úng m c . k lu t .Tôn tr ng. chính xác ý ki n ch o . 11/2/2010 4:53:35 AM 7 .Th c hi n úng nhi m v c giao «.Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: .Có ý th c t ch c. K n ng giao ti p v i c p trên 2.

Ghi chép ý ki n ch o .3.Có thái tích c c . 11/2/2010 4:53:35 AM 8 .Nghiêm túc nh ng t i t n .S/d ng t ng phù h p«.Không l n tránh T/N .Gi k/cách phù h p . rõ ý . K n ng giao ti p v i c p trên 2.Vi c nên làm khi GT v i c p trên: .BC/xin YK b ng VB .T/bày ng n g n.C/b k tr c khi g p TT .2.Không t ch i nhi m v .Góp ý chân thành .

K n ng giao ti p v i c p trên 2.Hay kêu ca K/kh n .Không th c hi n s ch o .Thi u tôn tr ng .D a d m vào Th tr ng .2.Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác .4.Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: .Báo cáo v t c p .Tôn sùng quá m c .C x xu ng xã .N nh n t .Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 .

B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính. ch ng.Ki m tra.3. có quy n: . h ng d n c p d i«.Quy t nh các v n quan tr ng . ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 . i u ng nhân l c .Lãnh o.Phân công. K n ng giao ti p v i c p d i 3.Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c . ch o. .1. trong ó c p trên th m nh.

K n ng giao ti p v i c p d 3.2.Yêu c u trong GT v i C p d .Thông c m.Khách quan.Bình ng . trung th c. quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 .L ng nghe ý ki n nhân viên .3. không .Công b ng .Tôn tr ng .

3. s sàng .Không công b ng .Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 .3.ánh giá tùy ti n .C x thi u l ch s .Không tôn trong . K n ng giao ti p v i c p d 3.L i th ng g p khi GT v i C p d i .Quát tháo.Áp t -H ih t .

Thân thi n.Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «. 11/2/2010 4:53:35 AM 13 .L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i . quan tâm n nhân viên .Khen ng i úng lúc. ng viên k p th i .H ng t i v n . K n ng giao ti p v i c p d i 3.4.3.Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k . không h ng t i cá nhân .

Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa. Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4. có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3. Tâm tr ng bu n phi n. chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2.3. d sinh s . l m lì. Tr + 4. Tâm tr ng bu n. b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t. b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y. Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát. dí d m. s n sàng ³bùng n ´ 1. vui v . ch m ch p + TÍCH C C - 14 .

Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3.Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2.Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 .Three Part Structure Bài t p ài 1.

t ch c. n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan.

11/2/2010 4:53:35 AM 17 .

t ch c.Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? . k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 .Chu n b y thông tin.S d ng linh ho t các ph ng ti n. n v .Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? . tài li u . s li u. ‡ tranh lu n có k t qu . chúng ta c n: .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan.Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? .

Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->