P. 1
KN Giao Tiep Ung Xu Trong Noi Bo

KN Giao Tiep Ung Xu Trong Noi Bo

|Views: 44|Likes:
Được xuất bản bởihoaviethoang

More info:

Published by: hoaviethoang on Nov 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

K N NG GIAO TI P ng x trong n i b

11/2/2010 4:53:35 AM

1

M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m . c p d i và ng nghi p trong công tác .Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p .Bi t cách ng x phù h p v i c p trên. quan h trong giao ti p n i b .Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 .Hi u b n ch t.

DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 .1. nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B.Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A. Khái quát chung 1.1.Gi a C p trên v i c p d i .Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: .Gi a C p d i v i c p trên .

1. ng bi n. x lý .ng x là m t t ghép. l i nói. trong ó: ng là ng phó. c ch .ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi. X là X s . thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 . ng áp. x th . Khái quát chung 1.Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th .ng x là gì? .2.

ng x có vai trò gì? .T o b u không khí c i m .1.T p th oàn k t.Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n .3. tho i mái . tin t ng l n nhau .Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v . 11/2/2010 4:53:35 AM 5 . Khái quát chung 1.

K n ng giao ti p v i c p trên 2.Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «.Cung c p thông tin khi có yêu c u .Ph c tùng nhi m v c p trên giao. 11/2/2010 4:53:35 AM 6 . trong ó C p d i th y u. b ng. có trách nhi m: . .2.B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính.1.

2.2. chính xác ý ki n ch o . úng m c .Có ý th c t ch c.Tôn tr ng.Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: . 11/2/2010 4:53:35 AM 7 .Th c hi n úng nhi m v c giao «. K n ng giao ti p v i c p trên 2.Ti p thu y . k lu t .

rõ ý .Ghi chép ý ki n ch o .3.S/d ng t ng phù h p«.C/b k tr c khi g p TT .Không t ch i nhi m v .Góp ý chân thành . 11/2/2010 4:53:35 AM 8 .Vi c nên làm khi GT v i c p trên: .Gi k/cách phù h p .BC/xin YK b ng VB . K n ng giao ti p v i c p trên 2.Không l n tránh T/N .2.Nghiêm túc nh ng t i t n .Có thái tích c c .T/bày ng n g n.

Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: .Báo cáo v t c p .Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 .Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác .Không th c hi n s ch o .Hay kêu ca K/kh n .D a d m vào Th tr ng .Tôn sùng quá m c .2.4.N nh n t .C x xu ng xã . K n ng giao ti p v i c p trên 2.Thi u tôn tr ng .

Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c . h ng d n c p d i«. có quy n: . K n ng giao ti p v i c p d i 3.3. ch ng.1. trong ó c p trên th m nh.Lãnh o. ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 . ch o. .Ki m tra.B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính. i u ng nhân l c .Quy t nh các v n quan tr ng .Phân công.

Công b ng . K n ng giao ti p v i c p d 3.Bình ng . không .3. trung th c.Thông c m.Yêu c u trong GT v i C p d .Tôn tr ng . quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 .2.Khách quan.L ng nghe ý ki n nhân viên .

3.Áp t -H ih t . K n ng giao ti p v i c p d 3.Không công b ng .Quát tháo.3.Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 . s sàng .Không tôn trong .ánh giá tùy ti n .L i th ng g p khi GT v i C p d i .C x thi u l ch s .

không h ng t i cá nhân .L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i .Thân thi n. quan tâm n nhân viên . 11/2/2010 4:53:35 AM 13 .Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k . K n ng giao ti p v i c p d i 3.3.Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «. ng viên k p th i .Khen ng i úng lúc.H ng t i v n .4.

Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4. Tâm tr ng bu n. b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t. Tr + 4. Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát. vui v . l m lì. Tâm tr ng bu n phi n. Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa. có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3.3. dí d m. ch m ch p + TÍCH C C - 14 . chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2. d sinh s . s n sàng ³bùng n ´ 1. b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y.

Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 .Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3.Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2.Three Part Structure Bài t p ài 1.

Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan. t ch c. n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 .

11/2/2010 4:53:35 AM 17 .

Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? . chúng ta c n: .S d ng linh ho t các ph ng ti n. s li u.Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? .Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? .Chu n b y thông tin.Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan. t ch c. k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 . tài li u . ‡ tranh lu n có k t qu . n v .

Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->