K N NG GIAO TI P ng x trong n i b 11/2/2010 4:53:35 AM 1 M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m - Hi u b n ch t, quan h trong giao ti p n i b - Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p - Bi t cách ng x phù h p v i c p trên, c p d i và ng nghi p trong công tác - Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 1. Khái quát chung 1.1- Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: - Gi a C p trên v i c p d i - Gi a C p d i v i c p trên - Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A, nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B. DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 1. Khái quát chung 1.2- ng x là gì? - ng x là m t t ghép, trong ó: ng là ng phó, ng áp, ng bi n. X là X s , x th , x lý - Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th - ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi, c ch , l i nói, thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 1. Khái quát chung 1.3- ng x có vai trò gì? - T o b u không khí c i m , tho i mái - Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n - T p th oàn k t, tin t ng l n nhau - Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v . 11/2/2010 4:53:35 AM 5 2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.1- B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính, trong ó C p d i th y u, b ng, có trách nhi m: - Ph c tùng nhi m v c p trên giao; - Cung c p thông tin khi có yêu c u - Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «. 11/2/2010 4:53:35 AM 6 2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.2- Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: - Tôn tr ng, úng m c - Có ý th c t ch c, k lu t - Ti p thu y , chính xác ý ki n ch o - Th c hi n úng nhi m v c giao «. 11/2/2010 4:53:35 AM 7 2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.3- Vi c nên làm khi GT v i c p trên: - Có thái tích c c - Ghi chép ý ki n ch o - BC/xin YK b ng VB - C/b k tr c khi g p TT - T/bày ng n g n, rõ ý - Không l n tránh T/N - Gi k/cách phù h p - Nghiêm túc nh ng t i t n - Góp ý chân thành - Không t ch i nhi m v - S/d ng t ng phù h p«. 11/2/2010 4:53:35 AM 8 2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.4- Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: - Tôn sùng quá m c - N nh n t - Thi u tôn tr ng - C x xu ng xã - Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác - Báo cáo v t c p - D a d m vào Th tr ng - Hay kêu ca K/kh n - Không th c hi n s ch o - Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 3. K n ng giao ti p v i c p d i 3.1- B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính, trong ó c p trên th m nh, ch ng, có quy n: - Quy t nh các v n quan tr ng - Lãnh o, ch o, h ng d n c p d i«; - Phân công, i u ng nhân l c - Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c - Ki m tra, ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 3. K n ng giao ti p v i c p d 3.2- Yêu c u trong GT v i C p d - Tôn tr ng - Bình ng - Công b ng - Khách quan, trung th c, không - L ng nghe ý ki n nhân viên - Thông c m, quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 3. K n ng giao ti p v i c p d 3.3- L i th ng g p khi GT v i C p d i - Không tôn trong - Quát tháo, s sàng - Áp t -H ih t - ánh giá tùy ti n - Không công b ng - C x thi u l ch s - Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 3. K n ng giao ti p v i c p d i 3.4- Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k - Khen ng i úng lúc, ng viên k p th i - H ng t i v n , không h ng t i cá nhân - Thân thi n, quan tâm n nhân viên - L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i - Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «. 11/2/2010 4:53:35 AM 13 3. Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4. Tr + 4. Tâm tr ng bu n, b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y, d sinh s , s n sàng ³bùng n ´ 1. Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát, vui v , có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3. Tâm tr ng bu n phi n, b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t, l m lì, chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2. Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa, dí d m, ch m ch p + TÍCH C C - 14 Three Part Structure Bài t p ài 1- Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2- Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3- Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan, t ch c, n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 11/2/2010 4:53:35 AM 17 Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan, t ch c, n v . ‡ tranh lu n có k t qu , chúng ta c n: - Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? - Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? - Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? - Chu n b y thông tin, s li u, tài li u - S d ng linh ho t các ph ng ti n, k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19