K N NG GIAO TI P ng x trong n i b

11/2/2010 4:53:35 AM

1

Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p .Hi u b n ch t.M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m . c p d i và ng nghi p trong công tác . quan h trong giao ti p n i b .Bi t cách ng x phù h p v i c p trên.Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 .

Gi a C p trên v i c p d i .Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: .1.Gi a C p d i v i c p trên . DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 .Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A.1. Khái quát chung 1. nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B.

2. ng áp. c ch . ng bi n.ng x là m t t ghép.ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi. trong ó: ng là ng phó.Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th . thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 . X là X s . x th . Khái quát chung 1.1. l i nói. x lý .ng x là gì? .

Khái quát chung 1. tin t ng l n nhau .T o b u không khí c i m .ng x có vai trò gì? . 11/2/2010 4:53:35 AM 5 .Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n . tho i mái .T p th oàn k t.Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v .1.3.

B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính. trong ó C p d i th y u.Cung c p thông tin khi có yêu c u .Ph c tùng nhi m v c p trên giao. .2. có trách nhi m: . 11/2/2010 4:53:35 AM 6 .Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «. K n ng giao ti p v i c p trên 2.1. b ng.

Th c hi n úng nhi m v c giao «. 11/2/2010 4:53:35 AM 7 .2. chính xác ý ki n ch o .Có ý th c t ch c.Ti p thu y . úng m c .Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: . k lu t .Tôn tr ng.2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.

Không l n tránh T/N .Không t ch i nhi m v .T/bày ng n g n.Gi k/cách phù h p .S/d ng t ng phù h p«.Có thái tích c c .2.Góp ý chân thành . 11/2/2010 4:53:35 AM 8 .Vi c nên làm khi GT v i c p trên: .C/b k tr c khi g p TT .3.Ghi chép ý ki n ch o . K n ng giao ti p v i c p trên 2.Nghiêm túc nh ng t i t n .BC/xin YK b ng VB . rõ ý .

Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 .C x xu ng xã .Báo cáo v t c p .4.Không th c hi n s ch o . K n ng giao ti p v i c p trên 2.D a d m vào Th tr ng .N nh n t .Tôn sùng quá m c .Thi u tôn tr ng .Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác .Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: .Hay kêu ca K/kh n .2.

Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c . h ng d n c p d i«. ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 . có quy n: . .Lãnh o. i u ng nhân l c .Phân công.1. K n ng giao ti p v i c p d i 3.Quy t nh các v n quan tr ng . trong ó c p trên th m nh. ch o.B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính.Ki m tra. ch ng.3.

trung th c.3.Tôn tr ng .Yêu c u trong GT v i C p d .Bình ng .Thông c m. K n ng giao ti p v i c p d 3.Khách quan.Công b ng . không .2.L ng nghe ý ki n nhân viên . quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 .

3.Quát tháo.Áp t -H ih t . s sàng .ánh giá tùy ti n .3.Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 .Không tôn trong .C x thi u l ch s .Không công b ng .L i th ng g p khi GT v i C p d i . K n ng giao ti p v i c p d 3.

11/2/2010 4:53:35 AM 13 . ng viên k p th i .Khen ng i úng lúc.Thân thi n.Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «.H ng t i v n . không h ng t i cá nhân . K n ng giao ti p v i c p d i 3.3.L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i .Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k . quan tâm n nhân viên .4.

l m lì. vui v . s n sàng ³bùng n ´ 1. Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4. Tâm tr ng bu n. ch m ch p + TÍCH C C - 14 . b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t. Tr + 4. có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3. chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2. Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa. Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát. b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y. d sinh s .3. dí d m. Tâm tr ng bu n phi n.

Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3.Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2.Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 .Three Part Structure Bài t p ài 1.

t ch c.Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan. n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 .

11/2/2010 4:53:35 AM 17 .

t ch c. n v .Chu n b y thông tin. ‡ tranh lu n có k t qu . k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 .Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? .Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? . chúng ta c n: . tài li u .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan.S d ng linh ho t các ph ng ti n.Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? . s li u.

Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful