K N NG GIAO TI P ng x trong n i b

11/2/2010 4:53:35 AM

1

c p d i và ng nghi p trong công tác .M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m .Bi t cách ng x phù h p v i c p trên.Hi u b n ch t. quan h trong giao ti p n i b .Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p .Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 .

1.Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: .Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A. DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 .Gi a C p trên v i c p d i . nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B. Khái quát chung 1.Gi a C p d i v i c p trên .1.

ng áp. ng bi n.2. x th .1.ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi. trong ó: ng là ng phó.ng x là gì? . Khái quát chung 1.ng x là m t t ghép. x lý . X là X s . c ch .Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th . thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 . l i nói.

T o b u không khí c i m . 11/2/2010 4:53:35 AM 5 . tho i mái .3.T p th oàn k t. tin t ng l n nhau .ng x có vai trò gì? . Khái quát chung 1.Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n .1.Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v .

2. trong ó C p d i th y u.B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính.Cung c p thông tin khi có yêu c u . có trách nhi m: . 11/2/2010 4:53:35 AM 6 .1.Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «. b ng. K n ng giao ti p v i c p trên 2. .Ph c tùng nhi m v c p trên giao.

k lu t . chính xác ý ki n ch o .Có ý th c t ch c. úng m c .2.Th c hi n úng nhi m v c giao «. 11/2/2010 4:53:35 AM 7 .Ti p thu y . K n ng giao ti p v i c p trên 2.Tôn tr ng.2.Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: .

Vi c nên làm khi GT v i c p trên: .Không l n tránh T/N .Ghi chép ý ki n ch o .BC/xin YK b ng VB .Góp ý chân thành . rõ ý .Gi k/cách phù h p .2.S/d ng t ng phù h p«.3.Có thái tích c c .Nghiêm túc nh ng t i t n . 11/2/2010 4:53:35 AM 8 . K n ng giao ti p v i c p trên 2.C/b k tr c khi g p TT .T/bày ng n g n.Không t ch i nhi m v .

Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác .N nh n t .Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: .Không th c hi n s ch o .Hay kêu ca K/kh n .Thi u tôn tr ng . K n ng giao ti p v i c p trên 2.D a d m vào Th tr ng .2.Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 .4.Báo cáo v t c p .C x xu ng xã .Tôn sùng quá m c .

có quy n: .1.Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c . ch o.B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính. K n ng giao ti p v i c p d i 3.Quy t nh các v n quan tr ng .Lãnh o. i u ng nhân l c .Ki m tra. ch ng. trong ó c p trên th m nh. . h ng d n c p d i«. ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 .3.Phân công.

quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 . trung th c.Bình ng .2.3.Tôn tr ng .Thông c m. không .Công b ng .Khách quan.Yêu c u trong GT v i C p d .L ng nghe ý ki n nhân viên . K n ng giao ti p v i c p d 3.

3.Quát tháo.Áp t -H ih t .Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 .Không tôn trong .Không công b ng . K n ng giao ti p v i c p d 3.ánh giá tùy ti n .3.C x thi u l ch s .L i th ng g p khi GT v i C p d i . s sàng .

không h ng t i cá nhân .L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i . quan tâm n nhân viên . K n ng giao ti p v i c p d i 3.Khen ng i úng lúc.4.H ng t i v n .3.Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «. 11/2/2010 4:53:35 AM 13 .Thân thi n.Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k . ng viên k p th i .

3. s n sàng ³bùng n ´ 1. Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4. dí d m. vui v . Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát. Tâm tr ng bu n. có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3. chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2. b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t. Tr + 4. Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa. b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y. Tâm tr ng bu n phi n. ch m ch p + TÍCH C C - 14 . l m lì. d sinh s .

Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3.Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 .Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2.Three Part Structure Bài t p ài 1.

n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 . t ch c.Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan.

11/2/2010 4:53:35 AM 17 .

Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan. tài li u . chúng ta c n: . n v .Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? . ‡ tranh lu n có k t qu .Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? . t ch c. k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 .S d ng linh ho t các ph ng ti n.Chu n b y thông tin. s li u.

Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful