K N NG GIAO TI P ng x trong n i b

11/2/2010 4:53:35 AM

1

Hi u b n ch t.Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 . quan h trong giao ti p n i b .M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m .Bi t cách ng x phù h p v i c p trên.Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p . c p d i và ng nghi p trong công tác .

1.1.Gi a C p d i v i c p trên .Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A. DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 .Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: .Gi a C p trên v i c p d i . nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B. Khái quát chung 1.

1. x th . trong ó: ng là ng phó.ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi. X là X s . c ch .Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th .ng x là gì? . thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 . x lý . l i nói.2. ng bi n. Khái quát chung 1.ng x là m t t ghép. ng áp.

Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n .3. 11/2/2010 4:53:35 AM 5 .1.T p th oàn k t. tin t ng l n nhau .ng x có vai trò gì? .T o b u không khí c i m .Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v . Khái quát chung 1. tho i mái .

B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính. b ng.Cung c p thông tin khi có yêu c u .2.1. có trách nhi m: .Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «. K n ng giao ti p v i c p trên 2. . 11/2/2010 4:53:35 AM 6 .Ph c tùng nhi m v c p trên giao. trong ó C p d i th y u.

2. 11/2/2010 4:53:35 AM 7 .Th c hi n úng nhi m v c giao «. úng m c .Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: . chính xác ý ki n ch o .Tôn tr ng.Ti p thu y .Có ý th c t ch c. K n ng giao ti p v i c p trên 2. k lu t .2.

Vi c nên làm khi GT v i c p trên: .Gi k/cách phù h p .3.Ghi chép ý ki n ch o . 11/2/2010 4:53:35 AM 8 .Góp ý chân thành .S/d ng t ng phù h p«.BC/xin YK b ng VB . rõ ý .Không l n tránh T/N .Không t ch i nhi m v .T/bày ng n g n.Nghiêm túc nh ng t i t n .Có thái tích c c .2. K n ng giao ti p v i c p trên 2.C/b k tr c khi g p TT .

D a d m vào Th tr ng .2.Không th c hi n s ch o .Tôn sùng quá m c .Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 .Thi u tôn tr ng .Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác .4.C x xu ng xã .Hay kêu ca K/kh n .Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: . K n ng giao ti p v i c p trên 2.Báo cáo v t c p .N nh n t .

1. h ng d n c p d i«.Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c .B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính. .3. ch ng. trong ó c p trên th m nh.Phân công. K n ng giao ti p v i c p d i 3.Quy t nh các v n quan tr ng .Ki m tra. ch o. có quy n: . i u ng nhân l c . ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 .Lãnh o.

quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 . K n ng giao ti p v i c p d 3.Bình ng .L ng nghe ý ki n nhân viên .Khách quan.Yêu c u trong GT v i C p d . không .3. trung th c.Tôn tr ng .2.Thông c m.Công b ng .

L i th ng g p khi GT v i C p d i . K n ng giao ti p v i c p d 3.C x thi u l ch s .3.Quát tháo.Không công b ng . s sàng .Áp t -H ih t .Không tôn trong .ánh giá tùy ti n .Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 .3.

Khen ng i úng lúc.H ng t i v n .4. K n ng giao ti p v i c p d i 3. không h ng t i cá nhân .Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k .Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «.L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i . ng viên k p th i .Thân thi n.3. 11/2/2010 4:53:35 AM 13 . quan tâm n nhân viên .

chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2. ch m ch p + TÍCH C C - 14 . Tr + 4. Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4.3. Tâm tr ng bu n. b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y. vui v . d sinh s . Tâm tr ng bu n phi n. Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát. dí d m. có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3. b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t. l m lì. s n sàng ³bùng n ´ 1. Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa.

Three Part Structure Bài t p ài 1.Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3.Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2.Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 .

t ch c.Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan. n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 .

11/2/2010 4:53:35 AM 17 .

n v .Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? .Chu n b y thông tin. t ch c. chúng ta c n: .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan. k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 .Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? . tài li u .Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? . ‡ tranh lu n có k t qu .S d ng linh ho t các ph ng ti n. s li u.

Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful