K N NG GIAO TI P ng x trong n i b

11/2/2010 4:53:35 AM

1

c p d i và ng nghi p trong công tác .Hi u b n ch t.Bi t cách ng x phù h p v i c p trên. quan h trong giao ti p n i b .Xác nh úng v trí khi tham gia giao ti p .M c tiêu bài gi ng Giúp h c viên: -N m c khái ni m .Bi t cách tranh lu n b o v chính ki n ho c gi i quy t công vi c 11/2/2010 4:53:35 AM 2 .

DO ó c n xác nh úng v trí trong giao ti p có vai trò quan tr ng ( có ng x phù h p) 11/2/2010 4:53:35 AM 3 . nh ng có th là c p d i trong tình hu ng B.Gi a C p trên v i c p d i . Khái quát chung 1.1.1.Gi a các ng nghi p v i nhau Ng i tham gia giao ti p công v là c p trên trong tình hu ng giao ti p A.Giao ti p trong n i b là gì? Là giao ti p c th c hi n trong c quan hành chính gi a các i t ng sau: .Gi a C p d i v i c p trên .

X là X s .ng x là gì? . trong ó: ng là ng phó. c ch . ng áp.2. x th .ng x trong giao ti p th hi n b ng hành vi. l i nói.ng x là m t t ghép. Khái quát chung 1. x lý .Theo ngh a h p: ng x là s ph n ng c a con ng i i v i tác ng c a ng i khác trong m t tình hu ng giao ti p c th . ng bi n.1. thái « c a ng i tham gia giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 4 .

tho i mái .T o b u không khí c i m .Giúp công vi c c gi i quy t n th a n v hoàn thành t t nhi m v .1.3. 11/2/2010 4:53:35 AM 5 .ng x có vai trò gì? . Khái quát chung 1. tin t ng l n nhau .T p th oàn k t.Giúp con ng i hi u và g n g i nhau h n .

Báo cáo c p trên k t qu th c hi n công vi c c giao «.1. b ng. 11/2/2010 4:53:35 AM 6 .2. trong ó C p d i th y u.B n ch t quan h C p d i ± C p trên Là quan h th b c hành chính. có trách nhi m: . .Cung c p thông tin khi có yêu c u . K n ng giao ti p v i c p trên 2.Ph c tùng nhi m v c p trên giao.

Có ý th c t ch c.Các yêu c u khi giao ti p v i c p trên: .Th c hi n úng nhi m v c giao «. k lu t . úng m c .2. K n ng giao ti p v i c p trên 2. chính xác ý ki n ch o .2. 11/2/2010 4:53:35 AM 7 .Ti p thu y .Tôn tr ng.

3.Không t ch i nhi m v .Ghi chép ý ki n ch o . K n ng giao ti p v i c p trên 2.BC/xin YK b ng VB .Có thái tích c c .Góp ý chân thành .2.Nghiêm túc nh ng t i t n .C/b k tr c khi g p TT .S/d ng t ng phù h p«.Không l n tránh T/N . rõ ý .T/bày ng n g n. 11/2/2010 4:53:35 AM 8 .Gi k/cách phù h p .Vi c nên làm khi GT v i c p trên: .

Thi u tôn tr ng .Không th c hi n s ch o .C x xu ng xã . K n ng giao ti p v i c p trên 2.D a d m vào Th tr ng .Tôn sùng quá m c .Vi c nên tránh trong GT v i c p trên: .N nh n t .4.Thi u ý th c t ch c k lu t « 11/2/2010 4:53:35 AM 9 .Hay kêu ca K/kh n .Nói không có N/dung a T/tin thi u chính xác .2.Báo cáo v t c p .

B n ch t quan h C p trên ± C p d i Là quan h th b c hành chính. ánh giá nhân viên 11/2/2010 4:53:35 AM 10 .1.Yêu c u c p d i th c hi n và B/C k t qu công vi c .Quy t nh các v n quan tr ng . ch ng. K n ng giao ti p v i c p d i 3.Lãnh o. i u ng nhân l c . có quy n: .3. trong ó c p trên th m nh. ch o. .Phân công.Ki m tra. h ng d n c p d i«.

trung th c.Công b ng . không .Tôn tr ng .2. quan tâm i i nh ki n 11/2/2010 4:53:35 AM 11 .Yêu c u trong GT v i C p d .3.L ng nghe ý ki n nhân viên . K n ng giao ti p v i c p d 3.Khách quan.Bình ng .Thông c m.

3.C x thi u l ch s . K n ng giao ti p v i c p d 3. s sàng .Không công b ng .Không quan tâm i 11/2/2010 4:53:35 AM 12 .ánh giá tùy ti n .Không tôn trong .L i th ng g p khi GT v i C p d i .Quát tháo.3.Áp t -H ih t .

ng viên k p th i .Công b ng trong th c hi n chính sách và phân công công vi c «. quan tâm n nhân viên .4. K n ng giao ti p v i c p d i 3.Vi c nên làm khi GT v i c p d i a ra ý ki n quy t nh sau khi tìm hi u k .Khen ng i úng lúc.3.Thân thi n.H ng t i v n . 11/2/2010 4:53:35 AM 13 . không h ng t i cá nhân .L ng nghe ý ki n góp ý và có ph n h i .

l m lì. Tâm tr ng vui + tích c c cao => tr ng thái ho t bát.3. s n sàng ³bùng n ´ 1. Tâm tr ng vui + tích c c th p => tr ng thái hi n hòa. vui v . chán n n 11/2/2010 4:53:35 AM 0 2. Tr + 4. Tâm tr ng bu n phi n. dí d m. Tr ng thái tâm lý trong giao ti ti p ng thái tâm lý trong giao p 4. d sinh s . có thi n chí TR NG THÁI - TÂM TR NG 3. b c d c+ tích c c cao => tr ng thái nóng n y. b cb i+ tích c c th p => tr ng thái l nh nh t. ch m ch p + TÍCH C C - 14 . Tâm tr ng bu n.

Hãy tìm l i l 11/2/2010 4:53:35 AM 15 .Three Part Structure Bài t p ài 1.Hãy mô t các bi u hi n hành vi c a m t ng i ang b t mãn v i th tr ng c quan 2.Hãy mô t bi u hi n ngôn ng c ch c a m t ng i m t m i vì quá t i công vi c 3.

t ch c. n v ? 11/2/2010 4:53:35 AM 16 .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan.

11/2/2010 4:53:35 AM 17 .

chúng ta c n: .Bi t rõ Tranh lu n v v n gì? .Bi t rõ Tranh lu n nh m m c ích gì? .Bi t rõ ta ang (s ) Tranh lu n v i ai? . t ch c. s li u. ‡ tranh lu n có k t qu .Three Part Structure K n ng tranh lu n ‡ Tranh lu n là ho t ng th ng xuyên trong c quan.S d ng linh ho t các ph ng ti n.Chu n b y thông tin. tài li u . k n ng giao ti p 11/2/2010 4:53:35 AM 18 . n v .

Xin c m n! 11/2/2010 4:53:35 AM 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful