T O HI U NG HO T HÌNH TRONG POWERPOINT 2003

11/2/2010

Nguyen Chi Luyen

1

HI U

NG HO T HÌNH CHUY N TI P GI A CÁC SLIDE
ng

Hi u ng ho t hình (Animation Effect) còn g i là hi u ng ng. Nh ng hi u ng ch có hi u l c khi chuy n t slide này sang slide khác trong quá trình trình di n Cách 1: Trên thanh menu, ch n Slide Show Slide Transition Cách 2: Trên khung tác v Getting Started, ch n Slide Transition

Click

Click

11/2/2010

Nguyen Chi Luyen

2

Cách 3: Trong vùng làm vi c, click ph i chu t, ch n Slide Transition

Click

Xu t hi n khung tác v Slide Transition

11/2/2010

Nguyen Chi Luyen

3

Khung tác v Slide Transition, trong ph n Apply to selected slides, ch n các tu ch n

Không có hi u ng chuy n trang Các ki u tu ch n hi u ng chuy n trang

Hi u ch nh t c trang

chuy n

Ch n âm thanh khi chuy n trang

Chuy n n trang ti p theo khi click chu t T ng chuy n trang ti p theo sau kho ng th i gian qui nh i u ch nh kho ng th i gian t ng chuy n trang (phút và giây) C p nh t thông tin ch cho Slide th nh t C p nh t thông tin cho t t c Slide
11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 4

Trong Modify transition, m c Speed
T c T c T c nhanh ch m trung bình

Trong Modify transition, m c Sound
Không có âm thanh T t âm thanh c a slide tr Các tu ch n âm thanh c

11/2/2010

Nguyen Chi Luyen

5

HI U NG HO T HÌNH CHO SLIDE i d ng Slide Sorter View. Click Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen Xu t hi n khung tác v Slide Design 6 . ch n Slide Design-Animation Schemes * Xem các slide d Cách 1: trên thanh menu. Ch n slide c n t o hi u ng Cách 2: Trên khung tác v Getting Started. ch n Slide Show Animation Schemes.

Khung tác v Slide Design Các hi u ng Click ch n các tu ch n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 7 .

ch n Custom Animation Click Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 8 .HI U NG HO T HÌNH CÁC IT NG TRONG SLIDE Cách 1: Trên thanh menu. Cách 2: Trên khung tác v Getting Started. ch n Slide Show Custom Animation.

* Click ch n it ng c n áp d ng hi u ng ho t hình * Trong khung tác v Custom Animation. click Add Effect Click các tu ch n nhóm hi u ng * Khi click các nhóm hi u ng. ta ch n các hi u ng cho phù h p v i t ng t các menu hi u i t ng 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 9 . s xu t hi n l n l ng.

CÁC HI U NG HO T HÌNH TRONG NHÓM ENTRANCE H p tho i Add Entrance Effect Click g b hi u ng Click Click các tu ch n hi u ng Click Click xu t hi n h p tho i Add Entrance Effect 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 10 .

CÁC HI U NG HO T HÌNH TRONG NHÓM EMPHASIS H p tho i Add Emphasis Effect Click g b hi u ng Click Click các tu ch n hi u ng Click xu t hi n h p tho i Add Emphasis Effect Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 11 .

CÁC HI U Click NG HO T HÌNH TRONG NHÓM EXIT H p tho i Add Exit Effect g b hi u ng Click Click các tu ch n hi u ng Click Click xu t hi n h p tho i Add Exit Effect 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 12 .

CÁC HI U Click NG HO T HÌNH TRONG NHÓM MOTION PATH H p tho i Add Motion Path g b hi u ng Click Click các tu ch n hi u ng Click Click xu t hi n h p tho i Add Motion Path 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 13 .

CÁC HI U NG HO T HÌNH TRONG NHÓM MOTION PATH Click g b hi u ng Click các tu ch n hi u ng Click xu t hi n menu khác Click các tu ch n hi u ng 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 14 .

click vào m i tên Click các tu ch n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 15 . trong ph n Start. ph n Modify Wipe (hi u ng ch n làm ví d ki u Wipe).HI U CH NH TH I I MB T U HI U NG C A IT NG * Click ch n it ng c * Trong khung Custom Animation.

ph n Modify Wipe (hi u ng ch n làm ví d ki u Wipe). click vào m i tên Click các tu ch n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 16 .HI U CH NH H NG CHUY N NG HI U NG C A IT NG * Click ch n it ng c * Trong khung Custom Animation. trong ph n Direction.

ph n Modify Wipe (hi u ng ch n làm ví d ki u Wipe).HI U CH NH T C CHUY N NG HI U NG C A IT NG * Click ch n it ng c * Trong khung Custom Animation. trong ph n Speed. click vào m i tên Click các tu ch n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 17 .

THAY I VÀ XOÁ HI U NG HO T HÌNH C A IT NG * Click ch n i t ng c n thay i hi u ng trong vùng làm vi c slide hay trong c a s c a khung tác v Custom Animation. click chu t vào i t ng c n thay i trong danh sách Animation Order Click thay hi u ng i Click g b hi u ng Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 18 .

* Click ph i ho c click vào m i tên bên c nh. xu t hi n menu Click Các l nh hi u ch nh th i i m b t u hi u ng c a i t ng Hi u ch nh thông s hi u ng nh th i gian hi u ng 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 19 .

ch n trang Effect Click c ch n cho i ng hi u ch nh h Click ng chuy n ch n âm thanh âm thanh Click hi u ch nh m c Click Click hi u ch nh sau ho t hình hi u ch nh ho t hình cho v n b n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen Click 20 .LÀM VI C V I EFFECT OPTIONS_EFFECT Click Effect Options. xu t hi n h p tho i Wipe (tên hi u ng t ng).

Trong ph n Settings. xu t hi n Click Click các tu ch n Click hi u ch nh tr gi a các t khi th c hi n trình di n slide Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 21 .click vào m i tên trong h p Direction.

click vào m i tên trong h p Sound. xu t hi n Click Click hi u ch nh m c âm thanh Click các tu ch n Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 22 .Trong ph n Enhancement.

xu t hi n Click Click các màu tu ch n Click ch n b ng màu khác 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 23 .click vào m i tên trong h p After Animation.Trong ph n Enhancement.

click vào m i tên trong h p Animation Text.Trong ph n Enhancement. xu t hi n Click Toàn b hi n i t ng xu t ng th i Xu t hi n l n l t t ng ch cái theo th t t tr c n sau 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen Xu t hi n l n l t t ng t theo th t t tr c n sau Click 24 .

ch n trang Timing. xu t hi n h p tho i Wipe (tên hi u ng t ng). hay click Timing« Click Click c ch n cho i u i hi u ch nh th i i m b t hi u ng hi u ch nh tr gi a các t ng khi trình di n slide Click hi u ch nh t c hi u ch nh s l n l p l i Click Click quay l i t u Click L nh t o m t nút b m t i m t i t ng c ch n kh i s m t ho t ng Nguyen Chi Luyen c a m t i t ng khác 11/2/2010 25 .LÀM VI C V I EFFECT OPTIONS_TIMING Click Effect Options.

Click vào m i tên trong h p Start. xu t hi n Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 26 .

xu t hi n Click hi u ch nh tr gi a các t ng khi trình di n slide i Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 27 .Click vào m i tên trong h p Delay.

xu t hi n Click ch n các tu ch n Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 28 .Click vào m i tên trong h p Speed.

xu t hi n Click ch n các tu ch n L p l i cho t i khi click chu t k ti p L p l i cho t i cu i slide Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 29 .Click vào m i tên trong h p Repeat.

Click vào Tiggers. xu t hi n ph n m r ng c a Triggers. ph n m c nh c ch n là Animate as part of click sequence Click Click ch n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 30 .

ch n i t ng trong danh sách. Click ch n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 31 .xu t hi n danh sách các i t ng trong slide.Click vào Animate as part of click sequence. i t ng này s i u khi n i t ng ang ch n trong khi trình di n d ng slide show.

LÀM VI C V I EFFECT OPTIONS_TEXT ANIMATION Click Effect Options. xu t hi n h p tho i Wipe (tên hi u ng t ng). ch n trang Text Animation c ch n cho i Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 32 .

Click vào m i tên trong h p Group Text. ch n Click các tu ch n Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 33 . xu t hi n danh sách.

s . âm thanh và phim 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 34 .* T ng t nh trên. th c hi n các hi u ng ho t hình cho các i t ng bi u .

ch n Slide Show Rehearse Timings Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen Xu t hi n màn hình Slide Show và thanh Rehearsal 35 .M VÀ QUY NH TH I GIAN DÙNG TRONG TRÌNH DI N T NG Trên thanh menu.

Màn hình Slide Show và thanh Rehearsal Thanh Rehearsal Thanh Rehearsal 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 36 .

Thanh Rehearsal Ti p t c Ng ng T m d ng L pl i Kho ng th i gian ch Sau khi h t slide cu i cùng ho c click vào nút Close s xu t hi n h p tho i 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen Click ng ý các kho ng th i gian ã thi37 l p t .

ch n Slide Show Custom Show Click Xu 11/2/2010 h p Custom Shows t hi n Nguyen Chi Luyen 38 .T O SHOW TU BI N Trên thanh menu.

H p Custom Shows Click Nguyen Chi Luyen Xu 11/2/2010 h p Define Custom Shows t hi n 39 .

H p Define Custom Shows Click Nh p tên cho show trình di n tu ý Slide c ch n Click vào nh ng slide mu n ch n Click di chuy n slide c ch n lên tr c Click chuy n slide c ch n xu ng sau Click g b slide trong khung slide in custom show Click Xu 11/2/2010 h p Custom Shows t hi n Nguyen Chi Luyen 40 .

H p Custom Shows T o m i show tu ý S a show ang ch n Xoá b show ang ch n T o b n sao show ang ch n Trình di n show ang ch n Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 41 .

ch n Slide Show Click tu ch n các nút 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 42 .T O NÚT HÀNH NG Custom Show Trên thanh menu.

Nút v i bi u t ng tr v u t p tin Nút v i thông tin tu ý Nút v i bi u t ng chuy n n slide k ti p Nút v i bi u t ng tr giúp Nút v i bi u t ng thông tin Nút v i bi u t chuy n v slide ng u tiên Nút v i bi u t ng tr v slide k tr c Nút v i bi u t quay v ng Nút v i bi u t ng chuy n v slide cu i cùng Nút v i bi u t Nút v i bi u t ng tài li u Nút v i bi u t ng âm thanh 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen ng phim 43 .

* Click chu t vào bi u t ng c a m t ki u nút hành chu t i d ng thành d u ³+´ * Kéo chu t ã ch n và ng phù h p. con tr v thành m t ô ch nh t trên Slide. ch n trang Mouse Click hành ng khi click chu t lên nút * Trong h p tho i Action Settings. Powerpoint s t o nút ng th i xu t hi n h p tho i Action Settings quy nh * Trong h p tho i Action Settings. ch n trang Mouse Over hành ng khi di chuy n chu t qua nút quy nh 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 44 .

* Trong h p tho i Action Settings. ch n trang Mouse Click Không th c hi n hành ng gì Chuy n n m t slide ho c i t ng khác Cho th c hi n m t ch ng trình khác Cho th c hi n m t ch ng trình Macro Cho th c hi n hi u ng âm thanh Click các tu ch n Click vào m i tên s xu t hi n danh sách * T 11/2/2010 cho trang Mouse Click ng t Nguyen Chi Luyen Click 45 .

ch n NG Click * Click chu t vào nút hành Ví d : ng và nh p n i dung v n b n vào 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 46 .THÊM V N B N VÀO NÚT D NG HÀNH * Trên thanh công c v .

I U KHI N TRÌNH CHI U * Nh n nút Slide Show ho c F5 b t u m t trình chi u i u khi n s xu t hi n các slide c * Trong khi trình di n. nh n m t s phím sau * Page Up: Chuy n lên slide k tr * Page Down: Chuy n xu ng slide k sau * Home: Chuy n v slide u tiên * End: Chuy n v slide cu i cùng * ESC: K t thúc vi c trình di n 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 47 .

Chuy n v hi u ng ho t hình k tr c Nút 3. Hi n th menu 11/2/2010 Nút 2. Chuy n v hi u ng ho t 48 hình k sau . Hi n th bút v Nguyen Chi Luyen Nút 4.LÀM VI C V I THANH CÔNG C Trên màn hình slide show. góc d Popup (Popup Toolbar) POPUP i bên ph i xu t hi n thanh công c Nút 1.

LÀM VI T V I NÚT 2 C A THANH POPUP Click vào nút 2. xu t hi n menu Click Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 49 .

Khi c n hình cây vi t v trên màn hình ho c ghi chú. sau ó thoát kh i slide show b ng cách nh n phím ESC hai l n. xu t hi n h p tho i Click gi l i Click thoát không l u l i 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 50 .

xu t hi n menu Xem m c k ti p Xem m c tr Xem m c tr Click c c Click tu ch n Thoát 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 51 .LÀM VI T V I NÚT 3 C A THANH POPUP Click vào nút 3.

xu t hi n menu Click 11/2/2010 Nguyen Chi Luyen 52 .Click vào nút 3.