LỊCH BÁO GIẢNG

LỊCH BÁO GIẢNG

KHỐI: BA
TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA
TUẦN: 1
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

Tên bài dạy

Thứ
Sáng

Tiết

Thứ

Sáng

Sáng

NĂM
SÁU

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

BA

Sáng
Sáng
Sáng
Sáng

SÁU

Chiều

NĂM

Chiều

Chiều

BA

Chiều

Chiều

HAI

Sáng

Môn
C.cờ
T.Đọc
K.Chuyện
Toán
Đ.Đức
Luyện T.V
LuỵệnToán
C.Tả
Toán
T.Viết
TN & XH
T.Đọc
Luyện T.V
LuyệnToán
A.Văn
T.DụcTH T.Dục
Â.Nhạc
M.Thuật
L.T.& Câu
Toán
T.Công
A.Văn
C.Tả
Toán
TN & XH
Luyện T.V
LuyệnToán
HĐNGLL
Toán
T.L.Văn
T.Dục
S.H.Lớp

HAI

Thứ

Môn
C.cờ
T.Đọc
K.Chuyện
Toán
Đ.Đức
Luyện T.V
Luỵện Toán
C.Tả
Toán
T.Viết
TN & XH
T.Đọc
Luyện T.V
Luyện Toán
A.Văn
T.Dục
Â.Nhạc
M.Thuật
L.T.& Câu
Toán
T.Công
A.Văn
C.Tả
Toán
TN & XH
Luyện T.V
Luyện Toán
HĐNGLL
Toán
T.L.Văn
T.Dục
S.H.Lớp

Tiết
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
4
2
3
3
1
5
1
2
1

Tên bài dạy
Cậu bé thông minh
Cậu bé thông minh
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Kính yêu Bác Hồ (tiết 1)
Luyện đọc
Luyện tập
Cậu bé thông minh
Cộng, trừ các số có ba chữ số
Ôn chữ hoa A
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
Hai bàn tay em
Rèn chữ: Hai bàn tay em
Luyện tập cộng, trừ
Bài 1
Bài 1
Bài 1
Bài 1
Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Luyện tập
Gấp tàu thuỷ 2 ống khói (tiết 1)
Bài 2
Chơi chuyền
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)
Nên thở như thế nào?
Luyện đọc
Luyện tập
Ổn định nề nếp lớp
Luyện tập
Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
Bài 2
Kiểm điểm cuối tuần

LỊCH BÁO GIẢNG

LỊCH BÁO GIẢNG

KHỐI: BA
TUẦN: 2
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA
TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

Môn

Tiết

Tên bài dạy

Thứ

Môn

Tiết

Tên bài dạy

Chuyện LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 18 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đọc Luyện T.Lớp 2 Kiểm điểm cuối tuần Sáng 6 2 Chiều Chiều Sáng Chiều Sáng TƯ Sáng BA Sáng Chiều Toán Đ.Văn C.Viết TN & XH T.T.V 3 4 5 Vệ sinh hô hấp Cô giáo tí hon Rèn chữ LuyệnToán A.& Câu Toán 2 2 8 Bài 2 Từ ngữ về thiếu nhi.Trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần) Kính yêu Bác Hồ (tiết 2) Luyện T.Đức HAI Ai có lỗi? Ai có lỗi? NĂM Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng 3 2 SÁU Sáng Sáng Chiều HAI BA TƯ NĂM SÁU C.Dục Â.V 4 Luyện đọc LuỵệnToán C.Văn C.H.& Câu Toán T.cờ T.Tả Toán T..cờ T..Đọc Luyện T.V LuyệnToán 4 6 6 Phòng bệnh đường hô hấp Bài tập chính tả Luyện tập HĐNGLL Toán T.Chuyện Môn C.Tả Toán T.T.Thuật L. Â TN & XH T.Công A. HAI Sán HAI Thứ C.Văn T. Tiết 35 Tên bài dạy Ôn tập (tiết 1) Thứ Sán Môn C.H.V Luyện Toán A.Đọc Tiết 5 Tên bài dạy Chiếc áo len .L.Văn T. ÔN tập câu: “Ai là gì?” Ôn tập các bảng nhân T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.Đọc Toán Đ.cờ T.cờ T.Lớp LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 3 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Thuật L.Công A.L.Dục Â.Đức Luyện T.Nhạc M.Đọc K.Đọc K.Dục 2 10 2 4 Ổn định nề nếp lớp Luyện tập Viết đơn Bài 4 S.Văn T.V Luỵện Toán C.Viết 4 3 7 2 Luyện tập Ai có lỗi? Luyện tập Ôn chữ hoa Ă.Dục S.Tả Toán 2 4 4 9 Gấp tàu thuỷ 2 ống khói (tiết 2) Bài 4 Cô giáo tí hon Ôn tập các bảng chia TN & XH Luyện T.Nhạc 5 3 3 2 Luyện tập Bài 3 Bài 3 Bài 2 M.Tả Toán TN & XH Luyện T.Văn T.

Đức Luyện T..Tả Toán 18 36 36 89 Cắt dán chữ VUI VẺ (tiết 2) Bài 36 Kiểm tra đọc Luyện tập chung TN & XH Luyện T.H. Thứ HAI K.Nhạc 8 5 5 3 Luyện tập Bnài 5 Bài 5 Bài 3 M.T.Viết 7 5 12 3 Luyện tập Chiếc áo len Ôn tập về giải toán Ôn chữ hoa B TN & XH T.Chuyện 3 Chiếc áo len Toán Đ.LuỵệnToán C.Chuyện Toán Tiết 7 4 16 Người mẹ Người mẹ Luyện tập chung Chiều Sáng Chiều Sáng Thứ Sáng Tên bài dạy Chiều Sáng BA TƯ Kiểm tra định kì lần 2 Kiểm tra viết Bài 36 HAI Sáng g Chu vi hình chữ nhật Thực hành kĩ năng học kì I Ôn tập Chiều 86 18 52 Sáng Toán Đ.L.Văn T.Đức Luyện T.Văn T.C Ng Đức Cảnh Luyện tập Kể về gia đình.& Câu Toán 3 3 13 Bài 3 So sánh.Công A.Chuyện Toán Tiết Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 17 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Thuật L.H.V 5 6 8 Bệnh lao phổi Quạt ch bà ngủ Rèn chữ Luyện Toán A.V 35 36 53 Ôn tập học kì I Ôn tập (tiết 5) Ôn tập LuyệnToán A.Văn C.Viết 52 35 87 18 Luyện tập Ôn tập (tiết 3) Chu vi hình vuông Ôn tập (tiết 4) TN & XH T.Văn T.Công A.Đọc Luyện T.Đọc K.V LuyệnToán 36 54 54 Vệ sinh môi trường Ôn tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Dục 18 90 18 36 S.Tả Toán T.Đọc Luyện T.Đọc K.Tả Toán T. Dấu chấm Xem đồng hồ T.Lớp 18 Môn C.Thuật L.Tả Toán 3 6 6 14 Gấp con ếch Bài 6 Chị em Xem đồng hồ (Tiếp theo) TN & XH Luyện T.Chuyện K.Dục Â. Điền vào giấy tờ in sẵn Bài 6 S..cờ T.V NĂM Chiều Sáng Chiều Sáng Ôn tập (tiết 2) SÁU g Chiều Sáng Sáng Chiều BA TƯ NĂM SÁU 18 Sơ kết Học kì I LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 4 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….cờ T.Dục Â.Dục 3 15 3 6 Phát động thi tìm hiểu Tiểu sử D. 33 17 81 Tên bài dạy Mồ Côi xử kiện Mồ Côi xử kiện Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) .& Câu Toán 18 18 88 Bài 18 Ôn tập (tiết 6) Luyện tập T.Văn C.T.V Luyện Toán 6 9 9 Máu và cơ quan tuần hoàn Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Nhạc 53 35 35 18 Luyện tập Bài 35 Bài 35 Bài 18 M.V 11 3 7 Ôn tập về hình học Giữ lời hứa (tiết 1) Luyện đọc Luỵện Toán C.Lớp 3 Môn C.Văn T.L.

Đức Luyện T.Tả Toán T.V LuyệnToán HĐNGLL Toán T.V Luỵện Toán C.& Câu Toán T.cờ T.Dục S.Đức Luyện T.C Ng Đức Cảnh Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (k nhớ) NK:Dại gì mà đổi.V Luyện Toán A.Văn T.Tả Toán TN & XH Luyện T..Công A.Chuyện Thứ Sáng Chiều Chiều Sáng HAI 4 10 10 7 17 4 7 8 11 11 7 7 4 4 4 18 4 8 8 19 8 12 12 4 20 4 8 4 HAI Sáng SÁU Chiều NĂM Sáng Chiều TƯ Sáng Chiều BA Sáng Chiều Giữ lời hứa (tiết 2) Luyện đọc Luyện tập Người mẹ Kiẻm tra Ôn chữ hoa C Hoạt động tuần hoàn Ông ngoại Rèn chữ Luyện tập Bài 7 Bài 7 Bài 4 Bài 4 TN về gia đình. Thứ Đ.Nhạc M.Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Luyện tập chung Biết ơn thương binh.L.V LuyệnToán A. liệt sĩ (tiết 2) Luyện đọc Luyện tập Vầng trăng quê em Luyện tập Ôn chữ hoa N An toàn khi đi xe đạp Anh Đom Đóm Luyện tập Luyện tập Bài 33 Bài 33 Bài 17 Bài 17 Ôn từ chỉ đặc điểm.Đức Luyện T. nông thôn Bài 34 Kiẻm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 5 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Dấu phẩy Luyện tập chung Cắt dán chữ VUI VẺ Bài 34 Âm thanh thành phố Hình chữ nhật Ôn tập Học kì I Luyện tập Luyện tập Môn C.V 21 5 13 Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Tự làm lấy việc của mình Luyện tập Hình vuông Viết về thành thị.Đọc K.Ôn tập câu: Ai thế nào?.Tả Toán TN & XH Luyện T.L.V BA Đôi bạn Đôi bạn TƯ 31 16 Tên bài dạy NĂM Tiết SÁU Môn C.Công A.Dục S.Chuyện Tiết 9 5 Người lính dũng cảm Người lính dũng cảm Toán Đ.Văn C.T. Điền vào giấy tờ in sẵn Bài 8 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 16 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Thuật L.H..Viết TN & XH T.Thuật L.Dục Â.Lớp 17 49 49 33 82 17 33 34 50 50 33 33 17 17 17 83 17 34 34 84 34 51 51 17 85 17 34 17 Biết ơn thương binh. liệt sĩ Luyện tập Chiều 76 16 46 Sáng Toán Đ.T.Tả Toán T.Văn C.Đọc Luyện T.Lớp Đ.H.Văn T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.Nhạc M.Đọc Luyện T.Văn T.Đức Luyện T.Đọc K.Dục Â.& Câu Toán T. Tên bài dạy .Viết TN & XH T.Văn T.cờ T.V LuỵệnToán C. Ôn tập câu:”Ai là gì?” Bảng nhân 6 Gấp con ếch (tiết 2) Bài 8 Ông ngoại Luyện tập Vệ sinh cơ quan tuần hoàn Luyện tập Luyện tập Tìm hiểu tiểu sử Đ.

Dục Â. nông thôn Bài 32 Chiều Sáng Chiều HAI Sáng T.Văn C.Văn T.Văn T.V 71 15 43 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Quan tâm giúp đỡ hàng xóm.Văn T.Văn T.Thuật L.Tả Toán T.Dục 5 25 5 10 Tìm 1 trong các phần bằng nhau của một số Tập tổ chức cuộc họp Bài 10 S.H.& Câu Toán Sáng Luyện tập Bài 31 Bài 31 Bài 16 Chiều 47 31 31 16 Sáng LuyệnToán A.Công A.Tả 43 29 Luyện tập Hũ bạc của người cha Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 15 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Viết 13 9 22 5 Luyện tập Người lính dũng cảm Luyện tập Ôn chữ hoa C (tiếp theo) TN & XH T.V LuyệnToán 32 48 48 Làng quê và đô thị Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Văn C.Chuyện Tiết 11 6 Bài tập làm văn Bài tập làm văn Toán Đ.cờ T.T.Chuyện Tiết 29 15 Hũ bạc của người cha Hũ bạc của người cha Toán Đ.Lớp 5 Môn C.Tả Toán 5 10 10 24 Gấp..Đọc K. Nói về thành thị. thương mại Về quê ngoại Luyện tập TƯ 31 32 47 NĂM TN & XH T.H.L.V Luyện Toán 10 15 15 Hoạt động bài tiết nước tiểu Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.V HAI Chiều Sáng Chiều Sáng Luyện tập Đôi bạn Làm quen với biểu thức Ôn chữ hoa M B Sáng Sáng Chiều BA TƯ NĂM SÁU 46 31 77 16 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 6 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đọc Luyện T.& Câu Toán 5 5 23 Bài 5 So sánh Bảng chia 6 T. dán sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng Bài 10 Mùa thu của em Luyện tập TN & XH Luyện T.V 9 10 14 Phòng bệnh tim mạch Cuộc họp của chữ viết Luyện tập Luyện Toán A.16 32 32 79 Cắt dán chữ E Bài 32 Về quê ngoại Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) TN & XH Luyện T.Thuật L.Dục 16 80 16 32 S.Nhạc BA Hoạt động công nghiệp.Đọc Luyện T.T..Dục Â.Tả 16 11 Luyện tập Bài tập làm văn Thứ Sáng Tên bài dạy SÁU Luyện tập NK:Kéo cây lúa lên. nông thôn Tính giá trị biểu thức Sáng 16 16 78 Chiều M. Thứ B LuỵệnToán C.L.Đọc K.V 26 6 16 Luyện tập Tự làm lấy việc của mình (tiết 2) Luyện tập LuỵệnToán C.Viết Luỵện Toán C.Đức Luyện T.Lớp 16 Môn C.Công A. Tên bài dạy . láng giềng (tiết 2) Luyện tập Luỵện Toán C.Tả Toán Chiều Bài 16 TN về thành thị.Nhạc 14 9 9 5 Luyện tập Bài 9 Bài 9 Bài 5 M. cắt.Đức Luyện T.Tả Toán T.cờ T.

Văn T.& Câu Toán 15 15 73 Bài 15 TN về các dân tộc.Chuyện Tiết 13 7 Trận bóng dưới lòng đường Trận bóng dưới lòng đường Toán Đ.H. Ê Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 7 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….& Câu Toán Chiều Luyện tập Bài 11 Bài 11 Bài 6 Chiều 17 11 11 6 Chiều LuyệnToán A.Thuật L.V 29 30 44 Các hoạt động thông tin liên lạc Nhà rông ở Tây Nguyên Luyện tập Luyện Toán A.T.Lớp 15 Môn C. Dấu phẩy Luyện tập T.V 66 14 40 Luyện tập Quan tâm giúp đỡ hàng xóm.Thuật L. anh chị em Luyện tập Luỵện Toán C.Đức Luyện T.Đọc K.Dục 15 75 15 30 Luyện tập NK: GIấu cày. Đ BA Sáng Chiều Sáng A TƯ NĂM SÁU 27 6 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 14 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….. Giới thiệu về tổ em Bài 30 S.Văn T..Viết Toán T. láng giềng Luyện tập LuỵệnToán C.Công A.dán hình ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏSV Bài 12 Nhớ lại buổi đầu đi học Phép chia hết và phép chia có dư TN & XH Luyện T.Nhạc Sáng Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu Nhớ lại buổi đầu đi học Luyện tập Sáng Chiều 11 12 17 A TN & XH T.6 6 28 Bài 6 TN về trương học. Tên bài dạy .Dục Â.Văn T.Tả Toán 15 30 30 74 Cắt.Viết 72 15 Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo) Ôn chữ hoa L TN & XH T.Văn C.V LuyệnToán 12 18 18 Cơ quan thần kinh Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.cờ T.V HAI Chiều Sáng Chiều Sáng Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Ôn chữ hoa D.V 31 7 19 Bảng nhân 7 Quan tâm chăm sóc ông bà.Tả Toán T.cắt.Viết 40 27 67 14 Luyện tập Người liên lạc nhỏ Bảng chia 9 Ôn chữ hoa K Sáng Sáng TƯ SÁU NĂM Tên bài dạy Thứ Sáng Sáng Sáng Chiều HAI Sáng M.Lớp 6 Môn C.Nhạc 44 29 29 15 Luyện tập Bài 29 Bài 29 Bài 15 M.Đọc K.Viết 19 13 32 7 Luyện tập Trận bóng dưới lòng đường Luyện tập Ôn chữ hoa E.Dục Â.Công A. Thứ BA Toán T.Dục 6 30 6 12 Luyện tập Kể lại buổi đầu em đi học Bài 12 S.Tả Toán 6 12 12 29 Gấp.L.cờ T. Luyện tập về so sánh Giới thiệu bảng nhân T.Đọc Luyện T.Văn C.L. dán chữ V Bài 30 Nhà rông ở Tây Nguyên Giới thiệu bảng chia TN & XH Luyện T.H.Văn T.Tả Toán T.Đọc Luyện T.Đức Luyện T.V Luyện Toán 30 45 45 Hoạt động nông nghiệp Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Chuyện Tiết 27 14 Người liên lạc nhỏ Người liên lạc nhỏ Toán Đ.T. cha mẹ.

cha mẹ.Viết 37 25 62 13 Luyện tập Đêm trăng trên Hồ Tây Luyện tập Ôn chữ hoa I TN & XH T. cắt.Văn C.cờ T. So sánh Gấp một số lên nhiều lần T.V 13 14 20 Hoạt động thần kinh Bận Luyện tập Luyện Toán A.Dục 14 70 14 28 S.Đọc K.cờ T.Đọc K.Văn T.V Luyện Toán 14 21 21 Hoạt động thần kinh (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T. việc lớp (tiết 2) Luyện tập Luỵện Toán C.Dục Â.Đọc 25 26 Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) Cửa Tùng Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 13 Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………. dán bông hoa Bài 14 Bận Luyện tập TN & XH Luyện T. trạng thái.Viết 22 15 37 8 Luyện tập Các em nhỏ và cụ già Giảm một số đi nhiều lần Ôn chữ hoa G TN & XH T.Dục Â.Công A.T.Thuật L. anh chị em Luyện tập LuỵệnToán C. Ôn tập câu: Ai thế nào? Luyện tập Chiều 14 14 68 Sáng M.V 61 13 37 So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Tích cực tham gia việc trường.Nhạc SÁU Tỉnh (Thành phố) nơi bạn đang sống Nhớ Việt Bắc Luyện tập HAI Chiều Sáng 27 28 41 BA Chiều Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU TN & XH T.Chuyện Tiết 25 13 Người con của Tây Nguyên Người con của Tây Nguyên Toán Đ.Văn T.Văn C.Đọc Luyện T.Nhạc 20 13 13 7 Luyện tập Bài 13 Bài 13 Bài 7 M. dán chữ H.H.L.T..Tả Toán 7 14 14 34 Gấp.& Câu Toán 7 7 33 Bài 7 Ôn về từ chỉ hoạt động.Đức Luyện T.Đọc Luyện T.L.Văn T.Thuật L.Dục 7 35 7 14 Bảng chia 7 NK: Không nỡ nhìn. Giới thiệu hoạt động Bài 27 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 8 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….& Câu Toán C Luyện tập Bài 27 Bài 27 Bài 14 TƯ 41 27 27 14 NĂM LuyệnToán A.Văn T.V LuyệnToán Sáng Cắt.Lớp 14 Môn C.Tả Toán Thứ Sáng Bài 14 Ôn về từ chỉ đặc điểm.Tả Toán T. Tên bài dạy .V TN & XH T.Lớp 7 Môn C.Công A. Tập tổ chức cuộc họp Bài 13 S.H.. U (tiếp theo) Bài 28 Nhớ Việt Bắc Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Chiều 14 28 28 69 Sáng T.HĐNGLL Toán T.Chuyện Tiết 15 8 Các em nhỏ và cụ già Các em nhỏ và cụ già Toán Đ.V 36 8 22 Luyện tập Quan tâm chăm sóc ông bà.Đọc 15 16 Vệ sinh thần kinh Tiếng ru Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (TT) NK: Tôi cũng như bác. C Sáng BA Chiều HAI Sáng Thứ Tên bài dạy Chiều Tỉnh (Thành phố) nơi bạn đang sống (Tiếp theo) Luyện tập Luyện tập Sáng 28 42 42 Chiều TN & XH Luyện T.Tả Toán T.Đức Luyện T.

Lớp 8 Môn C.Văn T.& Câu Toán 8 8 38 Bài 8 TN về cộng đồng. dán chữ H.Công A.V Luyện Toán 26 39 39 Không chơi các trò chơi nguy hiểm Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Văn C.T.Tả Toán T.Chuyện Tiết 17 9 Ôn tập giữa học kì I (tiết 1) Ôn tập giữa học kì I (tiết 2) Toán Đ. SÁU Luyện tập Kể về hàng xóm Bài 16 Sáng hiều Luyện tập HAI Chiều Sáng 23 BA hiều Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU Luyện T.Đọc K.Nhạc 38 25 25 13 Luyện tập Bài 25 Bài 25 Bài 13 M.Tả Toán T.V Luyện T.V 41 9 25 Góc vuông.V 17 18 26 Ôn tập: Con người và sức khoẻ Ôn tập giữa học kì I (tiết 5) Ôn tập Luyện Toán 26 Luyện tập Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 9 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Viết 34 23 57 12 Luyện tập Chiều trên sông Hương So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Ôn chữ hoa H TN & XH T.& Câu Toán 13 13 63 Bài 13 Từ địa phương.Văn C.Nhạc 23 15 15 8 Luyện tập Bài 15 Bài 15 Bài 8 M.L.cờ T.Đọc Luyện T.H.Dục Â.Văn T. cắt.V 23 24 35 Phòng cháy khi ở nhà Cảnh đẹp non sông Luyện tập LuyệnToán 35 Luyện tập Chiều BA Chiều Sáng Chiều Sáng TƯ NĂM Sáng Thứ Chiều Tên bài dạy Sáng Sáng Chiều HAI Sáng Thứ Chiều Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 12 Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………. việc lớp Luyện tập LuỵệnToán C.Đức Luyện T.Thuật L.V 56 12 34 Luyện tập Tích cực tham gia việc trường.Dục 8 40 8 16 S.Dục Â.Đọc Luyện T..Công A.LuyệnToán A. Góc không vuông Chia sẻ vui buồn cùng bạn Ôn tập Luỵện Toán C.V LuyệnToán 16 24 24 Vệ sinh thần kinh (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Viết 25 17 42 9 Luyện tập Ôn tập giữa học kì I (tiết 3) Thực hành nhận biết và vẽ không vuông bằng ê ke Ôn tập giữa học kì I (tiết 4) TN & XH T..Thuật L. dấu chấm than Bảng nhân 9 T. Tên bài dạy .Đức Luyện T. Dấu chấm hỏi.H.Văn T.Đọc K.Văn T.Lớp 13 Môn C.cờ T. U Bài 25 Vàm Cỏ Đông Luyện tập TN & XH Luyện T.V 38 Luyện tập Luyện Toán A.T.Tả Toán 8 16 16 39 Gấp. dán bông hoa Bài 16 Tiếng ru Tìm số chia TN & XH Luyện T.Tả Toán 13 26 26 64 Cắt. Ôn tập câu: Ai làm gì? Luyện tập T.L.Dục 13 65 13 26 Gam Viết thư Bài 26 S.Chuyện Tiết 23 12 Nắng phương Nam Nắng phương Nam Toán Đ.

Văn C.Đọc Luyện T.Tả Toán T.V 51 11 31 Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Thực hành kĩ năng giữa học kì i Luyện tập Luỵện Toán C.V 19 20 29 Các thế hệ trong một gia đình Thư gửi bà Luyện tập LuyệnToán A.Nhạc A.Thuật L.Tả Toán T.Văn T.Văn C.Công A.Dục 32 21 21 Luyện tập Bài 21 Bài 21 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 11 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….V 21 22 32 Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng Vẽ quê hương Luyện tập Luyện Toán A.Đức Luyện T.Dục Â.H.Nhạc 17 17 9 Bài 17 Bài 17 Bài 9 M.T. T (tiết 2) Bài 23 Cảnh đẹp non sông Bảng chia 8 Chiều 12 24 24 59 Sáng T.Văn T.Chuyện Tiết 19 10 Giọng quê hương Giọng quê hương Toán Đ.Đọc K.V LuyệnToán Sáng Cắt.cờ T.Dục Â.Lớp 9 Môn C.Dục 9 45 9 18 Luyện tập Kiểm tra định lần I (Viết) Bài 18 S.& Câu 9 9 Bài 9 Ôn tập giữa học kì I (tiết 6) Toán 43 Đề-ca-mét.Văn T.Thuật L.Văn T.Tả Toán 9 18 18 44 Ôn tập chương I Bài 18 Kiểm tra định lần I (Đọc) Bảng đơn vị đo độ dài TN & XH Luyện T.H.Tả Toán Thứ Sáng Luyện tập Chiều 58 Sáng Toán Sán Chiều Bài 12 Ôn từ chỉ hoạt động.Viết 28 19 47 10 Luyện tập Quê hương ruột thịt Thực hành đo độ dài (tiếp theo) Ôn chữ hoa G TN & XH T.Công A.Một số hoạt động ở trường Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T...& Câu SÁU Bài 23 Bài 23 Bài 12 HAI Chiều Sáng 23 23 12 BA Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU A.Văn T.Văn T.Chuyện Tiết 21 11 Đất quý. viết về cảnh đẹp đất nước Bài 23 S.Đọc Luyện T.cờ T. Héc-tô-mét T. dán chữ I. đất yêu Toán Đ.Dục 12 60 12 24 Luyện tập Nói.V Luyện Toán 18 27 27 Ôn tập (tiếp theo) Ôn tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Đọc K.Lớp 12 Môn C.L.V 46 10 28 Thực hành đo độ dài Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiết 2) Luyện tập LuỵệnToán C. trạng thái. đất yêu Đất quý.Viết 31 21 52 11 Luyện tập Tiếng hò trên sông Luyện tập Ôn chữ hoa G (tiếp theo) TN & XH T.L. Sán Chiều BA Sáng Chiều HAI Sáng Thứ Tên bài dạy Sáng 24 36 36 Chiều TN & XH Luyện T.Đức Luyện T.Dục 29 19 19 Luyện tập Bài 19 Bài 19 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 10 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….T. Tên bài dạy . So sánh TƯ 12 12 NĂM M.

& Câu Toán BA Chiều Sáng Bài 10 TƯ g Chiều Sáng TƯ NĂM SÁU 10 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….L.Họ ngoại Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.H.Dục Â.Đọc Luyện T.T.Thuật L.L.Văn T.H.Thuật Chiều Chiều Sáng Chiều Sáng LuỵệnToán C.Công A.Nhạc M. Nói về quê hương Bài 22 S.cờ T.Đọc K.Văn T..Đức Luyện T. dán chữ I.Tả Toán 10 20 20 49 Ôn tập chương I (tiếp theo) Bài 20 Quê hương Kiểm trra định kì lần I TN & XH Luyện T.Văn T.V Luyện Toán A.Văn C.V Sáng TƯ g M. Toán Đ.Chuyện Tiết LuyệnToán A.Đọc K.Nhạc M.Công A. Thứ TƯ Â.Dục 11 55 11 22 Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số NK: Tôi có đọc đâu. Dấu chấm Luyện tập chung T.Đức Luyện T.Văn C.T.V Luyện Toán 22 33 33 Thực hành (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Dục Â.Tả Toán 11 22 22 54 Cắt.V Sáng NĂM Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Tên bài dạy SÁU Bài toán giải bằng hai phép tính Tập viết thư và phong bì thư Bài 20 HAI Sáng Sáng Chiều HAI BA Toán Đ.cờ T.Viết TN & XH T.& Câu Toán 11 11 53 Bài 11 TN về quê hương.Viết TN & XH T.Nhạc 11 Bài 11 M.Nhạc Â.Đọc Luyện T.V LuyệnToán 20 30 30 Họ nội .V Luỵện Toán C.Thuật L.Văn T.Lớp 10 Môn C. Ôn tập câu: Ai làm gì? Bảng nhân 8 T.Thuật Tên bài dạy ..Chuyện Tiết Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….10 10 48 Bài 10 So sánh.Dục 10 50 10 20 S.Lớp 11 Môn C.Tả Toán T. T Bài 22 Vẽ quê hương Luyện tập TN & XH Luyện T.Tả Toán T.

Tả Toán T.Đức Luyện T.cờ T.Văn T.Thuật L.Đọc K.Văn T.& Câu Toán Tiết Tên bài dạy .Lớp HAI HĐNGLL Toán T.Chuyện Toán Đ.T.Nhạc M.Đọc Luyện T.& Câu Toán T.Chuyện Chiều Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Chiều Sáng Thứ TN & XH T.Văn C.Văn T.Công A.Dục Â.Công A.T.V Luỵện Toán C.L..Viết TN & XH T. Thứ S.Tả Toán T.Nhạc M.cờ T.& Câu Toán Chiều Sáng LuỵệnToán C.Đọc K.Dục SÁU NĂM TN & XH Luyện T.V LuyệnToán A.V Luyện Toán A. Môn C.H.L.& Câu Toán L.Tả TƯ Chiều Sáng Sáng Chiều NĂM SÁU L.Văn T..T.Đức Luyện T.Đọc Luyện T.H.Thuật L.Dục Â.T.V Tiết BA Sáng Sáng Chiều HAI BA TƯ Môn C.Văn C.Viết Chiều Tên bài dạy Sáng Chiều Sáng Chiều Toán Đ.Lớp Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Tả Toán TN & XH Luyện T.Dục S.V LuyệnToán Sáng Toán Chiều Sáng T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.

Công A.H.L.Văn T.S.V LuyệnToán SÁU Sáng Sáng Chiều NĂM SÁU T.Lớp Sáng Kiểm điểm cuối tuần Chiều HĐNGLL Toán T.Công A.Văn C.Dục S.H.Tả Toán TN & XH Luyện T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.Lớp Kiểm điểm cuối tuần .Dục Sáng NĂM TN & XH Luyện T.Văn T.L.Văn C.Tả Toán T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful