LỊCH BÁO GIẢNG

LỊCH BÁO GIẢNG

KHỐI: BA
TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA
TUẦN: 1
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

Tên bài dạy

Thứ
Sáng

Tiết

Thứ

Sáng

Sáng

NĂM
SÁU

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

BA

Sáng
Sáng
Sáng
Sáng

SÁU

Chiều

NĂM

Chiều

Chiều

BA

Chiều

Chiều

HAI

Sáng

Môn
C.cờ
T.Đọc
K.Chuyện
Toán
Đ.Đức
Luyện T.V
LuỵệnToán
C.Tả
Toán
T.Viết
TN & XH
T.Đọc
Luyện T.V
LuyệnToán
A.Văn
T.DụcTH T.Dục
Â.Nhạc
M.Thuật
L.T.& Câu
Toán
T.Công
A.Văn
C.Tả
Toán
TN & XH
Luyện T.V
LuyệnToán
HĐNGLL
Toán
T.L.Văn
T.Dục
S.H.Lớp

HAI

Thứ

Môn
C.cờ
T.Đọc
K.Chuyện
Toán
Đ.Đức
Luyện T.V
Luỵện Toán
C.Tả
Toán
T.Viết
TN & XH
T.Đọc
Luyện T.V
Luyện Toán
A.Văn
T.Dục
Â.Nhạc
M.Thuật
L.T.& Câu
Toán
T.Công
A.Văn
C.Tả
Toán
TN & XH
Luyện T.V
Luyện Toán
HĐNGLL
Toán
T.L.Văn
T.Dục
S.H.Lớp

Tiết
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
4
2
3
3
1
5
1
2
1

Tên bài dạy
Cậu bé thông minh
Cậu bé thông minh
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Kính yêu Bác Hồ (tiết 1)
Luyện đọc
Luyện tập
Cậu bé thông minh
Cộng, trừ các số có ba chữ số
Ôn chữ hoa A
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
Hai bàn tay em
Rèn chữ: Hai bàn tay em
Luyện tập cộng, trừ
Bài 1
Bài 1
Bài 1
Bài 1
Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Luyện tập
Gấp tàu thuỷ 2 ống khói (tiết 1)
Bài 2
Chơi chuyền
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)
Nên thở như thế nào?
Luyện đọc
Luyện tập
Ổn định nề nếp lớp
Luyện tập
Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
Bài 2
Kiểm điểm cuối tuần

LỊCH BÁO GIẢNG

LỊCH BÁO GIẢNG

KHỐI: BA
TUẦN: 2
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA
TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

Môn

Tiết

Tên bài dạy

Thứ

Môn

Tiết

Tên bài dạy

V Luỵện Toán C.V 3 4 5 Vệ sinh hô hấp Cô giáo tí hon Rèn chữ LuyệnToán A.Công A.cờ T.cờ T. Â TN & XH T.Đức HAI Ai có lỗi? Ai có lỗi? NĂM Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng 3 2 SÁU Sáng Sáng Chiều HAI BA TƯ NĂM SÁU C.Tả Toán T.Văn T.V 4 Luyện đọc LuỵệnToán C.Chuyện Môn C.Dục Â.V Luyện Toán A.Văn T.V LuyệnToán 4 6 6 Phòng bệnh đường hô hấp Bài tập chính tả Luyện tập HĐNGLL Toán T.Viết TN & XH T. ÔN tập câu: “Ai là gì?” Ôn tập các bảng nhân T.H.Tả Toán T.Nhạc M.Công A.Đọc Luyện T.L.Đức Luyện T. Tiết 35 Tên bài dạy Ôn tập (tiết 1) Thứ Sán Môn C.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.H.T.Tả Toán 2 4 4 9 Gấp tàu thuỷ 2 ống khói (tiết 2) Bài 4 Cô giáo tí hon Ôn tập các bảng chia TN & XH Luyện T.Nhạc 5 3 3 2 Luyện tập Bài 3 Bài 3 Bài 2 M.. HAI Sán HAI Thứ C.Tả Toán TN & XH Luyện T.Đọc K.Văn T..Đọc K.Dục 2 10 2 4 Ổn định nề nếp lớp Luyện tập Viết đơn Bài 4 S.& Câu Toán 2 2 8 Bài 2 Từ ngữ về thiếu nhi.& Câu Toán T.Văn T.Văn C.Đọc Luyện T.T.Lớp 2 Kiểm điểm cuối tuần Sáng 6 2 Chiều Chiều Sáng Chiều Sáng TƯ Sáng BA Sáng Chiều Toán Đ.cờ T.Viết 4 3 7 2 Luyện tập Ai có lỗi? Luyện tập Ôn chữ hoa Ă.Thuật L.Trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần) Kính yêu Bác Hồ (tiết 2) Luyện T.Dục Â.cờ T.Đọc Tiết 5 Tên bài dạy Chiếc áo len .Thuật L.Chuyện LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 18 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Dục S.Văn C.L.Lớp LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 3 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đọc Toán Đ.

T.Dục Â.Dục 18 90 18 36 S.Tả Toán 18 36 36 89 Cắt dán chữ VUI VẺ (tiết 2) Bài 36 Kiểm tra đọc Luyện tập chung TN & XH Luyện T.Văn T.Đọc K.Viết 52 35 87 18 Luyện tập Ôn tập (tiết 3) Chu vi hình vuông Ôn tập (tiết 4) TN & XH T.Lớp 18 Môn C.Tả Toán T.Công A.Nhạc 8 5 5 3 Luyện tập Bnài 5 Bài 5 Bài 3 M.C Ng Đức Cảnh Luyện tập Kể về gia đình.Chuyện 3 Chiếc áo len Toán Đ.Văn C.L.cờ T.Dục Â.LuỵệnToán C.Thuật L.Chuyện Toán Tiết 7 4 16 Người mẹ Người mẹ Luyện tập chung Chiều Sáng Chiều Sáng Thứ Sáng Tên bài dạy Chiều Sáng BA TƯ Kiểm tra định kì lần 2 Kiểm tra viết Bài 36 HAI Sáng g Chu vi hình chữ nhật Thực hành kĩ năng học kì I Ôn tập Chiều 86 18 52 Sáng Toán Đ.V 11 3 7 Ôn tập về hình học Giữ lời hứa (tiết 1) Luyện đọc Luỵện Toán C. Điền vào giấy tờ in sẵn Bài 6 S.V LuyệnToán 36 54 54 Vệ sinh môi trường Ôn tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Chuyện K.Đức Luyện T.Tả Toán 3 6 6 14 Gấp con ếch Bài 6 Chị em Xem đồng hồ (Tiếp theo) TN & XH Luyện T. 33 17 81 Tên bài dạy Mồ Côi xử kiện Mồ Côi xử kiện Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) .Chuyện Toán Tiết Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 17 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Văn C.V 5 6 8 Bệnh lao phổi Quạt ch bà ngủ Rèn chữ Luyện Toán A.V 35 36 53 Ôn tập học kì I Ôn tập (tiết 5) Ôn tập LuyệnToán A.H.T.Văn T.Tả Toán T.L.Viết 7 5 12 3 Luyện tập Chiếc áo len Ôn tập về giải toán Ôn chữ hoa B TN & XH T.cờ T.Dục 3 15 3 6 Phát động thi tìm hiểu Tiểu sử D.Đọc Luyện T.Công A.Thuật L.Lớp 3 Môn C.Văn T. Thứ HAI K.. Dấu chấm Xem đồng hồ T.Đọc K.Đức Luyện T.V Luyện Toán 6 9 9 Máu và cơ quan tuần hoàn Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Đọc Luyện T.& Câu Toán 18 18 88 Bài 18 Ôn tập (tiết 6) Luyện tập T.V NĂM Chiều Sáng Chiều Sáng Ôn tập (tiết 2) SÁU g Chiều Sáng Sáng Chiều BA TƯ NĂM SÁU 18 Sơ kết Học kì I LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 4 Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..& Câu Toán 3 3 13 Bài 3 So sánh.Nhạc 53 35 35 18 Luyện tập Bài 35 Bài 35 Bài 18 M.Văn T.H.

Văn C.Đức Luyện T.Chuyện Thứ Sáng Chiều Chiều Sáng HAI 4 10 10 7 17 4 7 8 11 11 7 7 4 4 4 18 4 8 8 19 8 12 12 4 20 4 8 4 HAI Sáng SÁU Chiều NĂM Sáng Chiều TƯ Sáng Chiều BA Sáng Chiều Giữ lời hứa (tiết 2) Luyện đọc Luyện tập Người mẹ Kiẻm tra Ôn chữ hoa C Hoạt động tuần hoàn Ông ngoại Rèn chữ Luyện tập Bài 7 Bài 7 Bài 4 Bài 4 TN về gia đình. liệt sĩ Luyện tập Chiều 76 16 46 Sáng Toán Đ.Đức Luyện T.& Câu Toán T.Dục Â.Công A.Đọc K.H.V LuyệnToán A.T.C Ng Đức Cảnh Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (k nhớ) NK:Dại gì mà đổi.Chuyện Tiết 9 5 Người lính dũng cảm Người lính dũng cảm Toán Đ..Lớp Đ.V 21 5 13 Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Tự làm lấy việc của mình Luyện tập Hình vuông Viết về thành thị.Văn T.Đọc Luyện T.Ôn tập câu: Ai thế nào?.Văn C.Nhạc M.Dấu phẩy Luyện tập chung Cắt dán chữ VUI VẺ Bài 34 Âm thanh thành phố Hình chữ nhật Ôn tập Học kì I Luyện tập Luyện tập Môn C.& Câu Toán T.Đức Luyện T.T.Văn T.Tả Toán TN & XH Luyện T. Điền vào giấy tờ in sẵn Bài 8 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 16 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….L.Tả Toán T.Nhạc M.V BA Đôi bạn Đôi bạn TƯ 31 16 Tên bài dạy NĂM Tiết SÁU Môn C.Đức Luyện T.Công A..Đọc K. liệt sĩ (tiết 2) Luyện đọc Luyện tập Vầng trăng quê em Luyện tập Ôn chữ hoa N An toàn khi đi xe đạp Anh Đom Đóm Luyện tập Luyện tập Bài 33 Bài 33 Bài 17 Bài 17 Ôn từ chỉ đặc điểm.V LuỵệnToán C.Tả Toán TN & XH Luyện T.Dục S.Dục Â.L. Thứ Đ.Văn T.H. Tên bài dạy .Dục S.Văn T.Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Luyện tập chung Biết ơn thương binh.Viết TN & XH T.Tả Toán T.Viết TN & XH T. nông thôn Bài 34 Kiẻm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 5 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Thuật L.V Luyện Toán A.cờ T.cờ T.Thuật L.V Luỵện Toán C.V LuyệnToán HĐNGLL Toán T.Đọc Luyện T. Ôn tập câu:”Ai là gì?” Bảng nhân 6 Gấp con ếch (tiết 2) Bài 8 Ông ngoại Luyện tập Vệ sinh cơ quan tuần hoàn Luyện tập Luyện tập Tìm hiểu tiểu sử Đ.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.Lớp 17 49 49 33 82 17 33 34 50 50 33 33 17 17 17 83 17 34 34 84 34 51 51 17 85 17 34 17 Biết ơn thương binh.

Tả Toán T..V HAI Chiều Sáng Chiều Sáng Luyện tập Đôi bạn Làm quen với biểu thức Ôn chữ hoa M B Sáng Sáng Chiều BA TƯ NĂM SÁU 46 31 77 16 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 6 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….cờ T.Đọc Luyện T.Dục Â.Văn T.Đức Luyện T.Dục 5 25 5 10 Tìm 1 trong các phần bằng nhau của một số Tập tổ chức cuộc họp Bài 10 S. Thứ B LuỵệnToán C. nông thôn Tính giá trị biểu thức Sáng 16 16 78 Chiều M.T.H.Tả Toán 5 10 10 24 Gấp.& Câu Toán Sáng Luyện tập Bài 31 Bài 31 Bài 16 Chiều 47 31 31 16 Sáng LuyệnToán A. dán sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng Bài 10 Mùa thu của em Luyện tập TN & XH Luyện T. Tên bài dạy .V 71 15 43 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Quan tâm giúp đỡ hàng xóm.H.Thuật L.Tả Toán Chiều Bài 16 TN về thành thị.V LuyệnToán 32 48 48 Làng quê và đô thị Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T. thương mại Về quê ngoại Luyện tập TƯ 31 32 47 NĂM TN & XH T.Thuật L.Đức Luyện T.Công A.Viết 13 9 22 5 Luyện tập Người lính dũng cảm Luyện tập Ôn chữ hoa C (tiếp theo) TN & XH T.& Câu Toán 5 5 23 Bài 5 So sánh Bảng chia 6 T. cắt.Văn T.Nhạc 14 9 9 5 Luyện tập Bài 9 Bài 9 Bài 5 M.Lớp 16 Môn C.Văn T.16 32 32 79 Cắt dán chữ E Bài 32 Về quê ngoại Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) TN & XH Luyện T.Tả 16 11 Luyện tập Bài tập làm văn Thứ Sáng Tên bài dạy SÁU Luyện tập NK:Kéo cây lúa lên.V 26 6 16 Luyện tập Tự làm lấy việc của mình (tiết 2) Luyện tập LuỵệnToán C.Văn C. Nói về thành thị.Lớp 5 Môn C. nông thôn Bài 32 Chiều Sáng Chiều HAI Sáng T.Viết Luỵện Toán C.Đọc K.Dục Â.Văn T.Văn C.Công A.Đọc Luyện T.Tả 43 29 Luyện tập Hũ bạc của người cha Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 15 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Dục 16 80 16 32 S.Nhạc BA Hoạt động công nghiệp.L.Đọc K.V Luyện Toán 10 15 15 Hoạt động bài tiết nước tiểu Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.T.cờ T.Chuyện Tiết 11 6 Bài tập làm văn Bài tập làm văn Toán Đ.V 9 10 14 Phòng bệnh tim mạch Cuộc họp của chữ viết Luyện tập Luyện Toán A.Chuyện Tiết 29 15 Hũ bạc của người cha Hũ bạc của người cha Toán Đ.. láng giềng (tiết 2) Luyện tập Luỵện Toán C.Tả Toán T.L.

Dục Â.V 66 14 40 Luyện tập Quan tâm giúp đỡ hàng xóm. Ê Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 7 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Viết 72 15 Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo) Ôn chữ hoa L TN & XH T. láng giềng Luyện tập LuỵệnToán C. Đ BA Sáng Chiều Sáng A TƯ NĂM SÁU 27 6 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 14 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Dục Â.V 31 7 19 Bảng nhân 7 Quan tâm chăm sóc ông bà.Chuyện Tiết 27 14 Người liên lạc nhỏ Người liên lạc nhỏ Toán Đ.& Câu Toán 15 15 73 Bài 15 TN về các dân tộc.Thuật L.Nhạc 44 29 29 15 Luyện tập Bài 29 Bài 29 Bài 15 M.Văn C.Đọc Luyện T.cắt.Tả Toán T.dán hình ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏSV Bài 12 Nhớ lại buổi đầu đi học Phép chia hết và phép chia có dư TN & XH Luyện T.Chuyện Tiết 13 7 Trận bóng dưới lòng đường Trận bóng dưới lòng đường Toán Đ.Công A. Tên bài dạy .Văn T.Đọc K.Văn C.Đọc K.H.L.Viết Toán T.Dục 6 30 6 12 Luyện tập Kể lại buổi đầu em đi học Bài 12 S.Dục 15 75 15 30 Luyện tập NK: GIấu cày. Thứ BA Toán T.Nhạc Sáng Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu Nhớ lại buổi đầu đi học Luyện tập Sáng Chiều 11 12 17 A TN & XH T. Giới thiệu về tổ em Bài 30 S.Công A.Văn T..Tả Toán 15 30 30 74 Cắt.V HAI Chiều Sáng Chiều Sáng Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Ôn chữ hoa D.Thuật L.Lớp 6 Môn C.V Luyện Toán 30 45 45 Hoạt động nông nghiệp Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Lớp 15 Môn C.cờ T.V 29 30 44 Các hoạt động thông tin liên lạc Nhà rông ở Tây Nguyên Luyện tập Luyện Toán A.Viết 40 27 67 14 Luyện tập Người liên lạc nhỏ Bảng chia 9 Ôn chữ hoa K Sáng Sáng TƯ SÁU NĂM Tên bài dạy Thứ Sáng Sáng Sáng Chiều HAI Sáng M. cha mẹ.Đức Luyện T.Đọc Luyện T.Viết 19 13 32 7 Luyện tập Trận bóng dưới lòng đường Luyện tập Ôn chữ hoa E.V LuyệnToán 12 18 18 Cơ quan thần kinh Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T. dán chữ V Bài 30 Nhà rông ở Tây Nguyên Giới thiệu bảng chia TN & XH Luyện T.& Câu Toán Chiều Luyện tập Bài 11 Bài 11 Bài 6 Chiều 17 11 11 6 Chiều LuyệnToán A.T.H.Tả Toán 6 12 12 29 Gấp. Luyện tập về so sánh Giới thiệu bảng nhân T.6 6 28 Bài 6 TN về trương học.cờ T.Tả Toán T.Văn T.Văn T.L.T. anh chị em Luyện tập Luỵện Toán C.Đức Luyện T.. Dấu phẩy Luyện tập T.

T.Văn T.Văn C.Nhạc 20 13 13 7 Luyện tập Bài 13 Bài 13 Bài 7 M.HĐNGLL Toán T.Chuyện Tiết 15 8 Các em nhỏ và cụ già Các em nhỏ và cụ già Toán Đ.H.Lớp 14 Môn C.Đọc K. C Sáng BA Chiều HAI Sáng Thứ Tên bài dạy Chiều Tỉnh (Thành phố) nơi bạn đang sống (Tiếp theo) Luyện tập Luyện tập Sáng 28 42 42 Chiều TN & XH Luyện T.cờ T.Thuật L. dán bông hoa Bài 14 Bận Luyện tập TN & XH Luyện T.Dục 7 35 7 14 Bảng chia 7 NK: Không nỡ nhìn.V 36 8 22 Luyện tập Quan tâm chăm sóc ông bà.L.Dục Â. dán chữ H.L.Đọc Luyện T. Tập tổ chức cuộc họp Bài 13 S.V 13 14 20 Hoạt động thần kinh Bận Luyện tập Luyện Toán A.Dục 14 70 14 28 S. cha mẹ.Nhạc SÁU Tỉnh (Thành phố) nơi bạn đang sống Nhớ Việt Bắc Luyện tập HAI Chiều Sáng 27 28 41 BA Chiều Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU TN & XH T. anh chị em Luyện tập LuỵệnToán C. So sánh Gấp một số lên nhiều lần T.Văn T.V 61 13 37 So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Tích cực tham gia việc trường.Thuật L.T. Giới thiệu hoạt động Bài 27 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 8 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Tả Toán 7 14 14 34 Gấp.V LuyệnToán Sáng Cắt.Viết 37 25 62 13 Luyện tập Đêm trăng trên Hồ Tây Luyện tập Ôn chữ hoa I TN & XH T.Văn T.Đọc 25 26 Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) Cửa Tùng Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 13 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….& Câu Toán C Luyện tập Bài 27 Bài 27 Bài 14 TƯ 41 27 27 14 NĂM LuyệnToán A.Lớp 7 Môn C. Ôn tập câu: Ai thế nào? Luyện tập Chiều 14 14 68 Sáng M.Tả Toán T.H.Chuyện Tiết 25 13 Người con của Tây Nguyên Người con của Tây Nguyên Toán Đ. Tên bài dạy .& Câu Toán 7 7 33 Bài 7 Ôn về từ chỉ hoạt động.Công A.Tả Toán Thứ Sáng Bài 14 Ôn về từ chỉ đặc điểm.Văn T.Văn C.Đọc Luyện T.V Luyện Toán 14 21 21 Hoạt động thần kinh (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.V TN & XH T.Dục Â.Viết 22 15 37 8 Luyện tập Các em nhỏ và cụ già Giảm một số đi nhiều lần Ôn chữ hoa G TN & XH T..Đức Luyện T.Đức Luyện T. cắt.Công A.Tả Toán T. việc lớp (tiết 2) Luyện tập Luỵện Toán C.. trạng thái.cờ T.Đọc K. U (tiếp theo) Bài 28 Nhớ Việt Bắc Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Chiều 14 28 28 69 Sáng T.Đọc 15 16 Vệ sinh thần kinh Tiếng ru Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (TT) NK: Tôi cũng như bác.

& Câu Toán 8 8 38 Bài 8 TN về cộng đồng.Công A.Nhạc 38 25 25 13 Luyện tập Bài 25 Bài 25 Bài 13 M. việc lớp Luyện tập LuỵệnToán C.Văn T.Viết 34 23 57 12 Luyện tập Chiều trên sông Hương So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Ôn chữ hoa H TN & XH T. Góc không vuông Chia sẻ vui buồn cùng bạn Ôn tập Luỵện Toán C. dấu chấm than Bảng nhân 9 T.T.V Luyện Toán 26 39 39 Không chơi các trò chơi nguy hiểm Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.V 38 Luyện tập Luyện Toán A.Dục 8 40 8 16 S.Chuyện Tiết 17 9 Ôn tập giữa học kì I (tiết 1) Ôn tập giữa học kì I (tiết 2) Toán Đ. cắt.Tả Toán 13 26 26 64 Cắt.Văn C.Tả Toán 8 16 16 39 Gấp.L.Dục Â.cờ T.V Luyện T.Đức Luyện T.V 41 9 25 Góc vuông.Dục Â. Dấu chấm hỏi.Lớp 8 Môn C.V 56 12 34 Luyện tập Tích cực tham gia việc trường.H.H.Chuyện Tiết 23 12 Nắng phương Nam Nắng phương Nam Toán Đ.Văn T.Đức Luyện T.Tả Toán T..Dục 13 65 13 26 Gam Viết thư Bài 26 S.Đọc K.Thuật L.Công A.. dán bông hoa Bài 16 Tiếng ru Tìm số chia TN & XH Luyện T.Đọc Luyện T.Văn T.cờ T.& Câu Toán 13 13 63 Bài 13 Từ địa phương.Đọc K.Nhạc 23 15 15 8 Luyện tập Bài 15 Bài 15 Bài 8 M.T. Ôn tập câu: Ai làm gì? Luyện tập T.Viết 25 17 42 9 Luyện tập Ôn tập giữa học kì I (tiết 3) Thực hành nhận biết và vẽ không vuông bằng ê ke Ôn tập giữa học kì I (tiết 4) TN & XH T.L.Văn T.Thuật L. U Bài 25 Vàm Cỏ Đông Luyện tập TN & XH Luyện T.Tả Toán T.V LuyệnToán 16 24 24 Vệ sinh thần kinh (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.LuyệnToán A.Lớp 13 Môn C.V 23 24 35 Phòng cháy khi ở nhà Cảnh đẹp non sông Luyện tập LuyệnToán 35 Luyện tập Chiều BA Chiều Sáng Chiều Sáng TƯ NĂM Sáng Thứ Chiều Tên bài dạy Sáng Sáng Chiều HAI Sáng Thứ Chiều Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 12 Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………. Tên bài dạy .V 17 18 26 Ôn tập: Con người và sức khoẻ Ôn tập giữa học kì I (tiết 5) Ôn tập Luyện Toán 26 Luyện tập Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 9 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đọc Luyện T. SÁU Luyện tập Kể về hàng xóm Bài 16 Sáng hiều Luyện tập HAI Chiều Sáng 23 BA hiều Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU Luyện T.Văn C. dán chữ H.

Sán Chiều BA Sáng Chiều HAI Sáng Thứ Tên bài dạy Sáng 24 36 36 Chiều TN & XH Luyện T. So sánh TƯ 12 12 NĂM M. đất yêu Toán Đ.Văn C..Chuyện Tiết 21 11 Đất quý.Thuật L.Đọc K.T.Dục Â.Tả Toán Thứ Sáng Luyện tập Chiều 58 Sáng Toán Sán Chiều Bài 12 Ôn từ chỉ hoạt động.V 51 11 31 Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Thực hành kĩ năng giữa học kì i Luyện tập Luỵện Toán C.V 46 10 28 Thực hành đo độ dài Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiết 2) Luyện tập LuỵệnToán C.Dục 29 19 19 Luyện tập Bài 19 Bài 19 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 10 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Văn T.Thuật L.& Câu 9 9 Bài 9 Ôn tập giữa học kì I (tiết 6) Toán 43 Đề-ca-mét. Héc-tô-mét T.Công A.cờ T.Đức Luyện T.Lớp 12 Môn C.L.Đọc Luyện T.Đọc K.L.Một số hoạt động ở trường Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Dục 32 21 21 Luyện tập Bài 21 Bài 21 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 11 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Văn T. T (tiết 2) Bài 23 Cảnh đẹp non sông Bảng chia 8 Chiều 12 24 24 59 Sáng T. trạng thái.Viết 31 21 52 11 Luyện tập Tiếng hò trên sông Luyện tập Ôn chữ hoa G (tiếp theo) TN & XH T.Văn T.Tả Toán T.& Câu SÁU Bài 23 Bài 23 Bài 12 HAI Chiều Sáng 23 23 12 BA Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU A.H. Tên bài dạy .Dục Â. viết về cảnh đẹp đất nước Bài 23 S.Văn T.Tả Toán 9 18 18 44 Ôn tập chương I Bài 18 Kiểm tra định lần I (Đọc) Bảng đơn vị đo độ dài TN & XH Luyện T.Văn T.Lớp 9 Môn C.Nhạc 17 17 9 Bài 17 Bài 17 Bài 9 M. đất yêu Đất quý.V 21 22 32 Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng Vẽ quê hương Luyện tập Luyện Toán A.Công A.Văn C.Dục 9 45 9 18 Luyện tập Kiểm tra định lần I (Viết) Bài 18 S.Nhạc A.H.Đọc Luyện T..Dục 12 60 12 24 Luyện tập Nói.V Luyện Toán 18 27 27 Ôn tập (tiếp theo) Ôn tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.V LuyệnToán Sáng Cắt.Chuyện Tiết 19 10 Giọng quê hương Giọng quê hương Toán Đ.Tả Toán T.Văn T.Viết 28 19 47 10 Luyện tập Quê hương ruột thịt Thực hành đo độ dài (tiếp theo) Ôn chữ hoa G TN & XH T.V 19 20 29 Các thế hệ trong một gia đình Thư gửi bà Luyện tập LuyệnToán A.T.Đức Luyện T. dán chữ I.cờ T.

Thuật Chiều Chiều Sáng Chiều Sáng LuỵệnToán C.Đọc Luyện T.Tả Toán 10 20 20 49 Ôn tập chương I (tiếp theo) Bài 20 Quê hương Kiểm trra định kì lần I TN & XH Luyện T.Tả Toán T.Văn C.V Luyện Toán A.Dục 11 55 11 22 Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số NK: Tôi có đọc đâu.Nhạc M.10 10 48 Bài 10 So sánh.Họ ngoại Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T. dán chữ I. Thứ TƯ Â.Công A.& Câu Toán 11 11 53 Bài 11 TN về quê hương. Toán Đ.Đức Luyện T.Đọc Luyện T.Dục Â.Viết TN & XH T.V Luỵện Toán C.Văn T.Lớp 11 Môn C.Văn T.V LuyệnToán 20 30 30 Họ nội ..H.L.Văn C.Thuật L.Tả Toán 11 22 22 54 Cắt. Nói về quê hương Bài 22 S.V Sáng TƯ g M.T.& Câu Toán BA Chiều Sáng Bài 10 TƯ g Chiều Sáng TƯ NĂM SÁU 10 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Lớp 10 Môn C.Công A.V Luyện Toán 22 33 33 Thực hành (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Thuật L.Dục 10 50 10 20 S.Nhạc Â.Văn T.H.Chuyện Tiết Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Nhạc 11 Bài 11 M.Dục Â.Chuyện Tiết LuyệnToán A..cờ T.V Sáng NĂM Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Tên bài dạy SÁU Bài toán giải bằng hai phép tính Tập viết thư và phong bì thư Bài 20 HAI Sáng Sáng Chiều HAI BA Toán Đ.Đọc K. Dấu chấm Luyện tập chung T. Ôn tập câu: Ai làm gì? Bảng nhân 8 T.Đọc K. T Bài 22 Vẽ quê hương Luyện tập TN & XH Luyện T.Tả Toán T.L.Văn T.Đức Luyện T.T.Thuật Tên bài dạy .cờ T.Viết TN & XH T.Nhạc M.

Viết TN & XH T.Văn C.& Câu Toán T. Thứ S.V LuyệnToán A.V Luỵện Toán C.& Câu Toán Tiết Tên bài dạy .Viết Chiều Tên bài dạy Sáng Chiều Sáng Chiều Toán Đ.Nhạc M.cờ T.V Luyện Toán A.Công A.V Tiết BA Sáng Sáng Chiều HAI BA TƯ Môn C..H.Văn T.Chuyện Toán Đ.& Câu Toán Chiều Sáng LuỵệnToán C.T..Thuật L.Nhạc M.Lớp HAI HĐNGLL Toán T.Công A. Môn C.V LuyệnToán Sáng Toán Chiều Sáng T.Đức Luyện T.Dục Â.Tả TƯ Chiều Sáng Sáng Chiều NĂM SÁU L.& Câu Toán L.Dục Â.T.Đọc Luyện T.Văn T.H.Văn T.Thuật L.Đọc K.Chuyện Chiều Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đức Luyện T.Lớp Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Tả Toán T.Văn C.L.Chiều Sáng Thứ TN & XH T.Đọc K.T.Tả Toán TN & XH Luyện T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.Dục S.Văn T.L.cờ T.Đọc Luyện T.Tả Toán T.T.Dục SÁU NĂM TN & XH Luyện T.

S.Dục S.Văn C.Tả Toán T.Công A.L.V LuyệnToán SÁU Sáng Sáng Chiều NĂM SÁU T.Công A.Lớp Sáng Kiểm điểm cuối tuần Chiều HĐNGLL Toán T.Tả Toán TN & XH Luyện T.H.Dục Sáng NĂM TN & XH Luyện T.Văn T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.L.Văn T.H.Văn C.Lớp Kiểm điểm cuối tuần .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful