LỊCH BÁO GIẢNG

LỊCH BÁO GIẢNG

KHỐI: BA
TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA
TUẦN: 1
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

Tên bài dạy

Thứ
Sáng

Tiết

Thứ

Sáng

Sáng

NĂM
SÁU

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

BA

Sáng
Sáng
Sáng
Sáng

SÁU

Chiều

NĂM

Chiều

Chiều

BA

Chiều

Chiều

HAI

Sáng

Môn
C.cờ
T.Đọc
K.Chuyện
Toán
Đ.Đức
Luyện T.V
LuỵệnToán
C.Tả
Toán
T.Viết
TN & XH
T.Đọc
Luyện T.V
LuyệnToán
A.Văn
T.DụcTH T.Dục
Â.Nhạc
M.Thuật
L.T.& Câu
Toán
T.Công
A.Văn
C.Tả
Toán
TN & XH
Luyện T.V
LuyệnToán
HĐNGLL
Toán
T.L.Văn
T.Dục
S.H.Lớp

HAI

Thứ

Môn
C.cờ
T.Đọc
K.Chuyện
Toán
Đ.Đức
Luyện T.V
Luỵện Toán
C.Tả
Toán
T.Viết
TN & XH
T.Đọc
Luyện T.V
Luyện Toán
A.Văn
T.Dục
Â.Nhạc
M.Thuật
L.T.& Câu
Toán
T.Công
A.Văn
C.Tả
Toán
TN & XH
Luyện T.V
Luyện Toán
HĐNGLL
Toán
T.L.Văn
T.Dục
S.H.Lớp

Tiết
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
4
2
3
3
1
5
1
2
1

Tên bài dạy
Cậu bé thông minh
Cậu bé thông minh
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Kính yêu Bác Hồ (tiết 1)
Luyện đọc
Luyện tập
Cậu bé thông minh
Cộng, trừ các số có ba chữ số
Ôn chữ hoa A
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
Hai bàn tay em
Rèn chữ: Hai bàn tay em
Luyện tập cộng, trừ
Bài 1
Bài 1
Bài 1
Bài 1
Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Luyện tập
Gấp tàu thuỷ 2 ống khói (tiết 1)
Bài 2
Chơi chuyền
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)
Nên thở như thế nào?
Luyện đọc
Luyện tập
Ổn định nề nếp lớp
Luyện tập
Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
Bài 2
Kiểm điểm cuối tuần

LỊCH BÁO GIẢNG

LỊCH BÁO GIẢNG

KHỐI: BA
TUẦN: 2
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

KHỐI: BA
TUẦN:
Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………..

Môn

Tiết

Tên bài dạy

Thứ

Môn

Tiết

Tên bài dạy

Tả Toán T.Đọc Toán Đ.Văn T.Nhạc 5 3 3 2 Luyện tập Bài 3 Bài 3 Bài 2 M.Tả Toán T.Tả Toán 2 4 4 9 Gấp tàu thuỷ 2 ống khói (tiết 2) Bài 4 Cô giáo tí hon Ôn tập các bảng chia TN & XH Luyện T.V LuyệnToán 4 6 6 Phòng bệnh đường hô hấp Bài tập chính tả Luyện tập HĐNGLL Toán T.Nhạc M.Đọc Luyện T.Đọc Luyện T.Thuật L.Công A.Công A.Tả Toán TN & XH Luyện T.H.Đức HAI Ai có lỗi? Ai có lỗi? NĂM Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng 3 2 SÁU Sáng Sáng Chiều HAI BA TƯ NĂM SÁU C.cờ T.Đọc K.Đọc K.H.Dục Â.Thuật L..& Câu Toán T.& Câu Toán 2 2 8 Bài 2 Từ ngữ về thiếu nhi. HAI Sán HAI Thứ C.V 4 Luyện đọc LuỵệnToán C.V 3 4 5 Vệ sinh hô hấp Cô giáo tí hon Rèn chữ LuyệnToán A.Dục Â.Văn C. ÔN tập câu: “Ai là gì?” Ôn tập các bảng nhân T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.L.T.cờ T.L.Văn T.Văn T.Dục S.cờ T.T.Dục 2 10 2 4 Ổn định nề nếp lớp Luyện tập Viết đơn Bài 4 S.cờ T.Viết 4 3 7 2 Luyện tập Ai có lỗi? Luyện tập Ôn chữ hoa Ă. Tiết 35 Tên bài dạy Ôn tập (tiết 1) Thứ Sán Môn C..Đức Luyện T.Chuyện LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 18 Từ ngày:………………………đến ngày:…………………………………. Â TN & XH T.Văn C.Lớp LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 3 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Lớp 2 Kiểm điểm cuối tuần Sáng 6 2 Chiều Chiều Sáng Chiều Sáng TƯ Sáng BA Sáng Chiều Toán Đ.Viết TN & XH T.Trừ các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần) Kính yêu Bác Hồ (tiết 2) Luyện T.Văn T.V Luỵện Toán C.Đọc Tiết 5 Tên bài dạy Chiếc áo len .Chuyện Môn C.V Luyện Toán A.

Dục Â.Văn C.V 11 3 7 Ôn tập về hình học Giữ lời hứa (tiết 1) Luyện đọc Luỵện Toán C.L..T..cờ T.Chuyện Toán Tiết 7 4 16 Người mẹ Người mẹ Luyện tập chung Chiều Sáng Chiều Sáng Thứ Sáng Tên bài dạy Chiều Sáng BA TƯ Kiểm tra định kì lần 2 Kiểm tra viết Bài 36 HAI Sáng g Chu vi hình chữ nhật Thực hành kĩ năng học kì I Ôn tập Chiều 86 18 52 Sáng Toán Đ.Chuyện K.& Câu Toán 18 18 88 Bài 18 Ôn tập (tiết 6) Luyện tập T.V Luyện Toán 6 9 9 Máu và cơ quan tuần hoàn Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.V 5 6 8 Bệnh lao phổi Quạt ch bà ngủ Rèn chữ Luyện Toán A.Dục 18 90 18 36 S.Đọc K.Văn T.Thuật L.Chuyện 3 Chiếc áo len Toán Đ. Dấu chấm Xem đồng hồ T.Lớp 3 Môn C. Thứ HAI K.Viết 52 35 87 18 Luyện tập Ôn tập (tiết 3) Chu vi hình vuông Ôn tập (tiết 4) TN & XH T.Đọc Luyện T.Công A.L.Viết 7 5 12 3 Luyện tập Chiếc áo len Ôn tập về giải toán Ôn chữ hoa B TN & XH T.Tả Toán 18 36 36 89 Cắt dán chữ VUI VẺ (tiết 2) Bài 36 Kiểm tra đọc Luyện tập chung TN & XH Luyện T.Lớp 18 Môn C.Đọc K.& Câu Toán 3 3 13 Bài 3 So sánh.cờ T.Chuyện Toán Tiết Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 17 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Công A.C Ng Đức Cảnh Luyện tập Kể về gia đình.Đọc Luyện T.T.Dục Â.Tả Toán T.Thuật L.Đức Luyện T.Văn T. 33 17 81 Tên bài dạy Mồ Côi xử kiện Mồ Côi xử kiện Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) .V 35 36 53 Ôn tập học kì I Ôn tập (tiết 5) Ôn tập LuyệnToán A.Văn T.LuỵệnToán C.Nhạc 53 35 35 18 Luyện tập Bài 35 Bài 35 Bài 18 M.Tả Toán T.Tả Toán 3 6 6 14 Gấp con ếch Bài 6 Chị em Xem đồng hồ (Tiếp theo) TN & XH Luyện T.Văn T.V NĂM Chiều Sáng Chiều Sáng Ôn tập (tiết 2) SÁU g Chiều Sáng Sáng Chiều BA TƯ NĂM SÁU 18 Sơ kết Học kì I LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 4 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đức Luyện T.H.Dục 3 15 3 6 Phát động thi tìm hiểu Tiểu sử D.Nhạc 8 5 5 3 Luyện tập Bnài 5 Bài 5 Bài 3 M.H.V LuyệnToán 36 54 54 Vệ sinh môi trường Ôn tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Văn C. Điền vào giấy tờ in sẵn Bài 6 S.

nông thôn Bài 34 Kiẻm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 5 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Thuật L.Lớp Đ.Dục S.Văn T.Dục Â.cờ T.Đức Luyện T.Đọc K.T.Văn T.V LuyệnToán HĐNGLL Toán T.Tả Toán T.Dấu phẩy Luyện tập chung Cắt dán chữ VUI VẺ Bài 34 Âm thanh thành phố Hình chữ nhật Ôn tập Học kì I Luyện tập Luyện tập Môn C. Điền vào giấy tờ in sẵn Bài 8 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 16 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đức Luyện T.Chuyện Tiết 9 5 Người lính dũng cảm Người lính dũng cảm Toán Đ.Nhạc M.Ôn tập câu: Ai thế nào?.V 21 5 13 Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Tự làm lấy việc của mình Luyện tập Hình vuông Viết về thành thị.Đức Luyện T.& Câu Toán T.Dục Â.V Luyện Toán A.Dục S.Tả Toán T.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.& Câu Toán T.Nhạc M.Văn T.Viết TN & XH T.Tả Toán TN & XH Luyện T.Công A. Tên bài dạy .V BA Đôi bạn Đôi bạn TƯ 31 16 Tên bài dạy NĂM Tiết SÁU Môn C.L.Công A.Viết TN & XH T. Ôn tập câu:”Ai là gì?” Bảng nhân 6 Gấp con ếch (tiết 2) Bài 8 Ông ngoại Luyện tập Vệ sinh cơ quan tuần hoàn Luyện tập Luyện tập Tìm hiểu tiểu sử Đ.Lớp 17 49 49 33 82 17 33 34 50 50 33 33 17 17 17 83 17 34 34 84 34 51 51 17 85 17 34 17 Biết ơn thương binh.C Ng Đức Cảnh Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (k nhớ) NK:Dại gì mà đổi.Chuyện Thứ Sáng Chiều Chiều Sáng HAI 4 10 10 7 17 4 7 8 11 11 7 7 4 4 4 18 4 8 8 19 8 12 12 4 20 4 8 4 HAI Sáng SÁU Chiều NĂM Sáng Chiều TƯ Sáng Chiều BA Sáng Chiều Giữ lời hứa (tiết 2) Luyện đọc Luyện tập Người mẹ Kiẻm tra Ôn chữ hoa C Hoạt động tuần hoàn Ông ngoại Rèn chữ Luyện tập Bài 7 Bài 7 Bài 4 Bài 4 TN về gia đình..V LuỵệnToán C.H.Thuật L.Đọc K.Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Luyện tập chung Biết ơn thương binh.L.Đọc Luyện T. Thứ Đ.Văn C.Đức Luyện T. liệt sĩ Luyện tập Chiều 76 16 46 Sáng Toán Đ.H.V LuyệnToán A.Văn T.V Luỵện Toán C.Tả Toán TN & XH Luyện T..Đọc Luyện T. liệt sĩ (tiết 2) Luyện đọc Luyện tập Vầng trăng quê em Luyện tập Ôn chữ hoa N An toàn khi đi xe đạp Anh Đom Đóm Luyện tập Luyện tập Bài 33 Bài 33 Bài 17 Bài 17 Ôn từ chỉ đặc điểm.cờ T.T.Văn C.

Dục Â.V 26 6 16 Luyện tập Tự làm lấy việc của mình (tiết 2) Luyện tập LuỵệnToán C.Dục 5 25 5 10 Tìm 1 trong các phần bằng nhau của một số Tập tổ chức cuộc họp Bài 10 S.Tả Toán 5 10 10 24 Gấp.Tả Toán T.Công A.& Câu Toán Sáng Luyện tập Bài 31 Bài 31 Bài 16 Chiều 47 31 31 16 Sáng LuyệnToán A.L.16 32 32 79 Cắt dán chữ E Bài 32 Về quê ngoại Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) TN & XH Luyện T. Thứ B LuỵệnToán C.Văn T.Đọc K. cắt.V 71 15 43 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Quan tâm giúp đỡ hàng xóm.V 9 10 14 Phòng bệnh tim mạch Cuộc họp của chữ viết Luyện tập Luyện Toán A.V HAI Chiều Sáng Chiều Sáng Luyện tập Đôi bạn Làm quen với biểu thức Ôn chữ hoa M B Sáng Sáng Chiều BA TƯ NĂM SÁU 46 31 77 16 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 6 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Đọc K.L. nông thôn Bài 32 Chiều Sáng Chiều HAI Sáng T.cờ T.Chuyện Tiết 29 15 Hũ bạc của người cha Hũ bạc của người cha Toán Đ.Văn T.Công A.Tả 43 29 Luyện tập Hũ bạc của người cha Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 15 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….V Luyện Toán 10 15 15 Hoạt động bài tiết nước tiểu Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Viết 13 9 22 5 Luyện tập Người lính dũng cảm Luyện tập Ôn chữ hoa C (tiếp theo) TN & XH T.Đức Luyện T.Lớp 5 Môn C.Văn T.cờ T.Chuyện Tiết 11 6 Bài tập làm văn Bài tập làm văn Toán Đ.Tả Toán Chiều Bài 16 TN về thành thị. Nói về thành thị. nông thôn Tính giá trị biểu thức Sáng 16 16 78 Chiều M.Văn C. láng giềng (tiết 2) Luyện tập Luỵện Toán C.Đọc Luyện T.Dục 16 80 16 32 S.. thương mại Về quê ngoại Luyện tập TƯ 31 32 47 NĂM TN & XH T. dán sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng Bài 10 Mùa thu của em Luyện tập TN & XH Luyện T.Thuật L.Nhạc BA Hoạt động công nghiệp.H.Nhạc 14 9 9 5 Luyện tập Bài 9 Bài 9 Bài 5 M.Thuật L. Tên bài dạy .H..Tả Toán T.Đọc Luyện T.Lớp 16 Môn C.Tả 16 11 Luyện tập Bài tập làm văn Thứ Sáng Tên bài dạy SÁU Luyện tập NK:Kéo cây lúa lên.Dục Â.T.Văn C.& Câu Toán 5 5 23 Bài 5 So sánh Bảng chia 6 T.Đức Luyện T.Văn T.Viết Luỵện Toán C.T.V LuyệnToán 32 48 48 Làng quê và đô thị Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.

anh chị em Luyện tập Luỵện Toán C. Dấu phẩy Luyện tập T.Tả Toán 6 12 12 29 Gấp.cắt.Văn T.H.Văn T.. Tên bài dạy .Văn T.Đọc K.V HAI Chiều Sáng Chiều Sáng Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Ôn chữ hoa D.& Câu Toán 15 15 73 Bài 15 TN về các dân tộc.Văn C.V 29 30 44 Các hoạt động thông tin liên lạc Nhà rông ở Tây Nguyên Luyện tập Luyện Toán A.Dục 6 30 6 12 Luyện tập Kể lại buổi đầu em đi học Bài 12 S.V LuyệnToán 12 18 18 Cơ quan thần kinh Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.cờ T. Ê Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 7 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Viết 40 27 67 14 Luyện tập Người liên lạc nhỏ Bảng chia 9 Ôn chữ hoa K Sáng Sáng TƯ SÁU NĂM Tên bài dạy Thứ Sáng Sáng Sáng Chiều HAI Sáng M.Dục Â.dán hình ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏSV Bài 12 Nhớ lại buổi đầu đi học Phép chia hết và phép chia có dư TN & XH Luyện T.Đức Luyện T. Đ BA Sáng Chiều Sáng A TƯ NĂM SÁU 27 6 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 14 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….V Luyện Toán 30 45 45 Hoạt động nông nghiệp Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T. dán chữ V Bài 30 Nhà rông ở Tây Nguyên Giới thiệu bảng chia TN & XH Luyện T. láng giềng Luyện tập LuỵệnToán C.Tả Toán 15 30 30 74 Cắt.Đức Luyện T.Đọc K.Lớp 15 Môn C.Thuật L. Giới thiệu về tổ em Bài 30 S.Đọc Luyện T.T. cha mẹ.Nhạc 44 29 29 15 Luyện tập Bài 29 Bài 29 Bài 15 M.Công A.Công A.& Câu Toán Chiều Luyện tập Bài 11 Bài 11 Bài 6 Chiều 17 11 11 6 Chiều LuyệnToán A.Đọc Luyện T.L.Dục Â.L.Viết 72 15 Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo) Ôn chữ hoa L TN & XH T.Nhạc Sáng Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu Nhớ lại buổi đầu đi học Luyện tập Sáng Chiều 11 12 17 A TN & XH T.Văn T.Chuyện Tiết 27 14 Người liên lạc nhỏ Người liên lạc nhỏ Toán Đ.H. Luyện tập về so sánh Giới thiệu bảng nhân T.Văn C.Tả Toán T.Lớp 6 Môn C.V 66 14 40 Luyện tập Quan tâm giúp đỡ hàng xóm.Viết 19 13 32 7 Luyện tập Trận bóng dưới lòng đường Luyện tập Ôn chữ hoa E.Chuyện Tiết 13 7 Trận bóng dưới lòng đường Trận bóng dưới lòng đường Toán Đ.6 6 28 Bài 6 TN về trương học.Dục 15 75 15 30 Luyện tập NK: GIấu cày.T.Viết Toán T. Thứ BA Toán T.V 31 7 19 Bảng nhân 7 Quan tâm chăm sóc ông bà..cờ T.Tả Toán T.Thuật L.

V LuyệnToán Sáng Cắt.cờ T.H. C Sáng BA Chiều HAI Sáng Thứ Tên bài dạy Chiều Tỉnh (Thành phố) nơi bạn đang sống (Tiếp theo) Luyện tập Luyện tập Sáng 28 42 42 Chiều TN & XH Luyện T.Đọc 15 16 Vệ sinh thần kinh Tiếng ru Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (TT) NK: Tôi cũng như bác.Tả Toán T.V 61 13 37 So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn Tích cực tham gia việc trường.Lớp 14 Môn C.Đọc K.Tả Toán T.Đọc Luyện T.Dục Â. Ôn tập câu: Ai thế nào? Luyện tập Chiều 14 14 68 Sáng M. dán chữ H.Viết 37 25 62 13 Luyện tập Đêm trăng trên Hồ Tây Luyện tập Ôn chữ hoa I TN & XH T.Thuật L. cắt.H.Văn T. dán bông hoa Bài 14 Bận Luyện tập TN & XH Luyện T. Tập tổ chức cuộc họp Bài 13 S.& Câu Toán 7 7 33 Bài 7 Ôn về từ chỉ hoạt động.Công A.HĐNGLL Toán T.Văn T. Tên bài dạy .T.Chuyện Tiết 15 8 Các em nhỏ và cụ già Các em nhỏ và cụ già Toán Đ.T.Lớp 7 Môn C. Giới thiệu hoạt động Bài 27 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 8 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Nhạc 20 13 13 7 Luyện tập Bài 13 Bài 13 Bài 7 M.Đọc 25 26 Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) Cửa Tùng Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 13 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Tả Toán Thứ Sáng Bài 14 Ôn về từ chỉ đặc điểm.cờ T. U (tiếp theo) Bài 28 Nhớ Việt Bắc Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số Chiều 14 28 28 69 Sáng T.Văn C.Chuyện Tiết 25 13 Người con của Tây Nguyên Người con của Tây Nguyên Toán Đ.Đức Luyện T.& Câu Toán C Luyện tập Bài 27 Bài 27 Bài 14 TƯ 41 27 27 14 NĂM LuyệnToán A.L. việc lớp (tiết 2) Luyện tập Luỵện Toán C.Văn T. trạng thái. cha mẹ. anh chị em Luyện tập LuỵệnToán C.V 36 8 22 Luyện tập Quan tâm chăm sóc ông bà.V 13 14 20 Hoạt động thần kinh Bận Luyện tập Luyện Toán A.Văn T.Công A.L.Viết 22 15 37 8 Luyện tập Các em nhỏ và cụ già Giảm một số đi nhiều lần Ôn chữ hoa G TN & XH T..Nhạc SÁU Tỉnh (Thành phố) nơi bạn đang sống Nhớ Việt Bắc Luyện tập HAI Chiều Sáng 27 28 41 BA Chiều Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU TN & XH T.V TN & XH T.Dục Â.Thuật L.Tả Toán 7 14 14 34 Gấp.Dục 14 70 14 28 S.Văn C.V Luyện Toán 14 21 21 Hoạt động thần kinh (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Dục 7 35 7 14 Bảng chia 7 NK: Không nỡ nhìn.Đức Luyện T.Đọc Luyện T.. So sánh Gấp một số lên nhiều lần T.Đọc K.

Nhạc 23 15 15 8 Luyện tập Bài 15 Bài 15 Bài 8 M.Tả Toán T.Viết 34 23 57 12 Luyện tập Chiều trên sông Hương So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Ôn chữ hoa H TN & XH T.Chuyện Tiết 23 12 Nắng phương Nam Nắng phương Nam Toán Đ.Đọc K. dán chữ H.Dục 8 40 8 16 S.Viết 25 17 42 9 Luyện tập Ôn tập giữa học kì I (tiết 3) Thực hành nhận biết và vẽ không vuông bằng ê ke Ôn tập giữa học kì I (tiết 4) TN & XH T.Thuật L.H.L.Công A.Văn T. U Bài 25 Vàm Cỏ Đông Luyện tập TN & XH Luyện T.V Luyện Toán 26 39 39 Không chơi các trò chơi nguy hiểm Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.H. SÁU Luyện tập Kể về hàng xóm Bài 16 Sáng hiều Luyện tập HAI Chiều Sáng 23 BA hiều Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU Luyện T.Dục Â.Lớp 13 Môn C.LuyệnToán A.Văn T.V Luyện T.V 23 24 35 Phòng cháy khi ở nhà Cảnh đẹp non sông Luyện tập LuyệnToán 35 Luyện tập Chiều BA Chiều Sáng Chiều Sáng TƯ NĂM Sáng Thứ Chiều Tên bài dạy Sáng Sáng Chiều HAI Sáng Thứ Chiều Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 12 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….V LuyệnToán 16 24 24 Vệ sinh thần kinh (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.cờ T.L. dán bông hoa Bài 16 Tiếng ru Tìm số chia TN & XH Luyện T. dấu chấm than Bảng nhân 9 T.Đọc Luyện T.Dục 13 65 13 26 Gam Viết thư Bài 26 S.Công A.T.Văn T.& Câu Toán 8 8 38 Bài 8 TN về cộng đồng.cờ T.Đọc K.Nhạc 38 25 25 13 Luyện tập Bài 25 Bài 25 Bài 13 M.Lớp 8 Môn C.V 56 12 34 Luyện tập Tích cực tham gia việc trường.V 38 Luyện tập Luyện Toán A.V 17 18 26 Ôn tập: Con người và sức khoẻ Ôn tập giữa học kì I (tiết 5) Ôn tập Luyện Toán 26 Luyện tập Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 9 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….. Ôn tập câu: Ai làm gì? Luyện tập T.Đức Luyện T. Góc không vuông Chia sẻ vui buồn cùng bạn Ôn tập Luỵện Toán C. việc lớp Luyện tập LuỵệnToán C.Tả Toán 8 16 16 39 Gấp. Dấu chấm hỏi. Tên bài dạy .V 41 9 25 Góc vuông.Đọc Luyện T.Tả Toán T.Văn C. cắt.T.Thuật L.& Câu Toán 13 13 63 Bài 13 Từ địa phương.Văn C.Chuyện Tiết 17 9 Ôn tập giữa học kì I (tiết 1) Ôn tập giữa học kì I (tiết 2) Toán Đ.Dục Â.Văn T.Đức Luyện T..Tả Toán 13 26 26 64 Cắt.

Lớp 12 Môn C.Dục 29 19 19 Luyện tập Bài 19 Bài 19 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 10 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….V 21 22 32 Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng Vẽ quê hương Luyện tập Luyện Toán A.Dục Â.H. T (tiết 2) Bài 23 Cảnh đẹp non sông Bảng chia 8 Chiều 12 24 24 59 Sáng T.Đức Luyện T.Văn T. viết về cảnh đẹp đất nước Bài 23 S.Dục 32 21 21 Luyện tập Bài 21 Bài 21 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: 11 Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Công A. Héc-tô-mét T.T.& Câu SÁU Bài 23 Bài 23 Bài 12 HAI Chiều Sáng 23 23 12 BA Sáng Sáng Chiều TƯ NĂM SÁU A.cờ T. dán chữ I.L.Văn T.Đọc Luyện T.& Câu 9 9 Bài 9 Ôn tập giữa học kì I (tiết 6) Toán 43 Đề-ca-mét.Một số hoạt động ở trường Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T..Nhạc A.V 46 10 28 Thực hành đo độ dài Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiết 2) Luyện tập LuỵệnToán C.Dục 9 45 9 18 Luyện tập Kiểm tra định lần I (Viết) Bài 18 S.H.Văn C.V LuyệnToán Sáng Cắt. So sánh TƯ 12 12 NĂM M.Viết 31 21 52 11 Luyện tập Tiếng hò trên sông Luyện tập Ôn chữ hoa G (tiếp theo) TN & XH T.Tả Toán 9 18 18 44 Ôn tập chương I Bài 18 Kiểm tra định lần I (Đọc) Bảng đơn vị đo độ dài TN & XH Luyện T.Lớp 9 Môn C.V 51 11 31 Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Thực hành kĩ năng giữa học kì i Luyện tập Luỵện Toán C. đất yêu Toán Đ. đất yêu Đất quý.Công A..Văn T.L.Văn C.Văn T.V 19 20 29 Các thế hệ trong một gia đình Thư gửi bà Luyện tập LuyệnToán A.Thuật L.Đọc K.Chuyện Tiết 19 10 Giọng quê hương Giọng quê hương Toán Đ.Nhạc 17 17 9 Bài 17 Bài 17 Bài 9 M.Dục Â. Tên bài dạy .Dục 12 60 12 24 Luyện tập Nói.Tả Toán T. trạng thái.Văn T.Văn T.Tả Toán T.Đức Luyện T. Sán Chiều BA Sáng Chiều HAI Sáng Thứ Tên bài dạy Sáng 24 36 36 Chiều TN & XH Luyện T.V Luyện Toán 18 27 27 Ôn tập (tiếp theo) Ôn tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.cờ T.Tả Toán Thứ Sáng Luyện tập Chiều 58 Sáng Toán Sán Chiều Bài 12 Ôn từ chỉ hoạt động.Thuật L.Chuyện Tiết 21 11 Đất quý.Đọc K.Viết 28 19 47 10 Luyện tập Quê hương ruột thịt Thực hành đo độ dài (tiếp theo) Ôn chữ hoa G TN & XH T.T.Đọc Luyện T.

Ôn tập câu: Ai làm gì? Bảng nhân 8 T.10 10 48 Bài 10 So sánh. Thứ TƯ Â.Công A.V Sáng TƯ g M.V Sáng NĂM Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Tên bài dạy SÁU Bài toán giải bằng hai phép tính Tập viết thư và phong bì thư Bài 20 HAI Sáng Sáng Chiều HAI BA Toán Đ.L.Đọc Luyện T.Viết TN & XH T. dán chữ I.L.Tả Toán T.Lớp 11 Môn C.Đọc K.V LuyệnToán 20 30 30 Họ nội .Lớp 10 Môn C.V Luyện Toán 22 33 33 Thực hành (tiếp theo) Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.H.& Câu Toán 11 11 53 Bài 11 TN về quê hương.Văn T.Văn T.Nhạc M.Tả Toán 10 20 20 49 Ôn tập chương I (tiếp theo) Bài 20 Quê hương Kiểm trra định kì lần I TN & XH Luyện T..Văn C.Dục 10 50 10 20 S..Thuật Tên bài dạy .T.Tả Toán T.Văn T.Thuật L.V Luyện Toán A.Đức Luyện T.Viết TN & XH T.Đọc K. T Bài 22 Vẽ quê hương Luyện tập TN & XH Luyện T.Dục 11 55 11 22 Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số NK: Tôi có đọc đâu.Công A.Dục Â. Toán Đ.Đức Luyện T.Nhạc 11 Bài 11 M.cờ T.Chuyện Tiết Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….H.Văn C.Tả Toán 11 22 22 54 Cắt.Dục Â.cờ T.Nhạc M.Thuật L.Đọc Luyện T.Chuyện Tiết LuyệnToán A. Dấu chấm Luyện tập chung T.Văn T.T.Thuật Chiều Chiều Sáng Chiều Sáng LuỵệnToán C. Nói về quê hương Bài 22 S.& Câu Toán BA Chiều Sáng Bài 10 TƯ g Chiều Sáng TƯ NĂM SÁU 10 Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….V Luỵện Toán C.Họ ngoại Luyện tập Luyện tập HĐNGLL Toán T.Nhạc Â.

Văn T.Chuyện Toán Đ.cờ T.Đức Luyện T.Dục Â.Văn C.V LuyệnToán A..& Câu Toán Chiều Sáng LuỵệnToán C.& Câu Toán Tiết Tên bài dạy .Tả Toán T.Công A.Văn T.Viết TN & XH T..V Luyện Toán A.Công A.T.T.Tả Toán TN & XH Luyện T.Dục S.V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.T.Dục Â.Tả Toán T.Văn T.Văn T.Thuật L.Đọc Luyện T.Đọc K.Lớp HAI HĐNGLL Toán T.H. Thứ S.T.V Tiết BA Sáng Sáng Chiều HAI BA TƯ Môn C.L.Đức Luyện T.Lớp Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Viết Chiều Tên bài dạy Sáng Chiều Sáng Chiều Toán Đ.Tả TƯ Chiều Sáng Sáng Chiều NĂM SÁU L.Nhạc M.Chuyện Chiều Kiểm điểm cuối tuần LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI: BA TUẦN: Từ ngày:………………………đến ngày:………………………………….Chiều Sáng Thứ TN & XH T.& Câu Toán L.cờ T.Nhạc M.V Luỵện Toán C.Văn C.L. Môn C.H.Dục SÁU NĂM TN & XH Luyện T.& Câu Toán T.Thuật L.V LuyệnToán Sáng Toán Chiều Sáng T.Đọc Luyện T.Đọc K.

V Luyện Toán HĐNGLL Toán T.Dục Sáng NĂM TN & XH Luyện T.Văn C.L.L.Dục S.H.Tả Toán TN & XH Luyện T.Công A.V LuyệnToán SÁU Sáng Sáng Chiều NĂM SÁU T.S.H.Văn T.Văn T.Lớp Kiểm điểm cuối tuần .Công A.Văn C.Lớp Sáng Kiểm điểm cuối tuần Chiều HĐNGLL Toán T.Tả Toán T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful