ckgtcc46 - Cách t o thêm 1

ĩa (thêm vài cái cho oai)..hihi...

http://my.opera.com/ckgtcc46/blog/cach-2

Log in | Sign up Home Community

Blog

Photos

Links

Friends

About

Cách t o thêm 1 oai)..hihi...
TUESDAY, 18. MARCH 2008, 10:38:36

ĩa (thêm vài cái cho

- B n thư ng xuyên s d ng m t thư m c nào ó nhưng nó l i n m sâu trong m t s thư m c m khác, cho nên m i khi truy c p b n l i ph i tr i qua nhi u bư c r t m t th i gian. Làm th nào gi i quy t khó khăn này: t o m t shortcut cho thư m c trên Destop ư (nghe ra cũng có lý, nhưng qu th t không m y kh quan khi s lư ng Shortcut này tăng lên quá nhi u khi b n Setup chương trình vào máy), bài vi t này s hư ng d n cho b n m t phương pháp khác "thú v và chuyên nghi p" hơn ó là t o m t ĩa o liên k t ánh x n thư m c c a b n. Cách th c hi n như sau: - Bư c 1: vào menu Start > Run, gõ cmd vào ô Open r i nh n Enter. - Bư c 2: nh p vào dòng l nh sau trên giao di n c a CMD: subst < ư ng d n thư m c liên k t> Trong ó: - là ký hi u c a ĩa o ánh x do b n t ĩa ã có trong máy. t nhưng nh tránh là không ư c trùng v i các ký t

- < ư ng d n thư m c liên k t> là ư ng d n ánh x vào .

n thư m c v t lý trên máy, thư m c này s

ư c

- Ví d : b n có m t thư m c tên là software n m trong d:\minhtri\sofware và b n mu n t o m t ĩa o có tên là W: liên k t nhanh n thư m c software thì câu l nh s như sau: subst z: d:\luutru\download\software - Khi không mu n dùng /d ĩa o này n a thì b n có th xóa (t t) ĩa o này b ng câu l nh subst z:

- Lưu ý: < ư ng d n thư m c liên k t> ph i ư c t tên li n nhau không ư c có kho ng tr ng vì như th câu l nh s tư ng t sau kho ng tr ng y là m t tham s , n u tên thư m c mu n liên k t (ho c m t ph n trong ư ng d n) ã có kho ng tr ng thì b n ph i bao t t c chúng trong d u nháy kép " ". Cu i cùng chúc b n thành công v i nh ng ĩa o y thú v c a mình. vi t nh m chút b n à ., b i ph i là subst z: /d

P.V.T
Tài li u thi t k môn h c ng cơ t trong.. ây....

1 of 3

8/24/2009 3:40 PM

hehe! anonymous Anonymous writes: thêm 1 ĩa c ng trong Windows . còn ý b n là t o ra 1 thư m c dc ánh x t thư m c khác thì mình pó tay ( t i mình chưa nghe cách ó bao h).. n u b n mu n thêm thư m c nào thì ch cá . Anonymous # 12... June 2009. Comments sya0rankame # 1.opera. 13:32 Anonymous writes: giangmj chieuhavang236 oach LATEST COMMENTS anonymous buppe bit bo writes: choy oy doc xong het mun thi lun ui!!!!!!! .com/ckgtcc46/blog/cach-2 PHOTOS Tìm hi u em google..ckgtcc46 ... http://my. Sau ó nó s hi n ra 1 ph n dung lư ng r i. ckgtcc46 Curlacj..Cách t o thêm 1 ĩa (thêm vài cái cho oai). thaont0611 bloodpr0 Anonymous # 12. 13:05 hi sya.hihi... n u b n mu n thêm thư m c nào thì ch c n i tên mu n t o ra thôi.hehe! Write a comment sya0rankame B n có bi t cách nào t o thêm 1 vài th m c n a . 11:57 B n có bi t cách nào t o thêm 1 vài th m c n a không ch mình z i thanks trư c nha FRIENDS ckgtcc46 # 9.... June 2009.thanks b n ã ghé qua blog l p mình.. June 2009. June 2009.. June 2009... 08:08 Curlacj... Your name AUGUST 2009 Comment 2 of 3 8/24/2009 3:40 PM . ch ng h n phân vùng D. 13:34 Anonymous writes: thêm 1 ĩa c ng trong Windows ng nghĩa v i vi c b n ph i gi m b t dung lư ng 1 c ng ang s d ng (ví d D ch ng h n) làm 1 m i ( E ch ng h n n u máy tính b n v n ch có 2 C và D).... B n create 1 partition m i (trong ví d này là E) th là xong. Chúc b n thành công ! trich tu yahoo hehehe ckgtcc46 # 21.. B n vào m c Resize Partition gi m dung lư ng 1 phân vùng xu ng. anonymous Anonymous writes: oach ckgtcc46 hi sya. B n có th dùng ph n m m Partition Magic n i ti ng làm các công vi c này..

.com/ckgtcc46/blog/cach-2 ckgtcc46 is blogging on My Opera Join now! Type the two words displayed in the image below: If you can't read the words.ckgtcc46 .opera. http://my. Type the two words: Disable smilies Site language: 3 of 3 8/24/2009 3:40 PM ..hihi..Cách t o thêm 1 ĩa (thêm vài cái cho oai). press the small reload icon.