P. 1
SKKN LÝ THUYET VA BAI TAP VE PH

SKKN LÝ THUYET VA BAI TAP VE PH

|Views: 6,200|Likes:
Được xuất bản bởivanhoa07

More info:

Published by: vanhoa07 on Nov 04, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2015

pdf

text

original

Đề tài : Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit

,
bazơ, muối và dung dịch đệm.
A. ! d" ch#n đ$ tài%
Nếu như nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình tồn tại à
!hát triển c"a loài ngư#i thì t$ch lu% kinh nghi&m' tìm t(i' )áng tạo là hoạt động r*t quan
trọng đ+i ,i nh-ng ngư#i làm ngh. giáo /0c1 2iáo /0c n3i chung à giáo /0c trong nhà
trư#ng n3i riêng là một hoạt động c3 t$nh ch*t l4u /ài' 5.n -ng tiế! n+i t6 thế h& nà7 )ang
thế h& khác 1 8ì 97' trong quá trình /ạ7 học' giáo /0c à t: r;n lu7&n giáo iên c<n !h=i t$ch
lu% cho mình nh-ng kiến thức' kinh nghi&m qu> 5áu để gi?! cho hoạt động /ạ7 học à giáo
/0c học )inh ngà7 càng đạt kết qu= cao h@n1
Aà một giáo iên tr:c tiế! đứng trên 50c gi=ng làm nhi&m 0 /ạ7 học à giáo /0c học )inh
tôi cBng r*t t$ch c:c trong i&c t$ch lu% à học hCi kiến thức à kinh nghi&m c"a 5ạn 5;'
đồng nghi&! 1 DEc 5i&t t$ch lu% kiến thức chu7ên môn . Foá Fọc cho 5=n th4n 1 Grong quá
trình /ạ7 học môn Foá Fọc c3 r*t nhi.u *n đ. đEt ra cho giáo iên c= . mEt l$ thu7ết lHn
th:c nghi&m 1Grong chư@ng trình Foá Fọc l,! II tôi quan t4m nhi.u đến *n đ. Jác đKnh
!F c"a các /ung /Kch 1 Lách giáo khoa iết r*t ngMn gọn *n đ. nà7' tu7 nhiên :
ND+i ,i nhi.u học )inh' 5ài t9! !F c@ 5=n tư@ng đ+i kh3 hiểu nên 5ài t9! n4ng cao . !F )O
r*t kh3 à !hức tạ!
NNgoài ra trong h<u hết các đ. thi học )inh giCi tPnh l,! II'IQ đ.u c3 c4u hCi liên quan đến
*n đ. nà7 1
8ì 97 tôi chọn đ. tài : ''Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit,
bazơ, muối và dung dịch đệm''
8,i mong mu+n n4ng cao hi&u qu= /ạ7 học' gi?! học )inh:
F& th+ng lại các /ạng 5ài t9! . !F để /R /àng h@n trong i&c gi=i loại 5ài t9! nà71 Dồng
th#i' ,i nh-ng 5ài t9! n4ng cao . !F thì đ. tài nà7 chP cho các Sm th*7 c3 thể đ@n gi=n
hoá các !hT! t$nh !hức tạ! đ3 trong gi,i hạn cho !hT! để các Sm gi=i nhanh h@n1
1
&. '(i dung đ$ tài %
). *+t v,n đ$ %
U Grư,c hết học )inh c<n !h=i hiểu:
N Nư,c đi&n li như thế nào V
N !F là gì V W+i liên h& gi-a !F à nồng độ ion F
X

N Grong /ung /Kch J=7 ra nh-ng quá trình gì V
N Yách Jác đKnh !F c"a các /ung /Kch aJit' 5aZ@' mu+i à /ung /Kch đ&m
G6 đ3 ' chọn 5ài t9! 9n /0ng ứng ,i các /ạng trên để học )inh c"ng c+ khMc )4u kiến thức 1
)). -i.i /u01t v,n đ$ %
23 45 điện 6i của H
7
8 %
H
2
O H
+
+ OH
-

K =
[\ ] ^F
X
_1^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ghi chú : Các ion trong nước đều bị sonvat hoá, tuy nhiên tác giả in vi!t " #$ng đ%n giản :
v&#' : (
)
thay cho (
*
+
)

* , ngh-a t&ch s. ion c/a nước :
Wôi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
Ne
W
Wôi trư#ng aJit : ^F
X
_ f ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ f I'a1 Ia
Ne
W
Wôi trư#ng 5aZ@ : ^F
X
_ g ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ g I'a1 Ia
Ne
W
73 9hái niệm v$ pH %
Y3 thể coi !F là đại lưhng 5iểu thK nồng độ F
X
:H
;
< = 2,>. 2>
3 pH
?. '1u :H
;
< = 2,>. 2>
3 a
? th@ pH = a
!F không c3 thứ ngu7ên ikhông c3 đ@n Kj
8. mEt toán học: pH = 3 6g :H
;
<
0 , ngh-a c/a giá trị 1( :
Wôi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
Ne
W ha7 !F] e'aa
Wôi trư#ng aJit : ^F
X
_ f ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ f I'a1 Ia
Ne
W ha7 !F g e'aa
Wôi trư#ng 5aZ@ : ^F
X
_ g ^ `F
N
_ ha7 ^F
X
_ g I'a1 Ia
Ne
W ha7 !F f e'aa
Ngoài ra' ngư#i ta c(n )k /0ng giá trK !`F: !`F ] N lg ^`F
N
_
pH ; p8H = 2A
B. C!nh pH của dung dịch đơn axit mạnh HA C
a
D?E !ạng "#
Fl F
X
X l
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
m! /0ng đKnh lu9t 5=o toàn đi&n t$ch :
^F
X
_ ] ^ `F
N
_ X ^l
N
_
8,i : ^l
N
_ ] Y
a
à ^ `F
N
_ ]
 ^F
X
_ ] Y
a
X  ^F
X
_
Q
N ^F
X
_1Y
a
N [\ ] a iIj
niểu thức iIj là 5iểu thức tong quát t$nh ^F
X
_ !F c"a một /ung /Kch đ@n aJit mạnh 5*t kì1
0 C2 th3 đ%n giản hoá 1h41 t&nh 56t cách g7n đúng như sau:
N Nếu nồng độ aJit Y
a
p Ia
Nq
W thì 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
`
2
]f^F
X
_ ] Y
a
ha7 !F ] N lg ^F
X
_ ] N lgY
a
N Nếu nồng độ aJit Ia
Nr
gY
a
g Ia
Nq
W thì gi=i !hư@ng trình 59c Q
N Nếu nồng độ aJit Y
a
sIa
Nr
W thì 5C qua ^F
X
_ /o aJit !h4n li ra
]f Yoi ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ha7 !F ] e
A. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ mạnh &8H C
b
D?E !ạng $#
n`F n
X
X `F
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
m! /0ng đKnh lu9t 5=o toàn đi&n t$ch :
^ `F
N
_ ] ^W
X
_ X ^F
X
_
8,i : ^W
X
_ ] Y
a
à ^ `F
N
_ ]
 ^F
X
_
Q
X ^F
X
_1Y
5
N [\ ] a iQj
niểu thức iQj là 5iểu thức tong quát t$nh ^F
X
_ !F c"a một /ung /Kch đ@n 5aZ@ mạnh 5*t
kì1
0 C2 th3 đ%n giản hoá 1h41 t&nh 56t cách g7n đúng như sau:
N Nếu nồng độ aJit Y
5
p Ia
Nq
W thì 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
`
]f^`F
N
_ ] Y
5
ha7 !`F ] N lg ^ `F
N
_ ] N lgY
5
 !F ] IbN !`F
N Nếu nồng độ aJit Ia
Nr
gY
5
g Ia
Nq
W thì gi=i !hư@ng trình 59c Q
N Nếu nồng độ aJit Y
5
sIa
Nr
W thì 5C qua ^`F
N
_ /o aJit !h4n li ra
]f Yoi ^F
X
_ ] ^ `F
N
_ ha7 !F ] e
F. C!nh pH của dung dịch đơn axit 01u HA C
a
D?E HGng Hố 9
a
!ạng %#
Fl F
X
X l
N
[
a
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
m! /0ng đKnh lu9t 5=o toàn đi&n t$ch :
^F
X
_ ] ^ `F
N
_ X ^l
N
_  ^l
N
_ ] ^F
X
_ N ^ `F
N
_
GhSo 5=o toàn nồng độ : Y
a
] ^l
N
_ X ^Fl _
]f ^Fl _ ] Y
a
- ^F
X
_ N ^ `F
N
_
Fl F
X
X l
N
[
a
niểu thức [
a :
[
a
]  ^F
X
_ ] [
a

Ga c3 : ^F
X
_ ] [
a
itj
niểu thức itj là 5iểu thức tong quát t$nh ^F
X
_ !F c"a một /ung /Kch đ@n aJit 7ếu 5*t kì1
0 C2 th3 đ%n giản hoá 1h41 t&nh 56t cách g7n đúng như sau:
Nếu [
a
1Y
a
f Ia
NIQ
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể
Nếu

f baa ha7 u g a'ad c3 thể coi Fl !h4n li không đáng kể
^F
X
_
Q
] [
a
1Y
a
 ^F
X
_ ]
pH = Dp9
a
36gC
a
E
3
I. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ 01u &8H C
b
D?E HGng Hố 9
b
=
!ạng &#
n`F n
X
X `F
N
9
b
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
A$ lu9n tư@ng t:' ta c3 :
Nếu [
5
1Y
5
f Ia
NIQ
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể
Nếu

f baa ha7 u g a'ad c3 thể coi W`F !h4n li không đáng kể
^`F
N
_
Q
] [
5
1Y
5
 ^`F
N
_ ]
p8H = Dp9
b
36gC
b
E
Ha0 % pH = 2A3 p8H = 2A 3 Dp9
b
36gC
b
E
J. C!nh pH của dung dịch đa axit 01u H
n
A C
a
D?E HGng Hố 9
a2
,9
a7
,9
aBK..
,9
an
!ạng '#
L! dM % H
B
A F
X
X H
7
l
N
[
aI
H
7
A
3
F
X
X Hl
QN
[
aQ
HA
73
F
X
X l
tN
[
at
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ghông thư#ng ' đ+i ,i các đa aJit thì : [
aI
ff[
aQ
ff[
at
ff11111ff[
an
à Y
a
1[
aI
ff[\ ] Ia
NIb

Nên c3 thể coi ^F
X
_ trong /ung /Kch ch" 7ếu /o ): !h4n li c n*c thứ I qu7ết đKnh 1
G$nh !F c"a /ung /Kch đa aJit nà7 tư@ng t: đ@n aJit 7ếu 1
pH = Dp9
a2
36gC
a
E
N. C!nh pH của dung dịch đa bazơ 01u % !ạng (#
A$ lu9n tư@ng t:' ta c3 :
Ghông thư#ng ' đ+i ,i các đa 5aZ@ thì : [
5I
ff[
5Q
ff[
5t
ff11111ff[
5n
à Y
5
1[
5I
ff[\ ] Ia
N
Ib

Nên c3 thể coi ^`F
N
_ trong /ung /Kch ch" 7ếu /o ): !h4n li c n*c thứ I qu7ết đKnh 1
G$nh !F c"a /ung /Kch đa 5aZ@ nà7 tư@ng t: đ@n 5aZ@ 7ếu 1
p8H = Dp9
b2
36gC
b
E
Ha0 % pH = 2A3 p8H = 2A 3 Dp9
b2
36gC
b
E
O. C!nh pH của dung dịch muối !ạng )#
O.2. C!nh pH của dung dịch muối tPung h"à %
O.2.a. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
Yác ion trong /ung /Kch không 5K thuv !h4n  Wôi trư#ng trung t$nh !F ] e
O.2.b. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ 01u
8$ /0 : NF
b
Yl NF
b
X
X Yl
N
X 8. mEt đKnh t$nh :
won Yl
N
không 5K th"7 !h4n
won NF
b
X
là một aJit 7ếu  Wôi trư#ng aJit !F g e
X 8. mEt đKnh lưhng :
Gư@ng t: như t$nh !F c"a /ung /Kch đ@n hoEc đa aJit 7ếu 1
4
O.2.c. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit 01u và bazơ mạnh
8$ /0 : YF
t
Y``Na YF
t
Y``
NN
X Na
X
X 8. mEt đKnh t$nh :
won Na
X
không 5K th"7 !h4n
won YF
t
Y``
NN
là một 5aZ@ 7ếu  Wôi trư#ng 5aZ@ !F f e
X 8. mEt đKnh lưhng :
Gư@ng t: như t$nh !F c"a /ung /Kch đ@n hoEc đa 5aZ@ 7ếu 1
O.2.d. C!nh pH của dd muối tPung h"à A& nRng đ( C
?
tạ" bQi axit 01u HA [
aI

bazơ 01u &8H [
5Q
X 8. mEt đKnh t$nh :
Wôi trư#ng !h0 thuộc ào hxng )+ [
aI y
[
5Q
Nếu [
a I
z [
5Q
 Wôi trư#ng g<n như trung t$nh
Nếu [
a I
f [
5Q
 Wôi trư#ng aJit
Nếu [
aI
g [
5Q
 Wôi trư#ng 5aZ@
8. mEt đKnh lưhng :
ln l
N
X n
X
l
N
X F
Q
`

Fl X `F
N
n
X
X F
Q
`

n`F X F
X
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb

[
aI
] y [
5Q
] y [\ ] ^F
X
_1^ `F
N
_ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
n=o toàn nồng độ :
^l
N
_ X ^Fl_ ] Y y ^n
X
_ X ^n`F_ ] Y
n=o toàn đi&n t$ch :
^n
X
_ X ^F
X
_ ] ^l
N
_ X ^`F
N
_
Lu7 ra :
^l
N
_ ] ^n
X
_ X ^F
X
_ N ^`F
N
_
^Fl_ ] YN ^l
N
_ ] YN ^n
X
_ N ^F
X
_ X ^`F
N
_
^n`F_ ] Y N ^n
X
_
 [
aI
]
WEt khác' trong /ung /Kch mu+i tạo 5ci aJit 7ếu à 5aZ@ 7ếu c3 thể coi:
^F
X
_ N ^`F
N
_ z a
 [
aI
] ]
Fa7 [
aI
] [
5Q
] [
5Q


897 :
:H
;
< = ha0 pH = Dp9
a2
;p9
a7
E
Fa7 :
pH = J ; p9
a2
3 p9
b7
8$ /0 :
Wu+i YF
t
Y``NF
b
đưhc tạo thành t6 aJit 7ếu YF
t
Y``F ![
a
] b'ed à 5aZ@ 7ếu NF
t
![
5
] b'r
5
DKnh t$nh : [
a
z [
5
 Wôi trư#ng g<n như trung t$nh
DKnh lưhng : !F ] e X ![
a
N ![
5
] e X 1b'ed N 1b'r ] q'{r
YF
t
Y``NF
b
YF
t
Y``
N
X NF
b
X
O.7. C!nh pH của dd muối axit %
O.7.a. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
8$ /0 : NaFL`
b
Na
X
X FL`
b

N
X 8. mEt đKnh t$nh :
won Na
X
không 5K th"7 !h4n
won FL`
b
N
là một aJit khá mạnh !h4n li g<n như hoàn toàn  Wôi trư#ng aJit !F g e
X 8. mEt đKnh lưhng :
Gư@ng t: như t$nh !F c"a /ung /Kch đ@n hoEc đa aJit 7ếu 1
NaFL`
b
Na
X
X FL`
b

N
Y
W
] a'aIW
FL`
b

N


F
X
X L`
b
QN
[
a
] Ia
NQ
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb

Ga c3 : [
a
Y ff [\

]f5C qua c4n 5xng c"a F
Q
`
FL`
b

N


F
X
X L`
b
QN
[
a
] Ia
NQ
a'aI a a
J J J
a'aINJ J J
[
a
]

] Ia
NQ

8ì [
a
l,n ha7

g baa nên không thể coi a'aINJ z a'aI
]f 2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] q'Ir1Ia
Nt
]f !F ] Nlg^F
X
_ ] Q'QI
O.7.b. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit 01u H
7
A và bazơ mạnh ?8H
1Y4n 5xng trong /ung /Kch mu+i :
Fl
N
F
X
X l
QN
[
aQ
Fl
N
X F
X
F
Q
l [
aI
NI
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb

Yoi trong /ung /Kch c3 Q quá trình !h4n li cho ion l
QN
:
Fl
N
F
X
X l
QN
[
aQ
QFl
N
F
Q
l X l
QN
[
aQ
1[
aI
NI
iQj
Nếu [
aQ
1Y gg [
aQ
1[
aI
NI
1Y
Q

ha7 [
aI
gg Y ]f Y4n 5xng Q là ch" 7ếu
QFl
N
F
Q
l X l
QN
[
aQ
1[
aI
NI
Y
QJ J J
YN QJ J J
[
aQ
1[
aI
NI

]

 ]
WEt khác : [
aQ
]  ^F
X
_ ] [
aQ

 ^F
X
_ ] [
aQ
]

]
897 : pH = Dp9
a2
; p9
a7
E
6
|hạm i á! /0ng : [\ ff [
aQ
Y à [
aI
gg Y
2>. C!nh pH của dung dịch đệm% !ạng *#
U DKnh ngh}a : ~ung /Kch đ&m là /ung /Kch c3 !F hoàn toàn Jác đKnh đưhc tạo nên khi trộn
/ung /Kch c"a aJit 7ếu à 5aZ@ 7ếu ,i mu+i c"a ch?ng ,i 5aZ@ mạnh ha7 aJit mạnh1
8$ /0 : YF
t
Y``F à YF
t
Y``Na đưhc gọi là đ&m aJStat
NF
b
Yl à NF
t
đưhc gọi là đ&m amoni
U DEc điểm :
~ung /Kch đ&m c3 !F $t tha7 đoi khi ta thêm ào /ung /Kch một lưhng nhC aJit mạnh hoEc
5aZ@ mạnh hoEc !ha lo•ng /ung /Kch1ikhông quá lo•ngj
U Ghành !h<n h& đ&m : Fl

Y
a
iWjà

Nal Y
5
iWj
Y4n 5xng :
Nal Na
X
X l
N
^Na
X
_ ] Y
5
Fl F
X
X l
N
[
a
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 các !hư@ng trình :
[
a
]  ^F
X
_ ] [
a


y
^F
X
_^`F
N
_ ] [\ ] I'a1 Ia
NIb

n=o toàn nồng độ : ^Fl_ X ^l
N
_ ] Y
a
X Y
5
n=o toàn đi&n t$ch : ^Na
X
_ X ^F
X
_ ] ^`F
N
_ X ^l
N
_
G6 các 5iểu thức trên' )u7 ra : :H
;
< = 9
a

Lo )ánh ^F
X
_ z [
a


,i ^F
X
_ c"a nư,c ngu7ên ch*t ] I'a1Ia
Ne
W
XGrư#ng hh! I:
Nếu ^F
X
_ z [
a


f I'a1Ia
Ne
 Wôi trư#ng aJit
Y3 thể 5C qua nồng độ ^`F
N
_ trong 5iểu thức trên
897 : :H
;
< = 9
a

XGrư#ng hh! Q:
Nếu ^F
X
_ z [
a


g I'a1Ia
Ne
 Wôi trư#ng 5aZ@
Y3 thể 5C qua nồng độ ^F
X
_ trong 5iểu thức trên
897 : :H
;
< = 9
a

Grư#ng hh! t: Y
a
' Y
5
ff ^F
X
_' ^`F
N
_ iha7 gE! trong th:c tếj
Y3 thể 5C qua c= nồng ^F
X
_' ^`F
N
_ trong 5iểu thức trên
897 : :H
;
< = 9
a


 pH = p9
a
3 6g

897 !hạm i á! /0ng c"a công thức t$nh !F trên là:
[
a
Y
a
' [
5
Y
5
ff [\

à ^F
X
_' ^`F
N
_ gg Y
a
' Y
5
7
+ài tập vận d,ng -
Sạng 2. C!nh pH của dung dịch đơn axit mạnh HA C
a
D?E
&ài 2E C8u 99:;< Đề thi (=G t>nh ?ớ1 @; <(à A-nh nB5 ;CCC<;CC@
|h4n t$ch nh-ng m&nh đ. /ư,i đ47 iđ?ng ha7 )aij:
aN ~ung /Kch c3 môi trư#ng trung t$nh luôn c3 !F]e
5N ~ung /Kch YF
t
Y``F Ia
NQ
W c3 !F]Q
cN ~ung /Kch FYl Ia
Nt
W c3 !F]t
/N ~ung /Kch FYl Ia
Nr
W c3 !F]r
./0 12i -
aN W&nh đ. không ch$nh Jác ì hxng )+ [\ !h0 thuộc ào nhi&t độ
c Qd
a
Y [\

] Ia
NIb
' môi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_]^`F
N
_] Ia
Ne
W]f !F]e
c t
a
€ Qd
a
Y [\

€ Ia
NIb
' môi trư#ng trung t$nh : ^F
X
_]^`F
N
_€ Ia
Ne
W]f !F€e
5N W&nh đ. nà7 )ai ì YF
t
Y``F là aJit 7ếu chP !h4n li một !h<n
^F
X
_g^YF
t
Y``F_] Ia
NQ
W ]f !F f Q
cN W&nh đ. nà7 đ?ng' ì FYl là aJit mạnh !h4n li hoàn toàn' c3 nồng độ đ" l,n
^F
X
_]^FYl_ ] Ia
Nt
W ff ^F
X
_] Ia
Ne
Wi/o nư,c đi&n lij
Y3 thể 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
` ]f !F ] t
/N W&nh đ. nà7 )ai ì FYl là aJit mạnh đi&n li hoàn toàn nhưng nồng độ quá nhC nên ^F
X
_
/o F
Q
` đi&n li là r*t đáng kể
Nếu l*7 !F] r là đ• 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
` ')ai )+ quá mức cho !hT! /Hn t,i ô l$ /ung
/Kch aJit mà c3 môi trư#ng 5aZ@ 1
DKnh lưhng c4u / j
FYl F
X
X Yl
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
2i=i !hư@ng trình 59c hai :
^F
X
_
Q
N Ia
Nr
1 ^F
X
_ N Ia
NIb
] a
]f ^F
X
_ ] I'ad1Ia
Ne
]f !F ] q'{r
Sạng 7. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ mạnh &8H C
b
D?E
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch [`F a'aadW V
nài gi=i :
[`F [
X
X `F
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Y
[`F
] ^`F
N
_ ] d1Ia
Nt
ff Ia
Ne
]f nC qua nồng độ ^`F
N
_ /o F
Q
` đi&n li ra
]f ^`F
N
_ ] d1Ia
Nt
W ]f ^F
X
_ ] Q1Ia
NIQ
]f !F ] II'e
8
nài Qj
G$nh !F c"a /ung /Kch Na`F nồng độ I'Q1Ia
Ne
W V
nài gi=i :
Na`F Na
X
X `F
N
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Y
[`F
] ^`F
N
_ ] I'Q1Ia
Ne
z Ia
Ne
]f [hông thể 5C qua nồng độ ^`F
N
_ /o F
Q
` đi&n li ra
2i=i !hư@ng trình 59c hai :
^F
X
_
Q
X ^F
X
_1Y
5
N [\ ] a ha7 ^F
X
_
Q
X I'Q1Ia
Ne
1 ^F
X
_ N Ia
NIb
] a
]f ^F
X
_ ] d'qr1Ia
Nr
]f !F ] e'Qd
Sạng B. C!nh pH của dung dịch đơn axit 01u HA C
a
D?E HGng Hố 9
a

nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch YF
t
Y``F a'IW V
nài gi=i :
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 :
[
a
1Y
a
p a'I1 I'r1Ia
Nd
] I'r1Ia
Nq
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li

] z dddd'q f baa
 Y3 thể coi ^Fl_ z Y
a
] a'IW
897 ^F
X
_
Q
] [
a
1Y
a
 ^F
X
_ ] ] ] Ia
NQ're
W
]f !F ] Q're
nài Qj
Ch" hxng )+ [a

các aJit FY``F' YF
t
Y``F' FYN' F`YN' F• l<n lưht là : I'er1Ia
Nb
y
I'r1Ia
Nd
yIa
N{'QI
y t't1Ia
Nb
y q'q1Ia
Nb

F•7 cho 5iết /ung /Kch a'IW c"a aJit nào c3 !F ] Q're 1
nài gi=i: 2ọi aJit c<n Jác đKnh là Fl Y
a
] a'IW1
Fl F
X
X l
N
[
a
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
[
a
1Y
a
] a'I1 Ia
N{'QI
] Ia
NIa'QI
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li

] z I'dId1Ia
t
f baa
 Y3 thể coi ^Fl_ z Y
a
] a'IW
897 ^F
X
_
Q
] [
a
1Y
a
 [
a
]


8ì !F ] Q're ]f ^F
X
_ ] Ia
NQ're

 [
a
]

] Ia
Nb'eb
zI'r1Ia
Nd
897 aJit đ3 là YF
t
Y``F
nài tj
G$nh nồng độ các ion F
X
' FL`
b
N
' L`
b
QN
trong /ung /Kch F
Q
L`
b
a'IW 1 Yho [
Q
] I'Q1Ia
NQ
nài gi=i :
9
Grong /ung /Kch F
Q
L`
b
:
F
Q
L`
b
 F
X
X FL`
b
N
a'IW a'IW a'IW
FL`
b
N
F
X
X L`
b
QN

nan đ<u a'IW a'IW a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'IN J a'IXJ J
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
[
Q
1Y
a
] a'I1 I'Q1Ia
NQ
] I'Q1 Ia
Nt
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li

] ] r'tttt g baa ]f [hông thể coi Jgg a'I
2i=i !hư@ng trình 59c hai )au:
[
Q
] ] I'Q1Ia
NQ

J ] {'r1Ia
Nt
^F
X
_ ] a'I X J ] Ia{'r1Ia
Nt
W ]f !F ] a'{q
^FL`
b
N
_ ] {1Ia
NQ
W
^L`
b
QN
_ ] {'r1Ia
Nt
W
nài bj
G$nh !F c"a /ung /Kch FN`
Q
Ia
NI'e
W 5iết [
a
] Ia
Nt'Q{
Sạng A. C!nh pH của dung dịch đơn bazơ 01u &8H C
b
D?E HGng Hố 9
b
=
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch NF
t
Ia
NQ
W 5iết [
5
] I'r1Ia
Nd
V
nài gi=i :
NF
t
X F
Q
` NF
b
X
X `F
N
[
5
] I'r1Ia
Nd

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 [
5
1Y
5
]Ia
NQ
1I'r1 Ia
Nd
]I'r1Ia
Ne
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể


] Ia
NQ
I'r1Ia
Nd
z baa
NF
t
X F
Q
` NF
b
X
X `F
N
[
5
] I'r1Ia
Nd

nan đ<u : a'aIW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIN J J J
[
5
]

] I'r1Ia
Nd


] Ia
NQ
I'r1Ia
Nd
z baa ]f [hông nên JSm J gg a'aI
]f 2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] b'Id1Ia
Nb
]f !`F ] t'tr ]f !F ] Ia'qQ
nài Qj
G$nh !F trong /ung /Kch !7riđin a'aIdW 5iết [
5
] Ia
Nr'r
V
nài gi=i :
Y
d
F
d
N X F
Q
` Y
d
F
d
NF
X
X `F
N
[
5
] Ia
Nr'r

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 [
5
1Y
5
]Ia
NQ
1I'r1 Ia
Nd
]I'r1Ia
Ne
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể


]

z baa
10
Y
d
F
d
N X F
Q
` Y
d
F
d
NF
X
X `F
N
[
5
] Ia
Nr'r

nan đ<u : a'aIdW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIdN J J J
[
5
]

] Ia
Nr'r


] f baa ]f Y3 thể JSm J gg a'aId
]f J ] ^`F
N
_ ] b'rr1Ia
Nq
]f ^F
X
_ ] Q'ad1Ia
N{
]f !F ] r'q{
Fa7 : ^`F
N
_
Q
] [
5
1Y
5
 ^`F
N
_ ] ] b'rr1Ia
Nq

]f !F ] r'q{
!ạng ' . C!nh pH của dung dịch đa axit 01u H
n
A C
a
D?E HGng Hố 9
a2
,9
a7
,9
aBK..
,9
an
nài Ij
G$nh nồng độ ion F
X
' FY`
t
N
'Y`
t
QN
à !F trong /ung /Kch F
Q
Y`
t
a'aQdW 1 niết F
Q
Y`
t
c3
[
aI
] b'Q1Ia
Ne
' [
aQ
] b'r1Ia
NII
F
Q
Y`
t
F
X
X FY`
t
N
[
aI
] b'Q1Ia
Ne

FY`
t
N
F
X
X Y`
t
QN
[
aQ
] b'r1Ia
NII
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Nh9n JTt :
[
aI
] b'Q1Ia
Ne
ff [
aQ
] b'r1Ia
NII

à Y
a
1[
aI
ff[\ nên c3 thể 5C qua ^F
X
_ /o n*c thứ Q c"a
aJit à F
Q
` !h4n li
YhP t$nh ^F
X
_ /:a ào c4n 5xng n*c I
Ga c3 : ^F
X
_ ] ^FY`
t
N
_ ] ] z I1Ia
Nb
W
 !F ] b

FY`
t
N
F
X
X Y`
t
QN
[
aQ
] b'r1Ia
NII
nan đ<u : I1Ia
Nb
W I1Ia
Nb
W a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : I1Ia
Nb
N J I1Ia
Nb
X J J
[
aQ
] ] b'r1Ia
NII

]

] Q'I1Ia
Nq
ff baa 1 Y3 thể coi J gg I1Ia
Nb

Lu7 ra : J z b'r1Ia
NII
897 : ^F
X
_ ] ^FY`
t
N
_ ] I1Ia
Nb
W à ^Y`
t
QN
_ ] b'r1Ia
NII

W
]f !F ] b
nài Qj
G$nh !F c"a /ung /Kch F
t
|`
b
a'aIW 5iết :
[
aI
] Ia
NQ'Qt
y [
aQ
] Ia
Ne'QI
y [
at
] Ia
NIQ'tQ
nài gi=i:
F
t
|`
b
F
X
X F
Q
|`
b
N
[
aI
] Ia
NQ'Qt

F
Q
|`
b
N
F
X
X F|`
b
QN
[
aQ
] Ia
Ne'QI

F|`
b
QN
F
X
X |`
b
tN
[
at
] Ia
NIQ'tQ
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 : [
aI
] Ia
NQ'Qt
ff[
aQ
] Ia
Ne'QI
ff[
at
] Ia
NIQ'tQ

à Y
a
1 [
aI
] a'aI1Ia
NQ'Qt
] Ia
Nb'Qt
ff [\
11
nên c3 thể 5C qua ^F
X
_ /o n*c thứ Q c"a aJit à F
Q
` !h4n li
YhP t$nh ^F
X
_ /:a ào c4n 5xng n*c I
F
t
|`
b
F
X
X F
Q
|`
b
N
[
aI
] Ia
NQ'Qt

nan đ<u : a'aI W a a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : a'aINJ J J
[
aI
]

] Ia
NQ'Qt] ] Ia
Na'Qt
g baa ]f [hông thể coi Jgg a'aI
2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] Q'Id1Ia
NQ
]f !F ] I'qe
Sạng I. C!nh pH của dung dịch đa bazơ 01u %
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch Na
Q
Y`
t
a'IW niết F
Q
Y`
t
c3 [
aI
] b'Q1Ia
Ne
' [
aQ
] b'r1Ia
NII
nài gi=i :
Na
Q
Y`
t
Na
X
X Y`
t
QN
D47 là mu+i trung hoà c"a aJit 7ếu đa chức à 5aZ@ mạnh đ@n chức 1 Gu7 nhiên ion Na
X
không 5K thuv !h4n nên !F c"a /ung /Kch đưhc qu7ết đKnh 5ci một đa 5aZ@ 7ếu Y`
t
QN
a'IW
[
5I
] Ia
Nt'qr
y [
5Q
] Ia
Ne'qQ
Y`
t
QN
X
F
Q
` FY`
t
N
X `F
N
[
5I
] Ia
Nt'qr
FY`
t
N
X
F
Q
` F
Q
Y`
t

X `F
N
[
5Q
] Ia
Ne'qQ
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 :
[
5I
ff [
5Q
à Y
5
1 [
5I
] a'I1Ia
Nt'qr
] Ia
Nb'qr
ff [
\
Nên c3 thể coi ^`F
N
_ đưhc qu7ết đKnh 5ci
n*c thứ nh*t i5C qua n*c thứ Q à 5C qua ): đi&n li c"a F
Q
`j
Y`
t
QN
X
F
Q
` FY`
t
N
X `F
N
[
5I
] Ia
Nt'qr
nan đ<u : a'IW a a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : a'IN J J J
[
5I
]

] Ia
Nt'qr


] a'I Ia
Nt'qr
z baa 1 Nên không thể coi J gg a'I
]f 2P=i !hư@ng trình 59c hai ta c3 :
J ] ^`F
N
_ ] b'be1Ia
Nt

]f !`F ] Q'td ]f !F ] II'qd
Sạng J. C!nh pH của dung dịch muối %
J.2. C!nh pH của dung dịch muối tPung h"à %
J.2.a. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i NaYl a'aIW ' NaN`
t
a'adW
nài gi=i :
NaYl Na
X
X Yl
N

12
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Yác ion Na
X
' Yl
N
đ.u là ion trung t$nh không 5K thuv !h4n nên môi trư#ng trung t$nh
!F ] e
NaN`
t
Na
X
X N`
t
N

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Yác ion Na
X
' N`
t
N
đ.u là ion trung t$nh không 5K thuv !h4n nên môi trư#ng trung t$nh
!F ] e
J.2.b. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit mạnh và bazơ 01u
nài Ij C8u D:@< Đề thi (=G t>nh ?ớ1 @;< (à A-nh nB5 hEc ;CCF<;CCG
Wu+i •S
tX
5K thuv !h4n thSo !hư@ng trình !h=n ứng )au:
•S
tX
X F
Q
` •Si`Fj
QX
X F
X
[ ] b'a1Ia
Nt
aN G$nh !F c"a /ung /Kch •SYl
t

a'adW
5N G$nh !F mà /ung /Kch !h=i c3 để {d‚ mu+i •S
tX
không 5K thuv !h4n
nài gi=i :
•S
tX
X F
Q
` •Si`Fj
QX
X F
X
[ ] b'a1Ia
Nt
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 : [1Y ] a'ad1b1Ia
Nt
] Q1Ia
Nb
ff [\ ]f nC qua nồng độ F
X
/o F
Q
` đi&n li
aN •S
tX
X F
Q
` •Si`Fj
QX
X F
X
[ ] b'a1Ia
Nt
nan đ<u : a'ad W a a
|h=n ứng : J J J
Y4n 5xng : a'adNJ J J
[ ] ]

] b'a1Ia
Nt

8ì ] ] IQ'd g baa ]f [hông thể coi J gg a'ad
2i=i !hư@ng trình 59c hai' ta c3 :
J ] ^F
X
_ ] a'aIQt ]f !F ] I'I{
5N [hi {d‚ mu+i •S
tX
không 5K thuv !h4n' ta c3 tP l& :
]
WEt khác : [ ] ]f [ ] ^F
X
_ ] b'a1Ia
Nt
]f ^F
X
_ ] e'q1 Ia
NQ
]f !F ] I'IQ
J.2.c. C!nh pH của dd muối tPung h"à tạ" bQi axit 01u và bazơ mạnh
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch Na
Q
L`
t
a'aIW 5iết [
aI
] Ia
NI'{Q
y [
aQ
] Ia
Ne'Ir
nài gi=i :
Na
Q
L`
t
Na
X
X L`
t
QN

a'aI a'aI a'aI
L`
t
QN
X F
Q
` FL`
t
N
X `F
N
[
5I
] ] Ia
Nq'rQ

FL`
t
N
X F
Q
` F
Q
L`
t
X `F
N
[
5Q
] ] Ia
NIQ'ar
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 :
[
5I
ff [
5Q
]f nC qua `F
N
/o n*c thứ Q !h4n li
[
5I
1Y
5
]Ia
NQ
1 Ia
Nq'rQ
]Ia
Nr'rQ
ff[\ ] Ia
NIb
Y3 thể coi F
Q
` !h4n li không đáng kể
13


] ff baa ]f

z baa
L`
t
QN
X F
Q
` FL`
t
N
X `F
N
[
5I
] ] Ia
Nq'rQ

nan đ<u : a'aIW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIN J J J
[
5
]

] Ia
Nq'rQ


] ff baa ]f Y3 thể JSm J gg a'aI
]f J ] Ia
Nb'bI
]f !`F ] b'bI ]f !F ] {'d{
J.2.d. C!nh pH của dd muối tPung h"à A& nRng đ( C
?
tạ" bQi axit 01u HA [
a'

bazơ 01u &8H [
5
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch YF
t
Y``NF
b
a'bW
niết [
a
YF
t
Y``F ] I'r1Ia
Nd
y [
5
NF
t
] I'q1Ia
Nd

nài gi=i :
YF
t
Y``NF
b
YF
t
Y``
N
X NF
b
X
a'b W a'bW a'bW


YF
t
Y``
N
X F
Q
`

YF
t
Y``F X `F
N


[
5
]

] Ia
N{'Qd
NF
b
X
X F
Q
`

NF
t
X F
X
[
a
]

] Ia
N{'Q
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 các cE! aJit 5aZ@ liên hh! )au :
NF
b
X
ƒ

NF
t
iIj à YF
t
Y``F ƒ YF
t
Y``
N
iQj
8,i Y
aI
] Y
5I
] a'bW
Giến hành các !hT! thk :
[
aiIj
1 Y
aiIj
] Ia
N{'Q
1 a'b ] Q'd1Ia
NIa
fIa
NIQ
ff [\
[
5iQj
1 Y
5iQj
] Ia
N{'Qd
1 a'b ] Q'QQb1Ia
NIa
fIa
NIQ
ff [\


] ] a'qb1Ia
{
ff baa


] ] e'Q1Ia
r
ff baa
Lu7 ra : ^F
X
_ ] ] ] I'aq1Ia
Ne

]f !F ] q'{e
nài Qj
G$nh !F c"a /ung /Kch YF
t
Y``NF
Q
iYF
t
j
Q
a'bW à /ung /Kch NF
b
N`
Q
a'aIW
niết [
5
NF
t
] I'q1Ia
Nd


y [
5
N`
Q
N

] Q1Ia
NII
y [
a
YF
t
Y``F ] I'r1Ia
Nd


y [
5
iYF
t
j
Q
NF]
d'{1Ia
Nb
nài gi=i :
A9! lu9n như trên ' t$nh g<n đ?ng :
N~ung /Kch YF
t
Y``NF
Q
iYF
t
j
Q
a'bW
^F
X
_ ] ] I'ed1Ia
Nr
]f !F ] e'eq
N~ung /Kch NF
b
N`
Q
a'aIW
^F
X
_ ] ] d'd{1Ia
Ne
14
]f !F z q'Qd
J.7. C!nh pH của dd muối axit %
J.7.a. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit mạnh và bazơ mạnh
nài Ij
G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i NaFL`
b
a'aIW niết [ FL`b
N
]I'Q NIa
NQ
nài gi=i:
NaFL`
b
Na
X
X FL`
b
N
a'aIW a'aIW a'aIW
FL`
b
N
F
X
X L`
b
QN

F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
[
Q
1Y
a
] a'aI1 I'Q1Ia
NQ
] I'Q1 Ia
Nb
ff[\ ] Ia
NIb

 c3 thể 5C qua F
X
/o nư,c đi&n li
FL`
b
N
F
X
X L`
b
QN

nan đ<u a'aIW a a
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'aIN J J J

] ] a'rtttt g baa ]f [hông thể coi Jgg a'aI
2i=i !hư@ng trình 59c hai )au:
[
Q
]

] I'Q1Ia
NQ

J ] q'b{1Ia
Nt
^F
X
_ ] q'b{1Ia
Nt
W ]f !F ] Q'I{
J.7.b. C!nh pH của dd muối axit tạ" bQi axit 01u H
7
A và bazơ mạnh ?8H
nài Ij C8u *b< Đề thi (=G t>nh ?ớ1 @@ (à A-nh nB5 ;CCH<;CCF
„ Qd
a
Y Yác aJit : F
Q
Y`
t
' F
Q
L`
t
' F
Q
L c3 hxng )+ !h4n li aJit như )au :
F
Q
Y`
t
[
I
] Ia
Ne
[
Q
] Ia
NII
y F
Q
L`
t
[
I
] Ia
NQ
[
Q
] Ia
Nq
y F
Q
L [
I
] Ia
Ne
[
Q
] Ia
NIt
NF•7 )o )ánh !F c"a các /ung /Kch NaFY`
t
'NaFL`
t
'

NaFL khi ch?ng đ.u c3 c…ng nồng
độ a'IW
N nxng các !hT! t$nh' h•7 kiểm tra lại tr9t t: )M! Jế! trên1
nài gi=i :
Yác aJit F
Q
Y`
t
' F
Q
L`
t
' F
Q
L đ.u là các đi aJit nên các mu+i NaFY`
t
'NaFL`
t
'

NaFL đ.u
là mu+i aJit c3 g+c aJit lư†ng t$nh
[$ hi&u chung : WFl
WFl W
X
X Fl
N
Fl
N
F
X
X l
N
[
aQ
Fl
N
X F
X
F
Q
l [
I
NI
Nếu [
Q
càng l,n à [
I
càng l,n i[
I
NI
càng 5T j thì nồng độ F
X
càng l,n ]f !F càng nhC 1
Như 97 ta c3 !F c"a các /ung /Kch t‡ng thSo thứ t: :
!F : NaFL`
t
g NaFY`
t
g NaFL
15
DKnh lưhng kiểm tra lại tr9t t: trên :
Wột cách g<n đ?ng ta c3 :
!F ] IƒQ ![
I
X ![
Q

897 các giá trK !F l<n lưht là :
NaFL`
t
] b g NaFY`
t
] { g NaFL ] Ia
nài Qj
Lo )ánh !F c"a các /ung /Kch a'IW c"a các ch*t )au :
NaFL`
t
niết F
Q
L`
t
[
I
] Ia
NQ
[
Q
] Ia
Nq
NaFY
Q
`
b
niết F
Q
Y
Q
`
b
[
I
] Ia
NI'Qd
[
Q
] Ia
Nb'Qe

Na
Q
F|`
b
niết F
t
|`
b
[
aI
] Ia
NQ'Qt
y [
aQ
] Ia
Ne'QI
y [
at
] Ia
NIQ'tQ
nài gi=i :
~:a ào công thức t$nh g<n đ?ng như :
pH = Dp9
a2
; p9
a7
E
Ga c3 :
NaFL`
t
!F ] iQXqj ] b
NaFY
Q
`
b
!F ] iI'QdX b'Qej ] Q'eq
Na
Q
F|`
b
!F ] ie'QIX IQ'tQj ] {'ee
897 !F : NaFY
Q
`
b
g NaFL`
t
g Na
Q
F|`
b
Sạng N. C!nh pH của dung dịch đệm%
nài Ij
~ung /Kch l gồm YF
t
Y``F a'IW à YF
t
Y``Na a'IW
aNG$nh !F c"a /ung /Kch l V niết [a ] I'r1Ia
Nd
5N Ghêm a'aaImol FYl ào Il$t /ung /Kch l ' thì !F c"a /ung /Kch )O 5xng 5ao nhiêu V
cN Ghêm a'aaImol Na`F ào Il$t /ung /Kch l ' thì !F c"a /ung /Kch )O 5xng 5ao nhiêu V
ˆ?t ra nh9n JTt 1
nài gi=i :
NaYF
t
Y`` Na
X
X YF
t
Y``
N
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
F
Q
` F
X
X `F
N
[\ ] I'a1 Ia
NIb
c Qd
a
Y
Ga c3 : [
a
Y
a
ff [\

]f nC qua đi&n li F
Q
`
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
nan đ<u a'IW a a'IW
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'IN J J a'IX J
[
a
] ] I'r1Ia
Nd


] ff baa ]f Y3 thể coi J gg a'I
]f J ] ^F
X
_ ] Ia
Nb'eq
]f !F ] b'eq
5N |h=n ứng J‰7 ra :
NaYF
t
Y`` X FYl NaYl X YF
t
Y``F
a'I a'aaI a'aaI
~ư a'INa'aaI
16
Ghành !h<n gi,i hạn :
YF
t
Y``F a'I X a'aaI ] a'IaIW
NaYF
t
Y`` a'INa'aaI ] a'a{{W
Y4n 5xng :
NaYF
t
Y`` Na
X
X YF
t
Y``
N
a'a{{ a'a{{
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
nan đ<u a'IaIW a a'a{{W
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'IaIN J J a'a{{X J
[
a
] ] I'r1Ia
Nd
2i= )k : Jgg a'a{{ ta c3 :
J ] ^F
X
_ ] I'aQ 1 Ia
Nb'eq
gg a'a{{ ]f !F ] b'ed
cN |h=n ứng J‰7 ra :
Na`F X YF
t
Y``F NaYF
t
Y`` X F
Q
`
a'aaI a'I a'aaI
~ư a'INa'aaI
Ghành !h<n gi,i hạn :
YF
t
Y``F a'INa'aaI ] a'a{{W
NaYF
t
Y`` a'I X a'aaI ] a'IaIW
Y4n 5xng :
NaYF
t
Y`` Na
X
X YF
t
Y``
N
a'IaI a'IaI
YF
t
Y``F F
X
X YF
t
Y``
N
[
a
] I'r1Ia
Nd
nan đ<u a'a{{W a a'IaIW
|h4n li J J J
Y4n 5xng a'a{{N J J a'IaIX J
[
a
] ] I'r1Ia
Nd
2i= )k : Jgg a'a{{ ta c3 :
J ] ^F
X
_ ] a'{r 1 Ia
Nb'eq
gg a' a{{ ]f !F ] b'ee
Nh9n JTt :
FŠn hh! /ung /Kch l gồm YF
t
Y``F a'IW à YF
t
Y``Na a'IW là một /ung /Kch đ&m ì
!F h<u như không tha7 đoi khi thêm FYl à Na`F ào1
&ài tập t5 gi.i%
Ij G$nh !F c"a các /ung /Kch : FN`
t
Ia
NQ
W y FN`
t
I'Q1Ia
Ne
W y FN`
t
Ia
N{
W
17
Qj G$nh !F c"a các /ung /Kch : nai`Fj
Q
Ia
NQ
W ' [`F Ia
Ne
W y Na`F Ia
N{
W
tj G$nh !F c"a các /ung /Kch : FY``F Ia
NQ
W [
a

] Ia
Nt'ed
y FYN Ia
NQ
W [
a

] Ia
N{'td
Fnr`
Ia
NQ
W [
a

] Ia
Nr'q
bj G$nh !F c"a các /ung /Kch : WSt7lamin Ia
NI
W [
a

] Ia
NIa'q
y /imSt7lamin I'd1Ia
NQ
W
[
a

] Ia
NIa're
dj G$nh !F c"a các /ung /Kch : F
Q
Y
Q
`
b
Ia
NQ
W [
I
] Ia
NI'Qd
[
Q
] Ia
Nb'Qe
y F
Q
L Ia
NQ
W [
aI

] Ia
Ne
[
aQ

] Ia
NIQ'{Q

qj G$nh !F c"a các /ung /Kch mu+i : [N`
t
a'dW y Na
Q
L`
b
a'IW

ej G$nh !F c"a các /ung /Kch mu+i : Y
q
F
d
Y``Na Ia
NQ
W [
a

] Ia
Nb'Q
y NaYl` Ia
NQ
W [
a

]
Ia
Ne'dt
rj G$nh !F c"a các /ung /Kch mu+i : YF
t
NF
t
Yl a'IW [
5
] Ia
Nt'b
lliN`
t
j
t
a'aIW [
aI
] Ia
Nd

icoi trong /ung /Kch chP tồn tại !hức hiđroJo lli`Fj
QX
j
{j Grộn Qd'aaml /ung /Kch NF
t
r'a1Ia
Nt
W ,i Id'aaml /ung /Kch FYl I'abq'Ia
Nt
W 1 G$nh
!F c"a /ung /Kch thu đưhc 1 niết [
a
NF
b
X

] Ia
N{'Qb
Iaj G$nh !F c"a /ung /Kch l gồm F• a'IW à Na• a'IW
G$nh !F c"a Il$t /ung /Kch l trên trong Q trư#ng hh! :
aj Ghêm a'aImol FYl ào
5j Ghêm a'aI mol Na`F ào niết [a ] q'r1Ia
Nb
C3 91t 6uận %
18
D. tài : 3Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch
đệm 3 gi?! học )inh :
NF& th+ng các /ạng 5ài t9! . !F để khi làm 5ài các Sm đKnh hư,ng đưhc /ạng 5ài t6 đ3 tìm
ra cách gi=i 1
N 8,i nh-ng 5ài t9! . !F !hức tạ! thì đ. tài nà7 chP cho các Sm th*7 c3 thể đ@n gi=n hoá
các !hT! t$nh !hức tạ! đ3 trong gi,i hạn cho !hT! để các Sm gi=i nhanh h@n1
Gu7 nhiên trong khuôn kho đ. tài nà7' tôi chP đưa ra đưhc một *n đ. r*t nhC . !F à cBng
chưa c3 nh-ng 5ài t9! /ạng kh3 h@n' !hức tạ! h@n y $ /u1 : G$nh !F c"a hŠn hh! các aJit
7ếu' hŠn hh! các 5aZ@ 7ếu' mu+i NF
b
FY`
t
‹1
[$nh mong qu> th<7 cô /ành th#i gian đọc à g3! > cho đ. tài c"a tôi để tôi c3 thể hoàn
thi&n /<n trong quá trình học t9! à gi=ng /ạ7 1
AIi in ch8n thành cả5 %n :
T Cài 6iệu tham Uh." %
IjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc II l<n thứ Œ n‡m Qaab NNhà Ju*t 5=n 2iáo ~0c
19
QjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc l<n thứ Œww n‡m Qaaq N Nhà Ju*t 5=n 2iáo ~0c
tjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc l<n thứ Œwww n‡m Qaae NNhà Ju*t 5=n DF Lư |hạm
bjGu7ển t9! đ. thi `lim!ic Foá Fọc l<n thứ Œw8 n‡m Qaar NNhà Ju*t 5=n DF Lư |hạm
dj Wột )+ *n đ. chọn lọc c"a Foá học Gác gi= : Ngu7Rn ~u7 mi' Ngu7Rn Ginh ~ung'
Gr<n Ghành Fuế' Gr<n •u+c L@n' Ngu7Rn 8‡n G(ng N Nhà Ju*t 5=n 2iáo ~0c
qjGu7ển t9! 5ài gi=ng Foá Fọc 8ô Y@ Gác gi= : Yao Y: 2iác NNhà Ju*t 5=n DF•2 Fà
Nội
ej Foá !h4n t$ch Gác gi= : Ngu7Rn Ginh ~ung N Nhà Ju*t 5=n 2iáo /0c
rj Yác 5ài t9! chọn lọc Foá học )@ c*! N Gác gi= : |2LNGL Dào F-u 8inh NNhà Ju*t 5=n Fà
Nội
?Mc 6Mc
Grang
lN A$ /o chọn đ. tài I
20
nN Nội /ung đ. tài : Q
wN DEt *n đ. : Q
wwN 2i=i qu7ết *n đ. Q
IN L: đi&n li c"a F
Q
` Q
QN [hái ni&m . !F Q
t1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n aJit mạnh Fl Y
a
iWj JK$ng @L Q
b1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n 5aZ@ mạnh n`F Y
5
iWj JK$ng ;L t
d1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n aJit 7ếu Fl Y
a
iWj Fxng )+ [
a
JK$ng *L t
q1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ@n 5aZ@ 7ếu n`F Y
5
iWj
Fxng )+ [
5
] JK$ng ML b
e1 G$nh !F c"a /ung /Kch đa aJit 7ếu F
n
l Y
a
iWj
Fxng )+ [
aI
'[
aQ
'[
at‹11
'[
an
JK$ng NL b
r1 G$nh !F c"a /ung /Kch đa 5aZ@ 7ếu : JK$ng DL b
{1 G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i JK$ng HL d
{1I G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i trung hoà d
{1 G$nh !F c"a /ung /Kch mu+i aJit q
Ia1 G$nh !F c"a /ung /Kch đ&m: i~ạng rj e
nài t9! 9n /0ng : {
nài t9! t: gi=i: Qa
YN [ết lu9n QI
Gài li&u tham kh=o QQ
W0c l0c Qt
21

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->