Câu 3: TTHCM về bản chất, mục tiêu, động lực của XHCNVN 1.

Quan điểm của HCM về đặc trưng bản chất của CNXH: Nói một cách tóm tắt, mộc mạc: “CNXH trước hết nhằm làm cho người dân thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm no & sống 1 đời hạnh phúc” CNXH là làm sao cho dân giàu nước mạnh Muốn có CNXH thì phải phát triển sx, phải dốc lực lượng của mọi người ra để sx, sx là mặt trận chính của chúng ta ngày nay CNXH là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng, ... ra làm của chung – quốc hữu hóa. Ai cũng phải lao động, và có quyền lao động. Ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, ko làm ko hưởng. CNXH là do quần chúng người dân tự mình xây dựng, đó là công trình tập thể của quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Trong bộ máy CN từ người quét nhà, nấu ăn cho đến chủ tịch 1 nước đều phân công làm đầy tớ cho dân. Tóm lại, CNXH là dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, đạo đức & văn minh. 2. Quan điểm của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH: a. Những mục tiêu cơ bản: * Về chính trị: Là chế độ do nhân dân làm chủ vì nhà nước của ta là nhà nước do dân làm chủ, dựa trên nền tảng liên minh công nông do g/c công nhân lãnh đạo. Dân có quyền bầu cử vào các cơ quan nhà nước Dân có quyền kiểm soát đại biểu của mình, có quyền bãi miễn đại biểu, nếu đại biểu đó ko xứng đáng với sự tín nhiệm của người dân Dân thực hiện quyền làm chủ nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng => Nhà nước ta phải phát triền quyền dchủ & sinh hoạt chính trị của toàn dân, phát huy tính tích cực & sáng tạo của người dân, làm cho mọi công dân VN tham gia quản lý nhà nước, ra sức xây dựng CNXH. CP làm gì? Là đầy tớ của nhân dân từ chủ tịch toàn quốc đến làng, dân là chủ, CP là đầy tớ... nếu CP làm hại dân thì dân có quyền đuổi CP Cán bộ phải làm gì? Phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức CM, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải sửa đổi lối làm việc chống tham ô lãng phí quan liêu Nghĩa vụ của người làm chủ thì phải chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà, phải tự mình lo toan gánh vác, ko ỷ lại, ko ngồi chờ, phải có nghĩa vụ lao động bvệ TQ, bảo vệ của công, chấp hành luật pháp, học tập nâng cao trình độ để xứng đáng vai trò người chủ. * Về kinh tế: 1 nền KTXHCN với công nghiệp & nông nghiệp hiện đại KHKT tiên tiến trên cơ sở KTHXCN ngày càng phát triển... Đời sống vật chất văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện. Trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về tlsx nhưng hiện nay trong tkì quá độ lên CNXH, chúng ta tồn tại 4 hthức sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác xã, sở hữu của người lao động, một ít tlsx thuộc sở hữu của nhà TB. Trong đó KT QD là hthức sở hữu của toàn dân, lãnh đạo nền KTQD & nhà nước phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên. * Về văn hóa: Mục tiêu của VH là gp con người khỏi áp bức bóc lột & ngu dốt VH phải đi trước dọn đường cho CM công nghiệp Cán bộ, công nhân, nông dân cần nâng cao VH. Phải có VH làm gốc. Máy móc càng ngày trở nên tinh xảo thì công nhân phải có trình độ cao, ở nông thôn cũng vậy nông dân phải biết VH. Mục tiêu của VH là lấy hạnh phúc của đồng bào của dtộc làm cơ sở. VH phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng phù hoa xa xỉ, phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập tự do. VH phải soi đường cho quốc dân đi. * Về quan hệ XH XH phải công bằng, dân chủ Quan hệ giữa người với người tốt đẹp Chính sách XH được xây dựng, được thực hiện Đạo đức, lối sống phát triển lành mạnh -> muốn xây dựng CNXH thì trước hết cần những con người XHCN Mục tiêu của CNXH là gp con người, gp sức lao động, gp phụ nữ

b.

Các động lực của CNXH: Động lực được hiểu là những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển KTXH thông qua hoạt động của con người trên 2 bình diện, cộng đồng con người Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là phát huy sức mạnh toàn dtộc, phát huy sức mạnh cộng đồng con người gồm các tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, trí thức, đoàn thể, đồng bào trong nước ngoài nước, tôn giáo... xây dựng CNXH ở VN ko chỉ có g/c mà cả toàn dtộc. Phát huy sức mạnh của con người với tư cách là cá nhân người lao động, nhiều cá nhân hợp thành cộng đồng. Do đó, phải phát huy sức mạnh từng cá nhân. Phải tác động vào nhu cầu & lợi ích của con người CNXH là làm sao cho dân đủ ăn, đủ mặc ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già ko lao động thì nghỉ, những phong tục tập quán ko tốt dần dần được xóa bỏ. Tác động và động lực chính trị tinh thần. Phát huy quyền làm chủ & ý thức làm chủ của người lao động Thực hiện công bằng XH “ko sợ thiếu chỉ sợ ko công bằng, ko sở nghèo mà chỉ sợ lòng dân ko yên” Các nhân tố khác như ý thức giác ngộ CNXH cao, 1 lòng 1 dạ phấn đấu cho CNXH Ngoài sự phát huy các động lực của CNXH cần khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH. Câu 4: Những quan điểm cơ bản của TTHCM về đại đoàn kết dân tộc. 1. Đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa chiến lược - là sức mạnh vĩ đại quyết định sự thành công của CM: Tinh thần đại đoàn kết các dân tộc của HCM nhất quán & xuyên suốt trong tiến trình CMVN, đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng quần chúng nhằm hình thành sức mạnh của toàn dân trong quá trình phải đương đầu với kẻ thù lớn hơn mình, đoàn kết là sức mạnh của chúng ta, đoàn kết là thắng lợi, đoàn kết là sức mạnh then chốt của thành công. 2. Đại đoàn kết là 1 mục tiêu, 1 nhiệm vụ hàng đầu của CM: Mục đích của Đảng lao động VN gồm 8 chữ: “Đoàn kết toàn dân phụng sự tổ quốc”(1951) 1 là đoàn kết, 2 là làm CM để đòi đlập. 1 là đoàn kết, 2 là xây dựng CNXH, 3 là đấu tranh thống nhất nước nhà. Đoàn kết toàn dân là đường lối lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ của Đảng là giữ gìn sự đoàn kết. 3. Đại đoàn kết dtộc là đại đoàn kết toàn dân. Đại đoàn kết dân tộc có nghĩa là phải tập hợp được mọi người dân vào 1 khối thống nhất trong cuộc đấu tranh chung “ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất & độc lập của TQ, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài có đức có sức có lòng phụng sự TQ & phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ ”.Cần xóa bỏ thành kiến cần phải thật thà đoàn kết với nhau giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân. Mà đại đa số nhân dân đó là công nhân, nông dân & các tầng lớp nhân dân lđộng khác nhau. 4. Đại đoàn kết dân tộc trong mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lđạo của Đảng. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức chính trị rộng rãi tập hợp đông đảo các gc tầng lớp dân tộc tôn giáo đảng phái các tổ chức & cá nhân yêu nước trong và ngoài nước VN Phấn đấu vì mục tiêu chung là đlập thống nhất của TQ & tự do & hạnh phúc của nhân dân. Mặt trận dân tộc hoạt động theo ngtắc hiệp thương dchủ lấy việc thống nhất lợi ích của dtộc với lợi ích của các tầng lớp quần chúng nhân dân làm csở để củng cố & ko ngừng học tập. T8/1972 chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân phải đoàn kết các Đảng phái, các đthể … thực hiện hợp tác lâu dài giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, phải đoàn kết chặt chẽ giữa đbào lương & đbào các dân tộc tgiáo cùng nhau xd đsống hoà thuận ấm no. Xd TQ phải cầu ‘đồng tồn dị’ lấy cái chung hạn chế cái riêng, lợi ích của dân tộc đó là TQ độc lập & thống nhất, XH công bằng văn minh -> thì lợi ích của mỗi bộ phận, mỗi người mới được bảo đảm. Đkết phải gắn với đtranh, đtranh để tăng cường đoàn kết. Đk thực sự nghĩa là mđích phải nhất trí & lập trường cũng phải nhất trí, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau & phê bình trên lập trường thân ái vì nước vì dân. ĐCS vừa là thành viên của mặt trận, vừa là lực lượng lđạo mặt trận xd khối đại đoàn kết toàn dân. ĐCSVN ko chỉ là sản phẩm của CNML tác động vào ptrào công nhân mà còn là sản phẩm của CNYN VN.Theo HCM, Đảng vừa là Đảng của gc công nhân vừa là Đảng của nhân dân lđ & của cả dân tộc. Đảng lấy CNML “làm cốt” vì Đảng ra đời trong lòng gc công nhân, nông dân đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc.

Cuộc đấu tranh của gc công nhân mang tính QT nhưng lại diễn ra theo từng dân tộc vì vậy gc công nhân phải làm chủ. Nó phải trở thành dân tộc do đó ĐCSVN ngay từ khi ra đời trong qtrình lđạo CM VN đã thật sự đại đoàn kết dân tộc do đó đại bộ phận nhân dân ĐCS là Đảng của mình. Qđiểm của HCM là “Đảng vừa là đđức vừa là văn minh” . Nguyên tắc của mặt trận là hiệp thương dchủ thì trong sự lđạo của mình Đảng cũng phải thực hiện như mtr: vận động, thuyết phục, giáo dục, nêu gương, lấy lòng chân thành để đối xử, cảm hóa, khơi gợi tthần tnguyện, tự giác. Muốn lđạo mtr, lđ xd khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng phải thật sự đoàn kết, nhất trí, sự đoàn kết của Đảng là csở vững chắc để xd sự đoàn kết toàn dân. Đảng đoàn kết dân tộc, đoàn kết sự gắn bó giữa Đảng với dân sẽ tạo nên sức mạnh để CM VN vượt qua khó khăn chiến thắng kẻ thù đi đến thắng lợi cuối cùng. Câu 4 : Trình bày quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc? 4 quan điểm 1.ĐĐKDT là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công CM : Theo HCM, đây là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình CMVN, nó tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dtộc trong cuộc đấu tranh với kẻ thù dân tộc, giai cấp. Từ đó HCM cho rằng ĐĐKDT là nhân tố quyết định thành công CM “Nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn dân chúng mà chúng ta giành được độc lập” “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta… dù giặc Mỹ hung ác đến đâu, sức mạnh đoàn kết vĩ đại của chúng ta nhất định đánh thắng chúng” Vì “đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi” Do đó : “ Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” “ Thành công, thành công, đại thành công”. Vì vậy, vấn đề đoàn kết phải được xem là vấn đề chiến lược lâu dài, là vấn đề sống còn của CM: “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. ĐK là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị” 2. ĐĐKDT là 1 mục tiêu, 1 nhiệm vụ hàng đầu của CM Tư tưởng ĐĐKDT phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đ, lực lượng lãnh đạo duy nhất đối với CMVN. Vì : ĐĐKDT là một bộ phận cấu thành đường lối CM ĐĐKDT là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của Đ: “ Mục đích của Đ lao động VN có thể gồm trong 8 chữ đoàn kết dân tộc, phụng sự tổ quốc” ĐĐKDT là mục tiêu, là nhiệm vụ của mọi công tác CM ĐĐKDT là nhiệm vụ của toàn dân, mỗi người dân phải có ý thức trách nhiệm, cho mình là một phần của khối ĐĐK đó. 3. ĐĐKDT là đại đoàn kết toàn dân Trong TTHCM, ý nghĩa phân biệt người trong mọi tầng lớp XH không bao giờ tồn tại. Do đó Người luôn cho rằng đối tượng của khối ĐĐKDT là toàn dân VN, tất cả những người yêu nước VN, ”không phân biệt dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, người tín ngưỡng với người không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻm, trai gái, giàu nghèo, quý tiện” Người đã nhiều lần nêu rõ : “Ta đoàn kết đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có sức, có đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục v5 nhân dân thì ta đoàn kết với họ” Đường lối tập hợp lực lượng Đ ta và chủ tịch HCM: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp VS, phải thu phục cho được đại bộ phận g/c của mình… Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa CM đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến… Đ phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt …”,”Đ tập hợp hoặc lôi kéo phú nông, tư sản và tư sản bậc trung, đánh đổ các Đ phản CM như đảng Lập Hiến”. Muốn mở rộng và củng cố khối ĐĐK toàn dân cần: Tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng => tán thành mục tiêu do Cm đặt ra : “xây dựng và bảo vệ tổ quốc” Ứng xử thích hợp với các tuyến lực lượng bằng thái độ chân thành, thân ái, khoan dung nhằm tập hợp tối đa lực lượng Cm và thu hẹp tối đa lực lượng phản CM. “Bất kì ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù là người đó trước đâu chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà ĐK với họ” vì theo Bác “ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước tiềm ẩn bên trong”

Phải có phương pháp tổ chức mặt trận ĐK toàn dân một cách khoa học. 4.Khối ĐĐKDT phải trở thành lực lượng vật chất có tổ chức, là mặt trận dân tộc thống nhất: CM là sự nghiệp của quần chúng. Nhưng quần chúng muốn mạnh phải được tổ chức lại. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức cao nhất của khối ĐĐK toàn dân. MTDTTN là một tổ chức CT-XH (liên minh các lực lượng CT-XH) bao gồm các đảng phái, tôn giáo, sắc tộc, tổ chức đoàn thể quần chúng… Ngày nay, hình thức MTDTTN của nước ta là “Mặt trận tổ quốc VN” Khối ĐĐKDT phải được xây dựng tah2nh MTDTTN mới mạnh được, vì khối ĐĐK là tổ chức chặt chẽ, vững chắc thì phải có cương lĩnh, điều lệ, nguyên tắc cho tổ chức. Phương pháp xây dựng MTDTTN : Phải có hình thức mặt trận phong phú đa dạng. Tùy theo từng thời kì, từng giai đoạn CM. MTDTTN có thể có những tên gọi khác nhau – Hội phản đế đồng minh(1983), Mặt trận dân chủ (1963), mặt trận nhân dân phản đế (1939), MT Việt Minh (1941), MT liên việt (1946), mặt trận giải phóng miền nam VN (1960), MT tổ quốc VN (1956,1976) Phải xây dựng mặt trận từ thấp đến cao, mục đích là phù hợp với trình độ giác ngộ của quần chúng vì lực lượng cốt yếu là tầng lớp công nông. Phải có cương lĩnh, chương trình hành động rõ ràng, thiết thực nhằm đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân Cán bộ đoàn thể phải gương mẫu, gần gũi quần chúng, đi sát quần chúng 1)Các nguyên tắc xây dựng MTDTTN MTDTTN phải được xây dựng trên nền tảng liên minh công nông trí thức (lực lượng đông đảo nhất) dưới sự lãnh đạo của Đ. Từ đó xây dựng khối ĐĐKDT rộng lớn nhưng vững chắc, chặt chẽ, giữ vững bản chất giai cấp và mục tiêu chính trị của Đ “Để làm tròn trách nhiệm lãnh đạo CM, Đ phải dựa vào giai cấp công nhân, lấy liên minh công nông làm nền tảng vững chắc để ĐK các tầng lớp khác trong nhân dân. Có như thế mới cũng cố được lực lượng CM và đưa CM đến thắng lợi cuối cùng.” MTDTTN phải có liên minh công nông trí thức làm nền tảng, vì đây là lực lượng đông nhất trong nhân dân, lợi ích của họ là lợi ích của toàn dân. MT hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, lấy việc thống nhất giữa lợi ích tối cao của DT (độc lập tự do ấm no hạnh phúc) và lợi ích riêng của g/c, các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố mở rộng lực lượng, dù rằng lợi ích riêng của các giai cấp, các tầng lớp là khác nhau nhưng tất cả đều thống nhất ở lợi ích chung của toàn DT Hiệp thương dân chủ là bàn bạc một cách dân chủ công khai Cở sở của việc hiệp thương dân chủ là lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của DT với lợi ích của các tầng lớp nhân dân để củng cố và không ngừng mở rộng. ĐK lâu dài, chặt chẽ, ĐK thật sự, chân thành, thân ái, giúp nhau cùng tiến bộ, bằng cách đấu tranh phê bình : “ ĐK phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường ĐK” Caâu 5) Nhöõng luaän ñieåm cuûa HCM veà ÑCS: Coù 7 luaän ñieåm: (1). ÑCSVN laø nhaân toá quyeát ñònh haøng ñaàu ñeå ñöa caùch maïng Vieät Nam ñeán thaéng lôïi: -Xuaát phaùt töø nhöõng thaát baïi cuûa phong traøo ñaáu tranh yeâu nöôùc giaûi pnoùng daân toäc cuûa theá heä cha anh maø HCM ñaõ chöùng kieán. Thöïc tieãn ñoù ñoøi hoûi ôû VN phaûi coù moät chính Ñaûng CM chaân chính laõnh ñaïo thì söï nghieäp CM cuûa nhaân daân ta môùi coù theå giaønh thaéng lôïi. - Xuaát phaùt töø kinh nghieäm cuûa CM TG vaø caên cöù vaøo hoïc thuyeát MacLenin veà vai troø cuûa ÑCS trong thôøi ñaïi môùi – thôøi ñaïi caùch maïng voâ saûn, HCM cho raèng: CM muoán thaønh coâng phaûi coù söï laõnh ñaïo cuûa moät ñaûng caùch maïng chaân chính, ñoù laø ÑCS. - Baûn thaân ÑCS VN laø moät Ñaûng caùch maïng chaân chính, laø ngöôøi ñaïi bieåu trung thaønh lôïi ích cuûa giai caáp coâng nhaân, cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø cuûa caû daân toäc; coù ñuû naêng löïc, phaåm chaát vaø uy tín ñeå laõnh ñaïo caùch maïng VN.

Trong taùc phaåm “Ñöôøng caùch maïng”, HCM vieát: “Caùch maïng tröôùc heát phaûi coù gì? Tröôùc heát phaûi coù Ñaûng caùch maïng, ñeå trong thì vaän ñoäng vaø toå chöùc daân chuùng, ngoaøi thì lieân laïc vôùi daân toäc bò aùp böùc vaø voâ saûn giai caáp moïi nôi. Ñaûng coù vöõng, caùch maïng môùi thaønh coâng, cuõng nhö ngöôøi caàm laùi coù vöõng, thuyeàn môùi chaïy” (2). ÑCSVN laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp CN MacLenin vôùi phong traøo coâng nhaân vaø phong traøo yeâu nöôùc VN: - Theo Maùc: ÑCS laø söï keát hôïp cuûa CNXH vôùi phong traøo coâng nhaân. - Theo Leânin: ÑCS laø söï keát hôïp CN Maùc vôùi phong traøo coâng nhaân - Theo HCM: ÑCS laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp CN Maùc-Leânin vôùi phong traøo coâng nhaân vaø phong traøo yeâu nöôùc. Qui luaät thaønh laäp ÑCSVN vöøa theo qui luaät chung vöøa coù ñaëc thuø rieâng, noùi caùch khaùc, ÑCSVN khoâng phaûi chæ goàm 2 yeáu toá maø phaûi coù yeáu toá thöù 3. Vì sao coù yeáu toá rieâng? - Vì ôû nöôùc ta, phong traøo yeâu nöôùc coù 1 vò trí vai troø cöïc kyø to lôùn trong lòch söû phaùt trieån daân toäc, noù ñöôïc coi laø giaù trò tinh thaàn tröôøng toàn vaø laø nhaân toá chuû ñaïo quyeát ñònh söï nghieäp döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc. - Yeáu toá 2 vaø 3 keát hôïp vôùi nhau vì 2 phong traøo naøy coù cuøng muïc tieâu vaø muïc ñích ñoù laø choáng CN ñeá quoác vaø tay sai. Hai phong traøo naøy caàn ñeán lyù luaän môùi- CN Maùc-Leânin - Noùi phong traøo yeâu nöôùc tröôùc heát vaø chuû yeáu phaûi noùi ñeán phong traøo noâng daân. Noùi ñeán phong traøo noâng daân thì giai caáp noâng daân coù moái quan heä thaán thieát gaén boù vôùi giai caáp coâng nhaân laø laø baïn ñoàng minh töï nhieân cuûa gc coâng nhaân; cuøng vôùi gc coâng nhaân hôïp thaønh ñoäi quaân chuû löïc CM, hình thaønh neàn taûng cô sôû khoái Ñaïi ñoaøn keát daân toäc. - Noùi phong traøo yeâu nöôùc khoâng theå khoâng ñeà caäp ñeán vò trí vai troø cuûa trí thöùc VN, ñaây laø nhaân toá caàu noái thuùc ñaåy söï keát hôïp 3 yeáu toá ñeå hình thaønh neân chính Ñaûng. * Luaän ñieåm naøy laø söï phaùt trieån lyù luaän Maùc-Leânin veà qui luaät ra ñôøi cuûa Ñaûng ta cuõng nhö caùc ÑCS ôû caùc nöôùc thuoäc ñòa vì theá ñaõ naâng HCM leân haøng caùc taùc gia kinh ñieån veà xaây döïng Ñaûng kieåu môùi. * YÙ nghóa lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa LÑ2: - Ñaûng ta vöøa ra ñôøi ñaõ gaén boù vôùi daân toäc, hoaø mình cuøng daân toäc, sinh toàn vôùi söù meänh cuûa daân toäc. Tuy nhöõng ngöôøi VN khoâng phaûi taát caû ñeàu laø Ñaûng vieân nhöng ñaõ laø Ñaûng vieân thì phaûi coù tinh thaàn yeâu nöôùc vaø phaán ñaáu cho muïc ñích cuûa nhaân daân, cuûa daân toäc, vì söï nghieäp daân toäc. - LÑ naøy cho thaáy ñoøi hoûi phaûi naém vöõng CN Maùc-Leânin ñoàng thôøi phaûi xuaát phaùt ñaày ñuû thöïc tieãn CM nöôùc ta ñeå vaän duïng phaùt trieån ñuùng ñaén saùng taïo cuûa CN Maùc-Leânin. (3). ÑCSVN laø Ñaûng cuûa gc coâng nhaân ñoàng thôøi laø cuûa caû daân toäc VN, ñieàu naøy cho thaáy: - Söï hình thaønh cuûa Ñaûng ta khoâng chæ coù gc coâng nhaân maø coøn coù caû löïc löôïng ngoaøi gc coâng nhaân. - Luaän ñieåm 3 ñöôïc ñeà caäp ngay trong thôøi kyø CM giaûi phoùng daân toäc (Ngöôøi vieát LÑ naøy trong thôøi kyø choáng Phaùp). Sau naøy trong CM XHCN, Ngöôøi cuõng luoân ñeà caäp ñeán Ñaûng laø cuûa gc coâng nhaân vaø cuûa caû daân toäc. - Noùi Ñaûng ta laø Ñaûng cuûa caû daân toäc nhöng baûn chaát cuûa Ñaûng laø baûn chaát cuûa gc coâng nhaân vì gc coâng nhaân laø gc CM nhaát, trieät ñeå nhaát, theå hieän ôû:

Neàn taûng tö töôûng lyù luaän cuûa Ñaûng phaûi laø CN Maùc-Leânin Muïc tieâu, muïc ñích cuûa Ñaûng caàn ñaït tôùi laø CNCS Ñaûng ta phaûi tuaân thuû 1 caùch nghieâm ngaët chaët cheõ nhöõng nguyeân taéc veà xaây döïng Ñaûng ñoåi môùi maø CN Maùc-Leânin ñaõ neâu YÙ nghóa LÑ3: - Quaù trình xaây döïng Ñaûng caàn phaûi môû roäng sang caùc gc khaùc ngoaøi gc coâng nhaân. - Quaù trình xaây döïng Ñaûng phaûi heát söùc chuù yù, giaùc ngoä caùc thaønh phaàn, ñoái töôïng ngoaøi gc coâng nhaân ñeå coù ñuû phaåm chaát tieâu chuaån cuûa Ngöôøi Ñaûng vieân. (4). ÑCSVN laáy CN Maùc-Leânin laøm noøng coát. - Moät Ñaûng chaân chính phaûi coù CN, coù hoïc thuyeát khoa hoïc vaø ñuùng ñaén daãn ñöôøng, Ñaûng ño phaûi coù lyù luaän CM tieàn phong. Hoà Chí Minh vieát: “Baây giôø hoïc thuyeát nhieàu, CN nhieàu, nhöng CN chaân chính nhaát, chaéc chaén nhaát, caùch meänh nhaát laø CN Maùc-Leânin”. “… Noùi toùm laïi laø phaûi theo CN Maõ Khaéc Tö vaø Lenin”. - Laáy CN Maùc-Leânin laøm noøng coát khoâng coù nghóa laø giaùo ñieàu töøng caâu töøng chöõ maø chæ neân naém vöõng nhöõng nguyeân lyù, nguyeân taéc phöông phaùp luaän Maùc-Leânin, naém vöõng laäp tröôøng quan ñieåm cuûa CN Maùc-Leânin ñeå vaän duïng vaøo hoaøn caûnh cuï theå cuûa CM VN. (5). ÑCSVN phaûi ñöôïc xaây döïng theo nhöõng nguyeân taéc cuûa Ñaûng kieåu môùi. Goàm 5 nguyeân taéc : - Taäp trung daân chuû: ñaây coøn ñöôïc goïi laø nguyeân taéc toå chöùc cuûa Ñaûng. Daân chuû vaø taäp trung laø 2 maët thoáng nhaát, khoâng theå ñöùng ñoäc laäp nhau. HCM cho raèng, trong noäi boä Ñaûng thaät daân chuû thì Ñaûng môùi coù söùc maïnh. Daân chuû trong Ñaûng coøn laø cô sôû, laø taám göông cho daân chuû trong nhaân daân, trong xaõ hoäi. - Taäp theå laõnh ñaïo, caù nhaân phuï traùch, bieåu quyeát theo ña soá, thieåu soá phaûi phuïc tuøng ña soá. - Töï pheâ bình vaø pheâ bình: töï pheâ bình ñeå thaáy roõ öu khuyeát ñieåm cuûa mình vaø treân cô sôû ñoù thaúng thaén ñoùng goùp pheâ bình nhöõng ngöôøi khaùc. Ñaây laø nguyeân taéc sinh hoaït Ñaûng. - Coù kyû luaät nghieâm minh vaø töï giaùc. - Ñoaøn keát thoáng nhaát trong Ñaûng: laø nguyeân taéc quan troïng trong xaây döïng Ñaûng kieåu môùi (6). Ñaûng vöøa laø ngöôøi laõnh ñaïo, vöøa laø ñaày tôù thaät trung thaønh cuûa nhaân daân. - Ñaûng laõnh ñaïo, daân laøm chuû, phaûi thöôøng xuyeân chaêm lo, cuûng coá moái quan heä maùu thòt giöõa Ñaûng vôùi nhaân daân. - Ñaûng caàm quyeàn, nhöng daân laø chuû laø quan ñieåm quan troïng cuûa HCM. Coù ñöôïc ñieàu ñoù thì Ñaûng môùi toàn taïi vaø vöõng maïnh, Ñaûng môùi ôû trong daân, trong loøng nhaân daân. (7). Ñaûng phaûi thöôøng xuyeân töï chænh ñoán, töï ñoåi môùi: - Töï ñoåi môùi, töï chænh ñoán laø nhaèm: • Laøm cho Ñaûng thöïc söï trong saïch, vöõng maïnh caû 3 maët: chính trò, tö töôûng vaø toå chöùc. • Laøm cho caùn boä, Ñaûng vieân khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc vaø phaåm chaát tröôùc nhöõng yeâu caàu vaø nhieäm vuï cuûa CM: phaåm chaát chính trò, phaåm chaát ñaïo ñöùc, naêng löïc coâng taùc, naêng löïc laõnh ñaïo, naêng löïc caàm quyeàn.

• • •

-

Thöôøng xuyeân töï ñoåi môùi, töï chænh ñoán ñaõ trôû thaønh qui luaät phaùt trieån cuûa Ñaûng.

Caâu 6: Nhöõng phaåm chaát ñaïo ñöùc cô baûn cuûa con ngöôøi VN trong thôøi ñaïi môùi: Coù 4 phaåm chaát cô baûn: - Trung vôùi nöôùc, hieáu vôùi daân: theo quan nieäm cuûa HCM • Trung vôùi nöôùc laø trung thaønh vôùi Toå quoác, vôùi toå tieân, trung thaønh vôùi daân, vôùi söï nghieäp döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa nhaân daân • Hieáu vôùi daân : khoâng chæ thöông daân maø phaûi heát loøng phuïc vuï nhaân daân, chaêm lo haïnh phuùc cho nhaân daân. - Yeâu thöông con ngöôøi: • Keá thöøa truyeàn thoáng nhaân nghóa cuûa daân toäc, tieáp thu tö töôûng nhaân vaên tieán boä cuûa nhaân loaïi. HCM xaùc ñònh: tình yeâu thöông con ngöôøi laø moät trong nhöõng phaåm chaát ñaïo ñöùc cao ñeïp nhaát trong thôøi ñaïi môùi. • Yeâu thöông con ngöôøi laø yeâu thöông nhöõng ngöôøi cuøng khoå, nhöõng ngöôøi bò aùp böùc boùc loät ñeå laøm sao cho nöôùc ñoäc laäp, daân ñöôïc töï do, moïi ngöôøi ai cuõng coù côm aên aùo maëc, ai cuõng ñöôïc hoïc haønh vaø sung söôùng. • Tình yeâu thöông con ngöôøi theå hieän trong moái quan heä baïn beø, ñoàng chí, anh em vaø giöõa ngöôøi vaø ngöôøi trong moái quan heä haøng ngaøy. • Bao dung, ñoä löông vôùi nhöõng ngöôøi coù sai laàm, khuyeát ñieåm, nhöõng ngöôøi laàm ñöôøng laïc loái nay ñaõ hoái caûi, keå caû ñoái vôùi keû thuø ñaõ bò thöông, bò baét hoaëc qui haøng. • Theo HCM, tình yeâu thöông con ngöôøi seõ ñaùnh thöùc nhöõng gì toát ñeïp ôû trong con ngöôøi maø HCM tin raèng ai cuõng coù, hoaëc ít hoaëc nhieàu. • Tình yeâu thöông con ngöôøi laø moät phaåm chaát ñaïo ñöùc cao quyù, noù ñöôïc xaây döïng treân nguyeân taéc töï pheâ bình vaø pheâ bình moät caùch chaân tình, nghieâm tuùc giöõa nhöõng ngöôøi cuøng lyù töôûng, phaán ñaáu cho moät söï nghieäp chung. Noù hoaøn toaøn xa laï vôùi thaùi ñoä khoâng daùm ñaáu tranh, bao che sai laàm, khuyeát ñieåm cuûa nhau; caøng xa laï vôùi thaùi ñoä “yeâu neân toát, gheùt neân xaáu”, keùo beø keùo caùnh. - Caàn kieäm, lieâm chính, chí coâng, voâ tö: Veà caàn, kieäm, lieâm, chính: • Caàn: laø lao ñoäng sieâng naêng, saùng taïo, coù naêng suaát cao, lao ñoäng vôùi tinh thaàn töï löïc caùnh sinh, ko löôøi bieáng, yû laïi, döïa daãm. • Kieäm: laø tieát kieäm söùc lao ñoäng, thì giôø, tieát kieäm tieàn cuûa cuûa daân, cuûa nöôùc, cuûa baûn thaân. Phaûi tieát kieäm töø caùi to ñeán caùi nhoû, nhieàu caùi nhoû coäng laïi thaønh caùi to. • Lieâm: laø luoân luoân toân troïng, giöõ gìn cuûa coâng vaø cuûa daân, ko xaâm phaïm moät ñoàng xu haït thoùc cuûa Nhaø nöôùc, cuûa nhaân daân. Phaûi trong saïch, ko tham lam, ko tham ñòa vò, tieàn taøi, ko tham sung söôùng, ko ham ngöôøi khaùc taâng boác mình. Chæ coù ham hoïc, ham laøm vaø ham tieán boä. • Chính: laø ko taø, laø thaúng thaén, ñöùng ñaén. Ñoái vôùi mình: ko töï cao, töï ñaïi, luoân chòu khoù hoïc taäp, caàu tieán.

Ñoái vôùi ngöôøi: ko nònh hoùt ngöôøi treân, ko xem thöôøng ngöôøi döôùi, luoân giöõ thaùi ñoä chaân thaønh, khieâm toán, ñoaøn keát thaät thaø, ko doái traù löøa loïc Ñoái vôùi vieäc: ñeå vieäc coâng leân treân, tröôùc vieäc tö, vieäc nhaø, ñaõ phuï traùch vieäc gì laø quyeát laøm cho kyø ñöôïc, ko ngaïi khoù khaên, gian khoå. Vieäc thieän duø nhoû maáy cuõng laøm, vieäc aùc duø nhoû maáy cuõng traùnh. Chí công, vô tư: là phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. HCM coi cần kiệm như hai chân của con người. Cần mà không kiệm thì chẳng khác nào gió vào nhà trống. Làm chừng nào xào chừng ấy, rốt cuộc không lại hoàn không. Còn kiệm mà không cần thì sản xuất được ít, không đủ dùng, không phát triển, không tăng thêm. Chí công vô tư là một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng, “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Tinh thần quốc tế trong sáng (Có 4 nội dung) Một, đoàn kết với giai cấp vô sản trên toàn thế giới mà trước hết là các nước XHCN anh em. Hai, đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. Ba, đoàn kết với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội. Bốn, tinh thần quốc tế trong sáng, gắn liền với CN yêu nước chân chính. Câu 2: TTHCM về CMGP dân tộc 1. CMGPDT phải đi theo con đường CMVS: Từ thực tiễn của CMVN cuối TK 19, đầu 20 mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trên con đường bôn ba nơi hải ngoại, Người đã tìm ra nguyên nhân sự thất bại của các bậc tiền bối là chưa tìm ra đường lối đấu tranh đúng đắn. Đó là con đường VS toàn TG liên hiệp lại. Khi CNĐQ đã phát triển & tồn tại với tư cách là hệ thống TG trong lòng chúng có hai mâu thuẫn: tranh giành quyền lợi về thuộc địa, GCVS trong lòng các nước TB muốn thực hiện vai trò sứ mệnh lịch sử của mình thì phải liên kết với các dân tộc thuộc địa để chống lại g/c TB Đối với các nước thuộc địa, trong cuộc đấu tranh tự gp mình phải đoàn kết với GCVS ở chính quốc vì họ có chung 1 kẻ thù CNTB, CNTD. Do đó cuộc đấu tranh này phải phối hợp hoạt động và cổ vũ lẫn nhau. Vào những năm 20, trên cơ sở kế thừa quan điểm của CNML, HCM không xem xét CMGPDT phụ thuộc vào CM chính quốc mà đặt hai cuộc CM này ngang hàng nhau, có quan hệ & tác động qua lại. Người còn cho rằng CMGPDT có khả năng nổ ra & thành công sớm hơn CMVS ở chính quốc & giúp cho CMVS ở chính quốc giành thắng lợi. HCM xác định mối quan hệ trong CMGPDT & thuộc địa & CMVS ở chính quốc mang tính độc lập, chủ động. Trong đó, các dtộc thuộc địa phải đấu tranh để tự gp đồng thời hợp tác chặt chẽ với GCVS ở chính quốc trong cuộc dtranh chống kẻ thù chung trên cơ sở thống nhất những mục tiêu cơ bản: gpdt, gpgc, gpxh, gp con người. 2. CMGPDT muốn thắnglợi phải do Đảng g/c công nhân lãnh đạo: Khi đi tìm con đường cho dtộc, HCM đã tìm ra con đường gp triệt để & tiến hành mở các khóa huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cho CMVN chuẩn bị từng bước cho tư tưởng chính trị & tổ chức. Muốn gpdt trước hết phải có Đảng Cách Mệnh, Đảng có hướng CM mới thành công, đó là CNML – Đảng của g/c công nhân là Đảng kiểu mới của Lênin được vũ trang bằng CNML 3. CMGPDT là sự nghiệp đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công-nông: Quán triệt quan điểm của CNML: CM là sự nghiệp của quần chúng. Do đó, gpdt là việc chung của quần chúng chứ không phải là sự nghiệp của 1,2 người. Sĩ, nông, công thương đều nhất trí chống cường quyền. Trong đó, công nông là người chủ của CM. Nước ta trên 90% là nông dân, do đó cần tập hợp quần chúng vào 1 dân tộc thống nhất nhằm đánh đổ ĐQ & đại địa chủ PK, giành độc lập dân tộc dân chủ cho nhân dân, trước hết là nông dân. 4. CMGPDT được tiến hành chủ động/sáng tạo & có khả năng giành thắng lợi trước CMVS của chính quốc: Theo HCM, lâu đài của CNTB xây dựng trên nền móng thuộc địa. Các nước thuộc địa đã cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, thị trường đầu tư, nơi tiêu thụ hàng hóa, tuyển công nhân rẻ mạt, binh lính cho các cuộc ctranh ĐQ... Do đó, vì bị áp bức, bóc lột nặng nề mà lòng CM, chí CM, tiềm năng CM của các dtộc bị áp bức hết sức to lớn, sẽ vùng lên hình thành 1 lực lượng khổng lồ nếu được giáo dục, được giác ngộ & lãnh đạo tổ chức.

=> HCM kết luận: CM thuộc địa có thể thành công trước CM chính quốc – CMVN có thể thành công trước CM Pháp. Tư tưởng này thể hiện sự độc lập sáng tạo trong tư duy, lý luận về vai trò của CMGPDT, bổ sung lý luận về vấn đề dtộc của học thuyết ML dựa trên những luận cứ vững chắc. 5. CMGPDT phải thực hiện trên con đường bạo lực kết hợp lý luận chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân: NAQ đã đề cập đến cuộc vũ trang khởi nghĩa 1924: • Phải có 1 cuộc knghĩa quần chúng chứ ko phải là 1 cuộc nổi loạn, được chuẩn bị trong quần chúng • Phải được nước Nga ủng hộ • Phải trùng hợp với CM Pháp • Phải gắn với sự nghiệp VS TG CM Đông Dương kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang... Cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương... mở đường cho 1 cuộc khởi nghĩa lớn... HCM chỉ đạo xây dựng căn cứ địa, đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức chính trị quần chúng, lập các đội du kích vũ trang, chủ động đón thời cơ, chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trên cả nước. Câu 1: Những điều kiện lịch sử XH, nguồn gốc và quá trình hình thành TTHCM. 1. Nguồn gốc: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc chủ yếu sau: a. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí Minh, nhờ đó mà Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có bước phát triển về chất từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Chính trên cơ sở của lý luận Mác-Lênin đã giúp Người tiếp thu và chuyển hoá những nhân tố tích cực, những giá trị và tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại để tạo nên tư tưởng của mình phù hợp với xu thế vận động của lịch sử. Vì vậy, trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa Mác-Lênin có vai trò to lớn, là cơ sở, nguồn gốc chủ yếu nhất. b. Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc, tạo lập cho dân ta một nền văn hoá phong phú, đa dạng và thống nhất bền vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp, cao quý, trong đó chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nấc thang cao nhất của văn hoá Việt Nam. Đây là tài sản có giá trị nhất trong hành trang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cơ sở xuất phát, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, là động lực giúp Người vượt qua mọi gian nan thử thách, hiểm nguy. Đây là nguồn gốc, là một cơ sở quan trọng để hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Hồ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo, như lòng vị tha, tư tưởng từ bi bác ái, tình yêu thương con người; triết lý hành đạo giúp đời, tu thân dưỡng tính, truyền thống hiếu học… Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ và phong cách dân chủ, nhân quyền của văn hoá phương Tây… Như vậy, trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông, Tây, kim, cổ…, vừa thu hái, vừa gạn lọc, suy nghĩ và lựa chọn, kế thừa, vận dụng, phát triển góp phần làm phong phú, tạo nên tư tưởng của Người. d. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. Trước hết, đó là tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng, phát huy tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn qua các phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động quốc tế. Đó là tâm hồn, ý chí của một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành, một trái tim yêu nước thương dân, thương yêu con người, sẵn sàng chịu đựng những gian khổ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chính những phẩm chất cá nhân hiếm có đó đã quyết định việc Hồ Chí Minh tiếp nhận, chọn lọc chuyển hoá, phát triển những tinh hoa của dân tộc và của thời đại thành tư tưởng đặc sắc của Người. 2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải đã hình thành ngay một lúc mà trải qua một quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện gắn với quá trình hoạt động cách mạng phong phú của Người, gồm 5 giai đoạn sau: - Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (từ năm 1890 - 1911). - Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (1911 - 1920). - Giai đoạn hình thành cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam (1921 – 1930). - Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam (1930 - 1941). - Giai đoạn phát triển và hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh (1941 - 1969).