http://www.myschool.

vn ThS: Đỗ Viết Tuân

CÁC DẠNG TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTƠN

Dạng 1: Tính tổng và chứng minh đẳng thức
1. Tính tổng
a)
0 1 2 2007 2008
2008 2008 2008 2008 2008
S C 2C 3C ... 2008C 2009C      
b)
2 1 2 2 2
1 2 ... .
n
n n n
S C C n C = + + +
c)
2 2 2 2
0 1 2
1
... .
1 2 3 1
n
n n n
C C C C
S
n
| | | | | | | |
= + + + +
| | | |
+
\ . \ . \ . \ .

d) ( )
1 3 5 2 1 2007 2009
2010 2010 2010 2010 2010 2010
... 1 . ... .
k
k
S C C C C C C
+
= ÷ + + + ÷ + ÷ +
e) ( )
2
0 1 2 3 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1
... 1 . . .
2 3 4 2 1
n
n
n n n n n
S C C C C C
n
= ÷ + ÷ + + ÷
+

f) Tính tổng
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
0 1 2 2009
2009 2009 2009 2009
... . S C C C C = + + + +
g) Tính tổng
2 2 2
1 2
1 2
... .
2 3 1
n
n n n
n
S C C C
n
= + + +
+

h)
1 1 1 1 1
... .
2!2007! 4!2005! 6!2003! 2006!3! 2008!1!
S = + + + + +

2. Chứng minh rằng
a) ( )
0 1 2
2
1 1 1
2005 ... 1 2004 .
2005 2005 2005
n
n n n
n n n n n
C C C C

÷ · + · + + ÷ · =b)
2 1
1 3 5 2 1
2 2 2
1 1 1 1 2
. . . ... . .
2 4 6 2 2 1
n
n
n n n n
C C C C
n n
÷
÷
+ + + + =
+

c)
1 2 3
3
3. 3. .
k k k k k
n n n n n
C C C C C
÷ ÷ ÷
+
+ + + =
d)
2 3 4 n n 2
n n n n
2C 2.3C 3.4C ... (n 1)nC (n 1)n.2

      
3. Tính tổng
( )
0 1 2
1 1 1 1
1 2 3 1
1 . 1. 2. 3.
... .
n
n n n n
n
n C C C C
S
A A A A
+
+
= + + + + Biết rằng
0 1 2
211.
n n n
C C C + + =
4. Tính
( )
4 3
1
3
1 !
n n
A A
M
n
+
+
=
+
biết
2 2 2 2
1 2 3 4
2. 2. 2. 149.
n n n n
C C C C
+ + + +
+ + + =
5. Tìm n N e sao cho a) ( )
1 2 2 3 3 4 2 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2.2 3.2 . 4.2 . ... 2 1 2 . 2005.
n n
n n n n n
C C C C n C
+
+ + + + +
÷ + ÷ + + + =
b)
( )
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 16
2 2 2 2 2
3 ... 3 ... 3 3 2 2 1 .
k k n n n n
n n n n n
C C C C C
÷ ÷
+ + + + + + = + Hãy tìm !. n
6. Tìm n N e sao cho
1 3 2 1
2 2 2
... 2048.
n
n n n
C C C
÷
+ + + =
http://www.myschool.vn ThS: Đỗ Viết Tuân
Dạng 2: Tìm số hạng và số hạng thứ . k
7. Tìm hàm số của số hạng chứa
26
x trong khai triển sau
7
4
1
,
n
x
x
| |
+
|
\ .
biết rằng

1 2 20
2 1 2 1 2 1
... 2 1.
n
n n n
C C C
+ + +
+ + + = ÷
8. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển sau ( )
18
5
1
2 0 . x x
x
| |
+ >
|
\ .

9. Tìm hệ số của số hạng chứa
8
x trong khai triển
5
3
1
n
x
x
| |
+
|
\ .
biết
( )
1
4 3
7 3 .
n n
n n
C C n
+
+ +
÷ = +
10. Cho khai triển của
1
3 2
2 2
n
x x÷
÷
| |
+
|
\ .
biết
3 1
5.
n n
C C = và số hạng thứ 4 = 20n. Tìm n và . x
11. Tìm hệ số của
5
x trong khai triển
( )
10
2 3
1 . x x x + + +
12. Tìm hệ số của
8
x trong khai triển
( )
8
2 3
1 . x x + ÷
13. Tìm hệ số của
3
x trong khai triển
( )
5
2
1 . x x + ÷
14. Cho hệ số của số hạng thứ 3 của khai triển
3
2
n
x
x x
x
| |
+
|
\ .
là 36. Tìm số hạng thứ 7.
15. Tìm hệ số của
n
x trong khai triển
( )
2
2
1 2 ... . .
n
x x n x + + + +
16. Với , n N e gọi
3 3 n
a
÷
là hàm số của
3 3 n
x
÷
trong khai triển
( ) ( )
2
1 . 2 .
n n
x x + + Tìm n để
3 3
26 .
n
a n
÷
=
17.
3 4 5 30
f(x) (1 x) (1 x) (1 x) ... (1 x)          .
Tìm hệ số của x
3
trong khai triển và rút gọn f(x).
18. Xét khai triển
1
4
2
3
2
( 2.2 )
2
x x
m
÷
+ . Gọi T
3
, T
5
là các số hạng thứ 3 và 5 của khai triển,
3 1
,
m m
C C là các hệ số của số hạng thứ 4 và 2. Tìm x biết
3 1
3 5
lg(3 ) lg 1
9 240
m m
C C
T T
÷ = ¦
´
÷ =
¹

Dạng 3: Giải phương trình
19. Tìm n biết:
1 2
14 14 14
, ,
n n n
C C C
+ +
lập thành cấp số cộng.
20.Giải phương trình
1 2 10
... 1023.
n n n
n n n
C C C
÷ ÷ ÷
+ + + =
http://www.myschool.vn ThS: Đỗ Viết Tuân
21. Cho đa giác đều ( )
1 2 2
... 2,
n
A A A n n N > e nội tiếp đường tròn ( ). O Biết rằng số A có
đỉnh trong 2n điểm
1 2 2
, ,...,
n
A A A nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh trong 2n
đỉnh. Tìm . n
22. Tìm
1 2 3 2
: 6 6 9 14 .
x x x
n N C C C x x e + + = ÷
23. Giải hệ phương trình
2
1
:
3
1
: .
24
x x
y y
x x
y y
C C
C A
+
¦
=
¦
¦
´
¦
=
¦
¹

24. Giải phương trình:
2 1
. 48.
n
n n
A C
÷
=
25. Tính
3
18
x
x
A x
Q
P
÷
= biết
1
2
1
2 1
2
.
3
x
x
x
x
C
C
+
÷
+
=
26. Giải phương trình
2 1
2 23 .
x
x x
A C x
÷
= +
27. Giải bất phương trình
1 2 2006
... 2 1.
k
x x x
C C C + + + > ÷
Dạng 4: Tìm hệ số lớn nhất
28. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức
 
10
2x
1
3
 .
29. Cho tập hợp A có n phần tử (n > 6), biết số tập hợp con chứa 6 phần tử của A bằng 21
lần
số tập hợp con chứa 1 phần tử của A. Tính số tập hợp con lớn nhất chứa k ( 0 k n   )
phần tử của A.
30. Cho
0 1
(1 )
n n
n
x a a x a x + = + + +  và
0 1
4096.
n
a a a + + + =  Tìm số lớn nhất trong các
số a
0
, a
1
, …, a
n
.
31. Cho tập hợp A gồm n phần tử (n>=4). Biết rằng số tập con gồm 4 phần tử cuả A bằng
20 lần số tập con gồm 2 phần tử của A. Tìm k thuộc {1, 2, …,n} sao cho số tập con gồm k
phần tử của A là lớn nhất.
32. Tìm số lớn nhất trong các số sau:
1 2 2 2 100
100 100 100
1. , 2 , ,100 C C C  .

. f(x)  (1  x)3  (1  x)4  (1  x)5  .. Tìm n biết: C14 .vn ThS: Đỗ Viết Tuân n Dạng 2: Tìm số hạng và số hạng thứ k . 26 1   8.. Tìm hệ số của x3 trong khai triển và rút gọn f(x). x    x1 1 10. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển sau  2 x  5  x  8 18  x  0 .   n n 11. Gọi T3.. 3  x 14. 3 2 3 1 lg(3Cm )  lg Cm  1 C .. Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển  3  x 5  biết x  1 Cnn4  Cnn3  7  n  3. 1  7.  (1  x)30 . x  2  . 12. . Tìm hàm số của số hạng chứa x trong khai triển sau  4  x 7  . Cho hệ số của số hạng thứ 3 của khai triển  x 2 x   là 36... Tìm hệ số của x8 trong khai triển 1  x 2  x 3  . Tìm hệ số của x5 trong khai triển 1  x  x 2  x3  . Với n  N . 18. gọi a3n 3 là hàm số của x 3n 3 trong khai triển  x 2  1 . 20.  Cnn10  1023. 13. x   n 5 8 10 15.Cn và số hạng thứ 4 = 20n. 16. Tìm n để n n 2 a3n 3  26n. Tìm n và x. Cho khai triển của  2 2  2 3  biết Cn3  5.x n  .Giải phương trình Cnn1  Cnn 2  .myschool.  n.  C2nn 1  220  1.http://www. C141 . 1  9.2 2 )m . T5 là các số hạng thứ 3 và 5 của khai triển. 17. Tìm số hạng thứ 7. Tìm hệ số của x3 trong khai triển  x 2  x  1 . Tìm hệ số của xn trong khai triển 1  x  2 x 2  . C14 2 lập thành cấp số cộng. C là các hệ số của số hạng thứ 4 và 2. Xét khai triển ( 3 m 1 m x 2 x 1 4  2. Tìm x biết  9T3  T5  240 Dạng 3: Giải phương trình n n n 19. biết rằng x  1 C2 n 1  C22n 1  ..

22. Tính số tập hợp con lớn nhất chứa k ( 0  k  n ) phần tử của A.vn ThS: Đỗ Viết Tuân 21. Px C2 x 1 3 26. Cho tập hợp A có n phần tử (n > 6). 1 2 100 32. …. x 1  x x C y : C y  2  3  23.  y y 24  24. 2.100 2 C100 . Giải hệ phương trình  C x : A x  1 . . Cho đa giác đều A1 A2 . an . Tìm n  N : C 1  6Cx2  6C x3  9 x 2  14 x..n} sao cho số tập con gồm k phần tử của A là lớn nhất.. A2 n nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh trong 2n đỉnh. 30. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức 1  3   10 ..Cnn1  48.myschool.. Tìm k thuộc {1. n  N  nội tiếp đường tròn  O  . 1 27. Biết rằng số tập con gồm 4 phần tử cuả A bằng 20 lần số tập con gồm 2 phần tử của A. Ax3 18  x C2xx1 2 25.. Giải phương trình 2 Ax2  Cxx 1  23 x.C100 . . 29.. Tìm n. A2 . biết số tập hợp con chứa 6 phần tử của A bằng 21 lần số tập hợp con chứa 1 phần tử của A. Tìm số lớn nhất trong các số sau: 1. A2 n  n  2. Biết rằng số  có đỉnh trong 2n điểm A1 .http://www. Cho tập hợp A gồm n phần tử (n>=4). Giải phương trình: An2 . Dạng 4: Tìm hệ số lớn nhất 2x 28. 31. 2 2 C100 . Giải bất phương trình Cx  Cx2  .  C xk  22006  1. Cho (1  x) n  a0  a1 x    an x n và a0  a1    an  4096. Tìm số lớn nhất trong các số a0.. ….. a1. Tính Q  biết x 1  .