CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC IV

Số: /QĐ-TTIV-KHKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày tháng năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Tặng quà chúc mừng sinh nhật khách hàng trả sau năm 2010, thuộc phương án: Cung cấp quà tặng chương trình chúc mừng sinh nhật khách hàng trả sau năm 2010

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC IV
Căn cứ Quyết định số 77/QĐ – TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (nay là Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) về việc thành lập Trung tâm TTDĐ Khu vực IV thuộc Công ty Thông tin Di động (VMS); Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-VMS-TC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Giám đốc Công ty Thông tin Di động về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Thông tin Di động Khu vực IV; Áp dụng Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng 1; Áp dụng Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4; Áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, tại kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTIV-ĐTXD ngày 26 tháng 06 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm về việc phê duyệt phương án và dự trù chi phí Các căn cứ pháp lý khác Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh tại Tờ trình số /TTr- KHKD ngày tháng năm 2010.

1

Giám đốc TT (để b/c). Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công Ty Cổ Phần Nghệ Thuật Việt Địa chỉ: 61 Nguyễn Lương Bằng. . Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo chức năng quyền hạn. 2. Trước thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế Địa điểm: căn cứ 248.000 đồng 24. Điều 3.000 đồng 273.960.QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. gói thầu: Tặng quà chúc mừng sinh nhật khách hàng trả sau năm năm 2010. thuộc phương án: Cung cấp quà tặng chương trình chúc mừng sinh nhật khách hàng trả sau năm 2010 với nội dung như sau: 1. Giá trúng chỉ định thầu: 273. 3. Nơi nhận : -Như Điều 3.896.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng. KHKD KT. Điều 2. -Lưu: VT. Nội dung gói thầu: phát quà tặng chúc mừng sinh nhật đến khách hàng theo địa chỉ thông báo cước của khách hàng. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 7. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Người soạn thảo và người trình ký văn bản đã kiểm tra đầy đủ nội dung và thể thức/ kỹ thuật trình bày của văn bản Người soạn thảo Người trình ký Trương Trọng Thắng Nguyễn Thanh Trúc Nguyễn Đăng Linh . Tp.856./. Đà Nẵng.856. Tiến độ thực hiện: 6.) Trong đó: 4.000 đồng theo địa chỉ thông báo cước của khách hàng 5. Giao cho Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh tổ chức triển khai thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành và nội dung quyết định này. Các nội dung khác. Quận Liên Chiểu. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.