BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. lý tưởng của Đảng. kỷ luật nghiêm minh. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. đặt lợi ích của Tổ quốc. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. thường xuyên tự đổi mới. độc lập. chịu sự giám sát của nhân dân. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. I. đó là: “1. tự chỉnh đốn. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. Đảng viên. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. gồm 2 điểm. thống nhất ý trí và hành động. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí. tư tưởng và tổ chức. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

cục bộ quan liêu. năng lực công tác. tích cực tham gia công tác quần chúng. Điều lệ Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. gắn bó mật thiết với nhân dân. Tham gia xây dựng. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. tham nhũng. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. có lao động. đạo đức cách mạng. pháp luật của nhà nước. kỷ luật của Đảng. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. Điều lệ Đảng. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.nhân. 3. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. phục tùng tổ chức. chính sách và tổ chức của Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê 3 . có đạo đức và lối sống lành mạnh. điều lệ Đảng. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. gồm 4 điểm sau: 1. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. 4. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. 2. rèn luyện. Điều lệ Đảng. bảo vệ đường lối. nâng cao trình độ kiến thức. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. 2. chăm lo đời sống vật chất.” 2. cơ hội. pháp luật của nhà nước. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. chính sách của Đảng . tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Không ngừng học tập. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. có lối sống lành mạnh. nghị quyết. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. phẩm chất chính trị. phục tùng kỷ luật. được nhân dân tín nhiệm. chỉ thị của Đảng.

Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. . chính. lãng 4 . đa đảng.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Thực hiện các nhiệm vụ trên. .Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. không chấp nhận đa nguyên. lý tưởng của Đảng ta. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: . . liêm. dân tộc ta. trí công. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. vô tư. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Hai là. làm công tác phát triển Đảng viên. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là.Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. từng bước khắc phục. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. nêu gương cần. .Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. trung thực với Đảng. Đồng thời. . kiệm. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.bình. dưới sự lãnh đạo của Đảng. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. do dân và vì dân.

gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. chủ trương. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. gương mẫu. thực hiện vai trò tiên phong. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Vì vậy. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. xa rời nhân dân.phí. tệ nạn trong xã hội. phẩm chất chính trị. đạo đức cách mạng. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. lắng nghe tâm tư. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. bảo vệ đường lối. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. chính sách. chính sách của Đảng. chế độ học tập phù hợp. pháp luật của nhà nước. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. trước hết là trong phạm vi chức trách. quan liêu trong cơ quan của Đảng. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. tích cực thực hiện đường lối. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. nghị quyết của Đảng và nhà nước. Ba là. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. Bốn là. và ngược lại. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . Năm là. Đảng dễ quan liêu. nhà nước và các tiêu cực. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa.

trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. mẫu mực.Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. II. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Về quyền của Đảng viên: Điều 3. đường lối.nhất trong nội bộ. biểu quyết công việc của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến. .Ứng cử. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. 3. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. .Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. trừ quyền biểu quyết. làm cho Đảng luôn trong sạch. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. đã tìm thấy chân lý. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. đã hiến dâng tất cả tình cảm. vững mạnh. Điều lệ Đảng. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh. chính sách của Đảng. .Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. kết tinh 6 . chủ trương. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: . cao đẹp.

rèn luyện mình. của dân tộc. áo mặc. Nâng cao tinh thần yêu nước. thống nhất đất nước. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. thống nhất trọn vẹn hôm nay. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. 7 . qua đó để giáo dục. Một là. Đảng viên. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. hết sức phụng sự Tổ quốc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. độc lập”. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. nước mạnh. tự do. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. phục vụ nhân dân. của nhân loại và thời đại. xã hội công bằng. ai cũng được học hành”. Tổ quốc Việt Nam độc lập. dân chủ. Đối với mỗi cán bộ. hết lòng. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. dân ta được hưởng tự do. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. là “người lãnh đạo. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. xây dựng chủ nghĩa xã hội. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. toàn tâm. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập.những giá trị truyền thống của dân tộc. vì mục tiêu dân giàu. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. đẩy mạnh công cuộc đổi mới.

hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. hết sức phục vụ nhân dân. Mọi biểu hiện cục bộ. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. khắc phục cho được thói vô cảm. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. bảo vệ Đảng. thờ ơ trước những khó khăn. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. 8 . lạc hậu. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trung với nước. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. to đẹp hơn”. lãnh đạm. cho dân tộc. hết lòng.. chủ quyền. biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học. Trung với nước. Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. các sáng kiến trong sản xuất. trì trệ. hợp lý của dân. nền văn hóa. đơn vị. giải quyết kịp thời những yêu cầu. chế độ. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. của nhân dân. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Đoàn kết là yêu nước. công nghệ hiện đại. bảo vệ lợi ích của đất nước. toàn vẹn lãnh thổ. công tác. kiến nghị hợp tình. bức xúc. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.. ngại lao động. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. văn minh. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. trong cơ quan. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. Mọi sự bảo thủ. bảo vệ độc lập. Phải có tinh thần ham học hỏi. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. đoàn kết trong Đảng. chia rẽ là làm hại cho đất nước. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. chia rẽ Đảng với nhân dân. Trung với nước. lười học tập.

. Hai là. Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng. hiệu quả cao. lối sống hưởng thụ. lối sống thực dụng.gia đình . Đối với cán bộ lãnh đạo. không xa hoa. liêm. liêm. giấu giếm khuyết điểm. Học tập và làm theo tấm gương của Người. công tác với tinh thần lao động sáng tạo.. lạm dụng quyền hạn. cá nhân. không bao che. vun vén cá nhân. thu vén cho gia đình. giành giật lợi ích cho mình. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình". chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần. vụ lợi. hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân .Trung với nước. chính. miệng nói lời cao 9 . yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. địa phương chủ nghĩa. vị kỷ. cục bộ. của chính mình một cách có hiệu quả. không tham lam. cho tập thể thì quyết chí làm. bảo vệ đường lối. việc gì có hại thì quyết không làm. biết sử dụng lao động. nói không đi đôi với làm. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. địa vị. phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. của tập thể.. vật tư. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa. vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. kiệm. vì đất nước.. bảo vệ chân lý. chính. hình thức. khiêm tốn.. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. tiền vốn của Nhà nước.. Thực hiện cần. bảo vệ người tốt. chân thành. chất lượng. chính. học tập. trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. kiệm. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. liêm.xã hội. việc gì có lợi cho dân. nói nhiều. chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động. quan điểm của Đảng. chí công vô tư". trung thực. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. có năng suất. kiệm. kiệm. Phải thẳng thắn. liêm chính. làm ít. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. lãng phí. của nhân dân.. Thực hiện chí công. vì nhân dân. kiệm. thực hiện cần. cho nước. chức vụ để chiếm đoạt của công. không phô trương. chính.tập thể . thực hiện đúng lời dạy: "Cần. liêm.

phát huy sức mạnh của dân. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. tiêu cực. pháp luật. lãnh đạm. mà còn phải biết tập hợp nhân dân. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. tiền của của Nhà nước và của nhân dân. làm cho nhân dân bất bình. tổ chức. bòn rút của công. coi thường quần chúng. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. làm ẩu. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. học dân. luôn luôn quan tâm đến mọi người. trục lợi hoặc chuyên quyền. sửa chữa sai lầm. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". coi thường tập thể. để cầu danh. khuyết điểm. phê phán thói "quan cách mạng". tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân. động viên. loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói.đạo nhưng tư tưởng. phải tôn trọng nguyên tắc. Đảng viên. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái. vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ. mỗi cán bộ. Học tập và làm theo Người.. tôn trọng tập thể. Không làm dối. để làm rối loạn kỷ cương. Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. cần phải lên án và loại bỏ. tôn trọng quần chúng nhân dân.. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. độc đoán. đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. tư lợi. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. 10 . có trách nhiệm với dân. tranh thủ kiếm lợi. phê phán những biểu hiện quan liêu. Đảng viên. gắn bó với nhân dân. Ba là. ăn bớt vật tư. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. cộng khổ với nhân dân. trong tập thể. bất chính ra khỏi đời sống xã hội. lợi dụng dân chủ để "kéo bè. kéo cánh". đứng trên quần chúng. phát huy ưu điểm. đứng trên tập thể. mỗi cán bộ. nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. kỷ cương. việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. gắn bó với nhân dân..

sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. tâng bốc nhau. cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. vụ lợi mà "đấu đá". học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. có lý. Tự phê bình phải được coi trọng. quan hệ xã hội lành mạnh. Người dạy cán bộ. nhân danh phê bình để đả kích. xây dựng con người. trong điều kiện toàn cầu hóa. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. làm rối nội bộ. chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. chủ động. đoàn kết. hợp tác cùng có lợi. được đặt lên hàng đầu. thích nghe lời khen. giải phóng giai cấp. Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. giải phóng con người. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới. chủ động. Đồng thời. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. anh hùng giải phóng dân tộc. không sợ phê bình. đa 11 . tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. Bốn là. Ngày nay. trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. không dám nói thẳng. theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". chia rẽ. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. lôi kéo. có tình. việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. trong sáng. (thậm chí xu nịnh). Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả.

tạo động lực cho sự phát triển nhanh. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. xã hội.phương hóa. vọng ngoại. áp đặt trong quan hệ quốc tế. bất công. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. đói nghèo. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. tôn trọng độc lập. hiệu quả. đẩy mạnh giáo dục. hợp tác và phát triển. rèn luyện. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. nỗ lực học tập. thường xuyên tự giác. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. tiếp tục xây dựng. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. Khép lại những vấn đề của quá khứ. hận thù. mở rộng hợp tác cùng có lợi. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. chủ quyền của các nước khác. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. Đảng viên và nhân dân. toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức. tiến bộ. đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. phê phán các biểu hiện vong bản. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. 12 . bền vững. phát triển. Hơn lúc nào hết. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. cường quyền. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. tự lực. tự cường. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. chống chiến tranh. phấn đấu vì độc lập. nhìn về tương lai. hòa bình. lịch sử. lối sống trong cán bộ. xoá bỏ mặc cảm. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội. hiện nay toàn Đảng. phấn đấu vì hòa bình.

rộng hơn. để rèn mình. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Đã bao nhiêu năm nay. giải phóng con người và nhân loại. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. khoan dung. nhân hậu. Đảng viên. hết mực vì con người. vị tha. trong tâm khảm người Việt Nam. giải phóng giai cấp. Mỗi người cán bộ. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. liêm. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. chính. vượt qua mọi thử thách. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. đời riêng trong sáng. kiệm. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. chí công. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . vô tư. kính trọng nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân.

có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. bao gồm nhiều giai cấp. Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. vì nhân dân. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”. Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này. thành “ Dân giàu. “Có nền kinh tế phát triển cao. hạnh phúc. tập thể và tư nhân ). nước mạnh. xã hội công bằng. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. văn minh”. Đại hội X có điều chỉnh. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. Hơn nữa. dân chủ. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. tự do. Ba là. “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. văn minh”. Bốn là. nước mạnh. tầng lớp. Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu.Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là. Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. “Có nền văn hóa tiên tiến. có cuộc sống ấm no. văn minh”. Vì vậy. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. bỏ cụm từ “bóc lột”. Năm là. phát triển toàn diện”. Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. đậm đà bản sắc dân tộc”. Đại đa số nhân dân là người lao động. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. do nhân dân. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. xã hội công bằng. dân chủ. So với Cương lĩnh 1991. Hai là “do nhân dân làm chủ”. 14 . công bằng. nước mạnh. kinh doanh. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. bất công.

Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. từng dân tộc. Sáu là. 15 . Ngoài ra. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”. IX. vận hành theo cơ chế thị trường. Đại hội X đã sắp xếp lại. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Thực chất. trong đặc trưng này. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. đoàn kết. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tám là. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Các Đại hội VIII. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. do nhân dân. Một là. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. điều chỉnh.Xét về bản chất. Bảy là. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. có sự quản lý của Nhà nước. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác.

quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. nước mạnh. Năm là. kinh tế kém phát triển. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. là nguồn sức mạnh. Từ Đại hội VIII. Ba là. có 16 . Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. dân chủ. xã hội công bằng. Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991. thống nhất của Tổ Quốc. Bốn là. vì nhân dân”. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.xã hội. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân. dưới sự lãnh đạo của Đảng. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. hiện đại hóa”. vừa là động lực để phát triển kinh tế .Từ nhận thức rõ hơn. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. quyền lực nhà nước là thống nhất. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. do nhân dân. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. Hai là. là quy luật phát triển chung của nhân loại. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. vì dân giàu.

làm nền tảng chính trị. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. Tám là. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. lối sống. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức. vững mạnh”. bổ sung và phát triển Cương lĩnh. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. của chế độ. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. vừa cấp bách. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. “Xây dựng Đảng trong sạch.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. tệ quan liêu. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. đạo đức. chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng.sự phân công. Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. lãng phí. Bảy là. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu. Sáu là. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. hành pháp và tư pháp. chính trị. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. tham nhũng. Sau Đại hội X. vừa thường xuyên. Tôi tin rằng trong một ngày 17 .

18 .không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .