P. 1
BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

|Views: 88,580|Likes:
Được xuất bản bởiKhoai Tây

More info:

Published by: Khoai Tây on Nov 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

tự chỉnh đốn.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. thường xuyên tự đổi mới. đó là: “1. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. độc lập. gồm 2 điểm. lý tưởng của Đảng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. I. tư tưởng và tổ chức. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đảng viên. kỷ luật nghiêm minh. đặt lợi ích của Tổ quốc. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. chịu sự giám sát của nhân dân. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí. suốt đời phấn đấu cho mục đích. giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. thống nhất ý trí và hành động.

lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Tham gia xây dựng. bảo vệ đường lối. tham nhũng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. cục bộ quan liêu. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Điều lệ Đảng. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. chỉ thị của Đảng. phục tùng tổ chức. chăm lo đời sống vật chất. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.nhân. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. 2. đạo đức cách mạng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. tích cực tham gia công tác quần chúng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Điều lệ Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. có đạo đức và lối sống lành mạnh. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. 4. kỷ luật của Đảng. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. Điều lệ Đảng. chính sách và tổ chức của Đảng. 2. năng lực công tác.” 2. có lối sống lành mạnh. nâng cao trình độ kiến thức. được nhân dân tín nhiệm. có lao động. chính sách của Đảng . nghị quyết. cơ hội. pháp luật của nhà nước. gắn bó mật thiết với nhân dân. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. điều lệ Đảng. rèn luyện. phẩm chất chính trị. phục tùng kỷ luật. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Không ngừng học tập. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. gồm 4 điểm sau: 1. pháp luật của nhà nước. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. thường xuyên tự phê bình và phê 3 . 3.

. Hai là. . làm công tác phát triển Đảng viên.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. . các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. trí công. .Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. không chấp nhận đa nguyên. .Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Đồng thời.bình. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. đa đảng. lý tưởng của Đảng ta. kiệm. do dân và vì dân. lãng 4 . phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: . vô tư. từng bước khắc phục. liêm. chính. dân tộc ta.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. dưới sự lãnh đạo của Đảng. trung thực với Đảng. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. Thực hiện các nhiệm vụ trên. nêu gương cần. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. chủ trương. Ba là. Năm là. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. bảo vệ đường lối. trước hết là trong phạm vi chức trách. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. pháp luật của nhà nước. chế độ học tập phù hợp. nghị quyết của Đảng và nhà nước. thực hiện vai trò tiên phong. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. chính sách. tích cực thực hiện đường lối. quan liêu trong cơ quan của Đảng. chính sách của Đảng. và ngược lại. xa rời nhân dân. phẩm chất chính trị. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. nhà nước và các tiêu cực. lắng nghe tâm tư. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người.phí. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. đạo đức cách mạng. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. gương mẫu. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tệ nạn trong xã hội. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. Vì vậy. Bốn là. Đảng dễ quan liêu. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi.

Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh. II. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. . Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: . cao đẹp. đã tìm thấy chân lý. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. biểu quyết công việc của Đảng. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. Điều lệ Đảng.nhất trong nội bộ. . ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. chính sách của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến. mẫu mực. đã hiến dâng tất cả tình cảm. làm cho Đảng luôn trong sạch. Về quyền của Đảng viên: Điều 3. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây.Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. đường lối.Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. vững mạnh. kết tinh 6 . 3.Ứng cử. chủ trương. trừ quyền biểu quyết. . đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương.

của dân tộc. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. thống nhất trọn vẹn hôm nay. tự do. phục vụ nhân dân. của nhân loại và thời đại. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. qua đó để giáo dục. hết sức phụng sự Tổ quốc. Tổ quốc Việt Nam độc lập. Nâng cao tinh thần yêu nước. xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một là. toàn tâm. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. là “người lãnh đạo. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên.những giá trị truyền thống của dân tộc. xã hội công bằng. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. ai cũng được học hành”. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. nước mạnh. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. áo mặc. dân chủ. vì mục tiêu dân giàu. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. rèn luyện mình. 7 . hết lòng. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. dân ta được hưởng tự do. độc lập”. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. đẩy mạnh công cuộc đổi mới. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Đảng viên. Đối với mỗi cán bộ. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. thống nhất đất nước.

văn minh. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. trong cơ quan. thờ ơ trước những khó khăn. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. các sáng kiến trong sản xuất.. ngại lao động.. nền văn hóa. Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học. lạc hậu. hợp lý của dân. Phải có tinh thần ham học hỏi. Mọi sự bảo thủ. trì trệ. to đẹp hơn”. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta. đoàn kết trong Đảng. bảo vệ độc lập. giải quyết kịp thời những yêu cầu. Trung với nước. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước. chủ quyền. bảo vệ lợi ích của đất nước. đơn vị. cho dân tộc. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. hết sức phục vụ nhân dân. khắc phục cho được thói vô cảm. của nhân dân. bức xúc. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. lãnh đạm. hết lòng. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. công nghệ hiện đại. lười học tập. Mọi biểu hiện cục bộ. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. chế độ. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. toàn vẹn lãnh thổ. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. Trung với nước. kiến nghị hợp tình. chia rẽ là làm hại cho đất nước. Trung với nước. bảo vệ Đảng. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. 8 . công tác.

biết sử dụng lao động. vì nhân dân. của tập thể.. Thực hiện cần. quan điểm của Đảng. địa vị. kiệm. làm ít. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. thực hiện cần. chân thành. hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân . yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. vị kỷ. cục bộ. kiệm. liêm.. kiệm. không xa hoa. nói không đi đôi với làm.xã hội. giành giật lợi ích cho mình. bảo vệ người tốt. chức vụ để chiếm đoạt của công. chính. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. hình thức. liêm chính..gia đình . nói nhiều. Đối với cán bộ lãnh đạo. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. khiêm tốn. thu vén cho gia đình. vật tư. cho nước. không tham lam. giấu giếm khuyết điểm. liêm. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. Hai là. Học tập và làm theo tấm gương của Người.Trung với nước. tiền vốn của Nhà nước.. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. địa phương chủ nghĩa. vụ lợi. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. vì đất nước. việc gì có hại thì quyết không làm. bảo vệ đường lối. cá nhân. lối sống thực dụng. kiệm. thực hiện đúng lời dạy: "Cần. trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Thực hiện chí công. không phô trương. của nhân dân. miệng nói lời cao 9 .. trung thực. chất lượng. Phải thẳng thắn. liêm. vun vén cá nhân. của chính mình một cách có hiệu quả. chính. không bao che. chính. kiệm. lạm dụng quyền hạn. lối sống hưởng thụ. liêm. chí công vô tư". việc gì có lợi cho dân. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng. có năng suất. hiệu quả cao. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. bảo vệ chân lý. chính... được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình". chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần. lãng phí.tập thể . chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động. học tập. phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. cho tập thể thì quyết chí làm.

làm cho nhân dân bất bình. coi thường quần chúng. loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. gắn bó với nhân dân. trục lợi hoặc chuyên quyền. phê phán những biểu hiện quan liêu. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. đứng trên tập thể. mỗi cán bộ. dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân. tôn trọng quần chúng nhân dân. làm ẩu. tranh thủ kiếm lợi. phê phán thói "quan cách mạng". khuyết điểm. lãnh đạm. Đảng viên. gắn bó với nhân dân. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. tổ chức. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân.. việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. tiêu cực. ăn bớt vật tư. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. động viên. coi thường tập thể. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái. bất chính ra khỏi đời sống xã hội. học dân. 10 . đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. phải tôn trọng nguyên tắc. tư lợi. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. mà còn phải biết tập hợp nhân dân. pháp luật. kéo cánh". lợi dụng dân chủ để "kéo bè. vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ. Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. sửa chữa sai lầm. cần phải lên án và loại bỏ.. cộng khổ với nhân dân. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". luôn luôn quan tâm đến mọi người. tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. độc đoán. Ba là. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". bòn rút của công. để cầu danh. phát huy ưu điểm. đứng trên quần chúng. nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. Học tập và làm theo Người.. Không làm dối. tôn trọng tập thể. để làm rối loạn kỷ cương.đạo nhưng tư tưởng. trong tập thể. Đảng viên. phát huy sức mạnh của dân. mỗi cán bộ. kỷ cương. tiền của của Nhà nước và của nhân dân. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. có trách nhiệm với dân. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói.

chia rẽ. có tình. cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. chủ động. không sợ phê bình. giải phóng con người. lôi kéo. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả. theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. giải phóng giai cấp. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Bốn là. làm rối nội bộ. nhân danh phê bình để đả kích. có lý. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. (thậm chí xu nịnh). Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. chủ động. xây dựng con người. chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. anh hùng giải phóng dân tộc. được đặt lên hàng đầu.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. đa 11 . vụ lợi mà "đấu đá". không dám nói thẳng. Ngày nay. sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. đoàn kết. trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới. trong sáng. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. hợp tác cùng có lợi. Tự phê bình phải được coi trọng. sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. trong điều kiện toàn cầu hóa. Người dạy cán bộ. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. tâng bốc nhau. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. thích nghe lời khen. quan hệ xã hội lành mạnh. việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. Đồng thời.

bền vững. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. tiếp tục xây dựng. mở rộng hợp tác cùng có lợi. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. phê phán các biểu hiện vong bản. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. hợp tác và phát triển. thường xuyên tự giác. lịch sử. tôn trọng độc lập. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn.phương hóa. chống chiến tranh. bất công. Khép lại những vấn đề của quá khứ. đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. tiến bộ. Hơn lúc nào hết. tự cường. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. hiện nay toàn Đảng. tạo động lực cho sự phát triển nhanh. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. áp đặt trong quan hệ quốc tế. tự lực. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. vọng ngoại. hận thù. hiệu quả. phát triển. đói nghèo. rèn luyện. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. phấn đấu vì hòa bình. hòa bình. toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. đẩy mạnh giáo dục. lối sống trong cán bộ. phấn đấu vì độc lập. xoá bỏ mặc cảm. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. Đảng viên và nhân dân. 12 . nhìn về tương lai. xã hội. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. nỗ lực học tập. chủ quyền của các nước khác. cường quyền. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội.

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn. Đảng viên. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. vô tư. vượt qua mọi thử thách. trong tâm khảm người Việt Nam. kiệm. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. hết mực vì con người. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. kính trọng nhân dân. để rèn mình. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . chính. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. liêm. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. Đã bao nhiêu năm nay. Mỗi người cán bộ. nhân hậu. rộng hơn. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. đời riêng trong sáng. giải phóng con người và nhân loại. phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. khoan dung. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. vị tha. giải phóng giai cấp. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. chí công. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân.

Năm là. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. văn minh”. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. đậm đà bản sắc dân tộc”. vì nhân dân. bất công. Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. xã hội công bằng. văn minh”. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. hạnh phúc. tầng lớp. nước mạnh. nước mạnh. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. tập thể và tư nhân ). dân chủ. văn minh”. công bằng. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. nước mạnh. bao gồm nhiều giai cấp. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Hơn nữa. thành “ Dân giàu. có cuộc sống ấm no. nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này. kinh doanh. Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu. Vì vậy. “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. Ba là. phát triển toàn diện”. tự do. dân chủ. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”. “Có nền kinh tế phát triển cao. do nhân dân. 14 . Bốn là. bỏ cụm từ “bóc lột”. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. Đại đa số nhân dân là người lao động. Hai là “do nhân dân làm chủ”. “Có nền văn hóa tiên tiến. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. Đại hội X có điều chỉnh. xã hội công bằng.Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là. nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. So với Cương lĩnh 1991.

phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. Các Đại hội VIII. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Một là. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Đại hội X đã sắp xếp lại. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. Sáu là. điều chỉnh. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Tám là. Thực chất. Ngoài ra. trong đặc trưng này. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. đoàn kết. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. từng dân tộc. có sự quản lý của Nhà nước. IX.Xét về bản chất. Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. do nhân dân. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. vận hành theo cơ chế thị trường. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. 15 . vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Bảy là. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác.

văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc. hiện đại hóa”.xã hội. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Năm là. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. có 16 . giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.Từ nhận thức rõ hơn. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. nước mạnh. kinh tế kém phát triển. vì dân giàu. dân chủ. vừa là động lực để phát triển kinh tế . là quy luật phát triển chung của nhân loại. Ba là. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. dưới sự lãnh đạo của Đảng. là nguồn sức mạnh. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Hai là. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. xã hội công bằng. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. quyền lực nhà nước là thống nhất. Bốn là. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân. vì nhân dân”. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. Từ Đại hội VIII. thống nhất của Tổ Quốc. do nhân dân. Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991.

Tôi tin rằng trong một ngày 17 . chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. vừa thường xuyên. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. Sáu là. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. tệ quan liêu. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức. vừa cấp bách. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu. chính trị.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. của chế độ. hành pháp và tư pháp. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Tám là. “Xây dựng Đảng trong sạch. Sau Đại hội X. lãng phí. tham nhũng. Bảy là. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. làm nền tảng chính trị. bổ sung và phát triển Cương lĩnh. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. vững mạnh”. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. đạo đức. lối sống. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới.sự phân công.

trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam . 18 .không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->