P. 1
BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

|Views: 88,772|Likes:
Được xuất bản bởiKhoai Tây

More info:

Published by: Khoai Tây on Nov 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

tư tưởng và tổ chức. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. gồm 2 điểm. mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. kỷ luật nghiêm minh. Đảng viên. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. I. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. suốt đời phấn đấu cho mục đích. đó là: “1. tự chỉnh đốn. thống nhất ý trí và hành động. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. chịu sự giám sát của nhân dân. lý tưởng của Đảng. thường xuyên tự đổi mới. độc lập. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí. đặt lợi ích của Tổ quốc. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước.

thường xuyên tự phê bình và phê 3 . chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. phục tùng kỷ luật.nhân. nghị quyết. chăm lo đời sống vật chất. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. tham nhũng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Điều lệ Đảng. rèn luyện. năng lực công tác. Tham gia xây dựng. gồm 4 điểm sau: 1. pháp luật của nhà nước. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. có lao động. tích cực tham gia công tác quần chúng. phục tùng tổ chức. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. pháp luật của nhà nước. Không ngừng học tập. có đạo đức và lối sống lành mạnh. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. cục bộ quan liêu. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. gắn bó mật thiết với nhân dân. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. bảo vệ đường lối. 2. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 4. nâng cao trình độ kiến thức. chính sách và tổ chức của Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.” 2. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. đạo đức cách mạng. 2. cơ hội. kỷ luật của Đảng. điều lệ Đảng. được nhân dân tín nhiệm. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Điều lệ Đảng. 3. chính sách của Đảng . Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. phẩm chất chính trị. có lối sống lành mạnh. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. chỉ thị của Đảng.

lãng 4 . làm công tác phát triển Đảng viên. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. . dân tộc ta. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Hai là. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. nêu gương cần. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. Thực hiện các nhiệm vụ trên. Đồng thời. trí công. chính. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. liêm. . vô tư. dưới sự lãnh đạo của Đảng. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. do dân và vì dân. . đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. .bình. không chấp nhận đa nguyên. từng bước khắc phục. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. lý tưởng của Đảng ta. . sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. đa đảng.Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. kiệm.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: .Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. trung thực với Đảng.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền. xa rời nhân dân. chính sách của Đảng. tệ nạn trong xã hội. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. tích cực thực hiện đường lối. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. nghị quyết của Đảng và nhà nước. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . Đảng dễ quan liêu. thực hiện vai trò tiên phong. Bốn là. lắng nghe tâm tư.phí. chính sách. Vì vậy. chế độ học tập phù hợp. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. bảo vệ đường lối. nhà nước và các tiêu cực. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. quan liêu trong cơ quan của Đảng. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. trước hết là trong phạm vi chức trách. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. gương mẫu. chủ trương. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. đạo đức cách mạng. và ngược lại. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. phẩm chất chính trị. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Năm là. Ba là. pháp luật của nhà nước. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo.

trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. kết tinh 6 . đường lối. đã tìm thấy chân lý.Ứng cử. chủ trương. Điều lệ Đảng.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. làm cho Đảng luôn trong sạch.Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị.Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. biểu quyết công việc của Đảng. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh. . Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. chính sách của Đảng. trừ quyền biểu quyết. vững mạnh. . ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.nhất trong nội bộ. đã hiến dâng tất cả tình cảm. II. Về quyền của Đảng viên: Điều 3. cao đẹp. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. 3. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. . Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”.Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: . Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. mẫu mực.

toàn tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. hết lòng. Nâng cao tinh thần yêu nước. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. nước mạnh. qua đó để giáo dục. vì mục tiêu dân giàu. Đối với mỗi cán bộ.những giá trị truyền thống của dân tộc. 7 . tự do. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. phục vụ nhân dân. đẩy mạnh công cuộc đổi mới. ai cũng được học hành”. là “người lãnh đạo. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. thống nhất trọn vẹn hôm nay. Một là. Đảng viên. Tổ quốc Việt Nam độc lập. hết sức phụng sự Tổ quốc. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. của dân tộc. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. dân ta được hưởng tự do. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. áo mặc. dân chủ. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. của nhân loại và thời đại. rèn luyện mình. độc lập”. xã hội công bằng. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. thống nhất đất nước. xây dựng chủ nghĩa xã hội. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông.

đoàn kết trong Đảng. Mọi sự bảo thủ. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. Mọi biểu hiện cục bộ. to đẹp hơn”. bảo vệ Đảng. Trung với nước. trong cơ quan. Trung với nước. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. lười học tập. lạc hậu. chế độ. Trung với nước. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. kiến nghị hợp tình. thờ ơ trước những khó khăn. các sáng kiến trong sản xuất. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. Đoàn kết là yêu nước. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. hợp lý của dân. bảo vệ lợi ích của đất nước. trì trệ. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. chủ quyền. biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học. hết lòng. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. văn minh. đơn vị. cho dân tộc. lãnh đạm.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phải có tinh thần ham học hỏi.. giải quyết kịp thời những yêu cầu. bức xúc. chia rẽ Đảng với nhân dân. 8 . nền văn hóa. của nhân dân. khắc phục cho được thói vô cảm. công tác. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc.. bảo vệ độc lập. ngại lao động. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. hết sức phục vụ nhân dân. toàn vẹn lãnh thổ. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. chia rẽ là làm hại cho đất nước. công nghệ hiện đại. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn.

vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. trung thực. liêm chính. liêm. hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân . không phô trương. bảo vệ đường lối... yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. Đối với cán bộ lãnh đạo. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. khiêm tốn. không tham lam. Hai là.gia đình . Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. chức vụ để chiếm đoạt của công. cục bộ. học tập. làm ít. vị kỷ. vì nhân dân. kiệm. vì đất nước. chính. chất lượng.. Học tập và làm theo tấm gương của Người. kiệm. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. quan điểm của Đảng. thực hiện cần. có năng suất. hình thức. liêm.tập thể . giành giật lợi ích cho mình. chí công vô tư". lối sống thực dụng. hiệu quả cao. chính. chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động. tiền vốn của Nhà nước. của nhân dân. kiệm. cho nước. phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. của chính mình một cách có hiệu quả. cho tập thể thì quyết chí làm. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng.xã hội. nói không đi đôi với làm. vun vén cá nhân. giấu giếm khuyết điểm. thực hiện đúng lời dạy: "Cần. chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần. địa phương chủ nghĩa. vụ lợi.. liêm. chính. liêm. lãng phí. biết sử dụng lao động. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình". không bao che. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. kiệm. việc gì có hại thì quyết không làm. cá nhân. Phải thẳng thắn. vật tư. Thực hiện chí công. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. địa vị. miệng nói lời cao 9 . kiệm. nói nhiều. của tập thể. việc gì có lợi cho dân. bảo vệ chân lý. được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa. lạm dụng quyền hạn. chân thành.Trung với nước. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi... chính. thu vén cho gia đình.. không xa hoa. Thực hiện cần. lối sống hưởng thụ. bảo vệ người tốt.

kỷ cương. mỗi cán bộ. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. coi thường tập thể. gắn bó với nhân dân. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. kéo cánh". loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. tôn trọng tập thể. đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ. gắn bó với nhân dân. để làm rối loạn kỷ cương.. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. để cầu danh. Ba là. trong tập thể. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. Đảng viên. đứng trên tập thể. lợi dụng dân chủ để "kéo bè. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". sửa chữa sai lầm. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. học dân. cộng khổ với nhân dân.đạo nhưng tư tưởng. làm cho nhân dân bất bình. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. ăn bớt vật tư. luôn luôn quan tâm đến mọi người. khuyết điểm. làm ẩu. bòn rút của công. coi thường quần chúng. độc đoán. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái... tiêu cực. trục lợi hoặc chuyên quyền. Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. phát huy ưu điểm. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. phê phán những biểu hiện quan liêu. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. cần phải lên án và loại bỏ. tổ chức. mà còn phải biết tập hợp nhân dân. tôn trọng quần chúng nhân dân. dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân. phải tôn trọng nguyên tắc. Học tập và làm theo Người. việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. Không làm dối. tiền của của Nhà nước và của nhân dân. động viên. tư lợi. mỗi cán bộ. tranh thủ kiếm lợi. 10 . pháp luật. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. có trách nhiệm với dân. Đảng viên. lãnh đạm. đứng trên quần chúng. phê phán thói "quan cách mạng". phát huy sức mạnh của dân. bất chính ra khỏi đời sống xã hội.

việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. thích nghe lời khen. (thậm chí xu nịnh). theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. đoàn kết. góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. quan hệ xã hội lành mạnh. tâng bốc nhau. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. Tự phê bình phải được coi trọng. có lý. anh hùng giải phóng dân tộc. Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. Người dạy cán bộ. trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. không sợ phê bình. cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. được đặt lên hàng đầu. chủ động. Đồng thời. không dám nói thẳng. làm rối nội bộ. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. Bốn là. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. chia rẽ. hợp tác cùng có lợi. trong sáng. xây dựng con người. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. trong điều kiện toàn cầu hóa. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. giải phóng giai cấp. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. đa 11 . chủ động. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. nhân danh phê bình để đả kích. vụ lợi mà "đấu đá". giải phóng con người. lôi kéo. có tình. Ngày nay. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả.

đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. tự lực. phấn đấu vì hòa bình. chống chiến tranh. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. bất công. 12 . phấn đấu vì độc lập. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. rèn luyện. xã hội. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. áp đặt trong quan hệ quốc tế. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. cường quyền. lịch sử. vọng ngoại. đói nghèo. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. hiện nay toàn Đảng. nhìn về tương lai. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. phê phán các biểu hiện vong bản. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. lối sống trong cán bộ. đẩy mạnh giáo dục. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. hận thù.phương hóa. tạo động lực cho sự phát triển nhanh. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. xoá bỏ mặc cảm. nỗ lực học tập. tự cường. hợp tác và phát triển. toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. hòa bình. chủ quyền của các nước khác. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. Hơn lúc nào hết. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. thường xuyên tự giác. hiệu quả. Khép lại những vấn đề của quá khứ. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. tiến bộ. phát triển. Đảng viên và nhân dân. tôn trọng độc lập. mở rộng hợp tác cùng có lợi. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. bền vững. tiếp tục xây dựng.

Mỗi người cán bộ. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. nhân hậu. kính trọng nhân dân. liêm. rộng hơn.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. giải phóng con người và nhân loại. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. hết mực vì con người. Đảng viên. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái. trong tâm khảm người Việt Nam. chính. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. để rèn mình. đời riêng trong sáng. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. giải phóng giai cấp. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. vô tư. vị tha. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. Đã bao nhiêu năm nay. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến. khoan dung. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. vượt qua mọi thử thách. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . chí công. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. kiệm. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn.

Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này. kinh doanh. văn minh”. hạnh phúc. Ba là. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. “Có nền văn hóa tiên tiến. Đại đa số nhân dân là người lao động. thành “ Dân giàu. do nhân dân. dân chủ. văn minh”. nước mạnh. phát triển toàn diện”. “Có nền kinh tế phát triển cao. tầng lớp. Hơn nữa. xã hội công bằng. Bốn là. So với Cương lĩnh 1991. có cuộc sống ấm no. nước mạnh. nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”.Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là. xã hội công bằng. bất công. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. vì nhân dân. bỏ cụm từ “bóc lột”. Hai là “do nhân dân làm chủ”. tập thể và tư nhân ). Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. Đại hội X có điều chỉnh. tự do. Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. 14 . Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. bao gồm nhiều giai cấp. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. công bằng. Năm là. Vì vậy. đậm đà bản sắc dân tộc”. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. dân chủ. Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu. văn minh”. nước mạnh. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc.

15 . Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. Thực chất. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. điều chỉnh. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Đại hội X đã sắp xếp lại. vận hành theo cơ chế thị trường. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Sáu là. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Một là. Ngoài ra. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Bảy là. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. có sự quản lý của Nhà nước. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. Tám là. Các Đại hội VIII. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. đoàn kết. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. IX. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. từng dân tộc. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật.Xét về bản chất. trong đặc trưng này. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. do nhân dân.

vì dân giàu. hiện đại hóa”. nước mạnh. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân.Từ nhận thức rõ hơn. vừa là động lực để phát triển kinh tế . quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc. Từ Đại hội VIII.xã hội. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. là nguồn sức mạnh. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. có 16 . Ba là. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. vì nhân dân”. Năm là. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. dân chủ. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. do nhân dân. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. thống nhất của Tổ Quốc. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. kinh tế kém phát triển. là quy luật phát triển chung của nhân loại. đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. quyền lực nhà nước là thống nhất. Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991. Hai là. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. xã hội công bằng. Bốn là.

thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. chính trị. tệ quan liêu. Bảy là. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. Tôi tin rằng trong một ngày 17 .sự phân công. của chế độ. bổ sung và phát triển Cương lĩnh. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng. tham nhũng. Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. lãng phí. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. vừa thường xuyên. Tám là. “Xây dựng Đảng trong sạch. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. vững mạnh”. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. hành pháp và tư pháp. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. Sáu là. làm nền tảng chính trị. lối sống. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. Sau Đại hội X. vừa cấp bách. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu. đạo đức.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức.

18 . trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->