BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. gồm 2 điểm. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chịu sự giám sát của nhân dân. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. tự chỉnh đốn. thường xuyên tự đổi mới. kỷ luật nghiêm minh. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng viên. tư tưởng và tổ chức. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. đặt lợi ích của Tổ quốc. đó là: “1. suốt đời phấn đấu cho mục đích. độc lập. lý tưởng của Đảng. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. thống nhất ý trí và hành động. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. I. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. Không ngừng học tập. thường xuyên tự phê bình và phê 3 . giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. được nhân dân tín nhiệm. chỉ thị của Đảng. Điều lệ Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. bảo vệ đường lối. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Tham gia xây dựng. Điều lệ Đảng. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 3. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. chính sách và tổ chức của Đảng. cục bộ quan liêu. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. phẩm chất chính trị. gồm 4 điểm sau: 1. Điều lệ Đảng. 2. kỷ luật của Đảng. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 2. đạo đức cách mạng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. có lao động. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 4. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. tham nhũng. rèn luyện. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. pháp luật của nhà nước. năng lực công tác. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. pháp luật của nhà nước. có lối sống lành mạnh.” 2. phục tùng kỷ luật. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. nâng cao trình độ kiến thức. chính sách của Đảng .nhân. cơ hội. nghị quyết. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. chăm lo đời sống vật chất. có đạo đức và lối sống lành mạnh. phục tùng tổ chức. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. gắn bó mật thiết với nhân dân. điều lệ Đảng.

. do dân và vì dân. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. trí công. .Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. . phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. lãng 4 .Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. . Đồng thời.bình. trung thực với Đảng. không chấp nhận đa nguyên. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. làm công tác phát triển Đảng viên. chính. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. từng bước khắc phục. kiệm. dưới sự lãnh đạo của Đảng. dân tộc ta. đa đảng. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Thực hiện các nhiệm vụ trên.Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: . sinh hoạt và hoạt động của Đảng.Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Hai là. . phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. liêm. lý tưởng của Đảng ta. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. nêu gương cần. vô tư.

nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. chủ trương. nhà nước và các tiêu cực. tích cực thực hiện đường lối. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. nghị quyết của Đảng và nhà nước. chính sách. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . Năm là. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. bảo vệ đường lối. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. pháp luật của nhà nước. trước hết là trong phạm vi chức trách. chính sách của Đảng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. quan liêu trong cơ quan của Đảng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo.phí. phẩm chất chính trị. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. xa rời nhân dân. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Vì vậy. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. gương mẫu. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. đạo đức cách mạng. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. và ngược lại. Bốn là. tệ nạn trong xã hội. Đảng dễ quan liêu. lắng nghe tâm tư. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Ba là. chế độ học tập phù hợp. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. thực hiện vai trò tiên phong.

Về quyền của Đảng viên: Điều 3.Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. II. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh. biểu quyết công việc của Đảng. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. vững mạnh. trừ quyền biểu quyết. mẫu mực. . ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. cao đẹp.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. làm cho Đảng luôn trong sạch. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. đã tìm thấy chân lý.Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. kết tinh 6 . Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”. 3. . đường lối. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: .nhất trong nội bộ. chính sách của Đảng. . chủ trương. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến. đã hiến dâng tất cả tình cảm.Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét.Ứng cử. Điều lệ Đảng.

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. dân chủ. toàn tâm. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. Tổ quốc Việt Nam độc lập. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. Một là. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. của dân tộc. Nâng cao tinh thần yêu nước. xây dựng chủ nghĩa xã hội. tự do. rèn luyện mình. hết sức phụng sự Tổ quốc. áo mặc. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. độc lập”. 7 .những giá trị truyền thống của dân tộc. vì mục tiêu dân giàu. qua đó để giáo dục. là “người lãnh đạo. phục vụ nhân dân. Đối với mỗi cán bộ. dân ta được hưởng tự do. Đảng viên. thống nhất trọn vẹn hôm nay. xã hội công bằng. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. hết lòng. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. của nhân loại và thời đại. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. nước mạnh. thống nhất đất nước. đẩy mạnh công cuộc đổi mới. ai cũng được học hành”.

ngại lao động. Trung với nước. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. lạc hậu.. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. văn minh. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. lãnh đạm. toàn vẹn lãnh thổ. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. nền văn hóa. 8 . chủ quyền. trì trệ. bảo vệ Đảng. Phải có tinh thần ham học hỏi. Đoàn kết là yêu nước. cho dân tộc. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. kiến nghị hợp tình. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. chia rẽ là làm hại cho đất nước. của nhân dân. Trung với nước. trong cơ quan. hết lòng.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. to đẹp hơn”. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. khắc phục cho được thói vô cảm. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta. chế độ. lười học tập. thờ ơ trước những khó khăn. hợp lý của dân. giải quyết kịp thời những yêu cầu. đoàn kết trong Đảng. bảo vệ lợi ích của đất nước. chia rẽ Đảng với nhân dân. bức xúc. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. Mọi biểu hiện cục bộ. hết sức phục vụ nhân dân. các sáng kiến trong sản xuất. công tác. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.. bảo vệ độc lập. Mọi sự bảo thủ. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. công nghệ hiện đại. Trung với nước. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. đơn vị.

chính. vì nhân dân. Phải thẳng thắn. khiêm tốn. hình thức. chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động. chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần.tập thể . việc gì có lợi cho dân.. của chính mình một cách có hiệu quả.xã hội. vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. cho tập thể thì quyết chí làm. chân thành. không phô trương. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. chính. Thực hiện cần. liêm. liêm. được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa. chức vụ để chiếm đoạt của công. quan điểm của Đảng.. chất lượng. lãng phí. lối sống thực dụng. giấu giếm khuyết điểm. miệng nói lời cao 9 . Học tập và làm theo tấm gương của Người. thu vén cho gia đình. vì đất nước. không xa hoa. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân . bảo vệ chân lý. yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. liêm. thực hiện cần. nói không đi đôi với làm. không tham lam. cá nhân. vị kỷ. vụ lợi. biết sử dụng lao động. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình". kiệm. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. Đối với cán bộ lãnh đạo.. liêm. liêm chính. thực hiện đúng lời dạy: "Cần. phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. có năng suất... bảo vệ người tốt. địa phương chủ nghĩa. chí công vô tư". kiệm. trung thực. cục bộ. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. vun vén cá nhân. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. cho nước. hiệu quả cao. lối sống hưởng thụ.. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.gia đình . Hai là. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. kiệm. kiệm. nói nhiều.. bảo vệ đường lối. làm ít. vật tư. không bao che. của tập thể. lạm dụng quyền hạn. học tập. Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. địa vị. việc gì có hại thì quyết không làm. giành giật lợi ích cho mình. tiền vốn của Nhà nước. Thực hiện chí công. chính. chính. của nhân dân. kiệm.Trung với nước.

mà còn phải biết tập hợp nhân dân. pháp luật. trục lợi hoặc chuyên quyền. Không làm dối. đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. lợi dụng dân chủ để "kéo bè. 10 . nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. phê phán thói "quan cách mạng". trong tập thể. phát huy ưu điểm. tôn trọng quần chúng nhân dân. tiêu cực.đạo nhưng tư tưởng. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. Ba là. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. coi thường quần chúng. kỷ cương. tôn trọng tập thể. lãnh đạm. loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. mỗi cán bộ. học dân. ăn bớt vật tư.. vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ. tranh thủ kiếm lợi. động viên. phê phán những biểu hiện quan liêu. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. độc đoán. luôn luôn quan tâm đến mọi người. gắn bó với nhân dân. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. cộng khổ với nhân dân. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. cần phải lên án và loại bỏ. để làm rối loạn kỷ cương. phát huy sức mạnh của dân. Đảng viên. sửa chữa sai lầm. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. mỗi cán bộ. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. gắn bó với nhân dân. bất chính ra khỏi đời sống xã hội. Đảng viên. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. có trách nhiệm với dân. phải tôn trọng nguyên tắc. làm ẩu.. tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. khuyết điểm. coi thường tập thể. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. bòn rút của công. tư lợi. tổ chức. đứng trên tập thể. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. để cầu danh. dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân. Học tập và làm theo Người. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. kéo cánh". Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. tiền của của Nhà nước và của nhân dân. đứng trên quần chúng. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". làm cho nhân dân bất bình.. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái.

cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. quan hệ xã hội lành mạnh. không dám nói thẳng. việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. trong sáng. (thậm chí xu nịnh). xây dựng con người. Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. hợp tác cùng có lợi. chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. có lý. làm rối nội bộ.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. vụ lợi mà "đấu đá". Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. chủ động. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả. chia rẽ. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. anh hùng giải phóng dân tộc. đoàn kết. chủ động. giải phóng giai cấp. trong điều kiện toàn cầu hóa. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. lôi kéo. được đặt lên hàng đầu. sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. Ngày nay. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. giải phóng con người. có tình. sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. tâng bốc nhau. Người dạy cán bộ. theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. Đồng thời. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tự phê bình phải được coi trọng. không sợ phê bình. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bốn là. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. thích nghe lời khen. đa 11 . góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới. nhân danh phê bình để đả kích.

áp đặt trong quan hệ quốc tế. hận thù. cường quyền. tiến bộ. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. vọng ngoại. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. Khép lại những vấn đề của quá khứ. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. chủ quyền của các nước khác. lối sống trong cán bộ. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. lịch sử. hòa bình. nỗ lực học tập. xã hội. chống chiến tranh. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội. phấn đấu vì độc lập. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. hiện nay toàn Đảng. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. nhìn về tương lai. phê phán các biểu hiện vong bản. phấn đấu vì hòa bình. toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức. tự lực. phát triển. Hơn lúc nào hết. tiếp tục xây dựng. hợp tác và phát triển. rèn luyện. bất công. hiệu quả. tôn trọng độc lập. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. tự cường. bền vững. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. tạo động lực cho sự phát triển nhanh. Đảng viên và nhân dân. xoá bỏ mặc cảm. đói nghèo. mở rộng hợp tác cùng có lợi. đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. thường xuyên tự giác. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. đẩy mạnh giáo dục. 12 .phương hóa.

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái. để rèn mình. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . Mỗi người cán bộ. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. trong tâm khảm người Việt Nam. vượt qua mọi thử thách. vô tư. vị tha. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. giải phóng giai cấp. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn. hết mực vì con người. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. Đảng viên. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến. đời riêng trong sáng. kiệm. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. giải phóng con người và nhân loại. liêm. chí công. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Đã bao nhiêu năm nay. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. kính trọng nhân dân. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. rộng hơn. chính.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. khoan dung. nhân hậu.

kinh doanh. “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. phát triển toàn diện”. Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. xã hội công bằng. thành “ Dân giàu. Vì vậy. Ba là. vì nhân dân. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. nước mạnh. Đại đa số nhân dân là người lao động. Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. văn minh”. tầng lớp. Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này. nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. nước mạnh. hạnh phúc. văn minh”. văn minh”. 14 . bao gồm nhiều giai cấp. nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. do nhân dân. Đại hội X có điều chỉnh. tập thể và tư nhân ). So với Cương lĩnh 1991. dân chủ. Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. Hơn nữa. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. “Có nền kinh tế phát triển cao. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. công bằng. tự do.Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là. xã hội công bằng. bỏ cụm từ “bóc lột”. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. dân chủ. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Bốn là. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. nước mạnh. Năm là. “Có nền văn hóa tiên tiến. có cuộc sống ấm no. Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. bất công. Hai là “do nhân dân làm chủ”. đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tám là. Bảy là. Sáu là. Các Đại hội VIII. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. điều chỉnh. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. đoàn kết. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. IX. Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Xét về bản chất. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. trong đặc trưng này. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. do nhân dân. có sự quản lý của Nhà nước. Thực chất. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. vận hành theo cơ chế thị trường. 15 . b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Đại hội X đã sắp xếp lại. Một là. từng dân tộc.

Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. Từ Đại hội VIII. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. vì nhân dân”. vì dân giàu. đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. nước mạnh. xã hội công bằng. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. thống nhất của Tổ Quốc.Từ nhận thức rõ hơn. Năm là. hiện đại hóa”. dưới sự lãnh đạo của Đảng. văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.xã hội. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. quyền lực nhà nước là thống nhất. Hai là. do nhân dân. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. kinh tế kém phát triển. Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991. là nguồn sức mạnh. là quy luật phát triển chung của nhân loại. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. Ba là. có 16 . vừa là động lực để phát triển kinh tế . “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. Bốn là. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. dân chủ.

chính trị. Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. “Xây dựng Đảng trong sạch. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. Sau Đại hội X. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. Tôi tin rằng trong một ngày 17 . vừa cấp bách. hành pháp và tư pháp. làm nền tảng chính trị. lãng phí. vững mạnh”. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. bổ sung và phát triển Cương lĩnh. chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). tham nhũng. đạo đức. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu.sự phân công. Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. của chế độ. tệ quan liêu.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. vừa thường xuyên. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. Tám là. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. lối sống. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. Sáu là. Bảy là.

trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam . 18 .không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful