BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

Đảng viên. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . đó là: “1. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. thống nhất ý trí và hành động. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. tư tưởng và tổ chức. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. đặt lợi ích của Tổ quốc. độc lập. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí. chịu sự giám sát của nhân dân. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. kỷ luật nghiêm minh. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. suốt đời phấn đấu cho mục đích. mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. I. giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. gồm 2 điểm. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. thường xuyên tự đổi mới.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. lý tưởng của Đảng. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. tự chỉnh đốn. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

nghị quyết.” 2. Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng. phục tùng kỷ luật. năng lực công tác. tham nhũng. có lao động. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. đạo đức cách mạng. phẩm chất chính trị. điều lệ Đảng. gắn bó mật thiết với nhân dân. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. rèn luyện. có đạo đức và lối sống lành mạnh. 3. gồm 4 điểm sau: 1. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. pháp luật của nhà nước. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. chính sách của Đảng . được nhân dân tín nhiệm. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. chính sách và tổ chức của Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. kỷ luật của Đảng. chỉ thị của Đảng. Điều lệ Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. có lối sống lành mạnh. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. chăm lo đời sống vật chất. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê 3 . đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. nâng cao trình độ kiến thức.nhân. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. Tham gia xây dựng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 4. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. cục bộ quan liêu. Không ngừng học tập. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. pháp luật của nhà nước. phục tùng tổ chức. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. cơ hội. bảo vệ đường lối.

Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. vô tư. Hai là. . thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. từng bước khắc phục. dưới sự lãnh đạo của Đảng. nêu gương cần. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. đa đảng. . lãng 4 .Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Thực hiện các nhiệm vụ trên. trung thực với Đảng. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: .Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. làm công tác phát triển Đảng viên. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. trí công. liêm. . sinh hoạt và hoạt động của Đảng.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. không chấp nhận đa nguyên. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. Đồng thời. dân tộc ta. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.bình. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. . . lý tưởng của Đảng ta. kiệm. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. chính. do dân và vì dân.

thực hiện vai trò tiên phong. tích cực thực hiện đường lối. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. và ngược lại. chế độ học tập phù hợp. phẩm chất chính trị. quan liêu trong cơ quan của Đảng. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Vì vậy. chủ trương. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Năm là. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. nghị quyết của Đảng và nhà nước. Ba là.phí. chính sách. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. nhà nước và các tiêu cực. xa rời nhân dân. pháp luật của nhà nước. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Đảng dễ quan liêu. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. gương mẫu. chính sách của Đảng. trước hết là trong phạm vi chức trách. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. đạo đức cách mạng. bảo vệ đường lối. Bốn là. tệ nạn trong xã hội. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. lắng nghe tâm tư. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến.nhất trong nội bộ. làm cho Đảng luôn trong sạch. chính sách của Đảng.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. . Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. đường lối. Điều lệ Đảng. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”.Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. kết tinh 6 . mẫu mực.Ứng cử. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. đã hiến dâng tất cả tình cảm.Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. II. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh. chủ trương. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. đã tìm thấy chân lý. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. cao đẹp. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: . 3. biểu quyết công việc của Đảng. . Về quyền của Đảng viên: Điều 3. .Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. vững mạnh. trừ quyền biểu quyết.

toàn tâm. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. dân chủ. Một là. nước mạnh. Nâng cao tinh thần yêu nước. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. rèn luyện mình. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. xã hội công bằng. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. áo mặc. hết sức phụng sự Tổ quốc. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. của nhân loại và thời đại. đẩy mạnh công cuộc đổi mới. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. là “người lãnh đạo. hết lòng. xây dựng chủ nghĩa xã hội. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. của dân tộc. thống nhất trọn vẹn hôm nay. độc lập”. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. thống nhất đất nước. Đảng viên. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. tự do. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. vì mục tiêu dân giàu. 7 .những giá trị truyền thống của dân tộc. phục vụ nhân dân. ai cũng được học hành”. dân ta được hưởng tự do. Đối với mỗi cán bộ. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Tổ quốc Việt Nam độc lập. qua đó để giáo dục.

góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. Đoàn kết là yêu nước. biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học.. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. chia rẽ Đảng với nhân dân. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. trong cơ quan. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta. giải quyết kịp thời những yêu cầu. lười học tập. toàn vẹn lãnh thổ. hết sức phục vụ nhân dân. to đẹp hơn”. công tác. bức xúc. bảo vệ lợi ích của đất nước. công nghệ hiện đại. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. của nhân dân. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. văn minh. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. Mọi biểu hiện cục bộ. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. hợp lý của dân. lãnh đạm. Trung với nước. trì trệ. 8 . thờ ơ trước những khó khăn. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. cho dân tộc. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. nền văn hóa. lạc hậu. kiến nghị hợp tình. bảo vệ Đảng. khắc phục cho được thói vô cảm.. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. chủ quyền. Trung với nước. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. ngại lao động. Phải có tinh thần ham học hỏi. hết lòng. đơn vị. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. các sáng kiến trong sản xuất. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. bảo vệ độc lập. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi sự bảo thủ. đoàn kết trong Đảng. chế độ. Trung với nước. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. của chính mình một cách có hiệu quả. quan điểm của Đảng. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. chí công vô tư". vụ lợi. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. Thực hiện cần. giấu giếm khuyết điểm..xã hội. Phải thẳng thắn.. được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa. hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân . tiền vốn của Nhà nước. lạm dụng quyền hạn. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Học tập và làm theo tấm gương của Người. vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. Thực hiện chí công. chất lượng. chức vụ để chiếm đoạt của công. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. lối sống thực dụng. lối sống hưởng thụ. liêm. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể.tập thể . không bao che. học tập. nói không đi đôi với làm. không tham lam. hình thức. vì nhân dân. liêm. chính. không xa hoa. thực hiện đúng lời dạy: "Cần. của tập thể. Hai là. kiệm.Trung với nước. chính. thu vén cho gia đình. vun vén cá nhân. Đối với cán bộ lãnh đạo. nói nhiều.. có năng suất. vì đất nước.. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình". không chạy theo chủ nghĩa thành tích. chính. hiệu quả cao. phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. bảo vệ đường lối. chân thành. cho nước. việc gì có hại thì quyết không làm. biết sử dụng lao động. không phô trương. việc gì có lợi cho dân. bảo vệ người tốt. khiêm tốn. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. cục bộ. chính. Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng. bảo vệ chân lý. địa phương chủ nghĩa. liêm chính. cá nhân. làm ít. cho tập thể thì quyết chí làm. giành giật lợi ích cho mình. lãng phí.. kiệm. vị kỷ. vật tư. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. liêm. của nhân dân. liêm. thực hiện cần. chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động.gia đình . kiệm. trung thực. kiệm.. địa vị. miệng nói lời cao 9 . kiệm..

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. Đảng viên. luôn luôn quan tâm đến mọi người. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. coi thường tập thể. mà còn phải biết tập hợp nhân dân. có trách nhiệm với dân. đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. đứng trên tập thể. bòn rút của công. khuyết điểm. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. kỷ cương. Học tập và làm theo Người. trục lợi hoặc chuyên quyền. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". tranh thủ kiếm lợi..đạo nhưng tư tưởng. pháp luật. độc đoán. học dân. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. phê phán thói "quan cách mạng". kéo cánh". vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". để làm rối loạn kỷ cương. phát huy sức mạnh của dân. mỗi cán bộ. trong tập thể. lợi dụng dân chủ để "kéo bè. làm ẩu. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. phát huy ưu điểm. tôn trọng quần chúng nhân dân. việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. tiêu cực. phê phán những biểu hiện quan liêu. coi thường quần chúng. Không làm dối. nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. làm cho nhân dân bất bình. tổ chức. động viên. Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. Đảng viên. sửa chữa sai lầm. mỗi cán bộ. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. bất chính ra khỏi đời sống xã hội. tư lợi. tôn trọng tập thể. dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân. tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. cộng khổ với nhân dân. lãnh đạm. phải tôn trọng nguyên tắc. ăn bớt vật tư. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. 10 . cần phải lên án và loại bỏ. tiền của của Nhà nước và của nhân dân.. đứng trên quần chúng. Ba là.. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. để cầu danh. gắn bó với nhân dân. gắn bó với nhân dân. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái.

vụ lợi mà "đấu đá". Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. đoàn kết. việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. có tình. Ngày nay. cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. lôi kéo. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. tâng bốc nhau. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. thích nghe lời khen. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. chủ động. Đồng thời. xây dựng con người. Tự phê bình phải được coi trọng. (thậm chí xu nịnh). trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. quan hệ xã hội lành mạnh. giải phóng giai cấp. góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. trong điều kiện toàn cầu hóa.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. trong sáng. đa 11 . không sợ phê bình. giải phóng con người. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. Bốn là. chia rẽ. sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. hợp tác cùng có lợi. không dám nói thẳng. theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". có lý. làm rối nội bộ. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả. nhân danh phê bình để đả kích. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. được đặt lên hàng đầu. chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. anh hùng giải phóng dân tộc. chủ động. Người dạy cán bộ. sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm.

Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. tự lực. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. xã hội. phấn đấu vì độc lập. đẩy mạnh giáo dục. đói nghèo. lịch sử. rèn luyện. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. cường quyền. tự cường. Đảng viên và nhân dân. lối sống trong cán bộ. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. chủ quyền của các nước khác. tạo động lực cho sự phát triển nhanh. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. nỗ lực học tập. hợp tác và phát triển. thường xuyên tự giác. Khép lại những vấn đề của quá khứ. Hơn lúc nào hết. 12 . phát triển. bất công. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. hận thù. áp đặt trong quan hệ quốc tế. tôn trọng độc lập. tiến bộ. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. xoá bỏ mặc cảm. hiệu quả. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. hòa bình. toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức.phương hóa. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. mở rộng hợp tác cùng có lợi. hiện nay toàn Đảng. bền vững. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. nhìn về tương lai. phấn đấu vì hòa bình. phê phán các biểu hiện vong bản. vọng ngoại. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. tiếp tục xây dựng. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. chống chiến tranh.

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. liêm. Đã bao nhiêu năm nay. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. vượt qua mọi thử thách. trong tâm khảm người Việt Nam. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Đảng viên. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái. chí công. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. giải phóng con người và nhân loại. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. kiệm. giải phóng giai cấp.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. đời riêng trong sáng. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . nhân hậu. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến. để rèn mình. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. Mỗi người cán bộ. rộng hơn. vị tha. chính. phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. hết mực vì con người. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. kính trọng nhân dân. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. khoan dung. vô tư.

Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Bốn là. bỏ cụm từ “bóc lột”. Ba là. tầng lớp. So với Cương lĩnh 1991. Hơn nữa. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. “Có nền kinh tế phát triển cao. xã hội công bằng. Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này. Năm là. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. Hai là “do nhân dân làm chủ”. Đại đa số nhân dân là người lao động. do nhân dân. nước mạnh. dân chủ. tập thể và tư nhân ).Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. hạnh phúc. dân chủ. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. có cuộc sống ấm no. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. Vì vậy. phát triển toàn diện”. nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. văn minh”. nước mạnh. bao gồm nhiều giai cấp. thành “ Dân giàu. tự do. đậm đà bản sắc dân tộc”. 14 . nước mạnh. vì nhân dân. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. văn minh”. “Có nền văn hóa tiên tiến. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. kinh doanh. bất công. “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. xã hội công bằng. nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. Đại hội X có điều chỉnh. công bằng. Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu. văn minh”.

“Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. Một là. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. Ngoài ra. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. do nhân dân. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. trong đặc trưng này. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Các Đại hội VIII. Bảy là. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. đoàn kết.Xét về bản chất. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. từng dân tộc. vận hành theo cơ chế thị trường. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội X đã sắp xếp lại. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Thực chất. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. 15 . điều chỉnh. có sự quản lý của Nhà nước. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”. IX. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. Tám là. Sáu là.

Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991. văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. nước mạnh. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. hiện đại hóa”. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. do nhân dân.Từ nhận thức rõ hơn. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. Năm là. là nguồn sức mạnh. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dân chủ. là quy luật phát triển chung của nhân loại. Bốn là. có 16 . đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. vừa là động lực để phát triển kinh tế . giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. thống nhất của Tổ Quốc. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. Ba là. kinh tế kém phát triển. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Từ Đại hội VIII. dưới sự lãnh đạo của Đảng. quyền lực nhà nước là thống nhất. xã hội công bằng. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”.xã hội. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. vì dân giàu. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân. vì nhân dân”. Hai là.

Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. lãng phí. tham nhũng. chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). làm nền tảng chính trị. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. Tôi tin rằng trong một ngày 17 . “Xây dựng Đảng trong sạch. vừa cấp bách. bổ sung và phát triển Cương lĩnh. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. tệ quan liêu. đạo đức.sự phân công. Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. hành pháp và tư pháp. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. Sáu là. Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. chính trị. vừa thường xuyên. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. vững mạnh”. Bảy là. Sau Đại hội X.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức. lối sống. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. của chế độ. Tám là. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu.

không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 18 . trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful