BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. I. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. kỷ luật nghiêm minh. chịu sự giám sát của nhân dân. thường xuyên tự đổi mới. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. suốt đời phấn đấu cho mục đích. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí. giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. tự chỉnh đốn. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. Đảng viên. đặt lợi ích của Tổ quốc. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. đó là: “1. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . lý tưởng của Đảng. thống nhất ý trí và hành động. độc lập. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. gồm 2 điểm. tư tưởng và tổ chức. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

phục tùng kỷ luật. 4. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. năng lực công tác. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. cơ hội. phẩm chất chính trị. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. kỷ luật của Đảng. đạo đức cách mạng. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. có lối sống lành mạnh. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. tham nhũng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Điều lệ Đảng. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. được nhân dân tín nhiệm. tích cực tham gia công tác quần chúng. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. chính sách của Đảng . đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. cục bộ quan liêu. 3. có lao động. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. nghị quyết. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. phục tùng tổ chức. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. điều lệ Đảng. 2. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. gắn bó mật thiết với nhân dân. nâng cao trình độ kiến thức. Điều lệ Đảng. pháp luật của nhà nước. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2.nhân. có đạo đức và lối sống lành mạnh. pháp luật của nhà nước. chính sách và tổ chức của Đảng. Tham gia xây dựng. bảo vệ đường lối. chăm lo đời sống vật chất. rèn luyện. gồm 4 điểm sau: 1. chỉ thị của Đảng. thường xuyên tự phê bình và phê 3 . 2. Không ngừng học tập. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều lệ Đảng.” 2.

làm công tác phát triển Đảng viên. trí công.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. Đồng thời. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. . kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: . phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. lãng 4 . trung thực với Đảng. . phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn.bình. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. dân tộc ta. vô tư. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu.Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. lý tưởng của Đảng ta. liêm. dưới sự lãnh đạo của Đảng.Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. . mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. nêu gương cần. . đa đảng. do dân và vì dân. từng bước khắc phục. Hai là. không chấp nhận đa nguyên. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Thực hiện các nhiệm vụ trên. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. . kiệm. chính.

trước hết là trong phạm vi chức trách. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. bảo vệ đường lối. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. chính sách. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. Vì vậy. nhà nước và các tiêu cực. Đảng dễ quan liêu. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. pháp luật của nhà nước. thực hiện vai trò tiên phong. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tệ nạn trong xã hội. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. nghị quyết của Đảng và nhà nước. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. quan liêu trong cơ quan của Đảng. chế độ học tập phù hợp. Bốn là. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. chủ trương. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. chính sách của Đảng.phí. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. và ngược lại. phẩm chất chính trị. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. xa rời nhân dân. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. đạo đức cách mạng. lắng nghe tâm tư. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Ba là. Năm là. gương mẫu. tích cực thực hiện đường lối.

ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. đường lối. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh. mẫu mực.Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. Về quyền của Đảng viên: Điều 3. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. vững mạnh. đã tìm thấy chân lý.nhất trong nội bộ. chủ trương. Điều lệ Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến. trừ quyền biểu quyết. kết tinh 6 . quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: . chính sách của Đảng. cao đẹp. . biểu quyết công việc của Đảng.Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. làm cho Đảng luôn trong sạch. đã hiến dâng tất cả tình cảm. II. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. 3.Ứng cử. .Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. .

của dân tộc. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tổ quốc Việt Nam độc lập. vì mục tiêu dân giàu. ai cũng được học hành”. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. toàn tâm. xã hội công bằng. thống nhất đất nước. tự do. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. dân ta được hưởng tự do. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. Đảng viên. hết sức phụng sự Tổ quốc. rèn luyện mình. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. Nâng cao tinh thần yêu nước. Một là. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. áo mặc. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. thống nhất trọn vẹn hôm nay. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. Đối với mỗi cán bộ. nước mạnh.những giá trị truyền thống của dân tộc. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. 7 . của nhân loại và thời đại. đẩy mạnh công cuộc đổi mới. là “người lãnh đạo. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. xây dựng chủ nghĩa xã hội. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. phục vụ nhân dân. độc lập”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. hết lòng. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. qua đó để giáo dục. dân chủ.

Mọi sự bảo thủ. công tác. Mọi biểu hiện cục bộ. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. trì trệ. chế độ. khắc phục cho được thói vô cảm. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trung với nước. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta. văn minh. chia rẽ Đảng với nhân dân. to đẹp hơn”. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. kiến nghị hợp tình. đoàn kết trong Đảng. bảo vệ độc lập. lãnh đạm. bức xúc. Trung với nước. các sáng kiến trong sản xuất. hết lòng. Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Phải có tinh thần ham học hỏi. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. đơn vị. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. nền văn hóa. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. ngại lao động. Đoàn kết là yêu nước. chia rẽ là làm hại cho đất nước. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. trong cơ quan. bảo vệ Đảng. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. công nghệ hiện đại. hợp lý của dân. Trung với nước. giải quyết kịp thời những yêu cầu. 8 . biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học. chủ quyền. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. lạc hậu. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. toàn vẹn lãnh thổ. lười học tập.. bảo vệ lợi ích của đất nước.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. cho dân tộc.. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. của nhân dân. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. hết sức phục vụ nhân dân. thờ ơ trước những khó khăn.

hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân . lãng phí. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình".xã hội. trung thực. có năng suất.gia đình . liêm chính. làm ít. của tập thể. lối sống hưởng thụ. địa phương chủ nghĩa. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. giành giật lợi ích cho mình. thực hiện đúng lời dạy: "Cần. không xa hoa. kiệm.Trung với nước. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. chính. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. cho nước. kiệm. nói không đi đôi với làm. kiệm.. liêm. Hai là. vì nhân dân. Phải thẳng thắn. cục bộ. yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung.. thu vén cho gia đình. vụ lợi. thực hiện cần.. Thực hiện chí công. của chính mình một cách có hiệu quả. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. liêm. hiệu quả cao. giấu giếm khuyết điểm. phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. hình thức. vị kỷ. tiền vốn của Nhà nước. Đối với cán bộ lãnh đạo. chính. vì đất nước. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện cần. biết sử dụng lao động. nói nhiều. vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. bảo vệ chân lý. bảo vệ đường lối. chất lượng. bảo vệ người tốt. chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động. miệng nói lời cao 9 . của nhân dân. chí công vô tư". quan điểm của Đảng. lối sống thực dụng. địa vị. việc gì có lợi cho dân... cho tập thể thì quyết chí làm. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. không tham lam. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. cá nhân. chính. không bao che. kiệm. học tập. kiệm. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. chức vụ để chiếm đoạt của công. Học tập và làm theo tấm gương của Người. được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa... chân thành. vun vén cá nhân. việc gì có hại thì quyết không làm. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. chính. liêm. lạm dụng quyền hạn. Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng. vật tư. chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần.tập thể . trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. liêm. không phô trương. khiêm tốn.

đứng trên quần chúng. Ba là. phát huy sức mạnh của dân. bất chính ra khỏi đời sống xã hội. có trách nhiệm với dân. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. kỷ cương. đứng trên tập thể. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái. ăn bớt vật tư. để làm rối loạn kỷ cương. Đảng viên. việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. kéo cánh". mỗi cán bộ. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. độc đoán. Học tập và làm theo Người. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". cộng khổ với nhân dân. coi thường tập thể.. học dân. pháp luật.. phải tôn trọng nguyên tắc. tranh thủ kiếm lợi. đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". tổ chức.đạo nhưng tư tưởng.. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. khuyết điểm. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. luôn luôn quan tâm đến mọi người. cần phải lên án và loại bỏ. nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. để cầu danh. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. tiền của của Nhà nước và của nhân dân. tiêu cực. trong tập thể. tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. gắn bó với nhân dân. mà còn phải biết tập hợp nhân dân. lãnh đạm. coi thường quần chúng. trục lợi hoặc chuyên quyền. làm ẩu. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. bòn rút của công. làm cho nhân dân bất bình. 10 . mỗi cán bộ. gắn bó với nhân dân. phát huy ưu điểm. động viên. Không làm dối. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. phê phán thói "quan cách mạng". tôn trọng tập thể. sửa chữa sai lầm. lợi dụng dân chủ để "kéo bè. dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân. Đảng viên. tôn trọng quần chúng nhân dân. tư lợi. phê phán những biểu hiện quan liêu. vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ.

trong điều kiện toàn cầu hóa. được đặt lên hàng đầu. không sợ phê bình. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. nhân danh phê bình để đả kích. cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. (thậm chí xu nịnh). Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. vụ lợi mà "đấu đá". không dám nói thẳng. giải phóng giai cấp. có tình. lôi kéo.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Bốn là. sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. chia rẽ. Người dạy cán bộ. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. Tự phê bình phải được coi trọng. chủ động. chủ động. trong sáng. hợp tác cùng có lợi. có lý. trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". xây dựng con người. Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. tâng bốc nhau. Đồng thời. Ngày nay. đoàn kết. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả. đa 11 . anh hùng giải phóng dân tộc. làm rối nội bộ. góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới. quan hệ xã hội lành mạnh. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. thích nghe lời khen. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. giải phóng con người. sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế.

phấn đấu vì độc lập. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. hiện nay toàn Đảng. chống chiến tranh. Đảng viên và nhân dân. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. bất công. Khép lại những vấn đề của quá khứ. thường xuyên tự giác. hòa bình. lối sống trong cán bộ. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. phấn đấu vì hòa bình. tiếp tục xây dựng. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội. xoá bỏ mặc cảm. tự cường. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. cường quyền. phê phán các biểu hiện vong bản. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. Hơn lúc nào hết. mở rộng hợp tác cùng có lợi. tự lực. tạo động lực cho sự phát triển nhanh. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. lịch sử. áp đặt trong quan hệ quốc tế. vọng ngoại. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. nhìn về tương lai. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. bền vững. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn.phương hóa. nỗ lực học tập. 12 . đẩy mạnh giáo dục. hợp tác và phát triển. chủ quyền của các nước khác. rèn luyện. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. đói nghèo. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. hiệu quả. đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. xã hội. hận thù. toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức. tôn trọng độc lập. phát triển. tiến bộ.

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. chính. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Mỗi người cán bộ. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. vượt qua mọi thử thách. Đã bao nhiêu năm nay. vị tha. Đảng viên. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. rộng hơn. vô tư. kính trọng nhân dân. nhân hậu. khoan dung. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. giải phóng giai cấp. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. để rèn mình. hết mực vì con người. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. trong tâm khảm người Việt Nam. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. giải phóng con người và nhân loại. chí công. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. đời riêng trong sáng. kiệm. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . liêm. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân.

nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. dân chủ. có cuộc sống ấm no. do nhân dân. thành “ Dân giàu. “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. tự do. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. tầng lớp. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”. “Có nền kinh tế phát triển cao. Vì vậy. Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. Đại đa số nhân dân là người lao động. nước mạnh. bỏ cụm từ “bóc lột”. kinh doanh. bao gồm nhiều giai cấp. Hai là “do nhân dân làm chủ”. tập thể và tư nhân ). nước mạnh. nước mạnh. Ba là. xã hội công bằng. văn minh”. Bốn là.Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là. 14 . văn minh”. Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. hạnh phúc. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. “Có nền văn hóa tiên tiến. Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. đậm đà bản sắc dân tộc”. vì nhân dân. Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. xã hội công bằng. công bằng. Năm là. So với Cương lĩnh 1991. nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. văn minh”. có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. bất công. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. dân chủ. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. Đại hội X có điều chỉnh. Hơn nữa. phát triển toàn diện”. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này.

bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. đoàn kết. Tám là. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. trong đặc trưng này. Bảy là.Xét về bản chất. Thực chất. có sự quản lý của Nhà nước. Các Đại hội VIII. Đại hội X đã sắp xếp lại. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. từng dân tộc. do nhân dân. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Ngoài ra. Sáu là. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. IX. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. 15 . “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Một là. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”. vận hành theo cơ chế thị trường. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. điều chỉnh. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

vì dân giàu. thống nhất của Tổ Quốc. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. Bốn là. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. có 16 . dân chủ. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.Từ nhận thức rõ hơn. Năm là. Hai là. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. dưới sự lãnh đạo của Đảng. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. hiện đại hóa”. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc.xã hội. do nhân dân. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Từ Đại hội VIII. là quy luật phát triển chung của nhân loại. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. kinh tế kém phát triển. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. vừa là động lực để phát triển kinh tế . Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân. quyền lực nhà nước là thống nhất. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. nước mạnh. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. xã hội công bằng. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. là nguồn sức mạnh. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ba là. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. vì nhân dân”. đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991.

Sáu là. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. lối sống.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. tệ quan liêu.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức. làm nền tảng chính trị. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng. bổ sung và phát triển Cương lĩnh.sự phân công. chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). chính trị. Bảy là. Tám là. vừa cấp bách. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. “Xây dựng Đảng trong sạch. lãng phí. Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tôi tin rằng trong một ngày 17 . Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. của chế độ. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Sau Đại hội X. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. vừa thường xuyên. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. tham nhũng. vững mạnh”. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. đạo đức. hành pháp và tư pháp.

18 .không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful