BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. suốt đời phấn đấu cho mục đích. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. độc lập. đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. thường xuyên tự đổi mới. I. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. thống nhất ý trí và hành động. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. đó là: “1. tư tưởng và tổ chức. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. gồm 2 điểm. tự chỉnh đốn. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Đảng viên.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. kỷ luật nghiêm minh. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. đặt lợi ích của Tổ quốc. lý tưởng của Đảng. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. chịu sự giám sát của nhân dân.

thường xuyên tự phê bình và phê 3 . phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. pháp luật của nhà nước. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. gồm 4 điểm sau: 1. Điều lệ Đảng. gắn bó mật thiết với nhân dân. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Điều lệ Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. kỷ luật của Đảng. Không ngừng học tập. bảo vệ đường lối. đạo đức cách mạng. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. rèn luyện. cục bộ quan liêu. điều lệ Đảng. được nhân dân tín nhiệm. 3. chăm lo đời sống vật chất. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. pháp luật của nhà nước. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị. cơ hội. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tham gia xây dựng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.” 2. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tích cực tham gia công tác quần chúng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. chỉ thị của Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. 2. tham nhũng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 4. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. 2. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. năng lực công tác. Điều lệ Đảng. phục tùng kỷ luật. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. nâng cao trình độ kiến thức. có lối sống lành mạnh. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. chính sách của Đảng . phẩm chất chính trị. phục tùng tổ chức.nhân. nghị quyết. chính sách và tổ chức của Đảng. có lao động.

nêu gương cần. Thực hiện các nhiệm vụ trên. trí công. lãng 4 .Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. lý tưởng của Đảng ta. do dân và vì dân. vô tư. . .Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh.bình. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đồng thời.Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. dân tộc ta. đa đảng. . liêm. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. chính. . Hai là. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: . phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. trung thực với Đảng.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. từng bước khắc phục. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. làm công tác phát triển Đảng viên. không chấp nhận đa nguyên. . dưới sự lãnh đạo của Đảng. kiệm.

Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. Đảng dễ quan liêu. chế độ học tập phù hợp. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. phẩm chất chính trị. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. gương mẫu. Ba là. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Năm là. lắng nghe tâm tư. xa rời nhân dân. trước hết là trong phạm vi chức trách. bảo vệ đường lối. chính sách của Đảng.phí. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. chính sách. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. và ngược lại. nghị quyết của Đảng và nhà nước. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. đạo đức cách mạng. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. pháp luật của nhà nước. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. tệ nạn trong xã hội. chủ trương. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. tích cực thực hiện đường lối. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. thực hiện vai trò tiên phong. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . Vì vậy. nhà nước và các tiêu cực. quan liêu trong cơ quan của Đảng. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Bốn là.

3.Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: . Về quyền của Đảng viên: Điều 3. đường lối. . kết tinh 6 . Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. cao đẹp. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng.Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét. vững mạnh. . Điều lệ Đảng. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. đã tìm thấy chân lý.Ứng cử.Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. chính sách của Đảng. trừ quyền biểu quyết. . mẫu mực. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. chủ trương. đã hiến dâng tất cả tình cảm. II.nhất trong nội bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến. biểu quyết công việc của Đảng. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. làm cho Đảng luôn trong sạch.

dân ta được hưởng tự do. hết lòng. ai cũng được học hành”. tự do. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. Tổ quốc Việt Nam độc lập. độc lập”. áo mặc. qua đó để giáo dục. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. hết sức phụng sự Tổ quốc. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. thống nhất đất nước. thống nhất trọn vẹn hôm nay. xã hội công bằng. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. là “người lãnh đạo. rèn luyện mình. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. đẩy mạnh công cuộc đổi mới. nước mạnh. Đảng viên. của dân tộc. phục vụ nhân dân. Nâng cao tinh thần yêu nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. toàn tâm. dân chủ. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. của nhân loại và thời đại. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Một là. 7 . Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. xây dựng chủ nghĩa xã hội.những giá trị truyền thống của dân tộc. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. Đối với mỗi cán bộ. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. vì mục tiêu dân giàu.

cho dân tộc. lười học tập. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. to đẹp hơn”. Phải có tinh thần ham học hỏi. 8 . chủ quyền. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. các sáng kiến trong sản xuất. bảo vệ Đảng. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trung với nước. công nghệ hiện đại. văn minh. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. lãnh đạm. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. Trung với nước. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. chế độ. chia rẽ Đảng với nhân dân.. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. lạc hậu. hết lòng.. đơn vị. thờ ơ trước những khó khăn. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. bảo vệ độc lập. của nhân dân. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. khắc phục cho được thói vô cảm. Mọi sự bảo thủ. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. trì trệ. bức xúc. hết sức phục vụ nhân dân. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung với nước. hợp lý của dân. Mọi biểu hiện cục bộ. bảo vệ lợi ích của đất nước. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. đoàn kết trong Đảng. toàn vẹn lãnh thổ. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. ngại lao động. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. giải quyết kịp thời những yêu cầu. chia rẽ là làm hại cho đất nước. Đoàn kết là yêu nước. trong cơ quan. nền văn hóa. biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học. công tác. kiến nghị hợp tình.

của tập thể. kiệm. quan điểm của Đảng. hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân . yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. vì nhân dân. vì đất nước.. vị kỷ. vun vén cá nhân. Hai là. chính. chính. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. cho nước. thực hiện cần. biết sử dụng lao động. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. cục bộ. không bao che. cá nhân..gia đình . hiệu quả cao. địa phương chủ nghĩa. vật tư. kiệm. nói không đi đôi với làm. việc gì có lợi cho dân. vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. việc gì có hại thì quyết không làm. trung thực. địa vị. chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần.Trung với nước. kiệm. giấu giếm khuyết điểm. làm ít. học tập. thực hiện đúng lời dạy: "Cần. Phải thẳng thắn. trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. thu vén cho gia đình. chính. bảo vệ đường lối. lối sống thực dụng. hình thức. kiệm. chí công vô tư". miệng nói lời cao 9 . phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. kiệm. Đối với cán bộ lãnh đạo.. chất lượng. không xa hoa. lạm dụng quyền hạn. cho tập thể thì quyết chí làm. giành giật lợi ích cho mình. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. liêm. của nhân dân. chính. không tham lam.tập thể . của chính mình một cách có hiệu quả.. liêm. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động. được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. Học tập và làm theo tấm gương của Người. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. chân thành. liêm chính. tiền vốn của Nhà nước. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. Thực hiện chí công.. có năng suất. lãng phí. không phô trương. liêm. vụ lợi. khiêm tốn. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình". nói nhiều. lối sống hưởng thụ. liêm..xã hội. bảo vệ chân lý. Thực hiện cần.. chức vụ để chiếm đoạt của công. Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng. bảo vệ người tốt.

phát huy ưu điểm. nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. mà còn phải biết tập hợp nhân dân. trục lợi hoặc chuyên quyền.đạo nhưng tư tưởng. phát huy sức mạnh của dân. khuyết điểm. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. 10 . đứng trên quần chúng. coi thường tập thể. tổ chức. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". coi thường quần chúng. Học tập và làm theo Người. học dân. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. bất chính ra khỏi đời sống xã hội. lãnh đạm. làm ẩu. gắn bó với nhân dân. tiền của của Nhà nước và của nhân dân. luôn luôn quan tâm đến mọi người. phê phán thói "quan cách mạng". tư lợi. bòn rút của công. cần phải lên án và loại bỏ. phải tôn trọng nguyên tắc. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. để cầu danh. dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân.. mỗi cán bộ. sửa chữa sai lầm. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. động viên. Không làm dối. việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. pháp luật. mỗi cán bộ. tôn trọng quần chúng nhân dân. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. lợi dụng dân chủ để "kéo bè. phê phán những biểu hiện quan liêu. kéo cánh".. Ba là. cộng khổ với nhân dân. vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. ăn bớt vật tư. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. tranh thủ kiếm lợi. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". trong tập thể. làm cho nhân dân bất bình. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái. đứng trên tập thể. tiêu cực. tôn trọng tập thể. gắn bó với nhân dân. Đảng viên. tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. kỷ cương. để làm rối loạn kỷ cương. đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. Đảng viên. độc đoán.. loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. có trách nhiệm với dân.

chủ động. lôi kéo. tâng bốc nhau. chủ động.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. trong sáng. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. không dám nói thẳng. vụ lợi mà "đấu đá". đa 11 . Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. có tình. trong điều kiện toàn cầu hóa. cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Đồng thời. thích nghe lời khen. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. anh hùng giải phóng dân tộc. giải phóng con người. có lý. giải phóng giai cấp. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. hợp tác cùng có lợi. việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. Người dạy cán bộ. đoàn kết. theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. nhân danh phê bình để đả kích. Ngày nay. (thậm chí xu nịnh). góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. Bốn là. chia rẽ. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. Tự phê bình phải được coi trọng. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. không sợ phê bình. trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. xây dựng con người. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. làm rối nội bộ. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả. sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. được đặt lên hàng đầu. quan hệ xã hội lành mạnh.

tự cường. tiến bộ. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. Đảng viên và nhân dân. xã hội. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. hận thù. nỗ lực học tập. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. tạo động lực cho sự phát triển nhanh. đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. hiệu quả. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. Hơn lúc nào hết. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại. hợp tác và phát triển. 12 . tôn trọng độc lập. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. hiện nay toàn Đảng. xoá bỏ mặc cảm. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. rèn luyện. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. vọng ngoại. phát triển. cường quyền. áp đặt trong quan hệ quốc tế. tiếp tục xây dựng. toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức. đẩy mạnh giáo dục. chủ quyền của các nước khác. tự lực. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. bền vững. lối sống trong cán bộ. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. hòa bình. đói nghèo. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. mở rộng hợp tác cùng có lợi.phương hóa. Khép lại những vấn đề của quá khứ. lịch sử. phê phán các biểu hiện vong bản. phấn đấu vì độc lập. phấn đấu vì hòa bình. nhìn về tương lai. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. chống chiến tranh. bất công. thường xuyên tự giác. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới.

vô tư. vị tha. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . kiệm. Đảng viên. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. liêm. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến. vượt qua mọi thử thách. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. đời riêng trong sáng. hết mực vì con người. kính trọng nhân dân. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. trong tâm khảm người Việt Nam. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. khoan dung. giải phóng con người và nhân loại. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. chính. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. giải phóng giai cấp. để rèn mình.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn. chí công. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái. nhân hậu. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. rộng hơn. Đã bao nhiêu năm nay. Mỗi người cán bộ. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần.

“Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này. Đại hội X có điều chỉnh. bỏ cụm từ “bóc lột”. tự do. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. phát triển toàn diện”. Ba là. Hơn nữa. Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. nước mạnh. bất công. nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. “Có nền văn hóa tiên tiến. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. hạnh phúc. đậm đà bản sắc dân tộc”. Năm là. nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. 14 . Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu. văn minh”. So với Cương lĩnh 1991. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”. công bằng. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. kinh doanh. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. Vì vậy. văn minh”. Đại đa số nhân dân là người lao động. Hai là “do nhân dân làm chủ”. xã hội công bằng. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. có cuộc sống ấm no. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. dân chủ. “Có nền kinh tế phát triển cao. Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. tầng lớp. xã hội công bằng. văn minh”. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”. dân chủ. tập thể và tư nhân ). do nhân dân. nước mạnh. có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. vì nhân dân. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. nước mạnh. Bốn là. Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. bao gồm nhiều giai cấp. thành “ Dân giàu.Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là.

Đại hội X đã sắp xếp lại. Các Đại hội VIII. điều chỉnh. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. Tám là. IX. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. có sự quản lý của Nhà nước. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. đoàn kết. Thực chất. Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 15 . Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”. vận hành theo cơ chế thị trường. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. từng dân tộc. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Sáu là.Xét về bản chất. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngoài ra. trong đặc trưng này. Bảy là. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. do nhân dân. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. Một là.

giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. vì dân giàu. Từ Đại hội VIII. là nguồn sức mạnh. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. kinh tế kém phát triển. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Bốn là. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. vừa là động lực để phát triển kinh tế . đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. nước mạnh. xã hội công bằng. quyền lực nhà nước là thống nhất.Từ nhận thức rõ hơn. thống nhất của Tổ Quốc. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. là quy luật phát triển chung của nhân loại. có 16 .xã hội. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ba là. do nhân dân. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. hiện đại hóa”. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước. đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. vì nhân dân”. Hai là. Năm là. dân chủ. Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991.

đạo đức.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. Tôi tin rằng trong một ngày 17 . Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. lãng phí. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. của chế độ. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. làm nền tảng chính trị. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”.sự phân công. tệ quan liêu. Sáu là. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. chính trị. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu. “Xây dựng Đảng trong sạch. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. vừa cấp bách. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Tám là. vững mạnh”. Sau Đại hội X. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. bổ sung và phát triển Cương lĩnh. Bảy là. tham nhũng.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. lối sống. hành pháp và tư pháp. vừa thường xuyên. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”.

trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam .không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful