BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Câu 1: Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào? Đồng chí cho biết nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đang tiến hành công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của đân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

1

đồng thời thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của đảng viên được quy định rõ ràng ở Điều 1 trong Điều lệ Đảng. Đảng kết hợp với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thương yêu đồng chí. lý tưởng của Đảng. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá 2 . góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. I. đặt lợi ích của Tổ quốc. giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. gồm 2 điểm. độc lập. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như thế nào? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau: 1. thống nhất ý trí và hành động. đó là: “1. tự chỉnh đốn. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Đảng viên. chịu sự giám sát của nhân dân. mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Đảng lãnh đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. tư tưởng và tổ chức. thường xuyên tự đổi mới. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. kỷ luật nghiêm minh.Đảng là một tổ chức chặt chẽ. không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. năng lực công tác. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. bảo vệ đường lối. phục tùng tổ chức. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. phục tùng kỷ luật. được nhân dân tín nhiệm. 3. Điều lệ Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. phẩm chất chính trị. tích cực tham gia công tác quần chúng. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. 2. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. pháp luật của nhà nước. chính sách và tổ chức của Đảng. cơ hội. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. chính sách của Đảng . gồm 4 điểm sau: 1. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Điều lệ Đảng. cục bộ quan liêu. nâng cao trình độ kiến thức. 4. Điều lệ Đảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. điều lệ Đảng. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. rèn luyện. chỉ thị của Đảng. Về nhiệm vụ của Đảng viên: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2. kỷ luật của Đảng. Không ngừng học tập.nhân. chăm lo đời sống vật chất. cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị.” 2. 2. đạo đức cách mạng. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. có lao động. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Tham gia xây dựng. tham nhũng. gắn bó mật thiết với nhân dân. nghị quyết. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. pháp luật của nhà nước. thường xuyên tự phê bình và phê 3 . có lối sống lành mạnh.

. kiệm. vô tư. . . nêu gương cần. dân tộc ta. chính.Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. kiên định với những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: . .Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. từng bước khắc phục. trí công. làm công tác phát triển Đảng viên. phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn.Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. dưới sự lãnh đạo của Đảng. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. đa đảng. . liêm. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. lãng 4 .bình.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân. do dân và vì dân. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Thực hiện các nhiệm vụ trên. lý tưởng của Đảng ta.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. không chấp nhận đa nguyên. Mỗi Đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Đồng thời. mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. mỗi Đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. trung thực với Đảng. Hai là.

chính sách của Đảng. phẩm chất chính trị. và ngược lại. Ba là. Đảng cần được nhân dân ủng hộ. đòi hỏi Đảng viên phải nâng cao trình độ kiến thức và năng lực công tác. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. gương mẫu. bảo đảm sự đoàn kết thống 5 . Năm là. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng. đất nước ta đã chuyển sang thời kì phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. Đảng dễ quan liêu. lắng nghe tâm tư. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch. nhà nước và các tiêu cực. nghị quyết của Đảng và nhà nước. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng. thực hiện vai trò tiên phong. chế độ học tập phù hợp. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân dành thắng lợi. chính sách. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. xa rời nhân dân. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. bảo vệ đường lối. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”. đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng. pháp luật của nhà nước. tích cực thực hiện đường lối. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo. đạo đức cách mạng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi Đảng viên. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Vì vậy. chủ trương. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. tệ nạn trong xã hội. Bốn là. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. trước hết là trong phạm vi chức trách. quan liêu trong cơ quan của Đảng.phí.

biểu quyết công việc của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “khi mọi người đã phát biểu ý kiến.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. đã hiến dâng tất cả tình cảm. . chính sách của Đảng. trừ quyền biểu quyết. Về quyền của Đảng viên: Điều 3. chủ trương. kết tinh 6 . đã tìm thấy chân lý. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh.nhất trong nội bộ. II. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. . quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đôi với mình. mẫu mực. đường lối. Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: . Tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho Đảng viên thực hiện đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng.Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét.Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên. 3. cao đẹp. làm cho Đảng luôn trong sạch. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. Những quy định về quyền của Đảng viên tạo điều kiện cho Đảng viên và tổ chức Đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. . Điều lệ Đảng.Ứng cử.Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. vững mạnh.

Nâng cao tinh thần yêu nước. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. dân ta được hưởng tự do. là “người lãnh đạo. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. phục vụ nhân dân.những giá trị truyền thống của dân tộc. vì mục tiêu dân giàu. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. ai cũng được học hành”. xây dựng chủ nghĩa xã hội. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. hết sức phụng sự Tổ quốc. Đối với mỗi cán bộ. áo mặc. phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. thống nhất đất nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. Một là. Tổ quốc Việt Nam độc lập. Đảng viên. tự do. toàn tâm. xã hội công bằng. cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. văn minh Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. nước mạnh. độc lập”. dân chủ. rèn luyện mình. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. đẩy mạnh công cuộc đổi mới. thống nhất trọn vẹn hôm nay. xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần: Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. qua đó để giáo dục. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. 7 . của nhân loại và thời đại. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên. thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. của dân tộc. hết lòng. hiếu với dân” mỗi cán bộ Đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

trì trệ. có lương tâm nghề nghiệp trong sáng. các sáng kiến trong sản xuất. 8 . Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. chia rẽ Đảng với nhân dân. bảo vệ Đảng. quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học.. bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. hết sức phục vụ nhân dân. thờ ơ trước những khó khăn. đoàn kết trong Đảng. đơn vị. phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện. chia rẽ là làm hại cho đất nước. Phải có tinh thần ham học hỏi. lười học tập. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. hợp lý của dân. chế độ. chủ quyền. kiến nghị hợp tình. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. to đẹp hơn”. khắc phục cho được thói vô cảm. lạc hậu. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. bảo vệ lợi ích của đất nước. ngại lao động. bảo vệ độc lập. lãnh đạm. bức xúc. nền văn hóa.Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta. của nhân dân. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. văn minh. nhân dân và sự nghiệp đổi mới. Trung với nước. Trung với nước. công nghệ hiện đại. trong cơ quan. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Trung với nước. toàn vẹn lãnh thổ. công tác. hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng. Mọi sự bảo thủ.. đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi biểu hiện cục bộ. giải quyết kịp thời những yêu cầu. Đoàn kết là yêu nước. cho dân tộc. hết lòng. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

xã hội. hiệu quả cao. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần. của tập thể. liêm. không tham lam. yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. địa phương chủ nghĩa. lối sống hưởng thụ. lạm dụng quyền hạn. tiền vốn của Nhà nước. khiêm tốn. việc gì có lợi cho dân.Trung với nước. thu vén cho gia đình. của chính mình một cách có hiệu quả. chân thành. nói nhiều. vì nhân dân. trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. thực hiện cần. nói không đi đôi với làm. lối sống thực dụng. trung thực. Hai là. vật tư. chính. bảo vệ đường lối. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. kiệm. Học tập và làm theo tấm gương của Người. vì đất nước. vị kỷ. việc gì có hại thì quyết không làm. kiệm.. vun vén cá nhân. miệng nói lời cao 9 . liêm chính. biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể.. Thực hiện cần. giành giật lợi ích cho mình. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.. địa vị. hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân . Đối với cán bộ lãnh đạo.gia đình . Đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng. kiệm. cho tập thể thì quyết chí làm. không phô trương. quan điểm của Đảng. bảo vệ người tốt. thực hiện đúng lời dạy: "Cần. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. không xa hoa. chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng. liêm. vụ lợi. liêm. liêm.. Thực hiện chí công. cục bộ. chức vụ để chiếm đoạt của công. quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. chất lượng. kiệm. cho nước. vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. kiệm. vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo. chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình".tập thể . học tập. hình thức. giấu giếm khuyết điểm. làm ít. không bao che. biết sử dụng lao động. chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động. có năng suất. của nhân dân.. Phải thẳng thắn. chí công vô tư". chính. cá nhân. được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa. chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới "Cần. lãng phí. bảo vệ chân lý... chính. chính.

Mọi biểu hiện dân chủ hình thức. Đảng viên phải đặt mình trong tổ chức. tổ chức. Học tập và làm theo Người. tranh thủ kiếm lợi. pháp luật. mỗi cán bộ. luôn luôn quan tâm đến mọi người. học dân. nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân. có trách nhiệm với dân. bất chính ra khỏi đời sống xã hội.. ăn bớt vật tư. khuyết điểm. phê phán thói "quan cách mạng". độc đoán. mỗi cán bộ. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. lãnh đạm. đứng trên quần chúng. trục lợi hoặc chuyên quyền. sửa chữa sai lầm. kéo cánh". đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ. Ba là. việc gì có lợi cho mình thì "hăng hái". dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân. coi thường quần chúng. lợi dụng dân chủ để "kéo bè. việc gì không "kiếm chác" được cho riêng mình thì thờ ơ. cần phải lên án và loại bỏ. lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo. kỷ cương. làm cho nhân dân bất bình. đứng trên tập thể. Không chỉ sẻ chia và đồng cam. để làm rối loạn kỷ cương. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo đói. vì nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ. phát huy sức mạnh của dân. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ". Đảng viên. động viên. gắn bó với nhân dân. phát huy ưu điểm. loại trừ mọi biểu hiện vô liêm. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. bòn rút của công. phải tôn trọng nguyên tắc. trong tập thể. phê phán những biểu hiện quan liêu. coi thường tập thể. Đảng viên. Không làm dối. tiêu cực... cộng khổ với nhân dân. gắn bó với nhân dân. tư lợi. coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. để cầu danh. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái. tiền của của Nhà nước và của nhân dân. luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ. tôn trọng quần chúng nhân dân. mà còn phải biết tập hợp nhân dân. 10 . tôn trọng tập thể. làm ẩu.đạo nhưng tư tưởng.

việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế. tâng bốc nhau. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức. sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. không dám nói thẳng. được đặt lên hàng đầu. Đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm. mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm. giải phóng giai cấp. cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí. nhân danh phê bình để đả kích. Bốn là. trong sáng. Tự phê bình phải được coi trọng. làm rối nội bộ. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. chia rẽ. đa 11 . hợp tác cùng có lợi. có tình. vụ lợi mà "đấu đá". Ngày nay.Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người. thích nghe lời khen. với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức. có lý. Đồng thời. (thậm chí xu nịnh). giải phóng con người. Người dạy cán bộ. theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm. xây dựng con người. góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. không sợ phê bình. đoàn kết. Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới. chủ động. trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới. quan hệ xã hội lành mạnh. chủ động. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. anh hùng giải phóng dân tộc. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả. lôi kéo. tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. trong điều kiện toàn cầu hóa.

toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức.phương hóa. lịch sử. lối sống trong cán bộ. đói nghèo. đẩy mạnh giáo dục. phấn đấu vì hòa bình. mở rộng hợp tác cùng có lợi. xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc. chủ quyền của các nước khác. xã hội. tiếp tục xây dựng. chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. hận thù. vọng ngoại. góp phần giữ vững sự ổn định chính trị. tạo động lực cho sự phát triển nhanh. xoá bỏ mặc cảm. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức. phát triển. kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty. nhìn về tương lai. tiến bộ. hiệu quả. Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ. ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản. tự lực. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. tự cường. Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ. hiện nay toàn Đảng. áp đặt trong quan hệ quốc tế. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức. đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn. Khép lại những vấn đề của quá khứ. làm lành mạnh nền đạo đức xã hội. hợp tác và phát triển. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha. rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. cường quyền. chống chiến tranh. bền vững. 12 . phấn đấu vì độc lập. hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. hòa bình. bất công. đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới. thường xuyên tự giác. tôn trọng độc lập. Đảng viên và nhân dân. nỗ lực học tập. phê phán các biểu hiện vong bản. Hơn lúc nào hết. rèn luyện. đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Trả lời: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học kinh nghiệm được rút ra. chúng ta tiếp thu nền văn minh tiên tiến.Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. giải phóng giai cấp. vượt qua mọi thử thách. rộng hơn. hết mực vì con người. để cống hiến cho đất nước và xây dựng cơ quan. Mỗi người cán bộ. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. khoan dung. Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu hơn. nhân hậu. chính. Bác Hồ vĩ đại và gần gũi. Đoàn viên thanh niên chúng ta đã lấy tấm gương của Bác để soi. đời riêng trong sáng. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm lòng của một con người nhân ái. nền khoa học công nghệ hiện đại của nhân loại thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên hết sức quan trọng. trong tâm khảm người Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. để rèn mình. Đại hội X đã bổ sung một số nội dung của Cương lĩnh 1991 như sau: a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội: 13 . Đã bao nhiêu năm nay. chí công. kính trọng nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. Đảng viên. Câu 2: Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng. vô tư. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. vị tha. kiệm. liêm. đơn vị mình ngày càng tốt hơn. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. giải phóng con người và nhân loại.

“Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu. Đại hội X điều chỉnh bỏ đoạn nói về “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu”. đậm đà bản sắc dân tộc”. phát triển toàn diện”. “Có nền văn hóa tiên tiến. dân chủ. nước mạnh. Cương lĩnh 1991 viết : “do nhân dân lao động làm chủ”. “Có nền kinh tế phát triển cao. tập thể và tư nhân ). nói về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa. nhiều hình thức sở hữu và loại hình sản xuất. công bằng. nên quan hệ sở hữu trong xã hội có sự đan xen phức tạp. Ba là. tự do. tầng lớp. có cuộc sống ấm no. Hai là “do nhân dân làm chủ”. Nói nhân dân làm chủ vì chúng ta đã khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Bốn là. bất công. Đại hội X có điều chỉnh. bao gồm nhiều giai cấp. Đại hội VIII của Đảng ( 1996 ) đã xác định mục tiêu của cách mạng nước ta là “Dân giàu. văn minh”. văn minh”. Trên cơ sở xác định ở nước ta có 3 chế độ sở hữu cơ bản ( toàn dân. do nhân dân. Trong Cương lĩnh 1991 chưa nói đến đặc trưng này. trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. hạnh phúc. Năm là. xã hội công bằng. “Con người được giải phóng khỏi áp bức. văn minh”. dân chủ. bỏ cụm từ “bóc lột”. nói nhân dân làm chủ phù hợp với thực tế hơn. thành “ Dân giàu. So với Cương lĩnh 1991. xã hội công bằng. nước mạnh. 14 . Vì vậy. Đại hội X đã xác định đó là một đặt trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. vì nhân dân. Đại đa số nhân dân là người lao động. Đại hội X đã điều chỉnh là “do nhân dân làm chủ”. kinh doanh. nước mạnh. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. có lợi hơn cho việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến Đại hội IX đã bổ sung thêm từ “dân chủ”. dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”.Đại hội X của Đảng đã bổ sung và xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng: Một là.

tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Ngoài ra. trong đặc trưng này. Đặc trưng này về cơ bản như Cương lĩnh 1991. do nhân dân. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. có sự quản lý của Nhà nước. mà nói phát triển nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Thực chất. “Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”. “Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 15 . Đại hội X còn sửa chữa cụm từ “có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân” thành “phát triển toàn diện” cho chặt chẽ và chính xác. nhưng có bổ sung thêm cụm từ “tương trợ”.Xét về bản chất. Trong Cương lĩnh năm 1991 chúng ta chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. và còn có ý nghĩa nhất định trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. bổ sung thành 8 quá trình tất yếu phải thực hiện ở nước ta. “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng. Đặc trưng này giống như Cương lĩnh 1991. chế độ ta không phải chế độ bóc lột. Đại hội X đã sắp xếp lại. nền kinh tế nước ta đã vận hành theo cơ chế thị trường. nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. từng dân tộc. Bảy là. phù hợp hơn với thực tế phát huy lợi thế phát triển của từng vùng. X tiếp tục khẳng định quan điểm này. Cương lĩnh 1991 chưa nói tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng ta chính thức đưa ra khái niệm “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”. Một là. đoàn kết. b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Cương lĩnh năm 1991 đã nên bảy phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tám là. vận hành theo cơ chế thị trường. Nhưng hiện tượng bóc lột vẫn còn tồn tại do trình độ sản xuất quy định. Các Đại hội VIII. IX. điều chỉnh. chúng ta đã xây dựng nhà nước dân chủ mới và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Sáu là.

văn minh làm điểm tương đồng để đoàn kết toàn dân tộc. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. nước mạnh. Cương lĩnh 1991 nói công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. là nguồn sức mạnh. Đại hội X xác định đây là quá trình tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dân chủ. quy tụ tất cả những người Việt Nam yêu nước ở cả trong và ngoài nước.Từ nhận thức rõ hơn. Đây là nội dung được bổ sung so với Cương lĩnh 1991. hiện đại hóa”. Từ Đại hội VIII. Hai là. quyền lực nhà nước là thống nhất. thống nhất của Tổ Quốc. “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. “Đẩy mạnh công nghiệp hóa. kinh tế kém phát triển. là quy luật phát triển chung của nhân loại. Ba là. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác định vừa là mục tiêu. “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đảng ta nói công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. vì dân giàu. vừa là động lực để phát triển kinh tế . đi tới khẳng định kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của sản xuất hàng hóa. có 16 . động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Quan điểm này nhắc lại nội dung Cương lĩnh 1991.xã hội. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Công nghiệp hóa là một quá trình tất yếu khách quan của các nước từ nền sản xuất nhỏ. là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Năm là. Bốn là. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội X đã xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân. đến Đại hội IX chúng ta coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. xã hội công bằng. vì nhân dân”. do nhân dân. thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đại hội X bổ sung điều này so với Cương lĩnh 1991. Lấy mục tiên giữ vững độc lập. Đại hội X chỉ rõ phải xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội”.

Tôi tin rằng trong một ngày 17 . Sau Đại hội X. khắc phục bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng. Tám là. “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội”. đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Bảy là. “Xây dựng Đảng trong sạch.Tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp một phần sức lực trong việc phát triển đất nước. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. lối sống. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp.Là một sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập là học để có kiến thức. Chính vì vậy trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên tôi đã đề ra cho mình phương hướng rèn luyện. làm nền tảng chính trị. hành pháp và tư pháp. “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia”. Đây là nhiệm vụ hết sức cơ bản và quan trọng. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. chính trị. tệ quan liêu. luôn luôn phấn đấu vươn lên về mọi mặt. vừa thường xuyên. Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu. thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. đạo đức. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.sự phân công. của chế độ. Sáu là. bổ sung và phát triển Cương lĩnh. lãng phí. vừa cấp bách. vì chúng đang là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng. vững mạnh”. Đại hội X khẳng định: “Qua tổng kết lý luận – thực tiễn 20 năm đổi mới. tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng. tham nhũng. chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). Đại hội X nhấn mạnh hơn nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

trở thành người chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam . 18 .không xa tôi sẽ vinh dự trở thành một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful