P. 1
đề thi học sinh giỏi khối 5 -2

đề thi học sinh giỏi khối 5 -2

|Views: 284|Likes:
Được xuất bản bởihangntm

More info:

Published by: hangntm on Nov 06, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

đề thi học sinh giỏi khối 5

Môn thi: Tiếng việt
Thời gian: "90' " không kể thời gian chép đề
!"i # : $# điể%&
Hãy tìm 4 từ ghép nói về phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ?
!"i ': $# điể%&
Tìm t!ng ng"# chủ ng"# v$ ng" t%ng c&' (a')
*+i ,-n T.t đ.n# đ/ng t0c nh"ng c1i chi.' b2y tanh ,2ng Hồ gi3i t4n c1c ,ề
ph5 H2 6ội# ,7ng t8i thấm th9a một n+i bi.t :n đ5i v0i nh"ng ng;i ngh< (= t!% hình
của nh&n >&n?
!"i (: $' điể%&
T%ng c1c c&' (a' đ&y c&' n2% ,2 c&' ghép ch9nh phụ# c&' n2% ,2 c&' ghép
đ@ng ,Ap? T%ng c&' đó# c&' n2% có thB t1ch th2nh c&' đ:n đCc? Dì (a%?
aE 6.' Fm ,2 >iGn vi4n thì Fm (H đóng vai c8 gi1%?
bE Ih8ng nh"ng Jan hKc giLi m2 Jan c7n h1t ất hay?
cE Di<t đKc b1%# 6am MFm ti vi?
>E N5 Fm ,2 O= ( c7n mP Fm ,2 N1c (=?
!"i ): $' điể%&
Q Về thăm làng Bác, làng Sen
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng
Có con bớm trắng ln !"ng
Có ch#m $% ch&n !àng ong 'ắc tr(%)))*
*g+,-n ./c M0+
T12ch " Về thăm nhà Bác "
R%!n th: t4n ch% Fm bi.t đCc nh"ng gì? Sm hiB' nh th. n2% về cụm từ Q thTp
,4n ,Ua hồngQ?
!"i 5: $) điể%&
Sm đã đCc đi thVm nhiề' c3nh đPp t4n đất n0c ta? Sm hãy t3 ,!i một n:i m2
Fm y4' th9ch nhất??
+ ,h% ch-. Bà% ch/ 012, b3n tr4 5% 6 5%7m
đề thi học sinh giỏi
34p: 5 ng", '( th5ng ) n6% '007
Môn thi: T85n
Thời gian: " 90' " không kể thời gian chép đề
!"i #:
Ih8ng t9nh tWng# hãy ch% bi.t tWng (a' có chia h.t ch% X Oh8ng? T!i (a%?
YZ [ \] [ X\ [ 4^ [ ]_?
!"i ':
Tìm (5 có \ ch" (5# bi.t `ng n.' vi.t th4m v2% b4n t1i (5 đó ch" (5 X
ta đaCc (5 m0i b`ng ] ,-n (5 ph3i tìm?
!"i (:
Ih8ng b'i đồng tU (5 v2 mc' (5? Hãy (% (1nh)
aE
19
15

17
13
bE
36
9

48
12
!"i ):
Ch% tam gi1c dNC v'8ng e d? Hai c!nh Oề v0i góc v'8ng ,2 dC >2i Y\cm v2
dN >2i Y_cm? RiBm S n`m t4n c!nh dC có dS f
\
Y
SC. Từ điBm S Og đa;ng th@ng
(%ng (%ng v0i dN cTt c!nh NC t!i h?
T9nh độ >2i đ%!n th@ng Sh?
!"i 5:
T9nh nhanh)
\ii^ M Y\] [ Yiii
Y\^ M \ii^ j Yii^
.5p 5n đề thi học sinh giỏi 9 khối 5
Môn t85n
*6% học '005 9 '007
!"i # : $ ' điể% &
Ta nhAn thấy) Y [ Z [ \ [ ] [ X [ \ [ 4 [ ^ [ ] [ _ f 4] m2 4] chia h.t ch% X?
DAy tWng t4n chia h.t chi X vì tWng c1c ch" (5 của c1c (5 h2ng của tWng chia
h.t ch% X?
!"i ' : $ ' điể% &
Ihi vi.t th4m ch" (5 X v2% b4n t1i (5 có \ ch" (5 thì (5 đó tVng th4m Xii đ:n
v$# vì ch" (5 X th'ộc h2ng tVm?
Ta có) Xii [ (5 ph3i tìm f ] ,-n (5 ph3i tìm# hay Xii f 4 ,-n (5 ph3i tìm?
DAy (5 ph3i tìm ,2) Xii ) 4 f k]?
R1p (5) k]
!"i (: $ ' điể% &
a: Ta c;:
Y
Yk
Yk
Yk
4
Yk
YX
= = +

Y
YZ
YZ
YZ
4
YZ
Y]
= = +
*2
YZ
4
Yk
4
>
vì hai ph&n (5 có clng tU (5# ph&n (5 n2% có mc' (5 bé h:n ,2
ph&n (5 ,0n h:n?
m'y a)
YZ
Y]
Yk
YX
<
bE
4
Y
n
4
Y
4_
Y\
= =
36
9

('y a
X^
Z
4_
Y\
=
!"i ): oX điBmp?

65i dh ta nhAn thấy dS cqng b`ng đa;ng ca% của tam gi1c hdN o vì Sh (%ng
(%ng v0i dNp?
ThF% đ-' b2i) dh f
EC
\
Y
hay
cm AC AE 4
X
Y\
X
Y
= = =
DAy
p o X^
\
4 Y_
\
cm
x
S
FAB
= =

p o k\ X^ Yi_
p o Yi_
\
Y\ Y_
\
\
cm S
cm
x
S
FAC
ABC
= − =
= =
64n ('y a)
p o Y\
\
Y\ k\
cm
x
EF = =
vì Sh (%ng (%ng v0i dN n4n Sh ch9nh ,2 đa;ng
ca% của tam gi1c hdC? Dey Sh f Y\ocmp?
Dì Sh (%ng (%ng v0i dN n4n Sh ch9nh ,2 đa;ng ca% của tam gi1c hdC
!"i 5: o Y điBmp?
Y
Yiii \ii^ Y\]
Yiii Y\] \ii^
Yii^ \ii^ \ii^ Y\]
Yiii Y\] \ii^
Yii^ \ii^ Y\^
Yiii Y\] \ii^
=
+
+
=
− −
+
=

+
x
x
x
x
x
x
12 cm
18 cm

Tính độ dài đoạn thẳng EF? Bài 5: Tính nhanh: 2006 x 125 + 1000 126 x 2006 .Lớp: 5 ngày 23 tháng 4 năm 2006 Môn thi: Toán Thời gian: " 90' " không kể thời gian chép đề. Từ điểm E kẻ đường thẳng song song với AB cắt cạnh BC tại F. Bài 2: Tìm số có 2 chữ số. hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 3 không? Tại sao? 19 + 25 + 32 + 46 + 58.1006 . Bài 1: Không tính tổng. Điểm E nằm trên cạnh AC có AE = 1 2 EC. Hai cạnh kề với góc vuông là AC dài 12cm và AB dài 18cm. biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 3 ta được số mới bằng 5 lần số phải tìm? Bài 3: Không qui đồng tử số và mẫu số. Hãy so sánh: a/ 13 15 vµ 17 19 b/ 12 9 vµ 48 36 Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->