Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG

Bài viết chuyên đề hướng dẫn giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng – Lưu hành nội bộ - Trường Lê Quý Đôn. Mở đầu Chuẩn KT, KN các môn học cấp tiểu học đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông (Quyết định 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006) "Chuẩn KT, KN là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT, KN của môn học, hoạt động giáo dục mà HS cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập. Chuẩn KT, KN là căn cứ để biên soạn SGK, quản lý dạy học, đánh giá kết quả GD ở từng môn học, hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình GD". Chuẩn KT, KN : * Là cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, quản lý, dạy học * Là mức độ cần đạt để GV thực hiện dạy học đảm bảo những yêu cầu cơ bản, tối thiểu của chương trình giáo dục cấp tiểu học; * Thực hiện dạy học phù hợp với các đối tượng, tạo cơ hội cho GV chủ động, linh hoạt trong dạy học, từng bước thực hiện chất lượng giáo dục và bình đẳng trong phát triển năng lực của mỗi HS. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo : - Công văn 896/BGDĐT- GDTH ngày 13/02/2006 (Hướng dẫn điều chỉnh dạy và học cho HS tiểu học) - Công văn 9832/BGDĐT- GDTH ngày 01/9/2006 (HD thực hiện chương trình các lớp 1-2-3-4-5 ở tiểu học) - Công văn 9890/BGDĐT- GDTH ngày 17/9/2007 (HD nội dung, phương pháp GD cho HS có hoàn cảnh khó khăn) - Công văn số 10398/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 (HD nội dung, hình thức tổ chức và PP dạy học cho HS giỏi cấp tiểu học) - Công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 (HD quản lý và tổ chức dạy học lớpv ghép ở cấp tiểu học) Nhằm hướng dẫn GV vận dụng linh hoạt CT và SGK theo đặc điểm vùng, miền phù hợp với đối tượng HS Một số vấn đề tồn tại : - Chất lượng dạy học chưa đạt được như mong muốn (Lập KHBH - Tổ chức hoạt động dạy và học Đánh giá, kiểm tra - QL chỉ đạo, dự giờ đánh giá GV.) - Nhiều GV, CBQL lúng túng khi vận dụng chương trình, sách (SGK-SGV) trong quản lý, chỉ đạo và dạy học cho các đối tượng khác nhau. Khắc phục tình trạng trên: Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT - KN (CV số 624/BGD ĐT-GDTH ngày 05/2/2009 về việc HD thực hiện Chuẩn KT-KN các môn học ở tiểu hoc) M ục ti êu: Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác dạy học Đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Phù hợp với thời gian kiểm tra . khoa học . C4. . xếp loại . b) Tiêu chí để kiểm tra học kì. chủ đề và được hiểu là chuẩn tối thiểu đòi hỏi tất cả HS ở các vùng. đơn nghĩa . đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức . Đảm bảo tính chính xác .Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm. C3. vận dụng 20%. Dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng là quá trình dạy đảm bảo mọi đối tượng học sinh đều đạt chuẩn kiến thức . quy trình ra đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học: a) Yêu cầu về đề kiểm tra học kì . Thời lương kiểm tra định kì khoảng 40 phút .Thiết kế câu hỏi theo bảng 2 chiều. bám sát chuẩn kiến thức . tối thiểu về kiến thức. Mức độ của nội dung yêu cầu đạt về KT. tiêu chí đề kiểm tra . 80-90% trong chuẩn KT –KN và 10-20% vận dụng KT-KN trong chuẩn để phát triển . Yêu cầu .nêu đúng và đủ yêu cầu của đề. Chương trình Giáo dục phổ thông-cấp Tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo) đã xác định Chuẩn kiến thức .kĩ năng và yêu cầu về thái độ của môn học : Nhận biết và thông hiểu khoảng 80% . Có nhiều câu hỏi trong 1 đề . * Một số vấn đề về đánh giá . nguyên tắc của đánh giá . C1. xếp loại: Mục đích . * Kiểm tra. hình thức đánh giá . kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở các mức độ được quy định trong chương trình cấp tiểu học .Thiết lập bảng hai chiều.kiểm tra. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình được thực hiện theo các yêu cầu cơ bản dưới đây : a/ Đối với các môn học đánh giá bằng điểm số : -Khi xây dựng đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và tham khảo sách giáo viên. hoạt động giáo dục mà hs cần phải và có thể đạt được”. Góp phần đánh giá khách quan trình độ hs. Có phần chung và phần hướng dẫn cụ thể cho từng tuần hoặc tiết đối với từng nội dung. -Nội dung không nằm ngoài chương trình học kì. chủ đề của môn học. Tỉ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp với chuẩn kiến thức . c)Quy trình ra đề kiểm tra học kì.nộidung và hình thức .Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng Biên soạn theo kế hoạch dạy học và SGK đang được sử dụng trong các trường tiểu học.Mỗi câu hỏi phải phù hợp với thời gian dự kiến trả lời và với số điểm dành cho nó. phân định tỉ lệ phù hợp giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận .kĩ năng và yêu cầu về thái độ của chương trình tiểu học là “ các yêu cầu cơ bản . miền khác nhau đều phải đạt được. C2. kĩ năng cơ bản của môn học trong chương trình bằng sự nỗ lực đúng mức của bản thân .kĩ năng chương trình. đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển năng lực riêng của từng học sinh trong từng môn học hoặc trong từng chủ đề của từng môn học. Phần ghi chú trong tài liệu chỉ xác định để làm rõ những nội dung cần hướng dẫn cụ thể hoặc chi tiết hơn.Xác định mục tiêu mức độ. Đảm bảo mục tiêu dạy học . Các câu hỏi của đề phải được diễn đạt rõ .kĩ năng của môn học . b/ Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét : . Nội dung bao quát chương trình đã học. KN đối với từng nội dung.

từng lớp( bám sát chuẩn KT-KN của môn học đẻ đánh giá xếp loại học sinh hoàn thành (A. cần khơi dậy tiềm năng học tập của học sinh.A+) hoặc chưa hoàn thành (B). .Giáo viên cần căn cứ vào tiêu chí đánh giá cuả từng môn học .Việc đánh giá cần nhẹ nhàng không tạo áp lực cho cả GV và HS . từng học kì .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful