Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG

Bài viết chuyên đề hướng dẫn giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng – Lưu hành nội bộ - Trường Lê Quý Đôn. Mở đầu Chuẩn KT, KN các môn học cấp tiểu học đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông (Quyết định 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006) "Chuẩn KT, KN là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT, KN của môn học, hoạt động giáo dục mà HS cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập. Chuẩn KT, KN là căn cứ để biên soạn SGK, quản lý dạy học, đánh giá kết quả GD ở từng môn học, hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình GD". Chuẩn KT, KN : * Là cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, quản lý, dạy học * Là mức độ cần đạt để GV thực hiện dạy học đảm bảo những yêu cầu cơ bản, tối thiểu của chương trình giáo dục cấp tiểu học; * Thực hiện dạy học phù hợp với các đối tượng, tạo cơ hội cho GV chủ động, linh hoạt trong dạy học, từng bước thực hiện chất lượng giáo dục và bình đẳng trong phát triển năng lực của mỗi HS. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo : - Công văn 896/BGDĐT- GDTH ngày 13/02/2006 (Hướng dẫn điều chỉnh dạy và học cho HS tiểu học) - Công văn 9832/BGDĐT- GDTH ngày 01/9/2006 (HD thực hiện chương trình các lớp 1-2-3-4-5 ở tiểu học) - Công văn 9890/BGDĐT- GDTH ngày 17/9/2007 (HD nội dung, phương pháp GD cho HS có hoàn cảnh khó khăn) - Công văn số 10398/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 (HD nội dung, hình thức tổ chức và PP dạy học cho HS giỏi cấp tiểu học) - Công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 (HD quản lý và tổ chức dạy học lớpv ghép ở cấp tiểu học) Nhằm hướng dẫn GV vận dụng linh hoạt CT và SGK theo đặc điểm vùng, miền phù hợp với đối tượng HS Một số vấn đề tồn tại : - Chất lượng dạy học chưa đạt được như mong muốn (Lập KHBH - Tổ chức hoạt động dạy và học Đánh giá, kiểm tra - QL chỉ đạo, dự giờ đánh giá GV.) - Nhiều GV, CBQL lúng túng khi vận dụng chương trình, sách (SGK-SGV) trong quản lý, chỉ đạo và dạy học cho các đối tượng khác nhau. Khắc phục tình trạng trên: Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT - KN (CV số 624/BGD ĐT-GDTH ngày 05/2/2009 về việc HD thực hiện Chuẩn KT-KN các môn học ở tiểu hoc) M ục ti êu: Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác dạy học Đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

-Nội dung không nằm ngoài chương trình học kì. Các câu hỏi của đề phải được diễn đạt rõ . Góp phần đánh giá khách quan trình độ hs. đơn nghĩa . Phần ghi chú trong tài liệu chỉ xác định để làm rõ những nội dung cần hướng dẫn cụ thể hoặc chi tiết hơn. chủ đề và được hiểu là chuẩn tối thiểu đòi hỏi tất cả HS ở các vùng.kĩ năng chương trình.nộidung và hình thức .kiểm tra. nguyên tắc của đánh giá .Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng Biên soạn theo kế hoạch dạy học và SGK đang được sử dụng trong các trường tiểu học. * Kiểm tra. b/ Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét : .Mỗi câu hỏi phải phù hợp với thời gian dự kiến trả lời và với số điểm dành cho nó. C2. hoạt động giáo dục mà hs cần phải và có thể đạt được”. Chương trình Giáo dục phổ thông-cấp Tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo) đã xác định Chuẩn kiến thức . đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển năng lực riêng của từng học sinh trong từng môn học hoặc trong từng chủ đề của từng môn học. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình được thực hiện theo các yêu cầu cơ bản dưới đây : a/ Đối với các môn học đánh giá bằng điểm số : -Khi xây dựng đề kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và tham khảo sách giáo viên. miền khác nhau đều phải đạt được. c)Quy trình ra đề kiểm tra học kì.nêu đúng và đủ yêu cầu của đề. tối thiểu về kiến thức. kĩ năng cơ bản của môn học trong chương trình bằng sự nỗ lực đúng mức của bản thân .Thiết kế câu hỏi theo bảng 2 chiều. vận dụng 20%. khoa học . Dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng là quá trình dạy đảm bảo mọi đối tượng học sinh đều đạt chuẩn kiến thức .kĩ năng và yêu cầu về thái độ của môn học : Nhận biết và thông hiểu khoảng 80% . 80-90% trong chuẩn KT –KN và 10-20% vận dụng KT-KN trong chuẩn để phát triển . bám sát chuẩn kiến thức . hình thức đánh giá . xếp loại: Mục đích . C3. phân định tỉ lệ phù hợp giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận .Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm. Tỉ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp với chuẩn kiến thức . C1. * Một số vấn đề về đánh giá . b) Tiêu chí để kiểm tra học kì. Phù hợp với thời gian kiểm tra . quy trình ra đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học: a) Yêu cầu về đề kiểm tra học kì . Có nhiều câu hỏi trong 1 đề . xếp loại . KN đối với từng nội dung.Thiết lập bảng hai chiều. Thời lương kiểm tra định kì khoảng 40 phút . Đảm bảo tính chính xác . Đảm bảo mục tiêu dạy học .kĩ năng của môn học . chủ đề của môn học. đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức . Yêu cầu .kĩ năng và yêu cầu về thái độ của chương trình tiểu học là “ các yêu cầu cơ bản . Nội dung bao quát chương trình đã học. Có phần chung và phần hướng dẫn cụ thể cho từng tuần hoặc tiết đối với từng nội dung. kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở các mức độ được quy định trong chương trình cấp tiểu học . C4. .Xác định mục tiêu mức độ. Mức độ của nội dung yêu cầu đạt về KT. tiêu chí đề kiểm tra .

A+) hoặc chưa hoàn thành (B). . từng học kì .Giáo viên cần căn cứ vào tiêu chí đánh giá cuả từng môn học .Việc đánh giá cần nhẹ nhàng không tạo áp lực cho cả GV và HS . từng lớp( bám sát chuẩn KT-KN của môn học đẻ đánh giá xếp loại học sinh hoàn thành (A. cần khơi dậy tiềm năng học tập của học sinh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful